η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν στο ἑὐρῶπἀϊκο στἑρἑῶμἀ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν στο ἑὐρῶπἀϊκο στἑρἑῶμἀ"

Transcript

1 171 η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν στο ἑὐρῶπἀϊκο στἑρἑῶμἀ μἀριἀνοὐ δ. κἀρἀση Ἕνας ἀπὸ τοὺς λάτρεις τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ Nietzsche, λέει στὴν Γέννηση τῆς τραγωδίας ὅτι τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα «γεννήθηκε ὅπως τὰ τριαντάφυλλα ξεπετιοῦνται μέσα ἀπὸ τὸν ἀγκαθωτὸ θάμνο». Ἔτσι, μέσα ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα, γεννήθηκε καὶ τὸ δίκαιο τὸ δίκαιο ὄχι ὅπως τὸ ἐννοοῦμε σήμερα, ὡς νομικὴ ἐπιστήμη, ἀλλὰ ὡς ἰδέα τοῦ δικαίου. οἱ Ἕλληνες δὲν ἀνέπτυξαν νομικὴ ἐπιστήμη μὲ τὴν σημερινὴ ἔννοια. Ἄσκησαν τὴν νομικὴ σκέψη μὲ ἕναν τρόπο ποὺ προσιδίαζε στὸ πνεῦμα καὶ τὴν ἰδιοσυγκρασία τους ἀλλὰ καὶ στὶς συνθῆκες τῆς ἐποχῆς τους. τὸ πνεῦμα τους στρεφόταν ὄχι πρὸς τὸ μερικὸ καὶ τὸ εἰδικὸ ἀλλὰ πρὸς τὸ γενικὸ καὶ τὸ καθολικό, στρεφόταν πρὸς τὴν θεωρία (ὄχι μὲ τὴν ἔννοια τῆς δικῆς μας «ἰσχνῆς» θεωρίας ἀλλὰ μὲ τὴν ἔννοια μιᾶς θεωρητικῆς ἐνατένισης τοῦ κόσμου στὴν καθολικὴ ἀλληλεξάρτηση τῶν μερῶν του ἕως τὰ ἔσχατα αἴτια τῆς ὕπαρξής του). νομικὴ ἐπιστήμη δὲν ἀνέπτυξαν οὔτε οἱ ρωμαῖοι. Ἡ συμβολὴ τῶν ρωμαίων συνίσταται στὴν ἐπινόηση τῆς τεχνικῆς καὶ ὄχι τῆς ἐπιστήμης τοῦ δικαίου. Ἡ συστηματικὴ νομικὴ ἐπιστήμη, ποὺ στηρίζεται στὴν νομικὴ κατασκευή, εἶναι δημιούργημα μόλις τοῦ 11ου αἰ., ὅταν μὲ τὴν ἀνακάλυψη τοῦ πανδέκτη χρησιμοποιήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ μιὰ συστηματικὴ μέθοδος κατανοήσεως τῆς ἰουστινιάνειας νομοθεσίας ὡς ratio scripta. Ἡ συμβολὴ τῶν Ἑλλήνων στὸ δίκαιο συνίσταται στὸ ὅτι καλλιέργησαν τὴν δικαιικὴ συνείδηση. Ἡ καλλιέργεια αὐτὴ ἦταν τόσο βαθιὰ καὶ οὐσιαστικὴ ποὺ κατόρθωσαν νὰ περάσουν τὸ δίκαιο ἀπὸ τὴν διονυσιακὴ μέθη τοῦ μύθου στὴν ἀπολλώνεια ὀμορφιὰ τοῦ λόγου. τὸ πέρασμα «ἀπὸ τὸν μύθο στὸν λόγο» (αὐτὸ τὸ μέγα καὶ πρῶτο «ἑλληνικὸ θαῦμα») συνετελέσθη καὶ στὸ πεδίο τοῦ δικαίου, ὅπου ἐκδηλώνεται ὡς μετάβαση ἀπὸ τὸ ἄλογο στὸ ἔλλογο στοιχεῖο τοῦ δικαίου. πῶς πραγματοποιήθηκε ἡ μετάβαση αὐτή;

2 172 οι πολιτιστικἑσ ριζἑσ τησ ἑὐρῶπησ πρὶν μποῦμε στὸ ἐρώτημα αὐτό, πρέπει νὰ διευκρινίσουμε ὅτι μετάβαση ἀπὸ τὸν μύθο στὸν λόγο δὲν σημαίνει ἐξαφάνιση τοῦ μύθου (μύθος καὶ λόγος εἶναι μόνιμα στοιχεῖα τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, συνυφασμένα μὲ τὴν ἱστορικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου). μύθος καὶ λόγος, σὰν ἕνα ἀρχαῖο ζεῦγος παλαιστῶν, συμπλέκονται καὶ ἀναμετριοῦνται διαρκῶς, καὶ στὶς μὲν ἀρχαιότερες περιόδους ἀναδεικνύεται νικητὴς ὁ μύθος, στὴν δὲ τελευταία περίοδο τῆς κλασικῆς Ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας ὁ λόγος, χωρὶς ὅμως οὔτε στὴν μία οὔτε στὴν ἄλλη περίπτωση νὰ ἐξαφανίζεται τὸ ἀντίθετο στοιχεῖο. μὲ τὴν ἔννοια αὐτή, ἡ μετάβαση ἀπὸ τὸν μύθο στὸν λόγο τοῦ δικαίου πραγματοποιεῖται σὲ δύο παράλληλα ἐπίπεδα: στὸ ἐπίπεδο τῶν ἰδεῶν καὶ στὸ ἐπίπεδο τῶν θεσμῶν. στὸ ἐπίπεδο τῶν ἰδεῶν, ἡ δικαιικὴ συνείδηση στρέφει τὴν προσοχή της πρὸς τὴν ἰδέα τοῦ δικαίου, τὴν ἔννοια τῆς δικαιοσύνης, τὴν ὁποία προσπαθεῖ νὰ συλλάβει τόσο μὲ τὶς ἄλογες δυνάμεις τῆς ψυχῆς, δηλαδὴ μὲ τὴν ποιητικὴ φαντασία, ὅσο καὶ μὲ τὶς ἔλλογες, δηλαδὴ μὲ τὸν φιλοσοφικὸ στοχασμό. ι. Ἡ ποιητικὴ φαντασία ἀνέδειξε τρεῖς θεμελιακὲς ἔννοιες δικαιοσύνης: τὴν ὀντολογική, τὴν ἠθικὴ καὶ τὴν τραγικὴ ἔννοια. καὶ οἱ τρεῖς κινοῦνται στὸν χῶρο τοῦ μύθου. Ἡ ὀντολογικὴ ἔννοια ἐκφράζεται ἀπὸ τὴν θέμιδα. Ἡ θέμις, κυρίαρχη μορφὴ στὸν Ὅμηρο (Ἰλιάδα), εἶναι ἡ προσωποποιημένη ἰδέα τῆς ὑπέρτατης δικαιοσύνης, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν θεϊκὴ καὶ ἐγκόσμια τάξη ἡ τάξη αὐτὴ καθ ἑαυτήν, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἠθική της ποιότητα. Ἡ ἠθικὴ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης ἐκφράζεται ἀπὸ τὴν δίκη. Ἡ δίκη, κόρη τῆς θέμιδας (μαζὶ μὲ τὴν ἑὐνομία καὶ τὴν ἑἰρήνη), κυρίαρχη μορφὴ στὸν Ἡσίοδο, εἶναι ἡ προσωποποιημένη μορφὴ τῆς ἠθικῆς δικαιοσύνης. Ἡ δικαιοσύνη τρέπεται τώρα πρὸς τὴν ἠθική της φάση ὁ κόσμος διασπᾶται σὲ ἕνα βασίλειο τοῦ «ἑἶναι» καὶ σὲ ἕνα βασίλειο τοῦ «δέοντος». Ἡ ὀντολογικὴ καὶ ἠθικὴ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης ἐνυπάρχει καὶ στοὺς τραγικούς. Ἀλλὰ ἐδῶ κυρίαρχη εἶναι μιὰ ἄλλη ἰδέα: τῆς τραγικῆς δικαιοσύνης. μὲ τὸν ἀἰσχύλο καὶ τὸν σοφοκλῆ εἰσάγεται ὁ δυαδισμὸς θείας καὶ ἀνθρώπινης δικαιοσύνης καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὑπεροχῆς τοῦ θεϊκοῦ δικαίου, ἐνῶ μὲ τὸν ἑὐριπίδη ἡ σύγκρουση μετα-

3 η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν 173 φέρεται σὲ ἀνθρώπινο ἐπίπεδο. Ἡ σύγκρουση θείου καὶ ἀνθρώπινου δικαίου μπορεῖ νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ «Ὕβρη». Ὁ ἄνθρωπος ἁμαρτάνει κατὰ τοῦ θεοῦ, ὅταν μέσα στὴν μέθη τῆς ἀλαζονείας ξεπερνᾶ τὰ ὅρια ποὺ τοῦ ἔχουν ὁρισθεῖ καὶ ὁ ὑβριστὴς προκαλεῖ τότε τὴν μήνιν τῶν θεῶν ἡ νέμεσις καὶ ἡ Ἄτη θὰ ἐπιφέρουν τὴν συντριβή του. στοὺς «πέρσες» τοῦ ἀἰσχύλου, ἡ προπέτεια τοῦ Ξέρξη νὰ δέσει στὶς τεράστιες ἁλυσίδες του τὸν Ἑλλήσποντο, θέλοντας νὰ μετατρέψει τὴν θάλασσα σὲ στεριά, κλονίζει τὴν τάξη τοῦ κόσμου καὶ τιμωρεῖται μὲ τὴν συντριπτικὴ ἥττα τῶν περσῶν στὴν σαλαμίνα. Ὅμως ἡ τραγικὴ σύγκρουση εἶναι ἐγκατεστημένη ἀκόμη πιὸ βαθιά, στὴν ἴδια τὴν ἀνθρώπινη φύση, στὴν ὁποία ἐκβάλλει καὶ ἡ τραγωδία τοῦ δικαίου. πρόκειται γιὰ τὴν «τραγικὴ ἐνοχή». Ἡ «τραγικὴ ἐνοχὴ» ὁρίζεται σὲ ἀντίθεση πρὸς τὴν «ἠθικὴ ἐνοχή». «Ἠθικὴ ἐνοχὴ» εἶναι ἡ ἐνοχὴ ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ ὑπαίτια παράβαση ἠθικῆς ὑποχρεώσεως. «τραγικὴ ἐνοχὴ» εἶναι ἡ ἐνοχὴ χωρὶς πταῖσμα, γιὰ τὴν ὁποία κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ κατηγορήσει κανέναν, καὶ στὴν ὁποία ὁ τραγικὸς ἥρωας περιπίπτει ἀναπότρεπτα, ἀκόμη καὶ ἂν ἐπιλέγει τὴν συγκριτικὰ «καλύτερη συμπεριφορά» (δὲν πηγαίνει ἐκεῖνος στὴν ἐνοχή, ἀλλὰ ἡ ἐνοχὴ ἔρχεται σὲ αὐτόν!). Ἡ τραγικὴ ἐνοχὴ ἐμφανίζεται εἴτε ὡς «τραγικὴ κατάσταση» εἴτε ὡς «τραγικὸ δίλημμα». κορυφαῖο παράδειγμα τοῦ πρώτου εἴδους ἐνοχῆς εἶναι ὁ «οἰδίπους τύραννος» τοῦ σοφοκλέους, καὶ τοῦ δευτέρου εἴδους ἡ «Ὀρέστεια» τοῦ ἀἰσχύλου. Ὁ οἰδίπους τιμωρεῖται χωρὶς νὰ εὐθύνεται προσωπικὰ γιὰ τὰ κρίματά του. Ἔγινε πατροκτόνος καὶ αἱμομίκτης ἀλλὰ χωρὶς νὰ φταίει σὲ τίποτε προσωπικά. Ἀπεναντίας, ἔκανε ὅ,τι περνοῦσε ἀπὸ τὸ χέρι του γιὰ νὰ μὴν κριματίσει. ἀἰτία τῆς συμφορᾶς δὲν εἶναι ἕνα «ἀδίκημα» ἀλλὰ μιὰ «ἁμαρτία», δηλαδὴ ἡ ἄγνοια τῶν συνθηκῶν τῆς πράξεως. Ὁ οἰδίπους δρᾶ μέσα σὲ ἕναν χῶρο ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἐλέγξει. Ἡ ὑποκειμενικὴ ἐνοχὴ εἶναι ἀνύπαρκτη καὶ ἐν τούτοις ὁ πόνος συντριπτικός. τὸ ρῆγμα εἶναι βαθὺ καὶ ἀγεφύρωτο. Ὅσο μικρότερη εἶναι ἡ ἐνοχὴ τόσο μεγαλύτερος εἶναι ὁ πόνος. Ἡ «τραγικὴ κατάσταση» ἀποτελεῖ στοιχεῖο τῆς ἴδιας τῆς πράξεως καὶ ἀνήκει στοὺς ὅρους τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως. διαφορετικὴ ἡ περίπτωση τοῦ Ὀρέστη στὴν αἰσχυλικὴ «Ὀρέστεια». Ὁ Ὀρέστης σκοτώνει τὴν μητέρα του, ὄχι ὅπως ὁ οἰδίπους τὸν πατέρα του, ἐν ἀγνοίᾳ. Γνωρίζει ὅτι σκοτώνει τὴν μητέρα του. τὴν σκοτώνει γιὰ νὰ ἐκδικηθεῖ τὴν δολοφονία τοῦ πατέρα του, ὑπακούοντας στὴν ἐντολὴ τοῦ Ἀπόλλωνα. Ἀλλὰ καὶ ἂν ἐνεργοῦσε διαφορετικά, θὰ εἶχε παραβεῖ τὴν θεϊκὴ προσταγὴ καὶ δὲν θὰ ἀπέφευγε

4 174 οι πολιτιστικἑσ ριζἑσ τησ ἑὐρῶπησ τὶς συνέπειες τῆς παραβάσεως («τραγικὸ δίλημμα»). Ὁ Ὀρέστης, μετὰ ἀπὸ φοβερὴ καταδίωξη τῶν Ἐρινύων, τελικὰ ἀπαλλάσσεται, ἔστω μὲ ἰσοψηφία, γιατὶ δὲν καταλογίσθηκε σὲ αὐτὸν ἡ πράξη ἀφοῦ δὲν μπόρεσε νὰ τὴν ἀποφύγει. οἱ μύθοι ὁμιλοῦν ὑπαινικτικά. ἑἴμαστε τάχα ἕνα παιχνίδι στὰ χέρια τῶν θεῶν, ἢ ἐκφράζουμε μιὰ ποιότητα; τὸ τραγικὸ δράμα μᾶς διδάσκει ὅτι οἱ σφαῖρες τοῦ λογικοῦ, τῆς τάξης καὶ τῆς ἀνθρώπινης δικαιοσύνης εἶναι τρομακτικὰ πεπερασμένες, καὶ ὅτι καμμιὰ πρόοδος δὲν κατορθώνει νὰ μεταθέσει τὰ περιορισμένα τους ὅρια. οἱ τρεῖς αὐτὲς ἔννοιες δικαιοσύνης ὀντολογική, ἠθικὴ καὶ τραγικὴ δὲν χάθηκαν μέσα στὰ βάθη τοῦ μύθου. Ἀλλὰ πέρασαν τὴν πύλη τῆς ἱστορίας, διήνυσαν αἰῶνες καὶ ἔφθασαν ἕως τὶς ἡμέρες μας, γιατὶ καὶ στὴν σύγχρονη φιλοσοφία τοῦ δικαίου γίνεται λόγος γιὰ ὀντολογικὴ θεμελίωση τοῦ δικαίου, γιὰ ἠθικὴ θεμελίωση, ἀλλὰ καὶ γιὰ τραγικὴ σύλληψη τῆς δικαιοσύνης εἴτε στὸ ἐπίπεδο τῶν ἀντινομιῶν τοῦ δικαίου εἴτε στὸ βαθύτερο στρῶμα τῆς ἀνθρώπινης ὑποστάσεως, ἐκεῖ ὅπου τὸ δίκαιο διαδραματίζεται πίσω ἀπὸ τὸ βλέμμα τοῦ ἀνθρώπου καὶ κάτω ἀπὸ τὰ μάτια ἑνὸς ἀόρατου θεοῦ. ιι. περνᾶμε τώρα ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς ποιητικῆς φαντασίας στὸν χῶρο τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ. Ὁ φιλοσοφικὸς στοχασμὸς ἀνέδειξε περισσότερες ἔννοιες δικαιοσύνης: τὴν μαθηματικὴ ἔννοια, ποὺ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τοὺς πυθαγορείους τὴν διαλεκτικὴ ἔννοια, ποὺ ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ τὸν Ἡράκλειτο τὶς σοφιστικὲς ἀπόψεις γιὰ τὸ φυσικὸ δίκαιο τὴν πλατωνική, τὴν ἀριστοτελικὴ καὶ τὴν στωικὴ ἔννοια. Ὅλες αὐτὲς οἱ ἔννοιες δὲν ἀπωλέσθησαν, ἀλλά, ὅπως οἱ ἀντίστοιχες ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ μύθου, ὡς περιούσιοι καρποί, παρέμειναν νωποὶ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες καὶ δημιούργησαν παράδοση στὸν νεώτερο νομικὸ πολιτισμό. στοὺς πυθαγορείους ὀφείλεται ἡ μαθηματικὴ σύλληψη τῆς δικαιοσύνης ὡς ἀριθμητικῆς ἀναλογίας («ἀντιπεπονθός»), ποὺ θεμελιώνεται στὴν κανονικότητα, τὴν τάξη καὶ τὴν ἁρμονία ποὺ ὑπάρχει στὸν φυσικὸ κόσμο καὶ μεταφέρεται στὸν κόσμο τῆς κοινωνίας π.χ. τὸ κακὸ τῆς ἀδικίας ἀνταποδίδεται ἀναλογικῶς μὲ τὸ κακὸ τῆς ποινῆς. στὸν Ἡράκλειτο, ποὺ εἰσήγαγε τὴν διαλεκτικὴ ἀρχὴ τῆς ἁρμονίας τῶν ἀντιθέτων, ἀνάγονται οἱ θεωρίες (ἐγελιανὲς - νεοεγελιανές, μαρξιστικὲς - νεομαρξιστικὲς) γιὰ τὴν διαλεκτικὴ θεμελίωση καὶ λειτουργία τοῦ δικαίου.

5 η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν 175 στοὺς σοφιστὲς ὀφείλεται ἡ θέση τοῦ κεντρικότερου ἴσως προβλήματος τῆς φιλοσοφίας τοῦ δικαίου: Ἡ διάκριση φυσικοῦ καὶ θετικοῦ δικαίου (στοὺς νέους Χρόνους πρῶτος ξαναθέτει τὸ πρόβλημα τοῦ φυσικοῦ δικαίου, ἀναγόμενος στὴν ἀρχαία παράδοση, ὁ Hugo Grotius, ), καθὼς καὶ οἱ εἰδικότερες ἀπόψεις γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ φυσικοῦ δικαίου ὡς τοῦ δικαίου τοῦ ἰσχυροτέρου (καλλικλῆς, κριτίας ἴσως καὶ θρασύμαχος), ἢ ἀντιθέτως τοῦ ἀσθενεστέρου (λυκόφρων, Ἀλκιδάμας, Φαλέας), μὲ ἰσχυρὲς ἀπηχήσεις στὴν νεώτερη φιλοσοφία (Hobbes καὶ Nietzsche ἀφ ἑνός, καὶ θεωρίες τοῦ κοινωνικοῦ συμβολαίου ἀφ ἑτέρου). πλάτων καὶ Ἀριστοτέλης εἶναι οἱ κυριαρχοῦσες φυσιογνωμίες τῆς παγκόσμιας φιλοσοφίας. Ἀπὸ τὸν πλάτωνα πηγάζουν οἱ βασικότερες κατευθύνσεις τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ. Ὁ πλάτων, μὲ τὴν σύλληψη τῆς ἰδεατῆς πολιτείας του τὴν ὁποία οἰκοδομεῖ στὴν ἰδέα τῆς δικαιοσύνης, ἐνέπνευσε τὸ ὅραμα γιὰ μιὰ καλύτερη κοινωνία ἀνθρώπων, τὴν ἀτέρμονη ἀναζήτηση τῆς οὐτοπίας, ὅπως στὰ ἔργα τοῦ ἀὐγουστίνου (πολιτεία τοῦ θεοῦ, ), τοῦ Γεωργίου Γεμιστοῦ πλήθωνος, τοῦ Thomas More (οὐτοπία, 1516), τοῦ Montaigne (Γιὰ τοὺς κανίβαλους, 1580), τοῦ Tommaso Campanella (πολιτεία τοῦ Ἡ - λίου, 1625), τοῦ Francis Bacon (νέα Ἀτλαντίδα, ) καὶ ἄλλων. σημαντικὴ εἶναι καὶ ἡ ἐπίδραση τῆς πλησιέστερης στὴν πραγματικότητα πολιτείας τῶν νόμων. Ἀπὸ ἐδῶ ἐμπνεύστηκε, π.χ., καὶ ὁ Montesquieu τὸ ἔργο του τὸ πνεῦμα τῶν νόμων. Ὁ Ἀριστοτέλης, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν λογική του, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν βάση καὶ τῆς νομικῆς λογικῆς, συνέβαλε καὶ στὴν θεωρία τοῦ δικαίου, ἰδίως μὲ τὸ μνημειῶδες ἑ κεφάλαιο τῶν Ἠθικῶν νικομαχείων, ὅπου μεταξὺ ἄλλων καὶ ἡ διάσημη διάκριση τῆς δικαιοσύνης σὲ διανεμητικὴ καὶ διορθωτική, καὶ τοῦ δικαίου σὲ νόμιμο καὶ ἐπιεικές, καὶ ὁ ὁρισμὸς τῆς ἐπιείκειας ὡς «ἐπανορθώματος νόμου» (Ἠθ. νικ b 26), ποὺ δίνει τὴν λύση στὴν συγκεκριμένη περίπτωση, τὴν λύση ποὺ θὰ ἔδινε ὁ ἴδιος ὁ νομοθέτης ἂν ἦταν ἐκεῖ παρὼν καὶ εἶχε ὑπ ὄψιν τὰ συγκεκριμένα περιστατικά («ὃ κἂν ὁ νομοθέτης αὐτὸς ἂν εἶπεν ἐκεῖ παρών, καὶ εἰ ᾔδει, ἐνομοθέτησεν», Ἠθ. νικ b 27). Ἐπ αὐτῶν, καίριες εἶναι οἱ συμβολὲς τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κ. κωνσταντίνου δεσποτόπουλου. Ἡ μέση στοά, μὲ ἀρχηγέτη τὸν παναίτιο τὸν ρόδιο, συνέβαλε καθοριστικὰ στὴν διαμόρφωση τοῦ πνεύματος τοῦ ρωμαϊκοῦ δικαίου μέσω τῆς ἰδέας τῆς humanitas, τὴν ὁποία ὁ παναίτιος διέπλασε στὸ πλαίσιο τῆς σωκρατικῆς καὶ πλατωνικῆς παραδόσεως. Ἡ ἐπίδραση

6 176 οι πολιτιστικἑσ ριζἑσ τησ ἑὐρῶπησ αὐτὴ ἐκφράζεται γλαφυρὰ στὸν ὁρισμὸ τοῦ δικαίου ἀπὸ τὸν κέλσο, ποὺ ἀναφέρει ὁ οὐλπιανὸς στὴν ἀρχὴ τοῦ πρώτου βιβλίου τῶν πανδεκτῶν (D. 1,1,1 pr.): «ius est ars boni et aequi» («ἔστι γὰρ νόμος τέχνη τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ ἴσου», ὅπως ἀποδόθηκε στὰ βασ. 2,1,1). Ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο τῶν ἰδεῶν περνᾶμε τώρα στὸ ἐπίπεδο τῶν θεσμῶν. Ἡ λέξη «θεσμὸς» προέρχεται ἀπὸ τὸ τίθημι καί, ὡς οὐσιαστικὸ παράγωγο ἀπὸ ρῆμα μὲ παραγωγικὴ κατάληξη (σ)μός, σημαίνει τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐνέργειας, τὸ τεθειμένον. σημειωτέον ὅτι οἱ ἀρχαῖοι ὁμιλοῦν γιὰ θεσμοὺς καὶ ὄχι γιὰ δικαίωμα τὸ δικαίωμα εἶναι νεώτερη «ἀνακάλυψη» (ποὺ ὡς δημόσιο δικαίωμα ὀφείλεται στὸν ἀγγλογαλλικὸ διαφωτισμὸ καὶ ὡς ἰδιωτικὸ δικαίωμα στὸν γερμανὸ Windscheid). οἱ θεσμοὶ κάνουν τὴν πρώτη ἐμφάνισή τους στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν κλοπὴ τῆς «φωτιᾶς» ἀπὸ τοὺς θεούς, ὅπως τὴν περιγράφει ὁ Ἡσίοδος στὸ 11ο κεφάλαιο τῆς θεογονίας του καὶ ὁ ἀἰσχύλος στὸν προμηθέα δεσμώτη. μὲ τοὺς θεσμοὺς ὁ ἄνθρωπος ἐξέρχεται ἀπὸ τὴν χώρα τῶν κυκλώπων καὶ εἰσέρχεται στὸν κόσμο τοῦ ἀνθρώπινου πολιτισμοῦ. μέτρο τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι τὸ δίκαιο τὸ δίκαιο τῶν θεσμῶν. τὸ πρῶτο παράδειγμα θεσμοῦ στοὺς Ἕλληνες εἶναι ὁ γάμος ὁ γάμος ὡς ἡ ἀρχέγονη τάξη τοῦ βίου, ἡ κυψέλη τῆς ὅλης ἀνθρώπινης συμβιώσεως καὶ κοινωνικῆς ὀργανώσεως. δότειρα καὶ προστάτιδα τοῦ γάμου καὶ τῆς γυναίκας, θεὰ τῆς γῆς, τῆς γεωργίας καὶ τῆς γονιμότητας εἶναι ἡ «θεσμοφόρος» δήμητρα. δύο εἶναι οἱ πηγὲς (λόγοι ἰσχύος) τοῦ θεσμοῦ: τὸ ἔθιμο καὶ ὁ νόμος. τὸ ἔθιμο εἶναι ἔκφραση τῆς μυθικῆς σκέψεως ὁ νόμος ἔκφραση τῆς λογικῆς σκέψεως. Ἡ σχέση ἐθίμου καὶ νόμου εἶναι ἄρα σχέση μύθου καὶ λόγου. Ἡ ἱστορία τοῦ δικαίου κινεῖται καὶ ἐδῶ ὅπως στὸ πεδίο τῶν ἰδεῶν σταδιακὰ ἀλλὰ σταθερὰ ἀπὸ τὸν μύθο στὸν λόγο, ἀπὸ τὸ ἔθιμο στὸν νόμο. ι. τὸ ἔθιμο εἶναι ἡ κύρια πηγὴ τοῦ δικαίου κατὰ τὶς τρεῖς πρῶτες περιόδους τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ δικαίου. κατὰ τὴν πρώτη περίοδο (ποὺ περιλαμβάνει κυρίως τὴν μυκηναϊκὴ ἐποχὴ) πηγὴ τοῦ ἐθιμικοῦ δικαίου εἶναι ἡ δίκη, μὲ τὴν ὁποία ὁ βασιλεὺς (θεσμοπόλος, δικασπόλος) ἀπονέμει δικαιοσύνη μὲ βάση τὶς ἐντολὲς τῆς θέμιδος, τὶς περίφημες «θέμιστες», δηλαδὴ τὸν ἱερὸ κώδικα ποὺ περιέχει τοὺς θεμελιακοὺς κανόνες τῆς κοινωνικῆς ζωῆς σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις της

7 η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν 177 (θρησκευτική, πολιτική, νομική). Ἀργότερα ἡ δίκη ἀποκτᾶ τὴν μορφὴ διαιτησίας, ποὺ ἦταν θεσμὸς προαιρετικός. κατὰ τὴν δεύτερη περίοδο τοῦ ἑλληνικοῦ δικαίου (ἀπὸ τὸ ἔτος 800 μέχρι τὸ 650 π.χ., περίοδος τῆς ἀριστοκρατίας), πηγὴ τοῦ ἐθιμικοῦ δικαίου ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἡ δίκη ἀλλὰ μὲ διαφορετικὸ περιεχόμενο. δίκη δὲν εἶναι πλέον ἡ ἐλεύθερη ἀπόφαση τοῦ βασιλέως ἢ ἡ ἑκούσια διαιτησία εἶναι ἡ δικαστικὴ ἀπόφαση ποὺ ἐκδίδεται ἀπὸ δημόσια ἀρχή, τοὺς ἄρχοντες (δηλαδὴ τὴν νέα τάξη τῆς ἀριστοκρατίας τοῦ γένους ποὺ ἀντικατέστησε τὸν βασιλέα) καὶ γίνεται ἐξαναγκαστὴ μὲ πολιτειακὴ δύναμη. Ἡ διαιτητικὴ δικαιοσύνη ἀρχίζει δειλὰ νὰ μεταβάλλεται σὲ ὑποχρεωτική ἡ ἰδιωτικὴ δικαιοσύνη σὲ κρατική. κατὰ τὴν ἑπόμενη τρίτη ἱστορικὴ περίοδο (ἀπὸ τὸ ἔτος 600 περίπου μέχρι τὸ 508 π.χ.), ποὺ εἶναι ἡ περίοδος τῶν «θεσμοθετῶν», τὸ ἐθιμικὸ δίκαιο ὑποχωρεῖ σταδιακὰ ὑπὲρ τῶν κωδικοποιήσεων. Ἀναφέρουμε τὸν κώδικα τοῦ ζαλεύκου, τὸν κώδικα τοῦ Χαρώνδα, τὸν περίφημο κώδικα τῆς Γόρτυνος στὴν κρήτη καὶ τοὺς κώδικες τοῦ δράκωνος (621/20) καὶ τοῦ σόλωνος (594/3) στὴν Ἀθήνα. ιι. τὸ μεγάλο ἅλμα ἐπιτελέσθηκε κατὰ τὴν τέταρτη καὶ τελευταία περίοδο τοῦ ἑλληνικοῦ δικαίου (ἀπὸ τὸ ἔτος 508 μέχρι τὸ 146 π.χ.), ὁπότε σημειώνεται μετάβαση ἀπὸ τὸ ἔθιμο στὸν νόμο. Ὁ παλαιὸς θεσμὸς μεταβάλλεται σὲ ἕναν νέο θεσμό, ποὺ ἔχει ὡς πηγή του ὄχι πλέον τὸ (ἄγραφο) κωδικοποιημένο ἔθιμο ἀλλὰ ἕναν ἄλλο πρωτόγνωρο κανόνα δικαίου, τὸν νόμο, ὁ ὁποῖος προβλέπει καὶ ρυθμίζει μὲ σαφήνεια τὴν ὀργάνωση καὶ λειτουργία τοῦ νέου θεσμοῦ. Ἡ λέξη «νόμος» (ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ «νέμω») ὑπῆρχε ἤδη μὲ διαφορετικὲς χρήσεις, ἀλλὰ μὲ τὴν ἔννοια τοῦ κανόνα δικαίου χρησιμοποιεῖται γιὰ πρώτη φορὰ στὸ σύνταγμα τοῦ κλεισθένη (507/506). Ἡ μετάβαση ἀπὸ τὴν μία δικαιικὴ φάση στὴν ἄλλη εἶναι ποιοτική. Ὁ νόμος «θρονιάζεται τώρα στὴν θέση τοῦ βασιλιᾶ στὸ κέντρο τῆς πόλης!». ἑἶναι ὁ νόμος τῆς κλασικῆς πόλεως, τῆς δημοκρατικῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, ποὺ σημάδεψε τὴν ἀρχὴ μιᾶς νέας ἐποχῆς στὴν ἱστορία τοῦ δικαίου καὶ χαρακτηρίζει τὴν κατοπινὴ ἱστορικὴ ἐξέλιξη μέχρι σήμερα. τὰ βασικά του χαρακτηριστικὰ συμπίπτουν σχεδὸν μὲ ἐκεῖνα τοῦ σύγχρονου νόμου, καὶ εἶναι τὰ ἑξῆς: Ὁ νόμος εἶναι γραπτός, ἂν καὶ στὴν ἀρχὴ δήλωνε χωρὶς διάκριση τόσο τὸ γραπτὸ-νομοθετημένο δίκαιο («νόμος γεγραμμένος») ὅσο καὶ τὸ ἄγραφο-ἐθιμικὸ δίκαιο («νόμος ἄγραφος»). Ἀποκτᾶ γενικὴ καὶ ἀφηρημένη διατύπωση, ὥστε νὰ καταλαμβάνει πε-

8 178 οι πολιτιστικἑσ ριζἑσ τησ ἑὐρῶπησ ρισσότερες ἀτομικὲς περιπτώσεις, ἀλλὰ οἱ διάφοροι νόμοι δὲν ἐμφανίζουν συνοχὴ καὶ ἑνότητα. ἑἶναι ὄχι ἀριστοκρατικὸς ἀλλὰ δημοκρατικός, διότι δὲν εἶναι γνωστὸς μόνον στοὺς ἄρχοντες ποὺ τὸν κληρονόμησαν ἀπὸ τοὺς θεούς, ἀλλὰ σὲ ὅλους, ἀνήκει σὲ ὅλους, καὶ γιὰ νὰ ἰσχύσει πρέπει νὰ ψηφισθεῖ μὲ μιὰ ὁρισμένη διαδικασία ἀπὸ τὸν λαό. ἑἶναι «πολιτικός» («νόμος τῆς πόλεως»), διότι ἰσχύει μόνον γιὰ τοὺς πολίτες τῆς πόλεως καὶ ὄχι γιὰ ὅλους τοὺς κατοίκους της, ὄχι γιὰ τοὺς ξένους καὶ τοὺς δούλους. ἑἶναι ὁ μέσος ὅρος, τὸ κοινὸ μέτρο, ποὺ ἐξυπηρετεῖ καλύτερα τὸ γενικὸ (κοινὸ) συμφέρον, παρέχει τὸν μεγαλύτερο δυνατὸ βαθμὸ ἰσότητας, ἐξασφαλίζει τὴν ἐλευθερία τοῦ πολίτη, ἀλλὰ καὶ ἀντιτίθεται στὶς ὑπερβολές της καὶ συγκρατεῖ τὰ ἀτομικὰ καὶ συλλογικὰ πάθη. Ἀλλὰ ὡς ἀνθρώπινο ἔργο δὲν εἶναι αἰώνιος καὶ ἀπαραβίαστος παρὰ ταῦτα, ὅμως, εἶναι δεσμευτικὸς ὡς ἔκφραση τῆς θελήσεως τῆς δημοκρατικῆς πόλεως. Ἀνοίγει στὴν δημοκρατία τὶς πύλες της, ἀλλὰ καὶ συγχρόνως τὴν ρίχνει στὰ δεσμά της. ἑἶναι «πανίσχυρος», ποὺ μπορεῖ νὰ τὸν καταλύσει ὁ λαὸς ἀλλὰ ποτὲ νὰ τὸν παραβιάσει ὁ μεμονωμένος πολίτης. τὴν πόλη κυβερνοῦν ὄχι «νόμοι», ἀλλὰ ὁ νόμος, δηλαδὴ ἡ πολιτειακὴ σκέψη, ὁ «νοῦς» (Ἀναξαγόρας), ὡς ἡ ἔκφραση τῆς ἰδέας τοῦ δικαίου. Ὁ πινδαρικὸς λόγος γίνεται ἀλήθεια μὲ ἕνα βαθύτερο νόημα ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ τὸ ἐπινόησε ὁ ἴδιος ὁ ποιητής: «νόμος ὁ πάντων βασιλεύς». οἱ ἐπιδράσεις εἶναι καθολικὲς καὶ ἐπηρεάζουν σχεδὸν ὅλους τοὺς μεταγενέστερους θεσμούς. περιοριζόμαστε ὅμως ἐδῶ μόνον στὶς πηγές. οἱ πηγὲς τοῦ δικαίου τῶν θεσμῶν ποὺ ἀνέβλυσαν ἀπὸ τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ἔγιναν νερομάνες καὶ γονιμοποίησαν τὸ ἔδαφος ὁλόκληρου τοῦ εὐρωπαϊκοῦ δικαίου. Ἔθιμο καὶ νόμος μπορεῖ νὰ ἄλλαξαν περιεχόμενο ἀλλὰ παρέμειναν οἱ πηγὲς τῶν θεσμῶν. καὶ μεταξύ τους ἀναμετριοῦνται τὸ ἴδιο, ὅπως στὴν ἀρχαία ἐποχή. νικητὴς ἀναδεικνύεται ὁ νόμος, ἀλλὰ χωρὶς τὸ ἔθιμο νὰ ἐξαφανίζεται. τὸ ἄλογο στοιχεῖο ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει. Ἐκεῖνο ποὺ δὲν ὑπάρχει πιὰ εἶναι ἡ ποιητική του πνοή, ἡ ποιητικὴ διάσταση τοῦ δικαίου ποὺ τόσο ὡραῖα συνέλαβε ὁ P. Calamandrei: «στὴν Ἑλλάδα ἀκόμη καὶ οἱ νομικοὶ θεσμοὶ ἐξιδανικεύονται μέσα σὲ μία ἀτμόσφαιρα ποίησης βρίσκουν στὴν ἱστορία περιπτώσεις ποὺ μετατρέπουν τὸ ὅποιο δικαστηριακὸ γίγνεσθαι σὲ ὑψηλῆς ποιότητας ἀνθρώπινα δράματα. δὲν μποροῦμε νὰ λησμονοῦμε ὅτι τὶς μυθικὲς ἀπαρχὲς τοῦ Ἀρείου πάγου ὁ ἀἰσχύλος τὶς θεώρησε ἄξιες νὰ ὑμνηθοῦν, καὶ ὅτι στὸ ἐπίκεντρο τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας βρίσκεται μία δίκη στὴν ὁποία ἕνας

9 η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν 179 ἀθῶος ὀρθώνει τὸ ἀνάστημά του γιὰ νὰ ὑπερασπίσει τὴν ἁγιότητα μιᾶς ἀποφάσεως αὐτῆς ἀκριβῶς ἡ ὁποία τὸν ὁδήγησε ἀδίκως στὸν θάνατο». ἀὐτὴ ἡ ποιητικὴ διάσταση χάθηκε. Ἀλλὰ ἄφησε πίσω της μιὰ λάμψη ποὺ μὲ ἄλλους πολλοὺς τρόπους ἀκτινοβολεῖ καὶ σήμερα στὸ εὐρωπαϊκὸ στερέωμα. τὸ τριαντάφυλλο, ποὺ ὁ Nietzsche ἔβλεπε νὰ «ξεπετιέται μέσα ἀπὸ τὸν ἀγκαθωτὸ θάμνο», δὲν ἦταν ἕνα κοινὸ τριαντάφυλλο ἦταν ἑκατόφυλλο.

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αικατερίνη Καλέρη, Αν. Καθηγήτρια το μάθημα Αισθητική διδάσκεται στο 4ο έτος, Ζ εξάμηνο εισάγει στις κλασσικές έννοιες και θεωρίες της φιλοσοφίας της τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Α. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Τὸ Ὂν καὶ ἡ Οὐσία τοῦ Ἐτιὲν Ζιλσὸν πρωτοδημοσιεύτηκε στὰ γαλλικὰ τὸ 1948. 1 Τὴν ἑπόμενη χρονιὰ κυκλοφόρησε στὸν Καναδὰ ἡ συντομευμένη καὶ τροποποιημένη ἔκδοσή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 22-25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX

Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX EÖtupon TeÜqoc No. 5 >Oktÿbrioc 2000 7 Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX Dhmătrioc >A. FilÐppou Κάτω Γατζέα 38500Βόλος Καλοί μου φιλόλογοι, βαρᾶτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, Δὲν μπορῶ νὰ μὴν ἀρχίσω μὲ τὴν ἔκφραση τῶν εἰλικρινῶν μου εὐχαριστιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 - Ἕνας Ποιητής - Τὰ νησιά, αὐτοὶ οἱ ἐφιάλτες - Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν Χριστῷ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν -Norman Russell Χρῆστος Γιανναρᾶς: Ἐρωταποκρίσεις 119 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ

Διαβάστε περισσότερα

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς Ο ΛειτΟυρΓικΟΣ ΛΟΓΟΣ τησ ΟρΘΟδΟξΟυ εκκλησιασ Σημερα τῆνος, 9-2 Σεπτεμβρίου 20 ὀργάνωση εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως εἰσήγηση Γρ. Θ. ΣταΘη ΟμΟτιμΟυ καθηγητου ΠανεΠιΣτημιΟυ αθηνων θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Πρὶν σᾶς διαβάσω τὴν ὁμιλία μου γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὶς καταβολές της, θέλω νὰ σᾶς πῶ ὅτι δὲν εἶμαι ἐπαγγελματίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α.

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α. ΦΙΛΙΑ Φίλε Δημόνικε σκόπιμα ξεκινῶ τό σημερινό μου γράμμα μέ τήν λέξη «φίλε», ἐπιθυμῶντας ἐξ ἀρχῆς νά χαράξω τά ὅρια τῆς φιλίας μας, μιᾶς σχέσης, δηλαδή, πού ἦταν στήν ἀρχαιότητα θεσμοθετημένη στό ἐπίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Τοὺς τελευταίους μῆνες ἔχει προκληθεῖ ἕνας πρωτοφανὴς θόρυβος, ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἀξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Γιὰ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ΒΙΟ ΨΥΧΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ. Κατὰ συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ Αὐτὸ δέχεται ἡ ἐπιστήμη, τὸ ἴδιο πίστευαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ αὐτὸ πιστεύουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Ὀλυμπία ἐμφανίστηκε στὰ

ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Ὀλυμπία ἐμφανίστηκε στὰ OΛΥΜΠΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ* ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Ὀλυμπία ἐμφανίστηκε στὰ γράμματα καὶ ἀκόμη δὲν ἔχει βρεῖ τὴ θέση ποὺ τῆς ἀνήκει στὴ γενιὰ τοῦ 60 οὔτε ἔχει κάνει τὸ ὄνομα ποὺ τῆς ἀξίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘ ΣΤΟ ΜΕΘΟΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΜΕΘ ΣΤΟ ΜΕΘΟΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕΘ ΣΤΟ ΜΕΘΟΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Μητροπολίτη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου Α. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Πῶς ἀλλιῶς θὰ µποροῦσα νὰ ἀρχίσω τὴν ὁµιλία µου παρὰ µὲ τὴν ἔκφραση πολλῶν καὶ εἰλικρινῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Καθηγητὴς Ἀνδρέας Ἀθηναῖος University of Pennsylvania Lindback Award (1987) Villanova University ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ* ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Ν.Π.Ι..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Γ. Φανάρας, διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ

Βασίλειος Γ. Φανάρας, διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ Βασίλειος Γ. Φανάρας, διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ Ἡ θέση τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ἄλλων ἐκκλησιῶν καὶ θρησκειῶν γιὰ τὰ θέματα τῆς τεκνογονίας Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, Ἐλλογιμώτατοι Κύριοι Καθηγητές, Κυρίες καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς, Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ξεκινήσω τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ

Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ Ἡ πρόσφατη κινηματογραφικὴ ταινία μὲ θέμα τὴ φιλόσοφο Ὑπατία καὶ τὴν ἀποτρόπαια δολοφονία της στὴν Ἀλεξάνδρεια (Agora, παραγωγὴ 2009 καὶ ἔναρξη προβολῆς στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ

Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ Α Ρ Η Σ Ζ Ε Π Α Τ Ο Σ Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ Α Ρ Μ Ο Σ ISBN 978-960-527-628-7 2010, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ ΑΘΗΝΑ: Μαυροκορδάτου 11, Τ.Κ. 106 78 τηλ.: 210 3304196-210 3830604,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page 3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014 ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΕΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1.

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1. Παραγοντοποίηση Καθηγητὴς ΝΓ Τζανάκης 12 εκεµβρίου 2007 Στὰ παρακάτω, ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἕνας πολὺ µεγάλος ἀριθµὸς καὶ ἕνας πρῶτος διαιρέτης του, τὸν ὁποῖο δὲν γνωρίζοµε Αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκοµε εἶναι ἡ εὕρεση

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 4 4 ο Μ Α Ϊ Ο Σ -

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ἅγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Κων/νου Πετρογιάννη, ἡ ὁποία ἔγινε στὶς 13/10/2010, στὴν Ἐνορία Ἁγίου Θωμᾶ.

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 63 5;68 1 7 226: Κάτω Γατζέα 38500Βόλος! "#$ "%&' ( )%+ "(,-./ 5;81?9;23; 5@ A: 0 1 234 B94?C ;9 NTEX93 ;N @TEX93 D 156 E 789 G 1 G9 5;813;1H

Διαβάστε περισσότερα

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Σχῆμα 1: Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Ὅταν ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2000, ἡ Ρωσία εἶχε πέσει σὲ πτώχευση. Ἡ Ρωσία χρωστοῦσε 16,6 δισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ 264 Βιβλιοκρισίες ας σε μία από τις κυριότερες εξουσίες της, τη φιλανθρωπία, και τη σύγκρουση πόλης και Εκκλησίας με όχημα τη φιλανθρωπία, την περίθαλψη κυρίως: η Εκκλησία την έβλεπε ως μέσο μιας ωμής

Διαβάστε περισσότερα

Εἶναι ἐπιτακτική σήμερα, περισσότερο

Εἶναι ἐπιτακτική σήμερα, περισσότερο «ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ IA 2011 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 58-59 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 2013 ΣΕΙΡΑ: ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ 7 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 6 Α. Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1. Ἀπὸ τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικες συλλαβισµοῦ γιὰ τὴν στοιχειοθεσία L A TEX

Κώδικες συλλαβισµοῦ γιὰ τὴν στοιχειοθεσία L A TEX Κώδικες συλλαβισµοῦ γιὰ τὴν στοιχειοθεσία ἀρχαίων ἑλληνικῶν κειµένων µὲ τὸ TEX καὶ τὸ L A TEX ηµήτριος Ἀ. Φιλίππου Kˆtw Gatzèa 385 00 Bìloc Καλοί µου φιλόλογοι, βαρᾶτε µε, ἀλλὰ λίγο λαφρύτερα ποὺ µπῆκα

Διαβάστε περισσότερα

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση.

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Η κριτικός-συγγραφεύς Ευαγγελία Μισραχή παρουσιάζει και αναλύει το ποιητικό έργο του Λάμπρου Ηλία. Το κοινό παρακολουθεί με προσήλωση και τους δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 26 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Χριστὸς ὁ «Χαλκίτης». Λεπτομέρεια ἀπὸ τὴν ψηφιδωτὴ παράσταση τῆς Δεήσεως στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς τῆς Χώρας στὴν Κωνσταντινούπολη.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΕΠΟ22 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Η ιδεατή πολιτεία του Πλάτωνα...3 3. Η τελεολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 5. Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 5. Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ἡ σχέση Ἑλληνισμοῦ-Χριστιανισμοῦ στὸ ἔργο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου «Πρός τοὺς νέους» Θεώνης Μαρίνου-Μπούρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΖΑ. Σήματα ἐλπίδας στὶς ἀγωνίες τῶν ἀνθρώπων

ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΖΑ. Σήματα ἐλπίδας στὶς ἀγωνίες τῶν ἀνθρώπων ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΖΑ Σήματα ἐλπίδας στὶς ἀγωνίες τῶν ἀνθρώπων Περιεχόμενα Ἡ ζωή μας κάτω ἀπ τὸ χῶμα! 4 Καὶ θὰ ρθεῖ ἡ Ἀνάσταση! 14 Πᾶμε ὁλοταχῶς πρὸς τὰ Πίσω; 25 4 Ἡ ζωή μας κάτω ἀπ τὸ χῶμα! Καὶ ξαφνικὰ ἕνα πρωῒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 ἀρ.πρωτ. 164 7η Μαρτίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου». Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Ὅπως γνωρίζετε, τὸ ἱερὸ

Διαβάστε περισσότερα

OPMH. κοντά στο μαθητή!

OPMH. κοντά στο μαθητή! ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντῖνος Καβάφης Μελαγχολία

Διαβάστε περισσότερα

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ

Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 22 (102), ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΡΜΒΡΙΟΣ 2011 ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΤΡΕΛΛΑΘΗ ; Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ φαίνεται πὼς ἔχουν τρελλαθῆ. Γιατὶ πῶς ἀλλοιῶς νὰ χαρακτηρίσῃ κανεὶς τὴν ἀπόφαση τῆς Πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο eutypon30-31 2013/11/30 9:08 page 1 #5 Εὔτυπον, τεῦχος 30-31 Ὀκτώβριος/October 2013 1 Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο Γιάννης Μαμάης Ἐκδόσεις Gutenberg Διδότου 37 106 80 Αθήνα Η/Τ: gannsm at dardanosnet

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης eutypon28-29 2013/2/19 20:47 page 29 #33 Εὔτυπον, τεῦχος 28-29 Ὀκτώβριος/October 2012 29 Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης Δημήτριος Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 373 00 Ἀγριὰ Βόλου Η/Τ: dmtros dot ap

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825.

Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825. Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825. Γιάννης Δάλλας καὶ Ἐκδόσεις Ἴκαρος, 2011 ISBN 978-960-9527-09-5 ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΩΔ. 4470 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 92 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΙΜΗ 0,07 Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, δίνουμε λίγους στίχους ἀπὸ τὴν Α πρὸς

Διαβάστε περισσότερα

δες μήπως σου διέφυγε η προϋπόθεση αλλα κυρίως ο στόχος του ξεσηκωμού. Όσο για την προτροπή σου «ΝΑ ξεσηκωθούμε λοιπόν!», χαίρομαι που συμφωνείς αλλά

δες μήπως σου διέφυγε η προϋπόθεση αλλα κυρίως ο στόχος του ξεσηκωμού. Όσο για την προτροπή σου «ΝΑ ξεσηκωθούμε λοιπόν!», χαίρομαι που συμφωνείς αλλά Subject: Καιρός πλέον να Ξεσηκωθούμε!!! και Το «Harvard και M.I.T. των καταλήψεων» From: Kleanthis Thramboulidis Date: 29/9/2011 12:07 μμ To: *****************

Διαβάστε περισσότερα