ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Οροι και προϋποθέσεις εγγραφής μετεγγραφής ή αποδέσμευσης Έλληνα αθλητή ξιφασκίας, σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία. Δικαιολογητικά Ακυρότητες Κυρώσεις : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Οροι και προϋποθέσεις εγγραφής Έλληνα αθλητή ξιφασκίας Για την αρχική εγγραφή Ελληνα αθλητή στη δύναμη οποιουδήποτε αθλητικού σωματείου ξιφασκίας χρειάζεται ο εγγραφόμενος : α) Να έχει συμπληρώσει την ηλικία των επτά (7) ετών β) Να μην έχει δελτίο εγγραφής (αθλητικής ιδιότητας) σε άλλο Ελληνικό σωματείο, του ιδίου κλάδου άθλησης Άρθρο 2 ο Δικαιολογητικά Για την κατά το προηγούμενο άρθρο, εγγραφή αθλητή ξιφασκίας στη δύναμη σωματείου, χρειάζεται η υποβολή των ακολούθων δικαιολογητικών: α) σχετικού εντύπου (αίτησης εγγραφής), σύμφωνα με το πρότυπο της Ομοσπονδίας, που υπογράφεται από τον αθλητή, προκειμένου δε για ανήλικους και έγγραφης συγκατάθεσης εκείνων που ασκούν τη γονική μέριμνα στον αθλητή. Η εν λόγω συγκατάθεση αφορά όλους τους, κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα, ανήλικους (όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους). β) πρωτότυπου πιστοποιητικού γέννησης Δήμου ή Κοινότητας της Ελλάδας, για την εγγραφή του αθλητή στα αντίστοιχα Μητρώα, ή επικυρωμένης φωτοτυπίας της Αστυνομικής Ταυτότητας. γ) βεβαίωσης στο δελτίο Εγγραφής, για την υγεία του αθλητή, από αθλητίατρο ή παθολόγο ιατρό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99. δ) δύο φωτογραφιών του αθλητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας. 1

2 Άρθρο 3 ο Ακυρότητες Κυρώσεις 1. Αθλητής που υπογράφει δελτίο εγγραφής στη δύναμη σωματείου ξιφασκίας, ενώ ήδη είναι γραμμένος σε άλλο σωματείο, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού δύο (2) ετών από κάθε αγώνα, με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και η αίτηση εγγραφής απορρίπτεται. 2. Στην περίπτωση κατά την οποία προσκομίζονται δύο ή περισσότερα δελτία εγγραφής αθλητή που εγγράφεται για πρώτη φορά, λαμβάνεται ως έγκυρο το δελτίο με την προγενέστερη ημερομηνία. 3. Προσβολή του δελτίου εγγραφής ή μετεγγραφής αθλητή, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, δικαιούται να ασκήσει κάθε σωματείο στο οποίο ανήκει ο αθλητής του οποίου προσβάλλεται η εγγραφή ή μετεγγραφή, επειδή τεκμαίρεται ότι έχει έννομο συμφέρον. Άρθρο 4 ο Μετεγγραφές αθλητών 1. Επιτρέπονται οι μετεγγραφές αθλητών, χωρίς δεσμεύσεις και περιορισμούς, με την προϋπόθεση όμως της συγκατάθεσης του σωματείου που ανήκει ο αθλητής, η οποία θα προκύπτει από επισυναπτόμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής και στην οποία θα αναφέρεται το όνομα του σωματείου στο οποίο αυτός θα μετεγγραφεί. Ειδικότερα στην περίπτωση που ο αθλητής είναι ανήλικος, χρειάζεται η έγγραφη συγκατάθεση εκείνων που έχουν τη γονική του μέριμνα. 2. Αθλητής ξιφασκίας που την τελευταία διετία (2) πριν από την υποβολή της αίτησης μετεγγραφής δεν αγωνίσθηκε σε κανένα επίσημο αγώνα του σωματείου του έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του, και χωρίς να χρειάζεται η συνδρομή οποιουδήποτε άλλου λόγου, πέρα από την έγγραφη συναίνεση εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα, προκειμένου για ανήλικους αθλητές. 3. Επιτρέπεται η ελεύθερη μετεγγραφή σε σωματείο της αρεσκείας τους, σε αθλητές που έχουν συμπληρώσει το 30 ο έτος της ηλικίας τους, χωρίς τη συγκατάθεση των σωματείων τους, με την προϋπόθεση ότι έχουν συνεχή αγωνιστική δράση δέκα (10) ημερολογιακών ετών στο σωματείο τους. Ουδείς αθλητής επιτρέπεται να κάνει χρήση της διάταξης αυτής, πλέον της μίας φοράς, καθ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής του δράσης. 2

3 4. Αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του λόγω αποδέσμευσής του από το σωματείο του. Η αποδέσμευση του αθλητή χορηγείται με ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. του σωματείου του, το οποίο επισυνάπτεται στην αίτηση μετεγγραφής του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 5 ο Εκταση εφαρμογής περιπτώσεις 1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για όλες τις περιπτώσεις. 2. Επίσημος αγώνας θεωρείται κάθε εκδήλωση που διοργανώνεται από την ΕΟΞ ή γίνεται με την έγκρισή της. 3. Αθλητής, ηλικίας μέχρι δέκα (10) ετών έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του και με έγγραφη συναίνεση εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα. 4. Αθλητής που κατά τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους δεν συμμετείχε σε εθνική ομάδα ή δεν τιμωρήθηκε κατ εφαρμογή των διατάξεων για άρνηση παροχής υπηρεσιών στην εθνική ομάδα και μετοίκησε είτε λόγω εγγραφής του σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής είτε λόγω μετάθεσης ή διορισμού του σε δημόσια θέση ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., που για την εκτέλεση του έργου τους επιχορηγούνται από την Πολιτεία ή επιχείρηση που η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ανήκει στο Δημόσιο και εφόσον υπηρετεί τουλάχιστον ένα (1) χρόνο, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του, σε σωματείο της προτίμησής του, που έχει όμως την έδρα του στην πόλη όπου είναι το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο σπουδάζει, ή η υπηρεσία στην οποία έχει διορισθεί, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι η πόλη που σπουδάζει ή υπηρετεί απέχει περισσότερο από τριακόσια (300) χιλιόμετρα από την πόλη που εδρεύει το σωματείο του. Η μετοίκηση για επαγγελματικούς λόγους του ιδίου ή των γονέων του, αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης ασφάλισης δημόσιου ασφαλιστικού οργανισμού στον τόπο μετακίνησής του για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο. Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να αποκτήσει μόνο έναν (1) αθλητή της κατηγορίας αυτής. Μετά την αποφοίτησή του από το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή την επανατοποθέτησή του στη δημόσια ή δημοσίου χαρακτήρα θέση από την οποία προήλθε και με την κατάθεση της σχετικής βεβαίωσης στην ομοσπονδία, ο αθλητής επανέρχεται αυτοδίκαια και αμέσως στο σωματείο από το οποίο μετεγγράφηκε. 3

4 Για τους αθλητές που μετεγγράφονται για λόγους σπουδών, σε περίπτωση που δεν υπάρχει βεβαίωση σπουδών (π.χ. λόγω καλοκαιρινών διακοπών των Γραμματειών των Α.Ε.Ι.), η μετεγγραφή εκκρεμεί μέχρι να προσκομισθεί η βεβαίωση και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων και πάντως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για έκδοση της απόφασης μετεγγραφών από την Ομοσπονδία. Ως χρόνος φοίτησης νοείται ο νόμιμος χρόνος των ετών σπουδών, αυξημένος κατά δύο (2) έτη. Εφόσον, και μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο αθλητής δεν έχει αποφοιτήσει, επανέρχεται αυτοδίκαια και αμέσως στο σωματείο από το οποίο έχει μετεγγραφεί και στο οποίο, πάντως, δεν έχει το δικαίωμα της επιστροφής, έστω και λόγω μετοίκησης, πριν από το τέλος των σπουδών του. Αθλητής ο οποίος μετεγγράφεται κατά τον παραπάνω τρόπο δεν έχει το δικαίωμα μετεγγραφής σε άλλο σωματείο του τόπου μετοίκησής του, εκτός αν συναινεί προς τούτο το αρχικό του σωματείο, χωρίς σε κάθε περίπτωση να φαλκιδεύονται τα δικαιώματά του. Κατ εξαίρεση, είναι δυνατή η επάνοδός του, κατά τα άνω μετεγγραφόμενου λόγω σπουδών αθλητή, στο αρχικό σωματείο από το οποίο μετακινήθηκε πριν από την αποφοίτησή του, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση της συγκατάθεσης του σωματείου στο οποίο έχει μετεγγραφεί, λόγω σπουδών. 5. Αθλητής που για αποδεικνυόμενους πλήρως, επαγγελματικούς λόγους του ιδίου ή και των δύο γονέων του, αν είναι ανήλικος ή άγαμος και ζει μαζί τους, μετοικεί σε τόπο που απέχει περισσότερο από 300 χιλιόμετρα από την έδρα του σωματείου του, η δε διαμονή του στο νέο τόπο διαρκεί αποδεδειγμένα τουλάχιστον ένα (1) έτος, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο του τόπου της νέας του κατοικίας. Η μετοίκηση για επαγγελματικούς λόγους του ιδίου ή των γονέων του αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης ασφάλισης δημοσίου ασφαλιστικού οργανισμού στον τόπο μετακίνησής του για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να αποκτήσει μόνο δύο (2) αθλητές της κατηγορίας αυτής. Εφόσον ο αθλητής αυτός επανεγκατασταθεί στον τόπο της αρχικής του κατοικίας, επανέρχεται στο σωματείο από το οποίο προέρχεται, με αίτηση, που μπορεί να γίνει και από το ενδιαφερόμενο σωματείο. 6. Αθλητής που εγγράφηκε στη δύναμη του σωματείου τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν από την ψήφιση του παρόντος και στο διάστημα αυτό δεν έλαβε μέρος σε οποιοδήποτε επίσημο ή φιλικό αγώνα του σωματείου του, είναι ελεύθερος 4

5 και έχει το δικαίωμα να εγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του ως νέος αθλητής. Η μη συμμετοχή αποδεικνύεται με έγγραφο της Ομοσπονδίας. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τους αθλητές που, από υπαιτιότητά τους, δεν έλαβαν μέρος σε αγωνιστικές εκδηλώσεις του σωματείου τους, όπως επίσης και για τους αθλητές που έχουν συμπληρώσει περισσότερες από δύο αγωνιστικές περιόδους στο ίδιο σωματείο, οπότε εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 και της παρ.4 του άρθρου 7 του παρόντος (διετία). Αν το σωματείο αποδείξει ότι ο αθλητής της κατηγορίας αυτής είχε κληθεί εγγράφως να λάβει μέρος σε προπονήσεις ή αγώνες της ομάδας του και δεν προσήλθε, η αίτηση εγγραφής του απορρίπτεται. 7. Η διαδικασία εγγραφής ή μετεγγραφής αλλοδαπού αθλητή υπόκειται στους όρους των αντίστοιχων διεθνών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας. 8. Αθλητής έχει το δικαίωμα να ενταχθεί ελεύθερα (οποιαδήποτε χρονική περίοδο), σε οποιοδήποτε σωματείο της προτίμησής του, αν το σωματείο που ανήκει διαλύθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή διαγράφηκε από τη δύναμη της Ομοσπονδίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή ανέστειλε τη δραστηριότητα του αθλήματος στο οποίο επιδίδεται ο ενδιαφερόμενος αθλητής επί μία αγωνιστική περίοδο ή εφόσον η αναστολή αυτή άρχισε στη διάρκεια αγωνιστικής περιόδου και το σωματείο δεν δηλώσει συμμετοχή στους αγώνες της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, η δε αναστολή της δραστηριότητας του αθλήματος δεν οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας. Ως αναστολή δραστηριότητας του σωματείου θεωρείται και η έγγραφη δήλωση αυτού, πριν από την έναρξη της αγωνιστική περιόδου ότι δεν θα συμμετάσχει στους αγώνες της περιόδου αυτής. Ως αναστολή δραστηριότητας θεωρείται και η αφαίρεση του δικαιώματος ψήφου του σωματείου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου, εφόσον ο αντίστοιχος κλάδος άθλησης έχει ιδρυθεί τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη πριν από την κατά τα άνω, Γενική Συνέλευση, η δε έλλειψη των προϋποθέσεων των διατάξεων του ανωτέρω νόμου δεν οφείλεται σε γεγονότα ανώτερης βίας. Αν το έγγραφο της τελεσίδικης διάλυσης ή της τελεσίδικης διαγραφής από τη Γενική Συνέλευση κατατεθεί από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον στην Ομοσπονδία, ο αθλητής ελευθερώνεται αυτοδίκαια και έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε οποιοδήποτε σωματείο της προτίμησής του, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται με την παρούσα. 9. Αθλητής ο οποίος ανήκει στη δύναμη σχολείου ή σχολής οποιασδήποτε φύσης, που μετέχει υπό μορφή σωματείου σε 5

6 αγώνες της ομοσπονδίας, έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής του, όταν παύσει να έχει την ιδιότητα του μαθητή ή φοιτητή, εφόσον δεν έχει υπογράψει σε σωματείο, κατά το χρόνο της φοίτησής του στο σχολείο ή στη σχολή. 10. Αθλητής που έχει διαγραφεί λόγω ποινής από τη δύναμη σωματείου με απόφασή του ή με απόφαση της ομοσπονδίας ή στερήθηκε τη φίλαθλη ιδιότητά του, έχει το δικαίωμα να εγγραφεί πάλι ως αθλητής του σωματείου του, μετά την παρέλευση τριετίας από την τελεσιδικία της σχετικής απόφασης. Ειδικά όμως, στην περίπτωση που η στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας επιβάλλεται για διάστημα μεγαλύτερο από τρία (3) έτη, ο αθλητής έχει το δικαίωμα να εγγραφεί πάλι ως αθλητής, μόνο μετά την παρέλευση του χρόνου που στερήθηκε την φίλαθλη ιδιότητά του. Αν για τη στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας ευθύνεται το σωματείο του, ο αθλητής έχει το δικαίωμα να εγγραφεί σε οποιοδήποτε άλλο, μετά την παρέλευση τριετίας από την τελεσιδικία της σχετικής απόφασης. 11. Απαγορεύεται αθλητής να αγωνισθεί την ίδια αγωνιστική περίοδο σε δύο (2) διαφορετικά σωματεία, σε αγώνες που διοργανώνονται στην Ελλάδα από την Ομοσπονδία, καθώς επίσης και σε αγώνες αλλοδαπής αθλητικής ομοσπονδίας του ιδίου αθλήματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 6 ο Πενταμελείς Επιτροπές Μετεγγραφών 1. Η Ομοσπονδία συγκροτεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους πενταμελή επιτροπή, αρμόδια να αποφασίζει για κάθε αίτηση μετεγγραφής. 2. Η ανωτέρω επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο ή έναν Αντιπρόεδρο της ομοσπονδίας, ως Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα της ή ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από τρεις φιλάθλους, οι οποίοι τουλάχιστον τα πέντε προηγούμενα έτη δεν μετείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο οποιουδήποτε αθλητικού σωματείου, οποιουδήποτε βαθμού. 3. Η απόφαση της επιτροπής μετεγγραφών, εγκριτική ή απορριπτική, πρέπει να υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας μετεγγραφών. 6

7 Η κατά τα άνω απόφαση της επιτροπής μετεγγραφών επικυρώνεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. 4. Αν η σχετική απόφαση δεν εκδοθεί στην προβλεπόμενη από την παρ.3 του παρόντος άρθρου προθεσμία, η μετεγγραφή θεωρείται συντελεσμένη υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι εκ των υποβληθέντων δικαιολογητικών αποδεικνύεται η νομιμότητα της αιτούμενης μετεγγραφής. 5. Κατά της επικυρωτικής απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ, μέσα στην προθεσμία και σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. 6. Η Επιτροπή Μετεγγραφών, σε περίπτωση που πιθανολογείται παράβαση από οποιοδήποτε σωματείο των όρων και των προϋποθέσεων μετεγγραφής αθλητή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έχει το δικαίωμα με αιτιολογημένη απόφασή της, να απορρίψει την αίτηση μετεγγραφής και να εισηγηθεί στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας την παραπομπή των υπευθύνων στην Επιτροπή Φίλαθλης Ιδιότητας (Ε.Φ.Ι.), της οποίας τυχόν απαλλακτική απόφαση δεν ανατρέπει την απορριπτική απόφαση της επιτροπής μετεγγραφών. 7. Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων μετεγγραφών, έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται και εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων σωματείων, καθώς και οι μετεγγραφόμενοι αθλητές. Η παρουσία τους δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη της απόφασης. Άρθρο 7 ο Χρονικό διάστημα Μετεγγραφών 1. Το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων μετεγγραφής για οποιοδήποτε λόγο ορίζεται από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου. 2. Σε κάθε περίπτωση που ο αθλητής μετεγγράφεται και δεν έχει τελειώσει η αγωνιστική περίοδος του αθλήματος, αυτός παραμένει και αγωνίζεται με το αρχικό σωματείο του, μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 8 ο Τήρηση όρων διατάξεων προγενέστερων υπουργικών αποφάσεων Αθλητής ο οποίος, σύμφωνα με τις διατάξεις προγενέστερων υπουργικών αποφάσεων, έχει πάρει μετεγγραφή 7

8 για την οποία υπάρχουν δεσμευτικοί όροι, δεν έχει το δικαίωμα να πάρει νέα μετεγγραφή, αν δεν τηρήσει τους όρους που έχουν τεθεί. Άρθρο 9 ο Υπολογισμός ηλικίας 1. Εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, όπου απαιτείται η συνδρομή (προϋπόθεση) ορισμένης ηλικίας, για τον υπολογισμό της, λαμβάνεται υπόψη, ως ημέρα γέννησης, αυτή που προκύπτει από το πιστοποιητικό γέννησης του αθλητή, που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα ή από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης αυτού. 2. Σε περίπτωση μετεγγραφής ανήλικου αθλητή, απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα σε αυτόν. Άρθρο 10 ο Συγχώνευση σωματείων ή τμημάτων σωματείων Σε ό,τι αφορά την μετακίνηση αθλητών, που οφείλεται στη συγχώνευση σωματείων ή τμημάτων σωματείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου. Άρθρο 11 ο Ισχύς Κανονισμού 1. Ο πιο πάνω κανονισμός ψηφίστηκε με τη νόμιμη πλειοψηφία από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των σωματείων- μελών της ΕΟΞ της 17 ης Ιουλίου Ο κανονισμός αυτός ισχύει από την ημέρα έγκρισης του, από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό όπως ο Ν.2725/99 προβλέπει. O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 8

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο Με τον παρόντα Κανονισµό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, µετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ιδιότητα ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή - Αριθµός ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών ανά σωµατείο ΑΡΘΡΟ 1 Ιδιότητα ερασιτέχνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ======================================== ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ======================================== ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ. Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ. Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Άρθρο Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ... 3 I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ. Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ. Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Άρθρο Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ... 3 I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ... 4 I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΟΡΙΣΜΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2725 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 121 19990617 Τέθηκε σε ισχύ: 17.06.1999 Ημ.Υπογραφής: 15.06.1999 Τίτλος Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ. Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2725 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 121 19990617 Τέθηκε σε ισχύ: 17.06.1999 Ημ.Υπογραφής: 15.06.1999 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ. Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2725 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 121 19990617 Τέθηκε σε ισχύ: 17.06.1999 Ημ.Υπογραφής: 15.06.1999 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2725 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 121 19990617 Τέθηκε σε ισχύ: 17.06.1999 Ημ.Υπογραφής: 15.06.1999 Τίτλος Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 ο Σκοπός 1. H Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ΕΦΟΕπΑ), σύμφωνα με το Καταστατικό της, έχει σκοπό τη διάδοση και ανάπτυξη της Επιτραπέζιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ν 2725/1999/Α-121 Ερασιτεχνικός - Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ν 2725/1999/Α-121 Ερασιτεχνικός - Επαγγελµατικός Αθλητισµός και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999

ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999 Τελευταία ενηµέρωση: 19/6/2012 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (1) Έχουν ενσωµατωθεί στο Νόµο 2725/1999 οι τροποποιητικές διατάξεις των: Ν 2858/2000,Ν.2947/2001,Ν.3057/2002,Ν.3207/2003, Ν.3262/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ======================================== ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ======================================== ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 -ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 -ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 -ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της Διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόμο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ: * Ενός (1) έτους 300 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ * Δύο (2) ετών 200 * Τριών (3) ετών 100 Σχετικά με τη μετακίνηση των ποδοσφαιριστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 1 Άρθρο 1 : Επωνυμία Νομική μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΘΡΟ 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ 3 2. ΣΚΟΠΟΙ 3 3. ΜΕΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΠ και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης στις 27/2/2010 τίθεται σε λειτουργία ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Άρθρο 1 Έννοια Σκοπός- Ίδρυση Επωνυμία.... 2 Άρθρο 2 Διοικητική και Οικονομική Ανεξαρτησία.... 3 Άρθρο 3 Αριθμός μελών.... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό Χοιροκοιτία 9 Ιουνίου 2013 Η (ΚΥ.Σ.Ο.) τροποποιεί εξολοκλήρου το καταστατικό της όπως πιο κάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΚΟΠΟΙ - ΠΟΡΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Άρθρο 1 Αθλητικοί φορείς

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Άρθρο 1 Αθλητικοί φορείς ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Άρθρο 1 Αθλητικοί φορείς Αθλητικοί φορείς κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι φορείς, με οποιαδήποτε νομική μορφή, οργάνωσης του αγωνιστικού αθλητισμού, όπως: τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Η κατά το έτος 1966 ιδρυθείσα «Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης» μετά την κατά το έτος 1969, ίδρυση της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, έχει, έκτοτε, ως ε- πωνυμία αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1264/1982 ΦΕΚ: Α 79 19820701 01.07.1982

ΝΟΜΟΣ 1264/1982 ΦΕΚ: Α 79 19820701 01.07.1982 ΝΟΜΟΣ 1264/1982 ΦΕΚ: Α 79 19820701 01.07.1982 Αρθρο: 1 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ Εκταση εφαρμογής Ν. 1264/1982, Συνδικαλιστικές οργανώσεις, Δημοσιογραφικές επαγγελματικές οργανώσεις, Ναυτεργατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (όπως παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 9-3-2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (όπως παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 9-3-2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (όπως παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 9-3-2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ σελ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ-ΣΧΕΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ 2013-2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ, αφού έλαβε υπ' όψη : 1. ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ. 2. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ. 3. ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθμ. Πρωτ. 298 Βόλος 27-6- 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Θ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα