1. Kϊδικασ Oδικισ Kυκλοφορίασ Ειςαγωγι ιμανςθ των οδϊν με πινακίδεσ Α) Πινακίδεσ αναγγελίασ κινδφνου...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Kϊδικασ Oδικισ Kυκλοφορίασ... 4. 1.1. Ειςαγωγι... 4. 1.2. ιμανςθ των οδϊν με πινακίδεσ... 4. Α) Πινακίδεσ αναγγελίασ κινδφνου..."

Transcript

1

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. Kϊδικασ Oδικισ Kυκλοφορίασ Ειςαγωγι ιμανςθ των οδϊν με πινακίδεσ... 4 Α) Πινακίδεσ αναγγελίασ κινδφνου... 4 Β) Ρυκμιςτικζσ Πινακίδεσ... 7 Γ) Πλθρoφoριακζσ (Π), δθλωτικζσ Ηϊα -Πεηοί- Ποδιλατα- Παιδιά-ΑΜΕΑ Ηϊα & Μετακίνθςθ Ηϊα & Ατυχιματα μζροσ 1ο Ηϊα & Ατυχιματα μζροσ 2o Πεηοί και ποδιλατα Ποδιλατα Πεηοί Σο παιδί πεηόσ υμβουλζσ αςφάλειασ Παιδιά Παιδικά κακίςματα αυτοκινιτου και αςφάλεια Κανόνεσ αςφαλείασ Σφποι παιδικϊν κακιςμάτων για το αυτοκίνθτο Σα δικαιϊματα των ατόμων με αναπθρία ςφμφωνα με τον κϊδικα οδικισ κυκλοφορίασ Σροχαία ατυχιματα Θ Ελλάδα ςε ποςοςτό τροχαίων ατυχθμάτων Αίτια τροχαίων ατυχθμάτων ςχετικά με τον άνκρωπο Αίτια-υνζπειεσ-ςυμβουλζσ προσ αποφυγιν τροχαίων ατυχθμάτων

3 3.4. Θζςθ τθσ Ελλάδασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Ευρωπαϊκι άδεια οδιγθςθσ Νζεσ κατθγορίεσ διπλωμάτων Οδιγθςθ ςτο εξωτερικό Παράξενοι και αςτείοι νόμοι από όλο τον κόςμο Προβλιματα δρόμων ςτθν χϊρα μασ Σα όρια ταχφτθτασ ΕΡΕΤΝΑ χολιαςμόσ απαντιςεων ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ Απαντιςεισ ερωτθματολογίων Παραβάςεισ-Πρόςτιμα Πωσ είναι οι δρόμοι ςιμερα, πωσ πρζπει να είναι; Πρόςτιμα Παραβάςεισ για παράνομο παρκάριςμα Προχποκζςεισ για ζνα ςωςτό οδθγό Προβολι ταινιϊν μικροφ μικουσ Επίςκεψθ από τον κ. Γ. Λιονάκθ Φωτογραφικό υλικό από τθν περιοχι του διμου μασ Παράρτθμα

4 1. Kψδηθαο Oδηθήο Kπθινθνξίαο 1.1. Δηζαγσγή O Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο είλαη ην λνκνζέηεκα πνπ ξπζκίδεη ηε δεκφζηα θπθινθνξία νρεκάησλ, πεδψλ θαη δσψλ ζην νδηθφ δίθηπν θαη ζε νξηζκέλνπο άιινπο ρψξνπο. Ο λένο Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 23 Μαΐνπ ην 1999 θαη έθηνηε έρεη ηξνπνπνηεζεί ην 2007 θαη ην ην θνκκάηη απηφ ηεο εξγαζίαο αζρνιεζήθακε κε έλα κέξνο ηνπ Κ.Ο.Κ. πνπ αθνξά ζηε ζήκαλζε ησλ νδψλ κε πηλαθίδεο. Oη γηα ηε ζήκαλζε ησλ oδψλ ηoπoζεηoχκελεο πηλαθίδεο είλαη θαηά θαηεγoξίεο oη εμήο: Aλαγγειίαο θηλδχλoπ (K), δεισηηθέο. Pπζκηζηηθέο ηεο θπθιoθoξίαο (P), δεισηηθέο. Πιεξoθoξηαθέο (Π), δεισηηθέο. Πξφζζεηεο (Πξ) ήκαλζε ησλ νδψλ κε πηλαθίδεο Α) Πηλαθίδεο αλαγγειίαο θηλδχλνπ Οη πηλαθίδεο αλαγγειίαο θηλδχλνπ ηνπνζεηνχληαη γηα λα εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νδνχο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ ζηελ νδφ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θίλεζήο ηνπο, ψζηε λα ιακβάλνπλ έγθαηξα ηα θαηάιιεια κέηξα θαη ζε πεξίπησζε αλάγθεο λα κεηψλνπλ ηελ ηαρχηεηα πνξείαο ηνπο γηα λα ηνπο απνθεχγνπλ. Υσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 1. Δπηθίλδπλσλ ζέζεσλ 2. Πξνζβάζεσλ νδηθψλ θφκβσλ 3. Πξνζβάζεσλ ηζφπεδσλ ζηδεξνδξνκηθψλ δηαβάζεσλ ή δηαβάζεσλ ηξνρηνδξφκνπ 4

5 ΥΔΓΗΑ ΠΗΝΑΚΗΓΩΝ ΖΜΑΝΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ(Κ1-41) 5

6 6

7 Εακπεηάθε Άλλα-Μαξία Β) Ρπζκηζηηθέο Πηλαθίδεο Οη ξπζκηζηηθέο ηεο θπθινθνξίαο πηλαθίδεο ηνπνζεηνχληαη γηα λα πιεξνθνξνχλ απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νδνχο γηα ηηο εηδηθέο ππνρξεψζεηο, πεξηνξηζκνχο ή απαγνξεχζεηο, πξνο ηηο νπνίεο πξέπεη απηνί λα ζπκκνξθψλνληαη. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο είλαη: 7

8 8

9 9

10 10

11 Μνπάηζνπ Υξχζα Γ) Πιεξoθoξηαθέο (Π), δεισηηθέο. Oη πιεξoθoξηαθέο πηλαθίδεο ηoπoζεηoχληαη γηα λα καο δίλνπλ πιεξoθoξίεο ζρεηηθά κε ηνπο δξφκνπο θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε απηψλ πνπ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ. 11

12 12

13 Υξηζηνδνπιάθε Μηραέια ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΠΖΓΖ: 13

14 2. Εψα -Πεδνί- Πνδήιαηα- Παηδηά-ΑΜΔΑ 2.1. Εψα & Μεηαθίλεζε Σα δψα έρνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δσή ησλ αλζξψπσλ. Γηαηεξνχλ απηφλ ηνπο ηνλ ξφιν εδψ θαη εθαηνληάδεο ρξφληα. Απφ ηελ πξψηε εκθάληζε πάλσ ζηελ γε, άλζξσπνη θαη δψα πξνζπαζνχλ λα ζπλππάξμνπλ αξκνληθά. Με ηνλ θαηξφ ν άλζξσπνο βξήθε ηξφπνπο θαη εμεκέξσζε ηα δψα θαη θαζψο ε ηερλνινγία πξνρσξάεη, γίλνληαη κεγάιεο πξνζπάζεηεο λα κελ κείλεη θαλέλαο πίζσ. Ζ ηερλνινγία εθεχξε ηξφπνπο λα πεγαίλνπκε πην γξήγνξα, αζθαιέζηεξα θαη κε ιηγφηεξε θνχξαζε ζε πξννξηζκνχο πνπ ρξεηάδεηαη ή απιά έρνπκε αλάγθε λα πάκε, είηε είλαη πνιχ καθξηά, είηε ειαθξψο πην θνληά. κσο δελ ππήξρε ιφγνο λα κείλνπλ πίζσ ηα αγαπεκέλα καο θαηνηθίδηα. Αιιά αλ ηα αγαπάκε φζν ιέκε πξέπεη θαη λα ηνπο παξέρνπκε αζθάιεηα. Γη απηφ φηη θαηνηθίδην θαη λα έρνπκε πξέπεη λα ςάμνπκε λα βξνχκε ηνλ ζσζηφ ηξφπν κεηαθνξάο ηνπ. Πηζηέςηε κε φζν ςάρλεη θαλείο βξίζθεη. *Αλ έρεη θάπνηνο θάπνην πηελφ ζπίηη ηνπ, γηα παξάδεηγκα παπαγαιάθηα ή θαη κεγάιν παπαγάιν θαη ζέιεη λα ηνλ κεηαθέξεη δελ κπνξεί λα ην θάλεη ρσξίο θινπβί. Γηαηί απηφ είλαη αλεχζπλν, θαζψο θαη επηθίλδπλν. *Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα άιια δσάθηα φπσο ν ζθχινο. Σν ηαμίδη κε ην απηνθίλεην κπνξεί λα απνδεηρζεί επηθίλδπλν γηα ην ζθχιν φπσο θαη γηα ηελ νηθνγέλεηα. Αλ θξελάξεηε απφηνκα ν ζθχινο, πνπ απνλήξεπηνο ραδεχεη ζην πίζσ θάζηζκα, κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε επηθίλδπλε ηνξπίιε. Γη απηφ θαη έρνπλ εθεπξεζεί θάπνηνη ηξφπνη κεηαθνξάο: 14

15 1. Κινπβί κεηαθνξάο: Ζ αζθαιέζηεξε θαη επθνιφηεξε ζέζε γηα ηνλ ζθχιν, αλ έρεηε κεγάιν απηνθίλεην, είλαη ζε εηδηθφ θινπβί (πιαζηηθφ ή κεηαιιηθφ). Σν θαιχηεξν είλαη έλα θινπβί κε αεξνπνξηθέο πξνδηαγξαθέο, νχηνο ψζηε λα κελ ρξεηάδεζηε άιιν αλ ρξεηαζηεί λα κεηαθέξεηε ηνλ ζθχιν ζαο κε αεξνπιάλν. Γηα ηνπο κεγαιφζσκνπο ζθχινπο πξνηηκφηεξν είλαη έλα θινπβί πνπ αλνίγεη ζην πιάη, πνπ λα κελ ρξεηάδεηαη λα ζεθψλεηε ην θινπβί καδί κε ην ζθχιν. Πξνζέμηε φκσο ην θινπβί λα είλαη αξθεηά ζηαζεξφ κέζα ζην απηνθίλεην, γηαηί είλαη πηζαλφλ ν ζθχινο ζαο λα ηξνκνθξαηεζεί κε ηηο ζηξνθέο ή ηηο ιαθθνχβεο πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ ζηνλ δξφκν. Δπίζεο αλ είζηε αλάκεζα ζην λα πάξεηε κεηαιιηθφ ή πιαζηηθφ θινπβί λα μέξεηε φηη ην κεηαιιηθφ είλαη πάληα πην δξνζεξφ. 2. Γηαρσξηζηηθφ θηγθιίδσκα: Σνπνζεηείηαη ζην ρψξν απνζθεπψλ, φπνπ ηαμηδεχεη ν ζθχινο, θαη ζηα πίζσ θαζίζκαηα. Πξέπεη λα ζηεξηρζεί θαιά γηα λα κελ ππνρσξήζεη αλ ππάξρεη θξελάξηζκα φηαλ ν ζθχινο ζα πέζεη πάλσ ηνπ κε δχλακε. 3. Εψλε αζθαιείαο: Λεηηνπξγεί φπσο ε θαλνληθή δψλε αζθαιείαο γηα παηδηά, Γελ επηηξέπεηαη λα θάζεηαη ζην κπξνζηηλφ θάζηζκα θαη πξέπεη λα έρεη θαηάιιειν κέγεζνο αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ ζθπιηνχ. 4. Καζίζκαηα ηεο κπξνζηηλήο ζέζεηο: 15

16 *Οη γάηεο επίζεο κπνξνχλ λα θάλνπλ δεκηά ειεχζεξεο κέζα ζην ακάμη. Βέβαηα δελ ππάξρνπλ πνιιέο επηινγέο παξά κφλν ην θινπβί. Αιιά είλαη πνιχ αζθαιέο αλ έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά θαη κπνξεί λα κπεη θαη ζε αεξνπιάλν. Απηά ήηαλ κεξηθά παξαδείγκαηα γηα ην πψο λα πξνζηαηέςεηε ηα αγαπεκέλα ζαο θαηνηθίδηα αιιά θαη ηνλ ίδην ζαο ηνλ εαπηφ. Εψα & Αηπρήκαηα κέξνο 1ν ηαλ βξηζθφκαζηε ζην απηνθίλεην πξέπεη λα είκαζηε αζθαιήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα θνξνχλ φινη φζνη είλαη εληφο δψλε. Γηαηί απηφ λα κελ ηζρχεη θαη γηα η θαηνηθίδηα δψα πνπ βξίζθνληαη ζην ακάμη; Τπάξρνπλ ηφζνη ηξφπνη γηα λα πξνζηαηεπζνχλ απηά ηα πιαζκαηάθηα (βιέπε πξνεγνχκεν θεθάιαην) γηαηί λα κελ δηαιέμνπκε έλαλ γηα λα ηα πξνζηαηέςνπκε θαη απηά; Σν θχξην ζέκα είλαη φηη πξνζηαηεχν ληαο απηά πξνζηαηεχνπκε θαη ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ. Γηαηί ινηπφλ λα κελ θάλνπκε θάηη; Καζεκεξηλά γχξν καο ππάξρνπλ αηπρήκαηα θπξίσο κε απηνθίλεηα, δελ πηζηεχσ θαλέλαλ πνπ λα κελ γλσξίδεη έλα ην ιηγφηεξν θαη αδχλαην λα είλαη κφλν έλα. Μήπσο έρεηε αλαξσηεζεί πνηέ αλ έθηαηγε θάπνην δψν; Αλ νδεγείηε γηα παξάδεηγκα λχρηα θαη είζηε απφιπηα απνξξνθεκέλνο ζ απηφ πνπ θάλεηε θαη αξρίζεη λα γαβγίδεη ν αγαπεκέλνο ζαο ζθχινο πηζηεχεηε φηη δελ ζα ηξνκάμεηε; Ή αλ ε γαηνχια ζαο αξρίζεη λα ηξίβεηαη ζηα πφδηα ζαο; Αλ αγαπάηε ηελ δσή ζαο, ηηο δσέο ηηο νηθνγέλεηάο ζαο αιιά θαη ησλ θαηνηθίδησλ ζαο θαιφ ζα ήηαλ ηα θξνληίζεηε λα είλαη δεκέλα. 16

17 Εψα & Αηπρήκαηα κέξνο 2o Αηπρήκαηα ιφγν δψσλ δελ γίλνληαη κφλν κε ηα δψα εληφο ηνπ απηνθηλήηνπ αιιά πνιιά γίλνληαη θαη φηαλ ηα δψα είλαη εθηφο ακαμηνχ, ειεχζεξα ζηνλ δξφκν. Μεξηθνί απφ καο πηζηεχνπλ είηε φηη ηα δψα δελ έρνπλ ςπρή είηε φηη έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα αθαηξνχλ δσέο ρσξίο λα ινγνδνηνχλ ζε θαλέλαλ. Λνηπφλ, θαηά ηελ γλψκε κνπ θάλνπλε ιάζνο θαη ζηα δχν. Γηαηί θαη ηα δχν έρνπλ έλα απνηέιεζκα πνπ είλαη ιαλζαζκέλν, φηη ην λα ζθνηψλεηο δελ είλαη θαθφ. Καη αλ αξρίζεηο λα ζθέθηεζαη έηζη κε ηα δψα πνηνο κνπ εγγπάηαη εκέλα φηη θάπνηα ζηηγκή δελ ζα ζειήζεηο λα δνινθνλήζεηο θαη άλζξσπν. Αιιά ην ζέκα καο είλαη ηα δψα πνπ θαζεκεξηλά πεζαίλνπλ ζηνπο δξφκνπο απφ αζπλείδεηνπο νδεγνχο πνπ δελ ηα ζθέθηνληαη. πγθξνχζεηο κε δψα θαη ηδηαίηεξα ειάθηα αληηπξνζσπεχνπλ πάλσ απφ ην 4% ησλ αηπρεκάησλ ησλ Ζ.Π.Α. θ ζθνηψζεθαλ 111 άλζξσπνη ην Δλψ έλα πξαθηνξείν εηδήζεσλ αλαθέξεη ζπγθξνχζεηο κε ειάθηα θαη ην Ηλζηηηνχην Αζθαιηζηηθψλ Πιεξνθνξηψλ αλαθέξεη ζπγθξνχζεηο ηνλ ρξφλν ελψ ε θάζε ζχγθξνπζε θνζηνινγείηαη πεξίπνπ δνιάξηα δνιάξηα είλαη πνιιά ρξήκαηα γηα κηα κφλν ζχγθξνπζε, είλαη επξψ πνπ ζχκθσλα κε ηα λέα δεδνκέλα έλαο άλζξσπνο πνπ παίξλεη ηνλ θαηψηεξν κηζζφ (586επξψ) ζα ρξεηαζηεί 5 κήλεο εξγαζίαο γηα λα θαηαθέξεη λα πιεξψζεη. Γη απηφ ζα ήηαλ θαιφ λα πξνζέρνπκε ιηγάθη. ηελ Δγλαηία Οδφ ππάξρνπλ πάξα πνιιά πεξηζηαηηθά. Ζ Δγλαηία Οδφο είλαη έλαο απηνθηλεηφδξνκνο ηεο Διιάδαο κε κήθνο 670 ρικ. Ξεθηλάεη απφ ηελ Ζγνπκελίηζα, δηαζρίδεη νιφθιεξε ηε βφξεηα Διιάδα, θαη θαηαιήγεη ζηα Διιελνηνπξθηθά ζχλνξα ζηνπο Κήπνπο. Απφ ηελ αξρή πνπ θηηάρηεθε δελ είραλ ζθεθηεί ηελ παλίδα ησλ πεξηνρψλ πνπ δηαζρίδεη. Ο πξνζηαηεπηηθφο θξάθηεο πνπ ππάξρεη δελ έρεη ην θαηάιιειν χςνο, ελψ δελ είλαη θαη θαιά ζηεξεσκέλνο (ζχκθσλα κε ηηο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο) κε απνηέιεζκα ηα δψα αλίδεα ηνλ πεξλάλε ρσξίο πνιιέο θνξέο γπξηζκφ. κσο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα πξνζηαηέςνπλ ηα δψα θαη ηνλ άλζξσπν έβαιαλ ηακπέιεο, πνιχ ζσζηά, ηνπιάρηζηνλ λα ππελζπκίδεη ζηνπο νδεγνχο λα πξνζέρνπλ. 17

18 Πνιιέο θνξέο ηα δψα απηά πνπ ζθνηψλνπκε κεηά πξέπεη λα ηα πξνζηαηέςνπκε απφ ηνλ αθαληζκφ ηνπο φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπο ιχθνπο. ηελ νξεηλή Διιάδα δνπλ πεξίπνπ 700 ιχθνη θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 25% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ράλεηαη εμαηηίαο ηνπ αλζξψπνπ. Μήπσο ζα έπξεπε λα ηνπο πξνζέρνπκε ηψξα πνπ ππάξρνπλ πξηλ αθαληζηνχλ; Δθηφο απφ ιχθνπο ζπρλφ θαηλφκελν ζηελ Δγλαηία είλαη θαη ηα πηψκαηα αξθνχδσλ. Οη αξθνχδεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν εθηηκάηαη φηη είλαη ηνπιάρηζηνλ άηνκα. 18

19 Δπηπρψο ππάξρνπλ θαη θάπνηνη άλζξσπνη πνπ καδεχνπλ ηα θαεκέλα ηα δσάθηα απφ ηνλ δξφκν. Internet: Πεγέο &Itemid=0 id=71&lang=el εξιηδάθε Άλλα-Μαξία 19

20 2.2. Πεδνί θαη πνδήιαηα Πνδήιαηα Πξηλ Ξεθηλήζεηο: Πξνηνχ νδεγήζεηο έλα πνδήιαην, πξέπεη λα δεηο αλ είλαη θαηάιιειν γηα ην χςνο ζνπ. Γελ πξέπεη λα είλαη νχηε πνιχ κεγάιν νχηε πνιχ κηθξφ. Πξέπεη λα ζηγνπξεπηείο φηη δελ έρεη θακία βιάβε. Σα θξέλα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη ηα ιάζηηρα λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη θνπζθσκέλα φζν ρξεηάδεηαη. Ζ αιπζίδα λα είλαη ζην θαηάιιειν χςνο ξπζκηζκέλε θαη ιαδσκέλε. Πξέπεη λα θνξάο εηδηθφ θξάλνο γηα πνδήιαην γηα λα ζε πξνζηαηέςεη απφ αηχρεκα. Με θνξάο ζθνχξα ξνχρα αιιά αλνηρηφρξσκα ή αληαλαθιαζηηθά, γηα λα είζαη νξαηφο ζηνπο νδεγνχο ησλ νρεκάησλ θαη ηελ εκέξα αιιά θαη ηε λχρηα. Αλ Πξφθεηηαη Να Μεηαθέξεηο Κάηη: Γελ πξέπεη λα αθνχο κνπζηθή κε αθνπζηηθά γηαηί δελ ζα αληηιακβάλεηαη ηη γίλεηαη γχξσ ζνπ θαη ε πξνζνρή ζνπ ζα είλαη κεησκέλε. ηαλ ζέιεηο λα κεηαθέξεηο θάηη κε ην πνδήιαηφ, θαιφ ζα είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηο ζαθίδην πιάηεο ή λα ην δέζεηο ζηε ζράξα, αλ ην πνδήιαην ζνπ δηαζέηεη. Δίλαη επηθίλδπλν λα κεηαθέξεηο ηζάληεο πάλσ ζην ηηκφλη ηνπ πνδειάηνπ γηαηί δελ είλαη πάληα ζηαζεξφ θαη κπνξεί λα ράζεηο ηελ ηζνξξνπία ζνπ. Όηαλ ηαζκεχεηο ην πνδήιαην: Γελ πξέπεη λα ζηαζκεχεηο ην πνδήιαηφ ζνπ ζε ρψξνπο φπνπ ζα εκπνδίδεη ηελ θίλεζε ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ. Δπίζεο, φηαλ ην αθήλεηο έμσ, ζα πξέπεη λα ην θιεηδψλεηο. Όηαλ Κπθινθνξείο: Να θξαηάο ζθηρηά θαη κε ηα δχν ρέξηα ην ηηκφλη, γηα λα έρεηο πάληα ηνλ έιεγρν. Να ηεξείο ηνπο θαλφλεο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. Να παξαθνινπζείο ην δξφκν κπξνζηά ζνπ θαη λα είζαη ζε εηνηκφηεηα γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηα θξέλα, φηαλ ρξεηαζηεί. 20

21 Με κεηαθέξεηο επηβάηε αλ δελ ππάξρεη ζέζε ζην πνδήιαηφ ζνπ. ηαλ ζέιεηο λα ζηξίςεηο δεμηά ή αξηζηεξά, θνίηαμε πξψηα πίζσ ζνπ πξνο ηε κεξηά πνπ ζέιεηο λα ζηξίςεηο, γηα λα βεβαησζείο φηη δελ έξρεηαη θαλέλα φρεκα. Πνηέ κε δέλεηο θαηνηθίδην ζην πνδήιαηφ ζνπ γηα λα ην παο βφιηα. Να θηλείζαη πάληα ζηελ άθξε ηεο δεμηάο ισξίδαο γηα λα κελ εκπνδίδεηο ηελ θπθινθνξία θαη γηα λα είζαη πην αζθαιήο. Να πξνζέρεηο πάληα ηνπο πεδνχο πνπ ζέινπλ λα δηαζρίζνπλ ην δξφκν θαη λα είζαη πξνζεθηηθφο φηαλ ππάξρνπλ απηνθίλεηα ζηακαηεκέλα θαη νη επηβάηεο αλνίγνπλ ηηο πφξηεο ηνπο. Πεδνί Αλ θαη ην πεξπάηεκα είλαη πνιχ επεξγεηηθφ γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ - θαη θαηάιιειν γηα ειηθησκέλνπο θαη παηδηά - νη πεδνί θηλδπλεχνπλ απφ αηπρήκαηα πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άιινπο ρξήζηεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Καλφλεο θπθινθνξίαο γηα πεδνχο Μπνξεί λα ζεσξείηαη απηνλφεην, αιιά ζην νδφζηξσκα πξέπεη λα βαδίδεηε κφλνλ φηαλ δελ έρεηε άιιε επηινγή, δειαδή φηαλ δελ ππάξρνπλ πεδνδξφκηα ή θξάζπεδα. ηελ πεξίπησζε απηή, βαδίζηε ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ, εθ' ελφο δπγνχ θαη αληίζεηα πξνο ην ξεχκα θπθινθνξίαο. Οη θαλφλεο γηα ηελ θπθινθνξία ησλ πεδψλ είλαη βαζηθνί θαλφλεο θαη αθνξνχλ ηε ζσκαηηθή καο αθεξαηφηεηα θαη ηε δσή καο. χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο, νδφο είλαη νιφθιεξε ε επηθάλεηα πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ δεκφζηα θπθινθνξία θαη πεδνδξφκην ην ππεξπςσκέλν ή άιισο δηαρσξηδφκελν ηκήκα ηεο νδνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνπο πεδνχο. Ο πεδφο φηαλ βαδίδεη ζε θάπνηα νδφ θαη ππάξρεη πεδνδξφκην, πξέπεη πάληνηε λα πεξπαηάεη πάλσ ζ απηφ δηφηη ηνπ παξέρεη κεγαιχηεξε αζθάιεηα, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο νδεγφο ράζεη ηνλ έιεγρν ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ. ηαλ δελ ππάξρεη πεδνδξφκην, πξέπεη λα βαδίδεη ζηελ άθξε ηνπ νδνζηξψκαηνο αιιά αληίζεηα κε ηελ θίλεζε ησλ απηνθηλήησλ, γηα λα κπνξεί λα δεη θάπνηα ιάζνο θίλεζε νδεγνχ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ βαδίζκαηνο ν πεδφο παίξλεη κε ηηο αηζζήζεηο ηνπ θάπνηα κελχκαηα, αθνπζηηθά θαη νπηηθά. Αθνπζηηθά ιέγνληαη ηα κελχκαηα πνπ παίξλεη ν πεδφο κε ηελ αίζζεζε ηεο αθνήο, φπσο π.ρ. ν ζφξπβνο απφ ηνλ θηλεηήξα ελφο απηνθηλήηνπ πνπ πιεζηάδεη πξνο ην κέξνο ηνπ. Απφ ηνλ ζφξπβν απηφ θαη ηελ έληαζή 21

22 ηνπ, ν πεδφο κπνξεί λα θαηαιάβεη ηη φρεκα είλαη(π.ρ. επηβαηηθφ, κνηνζηθιέηα, θνξηεγφ, ιεσθνξείν). Σα νπηηθά κελχκαηα, απηά δειαδή πνπ ιακβάλεη κε ηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο, ηνπ επηηξέπνπλ λα αληηιεθζεί ηελ απφζηαζε ελφο θηλνχκελνπ νρήκαηνο απφ απηφλ, ηνλ θσηεηλφ ζεκαηνδφηε γηα ηε δηέιεπζε ησλ πεδψλ, ηε ζήκαλζε γηα ηε δηάβαζε ησλ πεδψλ, ηα ζήκαηα πνπ θάλεη ν ηξνρνλφκνο, θ.ά. ε πεξίπησζε πνπ ην πεδνδξφκην είλαη βξεγκέλν, παγσκέλν ή έρεη ρηφλη, ν πεδφο δελ πξέπεη λα βαδίδεη κε ηα ρέξηα ζηηο ηζέπεο, γηα λα κπνξεί λα θξαηήζεη θαιχηεξα ηελ ηζνξξνπία ηνπ αλ γιηζηξήζεη. ηαλ δε, ν πεδφο ρξεηαζζεί λα θαηέβεη απφ ην πεδνδξφκην ζην νδφζηξσκα ζα πξέπεη λα πξνζέμεη ηα αθφινπζα: (α) Αλ ζην νδφζηξσκα ππάξρεη δηάβαζε πεδψλ νπσζδήπνηε λα ηελ δηαζρίζεη θάζεηα, ζχληνκα θαη βαδίδνληαο ζην κέζνλ απηήο. (β) Αλ ζηε δηάβαζε πεδψλ ηελ νπνία πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ππάξρνπλ θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο γηα πεδνχο, λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα ζήκαηά ηνπο. (γ) Αλ ζηε δηάβαζε δελ ππάξρνπλ θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο πεδψλ, αιιά ε θπθινθνξία ξπζκίδεηαη κε θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο νρεκάησλ ή απφ ηξνρνλφκνπο θαη δίλεηαη ζήκα λα πξνρσξήζνπλ ηα νρήκαηα, λα κελ θαηεβαίλεη ζην νδφζηξσκα. (δ) ε δηαβάζεηο πνπ ε θπθινθνξία ηφζν ησλ πεδψλ φζν θαη ησλ νρεκάησλ δελ ξπζκίδεηαη κε θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο, λα κελ θαηεβαίλεη ζην νδφζηξσκα πξηλ ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ απφζηαζε θαη ηελ ηαρχηεηα ησλ νρεκάησλ ηα νπνία πιεζηάδνπλ. (ε) ε ηζφπεδνπο νδηθνχο θφκβνπο, ζηνπο νπνίνπο ε θπθινθνξία ξπζκίδεηαη κε θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο νρεκάησλ ή ηξνρνλφκνπο, λα δηαζρίδεη ην νδφζηξσκα βαδίδνληαο παξάιιεια κε ηα θηλνχκελα νρήκαηα. (ζη) Να δηαζρίδεη ην νδφζηξσκα θάζεηα ρσξίο λα βξαδππνξεί ή λα ζηακαηά ζε απηφ αδηθαηνιφγεηα. Θαλαηεθφξα αηπρήκαηα πεδψλ Πεξίπνπ ην 21% ησλ αηφκσλ πνπ ράλνπλ ηε δσή ηνπο ζε ηξνραία αηπρήκαηα ζηελ ΔΔ είλαη πεδνί. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο είλαη άλσ ησλ 65 εηψλ. Σα αγφξηα θάησ ησλ 19 εηψλ έρνπλ δηπιάζηα πηζαλφηεηα λα ππνθχςνπλ κεηά απφ ηξαπκαηηζκφ ηνπο ζε ηξνραίν απφ φηη ηα θνξίηζηα ηεο ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο. ηφρνο ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζαλάησλ Ο αξηζκφο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη πεδνί κπνξεί λα κεησζεί κε ηα αθφινπζα κέηξα: επηβνιή νξίσλ ηαρχηεηαο ζε θάζε πεξηνρή 22

23 κε δηαθνπηφκελα πεδνδξφκηα θαηάιιεινο θσηηζκφο ησλ δξφκσλ ρξεζηκνπνίεζε αλαθιαζηηθψλ ξνχρσλ θαη αμεζνπάξ (θσζθνξίδνληα) θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ηνπ κπξνζηηλνχ κέξνπο ησλ απηνθηλήησλ (ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε ζνβαξφηεηα ησλ ηξαπκαηηζκψλ). ρέδηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ ΔΔ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πεδψλ Tν ζχζηεκα αηζζεηήξσλ κηθξήο εκβέιεηαο Watch-over αληρλεχεη πφηε ην απηνθίλεην πξφθεηηαη λα ρηππήζεη πεδφ, νχησο ψζηε ν νδεγφο λα αιιάμεη απφηνκα πνξεία ή λα θξελάξεη. ην πιαίζην πξνγξακκάησλ, φπσο ην APROSYS, έρεη κειεηεζεί πψο κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ νη ζσκαηηθέο βιάβεο ζε πεδφ ράξε ζηελ αιιαγή ηνπ ζρήκαηνο ηνπ κπξνζηηλνχ κέξνπο ηνπ απηνθηλήηνπ. Σν παηδί πεδφο Σν 30% ησλ λεθξψλ απφ ηξνραία αηπρήκαηα ζηελ Διιάδα είλαη πεδνί θαη θπξίσο παηδηά θαη έθεβνη. Σν παηδί σο πεδφο κεηνλεθηεί ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηνπο ελειίθνπο εμαηηίαο θπζηθψλ αδπλακηψλ, γη' απηφ ρξεηάδεηαη εθπαίδεπζε θαη επηηήξεζε. Σν παξάδεηγκα ησλ ελειίθσλ είλαη ην θαιχηεξν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. Καιφ είλαη λα δηδάζθνληαη ηα παηδηά απφ πνιχ κηθξά ηνπο θαλφλεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο θαη λα κάζνπλ ζηγά-ζηγά λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζήκαηα ηεο Σξνραίαο. εκαληηθή είλαη θαη ε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ απφζηαζε, ηαρχηεηα θαη ήρνο, πνπ φκσο πξνυπνζέηεη λεπξνινγηθή σξηκφηεηα, ε νπνία απνθηάηαη βαζκηαία. Κξαηάκε, ινηπφλ, πάληα ην ρέξη ησλ παηδηψλ πνπ ζπλνδεχνπκε θαη πεξπαηάκε ζσζηά, πάληα ζην πεδνδξφκην θαη έρνληαο ην παηδί απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά, ζεβφκελνη φινπο ηνπο θαλφλεο. Γηα παξάδεηγκα, δελ δηαζρίδνπκε ην δξφκν ζηηο δηαβάζεηο πεδψλ αλ δελ αλάςεη πξάζηλν, αθφκα θη αλ ν δξφκνο είλαη έξεκνο. Αλ δελ ππάξρεη θσηεηλφο ζεκαηνδφηεο, ζηακαηάκε ζηελ άθξε ηνπ πεδνδξνκίνπ, βξίζθνπκε έλα αζθαιέο ζεκείν, ειέγρνπκε νπηηθά θαη αθνπζηηθά πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο γηα νρήκαηα θαη, φηαλ ν δξφκνο είλαη ειεχζεξνο, ηνλ δηαζρίδνπκε γξήγνξα θαη θάζεηα. Δηδηθφηεξα σο πξνο ηηο ειηθίεο ησλ παηδηψλ: Παηδηά κηθξφηεξα ησλ 8 ρξφλσλ δελ πξέπεη λα θπθινθνξνχλ πνηέ κφλα ηνπο ζηνπο δξφκνπο θαη έρνπλ αλάγθε απφ απζηεξή θαη ζπλερή επηηήξεζε. Παηδηά κεγαιχηεξα ησλ 9 ρξφλσλ, κεηά νπφ θαιή εθπαίδεπζε, κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ κφλα ηνπο ή θαη λα δηαζρίδνπλ γλσζηνχο θαη φρη πνιπζχρλαζηνπο δξφκνπο ή δξφκνπο πνιπζχρλαζηνπο πνπ έρνπλ θαιή ζεκαηνδφηεζε. Παηδηά άλσ ησλ 12 ρξφλσλ -αιιά φρη κηθξφηεξα- δηαζέηνπλ πηα ηηο δπλαηφηεηεο λα ζπκπεξηθέξνληαη ζηνπο δξφκνπο ζσζηά, φπσο θαη νη ελήιηθεο. 23

24 πκβνπιέο αζθάιεηαο Πξνζπαζήζηε λα κάζεηε ζηα παηδηά ζαο ηνπο θαλφλεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο φζν λσξίηεξα γίλεηαη. Πεξπαηάηε θξαηψληαο ηα παηδηά πάληα απφ ην ρέξη, εμεγψληαο ζηελ πνξεία ζην παηδί, θαζεηί πνπ βιέπεηε θαη θάλεηε ζην δξφκν. Μάζεηε ζην παηδί πψο λα ρξεζηκνπνηεί ηελ φξαζε θαη ηελ αθνή ηνπ φηαλ βξίζθεηαη ζην δξφκν θαη κε ηε κνξθή παηρληδηνχ εμεηάζηε εάλ έρεη θαηαλνήζεη. Δπηζεκάλεηε θαη άιινπο θηλδχλνπο πνπ πξέπεη λα πξνζέρεη (πρ, φηαλ θηλείηαη ζην πεδνδξφκην κπνξεί λα βγεη θάπνην απηνθίλεην απφ έλα γθαξάδ, ή ιφγσ εκπνδίνπ λα ρξεηαζηεί λα βγεη γηα ιίγν ζην δξφκν. Γψζηε ην θαιφ παξάδεηγκα. Πνηέ κελ παξαβηάδεηε ηνλ ΚΟΚ, εηδηθά φηαλ είζηε κε ην παηδί ζαο, θαζψο ηα παηδηά ηείλνπλ λα αληηγξάθνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο. ΠΖΓΔ 7: &catid=56: &Itemid=352 θνπξαδάθε Μνζρνχια 2.3. Παηδηά Παηδηθά θαζίζκαηα απηνθηλήηνπ θαη αζθάιεηα Κάζε ρξφλν πνιιά παηδηά πεζαίλνπλ ή ηξαπκαηίδνληαη ζε νδηθά δπζηπρήκαηα. ε κηα ζχγθξνπζε κε ηαρχηεηα 50 ρηιηνκέηξσλ ηελ ψξα έλα παηδί πνπ δελ είλαη νξζά πξνζδεκέλν, κπνξεί λα εθηηλαρζεί κε δχλακε ίζε κε 30 κέρξη 60 θνξέο ην βάξνο ηνπ. ηελ Δπξψπε δχν πεξίπνπ παηδηά κηθξφηεξα ηνπ ελφο έηνπο βξίζθνπλ θάζε κέξα ηνλ ζάλαην ζε ηξνραία αηπρήκαηα. Ζ θπξηφηεξε αηηία ζαλάηνπ ή ηξαπκαηηζκνχ είλαη είηε ε έιιεηςε ελφο ζπζηήκαηνο πξφζδεζεο ηνπ παηδηνχ, είηε ε ιαλζαζκέλε ρξήζε ηνπ. 24

25 Ζ ζσζηή επηινγή θαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπ παηδηθνχ θαζίζκαηνο θαη ησλ δσλψλ αζθαιείαο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ κέρξη θαη 70% ηνπο ζαλάηνπο θαη ηνπο ηξαπκαηηζκνχο απφ ηξνραία αηπρήκαηα. Σα παηδηά πξέπεη πάληνηε λα ηαμηδεχνπλ ζε εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ παηδηθά θαζίζκαηα έζησ θαη αλ ε απφζηαζε πνπ ζα δηαλπζεί είλαη κηθξή. Σν 40% ησλ ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ ζπκβαίλνπλ ζε δηαδξνκέο κηθξφηεξεο ησλ 3 ρηιηνκέηξσλ. Ζ ρξήζε παηδηθνχ θαζίζκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή δηα λφκνπ. Άιιεο ελδείμεηο φπσο RESTRICTED, SEMI-UNIVERSAL θαη VEHICLE- SPECIFIC πξνεηδνπνηνχλ φηη ην θάζηζκα δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάζε φρεκα, γη απηφ δηεξεπλείζηε θαηά πφζνλ είλαη ζπκβαηφ κε ην δηθφ ζαο απηνθίλεην. Οη έιεγρνη αζθάιεηαο ηνπ παηδηθνχ θαζίζκαηνο πνπ γίλνληαη πεξηιακβάλνπλ εθηφο ησλ άιισλ, κεησπηθή θαη νπίζζηα ζχγθξνπζε θαζψο θαη δνθηκαζία αλαηξνπήο ηνπ θαζίζκαηνο θαη γίλνληαη απφ ηελ ISO (International Standard Organization) θαη ηελ GRSP ζηελ νπνία εθπξνζσπνχληαη ηα Τπνπξγεία Μεηαθνξψλ, νη θαηαζθεπαζηέο θαη πξνκεζεπηέο εμνπιηζκνχ απηνθηλήησλ θαη νξγαλψζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Καλφλεο αζθαιείαο Υξεζηκνπνηείηε πάληνηε ην θαηάιιειν παηδηθφ θάζηζκα ζην απηνθίλεην ζαο αξρίδνληαο απφ ηε κέξα πνπ θεχγεηε απφ ην καηεπηήξην. ια ηα παηδηά θάησ ησλ 13 εηψλ πξέπεη λα θάζνληαη ζην πίζσ θάζηζκα. Ζ πην αζθαιήο ζέζε είλαη ην κέζνλ ηνπ πίζσ θαζίζκαηνο. Δάλ έρεηε δχν ή πεξηζζφηεξα παηδηά πξέπεη απαξαίηεηα λα εθαξκφζεηε μερσξηζηφ θάζηζκα γηα θάζε παηδί αλάινγα πάληνηε κε ην βάξνο θαη ηε ειηθία ηνπ φπσο θαίλεηαη ζηε θσηνγξαθία. Δίλαη αζθαιέζηεξν λα ηνπνζεηείηε ην παηδηθφ θάζηζκα ζηα πίζσ θαζίζκαηα ηνπ απηνθηλήηνπ, αιιά αλ ρξεηαζηεί λα ηνπνζεηήζεηε παηδηθφ θάζηζκα πνπ βιέπεη πξνο ηα πίζσ ζην κπξνζηηλφ θάζηζκα (ηνπ ζπλνδεγνχ) απελεξγνπνηείζηε ηνλ αεξφζαθν ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο (ηδίσο ηνλ πιατλφ) Σα πην πνιιά απηνθίλεηα θέξνπλ θσηεηλή ζήκαλζε απελεξγνπνίεζεο ηνπ αεξφζαθνπ. Μεξηθνί θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ θαηαζθεπάδνπλ θαη ηα δηθά ηνπο παηδηθά θαζίζκαηα γηα ηελ ειηθία 0-12 κελψλ. Σν πιενλέθηεκα ηνπο είλαη φηη κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζην κπξνζηηλφ θάζηζκα απελεξγνπνηείηαη απηφκαηα ν αεξφζαθνο. 25

26 Μελ αθήλεηε ην παηδί ζαο κφλν ηνπ ζην απηνθίλεην ρσξίο επηηήξεζε. Τπάξρεη θίλδπλνο ζεξκνπιεμίαο ή αηπρήκαηνο. Μελ αθήλεηε ην παηδί ζαο κέζα ζην θάζηζκα ηνπ απηνθηλήηνπ πεξηζζφηεξν απφ κηάκηζε ψξα. ε καθξηλά ηαμίδηα είλαη θαιχηεξα λα θάλεηε ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο. Οη θιεηδαξηέο αζθαιείαο γηα ηα παηδηά πξέπεη πάληα λα είλαη ελεξγνπνηεκέλεο. Ζ ρεηξφηεξε ζέζε γηα λα ηαμηδεχεη ην παηδί είλαη ζηελ αγθαιηά ζαο ή ζηα γφλαηα ζαο ζηε ζέζε ηνπ ζπλνδεγνχ. ε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ην παηδί ζα ζηξηκσρηεί κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο ζαο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ νρήκαηνο κε ζνβαξφηαην θίλδπλν γηα ηε δσή ηνπ. Αθφκα θαη αλ ρξεζηκνπνηείηε ηε δψλε αζθάιεηάο ζαο ην παηδί ζα εθζθελδνληζηεί απφ ηα ρέξηα ζαο, φζν θαη αλ πξνζπαζήζεηε λα ην θξαηήζεηε. Με ην ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ αεξφζαθν. Φνξείηε πάληνηε ηελ δψλε αζθαιείαο ζαο θαη επηκέλεηε λα ηε θνξνχλ φινη. Έηζη δίλεηε ην θαιφ παξάδεηγκα ζηα παηδηά ζαο. Με θνξάηε φκσο ηε δψλε αζθαιείαο γχξσ ζαο καδί κε ην παηδί ζαο ή λα βάδεηε ηε δψλε αζθαιείαο γχξσ απφ δχν παηδηά. Μελ πηείηε πνηφ εάλ ζα νδεγήζεηε θαη κελ νδεγήζεηε αλ έρεηε πηεη είηε έρεηε παηδηά ζην απηνθίλεην ζαο είηε φρη. Μελ θάλεηε πξάγκαηα πνπ απνζπνχλ ηε πξνζνρή ζαο (π.ρ. ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ) Σεξείηε πάληνηε ην φξην ηαρχηεηαο. Να ζπκάζηε πάληα φηη κηα βίαηε πξφζθξνπζε κε ηαρχηεηα 60 ρηι. ηελ ψξα αληηζηνηρεί κε πηψζε απφ ηνλ 3ν φξνθν ελφο θηηξίνπ. χκθσλα κε ηνπο λένπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Δ θαη ηεο Ακ. Αθαδ. Παηδίαηξσλ πνπ δεκνζηεχζεθαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2011 ηα βξέθε / λήπηα πξέπεη λα ηαμηδεχνπλ ζε θάζηζκα πνπ βιέπεη πξνο ηα πίζσ γηα φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν δηάζηεκα θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη φρη ιηγφηεξν απφ 2 ρξφληα. Μπνξνχλ λα αξρίζνπλ λα ηαμηδεχνπλ ζε θάζηζκα πνπ βιέπεη κπξνζηά φηαλ ην θεθάιη ηνπο είλαη πην ςειά απφ ην πάλσ κέξνο ηνπ θαζίζκαηνο, ή φηαλ βάξνο ηνπο ππεξβαίλεη ην βάξνο γηα ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην θάζηζκα. (Γελ πεηξάδεη αλ ηα πφδηα ηνπο είλαη ιπγηζκέλα). Σχπνη παηδηθψλ θαζηζκάησλ γηα ην απηνθίλεην. 1. Κάζηζκα πνπ βιέπεη πξνο ηα πίζσ (βξεθηθή ειηθία 0-12 κελψλ ) ια ηα βξέθε πξέπεη λα ηαμηδεχνπλ ζε θαζίζκαηα πνπ βιέπνπλ πξνο ηα πίζσ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 12 κελψλ ή κέρξη ην βάξνο ηνπο λα είλαη 10 θηιά. Δάλ έλα παηδί είλαη πάλσ απφ 10 θηιά πξηλ ηελ ειηθία ησλ 12 κελψλ ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα ηαμηδεχεη ζε θάζηζκα πνπ βιέπεη πξνο ηα πίζσ κέρξη λα γίλεη 12 κελψλ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζην κπξνζηηλφ θαη ζην πηζηλφ θάζηζκα κε θιίζε 45 Ο. 26

27 Τπάξρνπλ δχν εηδψλ παηδηθά θαζίζκαηα πνπ βιέπνπλ πξνο ηα πίζσ. Απηά πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα γηα λα βιέπνπλ κφλν πξνο ηα πίζσ θαη απηά πνπ κεηαηξέπνληαη θαη βιέπνπλ θαη πξνο ηα εκπξφο γηα κεγαιχηεξεο ειηθίεο. Καη ηα δχν είλαη κηθξά θαη θέξνπλ ρεηξνιαβέο γηα εχθνιε κεηαθνξά ηνπ παηδηνχ. Υξεζηκνπνηνχληαη κέρξη ηα παηδηά λα θζάζνπλ ηα θηιά αλάινγα κε ην κνληέιν. Αξθεηά παηδηθά θαζίζκαηα έρνπλ εηδηθή βάζε ε νπνία κπνξεί λα παξακείλεη κφληκα ζην απηνθίλεην. Σν θάζηζκα θιεηδψλεη ζε εδηθή ππνδνρή ηεο βάζεο θαη έηζη δελ ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηείηε ηε βάζε ηνπ θάζε θνξά πνπ ηαμηδεχεηε. 2. Μεηαηξεπφκελν θάζηζκα (λεπηαθή-πξνζρνιηθή ειηθία) Αξθεηά απφ ηα θιαζηθά θαζίζκαηα πνπ βιέπνπλ πξνο ηα πίζσ κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε θαζίζκαηα πνπ βιέπνπλ πξνο ηα εκπξφο γηα παηδηά πάλσ απφ 12 κελψλ ή πάλσ απφ 10 θηιά αθνχ αθνινπζήζεηε ηα εμήο βήκαηα: 1. Μεηαθηλήζηε ηηο δψλεο ηνπ θαζίζκαηνο ζηηο ςειφηεξεο ζρηζκέο νχησο ψζηε λα είλαη ζην χςνο ή πάλσ απφ ηνπο ψκνπο ηνπ παηδηνχ ζαο. 2. Μεηαθηλήζηε ηε ζέζε ηνπ θαζίζκαηνο απφ ηελ πιαγηαζηή ζηελ φξζηα ζέζε. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 3. Βεβαησζείηε φηη έρεηε πεξάζεη ηηο δψλεο ηνπ απηνθηλήηνπ δηα κέζνπ ησλ πξνζζίσλ ζρηζκψλ ηνπ θαζίζκαηνο φπσο αλαθέξεηαη ζηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 3. Κάζηζκα πνπ βιέπεη κπξνζηά (λεπηαθή-πξνζρνιηθή ειηθία) ηαλ ην παηδί ζαο θζάζεη ζηελ ειηθία ησλ 12 κελψλ ή ηα 10 θηιά είλαη αξθεηά κεγάιν θαη κπνξεί λα ηαμηδεχεη θαζηζηφ βιέπνληαο κπξνζηά. Σν θάζηζκα πνπ βιέπεη πξνο ηα εκπξφο θέξεη πιεπξηθή πξνζηαζία γηα ην θεθάιη, κέλεη κφληκα ζην απηνθίλεην θαη πξνζθέξεηαη θαη γηα κεγάια ηαμίδηα. Σα πην πνιιά θέξνπλ κεραληζκφ πνπ επηηξέπεη ζην θάζηζκα λα γίλεηαη πην πιαγηαζηφ γηα πην καθξηλά ηαμίδηα ή φηαλ ην παηδί ζέιεη λα θνηκεζεί. Υξεζηκνπνηείηαη γηα παηδηά απφ θηιά, ή 12 κελψλ κέρξη 5 ρξνλψλ. Γηα ηελ θαηεγνξία απηή (1-5 ρξνλψλ ή θηιά) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο ησλ παηδηψλ λέαο γελεάο βάζεη ηνπ πξνηχπνπ Isofix (Καλνληζκφο 44 Φεβξνπάξηνο 2004). Απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2006 φινη νη θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα εμνπιίδνπλ ηα νρήκαηα ηνπο κε ζχζηεκα Isofix. 27

28 Σν ζχζηεκα απηφ παξέρεη κεγαιχηεξε αζθάιεηα ηφζν θαηά ηελ ηνπνζέηεζε φζν θαη ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο θαη εγθαζίζηαηαη ζην απηνθίλεην ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε ησλ δσλψλ αζθαιείαο. Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ 3 ζηαζεξά ζεκεία πξφζδεζεο αιιά ην παηδηθφ θάζηζκα ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη ζπκβαηφ κε ην ζχζηεκα. Γίλνληαη ελέξγεηεο φπσο ην ζχζηεκα εθαξκνζηεί γηα φιεο ηηο ειηθίεο. 4. Αλπςσηηθφ θάζηζκα (πξνζρνιηθή-ζρνιηθή ειηθία) Σα αλπςσηηθά θαζίζκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αλπςψλνπλ ην παηδί ζε ηέηνην χςνο γηα λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δψλεο ηνπ απηνθίλεηνπ φπσο αθξηβψο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ελήιηθεο Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πάλσ δψλε πξέπεη λα πεξλά απφ ην κέζν ηνπ ψκνπ θαη ηνπ ζηήζνπο, ε δε θάησ δψλε απφ ην πάλσ κέξνο ησλ κεξψλ ηνπ παηδηνχ. Σα θαζίζκαηα απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο ειηθίεο ησλ 4-8 εηψλ. Κάζηζκα πνπ βιέπεη κπξνζηά θαη κεηαηξέπεηαη ζε αλπςσηηθφ (λεπηαθήπξνζρνιηθή-ζρνιηθή ειηθία) Απηά ηα θαζίζκαηα θέξνπλ δηθέο ηνπο δψλεο, πξέπεη φκσο απαξαίηεηα λα αζθαιίδνληαη ζθηθηά ζην θάζηζκα ηνπ απηνθηλήηνπ. Υξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ ειηθία ησλ 12 κελψλ κέρξη 4 εηψλ. ηαλ ην παηδί θζάζεη ηα θηιά ή ηελ ειηθία ησλ 4 εηψλ νη δψλεο ηνπ θαζίζκαηνο αθαηξνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη νη δψλεο αζθαιείαο ηνπ απηνθηλήηνπ, φπσο αθξηβψο ζην αλπςσηηθφ θάζηζκα. 5. Αλπςσηηθά καμηιάξηα πσο θαη ηα αλπςσηηθά θαζίζκαηα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παηδηά πνπ έρνπλ κεγαιψζεη, θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δψλεο αζθάιεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ. Πξννξίδνληαη γηα παηδηά βάξνπο 22 κέρξη 36 θηιψλ (ειηθίαο πεξίπνπ 6 13 εηψλ). Πνιιά απφ ηα λέα απηνθίλεηα θέξνπλ ελζσκαησκέλα παηδηθά θαζίζκαηα ζην κέζν ηνπ πίζσ θαζίζκαηνο. (build in). Παηδηά κέρξη ηελ ειηθία ησλ 13 εηψλ ζα πξέπεη λα ηαμηδεχνπλ πάληνηε ζην πίζσ θάζηζκα ηνπ απηνθηλήηνπ. ε πεξίπησζε πνπ είλαη απφιπηε αλάγθε λα θαζίζνπλ ζην κπξνζηηλφ θάζηζκα ζα πξέπεη λα κεηαθηλήζνπλ ην θάζηζκα ηνπ απηνθηλήηνπ φζν πην καθξηά κπνξνχλ απφ ηνλ αλεκνζψξαθα ηνπ απηνθηλήηνπ θαη λα θνξέζνπλ ηηο δψλεο αζθαιείαο. Απφ ηελ ειηθία ησλ 8-10 εηψλ ή ην χςνο ησλ 140 εθαηνζηψλ θαη άλσ ηα παηδηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θαλνληθέο δψλεο αζθαιείαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 28

29 Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε παηδηθφ θάζηζκα λα ζπκάζηε πάληα Σν θάζηζκα πξέπεη λα ζηεξεσζεί ζθηθηά ζην απηνθίλεην κε ηηο δψλεο λα πεξλνχλ απφ ηηο θαηάιιειεο ππνδνρέο θαη λα κελ επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ ζηα πιάγηα πάλσ απφ 2 εθαηνζηά. Σν παηδηθφ θάζηζκα πξέπεη λα βιέπεη ζηελ ζσζηή θαηεχζπλζε αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ηελ ειηθία θαη βάξνο ηνπ παηδηνχ. Σν παηδί πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί εθαξκνζηά θαη άλεηα ζην παηδηθφ θάζηζκα. Σνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο είλαη θαιχηεξα λα αθαηξέζεηε ρνληξά παιηνπδάθηα γηα θαιχηεξε άλεζε. Σν θάζηζκα πξέπεη λα είλαη αξθεηά πιαγηαζηφ γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα ηνπ θεθαιηνχ ηνπ παηδηνχ. Σα πην πνιιά θαζίζκαηα έρνπλ ξπζκηζηέο γηα αιιαγή ηεο ζέζεο. Σα ππνζηεξίγκαηα θεθαιήο (head restraints) πξέπεη λα είλαη νξζά ξπζκηζκέλα. Βεβαησζείηε φηη ε δψλε αζθαιείαο κέζεο επξίζθεηαη ζην άλσ κέξνο ησλ κεξψλ θαη φρη ζηελ θνηιηά (ζηνκάρη) γηαηί ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ππάξρεη θίλδπλνο εζσηεξηθήο αηκνξξαγία. Βεβαησζείηε φηη ε δψλε αζθαιείαο ψκνπ δελ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ καζράιε ηνπ παηδηνχ αιιά ζην κέζν ηνπ ψκνπ. Βεβαησζείηε φηη νη δψλεο ηνπ παηδηθνχ θαζίζκαηνο θαη νη δψλεο ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη επίπεδεο θαη ηελησκέλεο (δελ έρνπλ ζπζηξαθεί). ε πεξίπησζε κεηαθνξάο πξνψξνπ βξέθνπο ην θάζηζκα πξέπεη λα είλαη αξθεηά πιαγηαζηφ θαη θαιχηεξα έλαο ελήιηθαο λα επξίζθεηαη ζην πίζσ θάζηζκα καδί κε ην βξέθνο. Δάλ ην απηνθίλεην ζαο έρεη αεξφζαθνπο, ζα πξέπεη λα απελεξγνπνηεζνχλ ή ζα πξέπεη ην παηδηθφ θάζηζκα λα ηνπνζεηεζεί ζην πίζσ θάζηζκα ηνπ απηνθηλήηνπ. Αθφκα θαη ζε ζπγθξνχζεηο κε κηθξέο ηαρχηεηεο κπνξεί νη αεξφζαθνη λα ελεξγνπνηεζνχλ κε ηαρχηεηα πνπ θζάλεη θαη ηα 200 κίιηα ηελ ψξα θαη λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ ζηνλ απρέλα ή ηνλ εγθέθαιν ηνπ βξέθνπο πνπ βξίζθεηαη ζην κπξνζηηλφ θάζηζκα ζε παηδηθφ θάζηζκα πνπ βιέπεη πξνο ηα πίζσ. ε πεξίπησζε πνπ ην απηνθίλεην θέξεη πιατλνχο αεξφζαθνπο είλαη πξνηηκφηεξν ην παηδηθφ θάζηζκα λα ηνπνζεηεζεί ζην κέζν ηνπ πίζσ θαζίζκαηνο. 29

30 ΠΖΓΔ: Μπεθηάε Αλίζα 2.4. Σα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο ην πιαίζην ηνπ project Κπθινθνξηαθή αγσγή ε νκάδα κνπ αλέιαβε λα αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ηα δψα ζην δξφκν θαη ζην απηνθίλεην, ηνπο πεδνχο θαζψο θαη ηα παηδηά ζην δξφκν. ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο κνπ δεηήζεθε λα βξσ ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο. Άξζξα 1,2 Πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θψδηθα Γηα ηελ εθαξκoγή ηoπ παξφληoο θψδηθα λooχληαη σο: ρεκα oδηθφ: To κεηαθoξηθφ ή άιισλ ρξήζεσλ κέζo πoπ θηλείηαη ζηηο νδνχο θαη oδεγείηαη απφ πξφζσπo, κε εμαίξεζε ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθoξά βξεθψλ θαη Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ). Γελ ζεσξoχληαη σο oδηθά oρήκαηα απηά πoπ θηλoχληαη επί ζηδεξoηξoρηψλ, γηα ηα oπoία φκσο εθαξκφδoληαη θαλφλεο θπθιoθoξίαο ηoπ θψδηθα. Θεσξoχληαη σο πεδoί ηα πξφζσπα πνπ ζπξψρλνπλ ή ζχξνπλ θαζίζκαηα αζζελψλ ή Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ) Άξζξν 4 ήκαλζε νδψλ κε πηλαθίδεο Oη ξπζκηζηηθέο ηεο θπθιoθoξίαο πηλαθίδεο ηoπoζεηoχληαη γηα λα πιεξoθoξoχλ απηoχο πoπ ρξεζηκoπoηoχλ ηηο oδoχο γηα ηηο εηδηθέο ππoρξεψζεηο, πεξηoξηζκoχο ή απαγoξεχζεηο, πξoο ηηο oπoίεο πξέπεη απηoί λα ζπκκνξθψλνληαη. P-71 Υψξoο ζηάζκεπζεο απoθιεηζηηθά γηα oρήκαηα αηφκσλ κε αλαπεξίεο (ΑκεΑ), χζηεξα απφ εηδηθή άδεηα. P-72 Υψξoο ζηάζκεπζεο απoθιεηζηηθά γηα ζπγθεθξηκέλo φρεκα αηφκσλ κε αλαπεξίεο (ΑκεΑ), χζηεξα απφ εηδηθή άδεηα θαη κε αξηζκφ θπθιoθoξίαο 30

31 Oη πιεξoθoξηαθέο πηλαθίδεο ηoπoζεηoχληαη γηα ηελ παξoρή πιεξoθoξηψλ ζρεηηθά κε ηηο oδoχο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ ησλ oδψλ. H ζεκαζία ησλ πηλαθίδσλ απηψλ είλαη: Π-60 Άηνκα κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ) Π-71 Eγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ) Oη πξφζζεηεο πηλαθίδεο ηoπoζεηoχληαη ζε ζπλδπαζκφ πάληoηε κε άιιεο (θχξηεο) πηλαθίδεο ζήκαλζεο γηα λα δειψλoπλ απφζηαζε, κήθoο θαη ιoηπά δηεπθξηληζηηθά ζηoηρεία ηζρχoο ησλ θπξίσλ πηλαθίδσλ. H ζεκαζία ησλ πηλαθίδσλ απηψλ είλαη: Πξ-4δ Eπηηξέπεηαη κφλo γηα oρήκαηα Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ) χζηεξα απφ εηδηθή άδεηα. Πξ-4ε Eμαηξoχληα κφλo oρήκαηα Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ), χζηεξα απφ εηδηθή άδεηα. Ωο αλαπεξηθά oρήκαηα λooχληαη απηά ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ), ηα oπoία θέξoπλ ζηo άλσ δεμηφ κέξoο ηoπ πίζσ θξπζηάιιoπ ηo εηδηθφ ζήκ α, ηo oπoίo ρoξεγείηαη απφ ηo Yπoπξγείo Yγείαο θαη Πξφλoηαο. Άξζξν 7α Δηδηθή ζήκαλζε, ζεκαηνδφηεζε θαη δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ θπθινθνξίαο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο (ΑκεΑ) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ νξίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε εηδηθψλ κέζσλ ζήκαλζεο θαη ζεκαηνδφηεζεο θαη ηε δεκηνπξγία εηδηθήο δηακφξθσζεο ησλ ρψξσλ θπθινθνξίαο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ). Σα εηδηθά απηά κέηξα πεξηιακβάλνπλ ηδίσο ζπζθεπέο εθπνκπήο ερεηηθψλ ζεκάησλ, δεκηνπξγία αλάγιπθσλ ζεκείσλ επί ησλ ρψξσλ δεκφζηαο θπθινθνξίαο θαη θάζε άιιν θαηάιιειν κέζν, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ. Άξζξν 12 Γεληθέο δηαηάμεηο Oη oδεγoί ππoρξεoχληαη λα oδεγoχλ κε ζχλεζε θαη κε δηαξθψο ηεηακέλε ηελ πξoζoρή, λα επηδεηθλχoπλ ηδηαίηεξε πξoζoρή ζηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ) θαη γεληθψο ζηα πξφζσπα πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα θαη λα κελ πξoθαιoχλ γεληθά κε ηε ζπκπεξηθoξά ηoπο ηξφκo, αλεζπρία ή παξελφριεζε ζηoπο ιoηπoχο ρξήζηεο ησλ oδψλ, ζηνπο παξφδηνπο ή ζηoπο θαηoηθoχληεο πιεζίoλ απηψλ. Άξζξν 13 Οδεγνί O Yπνπξγφο Mεηαθνξψλ θαη Eπηθνηλσληψλ, νη λνκάξρεο, θαηά πεξίπησζε, ή νη απφ απηνχο εμνπζηνδνηνχκελεο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ηελ επαλεμέηαζε θαηφρνπ άδεηαο ηθαλφηεηαο νδεγνχ, αλ αλαθχςνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπ πξνο νδήγεζε ή ηελ ηαηξηθή επαλεμέηαζή ηνπ, αλ αλαθχςνπλ ακθηβνιίεο γηα ηε ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε. 31

32 ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε άδεηα ηθαλφηεηαο νδήγεζεο ηνπ παξαπεκπφκελνπ γηα επαλεμέηαζε νδεγνχ αθαηξείηαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο γηα επαλεμέηαζε θαη απνδίδεηαη κφλν αλ απηφο θξηζεί ηθαλφο. Tα ηνπ ηξφπνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο επαλεμέηαζεο ησλ νδεγψλ, σο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Mεηαθνξψλ θαη Eπηθνηλσληψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ ππνπξγνχ, πξνθεηκέλνπ δε γηα ηα κνηνπνδήιαηα ηνπ Yπνπξγνχ Γεκφζηαο Tάμεο. Οη αηηνχληεο αλαπεξηθή ζχληαμε θαη θάηνρνη άδεηαο νδήγεζεο ππνρξενχληαη, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπο, λα πξνζέιζνπλ ζηελ Τπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ απφ ηελ αξκφδηα Γεπηεξνβάζκηα Ηαηξηθή Δπηηξνπή αλαθνξηθά κε ηελ πιήξσζε ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζσκαηηθήο θαη ςπρνδηαλνεηηθήο ηθαλφηεηαο νδεγψλ. Οη αζθαιηζηηθνί θνξείο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηηο Τπεξεζίεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ησλ αηηνχλησλ, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. Οη αηηνχληεο αλαπεξηθή ζχληαμε πνπ δελ θαηέρνπλ άδεηα νδήγεζεο ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ, κεηαμχ ησλ άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο ηζρχεη, πεξί κε θαηνρήο άδεηαο νδήγεζεο, ζηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα. Οη αζθαιηζηηθνί θνξείο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηηο Τπεξεζίεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ησλ αηηνχλησλ, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. ινη νη κέρξη ζήκεξα δηθαηνχρνη αλαπεξηθήο ζχληαμεο, θαζψο θαη εθείλνη ησλ νπνίσλ ε ζρεηηθή αίηεζε εθθξεκεί θαη είλαη θάηνρνη άδεηαο νδήγεζεο, ππνρξενχληαη εληφο δχν εηψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο, λα πξνζέιζνπλ ζηελ Τπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ απφ ηελ αξκφδηα Γεπηεξνβάζκηα Ηαηξηθή Δπηηξνπή αλαθνξηθά κε ηελ πιήξσζε ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζσκαηηθήο θαη ςπρνδηαλνεηηθήο ηθαλφηεηαο νδεγψλ. Οη αζθαιηζηηθνί θνξείο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο, θαζψο θαη ηηο Τπεξεζίεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ησλ δηθαηνχρσλ, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. ινη νη κέρξη ζήκεξα δηθαηνχρνη αλαπεξηθήο ζχληαμεο, θαζψο θαη εθείλνη ησλ νπνίσλ ε ζρεηηθή αίηεζε εθθξεκεί θαη δελ θαηέρνπλ άδεηα νδήγεζεο, ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 1 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα, εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο απφ ηνλ θνξέα. Οη αζθαιηζηηθνί θνξείο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηηο Τπεξεζίεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ησλ δηθαηνχρσλ κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο δελ επεξεάδνπλ ην ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Οη ΓΗΔ ζπλέξρνληαη θαη απνθαζίδνπλ άκεζα θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, νη δε θαηερφκελεο άδεηεο νδήγεζεο ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ, πεξηνξίδνληαη, αθαηξνχληαη ή αλαθαινχληαη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ειαρίζησλ πξνυπνζέζεσλ ζσκαηηθήο θαη ςπρνδηαλνεηηθήο ηθαλφηεηαο νδεγψλ. Οη ζπλεδξηάζεηο ησλ ΓΗΔ γηα ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ νδεγψλ δελ ππνινγίδνληαη ζηνλ αλψηαην πξνβιεπφκελν αξηζκφ ζπλεδξηάζεσλ αλά κήλα. Οη ζπλεδξηάζεηο γηα ηελ ηαηξηθή εμέηαζε αηηνχλησλ ή δηθαηνχρσλ αλαπεξηθήο ζχληαμεο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο ηξεηο αλά κήλα. 32

33 ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ ή ςεπδνχο δήισζεο απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, νη άδεηεο νδήγεζεο αθαηξνχληαη γηα ηξεηο κήλεο θαη γηα ηελ επαλαρνξήγεζή ηνπο κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ηξηκήλνπ, απαηηείηαη ε ηαηξηθή εμέηαζή ηνπο απφ ΓΗΔ. ε πεξίπησζε πνπ νη ελδηαθεξφκελνη παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο ή αθξσηεξηαζκνχ άθξνπ - άθξσλ ή κηθηνχ ηχπνπ (νξζνπεδηθά λεπξνινγηθά) πξνβιήκαηα, ε παξαπάλσ ηαηξηθή εμέηαζε δχλαηαη λα γίλεηαη, αληί ηεο ΓΗΔ, απφ εμεηδηθεπκέλν Κξαηηθφ Ίδξπκα, φπσο είλαη ην Δζληθφ Ίδξπκα Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ή απφ άιιν ηζφηηκν πξνο ηε ΓΗΔ φξγαλν. Άξζξν 34 ηάζε θαη ζηάζκεπζε H ζηάζε ή ζηάζκεπζε oρήκαηoο απαγoξεχεηαη: ε ζέζε φπνπ βξίζθεηαη θεθιηκέλν επίπεδν (ξάκπα) δηάβαζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ). ε εηδηθoχο ρψξoπο ζηάζκεπζεο oρεκάησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ). ε ρψξνπο ζηάζκεπζεο απνθιεηζηηθά γηα ζπγθεθξηκέλν φρεκα Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ) Απηφο πνπ παξαβαίλεη ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ηηκσξείηαη κε δηνηθεηηθφ πξφζηηκν νγδφληα επξψ, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ ηζη θαη ηε γηα ηελ παξάβαζε ησλ νπνίσλ ηηκσξείηαη κε δηνηθεηηθφ πξφζηηκν εθαηφλ πελήληα επξψ Άξζξν 35 Καλφλεο ρξήζεο θψησλ εληνπηζκνχ ζέζεο Σα ακαμίδηα βξεθψλ θαη Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ) σο θαη άιια κηθξά oρήκαηα ρσξίο κεραλή, ηα oπoία ζχξoληαη ή πξoσζoχληαη απφ ηoπο πεδoχο, εθηφο θαη αλ θπθιoθoξoχλ ηε λχθηα εθηφο θαηoηθεκέλεο πεξηoρήο, oπφηε ππoρξεoχληαη λα θέξoπλ αληαλαθιαζηηθά ζηoηρεία ρξψκαηoο ιεπθoχ ή θίηξηλoπ. Απηφο πνπ παξαβαίλεη ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ απηνχ ηηκσξείηαη κε δηνηθεηηθφ πξφζηηκν νγδφληα επξψ. Άξζξν 37 Ζρεηηθέο θαη θσηεηλέο πξνεηδνπνηήζεηο O oδεγφο ζρoιηθoχ ιεσθoξείoπ ή oρήκαηoο κεηαθoξάο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ) oθείιεη λα έρεη αλακκέλo ηo ζχζηεκα θσηεηλoχ ζπλαγεξκoχ, φζo ρξφλo δηαξθεί ε επηβίβαζε ή απoβίβαζε. Απηφο πνπ παξαβαίλεη ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ απηνχ ηηκσξείηαη κε δηνηθεηηθφ πξφζηηκν είθνζη επξψ. Άξζξν 38 Καλφλεο θπθινθνξίαο πεδψλ Oη πεδoί ππoρξεoχληαη λα ρξεζηκoπoηoχλ ηα πεδoδξφκηα ή ηα εηδηθά γη απηoχο εξείζκαηα. Kαη εμαίξεζε, κπoξoχλ λα ρξεζηκoπoηoχλ ηo oδφζηξσκα, αθoχ ιάβoπλ ηηο αλαγθαίεο πξoθπιάμεηο: Άηνκα κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ) ηα oπoία θηλoχληαη ζε αλαπεξηθά θαζίζκαηα. Oη πεδoί πoπ ρξεζηκoπoηoχλ ηo oδφζηξσκα ππoρξεoχληαη λα βαδίδoπλ αληίζεηα κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο θπθιoθoξίαο θαη φζo ηo δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηo άθξo ηoπ oδoζηξψκαηoο, εθηφο αλ θαη απηφλ ηoλ ηξφπo θηλδπλεχoπλ ή δελ ηo επηηξέπoπλ εηδηθέο πεξηζηάζεηο. 33

34 Kαη εμαίξεζε, πξφζσπα πoπ σζoχλ ή ζχξoπλ ρεηξάκαμεο, σζoχλ πoδήιαηo, κoηoπoδήιαηo ή κoηoζηθιέηα, Άηνκα κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ), πoπ θηλoχληαη ζε αλαπεξηθά θαζίζκαηα σο θαη oκάδεο πεδψλ, φηαλ ζρεκαηίδoπλ πoκπή ή oδεγoχληαη απφ εηδηθά επηθoξηηζκέλo πξφζσπo, ππoρξεoχληαη λα βαδίδoπλ πιεζίoλ ηoπ δεμηoχ άθξoπ ηoπ oδoζηξψκαηoο. Άξζξν 39 πκπεξηθνξά ησλ νδεγψλ πξνο ηνπο πεδνχο Nα ζηακαηoχλ πξηλ απφ ηε δηάβαζε, φηαλ απαγoξεχεηαη ζε απηoχο κε ζήκα λα πξoρσξήζoπλ ή φηαλ ηπθιoί ρξεζηκνπνηνχλ θαη επηδεηθλχνπλ ηo ιεπθφ κπαζηoχλη ηoπο, γηα λα δείμoπλ φηη πξφθεηηαη λα δηαζρίζoπλ ηελ oδφ ή φηαλ ηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ) πξφθεηηαη λα δηαζρίζνπλ ηελ νδφ. ηαλ επηηξαπεί λα πξoρσξήζoπλ, λα κε δηαθφπηoπλ ή παξεκπoδίδoπλ ηε δηέιεπζε ησλ πεδψλ, ηπθιψλ ή ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ), oη oπoίoη έρoπλ ήδε εηζέιζεη θαη πξoρσξoχλ ζηε δηάβαζε. Άξζξν 41 Δηδηθνί θαλφλεο γηα ζπλνδείεο, πνκπέο θαη θίλεζε ακαμηδίσλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ή βξεθψλ Γηα ηελ θίλεζε ακαμηδίσλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ), ηα oπoία πξoσζoχληαη απφ ηoπο ίδηoπο ή ηoπο ζπλoδoχο ηoπο θαη ακαμηδίσλ βξεθψλ, επηηξέπεηαη λα ρξεζηκoπoηoχληαη ηα πεδoδξφκηα, oη πεδφδξoκoη ή θαηάιιεια εξείζκαηα. Απηφο πνπ παξαβαίλεη ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ απηνχ ηηκσξείηαη κε δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ζαξάληα επξψ. Άξζξν 52 Μέηξα ξχζκηζεο νδηθήο θπθινθνξίαο Καζνξίδνληαη, ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, πεδφδξνκνη ή πεξηνρέο κφλν γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ ή Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ) ή πεξηνρέο ήπηαο θπθινθνξίαο. πνπ απφ ηηο απνθάζεηο απηέο επεξεάδνληαη νη ππεξεζίεο νδηθήο καδηθήο κεηαθνξάο. ηηο κειέηεο, βάζεη ησλ νπνίσλ εθδίδνληαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο, ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ πεδφδξνκνπ Άξζξν 102 Δηδηθφ ζήκα αλαγλψξηζεο νδήγεζεο αηφκσλ κε αλαπεξία Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ δχλαηαη λα επηβάιιεηαη ε ππνρξεσηηθή ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ζεκάησλ αλαγλψξηζεο, ζε νπνηνδήπνηε κεραλνθίλεην φρεκα, αλ απηφ νδεγείηαη απφ Άηνκν κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ) ή είλαη εηδηθά δηαζθεπαζκέλν γηα ηε κεηαθνξά ηνπ. Με απφθαζε ησλ ίδησλ Τπνπξγψλ θαζνξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζήκαηνο, ν ηξφπνο ηνπνζέηεζήο ηνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο. Ζ θνηλσλία θξνληίδεη ψζηε ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο λα αληηκεησπίδνληαη φπσο φινη νη πνιίηεο θαη λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο αιιά θαη δηθαηψκαηα κε φινπο ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο. ΠΖΓΔ: Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο παρή Δηξήλε 34

35 3. Σξνραία αηπρήκαηα Σξνραία αηπρήκαηα: έλαο φξνο πνπ γηα πνιιά ρξφληα απαζρνιεί λένπο αιιά θαη κεγάινπο αλζξψπνπο. Τπήξμαλ θαη ππάξρνπλ άπεηξεο ζπδεηήζεηο, πξνιήςεηο, ζπλεδξηάζεηο γη απηφ θαη ζπλερίδνληαη κέρξη θαη ζήκεξα. Ζ ζεκαζία ηνπ ηεξάζηηα! Ζ ζπλαηζζεκαηηθή επίζεο. Έλα απιφ ηειεθψλεκα ρξεηάδεηαη γηα λα κάζεηο φηη έλαο δηθφο ζνπ άλζξσπνο έθπγε απφ ηξνραίν θαη ηφηε φια αιιάδνπλ. Ήμεξεο φηη θάζε ρξφλν 1,3 εθαη. Εσέο απφ φιν ηνλ θφζκν ράλνληαη ζε ηξνραία αηπρήκαηα; Γηαηί ινηπφλ λα κελ είζαη ελήκεξνο, λα πξνθπιάζζεζαη θαη λα απνθεχγεηο ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο; Ζ νκάδα κνπ ινηπφλ απηφ ην δηάζηεκα έρεη αζρνιεζεί κε ηα ηξνραία αηπρήκαηα. Έλαο φξνο ν νπνίνο έρεη πάξα πνιιά λα εμεγήζεηο, λα πεηο, λα αζρνιεζείο θη εκείο θξνληίζακε λα θαιχςνπκε έλα κέξνο ηνπ. Σν δηθφ κνπ θνκκάηη αθνξά κεξηθέο ζηαηηζηηθέο ηξνραίσλ αηπρεκάησλ φζν αθνξά ηελ Διιάδα, ηελ Κξήηε θαη ην Ζξάθιεην Κξήηεο Ζ Διιάδα ζε πνζνζηφ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ηελ Διιάδα θάζε ρξφλν ράλνληαη 1500 δσέο απφ ηξνραία αηπρήκαηα. ηελ παξαθάησ εηθφλα βιέπνπκε ηελ Διιάδα λα βξίζθεηαη ζε κηα αξθεηά ζεκαληηθή ζέζε ζηνλ πίλαθα απηφλ.σε βιέπνπκε λα είλαη πάλσ απφ ηε Σζερία θαη θάησ απφ ηελ Οπγγαξία κε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ. Τπάξρνπλ δηάθνξεο πεγέο νη νπνίεο θαηαηάζζνπλ ηελ Διιάδα αλάκεζα ζε δηάθνξεο ρψξεο ζε πνζνζηφ γηα ηα ηξνραία αηπρήκαηα.πλέρεηα ηε βιέπνπκε λα έρεη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά. Σν κφλν ζίγνπξν φκσο είλαη φηη θαηέρεη ζρεδφλ ηελ πξψηε ζέζε παγθνζκίσο. Μηα δπζάξεζηε πξσηηά γηα ηελ Διιάδα καο αθνχ ηε βιέπνπκε ζπρλά λα έρεη έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ζηα ηξνραία αηπρήκαηα. 35

36 Μία άιιε πεγή ιέεη χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε θνκηζηφλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, εθηειεζηηθφ φξγαλν, κε αξκνδηφηεηα ζηε δηαρείξηζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Έλσζεο) ε Διιάδα θαηέρεη φπσο ραξαθηεξίδεη κηα ζιηβεξή πξσηηά ζηνλ αξηζκφ ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ καδί κε ηε Ρνπκαλία. Δπίζεο εκθαλίδεη 130 λεθξνχο αλά εθαη. Καηνίθσλ! Απφ ηηο 27 ρψξεο ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε Διιάδα έρεη ηελ πξψηε ζέζε ελψ κε ηε ζεηξά ε αλαηνιηθή Μαθεδνλία, ε Θξάθε, ε Γπηηθή Μαθεδνλία ε Πεινπφλλεζνο θαη ηέινο ε ηεξεά Διιάδα είλαη απφ ηηο πην «ζαλαηεθφξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο αιιά θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηελ Διιάδα λα βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ Αιβαλία θαη ηελ Οπγγαξία κε επίζεο κεγάιν πνζνζηφ. 36

37 Μεξηθά ζηνηρεία γηα ηε ρψξα καο: Απφ ην 1965 έσο θαη ην 2008 είρακε λεθξνχο θαη 1,5 εθαη. ηξαπκαηίεο. Κάζε ρξφλν, θαηά κέζν φξν, έρνπκε λεθξνχο, πεξηζζφηεξνπο απφ παξαπιεγηθνχο, ηξαπκαηίεο θαη πεξίπνπ κηθξά παηδηά λα ζπλερίδνπλ ηε δσή ηνπο κε κφληκεο αλαπεξίεο. Καζεκεξηλά ράλνπλ ηε δσή ηνπο θαηά κέζν φξν 10 άλζξσπνη, ελψ θάζε κήλα πεξηζζφηεξνη απφ άλζξσπνη ηξαπκαηίδνληαη ζε ηξνραία. Σν 82% ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζπκβαίλεη κέζα ζηηο πφιεηο κε κέζν φξν ηαρχηεηαο ηα 60 ρικ./ψξα. Διιάδα θαη Ρνπκαλία είλαη νη δπν ρψξεο κε ην πςειφηεξν αξηζκφ ζαλάησλ απφ ηξνραία αλά εθαηνκκχξην θαηνίθσλ. πγθεθξηκέλα, 130 άλζξσπνη ράλνπλ ηε δσή ηνπο αλά εθαηνκκχξην ζηε ρψξα καο, φηαλ ν κέζνο επξσπατθφο φξνο είλαη 69 άλζξσπνη. ΣΡΟΥΑΗΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΣΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟ χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ ΔΤΠΡΟΣΑ ( ) Γπζάξεζηε ε πξσηηά γηα ην Ζξάθιεην καο. Σν 52% ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαη δπζηπρεκάησλ ηνπ 2011 ζεκεηψζεθαλ ζην λνκφ Ζξαθιείνπ, ην 29%ζην λνκφ Υαλίσλ, ην 13% ζην λνκφ Ρεζχκλεο θαη ην 6% ζην λνκφ Λαζηζίνπ. Σα άηνκα ειηθίαο έσο 30 εηψλ ζε πνζνζηφ 52% θαηέρνπλ ηελ πξσηηά ζηα ηξνραία αηπρήκαηα ζηελ Κξήηε. Αθνινπζνχλ ζε πνζνζηφ 26% ηα άηνκα ειηθίαο 60 εηψλ θαη άλσ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε πνζνζηφ 22%άηνκα πνπ ε ειηθία ηνπο ήηαλ απφ 30 κέρξη 60 εηψλ. ην εζληθφ θαη επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν ζεκεηψζεθαλ ηα πεξηζζφηεξα ηξνραία αηπρήκαηα θαη δπζηπρήκαηα κε πνζνζηφ 40% αληίζηνηρα, ελψ εληφο πφιεσλ θαηαγξάθεθε ην 20% ησλ ηξνραίσλ ηνπ ε επίπεδν θχινπ, νη άληξεο, φπσο αλακελφηαλ άιισζηε, θαη ζε πνζνζηφ 84% "θεξδίδνπλ" ηηο γπλαίθεο ζηελ ζιηβεξή κάρε ηεο αζθάιηνπ. ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΜΔΡΔ-ΩΡΔ ΑΣΤΥΖΜΑΣΩΝ (2011 ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ) άββαην ήηαλ ε εκέξα κε ηα πεξηζζφηεξα ηξνραία αηπρήκαηα ηνπ 2011 κε πνζνζηφ ζην 26% θαη αθνινπζνχλ ε Κπξηαθή κε πνζνζηφ 20%, ε Γεπηέξα κε 14%, ε Παξαζθεπή κε 11%, ε Πέκπηε θαη ε Σξίηε απφ10% θαη ε Σεηάξηε κε 9%. ζν αλαθνξά ηηο ψξεο κε ηα πεξηζζφηεξα ηξνραία αηπρήκαηα κε πνζνζηφ 52%ην 2:00πκ κε 10:00πκ θξίλεηαη σο ε πην "επηθίλδπλε ψξα" θαη αθνινπζνχλ ην 10:00πκ έσο 8:00κκ κε πνζνζηφ26% θαη ην 8:00κκ-2:00πκ κε πνζνζηφ 22%. 37

38 Ζ εκέξα κε ηα πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα παξαηεξνχκε φηη είλαη ε Κπξηαθή κε πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 18.Αθνινπζνχλ ην άββαην κε 17,8 απφ ηηο ψξεο 21:00-5:59.Έπεηηα βιέπνπκε φηη κεγάιν επίζεο πνζνζηφ έρεη ε Παξαζθεπή αθνχ απφ ηηο 6:00-20:59 βξίζθεηαη ζην 12.Αθνινπζεί ε Πέκπηε κε 10,2,ε Γεπηέξα κε 10 ε Σξίηε κε 8,6 θαη ε Σεηάξηε κε ηα ιηγφηεξα 8,7. Μεξηθά πνζνζηά γηα ηελ Κξήηε ζε ζρέζε κε άιινπο λνκνχο ηεο Διιάδαο. 38

39 Γπζηπρψο ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Καηά ην κήλα Μάξηην ηνπ έηνπο 2010, ηα νδηθά ηξνραία αηπρήκαηα, πνπ ζπλέβεζαλ ζε νιφθιεξε ηε Υψξα θαη πξνθάιεζαλ ην ζάλαην ή ηνλ ηξαπκαηηζκφ αηφκσλ, απμήζεθαλ θαηά 8,5% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2009, αλήιζαλ δε ζε έλαληη ηνλ Μάξηην ηνπ 2009, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. κσο ζεκαληηθά κεησκέλα είλαη ηα ηξνραία αηπρήκαηα ζηελ Κξήηε αθνχ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ ζηε δεκνζηφηεηα ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2012, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2011, ζην λεζί θαηαγξάθεηαη κείσζε 23,3%, αθνχ πέξζη ζπλέβεζαλ 30 αηπρήκαηα, ελψ θέηνο 23. ΜΔΗΩΜΔΝΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΠΔΡΗΝΔ ΣΑΣΗΣΗΚΔ 39

40 Παξαηεξνχκε φηη ηα πνζνζηά έρνπλ κεησζεί αξθεηά αθνχ ππάξρεη αξθεηή δηαθνξά ζηα δηαγξάκκαηα αλάκεζα ζηνπο αληίζηνηρνπο κήλεο.πην κεγάιε δηαθνξά φκσο βιέπνπκε ζηνλ ηειεπηαίν πίλαθα αθνχ ηα πνζνζηά θαίλεηαη λα έρνπλ ηεξάζηηα θάζνδν ζε ζχγθξηζε κε ηα πνζνζηά ηνπ 11.Διπίδνπκε λα ζπλερηζηεί απηή ε θάζνδνο θαη ην εξρφκελν έηνο αθνχ μεθίλεζε έηζη. ΓΗΑΦΟΡΔ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΔ ΣΡΟΥΑΗΩΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΩΝ 40

41 ΔΝΑ ΓΔΓΟΝΟ ΠΟΤ ΤΓΚΛΟΝΗΔ ΟΛΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Υαξαθηεξηζηηθή ε εκέξα ηεο Σεηάξηεο 12/12/12 ζα κείλεη γηα πάληα ραξαγκέλε ζηηο ςπρέο πνιιψλ αλζξψπσλ αθνχ έραζαλ ηε δσή ηνπο 2 άλζξσπνη ηνπ ΔΚΑΒ. Μηα απιή θαζεκεξηλή εκέξα ήηαλ γη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο γπξλψληαο απφ απνζηνιή ηνπ Ρεζχκλνπ. Σξαγηθφ δπζηχρεκα ζεκεηψζεθε πεξίπνπ ζηηο 8:40 ζηελ εζληθή νδφ Ζξαθιείνπ-Ρεζχκλνπ, ζην χςνο ηεο Αγίαο Πειαγίαο. εκεηψζεθε πεξίπνπ αζζελνθφξν ηνπ ΔΚΑΒ εμεηξάπε ηεο πνξείαο ηνπ θαη αλεηξάπε, αθνχ πξνεγνπκέλσο είρε ζπγθξνπζηεί κε ΗΥ ζην νπνίν επέβαηλαλ δχν λεαξέο γπλαίθεο, νη νπνίεο νδεγήζεθαλ ζην λνζνθνκείν εθηφο θηλδχλνπ. Σεο ζχγθξνπζεο αθνινχζεζαλ ηξείο εθξήμεηο απφ θηάιεο νμπγφλνπ πνπ ππήξραλ κέζα ζην αζζελνθφξν. Δπί ηφπνπ έζπεπζε άιιν αζζελνθφξν ηνπ ΔΚΑΒ, θαζψο θαη δχν νρήκαηα ηεο ππξνζβεζηηθήο. Έπεζαλ ζην θαζήθνλ φπσο ραξαθηεξίζηεθαλ απηνί νη 2 άλζξσπνη Γεκήηξεο Βνπξβαράθεο δηεπζπληήο ηνπ ΔΚΑΒ θαη ν δηαζψζηεο εθπξφζσπνο ησλ εξγαδφκελσλ Βαγγέιεο Κειαξάθεο. Τπήξμε έλαο δηαζψζηεο ν νδεγφο ηνπ αζζελνθφξνπ ν Νίθνο Μπξσδηάο πνπ θαηάθεξε λα απεγθισβηζηεί γξήγνξα κε ηε βνήζεηα δηεξρφκελνο νδεγψλ, ελψ ν Γεκήηξεο, πνπ βξηζθφηαλ ζηε κέζε θαη ν Βαγγέιεο ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ απηνθηλήηνπ εγθισβηζκέλνη δεηνχζαλ βνήζεηα. Μία βνήζεηα πνπ φκσο δελ κπφξεζε θαλέλαο λα ηνπο πξνζθέξεη, αθνχ κέζα ζε δεπηεξφιεπηα έγηλε ε πξψηε έθξεμε θαη ην φρεκα ηπιίρηεθε ζηηο θιφγεο γηα λα αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο δχν εθξήμεηο... Οη θιφγεο ζβήζηεθαλ γξήγνξα απφ ηε δχλακε ηεο Ππξνζβεζηηθήο πνπ έζπεπζε ζην ζεκείν, σζηφζν ήηαλ ήδε πνιχ αξγά γηα ηνπο δχν άλδξεο. Οη 2 απηνί άηπρνη άλζξσπνη θψλαδαλ «βνήζεηα ιίγν πξηλ ηελ έθξεμε»! 41

42 Πεγέο: &bih=617&tbm=isch&tbnid=rdyvvpod3vovjm:&imgrefurl=http://www.uni cef.gr/reports/injury.php&docid=pwcswbitkg6om&imgurl=http://www.unicef.gr/reports/inju_img/injury04.gif&w=652 &h=674&ei=_sdbunotiirtsgacqydibg&zoom=1&iact=hc&vpx=716&vpy =184&dur=90&hovh=228&hovw=221&tx=155&ty=108&sig= &page=2&tbnh=138&tbnw=142&start=12&ndsp=16&ved=1t:429 %2cr:27%2cs:0%2ci: Σν πιηθφ ησλ θσηνγξαθηψλ πάξζεθε απφ απνζπάζκαηα ηνπ Google. Βαηζηλά Νηίλα 42

43 3.2. Αίηηα ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ άλζξσπν Σα ηξνραία αηπρήκαηα σο γλσζηφ απνηεινχλ κία απφ ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο ζαλάηνπ ζε φιεο ηηο αλεπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Σα ηξνραία έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηελ πξφιεςε ηνπ θηλδχλνπ. Ζ πξφιεςε θαη ε απαγφξεπζε δελ είλαη αξθεηά γηα ηελ απνηξνπή ησλ ηξνραίσλ. Σν ηξνραίν αηχρεκα θαη εηδηθφηεξα ην νδηθφ ηξνραίν αηχρεκα απνηειεί σο γλσζηφλ έλα απφ ηα θιέγνληα πξνβιήκαηα ηεο Διιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Σν γεγνλφο απηφ, ιίγνη ην έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη απφ απηνχο νη πεξηζζφηεξνη είηε δηφηη νη ίδηνη, είηε δηφηη θάπνην ζηελφ ζπγγεληθφ ε θηιηθφ ηνπο πξφζσπν έηπρε λα εκπιαθεί ζε αηχρεκα. 1. ΑΠΟΠΑΖ ΠΡΟΟΥΖ H κεγαιχηεξε αηηία ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ είλαη ε απφζπαζε πξνζνρήο, ν λνχκεξν έλα ιφγνο αηπρεκάησλ ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή. Απηή νθείιεηαη ζπλήζσο ζηελ νκηιία ζην θηλεηφ ηειέθσλν, ζηελ απνζηνιή γξαπηψλ κελπκάησλ, φπσο θαη ζηελ θαηαλάισζε θαγεηνχ ή θαθέ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο. 2. ΤΠΔΡΒΟΛΗΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ζα έρεηο δεη νδεγνχο λα θηλνχληαη κε ππεξβνιηθή ηαρχηεηα. Πνιινί αγλννχλ ην φξην ηαρχηεηαο θαη ην ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ. Ζ ηαρχηεηα κπνξεί λα ζθνηψζεη είηε ηνλ ίδην ηνλ νδεγφ, είηε ηνπο ζπλεπηβάηεο ηνπ, είηε ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηαρχηεηα, ηφζν κεγαιχηεξε γίλεηαη ε απφζηαζε αθηλεηνπνίεζεο κε απνηέιεζκα λα είλαη δπζθνιφηεξν λα απνθεπρζεί έλα πηζαλφ αηχρεκα. 3. ΑΛΚΟΟΛ ηαλ πίλεηο, ράλεηο ηε κέγηζηε ηθαλφηεηα επηδεμηφηεηαο ζηελ νδήγεζε θαη νη αληηδξάζεηο ζνπ γίλνληαη πνιχ πην αξγέο, κε απνηέιεζκα λα απμάλνπλ νη πηζαλφηεηεο εκπινθήο ζνπ ζε αηχρεκα. Ο ρξφλνο αληηδξάζεψο ζνπ απμάλεηαη θαηά πνιχ κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη θαη ε απφζηαζε αθηλεηνπνίεζήο ζνπ. Οπφηε, αλ πηείο δψζε ην απηνθίλεην λα ην νδεγήζεη θάπνηνο πνπ είλαη λεθάιηνο θαη έρεη δίπισκα νδήγεζεο. 4. ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ Ζ παξαβίαζε ηνπ εξπζξνχ ζεκαηνδφηε ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ηξνραίν αηχρεκα. ηαλ πεξλάο έλα θφθθηλν θαλάξη, δηαηξέρεηο ηνλ θίλδπλν ζνβαξνχ 43

44 αηπρήκαηνο. Οη πηλαθίδεο STOP δελ πξέπεη πνηέ λα αγλννχληαη. ηαλ φκσο απηφ ζπκβαίλεη, ε εκπινθή ζε αηχρεκα είλαη πνιχ πηζαλή! Κάζε ρξφλν ρηιηάδεο αηπρήκαηα ζπκβαίλνπλ γη απηφ ην ιφγν. 5. ΝΑΡΚΩΣΗΚΑ Γελ είλαη κφλν ην αιθνφι πνπ επεξεάδεη ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαηά ηελ νδήγεζε αιιά θαη ηα λαξθσηηθά, είηε λφκηκα (θάξκαθα) είηε παξάλνκα. (ηλδηθή θάλλαβε, ακθεηακίλεο, ecstasy,θνθαΐλε θ.α.) ια απηά πξνθαινχλ θαηαζηνιή ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, κε απνηέιεζκα ηελ ειιηπή αληίδξαζε, ηελ ππλειία θαζψο θαη ηελ έιιεηςε απηνζπγθέληξσζεο. 6. ΘΤΜΟ 7. ΚΟΝΣΡΔ Ο θαζέλαο κπνξεί λα νξγηζηεί απφ θάπνηνλ άιιν ρξήζηε ηεο νδνχ θαη κάιηζηα κεξηθνί νδεγνί επηηξέπνπλ ζην ζπκφ ηνπο λα ππεξβεί ηα φξηά ηνπο. απηή ηελ πεξίπησζε βγαίλνπλ απεξίζθεπηα γηα πξνζπέξαζε, επηηαρχλνπλ δπλαηά, κπαίλνπλ κπξνζηά ηνπ θαη θξελάξνπλ απφηνκα. Δπεξεαζκέλνη πνιιέο θνξέο απφ ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, φπσο ην Fast& TheFurious, πνιινί νδεγνί πξνζπαζνχλ λα κηκεζνχλ ηνπο θαζθαληέξ ηεο ηαηλίαο πξνζπαζψληαο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ίδηεο ηαθηηθέο. Πξνθαινχληαη απφ ηηο θφληξεο θαη ζρεδηάδνπλ αληίζηνηρεο ζε δεκφζηνπο δξφκνπο. Οη θφληξεο είλαη κηα παξάλνκε θνπιηνχξα πνπ αλ δεκηνπξγεζεί αηχρεκα ελδέρεηαη λα είλαη ζαλαηεθφξν. Με θηλεηήξεο v-tec, ηνχξκπν θαη θηάιεο λίηξνπ ηα απηνθίλεηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θηλνχληαη κε πξαγκαηηθά γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη πνιιέο θνξέο κε ειεγρφκελνπο. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη δελ είλαη θαζφινπ δχζθνιν λα εκπιαθνχκε ζε έλα ηξνραίν αηχρεκα. Ζ Διιάδα είλαη κηα απφ ηηο ρψξεο κε ηα πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα εηεζίσο. Πξέπεη ινηπφλ λα είκαζηε πην πξνζεθηηθνί νδεγνί, απηφ ζα oθειήζεη θαη εκάο θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο!!!μεξηθέο αθφκε θσηνγξαθίεο κε βάζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα 44

45 ΠΖΓΔ: CE%91+%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%89%C E%BD+%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1% CF%84%CF%89%CE%BD&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&bpcl= &biw=102 4&bih=550&wrapid=tlif &um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=fanqUIrONo_HtAbGw4GwBA 25-&catid=18: &Itemid=61 E%AF%CE%B1_%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CE%BC% CE%B1%CF%84%CE%B1 iw=1024&bih=550&q=%ce%b1%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b7%ce%b C%CE%B1+%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%B1%CE%B3%CE %B9%CE%B1+%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B9%C E%B1+2012&oq=%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC% CE%B1+%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%B1%CE%B3%CE%B9 %CE%B1+%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B &gs_l=img ac.1.i0zYbY7rOfc#hl=el&tbo=d&tbm=isch&sa=1&q=%CE%B1%C F%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1+%CF%83%CF%84%CE %B7%CE%BD+%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B &oq =%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1+%CF%8 3%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE% B &gs_l=img j c.1.7S3w_wEooCQ&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&bvm=bv ,d.Yms&fp=6202fe24d314c896&biw=1024&bih=550 Βνζθάθε Φαίε 45

46 3.3. Αίηηα-πλέπεηεο-ζπκβνπιέο πξνο απνθπγήλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ Τπεχζπλνη γηα ηα αηπρήκαηα είλαη ηφζν νη νδεγνί φζν θαη νη πεδνί. Αίηηα αλαθεξφκελα ζε νδεγνχο είλαη ε ππεξβνιηθή ηαρχηεηα, ην αληηθαλνληθφ πξνζπέξαζκα, ε παξαβίαζε ηνπ ζεκαηνδφηε θαη θπξίσο ην φηη νδεγνχλ αθνχ πξψηα έρνπλ θαηαλαιψζεη κεγάιεο πνζφηεηεο αιθνφι. Αμηνζεκείσην είλαη λα αλαθέξνπκε εδψ φηη κε 40 γξακκάξηα αηζπιηθήο αιθνφιεο έλα άηνκν βάξνπο 70 θηιψλ θαζίζηαηαη ΑΝΗΚΑΝΟ γηα νδήγεζε. Αίηηα αλαθεξφκελα ζε πεδνχο είλαη φηη δελ ππαθνχλ είηε ζε ζήκα ηξνρνλφκνπ είηε ζε ζήκα θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε, δε βαδίδνπλ ζην πεδνδξφκην ή ζηηο δηαβάζεηο. πλνπηηθά νη αηηίεο πξφθιεζεο ζνβαξψλ ηξνραίσλ δπζηπρεκάησλ είλαη: Οδήγεζε ζε θαηάζηαζε κέζεο Οδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι.. ηαλ πίλεηο, ράλεηο ηε κέγηζηε ηθαλφηεηα επηδεμηφηεηαο ζηελ νδήγεζε θαη νη αληηδξάζεηο ζνπ γίλνληαη πνιχ πην αξγέο, κε απνηέιεζκα λα απμάλνπλ νη πηζαλφηεηεο εκπινθήο ζνπ ζε αηχρεκα. Ο ρξφλνο αληηδξάζεψο ζνπ απμάλεηαη θαηά πνιχ κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη θαη ε απφζηαζε αθηλεηνπνίεζήο ζνπ. Οπφηε, αλ πηεηο δψζε ην απηνθίλεην λα ην νδεγήζεη θάπνηνο πνπ είλαη λεθάιηνο θαη έρεη δίπισκα νδήγεζεο. Τπεξβνιηθή ηαρχηεηα.. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ζα έρεηο δεη νδεγνχο λα θηλνχληαη κε ππεξβνιηθή ηαρχηεηα. Πνιινί αγλννχλ ην φξην ηαρχηεηαο θαη ην ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ. Ζ ηαρχηεηα κπνξεί λα ζθνηψζεη είηε ηνλ ίδην ηνλ νδεγφ, είηε ηνπο ζπλεπηβάηεο ηνπ, είηε ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηαρχηεηα, ηφζν κεγαιχηεξε γίλεηαη ε απφζηαζε αθηλεηνπνίεζεο κε απνηέιεζκα λα είλαη δπζθνιφηεξν λα απνθεπρζεί έλα πηζαλφ αηχρεκα. Δίζνδνο ζην αληίζεην ξεχκα θπθινθνξίαο.. Ο θαζέλαο έρεη αδπλακίεο θαη πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα θξίζεο. ηαλ βξίζθεζαη πίζσ απφ ην ηηκφλη, θάηη ηέηνην κπνξεί λα είλαη ζαλάζηκν. Πξνζνρή ζηνπο κνλφδξνκνπο! Πξνζνρή ζηηο θφθθηλεο πηλαθίδεο κε ηελ άζπξε παχια κέζα. Πνηέ κελ θηλεζείο αληίζεηα απφ ηε ξνή θπθινθνξίαο. Δίλαη ζαλάζηκν ιάζνο. Οχηε γηα ιίγα κέηξα επεηδή ν πξννξηζκφο είλαη ιίγν πην θάησ, νχηε θαηά ιάζνο. Δίλαη έγθιεκα. Παξαβίαζε ηνπ ζήκαηνο STOP..Παξαβίαζε πηλαθίδαο δηαθνπήο πνξείαο (STOP).Οη πηλαθίδεο STOP δελ πξέπεη πνηέ λα αγλννχληαη. ηαλ ηεο απηφ ζπκβαίλεη, ε εκπινθή ζε αηχρεκα είλαη πνιχ πηζαλή! Κάζε ρξφλν ρηιηάδεο αηπρήκαηα ζπκβαίλνπλ γη απηφ 46

47 ην ιφγν. Πξέπεη πάληα λα ειέγρεηο αλ ππάξρεη πηλαθίδα STOP θαη λα ζηακαηάο γηα πξνζεθηηθφ έιεγρν ηεο δηαζηαχξσζεο. Παξαβίαζε εξπζξνχ ζεκαηνδφηε Ζ παξαβίαζε ηνπ εξπζξνχ ζεκαηνδφηε ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ηξνραίν αηχρεκα. ηαλ πεξλάο έλα θφθθηλν θαλάξη, δηαηξέρεηο ηνλ θίλδπλν ζνβαξνχ αηπρήκαηνο. Γηα λα απνθχγεηο έλα πηζαλφ αηχρεκα πξφβιεςε θαη έιεγμε ηε δηαζηαχξσζε έζησ θη αλ πεξλάο κε πξάζηλν! Δπηθίλδπλνη ειηγκνί.. Ο Κ.Ο.Κ. καο εμεγεί αθξηβψο πψο λα θηλνχκαζηε ζηνπο δξφκνπο. Οη ζρνιέο νδεγψλ ηεξψληαο ηνλ εμεγνχλ ζηνπο ππνςήθηνπο νδεγνχο πψο λα νδεγνχλ. ηξίβνληαο ζε δξφκνπο φπνπ νη ζεκάλζεηο ην απαγνξεχνπλ, ρσξίο θιαο, παίξλνληαο ιαλζαζκέλε ηξνρηά (αλνηρηέο δεμηέο, θιεηζηέο αξηζηεξέο) κε κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνβιεπφκελε ηαρχηεηα, ε εκπινθή ζε αηχρεκα είλαη ζρεδφλ βέβαηε. Υξήζε εθηπθισηηθψλ θψησλ Απφζπαζε πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ Κνχξαζε νδεγνχ πκβνπιέο γηα φπνηνλ αγαπάεη ηελ δσή ηνπ. Γελ νδεγνχκε πνηέ, φηαλ έρνπκε θαηαλαιψζεη κεγάιε πνζφηεηα νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, νχηε επηηξέπνπκε ζηνλ νδεγφ ηεο παξέαο καο λα νδεγήζεη, αλ έρεη θαηαλαιψζεη κεγάιε πνζφηεηα αιθνφι. ην 40% πεξίπνπ ησλ ζαλαηεθφξσλ ηξνραίσλ δπζηπρεκάησλ νη ππαίηηνη νδεγνί είραλ θάλεη ρξήζε αιθνφι. εβφκαζηε ηα φξηα ηαρχηεηαο. Οη κεγάιεο ηαρχηεηεο ζθνηψλνπλ. Οδεγνχκε κε αζθάιεηα ζεκαίλεη. δελ πεξλάκε κε θφθθηλν, ζηακαηάκε ζην STOP θαη δίλνπκε πξνηεξαηφηεηα. Απνθεχγνπκε ηα αληηθαλνληθά πξνζπεξάζκαηα. Τπαθνχκε ζηα ζήκαηα ησλ ηξνρνλφκσλ. Κξαηάκε ηηο θαλνληθέο απνζηάζεηο απφ ηα πξνπνξεπφκελα νρήκαηα. ηαλ νδεγνχκε πξέπεη λα είκαζηε ζπγθεληξσκέλνη. Δπίζεο, δελ νδεγνχκε πνηέ φηαλ είκαζηε θνπξαζκέλνη ή λπζηαγκέλνη. Φνξάκε δψλεο αζθαιείαο αθφκε θαη ζε θνληηλέο απνζηάζεηο κέζα ζηελ πφιε θαη βάδνπκε ηα παηδηά ζηα εηδηθά θαζίζκαηα ή ζηα πίζσ θαζίζκαηα κε δψλε αζθαιείαο. Γελ αιιάδνπκε ισξίδεο θπθινθνξίαο απφηνκα θαη ρσξίο πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε. Σέινο, πξέπεη λα κάζνπκε λα νδεγνχκε ππνρσξεηηθά. Αο κε βιέπνκε ην δηπιαλφ νδεγφ ζαλ αληαγσληζηή καο. 47

48 Σα απνηειέζκαηα εάλ είκαζηε απξφζεθηνη νδεγνί Σξνραίν αηχρεκα ζεκεηψζεθε πξσηλέο ψξεο, ζην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Αξθαινρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Μίλσα Πεδηάδνο, φηαλ Η.Υ.Φ. απηνθίλεην νδεγνχκελν απφ 49ρξνλν εκεδαπφ, ζπγθξνχζηεθε πιαγηνκεησπηθά κε αγξνηηθφ κεράλεκα (ηεηξάηξνρν ζθαπηηθφ κεράλεκα) νδεγνχκελν απφ 87ρξνλν εκεδαπφ, κε απνηέιεζκα ηνλ ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ ηνπ 87ρξνλνπ νδεγνχ. Ο 87ρξνλνο λνζειεχεηαη ζε θξίζηκε θαηάζηαζε... Γχν ηξνραία αηπρήκαηα ζεκεηψζεθαλ ζηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ζξαθιείνπ, γηα ηα νπνία ρξεηάζηεθε θαη ε παξέκβαζε ηεο Ππξνζβεζηηθήο, θαζψο ηα εκπιεθφκελα νρήκαηα ηπιίρζεθαλ ζηηο θιφγεο... Έλα άηνκν, νδεγφο ελφο δηθχθινπ θέξεηαη λα ηξαπκαηίζηεθε ζην ηξνραίν αηχρεκα πνπ ζεκεηψζεθε ιίγν πξηλ ηηο 15.00, ζηε Μεζζαξά θνληά ζην ρσξηφ Μεηξφπνιε ηνπ Ννκνχ Ζξαθιείνπ... Aπφ ζαχκα ζψζεθε αλήκεξα ηνπ Γεθαπεληαχγνπζηνπ ν νδεγφο ελφο απηνθηλήηνπ ν νπνίνο έπεζε ζε γθξεκφ βάζνπο 150 κέηξσλ. Σν ηξνραίν αηχρεκα ζπλέβε ζηηο 7 ην πξσί θαη ελψ ν 25ρξνλνο Έιιελαο νδεγφο θηλεηφ ζηελ νδφ Ζξαθιείνπ - Μνηξψλ. Άγλσζην πσο, ν νδεγφο έραζε ηνλ έιεγρν ηνπ απηνθηλήηνπ κε απνηέιεζκα λα θαηαγθξεκηζηεί ζην βάζνο κηαο ραξάδξαο. κσο, ζρεδφλ ρσξίο ηελ παξακηθξή γξαηδνπληά. Μεξηθά πξσηνζέιηδα εθεκεξίδσλ:...ζξάθιεην Κξήηεο ηξνραίν κε ηέζζεξα αλήιηθα...σξνραίν ζην λνκφ Ρεζχκλνπ... Κξήηε ''ηξαπκαηηζκφο νδεγνχ ζε ηξνραίν''... Σξνραίν αηχρεκα ζηε Γπξξαρίνπ... Σξνραίν ζην Αξθαινρψξη... Ζξάθιεην: Σξαπκαηίζηεθαλ ζε ηξνραίν αηχρεκα, ε κάλα κε ηα 4 παηδηά ηεο!...νβαξφ ηξνραίν κε δχν ηξαπκαηίεο ζην Ζξάθιεην Κξήηεο... Θαλαηεθφξν εξγαηηθφ αηχρεκα ζην Ζξάθιεην κε πηψζε απφ ηα 6 κέηξα... Ζξάθιεην: Αηκαηεξή βφιηα αλειίθσλ κε κεραλή 48

49 Πεγέο: 617&tbm=isch&tbnid=VD47hY2XkqZxiM:&imgrefurl=http://greekreallity.blogsp ot.com/2010_10_24_archive.html&docid=7m0-g- 4K4GDdJM&imgurl=http://www.zougla.gr/Image.ashx%253Ffid%253D263294% 2526w%253D400%2526h%253D300%2526q%253D80&w=400&h=300&ei=X4a 4UOKCOI_Bswac24DAAQ&zoom=1&iact=rc&dur=506&sig= &page=12&tbnh=117&tbnw=151&ndsp=19&ved=1t:429,r:2,s:200,i:10&tx =36&ty=49 =isch&tbnid=7hbh4aymi7eb5m:&imgrefurl=http://thefabweb.com/12294/thespirit-of-christmas-review-of-creative-christmasadvertising/&docid=cqzjy34lxgazbm&imgurl=http://thefabweb.com/wpcontent/uploads/2011/12/christmasads4.jpg&w=600&h=422&ei=woe4uk2ci4_isgajk4gqdw&zoom=1&iact=hc&v px=713&vpy=354&dur=46&hovh=188&hovw=268&tx=179&ty=179&sig=

50 &page=13&tbnh=149&tbnw=200&ndsp=23&ved=1t:429,r:18, s:300,i:58 &tbnid=zipsbdd_dmoumm:&imgrefurl=http://amfiloxianews.blogspot.com/2009/11/blogpost_18.html&docid=8kfcvj6jmxwicm&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_xx FaKjI204A/SwPzoej6t4I/AAAAAAAABSE/80AIH5EBNWo/s1600/amwuxbbwfv 4adb40a95ca3b.jpg&w=450&h=338&ei=AIm4UOyYGsjYsgajrICYCg&zoom=1 &iact=hc&vpx=12&vpy=116&dur=1240&hovh=156&hovw=216&tx=80&ty=95 &sig= &page=14&tbnh=152&tbnw=212&ndsp=16&ved =1t:429,r:14,s:200,i:46 &tbnid=hgqztc_ybhn1im:&imgrefurl=http://www.emaistros.gr/main/2012/04/06/%25ce%25bc%25ce%25b5%25ce%25af%25c F%2589%25CF%2583%25CE%25B7- %25CF%2584%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2587%25CE%25B1%25CE %25AF%25CF%2589%25CE%25BD- %25CE%25B1%25CF%2584%25CF%2585%25CF%2587%25CE%25B7%25CE %25BC%25CE%25AC%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD- %25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9- %25CF%2580%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B2/&docid =fuwgri5cvgcmpm&imgurl=http://www.e-maistros.gr/main/wpcontent/uploads/2012/04/%2525ce%2525a4%2525cf%252581%2525ce%2525 BF%2525CF%252587%2525CE%2525B1%2525CE%2525AF%2525CE%2525B F- %2525CE%2525B1%2525CF%252584%2525CF%25258D%2525CF%252587%2 525CE%2525B7%2525CE%2525BC%2525CE%2525B1-1.jpg&w=320&h=240&ei=QYi4UKy7Oumt4AS7zYGoCQ&zoom=1&iact=hc&v px=208&vpy=311&dur=1566&hovh=192&hovw=256&tx=136&ty=92&sig= &sqi=2&page=4&tbnh=146&tbnw=210&ndsp=17&ved=1t:4 29,r:50,s:0,i:94 h&tbnid=r7hiwvs5f97thm:&imgrefurl=http://www.zago.gr/more/troxaia.htm&doc id=2vvwkicwzjdu5m&imgurl=http://www.zago.gr/more/images/776.jpg&w=400 &h=265&ei=jz36umximyurhqefjod4cw&zoom=1&iact=hc&vpx=872&vpy=4 &dur=3865&hovh=183&hovw=276&tx=138&ty=66&sig= &page=1&tbnh=146&tbnw=219&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:10,s:0,i:123 CE%AF%CE%B1+%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE %B1%CF%84%CE%B1&num=10&hl=el&sa=G&tbo=d&biw=1366&bih=630&tbm =isch&tbnid=lo2ldilplsqvm:&imgrefurl=http://www.zago.gr/more/troxaia.htm&docid=2vvwkicwzjdu5m &imgurl=http://www.zago.gr/more/images/burning_car_500_2.jpg&w=500&h=315 &ei=okl6ukg6fio30qwlyocqdq&zoom=1 CE%AF%CE%B1+%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE %B1%CF%84%CE%B1&num=10&hl=el&sa=G&tbo=d&biw=1366&bih=630&tbm =isch&tbnid=pos7ivk7_2mc9m:&imgrefurl=http://tro-maktiko.blogspot.com/2013/01/blogpost_7320.html&docid=bbhuzj9ebm4g7m&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-

51 51 lrosqlajavi/uogmv5jxkmi/aaaaaaahoyi/cz30om8yduc/s1600/tromaktiko. jpg&w=450&h=290&ei=okl6ukg6fio30qwlyocqdq&zoom=1 CE%AF%CE%B1+%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE %B1%CF%84%CE%B1&num=10&hl=el&sa=X&tbo=d&biw=1366&bih=630&tbm =isch&tbnid=a4wyqnm_vk23nm:&imgrefurl=http://vatolakkiotis.blogspot.com/201 2/11/1990.html&docid=7PvK2iOKQvRGXM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/- E1CirR159Kk/ULcRJilkLrI/AAAAAAAAgdw/yLowfFzRJKQ/s1600/%252525CF% %252525CF% %252525CE%252525BF%252525CF% %252525CE%252525B1%252525CE%252525B9%252525CE%252525BF2.jpg&w= 480&h=318&ei=AqT6UJeoA7GN0wXruoHIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=2 64&dur=138&hovh=183&hovw=276&tx=135&ty=73&sig= &page=2&tbnh=140&tbnw=222&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:30,s:0,i:175 h&tbnid=scwyilfpczkp1m:&imgrefurl=http://www.sofokleous10.gr/portal2/politik i/politiki/ /&docid=JG2VZIO85vfVQM&imgurl=http://www.sofokleous10.gr/ portal2/images/stories/troxaia.jpg&w=610&h=394&ei=jz36umximyurhqefjod4 Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=636&vpy=4&dur=5601&hovh=180&hovw=279&tx=2 16&ty=128&sig= &page=1&tbnh=146&tbnw=225&start=0 &ndsp=18&ved=1t:429,r:9,s:0,i:120 h&tbnid=r7hiwvs5f97thm:&imgrefurl=http://www.zago.gr/more/troxaia.htm&doc id=2vvwkicwzjdu5m&imgurl=http://www.zago.gr/more/images/776.jpg&w=400 &h=265&ei=jz36umximyurhqefjod4cw&zoom=1&iact=hc&vpx=872&vpy=4 &dur=3865&hovh=183&hovw=276&tx=138&ty=66&sig= &page=1&tbnh=146&tbnw=219&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:10,s:0,i:123 CE%AF%CE%B1+%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE %B1%CF%84%CE%B1&num=10&hl=el&sa=X&tbo=d&biw=1366&bih=630&tbm =isch&tbnid=27voq4jyfgfqjm:&imgrefurl=http://www.4troxoi.gr/default.php%3f pname%3darticle%26cat_id%3d3%26art_id%3d9291&docid=7pq_x- 2i7QPQ8M&imgurl=http://www.4troxoi.gr/files/Image/Articles/Old2/55/5591.jpg& w=512&h=346&ei=aqt6ujeoa7gn0wxruohida&zoom=1&iact=hc&vpx=844&v py=131&dur=1509&hovh=184&hovw=273&tx=178&ty=67&sig= &page=1&tbnh=138&tbnw=209&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0,i:91 CE%AF%CE%B1+%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE %B1%CF%84%CE%B1&start=94&num=10&hl=el&sa=X&tbo=d&biw=1366&bih =630&tbm=isch&tbnid=znMyVKk_Us0G1M:&imgrefurl=http://www.newsnow.gr/a rticle/114812/meiothikan-ta-troxaiaatyximata.html&docid=lyzopehhpwutpm&imgurl=http://images.newsnow.gr/11/ /meiothikan-ta-troxaia-atyximata-1-315x236.jpg&w=315&h=236&ei=aqX6UMS_MI3M0AXy9ICIDQ&zoom=1&iact= hc&vpx=741&vpy=220&dur=241&hovh=188&hovw=252&tx=126&ty=97&sig= &page=5&tbnh=138&tbnw=171&ndsp=27&ved=1t:429,r:4,s: 100,i:16 CE%AF%CE%B1+%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE %B1%CF%84%CE%B1&start=94&num=10&hl=el&sa=X&tbo=d&biw=1366&bih =630&tbm=isch&tbnid=f3N6fcZtQFuCOM:&imgrefurl=http://www.moriasnews.gr/

52 2012/05/trochea-atichimata-stinpatra/&docid=uANLYoyidHsKuM&imgurl=http://www.moriasnews.gr/wpcontent/uploads/2012/05/troxaio.jpg&w=480&h=318&ei=aqX6UMS_MI3M0AXy9I CIDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=353&vpy=223&dur=68&hovh=183&hovw=276&tx =116&ty=115&sig= &page=5&tbnh=138&tbnw=192&nds p=27&ved=1t:429,r:2,s:100,i:10 CE%AF%CE%B1+%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE %B1%CF%84%CE%B1&start=121&num=10&hl=el&sa=X&tbo=d&biw=1366&bih =630&tbm=isch&tbnid=hgQzTC_Ybhn1iM:&imgrefurl=http://www.emaistros.gr/main/2012/04/06/%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25AF%25CF% 2589%25CF%2583%25CE%25B7- %25CF%2584%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2587%25CE%25B1%25CE%2 5AF%25CF%2589%25CE%25BD- %25CE%25B1%25CF%2584%25CF%2585%25CF%2587%25CE%25B7%25CE%2 5BC%25CE%25AC%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD- %25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9- %25CF%2580%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B2/&docid=f UWgRi5cVGCmPM&imgurl=http://www.e-maistros.gr/main/wpcontent/uploads/2012/04/%2525CE%2525A4%2525CF%252581%2525CE%2525BF %2525CF%252587%2525CE%2525B1%2525CE%2525AF%2525CE%2525BF- %2525CE%2525B1%2525CF%252584%2525CF%25258D%2525CF%252587%252 5CE%2525B7%2525CE%2525BC%2525CE%2525B1-1.jpg&w=320&h=240&ei=aqX6UMS_MI3M0AXy9ICIDQ&zoom=1&iact=hc&vpx =4&vpy=229&dur=414&hovh=192&hovw=256&tx=55&ty=141&sig= &page=6&tbnh=141&tbnw=182&ndsp=28&ved=1t:429,r:21,s:100,i:67 Καηζαξνχ Δηξήλε 3.4. Θέζε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε χκθσλα κε ζηνηρεία απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ Σξνραίσλ Αηπρεκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο δσέο ράλνληαη θάζε ρξφλν ζηελ ΔΔ, θαη επηπιέσλ ηξαπκαηίδνληαη αθφκε 1,7 εθαηνκκχξηα άηνκα. Οη αξηζκνί πνηθίιινπλ ζε κεγάιν βαζκφ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. Σα ηξνραία αηπρήκαηα απνηεινχλ ηελ θχξηα αηηία ζαλάηνπ γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 εηψλ. Σα άκεζν θαη έκκεζν θφζηνο ζηελ ΔΔ ησλ 27 ρσξψλ είλαη πεξίπνπ 200 δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 2% ηνπ ΑΔΠ ηεο ΔΔ. Σα ηξνραία αηπρήκαηα απνηεινχλ ζε φιν ηνλ θφζκν ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα δεκφζηαο πγείαο. ηελ Διιάδα νη ζάλαηνη απφ ηξνραία αηπρήκαηα είλαη ζρεδφλ δχν θνξέο πην ζπρλνί απ 'φηη παγθνζκίσο. Έρνπκε ζαλάηνπο, βαξηά θαη ειαθξά ηξαπκαηηζκέλνπο θαηά κέζν φξν ην ρξφλν. Απφ ηνπο λεθξνχο θαη ηνπο ηξαπκαηίεο ην 1/3 είλαη παηδηά. Σν ηξαγηθφ απηφ γεγνλφο γίλεηαη αθφκα ρεηξφηεξν αλ ππνινγίζεη 52

53 θαλέλαο φηη πέξα απφ ηνπο ζαλάηνπο πνιινί απφ ηνπο ηξαπκαηίεο κέλνπλ αλάπεξνη, θαη κάιηζηα ζε κηθξή ειηθία. Παξά ηελ ζεκαληηθή βειηίσζε πνπ έρεη θαηαγξαθεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, ε Διιάδα θαηέρεη ην ζιηβεξφ πξνλφκην λα είλαη ζηελ θνξπθή κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο λεθξνχο απφ ηξνραία. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, ην 2000 ε Διιάδα ήηαλ ζηε δεχηεξε ζέζε κε 180 λεθξνχο αλά έλα εθαηνκκχξην θαηνίθσλ, ην 2005 πέξαζε ζηελ ηξίηε ζέζε κε 150 λεθξνχο, ελψ κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2010 βξέζεθε, δπζηπρψο, ζηελ πξψηε ζέζε κε 110 λεθξνχο, αλά εθαηνκκχξην θαηνίθσλ. Σν ζχλνιν ησλ ζαλάησλ απφ ηξνραία αηπρήκαηα ζα απμεζεί θαηά 66% ηα επφκελα είθνζη ρξφληα, παξνπζηάδνληαο ηε κεγαιχηεξε άλνδν ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, γεγνλφο πνπ ζα επηβαξχλεη ζεκαληηθά ην νηθνλνκηθφ θαη ην θνηλσληθφ θφζηνο, πξνεηδνπνηνχλ νη επηζηήκνλεο. Σελ άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, πνπ απνηεινχλ ηελ 11ε αηηία ζαλάηνπ ζηνλ θφζκν κε 1,2 εθαηνκκχξηα λεθξνχο ην 2002, δεηνχλ νη επηζηήκνλεο ηνλίδνληαο πσο ηα αηπρήκαηα απηά είλαη πηζαλφλ λα γίλνπλ ε 3ε αηηία ζαλάηνπ κέρξη ην 2020, εηδηθά ζηηο θησρέο ή ιηγφηεξν πινχζηεο ρψξεο. Ο αξηζκφο ησλ λεθξψλ απφ ηα ηξνραία αηπρήκαηα κεηψλεηαη ζεκαληηθά ζηηο πινχζηεο ρψξεο, αιιά γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γεο ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο ησλ αηπρεκάησλ απηψλ απμάλεηαη ζεκαληηθά. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο απφ ηνπο 1,2 εθαηνκκχξηα λεθξνχο ην 2002, νη πεξηζζφηεξνη δελ βξίζθνληαλ κέζα ζε απηνθίλεηα, επηζεκαίλνπλ νη εξεπλεηέο. Σα ηξνραία δπζηπρήκαηα έρνπλ πξνθαιέζεη ηνλ ηξαπκαηηζκφ 50 εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ ζε φινλ ηνλ θφζκν ην 2002 θαη ζηνίρηζαλ ζπλνιηθά 518 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο ΠΟΤ ηνπ 2004 πνπ νδήγεζε ηνλ ΟΖΔ ζηε πηνζέηεζε λέαο απφθαζεο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα. Δπξσπατθή άδεηα νδήγεζεο Ζ επξσπατθή άδεηα νδήγεζεο είλαη κηα άδεηα νδήγεζεο ε νπνία ζα αληηθαηαζηήζεη φιεο ηηο άδεηεο πνπ ππάξρνπλ ζε θπθινθνξία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ εληαία επξσπατθή άδεηα ζα έρεη ηε κνξθή πιαζηηθήο πηζησηηθήο θάξηαο. ηελ θάξηα, γηα φζα θξάηε-κέιε ζέινπλ, ζα κπνξεί λα ελζσκαησζεί θαη έλα κηθξνηζίπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ νδεγνχ. Οη λέεο άδεηεο ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επίζεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη σο ηαπηφηεηεο. Σνλ Μάξηην ηνπ 2006 ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ελέθξηλε ηα ζρέδηα γηα ηελ δεκηνπξγία θνηλήο άδεηαο νδήγεζεο γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηα 110 δηαθνξεηηθά κνληέια αδεηψλ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηελ ΔΔ. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην έδσζε ηελ ηειηθή έγθξηζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006 γηα ην παλεπξσπατθφ δίπισκα νδήγεζεο. Ζ άδεηα έρεη κνξθή πηζησηηθή θάξηαο, είλαη πιαζηηθνπνηεκέλε θαη είλαη πνιχ δχζθνιν λα ηελ πιαζηνγξαθήζεη θάπνηνο. Απηή ε άδεηα ζα πξέπεη λα αλαλεψλεηαη θάζε 10 κε 15 ρξφληα. Σα θξάηε κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνζζέζνπλ έλα κηθξνηζίπ ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηνπ νδεγνχ. Απηφ είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν θαζψο ε αζηπλνκία θάζε θξάηνπο ζα κπνξεί λα δεη ηα 53

54 ζηνηρεία ζηελ δηθή ηεο γιψζζα, ιχλνληαο έηζη θαη ην πξφβιεκα ησλ δηαθνξεηηθψλ αιθαβήησλ (Λαηηληθφ αιθάβεην, Διιεληθφ αιθάβεην θαη Κπξηιιηθφ αιθάβεην) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ΔΔ. Δπίζεο ην θάζε κέξνο ηεο άδεηαο είλαη αξηζκεκέλν βνεζψληαο ηελ αζηπλνκία λα θαηαιαβαίλεη ην θάζε ζηνηρείν ρσξίο ειεθηξνληθή πξφζβαζε. Ζ επξσπατθή άδεηα νδήγεζεο είλαη ήδε ζε θπθινθνξία θαη ηα δηπιψκαηα παιαηνχ ηχπνπ ζα αληηθαηαζηαζνχλ κέρξη ην Γηα κεξηθέο θαηεγνξίεο φπσο ε C θαη ε D ζα ρνξεγνχληαη άδεηεο κφλν γηα 5 ρξφληα, ελψ φηαλ ιήμνπλ νη άδεηεο ζα ρξεηάδεηαη ηαηξηθφο έιεγρνο γηα λα αλαλεσζνχλ γηα άιια 5 ρξφληα. ηηο πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο έλα άηνκν πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 17 θαη 18 ρξνλψλ γηα λα ηνπ ρνξεγεζεί άδεηα νδήγεζεο. Καηεγνξίεο πνπ ηζρχνπλ ζε φιεο ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο Σχπνο πεξηγξαθή ειηθία απφθηεζεο πξνυπνζέηεη AM (M) A1 A3 Γίθπθια ή ηξίθπθια νρήκαηα κε αλψηαηε θαηαζθεπαζηηθή πξνδηαγξαθή ηαρχηεηαο κέρξη 45 ρηιηφκεηξα αλά ψξα. Μνηνζπθιέηεο κε θπιηλδξηθή ρσξεηηθφηεηα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 125 θπβηθά εθαηνζηά, κε ηζρχ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 11kW θαη κε ηζρχ/βάξνο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 0,1 kw/kg θαη ηα ηξίθπθια κε ηζρχ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 15 kw. Μνηνζπθιέηεο κε ηζρχ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 50kW. 16 ρξνλψλ (15 ρξνλώλ ζηελ Φηλιαλδία, 14 ρξνλώλ ζηελ Ιζπαλία θαη ηελ Ιηαιία) 16 ρξνλψλ 16 ρξνλψλ 54

55 A B BE C C1 CE C1E Μνηνζπθιέηεο θαη ηξίθπθια κε ηζρχ πνπ ππεξβαίλεη ηα 15 kw. Απηνθίλεηα κε κέγηζηε κάδα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 3500 θηιά θαη ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή γηα ηελ κεηαθνξά ην πνιχ 8 επηβαηψλ καδί κε ηνλ νδεγφ. Σα απηνθίλεηα ζε απηή ηελ θαηεγνξία κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ξπκνπιθνχκελν κε κάδα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 750 θηιά. πλδπαζκφο νρεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ξπκνπιθνχκελν ηεο θαηεγνξίαο Β θαη ξπκνπιθνχκελν ή εκηξπκνπιθνχκελν πνπ ε κέγηζηε επηηξεπφκελε κάδα δελ ππεξβαίλεη ηα 3500 θηιά. Ορήκαηα κεγαιχηεξα ησλ 3,5 ηφλσλ θαη κε ιηγφηεξεο απφ 8+ 1 ζέζεηο, κε ξπκνπιθνχκελν κέγηζηεο κάδαο 750 θηιψλ. Διαθξχ θνξηεγφ κε κάδα πνπ δελ μεπεξλά ηνπο 7,5 ηφλνπο θαη κε ξπκνπιθνχκελν κέγηζηεο κάδαο 750 θηιψλ. πλδπαζκφο νρεκάησλ φπνπ ην φρεκα ειθπζηήξαο είλαη ζηελ θαηεγνξία C θαη ην ξπκνπιθνχκελν ή εκηξπκνπιθνχκελν έρεη κέγηζηε επηηξεπηή κάδα άλσ ησλ 750 θηιψλ. Άιια ξπκνπιθνχκελα πνπ είλαη βαξχηεξα ησλ 750 θηιψλ. Ζ ειάρηζηε ειηθία γηα ηελ θαηεγνξία Α είλαη 20 ρξνλψλ (19 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην). Ωζηφζν, ε ρνξήγεζε άδεηαο κνηνζπθιέηαο γηα απηή ηελ θαηεγνξία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εκπεηξία δχν ρξφλσλ ζε κνηνζπθιέηεο κηθξφηεξεο ηεο θαηεγνξίαο Α2. Ζ ειάρηζηε ειηθία γηα ηξίθπθια πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 15 kw είλαη 21 ρξνλψλ. 18 ρξνλψλ (17 ρξνλψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηελ Γεξκαλία θαη ηελ Ηξιαλδία). 18 ρξνλψλ (17 ρξνλψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηελ Γεξκαλία θαη ηελ Ηξιαλδία). A2 B 21 ρξνλψλ B 18 ρξνλψλ B 21 ρξνλψλ C 18 ρξνλψλ C1 D Ορήκαηα κε πεξηζζφηεξεο 21 ρξνλψλ B 55

56 D1 DE D1E απφ ζέζεηο (ιεσθνξεία). Διαθξηά ιεσθνξεία κε κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα ζέζεσλ πλδπαζκφο νρεκάησλ φπνπ ν ειθπζηήξαο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία D θαη ην ξπκνπιθνχκελν έρεη κέγηζηε επηηξεπφκελε κάδα άλσ ησλ 750 θηιψλ. πλδπαζκφο νρεκάησλ φπνπ ν ειθπζηήξαο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία D1 θαη ην ξπκνπιθνχκελν έρεη κέγηζηε επηηξεπφκελε κάδα άλσ ησλ 750 θηιψλ. 21 ρξνλψλ B 21 ρξνλψλ D 21 ρξνλψλ D1 Οη ππεχζπλνη ζρεδηαζκνχ ηεο Δ.Δ. γηα ηα λέα δηπιψκαηα, ζεσξνχλ (ζσζηά) πσο φηαλ ν αλαβάηεο αλεβαίλεη ζηαδηαθά ηελ θιίκαθα ησλ θπβηθψλ θαη ηεο ηππνδχλακεο, ε εθκάζεζε είλαη πην αζθαιήο, θαη ηα αηπρήκαηα ιηγφηεξα. Γηα πνηνλ ρηππάεη ε θακπάλα; Σα λέα δηπιψκαηα (ΑΜ, Α1, Α2, Α) ζα ηζρχνπλ γηα φζνπο πεξάζνπλ ηηο εμεηάζεηο κεηά απφ ηελ 19ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ Γειαδή απηφ ζεκαίλεη πσο φζνη έρνπλ ήδε βγάιεη δίπισκα κεγάιεο κνηνζηθιέηαο δελ ζα έρνπλ ηίπνηα λα αλεζπρνχλ. Με δίπισκα Β (απηνθηλήηνπ) ηα κεγάια ATV Σα κηθξά ATV (ειαθξά ηεηξάθπθια κε ηειηθή έσο 45ρικ/ψξα θαη βάξνο κηθξφηεξν ησλ 350kg) ζα νδεγνχληαη κε δίπισκα AM ή A (κνηνζηθιέηαο). Αληίζεηα, ηα κεγάια ATV ζα ζπλερίζνπλ λα απαηηνχλ δίπισκα Β, απηνθηλήηνπ. Νέεο θαηεγνξίεο δηπισκάησλ Μνηνπνδήιαηα Μηιάκε γηα παπηά, scooter, δίθπθια, ηξίθπθια, ή αθφκα θαη κηθξά ATV, κε κέγηζην θπβηζκφ ηα 50θ.εθ., θαη κέγηζηε ηειηθή ηαρχηεηα ηα 50ρικ./ψξα. Αλ έρεηε ήδε δίπισκα κνηνπνδειάηνπ, δελ ην ράλεηε, απιψο αιιάδνπλ ηα νλφκαηα ησλ θαηεγνξηψλ. Καηεγνξία P πσο ην δίπισκα ΑΜ, κε πεξηνξηζκφ ηειηθήο ηαρχηεηαο ηα 50ρικ./ψξα. Καηεγνξία πνπ ηζρχεη ζηελ ππφινηπε Δ.Δ.. Καηεγνξία Q πσο ην δίπισκα ΑΜ, κε πεξηνξηζκφ ηειηθήο ηαρχηεηαο ηα 25ρικ./ψξα. Καηεγνξία πνπ ηζρχεη ζηελ ππφινηπε Δ.Δ. 56

57 Νένη αλαβάηεο κνηνπνδειάησλ κεηά ηηο 19/1/2013 Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα πεξάζεη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ζε ζρνιή νδεγψλ, ζεσξεηηθφ ηεζη, θαη πξαθηηθφ ηεζη νδήγεζεο. Καηεγνξία Α1 Μηθξά δίθπθια/ηξίθπθια/ηεηξάθπθια 125θ.εθ. κε ηζρχ έσο 11kW. Διάρηζηε ειηθία αλαβάηε, ηα 18 έηε. Σα 18 έηε είλαη ειιεληθή επηινγή, αθνχ ζε φιε ηελ ππφινηπε Δ.Δ. ε ειάρηζηε ειηθία είλαη ηα 17. Καηεγνξία Α2 Μεζαία δίθπθια αλεμαξηήησο θπβηθψλ κε ηζρχ έσο 35kW θαη κε κέγηζην ιφγν ηζρχνο πξνο βάξνο κηθξφηεξν απφ 0,2 kw (0,268Hp)/kg, πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ δηαζθεπή άιιεο κνηνζηθιέηαο, ηζρχνο κεγαιχηεξεο ηνπ δηπιάζηνπ ηεο ηζρχνο ηεο δηαζθεπαζζείζαο κνηνζηθιέηαο» θαη ηξίθπθια/ηεηξάθπθια έσο 15kW. Διάρηζηε ειηθία αλαβάηε, ηα 20 έηε. ηελ ππφινηπε Δ.Δ. ρξεηάδεηαη λα είζαη κφιηο 19 εηψλ γηα λα πάξεη ην Α2. Σν Α2 κπνξεί λα ην πάξεη θαλείο είηε θαηεπζείαλ, εάλ είλαη 20 εηψλ, είηε πξννδεπηηθά, αλ θαηέρεη ήδε δίπισκα Α1 γηα 2 έηε (πξέπεη φκσο λα πεξάζεη πάιη 7 ψξεο ηεζη). Καηεγνξία Α Μεγάια δίθπθια/ηξίθπθια αλεμαξηήησο θπβηζκνχ θαη ηππνδχλακεο. Διάρηζηε ειηθία αλαβάηε, ηα 22 έηε, αλ θαηέρεη ήδε δίπισκα Α2 γηα 2 έηε, θαη ηα 24 έηε αλ πάξεη θαηεπζείαλ ην δίπισκα. Αλαλέσζε θάζε 15 ρξφληα ια ηα δηπιψκαηα ζα ρξεηάδνληαη αλαλέσζε θάζε 15 ρξφληα (κφλν κε ηαηξηθέο εμεηάζεηο). Απφ ηα 65 ρξφληα θαη κεηά, ε αλαλέσζε γίλεηαη θάζε 3 ρξφληα. Οδήγεζε ζην εμσηεξηθφ Αλ ε πηλαθίδα ζαο δε θέξεη ην δηαθξηηηθφ GR κε ηα αζηεξάθηα ηεο ΔΔ ζηελ αξηζηεξή ηεο πιεπξά, ζα ρξεηαζηείηε νπσζδήπνηε έλα απηνθφιιεην GR κε ή ρσξίο ηα αζηεξάθηα, δηαζηάζεσλ 175 x 115mm. ηα ραξηηά ζαο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεηαη κία πξάζηλε θάξηα απφ ηελ αζθαιηζηηθή ζαο εηαηξεία δηαθνξεηηθά πιεξψλεηε έλα πνζφ ηεο ηάμεσο ησλ επξψ γηα αζθάιηζε θάζε θνξά πνπ πεξλάηε ζχλνξα θαη έλα δηεζλέο δίπισκα απφ ηελ ΔΛΠΑ, αλ πξφθεηηαη λα ηαμηδέςεηε ζε ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο εξβία, Μαπξνβνχλην, Βνζλία, Σνπξθία, Οπθξαλία, Ρσζία θιπ. Σειέθσλν αλάγθεο ε φιε ηελ Δπξψπε, ν αξηζκφο θιήζεο έθηαθηεο αλάγθεο είλαη ην 112 (απφ θηλεηφ ηειέθσλν). Αιθνφι Σν κέγηζην επηηξεπφκελν φξην νηλνπλεχκαηνο, ζην αίκα, θπκαίλεηαη απφ 0,2 έσο 0,9 γξακκάξηα αλά ιίηξν αίκαηνο, ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο, ρψξεο. ε νξηζκέλεο, φκσο, ρψξεο απαγνξεχεηαη, εληειψο, ε χπαξμε νηλνπλεχκαηνο, ζην αίκα, θαηά ηελ νδήγεζε. 57

58 ηελ Διιάδα, απαγνξεχεηαη ε νδήγεζε θάζε νδηθνχ νρήκαηνο, απφ νδεγφ, ν νπνίνο, θαηά ηελ νδήγεζε ηνπ νρήκαηνο, βξίζθεηαη, ππφ ηελ επίδξαζε νηλνπλεχκαηνο, ηνμηθψλ νπζηψλ ή θαξκάθσλ, πνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπο, ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ νδεγνχ. Ο ειεγρφκελνο νδεγφο ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη, ππφ ηελ επίδξαζε νηλνπλεχκαηνο, φηαλ ην πνζνζηφ απηνχ, ζηνλ νξγαληζκφ, είλαη απφ 0,50 γξακκάξηα θαη άλσ, αλά ιίηξν αίκαηνο (0,50 g/l), κεηξνχκελν κε ηε κέζνδν ηεο αηκνιεςίαο ή απφ 0,25 ρηιηνζηά ηνπ γξακκαξίνπ θαη άλσ, αλά ιίηξν εθπλεφκελνπ αέξα, φηαλ ε κέηξεζε γίλεηαη, ζηνλ εθπλεφκελν αέξα, κε αληίζηνηρε ζπζθεπή αιθννινκέηξνπ. Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, κπνξεί λα νξηζζεί θαη κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ ην πξναλαθεξφκελν, λα θαζνξηζηνχλ εηδηθέο θαηεγνξίεο νδεγψλ, κε κηθξφηεξα πνζνζηά, λα εμεηδηθεχνληαη ηα φξηα ηνμηθψλ νπζηψλ ή θαξκάθσλ, πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ νδεγνχ θαη λα θαζνξίδνληαη νη επηζηεκνληθνί ηξφπνη θαη ε δηαδηθαζία δηαπίζησζεο ηεο ρξήζεο νηλνπλεχκαηνο, ηνμηθψλ νπζηψλ ή θαξκάθσλ θαζψο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Σα αξκφδηα αζηπλνκηθά θαη ιηκεληθά φξγαλα κπνξνχλ, θαηά πεξίπησζε, λα αζθνχλ έιεγρν, γηα ηε δηαπίζησζε χπαξμεο, ζηνλ νξγαληζκφ ησλ νδεγψλ, νηλνπλεχκαηνο, ηνμηθψλ νπζηψλ ή θαξκάθσλ, νη δε νδεγνί ππνρξενχληαη λα δέρνληαη ηνλ έιεγρν απηφλ Πξνζνρή: Ζ νδήγεζε γίλεηαη, ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ δξφκνπ, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Ηξιαλδία, ηελ Κχπξν θαη ηε Μάιηα. Γηφδηα ε πνιιέο ρψξεο φπσο ζηελ Απζηξία, ζηελ Διιάδα, ζηε Γαιιία, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηελ Ηζπαλία, ζηελ Ηηαιία, ζηελ Οπγγαξία, ζηελ Πνισλία, ζηελ Πνξηνγαιία, ζηε ινβελία θαη ζηε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, ππάξρνπλ δηφδηα. Οη νδεγνί, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο απζηξηαθνχο απηνθηλεηνδξφκνπο θαη ηηο νδνχο «Α» πξέπεη λα ηνπνζεηνχλ, ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ νρήκαηφο, ην ζήκα θαηαβνιήο δηνδίσλ. Σα ζήκαηα απηά κπνξνχκε λα ηα αγνξάζνπκε, ζε φινπο ηνπο κεγάινπο κεζνξηαθνχο ζηαζκνχο, ζηελ Απζηξία θαη ζε αξθεηά πξαηήξηα θαπζίκσλ. ηε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, ηζρχεη παξεκθεξέο ζχζηεκα απηνθφιιεηεο εηηθέηαο (επηθνιιάηαη ζην παξκπξίδ). Όξηα ηαρχηεηαο Σν φξην ηαρχηεηαο, ζηνπο απηνθηλεηνδξφκνπο, είλαη 110, 120 ή 130 ρικ/ψξα θαη ην φξην, ζηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, είλαη 50 ή 60 ρικ/ψξα. Κνηηάκε, πξνζεθηηθά, ηηο πηλαθίδεο, γηα λα είκαζηε ζίγνπξνη, γηα ην κέγηζην επηηξεπφκελν φξην ηαρχηεηαο θαη γηα ηνπο άιινπο εηδηθνχο φξνπο, πνπ ηζρχνπλ. ε νξηζκέλεο ρψξεο, ηα φξηα είλαη ρακειφηεξα, φηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη θαθέο ή φηαλ πξφθεηηαη, γηα λένπο νδεγνχο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο, γηα φζνπο πξφθεηηαη λα ηαμηδέςνπλ, κε απηνθίλεην (είηε ην δηθφ ηνπο, είηε λα ελνηθηάζνπλ), ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, δίλεη ε ΔΛΠΑ, ζηελ πξνζπάζεηα δηεπθφιπλζεο ησλ νδεγψλ. Παξά ην φηη έρνπλ θαηαξγεζεί νη έιεγρνη, ζηα ζχλνξα, κεηαμχ ησλ πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ ηεο Δ.Δ. (ζπλζήθε έλγθελ), πξέπεη λα έρνπκε καδί καο, δηαβαηήξην ή ηαπηφηεηα λένπ ηχπνπ, πνπ κπνξεί λα καο δεηεζνχλ, γηα λα απνδείμνπκε ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο καο. Σα παηδηά πξέπεη λα έρνπλ δηθφ ηνπο δηαβαηήξην ή ηαπηφηεηα, εθηφο αλ ην φλνκά ηνπο είλαη 58

59 θαηαρσξεκέλν ζην δηθφ καο δηαβαηήξην. Καιφ είλαη, επίζεο, λα έρνπκε, καδί καο, ηελ Δπξσπατθή Κάξηα Αζθάιηζεο (εθδίδεηαη απφ ην θνξέα αζθάιηζήο καο). ηαλ ηαμηδεχνπκε, εληφο ηεο Δ.Δ., σο ππήθννο ρψξαο ηεο Δ.Δ., ηεο Ηζιαλδίαο, ηνπ Ληρηελζηάηλ θαη ηεο Ννξβεγίαο, δε ρξεηάδεηαη ζεψξεζε ηνπ δηαβαηεξίνπ καο (VISA). Τπάξρνπλ πνιιέο άιιεο ρψξεο, ησλ νπνίσλ νη ππήθννη δε ρξεηάδνληαη ζεψξεζε δηαβαηεξίνπ, φηαλ επηζθέπηνληαη ρψξα ηεο Δ.Δ., γηα κέγηζην δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ. Μεηαμχ απηψλ ησλ ρσξψλ, ζπγθαηαιέγνληαη ε Απζηξαιία, ν Καλαδάο, ε Ηαπσλία, ε Νέα Εειαλδία θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζα βξνχκε, ζην Σνπξηζηηθφ Σκήκα ηεο ΔΛΠΑ ή ζηελ πξνμεληθή αξρή ηεο ρψξαο, πνπ ζέινπκε λα επηζθεθζνχκε. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, εθηφο απφ ηελ έγθπξε άδεηα νδήγεζεο, πξέπεη λα έρνπκε καδί καο θαη ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. Ζ άδεηα νδήγεζεο, πνπ έρεη εθδνζεί, ζε ρψξα ηεο Δ.Δ., ηζρχεη ζε φιε ηελ Δ.Δ. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, δελ επηηξέπεηαη ε νδήγεζε, ζε άηνκα θάησ ησλ 18. Δάλ είκαζηε λεψηεξνη δελ ζα κπνξέζνπκε λα νδεγήζνπκε, ζε απηέο ηηο ρψξεο, αθφκε θαη εάλ είκαζηε θάηνρνη έγθπξεο άδεηαο νδήγεζεο, απφ άιιε ρψξα, φπνπ επηηξέπεηαη ε νδήγεζε θάησ ησλ 18 εηψλ. Πξνζνρή: Σν θαηψηαην φξην ειηθίαο, γηα ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ, είλαη ζπλήζσο ην 20ν έηνο ειηθίαο. ε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., ε αζθαιηζηηθή καο εηαηξεία καο παξέρεη, απηφκαηα, ρσξίο επηπιένλ θφζηνο, ηελ ειάρηζηε θάιπςε αζηηθήο επζχλεο, πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία. Απηφ ηζρχεη θαη ζηελ Ηζιαλδία, ζηε Ννξβεγία θαη ζηελ Διβεηία. Δάλ έρνπκε πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε, ζηε ρψξα καο, πξέπεη λα ειέγμνπκε, θαηά πφζνλ ε θάιπςε απηή ηζρχεη θαη ζηηο κεηαθηλήζεηο καο, ζε άιιεο ρψξεο. Ζ «πξάζηλε θάξηα» ηεο αζθάιεηαο δελ είλαη απαξαίηεηε, φηαλ ηαμηδεχνπκε, ζηελ Δ.Δ. Υξεζηκεχεη, φκσο, σο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε απφδεημε αζθάιεηαο θαη δηεπθνιχλεη, ζηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ηελ απαίηεζε απνδεκίσζεο. Δάλ δελ έρνπκε καδί καο πξάζηλε θάξηα, πξέπεη λα έρνπκε ην πηζηνπνηεηηθφ αζθάιηζήο καο. Σν ζχζηεκα ηεο πξάζηλεο θάξηαο θαιχπηεη πεξηζζφηεξεο απφ 43 ρψξεο θαη ην δηαρεηξίδεηαη ζηε ρψξα καο ε Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ. Απφ ηνλ αζθαιηζηή καο κπνξνχκε λα δεηήζνπκε ην Δπξσπατθφ Έληππν Γήισζεο Αηπρήκαηνο, δειαδή ην ηππνπνηεκέλν έγγξαθν, ζε πνιιέο γιψζζεο, ην νπνίν, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο δηεπθνιχλεη ηε «δήισζε επηηφπνπ». ηελ Δ.Δ. έρνπλ ζεζπηζηεί λένη θαλφλεο, νη νπνίνη εμαζθαιίδνπλ γξήγνξε απνδεκίσζε ησλ νδεγψλ απηνθηλήηνπ, γηα αηπρήκαηα, πνπ πθίζηαληαη, ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηεο Δ.Δ. Οη θαλφλεο απηνί πξνβιέπνπλ ηε βειηίσζε ηεο πιεξνθφξεζεο, ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ηαρχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ, θαζψο θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ησλ πιεξσκψλ. Ζ λνκνζεζία απηή δελ εθαξκφδεηαη, κφλν ζε αηπρήκαηα, πνπ ζπκβαίλνπλ, ζην έδαθνο ηεο Δ.Δ., αιιά επίζεο θαη ζε αηπρήκαηα, πνπ ζπκβαίλνπλ, ζε ηξίηε ρψξα, κεηαμχ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο Δ.Δ., ππφ ηνλ φξν φηη ε ρψξα απηή έρεη πηνζεηήζεη ην ζχζηεκα ηεο πξάζηλεο θάξηαο. Οδεγψ κε Αζθάιεηα ζηελ Ηηαιία Αλ θαη ε νδήγεζε ζηελ Ηηαιία δε ζα έπξεπε λα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο απνθιίζεηο απφ ηελ Διιάδα αθνχ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο έρνπκε εθαξκνγή θνηλψλ 59

60 νδεγηψλ ηεο Δ.Δ, ε πξαγκαηηθφηεηα απέρεη πνιχ θαη εηδηθά φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ πεξηνρή ηεο Νάπνιεο φπνπ ε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ν Κ.Ο.Κ πθίζηαηαη κφλν σο ηζηνξηθφ θείκελν. Οη νδεγνί απαηηείηαη λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο πέξαλ ηνπ απζεληηθνχ δηπιψκαηνο νδήγεζεο θαη ζεσξεκέλε απφ ην Pass & ID Office κεηάθξαζε ηνπ ζηελ Ηηαιηθή γηα λα ην επηδεηθλχνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ζηηο αξρέο (Αθφκα θαη αλ έρνπλ ην λέν δίπισκα ην νπνίν είλαη θνηλφ γηα ηελ Δ.Δ). Δθηφο απφ ην δίπισκα απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ απζεληηθή άδεηα νδήγεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ θαζψο θαη απνδεηθηηθφ αζθάιηζεο ζε ηζρχ.. Ζ νδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι ή άιισλ ηνμηθψλ νπζηψλ απνηειεί ζεκαληηθή παξαβίαζε ηνπ Κ.Ο.Κ ζηελ Ηηαιία. Έλα επίπεδν αιθνφι ζην αίκα άλσ ηνπ 0,05 απνηειεί ζεηηθή έλδεημε νδήγεζεο ζε θαηάζηαζε κέζεο. Άξλεζε εθηέιεζεο αιθνηέζη ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ άκεζε παξαθξάηεζε ηνπ δηπιψκαηνο νδήγεζεο γηα 6 κήλεο θαη πηζαλφ πξφζηηκν απφ ηηο αξρέο. Μελ παξαιακβάλεηαη άηνκα πνπ θάλνπλ φην-ζηνπ. Οη νδεγνί ζηελ Ηηαιία θαη εηδηθφηεξα ζηελ Νφηηα έρνπλ ηδηαίηεξα "επηζεηηθή" ζηάζε νδήγεζεο θαη ζπρλά (εηδηθά ζηνλ αζηηθφ ηζηφ) παξαβηάδνληαη πηλαθίδεο πξνηεξαηφηεηαο θαη θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο. Καιφ ζα ήηαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζνπ λα κελ πηνζεηήζεηο απηφλ ηνλ ηξφπν θαζεκεξηλήο νδήγεζεο. ε πνιιέο δηαζηαπξψζεηο δελ πθίζηαληαη πηλαθίδεο θαζνξηζκνχ πξνηεξαηφηεηαο ή ζεκαηνδφηεο, νπφηε λα έρεηο ππφςε ζνπ φηη απηφο πνπ θηλείηαη ζην δεμί ζνπ ρέξη έρεη πάληα πξνηεξαηφηεηα. Ζ ρακειή ζθάια ζηα θψηα απαηηείηαη απφ ηνλ Νφκν ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο θαη ζε ζεκεία κε ρακειφ θσηηζκφ. Φψηα πνξείαο ππνρξεσηηθά ζηα ηνχλει. Με ζπκκφξθσζε κπνξεί λα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ 35 Δπξψ. ηελ Ηηαιία ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ηα ζηνπ πξνθεηκέλνπ λα εηδνπνηήζεη ν πξνπνξεπφκελνο νδεγφο φηη ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα ζηελ θπθινθνξία. Υξεζηκνπνηείηαη ηνπο δείθηεο πνξείαο (θιαο) γηα αιιαγή θαηεχζπλζεο. ηαλ απηνθίλεην πνπ έπεηαη αλαβνζβήλεη ηα θψηα κεγάιεο ζθάιαο (πξνβνιείο) κεηαθηλήζνπ ζε ισξίδα δεμηά φηαλ απηφ είλαη δπλαηφ. Πξνζνρή ζηε ζπρλή αιιαγή ισξίδαο πνπ απξνεηδνπνίεηα ρξεζηκνπνηνχλ νη νδεγνί ζηε Νάπνιε αδηθαηνιφγεηα πνιιέο θνξέο πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ ειάρηζηα κέηξα. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο δηθπθιηζηέο πνπ εκθαλίδνληαη απφ φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Αλ θαη ε ρξήζε θφξλαο ζε πνιιέο Ηηαιηθέο πφιεηο δελ επηηξέπεηαη, εληνχηνηο ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ αθχπληζε θαη ελεκέξσζε νδεγψλ θαη πεδψλ. Οη Ηηαινί ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θφξλα θαη ηνπο πξνβνιείο ηε λχρηα φηαλ πξνζεγγίδνπλ δηαζηαπξψζεηο. 60

61 ηε Νάπνιε νη πεδνί ζπκπεξηθέξνληαη φπσο θαη νη νδεγνί, δειαδή κε πεξηνξηζκέλε ζπκκφξθσζε ζηνλ Κ.Ο.Κ. Θπκήζνπ ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ πεδψλ ζηηο δηαγξακκηζκέλεο γηα απηνχο δηαβάζεηο. Γψζε πξνηεξαηφηεηα ζε Α.Μ.Δ.Α θαη κεηέξεο κε παηδηά. ην θέληξν ηεο πφιεο πξνζνρή ηδηαίηεξε φηαλ ιεσθνξεία γξακκήο πξαγκαηνπνηνχλ ζηάζε. Οη επηβάηεο πνιιέο θνξέο πεξλάλε ακέζσο κπξνζηά απφ ην ιεσθνξείν. Ζ Ηηαιηθή αζηπλνκία ζπλήζσο εθδίδεη ηα πξφζηηκα επί ηφπνπ, αιιά είλαη δπλαηφ θαη λα θξαηήζεη ην λνχκεξν πηλαθίδαο θαη λα ζνπ απνζηείιεη ην πξφζηηκν κε ηαρπδξνκείν. Μελ αγλνείο ην πξφζηηκν θαζψο ην πνζφ ηξηπιαζηάδεηαη κεηά απφ 15 εκέξεο απφ ηελ απνζηνιή ηνπ. Αλ αζηπλνκηθφ φξγαλν ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ ζνπ θάλεη λφεκα λα ζηακαηήζεηο, ζπκκνξθψζνπ θαη δείμε ππνκνλή. Αλ ζνπ απνδνζεί πξφζηηκν κελ δείρλεηο δπζθνξία θαη αλ είλαη αδχλαην λα ζπλελλνεζείο ηφηε επηθνηλψλεζε κε ην γξαθείν ησλ Carabinieri ζηε βάζε. Σα πξφζηηκα κπνξνχλ λα πιεξσζνχλ θαη επηηφπνπ, νπφηε ν αζηπλνκηθφο ζα ζνπ απνδψζεη απφδεημε πιεξσκήο. Γηα πνιχ ζνβαξέο παξαβάζεηο ηα πξφζηηκα δελ κπνξνχλ λα εμνθιεζνχλ ζην ζεκείν αιιά ζπλήζσο επηθέξνπλ πνηληθέο επζχλεο. ε ηέηνηα πεξίπησζε ελεκέξσζε θαη δήηα ηε ζπκβνπιή ηνπ Legal Advisor. ε πεξίπησζε κηθξνχ αηπρήκαηνο, αληαιιάμηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο κε ηνλ/ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο (άδεηα νδήγεζεο, φλνκα θαη δηεχζπλζε, αζθάιεηα/αξηζκφ ζπκβνιαίνπ, αξηζκφ πηλαθίδσλ). Μελ εγθαηαιείπεηαη πνηέ ηνλ ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο κέρξη λα νινθιεξψζεηε ηελ δηαδηθαζία. Πξνζπάζεζε αλ είλαη δπλαηφ λα θξαηήζεηο ζηνηρεία καξηχξσλ. Αλέθεξε ην αηχρεκα ζηελ αζθαιηζηηθή ζνπ εηαηξεία κέζα ζηηο επφκελεο 48 ψξεο. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί ην ζπκβάλ ζην Διιεληθφ γξαθείν. Αλ ζην αηχρεκα εκπιέθνληαη πιηθά ή κέζα Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο (ζήκαηα, ζεκαηνδφηεο θιπ) αλέθεξε ην πεξηζηαηηθφ ζηα φξγαλα αζθαιείαο ζηε Βάζε. Γεληθφηεξα αηπρήκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο απαζρνινχλ ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηαηξείεο. ΠΡΟΟΥΖ ε αζθάιεηα ηνπ άιινπ νρήκαηνο λα είλαη ζε ηζρχ. ε πεξίπησζε ζνβαξνχ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο κελ εγθαηαιείπεηο πνηέ ηε ζθελή θαη εθφζνλ είλαη δπλαηφ δηεπθφιπλε ηηο αξρέο. Αλαδήηεζε ζηνηρεία καξηχξσλ, ππνζηήξημε ηνπο ηξαπκαηίεο, εηδνπνίεζε ην Διιεληθφ γξαθείν θαη ηελ αζηπλνκηθή αξρή ζηελ Βάζε, δήηεζε ηελ επέκβαζε αζηπλνκηθήο αξρήο θαη θάιεζε αζζελνθφξν γηα ηελ δηαθνκηδή. Υξεζηκνπνίεζε ην ηξίγσλν γηα ηελ ζήκαλζε θαη ηνπνζέηεζε ην ζε ηθαλή απφζηαζε. Φφξεζε ην γηιέθν αζθαιείαο ην νπνίν βάζεη λφκνπ νθείιεηο λα έρεηο ζην απηνθίλεην ζνπ. Δηδνπνίεζε εληφο 48 σξψλ ηελ αζθαιηζηηθή ζνπ εηαηξεία έρνληαο ππφςε φηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα αξλεζεί ηελ απνδεκίσζε. Δλδεηθηηθά πξφζηηκα παξαβίαζεο θαλφλσλ ηνπ Κ.Ο.Κ, νδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι ειάρηζην 260 Δπξψ, ππέξβαζε αλψηαηνπ νξίνπ νδήγεζεο (πάλσ απφ 20ρασ) ειάρηζην 140 Δπξψ, παξάλνκε ζηάζκεπζε ειάρηζην 35 61

62 Δπξψ, ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ ειάρηζην 70 Δπξψ, παξάλνκε πξνζπέξαζε ειάρηζην 70 Δπξψ. Οδήγεζε ζηε Γαιιία Τπνρξεσηηθά πξέπεη λα έρεηε καδί ζαο ην πξνεηδνπνηεηηθφ ηξίγσλν θαη έλα αληαλαθιαζηηθφ κπνπθάλ φπσο ηα θίηξηλα πνπ θνξάλε νη ηξνρνλφκνη γηα ηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο. Σν πξφζηηκν, αλ ζαο θάλνπλ έιεγρν θαη δελ ηα έρεηε, αλέξρεηαη ζηα 90 επξψ, ελψ ηα παηδηά θάησ ησλ 10 εηψλ πνπ ηαμηδεχνπλ ζην κπξνζηηλφ θάζηζκα ηνπ απηνθηλήηνπ ζα ζαο θνζηίζνπλ άιια 135 επξψ. Σα φξηα ηαρχηεηαο ρσξίδνληαη ζε ζηεγλφ θαη βξεγκέλν δξφκν, θαη αλέξρνληαη ζε 50 ρηιηφκεηξα κέζα ζηελ πφιε, 90 ρηιηφκεηξα ζηελ εμνρή θαη 130 ρηιηφκεηξα ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο, θαη 10% ρακειφηεξα απφ απηά ζε βξεγκέλν δξφκν. ηνλ πεξηθεξεηαθφ ηνπ Παξηζηνχ, ην φξην είλαη κφιηο 80 ρηιηφκεηξα ηελ ψξα. Σα πξφζηηκα θφβνληαη επί ηφπνπ, θαη θπκαίλνληαη απφ 68 επξψ αλ ηξέρεηε κε ιηγφηεξα απφ 20 ρηιηφκεηξα πάλσ απφ ην φξην έσο θαη επξψ γηα παξαβίαζε 50 ρηιηνκέηξσλ άλσ ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο. Ζ πιεξσκή γίλεηαη κφλν κε κεηξεηά, ηα νπνία αλ δε δηαζέηεηε κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζε θνληηλφ ATM κέρξη λα επηζηξέςεηε, ε γαιιηθή αζηπλνκία έρεη ηελ θαινζχλε λα «πξνζέρεη» ην απηνθίλεηφ ζαο. Αλ μεπεξάζεηε ην φξην παξαπάλσ απφ 50 ρηιηφκεηξα ηελ ψξα, ν λφκνο πξνβιέπεη αθφκε θαη θαηάζρεζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη θαιά λέα: αλ ην θιαο ηεο θάκεξαο αζηξάςεη πίζσ ζαο, αιιά δελ ππάξρεη αζηπλνκηθφο ηξηγχξσ γηα λα ζαο θφςεη ην πξφζηηκν, ην πηζαλφηεξν είλαη φηη δε ζα ρξεηαζηεί πνηέ λα ην πιεξψζεηε ην ζχζηεκα δελ έρεη αθφκε δηεζλνπνηεζεί. Σέινο, μεράζηε ηελ αξηζηεξή ισξίδα. Θπκάζηε ην λέν καο ΚΟΚ, πνπ έιεγε φηη ζα ηε ρξεζηκνπνηνχζακε κφλν γηα πξνζπεξάζεηο; Δ, νη Γάιινη ην ςήθηζαλ θαη ην εθάξκνζαλ θηφιαο θαη ην πξφζηηκν γηα ηε ρξήζε ηεο αλέξρεηαη ζηα 135 επξψ. ηελ Πνξηνγαιία Ζ ρξήζε θψησλ δηαζηαχξσζεο είλαη ππνρξεσηηθή ζε θαθή νξαηφηεηα ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ζε ζήξαγγεο Δίλαη κηα λνκηθή απαίηεζε ζηελ Πνξηνγαιία φηη ν θαζέλαο θέξεη θσηνγξαθηθή απφδεημε ηεο ηαπηφηεηαο αλά πάζα ζηηγκή Δίλαη παξάλνκε ε κεηαθνξά πνδειάησλ ζην πίζσ κέξνο ελφο επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ. 62

63 ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, απαγνξεχεηαη λα ερήζεη ε θφξλα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ ηνπ ζθνηαδηνχ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε άκεζνπ θηλδχλνπ. ηε Γεξκαλία ηνπο νδεγνχο ζπληζηάηαη ε ρξήζε θψησλ δηαζηαχξσζεο αλά πάζα ζηηγκή. Σα θψηα είλαη ππνρξεσηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, αλ νκίριε, ρηφλη ή βξνρή πεξηνξίδνπλ ηελ νξαηφηεηα. Οδήγεζε κε πιατλά θψηα (θψηα ζηάζκεπζεο) απφ κφλε ηεο δελ επηηξέπεηαη. Σα νρήκαηα πξέπεη λα έρνπλ ηα θψηα ηνπο αλακκέλα φηαλ βξίζθνληαη γηα ζε ζήξαγγεο. ηελ Διβεηία Ζ ρξήζε ησλ θψησλ δηαζηαχξσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζπληζηάηαη γηα φια ηα νρήκαηα θαη είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ δηέξρνληαη απφ ζήξαγγεο, αθφκε θαη αλ είλαη θαιά θσηηζκέλν. Πξφζηηκν κπνξεί λα επηβιεζεί γηα ηε κε ζπκκφξθσζε. Δίλαη ππνρξεσηηθφ λα ζβήλεηε ηε κεραλή ζαο, ελψ πεξηκέλεηε ζηελ ζηαζεξή θίλεζε. ηελ Κχπξν Σα θψηα ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαμχ κηζή ψξα κεηά ηε δχζε θαη κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ. Οη πξνβνιείο απαγνξεχνληαη. Οη πηλαθίδεο νξίνπ ηαρχηεηαο είλαη ζε ρηιηφκεηξα θαη φρη κίιηα αλά ψξα. Να είζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί απφ ηα φξηα ηαρχηεηαο θαηά ηελ νδήγεζε κέζα ζε ρσξηά θεληξηθνχο δξφκνπο. Ζ ρξήζε ηεο ζεηξήλαο απηνθηλήηνπ απαγνξεχεηαη απφ 22:00 έσο 06:00 θαη ζηε πεξηνρή ησλ λνζνθνκείσλ. Παξάμελνη θαη αζηείνη λφκνη απφ φιν ηνλ θφζκν ηελ πξψηε ζέζε ηνπ θαηαιφγνπ κε ηνπο «πην παξάμελνπο λφκνπο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα» θηγνπξάξεη ε Κχπξνο, ιφγσ ηεο απαγφξεπζεο θαηαλάισζεο αθφκα θαη λεξνχ θαηά ηελ νδήγεζε. Δίλαη απαγνξεπκέλν λα πηεηο λεξφ νδεγψληαο θαη κπνξεί λα ζνπ πξνζθνκηζηεί έλα πξφζηηκν κέρξη 85 επξψ. Ο δεχηεξνο πην πεξίεξγνο λφκνο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα, ππάξρεη ζηελ Καιηθφξληα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, φπνπ δελ επηηξέπεηαη ζηηο γπλαίθεο λα νδεγνχλ θνξψληαο βξαδηλή ηνπαιέηα! Σελ ηξίηε ζέζε θαηαιακβάλνπλ απφ θνηλνχ ε Ρσζία θαη ε Ρνπκαλία, ζηηο νπνίεο είλαη παξάλνκν λα νδεγεί θάπνηνο ιεξσκέλν φρεκα. 63

64 Tέηαξηε έξρεηαη ε Ηζπαλία, φπνπ, βάζεη λνκνζεζίαο, νη νδεγνί πνπ θνξνχλ γπαιηά κπσπίαο, πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ζην απηνθίλεην έλα έμηξα δεπγάξη. ηε Μφζρα είλαη παξάλνκν λα νδεγείηε βξψκηθν απηνθίλεην. ηε Γεξκαλία, αλ κείλεηε απφ βελδίλε ζηνλ απηνθηλεηφδξνκν δε ζα ζαο θηάλεη ε θαθή ζαο ηχρε, ζα έρεηε λα αληηκεησπίζεηε θαη ην λφκν, πνπ ηηκσξεί ηελ απεξηζθεςία ζαο σο παξάλνκε. ηε Μαλίια ησλ Φηιηππηλψλ, ηα απηνθίλεηα ησλ νπνίσλ νη πηλαθίδεο ηειεηψλνπλ κε ην 1 ή 2 δελ επηηξέπεηαη λα θπθινθνξνχλ ζηνπο δξφκνπο ηελ Γεπηέξα, κε ην 3 ή 4 απαγνξεχνληαη ηελ Σξίηε, κε ην 5 θαη 6 ηελ Σεηάξηε θαη νχησ θαζεμήο, κεηαμχ ησλ σξψλ 7π.κ. έσο 7κ.κ. Οη Διβεηνί έρνπλ κηα ηδηαίηεξε λννηξνπία ελάληηα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ πιέλνπλ ηα απηνθίλεηά ηνπο ηελ Κπξηαθή. ηελ Καιηθφξληα ππάξρεη λφκνο πνπ απαγνξεχεη λα πεδήμεη θάπνηνο απφ έλα απηνθίλεην πνπ ηαμηδεχεη ζε 65mph. Ωο εθ ηνχηνπ, αλ είζηε γπλαίθα, λα ζπκάζηε φηη ζηελ Καιηθφξληα είλαη ελάληηα ζην λφκν λα θνξνχλ ξφκπα θαηά ηελ νδήγεζε ή ε νδήγεζε εκίγπκλε ζηελ Σατιάλδε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλα σξαίν πξφζηηκν. ηε Γαλία ζπκεζείηε λα ειέγρεηε πάληα, πξηλ πάξεηε ην απηνθίλεην, αλ ππάξρνπλ παηδηά θξπκκέλα θάησ, φπσο ν λφκνο ζαο αλαγθάδεη λα ην θάλεηε απηφ. ηε Φηλιαλδία, ην δηθαζηήξην έθξηλε φηη νη νδεγνί ηαμί δελ επηηξέπεηαη λα παίδνπλ κνπζηθή απφ ην ξαδηφθσλν, ελψ κεηαθέξνπλ έλα λαχιν, αιιηψο ζα πξέπεη λα πιεξψζνπλ πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. ηε Μαιαηζία, νη κεζπζκέλνη νδεγνί νδεγνχληαη ζηε θπιαθή. Αληίζηνηρα, ζην Δι αιβαδφξ νη κεζπζκέλνη νδεγνί κπνξεί λα ηηκσξεζνχλ κε ζάλαην απφ εθηειεζηηθφ απφζπαζκα. ηε Νφηηα Αθξηθή, είλαη ηα δψα πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα ζηνπο δξφκνπο. Βνζθνί δηαζρίδνπλ ζπρλά ηνπο δξφκνπο κε ρνίξνπο, αηγνπξφβαηα, βννεηδή, κνπιάξηα ή νπνηνδήπνηε άιιν δψν. Αλ δελ ζηακαηήζεη θαη ηα δψα ζπλερίδνπλ ηελ πνξεία ηνπο ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκα κέρξη θαη $ 535. Ωο εθ ηνχηνπ, αμίδεη λα δίλεηε ηε ζέζε ζαο εθηφο θαη αλ ζέιεηε έλα ζεκαληηθφ βαζνχισκα ζηελ ηζέπε ζαο ηελ Ηαπσλία, νη νδεγνί κπνξνχλ λα πάξνπλ έλα πξφζηηκν 65 δνιαξίσλ γηα ην πηηζίιηζκα έλαλ πεδφ κε ιαζπσκέλν λεξφ. ηελ Καιηθφξληα είλαη παξάλνκν λα ππξνβνινχλ ηα άγξηα ζεξάκαηα απφ έλα θηλνχκελν φρεκα. Ζ ανπδηθή Αξαβία είλαη γλσζηή γηα ηνπο θαλφλεο 64

65 θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ζεσξνχληαη παξσρεκέλεο ζηνλ ππφινηπν θφζκν θαη ε νδήγεζε δελ απνηειεί εμαίξεζε. ηηο γπλαίθεο ελψ δφζεθε ην δηθαίσκα ςήθνπ, αθφκα δελ επηηξέπεηαη λα νδεγνχλ ζε δεκφζηα νδφ. Βφξηα Ακεξηθή ηα θψηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηελ απγή, ζηε ρακειή ζθάια. Δάλ ζπλαληήζεηε ηπραία έλα ζρνιηθφ ιεσθνξείν πνπ έρεη ζηακαηήζεη κε ηε ιάκςε θψησλ ηνπ, πξέπεη λα ζηακαηήζεηε, αθφκα θη αλ ηαμηδεχεηε απφ ηελ άιιε θαηεχζπλζε. Δπίζεο, ππάξρεη έλα πξφζηηκν $1000 ζε Καιηθφξληα γηα ηε ξίςε ησλ απνξξηκκάησλ απφ έλα φρεκα - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθξψλ ηζηγάξσλ. Πεγέο: Πξνβιήκαηα δξφκσλ ζηελ ρψξα καο Πιατηεο Νίθνο Θα ζαο κηιήζσ γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ δξφκσλ πνπ θαηά πςειφ πνζνζηφ αλ δελ είλαη πξνζεθηηθνί νη νδεγνη ζα δεκηνπξγεζεί θάπνην ηξνραίν. Γελ ππάξρνπλ ζήκαηα ζηνπο δξφκνπο κε απνηέιεζκα αλ θάπνηνο δξφκνο έρεη ζηνπ θαη πνιχ απιά δελ ππάξρεη ην ζήκα ζηνλ δξφκν, θάπνηνο ακέξηκλνο νδεγφο κε γλσξίδνληαο φηη εθεί ππήξρε θάπνην, λα πεξάζεη ηνλ δξφκν θαη λα ηξαθάξεη κε θάπνηνλ άιιν επεξρφκελν νδεγφ 65

66 Ζ έιιεηςε θαλαξηψλ είλαη έλα άιιν κεγάιν πξφβιεκα ζηνπο δξφκνπο,ζε πνιινχο δξφκνπο έρεη παξαηεξεζεί λα κελ ππάξρνπλ θαλάξηα ε αθφκα θαη αλ ππάξρνπλ λα κελ δνπιεχνπλ κε απνηέιεζκα θάπνηνο νδεγφο λα πεξάζεη απφ ην θαλάξη θαη απηφ είηε λα κελ ππάξρεη ή λα ππάξρεη θαη λα κελ δνπιεχεη θαη λα ηξαθάξεη θάπνηνλ πεδφ ε κε θάπνην άιιν επεξρφκελν φρεκα θαη έηζη λα έρνπκε έλα ζαλαηεθφξν αηχρεκα. Άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηνπο δξφκνπο είλαη ε πνιιέο ιαθθνχβεο πνπ είλαη ηδηαίηεξα πνιιέο ζηνπο δξφκνπο πνιιψλ επαξρηψλ ηεο Διιάδαο. Σν πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγνχλ νη ιαθθνχβεο είλαη φηη φηαλ βξέρεη γεκίδνπλ λεξφ θαη φηαλ θάπνηνο νδεγφο ηξέρεη κε ηιηγγηψδε ηαρχηεηα θαη πέζεη κέζα ζηελ ιαθθνχβα ηα λεξά ζα εθηνμεπηνχλ ζην παξκπξίδ θάπνηνπ άιινπ επεξρνκέλνπ απηνθίλεηνπ κε απνηέιεζκα ν νδεγφο λα ράζεη ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο ηνπ θαη λα ηξαθάξεη. ηνπο δξφκνπο δελ ππάξρνπλ πεδνδξφκηα κε απνηέιεζκα νη πεδνί λα κελ έρνπλ θάπνπ λα πεξπαηήζνπλ φηαλ πεγαίλνπλ θάπνπ θαη θάπνηνο ακέξηκλνο νδεγφο κπνξεί λα κελ ηνπο δεη θαη λα έρνπκε έλα ηξνραίν αηχρεκα Δπίζεο ζηνπο δξφκνπο δελ ππάξρνπλ δηαρσξηζηηθέο ισξίδεο παξακνλήο ζηεο εζληθέο νδνχο κε απνηέιεζκα νη νδεγνί λα κελ μέξνπλ πξνο ηα πνπ "πεγαίλνπλ" θαη έηζη λα ππάξρεη κηα θπθινθνξηαθή ζχγρπζε πνπ πνιιέο θνξέο ζα νδήγεζε ζε θάπνην ηξνραίν αηχρεκα Δίδε δξφκσλ 1. Λνηπφλ ππάξρνπλ νη απηνθηλεηφδξνκνη ε φπνηνη απνηεινχληαη θπξίσο απφ 3 ε 4 ισξίδεο θπθινθνξίαο θαη κηα θαηεχζπλζεο κε δηαδψκαηα ζην θέληξν θαη ζηηο πιεπξέο. 2. Δπίζεο, ππάξρνπλ νη εζληθέο νδνί, νη φπνηεο δελ δηαθέξνπλ θαη πνιχ απφ ηνπο απηνθηλεηνδξφκνπο. Έρνπλ 2 ισξίδεο θπθινθνξίαο κηα γηα θάζε θαηεχζπλζε θαη είλαη ρσξίο δηαδψκαηα. 3. Τπάξρνπλ νη πεδφδξνκνη, νη φπνηνη θηηαρηήθαλ θπξίσο γηα δηεπθφιπλζε ηνλ πεδψλ. Δθεί κπνξνχλ λα θηλνχληαη κε πην πνιχ άλεζε ρσξίο ηνλ θφβν ηνλ απηνθίλεησλ. 4. Δπίζεο, ππάξρνπλ νη ιεσθνξεηφδξνκνη, ζηνπο νπνίνπο θηλνχληαη ηα ιεσθνξεία γηα γξεγνξφηεξε κεηαθίλεζε ηνλ αλζξψπσλ πνπ δελ έρνπλ απηνθίλεηα θαη δνπιεχνπλ καθξηά απφ ην ζπίηη ηνπο. 5. Καη ηέινο ππάξρνπλ νη πνδειαηνδξφκνη, πνπ θηηαρηήθαλ θπξίσο γηα ηεο αλάγθεο ησλ λέσλ ή αθφκα θαη ησλ νηθνιφγσλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ακάμη, άιια πνδήιαην. Με ηε ρξήζε ηνλ πνδειαηνδξφκσλ θαη θαιφ ζηνλ πιαλήηε καο θαλνπκε θαη "ειαθξχλνπκε" ηελ θπθινθνξία. 66

67 Σα φξηα ηαρχηεηαο Γηα λα δηαηεξείηε πάληα ηνλ απφιπην έιεγρν ηνπ νρήκαηφο ζαο νθείιεηε λα ζέβεζηε ηα φξηα ηαρχηεηαο, αιιά θαη λα πξνζαξκφδεηε ηελ ηαρχηεηά ζαο ζηηο ζπλζήθεο πνπ ζπλαληάηε (θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαηάζηαζε ηνπ δξφκνπ θιπ.). χκθσλα κε ην Πφξηζκα ηεο Γηαθνκκαηηθήο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ Σξνραίσλ Αηπρεκάησλ, ζηελ Διιάδα ην 73% ησλ αηπρεκάησλ ζπκβαίλνπλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. ηελ Δπξψπε, αιιά θαη ζηε ρψξα καο, ζεκαληηθφο αξηζκφο λεθξψλ απφ ηξνραία αηπρήκαηα θαηαγξάθνληαη ζηηο κεγάιεο νδηθέο (ππεξαζηηθέο θαη αζηηθέο) αξηεξίεο, εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν ηξίηα είλαη ζαλαηεθφξα, θπξίσο ιφγσ ησλ πςειψλ ηαρπηήησλ. ινη νη νδεγνί νθείινπλ λα ζέβνληαη ηα αλψηεξα φξηα ηαρχηεηαο ηνπ Κ.Ο.Κ., πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ θάζε θαηεγνξία νρήκαηνο εληφο ή εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. Σα αλψηεξα φξηα ηαρχηεηαο θαηά ηνλ Κ.Ο.Κ. παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΟΡΗΩΝ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΔΗΓΟ ΟΥΖΜΑΣΟ ΔΚΣΟ ΚΑΣΟΗΚΖΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ε Απηνθηλεηφδξνκν ε Οδφ ηαρείαο Κπθινθνξίαο ε άιιν Οδηθφ δίθηπν ΔΝΣΟ ΚΑΣΟΗΚΖΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ Δπηβαηηθά απηνθίλεηα Δπηβαηηθά κε ειαθξφ ξπκνπιθνχκελν Δπηβαηηθά κε ξπκνπιθνχκελν Λεσθνξεία Λεσθνξεία κε ειαθξφ ξπκνπιθνχκελν Αξζξσηά ιεσθνξεία Γηψξνθα Λεσθνξεία Λεσθνξεία κεηαθνξάο καζεηψλ Φνξηεγά απηνθίλεηα επηηξεπνκέλνπ κεγίζηνπ βάξνπο κέρξη 3.500ριγ. Φνξηεγά απηνθίλεηα επηηξεπνκέλνπ κεγίζηνπ βάξνπο κέρξη 3.500ριγ. κε ειαθξχ ξπκνπιθνχκελν Φνξηεγά απηνθίλεηα επηηξεπνκέλνπ κεγίζηνπ βάξνπο κέρξη 3.500ριγ. κε ξπκνπιθνχκελν Φνξηεγά απηνθίλεηα κεγίζηνπ

68 βάξνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 3.500ριγ. Φνξηεγά απηνθίλεηα κεγίζηνπ βάξνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 3.500ριγ. κε ειαθξφ ξπκνπιθνχκελν ή ξπκνπιθνχκελν πλδπαζκφο θνξηεγψλ Μνηνζπθιέηεο πάλσ απφ 125 θ.θ Μνηνζπθιέηεο κέρξη 125 θ.ε Μνηνζπθιέηεο κε θαιάζη Μνηνπνδήιαηα Αγξνηηθά κεραλήκαηα Μεραλήκαηα Έξγσλ Κάπνηα ζηαηηζηηθά γηα ηα ηξνραία Σν 80% ηνλ ηξνραίσλ νθείινληαη ζηνλ παξάγνληα άλζξσπν Σν 3% ηνλ ηξνραίσλ νθείινληαη ζηνλ παξάγνληα φρεκα Σν 6% ηνλ ηξνραίσλ νθείινληαη ζηνλ παξάγνληα νδηθφ δίθηπν Καη ην 11% ηνλ ηξνραίσλ νθείινληαη ζηνλ παξάγνληα θαηξηθέο ζπλζήθεο. Καινχο ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνλ ηξνραίσλ ζηνπο δξφκνπο 1) εληνπηζκφ επηθίλδπλσλ ζεκείσλ θαη βειηίσζε ηνλ νδηθψλ δηθηχσλ 2) δηαξθήο αζηπλφκεπζε ησλ δξφκσλ θαη θπξίσο ζηα επηθίλδπλα ζεκεία 3) απμεζε ηεο ειεθηξνληθήο αζηπλφκεπζεο κε ηελ ηνπνζέηεζε ξαληάξ 4) εθπαίδεπζε καζεηψλ ζε πάξθα θπθινθνξηαθήο αγσγήο ΠΖΓΔ: %CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE% BF%CE%BC%CE%BF%CF%82 Γεκηζηφο ηέιηνο 68

69 4. ΔΡΔΤΝΑ Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ project, ην νπνίν αθνξά ηελ θπθινθνξηαθή αγσγή, κνηξάζακε ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο. Μέζα απφ απηά κάζακε πφζνη απφ απηνχο νδεγνχλ αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θπθινθνξνχλ. Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξηδφηαλ ζε δχν θαηεγνξίεο ε κηα γηα απηνχο πνπ νδεγνχλ θαη ε δεχηεξε γηα απηνχο πνπ δελ νδεγνχλ. Τπήξρε επίζεο κηα θαηεγνξία εξσηήζεσλ πνπ έπξεπε λα απαληεζνχλ απφ φινπο ρνιηαζκφο απαληήζεσλ Σα παξαθάησ απνηειέζκαηα αθνξνχλ ηνπο καζεηέο πνπ νδεγνχλ χκθσλα κε ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο καζεηέο νη νπνίνη νδεγνχλ ην 18% έρεη δίπισκα ελψ ην 82% δελ έρεη. Ζ δεχηεξε εξψηεζε αθνξνχζε ηελ ειηθία απφ ηελ νπνία μεθίλεζαλ λα νδεγνχλ, ην 2% νδεγάεη απφ ηελ ειηθία ησλ 10, θάηη πνπ καο έθαλε κεγάιε εληχπσζε, ην 6% απφ ηελ ειηθία ησλ 12, ην 10% απφ ηα 13 ηνπο, ην 12% απφ ηα 14, ην 27% απφ ηελ ειηθία ησλ 15, ην 39% απφ ηελ ειηθία ησλ 16 θαη ηέινο ην 4% απφ ηελ ειηθία ησλ 17. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαηαιαβαίλνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη έπηαζαλ ην ηηκφλη ζηα ρέξηα ηνπο ζηελ ειηθία ησλ 16. Σα απνηειέζκαηα ηεο ηξίηεο εξψηεζεο καο έδεημαλ φηη ην 24% ησλ καζεηψλ νδεγάεη απηνθίλεην, ην 39% κεραλάθη ελψ ην 37% θαη ηα δχν. ηελ επφκελε εξψηεζε ην 56% απάληεζε φηη θνξάεη δψλε ή θξάλνο ελψ ην 44% φηη δελ θνξάεη. ηελ εξψηεζε αλ έρνπλ νδεγήζεη ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι ην 27% απάληεζε λαη θαη ην 78% φρη. Σν επφκελν εξψηεκα αθνξνχζε αλ παίξλνπλ άιια άηνκα ζην κεραλάθη ή ακάμη ηνπο, ην 28% απάληεζε λαη θαη ην 72% φρη. 69

70 Οη δχν ηειεπηαίεο εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ην επαγγέιην ηεο αζθάιηνπ φπσο ην απνθαινχλ νη εηδηθνί, δειαδή ηνλ Κ.Ο.Κ. Σν 80% ηνλ γλσξίδεη θαη ην 20% φρη. ηελ ηειεπηαία εξψηεζε γηα ην αλ ηνλ αθνινπζνχλ ην 83% απάληεζε λαη θαη ην 17% φρη. ρνιηαζκφο ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην απφ φζνπο δελ νδεγνχλ. Οη κηζνί απφ ηνπο καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην ιεσθνξείν ζπρλφηεξα. Αθνινπζνχλ απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην απηνθίλεην κε 48%, ελψ ε κεηνςεθία πξνηηκά ην κεραλάθη κε κφιηο 2%.Καλείο απφ ηνπο καζεηέο δελ ρξεζηκνπνηεί ην ηαμί, πηζαλφηαηα ιφγσ ηνπ θφζηνπο. Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην θφζηνο επεξεάδεη ηελ επηινγή ηνπ κέζνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη λένη. Ζ πιεηνςεθία ησλ νηθνγελεηψλ δηαζέηεη 1-2 κέζα κεηαθνξάο. Αθνινπζνχλ απηνί πνπ έρνπλ 3-4 κε ην πνζνζηφ ησλ 34%. Μφλν ην 5% δηαζέηεη πεξηζζφηεξα απφ 4 κέζα, ελψ δελ ππάξρεη νηθνγέλεηα πνπ λα κελ δηαζέηεη θάπνην κέζν κεηαθνξάο. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ην κεηαθνξηθφ κέζν ηηο κέξεο καο θξίλεηαη απαξαίηεην γη απηφ ην ιφγν θαη φιεο νη νηθνγέλεηεο δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ θξίλεη ην απηνθίλεην ην πην αζθαιέο κέζν κε 73%. Αθνινπζεί ην 22% πνπ ζεσξεί ην ιεσθνξείν ην αζθαιέζηεξν κέζν, ελψ κφλν ην 4% πηζηεχεη φηη ην ηαμί είλαη ην πην αθίλδπλν. Ζ κεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ πσο θξίλνπλ ην κεραλάθη σο ην πην αζθαιέο κε κφλν 1%.Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη παξφιν πνπ γλσξίδνπλ ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ην κεραλάθη αξθεηνί εμαθνινπζνχλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ θαη κάιηζηα ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ 81% δειψλεη φηη έρεη αλέβεη ζε κεραλάθη/έρεη κπεη ζε απηνθίλεην θίινπ ηνπ αςεθψληαο ην γεγνλφο φηη δελ έρεη δίπισκα, ελψ κφλν ην 19% δελ έρεη θάλεη απηήλ ηελ επηινγή γλσξίδνληαο ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο επηινγήο ηνπο. Απφ ηηο απαληήζεηο θαηαιήγνπκε ζην φηη νη καζεηέο ζπρλά ιφγσ απεξηζθεςίαο θαηαιήγνπλ ζε πξάμεηο πνπ ζέηνπλ ηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα ζε θίλδπλν, θάηη ηξνκαθηηθφ κηαο θαη θαζεκεξηλά ράλνπλ ηε δσή ηνπο εθαηνληάδεο λένη. Γηα ηε κείσζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζα πξέπεη ν έιεγρνο ζηνπο δξφκνπο λα είλαη απζηεξφηεξνο. Οη πεξηζζφηεξνη θξνληίδνπλ λα πξνθπιάζζνληαη απφ ηνλ θίλδπλν θνξψληαο δψλε ή θξάλνο, ελψ ε κεηνςεθία αγλνεί ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ. Σν γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία θνξάεη δψλε ή θξάλνο είλαη αηζηφδνμν, φκσο δελ αξθεί κηαο θαη ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη φινη νη θαλφλεο νδηθήο θπθινθνξίαο έηζη ψζηε λα κεησζεί φζν γίλεηαη ν θίλδπλνο αηπρεκάησλ. 70

71 Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο γεληθέο εξσηήζεηο γηα ην δήκν καο. Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ πηζηεχεη φηη νη νδεγνί επζχλνληαη γηα ην θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα, ελψ ην 30% απάληεζε πσο ε θαηάζηαζε ησλ δξφκσλ είλαη ππαίηηα γηα ην πξφβιεκα. Ζ κεηνςεθία έθξηλε ππεχζπλν ηνλ δήκν κε ην πνζνζηφ ησλ 25%.πκπεξέλνπκε φηη ππεχζπλνη γηα ην θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα είλαη νη νδεγνί θαη γη απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηνλ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο λα επηιπζεί ην πξφβιεκα. Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ έθξηλε θαθή ηελ θαηάζηαζε ησλ δξφκσλ, ελψ ην 41% ηελ αμηνιφγεζε σο κέηξηα. Σν 4% απάληεζε πσο νη δξφκνη είλαη θαιή, ελψ θαλέλαο καζεηήο δελ ηνπο θξίλεη αξθεηά θαινχο. Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ζα πξέπεη λα βειηησζνχλ νη δξφκνη ζην δήκν καο. Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ληψζεη θίλδπλν φηαλ πεξπαηάεη ζηνπο δξφκνπο ηνπ δήκνπ καο, ελψ ην 43% ην αληηκεησπίδεη αδηάθνξα. Αληίζεηα ε κεηνςεθία αηζζάλεηαη αζθαιήο. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ζα πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ νη θαηάιιεινη δξφκνη ψζηε λα θπθινθνξνχλ κε πιήξε αζθάιεηα νη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ βιέπεη ηελ ηδέα δεκηνπξγίαο πνδειαηνδξφκνπ ζεηηθά ελψ, κφλν ην 4% ην αληηκεησπίδεη αξλεηηθά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά κφιηο ην 14% παξακέλεη αδηάθνξν ζηελ ηδέα δεκηνπξγίαο ηνπ πνδειαηνδξφκνπ. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη νη πεξηζζφηεξνη επηζπκνχλ ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ έξγνπ. Αθνινπζεί ην εξσηεκαηνιφγην, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζε κνξθή δηαγξακκάησλ (ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην πξφγξακκα Microsoft Excel). 71

72 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Οδηγείτε; 4.2. ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Αλ λαη ζπλέρηζε εδψ, αλ φρη ζπλερίζηε δίπια... Οδεγείηε; 1.Έρεηο δίπισκα; Ναη ρη 2.Απν πνηά ειηθία νδεγείο; Οδεγείο ακάμη ή κεραλάθη; Ακάμη Μεραλάθη Καη ηα 2 4.Φνξάο δψλε/θξάλνο; Ναη ρη 5.Δρεηο νδεγήζεη ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι; Ναη ρη 6.Παίξλεηο θαη άιια άηνκα ζην κεραλάθη/ακαμη ζνπ; Ναη ρη 7.Γλσξίδεηο ηνλ Κ.Ο.Κ.; Ναη ρη 8.Αλ λαη, ηνλ αθνινπζείο; 1.Πνηφ απφ ηα παξαθάησ κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ρξεζηκνπνηείηε πην ζπρλά; Απηνθίλεην Μεραλάθη Λεσθνξείν Σαμί 2.Πφζα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο δηαζέηεη ε νηθνγέλεηά ζαο; Παξαπάλσ Καλέλα 3.Πνηφ κέζν καδηθήο κεηαθνξάο ζεσξείηε πην αζθαιέο; Απηνθίλεην Μεραλάθη Λεσθνξείν Σαμί 4.Έρεηο αλέβεη ζε κεραλάθη/έρεηο κπεη ζε ακάμη θίινπ ζνπ(πνπ δελ έρεη δίπισκα); Ναη ρη 5.Φνξάο δψλε ή θξάλνο σο ζπλνδεγφο; Ναη ρη Ναη ρη 72

73 4.3. Απαληήζεηο εξσηεκαηνινγίσλ 73

74 Γεληθέο εξσηήζεηο Α. Πνηνο ζεσξείο πσο έρεη ηελ επζχλε γηα ην θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα ζην Γάδη; Β. Πσο βιέπεηο ηελ θαηάζηαζε ησλ δξφκσλ ζην δήκν ζνπ; 74

75 Γ. Ωο πεδφο, ληψζεηο φηαλ πεξπαηάο ζηνπ δξφκνπο ηνπ δήκνπ ζνπ; Γ. Πσο βιέπεηο ηε δεκηνπξγία πνδειαηνδξφκνπ ζην δήκν ζνπ; 75

76 Γελ νδεγάσ 1. Πνην απφ ηα παξαθάησ Μ.Μ.Μ. ρξεζηκνπνηείο πην ζπρλά; 2. Πφζα κέζα κεηαθνξάο δηαζέηεη ε νηθνγέλεηα ζαο; 76

77 3. Πνην κεηαθνξηθφ κέζν ζεσξείηε πην αζθαιέο; 4. Έρεηο αλέβεη ζε κεραλάθη/έρεηο κπεη ζε ακάμη θίινπ ζνπ (πνπ δελ έρεη δίπισκα); 77

78 5. Φνξάο δψλε ή θξάλνο σο ζπλνδεγφο; Οδεγάσ 1. Έρεηο δίπισκα; 78

79 2. Απφ πνηα ειηθία νδεγείο; 3. Οδεγείο ακάμη ή κεραλάθη; 79

80 4. Φνξάο δψλε/θξάλνο; 5. Έρεηο νδεγήζεη ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι; 80

81 6. Παίξλεηο θαη άιια άηνκα ζην κεραλάθη/ακάμη ζνπ; 7. Γλσξίδεηο ηνλ Κ.Ο.Κ.; 8. Αλ λαη, ηνλ αθνινπζείο; 81

82 5. Παξαβάζεηο-Πξφζηηκα 5.1. Πσο είλαη νη δξφκνη ζήκεξα, πσο πξέπεη λα είλαη; Σξαγηθή είλαη θπξηνιεθηηθά ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνπο δξφκνπο ηνπ Ζξαθιείνπ απφ ηηο δηάζπαξηεο ιαθθνχβεο νη νπνίεο πξνθαινχλ ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα ζηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ηα νπνία πθίζηαληαη θαηαζηξνθέο ζπρλά κάιηζηα ζνβαξέο. Σα πξνβιήκαηα απηά δελ παξνπζηάδνληαη κφλν ζε πεξηθεξεηαθνχο δξφκνπο πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη πιήξσο εγθαηαιειεηκκέλνη, αιιά θαη ζε θεληξηθνχο νδνχο πνπ εκθαλίδνπλ κηα εηθφλα εληειψο απαξάδεθηε. ε έλα απέξαλην ιαθθνπβνδξφκην έρεη κεηαηξαπεί ην Ζξάθιεην. Καζεκεξηλφο «πνλνθέθαινο» γηα ρηιηάδεο νδεγνχο απνηεινχλ νη ιαθθνχβεο πνπ εκθαλίδνληαη ζαλ ηα καληηάξηα ζηα πεξηζζφηεξα ζεκεία ηεο πφιεο, αθφκε θαη ζ απηά πνπ κφιηο πξφζθαηα έρνπλ αζθαιηνζηξσζεί. Παξά ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο Ζξαθιείνπ θαη ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ, κε ηηο λέεο εξγνιαβίεο γηα ην θιείζηκν ησλ ιαθθνπβψλ, νινέλα θαη πεξηζζφηεξα λέα ζεκεία εκθαλίδνληαη «ιαβσκέλα», ηφζν ζην θέληξν ηνπ Ζξαθιείνπ φζν θαη πεξηθεξεηαθά, κε πνιιέο ιαθθνχβεο λα κεηαηξέπνληαη ζε παγίδεο γηα ηνπο δηεξρφκελνπο νδεγνχο, θαζψο κε ηελ πξψηε βξνρή γεκίδνπλ κε λεξφ. Οη δξφκνη πιένλ είλαη πνιχ ζηελνί θαζψο ην πιήζνο ησλ απηνθηλήησλ είλαη πιένλ ηφζν κεγάιν ζε ζρέζε κε θάπνηεο δεθαεηίεο πξηλ θαηά ηεο νπνίεο είραλ θαηαζθεπαζηεί νη δξφκνη. Ζ ακέιεηα ηνπ θξάηνπο είλαη κεγάιε θαζψο ζα έπξεπε λα κεξηκλήζεη επί ηνπ ζέκαηνο θαη κε ηνλ θαηξφ θαζψο είλαη ρξφλην πξφβιεκα λα είρε ιπζεί. Οη δξφκνη ζα έπξεπε λα έρνπλ ηηο ισξίδεο νη νπνίεο κε ην ρξφλν έρνπλ ζβήζεη θαη έηζη νη άλζξσπνη δελ γλσξίδνπλ αλ επηηξέπεηε ε πξνζπέξαζε θαη έηζη δεκηνπξγνχληαη αηπρήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ εμαιεηθζεί εάλ ην θξάηνο ελδηαθεξφηαλ γηα ηνπο πνιίηεο. 82

83 Σα θαλάξηα ηψξα ζηνπο δξφκνπο έρνπλ θαηά θάπνην ηξφπν ξφιν δηαθνζκεηηθφ θαζψο πάιη ην θξάηνο δελ κεξηκλά γηα ηελ άκεζε δηφξζσζε ησλ βιαβψλ πνπ έρνπλ, κε απνηέιεζκα νη νδεγνί λα πεξλάλε ηνπο δξφκνπο ρσξίο λα ειέγρνπλ θαη έηζη ηα ηξνραία αηπρήκαηα λα πιεζαίλνπλ θη άιιν. Ωο θχξηνη δξφκνη ηεο Διιάδαο ελλννχληαη νη νδηθνί άμνλεο κε ζεκαληηθή αμία γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο ζε εζληθφ επίπεδν: νη απηνθηλεηφδξνκνη θαη νη εζληθέο νδνί. Οη δχν απηέο θαηεγνξίεο δξφκσλ είλαη δηαθξηηέο σο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ηνπο. Οη απηνθηλεηφδξνκνη αθνινπζνχλ θαηά θαλφλα θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα πςειφηεξεο πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο εζληθέο νδνχο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ηππηθφο απηνθηλεηφδξνκνο α πνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ή ηξεηο ισξίδεο (ηξεηο ή δχν θπθινθνξίαο θαη κία εθηάθηνπ αλάγθεο ζε θάζε θαηεχζπλζε), κε δηαδψκαηα ζην θέληξν θαη ζηηο πιεπξέο. ε αληίζεζε έλαο εζληθφο δξφκνο, αλ θαη ζεκαληηθφηεξνο απφ έλαλ ηνπηθφ, κπνξεί λα είλαη φκνηνο θαηαζθεπαζηηθά κε απηφλ, π.ρ. δχν ισξίδσλ, κίαο γηα θάζε θαηεχζπλζε θπθινθνξίαο, ρσξίο δηαδψκαηα. Δπηπξφζζεηα φζνλ αθνξά ζηηο δηαθνξέο ζηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ, νη απηνθηλεηφδξνκνη ζπληεξνχληαη ζπρλά, κε έλα απζηεξφ πξφγξακκα θαη ζε πξνιεπηηθή βάζε, απφ κία δηακνξθσκέλε εηδηθά γηα απηφ ην ζθνπφ αξρή. 83

84 Δλ αληηζέζεη γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ εζληθψλ νδψλ άκεζνο ππεχζπλνο είλαη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Τ.Π.Δ.Κ.Α, πξψελ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ) ή νη επηκέξνπο λνκαξρίεο απφ ηηο νπνίεο δηέξρεηαη ν δξφκνο. Δηθφλεο ηνπ πσο πξέπεη λα είλαη νη δξφκνη: ε ηη θαηάζηαζε βξίζθνληαη ζήκεξα: ΠΖΓΔ: BF%CE%B9_%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CE%B9_% CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B 4%CE%B1%CF%82 Γαθέξκνπ Γάθλε 84

85 5.2. Πξφζηηκα ηελ επνρή καο έρνπκε πνιιά θαη αθξηβά πξφζηηκα γηαηί κεξηθνί δελ ππαθνχλ ζηνπο θαλφλεο θαη έηζη πιεξψλνπλ θάπνηα πξφζηηκα κήπσο θαη "θνβεζνχλ" θαη ππαθνχζνπλ ζηνπο θαλφλεο ηνπ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ). Σα πεξηζζφηεξα πξφζηηκα γίλνληαη ζπλήζσο γηα θάπνηνπο ιφγνπο απινχο αιιά θνζηίδνπλ πνιιά ρξήκαηα αιιά θπξίσο ίζσο θνζηίζεη θαη δσέο. Σα πην ζεκαληηθά πξφζηηκα αλαθέξνληαη παξαθάησ κε ηελ ηηκή ηνπο. Τπνρξεσηηθή παξαρψξεζε πξνηεξαηφηεηαο, (Τπνρξεσηηθή δηαθνπή πνξείαο (STOP). πξφζηηκν: 700 Απαγνξεχεηαη δεμηά, αξηζηεξή ζηξνθή, αλαζηξνθή θ.ι.π. πξφζηηκν: 200 Παξαβίαζε κηαο δηαθεθνκκέλεο γξακκήο θαηά πιάηνο ζε πεξίπησζε ππνρξεσηηθήο παξαρψξεζεο πξνηεξαηφηεηαο. πξφζηηκν: 400 Τπέξβαζε ζπλερνχο γξακκήο θαηά πιάηνο ζε πεξίπησζε ππνρξεσηηθήο δηαθνπήο πνξείαο. πξφζηηκν: 80 Παξαβίαζε θίηξηλεο δηαγξάκκηζεο - Εηγθ-Εαγθ /Σεζιαζκέλεο. πξφζηηκν:80 Παξαβίαζε Δξπζξνχ. πξφζηηκν:700 Παξαβίαζε θίηξηλνπ ζεκαηνδφηε. πξφζηηκν: 80 Παξάιεηςε ηνπνζέηεζεο εηδηθψλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο ζε εθηεινχκελα έξγα. πξφζηηκν: 1500 Οδεγφο πνπ πεηάεη έμσ απφ ην φρεκά ηνπ ηζηγάξν ή άιιν αληηθείκελν, (φπσο ππνιείκκαηα θαγεηνχ θ.ι.π) πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά ή ξχπαλζε. πξφζηηκν: 200 Με ρξήζε δψλεο, θξάλνπο ή κε ρξήζε εηδηθψλ κέζσλ ζπγθξάηεζεο απφ κεηαθεξφκελα αλήιηθα θάησ ησλ 12 εηψλ. πξφζηηκν: 350 Οδήγεζε νρήκαηνο γηα επίδεημε ηθαλφηεηαο, εληππσζηαζκφ, αληαγσληζκφ ή ηέιεζε απηνζρέδησλ αγψλσλ. πξφζηηκν: 700 Παξελφριεζε άιισλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ, παξφδησλ κε ζνξχβνπο απφ ερεηηθά ζπζηήκαηα. πξφζηηκν: 200 Οδεγεί ζε πιαηείεο, πεδνδξφκηα, πεδφδξνκνπο, λεζίδεο ή εξείζκαηα, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα θπθινθνξία ησλ πεδψλ, εθηφο απφ πεξηπηψζεηο απφιπηεο αλάγθεο ή φηαλ απηφ επηηξέπεηαη κε εηδηθή ξχζκηζε. πξφζηηκν:

86 Κίλεζε αληίζεηα ζε κνλφδξνκν. πξφζηηκν: 200 Δλεξγεί πξνζπέξαζκα πξνπνξεπφκελνπ νρήκαηνο, ρσξίο λα πξνεηδνπνηήζεη έγθαηξα κε ηνπο δείθηεο θαηεχζπλζεο ή κε ζήκα ηνπ ρεξηνχ ηνπ. πξφζηηκν: 80 Δλεξγεί πξνζπέξαζκα θαηά ην ρξφλν πνπ ν πξνπνξεπφκελνο, ζηελ ίδηα ισξίδα, νδεγφο είρε δψζεη ζήκα πξνζπεξάζκαηνο. πξφζηηκν: 700 Δλεξγεί πξνζπέξαζκα ακέζσο πξν ή πάλσ ζε δηάβαζε πεδψλ, πνπ νξίδεηαη κε ζήκαλζε. πξφζηηκν: 700 Με ρξήζε αιπζίδσλ ζε νδφ κε ρηφληα ή πάγν. πξφζηηκν: 80 Με κείσζε ηαρχηεηαο, παξφιν πνπ απηφ επηβαιιφηαλ ιφγσ πξνζέγγηζεο ζε ζρνιείν. πξφζηηκν: 80 πλαγσληζκφο νδεγψλ ζηελ ηαρχηεηα. πξφζηηκν: 100 Παξαβίαζε πξνηεξαηφηεηαο άιινπ νρήκαηνο πνπ έξρεηαη ζε θφκβν, παξφιν πνπ απηή νξίδεηαη κε ζήκαλζε. πξφζηηκν: 350 Παξαβίαζε πξνηεξαηφηεηαο άιινπ νρήκαηνο πνπ έξρεηαη απφ δεμηά ζε θφκβν, ρσξίο ζήκαλζε. πξφζηηκν: 350 Οδήγεζε ππφ ηελ επίδξαζε νηλνπλεχκαηνο «κέηξεζε κε ζπζθεπή αιθνηέζη αλαπλνήο αιθννιφκεηξν». πξφζηηκν:700 Άξλεζε ειέγρνπ νηλνπλεχκαηνο ή θαξκάθσλ είηε δηά αηκνιεςίαο είηε κε ηε ρξήζε ζπζθεπήο αιθννινκέηξνπ. πξφζηηκν: Φπιάθηζε (2) κελψλ ηνπιάρηζηνλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή (1.200) Γίλεη ςεπδή ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ή ςεπδή ζρεηηθά κε ηελ θπθινθνξία ηνπ νρήκαηνο. πξφζηηκν: θξάηεζε κέρξη έμη (6) κελψλ θαη πξφζηηκν κέρξη ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) ηέξεζε ή κε ιεηηνπξγία θψησλ Πνξείαο (κεγάια). πξφζηηκν:150 ηέξεζε ή κε ιεηηνπξγία θψησλ Γηαζηαχξσζεο (κεζαία). πξφζηηκν: 150 ηέξεζε ή κε ιεηηνπξγία θψησλ Θέζεσο (εκπξφο-πίζσ). πξφζηηκν: 150 ηέξεζε θψησλ Οκίριεο (εκπξφο-πίζσ). πξφζηηκν: 40 ηέξεζε θψησλ Οπηζζνπνξίαο. πξφζηηκν: 40 ηέξεζε ή κε ιεηηνπξγία θψησλ Φιαο-αιάξκ. πξφζηηκν:

87 ηέξεζε θψησλ Μνηνζηθιεηψλ-κνηνπνδειάησλ. πξφζηηκν: 150 ηάζκεπζε ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 5 κέηξσλ απφ δηάβαζε πεδψλ ή επάλσ ζε απηέο. πξφζηηκν:80 ηάζκεπζε ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 12 κέηξσλ απφ ζηάζε κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. πξφζηηκν: 80 ηάζκεπζε ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 10 κέηξσλ απφ ηε λνεηή πξνέθηαζε ηεο πιεζηέζηεξεο νξηνγξακκήο ηνπ θάζεηνπ νδνζηξψκαηνο. πξφζηηκν: 80 ηάζκεπζε ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 12 κέηξσλ απφ πηλαθίδα STOP.πξφζηηκν: 80 ε είζνδν-έμνδν πεδφδξνκνπ σο θαη πάλσ ζε απηφλ. πξφζηηκν: 40 ε ζέζε φπνπ βξίζθεηαη θεθιηκέλν επίπεδν (ξάκπα) δηάβαζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ) ή ζε ρψξνπο ζηάζκεπζεο απνθιεηζηηθά γηα ζπγθεθξηκέλν φρεκα Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ). πξφζηηκν: 150 ε εηδηθoχο ρψξoπο ζηάζκεπζεο oρεκάησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ). πξφζηηκν: 80 Πεγέο Y=10 Y=10 Νηψηε Διέλε 5.3. Παξαβάζεηο γηα παξάλνκν παξθάξηζκα ηάζκεπζε ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 5 κέηξσλ απφ δηάβαζε πεδψλ καδηθήο κεηαθνξάο. ηάζκεπζε ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 12 κέηξσλ απφ ζηάζε καδηθήο κεηαθνξάο. 87

88 ηάζκεπζε ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 12 κέηξσλ απφ πηλαθίδα STOP. ηάζκεπζε ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 20 κέηξσλ απφ θσηεηλφ ζεκαηνδφηε. ηάζκεπζε ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 5 κέηξσλ απφ ηνκή νηθνδνκηθψλ γξακκψλ ή ησλ λνεηψλ πξνεθηάζεσλ απηψλ. ηάζκεπζε ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 5 κέηξσλ απφ ππξνζβεζηηθφ θξνπλφ. Πξν εηζφδνπ θιηληθήο-ννζνθνκείνπ-ορεκάησλ παξφδηνπ ηδηνθηεζίαο θαη έλαληη απηψλ αλ παξεκπνδίδεηε ή ειεχζεξε είζνδνο-έμνδνο. ε είζνδν-έμνδν θφκβνπ θαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 10 κέηξα απφ ηε λνεηή πξνέθηαζε ηεο πιεζηέζηεξεο νξηνγξακκήο ηνπ θάζεηνπ νδνζηξψκαηνο. ε πεδνδξφκην ή πιαηεία ή εηδηθά εξείζκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα πεδνχο σο θαη πνδειαηνδξφκνπο εθηφο αλ επηηξέπεηαη ζε απηνχο ε ζηάζκεπζε κε εηδηθή ζήκαλζε. Πάλσ ή θάησ απφ γέθπξα εθηφο αλ ππάξρνπλ ρψξνη γηα ζηάζκεπζε εηδηθά πξννξηζκέλνη. ε θπξηή αιιαγή ζηξνθή κε αλεπαξθή νξαηφηεηα. Δπί λεζίδσλ αζθάιεηαο ή δηαρσξηζηηθψλ λεζίδσλ. ε απηνθηλεηφδξνκν ή νδφ ηαρείαο θπθινθνξίαο. ε ισξίδα επηηάρπλζεο ή επηβξάδπλζεο. ε νδφ πνπ δελ επαξθεί ρψξνο γηα ειεχζεξε θπθινθνξία. ε ζέζε πνπ παξεκπνδίδεη είζνδν-έμνδν ζηαζκεπκέλνπ νρήκαηνο. ε ζέζε φπνπ βξίζθεηαη θεθιηκέλν επίπεδν(ξάκπα) δηάβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο(αμδα)ή ζε ρψξνπο ζηάζκεπζεο απνθιεηζηηθά γηα ζπγθεθξηκέλν φρεκα αηφκσλ κε αλαπεξίεο. ε είζνδν-έμνδν πεδφδξνκνπ σο θαη πάλσ ζε απηφλ. Αλ ην ειεχζεξν κέξνο κεηαμχ νρήκαηνο θαη ηεο απαγνξεπηηθήο γξακκήο ππέξβαζεο είλαη κηθξφηεξν ησλ 3 κέηξσλ. 88

89 ε ρψξν ζηάζκεπζεο ΣΑΞΗ. ε εηδηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θπξηή αιιαγή ζηξνθή κε αλεπαξθή νξαηφηεηα. Πεγέο Πξνυπνζέζεηο γηα έλα ζσζηφ νδεγφ Μαπξάθε Αιεμάλδξα Έλαο νδεγφο γηα λα είλαη ζσζηφο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ηνλ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο. Θα πξέπεη λα βιέπεη ηα ζήκαηα θαη λα ηα ηεξεί γηα αζθάιεηα δηθή ηνπ, ησλ άιισλ νδεγψλ θαη πεδψλ. Θα πξέπεη λα ειέλρεη ηνλ δξφκν πξνηνχ πεξάζεη θαη λα παξθάξεη ζε ρψξνπο πνπ είλαη δεθηνί. Δπίζεο λα θνηηάεη ηα θαλάξηα θαη αλάινγα λα θηλείηαη. Να θνξάεη δψλε αζθαιείαο ή θξάλνο θαη ην φρεκά ηνπ λα είλαη αζθαιηζκέλν, λα έρεη πεξάζεη απφ Κ.Σ.Δ.Ο., λα πιεξψλεη ηα ηέιε θπθινθνξίαο θαη άιια. Πξάγκα δχζθνιν βέβαηα γηα ηηο κέξεο καο. ζα πξέπεη έλαο ζσζηφο νδεγφο γηα λα ελνηθηάζεη έλα φρεκα A, B ή C λα είλαη 23 εηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ν ελνηθηαζηήο νδεγφο επηζπκεί λα ελνηθηάζεη έλα φρεκα εθηφο ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ θαηεγνξηψλ, ζα πξέπεη λα είλαη άλσ ηνλ 25 εηψλ. Δπίζεο θάηη αθφκα απαξαίηεην είλαη φηαλ ζέιεη λα ζηξίςεη ζε κηα δηαζηαχξσζε λα αλάβεη ην θιαο, γηα λα εηδνπνηήζεη ηνλ νδεγφ πνπ αθνινπζεί, αιιά θαη ηνλ πεδφ πνπ πξφθεηηαη λα πεξάζεη ζηε δηάβαζε. ζα πξέπεη επίζεο λα ρξεζηκνπνηεί ην θάζηζκα απηνθηλήηνπ γηα ην κσξφ θαη φρη λα θξαηάεη ην κσξφ ζην δηθφ ηνπ θάζηζκα. Οη νδεγνί ζήκεξα φκσο παξθάξνπλ ηα νρήκαηά ηνπο φπνπ βξνπλ, δίρσο λα ζθεθηνχλ εάλ ελνριεί θαη εάλ επηηξέπεηαη. Γελ βιέπνπλ ηα ζήκαηα απιά πεγαίλνπλ ζην δξφκν ''ραδεχνληαο'' θαη κηιψληαο ζην θηλεηφ. Γελ ειέγρνπλ, απιά πεξλάλε κε απνηέιεζκα λα ηξαθάξνπλ. Κνηηάλε ην ζπκθέξνλ ηνπο, γηα παξάδεηγκα ελψ έρεη πξνηεξαηφηεηα ν άιινο, εθείλνο ζέιεη λα πεξάζεη, δηφηη κπνξεί λα έρεη ελδερνκέλσο ξαληεβνχ θαη δελ ζέιεη λα αξγήζεη, ή απιά δελ έρεη ππνκνλή λα πεξηκέλεη, γεγνλφο πνπ πνιχ ζπρλά γίλεηαη. Έηζη ινγνδνηνχλ βξίδνληαο ν έλαο ηνλ άιιν. Γελ αλάβνπλ ην θιαο φπνπ πξνθαινχλ ηξνραίν αηχρεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηελ απφζηαζε ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ καο πιεζηάδεη, ψζηε λα κελ ηνπ θφςνπκε ηελ ηαρχηεηα θαη ηνλ αλαγθάζνπκε λα ζηακαηήζεη κε απφηνκν θξελάξηζκα. Καη επίζεο ελψ απαγνξεχεηαη λα πίλνπλ κέρξη έλα φξην εθείλνη ην μεπεξλνχλ, πξνθαιψληαο έηζη ηε δσή ηνπο ζε ζάλαην θαη ην ιηγφηεξν βέβαηα πιεξψλνληαο πξφζηηκν. 89

90 Γηα απηφ φινη καο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπκε ηνλ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο δηφηη είλαη πξνο ζπκθέξνλ καο. ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΚΟΚΚΗΝΟΤ ΑΠΛΖΡΩΣΑ ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ Γακηαλάθε Ησάλλα 90

91 6. Πξνβνιή ηαηληψλ κηθξνχ κήθνπο ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηελ Σξίηε 30/10/2012 ηα παηδηά παξαθνινχζεζαλ ζηελ αίζνπζα πνιιαπιψλ εθδειψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ καο, ηαηλίεο κηθξνχ κήθνπο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ θπθινθνξηαθή αγσγή. Κάπνηα απφ απηά θαηέγξαςαλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κεηά ην ηέινο ηεο πξνβνιήο. «Παξαθνινπζήζακε θάπνηα βηληεάθηα από ηξνραία αηπρήκαηα πνπ έρνπλ ζπκβεί ζην παξειζόλ. Απηά ηα βίληεν όπνηνο ηα παξαθνινπζήζεη ζα θαηαιάβεη ην πόζν ζεκαληηθό είλαη λα θνξάεη θάπνηνο ην θξάλνο ηνπ ή ηελ δώλε ην. Καηά ηελ γλώκε κνπ ινηπόλ κεηά από απηά πνπ είδα πηζηεύσ πσο πξέπεη όινη καο λα ελεκεξσλόκαζηε κε ηέηνηα παξαδείγκαηα ώζηε λα πξνζέρνπκε πεξηζζόηεξν ηνλ εαπηό καο θαη ηνπο γύξν καο.» Καηεξίλα Μαξθάθε «Είλαη ηξαγηθό λα βιέπνπκε γηα έλα θξάλνο ή γηα κηα απξνζεμία λα ράλνληαη δσέο έηζη άδηθα. Τα βηληεάθηα πνπ παξαθνινπζήζακε ήηαλ όια αιεζηλόηαηα Καηά ηελ θξίζε κνπ ε πην ζπγθινληζηηθή ζθελή ήηαλ ζην ζεκείν πνπ κεηά ην αηύρεκα είρε κείλεη κόλν ηνπ έλα κσξό λα θιαίεη, άιια δελ ην άθνπγε θαλέλαο γηαηί νη γνλείο ηνπ ήηαλ λεθξνί. Επηζεο κηα άιιε δπλαηή ζθελή ήηαλ όηαλ ηξάθαξε θάπνηνο θαη δελ θαηάθεξε λα παξακείλεη ζηε δσή, νη αληηδξάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θαη ην δξάκα πνπ πέξαζαλ ζηε ζπλερεία ήηαλ ηξαγηθό! Βιέπνπκε όηη ν ρξόλνο πνπ κπνξεί λα ζπκβεί θάηη ηέηνην είλαη αζύιιεπηα γξήγνξνο πνπ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο γηα κηα απξνζεμία ηεο ζηηγκήο κπνξεί λα θνζηίζεη πνιύ πεξηζζόηεξν!» Βνζθάθε Φαίε «Τα αηπρήκαηα πνπ παξαθνινπζήζακε ζηα βίληεν πξνθαινύλ ιύπε. Οη εηθόλεο κε ηνπο νδεγνύο κεραλώλ πνπ εθηνμεύνληαλ αξθεηά καθξηά από ην ζεκείν ηεο ζύγθξνπζεο ήηαλ ζνθαξηζηηθέο. Πνιύ ιππεξό ήηαλ ην βίληεν πνπ καο έδεηρλε όηη είλαη ηεξάζηηα αλάγθε λα θνξάλε όινη νη νδεγνί κεραλώλ θξάλνο. Επεηδή ζε απηό ην βίληεν είδακε δηάθνξα θξάλε κεηά από δπζηπρήκαηα πνπ είραλ πάζεη κεγάιεο δεκηέο ή αθόκα είραλ θνπεί ζηα δύν καο έθαλε λα θαηαιάβνπκε όηη ζίγνπξα δελ ζα ζέιακε ην θεθάιη καο λα βξηζθόηαλ ζε απηή ηε ζέζε.» Μνπάηζνπ Υξχζα Παξαθνινπζώληαο ην βίληεν ζρεηηθά κε ηηο παξαβηάζεηο πνπ θάλνπλ νξηζκέλνη νδεγνί θαη ηα αηπρήκαηα πνπ ζπλερώο απμάλεηαη ν αξηζκόο ηνπο, έλησζα ζιίςε, αιιά θαη νξγή. Είλαη ιππεξό γεγνλόο λα ράλνληαη άδηθα δσέο αλζξώπσλ, κηθξώλ θαη κεγάισλ, αιιά θαη εμνξγηζηηθό ην γεγνλόο όηη θάπνηνη αδηαθνξνύλ θαη παξαβηάδνπλ ηνπο λόκνπο, ρσξίο λα αλαινγηζηνύλ ηηο ζπλέπεηεο! Πξνθαλώο ινηπόλ αδηαθνξνύλ γηα ην θαθό πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ζηνλ εαπηό ηνπο θαη ζηνλ ζπλάλζξσπν! Απηό πξέπεη λ αιιάμεη! Είλαη ζην ρέξη καο! Εακπεηάθε Άλλα-Μαξία 91

92 7. Δπίζθεςε απφ ηνλ θ. Γ. Ληνλάθε ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πξνζθαιέζακε θαη ζηηο 27/11/2012 πξαγκαηνπνηήζεθε Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ κε ηνλ θν Ληνλάθε Γηάλλε (πεξηθεξεηαθφο δηεπζπληήο ηεο ΔΛΠΑ ζηελ Κξήηε θαη πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ Δ.Τ.ΠΡΟ.Σ.Α). 8. Φσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ καο Αθνινπζνχλ κεξηθέο θσηνγξαθίεο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Γαδίνπ, φπσο ηηο ηξάβεμαλ νη ίδηνη νη καζεηέο. Καθή θαηάζηαζε ησλ δξφκσλ 92

93 Παξάλνκα παξθαξίζκαηα Μεηαθνξά αλζξψπσλ θαη αληηθεηκέλσλ ρσξίο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο (αλνηθηέο πφξηεο θαηά ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο) Λεξσκέλεο πηλαθίδεο & Αδέζπνηα ζηνπο δξφκνπο 93

94 9. Παξάξηεκα ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηα παηδηά ηνπ Β3 θαηαζθεχαζαλ: εκεξνιφγην γηα ην έηνο 2013 κε θσηνγξαθίεο θαη «ζπλζήκαηα-κελχκαηα» ηεο επηινγήο ηνπο δηζέιηδν θπιιάδην κε ζπκβνπιέο γηα πεδνχο θαη νδεγνχο ζεκαηηθά ηακπιψ κε θσηνγξαθίεο θαη ζπλζήκαηα νιηγφιεπηα βίληεν κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Windows movie maker Σέινο, παξνπζίαζαλ (ζε κνξθή power point) ηελ εξγαζία ηνπο ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κέζα ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Αθνινπζνχλ νη θσηνγξαθίεο απφ ηα ηακπιφ θαη ηελ νκάδα εξγαζίαο, ην θπιιάδην, θαζψο θαη ην εκεξνιφγην. 94

95 Ομάδα: Σρίκυκλο Άννα-Μαρία Ηαμπετάκθ Χρφςα Μουάτςου Μιχαζλα Χριςτοδουλάκθ Γενικό Λφκειο Γαηίου Σμιμα:Β3 χολ.ζτοσ: Τπεφκυνθ κακθγιτρια: Φουκαράκθ Χρυςοφλα 95

96 Συμβουλζς για πεηούς Συμβουλζς για οδθγούς: Περνϊ το δρόμο πάντα από τθ δίαδαςθ πεηϊν και τα φανάρια Για να περάςω ςτο απζναντι πεηοδρόμιο πρϊτα ςταματϊ και κοιτϊ Χρθςιμοποιϊ το πεηοδρόμιο όπου υπάρχει Όπου δεν υπάρχει πεηοδρόμιο περπατϊ ςτθν άκρθ του δρόμου και αντίκετα με τθ φορά των οχθμάτων Σο βράδυ φοράω ανοιχτόχρωμα ροφχα Εφαρμόηω τον Κ.Ο.Κ. Φοράω πάντα ηϊνθ αςφαλείασ ι κράνοσ Δεν παραβιάηω τον κόκκινο ςθματοδότθ Δεν οδθγϊ όταν ζχω καταναλϊςει οινοπνευματϊδοι ποτά ζβομαι τα όρια ταχφτθτασ Δεν κάνω αντικανονικά προςπεράςματα Δεν χρθςιμοποιϊ το κινθτό τθλζφωνο κατά τθν διάρκεια τθν οδιγθςθσ ζβομα τουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ για τα Α.Μ.Ε.Α 96

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΞΔΣΑ Η ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΟΓΗΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗ Η ΑΓΔΙΑ ΟΓΗΓΗ Η ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΞΔΣΑ Η ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΟΓΗΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗ Η ΑΓΔΙΑ ΟΓΗΓΗ Η ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΟΓΗΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΓΔΙΑ ΟΓΗΓΗΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β, C, C, D, D, BE, CE, CE, DE, DE Ζ πξαθηηθή εμέηαζε πεξηιακβάλεη ηηο δνθηκαζίεο θαη ηνλ έιεγρν γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ. Θεζζαινλίθε, Οθηψβξηνο 2009. Κσλζηαληία Μπξνπδηψηε

ΠΡΟΛΟΓΟ. Θεζζαινλίθε, Οθηψβξηνο 2009. Κσλζηαληία Μπξνπδηψηε ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηίηιν «Ζ ζπκβνιή ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο νδνχ ζηελ νδηθή αζθάιεηα.», εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ ηκεκάησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Αγξνλφκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Η βιάβε θαηαγξαθφηαλε απφ κία ιπρλία LED επάλσ ζηνλ εγθέθαιν ηνπ θηλεηήξα ή κε αληίζηνηρε ιπρλία έλδεημεο Βιάβεο (MIL) ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ.

Η βιάβε θαηαγξαθφηαλε απφ κία ιπρλία LED επάλσ ζηνλ εγθέθαιν ηνπ θηλεηήξα ή κε αληίζηνηρε ιπρλία έλδεημεο Βιάβεο (MIL) ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ. 1 Τι είναι OBD Ι; OBD είλαη ην ζχζηεκα κε ην νπνίν γίλεηαη παξαθνινχζεζε ησλ ξχπσλ θαη ησλ βιαβψλ ή αιιηψο ην χζηεκα Γηάγλσζεο Βιαβψλ επί ην Απηνθίλεην ( ΟΒD- Οn Board Diagnosis). Σν ζχζηεκα απηφ μεθίλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία 2 ν ΛΤΚΔΙΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία πγγξαθηθή Οκάδα ΚΗΔΕΟΤ ΟΦΗΑ ΕΟΤΚΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΚΑ ΜΑΡΗΑ ΛΗΟΤΚΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΜΠΑΛΑΚΑ ΗΧΑΝΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΤ ΔΛΠΗΓΑ ΚΟΤΣΟΚΧΣΑ ΝΗΚΟΛΔΣΑ ΛΗΧΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ PARK 1,0lt L MINU EC 1,0lt L PLU EC 1,0lt LT EC 14'' 1,2lt LΣZ EC RA ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ 8.890 10.160 11.160 12.390 ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΕΚΠΣΧΗ 7.580 9.060 9.860 10.660 ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα