η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν στο ἑὐρῶπἀϊκο στἑρἑῶμἀ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν στο ἑὐρῶπἀϊκο στἑρἑῶμἀ"

Transcript

1 171 η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν στο ἑὐρῶπἀϊκο στἑρἑῶμἀ μἀριἀνοὐ δ. κἀρἀση Ἕνας ἀπὸ τοὺς λάτρεις τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ Nietzsche, λέει στὴν Γέννηση τῆς τραγωδίας ὅτι τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα «γεννήθηκε ὅπως τὰ τριαντάφυλλα ξεπετιοῦνται μέσα ἀπὸ τὸν ἀγκαθωτὸ θάμνο». Ἔτσι, μέσα ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα, γεννήθηκε καὶ τὸ δίκαιο τὸ δίκαιο ὄχι ὅπως τὸ ἐννοοῦμε σήμερα, ὡς νομικὴ ἐπιστήμη, ἀλλὰ ὡς ἰδέα τοῦ δικαίου. οἱ Ἕλληνες δὲν ἀνέπτυξαν νομικὴ ἐπιστήμη μὲ τὴν σημερινὴ ἔννοια. Ἄσκησαν τὴν νομικὴ σκέψη μὲ ἕναν τρόπο ποὺ προσιδίαζε στὸ πνεῦμα καὶ τὴν ἰδιοσυγκρασία τους ἀλλὰ καὶ στὶς συνθῆκες τῆς ἐποχῆς τους. τὸ πνεῦμα τους στρεφόταν ὄχι πρὸς τὸ μερικὸ καὶ τὸ εἰδικὸ ἀλλὰ πρὸς τὸ γενικὸ καὶ τὸ καθολικό, στρεφόταν πρὸς τὴν θεωρία (ὄχι μὲ τὴν ἔννοια τῆς δικῆς μας «ἰσχνῆς» θεωρίας ἀλλὰ μὲ τὴν ἔννοια μιᾶς θεωρητικῆς ἐνατένισης τοῦ κόσμου στὴν καθολικὴ ἀλληλεξάρτηση τῶν μερῶν του ἕως τὰ ἔσχατα αἴτια τῆς ὕπαρξής του). νομικὴ ἐπιστήμη δὲν ἀνέπτυξαν οὔτε οἱ ρωμαῖοι. Ἡ συμβολὴ τῶν ρωμαίων συνίσταται στὴν ἐπινόηση τῆς τεχνικῆς καὶ ὄχι τῆς ἐπιστήμης τοῦ δικαίου. Ἡ συστηματικὴ νομικὴ ἐπιστήμη, ποὺ στηρίζεται στὴν νομικὴ κατασκευή, εἶναι δημιούργημα μόλις τοῦ 11ου αἰ., ὅταν μὲ τὴν ἀνακάλυψη τοῦ πανδέκτη χρησιμοποιήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ μιὰ συστηματικὴ μέθοδος κατανοήσεως τῆς ἰουστινιάνειας νομοθεσίας ὡς ratio scripta. Ἡ συμβολὴ τῶν Ἑλλήνων στὸ δίκαιο συνίσταται στὸ ὅτι καλλιέργησαν τὴν δικαιικὴ συνείδηση. Ἡ καλλιέργεια αὐτὴ ἦταν τόσο βαθιὰ καὶ οὐσιαστικὴ ποὺ κατόρθωσαν νὰ περάσουν τὸ δίκαιο ἀπὸ τὴν διονυσιακὴ μέθη τοῦ μύθου στὴν ἀπολλώνεια ὀμορφιὰ τοῦ λόγου. τὸ πέρασμα «ἀπὸ τὸν μύθο στὸν λόγο» (αὐτὸ τὸ μέγα καὶ πρῶτο «ἑλληνικὸ θαῦμα») συνετελέσθη καὶ στὸ πεδίο τοῦ δικαίου, ὅπου ἐκδηλώνεται ὡς μετάβαση ἀπὸ τὸ ἄλογο στὸ ἔλλογο στοιχεῖο τοῦ δικαίου. πῶς πραγματοποιήθηκε ἡ μετάβαση αὐτή;

2 172 οι πολιτιστικἑσ ριζἑσ τησ ἑὐρῶπησ πρὶν μποῦμε στὸ ἐρώτημα αὐτό, πρέπει νὰ διευκρινίσουμε ὅτι μετάβαση ἀπὸ τὸν μύθο στὸν λόγο δὲν σημαίνει ἐξαφάνιση τοῦ μύθου (μύθος καὶ λόγος εἶναι μόνιμα στοιχεῖα τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, συνυφασμένα μὲ τὴν ἱστορικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου). μύθος καὶ λόγος, σὰν ἕνα ἀρχαῖο ζεῦγος παλαιστῶν, συμπλέκονται καὶ ἀναμετριοῦνται διαρκῶς, καὶ στὶς μὲν ἀρχαιότερες περιόδους ἀναδεικνύεται νικητὴς ὁ μύθος, στὴν δὲ τελευταία περίοδο τῆς κλασικῆς Ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας ὁ λόγος, χωρὶς ὅμως οὔτε στὴν μία οὔτε στὴν ἄλλη περίπτωση νὰ ἐξαφανίζεται τὸ ἀντίθετο στοιχεῖο. μὲ τὴν ἔννοια αὐτή, ἡ μετάβαση ἀπὸ τὸν μύθο στὸν λόγο τοῦ δικαίου πραγματοποιεῖται σὲ δύο παράλληλα ἐπίπεδα: στὸ ἐπίπεδο τῶν ἰδεῶν καὶ στὸ ἐπίπεδο τῶν θεσμῶν. στὸ ἐπίπεδο τῶν ἰδεῶν, ἡ δικαιικὴ συνείδηση στρέφει τὴν προσοχή της πρὸς τὴν ἰδέα τοῦ δικαίου, τὴν ἔννοια τῆς δικαιοσύνης, τὴν ὁποία προσπαθεῖ νὰ συλλάβει τόσο μὲ τὶς ἄλογες δυνάμεις τῆς ψυχῆς, δηλαδὴ μὲ τὴν ποιητικὴ φαντασία, ὅσο καὶ μὲ τὶς ἔλλογες, δηλαδὴ μὲ τὸν φιλοσοφικὸ στοχασμό. ι. Ἡ ποιητικὴ φαντασία ἀνέδειξε τρεῖς θεμελιακὲς ἔννοιες δικαιοσύνης: τὴν ὀντολογική, τὴν ἠθικὴ καὶ τὴν τραγικὴ ἔννοια. καὶ οἱ τρεῖς κινοῦνται στὸν χῶρο τοῦ μύθου. Ἡ ὀντολογικὴ ἔννοια ἐκφράζεται ἀπὸ τὴν θέμιδα. Ἡ θέμις, κυρίαρχη μορφὴ στὸν Ὅμηρο (Ἰλιάδα), εἶναι ἡ προσωποποιημένη ἰδέα τῆς ὑπέρτατης δικαιοσύνης, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν θεϊκὴ καὶ ἐγκόσμια τάξη ἡ τάξη αὐτὴ καθ ἑαυτήν, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἠθική της ποιότητα. Ἡ ἠθικὴ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης ἐκφράζεται ἀπὸ τὴν δίκη. Ἡ δίκη, κόρη τῆς θέμιδας (μαζὶ μὲ τὴν ἑὐνομία καὶ τὴν ἑἰρήνη), κυρίαρχη μορφὴ στὸν Ἡσίοδο, εἶναι ἡ προσωποποιημένη μορφὴ τῆς ἠθικῆς δικαιοσύνης. Ἡ δικαιοσύνη τρέπεται τώρα πρὸς τὴν ἠθική της φάση ὁ κόσμος διασπᾶται σὲ ἕνα βασίλειο τοῦ «ἑἶναι» καὶ σὲ ἕνα βασίλειο τοῦ «δέοντος». Ἡ ὀντολογικὴ καὶ ἠθικὴ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης ἐνυπάρχει καὶ στοὺς τραγικούς. Ἀλλὰ ἐδῶ κυρίαρχη εἶναι μιὰ ἄλλη ἰδέα: τῆς τραγικῆς δικαιοσύνης. μὲ τὸν ἀἰσχύλο καὶ τὸν σοφοκλῆ εἰσάγεται ὁ δυαδισμὸς θείας καὶ ἀνθρώπινης δικαιοσύνης καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὑπεροχῆς τοῦ θεϊκοῦ δικαίου, ἐνῶ μὲ τὸν ἑὐριπίδη ἡ σύγκρουση μετα-

3 η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν 173 φέρεται σὲ ἀνθρώπινο ἐπίπεδο. Ἡ σύγκρουση θείου καὶ ἀνθρώπινου δικαίου μπορεῖ νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ «Ὕβρη». Ὁ ἄνθρωπος ἁμαρτάνει κατὰ τοῦ θεοῦ, ὅταν μέσα στὴν μέθη τῆς ἀλαζονείας ξεπερνᾶ τὰ ὅρια ποὺ τοῦ ἔχουν ὁρισθεῖ καὶ ὁ ὑβριστὴς προκαλεῖ τότε τὴν μήνιν τῶν θεῶν ἡ νέμεσις καὶ ἡ Ἄτη θὰ ἐπιφέρουν τὴν συντριβή του. στοὺς «πέρσες» τοῦ ἀἰσχύλου, ἡ προπέτεια τοῦ Ξέρξη νὰ δέσει στὶς τεράστιες ἁλυσίδες του τὸν Ἑλλήσποντο, θέλοντας νὰ μετατρέψει τὴν θάλασσα σὲ στεριά, κλονίζει τὴν τάξη τοῦ κόσμου καὶ τιμωρεῖται μὲ τὴν συντριπτικὴ ἥττα τῶν περσῶν στὴν σαλαμίνα. Ὅμως ἡ τραγικὴ σύγκρουση εἶναι ἐγκατεστημένη ἀκόμη πιὸ βαθιά, στὴν ἴδια τὴν ἀνθρώπινη φύση, στὴν ὁποία ἐκβάλλει καὶ ἡ τραγωδία τοῦ δικαίου. πρόκειται γιὰ τὴν «τραγικὴ ἐνοχή». Ἡ «τραγικὴ ἐνοχὴ» ὁρίζεται σὲ ἀντίθεση πρὸς τὴν «ἠθικὴ ἐνοχή». «Ἠθικὴ ἐνοχὴ» εἶναι ἡ ἐνοχὴ ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ ὑπαίτια παράβαση ἠθικῆς ὑποχρεώσεως. «τραγικὴ ἐνοχὴ» εἶναι ἡ ἐνοχὴ χωρὶς πταῖσμα, γιὰ τὴν ὁποία κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ κατηγορήσει κανέναν, καὶ στὴν ὁποία ὁ τραγικὸς ἥρωας περιπίπτει ἀναπότρεπτα, ἀκόμη καὶ ἂν ἐπιλέγει τὴν συγκριτικὰ «καλύτερη συμπεριφορά» (δὲν πηγαίνει ἐκεῖνος στὴν ἐνοχή, ἀλλὰ ἡ ἐνοχὴ ἔρχεται σὲ αὐτόν!). Ἡ τραγικὴ ἐνοχὴ ἐμφανίζεται εἴτε ὡς «τραγικὴ κατάσταση» εἴτε ὡς «τραγικὸ δίλημμα». κορυφαῖο παράδειγμα τοῦ πρώτου εἴδους ἐνοχῆς εἶναι ὁ «οἰδίπους τύραννος» τοῦ σοφοκλέους, καὶ τοῦ δευτέρου εἴδους ἡ «Ὀρέστεια» τοῦ ἀἰσχύλου. Ὁ οἰδίπους τιμωρεῖται χωρὶς νὰ εὐθύνεται προσωπικὰ γιὰ τὰ κρίματά του. Ἔγινε πατροκτόνος καὶ αἱμομίκτης ἀλλὰ χωρὶς νὰ φταίει σὲ τίποτε προσωπικά. Ἀπεναντίας, ἔκανε ὅ,τι περνοῦσε ἀπὸ τὸ χέρι του γιὰ νὰ μὴν κριματίσει. ἀἰτία τῆς συμφορᾶς δὲν εἶναι ἕνα «ἀδίκημα» ἀλλὰ μιὰ «ἁμαρτία», δηλαδὴ ἡ ἄγνοια τῶν συνθηκῶν τῆς πράξεως. Ὁ οἰδίπους δρᾶ μέσα σὲ ἕναν χῶρο ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἐλέγξει. Ἡ ὑποκειμενικὴ ἐνοχὴ εἶναι ἀνύπαρκτη καὶ ἐν τούτοις ὁ πόνος συντριπτικός. τὸ ρῆγμα εἶναι βαθὺ καὶ ἀγεφύρωτο. Ὅσο μικρότερη εἶναι ἡ ἐνοχὴ τόσο μεγαλύτερος εἶναι ὁ πόνος. Ἡ «τραγικὴ κατάσταση» ἀποτελεῖ στοιχεῖο τῆς ἴδιας τῆς πράξεως καὶ ἀνήκει στοὺς ὅρους τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως. διαφορετικὴ ἡ περίπτωση τοῦ Ὀρέστη στὴν αἰσχυλικὴ «Ὀρέστεια». Ὁ Ὀρέστης σκοτώνει τὴν μητέρα του, ὄχι ὅπως ὁ οἰδίπους τὸν πατέρα του, ἐν ἀγνοίᾳ. Γνωρίζει ὅτι σκοτώνει τὴν μητέρα του. τὴν σκοτώνει γιὰ νὰ ἐκδικηθεῖ τὴν δολοφονία τοῦ πατέρα του, ὑπακούοντας στὴν ἐντολὴ τοῦ Ἀπόλλωνα. Ἀλλὰ καὶ ἂν ἐνεργοῦσε διαφορετικά, θὰ εἶχε παραβεῖ τὴν θεϊκὴ προσταγὴ καὶ δὲν θὰ ἀπέφευγε

4 174 οι πολιτιστικἑσ ριζἑσ τησ ἑὐρῶπησ τὶς συνέπειες τῆς παραβάσεως («τραγικὸ δίλημμα»). Ὁ Ὀρέστης, μετὰ ἀπὸ φοβερὴ καταδίωξη τῶν Ἐρινύων, τελικὰ ἀπαλλάσσεται, ἔστω μὲ ἰσοψηφία, γιατὶ δὲν καταλογίσθηκε σὲ αὐτὸν ἡ πράξη ἀφοῦ δὲν μπόρεσε νὰ τὴν ἀποφύγει. οἱ μύθοι ὁμιλοῦν ὑπαινικτικά. ἑἴμαστε τάχα ἕνα παιχνίδι στὰ χέρια τῶν θεῶν, ἢ ἐκφράζουμε μιὰ ποιότητα; τὸ τραγικὸ δράμα μᾶς διδάσκει ὅτι οἱ σφαῖρες τοῦ λογικοῦ, τῆς τάξης καὶ τῆς ἀνθρώπινης δικαιοσύνης εἶναι τρομακτικὰ πεπερασμένες, καὶ ὅτι καμμιὰ πρόοδος δὲν κατορθώνει νὰ μεταθέσει τὰ περιορισμένα τους ὅρια. οἱ τρεῖς αὐτὲς ἔννοιες δικαιοσύνης ὀντολογική, ἠθικὴ καὶ τραγικὴ δὲν χάθηκαν μέσα στὰ βάθη τοῦ μύθου. Ἀλλὰ πέρασαν τὴν πύλη τῆς ἱστορίας, διήνυσαν αἰῶνες καὶ ἔφθασαν ἕως τὶς ἡμέρες μας, γιατὶ καὶ στὴν σύγχρονη φιλοσοφία τοῦ δικαίου γίνεται λόγος γιὰ ὀντολογικὴ θεμελίωση τοῦ δικαίου, γιὰ ἠθικὴ θεμελίωση, ἀλλὰ καὶ γιὰ τραγικὴ σύλληψη τῆς δικαιοσύνης εἴτε στὸ ἐπίπεδο τῶν ἀντινομιῶν τοῦ δικαίου εἴτε στὸ βαθύτερο στρῶμα τῆς ἀνθρώπινης ὑποστάσεως, ἐκεῖ ὅπου τὸ δίκαιο διαδραματίζεται πίσω ἀπὸ τὸ βλέμμα τοῦ ἀνθρώπου καὶ κάτω ἀπὸ τὰ μάτια ἑνὸς ἀόρατου θεοῦ. ιι. περνᾶμε τώρα ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς ποιητικῆς φαντασίας στὸν χῶρο τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ. Ὁ φιλοσοφικὸς στοχασμὸς ἀνέδειξε περισσότερες ἔννοιες δικαιοσύνης: τὴν μαθηματικὴ ἔννοια, ποὺ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τοὺς πυθαγορείους τὴν διαλεκτικὴ ἔννοια, ποὺ ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ τὸν Ἡράκλειτο τὶς σοφιστικὲς ἀπόψεις γιὰ τὸ φυσικὸ δίκαιο τὴν πλατωνική, τὴν ἀριστοτελικὴ καὶ τὴν στωικὴ ἔννοια. Ὅλες αὐτὲς οἱ ἔννοιες δὲν ἀπωλέσθησαν, ἀλλά, ὅπως οἱ ἀντίστοιχες ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ μύθου, ὡς περιούσιοι καρποί, παρέμειναν νωποὶ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες καὶ δημιούργησαν παράδοση στὸν νεώτερο νομικὸ πολιτισμό. στοὺς πυθαγορείους ὀφείλεται ἡ μαθηματικὴ σύλληψη τῆς δικαιοσύνης ὡς ἀριθμητικῆς ἀναλογίας («ἀντιπεπονθός»), ποὺ θεμελιώνεται στὴν κανονικότητα, τὴν τάξη καὶ τὴν ἁρμονία ποὺ ὑπάρχει στὸν φυσικὸ κόσμο καὶ μεταφέρεται στὸν κόσμο τῆς κοινωνίας π.χ. τὸ κακὸ τῆς ἀδικίας ἀνταποδίδεται ἀναλογικῶς μὲ τὸ κακὸ τῆς ποινῆς. στὸν Ἡράκλειτο, ποὺ εἰσήγαγε τὴν διαλεκτικὴ ἀρχὴ τῆς ἁρμονίας τῶν ἀντιθέτων, ἀνάγονται οἱ θεωρίες (ἐγελιανὲς - νεοεγελιανές, μαρξιστικὲς - νεομαρξιστικὲς) γιὰ τὴν διαλεκτικὴ θεμελίωση καὶ λειτουργία τοῦ δικαίου.

5 η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν 175 στοὺς σοφιστὲς ὀφείλεται ἡ θέση τοῦ κεντρικότερου ἴσως προβλήματος τῆς φιλοσοφίας τοῦ δικαίου: Ἡ διάκριση φυσικοῦ καὶ θετικοῦ δικαίου (στοὺς νέους Χρόνους πρῶτος ξαναθέτει τὸ πρόβλημα τοῦ φυσικοῦ δικαίου, ἀναγόμενος στὴν ἀρχαία παράδοση, ὁ Hugo Grotius, ), καθὼς καὶ οἱ εἰδικότερες ἀπόψεις γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ φυσικοῦ δικαίου ὡς τοῦ δικαίου τοῦ ἰσχυροτέρου (καλλικλῆς, κριτίας ἴσως καὶ θρασύμαχος), ἢ ἀντιθέτως τοῦ ἀσθενεστέρου (λυκόφρων, Ἀλκιδάμας, Φαλέας), μὲ ἰσχυρὲς ἀπηχήσεις στὴν νεώτερη φιλοσοφία (Hobbes καὶ Nietzsche ἀφ ἑνός, καὶ θεωρίες τοῦ κοινωνικοῦ συμβολαίου ἀφ ἑτέρου). πλάτων καὶ Ἀριστοτέλης εἶναι οἱ κυριαρχοῦσες φυσιογνωμίες τῆς παγκόσμιας φιλοσοφίας. Ἀπὸ τὸν πλάτωνα πηγάζουν οἱ βασικότερες κατευθύνσεις τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ. Ὁ πλάτων, μὲ τὴν σύλληψη τῆς ἰδεατῆς πολιτείας του τὴν ὁποία οἰκοδομεῖ στὴν ἰδέα τῆς δικαιοσύνης, ἐνέπνευσε τὸ ὅραμα γιὰ μιὰ καλύτερη κοινωνία ἀνθρώπων, τὴν ἀτέρμονη ἀναζήτηση τῆς οὐτοπίας, ὅπως στὰ ἔργα τοῦ ἀὐγουστίνου (πολιτεία τοῦ θεοῦ, ), τοῦ Γεωργίου Γεμιστοῦ πλήθωνος, τοῦ Thomas More (οὐτοπία, 1516), τοῦ Montaigne (Γιὰ τοὺς κανίβαλους, 1580), τοῦ Tommaso Campanella (πολιτεία τοῦ Ἡ - λίου, 1625), τοῦ Francis Bacon (νέα Ἀτλαντίδα, ) καὶ ἄλλων. σημαντικὴ εἶναι καὶ ἡ ἐπίδραση τῆς πλησιέστερης στὴν πραγματικότητα πολιτείας τῶν νόμων. Ἀπὸ ἐδῶ ἐμπνεύστηκε, π.χ., καὶ ὁ Montesquieu τὸ ἔργο του τὸ πνεῦμα τῶν νόμων. Ὁ Ἀριστοτέλης, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν λογική του, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν βάση καὶ τῆς νομικῆς λογικῆς, συνέβαλε καὶ στὴν θεωρία τοῦ δικαίου, ἰδίως μὲ τὸ μνημειῶδες ἑ κεφάλαιο τῶν Ἠθικῶν νικομαχείων, ὅπου μεταξὺ ἄλλων καὶ ἡ διάσημη διάκριση τῆς δικαιοσύνης σὲ διανεμητικὴ καὶ διορθωτική, καὶ τοῦ δικαίου σὲ νόμιμο καὶ ἐπιεικές, καὶ ὁ ὁρισμὸς τῆς ἐπιείκειας ὡς «ἐπανορθώματος νόμου» (Ἠθ. νικ b 26), ποὺ δίνει τὴν λύση στὴν συγκεκριμένη περίπτωση, τὴν λύση ποὺ θὰ ἔδινε ὁ ἴδιος ὁ νομοθέτης ἂν ἦταν ἐκεῖ παρὼν καὶ εἶχε ὑπ ὄψιν τὰ συγκεκριμένα περιστατικά («ὃ κἂν ὁ νομοθέτης αὐτὸς ἂν εἶπεν ἐκεῖ παρών, καὶ εἰ ᾔδει, ἐνομοθέτησεν», Ἠθ. νικ b 27). Ἐπ αὐτῶν, καίριες εἶναι οἱ συμβολὲς τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κ. κωνσταντίνου δεσποτόπουλου. Ἡ μέση στοά, μὲ ἀρχηγέτη τὸν παναίτιο τὸν ρόδιο, συνέβαλε καθοριστικὰ στὴν διαμόρφωση τοῦ πνεύματος τοῦ ρωμαϊκοῦ δικαίου μέσω τῆς ἰδέας τῆς humanitas, τὴν ὁποία ὁ παναίτιος διέπλασε στὸ πλαίσιο τῆς σωκρατικῆς καὶ πλατωνικῆς παραδόσεως. Ἡ ἐπίδραση

6 176 οι πολιτιστικἑσ ριζἑσ τησ ἑὐρῶπησ αὐτὴ ἐκφράζεται γλαφυρὰ στὸν ὁρισμὸ τοῦ δικαίου ἀπὸ τὸν κέλσο, ποὺ ἀναφέρει ὁ οὐλπιανὸς στὴν ἀρχὴ τοῦ πρώτου βιβλίου τῶν πανδεκτῶν (D. 1,1,1 pr.): «ius est ars boni et aequi» («ἔστι γὰρ νόμος τέχνη τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ ἴσου», ὅπως ἀποδόθηκε στὰ βασ. 2,1,1). Ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο τῶν ἰδεῶν περνᾶμε τώρα στὸ ἐπίπεδο τῶν θεσμῶν. Ἡ λέξη «θεσμὸς» προέρχεται ἀπὸ τὸ τίθημι καί, ὡς οὐσιαστικὸ παράγωγο ἀπὸ ρῆμα μὲ παραγωγικὴ κατάληξη (σ)μός, σημαίνει τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐνέργειας, τὸ τεθειμένον. σημειωτέον ὅτι οἱ ἀρχαῖοι ὁμιλοῦν γιὰ θεσμοὺς καὶ ὄχι γιὰ δικαίωμα τὸ δικαίωμα εἶναι νεώτερη «ἀνακάλυψη» (ποὺ ὡς δημόσιο δικαίωμα ὀφείλεται στὸν ἀγγλογαλλικὸ διαφωτισμὸ καὶ ὡς ἰδιωτικὸ δικαίωμα στὸν γερμανὸ Windscheid). οἱ θεσμοὶ κάνουν τὴν πρώτη ἐμφάνισή τους στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν κλοπὴ τῆς «φωτιᾶς» ἀπὸ τοὺς θεούς, ὅπως τὴν περιγράφει ὁ Ἡσίοδος στὸ 11ο κεφάλαιο τῆς θεογονίας του καὶ ὁ ἀἰσχύλος στὸν προμηθέα δεσμώτη. μὲ τοὺς θεσμοὺς ὁ ἄνθρωπος ἐξέρχεται ἀπὸ τὴν χώρα τῶν κυκλώπων καὶ εἰσέρχεται στὸν κόσμο τοῦ ἀνθρώπινου πολιτισμοῦ. μέτρο τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι τὸ δίκαιο τὸ δίκαιο τῶν θεσμῶν. τὸ πρῶτο παράδειγμα θεσμοῦ στοὺς Ἕλληνες εἶναι ὁ γάμος ὁ γάμος ὡς ἡ ἀρχέγονη τάξη τοῦ βίου, ἡ κυψέλη τῆς ὅλης ἀνθρώπινης συμβιώσεως καὶ κοινωνικῆς ὀργανώσεως. δότειρα καὶ προστάτιδα τοῦ γάμου καὶ τῆς γυναίκας, θεὰ τῆς γῆς, τῆς γεωργίας καὶ τῆς γονιμότητας εἶναι ἡ «θεσμοφόρος» δήμητρα. δύο εἶναι οἱ πηγὲς (λόγοι ἰσχύος) τοῦ θεσμοῦ: τὸ ἔθιμο καὶ ὁ νόμος. τὸ ἔθιμο εἶναι ἔκφραση τῆς μυθικῆς σκέψεως ὁ νόμος ἔκφραση τῆς λογικῆς σκέψεως. Ἡ σχέση ἐθίμου καὶ νόμου εἶναι ἄρα σχέση μύθου καὶ λόγου. Ἡ ἱστορία τοῦ δικαίου κινεῖται καὶ ἐδῶ ὅπως στὸ πεδίο τῶν ἰδεῶν σταδιακὰ ἀλλὰ σταθερὰ ἀπὸ τὸν μύθο στὸν λόγο, ἀπὸ τὸ ἔθιμο στὸν νόμο. ι. τὸ ἔθιμο εἶναι ἡ κύρια πηγὴ τοῦ δικαίου κατὰ τὶς τρεῖς πρῶτες περιόδους τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ δικαίου. κατὰ τὴν πρώτη περίοδο (ποὺ περιλαμβάνει κυρίως τὴν μυκηναϊκὴ ἐποχὴ) πηγὴ τοῦ ἐθιμικοῦ δικαίου εἶναι ἡ δίκη, μὲ τὴν ὁποία ὁ βασιλεὺς (θεσμοπόλος, δικασπόλος) ἀπονέμει δικαιοσύνη μὲ βάση τὶς ἐντολὲς τῆς θέμιδος, τὶς περίφημες «θέμιστες», δηλαδὴ τὸν ἱερὸ κώδικα ποὺ περιέχει τοὺς θεμελιακοὺς κανόνες τῆς κοινωνικῆς ζωῆς σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις της

7 η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν 177 (θρησκευτική, πολιτική, νομική). Ἀργότερα ἡ δίκη ἀποκτᾶ τὴν μορφὴ διαιτησίας, ποὺ ἦταν θεσμὸς προαιρετικός. κατὰ τὴν δεύτερη περίοδο τοῦ ἑλληνικοῦ δικαίου (ἀπὸ τὸ ἔτος 800 μέχρι τὸ 650 π.χ., περίοδος τῆς ἀριστοκρατίας), πηγὴ τοῦ ἐθιμικοῦ δικαίου ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἡ δίκη ἀλλὰ μὲ διαφορετικὸ περιεχόμενο. δίκη δὲν εἶναι πλέον ἡ ἐλεύθερη ἀπόφαση τοῦ βασιλέως ἢ ἡ ἑκούσια διαιτησία εἶναι ἡ δικαστικὴ ἀπόφαση ποὺ ἐκδίδεται ἀπὸ δημόσια ἀρχή, τοὺς ἄρχοντες (δηλαδὴ τὴν νέα τάξη τῆς ἀριστοκρατίας τοῦ γένους ποὺ ἀντικατέστησε τὸν βασιλέα) καὶ γίνεται ἐξαναγκαστὴ μὲ πολιτειακὴ δύναμη. Ἡ διαιτητικὴ δικαιοσύνη ἀρχίζει δειλὰ νὰ μεταβάλλεται σὲ ὑποχρεωτική ἡ ἰδιωτικὴ δικαιοσύνη σὲ κρατική. κατὰ τὴν ἑπόμενη τρίτη ἱστορικὴ περίοδο (ἀπὸ τὸ ἔτος 600 περίπου μέχρι τὸ 508 π.χ.), ποὺ εἶναι ἡ περίοδος τῶν «θεσμοθετῶν», τὸ ἐθιμικὸ δίκαιο ὑποχωρεῖ σταδιακὰ ὑπὲρ τῶν κωδικοποιήσεων. Ἀναφέρουμε τὸν κώδικα τοῦ ζαλεύκου, τὸν κώδικα τοῦ Χαρώνδα, τὸν περίφημο κώδικα τῆς Γόρτυνος στὴν κρήτη καὶ τοὺς κώδικες τοῦ δράκωνος (621/20) καὶ τοῦ σόλωνος (594/3) στὴν Ἀθήνα. ιι. τὸ μεγάλο ἅλμα ἐπιτελέσθηκε κατὰ τὴν τέταρτη καὶ τελευταία περίοδο τοῦ ἑλληνικοῦ δικαίου (ἀπὸ τὸ ἔτος 508 μέχρι τὸ 146 π.χ.), ὁπότε σημειώνεται μετάβαση ἀπὸ τὸ ἔθιμο στὸν νόμο. Ὁ παλαιὸς θεσμὸς μεταβάλλεται σὲ ἕναν νέο θεσμό, ποὺ ἔχει ὡς πηγή του ὄχι πλέον τὸ (ἄγραφο) κωδικοποιημένο ἔθιμο ἀλλὰ ἕναν ἄλλο πρωτόγνωρο κανόνα δικαίου, τὸν νόμο, ὁ ὁποῖος προβλέπει καὶ ρυθμίζει μὲ σαφήνεια τὴν ὀργάνωση καὶ λειτουργία τοῦ νέου θεσμοῦ. Ἡ λέξη «νόμος» (ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ «νέμω») ὑπῆρχε ἤδη μὲ διαφορετικὲς χρήσεις, ἀλλὰ μὲ τὴν ἔννοια τοῦ κανόνα δικαίου χρησιμοποιεῖται γιὰ πρώτη φορὰ στὸ σύνταγμα τοῦ κλεισθένη (507/506). Ἡ μετάβαση ἀπὸ τὴν μία δικαιικὴ φάση στὴν ἄλλη εἶναι ποιοτική. Ὁ νόμος «θρονιάζεται τώρα στὴν θέση τοῦ βασιλιᾶ στὸ κέντρο τῆς πόλης!». ἑἶναι ὁ νόμος τῆς κλασικῆς πόλεως, τῆς δημοκρατικῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, ποὺ σημάδεψε τὴν ἀρχὴ μιᾶς νέας ἐποχῆς στὴν ἱστορία τοῦ δικαίου καὶ χαρακτηρίζει τὴν κατοπινὴ ἱστορικὴ ἐξέλιξη μέχρι σήμερα. τὰ βασικά του χαρακτηριστικὰ συμπίπτουν σχεδὸν μὲ ἐκεῖνα τοῦ σύγχρονου νόμου, καὶ εἶναι τὰ ἑξῆς: Ὁ νόμος εἶναι γραπτός, ἂν καὶ στὴν ἀρχὴ δήλωνε χωρὶς διάκριση τόσο τὸ γραπτὸ-νομοθετημένο δίκαιο («νόμος γεγραμμένος») ὅσο καὶ τὸ ἄγραφο-ἐθιμικὸ δίκαιο («νόμος ἄγραφος»). Ἀποκτᾶ γενικὴ καὶ ἀφηρημένη διατύπωση, ὥστε νὰ καταλαμβάνει πε-

8 178 οι πολιτιστικἑσ ριζἑσ τησ ἑὐρῶπησ ρισσότερες ἀτομικὲς περιπτώσεις, ἀλλὰ οἱ διάφοροι νόμοι δὲν ἐμφανίζουν συνοχὴ καὶ ἑνότητα. ἑἶναι ὄχι ἀριστοκρατικὸς ἀλλὰ δημοκρατικός, διότι δὲν εἶναι γνωστὸς μόνον στοὺς ἄρχοντες ποὺ τὸν κληρονόμησαν ἀπὸ τοὺς θεούς, ἀλλὰ σὲ ὅλους, ἀνήκει σὲ ὅλους, καὶ γιὰ νὰ ἰσχύσει πρέπει νὰ ψηφισθεῖ μὲ μιὰ ὁρισμένη διαδικασία ἀπὸ τὸν λαό. ἑἶναι «πολιτικός» («νόμος τῆς πόλεως»), διότι ἰσχύει μόνον γιὰ τοὺς πολίτες τῆς πόλεως καὶ ὄχι γιὰ ὅλους τοὺς κατοίκους της, ὄχι γιὰ τοὺς ξένους καὶ τοὺς δούλους. ἑἶναι ὁ μέσος ὅρος, τὸ κοινὸ μέτρο, ποὺ ἐξυπηρετεῖ καλύτερα τὸ γενικὸ (κοινὸ) συμφέρον, παρέχει τὸν μεγαλύτερο δυνατὸ βαθμὸ ἰσότητας, ἐξασφαλίζει τὴν ἐλευθερία τοῦ πολίτη, ἀλλὰ καὶ ἀντιτίθεται στὶς ὑπερβολές της καὶ συγκρατεῖ τὰ ἀτομικὰ καὶ συλλογικὰ πάθη. Ἀλλὰ ὡς ἀνθρώπινο ἔργο δὲν εἶναι αἰώνιος καὶ ἀπαραβίαστος παρὰ ταῦτα, ὅμως, εἶναι δεσμευτικὸς ὡς ἔκφραση τῆς θελήσεως τῆς δημοκρατικῆς πόλεως. Ἀνοίγει στὴν δημοκρατία τὶς πύλες της, ἀλλὰ καὶ συγχρόνως τὴν ρίχνει στὰ δεσμά της. ἑἶναι «πανίσχυρος», ποὺ μπορεῖ νὰ τὸν καταλύσει ὁ λαὸς ἀλλὰ ποτὲ νὰ τὸν παραβιάσει ὁ μεμονωμένος πολίτης. τὴν πόλη κυβερνοῦν ὄχι «νόμοι», ἀλλὰ ὁ νόμος, δηλαδὴ ἡ πολιτειακὴ σκέψη, ὁ «νοῦς» (Ἀναξαγόρας), ὡς ἡ ἔκφραση τῆς ἰδέας τοῦ δικαίου. Ὁ πινδαρικὸς λόγος γίνεται ἀλήθεια μὲ ἕνα βαθύτερο νόημα ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ τὸ ἐπινόησε ὁ ἴδιος ὁ ποιητής: «νόμος ὁ πάντων βασιλεύς». οἱ ἐπιδράσεις εἶναι καθολικὲς καὶ ἐπηρεάζουν σχεδὸν ὅλους τοὺς μεταγενέστερους θεσμούς. περιοριζόμαστε ὅμως ἐδῶ μόνον στὶς πηγές. οἱ πηγὲς τοῦ δικαίου τῶν θεσμῶν ποὺ ἀνέβλυσαν ἀπὸ τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ἔγιναν νερομάνες καὶ γονιμοποίησαν τὸ ἔδαφος ὁλόκληρου τοῦ εὐρωπαϊκοῦ δικαίου. Ἔθιμο καὶ νόμος μπορεῖ νὰ ἄλλαξαν περιεχόμενο ἀλλὰ παρέμειναν οἱ πηγὲς τῶν θεσμῶν. καὶ μεταξύ τους ἀναμετριοῦνται τὸ ἴδιο, ὅπως στὴν ἀρχαία ἐποχή. νικητὴς ἀναδεικνύεται ὁ νόμος, ἀλλὰ χωρὶς τὸ ἔθιμο νὰ ἐξαφανίζεται. τὸ ἄλογο στοιχεῖο ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει. Ἐκεῖνο ποὺ δὲν ὑπάρχει πιὰ εἶναι ἡ ποιητική του πνοή, ἡ ποιητικὴ διάσταση τοῦ δικαίου ποὺ τόσο ὡραῖα συνέλαβε ὁ P. Calamandrei: «στὴν Ἑλλάδα ἀκόμη καὶ οἱ νομικοὶ θεσμοὶ ἐξιδανικεύονται μέσα σὲ μία ἀτμόσφαιρα ποίησης βρίσκουν στὴν ἱστορία περιπτώσεις ποὺ μετατρέπουν τὸ ὅποιο δικαστηριακὸ γίγνεσθαι σὲ ὑψηλῆς ποιότητας ἀνθρώπινα δράματα. δὲν μποροῦμε νὰ λησμονοῦμε ὅτι τὶς μυθικὲς ἀπαρχὲς τοῦ Ἀρείου πάγου ὁ ἀἰσχύλος τὶς θεώρησε ἄξιες νὰ ὑμνηθοῦν, καὶ ὅτι στὸ ἐπίκεντρο τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας βρίσκεται μία δίκη στὴν ὁποία ἕνας

9 η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν 179 ἀθῶος ὀρθώνει τὸ ἀνάστημά του γιὰ νὰ ὑπερασπίσει τὴν ἁγιότητα μιᾶς ἀποφάσεως αὐτῆς ἀκριβῶς ἡ ὁποία τὸν ὁδήγησε ἀδίκως στὸν θάνατο». ἀὐτὴ ἡ ποιητικὴ διάσταση χάθηκε. Ἀλλὰ ἄφησε πίσω της μιὰ λάμψη ποὺ μὲ ἄλλους πολλοὺς τρόπους ἀκτινοβολεῖ καὶ σήμερα στὸ εὐρωπαϊκὸ στερέωμα. τὸ τριαντάφυλλο, ποὺ ὁ Nietzsche ἔβλεπε νὰ «ξεπετιέται μέσα ἀπὸ τὸν ἀγκαθωτὸ θάμνο», δὲν ἦταν ἕνα κοινὸ τριαντάφυλλο ἦταν ἑκατόφυλλο.

Η ακτινοβολία των ελληνικών δικαιικών ιδεών και θεσµών στο ευρωπαϊκό στερέωµα. ΜΑΡΙΑΝΟΥ. ΚΑΡΑΣΗ Οµότ. καθηγητή ΑΠΘ Αντεπ. µέλους Ακαδηµίας Αθηνών

Η ακτινοβολία των ελληνικών δικαιικών ιδεών και θεσµών στο ευρωπαϊκό στερέωµα. ΜΑΡΙΑΝΟΥ. ΚΑΡΑΣΗ Οµότ. καθηγητή ΑΠΘ Αντεπ. µέλους Ακαδηµίας Αθηνών Η ακτινοβολία των ελληνικών δικαιικών ιδεών και θεσµών στο ευρωπαϊκό στερέωµα ΜΑΡΙΑΝΟΥ. ΚΑΡΑΣΗ Οµότ. καθηγητή ΑΠΘ Αντεπ. µέλους Ακαδηµίας Αθηνών Ι. Ενας από τους λάτρεις του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13. Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν

Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13. Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν I. Ψυχανάλυση καὶ ἐπιστῆμες τοῦ πολιτισμοῦ Ἡ ψυχανάλυση,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος

Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος 1 Κυριακὴ 11.00, Ἡμερίδα γιὰ τὴν Εὐθανασία Πολιτιστικὸ Κέντρο Ἀρχάγγελος Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος Ἡ σημερινὴ Ἡμερίδα ἐγκαινιάζει τὶς δραστηριότητες τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Καραμανλής Ομιλία αποδοχής του Βραβείου Καρλομάγνος

Κωνσταντίνος Καραμανλής Ομιλία αποδοχής του Βραβείου Καρλομάγνος Κωνσταντίνος Καραμανλής Ομιλία αποδοχής του Βραβείου Καρλομάγνος Ομιλία στην σχετική τελετή στο δημαρχείο του Άαχεν, στις 4.5.1978, καταδεικνύουσα τους ευρωπαϊκούς οραματισμούς του Κύριε Δήμαρχε, Σᾶς ἐκφράζω

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Σχέση Ἀρετῆς καὶ Εὐδαιμονίας στὸ ἔργο «Ἠθικὰ Νικομάχεια» τοῦ Σταγειρίτη φιλοσόφου Ἀριστοτέλη. Δρ. Εἰρήνης Ἀρτέμη Θεολόγου- Φιλολόγου PhD & ΜΑ

Ἡ Σχέση Ἀρετῆς καὶ Εὐδαιμονίας στὸ ἔργο «Ἠθικὰ Νικομάχεια» τοῦ Σταγειρίτη φιλοσόφου Ἀριστοτέλη. Δρ. Εἰρήνης Ἀρτέμη Θεολόγου- Φιλολόγου PhD & ΜΑ Ἡ Σχέση Ἀρετῆς καὶ Εὐδαιμονίας στὸ ἔργο «Ἠθικὰ Νικομάχεια» τοῦ Σταγειρίτη φιλοσόφου Ἀριστοτέλη. Δρ. Εἰρήνης Ἀρτέμη Θεολόγου- Φιλολόγου PhD & ΜΑ Θεολογίας ΑΘΗΝΑ 2012 1 Εἰσαγωγή: Ἡ ἔννοια τῆς ἀρετῆς Ὁ ταγειρίτης

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση 17η Φεβρουαρίου 1914, Ἡ ἡμέρα Ἀνακηρύξεως τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀποτελεῖ κορυφαῖο ὁρόσημο στὴν πολυκύμαντη ἱστορικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

Άμπροουζ Μπηρς (Ambrose Bierce)

Άμπροουζ Μπηρς (Ambrose Bierce) http://hallofpeople.com/gr/ Άμπροουζ Μπηρς (Ambrose Bierce) Fantastic Fables, G.P. Putnam s Sons, New York, 1899. Από: bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com Ὁ φιλεύσπλαχνος γιατρός (The Compassionate

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Γεώργιος Κοντόπουλος Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 1) Εἰσαγωγή Mία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι παγκόσμιοι. Δηλαδὴ οἱ ἴδιοι φυσικοὶ νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ παραβολὲς δὲν κινοῦνται στὸ ψυχολογικὸ ἐπίπεδο, οὔτε ἀποσκοποῦν

Οἱ παραβολὲς δὲν κινοῦνται στὸ ψυχολογικὸ ἐπίπεδο, οὔτε ἀποσκοποῦν Ο ΑΣΩΤΟΣ ΥΙΟΣ Κατὰ Λουκάν, 15, 11-32 Οἱ παραβολὲς δὲν κινοῦνται στὸ ψυχολογικὸ ἐπίπεδο, οὔτε ἀποσκοποῦν στὴν ψυχολογική μας ἐξέλιξη καὶ ἀποκατάσταση καὶ τὴν ἐξ αὐτῶν προερχόμενη αὐτοδικαίωσή μας, ἡ ὁποία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀξιότιμοι κύριοι Καθηγητές, Κυρίες καὶ κύριοι, Γίνεται συχνὰ σήμερα λόγος γιὰ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται «κρίση τοῦ γάμου», «κρίση τῆς οἰκογένειας».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΖΟΖΕΦ Ρ. ΣΤΡΕΓΕΡ ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ἡ σημασία τοῦ κράτους Σήμερα θεωροῦμε τὸ κράτος σὰν κάτι δεδομένο. Διαμαρτυρόμαστε γιὰ τὶς ἀξιώσεις του,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κεφάλαιο 1 ο 1.1 ΆΝΘΡΩΠΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΝ 1/6 Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αικατερίνη Καλέρη, Αν. Καθηγήτρια το μάθημα Αισθητική διδάσκεται στο 4ο έτος, Ζ εξάμηνο εισάγει στις κλασσικές έννοιες και θεωρίες της φιλοσοφίας της τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 85 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΠυρΟΣ βρυωνησ Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν νὰ ὀργανώσει τρία ξεχωριστὰ συνέδρια σχετικὰ μὲ τὴν (τὶς) ἡμερομηνία (ες) καὶ τὴν (τὶς) προέλευση (εις) τῶν σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Σωτηρία κατορθώνεται καὶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου

Ἡ Σωτηρία κατορθώνεται καὶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου 77 Ἡ Σωτηρία κατορθώνεται καὶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου «Οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν Υἱόν, εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ Υἱός, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ Υἱὸς ἀποκαλύψαι»

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό.

Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό. Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό. Λεβάντες (216x166 ἑκ.) 1956, λάδι. Συνομιλία τοῦ Φοίβου Ἰ. Πιομπίνου μὲ τὸν Θεόδωρο Στάμο, τὸν ἕλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά» Ελευθερίου Βενιζέλου 237, Γάζι Τηλ./Fax: 2810 823411 email: syxekp@gmail. com www.syekp.gr Βρέντζου Μαρία, Φιλόλογος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλη «Πολιτικά»

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Τμήμα 5 ης -6 ης Δημοτικού Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012 Θαλής ο Μιλήσιος 630/635 π.χ. 543 π.χ. Ο πρώτος φιλόσοφος! Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανήκει στους προσωκρατικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 18 ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ὅταν ἀντιμετωπίζουμε μία κρίση σὲ ἕνα ὁποιοδήποτε θέμα καὶ συναισθανόμαστε τὶς δυσκολίες ποὺ ἔχουμε γιὰ νά τὴν ξεπεράσουμε, εὑρισκόμενοι σὲ κίνδυνο πραγματικὸ ἢ φανταστικὸ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

«Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα»

«Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα» «Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα» Ὁ γάμος, ὡς ἔννομη συζυγία, ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες θεσμικὲς κατακτήσεις τοῦ ἀνθρώπου, μὲ ἡλικία μεγαλύτερη τῶν εἴκοσι

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου

Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου Ενότητα 5: Η πολιτεία των Αθηναίων Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 9: Η σχέση μεταξύ νόμου και ελευθερίας. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 9: Η σχέση μεταξύ νόμου και ελευθερίας. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ενότητα 9: Η σχέση μεταξύ νόμου και ελευθερίας Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοποί ενότητας 1. Διττός χαρακτήρας Συντάγματος 2. Διάκριση θεσμού-κανόνα 3. Η σχέση λόγου - πνεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ- ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ- ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ- ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Βιογραφικά στοιχεία Ο Θεόφιλος θεωρείται ως ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς Έλληνες λαϊκούς ζωγράφους. Γεννήθηκε κατά το διάστημα 1867 1870 στη Βαρειά της Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * *

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * * 1 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα 2015 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα Ὁ ὁσιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Τ: dfilipp at hotmail dot com

Η/Τ: dfilipp at hotmail dot com eutypon22-23 2010/1/25 9:54 page 25 #29 Εὔτυπον, τεῦχος 22-23 Οκτώβριος/October 2009 25 Ἀναζητώντας τὶς πρῶτες ἑλληνικὲς ἐκδόσεις στὸν Νέο Κόσμο Δημήτριος Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 387 00 Ἀγριὰ Βόλου Η/Τ:

Διαβάστε περισσότερα