6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και"

Transcript

1 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί τι κοςτίηει για να επιτευχκεί αυτό "look"; Ρόςα περιςςότερα ζχετε να κάνετε από αυτά που κάνετε τϊρα; Ωρειάηονται πραγματικά μεγάλεσ κυςίεσ για να φτάςει κανείσ ςτα ςθμεία που θ μόδα προςτάηει. Σε αυτό το infographic,κα αναφζρουμε τα κόςτθ του κάκε επιπζδου που μπορεί να φτάςει κάποιοσ, ϊςτε να μπορζςετε να επιλζξετε αυτό που ΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ταιριάηει ςτθν ιδιοςυγκραςία ςασ και να ζχετε τθν άνεςθ να εφαρμόςετε, χωρίσ να κυςιάςετε οφτε τθ ςωματικι αλλά οφτε και τθν ψυχικι ςασ υγεία!

2 Ασ δοφμε όλα τα επίπεδα λίπουσ και φυςικισ κατάςταςθσ: από το ΜΗΔΕΝ, ζωσ το ΑΡΟΛΥΤΟ και ασ μετριςουμε τισ αξίεσ, το τίμθμα και τα οφζλθ τουσ. Ασ δοφμε ποιοι ανικουν ςε κάκε κατθγορία και τι κάνουν κακθμερινά για να παραμζνουν ςε τζτοια κατάςταςθ. Και ασ αρχίςουμε από το επίπεδο ΜΗΔΕΝ! Το επίπεδο «μθδζν», είναι θ απλι «ανκυγιεινι» κατάςταςθ, όπου δεν προςζχουμε τθ διατροφι μασ και δεν προπονοφμαςτε κακόλου.

3 ΕΡΙΡΕΔΟ: ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΜΗΔΕΝ! Τρϊνε επεξεργαςμζνεσ τροφζσ Ψτωχι υγεία Ωαμθλά επίπεδα ενζργειασ Μθδαμινζσ προςδοκίεσ ηωισ Κίνδυνοσ Μεταβολικοφ Συνδρόμου Ρικανι μόνιμθ λιψθ φαρμάκων για διάφορα προβλιματα υγείασ Ολυμπιακοί υπζρβαροι αρςιβαρίςτεσ ςε μεγάλεσ κατθγορίεσ Άνδρεσ: >20% γυναίκεσ: >30% Τρϊνε μεγάλεσ μερίδεσ Τρϊνε πολφ γριγορα Κακιςτικι ηωι Δεν αςκοφνται κακόλου Δεν τρϊνε πλιρεισ τροφζσ Κςωσ κοιμοφνται λιγότερο ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ

4 ΕΡΙΡΕΔΟ: ΥΓΙΕΙΝΟ Αυξθμζνθ υγεία Αυξθμζνθ ενζργεια Αυξθμζνοσ φπνοσ Ευχάριςτθ άςκθςθ Ψαίνεςαι ςε αρκετά καλά, αλλά όχι τόςο ςχθματιςμζνοσ Ωρειάηεται καλφτεροσ ςχεδιαςμόσ για περαιτζρω βελτίωςθ Τρϊνε αργά και απολαυςτικά Τρϊνε 1-2 παλάμεσ πυκνζσ πρωτείνεσ ςε 1-2 γεφματα μζςα ςτθ μζρα Τρϊνε 1-2 παλάμεσ λαχανικϊν μζςα ςτθ μζρα Εξαςκοφνται 3-5 φορζσ/εβδομάδα με οποιαδιποτε δραςτθριότθτα και ςε εντάςεισ που απολαμβάνουν Ολυμπιακοί αρςιβαρίςτεσ Bodybuilder ςε offseason Ακλθτζσ του γκολφ και ςυνναφϊν ακλθμάτων μικρϊν δραςτθριοτιτων (όπωσ ςκοποβολι κλπ) Άνδρεσ: 15-20% γυναίκεσ: 25-30% Τρϊνε λιγότερεσ επεξεργαςμζνεσ τροφζσ και γλυκά Ρίνουν λιγότερο αλκοόλ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ

5 ΕΡΙΡΕΔΟ: ΥΓΙΕΙΝΟ Τα επίπεδα υγείασ και ενζργειασ ςυνεχίηουν να αυξάνονται Είναι αρκετά εφκολο να διατθρθκοφν αυτά τα επίπεδα Εξάλειψθ (ςχεδόν) αςκενειϊν και φαρμάκων Ωρειάηεται καλφτεροσ ςχεδιαςμόσ διατροφισ και προπόνθςθσ με μεγαλφτερεσ κυςίεσ ακόμα και ςε φιλικζσ εξόδουσ Κςωσ μεγαλφτερθ προςπάκεια ςτον φπνο Τρϊνε αργά ϊςπου να ικανοποιθκοφν μζχρι το 75% πλθρότθτασ Τρϊνε 1-2 παλάμεσ πυκνζσ πρωτείνεσ ςε 2-3 γεφματα μζςα ςτθ μζρα Τρϊνε 1-2 παλάμεσ λαχανικϊν ςε 2-3 γεφματα μζςα ςτθ μζρα Εξαςκοφνται 5-6 φορζσ/εβδομάδα για 45 λεπτά τθ μζρα Κοιμοφνται γφρω ςτισ 7 ϊρεσ τθ μζρα Ολυμπιακοί ακλθτζσ κανϊ Ακλθτζσ μπζϊημπωλ Επαγγελματίεσ μπάςκετ και βόλλεχ Άνδρεσ: 13-15% γυναίκεσ: 23-25% Τρϊνε πολφ λιγότερεσ επεξεργαςμζνεσ τροφζσ και γλυκά Ρίνουν ακόμα λιγότερο αλκοόλ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ

6 ΕΡΙΡΕΔΟ: ΥΓΙΕΙΝΟ FIT εμφάνιςθ 4-pack!!! Λιγότερθ επικυμία για «κακζσ» τροφζσ, προκειμζνου να διατθριςουν τα επίπεδα τουσ Σχετικά εφκολο να διατθρθκεί Ωρειάηεται μεγαλφτερθ προςοχι και ςχεδιαςμόσ δάιτασ και προπόνθςθσ με μεγαλφτερεσ κυςίεσ Κςωσ χρειαςτεί προςωπικι επίβλεψθ από προπονθτι για να μπορζςει να βελτιωκεί περεταίρω Ολυμπιακοί κολυμβθτζσ Επαγγελματίεσ μπάςκετ και βόλλεχ Άνδρεσ: 10-12% γυναίκεσ: 20-22% Τρϊνε αργά ϊςπου να ικανοποιθκοφν μζχρι το 90% πλθρότθτασ Τρϊνε 1-2 παλάμεσ πυκνζσ πρωτείνεσ ςε κάκε γεφμα Τρϊνε 1-2 παλάμεσ λαχανικϊν ςε κάκε γεφμα και λίγουσ ποιοτικοφσ υδατάνκρακεσ ςε ελάχιςτα γεφματα Εξαςκοφνται 5-6 φορζσ/εβδομάδα για λεπτά τθ μζρα Κοιμοφνται γφρω ςτισ 7-8 ϊρεσ τθ μζρα Τρϊνε ακόμα λιγότερεσ επεξεργαςμζνεσ τροφζσ και γλυκά Ρίνουν ακόμα λιγότερο αλκοόλ ΣΩΕΤΙΚΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ

7 ΕΡΙΡΕΔΟ: ΥΓΙΕΙΝΟ FIT εμφάνιςθ-6-pack!!! Σχεδόν τζλεια υγεία με μεγάλεσ ακλθτικζσ αποδόςεισ και αντοχζσ ςε ςκλθρι δουλειά! Μεγάλεσ κυςίεσ ςε κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ και εξόδουσ με κίνδυνο αποχισ από φιλικζσ ςυγκεντρϊςεισ και ίςωσ ζλλειψθ χρόνου ςε κοινωνικζσ ευκαιρίεσ Μπορεί να δθμιουργθκεί ζλλειψθ άλλων δραςτθριοτιτων πζρα από τισ προπονιςεισ Ρολφ δφςκολο ζωσ αδφνατον να διατθρθκεί Ολυμπιακοί μποξζρ και παλαιςτζσ Ολυμπιακοί δρομείσ ςπριντ Ολυμπιακοί ακλθτζσ ενόργανθσ γυμναςτικισ Άνδρεσ: 6-9% γυναίκεσ: 16-19% Τρϊνε αργά ϊςπου να ικανοποιθκοφν μζχρι το 95% πλθρότθτασ Τρϊνε 1-2 παλάμεσ πυκνζσ πρωτείνεσ ςε κάκε γεφμα Τρϊνε 1-2 παλάμεσ λαχανικϊν ςε κάκε γεφμα μαηί με καλά λίπθ και ςχεδόν κακόλου υδατάνκρακεσ Εξαςκοφνται 5-6 φορζσ/εβδομάδα για λεπτά τθ μζρα Κοιμοφνται γφρω ςτισ 8 ϊρεσ τθ μζρα Τρϊνε ελάχιςτουσ υδατάνκρακεσ με ειδικι και προγραμματιςμζνθ λιψθ Δεν τρϊνε επεξεργαςμζνεσ τροφζσ και γλυκά Δεν πίνουν αλκοόλ ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ

8 ΕΡΙΡΕΔΟ: ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ Εξτριμ FIT εμφάνιςθ-6-pack!!! Αίςκθςθ υπερθφάνειασ για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου Απόλυτεσ κυςίεσ ςε κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ και εξόδουσ με κίνδυνο αποχισ από φιλικζσ ςυγκεντρϊςεισ και ζλλειψθ χρόνου ςε κοινωνικζσ ευκαιρίεσ Μπορεί να δθμιουργθκεί ζλλειψθ άλλων δραςτθριοτιτων πζρα από τισ προπονιςεισ ΑΔΥΝΑΤΟΝ να διατθρθκεί Καταναλϊνεται πολλι ϊρα να υπολογιςτοφν οι τροφζσ, το βάροσ και το προπονθτικό πρόγραμμα. Bodybuilder ςε περίοδο αγϊνων Μοντζλα ςε περίοδο φωτογράφιςθσ Άνδρεσ:<5% γυναίκεσ: <15% ΔΕΝ ΜΡΟΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΗΘΕΙ! Τρϊνε μόνο πρωτείνεσ, καλά λίπθ και λαχανικά Ενςωματϊνουν κυκλικι λιψθ υδατανκράκων Υπολογίηουν τα πάντα επάνω ςτο φαγθτό και το αναπροςαρμόηουν ςυνεχϊσ Εξαςκοφνται λεπτά ΔΥΟ ΨΟΕΣ τθ μζρα, και 6 φορζσ/εβδομάδα Κοιμοφνται γφρω ςτισ 8-9 ϊρεσ τθ μζρα Τρϊνε ελάχιςτουσ υδατάνκρακεσ με ειδικι και ΡΟΛΥ προγραμματιςμζνθ λιψθ Δεν τρϊνε επεξεργαςμζνεσ τροφζσ και γλυκά Δεν πίνουν αλκοόλ

9 ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΡΑΑΣΚΗNΙΑ ΤΟΥ 6-PACK Ρζρα από τθν επεξεργαςία που κάνουν ςτα διάφορα μοντζλα πριν από μία φωτογράφιςθ χρθςιμοποιόντασ 1. ςπρζυ για να ςκουρφνουν τισ γραμμζσ του διαχωριςμοφ των μυϊν και 2. επεξεργαςία ςτο Photoshop για να τελειοποιθκοφν όλεσ οι γραμμϊςεισ, ςυχνά κάνουν από πριν μία αυςτθρι δίαιτα, για να είναι περιςςότερο ζτοιμοι. Αυτό ςθμαίνει, πωσ θ όλθ κατάςταςθ τουσ κα διαρκζςει πολφ λίγο χρόνο, ίςα ίςα για τθ φωτογράφιςθ. Πλο τον υπόλοιπο καιρό, δεν είναι ςε αυτό το επίπεδο, γιατί το ςϊμα μπλοκάρει και δεν διατθρείται πλζον. Αυτι είναι θ ΑΡΑΤΗ των MEDIA για τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ τουσ. ΡΕΙΟΔΙΚΟ 1. ΒΑΪΙΜΟ ΜΕ ΣΡΕΧ ΓΙΝΕΤΕ ΣΑΝ ΑΥΤΟΝ 2. ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ PHOTOSHOP

10 ΤΑ ΕΜΨΑΝΙΣΙΑΚΑ ΕΡΙΡΕΔΑ ΛΙΡΟΥΣ ΤΫΝ ΜΟΝΤΕΛΫΝ ΕΞΫΨΥΛΛΫΝ ΡΕΙΟΔΙΚΫΝ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΑ! ΡΑΓΜΑΤΙ, Ο ΤΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΗΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ ΡΟΥ ΩΗΣΙΜΟΡΟΙΟΥΝ ΜΡΟΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ: Απϊλεια ςεξουαλικισ ορμισ Αμθνόρροια (ςτισ γυναίκεσ) Διαταραγμζνθ διατροφι Ωαμθλά επίπεδα τεςτοςτερόνθσ (άνδρεσ) κοινωνικι απομόνωςθ Μία χωρίσ ιςορροπία ηωι ΣΚΕΨΤΗΤΕ ΛΟΙΡΟΝ ΥΓΙΕΙΣ ΜΕ ΚΑΛΗ ΨΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΖΫΗ; ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΡΑΩΟΙ; Η ΣΟΥΡΕ ΑΡΑΩΟΙ; ΟΛΑ ΕΞΑΤΫΝΤΑΙ ΑΡΟ ΤΙΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΣΤΟΩΟΥΣ! IT S UP TO YOU!!!

11 1. ΕΝΤΟΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ Εάν δεν γνωρίηετε ποιεσ πραγματικά είναι οι προτεραιότθτεσ ςασ, είναι θ καλφτερθ ςτιγμι να τισ ανακαλφψετε! 2. ΑΡΟΨΑΣΙΣΤΕ ΤΙ ΕΙΣΤΕ ΡΟΘΥΜΟΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ Σκεφτιτε, τι κα κάνετε για να εξυπθρετιςετε αυτζσ τισ προτεραιότθτεσ και τουσ ςτόχουσ ςασ. Και Γιατί;;; 3. ΕΝΤΟΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ Μζχρι ποφ είςτε διατεκιμζνοι να φτάςετε και τι κα μπορζςετε να κυςιάςετε και να παραχωριςετε για αυτοφσ τουσ ςτόχουσ; 4. ΑΡΟΨΑΣΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΩΝΟΤΗΤΑ Ρόςο ςυχνά, με πόςθ ςυνζπεια και με πόςθ ακρίβεια επικυμείτε να κάνετε αυτά που κζλετε; 5. ΑΡΟΨΑΣΙΣΤΕ, ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΡΟΘΥΜΟΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ Τι δεν επικυμείτε να κάνετε; Τι δεν επικυμείτε να διακζςετε; Τι δεν επικυμείτε να παραχωριςετε; Φςτερα από όλα αυτά, κα μπορζςετε να πάρετε καλφτερεσ και πιο ρεαλιςτικζσ αποφάςεισ, που κα ςασ οδθγιςουν ςτο ςϊμα που πραγματικά κζλετε και μπορείτε να διαχειριςτείτε, ενϊ ςυγχρόνωσ κα απολαμβάνετε και τθ ηωι ςασ! Designed by: Ιωακείμ Καραμανζασ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!!

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Ο Δρ Dwight Lundell ςτο PreventDisease Εμείσ οι γιατροί με όλθ μασ τθν εκπαίδευςθ, τθ γνϊςθ και τθν εξουςία, αποκτοφμε ςυχνά ζνα αρκετά μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Σ Θ Μ Ε Λ Ω Σ Ε Λ Σ Γ Λ Α Μ Α Κ Θ Μ Α Τ Α Β Λ Β Λ Λ Κ Ω Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Καταςκινωςθ ουνίου 2014 Ε λ ε φ κ ε ρ ε σ Ε υ α γ γ ε λ ι κ ζ σ Ε κ κ λ θ ς ί ε σ Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Μείωςθ του βάρουσ των καρκινοπακϊν ζςτω και κατά 5% ςυςχετίηεται με μειωμζνθ ανταπόκριςθ ςτθ χθμειοκεραπεία.

Μείωςθ του βάρουσ των καρκινοπακϊν ζςτω και κατά 5% ςυςχετίηεται με μειωμζνθ ανταπόκριςθ ςτθ χθμειοκεραπεία. Χημειοθεραπεία Ο ςτόχοσ τθσ διατροφικισ κεραπείασ κατά τθ διάρκεια τθσ Χθμειοκεραπείασ μπορεί να είναι κεραπευτικόσ αλλά και ανακουφιςτικόσ. Θεραπευτικόσ γιατί ο αςκενισ πρζπει να είναι ςε καλι διατροφικι

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εργαςτιριο και παρουςίαςθ με κζμα: Δικτφωςθ με τοπικοφσ ςυνεργάτεσ: κοινζσ δράςεισ για προϊκθςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ Ομιλιτρια: Ute Hachmann,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ sound of mind,sound in body ϋϋνουσ υγιισ εν ςϊματι υγιεί Άκλθςθ & Τγεία ΣΕΤΧΟ 1 0 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΙΔΡΤΜΑ ΣΘΛ:2410684347 ΘΕΑΛΙΑ FAX:2410684443 Τπεφκυνοσ Ζκδοςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.) Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ (Ε.Ρ.ΡΑΙ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.) Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ (Ε.Ρ.ΡΑΙ.Κ. ΑΝΩΤΑΤΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.) Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ (Ε.Ρ.ΡΑΙ.Κ.) ΤΓΙΕΙΝΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ: ΧΕΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ Ρτυχιακι εργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει Λαπαροσκόπηση Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενημερωιείτε ςωςτά και υπεφιυνα Η υγεία ςασ το αξίζει Πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν.

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν. Μία ἀπὸ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των βιταμινϊν είναι θ ςυμμετοχι τουσ ςε εκείνεσ τισ χθμικζσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ που μετατρζπουν τα ςυςτατικά των τροφϊν (πρωτεϊνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ) ςε ενζργεια.

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ:ϋϋΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΔΙΑΦΘΜΙΘϋϋ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΘΓΘΣΘ: MΟΤΣΑΚΘ ΒΑΙΛΘ ΑΜΑΡΙΣΘ ΝΙΚΟ ΧΑΝΙΑ 2010 2 Copyright Νίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα