ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε"

Transcript

1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε Τν GAMMAGARD S/D δηαηίζεηαη σο θφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε πνπ πεξηέρεη 5 g αλζξψπηλεο θπζηνινγηθήο αλνζνζθαηξίλεο (IVIg) αλά θηαιίδην. Τν GAMMAGARD S/D κπνξεί λα αλαζπζηαζεί κε Σηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα ζε 5% (50 mg/ml) ή 10% (100 mg/ml) δηάιπκα πξσηεΐλεο ηεο νπνίαο ηνπιάρηζηνλ ην 90% είλαη αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε G (IgG). Καηαλνκή ησλ ππνηάμεσλ ηεο IgG: IgG 1 >56,9% IgG 2 >16,0 % IgG 3 >3,3% IgG 4 >0,3% Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα αλνζνζθαηξίλεο Α (IgΑ): φρη πεξηζζφηεξν απφ 3 κηθξνγξακκάξηα αλά ml ζε έλα δηάιπκα 5%. Παξάγεηαη απφ ην πιάζκα δνηψλ. Έθδνρα: Αλζξψπηλε Λεπθσκαηίλε, Γιπθίλε, Φισξηνχρν Νάηξην, Μνλνυδξηθή Γιπθφδε Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδφρσλ, βι. παξάγξαθν ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε Τν GAMMAGARD S/D είλαη κηα ιπφθηιε, ιεπθή ή ππνθίηξηλε θφληο, νπζηαζηηθά ειεχζεξε απφ μέλα νξαηά ζσκαηίδηα. 4. ΚΛΙΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Θεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ζε ελήιηθεο, παηδηά θαη εθήβνπο (0-18 εηψλ) ζε: Σχλδξνκα Πξσηνπαζνχο Αλνζναλεπάξθεηαο (PID) κε κε θπζηνινγηθή παξαγσγή αληηζσκάησλ (βι. παξάγξαθν 4.4) Υπνγακκαζθαηξηλαηκία θαη ππνηξνπηάδνπζεο βαθηεξηαθέο ινηκψμεηο ζε αζζελείο κε ρξφληα ιεκθνθπηηαξηθή ιεπραηκία, ζηνπο νπνίνπο ε πξνθπιαθηηθή αληηβίσζε έρεη απνηχρεη. Υπνγακκαζθαηξηλαηκία θαη ππνηξνπηάδνπζεο βαθηεξηαθέο ινηκψμεηο ζε αζζελείο κε πνιιαπιφ κπέισκα ζε θάζε νξνπεδίνπ (plateau), πνπ δελ έρνπλ αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηελ πλεπκνληνθνθθηθή αλνζνπνίεζε. Υπνγακκαζθαηξηλαηκία ζε αζζελείο κεηά ηελ αιινγελή κεηακφζρεπζε αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ (HSCT). AIDS εθ γελεηήο θαη ππνηξνπηάδνπζεο βαθηεξηαθέο ινηκψμεηο. Αλνζνηξνπνπνηεηηθή δξάζε ζε ελήιηθεο, παηδηά θαη εθήβνπο (0-18 εηψλ) ζε: Πξσηνπαζήο άλνζε ζξνκβνπελία (Ηδηνπαζήο ζξνκβνθπηηαξνπεληθή πνξθχξα (ITP)) ζε αζζελείο κε απμεκέλν θίλδπλν αηκνξξαγίαο ή πξν ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο γηα δηφξζσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηκνπεηαιίσλ. 1

2 Σχλδξνκν Guillain Barre Νφζνο Kawasaki Μεηακφζρεπζε αιινγελνχο κνζρεχκαηνο κπεινχ ησλ νζηψλ 4.2 Γνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Ζ ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα αξρίδεη θαη λα παξαθνινπζείηαη ππφ ηελ επίβιεςε ελφο ηαηξνχ κε εκπεηξία ζηε ζεξαπεία ηεο αλνζναλεπάξθεηαο. Γνζνινγία Ζ δφζε θαη ην δνζνινγηθφ ζρήκα εμαξηψληαη απφ ηελ έλδεημε. Σηε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ίζσο ρξεηαζηεί λα εμαηνκηθεπηεί ε δνζνινγία γηα θάζε αζζελή, αλάινγα κε ηελ θαξκαθνθηλεηηθή θαη ηελ θιηληθή απφθξηζε ηνπ αζζελνχο. Τα παξαθάησ δνζνινγηθά ζρήκαηα παξαηίζεληαη σο ελδεηθηηθέο θαηεπζχλζεηο. Θεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ζε ζύλδξνκα πξωηνπαζνύο αλνζναλεπάξθεηαο Με ην δνζνινγηθφ ζρήκα πξέπεη λα επηηεπρζεί έλα ειάρηζην επίπεδν (trough) ηεο IgG (κεηξνχκελν πξν ηεο επφκελεο έγρπζεο) ηνπιάρηζηνλ 5-6 g/l. Μεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο απαηηνχληαη απφ ηξεηο έσο έμη κήλεο γηα λα επέιζεη εμηζνξξφπεζε. Ζ ζπληζηψκελε δφζε έλαξμεο είλαη 0,4-0,8 g/kg βάξνπο ζψκαηνο (BΣ), αθνινπζνχκελε απφ ηνπιάρηζηνλ 0,2 g/kg ΒΣ θάζε ηξεηο έσο ηέζζεξηο εβδνκάδεο. Ζ δφζε πνπ απαηηείηαη γηα λα επηηεπρζεί έλα ειάρηζην επίπεδν (trough) ησλ 5-6 g/l, είλαη ηεο ηάμεο ησλ 0,2-0,8 g/kg ΒΣ/κήλα. Όηαλ ζηαζεξνπνηεζεί ε θαηάζηαζε, ην δνζνινγηθφ κεζνδηάζηεκα θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 4 εβδνκάδεο. Τα ειάρηζηα επίπεδα (trough) πξέπεη λα κεηξψληαη θαη λα αμηνινγνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθδήισζε ινίκσμεο. Γηα λα κεησζεί ην πνζνζηφ ινηκψμεσλ, ίζσο ρξεηαζηεί αχμεζε ηεο δφζεο θαη ζηφρεπζε ζε πςειφηεξα ειάρηζηα επίπεδα (trough). Υπνγακκαζθαηξηλαηκία θαη ππνηξνπηάδνπζεο βαθηεξηαθέο ινηκώμεηο ζε αζζελείο κε ρξόληα ιεκθνθπηηαξηθή ιεπραηκία, ζηνπο νπνίνπο ε πξνθπιαθηηθή αληηβίωζε έρεη απνηύρεη, ππνξακκαζθαηξηλαηκία θαη ππνηξνπηάδνπζεο βαθηεξηαθέο ινηκώμεηο ζε αζζελείο κε πνιιαπιό κπέιωκα ζε θάζε νξνπεδίνπ (plateau), πνπ δελ έρνπλ αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηελ πλεπκνληνθνθθηθή αλνζνπνίεζε, παηδηά θαη έθεβνη AIDS εθ γελεηήο θαη ππνηξνπηάδνπζεο βαθηεξηαθέο ινηκώμεηο Ζ ζπληζηψκελε δφζε είλαη 0,2-0,4 g/kg θάζε ηξεηο έσο ηέζζεξηο εβδνκάδεο. Υπνγακκαζθαηξηλαηκία ζε αζζελείο κεηά ηελ αιινγελή κεηακόζρεπζε αξρέγνλωλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξωλ Γηα ηε ζεξαπεία ινηκψμεσλ θαη ηελ πξνθχιαμε απφ ηελ αληίδξαζε κνζρεχκαηνο έλαληη μεληζηή, ε δφζε εμαηνκηθεχεηαη. Ζ ζπληζηψκελε δφζε είλαη 0,2-0,4 g/kg θάζε ηξεηο έσο ηέζζεξηο εβδνκάδεο. Τα ειάρηζηα επίπεδα (trough) πξέπεη λα παξακέλνπλ άλσ ησλ 5 g/l. Ιδηνπαζήο Θξνκβνθπηηαξνπεληθή Πνξθύξα Υπάξρνπλ δχν ελαιιαθηηθά πξνγξάκκαηα ζεξαπείαο: 0,8-1 g/kg ηελ πξψηε εκέξα, ε νπνία δφζε κπνξεί λα επαλαιεθζεί κία θνξά εληφο 3 εκεξψλ 0,4 g/kg εκεξεζίσο γηα δχν έσο πέληε εκέξεο. Ζ ζεξαπεία κπνξεί λα επαλαιεθζεί ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. Σύλδξνκν Guillain Barre 0,4 g/kg/εκέξα γηα 5 εκέξεο. Νόζνο Kawasaki 2

3 Ζ ρνξήγεζε 1,6-2,0 g/kg πξέπεη λα γίλεηαη ζε δηαηξεκέλεο δφζεηο γηα δχν έσο πέληε εκέξεο ή 2,0 g/kg σο εθάπαμ δφζε. Οη αζζελείο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηαπηφρξνλε αγσγή κε αθεηπινζαιηθπιηθφ νμχ. Ζ ζπληζηψκελε δνζνινγία αλαγξάθεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: Έλδεημε Γόζε πρλόηεηα ελέζεσλ - δφζε έλαξμεο: 0,4 0,8 g/kg ΒΣ - ζηε ζπλέρεηα: 0,2 0,8 g/kg ΒΣ Θεξαπεία ππνθαηάζηαζεο επί πξσηνπαζνχο αλνζναλεπάξθεηαο θάζε 3 4 εβδνκάδεο γηα ηελ επίηεπμε ειάρηζηνπ επηπέδνπ (trough) IgG ηνπιάρηζηνλ 5 6 g/l Θεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ζε δεπηεξνγελή αλνζναλεπάξθεηα Σπγγελέο AIDS Υπνγακκαζθαηξηλαηκία (< 4 g/l) ζε αζζελείο κεηά ηελ αιινγελή κεηακφζρεπζε αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ - Θεξαπεία ινηκψμεσλ θαη πξνθχιαμε απφ ηελ αληίδξαζε κνζρεχκαηνο έλαληη μεληζηή - Δκκέλνπζα έιιεηςε παξαγσγήο αληηζσκάησλ Αλνζνηξνπνπνηεηηθή δξάζε: Πξσηνπαζήο άλνζε ζξνκβνπελία (Ηδηνπαζήο ζξνκβνθπηηαξνπεληθή πνξθχξα) Σχλδξνκν Guillain Barre Νφζνο Kawasaki Παηδηαηξηθόο πιεζπζκόο 0,2 0,4 g/kg ΒΣ 0,2 0,4 g/kg ΒΣ 0,2 0,4 g/kg 0,8 1 g/kg ΒΣ ή 0,4 g/kg ΒΣ/εκέξα 0,4 g/kg ΒΣ/εκέξα 1,6 2 g/kg ΒΣ ή 2 g/kg ΒΣ θάζε 3 4 εβδνκάδεο γηα ηελ επίηεπμε ειάρηζηνπ επηπέδνπ (trough) IgG ηνπιάρηζηνλ 5 6 g/l θάζε 3-4 εβδνκάδεο θάζε 3 4 εβδνκάδεο γηα ηελ επίηεπμε ειάρηζηνπ επηπέδνπ (trough) IgG πάλσ απφ 5 g/l θάζε εβδνκάδα απφ ηελ εκέξα -7 έσο θαη 3 κήλεο κεηά ηε κεηακφζρεπζε θάζε κήλα έσο φηνπ ηα επίπεδα αληηζσκάησλ επαλέιζνπλ ζην θπζηνινγηθφ ηελ εκέξα 1, κε πηζαλή επαλάιεςε κία θνξά εληφο 3 εκεξψλ γηα 2 5 εκέξεο γηα 5 εκέξεο ζε πνιιέο δφζεηο γηα 2 5 εκέξεο, ζε ζπλδπαζκφ κε αθεηπινζαιηθπιηθφ νμχ ζε κία δφζε, ζε ζπλδπαζκφ κε αθεηπινζαιηθπιηθφ νμχ Ζ δνζνινγία ζε παηδηά θαη εθήβνπο (0-18 εηψλ) δελ δηαθέξεη απφ απηή ησλ ελειίθσλ, θαζψο ε δνζνινγία γηα θάζε έλδεημε δίλεηαη κε βάζε ην ζσκαηηθφ βάξνο θαη πξνζαξκφδεηαη ζηελ θιηληθή έθβαζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ θαηαζηάζεσλ. Τξφπνο ρνξήγεζεο: Γηα ελδνθιέβηα ρξήζε. 3

4 Σπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη θιέβεο ηεο πξφζζηαο αγθσληαίαο ρψξαο γηα ηα 10% δηαιχκαηα GAMMAGARD S/D, εάλ είλαη δπλαηφλ. Δλδέρεηαη έηζη, λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα λα αηζζαλζεί ν αζζελήο ελφριεζε ζην ζεκείν ηεο έγρπζεο. Τν GAMMAGARD S/D 5% (50 mg/ml) πξέπεη λα εγρέεηαη ελδνθιεβίσο κε αξρηθφ ξπζκφ 0,5 ml/kg/ψξα. Γεληθψο, ζπληζηάηαη νη αζζελείο πνπ αξρίδνπλ ζεξαπεία κε GAMMAGARD S/D ή αιιάδνπλ απφ έλα ηδηνζθεχαζκα IVIG ζε έλα άιιν, λα μεθηλνχλ απφ έλαλ ρακειφηεξν ξπζκφ έγρπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξνχλ ζηαδηαθά πξνο ηνλ κέγηζην ξπζκφ, εάλ έρνπλ αλερζεί αξθεηέο εγρχζεηο ζε ελδηάκεζνπο ξπζκνχο έγρπζεο. Βι. επίζεο παξάγξαθν 4.4. Δάλ γίλεηαη θαιψο αλεθηφ, ν ξπζκφο ρνξήγεζεο κπνξεί λα απμεζεί ζηαδηαθά έσο ην κέγηζην ησλ 4 ml/kg ΒΣ/ψξα. Σηνπο αζζελείο νη νπνίνη αλέρνληαη ηα δηαιχκαηα GAMMAGARD S/D 5% ζηα 4 ml/kg/ψξα, κπνξεί λα εγρπζεί ζπγθέληξσζε 10% αξρίδνληαο κε 0,5 ml/kg ΒΣ/ψξα. Δάλ δελ παξαηεξεζεί θακία αλεπηζχκεηε ελέξγεηα, ν ξπζκφο ρνξήγεζεο κπνξεί λα απμεζεί ζηαδηαθά, κέρξη έσο ην κέγηζην ξπζκφ ησλ 8 ml/kg ΒΣ/ψξα. 4.3 Αληελδείμεηο Υπεξεπαηζζεζία ή γλσζηέο αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο ζηε δξαζηηθή νπζία ή ζε θάπνην απφ ηα έθδνρα (βι. παξάγξαθν 4.4). Υπεξεπαηζζεζία κε αλζξψπηλεο αλνζνζθαηξίλεο, ηδηαίηεξα ζε αζζελείο κε αληηζψκαηα έλαληη ηεο IgA. Τν GAMMAGARD S/D πεξηέρεη φρη πεξηζζφηεξν απφ 3 κηθξνγξακκάξηα IgA αλά ml ζε έλα δηάιπκα 5%. Τν GAMMAGARD S/D αληελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε γλσζηή αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε ή ζνβαξή αληίδξαζε ππεξεπαηζζεζίαο ζην GAMMAGARD S/D κε < 3 κηθξνγξακκάξηα/ml IgA ζε έλα δηάιπκα 5%. 4.4 Δηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Έλα δηάιπκα 5% GAMMAGARD S/D πεξηέρεη 21,7 mg γιπθφδε αλά δφζε. Απηφ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ πεξίπησζε ιαλζάλνληνο δηαβήηε (φπνπ παξνδηθή γιπθνδνπξία ελδέρεηαη λα εκθαληζηεί), δηαβεηηθψλ ή ζε αζζελείο νη νπνίνη αθνινπζνχλ δίαηηα ρακειή ζε δάραξε. Γηα νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα βι. παξαθάησ. Οξηζκέλεο ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ην ξπζκφ έγρπζεο. Πξέπεη λα αθνινπζείηαη πηζηά ν ξπζκφο έγρπζεο πνπ ζπληζηάηαη ζηελ παξάγξαθν «4.2 Τξφπνο ρνξήγεζεο». Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ έγρπζεο, νη αζζελείο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά θαη λα παξαηεξνχληαη πξνζεθηηθά γηα ηελ εκθάληζε ηπρφλ ζπκπησκάησλ. Οξηζκέλεο αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ ζπρλφηεξα ζε πεξίπησζε ηαρέσο ξπζκνχ έγρπζεο ζε αζζελείο κε ππνγακκαζθαηξηλαηκία ή αγακκαζθαηξηλαηκία κε ή ρσξίο αλεπάξθεηα IgA ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε γηα πξψηε θνξά ή, ζε ζπάληα πεξηζηαηηθά, φηαλ γίλεηαη αιιαγή ηνπ πξντφληνο ηεο αλζξψπηλεο θπζηνινγηθήο αλνζνζθαηξίλεο ή φηαλ έρεη κεζνιαβήζεη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ πξνεγνχκελε έγρπζε. Οη πηζαλέο επηπινθέο ζπρλά κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ, εθφζνλ εμαζθαιίζεηε φηη νη αζζελείο δελ παξνπζηάδνπλ επαηζζεζία ζηελ αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε, εγρένληαο αξρηθά ην πξντφλ κε αξγφ ξπζκφ (0,5 έσο 1 ml/kg ΒΣ/ιεπηφ), φηη νη αζζελείο παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά γηα ηελ εκθάληζε ηπρφλ ζπκπησκάησλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ έγρπζεο. Σπγθεθξηκέλα, αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε, αζζελείο ησλ νπνίσλ ε αγσγή άιιαμε απφ έλα ελαιιαθηηθφ πξντφλ IVIg ή αζζελείο ζηελ πεξίπησζε ησλ νπνίσλ έρεη κεζνιαβήζεη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ πξνεγνχκελε έγρπζε πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε παξαθνινχζεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο έγρπζεο θαη γηα ηελ πξψηε ψξα κεηά ηελ πξψηε έγρπζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ πηζαλά αλεπηζχκεηα ζεκεία. Όινη νη ππφινηπνη αζζελείο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη γηα ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά κεηά ηε ρνξήγεζε, 4

5 φηη ε πεξηερφκελε γιπθφδε (κέγηζην πεξηερφκελν 0,4 g/g αλνζνζθαηξίλεο IgG) ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ πεξίπησζε ιαλζάλνληνο δηαβήηε (φπνπ παξνδηθή γιπθνδνπξία κπνξεί λα εκθαληζηεί), δηαβεηηθψλ ή ζε αζζελείο νη νπνίνη αθνινπζνχλ δίαηηα ρακειή ζε δάραξε. Σε φινπο ηνπο αζζελείο, γηα ηε ρνξήγεζε ηεο IVIg απαηηείηαη: επαξθήο ελπδάησζε πξν ηεο έλαξμεο ηεο έγρπζεο ηεο IVIg παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγήο νχξσλ παξαθνινχζεζε ησλ επηπέδσλ θξεαηηλίλεο νξνχ απνθπγή ηαπηφρξνλεο ρξήζεο δηνπξεηηθψλ ηεο αγθχιεο Σε πεξίπησζε αλεπηζχκεηεο αληίδξαζεο, πξέπεη είηε λα κεησζεί ν ξπζκφο ρνξήγεζεο είηε λα δηαθνπεί ε έγρπζε. Ζ απαηηνχκελε αληηκεηψπηζε εμαξηάηαη απφ ηε θχζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο αλεπηζχκεηεο αληίδξαζεο. Σε πεξίπησζε θαηαπιεμίαο, πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε ηζρχνπζα ηαηξηθή πξαθηηθή γηα ηελ θαηαπιεμία. Υπεξεπαηζζεζία Οη πξαγκαηηθέο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο είλαη ζπάληεο. Τέηνηεο αληηδξάζεηο κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ ζηα πνιχ ζπάληα πεξηζηαηηθά αλεπάξθεηαο IgA κε αληηζψκαηα αληη-iga. Ζ ρνξήγεζε IVIg δελ ελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε επηιεθηηθή αλεπάξθεηα IgA, φπνπ ε αλεπάξθεηα IgA είλαη ε κφλε δηαηαξαρή πνπ πξνθαιεί αλεζπρία. Απηνί νη αζζελείο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζεξαπεία, κφλν εάλ ε IgA αλεπάξθεηά ηνπο ζρεηίδεηαη κε κηα αλνζναλεπάξθεηα γηα ηελ νπνία ε ζεξαπεία κε ελδνθιέβηα αλνζνζθαηξίλε ελδείθλπηαη ζαθψο. Σπαλίσο, κπνξεί ε αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε λα πξνθαιέζεη πηψζε ηεο πίεζεο ηνπ αίκαηνο κε αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε, αθφκε θαη ζε αζζελείο πνπ θαηά ην παξειζφλ αλέρηεθαλ θαιψο πξνεγνχκελε ζεξαπεία κε αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε. Αζζελείο κε αληηζψκαηα ζηελ IgA ή κε αλεπάξθεηεο ηεο IgA νη νπνίεο απνηεινχλ κέξνο κηαο ππνθείκελεο λφζνπ πξσηνπαζνχο αλνζναλεπάξθεηαο γηα ηελ νπνία ε ζεξαπεία κε IVIg ελδείθλπηαη, ελδέρεηαη λα αληηκεησπίδνπλ απμεκέλν θίλδπλν αλαθπιαθηηθήο αληίδξαζεο. Αλαθπιαμία έρεη αλαθεξζεί κε ηε ρξήζε IVIg, παξφιν πνπ πεξηέρεη ρακειά επίπεδα IgA (βι. παξάγξαθν 4.8). Αζζελείο νη νπνίνη έρνπλ παξνπζηάζεη κηα ζνβαξή αληίδξαζε ππεξεπαηζζεζίαο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ελδνθιέβηα αλνζνζθαηξίλε κφλν κε ηε κέγηζηε δπλαηή πξνζνρή θαη ζε εγθαηαζηάζεηο φπνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ππνζηεξηθηηθά κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε απεηιεηηθψλ γηα ηε δσή αληηδξάζεσλ. Θξνκβνεκβνιή Υπάξρνπλ θιηληθέο απνδείμεηο φηη ππάξρεη ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηεο ρνξήγεζεο IVIg θαη ζξνκβνεκβνιηθψλ επεηζνδίσλ, φπσο έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, εγθεθαιηθφ αγγεηαθφ επεηζφδην (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ), πλεπκνληθή εκβνιή θαη ελ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε, ηα νπνία ζεσξείηαη φηη ζρεηίδνληαη κε κηα ζρεηηθή αχμεζε ηνπ ημψδνπο ηνπ αίκαηνο, κέζσ ηεο απμεκέλεο εηζξνήο αλνζνζθαηξίλεο ζε αζζελείο πνπ αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν. Καηά ηε ζπληαγνγξάθεζε θαη ηελ έγρπζε ηεο IVIg ζε παρχζαξθνπο αζζελείο θαη ζε αζζελείο κε πξνυπάξρνληεο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ζξνκβσηηθά επεηζφδηα, (φπσο πξνρσξεκέλε ειηθία, ππέξηαζε, ζαθραξψδεο δηαβήηεο θαη ηζηνξηθφ αγγεηαθψλ λφζσλ ή ζξνκβσηηθψλ επεηζνδίσλ, ζε αζζελείο κε επίθηεηεο ή θιεξνλνκηθέο ζξνκβνθηιηθέο δηαηαξαρέο, ζε αζζελείο κε παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο αθηλεζίαο, ζε αζζελείο κε ζνβαξή ππννγθαηκία, ζε αζζελείο κε λφζνπο πνπ απμάλνπλ ην ημψδεο ηνπ αίκαηνο), πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη κεγάιε πξνζνρή. Σε αζζελείο νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν γηα αλεπηζχκεηεο ζξνκβνεκβνιηθέο αληηδξάζεηο, ην GAMMAGARD S/D πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε ηνλ ειάρηζην ξπζκφ έγρπζεο θαη ηελ ειάρηζηε εθηθηή δφζε. Ομεία λεθξηθή αλεπάξθεηα Πεξηζηαηηθά νμείαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο έρνπλ αλαθεξζεί ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία κε IVIg. Απηέο πεξηιακβάλνπλ νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα, νμεία ζσιελαξηαθή λέθξσζε, εγγχο ζσιελαξηαθή λεθξνπάζεηα θαη σζκσηηθή λέθξσζε. Σηα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά έρνπλ δηαπηζησζεί παξάγνληεο θηλδχλνπ, φπσο πξνυπάξρνπζα λεθξηθή αλεπάξθεηα, ζαθραξψδεο δηαβήηεο, 5

6 ππννγθαηκία, ππεξβνιηθφ βάξνο ζψκαηνο, ηαπηφρξνλε ζεξαπεία κε λεθξνηνμηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ειηθία άλσ ησλ 65, ζήςε ή παξαπξσηετλαηκία. Σε πεξίπησζε λεθξηθήο δπζιεηηνπξγίαο, πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν δηαθνπήο ηεο ρνξήγεζεο ηεο IVIg. Παξά ην γεγνλφο φηη απηέο νη αλαθνξέο λεθξηθήο δπζιεηηνπξγίαο θαη νμείαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηε ρξήζε πνιιψλ εθ ησλ πξντφλησλ ηεο IVIg πνπ έρνπλ άδεηα θπθινθνξίαο ηα νπνία πεξηέρνπλ δηάθνξα έθδνρα φπσο ζαθραξφδε, γιπθφδε θαη καιηφδε, εθείλα πνπ πεξηέρνπλ ζαθραξφδε σο ζηαζεξνπνηεηή, είλαη ππεχζπλα γηα έλα δπζαλάινγα κεγάιν πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ πεξηπηψζεσλ. Σε αζζελείο πνπ αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν, κπνξεί λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν ρξήζεο πξντφλησλ ηεο IVIg πνπ δελ πεξηέρνπλ ζαθραξφδε. Τν GAMMAGARD S/D δελ πεξηέρεη ζαθραξφδε ή καιηφδε. Σε αζζελείο νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν γηα νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα, ηα πξντφληα ηεο IVIg πξέπεη λα ρνξεγνχληαη κε ηνλ ειάρηζην ξπζκφ έγρπζεο θαη ηελ ειάρηζηε εθηθηή δφζε. Σχλδξνκν άζεπηεο κεληγγίηηδαο (AMS) Σχλδξνκν άζεπηεο κεληγγίηηδαο (AMS) έρεη αλαθεξζεί ζε ζρέζε κε ζεξαπεία κε IVIg. Ζ δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο κε IVIg έρεη νδεγήζεη ζε χθεζε ηνπ ζπλδξφκνπ άζεπηεο κεληγγίηηδαο εληφο κεξηθψλ εκεξψλ ρσξίο ζπλέπεηεο. Τν ζχλδξνκν μεθηλά ζπλήζσο εληφο κεξηθψλ σξψλ έσο 2 εκεξψλ κεηά ηε ζεξαπεία κε IVIg. Οη κειέηεο ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ είλαη ζπρλά ζεηηθέο γηα ηελ πιεηνθπηηάξσζε κε έσο αξθεηέο ρηιηάδεο θχηηαξα αλά mm 3, θπξίσο απφ ηελ θνθθηνθπηηαξηθή ζεηξά, θαη απμεκέλα επίπεδα πξσηετλψλ έσο αξθεηέο εθαηνληάδεο mg/dl. Τν ζχλδξνκν άζεπηεο κεληγγίηηδαο εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ζε ζρέζε κε ζεξαπεία κε IVIg ζε πςειή δνζνινγία (2 g/kg). Παξεκβνιή κε νξνινγηθέο δνθηκαζίεο Μεηά ηελ έγρπζε αλνζνζθαηξίλεο, ε πξφζθαηξε αχμεζε ησλ δηαθφξσλ παζεηηθψο κεηαθεξφκελσλ ζην αίκα ησλ αζζελψλ αληηζσκάησλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ςεπδψο ζεηηθά απνηειέζκαηα θαηά ηηο νξνινγηθέο δνθηκαζίεο γηα παξάδεηγκα Ζπαηίηηδαο A, Ζπαηίηηδαο B, ηιαξάο θαη αλεκνβινγηάο. Ζ παζεηηθή κεηαθνξά αληηζσκάησλ ζε αληηγφλα εξπζξνθπηηάξσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηα A, B, D κπνξεί λα παξεκβιεζεί ζε νξηζκέλεο νξνινγηθέο δνθηκαζίεο γηα αληηζψκαηα ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ, γηα παξάδεηγκα ζηε δνθηκαζία αληηζθαηξίλεο (DAT, άκεζε δνθηκαζία Coombs). Μεηαδηδφκελνη παξάγνληεο Τν GAMMAGARD S/D παξαζθεπάδεηαη απφ πιάζκα αλζξψπηλνπ αίκαηνο. Τα θαζηεξσκέλα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ινηκψμεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ρξήζε θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, παξαζθεπαζκέλσλ απφ αλζξψπηλν αίκα ή πιάζκα, ζπλίζηαληαη απφ ηελ επηινγή ησλ δνηψλ, απφ ηνλ έιεγρν ησλ κεκνλσκέλσλ δσξεψλ θαη ησλ δεμακελψλ πιάζκαηνο γηα ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο ινηκψμεσλ θαη απφ ηελ ηήξεζε απνηειεζκαηηθψλ ζηαδίσλ θαηά ηε δηαδηθαζία παξαζθεπήο γηα ηελ αδξαλνπνίεζε/απνκάθξπλζε ηψλ. Ψζηφζν, φηαλ ρνξεγνχληαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ παξαζθεπάδνληαη απφ αλζξψπηλν αίκα ή πιάζκα, ε πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί πιήξσο. Τν ίδην επίζεο ηζρχεη θαη γηα άγλσζηνπο ή λενεκθαληδφκελνπο ηνχο θαη άιινπο παζνγφλνπο νξγαληζκνχο, φπσο ν παξάγνληαο ηεο λφζνπ Creutzfeldt-Jakob (CJD). Τα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζεσξνχληαη απνηειεζκαηηθά γηα ηνχο κε πεξίβιεκα, φπσο νη HIV, HBV θαη HCV θαη γηα ηνπο ηνχο ρσξίο πεξίβιεκα HAV θαη Παξβντφο B19. Υπάξρεη θαζεζπραζηηθή θιηληθή εκπεηξία ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε κεηάδνζεο επαηίηηδαο Α ή Παξβντνχ Β19 κε αλνζνζθαηξίλεο θαη επίζεο εηθάδεηαη φηη ην πεξηερφκελν ζε αληηζψκαηα ζπκβάιιεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ αζθάιεηα απφ ηνχο. Πεξαηηέξσ πξνθπιάμεηο Οη αζζελείο νη νπνίνη ιακβάλνπλ ζεξαπεία IVIG ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ απμεκέλα επίπεδα πξσηετλψλ θαη απμεκέλν ημψδεο νξνχ. 6

7 Έρνπλ αλαθεξζεί πεξηζηαηηθά κε θαξδηνγελνχο πλεπκνληθνχ νηδήκαηνο (νμεία πλεπκνληθή βιάβε απφ κεηάγγηζε, TRALI) ζε αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ IVIG. Ζ πνζφηεηα ηνπ λαηξίνπ ζηε κέγηζηε εκεξήζηα δφζε κπνξεί λα πξνζζέζεη ζεκαληηθά ζηε ζπληζηψκελε εκεξήζηα επηηξεπηή δφζε ηνπ δηαηηεηηθνχ λαηξίνπ γηα αζζελείο ζε κηα δηαηξνθή ρακειή ζε λάηξην. Σε απηνχο ηνπο αζζελείο, ε πνζφηεηα ηνπ λαηξίνπ απφ ην πξντφλ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηαηηεηηθήο πξφζιεςεο λαηξίνπ. Έλα δηάιπκα GAMMAGARD S/D 5% πεξηέρεη πεξίπνπ 0,85 mg/ml λαηξίνπ. Κάζε θνξά πνπ ρνξεγείηαη ην GAMMAGARD S/D ζε θάπνηνλ αζζελή, ζπληζηάηαη αλεπηθχιαθηα λα θαηαγξάθεηαη ην φλνκα θαη ν αξηζκφο παξηίδαο ηνπ πξντφληνο, ψζηε λα γίλεηαη ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηνπ αζζελνχο θαη ηεο παξηίδαο ηνπ πξντφληνο. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Δκβφιηα κε δψληεο εμαζζελεκέλνπο ηνχο Γηα κηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 6 εβδνκάδσλ έσο θαη 3 κελψλ, ε ρνξήγεζε αλνζνζθαηξίλεο κπνξεί λα κεηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εκβνιίσλ κε δψληεο εμαζζελεκέλνπο ηνχο, φπσο ηα εκβφιηα ηεο ηιαξάο, ηεο εξπζξάο, ηεο παξσηίηηδαο θαη ηεο αλεκνβινγηάο. Μεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ πξντφληνο απηνχ πξέπεη λα κεζνιαβήζεη έλα δηάζηεκα 3 κελψλ πξηλ απφ ηνλ εκβνιηαζκφ κε εκβφιην κε δψληεο εμαζζελεκέλνπο ηνχο. Σηελ πεξίπησζε ηεο ηιαξάο, απηή ε κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εκβνιίσλ κπνξεί λα δηαξθέζεη έσο θαη γηα 1 ρξφλν. Σπλεπψο, πξέπεη λα ειέγρεηαη ε θαηάζηαζε ησλ αληηζσκάησλ ησλ αζζελψλ πνπ εκβνιηάδνληαη θαηά ηεο ηιαξάο. Παηδηαηξηθφο πιεζπζκφο Γελ ππάξρνπλ κειέηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην GAMMAGARD S/D ζε παηδηαηξηθφ πιεζπζκφ. 4.6 Γνληκόηεηα, θύεζε θαη γαινπρία Κχεζε Ζ αζθάιεηα ηεο ρξήζεο ηνπ GAMMAGARD S/D ζηνλ άλζξσπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο, δελ έρεη δηαπηζησζεί ζε ειεγρφκελεο θιηληθέο κειέηεο θαη, ζπλεπψο, ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κφλν κε πξνζνρή ζε εγθχνπο θαη ζε ζειάδνπζεο κεηέξεο. Ζ ρνξήγεζε πξντφλησλ IVIG ζε εγθχνπο έρεη δείμεη φηη δηαπεξλνχλ ηνλ πιαθνχληα, ζε απμαλφκελν επίπεδν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ. Ζ θιηληθή εκπεηξία κε ηηο αλνζνζθαηξίλεο έδεημε φηη δελ αλακέλνληαη επηβιαβείο επηπηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο ή ζην έκβξπν θαη ζην λενγλφ. Θειαζκφο Οη αλνζνζθαηξίλεο απεθθξίλνληαη ζην κεηξηθφ γάια θαη είλαη δπλαηφ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ λενγλνχ απφ παζνγφλα ηα νπνία έρνπλ πχιε εηζφδνπ κέζσ βιελλνγφλνπ. Γνληκφηεηα Ζ θιηληθή εκπεηξία κε ηηο αλνζνζθαηξίλεο ππνδειψλεη φηη δελ αλακέλνληαη επηβιαβείο επηπηψζεηο ζηε γνληκφηεηα. 4.7 Δπηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Ζ ηθαλφηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνχ κεραλψλ κπνξεί λα ππνβαζκηζηεί απφ αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην GAMMAGARD S/D. Οη αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο θαηά ηε ζεξαπεία ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπλ έσο φηνπ απηέο νη αληηδξάζεηο εμαιεηθζνχλ, πξηλ νδεγήζνπλ ή ρεηξηζηνχλ κεραλήκαηα. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Σχλνςε ηνπ πξνθίι αζθαιείαο 7

8 Με αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε γηα ελδνθιέβηα ρνξήγεζε, ελδέρεηαη πεξηζηαζηαθά λα εκθαληζηνχλ αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο φπσο ξίγε, θεθαιαιγία, δάιε, ππξεηφο, έκεηνο, αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο, λαπηία, αξζξαιγία, ρακειή αξηεξηαθή πίεζε θαη κεηξίνπ βαζκνχ νζθπαιγία. Οη αλζξψπηλεο θπζηνινγηθέο αλνζνζθαηξίλεο ζπαλίσο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αηθλίδηα πηψζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη, ζε κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά, αλαθπιαθηηθή θαηαπιεμία, αθφκε θη φηαλ ν αζζελήο δελ έρεη δείμεη ππεξεπαηζζεζία ζε πξνεγνχκελε ρνξήγεζε. Με ηελ ρνξήγεζε αλζξψπηλεο θπζηνινγηθήο αλνζνζθαηξίλεο έρνπλ παξαηεξεζεί πεξηπηψζεηο αλαζηξέςηκεο άζεπηεο κεληγγίηηδαο, κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο αλαζηξέςηκεο αηκνιπηηθήο αλαηκίαο/αηκφιπζεο θαη ζπάληεο πεξηπηψζεηο παξνδηθψλ ππνδφξησλ αληηδξάζεσλ. Έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε ζην επίπεδν θξεαηηλίλεο νξνχ θαη/ή νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα. Πνιχ ζπάληα: Έρνπλ παξαηεξεζεί ζξνκβνεκβνιηθά επεηζφδηα φπσο έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, εγθεθαιηθφ επεηζφδην, πλεπκνληθή εκβνιή θαη ελ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε. Υπάξρνπλ θιηληθέο απνδείμεηο ελφο πηζαλνχ ζπζρεηηζκνχ κεηαμχ ηεο ρνξήγεζεο IVIg θαη ηεο πηζαλφηεηαο αλάπηπμεο ζξνκβνεκβνιηθψλ επεηζνδίσλ. Ζ αθξηβήο αηηία απηνχ ηνπ γεγνλφηνο είλαη άγλσζηε. Γη απηφ ην ιφγν, πξέπεη λα δίδεηαη πξνζνρή ζηε ζπληαγνγξάθεζε θαη ζηελ έγρπζε IVIg ζε αζζελείο κε ηζηνξηθφ ή κε πξνδηαζεζηθνχο παξάγνληεο έλαληη θαξδηαγγεηαθψλ λφζσλ ή ζξνκβσηηθψλ επεηζνδίσλ. Ζ αλάιπζε ησλ αλαθνξψλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ έρεη δείμεη φηη έλαο ηαρχο ξπζκφο έγρπζεο ελδέρεηαη λα απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα αγγεηναπνθξαθηηθά επεηζφδηα. Οη αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο ζπγθεληξψζεθαλ απφ κηα βαζηθή θιηληθή κειέηε ηνπ GAMMAGARD S/D θαη κειέηε θάζεο 4 γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νμείαο θαη κεζνπξφζεζκεο αζθάιεηαο ηνπ GAMMAGARD S/D. Οη αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο θαξκάθνπ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο δχν κειέηεο θαη κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ θαξκάθνπ ζπλνςίδνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, κε βάζε ηε MedDRA θαηεγνξία νξγάλνπ Σπζηήκαηνο θαη ηε ζπρλφηεηα. Σπλνπηηθφο πίλαθαο ησλ αλεπηζχκεησλ αληηδξάζεσλ. Ο ζπλνπηηθφο πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ αθνινπζεί ηελ θαηεγνξηνπνίεζε αλά νξγαληθφ ζχζηεκα θαηά MedDRA (επίπεδν θαηεγνξίαο/νξγαληθνχ ζπζηήκαηνο θαη επίπεδν πξνηηκψκελνπ φξνπ). Ζ ζπρλφηεηα έρεη εθηηκεζεί κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: πνιχ ζπρλέο ( 1/10), ζπρλέο ( 1/100 έσο <1/10), φρη ζπρλέο ( 1/1.000 έσο <1/100), ζπάληεο ( 1/ έσο <1/1.000), πνιχ ζπάληεο (<1/10.000), άγλσζην (δελ είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζεί απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία). Δληφο θάζε νκάδαο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο, νη αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο παξαηίζεληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζνβαξφηεηαο. 8

9 MedDRA θαηεγνξία νξγάλνπ ζπζηήκαηνο Αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο ζε θάξκαθα (ADRs) κε Gammagard S/D MedDRA πξνηηκώκελνο όξνο (Έθδνζε 13.0) Καηεγνξία ζπρλόηεηαο ADR* Λνηκψμεηο θαη παξαζηηψζεηο Γξίππε Μεληγγίηηδα άζεπηε Γηαηαξαρέο ηνπ Αηκφιπζε, Αλαηκία, Θξνκβνπελία, ιεκθαδελνπάζεηα αηκνπνηεηηθνχ θαη ηνπ ιεκθηθνχ ζπζηήκαηνο Γηαηαξαρέο ηνπ Υπεξεπαηζζεζία, Αλαθπιαθηηθή ή αλαθπιαθηνεηδήο αλνζνπνηεηηθνχ αληίδξαζε, Αλαθπιαθηηθή θαηαπιεμία ζπζηήκαηνο Χπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο Άγρνο, Γηέγεξζε Αλεζπρία Γηαηαξαρέο ηνπ λεπξηθνχ Κεθαιαιγία Σπρλέο ζπζηήκαηνο Λήζαξγνο Εάιε, Παξαηζζεζία, Τξφκνο, Σπαζκνί, αηκνξξαγίεο θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα, Παξνδηθφ ηζραηκηθφ επεηζφδην, Ζκηθξαλία, Σπγθνπή Οθζαικηθέο δηαηαξαρέο Όξαζε ζακπή Φσηνθνβία, Οπηηθή δπζιεηηνπξγία, Πφλνο ηνπ νθζαικνχ, Θξφκβσζε ακθηβιεζηξνεηδηθήο θιέβαο Καξδηαθέο δηαηαξαρέο Αίζζεκα παικψλ Έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, Κπάλσζε, Ταρπθαξδία, Βξαδπθαξδία Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο Δμάςεηο Σπρλέο Υπέξηαζε, Ψρξφηεηα, Υπφηαζε, Θξνκβνθιεβίηηδα, Δλ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε, Θξφκβσζε θνίιεο θιέβαο, Θξφκβσζε αξηεξίαο Γηαηαξαρέο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ ζψξαθα θαη ηνπ κεζνζσξαθίνπ Γηαηαξαρέο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο Γηαηαξαρέο ηνπ ήπαηνο θαη ησλ ρνιεθφξσλ Γηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ ππνδφξηνπ ηζηνχ Γηαηαξαρέο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ Γηαηαξαρέο ησλ λεθξψλ θαη ησλ νπξνθφξσλ νδψλ Γεληθέο δηαηαξαρέο θαη θαηαζηάζεηο ηεο νδνχ ρνξήγεζεο Γχζπλνηα, Δπίζηαμε Βήραο, Σπζθηγθηηθφ αίζζεκα ιαηκνχ, Υπνμία, Υπεξαεξηζκφο, Σπξηγκφο, Βξνγρφζπαζκνο, Πλεπκνληθή εκβνιή, Πλεπκνληθφ νίδεκα Ναπηία, Έκεηνο Γηάξξνηα, Άιγνο άλσ θνηιηαθήο ρψξαο, Σηνκαρηθή ελφριεζε, Σηνκαηίηηδα Γπζπεςία, Κνηιηαθφ άιγνο Ζπαηίηηδα (επαηίηηδα κε ινηκψδεο) Κλεζκφο, Κλίδσζε, Κξχνο ηδξψηαο, Υπεξηδξσζία Δξχζεκα, Δμάλζεκα, Γεξκαηίηηδα, Αγγεηννίδεκα Οζθπαιγία, Μπτθφο ζπαζκφο, Πφλνο ζην άθξν Αξζξαιγία, Μπαιγία Νεθξηθή αλεπάξθεηα Κφπσζε, Χχρνο, Ππξεμία Πφλνο ηνπ ζψξαθα, Θσξαθηθή δπζθνξία, Αίζζεζε κε θπζηνινγηθή, Αίζζεζε ςπρξνχ, Αίζζεζε ζεξκνχ, Γξηππψδεο ζπλδξνκή, Δξχζεκα ζην ζεκείν ηεο έγρπζεο, Δμαγγείσζε ηεο ζέζεο έγρπζεο, Άιγνο ηεο ζέζεο έγρπζεο, Αίζζεκα θαθνπρίαο, Άιγνο Αζζέλεηα, Οίδεκα, Αληηδξάζεηο ηεο ζέζεο έγρπζεο Σπρλέο Σπρλέο 9

10 MedDRA θαηεγνξία νξγάλνπ ζπζηήκαηνο Παξαθιηληθέο εμεηάζεηο Γηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ θαη ηεο ζξέςεο *Βάζεη πνζνζηνχ αλά έγρπζε Αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο ζε θάξκαθα (ADRs) κε Gammagard S/D MedDRA πξνηηκώκελνο όξνο (Έθδνζε 13.0) Αξηεξηαθή πίεζε απμεκέλε, Γηαθχκαλζε αξηεξηαθήο πίεζεο Γνθηκαζία Coombs άκεζε ζεηηθή Αλνξεμία Γηα ηελ αζθάιεηα, αλαθνξηθά κε κεηαδηδφκελνπο παξάγνληεο, βι. παξάγξαθν Τπεξδνζνινγία Καηεγνξία ζπρλόηεηαο ADR* Ζ ππεξδνζνινγία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξθφξησζε κε πγξά θαη ππεξβνιηθφ ημψδεο, εηδηθά ζε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ ή αζζελψλ κε θαξδηαθή ή λεθξηθή αλεπάξθεηα. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: άλνζνη νξνί θαη αλνζνζθαηξίλεο: αλνζνζθαηξίλεο, θπζηνινγηθέο αλζξψπηλεο, γηα ελδαγγεηαθή ρνξήγεζε, θσδηθφο ATC: J06BA02. Τν GAMMAGARD S/D πεξηέρεη θπξίσο ιεηηνπξγηθά αλέπαθε αλνζνζθαηξίλε G (IgG) κε έλα επξχ θάζκα αληηζσκάησλ έλαληη ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ. Τν GAMMAGARD S/D πεξηέρεη αληηζψκαηα IgG ηα νπνία ππάξρνπλ ζην θπζηνινγηθφ πιεζπζκφ. Σπλήζσο παξαζθεπάδεηαη απφ δεμακελή πιάζκαηνο απφ ηνπιάρηζηνλ δσξεέο. Έρεη θαηαλνκή ππνθαηεγνξηψλ αλνζνθαηξίλεο G ζε ζηελή αλαινγία κε εθείλελ πνπ ππάξρεη ζην εγγελέο πιάζκα ηνπ αλζξψπηλνπ αίκαηνο. Δπαξθείο δφζεηο απηνχ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο κπνξνχλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηα κε θπζηνινγηθά, ρακειά επίπεδα ηεο αλνζνζθαηξίλεο G ζην θπζηνινγηθφ εχξνο ηηκψλ. Ο κεραληζκφο δξάζεο ζε ελδείμεηο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο ηεο ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζεο δελ έρεη γίλεη απφιπηα ζαθήο, έρεη φκσο αλνζνξξπζκηζηηθά απνηειέζκαηα. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Τν GAMMAGARD S/D είλαη ακέζσο θαη πιήξσο βηνδηαζέζηκν ζηελ θπθινθνξία ηνπ ιήπηε, κεηά ηελ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε. Καηαλέκεηαη ζρεηηθά γξήγνξα αλάκεζα ζην πιάζκα θαη ζην εμσαγγεηαθφ πγξφ. Μεηά απφ πεξίπνπ 3-5 εκέξεο επηηπγράλεηαη ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ελδαγγεηαθψλ θαη εμσαγγεηαθψλ ρψξσλ. Ο ρξφλνο εκίζεηαο δσήο ηνπ GAMMAGARD S/D είλαη πεξίπνπ 37,7 ± 15 εκέξεο. Ο ρξφλνο εκίζεηαο δσήο κπνξεί λα πνηθίιιεη απφ αζζελή ζε αζζελή, εηδηθφηεξα ζε πεξηπηψζεηο πξσηνπαζνχο αλνζναλεπάξθεηαο. Ζ IgG θαη ηα ζπκπιέγκαηα ηεο IgG δηαζπψληαη ζε θχηηαξα ηνπ δηθηπνελδνζειηαθνχ ζπζηήκαηνο. 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Οη αλνζνζθαηξίλεο είλαη θπζηνινγηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ αλζξσπίλνπ νξγαληζκνχ. 10

11 Ζ αζθάιεηα ηνπ GAMMAGARD S/D έρεη απνδεηρζεί ζε δηάθνξεο κε-θιηληθέο κειέηεο. Τα κεθιηληθά δεδνκέλα δελ απνθαιχπηνπλ ηδηαίηεξν θίλδπλν γηα ηνλ άλζξσπν κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο κειέηεο θαξκαθνινγηθήο αζθάιεηαο θαη ηνμηθφηεηαο. Αθνχ ε θιηληθή εκπεηξία δελ παξέρεη απνδείμεηο γηα ηελ θαξθηλνγφλν δπλαηφηεηα ησλ αλνζνζθαηξηλψλ, δελ δηεμήρζεζαλ πεηξακαηηθέο κειέηεο ζε εηεξνγελή είδε. 6. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 6.1 Καηάινγνο εθδόρσλ Κφληο Αλζξψπηλε ιεπθσκαηίλε (0,06 g/g IgG) Γιπθίλε Φισξηνχρν λάηξην Γιπθφδε κνλνυδξηθή Γηαιχηεο Σηείξν Ύδσξ γηα ελέζηκα 6.2 Αζπκβαηόηεηεο To GAMMAGARD S/D δελ πξέπεη λα αλακεηγλχεηαη κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα. Σπληζηάηαη λα ρνξεγείηαη ην GAMMAGARD S/D ρσξηζηά απφ άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα ηα νπνία ν αζζελήο ίζσο ιακβάλεη. 6.3 Γηάξθεηα δσήο 2 ρξφληα Ζ ρεκηθή θαη ε θπζηθή θαηά ηε ρξήζε ζηαζεξφηεηα ηνπ αλαζπζηαζέληνο GAMMAGARD S/D έρεη επηδεηρζεί γηα 2 ψξεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Απφ κηθξνβηνινγηθήο άπνςεο, ην πξντφλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο, ν ρξφλνο θχιαμεο θαη νη ζπλζήθεο πξηλ ηε ρξήζε απνηεινχλ επζχλε ηνπ ρξήζηε θαη θαλνληθά, δε ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 24 ψξεο ζηνπο 2 έσο 8 C, εθηφο εάλ ε αλαζχζηαζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θάησ απφ ειεγρφκελεο θαη ηεθκεξησκέλεο άζεπηεο ζπλζήθεο. 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο Με θπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 25 0 C. Mελ θαηαςχρεηε, κπνξεί λα ζπάζεη ην θηαιίδην ηνπ δηαιχηε. Φπιάζζεηε ηνλ πεξηέθηε ζην εμσηεξηθφ θνπηί γηα λα πξνζηαηεχεηαη απφ ην θσο. Μελ ην ρξεζηκνπνηείηε κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο. Να θπιάζζεηαη ζε ζέζε ηελ νπνία δελ βιέπνπλ θαη δελ πξνζεγγίδνπλ ηα παηδηά. Γηα ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ηνπ αλαζπζηαζέληνο θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο, βι. παξάγξαθν Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε Ζ θφληο θαη ν δηαιχηεο πεξηέρνληαη ζε γπάιηλα θηαιίδηα Τχπνπ Η. Τα θηαιίδηα ηεο θφλεσο θαη ηνπ δηαιχηε είλαη θιεηζκέλα κε πψκαηα απφ βξσκνβνπηπιηθφ ειαζηηθφ ζηιηθφλεο. To GAMMAGARD S/D δηαηίζεηαη ζηε ζπζθεπαζία ησλ 5 g. Κάζε ζπζθεπαζία ησλ 5 g πεξηέρεη ηνλ δηαιχηε (96 ml), κηα ζηείξα ζπζθεπή αλαζχζηαζεο θαη κηα ζηείξα ζπζθεπή ρνξήγεζεο κε θίιηξν. 11

12 6.6 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο θαη άιινη ρεηξηζκνί Όηαλ ε αλαζχζηαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε άζεπηεο ζπλζήθεο έμσ απφ έλαλ ζηείξν απαγσγέα, ε ρνξήγεζε ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα, αιιά φρη ζε πεξηζζφηεξν απφ 2 ψξεο κεηά ηελ αλαζχζηαζε. Όηαλ ε αλαζχζηαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε άζεπηεο ζπλζήθεο κέζα ζε έλαλ ζηείξν απαγσγέα, ην αλαζπζηαζέλ πξντφλ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ππφ ζηαζεξή ςχμε (2-8 ν C), κέρξη 24 ψξεο. Δάλ απηέο νη ζπλζήθεο δελ ηθαλνπνηνχληαη, ε ζηεηξφηεηα ηνπ αλαζπζηαζέληνο πξντφληνο δελ κπνξεί λα δηαηεξεζεί. Μεξηθψο ρξεζηκνπνηεκέλα θηαιίδηα ζα πξέπεη λα απνξξηθζνχλ. Πιήξεο δηάιπζε ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κέζα ζε 30 ιεπηά. Τν πξντφλ πξέπεη λα απνθηά ηε ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ ή ηνπ ζψκαηνο πξηλ ηε ρξήζε. Πξηλ ηελ αλαζχζηαζε, ε θφληο πξέπεη λα είλαη ιεπθή ή ππνθίηξηλε θφληο ε νπνία είλαη νπζηαζηηθά ειεχζεξε απφ μέλα νξαηά ζσκαηίδηα. Τν αλαζπζηαζέλ πξντφλ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη νπηηθά γηα μέλα ζσκαηίδηα θαη απνρξσκαηηζκφ πξηλ ηε ρνξήγεζε. Τν δηάιπκα ζα πξέπεη λα είλαη δηαπγέο έσο ειαθξψο νπαιίδνλ θαη άρξσκν έσο ππνθίηξηλν. Γηαιχκαηα ηα νπνία είλαη ζνιά ή έρνπλ ηδήκαηα δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. Κάζε πξντφλ πνπ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ή ππφιεηκκα πξέπεη λα απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηηο θαηά ηφπνπο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Αλαζύζηαζε Υξεζηκνπνηήζηε Άζεπηε Σερληθή Φέξηε ην GAMMAGARD S/D θαη ην Σηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα (δηαιχηεο) ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Γηαηεξήζηε απηή ηε ζεξκνθξαζία κέρξη ε δηάιπζε λα νινθιεξσζεί. Α. Γηάιπκα 5% 1. Αθαηξέζηε ηα θαπάθηα απφ ηα θηαιίδηα θαη θαζαξίζηε ηα πψκαηα κε έλα αληηβαθηεξηαθφ δηάιπκα. 2. Αθαηξέζηε ην πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα ηεο αθίδαο δηάηξεζεο απφ ην έλα άθξν ηεο ζπζθεπήο αλαζχζηαζεο. Μελ αθνπκπάηε ηελ αθίδα δηάηξεζεο. 3.a. Τνπνζεηήζηε ην θηαιίδην ηνπ δηαιχηε ζε επίπεδε επηθάλεηα. Φξεζηκνπνηήζηε ην εθηεζεηκέλν άθξν ηεο ζπζθεπήο αλαζχζηαζεο γηα λα ηξππήζεηε ην θηαιίδην ηνπ δηαιχηε κέζσ ηνπ θέληξνπ ηνπ πψκαηνο. Πξνζνρή: Απνηπρία εηζαγσγήο ηεο αθίδαο δηάηξεζεο κέζα ζην θέληξν ηνπ πώκαηνο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε εθηόπηζε ηνπ πώκαηνο. 3.b. Βεβαησζείηε φηη ην θνιάξν ππνρσξεί πιήξσο κέζα ζηε ζπζθεπή ζπξψρλνληαο δπλαηά πξνο ηα θάησ ζηε ζπζθεπή αλαζχζηαζεο. Δλψ θξαηάηε ηε ζπζθεπή αλαζχζηαζεο, αθαηξέζηε ην ελαπνκέλνλ θάιπκκα ηεο αθίδαο δηάηξεζεο. Μελ αθνπκπάηε ηελ αθίδα δηάηξεζεο. 4. Κξαηήζηε ην θηαιίδην ηνπ δηαιχηε κε ηε ζπλδεδεκέλε ζπζθεπή αλαζχζηαζεο ζε γσλία κε ην 12

13 θηαιίδην ηεο θφλεσο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη δηαξξνέο ηνπ δηαιχηε. εκείσζε: Μελ θξαηάηε ην θηαιίδην ηνπ δηαιύηε αλάπνδα, θαζώο απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαξξνή ηνπ δηαιύηε. 5a. Τξππήζηε ην θηαιίδην ηεο θφλεσο κέζσ ηνπ θέληξνπ ηνπ πψκαηνο ελψ αλαζηξέθεηε γξήγνξα ην θηαιίδην ηνπ δηαιύηε, ψζηε λα απνθχγεηε δηαξξνή ηνπ δηαιχηε. ΠΡΟΟΥΗ: Απνηπρία εηζαγσγήο ηεο αθίδαο δηάηξεζεο κέζα ζην θέληξν ηνπ πώκαηνο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε εθηόπηζε ηνπ πώκαηνο θαη απώιεηα θελνύ αέξνο. 5b. Βεβαησζείηε φηη ην θνιάξν ππνρσξεί πιήξσο κέζα ζηε ζπζθεπή ζπξψρλνληαο δπλαηά πξνο ηα θάησ ζηε ζπζθεπή αλαζχζηαζεο. 6. Αθφηνπ νινθιεξσζεί ε κεηαθνξά ηνπ δηαιχηε, απνκαθξχλεηε ηε ζπζθεπή αλαζχζηαζεο θαη αδεηάζηε ην θηαιίδην ηνπ δηαιχηε. Πεξηδηλήζηε ακέζσο ην θηαιίδην ηεο θφλεσο απαιά, ψζηε λα αλακεηρζνχλ πιήξσο ηα πεξηερφκελα. ΠΡΟΟΥΗ: Μελ αλαθηλείηε ην θηαιίδην. Απνθύγεηε ην ζρεκαηηζκό αθξνύ. Απνξξίςηε ηε ζπζθεπή αλαζχζηαζεο κεηά ηε κία ρξήζε. Β. Γηάιπκα 10% 1. Αθαηξέζηε ηα θαπάθηα απφ ηα θηαιίδηα θαη θαζαξίζηε ηα πψκαηα κε έλα αληηβαθηεξηαθφ δηάιπκα. 2. Γηα λα πξνεηνηκάζεηε έλα δηάιπκα 10%, είλαη αλαγθαίν λα απνκαθξχλεηε ηνλ κηζφ φγθν ηνπ δηαιχηε. Ο Πίλαθαο 2 ππνδεηθλχεη ηνλ φγθν ηνπ δηαιχηε ν νπνίνο ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζεί από ην θηαιίδην πξηλ πξνζαξκνζηεί ε ζπζθεπή αλαζχζηαζεο, γηα λα πξνθχςεη κηα ζπγθέληξσζε 10%. Φξεζηκνπνηψληαο άζεπηε ηερληθή, ηξαβήμηε ηνλ πεξηηηφ φγθν κέζα ζε κηα ζηείξα ππνδεξκηθή ζχξηγγα θαη βειφλα. Απνξξίςηε ηε γεκάηε ζχξηγγα θαη ηε βειφλα. 3. Φξεζηκνπνηψληαο ηνλ ελαπνκείλαληα δηαιχηε κέζα ζην θηαιίδην ηνπ δηαιχηε, αθνινπζήζηε ηα βήκαηα 2-6, φπσο έρνπλ πεξηγξαθεί πξνεγνπκέλσο ζηελ παξάγξαθν Α. ΠΙΝΑΚΑ 2 Απαηηνύκελνο Όγθνο Γηαιύηε πξνο Απνκάθξπλζε πγθέληξσζε 5 g θηάιε 5% Μελ απνκαθξύλεηε θαζόινπ δηαιύηε γηα αλαζύζηαζε δηαιύκαηνο 5% 10% 48 ml Υνξήγεζε Υξεζηκνπνηήζηε άζεπηε ηερληθή 13

14 Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο νη νπνίεο ζπλνδεχνπλ ηε ζπζθεπή ρνξήγεζεο πνπ ππάξρεη κέζα ζε θάζε ζπζθεπαζία. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε άιιε ζπζθεπή ρνξήγεζεο, επηβεβαηψζηε φηη ε ζπζθεπή απηή θέξεη παξφκνην θίιηξν. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Baxter (Hellas) Δ.Π.Δ. Μεηζφβνπ Ν. Ζξάθιεην Αηηηθή ΤΖΛ.: ΑΡΙΘΜΟ ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 28738/ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΧΣΗ ΔΓΚΡΙΗ / ΑΝΑΝΔΧΗ ΣΗ ΑΓΔΙΑ 31/10/ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CEPROTIN 500 IUθφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Πξσηεΐλε C απφ αλζξψπηλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 10% /Baxter (Viaflo), Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Γιπθφδε (σο κνλνυδξηθή): 100,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUBCUVIA 160 g/l Δλέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Αλζξώπηλε Φπζηνινγηθή Αλνζνζθαηξίλε (SC/IMIg) 1 l δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σν ζηξφπη Vimpat παξέρεηαη κε δνζηκεηξηθφ θχπειιν κε βαζκνινγηθά ζεκάδηα θαη νδεγίεο ρξήζεο ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο.

Σν ζηξφπη Vimpat παξέρεηαη κε δνζηκεηξηθφ θχπειιν κε βαζκνινγηθά ζεκάδηα θαη νδεγίεο ρξήζεο ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σν Vimpat ελδείθλπηαη σο ζπκπιεξσκαηηθή αγσγή γηα ηελ ζεξαπεία επηιεπηηθψλ θξίζεσλ εζηηαθήο έλαξμεο κε ή ρσξίο δεπηεξνγελή γελίθεπζε, ζε αζζελείο κε επηιεςία ειηθίαο 16 εηψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Flexbumin 250 g/l, Δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τν Flexbumin 250 g/l είλαη έλα δηάιπκα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ProQuad θφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν ελαηψξεκα. Δκβφιην ηιαξάο, παξσηίηηδαο, εξπζξάο θαη αλεκεπινγηάο (απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ R:\SPCs\XEFO INJ\spc 0003. gr mah name change. xefo inj.doc Page 1 of 12 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Xefo 8 mg θφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex)

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex), Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep 10.000 anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 14.000 anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 18.000

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Norlevo δηζθίν ησλ 1.5 mg 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη 1,5 mg ιεβνλνξγεζηξέιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 60 δόζεων (1 ζυζκευή) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Oxez Turbuhaler, 9 κηθξνγξακκάξηα/δφζε, Κφληο γηα εηζπλνή 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VIFAZOLIN 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά Κάζε θηαιίδην πεξηέρεη:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Δηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σηείξν πγξφ πεξηηνλατθήο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CLINIMIX, διάλσμα για ενδοφλέβια έγτσζη 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν CLINIMIX πεξηέρεηαη ζε πιαζηηθφ ζάθν δχν δηακεξηζκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO 1. Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξνηόληνο Heparin LEO 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Heparin Sodium 5.000 IU/ml

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Gaminex 10% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Ένα ml περιέχει: ανθρώπινη πρωτεΐνη πλάσματος..100 mg (καθαρότητα τουλάχιστον 98% IgG )

Gaminex 10% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Ένα ml περιέχει: ανθρώπινη πρωτεΐνη πλάσματος..100 mg (καθαρότητα τουλάχιστον 98% IgG ) Gaminex 10% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Gaminex 10%, 100mg/ml, διάλυμα για έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Aνθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ MULTIMEL N8-800, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη ζε κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά : Γξαζηηθφ ζπζηαηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Γξαζηηθή νπζία: 1-Adamantanamine

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Extraneal_SPC_II-044_clean 1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: Lidaprim Δπηθαιπκκέλo κε ιεπηφ πκέλην δηζθίo 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο. 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 18,85 mg ξακπεπξαδφιεο

Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο. 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 18,85 mg ξακπεπξαδφιεο Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ PARIET 20 mg γαζηξναλζεθηηθφ δηζθίν 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Picato 150 κηθξνγξακκάξηα/γξακκάξην γέιε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην γέιεο πεξηέρεη 150 κg

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Sodium Chloride: 9,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 9 mg Sodium Chloride.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ R:\SPCs\CALCIORAL\spc 0002. gr mah name change. calcioral.doc Page 1 of 6 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Calcioral 500 mg καζώκελν δηζθίν 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. Ολνκα ηνπ ηδηνζθεπάζκαηνο NICORETTE Inhaler 10mg 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε Νηθνηίλε, 10mg αλά κνλάδα 3. Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηα εηζπλνέο απφ ην ζηφκα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 2 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Abstral 100 κg ππνγιψζζηα δηζθία 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ππνγιψζζην δηζθίν πεξηέρεη 100 κg θαηληαλχιεο (σο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RIOPAN 800 mg πόζηκε γέιε. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 θαθειίζθνο πεξηέρεη 800 mg magaldrate anhydrous. Γηα ηνλ πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VERMOX 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε καζψκελν δηζθίν πεξηέρεη 100 mg mebendazole. Τν πφζηκν ελαηψξεκα πεξηέρεη 20 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Cimzia 200 mg ελέζηκν δηάιπκα. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Η θάζε πξνγεκηζκέλε ζχξηγγα πεξηέρεη 200 mg certolizumab

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SΡC) TINSET (νμαηνκίδε) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: TINSET

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SΡC) TINSET (νμαηνκίδε) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: TINSET ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SΡC) TINSET (νμαηνκίδε) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: TINSET 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Oxatomide 30mg/tab - Oxatomide:

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Magnisal Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Πεπιεσόμενα Τη είλαη ην Magnisal Αλάιπζε πξντόληνο Τα νθέιε ηνπ Magnisal Magnisal ή ζεηηθό καγλήζην; Εθαξκνγέο ηνπ Magnisal Σπκπηώκαηα έιιεηςεο καγλεζίνπ

Διαβάστε περισσότερα