ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΑΡΜΟ ΙΟΣ: Αθανασιάδης Θεόδωρος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 46/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1. ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 46/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Προϋπολογισµού δαπάνης ποσού έως ,72, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης : Απόφαση ιοικητή µε αριθµ. πρωτ. 20/ Α Α: ΩΧΛ 469Η Χ-2ΨΤ Καταχωρήθηκε µε α/α 20 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής του Νοσοκοµείου. Το Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.Το Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/ ). 2.Του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» (ΦΕΚ Α 150/ ). 3. Το Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ.και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 256/ ). 4. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» ( Φ.Ε.Κ. Α 81/ ), όπως τροποποιηµένος ισχύει. 5. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς- Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης»(Φ.Ε.Κ. Α 202/ ), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π..). 6. Του Π.. 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ). 7. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».(φ.ε.κ. Α 134/ ). 8. Του Ν. 3867/τ.Α / (ΦΕΚ 128/ ) άρθρο 27 «περί εξόφλησης προµηθειών νοσοκοµείων και ρυθµίσεις θεµάτων σχετικών διαγωνισµών». 9. Του Ν. 4281/ (ΦΕΚ 160/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 10. Την µε υπ. 6 η / Θέµα (2 ο ) απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου διενέργεια διαγωνισµού και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών 11. Την µε υπ. 21 η / Θέµα (4 ο ) απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου έγκρισης των τελικών τεχνικών προδιαγραφών. 2

3 Προκηρύσσεται Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές την προµήθεια Υδραυλικού Υλικού. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΩΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓ/ΜΟΥ : 11:00 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 120 ηµέρες. ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Γραφείο Προµηθειών του Νοσοκοµείου. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ : Τµηµατικά, κατόπιν συνεννοήσεως µε την αποθήκη της Τ.Υ. του Νοσοκοµείου. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισµένο φάκελο που θα περιέχει : Α ) Φάκελο Οικονοµικής προσφοράς Β ) Φάκελο Τεχνικής προσφοράς Α) Στο σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς θα περιέχεται το C.D. ( Ελεγµένο από ΙΟΥΣ ) µε την προσφορά της εταιρείας καταχωρηµένη στο ηλεκτρονικό πρόγραµµα προµηθειών του Νοσοκοµείου και η γραπτή οικονοµική προσφορά, εις διπλούν, που θα είναι ακριβής εκτύπωση του C.D. και κάθε σελίδα της θα έχει υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας. Β) Στο σφραγισµένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα περιέχεται το C.D. ( Ελεγµένο από ΙΟΥΣ ) µε την προσφορά της εταιρείας καταχωρηµένη στο ηλεκτρονικό πρόγραµµα προµηθειών του Νοσοκοµείου και η γραπτή τεχνική προσφορά εις διπλούν, που θα είναι ακριβής εκτύπωση του C.D. και θα πρέπει να περιέχει πλήρη περιγραφή του είδους ( χώρα προέλευσης - εργοστάσιο κατασκευής - τύπος - µέγεθος - χαρακτηριστικά - συσκευασία και οτιδήποτε άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει την επιτροπή αξιολόγησης ). Θα φέρει την φίρµα του προσφέροντα, θα απευθύνεται στο Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Θεσ/νίκης #Θεαγένειο# και θα φέρει σαν τίτλο την προµήθεια που αφορά και τον αριθµό διακήρυξης, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τον περιέχει. Η τιµή της προσφοράς θα είναι σύµφωνη µε το παρατηρητήριο τιµών της προηγουµένης της κατάθεσης της προσφοράς της εταιρείας και θα περιλαµβάνει όλες τις νόµιµες κρατήσεις σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά Νόµους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών καθώς και κράτηση 2% υπέρ των οργανισµών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υ.Υ.Κ.Α., σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. Υ6α/Γ.Π./ οικ / Κ.Υ.Α. και κράτηση 0,10% τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε το Ν. 4013/2011 Ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται στη συνολική τιµολοκή αξία. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης, εκπρόθεσµες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. Η παράδοση των ειδών θα γίνει µέσα στο χρόνο που ορίζει η διακήρυξη µετά την υπογραφή της σύµβασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ηµοσίου, ποσού ίσου µε ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας της προµήθειας, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ( παράβολα από κάθε αιτία ). 3

4 Αυτός που θα ανακηρυχθεί Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µέσα σε 10 ηµέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Η πληρωµή του Προµηθευτή θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστηµα (όχι πέρα των ύο (2) µηνών), µετά την εκτέλεση της συντήρησης και οριστική παραλαβή µε χρηµατικό ένταλµα και βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Τα προσκοµισθέντα είδη θα είναι σύµφωνα µε την υπογραφείσα σύµβαση, σε διαφορετική περίπτωση ο προµηθευτής είναι υπόχρεος σε αντικατάσταση τους. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θεωρείται, ότι αποδέχονται όλους τους όρους αυτού. Η προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει σε αξία το ποσό των έως ,72 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Κατάθεση προσφορών έως την 4 η & ώρα 10:00 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Όλοι οι προσφέροντες, πρέπει οπωσδήποτε, µαζί µε τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγµατα εις διπλούν η εφόσον αυτό είναι αδύνατο λόγω της φύσης τους η της αξίας τους, προσπέκτ. Τα δείγµατα αυτά και τα προσπέκτ πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας, την υπογραφή του προσφέροντα, τον α/α της κατάστασης και την ονοµασία του είδους. Τα δείγµατα θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία µέχρι και 4 εργάσιµες µέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, µε την προϋπόθεση ότι το αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στον φάκελο µε τα Τεχνικά στοιχεία. Τα δείγµατα θα συνοδεύει δελτίο αποστολής µε την ένδειξη ( είγµατα ωρεάν). Τα δείγµατα των ειδών που θα κατακυρωθούν θα παραµείνουν στο Νοσοκοµείο καθ όλη την διάρκεια της σύµβασης σύγκριση µε τα προσκοµιζόµενα. Τα υπόλοιπα εφόσον λόγω της φύσης τους δεν καταστραφούν κατά την διαδικασία του ελέγχου, θα επιστραφούν µέσα σε 15 µέρες από την κατακύρωση του διαγωνισµού, µε ευθύνη και µέριµνα του προµηθευτή. Τα δείγµατα που δεν θα παραληφθούν σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα παραµείνουν στην διάθεση του Νοσοκοµείου. 2. Η παράδοση των υλικών θα πραγµατοποιείται, απαρέγκλιτα, εντός Πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµέρα της παραγγελίας τους µέσω FAX. 3.Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται τη διενέργεια του ιαγωνισµού και την συµµετοχή σ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 4. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής, των προσφεροµένων υλικών. Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν τα προβλεπόµενα πιστοποιητικά ποιότητας CE. 5. Η τιµή της προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει µεταφορά και παράδοση στις αποθήκες της Τ.Υ. του Νοσοκοµείου. 6. Για τους όρους εγγύησης και τις άλλες υποχρεώσεις του προµηθευτή θα υπογραφεί σχετική σύµβαση. 4

5 7. Ο χρόνος προσφερόµενης εγγύησης ( όσα από τα ζητούµενα υλικά είναι απαραίτητο ), να είναι κατ ελάχιστον δύο (2) χρόνια. 8. Οι συµβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ από την ηµέρα υπογραφής και (1) χρόνο και θα µπορούν µε µονοµερή απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου να παραταθούν µέχρι και τέσσερις (4) µήνες. 9. Ο προµηθευτής υποχρεώνεται µε την υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 5% της αξίας του τιµήµατος και µε τη λήξη της θα επιστρέφεται, η οποία θα εξασφαλίζει την καλή εκτέλεση των όρων της. Θεσσαλονίκη Η ιοικητής ρ Ευαγγελία Κουρτέλη - Ξουρή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 5

6 Α/Α Περιγραφή είδους Οµάδα είδους Μονάδα µέτρησης Ποσοτ. Προϋπολογιζόµενη δαπάνη µε Φ.Π.Α Συνολική Τιµή Μόνωση σωλήνων Φ18Χ9mm ενδεικτικού τύπου ΝΗ Armaflex ή καλλίτερο Μόνωση σωλήνων Φ22Χ9mm ενδεικτικού τύπου ΝΗ Armaflex ή καλλίτερο Μόνωση σωλήνων Φ28Χ9mm ενδεικτικού τύπου ΝΗ Armaflex ή καλλίτερο Μόνωση σωλήνων Φ32Χ9mm ενδεικτικού τύπου ΝΗ Armaflex ή καλλίτερο Μόνωση σωλήνων Φ40Χ13mm ενδεικτικού τύπου ΝΗ Armaflex ή καλλίτερο Μόνωση σωλήνων Φ50Χ13mm ενδεικτικού τύπου ΝΗ Armaflex ή καλλίτερο Μόνωση σωλήνων Φ63Χ13mm ενδεικτικού τύπου ΝΗ Armaflex ή καλλίτερο Μόνωση σωλήνων Φ100Χ13mm ενδεικτικού τύπου ΝΗ Armaflex ή καλλίτερο Μόνωση εύκαµπτη µε εξωτερική επένδυση µεµβράνης U.V. Φ16 πάχους 9mm Μόνωση εύκαµπτη µε εξωτερική επένδυση µεµβράνης U.V. Φ18 πάχους 9mm Μόνωση εύκαµπτη µε εξωτερική επένδυση µεµβράνης U.V. Φ22 πάχους 9mm Μόνωση εύκαµπτη µε εξωτερική επένδυση µεµβράνης U.V. Φ28 πάχους 9mm Αυτοκόλλητη µονωτική ταινία αφρώδης µονωτικούς σωλήνες συστηµάτων θέρµανσης, ζεστού και κρύου νερού και Υ Παρελκόµενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 40 0,70 28,00 Υ Παρελκόµενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 40 0,80 32,00 Υ Παρελκόµενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 40 1,20 48,00 Υ Παρελκόµενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 40 1,40 56,00 Υ Παρελκόµενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 40 1,90 76,00 Υ Παρελκόµενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 40 2,20 88,00 Υ Παρελκόµενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 40 2,80 112,00 Υ Παρελκόµενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 40 4,50 180,00 Υ Παρελκόµενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 20 1,00 20,00 Υ Παρελκόµενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 20 1,40 28,00 Υ Παρελκόµενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 20 1,80 36,00 Υ Παρελκόµενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 20 2,00 40,00 Υ Παρελκόµενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 30 1,10 33,00 6

7 κλιµατισµού. Πάχος 3mm Στηρίγµατα σωλήνων γαλβ. 1/2'' Στηρίγµατα σωλήνων γαλβ. 3/4'' Στηρίγµατα σωλήνων γαλβ. 1'' Στηρίγµατα σωλήνων γαλβ. 1 1/4'' Αεραγωγός σπιράλ αλουµινίου Φ100 µήκους 3m συνεπτυγµένο στο 1m Αεραγωγός σπιράλ αλουµινίου Φ125 µήκους 3m συνεπτυγµένο στο 1m Αεραγωγός σπιράλ αλουµινίου Φ150 µήκους 3m συνεπτυγµένο στο 1m Κόλληση σκληρή σε βέργες πλακέ. Χαλκός 92,5-93%, Φώσφορος 7,07-7,5%. εν περιέχει κάδµιο Κόλληση µαλακή από κασσίτερο, νικέλιο, άργυρο, αντιµόνιο και χαλκό. Να µην περιέχει µόλυβδο και κάδµιο. Συσκευασία 200gr Κόλληση µαλακή µε 97% κασσίτερο και 3% χαλκό, κατάλληλη εγκαταστάσεις θέρµανσης - ύδρευσης.συσκευασία 200gr Βόρακας συγκόλληση χαλκοσωλήνων και ορείχαλκου µε σκληρή χαλκοκόλληση. Συσκευασία 100gr Αλοιφή καθαρισµού µαλακής κόλλησης 150γρ Υ Παρελκόµενα σωληνώσεων TEM. 10 0,46 4,60 Υ Παρελκόµενα σωληνώσεων TEM. 10 0,50 5,00 Υ Παρελκόµενα σωληνώσεων TEM. 10 0,60 6,00 Υ Παρελκόµενα σωληνώσεων TEM. 10 0,73 7,30 Υ Παρελκόµενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 10 3,70 37,00 Υ Παρελκόµενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 10 4,50 45,00 Υ Παρελκόµενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 10 6,00 60,00 Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης ΚΙΛΑ 2 32,13 64,26 TEM. 2 25,00 50,00 TEM. 1 15,80 15,80 Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης TEM. 2 3,08 6,16 Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης TEM. 2 3,50 7,00 7

8 Κανάβι σπειρωµάτων Εποξικός στόκος 2 συστατικών κατάλληλος φθορές σε fiber glass, πολυεστερικές και εµαγιέ επιφάνειες. Συσκευασία 250γρ Εποξικός στόκος 2 συστατικών µεγάλης αντοχής µεγάλης αντοχής σε υγρασία και υψηλών θερµοκρασιών. Συσκευασία 250ml και 250ml Κόλλα πλακιδίων τύπου super Σιλικόνη αντιµουχλική διάφανη συσκευασία 280ml Σιλικόνη αντιµουχλική λευκή συσκευασία 300ml αφαρµογές σφράγισης και συγκόλλησης σε υδραυλικές εργασίες και χώρους υγιεινής Τεφλόν ταινία στεγανοποίση σπειρωµάτων 1/2 10m 0.075mm Τεφλόν ταινία στεγανοποίση σπειρωµάτων 3/4gas 10m 19mm Τεφλόν ταινία στεγανοποίση σπειρωµάτων 1/2 10m 0,10mm Τεφλόν υγρό (Αναερόβιο σφραγιστικό υλικό) δίαµετρο σπειρωµάτων 3/4'. Κατάλληλο εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρµανσης, αερίου. Συσκευασία 50γρ Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης ΚΙΛΑ 10 1,50 15,00 Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης TEM. 1 14,00 14,00 TEM. 5 8,50 42,50 Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης ΚΙΛΑ 500 0,46 230,00 Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης TEM. 20 2,80 56,00 Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης TEM. 15 6,50 97,50 TEM. 15 1,00 15,00 TEM. 10 2,40 24,00 TEM. 15 2,00 30,00 TEM. 4 8,00 32,00 8

9 Τεφλόν υγρό (Αναερόβιο σφραγιστικό υλικό) δίαµετρο σπειρωµάτων 2'. Κατάλληλο εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρµανσης, αερίου. Συσκευασία 100γρ Τεφλόν υγρό (Αναερόβιο σφραγιστικό υλικό) δίαµετρο σπειρωµάτων 3'. Κατάλληλο εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρµανσης, αερίου. Συσκευασία 50γρ Σιλικόνη τύπου ACΕTOXY 85ml Τσέρκι διάτρητο 0,7*12mm*10m Τσέρκι διάτρητο 0,8*17mm*10m Ελαστική µαστίχη αρµώπολυουρεθανικής βάσης (Συσκευάσια 310µλ) Κόλλα σωλήνων PVC χρώµατος γκρ. Βαρέως τύπου θερµοκρασία εφαρµογής από 5-40 ο C, συσκευασία 250γρ Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης TEM. 5 9,90 49,50 TEM. 3 7,50 22,50 Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης TEM. 20 2,40 48,00 Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης TEM. 10 2,27 22,70 Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης TEM. 11 6,22 68,42 Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης TEM. 10 6,00 60,00 TEM. 10 5,00 50, Πολυστρωµατικός Σωλήνας Φ18*2 σε κουλούρα Υ Πολυστρωµατικός ς µε φύλλο αλουµινίου ΜΕΤΡΟ 100 3,00 300, Μούφα πρεσσαριστή Φ18 Υ Πολυστρωµατικός ς µε φύλλο αλουµινίου TEM. 15 5,00 75, Μούφα αρσενική πρεσσαριστή Φ18*1/2' Υ Πολυστρωµατικός ς µε φύλλο αλουµινίου TEM. 30 8,00 240, Μούφα θηλυκή πρεσσαριστή Φ18*1/2' Υ Πολυστρωµατικός ς µε φύλλο αλουµινίου TEM. 10 8,50 85,00 9

10 Γωνία αρσενική πρεσσαριστή Φ18*1/2' Γωνία θυληκή πρεσσαριστή Φ18*1/2' Γωνία 90 ο πρεσσαριστή Φ18 Ταφ πρεσσαριστό απλό Φ18 Τερµατική γωνία µε στήριξη Φ18*1/2' Ταφ πρεσσαριστό θυληκό Φ18-1/2'-18 Ταφ πρεσσαριστό αρσενικό Φ18-1/2' Γωνίες θηλυκές 1/2" Γωνίες θηλυκές 3/4" Γωνίες θηλυκές 1" Γωνίες θηλυκές 1 1/4" Γωνίες θηλυκές 1 1/2" Γωνίες αρσενικές θηλυκές 1/2" Γωνίες αρσενικές θηλυκές 3/4" Υ Πολυστρωµατικός ς µε φύλλο αλουµινίου TEM. 10 8,50 85,00 Υ Πολυστρωµατικός ς µε φύλλο αλουµινίου TEM ,00 100,00 Υ Πολυστρωµατικός ς µε φύλλο αλουµινίου TEM. 30 9,00 270,00 Υ Πολυστρωµατικός ς µε φύλλο αλουµινίου TEM ,00 110,00 Υ Πολυστρωµατικός ς µε φύλλο αλουµινίου TEM ,00 180,00 Υ Πολυστρωµατικός ς µε φύλλο αλουµινίου TEM ,00 160,00 Υ Πολυστρωµατικός ς µε φύλλο αλουµινίου TEM. 4 14,00 56,00 γαλβανιζέ TEM. 40 1,00 40,00 γαλβανιζέ TEM. 30 1,60 48,00 γαλβανιζέ TEM. 20 2,50 50,00 γαλβανιζέ TEM. 10 4,00 40,00 γαλβανιζέ TEM. 10 7,50 75,00 γαλβανιζέ TEM. 40 1,10 44,00 γαλβανιζέ TEM. 30 1,80 54,00 10

11 Γωνίες αρσενικές θηλυκές 1" Γωνίες αρσενικές θηλυκές 1 1/4" Γωνίες αρσενικές θηλυκές 1 1/2" Ταφ 1/2" Ταφ 3/4" Ταφ 1" Ταφ 1 1/4" Ταφ 1 1/2" Σύνδεσµοι δεξιοί 1/2" Σύνδεσµοι δεξιοί 3/4" Σύνδεσµοι δεξιοί 1" Σύνδεσµοι δεξιοί 1 1/4" Σύνδεσµοι δεξιοί 1 1/2" Ρακόρ θηλύκα κωνικά 1/2" γαλβανιζέ TEM. 20 2,90 58,00 γαλβανιζέ TEM. 10 5,20 52,00 γαλβανιζέ TEM. 10 8,00 80,00 γαλβανιζέ TEM. 10 1,75 17,50 γαλβανιζέ TEM. 10 2,45 24,50 γαλβανιζέ TEM. 10 3,85 38,50 γαλβανιζέ TEM. 10 6,50 65,00 γαλβανιζέ TEM ,10 101,00 γαλβανιζέ TEM. 10 1,20 12,00 γαλβανιζέ TEM. 10 1,65 16,50 γαλβανιζέ TEM. 10 2,30 23,00 γαλβανιζέ TEM. 10 3,40 34,00 γαλβανιζέ TEM. 10 5,25 52,50 γαλβανιζέ TEM. 10 5,45 54,50 11

12 Ρακόρ θηλύκα κωνικά 3/4" Ρακόρ θηλύκα κωνικά 1" Ρακόρ θηλύκα κωνικά 1 1/4" Ρακόρ θηλύκα κωνικά 1 1/2" Μαστοί εξάγωνοι 1/2" Μαστοί εξάγωνοι 3/4" Μαστοί εξάγωνοι 1" Μαστοί εξάγωνοι 1 1/4" Μαστοί εξάγωνοι 1 1/2" Συστολές Αγγλίας 1/2" Συστολές Αγγλίας 3/4" Συστολές Αγγλίας 1" Συστολές Αγγλίας 1 1/4" Συστολές Αγγλίας 1 1/2" γαλβανιζέ TEM. 10 6,55 65,50 γαλβανιζέ TEM. 10 7,40 74,00 γαλβανιζέ TEM ,15 121,50 γαλβανιζέ TEM ,40 144,00 γαλβανιζέ TEM. 10 1,10 11,00 γαλβανιζέ TEM. 10 1,50 15,00 γαλβανιζέ TEM. 10 2,10 21,00 γαλβανιζέ TEM. 10 3,40 34,00 γαλβανιζέ TEM. 10 4,50 45,00 γαλβανιζέ TEM. 10 2,70 27,00 γαλβανιζέ TEM. 10 2,80 28,00 γαλβανιζέ TEM. 10 3,50 35,00 γαλβανιζέ TEM. 10 5,40 54,00 γαλβανιζέ TEM. 10 8,40 84,00 12

13 Συστολές Αµερικής 1/2" Συστολές Αµερικής 3/4" Συστολές Αµερικής 1" Συστολές Αµερικής 1 1/4" Συστολές Αµερικής1 1/2" Τάπα αρσενική 1/2" Τάπα αρσενική 3/4" Τάπα αρσενική 1" Τάπα αρσενική 1 1/4" Τάπα αρσενική 1 1/2" Τάπα θηλυκή 1/2" Τάπα θηλυκή 3/4" Τάπα θηλυκή 1" Τάπα θηλυκή 1 1/4" γαλβανιζέ TEM. 10 1,85 18,50 γαλβανιζέ TEM. 10 1,90 19,00 γαλβανιζέ TEM. 10 2,00 20,00 γαλβανιζέ TEM. 10 2,90 29,00 γαλβανιζέ TEM. 10 3,90 39,00 γαλβανιζέ TEM. 10 0,80 8,00 γαλβανιζέ TEM. 10 1,20 12,00 γαλβανιζέ TEM. 10 1,50 15,00 γαλβανιζέ TEM. 10 2,50 25,00 γαλβανιζέ TEM. 10 4,00 40,00 γαλβανιζέ TEM. 10 1,55 15,50 γαλβανιζέ TEM. 10 1,85 18,50 γαλβανιζέ TEM. 10 2,15 21,50 γαλβανιζέ TEM. 10 4,05 40,50 13

14 Τάπα θηλυκή 1 1/2" Μούφες µέσα - έξω βόλτα 1/2" Μούφες µέσα - έξω βόλτα 3/4" Μούφες µέσα - έξω βόλτα 1" Μούφες µέσα - έξω βόλτα 1 1/4" Μούφες µέσα - έξω βόλτα 1 1/2" Θερµαντικά σώµατα τύπου ΑΚΑΝ βαµµένα λευκά µε ηλεκτροστατική βαφή IV 905 τιµή ανά φέτα Θερµαντικά σώµατα τύπου ΑΚΑΝ βαµµένα λευκά µε ηλεκτροστατική βαφή IΙΙ 905 τιµή ανά φέτα Θερµαντικά σώµατα τύπου ΑΚΑΝ βαµµένα λευκά µε ηλεκτροστατική βαφή IΙ 905 τιµή ανά φέτα Θερµαντικά σώµατα τύπου ΑΚΑΝ βαµµένα λευκά µε ηλεκτροστατική βαφή IV 655 τιµή ανά φέτα Θερµαντικά σώµατα τύπου ΑΚΑΝ βαµµένα λευκά µε ηλεκτροστατική βαφή IΙΙ 655 τιµή ανά φέτα Θερµαντικά σώµατα τύπου ΑΚΑΝ βαµµένα λευκά µε ηλεκτροστατική βαφή IΙ 655 τιµή ανά φέτα Θερµαντικά σώµατα τύπου ΑΚΑΝ βαµµένα λευκά µε ηλεκτροστατική βαφή IV 505 τιµή ανά φέτα γαλβανιζέ TEM. 10 7,60 76,00 γαλβανιζέ TEM. 10 2,95 29,50 γαλβανιζέ TEM. 10 4,30 43,00 γαλβανιζέ TEM. 10 6,65 66,50 γαλβανιζέ TEM. 10 6,45 64,50 γαλβανιζέ TEM. 10 8,00 80,00 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM ,00 360,00 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM ,00 280,00 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM ,00 200,00 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM ,00 280,00 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM ,00 220,00 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM. 20 9,00 180,00 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM ,90 258,00 14

15 Θερµαντικά σώµατα τύπου ΑΚΑΝ βαµµένα λευκά µε ηλεκτροστατική βαφή IΙΙ 505 τιµή ανά φέτα Θερµαντικά σώµατα τύπου ΑΚΑΝ βαµµένα λευκά µε ηλεκτροστατική βαφή IΙ 505 τιµή ανά φέτα Σώµατα ψύξης - θέρµανσης ( FAN COIL) δαπέδου ψυκτικής απόδοσης 1,5Kw Σώµατα ψύξης - θέρµανσης ( FAN COIL) οροφής ψυκτικής απόδοσης 2,2Kw Σώµατα ψύξης - θέρµανσης ( FAN COIL) οροφής κρυφό ψυκτικής απόδοσης 2,2Kw Ρουµπινέτα σωµάτων γωνιακά 1/2" µε στυπιοθλίπτη Ρουµπινέτα σωµάτων ίσια 1/2" µε στυπλιοθλίπτη Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM. 20 9,90 198,00 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM. 20 8,40 168,00 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM ,00 440,00 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM ,00 510,00 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM ,00 450,00 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM. 50 4,65 232,50 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM. 50 4,86 243, Σωλήνα PN20 PPR Φ20 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. ΜΕΤΡΟ 40 2,69 107, Σωλήνα PN20 PPR Φ25 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. ΜΕΤΡΟ 30 4,28 128,40 15

16 Σωλήνα PN20 PPR Φ Μούφα PPR Φ Μούφα PPR Φ Μούφα PPR Φ Γωνία 45 o PPR Φ20 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. ΜΕΤΡΟ 30 6,31 189,30 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 1,69 16,90 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 3,00 30,00 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 4,74 47,40 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 0,85 8,50 16

17 Γωνία 45 o PPR Φ Γωνία 45 o PPR Φ Γωνία αρσενικήθηλυκή 90 o PPR Φ20 Γωνία αρσενικήθηλυκή 90 o PPR Φ Γωνία 90 o PPR Φ20 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 1,05 10,50 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 1,67 16,70 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 0,86 8,60 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 1,03 10,30 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 0,85 8,50 17

18 Γωνία 90 o PPR Φ Γωνία 90 o PPR Φ ΤΑΦ 20 PPR ΤΑΦ 25 PPR ΤΑΦ 32 PPR πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 1,05 10,50 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 1,66 16,60 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 0,88 8,80 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 1,21 12,10 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 1,82 18,20 18

19 Συστολή 25*20 PPR Συστολή 32*20 PPR Συστολή 32*25 PPR Στηρίγµατα Φ Στηρίγµατα Φ25 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 0,74 7,40 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 0,91 9,10 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 1,00 10,00 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 0,48 4,80 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 0,85 8,50 19

20 Στηρίγµατα Φ Μαστός µε αρσενικό σπείρωµα Φ20*1/2 Μαστός µε αρσενικό σπείρωµα Φ20*3/4 Μαστός µε αρσενικό σπείρωµα Φ25*1/2 Μαστός µε αρσενικό σπείρωµα Φ25*3/4 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 1,12 11,20 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 5,86 58,60 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 7,35 73,50 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 7,03 70,30 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 7,15 71,50 20

21 Μαστός µε αρσενικό σπείρωµα Φ32*3/4 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 8 9,70 77, Μαστός µε αρσενικό σπείρωµα Φ32*1 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 17,37 86, Μαστός µε θηλυκό σπείρωµα Φ20*1/2 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 5,64 56, Μαστός µε θηλυκό σπείρωµα Φ20*3/4 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 6,71 67, Μαστός µε θηλυκό σπείρωµα Φ25*1/2 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 5,70 57,00 21

22 Μαστός µε θηλυκό σπείρωµα Φ25*3/4 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 6,80 68, Μαστός µε θηλυκό σπείρωµα Φ32*3/4 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 8,60 86, Μαστός µε θηλυκό σπείρωµα Φ32*1 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 6 13,83 82, Ταφ µε αρσενικό σπείρωµα Φ20*1/2 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 7,90 39, Ταφ µε αρσενικό σπείρωµα Φ25*1/2 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 12,44 62,20 22

23 Ταφ µε αρσενικό σπείρωµα Φ25*3/4 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 10,61 53, Ταφ µε αρσενικό σπείρωµα Φ32*1/2 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 16,85 84, Ταφ µε αρσενικό σπείρωµα Φ32*3/4 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 15,98 79, Ταφ µε θηλυκό σπείρωµα Φ20*1/2 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 6,80 34, Ταφ µε θηλυκό σπείρωµα Φ25*1/2 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 7,00 35,00 23

24 Ταφ µε θηλυκό σπείρωµα Φ25*3/4 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 8,60 43, Ταφ µε θηλυκό σπείρωµα Φ32*1/2 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 10,30 51, Ταφ µε θηλυκό σπείρωµα Φ32*3/4 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 12,00 60, Ταφ µε θηλυκό σπείρωµα Φ32*1 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 17,00 85, Γωνία 90 ο µε αρσενικό σπείρωµα 20*1/2 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 6,70 33,50 24

25 Γωνία 90 ο µε αρσενικό σπείρωµα 25*1/2 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 8,00 40, Γωνία 90 ο µε αρσενικό σπείρωµα 25*3/4 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 8,50 42, Γωνία 90 ο µε αρσενικό σπείρωµα 32*1/2 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 10,00 50, Γωνία 90 ο µε αρσενικό σπείρωµα 32*3/4 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 12,00 60, Γωνία 90 ο µε αρσενικό σπείρωµα 32*1 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 17,90 89,50 25

26 Γωνία 90 ο µε θηλυκό σπείρωµα 20*1/2 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 5,60 28, Γωνία 90 ο µε θηλυκό σπείρωµα 25*1/2 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 7,60 38, Γωνία 90 ο µε θηλυκό σπείρωµα 25*3/4 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 8,01 40, Γωνία 90 ο µε θηλυκό σπείρωµα 32*1/2 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 9,80 49, Γωνία 90 ο µε θηλυκό σπείρωµα 32*3/4 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 9,80 49,00 26

27 Γωνία 90 ο µε θηλυκό σπείρωµα 32*1 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 16,00 80, Βάση στερέωσης µπαταριών µε προστατευτικά καπάκια πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 3 8,10 24, ιακόπτης εντοιχισµού απλός Φ20 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 3 25,00 75, ιακόπτης εντοιχισµού απλός Φ25 πιστοποιηµένο φορέα της Ε.Ε.. TEM. 3 26,00 78, Σωλήνας αποχέτευσης ΕΛΟΤ Φ32 2 ΜΕΤΡΟ 20 2,00 40,00 27

28 Σωλήνας αποχέτευσης ΕΛΟΤ Φ40 3 ΜΕΤΡΟ 20 2,50 50, Σωλήνας αποχέτευσης ΕΛΟΤ Φ50 4 ΜΕΤΡΟ 20 3,00 60, Σωλήνας αποχέτευσης ΕΛΟΤ Φ63 5 ΜΕΤΡΟ 20 3,50 70, Σωλήνας αποχέτευσης ΕΛΟΤ Φ75 6 ΜΕΤΡΟ 20 4,20 84, Σωλήνας αποχέτευσης ΕΛΟΤ Φ100 7 ΜΕΤΡΟ 20 5,30 106, Σωλήνας αποχέτευσης ΕΛΟΤ Φ125 8 ΜΕΤΡΟ 20 7,90 158,00 28

29 TEM. 5 1,10 5, TEM. 5 2,10 10,50 14 TEM. 5 2,80 14, Ταφ Φ32 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329 Ταφ Φ40 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329 Ταφ Φ50 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329 Ταφ Φ63 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329 Ταφ Φ75 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329 Ταφ Φ100 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ TEM. 5 1,30 6,50 11 TEM. 5 1,50 7,50 12 TEM. 5 1,80 9,00 29

30 TEM. 5 1,80 9,00 20 TEM. 5 2,10 10, Ταφ Φ125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329 Ηµιταφ 67 ο Φ32 κατά Ηµιταφ 67 ο Φ40 κατά Ηµιταφ 67 ο Φ50 κατά Ηµιταφ 67 ο Φ63 κατά Ηµιταφ 67 ο Φ75 κατά 15 TEM. 5 4,00 20,00 16 TEM. 5 1,10 5,50 17 TEM. 5 1,30 6,50 18 TEM. 5 1,50 7,50 30

31 TEM. 5 1,70 8,50 26 TEM. 5 2,60 13, Ηµιταφ 67 ο Φ100 κατά Ηµιταφ 67 ο Φ125 κατά Ηµιταφ 45 ο Φ75 κατά Ηµιταφ 45 ο Φ100 κατά Γωνία 67,5 ο Φ75 κατά Γωνία 67,5 ο Φ100 κατά 21 TEM. 5 2,80 14,00 22 TEM. 5 4,00 20,00 23 TEM. 5 2,00 10,00 24 TEM. 5 2,80 14,00 31

32 TEM. 5 1,50 7,50 32 TEM. 5 1,80 9, Γωνία 67,5 ο Φ125 κατά Γωνία 45 ο Φ32 κατά Γωνία 45 ο Φ40 κατά Γωνία 45 ο Φ50 κατά Γωνία 45 ο Φ63 κατά Γωνία 45 ο Φ75 κατά 27 TEM. 5 3,70 18,50 28 TEM. 5 0,90 4,50 29 TEM. 5 0,95 4,75 30 TEM. 5 1,20 6,00 32

