Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αριθµό 4/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. δραστηριότητας των Ζωήλατων οχηµάτων στο ήµο Σητείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αριθµό 4/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. δραστηριότητας των Ζωήλατων οχηµάτων στο ήµο Σητείας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αριθµό 4/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθµός απόφασης 18/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Εισήγηση στο ηµοτικό Συµβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης ρύθµιση της επαγγελµατικής δραστηριότητας των Ζωήλατων οχηµάτων στο ήµο Σητείας. Στη Σητεία και στο ηµοτικό Κατάστηµα την 26 η του µηνός Απριλίου του έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Σητείας, ύστερα από την υπ αριθµό 1920/ πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη της και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 7 µελών βρέθηκαν παρόντα 5 µέλη ήτοι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.-Αυγουστινάκης Ιωάννης Αντιδήµαρχος Πρόεδρος 1. Νικολαϊδης Εµµανουήλ 2.-Λογκάκης Κωνσταντίνος Μέλος 2. Συµεωνίδης Συµεών 3.-Φουντοραδάκης Εµµανουήλ Μέλος 4.-Τερζής Λεωνίδας Μέλος 5.- Κουρουπάκης Νικόλαος Μέλος Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του ήµου Φουντουλάκης Γιάννης για την τήρηση των πρακτικών. Το τακτικό µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κατσαράκης Ιωάννης δήλωσε ότι δεν µπορεί να παραστεί στη συνεδρίαση και στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δηµοτικός σύµβουλος κ. Τερζής Λεωνίδας. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούµενος το πέµπτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανάφερε ότι: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 περιπτ. Βv του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης-Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α / ), το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του N. 3463/2006 (Κ..Κ.) «Κύρωση του Κώδικα ήµων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α / ) εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο πλέον η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Θέτω υπόψη σας το σχέδιο κανονισµού για την ρύθµιση της επαγγελµατικής δραστηριότητας των Ζωήλατων οχηµάτων στο ήµο Σητείας που συνέταξα ο οποίος έχει ως εξής: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ για την ρύθµιση της επαγγελµατικής δραστηριότητας των Ζωήλατων οχηµάτων στο ήµο Σητείας Άρθρο 1 ο Άδεια κυκλοφορίας ζωήλατου οχήµατος εν επιτρέπεται µηχανοκίνητο όχηµα, ρυµουλκούµενο, µoτoπoδήλατo ή ζωήλατo όχηµα, να κυκλοφορεί οπουδήποτε στη Χώρα, αν δεν έχει εκδοθεί γι αυτό άδεια κυκλοφορίας. (παρ.1 άρθρο 88 Ν.2696/99)

2 Η άδεια κυκλοφορίας ζωήλατου οχήµατος χορηγείται από τους οικείους ήµους στους οποίους θα κινείται το ζωήλατο όχηµα. Στην άδεια κυκλοφορίας προσδιορίζεται η εδαφική περιφέρεια στην οποία θα ασκείται η επαγγελµατική δραστηριότητα του ηνιόχου. (άρθρο 1 απόφασης 14119/ (ΦΕΚ 535/ τεύχος Β ) ΥΠΕΣ Α) Σύµφωνα µε το στοιχείο 20 της παρ.ιι του άρθρου 75 του Ν.3463/06 η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήµατος στην περιφέρειά τους είναι αρµοδιότητα των ήµων. Άρθρο 2 ο Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήµατος Η άδεια κυκλοφορίας χορηγείται εφόσον ο αιτών: 1. εν έχει υπερβεί το 70 ο έτος ηλικίας. 2. Έχει την ικανότητα και γνώση να ηνιοχεί 3. Γνωρίζει τις διατάξεις περί κυκλοφορίας οχηµάτων στους δρόµους 4. Εφ' όσον είναι κάτοχος του ζώου, τηρεί τις διατάξεις για την υγιεινή του ζώου (απόφαση 14119/ (ΦΕΚ 535/ τεύχος Β ) ΥΠΕΣ Α) 5. Η επιβατική άµαξα πληροί τους όρους ασφαλούς επιβίβασης και διακίνησης επιβατών Όσον αφορά το όχηµα θα πρέπει: 1. Να φέρει πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν νόµιµα (δηλ. µε βάση την υπ αριθ / (ΦΕΚ 1218/ τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ) 2. Να πληροί τους όρους αφαλούς επιβίβασης και διακίνησης επιβατών. (άρθρο 2 απόφασης 14119/ (ΦΕΚ 535/ τεύχος Β ) ΥΠΕΣ Α)- σε ορισµένες κατηγορίες ζωήλατων οχηµάτων επιβάλλεται o εφοδιασµός τους µε σύστηµα τροχοπέδησης εύχρηστο και αποτελεσµατικό, που να επενεργεί στο όχηµα και στο έδαφος (παρ.1 άρθρο 60 Ν.2696/99) 3. Να έχει δύο λευκά φώτα µπροστά και δύο ερυθρά πίσω. Αντί των ερυθρών επιτρέπεται να τοποθετηθούν αντανακλαστικά στοιχεία ερυθρού φωτός (παρ.1 άρθρο 77 Ν.2696/99) 4. Τα ζωήλατα οχήµατα, µέγιστου επιτρεπόµενου βάρους µέχρι χλγ, µπορούν να φέρουν µεταλλική στεφάνη στους τροχούς, το πλάτος της οποίας σε ουδεµία περίπτωση επιτρέπεται να είναι µικρότερο των 0,05 µ.. H στεφάνη αυτή επιβάλλεται να είναι συνεχής, κυλινδρική και χωρίς προεξοχές, γωνίες ή διακοπές, απαγορεύεται δε να στερεώνεται στους τροχούς µε καρφιά των oπoίων η κεφαλή εξέχει της επιφάνειας της στεφάνης (παρ.20 άρθρο 81 Ν.2696/99) Αρθρο 3 ο ικαιολογητικά έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Αίτηση του κυρίου ή κατόχου του οχήµατος. β) παράβολο 150,00 υπέρ ήµου Σητείας. γ) ύο (2) φωτογραφίες του αιτούντα δ) Πιστοποιητικό γέννησης ε) Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, µε την οποία να δηλώνεται ότι: i) ότι το ζωήλατο όχηµα φέρει πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν νόµιµα. (δηλ. µε βάση την υπ αριθ / (ΦΕΚ 1218/ τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.) Σύµφωνα µε την διάταξη της (παρ. 2 του άρθρου 90 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/ Τ.Α). ii) ο αιτών έχει την ικανότητα και γνώση να ηνιοχεί, iii) ο αιτών γνωρίζει τις διατάξεις περί κυκλοφορίας οχηµάτων στους δρόµους

3 iv) εφ' όσον είναι κάτοχος του ζώου, είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις διατάξεις για την υγιεινή του ζώου (Σε περίπτωση που κάτοχος του ζώου είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, από τον κάτοχο του ζώου περί της κατοχής και υγιεινής του ζώου) v) η επιβατική άµαξα πληροί τους όρους αφαλούς επιβίβασης και διακίνησης επιβατών. στ) βεβαίωση ιατρού ότι ο αιτών έχει ικανότητα να ηνιοχεί. (άρθρο 2 απόφασης 14119/ (ΦΕΚ 535/ τεύχος Β ) ΥΠΕΣ Α ζ) άδεια οδήγησης ζωήλατου οχήµατος η) έναρξη δραστηριότητας από την.ο.υ. Αγίου Νικολάου θ) ηµοτική ενηµερότητα ι) Ασφαλιστήριο συµβόλαιο κ) Βιβλιάριο υγείας Άρθρο 4 ο Μητρώο αδειών Ο ήµος Σητείας τηρεί βιβλίο µητρώου των κατεχόντων άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων, κατ' αυξάνοντα αριθµό. Άρθρο 5 ο Μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων Σε περίπτωση µεταβίβασης ζωήλατου οχήµατος τα κατά το νόµο αρµόδια όργανα, τα οποία και συµπράττουν στην πράξη µεταβίβασης αυτού συµπληρώνουν στην άδεια κυκλοφορίας του µεταβιβασθέντος ζωήλατου οχήµατος την παρακάτω ένδειξη: ΑΚΥΡΗ Μεταβιβάστηκε την... στον... κάτοικο... οδός... αριθµ.... Ο νέος κάτοχος σε ένα µήνα από σήµερα, είναι υποχρεωµένος να εφοδιαστεί µε νέα άδεια. (ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙ Α) Ο ήµος Σητείας τηρεί βιβλίο µητρώου των κατεχόντων την ως άνω άδεια, κατ' αυξάνοντα αριθµό. Η ανωτέρω άδεια κυκλοφορίας ζωήλατου που µεταβιβάστηκε εν όλω ή εν µέρει µε πράξη του κατόχου αυτού, ακυρώνεται, µετά από ένα µήνα από την ηµεροµηνία µεταβιβάσεως. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν εφαρµογή και για όσους αποκτούν δικαίωµα επί ζωηλάτου οχήµατος αιτία κληρονοµιάς αιτία θανάτου ή λόγω δωρεάς. (άρθρο 2 απόφασης 14119/ (ΦΕΚ 535/ τεύχος Β ) ΥΠΕΣ Α) Άρθρο 6 ο Πινακίδες Κυκλοφορίας ζωήλατου οχήµατος 1.Οι πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας των ζωήλατων οχηµάτων κατασκευάζονται από φύλλα αλουµινίου πάχους 1,5 χιλιοστών και έχουν διαστάσεις 150x90 χιλιοστά. Τα φύλλα αλουµινίου πρέπει να έχουν υποστεί επιµελή επεξεργασία και να έχουν σκληρή και λεία επιφάνεια, ώστε οι εκτυπούµενες επί των πινακίδων ενδείξεις να διατηρούνται αναλλοίωτες. 2.Οι πινακίδες φέρουν αντανακλαστική επιφάνεια. Το αντανακλαστικό υλικό που θα χρησιµοποιείται, πρέπει να εφαρµόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει συνεχή την αντανακλαστική επιφάνεια από οποιαδήποτε γωνία παρατηρήσεως, αποτελείται δε από µικροσκοπικούς σφαιρικούς φακούς ενσωµατωµένους µέσα σε πλαστικό φύλλο που πρέπει να προσφύεται τελείως πάνω στο φορέα, σύµφωνα µε όλες τις απαιτήσεις της τεχνολογίας.

4 Η γραµµή κοπής περιγράµµατος πρέπει, να προστατεύεται µε κατάλληλο διαφανές βερνίκι ή µε στεγανοποιητικά άκρα. Το αντανακλαστικό υλικό πρέπει να έχει εξωτερική επιφάνεια τελείως επίπεδη, για να περιορίζεται στο ελάχιστο η συσσώρευση σκόνης και ακαθαρσιών. Το αντανακλαστικό υλικό που επικολλάται στο φορέα (πινακίδα από φύλλο αλουµινίου), πρέπει να είναι αρκετά ελαστικό, ώστε να µη κάνει ρωγµές στην φάση της διαµόρφωσης των ανάγλυφων γραµµάτων και αριθµών. 3.Οι πινακίδες φέρουν οριζόντια νεύρωση ή γραµµή πλάτους 5 χιλιοστών και βάθους (εφόσον πρόκειται περί νευρώσεως) 1 χιλιοστού, η οποία χωρίζει την πινακίδα σε δύο τµήµατα ως ακολούθως: α. Το άνω Τµήµα των πινακίδων θα έχει πλάτος 40 χιλιοστών και το κάτω τµήµα 50 χιλιοστών. Στο άνω τµήµα των πινακίδων αναγράφονται µε κεφαλαία το γράµµα (για ήµους) ή «Κ» (για κοινότητες) και το αρχικό γράµµα του ονόµατος του ήµου ή της κοινότητας που χορηγεί την άδεια και στο κάτω τµήµα αυτών ο αριθµός κυκλοφορίας. 4. Ο συνδυασµός των αρχικών γραµµάτων του ονόµατος του ήµου ή της κοινότητας και ο αριθµός γράφονται µε µαύρο χρώµα, έχουν δε τις εξής διαστάσεις: α. ιαστάσεις αρχικού γράµµατος ονόµατος δήµου ή κοινότητας: ύφος 30 χιλιοστά, πλάτος 20 χιλιοστά, πάχος γραφής 7 χιλιοστά. β. ιαστάσεις αριθµών: ύφος 40 χιλιοστά, πλάτος 30 χιλιοστά, πάχος γραφής 5 χιλιοστά. 5. Η αρίθµηση των πινακίδων αριθµού κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων γίνεται µε αναγραφή των γραµµάτων όπως ορίζεται στο προηγούµενο άρθρο και του αύξοντα αριθµού της άδειας κυκλοφορίας στο µητρώο αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων του ήµου Σητείας. 6. Κάθε ζωήλατο όχηµα φέρει µια πινακίδα αριθµού κυκλοφορίας στερεά προσαρµοσµένη σ αυτό. Η πινακίδα τοποθετείται οριζόντια στο άνω µέρος του οπίσθιου άκρου της αριστερής πλευράς του οχήµατος. 7. Οι ανοιγόµενες για στήριξη των πινακίδων οπές δεν πρέπει να προκαλούν αλλοίωση των ενδείξεων που αναγράφονται επάνω σ αυτές. 8. Η προµήθεια των πινακίδων αριθµού κυκλοφορίας των ζωηλάτων οχηµάτων ή η αντικατάσταση τους σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής, φθοράς ή προσαρµογής στις διατάξεις της παρούσας, γίνεται µε µέριµνα των ενδιαφερόµενων. Ο ήµος Σητείας µε την κατάθεση των δικαιολογητικών εκδόσεως αδείας κυκλοφορίας του οχήµατος χορηγεί στον ενδιαφερόµενο ενυπόγραφο και σφραγισµένο σηµείωµα στο οποίο αναγράφεται ο αριθµός κυκλοφορίας για την αναγραφή αυτού επί της πινακίδας. 9. Ανάµειξη των ηµοτικών ή Κοινοτικών υπηρεσιών σε θέµατα προµήθειας ή κατασκευής πινακίδων απαγορεύεται. Άρθρο 7 ο Χώροι στάθµευσης (Αφετηρίες) Τουριστικές διαδροµές Οι δηµοτικές και τοπικές κοινότητες του ήµου Σητείας µε αποφάσεις των συµβουλίων τους καθορίζουν στα όρια των εδαφικών περιφερειών τους: α) Τον µέγιστο αριθµό των χορηγούµενων αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων β) Τους χώρους στάθµευσης (Αφετηρίες) και τις τουριστικές διαδροµές γ) Τις ρυθµίσεις κυκλοφορίας των ζωήλατων οχηµάτων εάν αυτό κρίνεται σκόπιµο για διασφάλιση της εργασιακής ηρεµίας και των ίσων ευκαιριών. Με βάση τα παραπάνω προτείνονται: 1. Τη χορήγηση µιας (1) άδειας για στάθµευση και διέλευση ζωήλατου οχήµατος στη Τοπική Κοινότητα Πεύκων.

5 2. Τη χορήγηση µιας (1) άδειας για στάθµευση και διέλευση ζωήλατου οχήµατος στη Τοπική Κοινότητα Παλαίκαστρου ηµοτικής Ενότητας Ιτάνου. 3. Τη χορήγηση µιας (1) άδειας για στάθµευση και διέλευση ζωήλατου οχήµατος στη Τοπική Κοινότητα Ζάκρου ηµοτικής Ενότητας Ιτάνου 4. Τη χορήγηση δυο (2) αδειών για στάθµευση και διέλευση ζωήλατου οχήµατος στη ηµοτική Κοινότητα Σητείας. Άρθρο 8 ο ικαιούχοι άδεια κυκλοφορίας ζωήλατου οχήµατος Όταν ο µέγιστος αριθµός των αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων που έχει καθορισθεί µε απόφαση της ηµοτικής Κοινότητας ή Τοπικής Κοινότητας είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των παλαιών αδειών επιτρέπεται η χορήγηση νέων αδειών κατά προτεραιότητα στους αιτούντες που συγκεντρώνουν την µεγαλύτερη βαθµολογία σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. α/α Ι ΙΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 1 Μόνιµος κάτοικος της ηµοτικής 150 Βεβαίωση µόνιµης ή τοπικής Κοινότητας που θα κατοικίας λειτουργεί το ζωήλατο όχηµα Μόνιµος κάτοικος της ηµοτικής ή τοπικής Κοινότητας που θα λειτουργεί το ζωήλατο όχηµα 50 Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας 2 Άνεργος 50 Κάρτα ανεργίας εν ισχύ κατά την ηµεροµηνία της αίτησης έκδοσης της άδειας 3 Πολύτεκνος 50 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 4 Τρίτεκνος 50 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Στην περίπτωση ισοβαθµίας θα προηγείται ο οικονοµικά ασθενέστερος σύµφωνα µε το τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα της φορολογικής δήλωσης Άρθρο 9 ο ιάρκεια ισχύος άδειας κυκλοφορίας Η ισχύς της άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήµατος είναι αορίστου χρόνου και θεωρείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου Σητείας ανά έτος αφού κατατεθεί από τον κάτοχο της παράβολο 150,00 και βεβαίωση δηµοτικής ενηµερότητας. Άρθρο 10 ο Υποχρεώσεις κατόχου άδειας ζωήλατου οχήµατος Ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήµατος υποχρεούται να τηρεί τους παρακάτω όρους, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται, εκτός των άλλων, και την ανάκληση της άδεια: 1. Να συµµορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονοµικές ηµοτικές Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις σχετικές µε την κατάσταση και την κυκλοφορία του οχήµατος καθώς και σχετικά µε την υγιεινή του Ζώου. 2. Να επιστρέψει την άδεια εφόσον, για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι πλέον σε θέση να ηνιοχεί µε ασφάλεια.

6 3. Να µεριµνά για την προµήθεια και τη καλή κατάσταση των πινακίδων αριθµού κυκλοφορίας. 4. Να φροντίζει για την καθαριότητα των σάκων κοπράνων που φέρει απαραιτήτως το ζωήλατο όχηµα, προς αποφυγή δυσοσµίας. Άρθρο 11 ο Κυρώσεις - πρόστιµα H άδεια και οι πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας αφαιρούνται, εκτός των περιπτώσεων οι οποίες προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και: α) Όταν δεν υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις µε τις οπαίες χορηγήθηκαν. β) Όταν δεν συντρέχουν οι όροι για την ασφαλή κυκλοφορία του οχήµατος. (άρθρο 92 Ν.2696/99). Kατά την αλλαγή κατόχου οδικού οχήµατος, ως και κατά τη µεταβολή των αναγραφόµενων κύριων χαρακτηριστικών στοιχείων στην άδεια κυκλοφορίας, όταν αυτά επιτρέπονται, απαιτείται έκδοση νέας άδειας, µετά από εξακρίβωση των νέων στοιχείων, από τις αρµόδιες κατά περίπτωση, για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας, υπηρεσίες. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ζωήλατο όχηµα, που δεν είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα τροχοπέδησης που λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα, τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο πενήντα (50,00) ευρώ (παρ.2 άρθρο 60 Ν.2696/99) Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ζωήλατο όχηµα, το οποίο δεν είναι εφοδιασµένο µε τα προβλεπόµενα φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία, που να λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο πενήντα (50,00) ευρώ. (παρ.2 άρθρο 77 Ν.2696/99) Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία αυτοκίνητο όχηµα, το οποίο δεν έχει τοποθετηµένες και τις δύο πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας, οι οποίες έχουν νόµιµα χορηγηθεί, καθώς και εκείνος, ο οποίος κυκλοφορεί άλλης κατηγορίας όχηµα, που δεν είναι εφοδιασµένο µε κανονικές πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας, τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο τριακοσίων (300,00) ευρώ. Με διοικητικό πρόστιµο τριακοσίων (300,00) ευρώ τιµωρείται και αυτός που οδηγεί οδικό όχηµα του οποίου οι πινακίδες δεν είναι, για οποιοδήποτε λόγο, ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιµες από τεχνικά µέσα βεβαίωσης παραβάσεων ή τοποθετεί επ αυτών µη αντανακλαστικό υλικό. (παρ.4 άρθρο 90 Ν.2696/99) Στην περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήµατος που αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσης κανονιστικής επιβάλλεται πρόστιµο εκατό (100) ευρώ, όταν διαπιστωθούν τρείς (3) παραβάσεις στο ίδιο έτος ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας για ένα έτος. Άρθρο 12 ο Χορήγηση άδειας Η χορήγηση των αδειών θα γίνεται µετά από απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου κατόπιν εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ήµου Σητείας. Άρθρο 13 ο Ο παρών κανονισµός ισχύει µέχρι την τροποποίηση του. Σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της, την παρ. 1 περιπτ. Βv του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 79 παρ. 1

7 περιπτ. ε του Ν. 3463/2006 (Κ..Κ.) «Κύρωση του Κώδικα ήµων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α / ), την παρ.1 άρθρο 88 Ν.2696/99, το άρθρο 1 απόφασης 14119/ (ΦΕΚ 535/ τεύχος Β ) ΥΠΕΣ Α, το σχέδιο εισήγησης της κανονιστικής απόφασης Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Α.- Συντάσσει το σχέδιο κανονισµού για την ρύθµιση της επαγγελµατικής δραστηριότητας των ζωήλατων οχηµάτων ήµου Σητείας ως εξής: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΖΩΗΛΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Άρθρο 1 ο Άδεια κυκλοφορίας ζωήλατου οχήµατος εν επιτρέπεται µηχανοκίνητο όχηµα, ρυµουλκούµενο, µoτoπoδήλατo ή ζωήλατo όχηµα, να κυκλοφορεί οπουδήποτε στη Χώρα, αν δεν έχει εκδοθεί γι αυτό άδεια κυκλοφορίας. (παρ.1 άρθρο 88 Ν.2696/99) Η άδεια κυκλοφορίας ζωήλατου οχήµατος χορηγείται από τους οικείους ήµους στους οποίους θα κινείται το ζωήλατο όχηµα. Στην άδεια κυκλοφορίας προσδιορίζεται η εδαφική περιφέρεια στην οποία θα ασκείται η επαγγελµατική δραστηριότητα του ηνιόχου. (άρθρο 1 απόφασης 14119/ (ΦΕΚ 535/ τεύχος Β ) ΥΠΕΣ Α) Σύµφωνα µε το στοιχείο 20 της παρ.ιι του άρθρου 75 του Ν.3463/06 η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήµατος στην περιφέρειά τους είναι αρµοδιότητα των ήµων. Άρθρο 2 ο Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήµατος Η άδεια κυκλοφορίας χορηγείται εφόσον ο αιτών: 1. εν έχει υπερβεί το 70 ο έτος ηλικίας. 2. Έχει την ικανότητα και γνώση να ηνιοχεί 3. Γνωρίζει τις διατάξεις περί κυκλοφορίας οχηµάτων στους δρόµους 4. Εφ' όσον είναι κάτοχος του ζώου, τηρεί τις διατάξεις για την υγιεινή του ζώου (απόφαση 14119/ (ΦΕΚ 535/ τεύχος Β ) ΥΠΕΣ Α) 5. Η επιβατική άµαξα πληροί τους όρους ασφαλούς επιβίβασης και διακίνησης επιβατών Όσον αφορά το όχηµα θα πρέπει: 1. Να φέρει πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν νόµιµα (δηλ. µε βάση την υπ αριθ / (ΦΕΚ 1218/ τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ) 2. Να πληροί τους όρους αφαλούς επιβίβασης και διακίνησης επιβατών. (άρθρο 2 απόφασης 14119/ (ΦΕΚ 535/ τεύχος Β ) ΥΠΕΣ Α)- σε ορισµένες κατηγορίες ζωήλατων οχηµάτων επιβάλλεται o εφοδιασµός τους µε σύστηµα τροχοπέδησης εύχρηστο και αποτελεσµατικό, που να επενεργεί στο όχηµα και στο έδαφος (παρ.1 άρθρο 60 Ν.2696/99) 3. Να έχει δύο λευκά φώτα µπροστά και δύο ερυθρά πίσω. Αντί των ερυθρών επιτρέπεται να τοποθετηθούν αντανακλαστικά στοιχεία ερυθρού φωτός (παρ.1 άρθρο 77 Ν.2696/99) 4. Τα ζωήλατα οχήµατα, µέγιστου επιτρεπόµενου βάρους µέχρι χλγ, µπορούν να φέρουν µεταλλική στεφάνη στους τροχούς, το πλάτος της οποίας σε ουδεµία περίπτωση επιτρέπεται να είναι µικρότερο των 0,05 µ.. H στεφάνη αυτή επιβάλλεται να είναι συνεχής, κυλινδρική και χωρίς προεξοχές, γωνίες ή διακοπές, απαγορεύεται

8 δε να στερεώνεται στους τροχούς µε καρφιά των oπoίων η κεφαλή εξέχει της επιφάνειας της στεφάνης (παρ.20 άρθρο 81 Ν.2696/99) Άρθρο 3 ο ικαιολογητικά έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Αίτηση του κυρίου ή κατόχου του οχήµατος. β) παράβολο 150,00 υπέρ ήµου Σητείας. γ) ύο (2) φωτογραφίες του αιτούντα δ) Πιστοποιητικό γέννησης ε) Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, µε την οποία να δηλώνεται ότι: i) ότι το ζωήλατο όχηµα φέρει πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν νόµιµα. (δηλ. µε βάση την υπ αριθ / (ΦΕΚ 1218/ τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.) Σύµφωνα µε την διάταξη της (παρ. 2 του άρθρου 90 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/ Τ.Α). ii) ο αιτών έχει την ικανότητα και γνώση να ηνιοχεί, iii) ο αιτών γνωρίζει τις διατάξεις περί κυκλοφορίας οχηµάτων στους δρόµους iv) εφ' όσον είναι κάτοχος του ζώου, είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις διατάξεις για την υγιεινή του ζώου (Σε περίπτωση που κάτοχος του ζώου είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, από τον κάτοχο του ζώου περί της κατοχής και υγιεινής του ζώου) v) η επιβατική άµαξα πληροί τους όρους αφαλούς επιβίβασης και διακίνησης επιβατών. στ) βεβαίωση ιατρού ότι ο αιτών έχει ικανότητα να ηνιοχεί. (άρθρο 2 απόφασης 14119/ (ΦΕΚ 535/ τεύχος Β ) ΥΠΕΣ Α ζ) άδεια οδήγησης ζωήλατου οχήµατος η) έναρξη δραστηριότητας από την.ο.υ. Αγίου Νικολάου θ) ηµοτική ενηµερότητα ι) Ασφαλιστήριο συµβόλαιο κ) Βιβλιάριο υγείας Άρθρο 4 ο Μητρώο αδειών Ο ήµος Σητείας τηρεί βιβλίο µητρώου των κατεχόντων άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων, κατ' αυξάνοντα αριθµό. Άρθρο 5 ο Μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων Σε περίπτωση µεταβίβασης ζωήλατου οχήµατος τα κατά το νόµο αρµόδια όργανα, τα οποία και συµπράττουν στην πράξη µεταβίβασης αυτού συµπληρώνουν στην άδεια κυκλοφορίας του µεταβιβασθέντος ζωήλατου οχήµατος την παρακάτω ένδειξη: ΑΚΥΡΗ Μεταβιβάστηκε την... στον... κάτοικο... οδός... αριθµ.... Ο νέος κάτοχος σε ένα µήνα από σήµερα, είναι υποχρεωµένος να εφοδιαστεί µε νέα άδεια. (ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙ Α) Ο ήµος Σητείας τηρεί βιβλίο µητρώου των κατεχόντων την ως άνω άδεια, κατ' αυξάνοντα αριθµό. Η ανωτέρω άδεια κυκλοφορίας ζωήλατου που µεταβιβάστηκε εν όλω ή εν µέρει µε πράξη του κατόχου αυτού, ακυρώνεται, µετά από ένα µήνα από την ηµεροµηνία µεταβιβάσεως.

9 Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν εφαρµογή και για όσους αποκτούν δικαίωµα επί ζωηλάτου οχήµατος αιτία κληρονοµιάς αιτία θανάτου ή λόγω δωρεάς. (άρθρο 2 απόφασης 14119/ (ΦΕΚ 535/ τεύχος Β ) ΥΠΕΣ Α) Άρθρο 6 ο Πινακίδες Κυκλοφορίας ζωήλατου οχήµατος 1.Οι πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας των ζωήλατων οχηµάτων κατασκευάζονται από φύλλα αλουµινίου πάχους 1,5 χιλιοστών και έχουν διαστάσεις 150x90 χιλιοστά. Τα φύλλα αλουµινίου πρέπει να έχουν υποστεί επιµελή επεξεργασία και να έχουν σκληρή και λεία επιφάνεια, ώστε οι εκτυπούµενες επί των πινακίδων ενδείξεις να διατηρούνται αναλλοίωτες. 2.Οι πινακίδες φέρουν αντανακλαστική επιφάνεια. Το αντανακλαστικό υλικό που θα χρησιµοποιείται, πρέπει να εφαρµόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει συνεχή την αντανακλαστική επιφάνεια από οποιαδήποτε γωνία παρατηρήσεως, αποτελείται δε από µικροσκοπικούς σφαιρικούς φακούς ενσωµατωµένους µέσα σε πλαστικό φύλλο που πρέπει να προσφύεται τελείως πάνω στο φορέα, σύµφωνα µε όλες τις απαιτήσεις της τεχνολογίας. Η γραµµή κοπής περιγράµµατος πρέπει, να προστατεύεται µε κατάλληλο διαφανές βερνίκι ή µε στεγανοποιητικά άκρα. Το αντανακλαστικό υλικό πρέπει να έχει εξωτερική επιφάνεια τελείως επίπεδη, για να περιορίζεται στο ελάχιστο η συσσώρευση σκόνης και ακαθαρσιών. Το αντανακλαστικό υλικό που επικολλάται στο φορέα (πινακίδα από φύλλο αλουµινίου), πρέπει να είναι αρκετά ελαστικό, ώστε να µη κάνει ρωγµές στην φάση της διαµόρφωσης των ανάγλυφων γραµµάτων και αριθµών. 3.Οι πινακίδες φέρουν οριζόντια νεύρωση ή γραµµή πλάτους 5 χιλιοστών και βάθους (εφόσον πρόκειται περί νευρώσεως) 1 χιλιοστού, η οποία χωρίζει την πινακίδα σε δύο τµήµατα ως ακολούθως: α. Το άνω Τµήµα των πινακίδων θα έχει πλάτος 40 χιλιοστών και το κάτω τµήµα 50 χιλιοστών. Στο άνω τµήµα των πινακίδων αναγράφονται µε κεφαλαία το γράµµα (για ήµους) ή «Κ» (για κοινότητες) και το αρχικό γράµµα του ονόµατος του ήµου ή της κοινότητας που χορηγεί την άδεια και στο κάτω τµήµα αυτών ο αριθµός κυκλοφορίας. 4. Ο συνδυασµός των αρχικών γραµµάτων του ονόµατος του ήµου ή της κοινότητας και ο αριθµός γράφονται µε µαύρο χρώµα, έχουν δε τις εξής διαστάσεις: α. ιαστάσεις αρχικού γράµµατος ονόµατος δήµου ή κοινότητας: ύφος 30 χιλιοστά, πλάτος 20 χιλιοστά, πάχος γραφής 7 χιλιοστά. β. ιαστάσεις αριθµών: ύφος 40 χιλιοστά, πλάτος 30 χιλιοστά, πάχος γραφής 5 χιλιοστά. 5. Η αρίθµηση των πινακίδων αριθµού κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων γίνεται µε αναγραφή των γραµµάτων όπως ορίζεται στο προηγούµενο άρθρο και του αύξοντα αριθµού της άδειας κυκλοφορίας στο µητρώο αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων του ήµου Σητείας. 6. Κάθε ζωήλατο όχηµα φέρει µια πινακίδα αριθµού κυκλοφορίας στερεά προσαρµοσµένη σ αυτό. Η πινακίδα τοποθετείται οριζόντια στο άνω µέρος του οπίσθιου άκρου της αριστερής πλευράς του οχήµατος. 7. Οι ανοιγόµενες για στήριξη των πινακίδων οπές δεν πρέπει να προκαλούν αλλοίωση των ενδείξεων που αναγράφονται επάνω σ αυτές. 8. Η προµήθεια των πινακίδων αριθµού κυκλοφορίας των ζωηλάτων οχηµάτων ή η αντικατάσταση τους σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής, φθοράς ή προσαρµογής στις διατάξεις της παρούσας, γίνεται µε µέριµνα των ενδιαφερόµενων. Ο ήµος Σητείας µε την κατάθεση των δικαιολογητικών εκδόσεως αδείας κυκλοφορίας του οχήµατος χορηγεί στον ενδιαφερόµενο ενυπόγραφο και σφραγισµένο σηµείωµα στο οποίο αναγράφεται ο αριθµός κυκλοφορίας για την αναγραφή αυτού επί της πινακίδας.

10 9. Ανάµειξη των ηµοτικών ή Κοινοτικών υπηρεσιών σε θέµατα προµήθειας ή κατασκευής πινακίδων απαγορεύεται. Άρθρο 7 ο Χώροι στάθµευσης (Αφετηρίες) Τουριστικές διαδροµές Οι δηµοτικές και Τοπικές κοινότητες του ήµου Σητείας µε αποφάσεις των συµβουλίων τους καθορίζουν στα όρια των εδαφικών περιφερειών τους: α) Τον µέγιστο αριθµό των χορηγούµενων αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων β) Τους χώρους στάθµευσης (Αφετηρίες) και τις τουριστικές διαδροµές γ) Τις ρυθµίσεις κυκλοφορίας των ζωήλατων οχηµάτων εάν αυτό κρίνεται σκόπιµο για διασφάλιση της εργασιακής ηρεµίας και των ίσων ευκαιριών. Με βάση τα παραπάνω προτείνονται: 1) Τη χορήγηση µιας (1) άδειας για στάθµευση και διέλευση ζωήλατου οχήµατος στη Τοπική Κοινότητα Πεύκων. 2) Τη χορήγηση µιας (1) άδειας για στάθµευση και διέλευση ζωήλατου οχήµατος στη Τοπική Κοινότητα Παλαίκαστρου ηµοτικής Ενότητας Ιτάνου. 3) Τη χορήγηση µιας (1) άδειας για στάθµευση και διέλευση ζωήλατου οχήµατος στη Τοπική Κοινότητα Ζάκρου ηµοτικής Ενότητας Ιτάνου 4) Τη χορήγηση δυο (2) αδειών για στάθµευση και διέλευση ζωήλατου οχήµατος στη ηµοτική Κοινότητα Σητείας. Άρθρο 8 ο ικαιούχοι άδεια κυκλοφορίας ζωήλατου οχήµατος Όταν ο µέγιστος αριθµός των αδειών κυκλοφορίας χωήλατων οχηµάτων που έχει καθορισθεί µε απόφαση της ηµοτικής Κοινότητας ή Τοπικής Κοινότητας είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των παλαιών αδειών επιτρέπεται η χορήγηση νέων αδειών κατά προτεραιότητα στους αιτούντες που συγκεντρώνουν την µεγαλύτερη βαθµολογία σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. α/α Ι ΙΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 1 Μόνιµος κάτοικος της ηµοτικής 150 Βεβαίωση µόνιµης ή τοπικής Κοινότητας που θα κατοικίας λειτουργεί το ζωήλατο όχηµα Μόνιµος κάτοικος της ηµοτικής ή τοπικής Κοινότητας που θα λειτουργεί το ζωήλατο όχηµα 50 Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας 2 Άνεργος 50 Κάρτα ανεργίας εν ισχύ κατά την ηµεροµηνία της αίτησης έκδοσης της άδειας 3 Πολύτεκνος 50 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 4 Τρίτεκνος 50 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Στην περίπτωση ισοβαθµίας θα προηγείται ο οικονοµικά ασθενέστερος σύµφωνα µε το τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα της φορολογικής δήλωσης

11 Άρθρο 9 ο ιάρκεια ισχύος άδειας κυκλοφορίας Η ισχύς της άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήµατος είναι αορίστου χρόνου και θεωρείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου Σητείας ανά έτος αφού κατατεθεί από τον κάτοχο της παράβολο 150,00 και βεβαίωση δηµοτικής ενηµερότητας Άρθρο 10 ο Υποχρεώσεις κατόχου άδειας ζωήλατου οχήµατος Ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήµατος υποχρεούται να τηρεί τους παρακάτω όρους, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται, εκτός των άλλων, και την ανάκληση της άδεια: 1. Να συµµορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονοµικές ηµοτικές Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις σχετικές µε την κατάσταση και την κυκλοφορία του οχήµατος καθώς και σχετικά µε την υγιεινή του Ζώου. 2. Να επιστρέψει την άδεια εφόσον, για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι πλέον σε θέση να ηνιοχεί µε ασφάλεια. 3. Να µεριµνά για την προµήθεια και τη καλή κατάσταση των πινακίδων αριθµού κυκλοφορίας. 4. Να φροντίζει για την καθαριότητα των σάκων κοπράνων που φέρει απαραιτήτως το ζωήλατο όχηµα, προς αποφυγή δυσοσµίας. Άρθρο 11 ο Κυρώσεις - πρόστιµα H άδεια και οι πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας αφαιρούνται, εκτός των περιπτώσεων οι οπαίες προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και: α) Όταν δεν υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις µε τις οποίες χορηγήθηκαν. β) Όταν δεν συντρέχουν οι όροι για την ασφαλή κυκλοφορία ταυ οχήµατος. (άρθρο 92 Ν.2696/99) Kατά την αλλαγή κατόχου οδικού οχήµατος, ως και κατά τη µεταβολή των αναγραφόµενων κύριων χαρακτηριστικών στοιχείων στην άδεια κυκλοφορίας, όταν αυτά επιτρέπονται, απαιτείται έκδοση νέας άδειας, µετά από εξακρίβωση των νέων στοιχείων, από τις αρµόδιες κατά περίπτωση, για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας, υπηρεσίες. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ζωήλατο όχηµα, που δεν είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα τροχοπέδησης που λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα, τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο πενήντα (50,00) ευρώ (παρ.2 άρθρο 60 Ν.2696/99) Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ζωήλατο όχηµα, το οποίο δεν είναι εφοδιασµένο µε τα προβλεπόµενα φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία, που να λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο πενήντα (50,00) ευρώ. (παρ.2 άρθρο 77 Ν.2696/99)

12 Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία αυτοκίνητο όχηµα, το οποίο δεν έχει τοποθετηµένες και τις δύο πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας, οι οποίες έχουν νόµιµα χορηγηθεί, καθώς και εκείνος, ο οποίος κυκλοφορεί άλλης κατηγορίας όχηµα, που δεν είναι εφοδιασµένο µε κανονικές πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας, τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο τριακοσίων (300,00) ευρώ. Με διοικητικό πρόστιµο τριακοσίων (300,00) ευρώ τιµωρείται και αυτός που οδηγεί οδικό όχηµα του οποίου οι πινακίδες δεν είναι, για οποιοδήποτε λόγο, ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιµες από τεχνικά µέσα βεβαίωσης παραβάσεων ή τοποθετεί επ αυτών µη αντανακλαστικό υλικό. (παρ.4 άρθρο 90 Ν.2696/99) Στην περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήµατος που αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσης κανονιστικής επιβάλλεται πρόστιµο εκατό (100) ευρώ, όταν διαπιστωθούν τρείς (3) παραβάσεις στο ίδιο έτος ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας για ένα έτος. Άρθρο 12 ο Χορήγηση άδειας Η χορήγηση των αδειών θα γίνεται µετά από απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου κατόπιν εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ήµου Σητείας. Άρθρο 13 ο Ο παρών κανονισµός ισχύει µέχρι την τροποποίηση του. Β.- Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ήµου και τάσσεται προθεσµία 10 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της εντός της οποίας κάθε ενδιαφερόµενος φορέας ή κάτοικος του ήµου µπορεί να διατυπώσει εγγράφως τις παρατηρήσεις και προτάσεις του. Γ.- Παραπέµπει το σχέδιο του κανονισµού για την ρύθµιση της επαγγελµατικής δραστηριότητας των ζωήλατων οχηµάτων ήµου Σητείας στο ηµοτικό Συµβούλιο για την έγκριση του. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 18/2013. Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση Μετά τη σύνταξη του Πρακτικού υπογράφουν Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Αυγουστινάκης Ιωάννης ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΗΤΕΙΑ: ΤΑ ΜΕΛΗ Λογκάκης Φουντοραδάκης Τερζής Κουρουπάκης Κωνσταντίνος Εµµανουήλ Λεωνίδας Νικόλαος ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 393/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 32/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 593/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισµός - καθορισµός χρήσης και λειτουργίας παραχωρούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩ10-ΜΡ8. Αριθµ. Απόφασης: 19 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩ10-ΜΡ8. Αριθµ. Απόφασης: 19 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 22-01-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 19 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Περιπτέρων.

Διαβάστε περισσότερα

ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων

ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Αργοστόλι 20-1-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 62058 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη τηλ: 2671361018

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 8 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 151 /2013 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 53/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου και εισηγούµενος το 15 ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου και εισηγούµενος το 15 ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθµ. 15/2015 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου εσκάτης. Αριθµ. Απόφασης: 166/2015 Θ Ε Μ Α: Ψήφιση Κανονισµού Κοινόχρηστων Χώρων. Στη εσκάτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ -------- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -------- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6 Στην Καρδίτσα σήμερα την 4η του μήνα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ---------------------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ---------------------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ---------------------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8 ης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας. Πτολεµαΐδα σήµερα 5-6- 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 µ.µ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 17 /2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κ. Νευροκοπίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 17 /2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κ. Νευροκοπίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 17 /2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κ. Νευροκοπίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 267 /2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στην έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 316/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Ύδρευσης ήµου Σαρωνικού Στα Καλύβια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 19/28-12-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Νεστορίου ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 296/2012 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Μόσχος Νικόλαος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγελοπούλου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013.

Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013. Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013. Στη Μύρινα, σήμερα στις 11 του μήνα Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 13 ης /21-12-2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 13 ης /21-12-2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 29/2012 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 13 ης /21-12-2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΟΞΔ1-3Κ9. Αριθμός Απόφασης 23

ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΟΞΔ1-3Κ9. Αριθμός Απόφασης 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ -------------------------------------------- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014.

Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014. Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 13 η του µήνα Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 06-11-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 742 / 2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Λαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 377/2015 Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Σελίδα 1 από 15 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό πλαίσιο Σελ.3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 Θέμα: Εισήγηση για έκδοση κανονισμού λειτουργίας μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της με αρ. 1 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της με αρ. 1 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των κανονιστικών διατάξεων που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των κανονιστικών διατάξεων που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των κανονιστικών διατάξεων που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» 1. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο 3133/2003, οι διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα