στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία"

Transcript

1 70 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η "Εννοια του Θανάτου στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Δ.ΒΑΚΑΡΟΣ Εισαγωγικά Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την οργανωτική επιτροπή για την πρόσκληση να είμαι ένας από τους εισηγητές του συνεδρίου. Όλοι γνωρίζουμε ότι όλα τα έμβια όντα πεθαίνουν. Μόνο ο άνθρωπος όμως χαρακτηρίζεται ως θνητός. Και χαρακτηρίζεται έτσι, όχι μόνο γιατί πεθαίνει, αλλά και γιατί γνωρίζει ότι πεθαίνει. Αυτό σημαίνει ότι η γνώση του περιλαμβάνει και το θάνατο. Γι' αυτό δεν παραμένει αδρανής μπροστά στο θάνατο, αλλά προσπαθεί να τον πολεμήσει και να τον απωθήσει, ή να τον ερμηνεύσει και να τον νοηματοδοτήσει. Σε πρωτόγονους λαούς καλλιεργήθηκε η πίστη ότι ο θάνατος αποτελεί μετάβαση σε κάποια άλλη μορφή ζωής, που παριστάνεται συνήθως με σύμβολα και εικόνες της επίγειας ζωής. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία ο θάνατος παρουσιάζεται ως δίδυμος αδελφός του ύπνου, ενώ στην πλατωνική φιλοσοφία το σώμα χαρακτηρίζεται ως σήμα1, δηλαδή ως τάφος ή δεσμωτήριο της ψυχής, απ' όπου λυτρώνεται αυτή με το θάνατο. Οι Στωικοί, που δέχονταν ότι στον κόσμο επικρατεί απόλυτη τάξη και ότι οι κοσμικοί κύκλοι επαναλαμβάνονται ακατάπαυστα, απαιτούσαν απόλυτη υποταγή στη μοίρα και παραμέριζαν το πρόβλημα του θανάτου. Τέλος ο Επίκουρος θέλησε να βρει τη λύτρωση από το φόβο του θανάτου όχι βέβαια και από τον ίδιο το θάνατο με τον ακόλουθο σοφιστικό συλλογισμό. Ο θάνατος που αποτελεί το πιο φρικτό απ' όλα τα κακά, δεν έχει καμία σχέση με μας, γιατί όταν υπάρχουμε εμείς, δεν υπάρχει ο θάνατος όταν δε έρχεται ο θάνατος, τότε δεν υπάρχουμε εμείς". Όλες οι απόψεις που μνημονεύσαμε πρόσφεραν ίσως στον άνθρωπο τη δυνατότητα για κάποια αισιόδοξη αντιμετώπιση του θανάτου, δεν προχώρησαν όμως καθόλου στην πραγματική του φύση. Αντίθετα η Αγία Γραφι1 αντιμετωπίζει το θάνατο με διαφορετικό πρίσμα. Εδώ ο θάνατος θεωρείται φοβερός. Καταστρέφει τον «κατ' εικόνα Θεού» δημιουργημένο άνθρωπο και διαλύει την κοινωνία του με τον Θεό και τον πλησίον. Στην Αγία Γραφ1Ί υπογραμμίζεται η τραγικότητα του θανcχτου, χωρίς να διασκεδάζεται με την αναφορά στην αθανασία της ψυχής ή με άλλες δευτερεύουσες 11 περιθωριακές τακτοποιήσεις. 2. Η έννοια του θανάτου στην ορθόδοξη Εκκλησία Τι είναι όμως ο θάνατος και πώς τοποθετείται η Εκκλησία απέναντί του; Θάνατος κατά τη διδασκαλία της Εκκλησία είναι η αλλοτρίωση από τον Θεό, που είναι η πηγή της αληθιν1ίς ζωής". Ο θάνατος παρουσιάστηκε στον κόσμο με την αμαρτία, που αλλοτρίωσε τον άνθρωπο από τον Θεό4 Ο θάνατος αποτελεί την ολοκλ1ίρωση της ανθρcδπινης αλλοτριώσεως. Όπως όμως η ζωή του ανθρώπου διακρίνεται σε πνευματική και βιολογική, έτσι και ο θάνατος διακρίνεται σε πνευματικό και βιολογικό. Ο πνευματικός θάνατος αποτελεί φαινόμενο της πνευματικ1ίς ζω1ίς είναι η αποσύνδεσή της από την πηγή της ζωής. Ο βιολογικός θάνατος αποτελεί φαινόμενο της βιολογικ1ίς ζαηίς είναι η aποσύνθεσή της. Ο βιολογικός θάνατος αποτελεί συνέπεια του πνευματικού. Ο άνθρωπος δεν υφίσταται ως απλή βιολογική μονάδα, αλλά ως πρόσωπο, που διαθέτει νου, ελευθερία και 1. Βλ. Πλάτωνος, Γοργίας 493α. 2. Βλ. Διογένους Λαερτίου, Επίκουρος 10,125. «Θάνατος το φρικωδέστερον των κακών, όταν μεν ημείς ώμεν, ο θάνατος ου πάρεστιν όταν δ' ο θάνατος πάρη, τόθ' ημείς ουκ εσμέν». 3. «Καθάπερ γαρ η του σώματος παρά της ψυχής εγκατάλειψις και ο ταύτης απ' αυτού χωρισμός θάνατός εστι του σώματος, οι5τω κω ιι της ψυχής παρά Θεού εγκατάλειφις και ο εξ αυτιjς τοι5του χωριuμι!( θάνατός εστι ψυχής τρόπον έτερον αθανάτου μενοι5σουc;". Ι'ρηy. Παλαμά Ομιλία 16, PG 151, 196Α. 4. Ρωμ. 5,12.

2 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 7] κυριαρχικ1ί εξουσία στην κτίση. Ο άνθρωπος δεν 1Ίταν εξαρχ1jς ούτε θνητός ούτε αθάνατος. ΤοποθεηΊθηκε στο μεθόριο της θνηη i ς και της αθάνατης φύσεως ' και Ίiταν «δεκτικός αμφοτέρων»''. Ακόμα και η ψυχή του ανθρώπου δεν έχει φυσικ1j αλλά κτιστ1j αθανασία. Δεν είναι δηλαδ1j από τον εαυτό της αθάνατη, αλλά δημιουργίjθηκε αθάνατη. Μόνο ο Θεός είναι από τη φύση του αθάνατος7, ως αυτοζuηj και πηγ1j της ζιωjς. Η φυσικ1j ζuηi, στην οποία μετέχει ο άνθρωπος, είναι αποτέλεσμα της δημιουργικrjς ενέργειας του Θεού. Η ένθεη όμως ζω1j είναι μετοχ1j στη θεοποιό ενέργειά τουό Η τελείωση στη ζωtj αυηj, που θα πραγματοποιούνταν με την ηjρηση τη; θείας εντολ1jς, ματαιώθηκε με την παρω.ο1j. Ο θάνατος δεν 1jρθε ως εκδίκηm1 του Θεοι'. αλλά ω; φυσικ1j συνέπεια της παρακοtj;. Ο Θεό; δεν είναι αίτιο; του θανάτους αλλά της ζuηίς. Η αποστασία όμως cnό τη ζω1i είναι θάνατος. Ο Θεός ως παντογνcίκπης γνcί;ριζε από την αρχtj ότι ο άνθρωπος θα aποστατούσε. Η αποστασία 6μως δεν οφείλεται στη θεία 7τρόγνωση αί.ί.ό. στην ανθράjπινη παρακιjίyι. Αν κάποιος διερωτηθεί ','ιατί ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο εξ αρχ1jς ενciρετο. αλλά επέτρεψε να αμαρηjσει, είνu.ι σαν να διερωτάται. γιατί τον έπλασε λογικ6 και aυτεξούσιο. Μψτως έπρε:π η ανύπαρκτη ακ6μα κακία του ανθρcίjποι' να εμποδίσει την αγαθ6τητα του Θεού να τον δημιουργtjσει ί.ο-,'ικ6 και αυτεξούσιο11'; Αν ο άνθρωπος δεν μ:τοροι'σε \'U Ί'ίνει κακός, δεν θα μπορούσε να γίνει κu.ι καί.ό; '. Η παρcι.κοίj τον απέσπασε απ6 την 7τη',ιtj τη:: ι,jtj; κω τον οδtiί'ησε στον πνευματικ6 θάνατο. Ο σωματικό; Θ(ινατο; :τοι' ακολούθησε χαρακτηρίζεται ιπην πατερικtj :ταρ6δοση ως ευεργεσία του Θεού προς τον άνθρωπο, Ί'ια να μη μείνει το κακ6 αθάνατο". Η μελέτη του θανάτου δεν αποτελεί αρνητικ1ί αλλcί. γόνιμη πνευματική εργασία, που οδηγεί τον άνθρωπο ΟΕ εγρήγορση και σωφρονισμό. Ο ΠΜτων όριζε τη φιλοσοφία ως μελέτη θανάτου1ό Η θέση αυτή του Πλcί.τωνος συνδέεται βέβαια άμεσα με τις aνθρωπολογικές προίi7το Θέσεις της διδασκαλίας του, που διαφέρουν βασικ6 απ6 τις χριστιανικές. Στην Εκκλησία ο θάνατος τοποθετείται σε διαφορετικ1j προοπτικtj και η Ηεώρησtj του προσλιψf16νει ω.λο περιεχόμενο. Ο Χριστ6ς υπενθυμίζοντας το επικείμενο του θανάτου παρακινεί τους ακροατές του cπ μετ6νοια και προετοιμασία για την αιιίjνια ζω1j'1 Η μνψιη του θανάτου αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της cισκητικ1jς αλλά και γενικ6τερα της χριστιανικ1jς παρυ. Μσεω;. Κάθε ημέρα και κάθε νύχτα πρέπει να αντιμετωπ ετω :ι.cιι να αξιοποιείται απ6 τον πιιπ6 ως η τελεt' ταία τη; ::.ωtj; τοι'''. Αυτ6 τον βοηθεί να ενεργεί διαρχιί!::: ω; Θνηπiς :τοι' σt'ναισtj6νεται τη θνητ6τητά του1''. Με τον τρ6πο ω 'Ίόν ο πιστ6::: «7τροί.αμβ6νει την φύσιν κατ({ την Ί'νι,)μην αι'θαίρετο; νεκρ6ς ;τρος τον κιiσμον γινι1μεη ς»'-. Ανcιi.Ο",'ιζ6μενο; το Θ6νατο αποφεύγει την αμcφτίcι :ι.cιι προσανατοί.ίζεται σωστά cπη ζυ))j1ό Η μνtjμη τοι' Θαν(ιτοι δεν είνω απί.tj αν6μνηση τη; Θνητ6τητα;. ω.λcί. ιδιαίτερη πνει'ματι:ι.tj :ι.ατάσταση. που αρχίζει με τη m ναίσθηm1 της j)ραχί'ίητα; τη:: επίγειας ζαj1jς και ανα :ττι'σσεται σε βαθύ αίσθημα της φθοράς και τη; παροδι :ι.6τητας 6ί.ιιJν των πραγμάτc,jν του Υ.ιiσμοι,, '. Αι rτ1j α;τοc εσμει'ει τον Cίνθρω:το απ6 τοι ; κοσμιχού; λογισμούς και τι; f)ιοτι:ι.έ; μέριμνες και τον οδηγεί στο φως τοι Χριιπού. Οι,ιπαιπικά η μνtjμη του Θανάτου είναι Θείο χιί.ρισμα :τοι :ταρ(ι την αρνητικtj του μορφ1j, τοποθετεί τον άνθρωπο μπροστά στην ωωνι6τητα'". Ο θ6νατο; είναι το ασφαλέστερο μέσο, με το οποίο 5. Βλ. Νεμω(ου!: ιιc'σης, Περ( φlσεως ανθρώποιj 1, P(j 40, 513Β. 6. Θεοφιλου Αντιοχειίις. Προς Αιπιiλvκον 2,27 l «Ο μι!νος fχων αθανασιίιν, φως οι κών απρι5σιτον» Α' Τι,ιι. 6, <<Η μεν φιjσικιί ζωιί κrιι ιlπαρξις και γνώσις και ι5σα των τοιοι!των των θε(ων ενεργπιδιι αποπ}.(σμιπιι Ησιν. ιιλλ' ουχ( ενι'ργειω κvρ(ως. Των δι υπιιρχι!ντων π κω ζώντων fiε(ως κω Ι!Περφυιι)ς η c'νθεος ζωιί και χιiρις ινι'ργειιi ωτιιι ως αληθώς θε(α κω υπερφιιιίς, καθ' ην ι'νωσις γ(νετω Θεοιl κ ω των αξιu!ν ΘεοιΙ,, Γρηγ. Πιιλιψιi, Περ( θωποωύ μεθc'ξεωc; J<J, ΣΙJγγρι1ματα, τομ. 2, σ «Ζωιί μιν γαρ ώριιπιι παρι1 Θι:ιv, προfγνωιπιι ι\ι: κω ο θι1νατο; διά τοιlτο ω α(τιος ο Θειί; f!ανιiτοιι ου γαρ η πρι5yνωσις ειργιiσατο θιiνιιτον, α)λ' η της π τολιίς :rrιριi(jιιυις>>. Μ. Φωτιί!u, Α,ιιφιι:rίχιιι 240, 4, p(j 1()], 1036Β κιιι 5!. 381C. 10. <<Ει δ' εκε(νος δι' οικει'αν ιχγαθcίτητα κιιι προιίγιιγε κω εκάλεσεν ει::; σωτηρ(ιιν, εyrv r)ε κακώς εφιiνην, ι'r\ει την εμιίν κακ(αν, και τω!τιι ;ιιίπω πιιροι!σαν, νικψjω τε κω εμποδrσαι την ιιει' οι!σιιν αγαθr5τητα; Κω :rωc; αν ι'χοι λι!γοιι;» Γρηγ. Παλαμιi, Ο,ιιιλι'α4!, Ρ(; 151, 517BC. 11. 'Οπ. 12. Βλ. π.χ. Γρηγ. Θιολι!yου. Αι!γος 381, Ι, PCi 36, 324Π ι!. 14 Α κ 12, ,19 εξ. 15. Μ. Αθανασι'ου, Βιίχ:; οσίου Αντων(ου, PCi 26.19,872ΑΒ. Πρβλ. :ωι /'(; 31, 534Α. ]{ι, «Μελέτην θανάτου /){ον ΠΟιοι)μεθα, τη γνιv,ιιη φθιίjj(!jιπ::; τψ!(ιiιjll'. κω πριιι επιστιίνω τον θάνατον, της των αω,ιιιπικιύν,ιιι:ρι)ινη; τ ψ ψυχιίν αποτέμνοντες [να μη προσηλωθιj τος φ!jιψο,ιιι'ι>οις. ιι,ιιι'ι'ιj'rισαjψος την ύλην την χρψπν της κατιi φιlσιν ι cr{σεω:;. κω,ιιιiθη ;τιί.ιινεξ(ιιν της των θε(ων αγαθών περιουσιίις στερψικιίν>>. Μαξ{,ιιοι' Οιιολογητοι!, Εις το Πάτερ ημών, JOG 90, 91J(JAB. ll Μαξ(ιιου Ομολογητοιl, ι5.π., Γ(i 90, 904Α. Κιιι ο ι!σιος Ιυωiκ ο 2."ιlρο; λι'ει: <<Γενοι! τεθνεώς εν τη ζωιί σου, και ζιίση,ιιι:τιί θιiνιιτον» Λιί;ιο; 44, εκδ. f Σπεταιέρη, ιτ <<Οvδε(ς μνήμην θανάτου ε;ψωκώς δυνιίσπω rιμrιρτψτα[ ;τοτι'>>.!ω. Σιναiτου, Κλίμιιξ 6, PC; 88, 797Α. 19. Αρχιμ. Σωι:rρον(ου, Ο άγιος Σιλουιινιίς ο ΑGων(της, σ Συμεών Ν Θωλιiγου, Κεφάλαια 1, 39. «.Soιπc:lιc.\ C!ιΓι;Ιίcιιιιc.Ι». τιίμ. 51 bi5; σ 62. Βλ. και Αρχιμ. Σωφρον(οιJ, Οψι!μεf!α τον θιι5ν κιιθο!:; ι'ιπι. σ «Πιiντα ματαιι!της τα ανθρυ);rιι ιι. ιίσιι ουχ ιηrίuχιι,ιιπιί θιίνατον».!ω. Δαμιωκηνοι!, Νεκριvσιμο:; ιι;ωλοιjijfιι, ιr)ιιi,ιιιλοιι.

3 72 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ μπορούν να αντιμετωπίζονται οι πειρασμοί και να ελέγχονται τα ανθρώπινα πράγματα. Αν κατά την προσβολ1ί του πειρασμού θυμηθεί ο άνθρωπος το θάνατο, μπορεί εύκολα να τον νικίίσει. Εξάλλου όσα δεν αντέχουν μπροστά στο θάνατο, είναι μάταια. Και η αγάπη, η ύψιστη χριστιανικ1ί αρεηj, όταν δεν αντέχει μπροστά στο θάνατο, είναι ψεύτικη Ίl τουλάχιστον ατελής. Μόνο όταν είναι ισχυρότερη από το θάνατο, είναι τέλεια και αληθινί121. Αυτή άλλωστε είναι η χριστιανικ1j αγάπη. ΕνcίJ όμως ο άνθρωπος καλείται να διδάσκεται από το θάνατο και να καταπολεμεί την αιτία του, που είναι αμαρτία, στην πράξη συμβαίνει το cηrτίθετο. Ο θcινατο; δημιουργεί την ανciγκη της αυτοσυ\rτηρίjσεcιjς, :ωλλιεργεί την ιδιοτέλεια και οδηγεί στην αμαρτία. Με αυτljν επεκτείνει την εξουσία του σε 6λους τους ανορcι)πους''. Η υποταγ1j στο θάνατο συνεπciγεται και την υποταγ1j στην αμαρτία. Και δεν είναι δυναηj η απαλλαγ1j του ανθρcόπου από αυηίν rj η ηθικ1ί ανακαίνισ1j του χωρίς την οντολογικtί ανακαίνιση, δηλαδή χωρίς την απαλλαγ1ί απι) το θciνατο. Ο Χριστιαν6ς μπορεί να νικ1ίσει την αμαρτία, γιατί μπορεί να νικήσει το θciνατο με τη δύναμη της αναοτάσεως και της ζω1ίς του Χριστού''. Ο Χριστός είναι η ζαηί και ανάσταση του κ6σμου. Η κοινωνία με τον Χριστό ελευθερcίjνει από το φόβο του θανciτου και χαρίζει την αιcgνια ζωή'. Φοβερός είναι μ6νο ο πνευματικός θάνατος, δηλαδ1ί η διακοπ1ί της κοινωνίας με τον Χριστ6. Χωρίς τον πενυματικό θάνατο ο σωματικός χάνει την τραγικότητά του" και μεταβάλλεται σε γέφυρα, που οδηγέι «από των λυπηροτέρων επί τα χρηστ6τερα και θυμηδέοτερω?'. Ακόμα ο θάνατος σχετικοποιεί κάθε κοσμικrί αξία, ανώ η μν1ίμη του απελευθερώνει από πολλές περιττές μέριμνες και ασφυκτικές δεσμεύσεις. Ο Χριστός 6μως δεν είναι μ6νο η ζαηj αλλci και η αλίjθεια. Είναι η ανάκλιση του κc1σμου από το «λίjθος», στο οποίο τον έιξε ο χωρισμ6ς απ6 τον θεό, δηλαδ1j ο θciνατος. Ο θάνατος αποτελεί αντίθεm1 όχι μόνο προς τη ζunj, αλλci και προς την αλήθεια. Ο ciγιος Ιγνciτιος ο ΘεοφιSρος λέει ότι αυτοί που αρνούνται τον Χριστό είναι m1νιjγοροι «του θανciτου μάλλον 1j τη αλ1ίθειας»27 Ακ6μα παρατηρεί ότι ο Χριοτός δεν είναι απλώς το «ζην», αλλcί. το «αληθινόν ζην»'' 1j η «αληθινίί ζωψ> των ανθρcι)πων'''. Και αληθιν1j ζω1j δεν είναι η βιολογικ1j, αλλci η ζcωj του προσώπου. Εξciλλου η ανάοταση δεν αποτελεί επιcπροφίj στη βιολογική ατομικότητα, αλλci αποκατcicπαση του προσώπου και της αληθιν1ίς κοινωνίας των προσιj'ητων lπο επίπεδο της βασιλείας του Θεού. Ο Χριστός με το θciνατό του νίκησε το θ(ινατο και με την ανc στασ1] του χάρισε στον ciνθρωπο την αιr!jνια rιnj. Ο απλ6; και περιεκτικ6ς ύμνος της αναστάσεως. «Χ ρ ι στ6; ανέστη εκ νεκρcgν, θανciτω θάνατον παηjσα; και τοις εν τοι; μνψιασι ζυηjν χαρισάμενος», παρουσιάζει με απαράμιλλο τρόπο το βαθύτατο ανθρωπολογικιl νόημυ του θανciτου και της αναστάσεως του Χριστού. Ο Η6νατος καταργείται με τον ίδιο το θciνατο και ο διciβολοc: νικιέται με το ίδιο το όπλο του'''. Με τον τρόπο αυτ6ν αποκτci ο άνθρωπος τη δυνατότητα να έρθει σε κοινωνίυ. με τον Θε6 και να βρει την αληθιν1j ζω1]. Ο θciνατος κυριαρχεί με τη δύναμη της αμαρτίας μέσα οτο χώρο και οτο χρόνο. Ο Χριστιανισμ6ς όμως τηρcί1- ντας τις εντολές του Θεού με τη χciρη του Αγίου Πνεύματος νικci την αμαρτία και το θciνατο. Έτσι ξεπερνά τι; δεσμεύσεις του χώρου και του χρόνου και εισέρχεται cπο αιώνιο «νυν» της παρουσίας του Θεού. Το τέλος της επίγειας ζω1ίς του δεν είναι τέλος της ζαηίς, δεν είναι θciνατος. Αντίθετα είναι απαλλαγ1ί απ6 το θciνατο και απελευθέρωση από την εξουσία του 1 1 Βέβαια, εφόσον παραμένει στον κ6σμο, δεν παύει να προσβάλλεται απιs το διάβολο και την αμαρτία. Όταν 6μως αποκρούει τις προσβολές με εγρ1]γορm1 και νψμη, δε φοβciται το Οciνατο. 21. Βλ. Απlιίιιι.. S'ορ/ποιιγ, ιιι jflic-ίtι' ι/ι ι:οιιιιιιiιι /ιι 1'0ί. c; ιιι;ι e 1985, υ Ρωμ. 5, Ο Θι:ι5ς «πλοιίσιος ω; ι:λ{ει, διιί τψ πολλψ rγ;riπψ αυτοιί ην η(άπηιπν υμιiς, χω ι5ντα::; ημάς νεκροιίς τοις παρα::rτώμασι υυνεζωοπο(ηυε των Χριιπιιj.. κω συνήγειρε και υυνεκrίθισπ εν τοις εποιιραν(οις εν Χρωτοj!ησοι!>>. ι φ 2, Βλ.!ω. 1!, ,,()γαρ τοι!τον (ι)ηλ. το Ι!riνατο της φυχιίc;! φοβηθείς τε χω φυλαξιi,ιιενος, σαρκι5ς ου ι)είιπί προυερχr5μπ οv Ι!rίνατον, ένοικον έχων την ι5ντως ζωψ. ψις τω Ι!ανriτω μολον προυχτriται το αναφα(ρετοv>>. Γρηγ. Παλα,ιιri, Προς Ξένην, pc;! Β' f:'ιιχιί. γ'γονυκ/.υυιrι:; Πεντηχοστιίς. 27. Προ; Σμ ιjρvαιί!ις 5.!. 28. Π::r. 4,1. Προ::; Ειμσ(οις 11, Προ; Ειμσίοις !ω. Χρυσοστόμου, Ομιλία ει; την προ:; Εβραίοι ::; 4,4 PCi 63.4!. 31. «Το ::rι'ρας τη::; παροι5σα::; ζωιfς, ου Μκωον ο(ιιω l!ιijl!πoj! οvομriζπι'. αλλιi θανriτου απαλλαγιfν, χω φθορciς χωρισμι5t, και r\ου!.πί1::; Ι"ί.cι θερίαν, και ταραχιfς παι!λαν, χω πολι'μω1' αvαίρευιν. χω υκιίτοι c υποχd!ρησιν, χω πι5νων ιiνεσιν, χω βρriσματος ηρεμ(ω;, χω ωυχι; vης συyκri/.υμμα, και παθών αποφυγήν, χω πriντω1, ίνα σιψι:l.ο!ι εfπω, των κακών περιγραφήν>>. ΜαξΙ;ιοι' Ομολογητοιi, Κι:ιrιi!.ωιι διάφορα 5, 76, PG 90, 1380C. Περισσr5τερα για τον l!rivrιro (Ji.. Γποργίου Ι Μαντζαρίδη, Χριcπιαvιχιί ΗΙ!ικιί Θεσσαλονίκη 4li.J95. ιπλ

4 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣ[QΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ποιμαντική στήριξη και βοήθεια στους ασθενείς Τα περισσότερα νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν τη δική τους εκκλησία και κανονικό ιερέα που ενδιαφέρεται για όλους τους ασθενείς του νοσοκομείου. Παρέχει τις υπηρεσίες τους προς το προσωπικό και τους συγγενείς που φροντίζουν τους ασθενείς. Τα νοσοκομεία καθώς και οι κλινικές που δεν διαθέτουν ιερέα και εκκλησία εξυπηρετούνται από τον κλ1jρο της ενορίας και της εκκλησίας της περιο χ 1iς. Προσωπικά είχαν την τύχη να υπηρεηiσω δύο νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη για πολλά χρόνια: Το νοσοκομείο του Α γ Δημητρίου και το Θεαγένειο, αντικαρκινικό ινστιτούτο στο οποίο διατέλεσα προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου για εννέα περίπου χρόνια. Επίσης κατά την διάρκεια των επτά ετών στην Αμερικ1j. ως ιερεύς τριών κοινοτ1jτων της Ελληνικ1iς ΟρΘοδόξου Αρχιεπισκοπή; εξυπηρέτησα τους ασθενείς που ανήκαν στην ΟρΘόδοξη Εκκλησία ανεξαρτψως εθνικότητος, οι οποίοι ενοm1λεύοντο στα νοσοκομεία του Ogden Utah of Nevv Υ ork City και του Ν. Jersey City. Επομένως αυτά που με κάθε συντομία Θα αναφέρω είναι και προσωπικές μου εμπειρίες: 1) Η παρουσία του ιερέως κοντά cπον άρρuκπο κατά πρc[ηο και κύριο λ6γο ωτοβλέ;τει στην πνευματικ1j στ1iριξ1j του. Να του τονcίjσει την πίστη. να δεχθεί την εξομολόγησ1j του. να τον :τροτρέιι'ει να :τροσειlχετcι.ι και να κοινωνεί του Σu)ματο; Χαι τοι' Αίματος τοι Χριστού. Αυτ6 Θα αποτελέσει την αρχ1j ότι η cωθένεια είναι μία επίσκεψη τοι' Θεοι'. η ο:τοία μ:τορεί να τον οδηγψπι cπη σωτηρία. 2) Το αποτέλεσμα αυηjς της προσπάtjεια; είνω η \j't'χολογικlj κατάσταση του αρρcuστου να ;.ι.αί.ι τερει'σει και να f1ρει τη δύναμη να παλέψει με την ασθένεια βοηtjώντας έτσι στη Θεραπεία και αναμένοντας το θαύμα του Θεού στη ζω1j του. Υπάρχουν ασθενείς που προσωπικά γνωρίζω, οι οποίοι είδαν το πρόσωπο του Χριστού rj της Παναγίας 1j κάποιου αγίου ή αγίας στο όνειρό τους που είτε τους είπε ότι tjα γίνουν καλά είτε τους άγγιξε και οι ιατροί την επόμενη μέρα επιβεβαίωσαν το θαύμα. 3) Γι' αυτό ο ιερέας Θα πρέπει να προχωρ1jσει και να πείσει τον άρρωστο να μην παραιτηθεί από τις δραστηριότητες της ζυ.ηjς γιατί έτσι βοηθάει την ιατρικιj Θεραπεία αφ' ενός και τον εαυτό του αφ' ετέρου να νιώθει χρ1iσιμος μεταξύ των συνανθρc6πων του. 4) Ο ιερέας πρέπει να ενθαρρύνει τον ασθενή για τη συνέχιση της ιατρικ1jς και φαρμακευτικ1jς θεραπεία:::. να του συστ1iσει υπακωj στον ιατρό και το νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι αγωνίζονται μαζί του γω την καταπολέμηση της ασθενείας και την αποκατύ.cπαση της υγείας του. Ακόμη και στη χειρότερη περίπτωση και μέχρι την τελευταία στιγ llj της ζω1iς του. πρέπει ο ιερεύς να τον ενθαρρύνει. Η ελπίδα για τη ζιωj δεν πρέπει να του λείψει. 5) Ο ιερέας ρωτώντας τον άρρωστο για τις διάφορε; ανάγκες που προέκυψαν από την ασθένειύ. του. οικογενειακές, οικονομικές, επαγγελματικές κ.τ.λ. tjα j\ρει τρόπους να βοηθ1jσει για την αντιμετc1jπισ1j του;. έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν πρακτικές μορφές της ζonj::: που ασφαλώς πιέζοντας την ψυχ1j και τον νοι' τοι' αρρώστου θα του επιδεινώνσουν την κατciστασίj. 6) Πέραν του ασθενούς ο ιερέας έχει να αντιμετωπίσει και τους συγγενείς του, τα μέλη της οικογένειιί.; τοt' κ.τ.λ., οι οποίοι χρειάζονται ψυχολογικ1j cπ1jριξη. θcί.ρρος και πίστη προκειμένου να συμπαραcπαtjούν Ηετικά στον ασθεν1j του;. Σε τέτοιε; cuρες ο ιερε:α::: μ:ηηjστά τους μποεί να :ταίξει :τοί.ύ Θετικci και cαοφασιστικό ρόί.ο Υ.αι για τη διυ.ίj τοι ; πiνωση Χω τη bιy.1j του; σωτηρία. 7) Tc(Jρcι tjcι 1jι-Jεί.α να μιί.1jσω γιυ την ηθιυ.ίj Χω ι ΟιμιΧΊj οχέm1 στις :τερι;ττc,)σει; τοι ε'.'ι'.εψ1ί.ιυ.οι' θuνcl.njt' κω τη; μετcψοσχει'σεω;.,ιια την Χριcπιανικ1j Χω ιδιυίτερα την ΟρtJόοοξη 6:τοι11η σε :τερι;ττc(κπι; γρ1jγορη::: μεταιιοσχει'σεω; :τριν τον χαρδιαχc) Θ6νυτο. Ποί.ι' σι χνcι. οι σι'γ/ενεί; του υσθενοι'ς tjέτοι'ν στον ιερέ υ ερωηjσε ι:: σχετιυ.u ιιε την απ6φασ1j του; για τον cωtjε\'1j. cαc1cruση,ιιυ τον εγυ.εcrαί.ιχc) tjάνατο και οχ πιi'.c με την ει tiανασία Χω tiέί.οι ν να γνωρίζουν τη bιbασχαλία Χω την :τίcπη τη; ΟρtJciδοξης Εκκλησία; στην οποία ω 1jχοι ν. Ω; ιερέα; Θα :τροσ:ταθ1jσω να παραοέσω μεριχιί. σημεία μόνο α:τ6 την ;τ/.ευρά τη; πίcπεως τη::: ΟρtJοΜξου Εκκλησία;. Το ερώτημα Ο"_,(ετικά με την απόψιση για την χρίσιμη κατάσταση του ασθεν1j και '(ια τον εγκεφαλιχι1 Οι νατο πρέπει να απαντηθεί. μ6νο απ6 τους γιατρούς. Τέλος όσον αφορά τις μεταμοσχεύσεις tjα lj(jελιι νιι. υπογραμμίσω τα αχόλουθα: Στην Αγία Γραφ1j. ciπι.ν ο Απ. Παύλος αναφέρεται στους Γαλcl.τες 6τι Θα είναι πρόθυμοι να προσφέρουν αχc5μη και τα μάτια του;. πε(_)ιγράφει απλώς τη σφοδρ1j επιθυμία τους για Θυοί<ι':. Μι 32. Ιίχλ..:J, 15: «μαρτιψο5 γαρ υμιi' ιίτι π ι\ι>νατι5ν του:; ιχrl!αλμοι:ς υμών εξορι5ξαντε:; αν εδώκατέ μου>.

5 74 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΛΤΡΙΚΗ τον ίδιο τρόπο όταν ο Αββάς Αγάθων λέει ότι αυτός θα ήταν ευγνώμων εάν μπορούσε να προσφέρει το σώμα του σε έναν λεπρό00, απλά εκφράζει την αληθινή και βαθιά του αγάπη. Έτσι εάν σήμερα γίνεται μία παρόμοια προσφορά δεν είναι μόνο δεκτό αλλά επιπλέον και άξιο επαίνου έργο. Αντίθετα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα όταν δεν υπάρχει αυτοθυσία στην πράξη της προσφοράς. Σίγουρα, δεν υπάρχει αυτοθυσία στην μεταθανάτια μεταμόσχευση. Όπως σημειώνει ο Βασίλειος ο Μέγας η προσφορά δεν γίνεται εκ μέρους του δωρηη1 αλλά του ίδιου θανάτου. Διότι εάν δεν υπάρχει θάνατος, δε θα υπάρχει προσφορά ή μεταμόσχευm1. Και σε περίπτωm1 μεταμόο"ι.ευσης μόνο τα ζωτικά και ανεπηρέαστα μέλη χρησιμο;ιοιοι' νται. Αυτά τα μέλη παίρνονται από αυτού; που είναι %/.ινικά-εγκεφαλικά νεκροί. Υπάρχει διαq;ορά ανάμεσα στον κανονικό θάνατο που ακολουθείται α;τό το σταμάτημα της αναπνωiς και της καρδιά; %αι τον χί.ινι%ό θάνατο. Αναμφίβολα, δεν μπορούμε να διαχωρψ_ίουμε τον κλινικό από τον κλασικό-κανονικό θάνατο'. Από την άλλη πλευρά, μόνο οι γιατροί και οι επιστψιονες αξίζουν τον έπαινο στις περιπτώσεις των μεταμοσχεύσεων. Επιπλέον, πρέπει να επισημιiνω τις τρομερέ; συνέπειες μια aτυχούς μεταμόσχευσης και για τον δciτη και για τον δέκτη. Το πιο m1μαντικό για έναν Χριστιανιi είναι να γνωρίζει και να κάνει το θέλημα του Θεοιi. Κω είναι κάτι που εμείς μπορούμε να κάνουμε διά τη::: βαθιάς πίστης και προσευχ1iς. Είναι σημαντικ6τερος ο αληθινος πόθος να κάνουμε το σωστό παρά η ίδια η πράξη. Εάν η μεταμόσχευση είναι μία πράξη αυτο(jυσίας %αι α'(ά;της για τους άλλους τότε είναι αξι6λο'(η. Όμως 6ταν οι οιιωνομι%1j στόχοι ι%ανοποιούνται μι την μεταμ6σχει'ση με το ;τρόσχημα τη; αγciπης και τη; ;τρο6δοι' στην ιατρικ1j ε;ιιστψιη τότε η ανηθικι1τητα Ου. ;τρέ;τει να α;τοτελεί :τλέον θέμα συζψηση:::. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ανδρούτσου Χρήστου: Δογματικ1j, Αθ1jναι 1956, Βακάρου Δημητρίου: «Οι παραντοπλαστικές ανωμαλίες και η ποιμαντική υποσηjριξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας» ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ 767 (1997), Βουλγαράκη Ηλία: Αυτοκτονία και εκκλησιαστικ1j ζωή, Αθήνα Ε. Kίil1ler-Ross: Αυτός που πεθαίνει (μετάφρ. Κ. Μιχαηλίδη), Λευκωσία Μαντζαρίδη Γεωργίου: Χριστιανική Ηθική, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη" ΠαρασκευαΊδη Χριστοδούλου (Μητροπολίτου Δημητριάδος): Οι μεταμοσχεύσεις από Χριστιανική άποψη, Αθήνα 1987, Διαθρησκευτική θεώρηση των μεταμοσχεύσεων. Αθήνα Ρωμανίδου Ιωάννου: Το προπατορικόν αμc'ιρτημα. ΑΗ1jνυ Σωφρονίου (Σαχάρωφ) Αρχιμ.: Οψόμεθα τον Θειiν καθώς έστι, Έσσεξ Αγγλίας' 1993, Ο c'ιγιος Σιλοι,ανό::: υ Αθωνίτης, Εσσεξ Αγγλίας Τρεμπέλα Παναγιώτου: Δογματικ1j, τομ. Γ Αθ1jνα Φάρου Φιλοθέου: Το πένθος: Ορθόδοξη λαογραφικ1j και ψυχολογική θεώρηση, Αθήνα Φιλοκαλ(α ΕΠΔ' l,jj(ι: «'Ελεγεν ο Αββάς Αγιiθων ι5τι, ει δυνατόν ην μοι ευρε(ν κελεφύν και δοι5ναι αυτώ το εμο1! σώμα και λαβείν το αυτοι5, η δέως είχον». 34. Γεωρy(ου Ι. Μαντζαρfδη, Χριστιανικιj Ηθικιj, Θωυαί.οι,fκη JΨJ5. σελ Γενικότερα για το θέμα των μεταμοσχπ!σεω/! ιlπιί Χvιστιανικιj και διαθρησκευτικιj ιiπσψη, βλ. Χριστοδοι λου Πιφωιχι ι αtδη (Μητροπολ(του Δημητριάι\ος), Οι μετπμοσχπ!σc:ις απιί Χvιστιανική άποψη, Λθιjνα 1987, και ΔωθρψιΥ.ειιαιί Ηεοίυηιπι τοιι μεταμοσχεύσεω1ι, Αθιjνα JΨΗ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Ανθρωπολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Ανθρωπολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Ανθρωπολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ... Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, κατά τη διδασκαλία του Χριστιανισμού, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ. Στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού 72. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, Δι αυτού ευδόκησες να αποκαταστήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αγάπη: όχι ευκαιρία για καλή πράξη, αλλά

Αγάπη: όχι ευκαιρία για καλή πράξη, αλλά Αγάπη: όχι ευκαιρία για καλή πράξη, αλλά π. Αλέξανδρου Σμέμαν Η επόμενη Κυριακή ονομάζεται Κυριακή της Απόκρεω γιατί στη διάρκεια της εβδομάδας που ακολουθεί αρχίζει μια περιορισμένη νηστεία αποχή κρέατος»

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές.

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές. ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό»

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 4: Μετάβαση στη χριστιανική ηθική. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 4: Μετάβαση στη χριστιανική ηθική. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 4: Μετάβαση στη χριστιανική ηθική ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΟΣΩΠΑ Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Μαυρόπους Ιωάννης Βασιλίτης 1 ος Βασιλίτης 2 ος Βασιλίτης 3 ος Γρηγορίτης 1 ος Γρηγορίτης 2 ος Γρηγορίτης 3 ος Ιωαννίτης 1 ος Ιωαννίτης

Διαβάστε περισσότερα

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15 Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας Διδ. Εν. 15 α) Η εξάπλωση της Εκκλησίας Μετά την Πεντηκοστή, η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στον κόσμο, η Εκκλησία, ζει και κινείται σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Πνευματολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Πνευματολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Πνευματολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 7: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 7: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 7: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙ Στα κυριότερα θρησκεύματ 15 ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Διερευνητική Εργασία της Β Λυκείου ΓΕΝΙΚ Α Χριστιανισμός, ονομάζεται το θρησκευτικό σύστημα πίστης, το οποίο αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα Όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει τα λόγια: «Σε βαπτίζω στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» είτε έχουμε βαπτιστεί είτε όχι (δείτε Ματθ. 28/κη

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ. (Επιλεγόμενο Μάθημα - Χειμερινού Εξαμήνου 2013)

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ. (Επιλεγόμενο Μάθημα - Χειμερινού Εξαμήνου 2013) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ (Επιλεγόμενο Μάθημα - Χειμερινού Εξαμήνου 2013) Διδάσκων: Αθ. Στογιαννίδης - Λέκτορας 8η Εβδοµάδα Η Φιλοσοφία της Παιδείας στην ορθόδοξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες και η Ελληνική φιλοσοφία

Οι τρεις Ιεράρχες και η Ελληνική φιλοσοφία Οι τρεις Ιεράρχες και η Ελληνική φιλοσοφία (π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, Ομοτ. Καθηγητού Παν/μίου Αθηνών [ ] Είναι, βέβαια, αδύνατο να κατανοηθεί με πληρότητα και ακρίβεια η στάση αυτή των Τριών Ιεραρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΛΕΓΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ»

2 ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΛΕΓΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ» 2 ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΛΕΓΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ» «Η Εκκλησία απέναντι στο οικολογικό πρόβλημα» Σιτήστας Κωνσταντίνος, Στάικος Θεόδωρος, Χαλαντζούκας Φοίβος. Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία: ένα παναθρώπινο φαινόμενο. Διδ. Εν. 3

Θρησκεία: ένα παναθρώπινο φαινόμενο. Διδ. Εν. 3 Θρησκεία: ένα παναθρώπινο φαινόμενο Διδ. Εν. 3 Η έννοια της θρησκείας Ο όρος «θρησκεία» συνδέεται με το φαινόμενο της θρησκείας γενικά και με τις επιμέρους θρησκείες ειδικότερα Με το πολυδιάστατο και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος Κωδικός προϊόντος: 00092

Διαβάστε περισσότερα

Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!!

Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!! Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016 Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!! «Ώρες να χα να σ ακούω», ήταν μια αυθόρμητη πρόταση που... έφυγε από το στόμα μου, αναγκάζοντας την Ισμήνη να χαμογελάσει

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 10: Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 10: Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 10: Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 5: Οι διαστάσεις της ηθικής. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 5: Οι διαστάσεις της ηθικής. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 5: Οι διαστάσεις της ηθικής ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω.

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω. Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ - Από το Κεφάλαιο 21, II. THE RESPONSIBILITY FOR SIGHT - 1. Έχουμε πει επανειλημμένα το πόσα λίγα σου ζητούνται για να μάθεις αυτά τα μαθήματα. Είναι η ίδια μικρή προθυμία που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 3: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 3: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 3: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, 105 56 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103352364 FAX: 2103237654 www.iaath.gr, E-Mail: ipe.iaath@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 11: ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 11: ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 11: ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας)

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) (Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) Τ ρ ι ώ δ ι ο Η περίοδος αυτή πήρε το όνομα της από

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» κέντρο προετοιμασίας γάμου, μια μορφή στήριξης της ελληνικής οικογένειας

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» κέντρο προετοιμασίας γάμου, μια μορφή στήριξης της ελληνικής οικογένειας ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» κέντρο προετοιμασίας γάμου, μια μορφή στήριξης της ελληνικής οικογένειας Παρουσίαση Η κατάρτιση των υπευθύνων ενός ΚΠΓ, μια πρόταση για ένα εγχειρίδιο Εισηγήτρια: Μαριάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα. «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα.

Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα. «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα. 1 Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα. Κάποτε, στην αρχαία Εποχή, στην Αθήνα υπήρχε ευημερία σημαντική, κανένας άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο ένα παράδειγμα από το μάθ. 21 (παράλυτος):

Μόνο ένα παράδειγμα από το μάθ. 21 (παράλυτος): ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ διδ. ενοτ.. 20-2424 1. Ποια στοιχεία του κειμένου "Τι είναι και τι σημαίνουν τα θαύματα του Χριστού" (μάθ.20, Ερμ. 3) συναντήσαμε σε όλες τις διηγήσεις για τα θαύματα αυτού του κεφαλαίου;

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς Εκείνοι που κατηγορούν τους ανθρώπους ότι τρέχουν διαρκώς πίσω

Διαβάστε περισσότερα

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της μαγείας (κεφ.35) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». «Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας απ τους σταυρωμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας: «Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Ο Σατανισμός διεθνώς θεωρείται ως . Είναι η λατρεία του Σατανά ο οποίος στις διάφορες μορφές του σατανισμού, δεν κατανοείται με ενιαίο τρόπο. Ο σατανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 17: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 17: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 17: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα