ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. μ ταβ λλον ναπα ται α ματ ς στι το ς. σαϕ μ ν ποι σαι τ ν λ γον, ς δ ον σως πα ' α τ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. μ ταβ λλον ναπα ται α ματ ς στι το ς. σαϕ μ ν ποι σαι τ ν λ γον, ς δ ον σως πα ' α τ"

Transcript

1 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Plotinus, Enneades IV, 8 (6) 1, 1-17 Π τ ς ς τ σ ματα αϑ δου τ ς ψυχ ς Πολλ ις γ ι μ νος ς μαυτ ν το σ ματος α γιν μ νος τ ν μ ν λλων ξω, μαυτο δ σω, ϑαυμαστ ν λ ον ν λλος, α τ ς ττονος μο ας πιστ σας τ τ μ λιστα ναι, ζω ν τ στην ν γ σας α τ ϑ ς τα τ ν γ γ νημ νος α ν α τ δ υϑ ς ς ν γ ιαν λϑ ν νην π π ν τ λλο νοητ ν μαυτ ν δ σας, μ τ τα την τ ν ν τ ϑ στ σιν ς λογισμ ν νο αταβ ς πο, π ς ποτ α ν ν αταβα νω, α πως ποτ μοι νδον ψυχ γ γ νηται το σ ματος το το ο σα, ο ον ϕ νη αϑ' αυτ ν, α π ο σα ν σ ματι. Ο μ ν γ Η λ ιτος, ς μ ν πα α λ ται ζητ ν το το, μοιβ ς τ ναγ α ας τιϑ μ νος τ ν ναντ ων, δ ν τ νω τω π ν α μ ταβ λλον ναπα ται α ματ ς στι το ς α το ς μοχϑ ν α χ σϑαι ζ ιν δω ν μ λ σας σαϕ μ ν ποι σαι τ ν λ γον, ς δ ον σως πα ' α τ ζητ ν, σπ α α τ ς ζητ σας ν. * * * Fr. 15 (101 DK) 1 (a) Plut. Adv. Colot., 1118 C. δ' Η λ ιτος ς μ γα τι α σ μν ν διαπ π αγμ νος διζησ μην ϕησ ν μ ωυτ ν, α τ ν ν Δ λϕο ς γ αμμ των ϑ ι τατον δ ι τ γν ϑι σαυτ ν δ α Σω τ ι <τ ς> πο ας α ζητ σ ως τα της χ ν ν δω ν. (d 2 ) Diog. Laert. IX, 5. Γ γον δ ϑαυμ σιος πα δων, τ α ν ος ν ϕασ μηδ ν δ ναι, τ λ ιος μ ντοι γ ν μ νος π ντα γνω ναι ουσ τ' ο δ ν ς, λλ' α τ ν ϕη διζ σασϑαι α μαϑ ν π ντα πα ' αυτο. Fr. 54 (90 DK) (a) Plut. De E, 388 E. πυ ς τ νταμοιβ ν τ π ντα α π π ντων, ωσπ χ υσο χ ματα α χ ημ των χ υσ ς. (c 3 ) Plot. IV, 8, 1. μοιβ ς ναγ α ας Fr. 33 (60 DK) Hippolytus, Refut. IX, 10, 4: δ ς νω τω μ α α υτ. Fr. 56a (84a DK) Plot. IV, 8, 1. μ ταβ λλον ναπα ται Fr. 56b (84b DK) Plot. IV, 8, 1. ματ ς στι το ς α το ς μοχϑ ν α χ σϑαι 1 Нумерация фрагментов по Марковичу: Heraclitus. Greek text with a short commentary by M. Marcovich, ed. Maior, Merida, В скобках нумерация по Дильсу-Кранцу: Die Fragmente der Vorsokratiker, Griechisch und Deutsch, von H. Diels, hrsg. Von W. Kranz, Bd. I-III,

2 ΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ 2 Fr. 35 (61 DK) Hippolytus, Refut. IX, 10, 5 α τ μια ν ϕησιν α τ αϑα ν ν α τα τ ναι, α τ π τιμον α τ ποτον ν α τ α τ [ ναι] ϑ λασσα, ϕησ ν, δω αϑα τατον α μια τατον χϑ σι μ ν π τιμον α σωτ ιον, νϑ ποις δ ποτον α λ ϑ ιον. Fr. 36 (13 DK) Clem. Strom. I 2: ς βο β ωι δονται μ λλον αϑα ι δατι. Fr. 37 (9 DK) Arsitoteles, Eth. Nic. K a 7 τ α γ ππου δον α υν ς α νϑ που, αϑ π Η λ ιτος ϕησιν νους σ ματ' ν λ σϑαι μ λλον χ υσ ν διον γ χ υσο τ οϕ νοις. Fr. 43 (57 DK) Hippolytus, Refut. IX, 10, 2. τοιγα ο ν ο δ σ τος ο δ ϕ ς, ο δ πονη ν ο δ γαϑ ν τ ν ϕησιν ναι Η λ ιτος, λλ ν α τ α τ. πιτιμ γο ν Ησι δ, τι μ αν α ν τα <ο > ο δ ν μ α γ, ϕησ, α ν ξ στιν ν, λ γων δ πως διδ σ αλος δ πλ στων Ησ οδος το τον π στανται πλ στα δ ναι, στις μ ην α ϕ νην ο γ νωσ ν στι γ ν. 2 Fr. 39 (48 DK) ETYM. GEN. β ος: τ ι ο ν τ ξωι νομα β ος, γον δ ϑ νατος. Fr. 41 (88 DK) Plut. cons. ad Apoll. 10 p. 106 E: τα τ τ' νι ζ ν α τ ϑνη ς α [τ ] γ ηγο ς α αϑ δον α ν ον α γη αι ν τ δ γ μ ταπ σ ντα ν στι να π λιν μ ταπ σ ντα τα τα. Fr. 93 (52 DK) Hippol. Refut. IX, 9, 3-4: τι δ λ γος στ ν τ π ν α δι παντ ς ν, ο τως λ γ ι [Fr. 1] τι δ στι πα ς τ π ν α δι' α νος α νιος βασιλ ς τ ν λων, ο τως λ γ ι α ν πα ς στι πα ζων, π σσ ων παιδ ς βασιλη η. Fr. 42 (126 DK) Tzetzes, schol. ad exeg. II. p. 126 Herm. τ ψυχ ϑ ται, ϑ μ ν ψ χ ται, γ ν α α ν ται, α ϕαλ ον νοτ ζ ται. Fr. 44 (111 DK) Stob. Flor. I 177: νο σος γι ην πο ησ ν δ α γαϑ ν, λιμ ς ον, ματος ν παυσιν. 2 Hesiodus, Theogonia, : ϑι Ν ξ τ α Ημ η σσον ο σαι λλ λας π οσ ιπον μ ιβ μ ναι μ γαν ο δ ν χ λ ον μ ν σω αταβ σ ται, δ ϑ αζ χ ται, ο δ ποτ' μϕοτ ας δ μος ντ ς γ ι, λλ' α τ η γ δ μων τοσϑ ν ο σα γα αν πιστ ϕ ται, δ' α δ μου ντ ς ο σα μ μν ι τ ν α τ ς ην δο, στ' ν ηται μ ν πιχϑον οισι ϕ ος πολυδ ς χουσα, δ' Υπνον μ τ χ σ, ασ γνητον Θαν τοιο, Ν ξ λο, ν ϕ λ αλυμμ νη ο ιδ. νϑα δ Νυ τ ς πα δ ς μν ς ο ' χουσιν, Υπνος α Θ νατος, δ ινο ϑ ο ο δ ποτ' α το ς Η λιος ϕα ϑων πιδ ται τ ν σσιν ο αν ν σανι ν ο δ' ο αν ϑ ν αταβα νων. Hesiodus, Theogonia, Χ ος δ' Ε β ς τ μ λαιν τ Ν ξ γ νοντο Νυ τ ς δ' α τ' Α ϑ τ α Ημ η ξ γ νοντο, ο ς τ υσαμ νη Ε β ι ϕιλ τητι μιγ σα. В месте, где с Ночью встречается День: чрез высокий ступая Медный порог, меж собою они перебросятся словом И разойдутся; один поспешает наружу, другой же Внутрь в это время нисходит: совместно обоих не видит Дом никогда их под кровлей своею, но вечно вне дома Землю обходит один, а другой остается в жилище И ожидает прихода его, чтоб в дорогу пуститься. К людям на землю приходит один с многовидящим светом С братом Смерти, со Сном на руках, приходит другая - Гибель несущая Ночь, туманом одетая мрачным. Там же имеют дома сыновья многосумрачной Ночи, Сон со Смертью ужасные боги. Лучами своими Ярко сияющий Гелий на них никогда не взирает, Всходит ли на небо он иль обратно спускается с неба. Черная Ночь и угрюмый Эреб родились из Хаоса. Ночь же Эфир родила и сияющий День, иль Гемеру: Их зачала она в чреве, с Эребом в любви сочетавшись Пер. В. Вересаева.

3 3 Fr. 47 (62 DK) Hippolytus, Refut. IX, 10, 6. ϑ νατοι ϑνητο, ϑνητο ϑ νατοι, ζ ντ ς τ ν νων ϑ νατον, τ ν δ νων β ον τ ϑν τ ς. Fr. 48 (26 DK) Clem. Strom. IV, 141, 1-2: σα δ' α π πνου λ γουσι, τ α τ χ α π ϑαν του ξα ο ιν. τ ος γ δηλο τ ν π στασιν τ ς ψυχ ς, μ ν μ λλον, δ ττον, π στ α πα Η α λ του λαβ ν νϑ ωπος ν ϕ ν ϕ ος πτ ται αυτ ποϑαν ν ποσβ σϑ ς ψ ις, ζ ν δ πτ ται τ ϑν τος δων, ποσβ σϑ ς ψ ις γ ηγο ς πτ ται δοντος. Fr. 77 (67 DK) Hippolytus, Refut. IX, 10, 8. ϑ ς μ η ϕ νη, χ ιμ ν ϑ ος, π λ μος νη, 3 ος λιμ ς τ ναντ α παντα, ο τος νο ς λλοιο ται δ ωσπ <π >, ταν συμμιγ ϑυ μασιν, νομ ζ ται αϑ' δον ν στου. Fr. 78 (7 DK) Aristoteles, de sensu 443a 23: π ντα τ ντα απν ς γ νοιτο, ν ς ν διαγνο ν. Fr. 72 (98 DK) Plutarchus, fac. lun. 28 p. 943 E: α ψυχα σμ νται αϑ' Αιδην. Fr. 5 (55 DK) Hippolytus, Refut. IX, 9, 5: τι δ στιν πατ π ντων τ ν γ γον των ατ ς νϑ ποις, α ο ν ξ τος, ν το τοις λ γ ι σων ψις ο μ ϑησις, τα τα, ϕησ ν, γ π οτιμ ω, τουτ στι τ ατ τ ν ο των. Fr. 13 (107 DK) SEXT. EMP. VII 126: α ο μ τυ ς νϑ ποισιν ϕϑαλμο α τα βα β ους ψυχ ς χ ντων. Fr. 3 (17 DK) CLEM. Strom. II 8: ο γ ϕ ον ουσι τοια τα πολλο, σοι γ υ σιν, ο δ μαϑ ντ ς γιν σ ουσιν, ωυτο σι δ δο ουσι. Fr. 91 (102 DK) Porphyr. Quaest. Homeric. zu IV, 4: π π ς ϕασιν, τ π ι το ς ϑ ο ς πολ μων ϑ α. λλ' ο π π ς τ γ γ ννα α γα τ π ι. λλως τ π λ μοι α μ χαι μ ν δ ιν δο, τ δ ϑ ο δ τα τα δ ιν. συντ λ γ παντα ϑ ς π ς μον αν τ ν λλων α λων, ο ονομ ν τ συμϕ οντα, π α Η λ ιτος λ γ ι, ς τ ι μ ν ϑ ι αλ π ντα α γαϑ α δ αια, νϑ ωποι δ μ ν δι α π ιλ ϕασιν δ δ αια. Fr. 21 (56 DK) Hippolytus, Refut. IX, 9, 5 ξηπ τηνται, ϕησ ν, ο νϑ ωποι π ς τ ν γν σιν τ ν ϕαν ν πα απλησ ως Ομ ωι, ς γ ν το τ ν Ελλ νων σοϕ τ ος π ντων. ν ν τ γ πα δ ς ϕϑ ας ατα τ νοντ ς ξηπ τησαν π ντ ς σα δομ ν α λ βομ ν, τα τα πολ πομ ν, σα δ ο τ δομ ν ο τ' λ βομ ν, τα τα ϕ ομ ν. Fr. 16 (40 DK) Diog. Laert. IX 1 πολυμαϑ η ν ον χ ιν ο διδ σ ι Ησ οδον γ ν δ δαξ α Πυϑαγ ην α τ ς τ Ξ νοϕ ν τ α Ε ατα ον. Fr. 17 (129 DK) Diog. Laert. VIII 6 Πυϑαγ ης Μνησ χου στο ην σ ησ ν νϑ πων μ λιστα π ντων α λ ξ μ νος τα τας τ ς συγγ αϕ ς ποι σατο αυτο σοϕ ην, πολυμαϑ ην, α οτ χν ην. 3 См. частые сравнения у Гомера сцен сражения со сценами мирной жизни. В Илиаде XII войска ахейцев и защитников Трои мечут друг в друга камни Homer, Ilias, : «Словно как снег, устремившись, хлопьями сыплется частый, В зимнюю пору, когда громовержец Кронион восходит С неба снежить человекам, являя могущества стрелы: Ветры все успокоивши, сыплет он снег беспрерывный, Гор высочайших главы и утесов верхи покрывая, И цветущие степи, и тучные пахарей нивы; Сыплется снег на брега и на пристани моря седого; Волны его, набежав, поглощают, но все остальное Он покрывает»

4 ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ 4 Fr. 40 (12 DK) (a) Arius Did. ap. Eus. P. E. XV 20: Ζ νων τ ν ψυχ ν λ γ ι α σϑητι ν ναϑυμ ασιν, αϑ π Η λ ιτος. βουλ μ νος γ μϕαν σαι, τι α ψυχα ναϑυμι μ ναι νο α γ νονται, ασ ν α τ ς το ς ποταμο ς λ γων ο τως ποταμο σι το σιν α το σιν μβα νουσιν τ α α τ α δατα πι α ψυχα δ π τ ν γ ν ναϑυμι νται. (b 1 ) Plato, Theaet. 152 d: Εγ α μ λ' ο ϕα λον λ γον, ς α ν μ ν α τ αϑ' α τ ο δ ν στιν, ο δ' ν τι π οσ ποις ϑ ς ο δ' ποιονο ν τι, λλ' ν ς μ γα π οσαγο ς, α σμι ν ϕαν ται, α ν βα, ο ϕον, σ μπαντ τ ο τως, ς μηδ ν ς ντος ν ς μ τ τιν ς μ τ ποιουο ν δ δ ϕο ς τ α ιν σ ως α σ ως π ς λληλα γ γν ται π ντα δ ϕαμ ν ναι, ο ϑ ς π οσαγο οντ ς στι μ ν γ ο δ ποτ' ο δ ν, δ γ γν ται. α π το του π ντ ς ξ ς ο σοϕο πλ ν Πα μ ν δου συμϕ σϑων, Π ωταγ ας τ α Η λ ιτος α Εμπ δο λ ς, α τ ν ποιητ ν ο οι τ ς ποι σ ως ατ ας, ωμ δ ας μ ν Επ χα μος, τ αγ δ ας δ Ομη ος, < ς> π ν Ω αν ν τ ϑ ν γ ν σιν α μητ α Τηϑ ν π ντα η ν γονα ο ς τ α ιν σ ως 160d: ατ μ ν Ομη ον α Η λ ιτον α π ν τ τοιο τον ϕ λον ο ον ματα ιν σϑαι τ π ντα. 182 c: Κιν ται α, ς ϕατ, τ π ντα... (c 3 ) (91 DK) Plut. De E, 18 p. 392 B: ποταμ ι γ ο στιν μβ ναι δ ς τ ι α τ ι αϑ' Η λ ιτον ο δ ϑνητ ς ο σ ας δ ς ψασϑαι ατ ξιν <τ ς α τ ς> λλ' ξ τητι α τ χ ι μ ταβολ ς σ δνησι α π λιν συν γ ι (μ λλον δ ο δ π λιν ο δ' στ ον, λλ' μα συν σταται α πολ π ι) α π σ ισι α π ισι. Fr. 58 (6 DK) (a) Arist. Meteor. B a: δι α γ λο οι π ντ ς σοι τ ν π τ ον π λαβον τ ν λιον τ ϕ σϑαι τ γ ναγ α ον δ' ναι το το συμβα ν ιν π α τ ν ϕϑ σϑαι α γ τ ϕαν ν π, ως ν χ τ οϕ ν, μ χ ι το του ζ ν, τ δ' γ ν τ πυ τ οϕ ν ναι μ νον, σπ ϕι νο μ νον μ χ ι π ς τ ν λιον τ ναγ μ νον το γ ο, τ ν νοδον τοια την ο σαν ο ανπ τ γιγνομ ν ϕλογ, δι' ς τ ς λαβ ντ ς ο τω α π το λ ου π λαβον. τ δ' ο στιν μοιον μ ν γ ϕλ ξ δι συν χο ς γ ο α ξη ο μ ταβαλλ ντων γ γν ται α ο τ ϕ ται (ο γ α τ ο σα διαμ ν ι ο δ να χ νον ς π ν), π δ τ ν λιον δ νατον το το συμβα ν ιν, π τ ϕομ νου γ τ ν α τ ν τ πον, σπ νο ϕασιν, δ λον τι α λιος ο μ νον, αϑ π Η λ ιτος ϕησι, ν ος ϕ' μ ηι στ ν, λλ' ν ος συν χ ς. (c) Plato, Respublica VI, 498b 2: π ς δ τ γ ας τ ς δ τινων λ γων ποσβ ννυνται πολ μ λλον το Η α λ ιτ ου λ ου, σον α ϑις ο ξ πτονται. Fr. 52 (94 DK) Plut. de exil. 11 p. 604 A: Ηλιος γ ο χ π β σ ται μ τ α δ μ, Ε ιν ς μιν Δ ης π ου οι ξ υ σουσιν. Fr. 59 (106 DK) (a) Plut. Camill. 19 π δ' μ ν ποϕ δων τ χ τ ϑ σϑα τινας τ ϑ ς Η λ ιτος π πληξ ν Ησι δωι τ ς μ ν γαϑ ς ποιουμ νωι, τ ς δ ϕα λας, ς γνοο ντι ϕ σιν μ ας π σης μ αν ο σαν, τ ωϑι διηπ ηται (b) SENECA Ep. 12, 7 unus dies par omni est. Fr. 31 (125 DK) Theophr. de vertig. 9: Τ γ π ϕυ τα ιν σϑαι τ νδ τ ν νησιν σ ζ ται α συμμ ν ι δι τα την δ μ, αϑ π Η λ ιτ ς ϕησι, α υ ν δι σταται μ ινο μ νος. Fr. 51 (30 DK) Clem. Strom. V, 105 (II 396, 10) σμον τ νδ, τ ν α τ ν π ντων, ο τ τις ϑ ν ο τ νϑ πων πο ησ ν, λλ' ν α στιν α σται π ζωον, πτ μ νον μ τ α α ποσβ νν μ νον μ τ α.

5 ΠΟΛΕΜΟΣ 5 Fr. 28 (80 DK) Orig. contra Cels VI 42: δ ναι δ χ τ ν π λ μον ντα ξυν ν, α δ ην ιν, α γιν μ να π ντα ατ' ιν α χ ν. 4 Fr. 29 (53 DK) Hippol. Refut. IX, 9: Π λ μος π ντων μ ν πατ στι, π ντων δ βασιλ ς, α το ς μ ν ϑ ο ς δ ιξ το ς δ νϑ πους, το ς μ ν δο λους πο ησ το ς δ λ υϑ ους. Fr. 25 (10 DK) [Arist.] de mundo b 7 σως δ τ ν ναντ ων ϕ σις γλ χ ται α το των ποτ λ τ σ μϕωνον, ο τ ν μο ων σπ μ λ ι τ ν συν γαγ π ς τ ϑ λυ α ο χ τ ον π ς τ μ ϕυλον α τ ν π την μ νοιαν δι τ ν ναντ ων συν ψ ν, ο δι τ ν μο ων. τα τ δ το το ν α τ πα τ ι σ οτ ιν ι λ γ μ νον Η α λ τωι συν ψι ς λα α ο χ λα, συμϕ μ νον διαϕ μ νον, συν ιδον δι ιδον, α π ντων ν α ξ ν ς π ντα. Fr. 54 (90 DK) Plut. de E 8 p. 388 E: πυ ς τ νταμοιβ τ π ντα α π π ντων ωσπ χ υσο χ ματα α χ ημ των χ υσ ς. Fr. 55 (66 DK) Hippol. Refut. IX, 10: λ γ ι δ α ϕ νιμον το το ναι τ π α τ ς διοι σ ως τ ν λων α τιον αλ δ α τ χ ησμοσ νην α ον χ ησμοσ νη δ στιν δια σμησις ατ' α τ ν, δ π ωσις ος. Fr. 26 (50 DK) Hippol. Refut. IX, 9 Η α λ τος μ ν ο ν ϕησιν ναι τ π ν διαι τ ν δια τον, γ νητ ν γ νητον, ϑνητ ν ϑ νατον, λ γον α να, πατ α υ ν, ϑ ν δ αιον ο μο, λλ το λ γου ο σαντας μολογ ν σοϕ ν στιν ν π ντα ναι Fr. 27 (51 DK) Hippol. Refut. IX, 9, 1: α τι το το ο σασι π ντ ς ο δ μολογο σιν, πιμ μϕ ται δ πως ο ξυνι σιν ως διαϕ μ νον ωυτ ι μολογ ι παλ ντ οπος μον η ωσπ τ ξου α λ ης. Fr. 9 (54 DK) Hippol. Refut. IX, 9, 5: τι δ στιν πατ π ντων τ ν γ γον των (στιν) ϕαν ς ατος γνωστος νϑ ποις, ν το τοις λ γ ι μον η ϕαν ς ϕαν ς ττων. Fr. 8 (123 DK) THEMIST. Or. 5 p. 69 ϕ σις δ αϑ' Η λ ιτον πτ σϑαι ϕιλ. Fr. 83 (108 DK) STOB. Flor. I 174 Hense: Η α λ του. σων λ γους ουσα, ο δ ς ϕι ν ται ς το το, στ γιν σ ιν τι σοϕ ν στι π ντων χω ισμ νον. 5 Fr. 84 (32 DK) Clem. Strom. 116: ν τ σοϕ ν μο νον λ γ σϑαι ο ϑ λ ι α ϑ λ ι Ζην ς νομα. Fr. 85 (41 DK) Diog. Laert. IX, 1: ναι γ ν τ σοϕ ν, π στασϑαι γν μην, τ η υβ νησ π ντα δι π ντων. Fr. 79 (64 DK) Hippol. Refut. IX, 10, 7: λ γ ι δ α ϕ νιμον το το ναι τ π α τ ς διοι σ ως τ ν λων α τιον, λ γων ο τως τ δ π ντα ο α ζ ι τουτ στι ατ υϑ ν ι αυν ς, αυν ν τ π λ γων τ α νιον. Fr. 80 (11 DK) [Arist.] de mundo 6 p. 401a 8: τ ν τ ζ ιων τ τ γ ια α μ α τ τ ν ι α π γ ς α ν δατι βοσ μ να γ ν τα τ α μ ζ ι α ϕϑ ται το ς το ϑ ο π ιϑ μ να ϑ σμο ς π ν γ π τ ν πληγ ι ν μ ται, ς ϕησιν Η λ ιτος. 4 Anaximander, DK 12 B1: ξ ν δ γ ν σ ς στι το ς ο σι, α τ ν ϕϑο ν ς τα τα γ ν σϑαι ατ τ χ ν. διδ ναι γ α τ δ ην α τ σιν λλ λοις τ ς δι ας ατ τ ν το χ νου τ ξιν. 5 Fr. 77 (67 DK) Hippolytus, Refut. IX, 10, 8. ϑ ς μ η ϕ νη, χ ιμ ν ϑ ος, π λ μος νη, ος λιμ ς τ ναντ α παντα, ο τος νο ς.

6 ΛΟΓΟΣ 6 Fr. 1 (1 DK) SEXT. adv. math. VII 132: το δ λ γου το δ' ντος ξ ν τοι γ νονται νϑ ωποι α π σϑ ν ο σαι α ο σαντ ς τ π τον γινομ νων γ π ντων ατ τ ν λ γον τ νδ π οισιν ο ασι, π ι μ νοι α π ων α γων τοιο των, ο ων γ διηγ μαι ατ ϕ σιν διαι- ων αστον α ϕ ζων ως χ ι. το ς δ λλους νϑ πους λανϑ ν ι σα γ ϑ ντ ς ποιο σιν, ωσπ σα δοντ ς πιλανϑ νονται. Fr. 2 (34 DK) Clem. Strom V, 116: ξ ν τοι ο σαντ ς ωϕο σιν ο ασι ϕ τις α το σιν μα τυ πα ντας π ναι. Fr. 4 (72 DK) Marc. Anton. IV, 46: ι μ λιστα διην ς μιλο σι [λ γωι τ ι τ λα διοι ο ντι], το τωι διαϕ ονται, α ο ς αϑ' μ αν γ υ ο σι, τα τα α το ς ξ να ϕα ν ται. Fr. 23 (2 DK) SEXT. VII 133: δι δ π σϑαι τ ι ξυν ι, τουτ στι τ ι οιν ι ξυν ς γ οιν ς. το λ γου δ' ντος ξυνο ζ ουσιν ο πολλο ς δ αν χοντ ς ϕ νησιν. Fr. 24 (89 DK) Plut. de superst. 3 p. 166 C: Η. ϕησι το ς γ ηγο σιν να α οιν ν σμον ναι, τ ν δ οιμωμ νων αστον ς διον ποστ ϕ σϑαι. Fr. 49 (21 DK) Clem. Strom. III 21: ο χ α Η λ ιτος ϑ νατον τ ν γ ν σιν αλ... ν ο ς ϕησι ϑ νατ ς στιν σα γ ϑ ντ ς ομ ν, σα δ δοντ ς πνος. Fr. 1h 2 (75 DK) MARC. ANTON. VI 42: το ς αϑ δοντας ο μαι Η λ ιτος. γ τας ναι λ γ ι α συν γο ς τ ν ν τ ι σμωι γινομ νων. Fr. 23 (114DK) Stob. Flor. 179: ξ ν ν ωι λ γοντας σχυ ζ σϑαι χ τ ι ξυν ι π ντων, ωσπ ν μωι π λις, α πολ σχυ οτ ως. τ ϕονται γ π ντ ς ο νϑ π ιοι ν μοι π ν ς το ϑ ου ατ γ τοσο τον σον ϑ λ ι α ξα π σι α π ιγ ν ται. Fr. 23 d 1 (113 DK) Stob. Flor. 179: ξυν ν στι π σι τ ϕ ον ιν. Fr. 90 (78 DK) ORIG. c. Cels. VI 12: ϑος γ νϑ π ιον μ ν ο χ ι γν μας, ϑ ον δ χ ι. Fr. 92 (79 DK) - - ν ν πιος ουσ π ς δα μονος ωσπ πα ς π ς νδ ς. Fr. 94 (119 DK) Stob. Flor. IV 40, 23 Η λ ιτος ϕη ς ϑος νϑ πωι δα μων. Fr. 67 (45 DK) Diog. Laert. IX, 7: ψυχ ς π ατα ν ο ν ξ οιο, π σαν πιπο υ μ νος δ ν ο τω βαϑ ν λ γον χ ι. * * * Литература: 1. Фрагменты ранних греческих философов, изд. и пер. Лебедева А.В., М.: Наука, Бибихин В.В., Язык философии, М.: Прогресс, Мамардашвили М.К., Лекции по античной философии, М.: Аграф, Ахутин А.В., Античные начала философии, СПб.: Наука, 2007.

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era - International conference UCL, 11-13 September 2013. Silvia Barbantani (silvia.barbantani@unicatt.it) - Hellenistic military epitaphs

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ 1 Ἀναστάσιμα Ἦχος Δ,ce.Πα bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει agdxnddxd dpaq daqxdh{ba[ds;qpbfdssfη: d d σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α ΕΕΜΒΡΙΟΣ ΙΒ ΕΣΕΡΙΟΣ 12 εκεµβρίου Σπυρίδωνος Τριµυθοῦντος τοῦ θαυµατουργοῦ ( 348). Ιωάννου ὁσίου, ἐπισκόπου Ζιχνῶν ( 1333). Εἰς τὸν Ἐσπερινόν. Β Ει Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι ει εις πο ο ολ λα

Διαβάστε περισσότερα

α α ας και στο ος α νε να α τω

α α ας και στο ος α νε να α τω 02-05-2015 Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν υροφόρων. Ἡ ἀνακοµιδὴ τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ εγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἦχος Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. α

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ.

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. 20-07-2014 ΕΣΕΡΙΟΣ 20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι Β Ει ει εις πο ο ολ λα α α α Μ α α α α α α Μ α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε τη η η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ A. πª Ωστε προσήκει το τους ε δαιμονεστάτους γε σθαι, ο τινες π ρ μεγίστων κα καλλίστων κινδυνε σαντες ο τω τ ν ίον τελε τησαν, ο κ πιτρέψαντες περ α τ ν τ τ χ η ο δ ναμείναντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ του Σχολε ου των Τεχν ν χουν ελετηθε αναλυτικ απ τον Κ στα Μπ ρη στη ελ τη του Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δη απ το 1957.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Compiled by Konstantinos Terzopoulos (frc@ath.forthnet.gr)

Compiled by Konstantinos Terzopoulos (frc@ath.forthnet.gr) The Essential Canon of the New Method of Ecclesiastical Music: A Short Checklist of the most important music publications containing authoritative exêgêsis, or, the classic music texts for the study and

Διαβάστε περισσότερα

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ EPIO O ã ñ IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2003 ñ ÙÂÜ Ô 1ÔÓ È ı ÓÛÈ ÂÚÈÔ ÈÎÔÜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 174, T.K. 542 49 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ñ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ªπª AI À Ãπ À \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙÂ

Διαβάστε περισσότερα