2. Aussi faut-il suivre le (logos) commun ; mais quoiqu il soit commun à tous, la plupart vivent comme s ils avaient une intelligence à eux

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Aussi faut-il suivre le (logos) commun ; mais quoiqu il soit commun à tous, la plupart vivent comme s ils avaient une intelligence à eux"

Transcript

1 Fragment 1 : [2 Byw.] Sextus Empiricus, Contre les mathématiciens, VII 132 [s. A 16.] (τοῦ δὲ) λόγου τοῦδ' ἐόντος (ἀεὶ) ἀξύνετοι γίγνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἤ ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον γινοµένων γὰρ (πάντων) κατὰ τὸν λόγον τόνδε ἀπείροισιν ἐοίκασι, πειρώµενοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργων τοιούτων, ὁκοίων ἐγὼ διηγεῦµαι διαιρέων ἕκαστον κατὰ φύσιν καὶ φράζων ὅκως ἔχει. τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα ἔγερθέντες ποιοῦσιν, ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανθάνονται. Fragment 2 : [2 Byw.] Sextus Empiricus, Contre les mathématiciens, VII 133 διὸ δεῖ ἕπεσθαι τῶι (ξυνῶι, τουτέστι τῶι) κοινῶι ξυνὸς γὰρ ὁ κοινός. τοῦ λόγου δὲ ἐόντος ξυνοῦ ζώουσιν οἱ πολλοὶ ὡς ἰδίαν ἔχοντες φρόνησιν. Fragment 3 : Aétius, Opinions, II, 21, 4 [Doxogr. 351, περὶ µεγέθους ἡλίου] εὕρος ποδὸς ἀνθρωπείον. Ce verbe, qui est vrai, est toujours incompris des hommes, soit avant qu ils ne l entendent, soit alors qu ils l entendent pour la première fois. Quoique toutes choses se fassent suivant ce verbe, ils ne semblent avoir aucune expérience de paroles et de faits tels que je les expose, distinguant leur nature et disant comme ils sont. Mais les autres hommes ne s aperçoivent pas plus de ce qu ils font étant éveillés, qu ils ne se souviennent de ce qu ils ont fait en dormant. 2. Aussi faut-il suivre le (logos) commun ; mais quoiqu il soit commun à tous, la plupart vivent comme s ils avaient une intelligence à eux (le soleil) sa largeur est d un pied.(léon Robin) Though this discourse is true evermore, yet men are as finable to understand it when they hear it for the first time as before they have heard it at all For, although, all things happen in accordance with the account I give men seem as if they had no experience of them, when they make trial of words and works such as I set forth, dividing each thing according to its nature and explaining how it truly is. But other men know not what they are doing when you wake them up, just as they forget,what they do when asleep. Though wisdom is common, yet the many live as if they had a wisdom of their own.

2 Fragment 4 : Albert le Grand, De uegetabilibus, VI, 401 (p. 545 Meyer) Si felicitas esset in delectationibus corporis, boue felices diceremus, cum inveniant orobum ad comedendum. Oxen are happy when they find bitter vetches to eat. Fragment 4a : Anatolius [cod. Mon.gr.384, f, 58] κατὰ λόγον δὲ ὡρέων συµϐάλλεται ἑϐδοµὰς κατὰ σελήνην, διαιρεῖται δὲ κατὰ τὰς ἄρκτους, ἀθανάτου Μνήµης σηµείω [?]. Fragment 5 : Fragmente Griechischer Theosophien, 68 καθαίρονται δ' ἄλλως αἵµατι µιαινόµενοι οἷον εἴ τις εἰς πηλὸν ἐµϐὰς πηλῶι ἀπονίζοιτο. µαίνεσθαι δ' ἂν δοκοίη, εἴ τις αὐτὸν ἀνθρώπων ἐπιφράσαιτο οὕτω ποιέοντα. καὶ τοῖς ἀγάλµασι δὲ τουτέοισιν εὔχονται ὁκοῖον εἴ τις δόµοισι λεσχηνεύοιτο (οὔ τι γινώσκων θεοὺς οὐδ' ἥρωας οἵτινές εἰσι). Célébrer des sacrifices sanglants ne sert pas plus a nous purifier que la boue ne laverait la tâche qu elle a faite.(léon Robin) 5. Ils prient de telles images; c est comme si quelqu un parlait avec les maisons, ne sachant pas ce que sont les dieux ni les héros. They purify themselves by defiling-themselves with blood, just as if one who had stepped into the mud were to go and wash his feet in mud.

3 Fragment 6 : Aristote, Météorologiques, B 2, 355a 14 ὁ ἥλιος οὐ µόνον, καθάπερ ὁ Ἡ. φησί, νέος ἐφ' ἡµέρηι ἐστίν, ἀλλ' ἀεί νέος συνεχῶς. Fragment 7 : Aristote, De sensu, 5, 443a 23 εἰ πάντα τὰ ὄντα καπνὸς γένοιτο, ῥῖνες ἂν διαγνοῖεν. Fragment 8 : Aristote, Ethique à Nicomaque, Θ, 2, 1155b4 Ἡ. τὸ ἀντίξουν συµφέρον καὶ ἐκ τῶν διαφερόντων καλλίστην ἁρµονίαν καὶ πάντα κατ' ἔριν γίνεσθαι. [s. fr. 80]. Fragment 9 : Aristote, Ethique à Nicomaque, K5, 1176a7 ὄνους σύρµατ' ἂν ἑλέσθαι µᾶλλον ἢ χρυσόν. (le soleil) chaque jour nouveau. (Léon Robin) Le Soleil est nouveau chaque jour. 7. Si toutes choses devenaient fumée, on connaîtrait par les narines. Ce qui est taillé en sens contraire s assemble; de ce qui diffère naît la plus belle harmonie, et c est la discorde qui produit toutes les choses. (Léon Robin) 8. Ce qui est contraire est utile; ce qui lutte forme la plus belle harmonie; tout se fait par discorde. Ils aiment mieux la paille que l or. (Léon Robin) 9. L âne choisirait la paille plutôt que l or. The sun is new every day. If all things were turned to smoke, the nostrils would distinguish them. Asses would rather have straw than gold.

4 Fragment 10 : Ps. Aristote, Traité du Monde, b7 ἴσως δὲ τῶν ἐναντίων ἡ φύσις γλίχεται καὶ ἐκ τούτων ἀποτελεῖ τὸ σύµφωνον οὐκ ἐκ τῶν ὁµοίων, ὥσπερ ἀµέλει τὸ ἄρρεν συνήγαγε πρὸς τὸ θῆλυ καὶ οὐχ ἑκάτερον πρὸς τὸ ὁµόφυλον καὶ τὴν πρώτην ὁµόνοιαν διὰ τῶν ἐναντίων συνῆψεν, οὐ διὰ τῶν ὁµοίων. ἔοικε δὲ καὶ ἡ τέχνη τὴν φύσιν µιµουµένη τοῦτο ποιεῖν. ζωγραφία µὲν γὰρ λευκῶν τε καὶ µελάνων ὠχρῶν τε καὶ ἐρυθρῶν χρωµάτων ἐγκερασαµένη φύσεις τὰς εἰκόνας τοῖς προηγουµένοις ἀπετέλεσε συµφώνους, µουσικὴ δὲ ὀξεῖς ἅµα καὶ βαρεῖς µακρούς τε καὶ βραχεῖς φθόγγους µείξασα ἐν διαφόροις φωναῖς µίαν ἀπετέλεσεν ἁρµονίαν, γραµµατικὴ δὲ ἐκ φωνηέντων καὶ ἀφώνων γραµµάτων κρᾶσιν ποιησαµένη τὴν ὅλην τέχνην ἀπ' αὐτῶν συνεστήσατο. ταὐτὸ δὲ τοῦτο ἦν καὶ τὸ παρὰ τῶι σκοτεινῶι λεγόµενον Ἡρακλείτωι συνάψιες ὅλα καὶ οὐχ ὅλα, συµφερόµενον διαφερόµενον, συνᾶιδον διᾶιδον, καὶ ἐκ πάντων ἓν καὶ ἐξ ἑνὸς πάντα. Unions : des entiers et des non-entiers, convergence, divergence, concert ou désaccord des voix; enfin, de toute chose une seule, et d une seule, toutes. (Léon Robin) 10. Joignez ce qui est complet et ce qui ne l est pas, ce qui concorde et ce qui discorde, ce qui est en harmonie et en désaccord ; de toutes choses une et d une, toutes choses.

5 Fragment 11 : Ps.- Aristote, Traité du monde, 6, 401, a 10s. τῶν τε ζώιων τά τε ἄγρια καὶ ἥµερα τά τε ἐν ἀέρι καὶ ἐπὶ γῆς καὶ ἐν ὕδατι βοσκόµενα γίνεταί τε καὶ ἀκµάζει καὶ φθείρεται τοῖς τοῦ θεοῦ πειθόµενα θεσµοῖς πᾶν γὰρ ἑρπετὸν (θεοῦ) πληγῆι νέµεται, ὥς φησιν Ἡράκλειτος. Fragment 12 : Arius Didyne dans Eustèbe, Préparation évangélique, XV, 20, 2. Ζήνων τὴν ψυχὴν λέγει αἰσθητικὴν ἀναθυµίασιν, καθάπερἡ. βουλόνεµος γὰρ ἐµφανίσαι, ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀναθυµιώµεναι νοεραὶ ἀεὶ γίνονται, εἴκασεν αὐτὰς τοῖς ποταµοῖς λέγων οὕτως ποταµοῖσι τοῖσιν αὐτοῖσιν ἐµϐαίνουσιν ἕτερα καὶ ἕτερα ὕδατα ἐπιρρεῖ καὶ ψυχαὶ δὲ ἀπὸ τῶν ὑγρῶν ἀναθυµιῶνται [vgl. 91]. Fragment 13 : Texte reconstitué, voir Tout reptile se nourrit de terre. 12. A ceux qui descendent dans les mêmes fleuves surviennent toujours d autres et d autres eaux. Every beast is tended with blows. δεῖ γὰρ τὸν χαρίεντα µήτε ῥυπᾶν µήτε αὐχµεῖν µήτε βορϐόρωι χαίρειν καθ' Ἡράκλειτον. [Vgl. B 9]. CLEM. Strom. I 2 (II 4, 3 St.) ὕες βορϐόρωι ἥδονται µᾶλλον ἤ καθαρῶι ὕδατι. (.dati. [Vgl. B B 147. Plotin. I 6, 6.]

6 Fragment 14 : Clément, Protreptique, 22, 2. τίσι δὴ µαντευεται Ἡ. ὁ Ἐφέσιος; νυκτιπόλοις, µάγοις, βάκχοις, λήναις, µύσταις τούτοις άπειλεῖ τὰ µετὰ θὰνατον, τούτοις µαντεύεται τὸ πῦρ τὰ γὰρ νοµιζόµενα κατ' ἀνθρώπους µυστήρια ἀνιερωστὶ µυεῦνται. Night-walkers, Magians, priests of Bakchos and priestesses of the wine-vat, mysterymongers.. Fragment 15 : Clément, Protreptique, 34, 5. εἰ µὴ γὰρ Διονύσωι ποµπὴν ἐποιοῦντο καὶ ὕµνεον ἆισµα αἰδοίοισιν, ἀναιδέστατα εἴργαστ' ἄν ὡυτὸς δὲ Ἀίδης καὶ Διόνυσος, ὅτεωι µαίνονται καὶ ληναΐζουσιν. Fragment 16 : Clément; Pédagogue, 99, 5. λήσεται µὲν γὰρ ἴσως τὸ αἰσθητὸν φῶς τις, τὸ δὲ νοητὸν ἀδύνατόν ἐστιν, ἢ ὥς φησιν Ἡ. τὸ µὴ δῦνόν ποτε πῶς ἄν τις λάθοι; Fragment 17 : Clément, Stromates, II, 8, 1. οὐ γὰρ φρονέουσι τοιαῦτα (οἱ) πολλοί, ὁκοίοις ἐγκυρεῦσιν, οὐδὲ µαθόντες γινώσκουσιν, ἑωυτοῖσι δὲ δοκέουσι. 15. Car, si ce n était pas de Dionysos qu on mène la pompe, en chantant le cantique aux parties honteuses, ce serait l acte le plus éhonté, dit Héraclite ; mais c est le même, Hadès ou Dionysos, pour qui l on est en folie ou en délire. 16. Qui se cachera du feu qui ne se couche pas? 17. Ce n est pas ce que pensent la plupart de ceux que l on rencontre; ils apprennent, mais ne savent pas, quoiqu ils se le figurent à part eux. For if it were not to Dionysos that they made a procession and sang the shameful phallic hymn, they would be acting most shamelessly. But Hades is the same as Dionysos in whose honour they go mad and keep the feast of the winevat. How can one hide from that which never sinks to rest? The many have not as many thoughts as the things they meet with; nor, if they do remark them, do they understand them, though they believe they do.

7 Fragment 18 : Clément, Stromates, II, 24, 5. ἐὰν µὴ ἔλπηται, ἀνέλπιστον οὐκ ἐζευρήσει, ἀνεζερεύνητον ἐὸν καὶ ἄπορον. Fragment 19 : Clément, Stromates, II, 24, 5. ἀπίστους εἴναί τινας ἐπιστύφων Ἡ. φησιν ἀκοῦσαι οὐκ ἐπιστάµενοι οὐδ' εἰπεῖν. Fragment 20 : Clément, Stomates, III, 14, 1. Ἡ. γοῦν κακίζων φαίνεται τὴν γένεσιν, ἐπειδὰν φῆι γενόµενοι ζώειν ἐθέλουσι µόρους τ' ἔχειν, µᾶλλον δὲ ἀναπαύεσθαι, καὶ παῖδας καταλεῖπουσι µόρους γενέσθαι. Fragment 21 : Clément, Stromaques, III, 3, 21, Sans l espérance, vous ne trouverez pas l inespéré qui est introuvable et inaccessible. 19. Ils ne savent ni écouter ni parler. 20. Quand ils sont nés, ils veulent vivre et subir la mort et laisser des enfants pour la mort. If you do not expect the unexpected, you will not find it; for it is hard to be sought out and difficult. Knowing not how to listen nor how to speak. When they are born, they wish to live and to meet with their dooms or rather to rest, and they leave children behind them to meet with, dooms in turn. οὐχὶ καὶ Ἡ. θάνατον τὴν γένεσιν καλεῖ... ἐν οἷς φησι θάνατός ἐστιν ὁκόσα ἐγερθέντες ὁρέοµεν, ὁκόσα δὲ εὕδοντες ὕπνος. Fragment 22 : Clément, Stromates, IV, 2, 4, 2. χρυσὸν γὰρ οἱ διζήµενοι γῆν πολλὴν ὀρύσσουσι καὶ εὑρίσκουσιν ὀλίγον. 22. Ceux qui cherchent l or fouillent beaucoup de terre pour trouver de petites parcelles. All the things we see when awake are death, even as the things we see in slumber are sleep. Those who seek for gold dig up much earth and find a little.

8 Fragment 23 : Clément, Stromates, IV, 10, 1. Δίκης ὄνοµα οὐκ ἄν ἤιδεσαν, εἰ ταῦτα µὴ ἧν. Fragment 24 : Clément, Stromates, IV, 4, 16, 1. ἀρηιφάτους θεοὶ τιµῶσι καὶ ἄνθρωποι. Fragment 25 : Clément, Stromates, IV, 7, 49, 3. µόροι γὰρ µέζονες µέζονας µοίρας λαγχάνουσι. Fragment 26 : Clément, Stomates, IV, 141, 2. ἄνθρωπος ἐν εὐφρόνηι φάος ἄπτεται ἑαυτῶι ἀποθανων, ἀποσϐεσθείς [ὄψεις], ζῶν δὲ ἅπτεται τεθνεῶτος εὕδων, [ἀποσϐεσθείς ὄψεις], ἐγρηγορὼς ἅπτεται εὕδοντος. Fragment 27 : Clément, Stromates, IV, 22, 144, 3. ἀνθρώπους µένει ἀποθανόντας ἅσσα οὐκ ἔλπονται οὐδὲ δοκέουσιν. 23. On ne connaîtrait pas le mot de justice, s il n y avait pas de perversité. 24. Les dieux et les hommes honorent ceux qui succombent à la guerre. 25. Les plus grands morts obtiennent les plus grands sorts. 26. L homme dans la nuit, allume une lumière pour luimême ; mort, il est éteint. Mais vivant, dans son sommeil et les yeux éteints, il brûle plus que le mort ; éveillé, plus que s il dort. 27. Les hommes n espèrent ni ne croient ce qui les attend après la mort. Greater deaths win greater portions.

9 Fragment 28 : Clément, Stromaque, V, 1, 9, 3. δοκέοντα γάρ ὁ δοκιµώτατος γινώσκει, φυλάσσει καὶ µέντοι καὶ Δίκη καταλήψεται ψευδῶν τέκτονας καὶ µάρτυρας. Fragment 29 : Clément, Stromaque, V, 9, 59, L homme éprouvé sait conserver ses opinions ; le châtiment atteindra les artisans de mensonge et les faux témoins.... bringing untrustworthy witnesses in support of disputed points. αἱρεῦνται γὰρ ἑν ἀντία πάντων οἱ ἄριστοι, κλέος ἀέναον θνητῶν, οἱ δὲ πολλοὶ κεκὸρηνται ὅκωσπερ κτήνεα. (αἱρεῦνται γὰρ ἑν ἀντί ἁπάντων οἱ ἄριστοι, κλέος ἀέναος θνητῶν: οἱ δὲ πολλοὶ κεκὸρηνται ὅκωσπερ κτήνεα.) Fragment 30 : Clément, Stromaque, V, 14, 104, 2. κόσµον (τόνδε), τὸν αὐτὸν ἁπάντων, οὕτε τις θεῶν, οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ' ἦν ἀεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται πῦρ ἀειζωον, ἁπτόµενον µέτρα καὶ ἀποσϐεννύµενον µέτρα. Ce monde-ci, le même pour tous les êtres, aucun des dieux ni des hommes ne l a fait ; mais il a toujours été, et il est, et il sera un feu toujours vivant, s allumant avec mesure et s éteignant avec mesure. (Léon Robin) 30. Ce monde n a été fait, par aucun des dieux ni par aucun des hommes ; il a toujours été et sera toujours feu éternellement vivant, s allumant par mesure et s éteignant par mesure. This order, which is the same in all : things no'one of gods or men has made; but it was ever, is now and ever,shall be an everliving. Fire, fixed measures of it kindling and fixed measures going out.

10 Fragment 31 : Clément, Stromaque, V, 14, 104, 3. ὅτι δὲ καὶ γενητὸν καὶ φθαρτὸν εἶναι ἐδογµάτιζεν, µηνύει τὰ ἐπιφερόµενα πυρὸς τροπαὶ πρῶτον θάλασσα, θαλάσσης δὲ τὸ µὲν ἥµισυ γῆ, τὸ δὲ ἥµισυ πρηστήρ. δυνάµει γὰρ λέγει ὅτι τὸ πῦρ ὑπὸ τοῦ διοικοῦντος λόγου καὶ θεοῦ τὰ σύµπαντα δι' ἀέρος πρέπεται εἰς ὑγρὸν τὸ ὡς σπέρµα τῆς διακοσµήσεωνς, ὃ καλεῖ θάλασσαν, ἐκ δὲ τούτου αὖθις γίνεται γῆ καὶ οὐρανὸς καὶ τὰ ἐµπεριεχόµενα. ὅπως δὲ πάλιν ἀναλαµϐάνεται καὶ ἐκπυροῦται, σαφῶς διὰ τούτων δηλοῖ [23] (γἦ) θάλασσα διαχέεται, καὶ µετρέεται εἰς τὸν αὐτον λόγον, ὁκοῖος πρόσθεν ἧν ἢ γενέσθαι γῆ. Fragment 32 : Clément, Stromates, V, 115, 1. ἓν τὸ σοφὸν µοῦνον λέγεσθαι οὐκ ἐθέλει καὶ ἐθέλει Ζηνὸς ὄνοµα. Fragment 33 : Clément, Stromaque, V, 14, 115, 2. νόµος καὶ βουλῆι πείθεσθαι ἑνός. 31. Les changements du feu sont d abord la mer, et, de la mer, pour moitié terre, moitié prestère. La mer se répand et se mesure au même compte qu avant que la terre ne fût. Une sagesse unique veut être appelée du nom de Zeus, qui ne le veut pas. (Léon Robin) 32. L un, qui seul est sage, veut et ne veut pas être appelé du nom de Zeus. 33. La loi et la sentence est d obéir à l un. The transformations of Fire are first of all sea and alf of the sea is earth half fiery stormcloud. Wisdom is one only. It is willing and unwilling to be called by the name of Zeus. And it is the law, too, that we obey the counsel of one.

11 Fragments 34 : Clément, Stromates, V, 115, 3. & Préparation évangélique, XIII, 13, 42. _ ἀξύνετοι ἀκούσαντες κωφοῖσιν ἐοίκασι φάτις αύτοῖσιν µαρτυρεῖ παρεόντας ἀπεῖναι. Fragment 35 : Clément, Stromates, V, 140, Les inintelligents qui écoutent ressemblent à des sourds ; le proverbe témoigne que, tout présents qu ils soient, ils sont absents. Fools when they do hear are like the deaf; of them, does the proverb bear witness that they are absent,when, present. χρὴ γὰρ εὖ µάλα πολλῶν ἵστορας φιλοσόφους ἄνδρας εἴναι καθ' Ἡράκλειτον. Fragment 36 : Clément, Stromates, VI, 17, 2. ψυχῆισιν θάνατος ὕδωρ γενέσθαι, ὕδατι δὲ θάνατος γῆν γενέσθαι, ἐκ γῆς δὲ ὕδωρ γίνεται, ἐζ ὕδατος δὲ ψυχή. Fragment 37 : Columelle, Res rustica, VIII, 4, 4. si modo credumis Ephesio Heracleito qui ait sues caeno [Vgl. B 13 ], cohortales aves puluere vel cinere lavari. Fragment 38 : Diogène Laërce, Vies des philosophes, I, Pour les âmes, la mort est de devenir eau ; pour l eau, la mort est de devenir terre ; mais de la terre vient l eau, de l eau vient l âme. For it is death to souls to become water, and death to water to become earth. But water comes from earth ; and, from water, soul. δοκεῖ δὲ κατά τινας πρῶτος ἀστρολογῆσαι... µαρτυρεῖ δ' αὐτῶι καὶ Ἡ. καὶ Δηµόκριτος.

12 Fragment 39 : Diogène Laërce, Vies des philosophes, I, 88. ἐν Πριήνηι Βίας ἐγένετο ὁ Τευτάµεω, οὗ πλείων λόγος ἢτῶν ἄλλων. Fragment 40 : Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, 1. πολυµαθίη νόον ἔχειν οὐ διδάσκει Ἡσίοδον γάρ ἂν ἐδίδαξε καὶ Πυθαγόρην αὖτις τε Ξενοφάνεά τε καὶ Ἑκαταῖον. Fragment 41 : Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, 1. εἷναι γὰρ ἓν τὸ σοφόν, ἐπίστασθαι γνώµην, ὁτέη ἐκυϐέρνησε πάντα διὰ πὰντων. Fragment 42 : Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, Dans Priène, vivait Bias, fils de Teutame, dont on parle plus que des autres. 40. La polymathie n enseigne pas l intelligence; elle eût enseigné Pythagore, Xénophane et Hécatée. (La sagesse est de) savoir le dessein dans lequel tout est régi dans sa totalité. (Léon Robin) 41. II n y a qu une chose sage, c est de connaître la pensée qui peut tout gouverner partout. In Priene lived Bias, son of Teutamas, who is of more account than the rest. (He said, Most men are bad. ). The learning of many things teacheth not understanding, else would it have taught Hesiod and Pythagoras, and again Xenophanes and Hekataios. Wisdom is one thing. It is to know the thought by which all things are steered through all things. τόν τε Ὅµηρον ἔφασκεν ἄξιον ἐκ τῶν ἀγώνων ἐκϐάλλεσθαι καὶ ραπίζεσθαι καὶ Ἀρχίλοχον ὁµοίως. Fragment 43 : Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, 2. ὕϐριν χρὴ σϐεννύναι µᾶλλον ἢπυρκαϊήν 43. Mieux vaut étouffer la démesure qu un incendie. Homer should be turned out of the lists and whipped, and Archilochos likewise. Wantonness needs to be extinguished even more than a conflagration.

13 Fragment 44 : Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, 2. µάχεσθαι χρὴ τὸν δῆµον ὑπἑρ τοῦ νόµου ὅκωσπερ τείχεος. Fragment 45 : Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, 2. ψυχῆς πείρατα ἰὼν οὐκ ἄν ἐξεύροιο, πᾶσαν ἐπιπορευόµενος ὁδόν οὕτω βαθὺν λόγον ἐχει. Fragment 46 : Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, 7. τήν τε οἴησιν ἱερὰν νόσον ἔλεγε καὶ τὴν ὅρασιν ψεύδεσθαι. Fragment 47 : Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, Le peuple doit combattre pour la loi comme pour ses murailles. 46. La présomption est une maladie sacrée. The people must fight for its law as for its walls. You will not find the boundaries of soul by travelling in any direction. µὴ εἰκῆ περι τῶν µεγίστων συµϐαλλώµεθα. Fragment 48 : Etymologicum lagnum, Article : βιός τῶι οὖν τόξωι ὄνοµα βίος, ἔργον δὲ θάνατος. The bow is called life (βίος), but its work is death. Fragment 49 : Théodore Prodrome, Lettres, I. εἷς ἐµοἰ µύριοι, ἐὰν ἄριστος ἦι. One is as ten thousand to me, if he be the best.

14 Fragment 49 a : Héraclite, Questions Homériques, 24 ποταµοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐµϐαίνοµέν τε καὶ οὐκ ἐµϐαίνοµεν, εἶµέν τε καὶ οὐκ εἶµέν. We step and do not step into the same rivers; we are and are not. Fragment 50 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 9, 1. Ἡ. µὲν οὖν φησιν εἶναι τὸ πᾶν διαιρετὸν ἀδιαίρετον, γενητὸν ἀγένητον, θνητον ἀθάνατον, λόγον αἰῶνα, πατέρα υἱόν, θεὸν δίκαιον «οὐκ ἐµοῦ, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας ὁµολογεῖν σοφόν ἐστιν ἓν πάντα εἶναί» ὁ Ἡ. φησι. Ce n est pas a moi qu il est sage de prêter l oreille, mais à la Pensée, en reconnaissant que tout est un. (Léon Robin) 50. Ce n est pas à moi, mais au logos qu il est sage d accorder que l un devient toutes choses. Fragment 51 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 9, 2. καὶ ὅτι τοῦτο οὐκ ἴσασι πάντες οὐδὲ ὁµολογοῦσιν, ἑπιµέµεφεται ὧδέ τως οὐ ξυνιᾶσιν ὅκως διαφερόµενον ἑωυτῶι ὁµολογέει παλίντροπος ἁρµονίη ὅκωσπερ τόξου καὶ λύρης. Le discordant, s accorde avec soi-même ; accord de tensions inverses, comme dans l arc ou la lyre. (Léon Robin) 51. Ils ne comprennent pas comment ce qui lutte avec soi-même peut s accorder. L harmonie du monde est par tensions opposées, comme pour la lyre et pour l arc. Men do not know how that which is drawn in different directions harmonises with itself. The harmonious structure of the world depends upon opposite tension like that of the bow and the lyre.

15 Fragment 52 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 9, 4. αἰὼν παῖς ἐστι παίζων, πεσσεύων παιδὸς ἡ βασιληίη. C est un enfant qui s amuse à jouer aux dames : souveraineté d un enfant. (Léon Robin) 52. L Éternel est un enfant qui joue à la pettie ; la royauté est a un enfant. Time is a child playing draughts, the kingly power is a child's. Fragment 53 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 9, 4. Πόλεµος πάντων µὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς, καὶ τοὺς µὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς µὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους. Le conflit est le père de toute chose, roi de toute chose. (Léon Robin) 53. La guerre est père de tout, roi de tout, a désigné ceux-ci comme dieux, ceuxlà comme hommes, ceux-ci comme esclaves, ceux-la comme libres. War is the father of all and the king of all; and some he has made gods and some men, some bond and some free. Fragment 54 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 9, 5. ἁρµονίη ἀφανὴς φανερῆς κρείττων. L Harmonie invisible supérieure à l harmonie visible. (Léon Robin) 54. Il y a une harmonie dérobée, meilleure que l apparente et ou le dieu a mêlé et profondément caché les différences et les diversités. The hidden harmony is better than the open. Fragment 55 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 9, 15. ὅσων ὄψις ἀκοὴ µάθησις, ταῦτα ἐγὼ προτιµέω. 55. Ce qu on voit, ce qu on entend, ce qu on apprend, voilà ce que j estime davantage. Am I to prize these things above what can be seen, heard, and learned?

16 Fragment 56 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 9, 6. ἐξηπάτηνται, φησίν, οἱ ἄνθρωποι πρὸς τὴν γνῶσιν τῶν φανερῶν παραπλησίως Ὁµήρωι, ὅς ἐγένετο τῶν Ἑλλήνων σοφώτερος πάντων. ἐκεῖνόν τε γὰρ παῖδες φθεῖρας κατακτείνοντες ἐξηπάτησαν εἰπόντες ὅσα εἴδοµεν καὶ ἐλάϐοµεν, ταῦτα ἀπολείποµεν, ὅσα δὲ οὔτε εἴδοµεν οὔτ' ἐλάϐοµεν, ταῦτα φέροµεν. 56. Les hommes se trompent pour la connaissance des choses évidentes, comme Homère qui fut le plus sage des Grecs. Des enfants, qui faisaient la chasse à leur vermine, l ont trompé en disant: «Ce que nous voyons et prenons, nous le laissons; ce que nous ne voyons ni prenons, nous l emportons». Fragment 57 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, 2. διδάσκαλος δὲ πλείστων Ἡσίοδος τοῦτον ἐπίστανται πλεῖστα εἰδέναι, ὅστις ἡµέρην καὶ εὐφρόνην οὐκ ἐγίνωσκεν ἔστι γὰρ ἕν. Fragment 58 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, La foule a pour maître Hésiode ; elle prend pour le plus grand savant celui qui ne sait pas ce qu est le jour ou la nuit ; car c est une même chose. Hesiod is most men's teacher. Men think he knew very many things, a man who did not know day or night! They are one. καὶ ἀγαθόν καὶ κακόν [näml. ἕν ἐστιν ]. οἱ γοῦν ἰατροί, φησίν ὁἡ., τέµνοντες, καίοντες, πάντηι βασανίζοντες κακῶς τοὺς ἀρρωστοῦντας, ἐπαιτέονται µηδὲν ἄξιοι µισθὸν λαµϐάνειν παρὰ τῶν ἀρρωστούντων, ταὐτὰ ἐργαζόµενοι, τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς νόσους. 58. Les médecins taillent, brûlent, torturent de toute façon les malades et, leur faisant un bien qui est la même chose qu une maladie, réclament une récompense qu ils ne méritent guère. Physicians who cut, burn, stab, and rack the sick, then complain that they do not get any adequate recompense for it.

17 Fragment 59 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 9, 4. γναφείωι ὁδὸς εὐθεῖα καὶ σκολιὴ (ἡ τοῦ ὀργάνου τοῦ καλουµένου κοχλίου ἐν τῶι γναφείωι περιστροφὴ εὐθεῖα καὶ σκολιή ἄνω γὰρ ὁµοῦ καὶ κύκλωι περιέρχεταἰ) µία ἐστί, φησί, καὶ ἡ αὐτή. Fragment 60 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, 4. ὁδὸς ἄνω κάτω µία καὶ ὡυτή. Fragment 61 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, 5. Une route vers en haut et une vers en bas. (Léon Robin) 60. Un même chemin en haut, en bas. The way up and the way down is one and the same. θάλασσα ὕδωρ καθαρώτατον καὶ µιαρώτατον, ἰχθύσι µὲν πότιµον καὶ σωτήριον, ἀνθρώποις δὲ ἄποτον καὶ ὀλέθριον. 61. La mer est l eau la plus pure et la plus souillée ; potable et salutaire aux poissons, elle est non potable et funeste pour les hommes. The sea is the purest and the impurest water Fish can drink it, and it is good for them; to men it is undrinkable and destructive. Fragment 62 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, 6. ἀθἀνατοι θνητοί, θνητοι ἀθάνατοι, ζῶντες τὸν ἐκείνων θάνατον, τὸν δὲ ἐκείνων βίον τεθνεῶτες. Immortels, mortels ; mortels, immortels ; notre vie est la mort des premiers, et leur vie, notre mort. (Léon Robin) 62. Les immortels sont mortels et les mortels, immortels ; la vie des uns est la mort des autres, la mort des uns, la vie des autres. Mortals are immortals and immortals are mortals, the one living the other's death and dying the other's life.

18 Fragment 63 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, 6. λέγει δὲ καὶ σαρκὸς ἀνάστασιν ταύτης (τῆς) φανερᾶς, ἐν ἧι γεγενήµεθα, καὶ τὸν θεὸν οἶδε ταύτης τῆς ἀναστάσεως αἴτιον οὕτως λέγων ἔνθα δ' ἐόντι ἐπανίστασθαι καὶ φύλακας γίνεσθαι ἐγερτὶ ζώντων καὶ νεκρῶν. λέγει δὲ καὶ τοῦ κόσµου κρίσιν καὶ πάντων τῶν ἐν αὐτῶι διὰ πυρὸς. Fragment 64 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, De là ils s élèvent et deviennent gardiens vigilants des vivants et des morts.... that they rise up and become the guardians of the hosts as of the quick and dead. γίνεσθαι λέγων οὕτως: τὰ δὲ πὰντα οἰακίξει Κεραυνός [28], τουτέστι κατευθύνει, κεραυνόν τὸ πῦρ λὲγων τὸ αἰώνιον. λέγει δὲ καὶ φρόνιµον τοῦτο εἶναι τὸ πῦρ καὶ τῆς διοικήσεως τῶν Fragment 65 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, La foudre est au gouvernail de l univers. ὄλων αἴτιον καλεῖ δ` αὐτὸ χρησµοσύνη δέ ἐστιν ἡ διακόσµησις κατ αὐτος, ὴ δὲ έκπύρωσιν Fragment 66 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, 7. Le feu est indigence et satiété. (Léon Robin) κόρος. πάντα γάρ, φησί, τὸ πῦρ ἐπελθὸν κρινεῖ καὶ καταλήψεται En s avançant le feu jugera et condamnera toutes choses. (Léon Robin) 66. Le feu survenant jugera et dévorera toutes choses. Fire will come upon and lay hold of all things.

19 Fragment 67 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, 7. ὁ θεὸς ἡµέρη εὐφρόνη, χειµὼν θέρος, πόλεµος εἰρήνη, κόρος λιµός ( τἀναντία ἅπαντα οὗτος ὁ νοῦς ), ἀλλοιοῦται δὲ ὅκωσπερ (πῦρ), ὁπόταν συµµιγῆι θυώµασινν ὀνοµάζεται καθ ἡδονὴν ἑκάστου. Fragment 67a : Hidosus scholasticus, Commentaire de Timée, 34 b. ss. ita vitalis calor a sole procedens omnibus quae vivunt vitam subministrat. cui sententiae Heraclitus qdquiencies optimam similitudinem dat de aranea ad animam, de tela araneae ad corpus, si(us) aranea, ait, stans in medio telae sentis quam cito musca aliquem filum suum corrumpit itaque illuc celeriter currit quasi sz dili perfectione dolens, sic hominis anima aliqua parte corporis laesa, illuc festine meat, quasi impatiens laesionis corporis, cui firme et proportionaliter iuncta est. Fragment 68 : Jamblique, des mystères, I, 11. Il est en effet jour et nuit, hiver et été, guerre et paix, satiété et faim. (Léon Robin) 67. Le dieu est jour-nuit, hiver-été, guerre-paix, satiété-faim. Il se change comme quand on y mêle des parfums ; alors on le nomme suivant leur odeur. God is day and night, winter and summer, war and peace, satiety and hunger; but he takes various shapes, just as fire, when it is mingled with different incenses, is named according to the savour of each. καὶ διἁ τοῦτο εἰκότως αὐτα ἄκεα Ἠ. προσεῖπεν ὡς ἐζακεσόµενα τὰ δεινὰ καὶ τὰσ ψυξὰσ ἐζάντεισ ἀπεργαζόµενα τῶν ἐν τῆι γενέσει συµφορῶν.

20 Fragment 69 : Jamblique, des mystères, I, 15. θυσιῶν τοίνυν τίθηµι διττά εἴδη τὰ µὲν τῶν ἀποκεκαθαµένων παντάπασιν ἀνθρώτων, οἴα ἐφ ἐνὸς ἄν ποτε γένοιτο σπανίως, ὥς φησιν Ἡ., ἢ τινων ὀλίγων εὐαριθµήτων ἀνδρῶν τὰ δ ἔνυλα κτλ. Fragment 70 : Jamblique, De l âme, dans Stobée, II, 1, 16. πόσωι δὴ οὖν βέλτιον Ἡ. παίδων ἀθύρµατα νενόµικεν εἶναι τὰ ἀνθρώπινα δοζάσµατα. Fragment 71 : Marc-Aurèle, Pensées, IV, 46. µεµνῆσθαι δὲ καὶ τοῦ ἐπιλανθανοµένον ἧι ἡ ὁδὸς ἄγει. Fragment 72 : Marc-Aurèle, Pensées, IV, 46. οὐ φεῖ διηνεκῶς ὁµιλοῦσι λόγωι τῶι τὰ ὃλα διοικοῦσι, τούτωι διαφέρονται, καὶ οἷς καθ ἡµέραν ἐγκυροῦσι, ταῦτα αὐτοῖς ζέγειν. Fragment 73 : Marc-Aurèle, Pensées, IV, 46. οὐ δεῖ ὤσπερ καθεύδοντας ποεῖν καὶ λέγεινς καὶ γὰρ τότε δοκοῦµεν ποιεῖν λέγειν. It is not meet to act and speak like men asleep.

21 Fragment 74 : Marc-Aurèle, Pensées, IV, 46. οὐ δεῖ (ὡς) παῖδας τοκεώνων, τοῦτ ἔστι κατὰ φιλόν καθότι παρειλήφαµεν. Fragment 75 : Marc-Aurèle, Pensées, IV, 42. τοὺς καθεύδοντας οἶµαι ὀ Ἡ. ἐργάτας εἶναι λέγει καὶ συνεργοὺς τῶν ἐν τῶι κόσµωι γινοµένων. Those who are asleep are fellow-workers.... Fragment 76 : Marc-Aurèle, Pensées, IV, 46. Maxime de Tyr. XII 4 p.489 ζῆι πῦρ τὸν ἀέρος θάνατον καὶ ἀὴρ ζῆι τὸν πυρὸς θάνατον, ὕδων ζῆι τὸν γῆς θάνατον, γῆ τὸν ὕδατος. [ Plutarque de E c. πυρὸς θάνατος ἀέρι γένεσις, καὶ ἀέρος θάνατος ὕδατι γένεσις. Marc.IV. 46 ὄτι γῆς θάνατος ὕδωρ γενένθαι ὕδατος θάνατος ἀέρα γενέσθαι καὶ ἀέροσ πῦρ καὶ ἔµπαλιν.] 76. Mort du feu, naissance pour l air ; mort de l air, naissance pour l eau. Fire lives the death of earth, and air lives the death of fire; water lives the death of air, earth that of water.

22 Fragment 77 : Porphyre, Antre des Nymphes, 10 & Numénius, fr. 35. ὄθεν καὶ Ἡράκλειτον ψυλῆισι φάναι τέρψιν ἢ θάνατον ὐγρῆισι γενέσθαι. τέρψιν δὲ εἶναι αὐταῖς τὴν εἰς γένεσιν πτῶσιν, ἀλλαχοῦ δὲ φάναι ζῆν ἡµᾶς τὸν ἐκείνων θάνατον καὶ ζῆν ἐκείνας τὸν ἡµέτερον θάνατον. Fragment 78 : Celse, dans Origène, Contre Celse, VI, 12. ἦθος γὰρ ἀνθρώπειον µὲν οὐκ ἔχει γνώµας, θεῖον δὲ ἔχει. Fragment 79 : Celse, dans Origène, Contre Celse, VI, 12. ἀνὴρ νὴπιος ἤκουσε πρὸς δαίµονος ὅκωσπερ παῖς πρὸς άνδρός [χρεώµενα?]. Fragment 80 : Celse, dans Origène, Contre Celse, VI, 42. εἰδέναι δὲ χρὴ τὸν πόλεµον ἐόντα ξυνόν, καὶ δίκην ἔριν, καὶ γινόµενα πάντα κατ ἔριν καὶ χρεών. 78. Le naturel humain n a pas de raison, le divin en a. Marmot! l homme s entend appeler ainsi par les dieux, comme l enfant par l homme. (Léon Robin) Le conflit est communauté et la discorde est règlement. (Léon Robin) 80. Il faut savoir que la guerre est commune, la justice discorde, que tout se fait et se détruit par discorde. The way of man has no wisdom, but that of the gods has. Man is called a baby by god, even as a child by a man.

23 Fragment 81 : Diogène de Babylone dans Phylodème, Rhétorique, I, col. 62. ἡ δὲ τῶν ῥητόρων εἰσαγωγὴ πάντα τὰ θεωρήµατα πρὸς τοῦτ ἔχει τείνοντα καὶ κατὰ τὸν Ἡράκλειτον κοπιδων ἐστὶν ἀρχηγός. [ Schol. κοπίδας τὰς λόγων τέχνας ἔλεγον ἄλλοι τε καὶ ὁ Τίµαιος γράφων. «ὥστε καὶ φαίνεσθαι µὴ τὸν Πυθαγόραν εὑρεπὴν ὔντα τῶν ἀληθινῶν κοπίδων µηδὲ τὸν ὑφ Ἡρακλείτου κατηορούµενον, ἀλλ αὐτὸν τὸν Ἡράκλειτον εἶναι τὸν ἀλαζονευόµενον».] Fragment 82 : Platon, Hippias majeur, 289 a. πιθήκων ὁ κάλλιστονς αἰσχρὸς ἀνθρώπων γένει συµϐάλλειν. 82. Le plus beau singe est laid en regard du genre humain. Fragment 83 : Platon, Hippias majeur, 289 b. ἀνθρώπων ὁ σαφώτατος πρὸς θεὸν πίθηκος φανεῖται καὶ κάλλει καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν. 83. L homme le plus sage parait un singe devant Dieu. The wisest man is an ape compared to god, just as the most beautiful ape is ugly compared to man.

24 Fragment 84 : Plotin, Ennéades, IV, 8(6), µεταϐάλλον ἀναπαύεται καὶ κάµατός ἐχτι τοῖς αὐτοῖς µοχθεῖν καὶ ἄρχεσθαι. Fragment 85 : Aristote, Ethique à Eudème, B 7, 1223 b 23 s. θυµῶι µάχεσθαι χαλεπόν ὃτι γὰρ ἄν θέληι, ψυχῆς ὠνεῖται. Fragment 86 : Clément, Stromates, V, 13, 88, 4. ἀλλὰ τῶν µὲν θείων τὰ πολλά, καθ Ἡράκλειτον, ἀπιστίηι διαφυγγάνει µὴ γιγνώσκεσθαι. Fragment 87 : Plutarque, DE audientis poetis, 28 D. βλὰξ ἄνθρωπος ἐπὶ παντὶ λόγωι ἐπτοῆσθαι φιλεῖ. 85. Il est difficile de résister à la colère ; elle fait bon marché de l âme. 86. Cacher les profondeurs de la science est une bonne défiance ; elle ne se laisse pas méconnaître. 87. L homme niais est mis hors de lui par tout discours. It is hard to fight with desires Whatever it wishes to get, it purchases at the cost of soul.

25 Fragment 88 : Plutarque, Consolation d Apollonius, 106 E. ταὐτό τ ἔνι ζῶν καὶ τεθνηκὸς καὶ [τὸ] ἐγρηγορὸς καὶ τὸ εγρηγορὸς καὶ τὸ λαθευδον καὶ νέον καὶ γηραιόν τάδε γὰρ µεταπεσόντα ἐκεῖνά ἐσρι κἀκεῖνα πάλιν µεταπεσόντα ταῦτα. C est le même en nous, d être ce qui est vivant et d être ce qui est mort, éveillé ou endormi, jeune ou vieux; car, par le changement, ceci est cela, et par le changement, cela est à son tour ceci. (Léon Robin) 88. Même chose ce qui vit et ce qui est mort, ce qui est éveillé et ce qui dort, ce qui est jeune et ce qui est vieux ; car le changement de l un donne l autre, et réciproquement. Fragment 89 : Plutarque, De la superstition, 3, 166 C. ὁ Ἡ. φησι τοῖς ἐγρηγορόσιν ἕνα καὶ κοινὸν κόσµον εἶναι, τῶν δὲ κοιµωµένων ἕκαστον εἰς ἴδιον ἀποστρέφεσκαι. unité de la communauté du cosmos. (Léon Robin) Fragment 90 : Plutarque, Sur l E de Delphes, 388 DE. πυρός τε ἀνταµοιϐὴ τὰ πάντα καὶ πῦρ ἁπάντων ὅκωσπερ χρυσοῦ χρήµατα καὶ χρηµάτων χρυσός. De toutes choses il y a échange contre le feu, et du feu contre toutes choses, commes des marchandises contre de l or, et de l or contre des marchandises. (Léon Robin) 90. Contre le feu se changent toutes choses et contre toutes choses le feu, comme les biens contre l or et l or contre les biens. All things are exchanged for Fire, and Fire for all things as wares are exchanged for gold, and gold for wares.

26 Fragment 91 : Plutarque, Sur l E de Delphes, 392 B. ποταµῶι γὰρ οὐκ ἔστιν ἐµϐῆναι δὶς τῶι αὐτῶι καθ Ἡράκλειτον. Aristote, Métaphysique. οὐδὲ θνητῆς οὐσίας δὶς ἅφασθαι κατὰ ἕξιν. ἀλλ ὀξύτητι καὶ τάχει µεταϐολῆς σκιδνησο καὶ πάλιν συνάγει καὶ πρόσεισι καὶ ἄπεισι. Fragment 92 : Plutarque, Sur les oracles de la Pythie 397 A. 91. On ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve. You cannot step twice into the same rivers; for fresh waters are ever flowing in upon you. [Οὐχ ὁρᾶις.., ὅσην χάριν ἐχει τὰ Σαπφικὰ µέλη, κηλοῦντα καὶ καταθέλγουτα τοὺς ακροωµένους ;] Σίϐυλλα δὲ µαινοµένωι στόµατι καθ Ἡράκλειτον ἀγέλαστα καὶ ἀκαλλώπιστα καὶ ἀµύριστα φθεγγοµένη χιλίων ἐτῶν ἐξικνεῖται τῆι φωνῆι διὰ τὸν θεόν. Fragment 93 : Plutarque, Sur les oracles de la Pythie 404 D. ὁ ἄναξ οὖ τὸ µαντεῖόν ἐστι τὸ ἐν Δελφοῖς, οὕτε λέγει οὕτε κρύπτει ἀλλὰ σηµαίνει. Fragment 94 : Plutarque, Sur l exil, 604 AB. Ἥλιος γὰρ οὐχ ὑπερϐήσεται µέτρα εἰ δὲ µή, Ἐρινύες µιν Δίκης ἐπίκουροι ἐξευρήσουσιν. 92. La sibylle, de sa bouche en fureur, jette des paroles qui ne font pas rire, qui ne sont pas ornées et fardées, mais le dieu prolonge sa voix pendant mille ans. 93. Le dieu dont l oracle est à Delphes ne révèle pas, ne cache pas, mais il indique. 94. Le Soleil ne dépassera pas les mesures ; sinon, les Erynnies, suivantes de Zeus, sauront bien le trouver. And the Sibyl, with raving lips uttering things solemn, unadorned, and unembellished, reaches over a thousand years with her voice because of the god in her. The lord whose is the oracle at Delphoi neither utters nor hides his meaning, but shows it by a sign. The sun will not exceed his measures does the Erinyes, the avenging. handmaids of Justice will find him out

27 Fragment 95 : Plutarque, De audiendo, 43 D. ἀµαθίην γὰρ ἄµεινον κρύπτεινν (τὰ) ἔργον δὲ ἐν ἀνέσει καὶ παρ οἶνον. [Stob. Flor.I 175. κρύπτειν αἀµαθίην κρέσσον ἢ ἐς τὸ µέσον φέρειν.] Fragment 96 : Plutarque, Propos de table, IV, 4, 3, 669A. νέκυες γὰρ κοπρίων ἐκϐλητότεροι. 95. II vaut mieux cacher son ignorance; mais cela est difficile quand on se laisse aller à l inattention ou a l ivresse. 96. Les morts sont à rejeter encore plus que le fumier; toute chair est cadavre ou partie de cadavre. Fragment 97 : Plutarque, S il revient aux vieillards de gouverner l Etat, 787 C. κύνες γὰρ καὶ βαΰζουσιν δν, ἂν µὴ γινώσκωσι. Fragment 98 : Plutarque, De facie in orbe de lunae, 28, 943 E. 97. Les chiens aboient après ceux qu ils ne connaissent pas. Dogs bark at every one they do not know. αἱ ψυχαὶ ὀµσῶνται καθ Ἅιδην. Fragment 99 : Clément, Protreptiques, 113, 3. εἰ µὴ ἥλιος ἦν,( ἕνεκα τῶν ἄλλων ἄστρων) εὐφρόνη ἄν ἦν. 98. Les âmes flairent dans l Hadès. 99. Sans le Soleil, on aurait la nuit. Souls smell in Hades. If there were no sun, it would be night.

28 Fragment 100 : Plutarque, Questions platoniciennes, 4, 1007 D-E. περιόδους ὧν ὁ ἥλιος ἐπιστατης ὢν καὶ σκοπὸς ὁρίζειν καὶ βραϐεύειν καὶ ἀναδεικνύναι καὶ ἀναφαίνειν µεταϐολὰς καὶ ὥρας αἵ πάντα φέρουσι καθ Ἡράκλειτον κτλ. Fragment 101 : Plutarque, Contre Colotès, 1118 C. ἐδιζησάµην ἐµεωντόν Je me suis cherché moimême. [ δυεῖν γὰρ ὄντων κατὰ φύσιν ὡσανεί τινων ὀργάνων ἡυῖν, οἷς πάντα πυνθανόµεθα καὶ πολυπραγµονοοῦµεν, ἀκοῆς καὶ ὁράσεως, δ οὔσης οὐ µικρῶι τῆς ὁράσεως κατὰ τὸν Ἡράκλειτον ὀφθαλµοὶ γὰρ τῶν ὤτων ἀκριϐέστεροι µάρτυρες.] Fragment 102 : Scholia Graeca in Homéri Illiadem, ad A 4. τῶι µὲν θεῶι καλά πάντα καὶ ἀγαθὰ καὶ δὶκαια, ἄνθρωποι δὲ ἅ µὲν ἄδικα ὑπειλήφασιν ἃ δὲ δίκαια. Fragment 103 : Portyre, Questions Homériques, ad X, 200. ξυνὸν γὰρ ἀρχὴ καὶ πέρας ἐπὶ κύκλου περιφερείας The beginning and the end are common (to both paths).

29 Fragment 104 : Proclus, Commentaires de l Alcibiade, 256. τίς γὰρ αὐτῶν νόος ἢ φρήν; δήµων ἀοιδοῖσι πείθονται καὶ διδασκάλωι χρείωνται ὁλίλωι οὐκ εἰδότες ὅτι οἱ ποµµοὶ κακοί, ὀλίγοι δὲ ἀγαθοί Quel est leur esprit ou leur intelligence? Fragment 105 : Scholies d Homère, ad E 251. («Εκτορι δ ἦεν ἑταῖρος, Πουλυδάµας, ἰῆι δ ἐν νυκτὶ γένοντο ) Ἡ. Ἐντεῦθεν ἀστρολόγον φησὶ Ὅµηρον καὶ ἐν οἶς φησι τὸν «µοῖραν δ οὔ τινά φηµι πεφυγµένον ἔµµεναι ἀνδρῶν κτλ. Fragment 106 : Seneca ep. 12,7 : unus dies par omni est. One day is equal to another. [ Plutacque, Vie de Camille, 19, 3. περὶ δ ἡµερῶν ἀποφράδων εἴτε ρὴ τίθεσθαί τινας εἴτε ὀρθῶς Ἡράκλειτος ἐπέπληξεν Ἡσιόδωι τὰς µὲν ἀγὰς ποιουµένωι, τὰς δὲ φαύλας, ὡς ἀγνοοῦντι φύσιν ἡµέρας ἁπάσης µίαν οὖσαν, ἑτέρωθι διηπόρηται.] Fragment 107 : Sextus Empiricus, Contre les mathématiciens, VII, 126. κακοὶ µάρτυρες ἀνθρώποισιν ὀφθαλµοὶ καὶ ὦτα βαρϐάρους ψυχὰς ἐχόντων Ce sont de mauvais témoins pour les hommes que les yeux et les oreilles quand les âmes sont barbares. Eyes and ears are bad witnesses to men, if they have souls that understand not their language.

30 Fragment 108 : Stobée, Anthologie, III, 1, 174. Ἡρακλείτου. ὁκόσων λόγους ἤκουσα, οὐδεις ἀφικνεῖται ἐς τοῦτο, ὥστε γινώσκειν ὅτι σοφόν ἐστι πάντων κεχωρισµένον. Fragment 109 : [108] = B De tous ceux dont j ai entendu les discours, aucun n est arrivé à savoir que ce qui est sage est séparé de toutes choses. Of all whose discourses I have heard there is not one who attains to understanding that wisdom is apart from other things. ἀρύπτειν ἀµαθίην κρέσσον ἢ ἐς τὶ µέσον φέρειν. Fragment 110 : Stobée, Anthologie, III, 1, 176. ἀνθρώποις γίνεσθαι ὁκόσα θέλουσιν οὐκ ἄµεινον. Fragment 111 : Stobée, Anthologie, III, 1, 177. νοῦσος ὑγιείην ἐποίησεν ἡδὺ κὸν ἀγαθόν, λιµὸς κόρον, κάµατος ἀνἀπαυσιν. Il n en vaudrait pas mieux pour les hommes qu il arrivât ce qu ils souhaitaient. (Léon Robin) 110 II n est pas préférable pour les hommes de devenir ce qu ils veulent C est la maladie qui rend la santé douce et bonne ; c est la faim qui fait de même désirer la satiété, et la fatigue, le repos. Fragment 112 : Stobée, Anthologie, III, 1, 178. τὸφρονεῖν ἀρετὴ µεγίστη, καὶ σοφίη ἀληθέα λέγειν καὶ ποιεῖν κατὰ φύσιν ἐπαΐοντας. La sagesse c est dire des choses vraies, et agire selon la nature en écoutant sa voix. (Léon Robin)

31 Fragment 113 : Stobée, Anthologie, III, 1, 179. ξυνόν ἐστι πᾶσι τὸ φρονέειν. Fragment 114 : Stobée, Anthologie, III, 1, 179. ξὺς νόωι λέγοντας ἰσχυριζσεθαι χρὴ τῶι ξυνῶι πάντων, ὃκωσπερ νόµωι πόλις, καὶ πολὺ ἰσχυροτέρως. τρέφονται γὰρ πάντες οἱ ἀνθρώπειοι νόµοι ὑπὸ ἑνὸς τοῦ θείου κρατεῖ γὰρ τοσοῦτον ὁκόσον ἐθέλει καὶ ἐξασκεῖ πᾶσι καὶ περιγίνεται. Fragment 115 : Stobée, Anthologie, III, 1, 180. φυχῆς ἐστι λόγος ἑαυτὸν αὔξων. Fragment 116 : Stobée, Anthologie, III, 5, 6. L obscure n exprime ni ne cache la pensée, mais l indique. Prendre ses forces, comme la cité dans la loi ; c est quelque chose de commun à tous, qui domine tout, autant qu il lui plaît, suffit en tout et surpasse tout. (Léon Robin) 114. Ceux qui parlent avec intelligence doivent s appuyer sur l intelligence commune à tous, comme une cité sur la loi, et même beaucoup plus fort. Car toutes les lois humaines sont nourries par une seule divine, qui domine autant qu elle le veut, qui suffit à tout et vient à bout de tout. (La pensée) se donne à ellemême son propre accroissement. (Léon Robin) Men themselves have made a law for themselves, not knowing what they made it about but the gods have ordered the nature of all things. Now the arrangements which men have made are never constant, neither when they are right they are wrong; but all the arrangements which the gods have made are always right, both when they are right nor when they are wrong; so great is the difference. ἀνθρώποισι πᾶσι µέτεστι γινώσκειν ἑωυτοὺς καὶ φρονεῖν.

32 Fragment 117 : Stobée, Anthologie, III, 5, 7. ἀνὴρ ὁκόταν µεθυσθῆι, ἄγεται ὑπὸ παιδὸς ἀνήϐου σφαλλόµενος, οὐκ ἐπαΐων ὅκη βαίνει, ὑγρήντὴν ψυχὴς ἔχων L homme ivre est guidé par un jeune enfant ; il chancelle, ne sait où il va ; c est que son âme est humide. Fragment 118 : Stobée, III, 5, 8. αὐὴ ψυχὴ σοφωτάτη καὶ ἀρίστη [ (où davantage) αὔη ψυξὴ σοφωτάτη καὶ ἀρίστη.] Fragment 119 : Plutarque, questions platoniciennes, 999 E. [ Ἡ. ἔφη ὡς ] ἦθος ἀνθρώπωι δαίµων. Fragment 120 : Strabon, Géographie, I, 1,6. [ βέλτιον δ Ἡ. καὶ ὁµηρικωτέρως ὁµοίως ἀντὶ τοῦ ἀρκτιτοῦ τὴν ἄρκτον ὀνοµάζων ] ἠοῦς καὶ ἑσπέρας τέρµατα ἡ ἄρκατος καὶ ἀντίον τῆς ἄρκτου οὖρος αἰθρίου Διός. [ ὁ γὰρ ἀκτικός ἐστι δύσεως καὶἀνατολῆς ὅρος, οὐχ ἡ ἄρκατος.] 118. Où la terre est sèche, est l âme la plus sage et la meilleure. L âme sèche est la plus sage et la meilleure. L âme la plus sage est une lueur sèche. C est l âme sèche, la meilleure, celle qui traverse le corps comme un éclair la nuée Le caractère pour l homme est le daimone De l aurore et du soir les limites sont l Ourse, et, en face de l Ourse, le Gardien de Zeus sublime (l Arcture). Man's character is his fate. The limit of East and West is the Bear; and opposite the Bear is the boundary of bright Zeus.

33 Fragment 121 : Diogène Laërce, Vies ds philosophes, IX, 2. ἄξιον Ἐφεσίοις ἡϐηδὸν ἀπάγξασθαι (πᾶσι καὶ τοῖς ἀνήϐοις τὴν πόλιν καταλιπεῖν), οἵτινες Ἑρµόδωρον ἄνδρα ἑωυοτῶν ὀνήιστον ἐξέϐαλον φάντες ἡµέων µηδὲ εἷς ὀνήιστος ἔστω, εἰ δὲ µή, ἄλλη τε καὶ µετ ἀλλων. Fragment 122 : Souda, s.v. ἀµφισϐατεῖν 121. Les Ephésiens méritent que tous ceux qui ont âge d homme meurent, que les enfants perdent leur patrie, eux qui ont chassé Hermodore, le meilleur d entre eux, en disant: «Que parmi nous il n y en ait pas de meilleur; s il y en a un, qu il aille vivre ailleurs». The Ephesians would do well to hang themselves, every grown man of them, and leave the city to beardless youths; for they have cast out Hermodoros, the best man among them, saying: " We will have none who is best among us; if there be any such, let him be so elsewhere,and among others." ἀγχιϐατεῖν / ἀµφισϐατεῖν : ἀγχιϐασίην Ἡράκλειτος. Fragment 123 : Proclus,Commentaires de la république II. φύσις δὲ καθ Ἡράκλειτον κρύπτεσκαι φιλεῖ. Fragment 124 : Théophraste, Métaphysique, 15. Nature loves to hide. ἄλογον δὲ κἀκεῖνο δέξειεν ἄν, εἰ ὁ µὲν ὅλος οὐρανὸς καὶ ἔκαστα τῶν µερῶν ἅπαντ ἐν τάξει καὶ λόγωι, καὶ µορφαῖς καὶ δυνάµεσιν καὶ περιόδοις, ἐν δὲ ταῖς ἀρχαῖς µηθὲν τοιοῦτον, ἀλλ ὥσπερ σάρµα εἰκῆ κεχυµένων ὁ κάλλιστος, φησὶν Ἡράκλειτος, [ὁ] κόσµος.

34 Fragment 125 : Théophraste, Traité du vertige, καὶ ὁ κυκεὼν διίσταται (µὴ) κινούµενος. [ Tzétzès, Commentaires de Plutus, 90 a. τυφρὸν δὲ τὸν Πλοῦτον ποιεῖ ὡς οὐκ ἀρετῆς, κακίας δὲ παραιτίου. ὅθε, καὶ Ἡ. ὁ Ἐφέσιος ἀρώµενος Ἐφεσίοις, οὐκ ἐπευχόµενος µὴ ἐπιλίποι ὑµᾶς πλοῦτος, ἔφη, Ἐφἑσιοι, ἵν ἐξελέγχοισθε πονηρευόµενοι.] Fragment 126 : Tzétzès, Scholis ad Exegesin in Iliadem. τὰ ψυχρὰ θέρεται, θερµὸν ψύχεται, ὑγρὸν αὐαίνεται, καρφαλέον νοτίζεται. [ Anatolius, De decade. κατὰ λόγον δὲ ὡρέων συµϐάλλεται ἑϐδοµὰς κατὰ σελήνην, διαιρεῖται δὲ κατὰ τὰς ἄρκτους, ἀθανἀτου Μνήµης σηµείω. Anonyme Ἐπίχασµος ὁ (ὁµιλή) σας τοῖς Πυθα (γορείιυς) ἄλλα τ(έ) τινα ἐ (πινενόη) κεν δ (ειν) ὰ τ(όν τε περὶ τὸ) ῦ αὐξο (µένον λόγον). Ἐφοδ (εύει δὲ κατὰ τὸ) Ἡρα (κλείτου) «ἄλλως ἄ (λλο ἀεὶ αὔξε)ται πρὸς ὅ (ἄν κἶ ἐλλι) πές.] It is cold things that become warm, and what is warm that cools; what is wet dries, and the parched is moistened.

35 Fragment 127 : Fragmente Grichichte Theosophien, 69. ὁ αὑτός πρὸς Αἰγυπτίους ἔφη εἰ θεοί εἰσιν, ἵνα τί θρηνεῖτε αὐτούς; εἰ δὲ θρηνεῖτε αὐτούς, µηκέτι τούτους ἡγεῖσθε θεούς. Fragment 128 : Fragmente Grichichte Theosophien, 74. ὅτιἡράκλειτος ὁρῶν τοὺς Ἕλληνας γέρα τοῖς δαίµοσιν ἀπονέµοντας εἶπεν δαιµόνων ἀγάλµασιν εὔχονται [οὐκ] ἀκούουσιν, ὥσπερ ἀκούοιεν, οὐκ ἀποδιδοῦσιν, ὥσπερ οὐκ ἀπαιτοῖεν. Fragment 129 : Diogène, Laërce, Vies des philosophes, VIII, 6. Πυθαγόρης Μνησάρχου ἱστορίην ἤσκησεν ἀνθρώπων µάλιστα πάντων καὶ ἐκλεξάµενος ταύτας τὰς συγγραφὰς ἐποιήσατο ἑωυτοῦ σοφίην, πολυµαθίην, κακοτεχνίην Pythagore, fils de Mnésarque, plus que tout homme s est appliqué a l étude, et recueillant ces écrits il s est fait sa sagesse, polymathie, méchant art. Fragment 130 : Gnomologium Monacense Latinum, I, 19. non convenit ridiculum esse ita, ut ridiculus ipse videaris. Fragment 131 : Gnologium Parisium. ὁ δέ γε Ἡ. ἔλεγε τὴν οἴησιν προκοπῆς ἐγκοπήν.

36 Fragment 132 : Gnologium Vaticanum. τιµαὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους καταδουλοῦνται. Fragment 133 : Gnologium Vaticanum. ἄνθρωποι κακοὶ ἀληθινῶν ἀντίδικοι Fragment 134 : Gnologium Vaticanum. τὴν παιδείαν ἕτερον ἥλιον εἶναι τοῖς πεπαιδευµένοις. Fragment 135 : Gnologium Vaticanum. συντοµωτάτην ὁδὸν ἔλεγεν εἰς εὐδοξίαν τὸ γενέσθαι ἀγαθόν. Fragment 136 : Maxim. Sern. ἡ εὔκαιρος χάρις λιµῶι καθάπερ τροφὴ τὴν τῆς ψυχῆς ἔνδειαν ἰἀται. [ Scholie ad Epicteti Dissertationes, IV, 7, 27. Ἡρακλείτου ψυχαὶ ἀρηίφατοι καθερώπεραι (ainsi) ἢ ἐνὶ νούσοις.] Fragment 137 : Stobée, Anthologie, I, 5, 15. γράφει γοῦν «ἔστι γὰρ εἱµαρµένα πάντως...»

37 Fragment 138 : Codex Parisinus Ἡρακλείτου φιλοσόφου κατὰ τοῦ βίου. Ποίην τις βιότοιο τάµοι τρίϐον κτλ.] [ Fragment 139 : Catal.Codd.Astrol.Graec. Ἡρακλείτου φιλοσόφου. Ἐπειδὴ φασί τινες εἰς ἀρχὰς κεῖσθαι τὰ ἄστρα... µέχρις οὗ ἐθέλει ὁ ποιήσας αὐτόν.]

(le soleil) chaque jour nouveau. (Léon Robin) Le Soleil est nouveau chaque jour.

(le soleil) chaque jour nouveau. (Léon Robin) Le Soleil est nouveau chaque jour. Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος Fragment 1 : [2 Byw.] Sextus Empiricus, Contre les mathématiciens, VII 132 [s. A 16.] (τοῦ δὲ) λόγου τοῦδ' ἐόντος (ἀεὶ) ἀξύνετοι γίγνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἢ ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες

Διαβάστε περισσότερα

(le soleil) sa largeur est d un pied.(léon Robin)

(le soleil) sa largeur est d un pied.(léon Robin) Fragment 1 : [2 Byw.] Sextus Empiricus, Contre les mathématiciens, VII, 132 [s. A 16.] (τοῦ δὲ) λόγου τοῦδʹ ἐόντος (ἀεὶ) ἀξύνετοι γίγνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἢ ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον γινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Herakleitos of Ephesos. Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος. Héraclite d Ephèse

Herakleitos of Ephesos. Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος. Héraclite d Ephèse Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος Le texte grec a été établi par nos soins : Copyright Samuel Béreau Le choix des variantes de lecture nous incombe entièrement. Chaque mot est relié au dictionnaire grec-anglais de

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Άννα Ταµπάκη Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Ι. Η γνωριµία µου µε τον Ρακίνα σε τρεις χρονικότητες Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594)

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) 1 Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) Ἔτι δ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσκατένειμε βουλήν, ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης (τεσσάρων οὐσῶν) ἑκατὸν ἄδρας ἐπιλεξάμενος,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT Corrigé exercices série # sur la théorie des ortefeuilles, le CA et l AT Exercice N et Q ayant la même espérance de rentabilité, formons un portefeuille de même espérance de rentabilité, de poids investi

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Λόγος καὶ τὸ Ἕν 1. (18). ἐὰν µὴ ἔλπηται ἀνέλπιστον οὐκ ἐξευρήσει, ἀνεξερεύνητον ἐὸν καὶ ἄπορον.

Ὁ Λόγος καὶ τὸ Ἕν 1. (18). ἐὰν µὴ ἔλπηται ἀνέλπιστον οὐκ ἐξευρήσει, ἀνεξερεύνητον ἐὸν καὶ ἄπορον. Ἡράκλειτος Ο Λόγος και το Εν Ο Πόλεµος και η Έρις Η Αρµονία των Αντιθέτων Το Γίγνεσθαι Το Πυρ Ο Άνθρωπος Η Φύση Αποσπάσµατα για µια Ηθική Αποσπάσµατα αµφίβολα ή απόκρυφα 1 Σηµείωση Ο παραπάνω διαχωρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡράκλειτος. Ὁ Λόγος καὶ τὸ Ἕν

Ἡράκλειτος. Ὁ Λόγος καὶ τὸ Ἕν Ἡράκλειτος Ο Λόγος και το Εν Ο Πόλεµος και η Έρις Η Αρµονία των Αντιθέτων Το Γίγνεσθαι Το Πυρ Ο Άνθρωπος Η Φύση Αποσπάσµατα για µια Ηθική Αποσπάσµατα αµφίβολα ή απόκρυφα Σηµείωση Ο παραπάνω διαχωρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse».

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». AERITES. «La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». En 2003, j ai entrepris de mettre en images la collection de poèmes de mon ami Dimitris Chalazonitis,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Chacun a une intelligence a soi.

Chacun a une intelligence a soi. Fragment 1 : [2 Byw.] Sextus Empiricus, Contre les mathématiciens, VII 132 [s. A 16.] λόγου τοῦδ' ἐόντος ἀξύνετοι γίγνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἤ ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον γινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 Closing address by the President of the House of Representatives, Mr. Marios Garoyian Mr. President of the Parliamentary

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Επίκουρη καθηγήτρια Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μια συνολική ρύθμιση: q Bangladesh/Myanmar: ITLOS

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE 0 A- Constitution organique du vivant et introduction Pages du mémoire GREC transcription Pp 3 et 4 - ζωή : zoèe - La Vie dans son sens générique - La vie son sens

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 Conditional Relative Clauses relative clauses referring to an indefinite person or thing (whoever, whatever, anyone,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης.

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης. Η 6 η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως διεθνής ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Με την ευκαιρία αυτή, στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας της Γ γυμνασίου, ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό. Ο παιδαγωγικός στόχος μας

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω 0 1 2 3 4 5 6 ω ω + 1 ω + 2 ω + 3 ω + 4 ω2 ω2 + 1 ω2 + 2 ω2 + 3 ω3 ω3 + 1 ω3 + 2 ω4 ω4 + 1 ω5 ω 2 ω 2 + 1 ω 2 + 2 ω 2 + ω ω 2 + ω + 1 ω 2 + ω2 ω 2 2 ω 2 2 + 1 ω 2 2 + ω ω 2 3 ω 3 ω 3 + 1 ω 3 + ω ω 3 +

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 7: More about gerunds Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 Παρακίνηση εργαζοµένων: Ο ρόλος του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζοµένων. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 E Participation grecque à MVE 2016 École Jeanne d Arc Melun Ville d Europe 2016 Κόσμοι της Φαντασίας Θα συμμετάσχουμε και φέτος, για 24 η χρονιά, στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά Ευχές : Γάμος Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections

EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections ZA5806 EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections Country Specific Codebook Cyprus COUNTRY SPECIFIC CODEBOOK: CYPRUS Variable answer_29 answer_30 saliency_29 saliency_30 party_val_49 party_val_50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα