«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΝΔΟΤ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΝΔΟΤ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ»"

Transcript

1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΝΔΟΤ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ» ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΡΙΞΗ ΓΡΑΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΝΔΟΤ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 1.1. Η πξόζθιεζε απεπζύλεηαη ζε : α) Κάζε είδνπο ζπιιόγνπο 1 θαη ζωκαηεία λέωλ (κε πξνηεξαηόηεηα ζε εθείλνπο ηνπο θνξείο πνπ ιεηηνπξγνύλ ηνπιάρηζηνλ ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα), ησλ νπνίσλ ε πιεηνλόηεηα ησλ κειώλ είλαη λένη ειηθίαο κέρξη 30 εηώλ, όπσο πξνθύπηεη από ηα ππνβαιιόκελα ζηνηρεία ηνπο. ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη ελδεηθηηθά αιιά όρη απνθιεηζηηθά, πνιηηηζηηθνί, ηνπηθνί, θνηηεηηθνί θαη ζπνπδαζηηθνί ζύιινγνη, εζεινληηθέο, θνηλσληθέο νξγαλώζεηο λέσλ, θιπ. Φνξείο κε ιηγόηεξν ρξόλν ιεηηνπξγίαο πξνηξέπνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξόζθιεζε, κε αηηήκαηα πνπ δηακνξθώλνληαη κέζα από ζπκπξάμεηο. β) Σνπηθά πκβνύιηα Νέωλ 2 ή/θαη άηππεο νκάδεο λέωλ (από 5 κέιε θαη πάλω) ησλ νπνίσλ ε πιεηνλόηεηα ησλ κειώλ είλαη λένη ειηθίαο κέρξη 30 εηώλ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο κόλν ζε ζύκπξαμε κε άιιν θνξέα ηεο επηινγήο ηνπο, ν νπνίνο πξέπεη λα απνηειεί λνκηθό πξόζσπν θαη λα κελ εκπίπηεη ζε θακκία από ηηο θαηεγνξίεο θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.2 ηεο παξνύζαο. γ) Αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο όπσο πξνθύπηεη από ηα ππνβαιιόκελα ζηνηρεία ηνπο, έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δηεηή ιεηηνπξγία θαη ησλ νπνίσλ ε πιεηνλόηεηα ησλ εηαίξσλ είλαη πξόζσπα ειηθίαο κέρξη 30 εηώλ Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ επηρνξεγνύληαη: α) Ννκηθά Πξόζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη Ννκηθά Πξόζσπα Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα β) πλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο θαη εκπνξηθά επηκειεηήξηα γ) Πνιηηηθά θόκκαηα θαη νξγαλώζεηο λέσλ ζπλδεόκελεο κε απηά δ) Δηαηξίεο ηνπ εκπνξηθνύ δηθαίνπ, θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα λνκηθά πξόζσπα θιπ ε) Αζιεηηθά ζσκαηεία 1.3. Γελ επηρνξεγνύληαη πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά (ή θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο) ζε έλα από ηα θαησηέξσ: α) πκπόζηα, ζπλέδξηα, εκεξίδεο β) Ακνηβέο θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ γ) Δθδόζεηο ή αγνξέο βηβιίσλ δ) Δθδξνκέο ηαμίδηα ε) Έξεπλεο, κειέηεο ζη) Λεηηνπξγηθά έμνδα (ινγαξηαζκνί ελνηθίνπ, ΔΕΚΟ, αλαιώζηκα, γξαθηθή ύιε θηι) 1.4. Ο θάζε θνξέαο κπνξεί λα ππνβάιεη θαη αλώηαην όξην κία απηόλνκε πξόηαζε θαη κία ζε ζπλεξγαζία κε άιιν θνξέα. 1 Καη εμαίξεζε, δηθαίσκα ππνβνιήο πξνηάζεσλ έρνπλ θαη νη ύιινγνη Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ. 2 Γηθαίσκα ππνβνιήο πξνηάζεσλ έρνπλ ηα Σνπηθά πκβνύιηα Νέσλ, κόλν εθόζνλ έρνπλ απνζηείιεη αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνύ εθινγήο ηνπο, αληίγξαθν ησλ πξαθηηθώλ ηεο ηειεπηαίαο θαηά ην ηξέρνλ έηνο ζπλέιεπζεο ηνπο θαζώο θαη αληίγξαθν ησλ πξαθηηθώλ ησλ ηειεπηαίσλ θαηά ην ηξέρνλ έηνο ζπλεδξηάζεσλ ηνπο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο. 1

2 2. ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΑΔΩΝ 2.1 Γίλνληαη δεθηέο πξνηάζεηο γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε δξάζεσλ, πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηώλ νη νπνίεο εληάζζνληαη ζε κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: Δξγαζηαθέο ζρέζεηο, Απαζρόιεζε, Καηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο: ηνλ άμνλα απηόλ πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ απνζθνπνύλ ελδεηθηηθά: ζηε βειηίσζε ησλ αηνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ λέσλ ζηελ πξνζθνξά ζύγρξνλσλ θαη θαηλνηόκσλ γλώζεσλ ζηε δηεύξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ απαζρόιεζεο ησλ λέσλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζηε πιεξνθόξεζε γηα ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα θαη ηελ ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ λέσλ εξγαδνκέλσλ ζηε βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ πξόζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο Κνηλωληθή ελζωκάηωζε, Καηαπνιέκεζε ηνπ Κνηλωληθνύ Απνθιεηζκνύ ηνλ άμνλα απηόλ πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ απνζθνπνύλ ελδεηθηηθά: ζηελ πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη αιιειεγγύεο ζε ηνπηθό επίπεδν ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη επαλέληαμε ησλ λέσλ κε ιηγόηεξεο επθαηξίεο θαη πςειό θίλδπλν πεξηζσξηνπνίεζεο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο ζηελ ελεκέξσζε/επαηζζεηνπνίεζε θαη αληηκεηώπηζε ησλ θνηλσληθώλ δηαθξίζεσλ ιόγσ θύινπ, αλαπεξίαο, ζξεζθεύκαηνο, αζζέλεηαο, ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ, νηθνγελεηαθήο/ θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο παηδηώλ θαη λέσλ Οηθνινγηθή πλείδεζε, Πξάζηλε Αλάπηπμε, Κιηκαηηθή Αιιαγή, Πεξηβάιινλ ηνλ άμνλα απηόλ πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ απνζθνπνύλ ελδεηθηηθά: ζηε κείσζε ηνπ νηθνινγηθνύ ειιείκκαηνο (πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αλαδάζωζε, αλαθύθιωζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθώλ, ελίζρπζε πδαηηθώλ απνζεκάηωλ θαη βηνπνηθηιόηεηαο θ.α) ζηελ ελεκέξσζε/επαηζζεηνπνίεζε ησλ λέσλ γηα ην θαηλόκελν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ πξνώζεζε κίαο λέαο νηθνινγηθήο θνπιηνύξαο αηνκηθήο & θνηλσληθήο ππεπζπλόηεηαο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ θαη ζην δεκόζην ρώξν ζηελ ελίζρπζε ηνπ εζεινληηζκνύ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνύ πινύηνπ 3. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 3.1. Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο ΓΓΝΓ γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ αλέξρεηαη ζε επξώ. Σν πνζό απηό κπνξεί λα απμεζεί αλάινγα κε ηε ξνή ρξεκαηνδόηεζεο, κε λεόηεξε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Νέαο Γεληάο Αλώηαην όξην ρξεκαηνδόηεζεο γηα θάζε πξόηαζε νξίδεηαη ην πνζό ησλ επξώ. Απηό δελ απνθιείεη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ κε κεγαιύηεξν πξνϋπνινγηζκό, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα δειώλεηαη ην αθξηβέο επηπιένλ πνζό θαη ε πεγή πξνέιεπζήο ηνπ. 3.4 Σν πνζό απηό δύλαηαη λα απμεζεί έωο θαη επξώ ζε πεξίπηωζε: α) ζύκπξαμεο κε άιινπο θνξείο, β) δξάζεσλ κεγάιεο γεσγξαθηθήο ή/θαη πιεζπζκηαθήο εκβέιεηαο ή/θαη κεγάιεο ρξνληθήο δηάξθεηαο πινπνίεζεο. 2

3 3.5 Γξάζεηο νη νπνίεο ζα ηύρνπλ έγθξηζεο γηα επηρνξήγεζε άλω ηωλ επξώ, πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 10 ε Οθησβξίνπ 2010, θαη νη θνξείο πνπ ηηο έρνπλ αλαιάβεη πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηνλ νηθνλνκηθό απνινγηζκό ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 20 ε Οθησβξίνπ Γηα ηηο δξάζεηο απηέο ε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο ζα πξνθαηαβάιιεη ην 90% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πνζνύ επηρνξήγεζεο ελώ ην ππόινηπν 10% ζα θαηαβάιιεηαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ νηθνλνκηθνύ απνινγηζκνύ. 4.ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1. Οη πξνηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο, Αραξλώλ 417, κε επηηόπνπ επίζθεςε (Δεπηέξα-Παξαζθεπή 9:00-14:30, εθηόο αξγίαο), ηαρπδξνκηθά (ε εκεξνκελία ππνβνιήο ζα πηζηνπνηείηαη από ηελ ηαρπδξνκηθή ζθξαγίδα) ή ειεθηξνληθά ζην site Πξνβιέπνληαη ηξεηο δηαδνρηθέο πεξίνδνη ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ην ηξέρνλ έηνο: Από ηελ 26 ε Απξηιίνπ έωο ηε 10 ε Μαΐνπ 2010 Από ηελ 1 ε έωο ηε 15 ε Ινπλίνπ 2010 Από ηελ 1 ε έωο ηελ 15 ε Ινπιίνπ 2010 Πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ εθπξόζεζκα δελ πξόθεηηαη λα αμηνινγεζνύλ Οη δξάζεηο ζα πινπνηεζνύλ από 1 Μαΐος 2010 έσο 31 Δεκεμβπίος Η αμηνιόγεζε θάζε πξόηαζεο ζα νινθιεξώλεηαη εληόο δεθαπέληε εκεξώλ από ηε ιήμε θάζε πεξηόδνπ ππνβνιήο πξνηάζεσλ. 4.4 Οη θνξείο πνπ έρνπλ ήδε ππνβάιεη πξνηάζεηο θαηά ην δηάζηεκα από 1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο ηελ 23 ε Απξηιίνπ 2010, θαη νη νπνίεο πξόθεηηαη λα πινπνηεζνύλ θαηά ην δηάζηεκα από 1 ε Μαΐνπ έωο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαινύληαη λα ππνβάινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο εθ λένπ. 4.4 Η ιίζηα κε ηα εγθεθξηκέλα πνζά επηρνξεγήζεσο αλά θνξέα, γηα θάζε πεξίνδν, ζα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο. 5. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 5.1 Έληππν ηεο αίηεζεο Κάζε δηθαηνύρνο θνξέαο κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα ππαγσγή ζην πξόγξακκα, κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εηδηθνύ εληύπνπ πνπ έρεη εθδώζεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο γηα ην ζθνπό απηό. Μαδί κε ηελ αίηεζε, θάζε δηθαηνύρνο θνξέαο θαιείηαη λα ζπλππνβάιιεη απιό θσηναληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ. Δθόζνλ εγθξηζεί ε αίηεζε, ν θνξέαο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη θαη όια ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνελόηεηα 6 ηεο παξνύζαο Αμηνιόγεζε Οη αηηήζεηο ησλ θνξέσλ ζα αμηνινγεζνύλ από επηακειή Δπηηξνπή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο (Επιηποπή Αξιολόγηζηρ), απνηεινύκελε από πέληε κόληκνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο, έλα κέινο από ηα Σνπηθά πκβνύιηα Νενιαίαο θαη έλα κέινο από ην Δζληθό πκβνύιην Νενιαίαο. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ζα αλαδεηθλύνληαη κε θιήξσζε Κάζε αίηεζε δηθαηνύρνπ θνξέα αμηνινγείηαη ζε δύν θάζεηο : Α Φάζε (αμηνιόγεζε ηππηθώλ ζηνηρείωλ) Καηά ηε θάζε απηή αμηνινγνύληαη θαη ειέγρνληαη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: α) Η κε ύπαξμε εθθξεκνηήησλ σο πξνο ηελ ππνβνιή απνινγηζκώλ ηνπ θνξέα πξνο ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο γηα παιαηόηεξεο νηθνλνκηθέο εληζρύζεηο θάζε είδνπο, ή ηελ επηζηξνθή θάζε πνζνύ πνπ ηπρόλ θαηαινγίζηεθε ζηνλ θνξέα (ιóγνο απνθιεηζκνύ). β) Σν όηη ν θνξέαο πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε εκπίπηεη ζε κία από ηηο θαηεγνξίεο ησλ δηθαηνύρσλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 1.1. ηεο παξνύζαο. 3

4 γ) Σν όηη ε πξνηεηλόκελε δξάζε είλαη επηιέμηκε εληαζζόκελε ζηνπο ζεκαηηθνύο άμνλεο πνπ νξίδνληαη ζηελ ππνελόηεηα 2 ηεο παξνύζαο. B Φάζε (αμηνιόγεζε νπζηαζηηθώλ ζηνηρείωλ) Καηά ηε θάζε απηή εθαξκόδνληαη ηα αθόινπζα θξηηήξηα: α)αμηνιόγεζε ηνπ θνξέα πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε (αα) θξηηήξην 1: Πξνεγνύκελν έξγν ηνπ θνξέα Βαζκνινγείηαη κε βαζκό από 1-2 ην πξνεγνύκελν έξγν, ε ζπλνιηθή δξάζε θαη νη ζπλεξγαζίεο ηνπ θνξέα ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ν ίδηνο αλαθέξεη (1 βαζκόο γηα πξωηνεκθαληδόκελε νκάδα/θνξέα θαη 2 βαζκνί γηα νκάδεο/θνξείο κε πνιπεηέο έξγν). (ββ) θξηηήξην 2: Μαδηθόηεηα ηνπ θνξέα Βαζκνινγείηαη από 1-5 ε καδηθόηεηα ηνπ θνξέα κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ ηνπ (5-10 κέιε 1 βαζκόο, κέιε 2 βαζκνί, κέιε 3 βαζκνί, κέιε 4 βαζκνί, 1001 θαη άλω κέιε 5 βαζκνί). (γγ) θξηηήξην 3: Ηιηθηαθή ζύλζεζε ηνπ θνξέα Βαζκνινγείηαη από 1-5 ν θνξέαο κε βάζε ηελ ειηθία ησλ κειώλ ηνπ (Αλάινγα κε ην πόζν πνζνζηό επί ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ηωλ κειώλ ηνπ θνξέα εκπίπηεη ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία λέωλ έωο 30 εηώλ: Γηα πνζνζηό 1-20% 1 βαζκόο, 21-40% 2 βαζκνί, 41-60% 3 βαζκνί, 61-80% 4 βαζκνί, % 5 βαζκνί) β) Αμηνιόγεζε ηεο πξνηεηλόκελεο δξάζεο (αα) θξηηήξην 1: ηόρνη ηεο πξνηεηλόκελεο δξάζεο Βαζκνινγείηαη κε βαζκό 1-15 ε ζπλάθεηά ησλ ζηόρσλ ηεο πξνηεηλόκελεο δξάζεο κε ηηο ζεκαηηθέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ππνελόηεηα 2 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ε δηαπνιηηηζκηθή ηεο δηάζηαζε, αιιά θαη ε πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη πξνζσπηθήο εμέιημεο ησλ ζπκκεηερόλησλ. (ββ) θξηηήξην 2: Καηλνηνκία θαη Μεζνδνινγία ηεο πξνηεηλόκελεο δξάζεο Βαζκνινγείηαη από 1-10 ε εθαξκνγή θαηλνηόκσλ κεζόδσλ, ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο θαη ε αμηνπνίεζε κεζόδσλ άηππεο κάζεζεο, (γγ) Κξηηήξην 3: Πιεξόηεηα ηεο πξόηαζεο Βαζκνινγείηαη από 1-10 ε ζαθήλεηα ηεο πεξηγξαθήο ησλ ζηαδίσλ πξνεηνηκαζίαο, πινπνίεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο δξάζεο θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ε πιεξόηεηα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ (δδ) Κξηηήξην 4: Δκβέιεηα ηεο δξάζεο Βαζκνινγείηαη κε βαζκό 1-15 ε εκβέιεηα ηεο πξνηεηλόκελεο δξάζεο, δειαδή ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ θνξέα πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη, ν αξηζκόο ησλ λέσλ πνπ κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ή λα σθειεζνύλ από απηή, ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ πιεζπζκό ηεο πεξηνρήο πνπ ν θνξέαο αλαθέξεηαη. (εε) Κξηηήξην 5: πλέρηζε ηεο δξάζεο Βαζκνινγείηαη κε βαζκό 1-15 δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλέρηζήο ηεο δξάζεο θαη κεηά ην ηέινο ηεο επηρνξεγνύκελεο πεξηόδνπ Η ηειηθή βαζκνινγία γηα θάζε αίηεζε, εμάγεηαη κε ηελ δηαδνρηθή εθαξκνγή ησλ αθόινπζσλ ππνινγηζκώλ σο εμήο: (α) αζξνίδνληαη όινη νη βαζκνί πνπ έιαβε θάζε θνξέαο θαη εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ηεο Β Φάζεο θαηά ηα αλσηέξσ (β) ε πεξίπησζε πνπ ε πξνηεηλόκελε δξάζε πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πεξηνρή κε ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα (απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, αθξηηηθέο πεξηνρέο, ζύιαθεο αλεξγίαο), ηόηε ζην άζξνηζκα πξνζηίζεληαη 5 βαζκνί. (γ) ε πεξίπησζε πνπ ε πξνηεηλόκελε δξάζε αθνξά άηνκα κε αλαπεξία (ΑκεΑ), ηόηε ζην άζξνηζκα πξνζηίζεληαη 5 βαζκνί. 4

5 (δ) ε πεξίπησζε πνπ ε πξνηεηλόκελε δξάζε πξνσζεί πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο όπσο ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθώλ, ηελ αλαθύθισζε ή/θαη ηελ ελεκέξσζε ζε ζέκαηα θιηκαηηθήο αιιαγήο, ζην άζξνηζκα πξνζηίζεληαη 5 βαζκνί. (ε) ε πεξίπησζε πνπ ε πξνηεηλόκελε δξάζε πξνβιέπεη ζπκκεηνρή, πξνβνιή, ζπλέξγεηα θαη άιισλ θνξέσλ ή δνκώλ λενιαίαο (π.ρ. Τνπηθά Σπκβνύιηα Νέωλ) ή ζπκκεηνρή, πξνβνιή, ζπλέξγεηα ή αμηνπνίεζε κε άιια πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνύληαη από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο ή από επνπηεπόκελνπο από απηή θνξείο (π.ρ. Επξωπαϊθή Κάξηα Νέωλ, Θπξίδεο Νεαληθήο Επηρεηξεκαηηθόηεηαο), ηόηε ζην άζξνηζκα πξνζηίζεληαη 5 βαζκνί. (ζη) Οη πξνηάζεηο πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλα εμαζθαιίζεη ζπγρξεκαηνδόηεζε από ηξίηνλ/νπο θνξέα/εηο, ιακβάλνπλ 3 βαζκνύο επηπιένλ. (δ) Σν ηειηθό εμαγόκελν ησλ σο άλσ ππνινγηζκώλ πνπ γίλνληαη δηαδνρηθά, απνηειεί ηελ ηειηθή βαζκνινγία θάζε αίηεζεο. 6. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ θνξέα πνπ ζα βεβαηώλεη αθξηβώο ην πνζό ύςνπο ησλ επηρνξεγήζεσλ από θξαηηθνύο θνξείο θαηά ην ηξέρνλ έηνο. Δάλ ν θνξέαο έρεη επηρνξεγεζεί από ηνλ Κξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό κε πνζά πάλω από επξώ, απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο Γ39 ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη έρνπλ ππνβιεζεί ζε απηήλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ην Νόκν 2166/93 (ΦΔΚ 137 Α) θαη ηελ θαη εμνπζηνδόηεζε απηνύ Κ.Τ.Α / / (ΦΔΚ 286/Β/94) Καηαζηαηηθό ηνπ θνξέα ζεωξεκέλν από ην Πξωηνδηθείν ηεο πεξηνρήο πνπ ππάγεηαη ν θνξέαο γηα ην ηειεπηαίν εμάκελν. Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Ι.Κ.Α. πνπ λα πξνθύπηεη ε απόδνζε ησλ νθεηινκέλσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηνπ επηρνξεγνύκελνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Βεβαίωζε ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Τ. πνπ ππάγεηαη ν θνξέαο, ζηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε απόδνζε ηνπ παξαθξαηεζέληνο ή νθεηιόκελνπ Φ.Μ.Τ. θαη Φ.Π.Α. από ην επηρνξεγνύκελν λνκηθό πξόζσπν, ε νπνία ζα θαιύπηεη ηα πξνεγνύκελα εκεξνινγηαθά έηε θαη ηηο θνξνινγηθέο πεξηόδνπο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο, κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο. Κ.Τ.Α /377/0026/ (Πεξί θαζνξηζκνύ δηθαηνινγεηηθώλ παξνρήο επηρνξεγήζεωλ ζε Ν.Π.Γ. ή Ι.Γ. από πηζηώζεηο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ) (Δάλ όια απηά δειώλνληαη από ην επηρνξεγνύκελν λνκηθό πξόζσπν ζε ππεύζπλε δήισζε, από ηηο αξκόδηεο Γ.Ο.Τ. ζα βεβαηώλεηαη όηη έρνπλ ππνβιεζεί ζ απηέο από ην επηρνξεγνύκελν Ννκηθό Πξόζωπν, νη θαηά πεξίπηωζε εθθαζαξηζηηθέο θαη πεξηνδηθέο δειώζεηο. (ε θακία πεξίπησζε ζηε ζθξαγίδα ηκεκάησλ ηεο Γ.Ο.Τ. λα κε δειώλεηαη παξειήθζε όκνην). (Αξ /1854/0026/98 εγθύθιηνο ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθώλ). Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο Τ.Γ.Δ. όηη έρνπλ ππνβιεζεί ζε απηή νη πξνϋπνινγηζκνί, απνινγηζκνί, ηζνινγηζκνί θαη ε θαηάζηαζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ επηρνξεγνύκελνπ Ν. Π. (άξζξν 6 Ν. 2362/95 θαη αξ /8071/0094/ εγθύθιηνο ηνπ Τπ.Οηθ.). Η βεβαίωζε απηή δελ απαηηείηαη γηα εηήζηα επηρνξήγεζε Ν.Π.Ι.Γ. θάηω ηωλ Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο Τ.Γ.Δ. πνπ ππάγεηαη ν θνξέαο όηη έρνπλ ππνβιεζεί ζε απηή νη πίλαθεο ρξνλνθαηαλνκήο ησλ πηζηώζεσλ θαη εηήζηαο ζύλζεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ επηρνξεγνύκελνπ Ν.Π. (Κ.Τ.Α /377/0026/ ) Η βεβαίωζε απηή δελ απαηηείηαη γηα εηήζηα επηρνξήγεζε Ν.Π. θάηω ηωλ

6 7. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΩΝ ΔΠΙΥΟΡΗΓΟΤΜΔΝΩΝ ΦΟΡΔΩΝ Οη επηρνξεγνύκελνη θνξείο ππνρξενύληαη: λα πεξηιάβνπλ ην ινγόηππν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο πιηθό πνπ ηπρόλ ζα παξαγάγνπλ λα αλαθέξνπλ ην «Πξόγξακκα Υπνζηήξημεο Πξωηνβνπιηώλ γηα Νένπο ηνπ 2010» ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο ζηηο δξάζεηο/εθδειώζεηο πνπ ζα πινπνηήζνπλ. λα ελεκεξώζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο δξάζεηο/εθδειώζεηο γηα ηηο ππεξεζίεο, ηα πξνγξάκκαηα θαη ην ζύλνιν ησλ δξάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο (ρξεζηκνπνηώληαο ην νπηηθναθνπζηηθό πιηθό πνπ ζα ηνπο δηαλεκεζεί από ηε ΓΓΝΓ) λα ππνβάινπλ έθζεζε πεξηγξαθήο ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ, πνπ λα πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιόγεζε ηεο δξάζεο (απολογιζμόρ δπάζηρ), εληόο 3 κελώλ από ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο, ζύκθσλα κε ην εηδηθό έληππν πνπ ζα ηνπο ρνξεγεζεί, ζπλνδεπόκελε από πιηθό ζρεηηθό κε ηε δξάζε πνπ πινπνηήζεθε (θσηνγξαθίεο, εθδόζεηο, βίληεν) ππνρξεωηηθά θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. λα ππνβάινπλ έθζεζε οικονομικού απολογιζμού, ε νπνία ζα αλαθέξεηαη ζηηο δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ζα ζπλνδεύεηαη από πξσηόηππα παξαζηαηηθά δαπαλώλ, εληόο 3 κελώλ από ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο, ζύκθσλα κε ην ζρέδην πνπ ζα ηνπο ρνξεγεζεί. 6

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID) ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2012 Πεπιεσόμενα Πεξηερόκελα... 1 Δηζαγσγή... 2 Α. Γεληθέο πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Τελικόρ Απολογιζμόρ. Μέπορ I. Πποζδιοπιζμόρ και πεπίλητη ηος ππογπάμμαηορ

Τελικόρ Απολογιζμόρ. Μέπορ I. Πποζδιοπιζμόρ και πεπίλητη ηος ππογπάμμαηορ Τελικόρ Απολογιζμόρ Δπάζη 1 Νεολαία για ηην Εςπώπη Υπο-Δπάζη 1.1 Ανηαλλαγέρ Νέυν Ιζρύεη από 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2008 Μέπορ I. Πποζδιοπιζμόρ και πεπίλητη ηος ππογπάμμαηορ Κσδηθόο πξνγξάκκαηνο Να ζεκεηώζεηε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε)

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2 Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) Τθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξπζεί πξηλ ηελ 1/1/2011 Γεληθά Γηθαηνινγεηηθά Υπνγεγξακκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Πόξην Λάγνο 28/06/2013 Αξηζκ. Πξση.: 7076 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΧΝΙΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 1/1/2014-30/6/2014 ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: ΑΡΙΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ ΦΡΑΓΙΓΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 1/1/2014-30/6/2014 ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: ΑΡΙΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ ΦΡΑΓΙΓΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ρϋδην Δληζρύζεσλ Ήζζνλνο εκαζέαο (De minimis) πξνο ΚππξηαθΫο Δπηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκεέο ηεο Μεηαπνέεζεο ά/θαη Δκπνξέαο Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ γηα Ιδησηηθά πκκεηνρά ζε ΔκπνξηθΫο ΔθζΫζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ Β' 572)

ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ Β' 572) ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ Β' 572) Θέμα : «Περί εγκρίσεως ευαρμογής προγράμματος οικονομικής ενισχύσεως ανασυαλίστων τετραπληγικών και παραπληγικών αναπήρων» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Έλδπζε θαη Τπόδεζε Νέεο Πξννπηηθέο»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα