Κυριακι 21 Ιουνίου, 21:00. (Στο Ξζφωτο) Ο Διονφςθσ αββόπουλοσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κυριακι 21 Ιουνίου, 21:00. (Στο Ξζφωτο) Ο Διονφςθσ αββόπουλοσ"

Transcript

1 Κυριακι 21 Ιουνίου, 21:00 (Στο Ξζφωτο) Ο Διονφςθσ αββόπουλοσ Ευαίςκθτοσ ποιθτισ και χρονογράφοσ τθσ ελλθνικισ ηωισ, διαρκϊσ παρϊν με τα πολλά του πρόςωπα, ο Διονφςθσ Σαββόπουλοσ ανοίγει τθ μεγάλθ γιορτι γνωριμίασ με το Ράρκο Σταφροσ Νιάρχοσ, με μια ςυναυλία με τα τραγοφδια και τισ μπαλάντεσ του,διαχρονικά και ςτοχαςτικά, με το αναλλοίωτο ςτιλ του, με εκείνο που μεταμόρφωςε το ελλθνικό τραγοφδι από τθ δεκαετία του 60. Σ αυτι τθ γιορτι πλάι ςτθ κάλαςςα, ςτο Ράρκο Σταφροσ Νιάρχοσ, ο Διονφςθσ Σαββόπουλοσ ζχει δίπλα του, εκτόσ από τουσ μόνιμουσ ςυνεργάτεσ του, τθν Μπάντα του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ υπό τθ διεφκυνςθ του Γιϊργου Τςιλιμπάρθ και τθ Χορωδία του Μουςικοφ Σχολείου Ρειραιά, υπό τθν καλλιτεχνικι επιμζλεια του Γεϊργιου Κανδρεβιϊτθ. Σολίςτ: Ορζςτθσ Ρλακίδθσ, Γιϊτθσ Κιουρτςόγλου, Βαγγζλθσ Καρφπθσ Τθ ςυναυλία ανοίγει θ UndergroundYouthOrchestra, μια ορχιςτρα νζων ςπουδαςτϊν μουςικισ, θλικίασ 10 ζωσ 22 ετϊν, με διευκυντι το δθμιουργό τθσ, Κϊςτα Ηλιάδθ Ιουνίου Από τισ 18:00 (Στα Δυτικά Μονοπάτια) Ενςάρκωςη Ζκκεςθ Φωτογραφίασ του Βαςίλθ Μακρι Η γζννθςθ και θ εξζλιξθ του Κζντρου Ρολιτιςμοφ Κδρυμα Σταφροσ Νιάρχοσ μζςα από το φακό του ειδικευμζνου ςτθν εφαρμοςμζνθ φωτογραφία,βαςίλθ Μακρι, με πρωταγωνιςτζσ τουσ πρϊτουσ χορευτζσ τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ (ΕΛΣ), Μαρία Κουςουνι και Βαγγζλθ Μπίκο. Χορευτικζσ φιγοφρεσ ςτο χϊμα, ςτο ξφλο και ςτο τςιμζντο, δίνουν ψυχι ςτο εργοτάξιο και αποτυπϊνουν τθ διαδρομι του από το 2013 μζχρι ςιμερα ςε μια καταγραφι, που άρχιςε με ςκθνικό τα άτακτα

2 οικοδομικά υλικά και τουσ ςκελετοφσ των κτιρίων και κα καταλιξει ςτθν ολοκαίνουργια κεντρικι ςκθνι τθσ ΕΛΣ το Δευτζρα 22 Ιουνίου, 20:30 (Στο Ξζφωτο) Σηαη αφιζρωμα ςτον Μάνο Χατηιδάκιμε το Κουιντζτο του Δθμιτρθ Καλαντηι Ο Μάνοσ Χατηιδάκισ ςυναντάει τον κόςμο τθσ τηαη και τονπιανίςτα Δθμιτρθ Καλαντηι με το Κουιντζτο του. Δυτικι μουςικι και τηαη ςυνδυάηονται ςε μια νζα πρόταςθ τθσ μουςικισ του για τον κινθματογράφο και το κζατρο,που μοιάηει με ςουίτα και ςυνδζει το κλαςικό ρεπερτόριο τθσ τηαη με το λυριςμό και τθν ευαιςκθςία του ςυνκζτθ.μαηί με τον Δθμιτρθ Καλαντηι, ο Δθμιτρθσ Τςάκασ, ςαξόφωνο, ο Ανδρζασ Ρολυηωγόπουλοσ, τρομπζτα, ο Αλζξανδροσ-Δράκοσ Κτιςτάκθσ, τφμπανα, ο Γιϊργοσ Γεωργιάδθσ, μπάςο. Δευτζρα 22 Ιουνίου, 21:30 (Στο Ξζφωτο) TheWayneEscofferyQuartet Βραβευμζνοσ με Grammy, δεξιοτζχνθσ ςαξοφωνίςτασ, ςτοχαςτικόσ ςυνκζτθσ και μουςικόσ, ο WayneEscoffery, ςτο απόγειο τθσ φιμθσ του, κυριαρχεί ςτθ τηαη ςκθνι τθσ Νζασ Υόρκθσ και, με κάκε άλμπουμ του, αλλά και με τισ ςόλο εμφανίςεισ του, αποκαλφπτεται ωσ ο νζοσ ιρωασ τθσ τηαη για τθν επόμενθ δεκαετία. Ρροικιςμζνοσ, λυρικόσ και αιχμθρόσ παίηει με τθ μπάντα του παλιζσ και νζεσ ςυνκζςεισ, που παραπζμπουν ςτθν αγάπθ του για τον Τηον Κολτρζιν, με φρζςκεσ ιδζεσ και εντυπωςιακι τόλμθ.μαηί του θ ChareneeWade, μια ιδιαίτερθ και αναγνωριςμζνθ τραγουδίςτρια τθσ κλαςικισ τηαη.

3 Δευτζρα 22 Ιουνίου, 22:45 (Στο Ξζφωτο) Παρουςίαςθ του videoartproject FirefliesintheNight από τονrobertstorr, Πρφτανθ τθσ χολισ Καλών Σεχνών του Πανεπιςτθμίου Yale Επιμελθτισ εκκζςεων ςε μεγάλα μουςεία, κριτικόσ τζχνθσ, ηωγράφοσ και πανεπιςτθμιακόσ, ο όμπερτ Στορ είναι ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ Αμερικανοφσ ςτον κόςμο των τεχνϊν, Ρρφτανθσ τθσ κορυφαίασ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν τθσ Ανατολικισ Ακτισ και προικιςμζνοσ ςυγγραφζασ, που ζχει μυιςει το κοινό ςτθν κατανόθςθ και τθν εκτίμθςθ των καλλιτεχνϊν και των ζργων τουσ. Θα προλογίςει τα ζργα Ελλινων και ξζνων καλλιτεχνϊν, που κα προβλθκοφν ςτθ ςυνζχεια, ςτο πλαίςιο των ολονφχτιων προβολϊν videoart που επιμελικθκε ο ίδιοσ ςε ςυνεργαςία με τισ επιμελιτριεσ Barbara London, Καλλιόπθ Μθνιουδάκθ και Francesca Pietropaolο Ημερομθνία: Ιουνίου 18:30 20:30 Ξεναγιςεισ ςτο Πάρκο Ξεναγιςεισ ςτο πάρκο,κάκε μιςι ϊρα,από εκπαιδευόμενουσ (interns) ςτθν αρχιτεκτονικι τοπίου και διαχείριςθ ζργου ςτο ΚΡΙΣΝ. Η περιιγθςθ κα ζχει αφετθρία το Κιόςκι ςτο βορειοδυτικό τμιμα του Ράρκου. Στθ ςυνζχεια, οι επιςκζπτεσ κα ανζβουν προσ τθν κορυφι του Λόφου, κατά μικοσ μιασ διαδρομισ με ελαιόδεντρα και λεβάντεσ, πλθςιάηοντασ ςτθ νότια ανατολικι πλευρά τα νζα κτίρια που κα φιλοξενιςουν τθν Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδοσ και τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι. Στθ ςυνζχεια, οι επιςκζπτεσ κα περιθγθκοφν ςτουσ επιμζρουσ χϊρουσ του Ράρκου, όπωσ τον Λαβφρινκο,το Λαχανόκθπο, τουσ Χϊρουσ Ραιχνιδιοφ. Η διαδρομι κα ολοκλθρωκεί ςτθν περιοχι με τα Σιντριβάνια. Διάρκεια ξενάγθςθσ: 30 Αρικμόσ ςυμμετεχόντων ανά ξενάγθςθ: 20 άτομα

4 Σρίτθ, 23 Ιουνίου, 19:00 (Στο Λαβφρινκο) Ο Γκάρι Καςπάροφ παίηει ςκάκι με τθ νζα γενιά τθσ Ελλάδασ Ο μεγαλφτεροσ ίςωσ ςκακιςτισ όλων των εποχϊν, πρωτακλθτισ κόςμου ςτα 22 του, ο Γκάρι Καςπάροφ, κζρδιςε ςε μια μονομαχία ζξι μθνϊν τον κρυλικό ΑνατόλιΚαρπόφ, ςτζφκθκε νικθτισ ςε οκτϊ Ολυμπιάδεσ ςκακιοφ, τιμικθκε με το ςκακιςτικό Πςκαρ, αναμετρικθκε επί πζντε ϊρεσ με 32 διαφορετικοφσ υπολογιςτζσ ςτο Αμβοφργο το 1985, επιβλικθκε ςτον ςκακιςτικό υπολογιςτι τθσibmdeepblueto 1996, άλλα ζχαςε από τον DeeperBlue, ζνα χρόνο μετά.ο Καςπάροφ κα δείξει τθν τζχνθ του ςε ζνα παιχνίδι ςιμουλτανζ εναντίον 15 νεαρϊν πρωτακλθτϊν, θλικίασ 8 ζωσ 14 ετϊν, οι οποίοι ζχουν προεπιλεγεί από τθν Ζνωςθ Σκακιςτϊν Θεςςαλονίκθσ. Αμζςωσ μετά το κοινό κα ζχει μια μοναδικι ευκαιρία να ςυηθτιςει μαηί του για το ςκάκι και να αποκτιςει ζνα αυτόγραφο. Σετάρτθ 24 Ιουνίου, 20:30 (Στο Λαβφρινκο) Ο Καραγκιόζησ Οικολόγοσ, του Ηλία Καρελλά Ο Ηλίασ Καρελλάσ, ο πρωτοπόροσ καραγκιοηοπαίκτθσ που εδϊ και 15 χρόνια δίνει ςτο πανάρχαιο κζατρο ςκιϊν μια δροςιά ςθμερινι, εμπνζεται από το φυςικό τοπίο του Ράρκου και παρουςιάηει, για μικροφσ και μεγάλουσ, τον Καραγκιόζη Οικολόγο, με τθ ςυνοδεία μουςικισ και τραγουδιϊν από τθν Αρετι Κετιμζ και το ςαντοφρι τθσ, και τετραμελοφσ ορχιςτρασ παραδοςιακϊν οργάνων.μια παράςταςθ-γιορτι, με τθ μαγεία τθσ ςκιάσ και τθ δφναμθ του λόγου, που ςυμπλθρϊνεται από ζκκεςθ με γιγαντοφιγοφρεσ ηϊων, φτιαγμζνεσ από τον Ηλία Καρελλά για τθν παράςταςι τουοι Μφθοι του Αιςώπου.

5 Σετάρτθ 24 Ιουνίου, 22:00 (Στο Ξζφωτο) Μεγάλοι Ακροβάτεσ: LeaToranJenner, ShaunnaKottka, DavidDimitri Από τη Γη ςτον Ουρανό Η Lea ToranJenner, θ ShaunnaKotka και ο David Dimitri επαναπροςδιορίηουν τθν τζχνθ του τςίρκου, ταξιδεφοντάσ μασαπό τη Γη ςτον Ουρανό. Συνδυάηοντασ τθν αςφγκριτθ δεξιοτεχνία τουσ με το χορό και το κζατρο, δθμιουργοφν τθν ψευδαίςκθςθ τθσ ζλλειψθσ βαρφτθτασ που μεταφράηεται ςε οπτικι ποίθςθ. Επάνω ςτθ ςκθνι, θ κυκλικι ςτεφάνθ τθσ Lea τραβάει όλα τα βλζμματα με τισ μαγευτικζσ τθσ περιςτροφζσ. Ράνω από τα κεφάλια μασ, αιωροφμενθ με τθ βοικεια ενόσ γερανοφ, θ Shaunna χορεφει με το μεταξωτό τθσ φφαςμα, παίηοντασ με τθ βαρφτθτα. Τζλοσ, ψθλά πάνω από τα δζντρα, ζνασ άντρασ ανεβαίνει ςτο ςκοινί και ξεκινά ζνα μαγικό ταξίδι. Αυτόσ ο «περίπατοσ» των 300 μζτρων, από τον διεκνοφσ φιμθσ καλλιτζχνθ του τςίρκου που κάνει το αδφνατο δυνατό, ςυνδζει τα νζα κτίρια του Κζντρου Ρολιτιςμοφ Κδρυμα Σταφροσ Νιάρχοσ, και μασ καλεί να κοιτάξουμε ψθλά και να αντικρφςουμε το μζλλον. Η μαγικι αυτι ςχοινοβαςία είναι μία ευγενικι προςφορά του David Dimitri ςτο ΚΡΙΣΝ και ςτουσ ανκρϊπουσ τθσ Ελλάδασ. Μία χειρονομία φιλίασ και αλλθλεγγφθσ. Σρίτθ 23 Ιουνίου (Στο χϊρο 1) κάκι για παιδιά Δραςτθριότθτα που ςυνδυάηει το κεατρικό παιχνίδι με το ςκάκι. Τα παιδιά «ενδφονται» ςκακιςτικά κομμάτια και παίηουν μια παρτίδα ςκάκι ι ςυγκεκριμζνα παιχνίδια ςε μια μεγάλθ επιδαπζδια ςκακιζρα, υπό τθν

6 κακοδιγθςθ ςυντονιςτι. Τα παιχνίδια και τα παιδιά εναλλάςςονται κατά τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ, ενκαρρφνοντασ τθ διάδραςθ και τθ ςυμμετοχι. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τθν Ζνωςθ Σκακιςτϊν Θεςςαλονίκθσ. (Στο χϊρο 1) Ρομποτικι/Αυτοματιςμόσ Ραιχνίδι και εκπαίδευςθ ταυτόχρονα, θ ρομποτικι κερδίηει ςυνεχϊσ ζδαφοσ ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα ςε όλο τον κόςμο και προετοιμάηει τα παιδιά και τουσ νζουσ για τθ ςυνειςφορά τουσ ςε παγκόςμια κλίμακα. Η φυςικι, τα μακθματικά, θ μθχανικι, θ τεχνολογία, θ ιςτορία, γίνονται ζνα ποικιλόμορφο πεδίο ομαδικισ εργαςίασ και άςκθςθσ ςτθν καινοτομία, ςτθ διαχείριςθ προβλθμάτων, ςτθ δθμιουργικότθτα, ςτθ φανταςία, ςτθν επικοινωνία. Με τα ειδικά επιςτθμονικά ρομποτάκιαwedo και EV3, τα παιδιά, αλλά και οι μεγάλοι, ζρχονται ςε επαφι με το μζλλον, κατανοοφν τθν εφαρμογι τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ και ζχουν μια αφορμι να ανακαλφψουν τα ταλζντα και να διευρφνουν τουσ ςτόχουσ τουσ. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τθ μθ κερδοςκοπικι εταιρεία «Αναγζννθςθ και Ρρόοδοσ». Για παιδιά 5-15 ετϊν. Αρικμόσ ςυμμετεχόντων ανά πρόγραμμα: 24παιδιά Διάρκεια προγράμματοσ: Θα πραγματοποιθκοφν ςυνολικά 15 προγράμματα

7 (Στον Χϊρο 2) Ξιφαςκία Από τθν Ιςπανία του 15 ου αιϊνα και από εκεί ςτθν Ιταλία του 18 ου και ςτθ Γαλλία του 19 ου και, από ςτρατιωτικι άςκθςθ και τζχνθ εξόντωςθσ, ςε ζνα ολυμπιακό άκλθμα, θ ξιφαςκία είναι μια φιλοςοφία για ζναν αγϊνα, ζνα ςυναρπαςτικό παιχνίδι άςκθςθσ του μυαλοφ, μια πρόκλθςθ για ςυγκζντρωςθ, γριγορθ ςκζψθ, απόφαςθ αντίδραςθσ. Τα παιδιά ζχουν τθν ευκαιρία να εκπαιδευτοφν ςτουσ κανόνεσ ενόσ ευγενοφσ ακλιματοσ, να αντιμετωπίςουν τον αντίπαλο με ταχφτθτα πνεφματοσ και ςϊματοσ και να αποδεχτοφν τθν υπεροχι του ικανότερου. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τθν μθ κερδοςκοπικι εταιρεία «Αναγζννθςθ και Ρρόοδοσ». Για παιδιά 5-15 ετϊν. Αρικμόσ ςυμμετεχόντων ανά πρόγραμμα: 8 παιδιά Διάρκεια προγράμματοσ: 4. Θα πραγματοποιθκοφν ςυνολικά 30 προγράμματα (Στο Χϊρο 4) Κωπθλατικι Άςκθςθ Εδάφουσ Ρανάρχαιο και κεαματικό άκλθμα άμιλλασ με μακρόχρονθ ιςτορία ςτο δυτικό κόςμο, θ κωπθλαςία ςυνδζκθκε από το 18 ο αιϊνα με τα βρετανικά και τα αμερικανικά πανεπιςτιμια, με τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ και με μεγάλουσ πρωτακλθτζσ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. Στο ζδαφοσ θ άςκθςθ δεν χάνει τίποτε από τθν απόλαυςθ και τα οφζλθ του οργανωμζνου ακλιματοσ ςτο νερό: δυναμϊνουν οι μεγάλεσ μυϊκζσ ομάδεσ, γυμνάηεται θ καρδιά, βελτιϊνεται ο μεταβολιςμόσ, αςκείται θ αναπνοι. Τα παιδιά και οι νζοι κα κάνουν ζνα τρίλεπτο ηζςταμα και ςτθ ςυνζχεια, ςτο ςτεγνό κωπθλατοδρόμιο κα διανφςουν 200 μζτρα, αντιμζτωποι με το χρόνο και τουσ ςυνακλθτζσ τουσ.

8 Το πρόγραμμα υλοποιείται από τθν μθ κερδοςκοπικι εταιρεία «Αναγζννθςθ και Ρρόοδοσ». Για παιδιά 8-10 ετϊν και οικογζνειεσ Αρικμόσ ςυμμετεχόντων ανά πρόγραμμα: 6 παιδιά ςτθν προκζρμανςθ και 6 παιδιά ςτον αγϊνα. Διάρκεια προγράμματοσ: 5. Θα πραγματοποιθκοφν ςυνολικά 30 προγράμματα (Στο Χϊρο 5) Κιναιςκθτικά Παιχνίδια Είναι τμιμα του νζου παγκόςμιου ςχεδιαςμοφ για τουσ ςφγχρονουσ τρόπουσ μάκθςθσ, ζνα δυναμικό εργαλείο για κατάκτθςθ γνϊςθσ, που βαςίηεται ςτο ζξυπνο παιχνίδι και τουσ φυςικοφσ τρόπουσ εμπλοκισ ςε χριςιμεσ εμπειρίεσ. Τα παιδιά μυοφνται ςε παιχνίδια ιςορροπίασ, ρυκμοφ, αίςκθςθσ του χϊρου, προςανατολιςμοφ, μακαίνουν με εφκυμουσ τρόπουσ να παίρνουν αποφάςεισ, να ςυντονίηουν το ςϊμα τουσ και να ελζγχουν τισ κινιςεισ τουσ, να αναπτφςςουν φωτογραφικι μνιμθ και να παραςφρονται ςε γόνιμθ διαδραςτικι ςχζςθ με τουσ ςυμπαίκτεσ τουσ, που οξφνει τθ ςκζψθ και τισ δεξιότθτζσ τουσ. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τθν μθ κερδοςκοπικι εταιρεία «Αναγζννθςθ και Ρρόοδοσ». Για παιδιά 5-10 ετϊν Αρικμόσ ςυμμετεχόντων ανά πρόγραμμα: 20 άτομα Διάρκεια προγράμματοσ: 20. Θα πραγματοποιθκοφν ςυνολικά 7 προγράμματα

9 (Στα Σιντριβάνια) Παραολυμπιακά Ακλιματα Κακιερϊκθκαν από τουσ Βρετανοφσ βετεράνουσ του Β Ραγκοςμίου Ρολζμου ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του 1948 και από τότε τα παραολυμπιακά ακλιματα δθμιουργοφν ζνα όλο και πιο δυναμικό παράδειγμα για τουσ ανκρϊπουσ με αναπθρίεσ, τουσ εξοπλίηουν με αυτοπεποίκθςθ και εμπιςτοςφνθ ςτα ταλζντα τουσ. Το πρϊτο παραολυμπιακό πάρκο ςτο ΚΡΙΣΝ, με τίτλο «Εξερευνϊντασ τθν Ραραολυμπιακι Κίνθςθ», απευκφνεται ςτισ ευαιςκθςίεσ του κοινοφ και ςτισ ικανότθτεσ των ανκρϊπων με κινθτικά προβλιματα. Τουσ καλεί να δείξουν τι ςθμαίνει μια απόφαςθ για μια ηωι χωρίσ περιοριςμοφσ και τουσ προτείνει boccia, ξιφαςκία, μπάςκετ και κακιςτό βόλλευ. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Σφλλογο Ατόμων με Κινθτικά Ρροβλιματα και Φίλων «Ρερπατϊ». Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε παιδιά 6-16 ετϊν Αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 24 παιδιά Διάρκεια προγράμματοσ:15. Θα πραγματοποιθκοφν ςυνολικά 10 προγράμματα (Στο Ξζφωτο) Ακλοπαιδιζσ Ο κόςμοσ του ακλθτιςμοφ, ανοιχτόσ ςτθν κοινωνικότθτα, τθν ευεξία, τθν άμιλλα, αλλά και ςε ερεκίςματα για επαγγελματικό μζλλον, καλεί τα παιδιά να τον γνωρίςουν με παιχνίδια προςαρμοςμζνα ςτθν θλικία και τισ ανάγκεσ τουσ, χωρίσ τθν πίεςθ του ανταγωνιςμοφ και τθν απαίτθςθ για επιδόςεισ. Τα παιδιά δοκιμάηουν μικρζσ ακλθτικζσ περιπζτειεσ, άλμα εισ μικοσ χωρίσ φόρα, άλμα επί κοντϊ, ρίψθ Vortex/δίςκου, τρζξιμο και τρζξιμο με εμπόδια και ανακαλφπτουν τθ χαρά τθσ κίνθςθσ, τθν απόλαυςθ τθσ φυςικισ δραςτθριότθτασ και τθσ ςωματικισ καλλιζργειασ.

10 Το πρόγραμμα υλοποιείται από τθν μθ κερδοςκοπικι εταιρεία «Αναγζννθςθ και Ρρόοδοσ», με τθ ςυνεργαςία τθσ Ελλθνικισ Ολυμπιακισ Επιτροπισ. Για παιδιά 6-15 ετϊν Αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 60 άτομα Διάρκεια προγράμματοσ: 30. Θα πραγματοποιθκοφν ςυνολικά 5 προγράμματα. Στο Λαχανόκθπο Κθπουροί ςτθν πόλθ Χόμπι ι υψθλι τζχνθ, θ κθπουρικι είναι μια δραςτθριότθτα χαλαρωτικι, μια άςκθςθ ελεφκερθσ ζκφραςθσ. Καλλιεργεί τθ γνϊςθ για το περιβάλλον, δθμιουργεί οργανικι ςχζςθ με τθ γθ και με τουσ κφκλουσ τθσ φφςθσ, κάνει πιο φιλικοφσ τουσ ανκρϊπουσ προσ τον πλανιτθ. Τα παιδιά, με τθν κακοδιγθςθ εκπαιδευτϊν από τθwwf Ελλάσ, μακαίνουν το βαςικό αλφάβθτο τθσ κθπουρικισ: ςκαλίηουν, φυτεφουν, ποτίηουν, ενεργοποιοφν τισ αιςκιςεισ τουσ και ανακαλφπτουν τθ χαρά τθσ προςωπικισ εμπλοκισ ςε κάτι δθμιουργικό, φτιαγμζνο από τα χζρια και τθ φανταςία τουσ. Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε οικογζνειεσ με παιδιά άνω των 4 ετϊν. Ανϊτατοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 10 οικογζνειεσ Διάρκεια προγράμματοσ: 45. Θα πραγματοποιθκοφν ςυνολικά 3 προγράμματα Σρίτθ 23 Ιουνίου, 20:50 Πανακθναϊκό τάδιο SNFCCRUN: ΣΡΕΧΟΝΣΑ ΠΡΟ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ Ρανάρχαιο άκλθμα, απόλυτα προςιτό ςπορ, το τρζξιμο είναι ζνα ταξίδι με προοριςμό, μια προςπάκεια με ςτόχο, αςπίδα για το μυαλό και το ςϊμα, αγχολυτικό και δυναμικό. Με το ςυμβολικό τίτλο, «Τρζχοντασ προσ το Μζλλον»,

11 το ΚΡΙΣΝ προτείνει ζναν μικρό Μαρακϊνιο 6 χιλιομζτρων, για όλθ τθν οικογζνεια, που ξεκινάει από το Ρανακθναϊκό Στάδιο και τερματίηει ςτο Ράρκο Σταφροσ Νιάρχοσ. Οι δρομείσ κα ςτείλουν ζνα μινυμα εκκίνθςθσ προσ ζνα μζλλον που κα κατακτθκεί με αγϊνα και με υψθλζσ ταχφτθτεσ. Σετάρτθ 24 Ιουνίου (Στον Λαχανόκθπο) Κθπουροί ςτθν πόλθ Χόμπι ι υψθλι τζχνθ, θ κθπουρικι είναι μια δραςτθριότθτα χαλαρωτικι, μια άςκθςθ ελεφκερθσ ζκφραςθσ. Καλλιεργεί τθ γνϊςθ για το περιβάλλον, δθμιουργεί οργανικι ςχζςθ με τθ γθ και με τουσ κφκλουσ τθσ φφςθσ, κάνει πιο φιλικοφσ τουσ ανκρϊπουσ προσ τον πλανιτθ. Τα παιδιά, με τθν κακοδιγθςθ εκπαιδευτϊν από τθ WWF Ελλάσ, μακαίνουν το βαςικό αλφάβθτο τθσ κθπουρικισ: ςκαλίηουν, φυτεφουν, ποτίηουν, ενεργοποιοφν τισ αιςκιςεισ τουσ και ανακαλφπτουν τθ χαρά τθσ προςωπικισ εμπλοκισ ςε κάτι δθμιουργικό, φτιαγμζνο από τα χζρια και τθ φανταςία τουσ. Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε οικογζνειεσ με παιδιά άνω των 4 ετϊν Ανϊτατοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 10 οικογζνειεσ Διάρκεια προγράμματοσ: 45. Θα πραγματοποιθκοφν ςυνολικά 3 προγράμματα (Στο Χϊρο 1) Εργαςτιριο Κομποςτοποίθςθσ Ραραδοςιακόσ και παμπάλαιοσ τρόποσ λίπανςθσ και βελτίωςθσ του εδάφουσ, μεγάλο ρεφμα ςτθν Ευρϊπθ τα τελευταία χρόνια, θ κομποςτοποίθςθ ςυνδζεται με το τρίπτυχο, περιβάλλον-κοινωνία-οικονομία. Μζλθ τθσ Οικολογικισ Εταιρίασ

12 Ανακφκλωςθσ ενθμερϊνουν τα παιδιά, με οπτικό υλικό, για τα οφζλθ αυτισ τθσ φυςικισ ανακφκλωςθσ, για το διμο και τθν πόλθ τουσ, αλλά και τον πλανιτθ. Φτιάχνουν ξφλινουσ ειδικοφσ κάδουσ για κομποςτοποίθςθ ςτο ςπίτι και ςυμμετζχουν ςε ςυηιτθςθ για να κατανοιςουν τθν πιο οικονομικι και φιλικι προσ το περιβάλλον μζκοδο διαχείριςθσ των οργανικϊν υλικϊν, αναγκαία για τα οικοςυςτιματα. Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε παιδιά άνω των 7 ετϊν, νζουσ και οικογζνειεσ. Αρικμόσ ςυμμετεχόντων ανά πρόγραμμα: 15 άτομα. Διάρκεια προγράμματοσ: 30. Θα πραγματοποιθκοφν ςυνολικά 10 προγράμματα. (Στουσ χϊρουσ 2 και 4) Πράκτορεσ του Πλανιτθ. Κωδικόσ: «ώςτε το Πάρκο» Το Ράρκο γίνεται μια μικρογραφία του πλανιτθ και τα παιδιά οι πράκτορζσ του, που αναλαμβάνουν να τον προςτατζψουν και να τον ςϊςουν. Χωρίηονται ςε ομάδεσ και ερευνοφν τθ ςθμαςία των πάρκων για τθν ποιότθτα τθσ ηωισ ςτθν πόλθ, μακαίνουν για τουσ κινδφνουσ που απειλοφν το αςτικό πράςινο και οξφνουν τθν οικολογικι τουσ ςυνείδθςθ. Πταν θ άςκθςι τουσ ολοκλθρϊνεται, κάκε πράκτορασ φεφγει με ζνα μικρό φάκελο με οδθγίεσ για να ςυνεχίςει τθν αποςτολι με κωδικι ονομαςία, «Σϊςτε το Ράρκο» και να τθν υιοκετιςει ωσ ςτάςθ ηωισ. Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε παιδιά 7-12 ετϊν. Ανϊτατοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων ανά πρόγραμμα: παιδιά. Διάρκεια προγράμματοσ: 30. Θα πραγματοποιθκοφν ςυνολικά 10 προγράμματα

13 (Στο χϊρο 3) Φωλιζσ για διάβαςμα Με υφάςματα, ςκοινιά και άλλα υλικά τα παιδιά μαηί με τουσ γονείσ τουσ, φτιάχνουν φωλιζσ, μικρά καταφφγια για να μποροφν να διαβάηουν ανενόχλθτα τα βιβλία που κα υπάρχουν ςτο χϊρο, απολαμβάνοντασ τουσ ιχουσ του πάρκου. Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε παιδιά μζχρι 5 ετϊν και τουσ γονείσ τουσ. Αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 20 άτομα. Διάρκεια προγράμματοσ: 60. Θα πραγματοποιθκοφν ςυνολικά 2 προγράμματα (Στο χϊρο 5) Πάνω ςτθ γθ (LandArt) Το φυςικό τοπίο γίνεται ζνασ καμβάσ δθμιουργίασ και μεταμορφϊνεται μεοικολογικι ευαιςκθςία και αιςκθτικι ζμπνευςθ ςε ζργο υπαίκριασ τζχνθσ. Τα παιδιά, εξοπλιςμζνα με όλα τα είδθ χϊματοσ, με άμμο, χαλίκια και γλάςτρεσ και με τθν κακοδιγθςθ των αρχιτεκτόνων-εικαςτικϊν Χαράσ Μαραντίδου και Κατερίνασ Γϊγου, δθμιουργοφν εικαςτικζσ ςυνκζςεισ δφο διαςτάςεων με μικρζσ ανυψϊςεισ του εδάφουσ και λακκοφβεσ.στθ ςυνζχεια δοκιμάηουν πιο ςφνκετεσ, τριςδιάςτατεσ καταςκευζσ και διαμορφϊνουν κακιςτικά από χϊμα, με φτυάρια, τςουγκράνεσ, νερό και κομμάτια ξφλου, πάντα ςε αρμονία με το περιβάλλον. Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε παιδιά άνω των 5 ετϊν. Το ζργο κα είναι εν εξελίξει (ongoingartproject) από τισ ζωσ τισ 21.00

14 19:45 21:15 (Στα Σιντριβάνια) Μαγειρεφοντασ με Φροφτα και Λαχανικά Από τθ φφςθ ςτθν κουηίνα θ απόςταςθ γεφυρϊνεται με γνϊςθ, κζφι και ζμπνευςθ και θ μαγειρικι γίνεται μια προςπάκεια να μεταμορφωκεί ςε τζχνθ μια ανκρϊπινθ ανάγκθ. Τα παιδιά επιςτρατεφουν τισ αιςκιςεισ τουσ και, με κλειςτά μάτια, μαντεφουν και μακαίνουν, δοκιμάηοντασ να ξεχωρίηουν φροφτα και λαχανικά. Εκτελοφν ι αυτοςχεδιάηουν απλζσ καλοκαιρινζσ ςυνταγζσ, ςαλάτεσ, κρφα πιάτα, ςυνδυαςμοφσ φροφτων και λαχανικϊν και ανακαλφπτουν τρόπουσ να γίνονται δθμιουργικά με τα απλά υλικά του λαχανόκθπου και του οπωρϊνα, με τθν κακοδιγθςθ τθσ chef&foodblogger, MadameGinger. Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε παιδιά άνω των 5 ετϊν. Αρικμόσ ςυμμετεχόντων ανά πρόγραμμα: 20 άτομα. Διάρκεια προγράμματοσ: 45. Θα πραγματοποιθκοφν ςυνολικά 2 προγράμματα 18:30 19:30 (Στα Σιντριβάνια) Μαγειρεφοντασ με Βότανα Δίνουν το χαρακτιρα ςε κάκε εκνικι κουηίνα, κάνουν μικρά καφματα και είναι το μυςτικό για να απογειωκεί ζνα ταπεινό ι αδιάφορο πιάτο ςε κάτι ιδιαίτερο, με ςυναρπαςτικι γεφςθ. Σε ζνα παιχνίδι-πείραμα οι μεγάλοι ενθμερϊνονται για τθν τεράςτια ποικιλία των βοτάνων, παρακολουκοφν ςυνταγζσ με βότανα, με απλοφσ ι παράδοξουσ ςυνδυαςμοφσ και δοκιμάηουν ιδζεσ του chefχριςτόφορου Ρζςκια. Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε ενιλικεσ. Ανϊτατοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 20 άτομα. Διάρκεια προγράμματοσ: 60

15 19:00-21:00 Στο Ξζφωτο Yoga για παιδιά Εξαιρετικι φυςικι και διανοθτικι άςκθςθ, θ Yoga, βοθκάει τα παιδιά και τουσ ζφθβουσ να αναπνζουν ςωςτά, να ςυγκεντρϊνονται, να κατακτοφν ιςορροπία ςϊματοσ και πνεφματοσ, να καταπολεμοφν το άγχοσ τουσ. Με διαςκεδαςτικό τρόπο, με τισ οδθγίεσ εκπαιδευτϊν και χωρίσ κριτικι και απαιτιςεισ άψογθσ εκτζλεςθσ, αναπτφςςουν δεξιότθτεσ, αποκτοφν πεικαρχία, οργανϊνουν το μυαλό τουσ και απελευκερϊνουν τθ δυναμικι τουσ. Και ακόμα, δυναμϊνουν, γίνονται πιο ευλφγιςτα και ενιςχφουν τθν αυτοπεποίκθςι τουσ ςε ζνα περιβάλλον χωρίσ ανταγωνιςμό.με τθν πιςτοποιθμζνθ δαςκάλα ςτθ hathayoga και yoga για παιδιά Χριςτίνα Μάτςθ. Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε παιδιά άνω των 4 ετϊν. Ανϊτατοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων ανά πρόγραμμα: 20 άτομα Διάρκεια προγράμματοσ: 30. Θα πραγματοποιθκοφν ςυνολικά 4 προγράμματα

Ενσάρκωση. Κυριακή 21 Ιουνίου, 21:00. (Στο Ξέφωτο) Ο Διονύσης Σαββόπουλος

Ενσάρκωση. Κυριακή 21 Ιουνίου, 21:00. (Στο Ξέφωτο) Ο Διονύσης Σαββόπουλος Κυριακή 21 Ιουνίου, 21:00 (Στο Ξέφωτο) Ο Διονύσης Σαββόπουλος Ευαίσθητος ποιητής και χρονογράφος της ελληνικής ζωής, διαρκώς παρών με τα πολλά του πρόσωπα, ο Διονύσης Σαββόπουλος ανοίγει τη μεγάλη γιορτή

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI ΚΥΛΑΚΘ 13 ΟΚΤΩΒΛΟΥ 2013 ΩΑ ΡΟΣΕΛΕΥΣΘΣ 9.00 πμ ΡΟΛΥΧΩΟΣ ΑΚΘΝΑÏΣ Ιερά Οδόσ και Καςτοριάσ 34-36 (Στάςθ Μετρό

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Πρόγραμμα εκδθλϊςεων για τα παιδιά Πρόγραμμα εκδθλϊςεων ςτισ γειτονιζσ Ο Διμοσ Ακθναίων ςασ προςκαλεί να περάςουμε όλοι μαηί τα φετινά Χριςτοφγεννα και τθν Ρρωτοχρονιά! Ελάτε ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

Ώρες λειτουργίας: Κυριακή 21 Ιουνίου: 18:00 23:00 Δευτέρα 22 Ιουνίου: 18:00 06:00 Τρίτη 23 Ιουνίου: 18:00 06:00 Τετάρτη 24 Ιουνίου: 18:00 06:00

Ώρες λειτουργίας: Κυριακή 21 Ιουνίου: 18:00 23:00 Δευτέρα 22 Ιουνίου: 18:00 06:00 Τρίτη 23 Ιουνίου: 18:00 06:00 Τετάρτη 24 Ιουνίου: 18:00 06:00 1 Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες του στο κοινό! 4 ημέρες και νύχτες εκδηλώσεων, οι οποίες αντανακλούν το πολυδιάστατο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που θα φιλοξενείται στο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΛΚΟ ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟ ΥΛΛΚΟ ΤΟΜΟΣ Γϋ «ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ»

ΒΑΣΛΚΟ ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟ ΥΛΛΚΟ ΤΟΜΟΣ Γϋ «ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ» ΕΣΡΑ 2007-13\Ε.Ρ. Ε&ΔΒΜ\Α.Ρ. 1-2-3 «Μείηον Ρρόγραμμα Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν ςτισ 8 Ρ.Σ., 3 Ρ.Σ.Εξ., 2 Ρ.Σ.Εις.» Με ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε. Κ. Τ.) ΒΑΣΛΚΟ ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εργαςτιριο και παρουςίαςθ με κζμα: Δικτφωςθ με τοπικοφσ ςυνεργάτεσ: κοινζσ δράςεισ για προϊκθςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ Ομιλιτρια: Ute Hachmann,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις 6ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά. για τα Μαθηματικά. 5-7 Φεβρουαρίου 2010. Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ

Περιλήψεις 6ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά. για τα Μαθηματικά. 5-7 Φεβρουαρίου 2010. Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ 6 ο Παγκφπριο Μαθητικό υνζδριο για τα Μαθηματικά 5-7 Φεβρουαρίου 2010 Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ταςίνου 36, Γραφ. 102, τρόβολοσ 2003 Λευκωςία, Κφπροσ Σ. 22378101,

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΚΕΜΑ 3 Editorial 4 Premium Banking: Πια ξεχωριςτι εμπειρία τραπεηικισ εξυπθρζτθςθσ 5 Ρζο πελατοκεντρικό μοντζλο λειτουργίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΑΪΟ 2011 «Οικονομική ανάπτυξισ δεν είναι δυνατή χωρίσ τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Το Ρελοποννθςιακό Λαογραφικό Κδρυμα ςτθν ψθφιακι εποχι Ανακζτουςα Αρχι: Υελοποννθςιακό Οαογραφικό Μδρυμα «Βαςίλειοσ Υαπαντωνίου» Ρροχπολογιςμόσ: 411.382,12 (χωρίσ άυα)

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα