στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία"

Transcript

1 70 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η "Εννοια του Θανάτου στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Δ.ΒΑΚΑΡΟΣ Εισαγωγικά Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την οργανωτική επιτροπή για την πρόσκληση να είμαι ένας από τους εισηγητές του συνεδρίου. Όλοι γνωρίζουμε ότι όλα τα έμβια όντα πεθαίνουν. Μόνο ο άνθρωπος όμως χαρακτηρίζεται ως θνητός. Και χαρακτηρίζεται έτσι, όχι μόνο γιατί πεθαίνει, αλλά και γιατί γνωρίζει ότι πεθαίνει. Αυτό σημαίνει ότι η γνώση του περιλαμβάνει και το θάνατο. Γι' αυτό δεν παραμένει αδρανής μπροστά στο θάνατο, αλλά προσπαθεί να τον πολεμήσει και να τον απωθήσει, ή να τον ερμηνεύσει και να τον νοηματοδοτήσει. Σε πρωτόγονους λαούς καλλιεργήθηκε η πίστη ότι ο θάνατος αποτελεί μετάβαση σε κάποια άλλη μορφή ζωής, που παριστάνεται συνήθως με σύμβολα και εικόνες της επίγειας ζωής. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία ο θάνατος παρουσιάζεται ως δίδυμος αδελφός του ύπνου, ενώ στην πλατωνική φιλοσοφία το σώμα χαρακτηρίζεται ως σήμα1, δηλαδή ως τάφος ή δεσμωτήριο της ψυχής, απ' όπου λυτρώνεται αυτή με το θάνατο. Οι Στωικοί, που δέχονταν ότι στον κόσμο επικρατεί απόλυτη τάξη και ότι οι κοσμικοί κύκλοι επαναλαμβάνονται ακατάπαυστα, απαιτούσαν απόλυτη υποταγή στη μοίρα και παραμέριζαν το πρόβλημα του θανάτου. Τέλος ο Επίκουρος θέλησε να βρει τη λύτρωση από το φόβο του θανάτου όχι βέβαια και από τον ίδιο το θάνατο με τον ακόλουθο σοφιστικό συλλογισμό. Ο θάνατος που αποτελεί το πιο φρικτό απ' όλα τα κακά, δεν έχει καμία σχέση με μας, γιατί όταν υπάρχουμε εμείς, δεν υπάρχει ο θάνατος όταν δε έρχεται ο θάνατος, τότε δεν υπάρχουμε εμείς". Όλες οι απόψεις που μνημονεύσαμε πρόσφεραν ίσως στον άνθρωπο τη δυνατότητα για κάποια αισιόδοξη αντιμετώπιση του θανάτου, δεν προχώρησαν όμως καθόλου στην πραγματική του φύση. Αντίθετα η Αγία Γραφι1 αντιμετωπίζει το θάνατο με διαφορετικό πρίσμα. Εδώ ο θάνατος θεωρείται φοβερός. Καταστρέφει τον «κατ' εικόνα Θεού» δημιουργημένο άνθρωπο και διαλύει την κοινωνία του με τον Θεό και τον πλησίον. Στην Αγία Γραφ1Ί υπογραμμίζεται η τραγικότητα του θανcχτου, χωρίς να διασκεδάζεται με την αναφορά στην αθανασία της ψυχής ή με άλλες δευτερεύουσες 11 περιθωριακές τακτοποιήσεις. 2. Η έννοια του θανάτου στην ορθόδοξη Εκκλησία Τι είναι όμως ο θάνατος και πώς τοποθετείται η Εκκλησία απέναντί του; Θάνατος κατά τη διδασκαλία της Εκκλησία είναι η αλλοτρίωση από τον Θεό, που είναι η πηγή της αληθιν1ίς ζωής". Ο θάνατος παρουσιάστηκε στον κόσμο με την αμαρτία, που αλλοτρίωσε τον άνθρωπο από τον Θεό4 Ο θάνατος αποτελεί την ολοκλ1ίρωση της ανθρcδπινης αλλοτριώσεως. Όπως όμως η ζωή του ανθρώπου διακρίνεται σε πνευματική και βιολογική, έτσι και ο θάνατος διακρίνεται σε πνευματικό και βιολογικό. Ο πνευματικός θάνατος αποτελεί φαινόμενο της πνευματικ1ίς ζω1ίς είναι η αποσύνδεσή της από την πηγή της ζωής. Ο βιολογικός θάνατος αποτελεί φαινόμενο της βιολογικ1ίς ζαηίς είναι η aποσύνθεσή της. Ο βιολογικός θάνατος αποτελεί συνέπεια του πνευματικού. Ο άνθρωπος δεν υφίσταται ως απλή βιολογική μονάδα, αλλά ως πρόσωπο, που διαθέτει νου, ελευθερία και 1. Βλ. Πλάτωνος, Γοργίας 493α. 2. Βλ. Διογένους Λαερτίου, Επίκουρος 10,125. «Θάνατος το φρικωδέστερον των κακών, όταν μεν ημείς ώμεν, ο θάνατος ου πάρεστιν όταν δ' ο θάνατος πάρη, τόθ' ημείς ουκ εσμέν». 3. «Καθάπερ γαρ η του σώματος παρά της ψυχής εγκατάλειψις και ο ταύτης απ' αυτού χωρισμός θάνατός εστι του σώματος, οι5τω κω ιι της ψυχής παρά Θεού εγκατάλειφις και ο εξ αυτιjς τοι5του χωριuμι!( θάνατός εστι ψυχής τρόπον έτερον αθανάτου μενοι5σουc;". Ι'ρηy. Παλαμά Ομιλία 16, PG 151, 196Α. 4. Ρωμ. 5,12.

2 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 7] κυριαρχικ1ί εξουσία στην κτίση. Ο άνθρωπος δεν 1Ίταν εξαρχ1jς ούτε θνητός ούτε αθάνατος. ΤοποθεηΊθηκε στο μεθόριο της θνηη i ς και της αθάνατης φύσεως ' και Ίiταν «δεκτικός αμφοτέρων»''. Ακόμα και η ψυχή του ανθρώπου δεν έχει φυσικ1j αλλά κτιστ1j αθανασία. Δεν είναι δηλαδ1j από τον εαυτό της αθάνατη, αλλά δημιουργίjθηκε αθάνατη. Μόνο ο Θεός είναι από τη φύση του αθάνατος7, ως αυτοζuηj και πηγ1j της ζιωjς. Η φυσικ1j ζuηi, στην οποία μετέχει ο άνθρωπος, είναι αποτέλεσμα της δημιουργικrjς ενέργειας του Θεού. Η ένθεη όμως ζω1j είναι μετοχ1j στη θεοποιό ενέργειά τουό Η τελείωση στη ζωtj αυηj, που θα πραγματοποιούνταν με την ηjρηση τη; θείας εντολ1jς, ματαιώθηκε με την παρω.ο1j. Ο θάνατος δεν 1jρθε ως εκδίκηm1 του Θεοι'. αλλά ω; φυσικ1j συνέπεια της παρακοtj;. Ο Θεό; δεν είναι αίτιο; του θανάτους αλλά της ζuηίς. Η αποστασία όμως cnό τη ζω1i είναι θάνατος. Ο Θεός ως παντογνcίκπης γνcί;ριζε από την αρχtj ότι ο άνθρωπος θα aποστατούσε. Η αποστασία 6μως δεν οφείλεται στη θεία 7τρόγνωση αί.ί.ό. στην ανθράjπινη παρακιjίyι. Αν κάποιος διερωτηθεί ','ιατί ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο εξ αρχ1jς ενciρετο. αλλά επέτρεψε να αμαρηjσει, είνu.ι σαν να διερωτάται. γιατί τον έπλασε λογικ6 και aυτεξούσιο. Μψτως έπρε:π η ανύπαρκτη ακ6μα κακία του ανθρcίjποι' να εμποδίσει την αγαθ6τητα του Θεού να τον δημιουργtjσει ί.ο-,'ικ6 και αυτεξούσιο11'; Αν ο άνθρωπος δεν μ:τοροι'σε \'U Ί'ίνει κακός, δεν θα μπορούσε να γίνει κu.ι καί.ό; '. Η παρcι.κοίj τον απέσπασε απ6 την 7τη',ιtj τη:: ι,jtj; κω τον οδtiί'ησε στον πνευματικ6 θάνατο. Ο σωματικό; Θ(ινατο; :τοι' ακολούθησε χαρακτηρίζεται ιπην πατερικtj :ταρ6δοση ως ευεργεσία του Θεού προς τον άνθρωπο, Ί'ια να μη μείνει το κακ6 αθάνατο". Η μελέτη του θανάτου δεν αποτελεί αρνητικ1ί αλλcί. γόνιμη πνευματική εργασία, που οδηγεί τον άνθρωπο ΟΕ εγρήγορση και σωφρονισμό. Ο ΠΜτων όριζε τη φιλοσοφία ως μελέτη θανάτου1ό Η θέση αυτή του Πλcί.τωνος συνδέεται βέβαια άμεσα με τις aνθρωπολογικές προίi7το Θέσεις της διδασκαλίας του, που διαφέρουν βασικ6 απ6 τις χριστιανικές. Στην Εκκλησία ο θάνατος τοποθετείται σε διαφορετικ1j προοπτικtj και η Ηεώρησtj του προσλιψf16νει ω.λο περιεχόμενο. Ο Χριστ6ς υπενθυμίζοντας το επικείμενο του θανάτου παρακινεί τους ακροατές του cπ μετ6νοια και προετοιμασία για την αιιίjνια ζω1j'1 Η μνψιη του θανάτου αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της cισκητικ1jς αλλά και γενικ6τερα της χριστιανικ1jς παρυ. Μσεω;. Κάθε ημέρα και κάθε νύχτα πρέπει να αντιμετωπ ετω :ι.cιι να αξιοποιείται απ6 τον πιιπ6 ως η τελεt' ταία τη; ::.ωtj; τοι'''. Αυτ6 τον βοηθεί να ενεργεί διαρχιί!::: ω; Θνηπiς :τοι' σt'ναισtj6νεται τη θνητ6τητά του1''. Με τον τρ6πο ω 'Ίόν ο πιστ6::: «7τροί.αμβ6νει την φύσιν κατ({ την Ί'νι,)μην αι'θαίρετο; νεκρ6ς ;τρος τον κιiσμον γινι1μεη ς»'-. Ανcιi.Ο",'ιζ6μενο; το Θ6νατο αποφεύγει την αμcφτίcι :ι.cιι προσανατοί.ίζεται σωστά cπη ζυ))j1ό Η μνtjμη τοι' Θαν(ιτοι δεν είνω απί.tj αν6μνηση τη; Θνητ6τητα;. ω.λcί. ιδιαίτερη πνει'ματι:ι.tj :ι.ατάσταση. που αρχίζει με τη m ναίσθηm1 της j)ραχί'ίητα; τη:: επίγειας ζαj1jς και ανα :ττι'σσεται σε βαθύ αίσθημα της φθοράς και τη; παροδι :ι.6τητας 6ί.ιιJν των πραγμάτc,jν του Υ.ιiσμοι,, '. Αι rτ1j α;τοc εσμει'ει τον Cίνθρω:το απ6 τοι ; κοσμιχού; λογισμούς και τι; f)ιοτι:ι.έ; μέριμνες και τον οδηγεί στο φως τοι Χριιπού. Οι,ιπαιπικά η μνtjμη του Θανάτου είναι Θείο χιί.ρισμα :τοι :ταρ(ι την αρνητικtj του μορφ1j, τοποθετεί τον άνθρωπο μπροστά στην ωωνι6τητα'". Ο θ6νατο; είναι το ασφαλέστερο μέσο, με το οποίο 5. Βλ. Νεμω(ου!: ιιc'σης, Περ( φlσεως ανθρώποιj 1, P(j 40, 513Β. 6. Θεοφιλου Αντιοχειίις. Προς Αιπιiλvκον 2,27 l «Ο μι!νος fχων αθανασιίιν, φως οι κών απρι5σιτον» Α' Τι,ιι. 6, <<Η μεν φιjσικιί ζωιί κrιι ιlπαρξις και γνώσις και ι5σα των τοιοι!των των θε(ων ενεργπιδιι αποπ}.(σμιπιι Ησιν. ιιλλ' ουχ( ενι'ργειω κvρ(ως. Των δι υπιιρχι!ντων π κω ζώντων fiε(ως κω Ι!Περφυιι)ς η c'νθεος ζωιί και χιiρις ινι'ργειιi ωτιιι ως αληθώς θε(α κω υπερφιιιίς, καθ' ην ι'νωσις γ(νετω Θεοιl κ ω των αξιu!ν ΘεοιΙ,, Γρηγ. Πιιλιψιi, Περ( θωποωύ μεθc'ξεωc; J<J, ΣΙJγγρι1ματα, τομ. 2, σ «Ζωιί μιν γαρ ώριιπιι παρι1 Θι:ιv, προfγνωιπιι ι\ι: κω ο θι1νατο; διά τοιlτο ω α(τιος ο Θειί; f!ανιiτοιι ου γαρ η πρι5yνωσις ειργιiσατο θιiνιιτον, α)λ' η της π τολιίς :rrιριi(jιιυις>>. Μ. Φωτιί!u, Α,ιιφιι:rίχιιι 240, 4, p(j 1()], 1036Β κιιι 5!. 381C. 10. <<Ει δ' εκε(νος δι' οικει'αν ιχγαθcίτητα κιιι προιίγιιγε κω εκάλεσεν ει::; σωτηρ(ιιν, εyrv r)ε κακώς εφιiνην, ι'r\ει την εμιίν κακ(αν, και τω!τιι ;ιιίπω πιιροι!σαν, νικψjω τε κω εμποδrσαι την ιιει' οι!σιιν αγαθr5τητα; Κω :rωc; αν ι'χοι λι!γοιι;» Γρηγ. Παλαμιi, Ο,ιιιλι'α4!, Ρ(; 151, 517BC. 11. 'Οπ. 12. Βλ. π.χ. Γρηγ. Θιολι!yου. Αι!γος 381, Ι, PCi 36, 324Π ι!. 14 Α κ 12, ,19 εξ. 15. Μ. Αθανασι'ου, Βιίχ:; οσίου Αντων(ου, PCi 26.19,872ΑΒ. Πρβλ. :ωι /'(; 31, 534Α. ]{ι, «Μελέτην θανάτου /){ον ΠΟιοι)μεθα, τη γνιv,ιιη φθιίjj(!jιπ::; τψ!(ιiιjll'. κω πριιι επιστιίνω τον θάνατον, της των αω,ιιιπικιύν,ιιι:ρι)ινη; τ ψ ψυχιίν αποτέμνοντες [να μη προσηλωθιj τος φ!jιψο,ιιι'ι>οις. ιι,ιιι'ι'ιj'rισαjψος την ύλην την χρψπν της κατιi φιlσιν ι cr{σεω:;. κω,ιιιiθη ;τιί.ιινεξ(ιιν της των θε(ων αγαθών περιουσιίις στερψικιίν>>. Μαξ{,ιιοι' Οιιολογητοι!, Εις το Πάτερ ημών, JOG 90, 91J(JAB. ll Μαξ(ιιου Ομολογητοιl, ι5.π., Γ(i 90, 904Α. Κιιι ο ι!σιος Ιυωiκ ο 2."ιlρο; λι'ει: <<Γενοι! τεθνεώς εν τη ζωιί σου, και ζιίση,ιιι:τιί θιiνιιτον» Λιί;ιο; 44, εκδ. f Σπεταιέρη, ιτ <<Οvδε(ς μνήμην θανάτου ε;ψωκώς δυνιίσπω rιμrιρτψτα[ ;τοτι'>>.!ω. Σιναiτου, Κλίμιιξ 6, PC; 88, 797Α. 19. Αρχιμ. Σωι:rρον(ου, Ο άγιος Σιλουιινιίς ο ΑGων(της, σ Συμεών Ν Θωλιiγου, Κεφάλαια 1, 39. «.Soιπc:lιc.\ C!ιΓι;Ιίcιιιιc.Ι». τιίμ. 51 bi5; σ 62. Βλ. και Αρχιμ. Σωφρον(οιJ, Οψι!μεf!α τον θιι5ν κιιθο!:; ι'ιπι. σ «Πιiντα ματαιι!της τα ανθρυ);rιι ιι. ιίσιι ουχ ιηrίuχιι,ιιπιί θιίνατον».!ω. Δαμιωκηνοι!, Νεκριvσιμο:; ιι;ωλοιjijfιι, ιr)ιιi,ιιιλοιι.

3 72 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ μπορούν να αντιμετωπίζονται οι πειρασμοί και να ελέγχονται τα ανθρώπινα πράγματα. Αν κατά την προσβολ1ί του πειρασμού θυμηθεί ο άνθρωπος το θάνατο, μπορεί εύκολα να τον νικίίσει. Εξάλλου όσα δεν αντέχουν μπροστά στο θάνατο, είναι μάταια. Και η αγάπη, η ύψιστη χριστιανικ1ί αρεηj, όταν δεν αντέχει μπροστά στο θάνατο, είναι ψεύτικη Ίl τουλάχιστον ατελής. Μόνο όταν είναι ισχυρότερη από το θάνατο, είναι τέλεια και αληθινί121. Αυτή άλλωστε είναι η χριστιανικ1j αγάπη. ΕνcίJ όμως ο άνθρωπος καλείται να διδάσκεται από το θάνατο και να καταπολεμεί την αιτία του, που είναι αμαρτία, στην πράξη συμβαίνει το cηrτίθετο. Ο θcινατο; δημιουργεί την ανciγκη της αυτοσυ\rτηρίjσεcιjς, :ωλλιεργεί την ιδιοτέλεια και οδηγεί στην αμαρτία. Με αυτljν επεκτείνει την εξουσία του σε 6λους τους ανορcι)πους''. Η υποταγ1j στο θάνατο συνεπciγεται και την υποταγ1j στην αμαρτία. Και δεν είναι δυναηj η απαλλαγ1j του ανθρcόπου από αυηίν rj η ηθικ1ί ανακαίνισ1j του χωρίς την οντολογικtί ανακαίνιση, δηλαδή χωρίς την απαλλαγ1ί απι) το θciνατο. Ο Χριστιαν6ς μπορεί να νικ1ίσει την αμαρτία, γιατί μπορεί να νικήσει το θciνατο με τη δύναμη της αναοτάσεως και της ζω1ίς του Χριστού''. Ο Χριστός είναι η ζαηί και ανάσταση του κ6σμου. Η κοινωνία με τον Χριστό ελευθερcίjνει από το φόβο του θανciτου και χαρίζει την αιcgνια ζωή'. Φοβερός είναι μ6νο ο πνευματικός θάνατος, δηλαδ1ί η διακοπ1ί της κοινωνίας με τον Χριστ6. Χωρίς τον πενυματικό θάνατο ο σωματικός χάνει την τραγικότητά του" και μεταβάλλεται σε γέφυρα, που οδηγέι «από των λυπηροτέρων επί τα χρηστ6τερα και θυμηδέοτερω?'. Ακόμα ο θάνατος σχετικοποιεί κάθε κοσμικrί αξία, ανώ η μν1ίμη του απελευθερώνει από πολλές περιττές μέριμνες και ασφυκτικές δεσμεύσεις. Ο Χριστός 6μως δεν είναι μ6νο η ζαηj αλλci και η αλίjθεια. Είναι η ανάκλιση του κc1σμου από το «λίjθος», στο οποίο τον έιξε ο χωρισμ6ς απ6 τον θεό, δηλαδ1j ο θciνατος. Ο θάνατος αποτελεί αντίθεm1 όχι μόνο προς τη ζunj, αλλci και προς την αλήθεια. Ο ciγιος Ιγνciτιος ο ΘεοφιSρος λέει ότι αυτοί που αρνούνται τον Χριστό είναι m1νιjγοροι «του θανciτου μάλλον 1j τη αλ1ίθειας»27 Ακ6μα παρατηρεί ότι ο Χριοτός δεν είναι απλώς το «ζην», αλλcί. το «αληθινόν ζην»'' 1j η «αληθινίί ζωψ> των ανθρcι)πων'''. Και αληθιν1j ζω1j δεν είναι η βιολογικ1j, αλλci η ζcωj του προσώπου. Εξciλλου η ανάοταση δεν αποτελεί επιcπροφίj στη βιολογική ατομικότητα, αλλci αποκατcicπαση του προσώπου και της αληθιν1ίς κοινωνίας των προσιj'ητων lπο επίπεδο της βασιλείας του Θεού. Ο Χριστός με το θciνατό του νίκησε το θ(ινατο και με την ανc στασ1] του χάρισε στον ciνθρωπο την αιr!jνια rιnj. Ο απλ6; και περιεκτικ6ς ύμνος της αναστάσεως. «Χ ρ ι στ6; ανέστη εκ νεκρcgν, θανciτω θάνατον παηjσα; και τοις εν τοι; μνψιασι ζυηjν χαρισάμενος», παρουσιάζει με απαράμιλλο τρόπο το βαθύτατο ανθρωπολογικιl νόημυ του θανciτου και της αναστάσεως του Χριστού. Ο Η6νατος καταργείται με τον ίδιο το θciνατο και ο διciβολοc: νικιέται με το ίδιο το όπλο του'''. Με τον τρόπο αυτ6ν αποκτci ο άνθρωπος τη δυνατότητα να έρθει σε κοινωνίυ. με τον Θε6 και να βρει την αληθιν1j ζω1]. Ο θciνατος κυριαρχεί με τη δύναμη της αμαρτίας μέσα οτο χώρο και οτο χρόνο. Ο Χριστιανισμ6ς όμως τηρcί1- ντας τις εντολές του Θεού με τη χciρη του Αγίου Πνεύματος νικci την αμαρτία και το θciνατο. Έτσι ξεπερνά τι; δεσμεύσεις του χώρου και του χρόνου και εισέρχεται cπο αιώνιο «νυν» της παρουσίας του Θεού. Το τέλος της επίγειας ζω1ίς του δεν είναι τέλος της ζαηίς, δεν είναι θciνατος. Αντίθετα είναι απαλλαγ1ί απ6 το θciνατο και απελευθέρωση από την εξουσία του 1 1 Βέβαια, εφόσον παραμένει στον κ6σμο, δεν παύει να προσβάλλεται απιs το διάβολο και την αμαρτία. Όταν 6μως αποκρούει τις προσβολές με εγρ1]γορm1 και νψμη, δε φοβciται το Οciνατο. 21. Βλ. Απlιίιιι.. S'ορ/ποιιγ, ιιι jflic-ίtι' ι/ι ι:οιιιιιιiιι /ιι 1'0ί. c; ιιι;ι e 1985, υ Ρωμ. 5, Ο Θι:ι5ς «πλοιίσιος ω; ι:λ{ει, διιί τψ πολλψ rγ;riπψ αυτοιί ην η(άπηιπν υμιiς, χω ι5ντα::; ημάς νεκροιίς τοις παρα::rτώμασι υυνεζωοπο(ηυε των Χριιπιιj.. κω συνήγειρε και υυνεκrίθισπ εν τοις εποιιραν(οις εν Χρωτοj!ησοι!>>. ι φ 2, Βλ.!ω. 1!, ,,()γαρ τοι!τον (ι)ηλ. το Ι!riνατο της φυχιίc;! φοβηθείς τε χω φυλαξιi,ιιενος, σαρκι5ς ου ι)είιπί προυερχr5μπ οv Ι!rίνατον, ένοικον έχων την ι5ντως ζωψ. ψις τω Ι!ανriτω μολον προυχτriται το αναφα(ρετοv>>. Γρηγ. Παλα,ιιri, Προς Ξένην, pc;! Β' f:'ιιχιί. γ'γονυκ/.υυιrι:; Πεντηχοστιίς. 27. Προ; Σμ ιjρvαιί!ις 5.!. 28. Π::r. 4,1. Προ::; Ειμσ(οις 11, Προ; Ειμσίοις !ω. Χρυσοστόμου, Ομιλία ει; την προ:; Εβραίοι ::; 4,4 PCi 63.4!. 31. «Το ::rι'ρας τη::; παροι5σα::; ζωιfς, ου Μκωον ο(ιιω l!ιijl!πoj! οvομriζπι'. αλλιi θανriτου απαλλαγιfν, χω φθορciς χωρισμι5t, και r\ου!.πί1::; Ι"ί.cι θερίαν, και ταραχιfς παι!λαν, χω πολι'μω1' αvαίρευιν. χω υκιίτοι c υποχd!ρησιν, χω πι5νων ιiνεσιν, χω βρriσματος ηρεμ(ω;, χω ωυχι; vης συyκri/.υμμα, και παθών αποφυγήν, χω πriντω1, ίνα σιψι:l.ο!ι εfπω, των κακών περιγραφήν>>. ΜαξΙ;ιοι' Ομολογητοιi, Κι:ιrιi!.ωιι διάφορα 5, 76, PG 90, 1380C. Περισσr5τερα για τον l!rivrιro (Ji.. Γποργίου Ι Μαντζαρίδη, Χριcπιαvιχιί ΗΙ!ικιί Θεσσαλονίκη 4li.J95. ιπλ

4 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣ[QΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ποιμαντική στήριξη και βοήθεια στους ασθενείς Τα περισσότερα νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν τη δική τους εκκλησία και κανονικό ιερέα που ενδιαφέρεται για όλους τους ασθενείς του νοσοκομείου. Παρέχει τις υπηρεσίες τους προς το προσωπικό και τους συγγενείς που φροντίζουν τους ασθενείς. Τα νοσοκομεία καθώς και οι κλινικές που δεν διαθέτουν ιερέα και εκκλησία εξυπηρετούνται από τον κλ1jρο της ενορίας και της εκκλησίας της περιο χ 1iς. Προσωπικά είχαν την τύχη να υπηρεηiσω δύο νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη για πολλά χρόνια: Το νοσοκομείο του Α γ Δημητρίου και το Θεαγένειο, αντικαρκινικό ινστιτούτο στο οποίο διατέλεσα προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου για εννέα περίπου χρόνια. Επίσης κατά την διάρκεια των επτά ετών στην Αμερικ1j. ως ιερεύς τριών κοινοτ1jτων της Ελληνικ1iς ΟρΘοδόξου Αρχιεπισκοπή; εξυπηρέτησα τους ασθενείς που ανήκαν στην ΟρΘόδοξη Εκκλησία ανεξαρτψως εθνικότητος, οι οποίοι ενοm1λεύοντο στα νοσοκομεία του Ogden Utah of Nevv Υ ork City και του Ν. Jersey City. Επομένως αυτά που με κάθε συντομία Θα αναφέρω είναι και προσωπικές μου εμπειρίες: 1) Η παρουσία του ιερέως κοντά cπον άρρuκπο κατά πρc[ηο και κύριο λ6γο ωτοβλέ;τει στην πνευματικ1j στ1iριξ1j του. Να του τονcίjσει την πίστη. να δεχθεί την εξομολόγησ1j του. να τον :τροτρέιι'ει να :τροσειlχετcι.ι και να κοινωνεί του Σu)ματο; Χαι τοι' Αίματος τοι Χριστού. Αυτ6 Θα αποτελέσει την αρχ1j ότι η cωθένεια είναι μία επίσκεψη τοι' Θεοι'. η ο:τοία μ:τορεί να τον οδηγψπι cπη σωτηρία. 2) Το αποτέλεσμα αυηjς της προσπάtjεια; είνω η \j't'χολογικlj κατάσταση του αρρcuστου να ;.ι.αί.ι τερει'σει και να f1ρει τη δύναμη να παλέψει με την ασθένεια βοηtjώντας έτσι στη Θεραπεία και αναμένοντας το θαύμα του Θεού στη ζω1j του. Υπάρχουν ασθενείς που προσωπικά γνωρίζω, οι οποίοι είδαν το πρόσωπο του Χριστού rj της Παναγίας 1j κάποιου αγίου ή αγίας στο όνειρό τους που είτε τους είπε ότι tjα γίνουν καλά είτε τους άγγιξε και οι ιατροί την επόμενη μέρα επιβεβαίωσαν το θαύμα. 3) Γι' αυτό ο ιερέας Θα πρέπει να προχωρ1jσει και να πείσει τον άρρωστο να μην παραιτηθεί από τις δραστηριότητες της ζυ.ηjς γιατί έτσι βοηθάει την ιατρικιj Θεραπεία αφ' ενός και τον εαυτό του αφ' ετέρου να νιώθει χρ1iσιμος μεταξύ των συνανθρc6πων του. 4) Ο ιερέας πρέπει να ενθαρρύνει τον ασθενή για τη συνέχιση της ιατρικ1jς και φαρμακευτικ1jς θεραπεία:::. να του συστ1iσει υπακωj στον ιατρό και το νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι αγωνίζονται μαζί του γω την καταπολέμηση της ασθενείας και την αποκατύ.cπαση της υγείας του. Ακόμη και στη χειρότερη περίπτωση και μέχρι την τελευταία στιγ llj της ζω1iς του. πρέπει ο ιερεύς να τον ενθαρρύνει. Η ελπίδα για τη ζιωj δεν πρέπει να του λείψει. 5) Ο ιερέας ρωτώντας τον άρρωστο για τις διάφορε; ανάγκες που προέκυψαν από την ασθένειύ. του. οικογενειακές, οικονομικές, επαγγελματικές κ.τ.λ. tjα j\ρει τρόπους να βοηθ1jσει για την αντιμετc1jπισ1j του;. έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν πρακτικές μορφές της ζonj::: που ασφαλώς πιέζοντας την ψυχ1j και τον νοι' τοι' αρρώστου θα του επιδεινώνσουν την κατciστασίj. 6) Πέραν του ασθενούς ο ιερέας έχει να αντιμετωπίσει και τους συγγενείς του, τα μέλη της οικογένειιί.; τοt' κ.τ.λ., οι οποίοι χρειάζονται ψυχολογικ1j cπ1jριξη. θcί.ρρος και πίστη προκειμένου να συμπαραcπαtjούν Ηετικά στον ασθεν1j του;. Σε τέτοιε; cuρες ο ιερε:α::: μ:ηηjστά τους μποεί να :ταίξει :τοί.ύ Θετικci και cαοφασιστικό ρόί.ο Υ.αι για τη διυ.ίj τοι ; πiνωση Χω τη bιy.1j του; σωτηρία. 7) Tc(Jρcι tjcι 1jι-Jεί.α να μιί.1jσω γιυ την ηθιυ.ίj Χω ι ΟιμιΧΊj οχέm1 στις :τερι;ττc,)σει; τοι ε'.'ι'.εψ1ί.ιυ.οι' θuνcl.njt' κω τη; μετcψοσχει'σεω;.,ιια την Χριcπιανικ1j Χω ιδιυίτερα την ΟρtJόοοξη 6:τοι11η σε :τερι;ττc(κπι; γρ1jγορη::: μεταιιοσχει'σεω; :τριν τον χαρδιαχc) Θ6νυτο. Ποί.ι' σι χνcι. οι σι'γ/ενεί; του υσθενοι'ς tjέτοι'ν στον ιερέ υ ερωηjσε ι:: σχετιυ.u ιιε την απ6φασ1j του; για τον cωtjε\'1j. cαc1cruση,ιιυ τον εγυ.εcrαί.ιχc) tjάνατο και οχ πιi'.c με την ει tiανασία Χω tiέί.οι ν να γνωρίζουν τη bιbασχαλία Χω την :τίcπη τη; ΟρtJciδοξης Εκκλησία; στην οποία ω 1jχοι ν. Ω; ιερέα; Θα :τροσ:ταθ1jσω να παραοέσω μεριχιί. σημεία μόνο α:τ6 την ;τ/.ευρά τη; πίcπεως τη::: ΟρtJοΜξου Εκκλησία;. Το ερώτημα Ο"_,(ετικά με την απόψιση για την χρίσιμη κατάσταση του ασθεν1j και '(ια τον εγκεφαλιχι1 Οι νατο πρέπει να απαντηθεί. μ6νο απ6 τους γιατρούς. Τέλος όσον αφορά τις μεταμοσχεύσεις tjα lj(jελιι νιι. υπογραμμίσω τα αχόλουθα: Στην Αγία Γραφ1j. ciπι.ν ο Απ. Παύλος αναφέρεται στους Γαλcl.τες 6τι Θα είναι πρόθυμοι να προσφέρουν αχc5μη και τα μάτια του;. πε(_)ιγράφει απλώς τη σφοδρ1j επιθυμία τους για Θυοί<ι':. Μι 32. Ιίχλ..:J, 15: «μαρτιψο5 γαρ υμιi' ιίτι π ι\ι>νατι5ν του:; ιχrl!αλμοι:ς υμών εξορι5ξαντε:; αν εδώκατέ μου>.

5 74 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΛΤΡΙΚΗ τον ίδιο τρόπο όταν ο Αββάς Αγάθων λέει ότι αυτός θα ήταν ευγνώμων εάν μπορούσε να προσφέρει το σώμα του σε έναν λεπρό00, απλά εκφράζει την αληθινή και βαθιά του αγάπη. Έτσι εάν σήμερα γίνεται μία παρόμοια προσφορά δεν είναι μόνο δεκτό αλλά επιπλέον και άξιο επαίνου έργο. Αντίθετα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα όταν δεν υπάρχει αυτοθυσία στην πράξη της προσφοράς. Σίγουρα, δεν υπάρχει αυτοθυσία στην μεταθανάτια μεταμόσχευση. Όπως σημειώνει ο Βασίλειος ο Μέγας η προσφορά δεν γίνεται εκ μέρους του δωρηη1 αλλά του ίδιου θανάτου. Διότι εάν δεν υπάρχει θάνατος, δε θα υπάρχει προσφορά ή μεταμόσχευm1. Και σε περίπτωm1 μεταμόο"ι.ευσης μόνο τα ζωτικά και ανεπηρέαστα μέλη χρησιμο;ιοιοι' νται. Αυτά τα μέλη παίρνονται από αυτού; που είναι %/.ινικά-εγκεφαλικά νεκροί. Υπάρχει διαq;ορά ανάμεσα στον κανονικό θάνατο που ακολουθείται α;τό το σταμάτημα της αναπνωiς και της καρδιά; %αι τον χί.ινι%ό θάνατο. Αναμφίβολα, δεν μπορούμε να διαχωρψ_ίουμε τον κλινικό από τον κλασικό-κανονικό θάνατο'. Από την άλλη πλευρά, μόνο οι γιατροί και οι επιστψιονες αξίζουν τον έπαινο στις περιπτώσεις των μεταμοσχεύσεων. Επιπλέον, πρέπει να επισημιiνω τις τρομερέ; συνέπειες μια aτυχούς μεταμόσχευσης και για τον δciτη και για τον δέκτη. Το πιο m1μαντικό για έναν Χριστιανιi είναι να γνωρίζει και να κάνει το θέλημα του Θεοιi. Κω είναι κάτι που εμείς μπορούμε να κάνουμε διά τη::: βαθιάς πίστης και προσευχ1iς. Είναι σημαντικ6τερος ο αληθινος πόθος να κάνουμε το σωστό παρά η ίδια η πράξη. Εάν η μεταμόσχευση είναι μία πράξη αυτο(jυσίας %αι α'(ά;της για τους άλλους τότε είναι αξι6λο'(η. Όμως 6ταν οι οιιωνομι%1j στόχοι ι%ανοποιούνται μι την μεταμ6σχει'ση με το ;τρόσχημα τη; αγciπης και τη; ;τρο6δοι' στην ιατρικ1j ε;ιιστψιη τότε η ανηθικι1τητα Ου. ;τρέ;τει να α;τοτελεί :τλέον θέμα συζψηση:::. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ανδρούτσου Χρήστου: Δογματικ1j, Αθ1jναι 1956, Βακάρου Δημητρίου: «Οι παραντοπλαστικές ανωμαλίες και η ποιμαντική υποσηjριξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας» ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ 767 (1997), Βουλγαράκη Ηλία: Αυτοκτονία και εκκλησιαστικ1j ζωή, Αθήνα Ε. Kίil1ler-Ross: Αυτός που πεθαίνει (μετάφρ. Κ. Μιχαηλίδη), Λευκωσία Μαντζαρίδη Γεωργίου: Χριστιανική Ηθική, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη" ΠαρασκευαΊδη Χριστοδούλου (Μητροπολίτου Δημητριάδος): Οι μεταμοσχεύσεις από Χριστιανική άποψη, Αθήνα 1987, Διαθρησκευτική θεώρηση των μεταμοσχεύσεων. Αθήνα Ρωμανίδου Ιωάννου: Το προπατορικόν αμc'ιρτημα. ΑΗ1jνυ Σωφρονίου (Σαχάρωφ) Αρχιμ.: Οψόμεθα τον Θειiν καθώς έστι, Έσσεξ Αγγλίας' 1993, Ο c'ιγιος Σιλοι,ανό::: υ Αθωνίτης, Εσσεξ Αγγλίας Τρεμπέλα Παναγιώτου: Δογματικ1j, τομ. Γ Αθ1jνα Φάρου Φιλοθέου: Το πένθος: Ορθόδοξη λαογραφικ1j και ψυχολογική θεώρηση, Αθήνα Φιλοκαλ(α ΕΠΔ' l,jj(ι: «'Ελεγεν ο Αββάς Αγιiθων ι5τι, ει δυνατόν ην μοι ευρε(ν κελεφύν και δοι5ναι αυτώ το εμο1! σώμα και λαβείν το αυτοι5, η δέως είχον». 34. Γεωρy(ου Ι. Μαντζαρfδη, Χριστιανικιj Ηθικιj, Θωυαί.οι,fκη JΨJ5. σελ Γενικότερα για το θέμα των μεταμοσχπ!σεω/! ιlπιί Χvιστιανικιj και διαθρησκευτικιj ιiπσψη, βλ. Χριστοδοι λου Πιφωιχι ι αtδη (Μητροπολ(του Δημητριάι\ος), Οι μετπμοσχπ!σc:ις απιί Χvιστιανική άποψη, Λθιjνα 1987, και ΔωθρψιΥ.ειιαιί Ηεοίυηιπι τοιι μεταμοσχεύσεω1ι, Αθιjνα JΨΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. η μετά Θάνατον ζωή. Ζ' ΕΚΔΟΣΗ (27η χιλιάδα)

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. η μετά Θάνατον ζωή. Ζ' ΕΚΔΟΣΗ (27η χιλιάδα) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ η μετά Θάνατον ζωή Ζ' ΕΚΔΟΣΗ (27η χιλιάδα) ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μικρό σημείωμα Το περί θανάτου ερώτημα Ο θάνατος συνέπεια της πτώσεως και της αμαρτίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Σεβασμιότατε, άγιοι Πατέρες, αγαπητές και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφές και αδελφοί. Δρ. Ελένη Κασσελούρη-Χ βασιλειάδη Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Αλέξανδρου Καλόμοιρου

Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Αλέξανδρου Καλόμοιρου Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Αλέξανδρου Καλόμοιρου Μετάφραση Πέτρου Μπότση Copyright: Εκδόσεις Ζέφυρος http://www.magnet.gr/zefyros Τίτλος πρωτοτύπου: The river of fire, 1980 Μετάφραση από τα αγγλικά: Πέτρος Μπότσης,

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχές Ορθόδοξης Βιοηθικής» του Μητροπολίτου Πάφου Γεωργίου (Διάλεξη που δόθηκε στις 26/1/2009 στην αίθουσα του Ιδρύματος Μακαρίου)

«Αρχές Ορθόδοξης Βιοηθικής» του Μητροπολίτου Πάφου Γεωργίου (Διάλεξη που δόθηκε στις 26/1/2009 στην αίθουσα του Ιδρύματος Μακαρίου) «Αρχές Ορθόδοξης Βιοηθικής» του Μητροπολίτου Πάφου Γεωργίου (Διάλεξη που δόθηκε στις 26/1/2009 στην αίθουσα του Ιδρύματος Μακαρίου) Οι «Βιοεπιστήμες», δηλαδή οι κλάδοι της Επιστήμης που έχουν ως αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΣΩΜΑΤΟΣ

ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η Ιδέα της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών καλό θα είναι να συνδεθεί με το ευρύτερο πνεύμα του εθελοντισμού και να καθιερωθεί ως πράξη ανθρωπισμού και πολιτισμού από όλους μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;)

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;) 1 ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;) Ένα βιβλίο πάνω στο γάμο και τα συζυγικά προβλήματα δεν θα ήταν πλήρες χωρίς την εικόνα του γάμου όπως ο Θεός την έχει ορίσει. Η πρόθεση μας δεν είναι να σκιαγραφήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Συγγραφή 1. Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ιατροχειρουργικές Επεμβάσεις*

Ιατροχειρουργικές Επεμβάσεις* ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 33 Η Ποινική Ευθύνη του Αναισθησιολόγου στις Ιατροχειρουργικές Επεμβάσεις* Μ. ΚΑΪΑΦΑ-ΓΚΜΠΑΝΠ Ο χώρος των ιατροχειρουργικυ)ν επεμβάσεων αποτελεί ένα πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΡΡΩΣΤΟ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΕΙ

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΡΡΩΣΤΟ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΕΙ Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ : Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΡΡΩΣΤΟ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΕΙ The Angel of the Dead Kencal Green Cemetery, London Σπουδάστριες : Καµαράτου Βασιλική Καντέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΘΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΘΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΘΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Ο άνθρωπος είναι ένα γνωστικό ον. Η γνώση καθορίζει, μεταξύ άλλων, όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι, λέει ο Αριστοτέλης, έχουν εκ φύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας:

Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας: Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας: Μετά το «Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ» (Α), επιλογή αποφθεγμάτων υπό Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου, από άλλα πολύ αξιόλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΕΪΡΑΝΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΛΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιησούς Μιλάει Σε σένα και σε όλο τον κόσμο

Ο Ιησούς Μιλάει Σε σένα και σε όλο τον κόσμο Ο Ιησούς Μιλάει Σε σένα και σε όλο τον κόσμο ΑΚΟΥΣΕ 2 Αυτή είναι μια πρόσκληση σε ένα σπουδαίο πείραμα. Μόνο για μια στιγμή, άφησε κατά μέρος τις προκαταλήψεις της ανθρώπινης υπόστασής σου και άκουσε αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Το προβλημα του κακου κατα την Ορθοδοξη Θεολογια

Το προβλημα του κακου κατα την Ορθοδοξη Θεολογια Το προβλημα του κακου κατα την Ορθοδοξη Θεολογια Το πρόβλημα εάν ο άνθρωπος είναι ανεξάρτητο και αυτόνομο όν, μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό γίγνεσθαι είναι παλαιό. Τόσο η θεολογία όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Συγγραφή 1. Μάριος Π. Μπέγζος, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 2. Αθανάσιος Ν. Παπαθανασίου, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Ζεφυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας:

Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας: Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας: Ο γέροντας Σωφρόνιος, αριστερά νέος στο Άγιον Όρος, και δεξιά στην Αγγλία. Εξωτερικά αγιογραφημένο κτίριο στη Μονή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΕΑΠ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ «Θέµατα ζωής και θανάτου όπως παρουσιάζονται στο έργο της

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 13. Ο σεβασµός της ανθρώπινης ζωής 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 13. Ο σεβασµός της ανθρώπινης ζωής 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 13 Ο σεβασµός της ανθρώπινης ζωής 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Τι επιβεβαιώνει συνήθως το ερώτηµα για το ποιο είναι το νόηµα της ζωής; Σε τι διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΕΑΠ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΕΑΠ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΕΑΠ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ «ιηγήσεις της Γένεσης για τη δηµιουργία (Γεν. 1, 1-2,25)

Διαβάστε περισσότερα

Μετάνοια Εξομολόγηση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετάνοια Εξομολόγηση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Ä É Ì Ç Í É Á É Ï Ê Á È Ï Ë É Ê Ï Ð Å Ñ É Ï Ä É Ê Ï È Ñ Ç Ó Ê Å Õ Ô É Ê Ï Õ & Ê Ï É Í Ù Í É Ê Ï Õ Ð Ñ Ï Â Ë Ç Ì Á Ô É Ó Ì Ï Õ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Êùäéê üò:

Διαβάστε περισσότερα

24/7. Να γίνει καλύτεροι φίλοι με τον Ιησού. www.divinemissions.com. Έκδοση 1,00 Ιούνιο του 2012. Όρια Ευθύνης & Αποποίηση Εγγύησης

24/7. Να γίνει καλύτεροι φίλοι με τον Ιησού. www.divinemissions.com. Έκδοση 1,00 Ιούνιο του 2012. Όρια Ευθύνης & Αποποίηση Εγγύησης 24/7 Να γίνει καλύτεροι φίλοι με τον Ιησού Το Κεντ Λ. Γκόρντον www.divinemissions.com Έκδοση 1,00 Ιούνιο του 2012 Όρια Ευθύνης & Αποποίηση Εγγύησης Ο συγγραφέας και εκδότης του ebook και των συναφών υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών

Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Αντώνιος Γ. Γαλίτης ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γεώργιος Αντ. Γαλίτης Εισαγωγή Σχόλια Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ιγνάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο τόκος κατά τους Πατέρες της

Ο τόκος κατά τους Πατέρες της Ο τόκος κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας Η οικονομική ζωή του ανθρώπου κατέχει ουσιαστική θέση στην ορθόδοξη διδασκαλία. Και αυτό είναι φυσικό, εφόσον η οικονομία συνδέεται άμεσα με την κοινωνική και την

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού Ι. Μ. Μονή Βατοπαιδίου Ξενοδοχείο Miramare Λεμεσός, 21-23 Οκτωβρίου 2005 ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ

Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού Ι. Μ. Μονή Βατοπαιδίου Ξενοδοχείο Miramare Λεμεσός, 21-23 Οκτωβρίου 2005 ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ Β ΔΙΑΟΡΘΟΞΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού Ι. Μ. Μονή Βατοπαιδίου Ξενοδοχείο Miramare Λεμεσός, 21-23 Οκτωβρίου 2005 ΑΥΤΟΜΕΜΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ Θεσσαλονίκη, 697-2 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2 Εσένα στολίδι του γένους των Ελλήνων, που πρώτος μπόρεσες να υψώσεις φως λαμπρό μες σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ Βιοηθική καί κοινωνική Προσέγγιση των όριων της ιατρικής 29 Σεπτεμβρίου 2011 Θρησκεία / Βιοηθική Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. π.

Διαβάστε περισσότερα

Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ και Γέροντας Παΐσιος «Δύο σύγχρονοι γέροντες του αιώνας μας».

Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ και Γέροντας Παΐσιος «Δύο σύγχρονοι γέροντες του αιώνας μας». «Ο ΤΗΡΩΝ» Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ και Γέροντας Παΐσιος «Δύο σύγχρονοι γέροντες του αιώνας μας». Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος 4524 Μοναγρούλλι, Λεμεσός - Έτος 5 ο, Αρ. Τεύχος 10 ο,ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθοδοξία ως Θεραπεία

Η Ορθοδοξία ως Θεραπεία Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ψυχοθεραπευτικά και Αθεϊσμός Η Εκκλησία ως θεραπευτική επιστήμη Η Ορθοδοξία ως Θεραπεία π. Γ. Δ. Μεταλληνού Κοσμήτορα της Θεολ. Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Αν θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκκλησιολογία του Ιωάννου Δαμασκηνού στο δογματικό του έργο «Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως» 1

Η Εκκλησιολογία του Ιωάννου Δαμασκηνού στο δογματικό του έργο «Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως» 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εκλ. Λέκτορας Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης Η Εκκλησιολογία του Ιωάννου Δαμασκηνού στο δογματικό του έργο «Ἔκδοσις ἀκριβὴς

Διαβάστε περισσότερα