2. Aussi faut-il suivre le (logos) commun ; mais quoiqu il soit commun à tous, la plupart vivent comme s ils avaient une intelligence à eux

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Aussi faut-il suivre le (logos) commun ; mais quoiqu il soit commun à tous, la plupart vivent comme s ils avaient une intelligence à eux"

Transcript

1 Fragment 1 : [2 Byw.] Sextus Empiricus, Contre les mathématiciens, VII 132 [s. A 16.] (τοῦ δὲ) λόγου τοῦδ' ἐόντος (ἀεὶ) ἀξύνετοι γίγνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἤ ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον γινοµένων γὰρ (πάντων) κατὰ τὸν λόγον τόνδε ἀπείροισιν ἐοίκασι, πειρώµενοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργων τοιούτων, ὁκοίων ἐγὼ διηγεῦµαι διαιρέων ἕκαστον κατὰ φύσιν καὶ φράζων ὅκως ἔχει. τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα ἔγερθέντες ποιοῦσιν, ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανθάνονται. Fragment 2 : [2 Byw.] Sextus Empiricus, Contre les mathématiciens, VII 133 διὸ δεῖ ἕπεσθαι τῶι (ξυνῶι, τουτέστι τῶι) κοινῶι ξυνὸς γὰρ ὁ κοινός. τοῦ λόγου δὲ ἐόντος ξυνοῦ ζώουσιν οἱ πολλοὶ ὡς ἰδίαν ἔχοντες φρόνησιν. Fragment 3 : Aétius, Opinions, II, 21, 4 [Doxogr. 351, περὶ µεγέθους ἡλίου] εὕρος ποδὸς ἀνθρωπείον. Ce verbe, qui est vrai, est toujours incompris des hommes, soit avant qu ils ne l entendent, soit alors qu ils l entendent pour la première fois. Quoique toutes choses se fassent suivant ce verbe, ils ne semblent avoir aucune expérience de paroles et de faits tels que je les expose, distinguant leur nature et disant comme ils sont. Mais les autres hommes ne s aperçoivent pas plus de ce qu ils font étant éveillés, qu ils ne se souviennent de ce qu ils ont fait en dormant. 2. Aussi faut-il suivre le (logos) commun ; mais quoiqu il soit commun à tous, la plupart vivent comme s ils avaient une intelligence à eux (le soleil) sa largeur est d un pied.(léon Robin) Though this discourse is true evermore, yet men are as finable to understand it when they hear it for the first time as before they have heard it at all For, although, all things happen in accordance with the account I give men seem as if they had no experience of them, when they make trial of words and works such as I set forth, dividing each thing according to its nature and explaining how it truly is. But other men know not what they are doing when you wake them up, just as they forget,what they do when asleep. Though wisdom is common, yet the many live as if they had a wisdom of their own.

2 Fragment 4 : Albert le Grand, De uegetabilibus, VI, 401 (p. 545 Meyer) Si felicitas esset in delectationibus corporis, boue felices diceremus, cum inveniant orobum ad comedendum. Oxen are happy when they find bitter vetches to eat. Fragment 4a : Anatolius [cod. Mon.gr.384, f, 58] κατὰ λόγον δὲ ὡρέων συµϐάλλεται ἑϐδοµὰς κατὰ σελήνην, διαιρεῖται δὲ κατὰ τὰς ἄρκτους, ἀθανάτου Μνήµης σηµείω [?]. Fragment 5 : Fragmente Griechischer Theosophien, 68 καθαίρονται δ' ἄλλως αἵµατι µιαινόµενοι οἷον εἴ τις εἰς πηλὸν ἐµϐὰς πηλῶι ἀπονίζοιτο. µαίνεσθαι δ' ἂν δοκοίη, εἴ τις αὐτὸν ἀνθρώπων ἐπιφράσαιτο οὕτω ποιέοντα. καὶ τοῖς ἀγάλµασι δὲ τουτέοισιν εὔχονται ὁκοῖον εἴ τις δόµοισι λεσχηνεύοιτο (οὔ τι γινώσκων θεοὺς οὐδ' ἥρωας οἵτινές εἰσι). Célébrer des sacrifices sanglants ne sert pas plus a nous purifier que la boue ne laverait la tâche qu elle a faite.(léon Robin) 5. Ils prient de telles images; c est comme si quelqu un parlait avec les maisons, ne sachant pas ce que sont les dieux ni les héros. They purify themselves by defiling-themselves with blood, just as if one who had stepped into the mud were to go and wash his feet in mud.

3 Fragment 6 : Aristote, Météorologiques, B 2, 355a 14 ὁ ἥλιος οὐ µόνον, καθάπερ ὁ Ἡ. φησί, νέος ἐφ' ἡµέρηι ἐστίν, ἀλλ' ἀεί νέος συνεχῶς. Fragment 7 : Aristote, De sensu, 5, 443a 23 εἰ πάντα τὰ ὄντα καπνὸς γένοιτο, ῥῖνες ἂν διαγνοῖεν. Fragment 8 : Aristote, Ethique à Nicomaque, Θ, 2, 1155b4 Ἡ. τὸ ἀντίξουν συµφέρον καὶ ἐκ τῶν διαφερόντων καλλίστην ἁρµονίαν καὶ πάντα κατ' ἔριν γίνεσθαι. [s. fr. 80]. Fragment 9 : Aristote, Ethique à Nicomaque, K5, 1176a7 ὄνους σύρµατ' ἂν ἑλέσθαι µᾶλλον ἢ χρυσόν. (le soleil) chaque jour nouveau. (Léon Robin) Le Soleil est nouveau chaque jour. 7. Si toutes choses devenaient fumée, on connaîtrait par les narines. Ce qui est taillé en sens contraire s assemble; de ce qui diffère naît la plus belle harmonie, et c est la discorde qui produit toutes les choses. (Léon Robin) 8. Ce qui est contraire est utile; ce qui lutte forme la plus belle harmonie; tout se fait par discorde. Ils aiment mieux la paille que l or. (Léon Robin) 9. L âne choisirait la paille plutôt que l or. The sun is new every day. If all things were turned to smoke, the nostrils would distinguish them. Asses would rather have straw than gold.

4 Fragment 10 : Ps. Aristote, Traité du Monde, b7 ἴσως δὲ τῶν ἐναντίων ἡ φύσις γλίχεται καὶ ἐκ τούτων ἀποτελεῖ τὸ σύµφωνον οὐκ ἐκ τῶν ὁµοίων, ὥσπερ ἀµέλει τὸ ἄρρεν συνήγαγε πρὸς τὸ θῆλυ καὶ οὐχ ἑκάτερον πρὸς τὸ ὁµόφυλον καὶ τὴν πρώτην ὁµόνοιαν διὰ τῶν ἐναντίων συνῆψεν, οὐ διὰ τῶν ὁµοίων. ἔοικε δὲ καὶ ἡ τέχνη τὴν φύσιν µιµουµένη τοῦτο ποιεῖν. ζωγραφία µὲν γὰρ λευκῶν τε καὶ µελάνων ὠχρῶν τε καὶ ἐρυθρῶν χρωµάτων ἐγκερασαµένη φύσεις τὰς εἰκόνας τοῖς προηγουµένοις ἀπετέλεσε συµφώνους, µουσικὴ δὲ ὀξεῖς ἅµα καὶ βαρεῖς µακρούς τε καὶ βραχεῖς φθόγγους µείξασα ἐν διαφόροις φωναῖς µίαν ἀπετέλεσεν ἁρµονίαν, γραµµατικὴ δὲ ἐκ φωνηέντων καὶ ἀφώνων γραµµάτων κρᾶσιν ποιησαµένη τὴν ὅλην τέχνην ἀπ' αὐτῶν συνεστήσατο. ταὐτὸ δὲ τοῦτο ἦν καὶ τὸ παρὰ τῶι σκοτεινῶι λεγόµενον Ἡρακλείτωι συνάψιες ὅλα καὶ οὐχ ὅλα, συµφερόµενον διαφερόµενον, συνᾶιδον διᾶιδον, καὶ ἐκ πάντων ἓν καὶ ἐξ ἑνὸς πάντα. Unions : des entiers et des non-entiers, convergence, divergence, concert ou désaccord des voix; enfin, de toute chose une seule, et d une seule, toutes. (Léon Robin) 10. Joignez ce qui est complet et ce qui ne l est pas, ce qui concorde et ce qui discorde, ce qui est en harmonie et en désaccord ; de toutes choses une et d une, toutes choses.

5 Fragment 11 : Ps.- Aristote, Traité du monde, 6, 401, a 10s. τῶν τε ζώιων τά τε ἄγρια καὶ ἥµερα τά τε ἐν ἀέρι καὶ ἐπὶ γῆς καὶ ἐν ὕδατι βοσκόµενα γίνεταί τε καὶ ἀκµάζει καὶ φθείρεται τοῖς τοῦ θεοῦ πειθόµενα θεσµοῖς πᾶν γὰρ ἑρπετὸν (θεοῦ) πληγῆι νέµεται, ὥς φησιν Ἡράκλειτος. Fragment 12 : Arius Didyne dans Eustèbe, Préparation évangélique, XV, 20, 2. Ζήνων τὴν ψυχὴν λέγει αἰσθητικὴν ἀναθυµίασιν, καθάπερἡ. βουλόνεµος γὰρ ἐµφανίσαι, ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀναθυµιώµεναι νοεραὶ ἀεὶ γίνονται, εἴκασεν αὐτὰς τοῖς ποταµοῖς λέγων οὕτως ποταµοῖσι τοῖσιν αὐτοῖσιν ἐµϐαίνουσιν ἕτερα καὶ ἕτερα ὕδατα ἐπιρρεῖ καὶ ψυχαὶ δὲ ἀπὸ τῶν ὑγρῶν ἀναθυµιῶνται [vgl. 91]. Fragment 13 : Texte reconstitué, voir Tout reptile se nourrit de terre. 12. A ceux qui descendent dans les mêmes fleuves surviennent toujours d autres et d autres eaux. Every beast is tended with blows. δεῖ γὰρ τὸν χαρίεντα µήτε ῥυπᾶν µήτε αὐχµεῖν µήτε βορϐόρωι χαίρειν καθ' Ἡράκλειτον. [Vgl. B 9]. CLEM. Strom. I 2 (II 4, 3 St.) ὕες βορϐόρωι ἥδονται µᾶλλον ἤ καθαρῶι ὕδατι. (.dati. [Vgl. B B 147. Plotin. I 6, 6.]

6 Fragment 14 : Clément, Protreptique, 22, 2. τίσι δὴ µαντευεται Ἡ. ὁ Ἐφέσιος; νυκτιπόλοις, µάγοις, βάκχοις, λήναις, µύσταις τούτοις άπειλεῖ τὰ µετὰ θὰνατον, τούτοις µαντεύεται τὸ πῦρ τὰ γὰρ νοµιζόµενα κατ' ἀνθρώπους µυστήρια ἀνιερωστὶ µυεῦνται. Night-walkers, Magians, priests of Bakchos and priestesses of the wine-vat, mysterymongers.. Fragment 15 : Clément, Protreptique, 34, 5. εἰ µὴ γὰρ Διονύσωι ποµπὴν ἐποιοῦντο καὶ ὕµνεον ἆισµα αἰδοίοισιν, ἀναιδέστατα εἴργαστ' ἄν ὡυτὸς δὲ Ἀίδης καὶ Διόνυσος, ὅτεωι µαίνονται καὶ ληναΐζουσιν. Fragment 16 : Clément; Pédagogue, 99, 5. λήσεται µὲν γὰρ ἴσως τὸ αἰσθητὸν φῶς τις, τὸ δὲ νοητὸν ἀδύνατόν ἐστιν, ἢ ὥς φησιν Ἡ. τὸ µὴ δῦνόν ποτε πῶς ἄν τις λάθοι; Fragment 17 : Clément, Stromates, II, 8, 1. οὐ γὰρ φρονέουσι τοιαῦτα (οἱ) πολλοί, ὁκοίοις ἐγκυρεῦσιν, οὐδὲ µαθόντες γινώσκουσιν, ἑωυτοῖσι δὲ δοκέουσι. 15. Car, si ce n était pas de Dionysos qu on mène la pompe, en chantant le cantique aux parties honteuses, ce serait l acte le plus éhonté, dit Héraclite ; mais c est le même, Hadès ou Dionysos, pour qui l on est en folie ou en délire. 16. Qui se cachera du feu qui ne se couche pas? 17. Ce n est pas ce que pensent la plupart de ceux que l on rencontre; ils apprennent, mais ne savent pas, quoiqu ils se le figurent à part eux. For if it were not to Dionysos that they made a procession and sang the shameful phallic hymn, they would be acting most shamelessly. But Hades is the same as Dionysos in whose honour they go mad and keep the feast of the winevat. How can one hide from that which never sinks to rest? The many have not as many thoughts as the things they meet with; nor, if they do remark them, do they understand them, though they believe they do.

7 Fragment 18 : Clément, Stromates, II, 24, 5. ἐὰν µὴ ἔλπηται, ἀνέλπιστον οὐκ ἐζευρήσει, ἀνεζερεύνητον ἐὸν καὶ ἄπορον. Fragment 19 : Clément, Stromates, II, 24, 5. ἀπίστους εἴναί τινας ἐπιστύφων Ἡ. φησιν ἀκοῦσαι οὐκ ἐπιστάµενοι οὐδ' εἰπεῖν. Fragment 20 : Clément, Stomates, III, 14, 1. Ἡ. γοῦν κακίζων φαίνεται τὴν γένεσιν, ἐπειδὰν φῆι γενόµενοι ζώειν ἐθέλουσι µόρους τ' ἔχειν, µᾶλλον δὲ ἀναπαύεσθαι, καὶ παῖδας καταλεῖπουσι µόρους γενέσθαι. Fragment 21 : Clément, Stromaques, III, 3, 21, Sans l espérance, vous ne trouverez pas l inespéré qui est introuvable et inaccessible. 19. Ils ne savent ni écouter ni parler. 20. Quand ils sont nés, ils veulent vivre et subir la mort et laisser des enfants pour la mort. If you do not expect the unexpected, you will not find it; for it is hard to be sought out and difficult. Knowing not how to listen nor how to speak. When they are born, they wish to live and to meet with their dooms or rather to rest, and they leave children behind them to meet with, dooms in turn. οὐχὶ καὶ Ἡ. θάνατον τὴν γένεσιν καλεῖ... ἐν οἷς φησι θάνατός ἐστιν ὁκόσα ἐγερθέντες ὁρέοµεν, ὁκόσα δὲ εὕδοντες ὕπνος. Fragment 22 : Clément, Stromates, IV, 2, 4, 2. χρυσὸν γὰρ οἱ διζήµενοι γῆν πολλὴν ὀρύσσουσι καὶ εὑρίσκουσιν ὀλίγον. 22. Ceux qui cherchent l or fouillent beaucoup de terre pour trouver de petites parcelles. All the things we see when awake are death, even as the things we see in slumber are sleep. Those who seek for gold dig up much earth and find a little.

8 Fragment 23 : Clément, Stromates, IV, 10, 1. Δίκης ὄνοµα οὐκ ἄν ἤιδεσαν, εἰ ταῦτα µὴ ἧν. Fragment 24 : Clément, Stromates, IV, 4, 16, 1. ἀρηιφάτους θεοὶ τιµῶσι καὶ ἄνθρωποι. Fragment 25 : Clément, Stromates, IV, 7, 49, 3. µόροι γὰρ µέζονες µέζονας µοίρας λαγχάνουσι. Fragment 26 : Clément, Stomates, IV, 141, 2. ἄνθρωπος ἐν εὐφρόνηι φάος ἄπτεται ἑαυτῶι ἀποθανων, ἀποσϐεσθείς [ὄψεις], ζῶν δὲ ἅπτεται τεθνεῶτος εὕδων, [ἀποσϐεσθείς ὄψεις], ἐγρηγορὼς ἅπτεται εὕδοντος. Fragment 27 : Clément, Stromates, IV, 22, 144, 3. ἀνθρώπους µένει ἀποθανόντας ἅσσα οὐκ ἔλπονται οὐδὲ δοκέουσιν. 23. On ne connaîtrait pas le mot de justice, s il n y avait pas de perversité. 24. Les dieux et les hommes honorent ceux qui succombent à la guerre. 25. Les plus grands morts obtiennent les plus grands sorts. 26. L homme dans la nuit, allume une lumière pour luimême ; mort, il est éteint. Mais vivant, dans son sommeil et les yeux éteints, il brûle plus que le mort ; éveillé, plus que s il dort. 27. Les hommes n espèrent ni ne croient ce qui les attend après la mort. Greater deaths win greater portions.

9 Fragment 28 : Clément, Stromaque, V, 1, 9, 3. δοκέοντα γάρ ὁ δοκιµώτατος γινώσκει, φυλάσσει καὶ µέντοι καὶ Δίκη καταλήψεται ψευδῶν τέκτονας καὶ µάρτυρας. Fragment 29 : Clément, Stromaque, V, 9, 59, L homme éprouvé sait conserver ses opinions ; le châtiment atteindra les artisans de mensonge et les faux témoins.... bringing untrustworthy witnesses in support of disputed points. αἱρεῦνται γὰρ ἑν ἀντία πάντων οἱ ἄριστοι, κλέος ἀέναον θνητῶν, οἱ δὲ πολλοὶ κεκὸρηνται ὅκωσπερ κτήνεα. (αἱρεῦνται γὰρ ἑν ἀντί ἁπάντων οἱ ἄριστοι, κλέος ἀέναος θνητῶν: οἱ δὲ πολλοὶ κεκὸρηνται ὅκωσπερ κτήνεα.) Fragment 30 : Clément, Stromaque, V, 14, 104, 2. κόσµον (τόνδε), τὸν αὐτὸν ἁπάντων, οὕτε τις θεῶν, οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ' ἦν ἀεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται πῦρ ἀειζωον, ἁπτόµενον µέτρα καὶ ἀποσϐεννύµενον µέτρα. Ce monde-ci, le même pour tous les êtres, aucun des dieux ni des hommes ne l a fait ; mais il a toujours été, et il est, et il sera un feu toujours vivant, s allumant avec mesure et s éteignant avec mesure. (Léon Robin) 30. Ce monde n a été fait, par aucun des dieux ni par aucun des hommes ; il a toujours été et sera toujours feu éternellement vivant, s allumant par mesure et s éteignant par mesure. This order, which is the same in all : things no'one of gods or men has made; but it was ever, is now and ever,shall be an everliving. Fire, fixed measures of it kindling and fixed measures going out.

10 Fragment 31 : Clément, Stromaque, V, 14, 104, 3. ὅτι δὲ καὶ γενητὸν καὶ φθαρτὸν εἶναι ἐδογµάτιζεν, µηνύει τὰ ἐπιφερόµενα πυρὸς τροπαὶ πρῶτον θάλασσα, θαλάσσης δὲ τὸ µὲν ἥµισυ γῆ, τὸ δὲ ἥµισυ πρηστήρ. δυνάµει γὰρ λέγει ὅτι τὸ πῦρ ὑπὸ τοῦ διοικοῦντος λόγου καὶ θεοῦ τὰ σύµπαντα δι' ἀέρος πρέπεται εἰς ὑγρὸν τὸ ὡς σπέρµα τῆς διακοσµήσεωνς, ὃ καλεῖ θάλασσαν, ἐκ δὲ τούτου αὖθις γίνεται γῆ καὶ οὐρανὸς καὶ τὰ ἐµπεριεχόµενα. ὅπως δὲ πάλιν ἀναλαµϐάνεται καὶ ἐκπυροῦται, σαφῶς διὰ τούτων δηλοῖ [23] (γἦ) θάλασσα διαχέεται, καὶ µετρέεται εἰς τὸν αὐτον λόγον, ὁκοῖος πρόσθεν ἧν ἢ γενέσθαι γῆ. Fragment 32 : Clément, Stromates, V, 115, 1. ἓν τὸ σοφὸν µοῦνον λέγεσθαι οὐκ ἐθέλει καὶ ἐθέλει Ζηνὸς ὄνοµα. Fragment 33 : Clément, Stromaque, V, 14, 115, 2. νόµος καὶ βουλῆι πείθεσθαι ἑνός. 31. Les changements du feu sont d abord la mer, et, de la mer, pour moitié terre, moitié prestère. La mer se répand et se mesure au même compte qu avant que la terre ne fût. Une sagesse unique veut être appelée du nom de Zeus, qui ne le veut pas. (Léon Robin) 32. L un, qui seul est sage, veut et ne veut pas être appelé du nom de Zeus. 33. La loi et la sentence est d obéir à l un. The transformations of Fire are first of all sea and alf of the sea is earth half fiery stormcloud. Wisdom is one only. It is willing and unwilling to be called by the name of Zeus. And it is the law, too, that we obey the counsel of one.

11 Fragments 34 : Clément, Stromates, V, 115, 3. & Préparation évangélique, XIII, 13, 42. _ ἀξύνετοι ἀκούσαντες κωφοῖσιν ἐοίκασι φάτις αύτοῖσιν µαρτυρεῖ παρεόντας ἀπεῖναι. Fragment 35 : Clément, Stromates, V, 140, Les inintelligents qui écoutent ressemblent à des sourds ; le proverbe témoigne que, tout présents qu ils soient, ils sont absents. Fools when they do hear are like the deaf; of them, does the proverb bear witness that they are absent,when, present. χρὴ γὰρ εὖ µάλα πολλῶν ἵστορας φιλοσόφους ἄνδρας εἴναι καθ' Ἡράκλειτον. Fragment 36 : Clément, Stromates, VI, 17, 2. ψυχῆισιν θάνατος ὕδωρ γενέσθαι, ὕδατι δὲ θάνατος γῆν γενέσθαι, ἐκ γῆς δὲ ὕδωρ γίνεται, ἐζ ὕδατος δὲ ψυχή. Fragment 37 : Columelle, Res rustica, VIII, 4, 4. si modo credumis Ephesio Heracleito qui ait sues caeno [Vgl. B 13 ], cohortales aves puluere vel cinere lavari. Fragment 38 : Diogène Laërce, Vies des philosophes, I, Pour les âmes, la mort est de devenir eau ; pour l eau, la mort est de devenir terre ; mais de la terre vient l eau, de l eau vient l âme. For it is death to souls to become water, and death to water to become earth. But water comes from earth ; and, from water, soul. δοκεῖ δὲ κατά τινας πρῶτος ἀστρολογῆσαι... µαρτυρεῖ δ' αὐτῶι καὶ Ἡ. καὶ Δηµόκριτος.

12 Fragment 39 : Diogène Laërce, Vies des philosophes, I, 88. ἐν Πριήνηι Βίας ἐγένετο ὁ Τευτάµεω, οὗ πλείων λόγος ἢτῶν ἄλλων. Fragment 40 : Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, 1. πολυµαθίη νόον ἔχειν οὐ διδάσκει Ἡσίοδον γάρ ἂν ἐδίδαξε καὶ Πυθαγόρην αὖτις τε Ξενοφάνεά τε καὶ Ἑκαταῖον. Fragment 41 : Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, 1. εἷναι γὰρ ἓν τὸ σοφόν, ἐπίστασθαι γνώµην, ὁτέη ἐκυϐέρνησε πάντα διὰ πὰντων. Fragment 42 : Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, Dans Priène, vivait Bias, fils de Teutame, dont on parle plus que des autres. 40. La polymathie n enseigne pas l intelligence; elle eût enseigné Pythagore, Xénophane et Hécatée. (La sagesse est de) savoir le dessein dans lequel tout est régi dans sa totalité. (Léon Robin) 41. II n y a qu une chose sage, c est de connaître la pensée qui peut tout gouverner partout. In Priene lived Bias, son of Teutamas, who is of more account than the rest. (He said, Most men are bad. ). The learning of many things teacheth not understanding, else would it have taught Hesiod and Pythagoras, and again Xenophanes and Hekataios. Wisdom is one thing. It is to know the thought by which all things are steered through all things. τόν τε Ὅµηρον ἔφασκεν ἄξιον ἐκ τῶν ἀγώνων ἐκϐάλλεσθαι καὶ ραπίζεσθαι καὶ Ἀρχίλοχον ὁµοίως. Fragment 43 : Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, 2. ὕϐριν χρὴ σϐεννύναι µᾶλλον ἢπυρκαϊήν 43. Mieux vaut étouffer la démesure qu un incendie. Homer should be turned out of the lists and whipped, and Archilochos likewise. Wantonness needs to be extinguished even more than a conflagration.

13 Fragment 44 : Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, 2. µάχεσθαι χρὴ τὸν δῆµον ὑπἑρ τοῦ νόµου ὅκωσπερ τείχεος. Fragment 45 : Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, 2. ψυχῆς πείρατα ἰὼν οὐκ ἄν ἐξεύροιο, πᾶσαν ἐπιπορευόµενος ὁδόν οὕτω βαθὺν λόγον ἐχει. Fragment 46 : Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, 7. τήν τε οἴησιν ἱερὰν νόσον ἔλεγε καὶ τὴν ὅρασιν ψεύδεσθαι. Fragment 47 : Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, Le peuple doit combattre pour la loi comme pour ses murailles. 46. La présomption est une maladie sacrée. The people must fight for its law as for its walls. You will not find the boundaries of soul by travelling in any direction. µὴ εἰκῆ περι τῶν µεγίστων συµϐαλλώµεθα. Fragment 48 : Etymologicum lagnum, Article : βιός τῶι οὖν τόξωι ὄνοµα βίος, ἔργον δὲ θάνατος. The bow is called life (βίος), but its work is death. Fragment 49 : Théodore Prodrome, Lettres, I. εἷς ἐµοἰ µύριοι, ἐὰν ἄριστος ἦι. One is as ten thousand to me, if he be the best.

14 Fragment 49 a : Héraclite, Questions Homériques, 24 ποταµοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐµϐαίνοµέν τε καὶ οὐκ ἐµϐαίνοµεν, εἶµέν τε καὶ οὐκ εἶµέν. We step and do not step into the same rivers; we are and are not. Fragment 50 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 9, 1. Ἡ. µὲν οὖν φησιν εἶναι τὸ πᾶν διαιρετὸν ἀδιαίρετον, γενητὸν ἀγένητον, θνητον ἀθάνατον, λόγον αἰῶνα, πατέρα υἱόν, θεὸν δίκαιον «οὐκ ἐµοῦ, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας ὁµολογεῖν σοφόν ἐστιν ἓν πάντα εἶναί» ὁ Ἡ. φησι. Ce n est pas a moi qu il est sage de prêter l oreille, mais à la Pensée, en reconnaissant que tout est un. (Léon Robin) 50. Ce n est pas à moi, mais au logos qu il est sage d accorder que l un devient toutes choses. Fragment 51 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 9, 2. καὶ ὅτι τοῦτο οὐκ ἴσασι πάντες οὐδὲ ὁµολογοῦσιν, ἑπιµέµεφεται ὧδέ τως οὐ ξυνιᾶσιν ὅκως διαφερόµενον ἑωυτῶι ὁµολογέει παλίντροπος ἁρµονίη ὅκωσπερ τόξου καὶ λύρης. Le discordant, s accorde avec soi-même ; accord de tensions inverses, comme dans l arc ou la lyre. (Léon Robin) 51. Ils ne comprennent pas comment ce qui lutte avec soi-même peut s accorder. L harmonie du monde est par tensions opposées, comme pour la lyre et pour l arc. Men do not know how that which is drawn in different directions harmonises with itself. The harmonious structure of the world depends upon opposite tension like that of the bow and the lyre.

15 Fragment 52 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 9, 4. αἰὼν παῖς ἐστι παίζων, πεσσεύων παιδὸς ἡ βασιληίη. C est un enfant qui s amuse à jouer aux dames : souveraineté d un enfant. (Léon Robin) 52. L Éternel est un enfant qui joue à la pettie ; la royauté est a un enfant. Time is a child playing draughts, the kingly power is a child's. Fragment 53 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 9, 4. Πόλεµος πάντων µὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς, καὶ τοὺς µὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς µὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους. Le conflit est le père de toute chose, roi de toute chose. (Léon Robin) 53. La guerre est père de tout, roi de tout, a désigné ceux-ci comme dieux, ceuxlà comme hommes, ceux-ci comme esclaves, ceux-la comme libres. War is the father of all and the king of all; and some he has made gods and some men, some bond and some free. Fragment 54 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 9, 5. ἁρµονίη ἀφανὴς φανερῆς κρείττων. L Harmonie invisible supérieure à l harmonie visible. (Léon Robin) 54. Il y a une harmonie dérobée, meilleure que l apparente et ou le dieu a mêlé et profondément caché les différences et les diversités. The hidden harmony is better than the open. Fragment 55 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 9, 15. ὅσων ὄψις ἀκοὴ µάθησις, ταῦτα ἐγὼ προτιµέω. 55. Ce qu on voit, ce qu on entend, ce qu on apprend, voilà ce que j estime davantage. Am I to prize these things above what can be seen, heard, and learned?

16 Fragment 56 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 9, 6. ἐξηπάτηνται, φησίν, οἱ ἄνθρωποι πρὸς τὴν γνῶσιν τῶν φανερῶν παραπλησίως Ὁµήρωι, ὅς ἐγένετο τῶν Ἑλλήνων σοφώτερος πάντων. ἐκεῖνόν τε γὰρ παῖδες φθεῖρας κατακτείνοντες ἐξηπάτησαν εἰπόντες ὅσα εἴδοµεν καὶ ἐλάϐοµεν, ταῦτα ἀπολείποµεν, ὅσα δὲ οὔτε εἴδοµεν οὔτ' ἐλάϐοµεν, ταῦτα φέροµεν. 56. Les hommes se trompent pour la connaissance des choses évidentes, comme Homère qui fut le plus sage des Grecs. Des enfants, qui faisaient la chasse à leur vermine, l ont trompé en disant: «Ce que nous voyons et prenons, nous le laissons; ce que nous ne voyons ni prenons, nous l emportons». Fragment 57 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, 2. διδάσκαλος δὲ πλείστων Ἡσίοδος τοῦτον ἐπίστανται πλεῖστα εἰδέναι, ὅστις ἡµέρην καὶ εὐφρόνην οὐκ ἐγίνωσκεν ἔστι γὰρ ἕν. Fragment 58 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, La foule a pour maître Hésiode ; elle prend pour le plus grand savant celui qui ne sait pas ce qu est le jour ou la nuit ; car c est une même chose. Hesiod is most men's teacher. Men think he knew very many things, a man who did not know day or night! They are one. καὶ ἀγαθόν καὶ κακόν [näml. ἕν ἐστιν ]. οἱ γοῦν ἰατροί, φησίν ὁἡ., τέµνοντες, καίοντες, πάντηι βασανίζοντες κακῶς τοὺς ἀρρωστοῦντας, ἐπαιτέονται µηδὲν ἄξιοι µισθὸν λαµϐάνειν παρὰ τῶν ἀρρωστούντων, ταὐτὰ ἐργαζόµενοι, τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς νόσους. 58. Les médecins taillent, brûlent, torturent de toute façon les malades et, leur faisant un bien qui est la même chose qu une maladie, réclament une récompense qu ils ne méritent guère. Physicians who cut, burn, stab, and rack the sick, then complain that they do not get any adequate recompense for it.

17 Fragment 59 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 9, 4. γναφείωι ὁδὸς εὐθεῖα καὶ σκολιὴ (ἡ τοῦ ὀργάνου τοῦ καλουµένου κοχλίου ἐν τῶι γναφείωι περιστροφὴ εὐθεῖα καὶ σκολιή ἄνω γὰρ ὁµοῦ καὶ κύκλωι περιέρχεταἰ) µία ἐστί, φησί, καὶ ἡ αὐτή. Fragment 60 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, 4. ὁδὸς ἄνω κάτω µία καὶ ὡυτή. Fragment 61 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, 5. Une route vers en haut et une vers en bas. (Léon Robin) 60. Un même chemin en haut, en bas. The way up and the way down is one and the same. θάλασσα ὕδωρ καθαρώτατον καὶ µιαρώτατον, ἰχθύσι µὲν πότιµον καὶ σωτήριον, ἀνθρώποις δὲ ἄποτον καὶ ὀλέθριον. 61. La mer est l eau la plus pure et la plus souillée ; potable et salutaire aux poissons, elle est non potable et funeste pour les hommes. The sea is the purest and the impurest water Fish can drink it, and it is good for them; to men it is undrinkable and destructive. Fragment 62 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, 6. ἀθἀνατοι θνητοί, θνητοι ἀθάνατοι, ζῶντες τὸν ἐκείνων θάνατον, τὸν δὲ ἐκείνων βίον τεθνεῶτες. Immortels, mortels ; mortels, immortels ; notre vie est la mort des premiers, et leur vie, notre mort. (Léon Robin) 62. Les immortels sont mortels et les mortels, immortels ; la vie des uns est la mort des autres, la mort des uns, la vie des autres. Mortals are immortals and immortals are mortals, the one living the other's death and dying the other's life.

18 Fragment 63 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, 6. λέγει δὲ καὶ σαρκὸς ἀνάστασιν ταύτης (τῆς) φανερᾶς, ἐν ἧι γεγενήµεθα, καὶ τὸν θεὸν οἶδε ταύτης τῆς ἀναστάσεως αἴτιον οὕτως λέγων ἔνθα δ' ἐόντι ἐπανίστασθαι καὶ φύλακας γίνεσθαι ἐγερτὶ ζώντων καὶ νεκρῶν. λέγει δὲ καὶ τοῦ κόσµου κρίσιν καὶ πάντων τῶν ἐν αὐτῶι διὰ πυρὸς. Fragment 64 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, De là ils s élèvent et deviennent gardiens vigilants des vivants et des morts.... that they rise up and become the guardians of the hosts as of the quick and dead. γίνεσθαι λέγων οὕτως: τὰ δὲ πὰντα οἰακίξει Κεραυνός [28], τουτέστι κατευθύνει, κεραυνόν τὸ πῦρ λὲγων τὸ αἰώνιον. λέγει δὲ καὶ φρόνιµον τοῦτο εἶναι τὸ πῦρ καὶ τῆς διοικήσεως τῶν Fragment 65 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, La foudre est au gouvernail de l univers. ὄλων αἴτιον καλεῖ δ` αὐτὸ χρησµοσύνη δέ ἐστιν ἡ διακόσµησις κατ αὐτος, ὴ δὲ έκπύρωσιν Fragment 66 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, 7. Le feu est indigence et satiété. (Léon Robin) κόρος. πάντα γάρ, φησί, τὸ πῦρ ἐπελθὸν κρινεῖ καὶ καταλήψεται En s avançant le feu jugera et condamnera toutes choses. (Léon Robin) 66. Le feu survenant jugera et dévorera toutes choses. Fire will come upon and lay hold of all things.

19 Fragment 67 : Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, 7. ὁ θεὸς ἡµέρη εὐφρόνη, χειµὼν θέρος, πόλεµος εἰρήνη, κόρος λιµός ( τἀναντία ἅπαντα οὗτος ὁ νοῦς ), ἀλλοιοῦται δὲ ὅκωσπερ (πῦρ), ὁπόταν συµµιγῆι θυώµασινν ὀνοµάζεται καθ ἡδονὴν ἑκάστου. Fragment 67a : Hidosus scholasticus, Commentaire de Timée, 34 b. ss. ita vitalis calor a sole procedens omnibus quae vivunt vitam subministrat. cui sententiae Heraclitus qdquiencies optimam similitudinem dat de aranea ad animam, de tela araneae ad corpus, si(us) aranea, ait, stans in medio telae sentis quam cito musca aliquem filum suum corrumpit itaque illuc celeriter currit quasi sz dili perfectione dolens, sic hominis anima aliqua parte corporis laesa, illuc festine meat, quasi impatiens laesionis corporis, cui firme et proportionaliter iuncta est. Fragment 68 : Jamblique, des mystères, I, 11. Il est en effet jour et nuit, hiver et été, guerre et paix, satiété et faim. (Léon Robin) 67. Le dieu est jour-nuit, hiver-été, guerre-paix, satiété-faim. Il se change comme quand on y mêle des parfums ; alors on le nomme suivant leur odeur. God is day and night, winter and summer, war and peace, satiety and hunger; but he takes various shapes, just as fire, when it is mingled with different incenses, is named according to the savour of each. καὶ διἁ τοῦτο εἰκότως αὐτα ἄκεα Ἠ. προσεῖπεν ὡς ἐζακεσόµενα τὰ δεινὰ καὶ τὰσ ψυξὰσ ἐζάντεισ ἀπεργαζόµενα τῶν ἐν τῆι γενέσει συµφορῶν.

20 Fragment 69 : Jamblique, des mystères, I, 15. θυσιῶν τοίνυν τίθηµι διττά εἴδη τὰ µὲν τῶν ἀποκεκαθαµένων παντάπασιν ἀνθρώτων, οἴα ἐφ ἐνὸς ἄν ποτε γένοιτο σπανίως, ὥς φησιν Ἡ., ἢ τινων ὀλίγων εὐαριθµήτων ἀνδρῶν τὰ δ ἔνυλα κτλ. Fragment 70 : Jamblique, De l âme, dans Stobée, II, 1, 16. πόσωι δὴ οὖν βέλτιον Ἡ. παίδων ἀθύρµατα νενόµικεν εἶναι τὰ ἀνθρώπινα δοζάσµατα. Fragment 71 : Marc-Aurèle, Pensées, IV, 46. µεµνῆσθαι δὲ καὶ τοῦ ἐπιλανθανοµένον ἧι ἡ ὁδὸς ἄγει. Fragment 72 : Marc-Aurèle, Pensées, IV, 46. οὐ φεῖ διηνεκῶς ὁµιλοῦσι λόγωι τῶι τὰ ὃλα διοικοῦσι, τούτωι διαφέρονται, καὶ οἷς καθ ἡµέραν ἐγκυροῦσι, ταῦτα αὐτοῖς ζέγειν. Fragment 73 : Marc-Aurèle, Pensées, IV, 46. οὐ δεῖ ὤσπερ καθεύδοντας ποεῖν καὶ λέγεινς καὶ γὰρ τότε δοκοῦµεν ποιεῖν λέγειν. It is not meet to act and speak like men asleep.

21 Fragment 74 : Marc-Aurèle, Pensées, IV, 46. οὐ δεῖ (ὡς) παῖδας τοκεώνων, τοῦτ ἔστι κατὰ φιλόν καθότι παρειλήφαµεν. Fragment 75 : Marc-Aurèle, Pensées, IV, 42. τοὺς καθεύδοντας οἶµαι ὀ Ἡ. ἐργάτας εἶναι λέγει καὶ συνεργοὺς τῶν ἐν τῶι κόσµωι γινοµένων. Those who are asleep are fellow-workers.... Fragment 76 : Marc-Aurèle, Pensées, IV, 46. Maxime de Tyr. XII 4 p.489 ζῆι πῦρ τὸν ἀέρος θάνατον καὶ ἀὴρ ζῆι τὸν πυρὸς θάνατον, ὕδων ζῆι τὸν γῆς θάνατον, γῆ τὸν ὕδατος. [ Plutarque de E c. πυρὸς θάνατος ἀέρι γένεσις, καὶ ἀέρος θάνατος ὕδατι γένεσις. Marc.IV. 46 ὄτι γῆς θάνατος ὕδωρ γενένθαι ὕδατος θάνατος ἀέρα γενέσθαι καὶ ἀέροσ πῦρ καὶ ἔµπαλιν.] 76. Mort du feu, naissance pour l air ; mort de l air, naissance pour l eau. Fire lives the death of earth, and air lives the death of fire; water lives the death of air, earth that of water.

22 Fragment 77 : Porphyre, Antre des Nymphes, 10 & Numénius, fr. 35. ὄθεν καὶ Ἡράκλειτον ψυλῆισι φάναι τέρψιν ἢ θάνατον ὐγρῆισι γενέσθαι. τέρψιν δὲ εἶναι αὐταῖς τὴν εἰς γένεσιν πτῶσιν, ἀλλαχοῦ δὲ φάναι ζῆν ἡµᾶς τὸν ἐκείνων θάνατον καὶ ζῆν ἐκείνας τὸν ἡµέτερον θάνατον. Fragment 78 : Celse, dans Origène, Contre Celse, VI, 12. ἦθος γὰρ ἀνθρώπειον µὲν οὐκ ἔχει γνώµας, θεῖον δὲ ἔχει. Fragment 79 : Celse, dans Origène, Contre Celse, VI, 12. ἀνὴρ νὴπιος ἤκουσε πρὸς δαίµονος ὅκωσπερ παῖς πρὸς άνδρός [χρεώµενα?]. Fragment 80 : Celse, dans Origène, Contre Celse, VI, 42. εἰδέναι δὲ χρὴ τὸν πόλεµον ἐόντα ξυνόν, καὶ δίκην ἔριν, καὶ γινόµενα πάντα κατ ἔριν καὶ χρεών. 78. Le naturel humain n a pas de raison, le divin en a. Marmot! l homme s entend appeler ainsi par les dieux, comme l enfant par l homme. (Léon Robin) Le conflit est communauté et la discorde est règlement. (Léon Robin) 80. Il faut savoir que la guerre est commune, la justice discorde, que tout se fait et se détruit par discorde. The way of man has no wisdom, but that of the gods has. Man is called a baby by god, even as a child by a man.

23 Fragment 81 : Diogène de Babylone dans Phylodème, Rhétorique, I, col. 62. ἡ δὲ τῶν ῥητόρων εἰσαγωγὴ πάντα τὰ θεωρήµατα πρὸς τοῦτ ἔχει τείνοντα καὶ κατὰ τὸν Ἡράκλειτον κοπιδων ἐστὶν ἀρχηγός. [ Schol. κοπίδας τὰς λόγων τέχνας ἔλεγον ἄλλοι τε καὶ ὁ Τίµαιος γράφων. «ὥστε καὶ φαίνεσθαι µὴ τὸν Πυθαγόραν εὑρεπὴν ὔντα τῶν ἀληθινῶν κοπίδων µηδὲ τὸν ὑφ Ἡρακλείτου κατηορούµενον, ἀλλ αὐτὸν τὸν Ἡράκλειτον εἶναι τὸν ἀλαζονευόµενον».] Fragment 82 : Platon, Hippias majeur, 289 a. πιθήκων ὁ κάλλιστονς αἰσχρὸς ἀνθρώπων γένει συµϐάλλειν. 82. Le plus beau singe est laid en regard du genre humain. Fragment 83 : Platon, Hippias majeur, 289 b. ἀνθρώπων ὁ σαφώτατος πρὸς θεὸν πίθηκος φανεῖται καὶ κάλλει καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν. 83. L homme le plus sage parait un singe devant Dieu. The wisest man is an ape compared to god, just as the most beautiful ape is ugly compared to man.

24 Fragment 84 : Plotin, Ennéades, IV, 8(6), µεταϐάλλον ἀναπαύεται καὶ κάµατός ἐχτι τοῖς αὐτοῖς µοχθεῖν καὶ ἄρχεσθαι. Fragment 85 : Aristote, Ethique à Eudème, B 7, 1223 b 23 s. θυµῶι µάχεσθαι χαλεπόν ὃτι γὰρ ἄν θέληι, ψυχῆς ὠνεῖται. Fragment 86 : Clément, Stromates, V, 13, 88, 4. ἀλλὰ τῶν µὲν θείων τὰ πολλά, καθ Ἡράκλειτον, ἀπιστίηι διαφυγγάνει µὴ γιγνώσκεσθαι. Fragment 87 : Plutarque, DE audientis poetis, 28 D. βλὰξ ἄνθρωπος ἐπὶ παντὶ λόγωι ἐπτοῆσθαι φιλεῖ. 85. Il est difficile de résister à la colère ; elle fait bon marché de l âme. 86. Cacher les profondeurs de la science est une bonne défiance ; elle ne se laisse pas méconnaître. 87. L homme niais est mis hors de lui par tout discours. It is hard to fight with desires Whatever it wishes to get, it purchases at the cost of soul.

25 Fragment 88 : Plutarque, Consolation d Apollonius, 106 E. ταὐτό τ ἔνι ζῶν καὶ τεθνηκὸς καὶ [τὸ] ἐγρηγορὸς καὶ τὸ εγρηγορὸς καὶ τὸ λαθευδον καὶ νέον καὶ γηραιόν τάδε γὰρ µεταπεσόντα ἐκεῖνά ἐσρι κἀκεῖνα πάλιν µεταπεσόντα ταῦτα. C est le même en nous, d être ce qui est vivant et d être ce qui est mort, éveillé ou endormi, jeune ou vieux; car, par le changement, ceci est cela, et par le changement, cela est à son tour ceci. (Léon Robin) 88. Même chose ce qui vit et ce qui est mort, ce qui est éveillé et ce qui dort, ce qui est jeune et ce qui est vieux ; car le changement de l un donne l autre, et réciproquement. Fragment 89 : Plutarque, De la superstition, 3, 166 C. ὁ Ἡ. φησι τοῖς ἐγρηγορόσιν ἕνα καὶ κοινὸν κόσµον εἶναι, τῶν δὲ κοιµωµένων ἕκαστον εἰς ἴδιον ἀποστρέφεσκαι. unité de la communauté du cosmos. (Léon Robin) Fragment 90 : Plutarque, Sur l E de Delphes, 388 DE. πυρός τε ἀνταµοιϐὴ τὰ πάντα καὶ πῦρ ἁπάντων ὅκωσπερ χρυσοῦ χρήµατα καὶ χρηµάτων χρυσός. De toutes choses il y a échange contre le feu, et du feu contre toutes choses, commes des marchandises contre de l or, et de l or contre des marchandises. (Léon Robin) 90. Contre le feu se changent toutes choses et contre toutes choses le feu, comme les biens contre l or et l or contre les biens. All things are exchanged for Fire, and Fire for all things as wares are exchanged for gold, and gold for wares.

26 Fragment 91 : Plutarque, Sur l E de Delphes, 392 B. ποταµῶι γὰρ οὐκ ἔστιν ἐµϐῆναι δὶς τῶι αὐτῶι καθ Ἡράκλειτον. Aristote, Métaphysique. οὐδὲ θνητῆς οὐσίας δὶς ἅφασθαι κατὰ ἕξιν. ἀλλ ὀξύτητι καὶ τάχει µεταϐολῆς σκιδνησο καὶ πάλιν συνάγει καὶ πρόσεισι καὶ ἄπεισι. Fragment 92 : Plutarque, Sur les oracles de la Pythie 397 A. 91. On ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve. You cannot step twice into the same rivers; for fresh waters are ever flowing in upon you. [Οὐχ ὁρᾶις.., ὅσην χάριν ἐχει τὰ Σαπφικὰ µέλη, κηλοῦντα καὶ καταθέλγουτα τοὺς ακροωµένους ;] Σίϐυλλα δὲ µαινοµένωι στόµατι καθ Ἡράκλειτον ἀγέλαστα καὶ ἀκαλλώπιστα καὶ ἀµύριστα φθεγγοµένη χιλίων ἐτῶν ἐξικνεῖται τῆι φωνῆι διὰ τὸν θεόν. Fragment 93 : Plutarque, Sur les oracles de la Pythie 404 D. ὁ ἄναξ οὖ τὸ µαντεῖόν ἐστι τὸ ἐν Δελφοῖς, οὕτε λέγει οὕτε κρύπτει ἀλλὰ σηµαίνει. Fragment 94 : Plutarque, Sur l exil, 604 AB. Ἥλιος γὰρ οὐχ ὑπερϐήσεται µέτρα εἰ δὲ µή, Ἐρινύες µιν Δίκης ἐπίκουροι ἐξευρήσουσιν. 92. La sibylle, de sa bouche en fureur, jette des paroles qui ne font pas rire, qui ne sont pas ornées et fardées, mais le dieu prolonge sa voix pendant mille ans. 93. Le dieu dont l oracle est à Delphes ne révèle pas, ne cache pas, mais il indique. 94. Le Soleil ne dépassera pas les mesures ; sinon, les Erynnies, suivantes de Zeus, sauront bien le trouver. And the Sibyl, with raving lips uttering things solemn, unadorned, and unembellished, reaches over a thousand years with her voice because of the god in her. The lord whose is the oracle at Delphoi neither utters nor hides his meaning, but shows it by a sign. The sun will not exceed his measures does the Erinyes, the avenging. handmaids of Justice will find him out

27 Fragment 95 : Plutarque, De audiendo, 43 D. ἀµαθίην γὰρ ἄµεινον κρύπτεινν (τὰ) ἔργον δὲ ἐν ἀνέσει καὶ παρ οἶνον. [Stob. Flor.I 175. κρύπτειν αἀµαθίην κρέσσον ἢ ἐς τὸ µέσον φέρειν.] Fragment 96 : Plutarque, Propos de table, IV, 4, 3, 669A. νέκυες γὰρ κοπρίων ἐκϐλητότεροι. 95. II vaut mieux cacher son ignorance; mais cela est difficile quand on se laisse aller à l inattention ou a l ivresse. 96. Les morts sont à rejeter encore plus que le fumier; toute chair est cadavre ou partie de cadavre. Fragment 97 : Plutarque, S il revient aux vieillards de gouverner l Etat, 787 C. κύνες γὰρ καὶ βαΰζουσιν δν, ἂν µὴ γινώσκωσι. Fragment 98 : Plutarque, De facie in orbe de lunae, 28, 943 E. 97. Les chiens aboient après ceux qu ils ne connaissent pas. Dogs bark at every one they do not know. αἱ ψυχαὶ ὀµσῶνται καθ Ἅιδην. Fragment 99 : Clément, Protreptiques, 113, 3. εἰ µὴ ἥλιος ἦν,( ἕνεκα τῶν ἄλλων ἄστρων) εὐφρόνη ἄν ἦν. 98. Les âmes flairent dans l Hadès. 99. Sans le Soleil, on aurait la nuit. Souls smell in Hades. If there were no sun, it would be night.

28 Fragment 100 : Plutarque, Questions platoniciennes, 4, 1007 D-E. περιόδους ὧν ὁ ἥλιος ἐπιστατης ὢν καὶ σκοπὸς ὁρίζειν καὶ βραϐεύειν καὶ ἀναδεικνύναι καὶ ἀναφαίνειν µεταϐολὰς καὶ ὥρας αἵ πάντα φέρουσι καθ Ἡράκλειτον κτλ. Fragment 101 : Plutarque, Contre Colotès, 1118 C. ἐδιζησάµην ἐµεωντόν Je me suis cherché moimême. [ δυεῖν γὰρ ὄντων κατὰ φύσιν ὡσανεί τινων ὀργάνων ἡυῖν, οἷς πάντα πυνθανόµεθα καὶ πολυπραγµονοοῦµεν, ἀκοῆς καὶ ὁράσεως, δ οὔσης οὐ µικρῶι τῆς ὁράσεως κατὰ τὸν Ἡράκλειτον ὀφθαλµοὶ γὰρ τῶν ὤτων ἀκριϐέστεροι µάρτυρες.] Fragment 102 : Scholia Graeca in Homéri Illiadem, ad A 4. τῶι µὲν θεῶι καλά πάντα καὶ ἀγαθὰ καὶ δὶκαια, ἄνθρωποι δὲ ἅ µὲν ἄδικα ὑπειλήφασιν ἃ δὲ δίκαια. Fragment 103 : Portyre, Questions Homériques, ad X, 200. ξυνὸν γὰρ ἀρχὴ καὶ πέρας ἐπὶ κύκλου περιφερείας The beginning and the end are common (to both paths).

29 Fragment 104 : Proclus, Commentaires de l Alcibiade, 256. τίς γὰρ αὐτῶν νόος ἢ φρήν; δήµων ἀοιδοῖσι πείθονται καὶ διδασκάλωι χρείωνται ὁλίλωι οὐκ εἰδότες ὅτι οἱ ποµµοὶ κακοί, ὀλίγοι δὲ ἀγαθοί Quel est leur esprit ou leur intelligence? Fragment 105 : Scholies d Homère, ad E 251. («Εκτορι δ ἦεν ἑταῖρος, Πουλυδάµας, ἰῆι δ ἐν νυκτὶ γένοντο ) Ἡ. Ἐντεῦθεν ἀστρολόγον φησὶ Ὅµηρον καὶ ἐν οἶς φησι τὸν «µοῖραν δ οὔ τινά φηµι πεφυγµένον ἔµµεναι ἀνδρῶν κτλ. Fragment 106 : Seneca ep. 12,7 : unus dies par omni est. One day is equal to another. [ Plutacque, Vie de Camille, 19, 3. περὶ δ ἡµερῶν ἀποφράδων εἴτε ρὴ τίθεσθαί τινας εἴτε ὀρθῶς Ἡράκλειτος ἐπέπληξεν Ἡσιόδωι τὰς µὲν ἀγὰς ποιουµένωι, τὰς δὲ φαύλας, ὡς ἀγνοοῦντι φύσιν ἡµέρας ἁπάσης µίαν οὖσαν, ἑτέρωθι διηπόρηται.] Fragment 107 : Sextus Empiricus, Contre les mathématiciens, VII, 126. κακοὶ µάρτυρες ἀνθρώποισιν ὀφθαλµοὶ καὶ ὦτα βαρϐάρους ψυχὰς ἐχόντων Ce sont de mauvais témoins pour les hommes que les yeux et les oreilles quand les âmes sont barbares. Eyes and ears are bad witnesses to men, if they have souls that understand not their language.

30 Fragment 108 : Stobée, Anthologie, III, 1, 174. Ἡρακλείτου. ὁκόσων λόγους ἤκουσα, οὐδεις ἀφικνεῖται ἐς τοῦτο, ὥστε γινώσκειν ὅτι σοφόν ἐστι πάντων κεχωρισµένον. Fragment 109 : [108] = B De tous ceux dont j ai entendu les discours, aucun n est arrivé à savoir que ce qui est sage est séparé de toutes choses. Of all whose discourses I have heard there is not one who attains to understanding that wisdom is apart from other things. ἀρύπτειν ἀµαθίην κρέσσον ἢ ἐς τὶ µέσον φέρειν. Fragment 110 : Stobée, Anthologie, III, 1, 176. ἀνθρώποις γίνεσθαι ὁκόσα θέλουσιν οὐκ ἄµεινον. Fragment 111 : Stobée, Anthologie, III, 1, 177. νοῦσος ὑγιείην ἐποίησεν ἡδὺ κὸν ἀγαθόν, λιµὸς κόρον, κάµατος ἀνἀπαυσιν. Il n en vaudrait pas mieux pour les hommes qu il arrivât ce qu ils souhaitaient. (Léon Robin) 110 II n est pas préférable pour les hommes de devenir ce qu ils veulent C est la maladie qui rend la santé douce et bonne ; c est la faim qui fait de même désirer la satiété, et la fatigue, le repos. Fragment 112 : Stobée, Anthologie, III, 1, 178. τὸφρονεῖν ἀρετὴ µεγίστη, καὶ σοφίη ἀληθέα λέγειν καὶ ποιεῖν κατὰ φύσιν ἐπαΐοντας. La sagesse c est dire des choses vraies, et agire selon la nature en écoutant sa voix. (Léon Robin)

31 Fragment 113 : Stobée, Anthologie, III, 1, 179. ξυνόν ἐστι πᾶσι τὸ φρονέειν. Fragment 114 : Stobée, Anthologie, III, 1, 179. ξὺς νόωι λέγοντας ἰσχυριζσεθαι χρὴ τῶι ξυνῶι πάντων, ὃκωσπερ νόµωι πόλις, καὶ πολὺ ἰσχυροτέρως. τρέφονται γὰρ πάντες οἱ ἀνθρώπειοι νόµοι ὑπὸ ἑνὸς τοῦ θείου κρατεῖ γὰρ τοσοῦτον ὁκόσον ἐθέλει καὶ ἐξασκεῖ πᾶσι καὶ περιγίνεται. Fragment 115 : Stobée, Anthologie, III, 1, 180. φυχῆς ἐστι λόγος ἑαυτὸν αὔξων. Fragment 116 : Stobée, Anthologie, III, 5, 6. L obscure n exprime ni ne cache la pensée, mais l indique. Prendre ses forces, comme la cité dans la loi ; c est quelque chose de commun à tous, qui domine tout, autant qu il lui plaît, suffit en tout et surpasse tout. (Léon Robin) 114. Ceux qui parlent avec intelligence doivent s appuyer sur l intelligence commune à tous, comme une cité sur la loi, et même beaucoup plus fort. Car toutes les lois humaines sont nourries par une seule divine, qui domine autant qu elle le veut, qui suffit à tout et vient à bout de tout. (La pensée) se donne à ellemême son propre accroissement. (Léon Robin) Men themselves have made a law for themselves, not knowing what they made it about but the gods have ordered the nature of all things. Now the arrangements which men have made are never constant, neither when they are right they are wrong; but all the arrangements which the gods have made are always right, both when they are right nor when they are wrong; so great is the difference. ἀνθρώποισι πᾶσι µέτεστι γινώσκειν ἑωυτοὺς καὶ φρονεῖν.

32 Fragment 117 : Stobée, Anthologie, III, 5, 7. ἀνὴρ ὁκόταν µεθυσθῆι, ἄγεται ὑπὸ παιδὸς ἀνήϐου σφαλλόµενος, οὐκ ἐπαΐων ὅκη βαίνει, ὑγρήντὴν ψυχὴς ἔχων L homme ivre est guidé par un jeune enfant ; il chancelle, ne sait où il va ; c est que son âme est humide. Fragment 118 : Stobée, III, 5, 8. αὐὴ ψυχὴ σοφωτάτη καὶ ἀρίστη [ (où davantage) αὔη ψυξὴ σοφωτάτη καὶ ἀρίστη.] Fragment 119 : Plutarque, questions platoniciennes, 999 E. [ Ἡ. ἔφη ὡς ] ἦθος ἀνθρώπωι δαίµων. Fragment 120 : Strabon, Géographie, I, 1,6. [ βέλτιον δ Ἡ. καὶ ὁµηρικωτέρως ὁµοίως ἀντὶ τοῦ ἀρκτιτοῦ τὴν ἄρκτον ὀνοµάζων ] ἠοῦς καὶ ἑσπέρας τέρµατα ἡ ἄρκατος καὶ ἀντίον τῆς ἄρκτου οὖρος αἰθρίου Διός. [ ὁ γὰρ ἀκτικός ἐστι δύσεως καὶἀνατολῆς ὅρος, οὐχ ἡ ἄρκατος.] 118. Où la terre est sèche, est l âme la plus sage et la meilleure. L âme sèche est la plus sage et la meilleure. L âme la plus sage est une lueur sèche. C est l âme sèche, la meilleure, celle qui traverse le corps comme un éclair la nuée Le caractère pour l homme est le daimone De l aurore et du soir les limites sont l Ourse, et, en face de l Ourse, le Gardien de Zeus sublime (l Arcture). Man's character is his fate. The limit of East and West is the Bear; and opposite the Bear is the boundary of bright Zeus.

33 Fragment 121 : Diogène Laërce, Vies ds philosophes, IX, 2. ἄξιον Ἐφεσίοις ἡϐηδὸν ἀπάγξασθαι (πᾶσι καὶ τοῖς ἀνήϐοις τὴν πόλιν καταλιπεῖν), οἵτινες Ἑρµόδωρον ἄνδρα ἑωυοτῶν ὀνήιστον ἐξέϐαλον φάντες ἡµέων µηδὲ εἷς ὀνήιστος ἔστω, εἰ δὲ µή, ἄλλη τε καὶ µετ ἀλλων. Fragment 122 : Souda, s.v. ἀµφισϐατεῖν 121. Les Ephésiens méritent que tous ceux qui ont âge d homme meurent, que les enfants perdent leur patrie, eux qui ont chassé Hermodore, le meilleur d entre eux, en disant: «Que parmi nous il n y en ait pas de meilleur; s il y en a un, qu il aille vivre ailleurs». The Ephesians would do well to hang themselves, every grown man of them, and leave the city to beardless youths; for they have cast out Hermodoros, the best man among them, saying: " We will have none who is best among us; if there be any such, let him be so elsewhere,and among others." ἀγχιϐατεῖν / ἀµφισϐατεῖν : ἀγχιϐασίην Ἡράκλειτος. Fragment 123 : Proclus,Commentaires de la république II. φύσις δὲ καθ Ἡράκλειτον κρύπτεσκαι φιλεῖ. Fragment 124 : Théophraste, Métaphysique, 15. Nature loves to hide. ἄλογον δὲ κἀκεῖνο δέξειεν ἄν, εἰ ὁ µὲν ὅλος οὐρανὸς καὶ ἔκαστα τῶν µερῶν ἅπαντ ἐν τάξει καὶ λόγωι, καὶ µορφαῖς καὶ δυνάµεσιν καὶ περιόδοις, ἐν δὲ ταῖς ἀρχαῖς µηθὲν τοιοῦτον, ἀλλ ὥσπερ σάρµα εἰκῆ κεχυµένων ὁ κάλλιστος, φησὶν Ἡράκλειτος, [ὁ] κόσµος.

34 Fragment 125 : Théophraste, Traité du vertige, καὶ ὁ κυκεὼν διίσταται (µὴ) κινούµενος. [ Tzétzès, Commentaires de Plutus, 90 a. τυφρὸν δὲ τὸν Πλοῦτον ποιεῖ ὡς οὐκ ἀρετῆς, κακίας δὲ παραιτίου. ὅθε, καὶ Ἡ. ὁ Ἐφέσιος ἀρώµενος Ἐφεσίοις, οὐκ ἐπευχόµενος µὴ ἐπιλίποι ὑµᾶς πλοῦτος, ἔφη, Ἐφἑσιοι, ἵν ἐξελέγχοισθε πονηρευόµενοι.] Fragment 126 : Tzétzès, Scholis ad Exegesin in Iliadem. τὰ ψυχρὰ θέρεται, θερµὸν ψύχεται, ὑγρὸν αὐαίνεται, καρφαλέον νοτίζεται. [ Anatolius, De decade. κατὰ λόγον δὲ ὡρέων συµϐάλλεται ἑϐδοµὰς κατὰ σελήνην, διαιρεῖται δὲ κατὰ τὰς ἄρκτους, ἀθανἀτου Μνήµης σηµείω. Anonyme Ἐπίχασµος ὁ (ὁµιλή) σας τοῖς Πυθα (γορείιυς) ἄλλα τ(έ) τινα ἐ (πινενόη) κεν δ (ειν) ὰ τ(όν τε περὶ τὸ) ῦ αὐξο (µένον λόγον). Ἐφοδ (εύει δὲ κατὰ τὸ) Ἡρα (κλείτου) «ἄλλως ἄ (λλο ἀεὶ αὔξε)ται πρὸς ὅ (ἄν κἶ ἐλλι) πές.] It is cold things that become warm, and what is warm that cools; what is wet dries, and the parched is moistened.

35 Fragment 127 : Fragmente Grichichte Theosophien, 69. ὁ αὑτός πρὸς Αἰγυπτίους ἔφη εἰ θεοί εἰσιν, ἵνα τί θρηνεῖτε αὐτούς; εἰ δὲ θρηνεῖτε αὐτούς, µηκέτι τούτους ἡγεῖσθε θεούς. Fragment 128 : Fragmente Grichichte Theosophien, 74. ὅτιἡράκλειτος ὁρῶν τοὺς Ἕλληνας γέρα τοῖς δαίµοσιν ἀπονέµοντας εἶπεν δαιµόνων ἀγάλµασιν εὔχονται [οὐκ] ἀκούουσιν, ὥσπερ ἀκούοιεν, οὐκ ἀποδιδοῦσιν, ὥσπερ οὐκ ἀπαιτοῖεν. Fragment 129 : Diogène, Laërce, Vies des philosophes, VIII, 6. Πυθαγόρης Μνησάρχου ἱστορίην ἤσκησεν ἀνθρώπων µάλιστα πάντων καὶ ἐκλεξάµενος ταύτας τὰς συγγραφὰς ἐποιήσατο ἑωυτοῦ σοφίην, πολυµαθίην, κακοτεχνίην Pythagore, fils de Mnésarque, plus que tout homme s est appliqué a l étude, et recueillant ces écrits il s est fait sa sagesse, polymathie, méchant art. Fragment 130 : Gnomologium Monacense Latinum, I, 19. non convenit ridiculum esse ita, ut ridiculus ipse videaris. Fragment 131 : Gnologium Parisium. ὁ δέ γε Ἡ. ἔλεγε τὴν οἴησιν προκοπῆς ἐγκοπήν.

36 Fragment 132 : Gnologium Vaticanum. τιµαὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους καταδουλοῦνται. Fragment 133 : Gnologium Vaticanum. ἄνθρωποι κακοὶ ἀληθινῶν ἀντίδικοι Fragment 134 : Gnologium Vaticanum. τὴν παιδείαν ἕτερον ἥλιον εἶναι τοῖς πεπαιδευµένοις. Fragment 135 : Gnologium Vaticanum. συντοµωτάτην ὁδὸν ἔλεγεν εἰς εὐδοξίαν τὸ γενέσθαι ἀγαθόν. Fragment 136 : Maxim. Sern. ἡ εὔκαιρος χάρις λιµῶι καθάπερ τροφὴ τὴν τῆς ψυχῆς ἔνδειαν ἰἀται. [ Scholie ad Epicteti Dissertationes, IV, 7, 27. Ἡρακλείτου ψυχαὶ ἀρηίφατοι καθερώπεραι (ainsi) ἢ ἐνὶ νούσοις.] Fragment 137 : Stobée, Anthologie, I, 5, 15. γράφει γοῦν «ἔστι γὰρ εἱµαρµένα πάντως...»

37 Fragment 138 : Codex Parisinus Ἡρακλείτου φιλοσόφου κατὰ τοῦ βίου. Ποίην τις βιότοιο τάµοι τρίϐον κτλ.] [ Fragment 139 : Catal.Codd.Astrol.Graec. Ἡρακλείτου φιλοσόφου. Ἐπειδὴ φασί τινες εἰς ἀρχὰς κεῖσθαι τὰ ἄστρα... µέχρις οὗ ἐθέλει ὁ ποιήσας αὐτόν.]

Herakleitos of Ephesos. Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος. Héraclite d Ephèse

Herakleitos of Ephesos. Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος. Héraclite d Ephèse Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος Le texte grec a été établi par nos soins : Copyright Samuel Béreau Le choix des variantes de lecture nous incombe entièrement. Chaque mot est relié au dictionnaire grec-anglais de

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Epicure, La Nature. [αλλ ο]υθεν [αυ] τοθι προσ[μ]ετρεις

Epicure, La Nature. [αλλ ο]υθεν [αυ] τοθι προσ[μ]ετρεις Page, de l édition p. 0, 37 7 4-5 9-20 24 26 27 4-5 9 20-2 24 34-35 35 36-37 Référence du passage P3, cr.2, col.4 Texte donné par l édition de référence Livre 2 Epicure, La Nature πο[ιειν] (restitué dans

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Αβδεξυς. Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ.

Αβδεξυς. Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ. Αβδεξυς 114pt Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ. The quick brown fox jumps over the lazy dog. THE QUICK

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Classical Greek Extension

Classical Greek Extension 2001 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Classical Greek Extension Total marks 50 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write using black or blue pen Section

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The elder unto Gaius the beloved, whom I love in truth. ο πρεσβυτερος γαιω τω αγαπητω ον εγω αγαπω εν αληθεια The elder unto the wellbeloved Gaius, whom

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Fragments attributed to Heraclitus

Fragments attributed to Heraclitus Fragments attributed to Heraclitus Translated by George Thomas White Patrick Heraclitus (c 1630) Johan Moreelse, Centraal Museum, Utrecht Page 1 of 28 From Patrick G.W.T. (Comp., Tr. & Annot.). The Fragments

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Annales ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΛΥΚΑ ΒΙΒΛΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ

Annales ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΛΥΚΑ ΒΙΒΛΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ Annales ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΛΥΚΑ ΒΙΒΛΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ Βραχυσύλλαβον ἐγχαράττω σοι τοῦτο τὸ γράμμα, τέκνον μου φίλτατον. εἰ γὰρ καὶ μυρίοις ἑαυτοὺς ἐκδεδώκασι πόνοις οἱ τὰ χρονικὰ συλλεξάμενοι διηγήματα ὥστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος 1. Ρηματικά επίθετα σε -τός Σημαίνουν: α) ό,τι και η μετοχή του παρακειμένου ή ενεστώτα ή αορίστου ενεργητικής ή μέσης φωνής (γραπτός=γεγραμμένος, ἀστράτευτος=ὁ μὴ στρατευθεὶς)

Διαβάστε περισσότερα

Heraclitus. Some Translations and Notes. Translations of Some Fragments Attributed to Heraclitus

Heraclitus. Some Translations and Notes. Translations of Some Fragments Attributed to Heraclitus 1 Heraclitus Some Translations and Notes Contents Translations of Some Fragments Attributed to Heraclitus The Poetry of Heraclitus - Notes on Fragment B1 Some Notes on Πόλεμος and Δίκη in Heraclitus B80

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας ἡγοῦμαι

Διαβάστε περισσότερα

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits PROOF OF FALSE USUCAPTION CLAIMS The evidence below, obtained at a Guardianship Board Hearing in August 2004, proves that any property usucaption claim would have had to be arranged by Mr Stan Itsines

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Survey on Intercultural Education

Survey on Intercultural Education ΕΥΡΩΠΑÏΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COMENIUS COMENIUS-BIRDS BIRDS - Behaviour and Intercultural Respect Development in Schools Συμπεριφορά και Διαπολιτισμικός Σεβασμός Ανάπτυξη στα Σχολεία Survey on Intercultural Education

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού

Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού Τόμος ΙΕ 2009 Τεύχος 1 Ιδρυτής και υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Ι.Ε Θεοδωρόπουλος Υπεύθυνοι σύνταξης: Ιωάννης Ε. Θεοδωρόπουλος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε 19/11/2014 Επιμελητήριο Χανίων Ψηφιακό ξενοδοχειακό μάρκετινγκ, η ολιστική προσέγγιση - Στρατηγική, Υλοποίηση, Μέτρηση Evangelos Kotsonis Services

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας λίγα λόγια Συναντηθήκαµε στον δρόµο, στα αµφιθέατρα, σε χώρους πολιτικής ζύµωσης, διαφορετικοί µεταξύ µας, προσπαθώντας να δηµιουργήσουµε κάτι δυνατό µέσα από τις επιθυµίες µας. Ξεκινήσαµε από τον Νοέµβρη

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Antonio Porchia, Voix

Antonio Porchia, Voix ΑΚΗΣ ΗΜΟΥ AKIS DIMOU ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ ET JULIETTE Κι αν ο έρωτας είναι ο έρωτας που χάθηκε, πώς θα βρούµε τον έρωτα; Et si l amour est l amour perdu, comment trouver l amour? Αντόνιο Πόρτσια, Φωνές, µτφ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014, 08:00-10:0

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς εἰσορᾷς θεούς; Μονάδες 30

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς εἰσορᾷς θεούς; Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 101 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 280-294 Παῦσαι πρὶν ὀργῆς κἀμὲ μεστῶσαι λέγων μὴ φευρεθῇς ἄνους τε καὶ γέρων ἅμα. Λέγεις γὰρ οὐκ ἀνεκτὰ δαίμονας λέγων πρόνοιαν ἴσχειν τοῦδε τοῦ νεκροῦ πέρι. Πότερον

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS EXECUTIVE MBA ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS EXECUTIVE MBA ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management BREVITY IS THE SOUL OF THE LEADER S WIT ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ Αβεβαιότητα Ασάφεια Πολυπλοκότητα Ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στη Μνήμη -50x 40 cm - acrylics on camvas

Ταξίδι στη Μνήμη -50x 40 cm - acrylics on camvas Voyage - Voyage 1 Ταξίδι στη Μνήμη -50x 40 cm - acrylics on camvas Voyage - Voyage Η Κατερίνα Δημητριάδου είναι μια ζωγράφος με αφοπλιστική ποιότητα στα έργα της, υπέροχη τεχνική και ιδιαίτερο συναίσθημα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. 2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς αποτυπώνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

" LES ANIMAUX ET LEURS HOMMES " " ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ "

 LES ANIMAUX ET LEURS HOMMES   ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ Étude interculturelle du recueil de Paul Éluard Διαπολιτισμική μελέτη της ποιητικής συλλογής του Paul Éluard " LES ANIMAUX ET LEURS HOMMES " " ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ " Poésies/Ποιήματα 1913-1926 NIKI

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 441-457 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 151 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 441-457 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 151 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 441-457 Σὲ δή σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα φῄς ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε; Καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. Σὺ μὲν κομίζοις ἂν σεαυτὸν ᾗ θέλεις ἔξω βαρείας

Διαβάστε περισσότερα

T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V. The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good.

T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V. The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good. T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good. T5.2 ΜCM ὀ Ἐρμης τας ψυχας ἀγει ἐς Ἀιδου. Subject d.o. verb Hermes leads

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

KANGOUROU MATHEMATICS

KANGOUROU MATHEMATICS KANGOUROU MATHEMATICS LEVEL 1 2 Α - Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ / MARCH 2013 10:00-11:15 Questions 1-9: 3 points Questions 10-16: 4 points Questions 17-24: 5 points 1 3 points problems (προβλήματα 3 μονάδων)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

PAR. Aristéas de Proconnèse et les Arimaspées, entre mythe et réalité

PAR. Aristéas de Proconnèse et les Arimaspées, entre mythe et réalité Folia Electronica Classica, t. 11, janvier-juin 2006. Article déposé sur la toile le 26 avril 2006. PAR AR-DEL DELÀ LES SCYTHES ET AU SUD DES HYPERBOR YPERBORÉENS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION Τεύχος 2 Αλεξανδρούπολη, Ιούνιος 2014 Έρευνα στην Εκπαίδευση Ηλεκτρονικό Περιοδικό Ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade.

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade. «ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ» Γεννημένος στην Κατερίνη ο Κώστας Χαραλαμπίδης σπούδασε τις εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα και τη Γαλλία, όπου μαθήτευσε στην Ecole des Beaux Arts δίπλα στον N. Wancker, απ όπου απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΚΕΙΜΕΝΟ: Α) Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Preface. Λίγα λόγια για τη συνθέτη... About the composer...

Πρόλογος. Preface. Λίγα λόγια για τη συνθέτη... About the composer... Πρόλογος Kατά τη διάρκεια της παιδικής μου ηλικίας τα βράδια κλεινόμουν σε ένα δωμάτιο και με ένα μικρό ραδιοφωνάκι στο αυτί άκουγα Γ Πρόγραμμα. Όταν η εκφωνήτρια ανήγγειλε τα έργα που θα παρουσιάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο Κείμενο Πρωταγόρας, Ενότητα 2 η

Διδαγμένο Κείμενο Πρωταγόρας, Ενότητα 2 η Διδαγμένο Κείμενο Πρωταγόρας, Ενότητα 2 η Ἦν γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν. ἐπειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος ἦλθεν εἱμαρμένος γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰ θεοὶ γῆς ἔνδον ἐκ γῆς καὶ πυρὸς

Διαβάστε περισσότερα

H ελληνική ψυχή της Ζακλίν ντε Ρομιγί

H ελληνική ψυχή της Ζακλίν ντε Ρομιγί ΕΤΟΣ Γ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 17 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Πολυλά 5-Αθήνα Τ.Κ. 11141 Τηλ: 210 2280568 ΕΚΔΟΤΗΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ H ελληνική ψυχή της Ζακλίν ντε

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα