Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne"

Transcript

1 1 Z ELEGII THEOGNISA Ὦ ἄνα, Λητοῦς υἱέ, Διὸς τέκος, οὔποτε σεῖο λήσομαι ἀρχόμενος οὐδ' ἀποπαυόμενος, ἀλλ' αἰεὶ πρῶτόν τε καὶ ὕστατον ἔν τε μέσοισιν ἀείσω σὺ δέ μοι κλῦθι καὶ ἐσθλὰ δίδου. 5 Φοῖβε ἄναξ, ὅτε μέν σε θεὰ τέκε πότνια Λητώ φοίνικος ῥαδινῆις χερσὶν ἐφαψαμένη ἀθανάτων κάλλιστον ἐπὶ τροχοειδέι λίμνηι, πᾶσα μὲν ἐπλήσθη Δῆλος ἀπειρεσίη ὀδμῆς ἀμβροσίης, ἐγέλασσε δὲ Γαῖα πελώρη, 10 γήθησεν δὲ βαθὺς πόντος ἁλὸς πολιῆς. Ἄρτεμι θηροφόνη, θύγατερ Διός, ἣν Ἀγαμέμνων εἵσαθ', ὅτ' ἐς Τροίην ἔπλεε νηυσὶ θοῆις, εὐχομένωι μοι κλῦθι, κακὰς δ' ἀπὸ κῆρας ἄλαλκε σοὶ μὲν τοῦτο, θεά, σμικρόν, ἐμοὶ δὲ μέγα. 15 Μοῦσαι καὶ Χάριτες, κοῦραι Διός, αἵ ποτε Κάδμου ἐς γάμον ἐλθοῦσαι καλὸν ἀείσατ' ἔπος, ὅττι καλόν, φίλον ἐστί τὸ δ' οὐ καλὸν οὐ φίλον ἐστί, τοῦτ' ἔπος ἀθανάτων ἦλθε διὰ στομάτων. Κύρνε, σοφιζομένωι μὲν ἐμοὶ σφρηγὶς ἐπικείσθω 20 τοῖσδ' ἔπεσιν, λήσει δ' οὔποτε κλεπτόμενα, οὐδέ τις ἀλλάξει κάκιον τοὐσθλοῦ παρεόντος ὧδε δὲ πᾶς τις ἐρεῖ Θεύγνιδός ἐστιν ἔπη τοῦ Μεγαρέως πάντας δὲ κατ' ἀνθρώπους ὀνομαστός. ἀστοῖσιν δ' οὔπω πᾶσιν ἁδεῖν δύναμαι 25 οὐδὲν θαυμαστόν, Πολυπαΐδη οὐδὲ γὰρ ὁ Ζεύς οὔθ' ὕων πάντεσσ' ἁνδάνει οὔτ' ἀνέχων. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός,

2 2 Κύρν', ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν παῖς ἔτ' ἐὼν ἔμαθον πέπνυσο, μηδ' αἰσχροῖσιν ἐπ' ἔργμασι μηδ' ἀδίκοισιν 30 τιμὰς μηδ' ἀρετὰς ἕλκεο μηδ' ἄφενος. ταῦτα μὲν οὕτως ἴσθι κακοῖσι δὲ μὴ προσομίλει ἀνδράσιν, ἀλλ' αἰεὶ τῶν ἀγαθῶν ἔχεο καὶ μετὰ τοῖσιν πῖνε καὶ ἔσθιε, καὶ μετὰ τοῖσιν ἵζε, καὶ ἅνδανε τοῖσ', ὧν μεγάλη δύναμις. 35 ἐσθλῶν μὲν γὰρ ἄπ' ἐσθλὰ μαθήσεαι ἢν δὲ κακοῖσιν συμμίσγηις, ἀπολεῖς καὶ τὸν ἐόντα νόον. ταῦτα μαθὼν ἀγαθοῖσιν ὁμίλεε, καί ποτε φήσεις εὖ συμβουλεύειν τοῖσι φίλοισιν ἐμέ. Κύρνε, κύει πόλις ἥδε, δέδοικα δὲ μὴ τέκηι ἄνδρα 40 εὐθυντῆρα κακῆς ὕβριος ἡμετέρης. ἀστοὶ μὲν γὰρ ἔθ' οἵδε σαόφρονες, ἡγεμόνες δέ τετράφαται πολλὴν εἰς κακότητα πεσεῖν. οὐδεμίαν πω, Κύρν', ἀγαθοὶ πόλιν ὤλεσαν ἄνδρες, ἀλλ' ὅταν ὑβρίζειν τοῖσι κακοῖσιν ἅδηι 45 δῆμόν τε φθείρουσι δίκας τ' ἀδίκοισι διδοῦσιν οἰκείων κερδέων εἵνεκα καὶ κράτεος ἔλπεο μὴ δηρὸν κείνην πόλιν ἀτρεμέ' ἧσθαι, μηδ' εἰ νῦν κεῖται πολλῆι ἐν ἡσυχίηι, εὖτ' ἂν τοῖσι κακοῖσι φίλ' ἀνδράσι ταῦτα γένηται, 50 κέρδεα δημοσίωι σὺν κακῶι ἐρχόμενα. ἐκ τῶν γὰρ στάσιές τε καὶ ἔμφυλοι φόνοι ἀνδρῶν μούναρχοι δὲ πόλει μήποτε τῆιδε ἅδοι. Κύρνε, πόλις μὲν ἔθ' ἥδε πόλις, λαοὶ δὲ δὴ ἄλλοι, οἳ πρόσθ' οὔτε δίκας ἤιδεσαν οὔτε νόμους, 55 ἀλλ' ἀμφὶ πλευραῖσι δορὰς αἰγῶν κατέτριβον, ἔξω δ' ὥστ' ἔλαφοι τῆσδ' ἐνέμοντο πόλεος. καὶ νῦν εἰσ' ἀγαθοί, Πολυπαΐδη οἱ δὲ πρὶν ἐσθλοί

3 3 νῦν δειλοί. τίς κεν ταῦτ' ἀνέχοιτ' ἐσορῶν; ἀλλήλους δ' ἀπατῶσιν ἐπ' ἀλλήλοισι γελῶντες, 60 οὔτε κακῶν γνώμας εἰδότες οὔτ' ἀγαθῶν. μηδένα τῶνδε φίλον ποιεῦ, Πολυπαΐδη, ἀστῶν ἐκ θυμοῦ χρείης οὕνεκα μηδεμιῆς ἀλλὰ δόκει μὲν πᾶσιν ἀπὸ γλώσσης φίλος εἶναι, χρῆμα δὲ συμμείξηις μηδενὶ μηδ' ὁτιοῦν 65 σπουδαῖον γνώσηι γὰρ ὀιζυρῶν φρένας ἀνδρῶν, ὥς σφιν ἐπ' ἔργοισιν πίστις ἔπ' οὐδεμία, ἀλλὰ δόλους ἀπάτας τε πολυπλοκίας τ' ἐφίλησαν οὕτως ὡς ἄνδρες μηκέτι σωιζόμενοι. Μήποτε, Κύρνε, κακῶι πίσυνος βούλευε σὺν ἀνδρί, 70 εὖτ' ἂν σπουδαῖον πρῆγμ' ἐθέληις τελέσαι, ἀλλὰ μετ' ἐσθλὸν ἰὼν βούλευ καὶ πολλὰ μογῆσαι καὶ μακρὴν ποσσίν, Κύρν', ὁδὸν ἐκτελέσαι. Πρῆξιν μηδὲ φίλοισιν ὅλως ἀνακοινέο πᾶσιν παῦροί τοι πολλῶν πιστὸν ἔχουσι νόον. 75 Παύροισιν πίσυνος μεγάλ' ἀνδράσιν ἔργ' ἐπιχείρει, μή ποτ' ἀνήκεστον, Κύρνε, λάβηις ἀνίην. Πιστὸς ἀνὴρ χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου ἀντερύσασθαι ἄξιος ἐν χαλεπῆι, Κύρνε, διχοστασίηι. Παύρους εὑρήσεις, Πολυπαΐδη, ἄνδρας ἑταίρους 80 πιστοὺς ἐν χαλεποῖς πρήγμασι γινομένους, οἵτινες ἂν τολμῶιεν ὁμόφρονα θυμὸν ἔχοντες ἶσον τῶν ἀγαθῶν τῶν τε κακῶν μετέχειν. Τούτους οὔ χ' εὕροις διζήμενος οὐδ' ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους, οὓς ναῦς μὴ μία πάντας ἄγοι,

4 4 85 οἷσιν ἐπὶ γλώσσηι τε καὶ ὀφθαλμοῖσιν ἔπεστιν αἰδώς, οὐδ' αἰσχρὸν χρῆμ' ἔπι κέρδος ἄγει. Μή μ' ἔπεσιν μὲν στέργε, νόον δ' ἔχε καὶ φρένας ἄλληι, εἴ με φιλεῖς καί σοι πιστὸς ἔνεστι νόος. ἤ με φίλει καθαρὸν θέμενος νόον, ἤ μ' ἀποειπών 90 ἔχθαιρ' ἀμφαδίην νεῖκος ἀειράμενος. ὃς δὲ μιῆι γλώσσηι δίχ' ἔχει νόον, οὗτος ἑταῖρος δεινός, Κύρν', ἐχθρὸς βέλτερος ἢ φίλος ὤν. Ἄν τις ἐπαινήσηι σε τόσον χρόνον ὅσσον ὁρώιης, νοσφισθεὶς δ' ἄλλην γλῶσσαν ἱῆισι κακήν, 95 τοιοῦτός τοι ἑταῖρος ἀνὴρ φίλος οὔ τι μάλ' ἐσθλός, ὅς κ' εἴπηι γλώσσηι λῶια, φρονῆι δ' ἕτερα. ἀλλ' εἴη τοιοῦτος ἐμοὶ φίλος, ὃς τὸν ἑταῖρον γινώσκων ὀργὴν καὶ βαρὺν ὄντα φέρει ἀντὶ κασιγνήτου. σὺ δέ μοι, φίλε, ταῦτ' ἐνὶ θυμῶι 100 φράζεο, καί ποτέ μου μνήσεαι ἐξοπίσω. Μηδείς σ' ἀνθρώπων πείσηι κακὸν ἄνδρα φιλῆσαι, Κύρνε τί δ' ἔστ' ὄφελος δειλὸς ἀνὴρ φίλος ὤν; οὔτ' ἄν σ' ἐκ χαλεποῖο πόνου ῥύσαιτο καὶ ἄτης, οὔτε κεν ἐσθλὸν ἔχων τοῦ μεταδοῦν ἐθέλοι. 105 Δειλοὺς εὖ ἕρδοντι ματαιοτάτη χάρις ἐστίν ἶσον καὶ σπείρειν πόντον ἁλὸς πολιῆς. οὔτε γὰρ ἂν πόντον σπείρων βαθὺ λήιον ἀμῶις, οὔτε κακοὺς εὖ δρῶν εὖ πάλιν ἀντιλάβοις ἄπληστον γὰρ ἔχουσι κακοὶ νόον ἢν δ' ἓν ἁμάρτηις, 110 τῶν πρόσθεν πάντων ἐκκέχυται φιλότης οἱ δ' ἀγαθοὶ τὸ μέγιστον ἐπαυρίσκουσι παθόντες, μνῆμα δ' ἔχουσ' ἀγαθῶν καὶ χάριν ἐξοπίσω.

5 5 Μήποτε τὸν κακὸν ἄνδρα φίλον ποιεῖσθαι ἑταῖρον, ἀλλ' αἰεὶ φεύγειν ὥστε κακὸν λιμένα. 115 Πολλοί τοι πόσιος καὶ βρώσιός εἰσιν ἑταῖροι, ἐν δὲ σπουδαίωι πρήγματι παυρότεροι. Κιβδήλου δ' ἀνδρὸς γνῶναι χαλεπώτερον οὐδέν, Κύρν', οὐδ' εὐλαβίης ἐστὶ περὶ πλέονος. Χρυσοῦ κιβδήλοιο καὶ ἀργύρου ἀνσχετὸς ἄτη, 120 Κύρνε, καὶ ἐξευρεῖν ῥάιδιον ἀνδρὶ σοφῶι. εἰ δὲ φίλου νόος ἀνδρὸς ἐνὶ στήθεσσι λελήθηι ψυδρὸς ἐών, δόλιον δ' ἐν φρεσὶν ἦτορ ἔχηι, τοῦτο θεὸς κιβδηλότατον ποίησε βροτοῖσιν, καὶ γνῶναι πάντων τοῦτ' ἀνιηρότατον. 125 οὐδὲ γὰρ εἰδείης ἀνδρὸς νόον οὐδὲ γυναικός, πρὶν πειρηθείης ὥσπερ ὑποζυγίου, οὐδέ κεν εἰκάσσαις ὥσπερ ποτ' ἐς ὥριον ἐλθών πολλάκι γὰρ γνώμην ἐξαπατῶσ' ἰδέαι. Μήτ' ἀρετὴν εὔχου, Πολυπαΐδη, ἔξοχος εἶναι 130 μήτ' ἄφενος μοῦνον δ' ἀνδρὶ γένοιτο τύχη. Οὐδὲν ἐν ἀνθρώποισι πατρὸς καὶ μητρὸς ἄμεινον ἔπλετο, οἷσ' ὁσίη, Κύρνε, μέμηλε δίκη. Οὐδείς, Κύρν', ἄτης καὶ κέρδεος αἴτιος αὐτός, ἀλλὰ θεοὶ τούτων δώτορες ἀμφοτέρων 135 οὐδέ τις ἀνθρώπων ἐργάζεται ἐν φρεσὶν εἰδώς, ἐς τέλος εἴτ' ἀγαθὸν γίνεται εἴτε κακόν. πολλάκι γὰρ δοκέων θήσειν κακὸν ἐσθλὸν ἔθηκεν,

6 6 καί τε δοκῶν θήσειν ἐσθλὸν ἔθηκε κακόν. οὐδέ τωι ἀνθρώπων παραγίνεται, ὅσσα θέληισιν 140 ἴσχει γὰρ χαλεπῆς πείρατ' ἀμηχανίης. ἄνθρωποι δὲ μάταια νομίζομεν εἰδότες οὐδέν θεοὶ δὲ κατὰ σφέτερον πάντα τελοῦσι νόον. Οὐδείς πω ξεῖνον, Πολυπαΐδη, ἐξαπατήσας οὐδ' ἱκέτην θνητῶν ἀθανάτους ἔλαθεν. 145 Βούλεο δ' εὐσεβέων ὀλίγοις σὺν χρήμασιν οἰκεῖν ἢ πλουτεῖν ἀδίκως χρήματα πασάμενος. ἐν δὲ δικαιοσύνηι συλλήβδην πᾶσ' ἀρετή 'στι, πᾶς δέ τ' ἀνὴρ ἀγαθός, Κύρνε, δίκαιος ἐών. Χρήματα μὲν δαίμων καὶ παγκάκωι ἀνδρὶ δίδωσιν, 150 Κύρν' ἀρετῆς δ' ὀλίγοισ' ἀνδράσι μοῖρ' ἕπεται. Ὕβριν, Κύρνε, θεὸς πρῶτον κακῶι ὤπασεν ἀνδρί, οὗ μέλλει χώρην μηδεμίην θέμεναι. Τίκτει τοι κόρος ὕβριν, ὅταν κακῶι ὄλβος ἕπηται ἀνθρώπωι καὶ ὅτωι μὴ νόος ἄρτιος ἦι. 155 Μήποτέ τοι πενίην θυμοφθόρον ἀνδρὶ χολωθείς μηδ' ἀχρημοσύνην οὐλομένην πρόφερε Ζεὺς γάρ τοι τὸ τάλαντον ἐπιρρέπει ἄλλοτε ἄλλωι, ἄλλοτε μὲν πλουτεῖν, ἄλλοτε μηδὲν ἔχειν. Μήποτε, Κύρν', ἀγορᾶσθαι ἔπος μέγα οἶδε γὰρ οὐδείς 160 ἀνθρώπων ὅ τι νὺξ χἠμέρη ἀνδρὶ τελεῖ. Πολλοί τοι χρῶνται δειλαῖς φρεσί, δαίμονι δ' ἐσθλῶι, οἷς τὸ κακὸν δοκέον γίνεται εἰς ἀγαθόν.

7 7 εἰσὶν δ' οἳ βουλῆι τ' ἀγαθῆι καὶ δαίμονι δειλῶι μοχθίζουσι, τέλος δ' ἔργμασιν οὐχ ἕπεται. 165 Οὐδεὶς ἀνθρώπων οὔτ' ὄλβιος οὔτε πενιχρός οὔτε κακὸς νόσφιν δαίμονος οὔτ' ἀγαθός. Ἄλλ' ἄλλωι κακόν ἐστι, τὸ δ' ἀτρεκὲς ὄλβιος οὐδείς ἀνθρώπων ὁπόσους ἠέλιος καθορᾶι. Ὃν δὲ θεοὶ τιμῶσιν, ὁ καὶ μωμεύμενος αἰνεῖ 170 ἀνδρὸς δὲ σπουδὴ γίνεται οὐδεμία. Θεοῖσ' εὔχου, θεοῖσ' οἷσιν ἔπι κράτος οὔτοι ἄτερ θεῶν γίνεται ἀνθρώποισ' οὔτ' ἀγάθ' οὔτε κακά. Ἄνδρ' ἀγαθὸν πενίη πάντων δάμνησι μάλιστα, καὶ γήρως πολιοῦ, Κύρνε, καὶ ἠπιάλου. 175 ἣν δὴ χρὴ φεύγοντα καὶ ἐς βαθυκήτεα πόντον ῥιπτεῖν καὶ πετρέων, Κύρνε, κατ' ἠλιβάτων. καὶ γὰρ ἀνὴρ πενίηι δεδμημένος οὔτε τι εἰπεῖν οὔθ' ἕρξαι δύναται, γλῶσσα δέ οἱ δέδεται. χρὴ γὰρ ὁμῶς ἐπὶ γῆν τε καὶ εὐρέα νῶτα θαλάσσης 180 δίζησθαι χαλεπῆς, Κύρνε, λύσιν πενίης. τεθνάμεναι, φίλε Κύρνε, πενιχρῶι βέλτερον ἀνδρί ἢ ζώειν χαλεπῆι τειρόμενον πενίηι. Κριοὺς μὲν καὶ ὄνους διζήμεθα, Κύρνε, καὶ ἵππους εὐγενέας, καί τις βούλεται ἐξ ἀγαθῶν 185 βήσεσθαι γῆμαι δὲ κακὴν κακοῦ οὐ μελεδαίνει ἐσθλὸς ἀνήρ, ἤν οἱ χρήματα πολλὰ διδῶι, οὐδὲ γυνὴ κακοῦ ἀνδρὸς ἀναίνεται εἶναι ἄκοιτις πλουσίου, ἀλλ' ἀφνεὸν βούλεται ἀντ' ἀγαθοῦ.

8 8 χρήματα μὲν τιμῶσι καὶ ἐκ κακοῦ ἐσθλὸς ἔγημε 190 καὶ κακὸς ἐξ ἀγαθοῦ πλοῦτος ἔμειξε γένος. οὕτω μὴ θαύμαζε γένος, Πολυπαΐδη, ἀστῶν μαυροῦσθαι σὺν γὰρ μίσγεται ἐσθλὰ κακοῖς. Αὐτός τοι ταύτην εἰδὼς κακόπατριν ἐοῦσαν εἰς οἴκους ἄγεται χρήμασι πειθόμενος 195 εὔδοξος κακόδοξον, ἐπεὶ κρατερή μιν ἀνάγκη ἐντύνει, ἥτ' ἀνδρὸς τλήμονα θῆκε νόον. Χρῆμα δ' ὃ μὲν Διόθεν καὶ σὺν δίκηι ἀνδρὶ γένηται καὶ καθαρῶς, αἰεὶ παρμόνιμον τελέθει. εἰ δ' ἀδίκως παρὰ καιρὸν ἀνὴρ φιλοκερδέι θυμῶι 200 κτήσεται, εἴθ' ὅρκωι πὰρ τὸ δίκαιον ἑλών, αὐτίκα μέν τι φέρειν κέρδος δοκεῖ, ἐς δὲ τελευτήν αὖθις ἔγεντο κακόν, θεῶν δ' ὑπερέσχε νόος. ἀλλὰ τάδ' ἀνθρώπων ἀπατᾶι νόον οὐ γὰρ ἔτ' αὔτως τίνονται μάκαρες πρήγματος ἀμπλακίας 205 ἀλλ' ὁ μὲν αὐτὸς ἔτεισε κακὸν χρέος οὐδὲ φίλοισιν ἄτην ἐξοπίσω παισὶν ἐπεκρέμασεν ἄλλον δ' οὐ κατέμαρψε δίκη θάνατος γὰρ ἀναιδής πρόσθεν ἐπὶ βλεφάροισ' ἕζετο κῆρα φέρων. Οὐδείς τοι φεύγοντι φίλος καὶ πιστὸς ἑταῖρος 210 τῆς δὲ φυγῆς ἐστιν τοῦτ' ἀνιηρότερον. Οἶνόν τοι πίνειν πουλὺν κακόν ἢν δέ τις αὐτόν πίνηι ἐπισταμένως, οὐ κακός, ἀλλ' ἀγαθός. Θυμέ, φίλους κατὰ πάντας ἐπίστρεφε ποικίλον ἦθος, ὀργὴν συμμίσγων ἥντιν' ἕκαστος ἔχει 215 πουλύπου ὀργὴν ἴσχε πολυπλόκου, ὃς ποτὶ πέτρηι,

9 9 τῆι προσομιλήσηι, τοῖος ἰδεῖν ἐφάνη. νῦν μὲν τῆιδ' ἐφέπου, τοτὲ δ' ἀλλοῖος χρόα γίνου. κρέσσων τοι σοφίη γίνεται ἀτροπίης. Μηδὲν ἄγαν ἄσχαλλε ταρασσομένων πολιητέων, 220 Κύρνε, μέσην δ' ἔρχευ τὴν ὁδὸν ὥσπερ ἐγώ. Ὅστις τοι δοκέει τὸν πλησίον ἴδμεναι οὐδέν, ἀλλ' αὐτὸς μοῦνος ποικίλα δήνε' ἔχειν, κεῖνός γ' ἄφρων ἐστί, νόου βεβλαμμένος ἐσθλοῦ ἴσως γὰρ πάντες ποικίλ' ἐπιστάμεθα 225 ἀλλ' ὁ μὲν οὐκ ἐθέλει κακοκερδείηισιν ἕπεσθαι, τῶι δὲ δολοπλοκίαι μᾶλλον ἄπιστοι ἅδον. Πλούτου δ' οὐδὲν τέρμα πεφασμένον ἀνθρώποισιν οἳ γὰρ νῦν ἡμῶν πλεῖστον ἔχουσι βίον, διπλάσιον σπεύδουσι. τίς ἂν κορέσειεν ἅπαντας; 230 χρήματά τοι θνητοῖς γίνεται ἀφροσύνη, ἄτη δ' ἐξ αὐτῆς ἀναφαίνεται, ἣν ὁπότε Ζεύς πέμψηι τειρομένοισ', ἄλλοτε ἄλλος ἔχει. Ἀκρόπολις καὶ πύργος ἐὼν κενεόφρονι δήμωι, Κύρν', ὀλίγης τιμῆς ἔμμορεν ἐσθλὸς ἀνήρ. 235 Οὐδὲν ἐπιπρέπει ἧμιν ἅτ' ἀνδράσι σωιζομένοισιν, ἀλλ' ὡς πάγχυ πόλει, Κύρνε, ἁλωσομένηι. Σοὶ μὲν ἐγὼ πτέρ' ἔδωκα, σὺν οἷσ' ἐπ' ἀπείρονα πόντον πωτήσηι, κατὰ γῆν πᾶσαν ἀειρόμενος ῥηϊδίως θοίνηις δὲ καὶ εἰλαπίνηισι παρέσσηι 240 ἐν πάσαις πολλῶν κείμενος ἐν στόμασιν,

10 10 καί σε σὺν αὐλίσκοισι λιγυφθόγγοις νέοι ἄνδρες εὐκόσμως ἐρατοὶ καλά τε καὶ λιγέα ἄισονται. καὶ ὅταν δνοφερῆς ὑπὸ κεύθεσι γαίης βῆις πολυκωκύτους εἰς Ἀίδαο δόμους, 245 οὐδέποτ' οὐδὲ θανὼν ἀπολεῖς κλέος, ἀλλὰ μελήσεις ἄφθιτον ἀνθρώποισ' αἰὲν ἔχων ὄνομα, Κύρνε, καθ' Ἑλλάδα γῆν στρωφώμενος, ἠδ' ἀνὰ νήσους ἰχθυόεντα περῶν πόντον ἐπ' ἀτρύγετον, οὐχ ἵππων νώτοισιν ἐφήμενος ἀλλά σε πέμψει 250 ἀγλαὰ Μουσάων δῶρα ἰοστεφάνων. πᾶσι δ', ὅσοισι μέμηλε, καὶ ἐσσομένοισιν ἀοιδή ἔσσηι ὁμῶς, ὄφρ' ἂν γῆ τε καὶ ἠέλιος. αὐτὰρ ἐγὼν ὀλίγης παρὰ σεῦ οὐ τυγχάνω αἰδοῦς, ἀλλ' ὥσπερ μικρὸν παῖδα λόγοις μ' ἀπατᾶις. 255 Κάλλιστον τὸ δικαιότατον λῶιστον δ' ὑγιαίνειν πρᾶγμα δὲ τερπνότατον, τοῦ τις ἐρᾶι, τὸ τυχεῖν. Ἵππος ἐγὼ καλὴ καὶ ἀεθλίη, ἀλλὰ κάκιστον ἄνδρα φέρω, καί μοι τοῦτ' ἀνιηρότατον. πολλάκι δ' ἠμέλλησα διαρρήξασα χαλινόν 260 φεύγεν ἀπωσαμένη τὸν κακὸν ἡνίοχον. Οὔ μοι πίνεται οἶνος, ἐπεὶ παρὰ παιδὶ τερείνηι ἄλλος ἀνὴρ κατέχει πολλὸν ἐμοῦ κακίων. ψυχρόν μοι παρὰ τῆιδε φίλοι πίνουσι τοκῆες, ὥσθ' ἅμα θ' ὑδρεύει καί με γοῶσα φέρει, 265 ἔνθα μέσην περὶ παῖδα λαβὼν ἀγκῶν' ἐφίλησα δειρήν, ἡ δὲ τέρεν φθέγγετ' ἀπὸ στόματος. Γνωτή τοι πενίη γε καὶ ἀλλοτρίη περ ἐοῦσα οὔτε γὰρ εἰς ἀγορὴν ἔρχεται οὔτε δίκας

11 11 πάντηι γὰρ τοὔλασσον ἔχει, πάντηι δ' ἐπίμυκτος, 270 πάντηι δ' ἐχθρὴ ὁμῶς γίνεται, ἔνθα περ ἦι. Ἴσως τοι τὰ μὲν ἄλλα θεοὶ θνητοῖσ' ἀνθρώποις γῆράς τ' οὐλόμενον καὶ νεότητ' ἔδοσαν. τῶν πάντων δὲ κάκιστον ἐν ἀνθρώποις θανάτου τε καὶ πασέων νούσων ἐστὶ πονηρότατον 275 παῖδας ἐπεὶ θρέψαιο καὶ ἄρμενα πάντα παράσχοις, χρήματα δ' ἐγκαταθῆις πόλλ' ἀνιηρὰ παθών, τὸν πατέρ' ἐχθαίρουσι, καταρῶνται δ' ἀπολέσθαι καὶ στυγέουσ' ὥσπερ πτωχὸν ἐσερχόμενον. Εἰκὸς τὸν κακὸν ἄνδρα κακῶς τὰ δίκαια νομίζειν, 280 μηδεμίαν κατόπισθ' ἁζόμενον νέμεσιν δειλῶι γάρ τ' ἀπάλαμνα βροτῶι πάρα πόλλ' ἀνελέσθαι πὰρ ποδός, ἡγεῖσθαί θ' ὡς καλὰ πάντα τιθεῖ. Ἀστῶν μηδενὶ πιστὸς ἐὼν πόδα τῶνδε πρόβαινε μήθ' ὅρκωι πίσυνος μήτε φιλημοσύνηι, 285 μηδ' εἰ Ζῆν' ἐθέληι παρέχειν βασιλῆα μέγιστον ἔγγυον ἀθανάτων πιστὰ τιθεῖν ἐθέλων. ἐν γάρ τοι πόλει ὧδε κακοψόγωι ἁνδάνει οὐδέν ωσδετοσωσαιεὶ πολλοὶ ἀνολβότεροι. Νῦν δὲ τὰ τῶν ἀγαθῶν κακὰ γίνεται ἐσθλὰ κακοῖσιν 290 ἀνδρῶν ἡγέονται δ' ἐκτραπέλοισι νόμοις αἰδὼς μὲν γὰρ ὄλωλεν, ἀναιδείη δὲ καὶ ὕβρις νικήσασα δίκην γῆν κατὰ πᾶσαν ἔχει. Οὐδὲ λέων αἰεὶ κρέα δαίνυται, ἀλλά μιν ἔμπης καὶ κρατερόν περ ἐόνθ' αἱρεῖ ἀμηχανίη.

12 Κωτίλωι ἀνθρώπωι σιγᾶν χαλεπώτατον ἄχθος, φθεγγόμενος δ' ἀδαὴς οἷσι παρῆι μελετᾶι, ἐχθαίρουσι δὲ πάντες ἀναγκαίη δ' ἐπίμειξις ἀνδρὸς τοιούτου συμποσίωι τελέθει. Οὐδεὶς λῆι φίλος εἶναι, ἐπὴν κακὸν ἀνδρὶ γένηται, 300 οὐδ' ὧι κ' ἐκ γαστρός, Κύρνε, μιᾶς γεγόνηι. Πικρὸς καὶ γλυκὺς ἴσθι καὶ ἁρπαλέος καὶ ἀπηνής λάτρισι καὶ δμωσὶν γείτοσί τ' ἀγχιθύροις. Οὐ χρὴ κιγκλίζειν ἀγαθὸν βίον, ἀλλ' ἀτρεμίζειν, τὸν δὲ κακὸν κινεῖν, ἔστ' ἂν ἐς ὀρθὰ λάβηις. 305 Τοὶ κακοὶ οὐ πάντες κακοὶ ἐκ γαστρὸς γεγόνασιν, ἀλλ' ἄνδρεσσι κακοῖς συνθέμενοι φιλίην ἔργα τε δείλ' ἔμαθον καὶ ἔπη δύσφημα καὶ ὕβριν ἐλπόμενοι κείνους πάντα λέγειν ἔτυμα. Ἐν μὲν συσσίτοισιν ἀνὴρ πεπνυμένος εἶναι. 310 πάντα δέ μιν λήθειν ὡς ἀπεόντα δοκεῖ. εἰς δὲ φέροι τὰ γελοῖα θύρηφιν καρτερὸς εἴη γινώσκων ὀργὴν ἥντιν' ἕκαστος ἔχει. ἐν μὲν μαινομένοις μάλα μαίνομαι, ἐν δὲ δικαίοις πάντων ἀνθρώπων εἰμὶ δικαιότατος. 315 Πολλοί τοι πλουτοῦσι κακοί, ἀγαθοὶ δὲ πένονται, ἀλλ' ἡμεῖς τούτοισ' οὐ διαμειψόμεθα τῆς ἀρετῆς τὸν πλοῦτον, ἐπεὶ τὸ μὲν ἔμπεδον αἰεί, χρήματα δ' ἀνθρώπων ἄλλοτε ἄλλος ἔχει. Κύρν', ἀγαθὸς μὲν ἀνὴρ γνώμην ἔχει ἔμπεδον αἰεί, 320 τολμᾶι δ' ἔν τε κακοῖς κείμενος ἔν τ' ἀγαθοῖς. εἰ δὲ θεὸς κακῶι ἀνδρὶ βίον καὶ πλοῦτον ὀπάσσηι, ἀφραίνων κακίην οὐ δύναται κατέχειν.

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) 2 Ομήρου Οδυσσειάς Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 1938 ( Όγδοη και τελική μορφή) 3 Περιεχόμενα 1. - α - 2. - β - 3. - γ - 4. -

Διαβάστε περισσότερα

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος.

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. 1 Solón Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. fr. 2: εἴην δὴ τότ ἐγὼ Φολεγάνδριος ἢ Σικινήτης ἀντί γ Αθηναίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ http://www.phys.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/omhros/il.htm 1. -Α- 2. -Β- 3. -Γ- 4. - - 5. -Ε- 6. -Ζ-

Διαβάστε περισσότερα

δεῖ τοῦτο ποιεῖν αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις, ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς (B 42),

δεῖ τοῦτο ποιεῖν αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις, ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς (B 42), Euripides Trag., Fragmenta Fragment 1009, line 1 μῶν φόνον τιν' εἰργάσω; γλαυκῶπίς τε στρέφεται μήνη ἤπειρον εἰς ἄπειρον ἐκβάλλων πόδα τί χρέος ἔβα δῶμα; Plutarchus Biogr., Phil., Marcius Coriolanus Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4 INHALT Einleitung... Iambographie Archilochos von Paros... Semonides von Amorgos... Elegie Kallinos von Ephesos... Mimnermos von Kolophon... Tyrtaios von Sparta... Solon von Athen... Theognis von Megara...

Διαβάστε περισσότερα

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον αʹ 1. Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἐφ' ἡμῖν, τὰ δὲ οὐκ ἐφ' ἡμῖν. ἐφ' ἡμῖν μὲν ὑπόληψις, ὁρμή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta Murciae anno MMIX 1 Proemio: la cólera de Aquiles. μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην, ἣ μυρί'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης Το Εγχειρίδιον δεν είνε γραµµένον από τον ίδιον τον Επίκτητον. Όπως ο Σωκράτης, όπως ο Ιησούς, και ο Επίκτητος δεν αφήκε σύγγραµµα κανένα. Αι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δηµοσθένης Ὀλυνθιακοί Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Ολυνθιακοί είνε τρεις λόγοι του ηµοσθένους τρεις εκ των αρίστων του δαιµονίου ρήτορος και των κλασσικών εν γένει λόγων ωνοµάσθησαν

Διαβάστε περισσότερα

παῖδα φίλον Κρείοντος ἀμύμονος, Αἵμονα δῖον αὐτὰρ ὁ διογενὴς ἥρως ξανθὸς Πολυνείκης πρῶτα μὲν Οἰδιπόδῃ καλὴν παρέθηκε τράπεζαν

παῖδα φίλον Κρείοντος ἀμύμονος, Αἵμονα δῖον αὐτὰρ ὁ διογενὴς ἥρως ξανθὸς Πολυνείκης πρῶτα μὲν Οἰδιπόδῃ καλὴν παρέθηκε τράπεζαν 1 ΠΡΩΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1/ ἀλλ ἔτι κάλλιστόν τε καὶ ἱμεροέστατον ἄλλων παῖδα φίλον Κρείοντος ἀμύμονος, Αἵμονα δῖον [κατεσπάραξε ἡ Σφίγξ] Οἰδιπόδεια, Fr. 1 Bernabè 2/ αὐτὰρ ὁ διογενὴς ἥρως ξανθὸς Πολυνείκης

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ]

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] Ἀποσπάσματα Ἐπιλογὴ - ἀπόδοση Θοδωρὴς Βοριᾶς Θεσσαλονίκη 2009 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] Ἀποσπάσματα Ἐπιλογὴ - ἀπόδοση Θοδωρὴς Βοριᾶς Θεσσαλονίκη 2009 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Στην ενότητα επαναλαμβάνονται πολλά από τα φαινόμενα που έχουν ήδη παρουσιαστεί και μπορεί να λειτουργήσει επαναληπτικά. Το κείμενο είναι εύκολο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 1. Να τονίσετε τις παρακάτω λέξεις και να αιτιολογήσετε τον τονισμό: ο ἀνηλικος, το πληθος, ἐχω, ο θειος, των ὡραιων, οι ναυται, οι οικοι, τοις κηποις, τας ωρας, τους ἀνθρωπους, το ῥευμα.

Διαβάστε περισσότερα

La justice divine ; le cas de Polycrate

La justice divine ; le cas de Polycrate La justice divine ; le cas de Polycrate Homère, Odyssée 1.28-43 τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσθοιο, τόν ῥ Ἀγαμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν Ὀρέστης τοῦ ὅ

Διαβάστε περισσότερα

Book 1 The Peloponnesian War Thucydides

Book 1 The Peloponnesian War Thucydides [Jan. 8] 1. Θουκυδίδησ Ἀθηναῖοσ ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννηςίων καὶ Ἀθηναίων, ὡσ ἐπολέμηςαν πρὸσ ϊλλήλουσ, ϊρξάμενοσ εὐθὺσ καθιςταμένου καὶ ἐλπίςασ μέγαν τε ἔςεςθαι καὶ ϊξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων,

Διαβάστε περισσότερα

University of Waterloo Wilfrid Laurier University Joint MA Program in Ancient Mediterranean Cultures

University of Waterloo Wilfrid Laurier University Joint MA Program in Ancient Mediterranean Cultures University of Waterloo Wilfrid Laurier University Joint MA Program in Ancient Mediterranean Cultures Reading examination in Greek for Graduate Students Date: Name: I.D.: Answers must be legibly written

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 «Χρή δέ, ὦ ἄνδρες, καί διά τήν συγγένειαν και διά τήν τοῦ πράγµατος ἀλήθειαν, ὅπερ ποιεῖτε, τοῖς κατά γένος ψηφίζεσθαι µᾶλλον ἤ τοῖς κατά διαθήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΛΗΜΗ 139 ΚΩ ΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 183 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 185 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Ψαλλομένη ὑπὸ ἑπτὰ Ἱερέων, ἐν Ἐκκκλησίᾳ ἢ ἐν Οἴκῳ. Συναχθέντων τῶν ἑπτὰ Πρεσβυτέρων προτίθεται ἐν μέσῳ τετράπους καὶ ἐπάνω αὐτοῦ ἡ εἰκὼν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἢ τῆς Δεσποίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι γνωστό, ο Παρµενίδης έζησε στην Ελαία περίπου το 540-470 π.χ. λίγο µετά τον Ηράκλειτο (κάποιοι τον θέλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΟ ΔΡΑΜΑ Τὸ δρᾶμα εἶναι καθόλου δημιούργημα τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος, Εγεννήθη δὲ καὶ ἀνεπτύχθη ἐν Ἀττικῇ ὀλίγον κατ ὀλίγον ἐκ τῶν προς

Διαβάστε περισσότερα

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ.

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ. 530.a.1 530.a.2 530.a.3 530.a.4 530.a.5 530.a.6 530.a.7 530.a.8 530.b.1 530.b.2 530.b.3 530.b.4 530.b.5 530.b.6 530.b.7 530.b.8 530.b.9 530.b.10 530.c.1 530.c.2 530.c.3 530.c.4 530.c.5 530.c.6 530.c.7

Διαβάστε περισσότερα

KALLIMACOU EPIGRAMMATA. Τίμων (ο ὐ γὰρ ἔτ' ἐσσί), τί τοι, σκότος ἢ φάος, ἐχθρόν; τ ὸ σκότος ὑμέων γὰρ πλείονες εἰν Ἀΐδ ῃ.

KALLIMACOU EPIGRAMMATA. Τίμων (ο ὐ γὰρ ἔτ' ἐσσί), τί τοι, σκότος ἢ φάος, ἐχθρόν; τ ὸ σκότος ὑμέων γὰρ πλείονες εἰν Ἀΐδ ῃ. KALLIMACOU EPIGRAMMATA Εἶπέ τις, Ἡράκλειτε, τεὸν μόρον, ἐς δέ με δάκρυ ἤγαγεν ἐμνήσθην δ' ὁσσάκις ἀμφότεροι ἥλιον ἐν λέσχ ῃ κατεδύσαμεν. ἀλλ ὰ σ ὺ μέν που, ξεῖν' Ἁλικαρνησε ῦ, τετράπαλαι σποδιή, 5 α ἱ

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι:

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1 ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1. προσωπικές, 2. δεικτικές, 3. οριστική ή επαναληπτική, 4. κτητικές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΟΣ ΟΜΗΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΙΛΙΑ Α

1. ΕΠΟΣ ΟΜΗΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΙΛΙΑ Α Περιοδικό RAM, Μάιος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 1 1. ΕΠΟΣ 2. ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 3. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΟ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Επιμέλεια ύλης: Μαρία Αλεξίου, Άννα Βλαχοδήμου, Βαγγέλης ρακόπουλος, Μάγδα Τικοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Κείµενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΙΣΧΙΝΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ 110-111 Γέγραπται γάρ οὕτως ἐν τῇ ἀρᾷ, "εἴ τις τάδε" φησί "παραβαίνει ἤ πόλις ἤ ἰδιώτης ἤ ἔθνος,

Διαβάστε περισσότερα

Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525)

Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525) Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525) ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Σὲ δή, σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα, φῄς, ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε; Καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. Σὺ μὲν κομίζοις

Διαβάστε περισσότερα