33 TEM. 5 1,20 6,00 38 TEM. 5 1,50 7, Γωνία 45 ο Φ100 κατά Γωνία 45 ο Φ125 κατά Γωνία 90 ο Φ32 κατά Γωνία 90 ο Φ40 κατά Γωνία 90 ο Φ50 κατά Γωνία 90 ο Φ63 κατά 33 TEM. 5 2,50 12,50 34 TEM. 5 3,80 19,00 35 TEM. 5 0,90 4,50 36 TEM. 5 0,95 4,75 33

34 TEM. 5 7,00 35,00 44 TEM. 5 2,50 12, Γωνία 90 ο Φ75 κατά Γωνία 90 ο Φ100 κατά Γωνία 90 ο Φ125 κατά ΨΙ Φ75 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329 ΨΙ Φ100 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1330 ΤΑΦ-ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Φ100/50 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ TEM. 5 1,80 9,00 40 TEM. 5 2,50 12,50 41 TEM. 5 3,80 19,00 42 TEM. 5 5,00 25,00 34

35 ΤΑΦ-ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Φ100/63 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329 ΤΑΦ-ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Φ100/75 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329 ΤΑΦ-ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Φ125/100 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ125/100 κατά ιαστολή Φ32/50 49 TEM. 5 1,50 7,50 50 TEM. 5 2,00 10, ιαστολή Φ63/ TEM. 5 2,70 13,50 46 TEM. 5 3,50 17,50 47 TEM. 5 4,20 21,00 48 TEM. 5 4,00 20,00 35

36 TEM. 5 1,30 6,50 53 TEM. 5 1,50 7, Συστολή Αµερικής Φ40/32 Συστολή Αµερικής Φ63/50 Συστολή Αµερικής Φ75/50 Σφαιρικός κρουνός βαρέως τύπου µε στυπιοθλίπτη 1/2' (Θ/Θ) Σφαιρικός κρουνός βαρέως τύπου µε στυπιοθλίπτη 3/4' (Θ/Θ) Σφαιρικός κρουνός βαρέως τύπου µε στυπιοθλίπτη 1' (Θ/Θ) Σφαιρικός κρουνός βαρέως τύπου µε στυπιοθλίπτη 1' 1/4' (Θ/Θ) Σφαιρικός κρουνός βαρέως τύπου µε στυπιοθλίπτη 11/2' (Θ/Θ) Σφαιρικός κρουνός βαρέως τύπου µε στυπιοθλίπτη 2' (Θ/Θ) Σφαιρικός κρουνός βαρέως τύπου µε στυπιοθλίπτη 1/2' (Θ/Θ) (τύπου πεταλούδας) Σφαιρικός κρουνός βαρέως τύπου µε στυπιοθλίπτη 3/4' (Θ/Θ) (τύπου πεταλούδας) 51 TEM. 5 1,00 5,00 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 5 5,50 27,50 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 5 7,00 35,00 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 5 10,00 50,00 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 5 13,86 69,30 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 5 19,10 95,50 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 2 47,00 94,00 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 4 5,50 22,00 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 4 7,00 28,00 36

37 Σφαιρικός κρουνός βαρέως τύπου µε στυπιοθλίπτη 1' (Θ/Θ) (τύπου πεταλούδας) Σφαιρικός κρουνός βαρέως τύπου µε στυπιοθλίπτη 1' 1/4' (Θ/Θ) (τύπου πεταλούδας) Σφαιρικός κρουνός βαρέως τύπου µε στυπιοθλίπτη 11/2' (Θ/Θ) (τύπου πεταλούδας) Σφαιρικός κρουνός βαρέως τύπου µε στυπιοθλίπτη 2' (Θ/Θ) (τύπου πεταλούδας) Σφαιρικός κρουνός Θ- Θ αέρια καύσιµα 1/2' Σφαιρικός κρουνός Θ- Θ αέρια καύσιµα 3/4 Βρύση σφαιρική κήπου 1/2'' Β.Τ. Σφαιρικός κρουνός µε ρακορ 1/2' Σφαιρικός κρουνός µε ρακορ 3/4' Σφαιρικός κρουνός µε ρακορ 1' Σφαιρικός κρουνός µε ρακορ 1 1/4' Μπαταρία νιπτήρος µονή καρφωτή επιχρωµιωµένο χάλυβα Μπαταρία- κάνουλα τοίχου µονή πάνω ρουξούνι επιχρωµιωµένο µπρούντζο Μπαταρία απλή βαρέως τύπου κοντό ρουξούνι επιχρωµιωµένο µπρούντζο Μπαταρία απλή βαρέως τύπου µακρύ ρουξούνι επιχρωµιωµένο µπρούντζο Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 4 10,00 40,00 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 5 13,86 69,30 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 2 19,10 38,20 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 2 47,00 94,00 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 3 8,22 24,66 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 3 11,77 35,31 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 10 2,65 26,50 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 5 9,00 45,00 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 5 14,00 70,00 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 5 23,00 115,00 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 3 35,00 105,00 Υ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ TEM. 8 18,90 151,20 Υ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ TEM. 8 17,60 140,80 Υ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ TEM. 8 32,00 256,00 Υ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ TEM. 8 33,00 264,00 37

38 Μπαταρία νεροχύτου τοίχου απλή βαρέως τύπου επιχρωµιωµένο µπρούντζο Μπαταρία απλή βαρέως τύπου γέφυρα επιχρωµιωµένο µπρούντζο Μπαταρία αναµεικτική πάγκου κουζίνας επιχρωµιωµένο µπρούντζο Μπαταρία αναµεικτική τοίχου κουζίνας επιχρωµιωµένο µπρούντζο Μπαταρία αναµεικτική πάγκου µε ψηλό ρουξούνι επιχρωµιωµένο µπρούντζο Μπαταρία αναµεικτική λουτρού Υ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ TEM. 8 31,20 249,60 Υ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ TEM. 8 37,50 300,00 Υ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ TEM ,00 492,00 Υ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ TEM ,00 408,00 Υ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ TEM ,00 400,00 Υ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ TEM ,00 330, Σιφόν δαπέδου PVC Γίγας βαρέως τύπου Σιφώνι νιπτήρος µονό µε ποτήρι λευκό,χωρίς βαλβίδα και µεταλλική έξοδο. ιάµετρος 32mm(1 ¼'') Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 5 5,00 25,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 10 3,50 35, Σπιράλ INOX Β.Τ (INOX AISI 304) - 8 κλωνα Θ.Θ. 20cm Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 20 2,50 50, Σπιράλ INOX Β.Τ (INOX AISI 304) - 8 κλωνα Θ.Θ. 30cm Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 20 2,60 52, Σπιράλ INOX Β.Τ (INOX AISI 304) - 8 κλωνα Θ.Θ. 40cm Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 40 3,00 120, Σπιράλ INOX Β.Τ (INOX AISI 304) - 8 κλωνα Θ.Θ. 50cm Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 30 2,90 87, Σπιράλ INOX Β.Τ (INOX AISI 304) - 8 κλωνα Θ.Θ. 60cm Σπιράλ INOX µικτικές µπαταρίες (INOX AISI 304) - 8 κλωνα 40cm Σπιράλ INOX µικτικές µπαταρίες (INOX AISI 304) - 8 κλωνα 50cm Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 20 3,10 62,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 10 2,50 25,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 10 2,90 29,00 38

39 Σπιράλ τηλεφώνου ντουζ B.T 1,5m Σπιράλ τηλεφώνου ντουζ B.T 2m Σπρέι απόφραξης Στηρίγµατα νιπτήρος L140 (Ζεύγος) Σχάρες τετράγωνες χρωµέ βαρέως τύπου 12χ12 Σχάρες τετράγωνες χρωµέ βαρέως τύπου 15χ15 Σχάρες τετράγωνες χρωµέ βαρέως τύπου 20χ20 Σχάρες τετράγωνες inox 12x12 Σχάρες χρωµέ βαρέως τύπου Φ60 Σχάρες χρωµέ βαρέως τύπου Φ80 Σχάρες χρωµέ βαρέως τύπου Φ62 Σχάρες χρωµέ βαρέως τύπου Φ63 Καζανάκι πλαστικό µε µπουτόν διπλής λειτουργίας εκκένωση 6 ή 9lt, µε σύστηµα start stop. (περιέχει όλα τα εξαρτήµατα φλάντζες και βίδες στήριξης) Χρώµα λευκό Καζανάκι πλαστικό µε εσωτερική επένδυση Καλύµµατα λεκάνης πλαστικά Β.Τ Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 50 2,10 105,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 50 2,70 135,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM ,30 309,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 25 0,68 17,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 15 3,50 52,50 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 10 7,50 75,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM ,00 200,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM ,00 120,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ ΤΕΜ. 5 1,50 7,50 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ ΤΕΜ. 5 2,00 10,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ ΤΕΜ. 5 2,70 13,50 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ ΤΕΜ. 5 4,50 22,50 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM ,00 880,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ ,00 400,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 60 6,00 360,00 39

40 Νεροχύτης ΙΝΟΧ µονός µε µαξιλάρι 79*50cm Νεροχύτης ΙΝΟΧ µονός χωρίς µαξιλάρι 50*50cm Τηλέφωνο µπάνιου χρωµέ ρυθµιζόµενης ροής Τηλέφωνο µπάνιου χρωµέ απλό Φλοτέρ καζανάκι τ.kariba Μηχανισµοί αέρος Νο1 καζανάκι Μηχανισµοί αέρος Νο2 καζανάκι Ουρητήρας Φλοτέρ 1/2'' απλό Φλοτέρ 3/4'' απλό Κολώνα νιπτήρος Νιπτήρας µικρός (60 Χ 48) Νιπτήρας µεσαίος ( 65 Χ 54) Σιφόν λαρυγγοειδές νιπτήρος 1 1/4'' (ΣΠΙΡΑΛ) Σιφόν λαρυγγοειδές νεροχύτου 1 1/2'' (ΣΠΙΡΑΛ) Σιφόν νιπτήρος µε βαλβίδα Σιφόν νιπτήρος χωρίς βαλβίδα Φίλτρα µπαταρίας 22Χ1" θηλυκό Φίλτρα µπαταρίας 24Χ1" αρσενικό ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 2 42,00 84,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM. 2 32,90 65,80 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 3 65,00 195,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM ,10 410,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 50 3,00 150,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM. 20 3,00 60,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ ,45 249,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM ,40 268,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 20 2,00 40,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM. 15 2,00 30,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ ,00 150,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM ,78 447,80 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ ,10 551,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM. 30 1,39 41,70 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 20 1,39 27,80 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM. 20 5,00 100,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 20 4,00 80,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 50 1,50 75,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM. 50 1,50 75,00 40

41 Φίλτρα µπαταρίας 28Χ1" λουτρού Λάστιχάκια φλάντζες ίσια νιπτήρα 1 1/4 Λάστιχάκια φλάντζες ίσια λιποσυλλέκτη 1 1/2 Λαστιχάκια (φλάντζες) 1/2'' ίσια µπαταρίες Λαστιχάκια (φλάντζες) 3/4'' ίσια µπαταρίες Λεκάνες WC πισοστόµια Λεκάνη WC λευκή Λιποσυλλέκτης µονός µε παροχή πλυντηρίου Λιποσυλλέκτης µονός µε µεγάλη βαλβίδα (συνθετικού νεροχύτη) Λιποσυλλέκτης µονός µε παροχή πλυντηρίου Λιποσυλλέκτης µονός µε µεγάλη βαλβίδα (συνθετικού νεροχύτη) Πώµα σιφόν δαπέδου χρωµέ Φ100 Πώµα σιφόν δαπέδου χρωµέ Φ125 Τάπες διακοσµητική νιπτήρος ΧΡΩΜΕ Εξαεριστικό σωµάτων µε ρουξούνι 1/8'' Εξαεριστικό µε πλαστική κεφαλή panel 1/2'' τάπα σώµατος panel 1/2'' Εξαεριστικό δικτύου 1/2' Pmax 12bar, Tmax 110 o C Εξαεριστικό δικτύου 1/2' γωνιακό Pmax 12bar, Tmax 110 o C ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 50 2,40 120,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 50 0,03 1,50 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 50 0,03 1,50 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM ,02 2,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ ,02 2,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΤΡΟ 100 0,40 40,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΤΡΟ 100 0,80 80,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM ,30 666,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM ,00 450,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM. 10 6,40 64,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM. 10 8,42 84,20 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM. 10 1,63 16,30 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM. 11 2,52 27,72 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM. 10 1,50 15,00 Υ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΑΡΕΩΤΕΣ TEM. 10 4,00 40,00 Υ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΑΡΕΩΤΕΣ TEM. 10 1,40 14,00 Υ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΑΡΕΩΤΕΣ TEM. 10 1,00 10,00 Υ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΑΡΕΩΤΕΣ TEM. 10 7,13 71,30 Υ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΑΡΕΩΤΕΣ TEM. 3 12,77 38,31 41

42 Απαερωτής κάθετος την συνολική εκκένωση του αέρα από εγκαταστάσεις θέρµανσης και ψύξης µε µόνωση 1'' Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Β.Τ 1/2'' Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Β.Τ 3/4'' Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Β.Τ 1'' Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Β.Τ 1 1/4'' Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Β.Τ 1 1/2'' Βαλβίδες νιπτήρος ορειχάλκινη Βαλβίδες ντουζιέρας ορειχάλκινη ιακοπτάκι ΜΙΝΙ 1/2 Χρωµέ Α/Θ ιακοπτάκι ΜΙΝΙ 3/4 Χρωµέ Α/Θ Γωνιακό διακοπτάκι 1/2''-1/2'' Γωνιακό διακοπτάκι 1/2''-3/4'' Γωνίες ορειχάλκινες Μ.Μ, Μ.Ε 1/2'' Γωνίες ορειχάλκινες Μ.Μ, Μ.Ε 3/4'' Άµµος κονιαµάτων τσουβαλάκι 25 Kg Τούβλα γλώσσες Πολτός Ασβέστου σε τσουβάλι Τσιµέντο µαύρο συσκευασία 25Kg Υ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΑΡΕΩΤΕΣ TEM ,00 114,00 Υ ΒΑΛΒΙ ΕΣ - ΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 5 4,20 21,00 Υ ΒΑΛΒΙ ΕΣ - ΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 5 5,30 26,50 Υ ΒΑΛΒΙ ΕΣ - ΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 5 7,80 39,00 Υ ΒΑΛΒΙ ΕΣ - ΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 2 12,00 24,00 Υ ΒΑΛΒΙ ΕΣ - ΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 2 16,00 32,00 Υ ΒΑΛΒΙ ΕΣ - ΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 10 3,40 34,00 Υ ΒΑΛΒΙ ΕΣ - ΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 10 5,00 50,00 Υ ΒΑΛΒΙ ΕΣ - ΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 15 3,00 45,00 Υ ΒΑΛΒΙ ΕΣ - ΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 15 3,00 45,00 Υ ΒΑΛΒΙ ΕΣ - ΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 10 6,60 66,00 Υ ΒΑΛΒΙ ΕΣ - ΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 11 6,70 73,70 Υ ΒΑΛΒΙ ΕΣ - ΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 20 3,00 60,00 Υ ΒΑΛΒΙ ΕΣ - ΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 10 3,00 30,00 Υ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΚΙΛΑ 300 1,55 465,00 Υ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ TEM ,56 56,00 Υ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΚΙΛΑ 300 0,25 75,00 Υ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΚΙΛΑ 300 0,18 54,00 42

43 Αρµόστοκος πλακιδίων λευκός - έγχρωµος Υποβρύχια αντλία µε φλοτερ, αποστράγγιση βρόχινων και ακάθαρτων νερών αποχέτευσης. Ισχύς τουλάχιστον 0,3HP, στόµιο 3/4', κινητήρα 220V Υποβρύχια αντλία µε φλοτερ, αποστράγγιση βρόχινων και ακάθαρτων νερών αποχέτευσης. Ισχύς τουλάχιστον 0,55KW, στόµιο 1 1/4', κινητήρα 220V Κασετίνα 12 o-ring από Φ8 µέχρι Φ20,5 Φλοτερ ορειχάλκινο υπερ-βαρέως τύπου µεγάλης παροχής και µπράτσο µε λάµα 3/4'' Φλοτερ ορειχάλκινο υπερ-βαρέως τύπου µεγάλης παροχής και µπράτσο µε λάµα 1'' Φούσκα πλαστική Φ120 φλοτερ Φούσκα πλαστική Φ180 φλοτερ Μειωτής πίεσης µε ανοξείδωτο εσωτερικό 1/2' Μειωτής πίεσης µε ανοξείδωτο εσωτερικό 3/4' Μειωτής πίεσης µε ανοξείδωτο εσωτερικό 11/4' Μανόµετρο οπίσθιο 1/4'' 6ΑΤΜ Υ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΚΙΛΑ 300 1,00 300,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM ,00 260,00 TEM ,00 240,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 2 9,50 19,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 2 9,00 18,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 2 12,00 24,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 10 4,00 40,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 10 6,00 60,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 2 33,90 67,80 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 2 55,00 110,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM ,00 108,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 2 3,50 7,00 43

44 Μανόµετρα κάθετο 1/2'' 6ΑΤΜ Μανόµετρα κάθετο 1/4'' 10ΑΤΜ Μανόµετρα οπίσθιο 1/2'' 10ΑΤΜ Μανόµετρο κάθετο γλυκερίνης 1/4' Φ63 10Bar Θερµοµανόµετρο οριζόντιο Φ80 6Bar Θερµοµανόµετρο κάθετο Φ80 6Bar Μηχανισµός φλόγιστρου - συσκευή προπανίου (τύπου MAPP GAS) Φιάλη αερίου µιας χρήσεως (τύπου MAP GAS) Ανταλλακτικά φίλτρα νερού νηµάτινα FA 10 Λάστιχο ποτίσµατος 1/2'' ενισχυµένο Λάστιχο ποτίσµατος 3/4'' ενισχυµένο Ταχυσύνδεσµοι λάστιχο ποτίσµατος Φελλός καθαρός πάχος 5mm σε φύλλο 90*60cm ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 2 3,50 7,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 2 3,50 7,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 2 3,50 7,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 3 8,80 26,40 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 3 12,00 36,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 2 17,00 34,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 1 70,00 70,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM ,40 156,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 10 2,73 27,30 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕΤΡΟ 100 0,40 40,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕΤΡΟ 100 0,80 80,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 10 5,00 50,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,72 44

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 48/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. ΤΗΣ 17/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44800000-8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 48/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. ΤΗΣ 17/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44800000-8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 28/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 28/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 05/06/2013 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 3160000-2

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 05/06/2013 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 3160000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 26/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 26/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 18/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 18/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 29/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31600000-2

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 29/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31600000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 66/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/09/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 66/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 04/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 04/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 34/2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 34/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 55/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 55/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 20/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 20/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 16/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 16/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 32/2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 32/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 23/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 23/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 25/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 25/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 07/2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 07/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13038/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13038/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13038/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 14080/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 14080/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 14080/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12594/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12594/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12594/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 63/2014

Αριθμός Διακήρυξης 63/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.229 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Προµηθειών Ηράκλειο 6-9-2012 Πληροφορίες : ουνδουλάκη Μαρία ΤΗΛ. : 2810/ 368117 FAX : 2810-214481

Γραφείο Προµηθειών Ηράκλειο 6-9-2012 Πληροφορίες : ουνδουλάκη Μαρία ΤΗΛ. : 2810/ 368117 FAX : 2810-214481 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο Προµηθειών Ηράκλειο 6-9-2012

Διαβάστε περισσότερα

1. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 2. ΕΞΠΡΕΣ 3. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

1. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 2. ΕΞΠΡΕΣ 3. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 94 (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ) YΛΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ) CPV 44115210-4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 94 (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ) YΛΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ) CPV 44115210-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 6-2-15 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 6/6/2014 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 6/6/2014 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανήκει στη Δ/ξη 17/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 36985/ΓΠ8245 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 36985/ΓΠ8245 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος 3/4/2013 Αρ. Πρωτ.: 36985/ΓΠ8245 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002133436 2014-06-27

14PROC002133436 2014-06-27 : 698-2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.27 12:31:06 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27-06-2014

Διαβάστε περισσότερα