Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 1, Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2, Τάκης ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ 3, και Βασίλης ΔΡΟΣΟΣ 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 1, Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2, Τάκης ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ 3, και Βασίλης ΔΡΟΣΟΣ 4"

Transcript

1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2023 Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΜΠ : Νεό Πειραματικό Τμήμα Σεισμικής Συμπεριφοράς Συστημάτων Εδάφους Κατασκευής NTUA Soil Mechanics Laboratory : New Division for the Simulation of the Seismic Response of Soil Structure Systems Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 1, Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2, Τάκης ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ 3, και Βασίλης ΔΡΟΣΟΣ 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αυτή παρουσιάζει τον εξοπλισμό και τις δυνατότητες του Νέου Εργαστηρίου Προσομοίωσης Συστημάτων Εδάφους Κατασκευής, στόχος του οποίου είναι η μελέτη της σεισμικής συμπεριφοράς τόσο εδαφικών σχηματισμών όσο και συστημάτων εδάφους κατασκευής. Τα υπό διερεύνηση προβλήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : (α) δυναμική σεισμική διέγερση και αλληλεπίδραση εδάφους κατασκευής, και (β) οιονείστατική τεκτονική διάρρηξη διαμέσου του εδάφους και αλληλεπίδρασή της με συστήματα θεμελίωσης ανωδομής. Η νέα εργαστηριακή εγκατάσταση περιλαμβάνει : [1] 3-Δ Σεισμική Τράπεζα, διαστάσεων 1.3 x 1.3 m, ικανή να δονήσει δοκίμια βάρους έως 2000 kgr με επιτάχυνση έως 1.6 g. [2] Διάταξη Επιβολής Τεκτονικής Διάρρηξης, διαστάσεων 2.6 x 1.1 x 0.9 m, με δυνατότητα επιβολής κανονικής και ανάστροφης διάρρηξης έως 20 cm. [3] Σύστημα Διάστρωσης Άμμου για την δημιουργία δοκιμίων με ελεγχόμενες ιδιότητες [4] Κιβώτια Εδαφικού Σχηματισμού : ένα άκαμπτο (1.6 x 0.9 x 0.75 m) και ένα εύκαμπτο πολυστωματικό κιβώτιο. ABSTRACT : This paper presents the equipment and capabilities of the New Laboratory for Experimental Simulation of Soil Structure Systems. The aim of the new laboratory is the experimental simulation of the seismic response of soil structure systems. The investigated problems are divided in two general categories : (a) dynamic seismic excitation and soil structure interaction, and (b) fault rupture propagation through soil and fault rupture soil foundation structure interaction. The new experimental installation includes : [1] 3-D Shaking Τable, 1.3 x 1.3 m in plan, capable of shaking specimens of up to 2000 kgr in weight, and with acceleration of up to 1.6 g. [2] Fault Rupture Box, 2.6 x 1.1 x 0.9 m in dimension, capable of simulating normal and reverse faulting with maximum offset of 20 cm. [3] Sand Raining System for preparing soil specimens of controllable density [4] Soil Containers : a rigid sandbox (1.6 x 0.9 x 0.75 m) and a flexible laminar box. 1 Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2 Λέκτορας ΠΔ407/80, Σχολή πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 3 Υπ. Διδάκτωρ Ερευνητής, Σχολή πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 4 Μεταδιδάκτωρ Ερευνητής, Σχολή πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκρηκτική ανάπτυξη της γεωτεχνικής σεισμικής μηχανικής την τελευταία 30ετία έχει οδηγήσει στην καθιέρωση νέων αριθμητικών, αναλυτικών και πειραματικών μεθόδων, απώτερος στόχος των οποίων είναι η βελτίωση της αντισεισμικής ικανότητας των πάσης φύσεως κατασκευών (γεωτεχνικών και δομητικών) και φυσικών συστημάτων. Η έμφαση στην χώρα μας έχει κυρίως δοθεί στην θεωρητική ανάπτυξη, στην εφαρμογή σε ποικίλα "κρίσιμα" έργα υποδομής, στην σύνθεση διατάξεων του αντισεισμικού κανονισμού, στην ερμηνεία συμβάντων σε ισχυρούς καταστρεπτικούς σεισμούς, και την σύνταξη μικροζωνικών μελετών. Η πειραματική έρευνα υπήρξε πολύ περιορισμένη, με έμφαση : (i) στην εργαστηριακή μέτρηση των ανακυκλικών δυναμικών χαρακτηριστικών εδαφικών "δοκιμίων", και (ii) στις επιτόπου μετρήσεις και γεωφυσικές διασκοπήσεις. Έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για την ανάπτυξη εργαστηριακής υποδομής με σκοπό την πειραματική διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς γεωτεχνικών "συστημάτων". Για τον σκοπό αυτόν, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος ΑΚΜΩΝ, πρόσφατα δημιουργήθηκε Νέο Εργαστήριο Πειραματικής Προσομοίωσης της Σεισμικής Συμπεριφοράς Συστημάτων Εδάφους Κατασκευής, ως τμήμα του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής του Ε.Μ.Π. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Το Τμήμα Πειραματικής Προσομοίωσης Συστημάτων Εδάφους Κατασκευής του Εργαστηρίου διαθέτει σεισμική τράπεζα, σχεδιασμένη και κατασκευασμένη από την εταιρεία ANCO Engineers, διαστάσεων 1.3 m x 1.3 m, ικανή να δονήσει δοκίμια βάρους έως 2000 kg με επιτάχυνση έως 1.6 g. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η διάταξη των επιμέρους μηχανικών και υδραυλικών στοιχείων τα οποία συνθέτουν το κεντρικό κομμάτι της σεισμικής τράπεζας. Η σεισμική τράπεζα έχει την δυνατότητα επιβολής διέγερσης τριών βαθμών ελευθερίας (x,y,z). Στην συγκεκριμένη διάταξη είναι τοποθετημένος ο ένας υδραυλικός σερβομηχανισμός επιβολής μετακίνησης, αλλά υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον δύο αυτού, ώστε να ελέγχεται η κίνηση και στους τρείς μετακινησιακούς βαθμούς ελευθερίας. H σεισμική τράπεζα έχει την δυνατότητα επιβολής οποιασδήποτε διεγέρσεως, συνθετικών επιταχυνσιογραφημάτων, καθώς καί πραγματικών σεισμικών καταγραφών. Ο υδραυλικός σερβομηχανισμός έχει ικανότητα μέγιστης μετατόπισης +/- 75 mm. Ο σερβομηχανισμός λειτουργεί μέσω σερβο-βαλβίδας τοποθετημένης επί εμβόλου λαδιού που επιβάλλει την μετακίνηση.η κίνηση του εμβόλου ελέγχεται από αναλογικό σύστημα ελέγχου (displacement based inner loop), σε συνδυασμό με ψηφιακό σύστημα εξωτερικού ελέγχου (digital outer-loop control system, acceleration feedback based) (Σχήμα 2). Τέλος, η πίεση του λαδιού που είναι απαραίτητη για την λειτουργία του εμβόλου παρέχεται από αντλία λαδιού ικανότητας παροχής πίεσης έως 300 bar (Σχήμα 3). 2

3 Συσσωρευτές πιέσεως (accumulators) Tράπεζα (table) Υδρ. σερβομηχανισμός (actuator) Σχήμα 1. Σεισμική Τράπεζα της ANCO (μοντέλο R51), εγκατεστημένη στο Τμήμα Πειραματικής Προσομοίωσης Συστημάτων Εδάφους Κατασκευής του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής, της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Σύστημα Συλλογής Δεδομένων (Data Acquisition System) Κεντρική Μονάδα Ελέγχου (Controller) Σχήμα 2. Κεντρική Μονάδα Ελέγχου (Controller) και Σύστημα Συλλογής Δεδομένων (Data Acquisition System). 3

4 Σχήμα 3. Υδραυλική αντλία λαδιού ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 300 bar. Για την διεξαγωγή των πειραμάτων σε εδαφικά δοκίμια, έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί άκαμπτο κιβώτιο εσωτερικών διαστάσεων 1.60 x 0.75 x 0.60 m (μήκος x πλάτος x ύψος) (Σχήμα 4). Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του είναι αλουμίνιο και Plexiglas προκειμένου να επιτευχθεί χαμηλό βάρος, ενώ οι παρειές του κουτιού είναι διαφανείς για να είναι ορατή η παραμόρφωση του εδαφικού δοκιμίου. Το κιβώτιο διαστασιολογήθηκε τόσο για στατικά όσο και για δυναμικά φορτία πολύ μικρή παραμόρφωση για τα φορτία σχεδιασμού και ιδιοπερίοδος εκτός του εύρους περιόδων που αναμένεται να εξεταστούν στα πειράματα. Στην κάτω επιφάνεια του κιβωτίου τοποθετείται εσωτερικά γυαλόχαρτο κόκκου ίσου με αυτόν του υπό εξέταση αμμώδους υλικού, ώστε να εξασφαλισθούν συνθήκες μή-ολίσθησης. Ήδη κατασκευάζεται στο εργαστήριο εύκαμπτο πολυστρωματικό κιβώτιο, το οποίο δεν θα περιορίζει την κίνηση του εδαφικού δοκιμίου στην οριζόντια διεύθυνση, και το οποίο επιβάλλει αρκετά ρεαλιστικές συνοριακές συνθήκες σε προβλήματα διάδοσης δυναμικών διεγέρσεων σε εδαφικούς σχηματισμούς. Κατά την διάρκεια των πειραμάτων υπάρχει δυνατότητα καταγραφής χρονοϊστοριών επιτάχυνσης, μετακίνησης, τάσης και υδατικών πιέσεων σε προκαθορισμένα σημεία του πειραματικού ομοιώματος, μέσω των αντίστοιχων αισθητήρων. Τα δεδομένα συλλέγονται από σύστημα καταγραφής το οποίο είναι συνδεδεμένο με Η/Υ σε ψηφιακή μορφή. Στο Σχήμα 5 παρουσιάζονται ορισμένοι αισθητήρες, καθώς και το σύστημα καταγραφής δεδομένων (Data Acquisition System). Τέλος, στο Σχήμα 6 απεικονίζεται πειραματικό ομοίωμα τοίχων ωπλισμένης γης τοποθετημένο επί της σεισμικής τράπεζας πριν την επιβολή της σεισμικής διέγερσης, από παλαιότερο πείραμα που διεξήχθη στο εργαστήριο. 4

5 Σχήμα 4. Το άκαμπτο κιβώτιο στο οποίο τοποθετείται το εδαφικό πειραματικό ομοίωμα, το οποίο και στερεώνεται ακλόνητα επί της σεισμικής τράπεζας. Σχήμα 5. Αισθητήρες δυναμικής καταγραφής και σύστημα συλλογής δεδομένων: (α) επιταχυνσιογράφος μινιατούρα για μέτρηση της επιτάχυνσης εντός του εδαφικού δοκιμίου, (β) επιταχυνσιογράφος υψηλής ανάλυσης για μέτρηση της επιτάχυνσης στη σεισμική τράπεζα, (γ) Μαγνητικό μηκυνσιόμετρο ακριβείας, (δ) φορητό σύστημα συλλογής δεδομένων 16 καναλιών. 5

6 Σχήμα 6. Σεισμική Τράπεζα και πειραματικό ομοίωμα κατά την διάρκεια πειράματος σεισμικής απόκρισης τοίχων αντιστήριξης. ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η Διάταξη Προσομοίωσης Σεισμικής Διάρρηξης (Fault Rupture Box, LSM FRB301), η οποία σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από τους ερευνητές του εργαστηρίου, επιτρέπει την προσομοίωση της οιονεί στατικής διάδοσης τεκτονικής διάρρηξης και της Αλληλεπίδρασης Διάρρηξης Εδάφους Θεμελίώσης Ανωδομής (ΑΔΕΘΑ). Η πειραματική διάταξη αποτελείται από : (α) το κιβώτιο (Σχημα 7), εσωτερικών διαστάσεων 2.60 x 1.10 x 0.90 m (μήκος x πλάτος x ύψος), εντός του οποίου γίνεται η διάστρωση του εδαφικού υλικού, (β) το ηλεκτρομηχανικό έμβολο επιβολής της μετακίνησης (Σχημα 8), και (γ) το σύστημα μέτρησης και ελέγχου της επιβαλλόμενης μετακίνησης (Σχημα 9). Το κιβώτιο αποτελείται από δύο τμήματα, ένα σταθερό και ένα κινητό στο οποίο και επιβάλλεται η επιθυμητή μετακίνηση του ρήγματος. Το κινητό τμήμα μετακινείται προς τα κάτω ή προς τα πάνω για την προσομοίωση "κανονικής" ή "ανάστροφης" διαρρήξεως. Η γωνία επιβολής της διαρρήξεως είναι ρυθμιζόμενη από 45 ο έως 60 ο. Στις δύο πλευρές του κιβωτίου έχουν τοποθετηθεί ειδικά διαφανή τοιχώματα (από Plexiglas και υαλοπίνακα) ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της διάδοσης της διαρρήξεως και της παραμόρφωσης του εδαφικού δοκιμίου. 6

7 2.60 m 1.10 m Δάπεδο Σταθερό Τμήμα Κινητό Τμήμα Έμβολο Επιβολής Μετακίνησης Σχήμα 7. Κατά μήκος τομή της Πειραματικής Συσκευής Προσομοίωσης Σεισμικής Διάρρηξης LSM FRB301, όπου διακρίνονται τα κύρια μέρη της. Σχήμα 8. Το ηλεκτρικό έμβολο (screw jack) της συσκευής, συνδεδεμένο με το κινητό μέρος της συσκευής προσομοίωσης διάρρηξης ρήγματος. 7

8 Η επιβολή της μετακίνησης επιτυγχάνεται με χρήση ηλεκτρικού εμβόλου τύπου ατέρμωνα κοχλία (screw jack) ικανότητας επιβολής δύναμης 50kN, το οποίο κινείται με την βοήθεια ηλεκτροκινητήρα (Σχήμα 8). Προκειμένου να επιτυγχάνεται η επιθυμητή σχέση επιβαλλόμενης δύναμης ταχύτητας μετατόπισης ανάμεσα στο έμβολο και τον κινητήρα παρεμβάλλεται κατάλληλα διαστασιολογημένος μειωτήρας. Η μετακίνηση σχεδιασμού είναι 25 cm, τόσο για την κανονική όσο και για την ανάστροφη διάρρηξη. Στο Σχήμα 10 διακρίνεται το κιβώτιο της συσκευής κατά την έναρξη της διάστρωσης του αμμώδους εδαφικού υλικού για την διεξαγωγή πειράματος προσομοίωσης κανονικής διάρρηξης ρήγματος. Διακόπτες ελέγχου φοράς της μετατόπισης ΠΑΝΩ STOP ΚΑΤΩ Ρυθμιστής ταχύτητας επιβολής μετατόπισης Σχήμα 9. Πίνακας ελέγχου της Συσκευής Προσομοίωσης Διάρρηξης Ρήγματος. Διακρίνονται τα κομβία ελέγχου της φοράς της επιβαλλόμενης μετακίνησης καθώς και ο ρυθμιστής της ταχύτητας επιβολής της μετακίνησης. 8

9 Σχήμα 10. Φωτογραφία του κιβωτίου της Συσκευής Προσομοίωσης Σεισμικής Διάρρηξης κατά την πλήρωσή του με αμμώδες εδαφικό υλικό με χρήση της Συσκευής Ελεγχόμενης Διάστρωσης Άμμου. ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ Το εργαστήριο διαθέτει επίσης συσκευή για την ελεγχόμενη διάστρωση αμμώδους εδαφικού υλικού εντός των κιβωτίων που χρησιμοποιούνται για τα πειράματα στην σεισμική τράπεζα και εντός του κιβωτίου της διάταξης προσομοίωσης διάρρηξης ρήγματος. Καί αυτή η συσκευή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από τους ερευνητές του εργαστηρίου. Με χρήση της συσκευής αυτής είναι δυνατός ο έλεγχος των μηχανικών ιδιοτήτων του διαστρωθέντος εδαφικού υλικού, μέσω ελέγχου της πυκνότητας αυτού. Η συσκευή έχει δύο θέσεις λειτουργίας στις οποίες γίνεται διάστρωση: (α) εντός του κιβωτίου προσομοίωσης διάρρηξης ρήγματος Θέση Α (Σχήμα 11), και (β) εντός του άκαμπτου κιβωτίου που τοποθετείται στην σεισμική τράπεζα Θέση Β (Σχήμα 12). Για τον έλεγχο της πυκνότητας του διαστρωθέντος υλικού γίνεται ρύθμιση της ταχύτητας διάστρωσης, του ύψους διάστρωσης, και του πάχους της σχισμής απόθεσης του αμμώδους υλικού. Οι παράμετροι αυτοί βαθμονομήθηκαν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συσκευής, και στο Σχήμα 13, παρουσιάζεται ένα από τα διαγράμματα βαθμονόμησης, όπου για δεδομένο πάχος σχισμής και ταχύτητα διάστρωσης υπολογίζεται η σχετική πυκνότητα του διαστρωθέντος αμμώδους υλικού συναρτήσει του ύψους διάστρωσης. 9

10 Σχήμα 11. Φωτογραφία της συσκευής ελεγχόμενης διάστρωσης άμμου στην Θέση Α θέση για την διάστρωση άμμου εντός του κιβωτίου προσομοίωσης διάρρηξης ρήγματος. Σχήμα 12. Φωτογραφία της συσκευής ελεγχόμενης διάστρωσης άμμου στην Θέση Β θέση για την διάστρωση άμμου εντός του άκαμπτου κιβωτίου στον χώρο προετοιμασίας του δοκιμίου πριν την 10

11 τοποθέτησή του στην σεισμική τράπεζα. Σχήμα 13. Σχετική πυκνότητα διαστρωθέντος εδαφικού υλικού, D R, για πάχος σχισμής 2 mm και ταχύτητα διάστρωσης 12 cm/sec, για διάφορες τιμές του ύψους διάστρωσης. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Το Νέο Έργαστήριο Πειραματικής Προσομοίωσης της Σεισμικής Συμπεριφοράς Συστημάτων Εδάφους - Κατασκευής δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το Ερευνητικό Πρόγραμμα "ΑΚΜΩΝ - Ανάπτυξη Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων" το οποίο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΝ "Τεχνολογική καινοτομία και έρευνα" και στο Μέτρο 4.2 "Θερμοκοιτίδες νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων και ερευνητικών κέντρων με την συμμετοχή επιχειρήσεων". Το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2. του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης : (i) 70% της Δημόσιας Δαπάνης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ; (ii) 30% της Δημόσιας Δαπάνης από τo Ελληνικό Δημόσιο Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 11

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διευθυντής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική Επαλήθευση Αντισεισμικού Σχεδιασμού Βάθρου Γεφύρας με Αξιοποίηση της Πλαστιμότητας του Εδάφους

Πειραματική Επαλήθευση Αντισεισμικού Σχεδιασμού Βάθρου Γεφύρας με Αξιοποίηση της Πλαστιμότητας του Εδάφους Πειραματική Επαλήθευση Αντισεισμικού Σχεδιασμού Βάθρου Γεφύρας με Αξιοποίηση της Πλαστιμότητας του Εδάφους Experimental Validation of Bridge Pier Seismic Design Employing Soil Ductility ΔΡΟΣΟΣ, Β.Α. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ i ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΑΤΡΑ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ i ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ. Σελ. 2 Σεισμική δοκιμή Δομικού συστήματος Τοιχοποιίας της εταιρείας ΝΙΚ. ΚΟΦΙΝΑΣ-ΜΙΧ. ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ. Σελ. 2 Σεισμική δοκιμή Δομικού συστήματος Τοιχοποιίας της εταιρείας ΝΙΚ. ΚΟΦΙΝΑΣ-ΜΙΧ. ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια Σελ. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΈΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΙΣ...5 3.1. Ημιτονική διέγερση σταθερής επιτάχυνσης...5 3.2. Σεισμικές διεγέρσεις...5 4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ...7 5. ΜΕΤΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.-Ε. Δασίου 1, Ι. Ψυχάρης 2, Ι. Βάγιας 3

Μ.-Ε. Δασίου 1, Ι. Ψυχάρης 2, Ι. Βάγιας 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 1832 Ανάλυση σεισμικής συμπεριφοράς κιόνων και κιονοστοιχιών αρχαίων ναών Numerical analysis of the seismic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 2006-2007 Π.Γ.ΚΑΡΥΔΗΣ Ι.Μ.ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΜΑΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΕΙΣΜΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΙΧΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΤΟΙΧΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Σιδηροδρομική Γέφυρα Δομοκού (ΣΓ26) : Σχεδιασμός έναντι Σεισμικής Διάρρηξης Major Domokos (ΣΓ26) Rail Bridge : Design against Seismic Faulting

Μεγάλη Σιδηροδρομική Γέφυρα Δομοκού (ΣΓ26) : Σχεδιασμός έναντι Σεισμικής Διάρρηξης Major Domokos (ΣΓ26) Rail Bridge : Design against Seismic Faulting 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1956 Μεγάλη Σιδηροδρομική Γέφυρα Δομοκού (ΣΓ26) : Σχεδιασμός έναντι Σεισμικής Διάρρηξης Major Domokos (ΣΓ26)

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Πίνακας συμβόλων

Πρόλογος. Πίνακας συμβόλων Περιεχόμενα Περιεχόμενα Πρόλογος Πίνακας συμβόλων ix xvii xxi 1 Εισαγωγή 1 1.1 Σύντομη ανασκόπηση........................ 2 1.2 Παραδείγματα ζημιών - αστοχιών σε τεχνικά έργα......... 6 1.2.1 Αστοχίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομείς Γεωτεχνικής και Δομοστατικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical and Structural Division Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 2

Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2047 Τα Παραδοσιακά Κτίρια της Λευκάδας με το Διπλό Δομικό Σύστημα και η Αντισεισμική τους Συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Geotechnical Map and Microzonation Study of Volos N. Ionia urban area ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ.Δ. Καθηγητής, Τµ. Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος)

Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος) Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος) Site seismic response analyses in Pafos (Cyprus) ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ, Φ Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. Διδάκτωρ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

METAΠTYXIAKH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

METAΠTYXIAKH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Τ.Ε.Τ.Κ. - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Α. Συρµακέζης 1, Π. Γ. Γιαννόπουλος 2, Σ. Ν. Ασηµακόπουλος 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κ. Α. Συρµακέζης 1, Π. Γ. Γιαννόπουλος 2, Σ. Ν. Ασηµακόπουλος 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 2102 Συγκριτική εκτίµηση της σεισµικής τρωτότητας ιστορικών κατασκευών από τοιχοποιία, µε xρήση των καµπυλών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και. Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και. Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2013-2014 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Συμεών Χριστοδούλου ΚΑΘΗΓΗΤEΣ Σταυρούλα Πανταζοπούλου Πάνος Παπαναστασίου Μιχάλης Πέτρου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Συμεών Χριστοδούλου ΕΠIΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους»

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ανάλυση Λειτουργίας και Έλεγχος Συστήματος Ανεμογεννήτριας Μεταβλητών Στροφών Διασυνδεδεμένης

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Μ.: 2002.05.0037 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Μ.: 2002.05.0037 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Μ.: 2002.05.0037 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα