στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία"

Transcript

1 70 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η "Εννοια του Θανάτου στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Δ.ΒΑΚΑΡΟΣ Εισαγωγικά Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την οργανωτική επιτροπή για την πρόσκληση να είμαι ένας από τους εισηγητές του συνεδρίου. Όλοι γνωρίζουμε ότι όλα τα έμβια όντα πεθαίνουν. Μόνο ο άνθρωπος όμως χαρακτηρίζεται ως θνητός. Και χαρακτηρίζεται έτσι, όχι μόνο γιατί πεθαίνει, αλλά και γιατί γνωρίζει ότι πεθαίνει. Αυτό σημαίνει ότι η γνώση του περιλαμβάνει και το θάνατο. Γι' αυτό δεν παραμένει αδρανής μπροστά στο θάνατο, αλλά προσπαθεί να τον πολεμήσει και να τον απωθήσει, ή να τον ερμηνεύσει και να τον νοηματοδοτήσει. Σε πρωτόγονους λαούς καλλιεργήθηκε η πίστη ότι ο θάνατος αποτελεί μετάβαση σε κάποια άλλη μορφή ζωής, που παριστάνεται συνήθως με σύμβολα και εικόνες της επίγειας ζωής. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία ο θάνατος παρουσιάζεται ως δίδυμος αδελφός του ύπνου, ενώ στην πλατωνική φιλοσοφία το σώμα χαρακτηρίζεται ως σήμα1, δηλαδή ως τάφος ή δεσμωτήριο της ψυχής, απ' όπου λυτρώνεται αυτή με το θάνατο. Οι Στωικοί, που δέχονταν ότι στον κόσμο επικρατεί απόλυτη τάξη και ότι οι κοσμικοί κύκλοι επαναλαμβάνονται ακατάπαυστα, απαιτούσαν απόλυτη υποταγή στη μοίρα και παραμέριζαν το πρόβλημα του θανάτου. Τέλος ο Επίκουρος θέλησε να βρει τη λύτρωση από το φόβο του θανάτου όχι βέβαια και από τον ίδιο το θάνατο με τον ακόλουθο σοφιστικό συλλογισμό. Ο θάνατος που αποτελεί το πιο φρικτό απ' όλα τα κακά, δεν έχει καμία σχέση με μας, γιατί όταν υπάρχουμε εμείς, δεν υπάρχει ο θάνατος όταν δε έρχεται ο θάνατος, τότε δεν υπάρχουμε εμείς". Όλες οι απόψεις που μνημονεύσαμε πρόσφεραν ίσως στον άνθρωπο τη δυνατότητα για κάποια αισιόδοξη αντιμετώπιση του θανάτου, δεν προχώρησαν όμως καθόλου στην πραγματική του φύση. Αντίθετα η Αγία Γραφι1 αντιμετωπίζει το θάνατο με διαφορετικό πρίσμα. Εδώ ο θάνατος θεωρείται φοβερός. Καταστρέφει τον «κατ' εικόνα Θεού» δημιουργημένο άνθρωπο και διαλύει την κοινωνία του με τον Θεό και τον πλησίον. Στην Αγία Γραφ1Ί υπογραμμίζεται η τραγικότητα του θανcχτου, χωρίς να διασκεδάζεται με την αναφορά στην αθανασία της ψυχής ή με άλλες δευτερεύουσες 11 περιθωριακές τακτοποιήσεις. 2. Η έννοια του θανάτου στην ορθόδοξη Εκκλησία Τι είναι όμως ο θάνατος και πώς τοποθετείται η Εκκλησία απέναντί του; Θάνατος κατά τη διδασκαλία της Εκκλησία είναι η αλλοτρίωση από τον Θεό, που είναι η πηγή της αληθιν1ίς ζωής". Ο θάνατος παρουσιάστηκε στον κόσμο με την αμαρτία, που αλλοτρίωσε τον άνθρωπο από τον Θεό4 Ο θάνατος αποτελεί την ολοκλ1ίρωση της ανθρcδπινης αλλοτριώσεως. Όπως όμως η ζωή του ανθρώπου διακρίνεται σε πνευματική και βιολογική, έτσι και ο θάνατος διακρίνεται σε πνευματικό και βιολογικό. Ο πνευματικός θάνατος αποτελεί φαινόμενο της πνευματικ1ίς ζω1ίς είναι η αποσύνδεσή της από την πηγή της ζωής. Ο βιολογικός θάνατος αποτελεί φαινόμενο της βιολογικ1ίς ζαηίς είναι η aποσύνθεσή της. Ο βιολογικός θάνατος αποτελεί συνέπεια του πνευματικού. Ο άνθρωπος δεν υφίσταται ως απλή βιολογική μονάδα, αλλά ως πρόσωπο, που διαθέτει νου, ελευθερία και 1. Βλ. Πλάτωνος, Γοργίας 493α. 2. Βλ. Διογένους Λαερτίου, Επίκουρος 10,125. «Θάνατος το φρικωδέστερον των κακών, όταν μεν ημείς ώμεν, ο θάνατος ου πάρεστιν όταν δ' ο θάνατος πάρη, τόθ' ημείς ουκ εσμέν». 3. «Καθάπερ γαρ η του σώματος παρά της ψυχής εγκατάλειψις και ο ταύτης απ' αυτού χωρισμός θάνατός εστι του σώματος, οι5τω κω ιι της ψυχής παρά Θεού εγκατάλειφις και ο εξ αυτιjς τοι5του χωριuμι!( θάνατός εστι ψυχής τρόπον έτερον αθανάτου μενοι5σουc;". Ι'ρηy. Παλαμά Ομιλία 16, PG 151, 196Α. 4. Ρωμ. 5,12.

2 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 7] κυριαρχικ1ί εξουσία στην κτίση. Ο άνθρωπος δεν 1Ίταν εξαρχ1jς ούτε θνητός ούτε αθάνατος. ΤοποθεηΊθηκε στο μεθόριο της θνηη i ς και της αθάνατης φύσεως ' και Ίiταν «δεκτικός αμφοτέρων»''. Ακόμα και η ψυχή του ανθρώπου δεν έχει φυσικ1j αλλά κτιστ1j αθανασία. Δεν είναι δηλαδ1j από τον εαυτό της αθάνατη, αλλά δημιουργίjθηκε αθάνατη. Μόνο ο Θεός είναι από τη φύση του αθάνατος7, ως αυτοζuηj και πηγ1j της ζιωjς. Η φυσικ1j ζuηi, στην οποία μετέχει ο άνθρωπος, είναι αποτέλεσμα της δημιουργικrjς ενέργειας του Θεού. Η ένθεη όμως ζω1j είναι μετοχ1j στη θεοποιό ενέργειά τουό Η τελείωση στη ζωtj αυηj, που θα πραγματοποιούνταν με την ηjρηση τη; θείας εντολ1jς, ματαιώθηκε με την παρω.ο1j. Ο θάνατος δεν 1jρθε ως εκδίκηm1 του Θεοι'. αλλά ω; φυσικ1j συνέπεια της παρακοtj;. Ο Θεό; δεν είναι αίτιο; του θανάτους αλλά της ζuηίς. Η αποστασία όμως cnό τη ζω1i είναι θάνατος. Ο Θεός ως παντογνcίκπης γνcί;ριζε από την αρχtj ότι ο άνθρωπος θα aποστατούσε. Η αποστασία 6μως δεν οφείλεται στη θεία 7τρόγνωση αί.ί.ό. στην ανθράjπινη παρακιjίyι. Αν κάποιος διερωτηθεί ','ιατί ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο εξ αρχ1jς ενciρετο. αλλά επέτρεψε να αμαρηjσει, είνu.ι σαν να διερωτάται. γιατί τον έπλασε λογικ6 και aυτεξούσιο. Μψτως έπρε:π η ανύπαρκτη ακ6μα κακία του ανθρcίjποι' να εμποδίσει την αγαθ6τητα του Θεού να τον δημιουργtjσει ί.ο-,'ικ6 και αυτεξούσιο11'; Αν ο άνθρωπος δεν μ:τοροι'σε \'U Ί'ίνει κακός, δεν θα μπορούσε να γίνει κu.ι καί.ό; '. Η παρcι.κοίj τον απέσπασε απ6 την 7τη',ιtj τη:: ι,jtj; κω τον οδtiί'ησε στον πνευματικ6 θάνατο. Ο σωματικό; Θ(ινατο; :τοι' ακολούθησε χαρακτηρίζεται ιπην πατερικtj :ταρ6δοση ως ευεργεσία του Θεού προς τον άνθρωπο, Ί'ια να μη μείνει το κακ6 αθάνατο". Η μελέτη του θανάτου δεν αποτελεί αρνητικ1ί αλλcί. γόνιμη πνευματική εργασία, που οδηγεί τον άνθρωπο ΟΕ εγρήγορση και σωφρονισμό. Ο ΠΜτων όριζε τη φιλοσοφία ως μελέτη θανάτου1ό Η θέση αυτή του Πλcί.τωνος συνδέεται βέβαια άμεσα με τις aνθρωπολογικές προίi7το Θέσεις της διδασκαλίας του, που διαφέρουν βασικ6 απ6 τις χριστιανικές. Στην Εκκλησία ο θάνατος τοποθετείται σε διαφορετικ1j προοπτικtj και η Ηεώρησtj του προσλιψf16νει ω.λο περιεχόμενο. Ο Χριστ6ς υπενθυμίζοντας το επικείμενο του θανάτου παρακινεί τους ακροατές του cπ μετ6νοια και προετοιμασία για την αιιίjνια ζω1j'1 Η μνψιη του θανάτου αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της cισκητικ1jς αλλά και γενικ6τερα της χριστιανικ1jς παρυ. Μσεω;. Κάθε ημέρα και κάθε νύχτα πρέπει να αντιμετωπ ετω :ι.cιι να αξιοποιείται απ6 τον πιιπ6 ως η τελεt' ταία τη; ::.ωtj; τοι'''. Αυτ6 τον βοηθεί να ενεργεί διαρχιί!::: ω; Θνηπiς :τοι' σt'ναισtj6νεται τη θνητ6τητά του1''. Με τον τρ6πο ω 'Ίόν ο πιστ6::: «7τροί.αμβ6νει την φύσιν κατ({ την Ί'νι,)μην αι'θαίρετο; νεκρ6ς ;τρος τον κιiσμον γινι1μεη ς»'-. Ανcιi.Ο",'ιζ6μενο; το Θ6νατο αποφεύγει την αμcφτίcι :ι.cιι προσανατοί.ίζεται σωστά cπη ζυ))j1ό Η μνtjμη τοι' Θαν(ιτοι δεν είνω απί.tj αν6μνηση τη; Θνητ6τητα;. ω.λcί. ιδιαίτερη πνει'ματι:ι.tj :ι.ατάσταση. που αρχίζει με τη m ναίσθηm1 της j)ραχί'ίητα; τη:: επίγειας ζαj1jς και ανα :ττι'σσεται σε βαθύ αίσθημα της φθοράς και τη; παροδι :ι.6τητας 6ί.ιιJν των πραγμάτc,jν του Υ.ιiσμοι,, '. Αι rτ1j α;τοc εσμει'ει τον Cίνθρω:το απ6 τοι ; κοσμιχού; λογισμούς και τι; f)ιοτι:ι.έ; μέριμνες και τον οδηγεί στο φως τοι Χριιπού. Οι,ιπαιπικά η μνtjμη του Θανάτου είναι Θείο χιί.ρισμα :τοι :ταρ(ι την αρνητικtj του μορφ1j, τοποθετεί τον άνθρωπο μπροστά στην ωωνι6τητα'". Ο θ6νατο; είναι το ασφαλέστερο μέσο, με το οποίο 5. Βλ. Νεμω(ου!: ιιc'σης, Περ( φlσεως ανθρώποιj 1, P(j 40, 513Β. 6. Θεοφιλου Αντιοχειίις. Προς Αιπιiλvκον 2,27 l «Ο μι!νος fχων αθανασιίιν, φως οι κών απρι5σιτον» Α' Τι,ιι. 6, <<Η μεν φιjσικιί ζωιί κrιι ιlπαρξις και γνώσις και ι5σα των τοιοι!των των θε(ων ενεργπιδιι αποπ}.(σμιπιι Ησιν. ιιλλ' ουχ( ενι'ργειω κvρ(ως. Των δι υπιιρχι!ντων π κω ζώντων fiε(ως κω Ι!Περφυιι)ς η c'νθεος ζωιί και χιiρις ινι'ργειιi ωτιιι ως αληθώς θε(α κω υπερφιιιίς, καθ' ην ι'νωσις γ(νετω Θεοιl κ ω των αξιu!ν ΘεοιΙ,, Γρηγ. Πιιλιψιi, Περ( θωποωύ μεθc'ξεωc; J<J, ΣΙJγγρι1ματα, τομ. 2, σ «Ζωιί μιν γαρ ώριιπιι παρι1 Θι:ιv, προfγνωιπιι ι\ι: κω ο θι1νατο; διά τοιlτο ω α(τιος ο Θειί; f!ανιiτοιι ου γαρ η πρι5yνωσις ειργιiσατο θιiνιιτον, α)λ' η της π τολιίς :rrιριi(jιιυις>>. Μ. Φωτιί!u, Α,ιιφιι:rίχιιι 240, 4, p(j 1()], 1036Β κιιι 5!. 381C. 10. <<Ει δ' εκε(νος δι' οικει'αν ιχγαθcίτητα κιιι προιίγιιγε κω εκάλεσεν ει::; σωτηρ(ιιν, εyrv r)ε κακώς εφιiνην, ι'r\ει την εμιίν κακ(αν, και τω!τιι ;ιιίπω πιιροι!σαν, νικψjω τε κω εμποδrσαι την ιιει' οι!σιιν αγαθr5τητα; Κω :rωc; αν ι'χοι λι!γοιι;» Γρηγ. Παλαμιi, Ο,ιιιλι'α4!, Ρ(; 151, 517BC. 11. 'Οπ. 12. Βλ. π.χ. Γρηγ. Θιολι!yου. Αι!γος 381, Ι, PCi 36, 324Π ι!. 14 Α κ 12, ,19 εξ. 15. Μ. Αθανασι'ου, Βιίχ:; οσίου Αντων(ου, PCi 26.19,872ΑΒ. Πρβλ. :ωι /'(; 31, 534Α. ]{ι, «Μελέτην θανάτου /){ον ΠΟιοι)μεθα, τη γνιv,ιιη φθιίjj(!jιπ::; τψ!(ιiιjll'. κω πριιι επιστιίνω τον θάνατον, της των αω,ιιιπικιύν,ιιι:ρι)ινη; τ ψ ψυχιίν αποτέμνοντες [να μη προσηλωθιj τος φ!jιψο,ιιι'ι>οις. ιι,ιιι'ι'ιj'rισαjψος την ύλην την χρψπν της κατιi φιlσιν ι cr{σεω:;. κω,ιιιiθη ;τιί.ιινεξ(ιιν της των θε(ων αγαθών περιουσιίις στερψικιίν>>. Μαξ{,ιιοι' Οιιολογητοι!, Εις το Πάτερ ημών, JOG 90, 91J(JAB. ll Μαξ(ιιου Ομολογητοιl, ι5.π., Γ(i 90, 904Α. Κιιι ο ι!σιος Ιυωiκ ο 2."ιlρο; λι'ει: <<Γενοι! τεθνεώς εν τη ζωιί σου, και ζιίση,ιιι:τιί θιiνιιτον» Λιί;ιο; 44, εκδ. f Σπεταιέρη, ιτ <<Οvδε(ς μνήμην θανάτου ε;ψωκώς δυνιίσπω rιμrιρτψτα[ ;τοτι'>>.!ω. Σιναiτου, Κλίμιιξ 6, PC; 88, 797Α. 19. Αρχιμ. Σωι:rρον(ου, Ο άγιος Σιλουιινιίς ο ΑGων(της, σ Συμεών Ν Θωλιiγου, Κεφάλαια 1, 39. «.Soιπc:lιc.\ C!ιΓι;Ιίcιιιιc.Ι». τιίμ. 51 bi5; σ 62. Βλ. και Αρχιμ. Σωφρον(οιJ, Οψι!μεf!α τον θιι5ν κιιθο!:; ι'ιπι. σ «Πιiντα ματαιι!της τα ανθρυ);rιι ιι. ιίσιι ουχ ιηrίuχιι,ιιπιί θιίνατον».!ω. Δαμιωκηνοι!, Νεκριvσιμο:; ιι;ωλοιjijfιι, ιr)ιιi,ιιιλοιι.

3 72 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ μπορούν να αντιμετωπίζονται οι πειρασμοί και να ελέγχονται τα ανθρώπινα πράγματα. Αν κατά την προσβολ1ί του πειρασμού θυμηθεί ο άνθρωπος το θάνατο, μπορεί εύκολα να τον νικίίσει. Εξάλλου όσα δεν αντέχουν μπροστά στο θάνατο, είναι μάταια. Και η αγάπη, η ύψιστη χριστιανικ1ί αρεηj, όταν δεν αντέχει μπροστά στο θάνατο, είναι ψεύτικη Ίl τουλάχιστον ατελής. Μόνο όταν είναι ισχυρότερη από το θάνατο, είναι τέλεια και αληθινί121. Αυτή άλλωστε είναι η χριστιανικ1j αγάπη. ΕνcίJ όμως ο άνθρωπος καλείται να διδάσκεται από το θάνατο και να καταπολεμεί την αιτία του, που είναι αμαρτία, στην πράξη συμβαίνει το cηrτίθετο. Ο θcινατο; δημιουργεί την ανciγκη της αυτοσυ\rτηρίjσεcιjς, :ωλλιεργεί την ιδιοτέλεια και οδηγεί στην αμαρτία. Με αυτljν επεκτείνει την εξουσία του σε 6λους τους ανορcι)πους''. Η υποταγ1j στο θάνατο συνεπciγεται και την υποταγ1j στην αμαρτία. Και δεν είναι δυναηj η απαλλαγ1j του ανθρcόπου από αυηίν rj η ηθικ1ί ανακαίνισ1j του χωρίς την οντολογικtί ανακαίνιση, δηλαδή χωρίς την απαλλαγ1ί απι) το θciνατο. Ο Χριστιαν6ς μπορεί να νικ1ίσει την αμαρτία, γιατί μπορεί να νικήσει το θciνατο με τη δύναμη της αναοτάσεως και της ζω1ίς του Χριστού''. Ο Χριστός είναι η ζαηί και ανάσταση του κ6σμου. Η κοινωνία με τον Χριστό ελευθερcίjνει από το φόβο του θανciτου και χαρίζει την αιcgνια ζωή'. Φοβερός είναι μ6νο ο πνευματικός θάνατος, δηλαδ1ί η διακοπ1ί της κοινωνίας με τον Χριστ6. Χωρίς τον πενυματικό θάνατο ο σωματικός χάνει την τραγικότητά του" και μεταβάλλεται σε γέφυρα, που οδηγέι «από των λυπηροτέρων επί τα χρηστ6τερα και θυμηδέοτερω?'. Ακόμα ο θάνατος σχετικοποιεί κάθε κοσμικrί αξία, ανώ η μν1ίμη του απελευθερώνει από πολλές περιττές μέριμνες και ασφυκτικές δεσμεύσεις. Ο Χριστός 6μως δεν είναι μ6νο η ζαηj αλλci και η αλίjθεια. Είναι η ανάκλιση του κc1σμου από το «λίjθος», στο οποίο τον έιξε ο χωρισμ6ς απ6 τον θεό, δηλαδ1j ο θciνατος. Ο θάνατος αποτελεί αντίθεm1 όχι μόνο προς τη ζunj, αλλci και προς την αλήθεια. Ο ciγιος Ιγνciτιος ο ΘεοφιSρος λέει ότι αυτοί που αρνούνται τον Χριστό είναι m1νιjγοροι «του θανciτου μάλλον 1j τη αλ1ίθειας»27 Ακ6μα παρατηρεί ότι ο Χριοτός δεν είναι απλώς το «ζην», αλλcί. το «αληθινόν ζην»'' 1j η «αληθινίί ζωψ> των ανθρcι)πων'''. Και αληθιν1j ζω1j δεν είναι η βιολογικ1j, αλλci η ζcωj του προσώπου. Εξciλλου η ανάοταση δεν αποτελεί επιcπροφίj στη βιολογική ατομικότητα, αλλci αποκατcicπαση του προσώπου και της αληθιν1ίς κοινωνίας των προσιj'ητων lπο επίπεδο της βασιλείας του Θεού. Ο Χριστός με το θciνατό του νίκησε το θ(ινατο και με την ανc στασ1] του χάρισε στον ciνθρωπο την αιr!jνια rιnj. Ο απλ6; και περιεκτικ6ς ύμνος της αναστάσεως. «Χ ρ ι στ6; ανέστη εκ νεκρcgν, θανciτω θάνατον παηjσα; και τοις εν τοι; μνψιασι ζυηjν χαρισάμενος», παρουσιάζει με απαράμιλλο τρόπο το βαθύτατο ανθρωπολογικιl νόημυ του θανciτου και της αναστάσεως του Χριστού. Ο Η6νατος καταργείται με τον ίδιο το θciνατο και ο διciβολοc: νικιέται με το ίδιο το όπλο του'''. Με τον τρόπο αυτ6ν αποκτci ο άνθρωπος τη δυνατότητα να έρθει σε κοινωνίυ. με τον Θε6 και να βρει την αληθιν1j ζω1]. Ο θciνατος κυριαρχεί με τη δύναμη της αμαρτίας μέσα οτο χώρο και οτο χρόνο. Ο Χριστιανισμ6ς όμως τηρcί1- ντας τις εντολές του Θεού με τη χciρη του Αγίου Πνεύματος νικci την αμαρτία και το θciνατο. Έτσι ξεπερνά τι; δεσμεύσεις του χώρου και του χρόνου και εισέρχεται cπο αιώνιο «νυν» της παρουσίας του Θεού. Το τέλος της επίγειας ζω1ίς του δεν είναι τέλος της ζαηίς, δεν είναι θciνατος. Αντίθετα είναι απαλλαγ1ί απ6 το θciνατο και απελευθέρωση από την εξουσία του 1 1 Βέβαια, εφόσον παραμένει στον κ6σμο, δεν παύει να προσβάλλεται απιs το διάβολο και την αμαρτία. Όταν 6μως αποκρούει τις προσβολές με εγρ1]γορm1 και νψμη, δε φοβciται το Οciνατο. 21. Βλ. Απlιίιιι.. S'ορ/ποιιγ, ιιι jflic-ίtι' ι/ι ι:οιιιιιιiιι /ιι 1'0ί. c; ιιι;ι e 1985, υ Ρωμ. 5, Ο Θι:ι5ς «πλοιίσιος ω; ι:λ{ει, διιί τψ πολλψ rγ;riπψ αυτοιί ην η(άπηιπν υμιiς, χω ι5ντα::; ημάς νεκροιίς τοις παρα::rτώμασι υυνεζωοπο(ηυε των Χριιπιιj.. κω συνήγειρε και υυνεκrίθισπ εν τοις εποιιραν(οις εν Χρωτοj!ησοι!>>. ι φ 2, Βλ.!ω. 1!, ,,()γαρ τοι!τον (ι)ηλ. το Ι!riνατο της φυχιίc;! φοβηθείς τε χω φυλαξιi,ιιενος, σαρκι5ς ου ι)είιπί προυερχr5μπ οv Ι!rίνατον, ένοικον έχων την ι5ντως ζωψ. ψις τω Ι!ανriτω μολον προυχτriται το αναφα(ρετοv>>. Γρηγ. Παλα,ιιri, Προς Ξένην, pc;! Β' f:'ιιχιί. γ'γονυκ/.υυιrι:; Πεντηχοστιίς. 27. Προ; Σμ ιjρvαιί!ις 5.!. 28. Π::r. 4,1. Προ::; Ειμσ(οις 11, Προ; Ειμσίοις !ω. Χρυσοστόμου, Ομιλία ει; την προ:; Εβραίοι ::; 4,4 PCi 63.4!. 31. «Το ::rι'ρας τη::; παροι5σα::; ζωιfς, ου Μκωον ο(ιιω l!ιijl!πoj! οvομriζπι'. αλλιi θανriτου απαλλαγιfν, χω φθορciς χωρισμι5t, και r\ου!.πί1::; Ι"ί.cι θερίαν, και ταραχιfς παι!λαν, χω πολι'μω1' αvαίρευιν. χω υκιίτοι c υποχd!ρησιν, χω πι5νων ιiνεσιν, χω βρriσματος ηρεμ(ω;, χω ωυχι; vης συyκri/.υμμα, και παθών αποφυγήν, χω πriντω1, ίνα σιψι:l.ο!ι εfπω, των κακών περιγραφήν>>. ΜαξΙ;ιοι' Ομολογητοιi, Κι:ιrιi!.ωιι διάφορα 5, 76, PG 90, 1380C. Περισσr5τερα για τον l!rivrιro (Ji.. Γποργίου Ι Μαντζαρίδη, Χριcπιαvιχιί ΗΙ!ικιί Θεσσαλονίκη 4li.J95. ιπλ

4 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣ[QΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ποιμαντική στήριξη και βοήθεια στους ασθενείς Τα περισσότερα νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν τη δική τους εκκλησία και κανονικό ιερέα που ενδιαφέρεται για όλους τους ασθενείς του νοσοκομείου. Παρέχει τις υπηρεσίες τους προς το προσωπικό και τους συγγενείς που φροντίζουν τους ασθενείς. Τα νοσοκομεία καθώς και οι κλινικές που δεν διαθέτουν ιερέα και εκκλησία εξυπηρετούνται από τον κλ1jρο της ενορίας και της εκκλησίας της περιο χ 1iς. Προσωπικά είχαν την τύχη να υπηρεηiσω δύο νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη για πολλά χρόνια: Το νοσοκομείο του Α γ Δημητρίου και το Θεαγένειο, αντικαρκινικό ινστιτούτο στο οποίο διατέλεσα προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου για εννέα περίπου χρόνια. Επίσης κατά την διάρκεια των επτά ετών στην Αμερικ1j. ως ιερεύς τριών κοινοτ1jτων της Ελληνικ1iς ΟρΘοδόξου Αρχιεπισκοπή; εξυπηρέτησα τους ασθενείς που ανήκαν στην ΟρΘόδοξη Εκκλησία ανεξαρτψως εθνικότητος, οι οποίοι ενοm1λεύοντο στα νοσοκομεία του Ogden Utah of Nevv Υ ork City και του Ν. Jersey City. Επομένως αυτά που με κάθε συντομία Θα αναφέρω είναι και προσωπικές μου εμπειρίες: 1) Η παρουσία του ιερέως κοντά cπον άρρuκπο κατά πρc[ηο και κύριο λ6γο ωτοβλέ;τει στην πνευματικ1j στ1iριξ1j του. Να του τονcίjσει την πίστη. να δεχθεί την εξομολόγησ1j του. να τον :τροτρέιι'ει να :τροσειlχετcι.ι και να κοινωνεί του Σu)ματο; Χαι τοι' Αίματος τοι Χριστού. Αυτ6 Θα αποτελέσει την αρχ1j ότι η cωθένεια είναι μία επίσκεψη τοι' Θεοι'. η ο:τοία μ:τορεί να τον οδηγψπι cπη σωτηρία. 2) Το αποτέλεσμα αυηjς της προσπάtjεια; είνω η \j't'χολογικlj κατάσταση του αρρcuστου να ;.ι.αί.ι τερει'σει και να f1ρει τη δύναμη να παλέψει με την ασθένεια βοηtjώντας έτσι στη Θεραπεία και αναμένοντας το θαύμα του Θεού στη ζω1j του. Υπάρχουν ασθενείς που προσωπικά γνωρίζω, οι οποίοι είδαν το πρόσωπο του Χριστού rj της Παναγίας 1j κάποιου αγίου ή αγίας στο όνειρό τους που είτε τους είπε ότι tjα γίνουν καλά είτε τους άγγιξε και οι ιατροί την επόμενη μέρα επιβεβαίωσαν το θαύμα. 3) Γι' αυτό ο ιερέας Θα πρέπει να προχωρ1jσει και να πείσει τον άρρωστο να μην παραιτηθεί από τις δραστηριότητες της ζυ.ηjς γιατί έτσι βοηθάει την ιατρικιj Θεραπεία αφ' ενός και τον εαυτό του αφ' ετέρου να νιώθει χρ1iσιμος μεταξύ των συνανθρc6πων του. 4) Ο ιερέας πρέπει να ενθαρρύνει τον ασθενή για τη συνέχιση της ιατρικ1jς και φαρμακευτικ1jς θεραπεία:::. να του συστ1iσει υπακωj στον ιατρό και το νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι αγωνίζονται μαζί του γω την καταπολέμηση της ασθενείας και την αποκατύ.cπαση της υγείας του. Ακόμη και στη χειρότερη περίπτωση και μέχρι την τελευταία στιγ llj της ζω1iς του. πρέπει ο ιερεύς να τον ενθαρρύνει. Η ελπίδα για τη ζιωj δεν πρέπει να του λείψει. 5) Ο ιερέας ρωτώντας τον άρρωστο για τις διάφορε; ανάγκες που προέκυψαν από την ασθένειύ. του. οικογενειακές, οικονομικές, επαγγελματικές κ.τ.λ. tjα j\ρει τρόπους να βοηθ1jσει για την αντιμετc1jπισ1j του;. έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν πρακτικές μορφές της ζonj::: που ασφαλώς πιέζοντας την ψυχ1j και τον νοι' τοι' αρρώστου θα του επιδεινώνσουν την κατciστασίj. 6) Πέραν του ασθενούς ο ιερέας έχει να αντιμετωπίσει και τους συγγενείς του, τα μέλη της οικογένειιί.; τοt' κ.τ.λ., οι οποίοι χρειάζονται ψυχολογικ1j cπ1jριξη. θcί.ρρος και πίστη προκειμένου να συμπαραcπαtjούν Ηετικά στον ασθεν1j του;. Σε τέτοιε; cuρες ο ιερε:α::: μ:ηηjστά τους μποεί να :ταίξει :τοί.ύ Θετικci και cαοφασιστικό ρόί.ο Υ.αι για τη διυ.ίj τοι ; πiνωση Χω τη bιy.1j του; σωτηρία. 7) Tc(Jρcι tjcι 1jι-Jεί.α να μιί.1jσω γιυ την ηθιυ.ίj Χω ι ΟιμιΧΊj οχέm1 στις :τερι;ττc,)σει; τοι ε'.'ι'.εψ1ί.ιυ.οι' θuνcl.njt' κω τη; μετcψοσχει'σεω;.,ιια την Χριcπιανικ1j Χω ιδιυίτερα την ΟρtJόοοξη 6:τοι11η σε :τερι;ττc(κπι; γρ1jγορη::: μεταιιοσχει'σεω; :τριν τον χαρδιαχc) Θ6νυτο. Ποί.ι' σι χνcι. οι σι'γ/ενεί; του υσθενοι'ς tjέτοι'ν στον ιερέ υ ερωηjσε ι:: σχετιυ.u ιιε την απ6φασ1j του; για τον cωtjε\'1j. cαc1cruση,ιιυ τον εγυ.εcrαί.ιχc) tjάνατο και οχ πιi'.c με την ει tiανασία Χω tiέί.οι ν να γνωρίζουν τη bιbασχαλία Χω την :τίcπη τη; ΟρtJciδοξης Εκκλησία; στην οποία ω 1jχοι ν. Ω; ιερέα; Θα :τροσ:ταθ1jσω να παραοέσω μεριχιί. σημεία μόνο α:τ6 την ;τ/.ευρά τη; πίcπεως τη::: ΟρtJοΜξου Εκκλησία;. Το ερώτημα Ο"_,(ετικά με την απόψιση για την χρίσιμη κατάσταση του ασθεν1j και '(ια τον εγκεφαλιχι1 Οι νατο πρέπει να απαντηθεί. μ6νο απ6 τους γιατρούς. Τέλος όσον αφορά τις μεταμοσχεύσεις tjα lj(jελιι νιι. υπογραμμίσω τα αχόλουθα: Στην Αγία Γραφ1j. ciπι.ν ο Απ. Παύλος αναφέρεται στους Γαλcl.τες 6τι Θα είναι πρόθυμοι να προσφέρουν αχc5μη και τα μάτια του;. πε(_)ιγράφει απλώς τη σφοδρ1j επιθυμία τους για Θυοί<ι':. Μι 32. Ιίχλ..:J, 15: «μαρτιψο5 γαρ υμιi' ιίτι π ι\ι>νατι5ν του:; ιχrl!αλμοι:ς υμών εξορι5ξαντε:; αν εδώκατέ μου>.

5 74 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΛΤΡΙΚΗ τον ίδιο τρόπο όταν ο Αββάς Αγάθων λέει ότι αυτός θα ήταν ευγνώμων εάν μπορούσε να προσφέρει το σώμα του σε έναν λεπρό00, απλά εκφράζει την αληθινή και βαθιά του αγάπη. Έτσι εάν σήμερα γίνεται μία παρόμοια προσφορά δεν είναι μόνο δεκτό αλλά επιπλέον και άξιο επαίνου έργο. Αντίθετα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα όταν δεν υπάρχει αυτοθυσία στην πράξη της προσφοράς. Σίγουρα, δεν υπάρχει αυτοθυσία στην μεταθανάτια μεταμόσχευση. Όπως σημειώνει ο Βασίλειος ο Μέγας η προσφορά δεν γίνεται εκ μέρους του δωρηη1 αλλά του ίδιου θανάτου. Διότι εάν δεν υπάρχει θάνατος, δε θα υπάρχει προσφορά ή μεταμόσχευm1. Και σε περίπτωm1 μεταμόο"ι.ευσης μόνο τα ζωτικά και ανεπηρέαστα μέλη χρησιμο;ιοιοι' νται. Αυτά τα μέλη παίρνονται από αυτού; που είναι %/.ινικά-εγκεφαλικά νεκροί. Υπάρχει διαq;ορά ανάμεσα στον κανονικό θάνατο που ακολουθείται α;τό το σταμάτημα της αναπνωiς και της καρδιά; %αι τον χί.ινι%ό θάνατο. Αναμφίβολα, δεν μπορούμε να διαχωρψ_ίουμε τον κλινικό από τον κλασικό-κανονικό θάνατο'. Από την άλλη πλευρά, μόνο οι γιατροί και οι επιστψιονες αξίζουν τον έπαινο στις περιπτώσεις των μεταμοσχεύσεων. Επιπλέον, πρέπει να επισημιiνω τις τρομερέ; συνέπειες μια aτυχούς μεταμόσχευσης και για τον δciτη και για τον δέκτη. Το πιο m1μαντικό για έναν Χριστιανιi είναι να γνωρίζει και να κάνει το θέλημα του Θεοιi. Κω είναι κάτι που εμείς μπορούμε να κάνουμε διά τη::: βαθιάς πίστης και προσευχ1iς. Είναι σημαντικ6τερος ο αληθινος πόθος να κάνουμε το σωστό παρά η ίδια η πράξη. Εάν η μεταμόσχευση είναι μία πράξη αυτο(jυσίας %αι α'(ά;της για τους άλλους τότε είναι αξι6λο'(η. Όμως 6ταν οι οιιωνομι%1j στόχοι ι%ανοποιούνται μι την μεταμ6σχει'ση με το ;τρόσχημα τη; αγciπης και τη; ;τρο6δοι' στην ιατρικ1j ε;ιιστψιη τότε η ανηθικι1τητα Ου. ;τρέ;τει να α;τοτελεί :τλέον θέμα συζψηση:::. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ανδρούτσου Χρήστου: Δογματικ1j, Αθ1jναι 1956, Βακάρου Δημητρίου: «Οι παραντοπλαστικές ανωμαλίες και η ποιμαντική υποσηjριξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας» ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ 767 (1997), Βουλγαράκη Ηλία: Αυτοκτονία και εκκλησιαστικ1j ζωή, Αθήνα Ε. Kίil1ler-Ross: Αυτός που πεθαίνει (μετάφρ. Κ. Μιχαηλίδη), Λευκωσία Μαντζαρίδη Γεωργίου: Χριστιανική Ηθική, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη" ΠαρασκευαΊδη Χριστοδούλου (Μητροπολίτου Δημητριάδος): Οι μεταμοσχεύσεις από Χριστιανική άποψη, Αθήνα 1987, Διαθρησκευτική θεώρηση των μεταμοσχεύσεων. Αθήνα Ρωμανίδου Ιωάννου: Το προπατορικόν αμc'ιρτημα. ΑΗ1jνυ Σωφρονίου (Σαχάρωφ) Αρχιμ.: Οψόμεθα τον Θειiν καθώς έστι, Έσσεξ Αγγλίας' 1993, Ο c'ιγιος Σιλοι,ανό::: υ Αθωνίτης, Εσσεξ Αγγλίας Τρεμπέλα Παναγιώτου: Δογματικ1j, τομ. Γ Αθ1jνα Φάρου Φιλοθέου: Το πένθος: Ορθόδοξη λαογραφικ1j και ψυχολογική θεώρηση, Αθήνα Φιλοκαλ(α ΕΠΔ' l,jj(ι: «'Ελεγεν ο Αββάς Αγιiθων ι5τι, ει δυνατόν ην μοι ευρε(ν κελεφύν και δοι5ναι αυτώ το εμο1! σώμα και λαβείν το αυτοι5, η δέως είχον». 34. Γεωρy(ου Ι. Μαντζαρfδη, Χριστιανικιj Ηθικιj, Θωυαί.οι,fκη JΨJ5. σελ Γενικότερα για το θέμα των μεταμοσχπ!σεω/! ιlπιί Χvιστιανικιj και διαθρησκευτικιj ιiπσψη, βλ. Χριστοδοι λου Πιφωιχι ι αtδη (Μητροπολ(του Δημητριάι\ος), Οι μετπμοσχπ!σc:ις απιί Χvιστιανική άποψη, Λθιjνα 1987, και ΔωθρψιΥ.ειιαιί Ηεοίυηιπι τοιι μεταμοσχεύσεω1ι, Αθιjνα JΨΗ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 7: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 7: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 7: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Ο Σατανισμός διεθνώς θεωρείται ως . Είναι η λατρεία του Σατανά ο οποίος στις διάφορες μορφές του σατανισμού, δεν κατανοείται με ενιαίο τρόπο. Ο σατανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των έντρων Απ τους Κέδρους του Λιβάνου στην ελιά της προσευχής απ του «εγώ» την άδεια χώρα ως την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς Εκείνοι που κατηγορούν τους ανθρώπους ότι τρέχουν διαρκώς πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της «όξας» Τα «Ωσαννά» βουβαθήκαν Προδωµένος στο Σταυρό Βασιλεύς τώρα της όξης Μ ένα στέµµα ακάνθινο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων.

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων. ΘεμελειώδειςΑρχές ΘέσειςτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος γιατηνπροστασίατωνπροσφύγων. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στον ξένο. Άλλωστε και ο Ιδρυτής Της, ο Κύριος Ημων

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α. Ο Παπανούτσος, σε δοκίμιό του, υποστηρίζει ότι οι ξεχωριστοί πνευματικοί άνθρωποι έχουν αδιανόητη - για τα κοινά μέτρα - αντοχή στην επίπονη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. Δεν ασχολούνται οι Πατέρες με τον Αδάμ ως Αδάμ, αλλά με τον νουν του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Οι Αγγελιοφόροι... 9

Περιεχόμενα. Οι Αγγελιοφόροι... 9 Περιεχόμενα Οι Αγγελιοφόροι... 9 1. Πνευματική Ανανέωση... 13 2. Ο Ανισέτο... 19 3. Στο Κέντρο των Αγγελιοφόρων... 25 4. Η ιστορία του Βισέντι... 31 5. Λαμβάνοντας Οδηγίες... 37 6. Σημαντικές Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 14: ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣ ΘΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 14: ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣ ΘΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 14: ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣ ΘΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της μαγείας (κεφ.35) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 2: ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 2: ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 2: ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. Οι φορείς της αγωγής στην Αθήνα Βαθμίδες αγωγής Παιδευτικά μέσα A).. α).......

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία Εισαγωγή «Όποιος έχει υγεία, έχει ελπίδα. Και όποιος έχει ελπίδα, έχει τα πάντα.» Τόμας Κάρλαϊλ Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο Ο πατέρας μου είναι γιατρός, ένας από τους καλύτερους παθολόγους που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

της μακροχρόνιας νοσηλείας και παρακολούθησης

της μακροχρόνιας νοσηλείας και παρακολούθησης Η άποψη του ασθενή Τα προβλήματα στην διάρκεια της μακροχρόνιας νοσηλείας και παρακολούθησης Γ.Ν.Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 2015 Σαλιάγα Άννα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ξενώνες φιλοξενίας οι δυνατές χημειοθεραπείες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης

Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης Διάλεξη 1 η Γιατί πρέπει να μελετούμε την Παλιά Διαθήκη; Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C.,

Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C., ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. Λ. ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Λ. ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τ.Ε. Ειδική Χειρουργική Νοσηλεύτρια - Μ.Sc, Υπεύθυνη Τοµέα Εκπαίδευσης Ν.Υ. - Π.Γ.Ν.Λ., Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C.,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί!

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Μέρος Τρίτο Σελίδα 1 "Να Επιζητείτε Ειρήνη και να την Επιδιώκετε" --1. Πέτρου 3:11 Στο διάλειμμα, χαρήκαμε πολύ που είχαμε την ευκαιρία να συναναστραφούμε με τόσους

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ Τεύχος Αγαπητοί Lions, Lioness και Leos Αισίως φθάσαμε στην Αγία Εβδομάδα. Εβδομάδα των παθών του Κυρίου. Ο Κύριος εθυσιάσθη στο σταυρό για μας και ανεστήθη θριαμβευτικά εκ του τάφου. Ας γίνει και για

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

πιθανολογησεων κτλ. Αν,δε, ο ίδιος ο ρήτορας εχει την διαλεκτική αρετή, τοτε τα ρητορικα εργαλεία ειναι ηδη στη διαθεση του.

πιθανολογησεων κτλ. Αν,δε, ο ίδιος ο ρήτορας εχει την διαλεκτική αρετή, τοτε τα ρητορικα εργαλεία ειναι ηδη στη διαθεση του. Φαίδρος Σχόλια Για τον Πλάτωνα, το ερωμένο αντικείμενο δεν είναι παρά αντανάκλαση του ιδεατού κάλλους. Πριν την έλξη, έχει προηγηθεί ένα μεταφυσικό γεγονός. Το κάλλος είναι σε ένα υπερβατολογικό επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία.

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Μαρτίου 18, 2015 Του Ευθύμιου Αχείλα Οι πρώτοι Χριστιανοί συνήθιζαν να κλείνουν την προσευχή τους με την ευχή «μαράν αθά» δηλαδή «Κύριε έρχου», προσμένοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αικατερίνη Καλέρη, Αν. Καθηγήτρια το μάθημα Αισθητική διδάσκεται στο 4ο έτος, Ζ εξάμηνο εισάγει στις κλασσικές έννοιες και θεωρίες της φιλοσοφίας της τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 1 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 13: ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 13: ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 13: ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο.

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο. Του George Kakourides* Μπορεί να ονειρεύεσαι ότι κάποτε θα παίζεις σε ένα γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους, ένταση και γκολ. Μπορεί να ονειρεύεσαι ολόκληρο γήπεδο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα σου. Θέλεις να γίνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Σεπτέμβριος 2010 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Όλοι μας, όταν νιώθουμε αυξημένη πνευματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και πώς να εξοµολογούµαι;

Πότε και πώς να εξοµολογούµαι; Πότε και πώς να εξοµολογούµαι; Τι είναι το Μυστήριο της Εξοµολόγησης; Το µυστήριο της Εξοµολόγησης λέγεται ορθότερα Μυστήριο της µετάνοιας ή της συµφιλίωσης. Με αυτό το µυστήριο τελούµε τη φιλεύσπλαχνη

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι φόβος και τι φοβια;

Τι είναι φόβος και τι φοβια; ΦΟΒΟΙ - ΦΟΒΙΕΣ Τι είναι φόβος και τι φοβια; Φόβος: η δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που δημιουργείται απέναντι σε πραγματικό κίνδυνο, ή απειλή. Φοβία: ο επίμονος φόβος που παγιδεύει το άτομο περιορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Το Άγχος στην εφηβεία

Το Άγχος στην εφηβεία Το Άγχος στην εφηβεία Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β 2 ΤΑΞΗΣ : ΚΕΡΜΠΙΖΙ ΦΑΤΜΙΡΑ, ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, ΜΑΖΑΡΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ, ΜΕΡΛΟ ΑΝΤΩΝΗ, ΜΟΥΡΓΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΠΑΝΟ ΚΩΝ/ΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1999 Υπεύθυνος Οµάδας Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Οµάδα Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΕΣΕΝΑ ΔΙΑ ΚΡΑΤΙΣΤΕ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕ ΑΜΕΘΕΚΤΕ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕ ΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα