GREAT VESPERS FOR THE FEAST OF SAINTS SOPHIA AND HER THREE DAUGHTERS FAITH, HOPE AND LOVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GREAT VESPERS FOR THE FEAST OF SAINTS SOPHIA AND HER THREE DAUGHTERS FAITH, HOPE AND LOVE"

Transcript

1 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΑΓΑΠΗΣ, ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΣ. ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀµήν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Δεῦτε, προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν αὐτῷ Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡµῶν. Ψαλµὸς 103 Εὐλόγει ἡ ψυχή µου, τὸν Κύριονú Κύριε ὁ Θεός µου ἐµεγαλύνθης σφοδρα. Ἐξοµολόγησιν καὶ µαγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω, ἀναβαλλόµενος φῶς ὡς ἱµάτιον. Ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέρριν, ὁ στεγάζων ἐν ὕδασιν τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ. Ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέµων. Ὁ ποιῶν τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύµατα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα. Ὁ θεµελιῶν τὴν γὴν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς, οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. Ἄβυσσος ὡς ἱµάτιον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ, ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα. Ἀπὸ ἐπιτιµήσεώς σου φεύξονται, ἀπὸ φωνῆς βροντῆς σου δειλιάσουσιν. Ἀναβαίνουσιν ὄρη, καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τόπον, ὃν ἐθεµελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι καλύψαι τὴν γήν. Ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν, ἀνάµεσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα. ποτιοῦσι πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, προσδέξονται ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν. Ἐπ' αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσειú ἐκ µέσου τῶν πετρῶν δώσουσι φωνήν. Ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερώων αὐτοῦú ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σου χορτασθήσεται ἡ γῆ. Ὁ ἐξανατέλλων χόρτον τοὶς κτήνεσι, καὶ χλόην τὴ δουλεία τῶν ἀνθρώπων. Τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆςú καὶ οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου. Τοῦ ἱλαρύναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳú κα ἲ ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει. Χορτασθήσεται τὰ ξύλα τοῦ πεδίου, αἱ κέδροι τοῦ Λιβάνου, ἃς GREAT VESPERS FOR THE FEAST OF SAINTS SOPHIA AND HER THREE DAUGHTERS FAITH, HOPE AND LOVE Priest. Blessed is our God always, now and forever and to the ages of ages. People: Amen. Reader: Come, let us worship and bow down before our King and God. Come, let us worship and bow down before Christ our King and God. Come, let us worship and bow down before Christ himself, our King and God. Psalm 103 (104) Bless the Lord, O my soul. O Lord, my God, you are very great. You are clothed in praise and honor; who covers yourself with light as with a garment, spreading out the heavens as a curtain. You cover your chambers with the waters; you make the clouds your chariot; you walk on the wings of the wind, you make the angels spirits, and your ministers a flaming fire. You established the earth on its sure foundation; it shall never be moved. You covered it with the deep as with a garment; the waters shall stand on the hills. At your rebuke they shall flee; at the voice of your thunder they shall be alarmed. They go up to the mountains and down to the plains, to the place which you founded for them. You have set a boundary which they shall not pass, neither shall they turn again to cover the earth. You send forth fountains among the valleys; the waters shall run between the mountains. They shall give drink to all the beasts of the field; the wild donkeys shall quench their thirst. By them the birds of the heavens shall have their habitation; they shall sing among the rocks. You water the mountains from your chambers; the earth is satisfied with the fruit of your miracles. You make grass grow for the cattle, and vegetation for the service of man that you may bring bread out of the earth, and wine that gladdens the heart of man, oil to make his face cheerful, and bread which strengthens man s heart. The trees of the plain shall be full of sap, even the cedars of Lebanon which you have planted. There birds will build their nests; the stork has her home in the fir trees. The high mountains are

2 ἐφύτευσας. Ἐκεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσι, τοῦ ἐρωδιοῦ ἡ κατοικία ἠγεῖται αὐτῶν. Ὄρη τὰ ὑψηλὰ ταὶς ἐλάφοις, πέτρα καταφυγὴ τοὶς λαγωοίς. Ἐποίησε σελήνην εἰς καιρούςú ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ. Ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξú ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυµοῦ. Σκύµνοι ὠρυόµενοι τοῦ ἁρπᾶσαι, καὶ ζητῆσαι παρὰ τῶ Θεῷ βρῶσιν αὐτοῖς. Ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, καὶ συνήχθησαν, καὶ εἰς τὰς µάνδρας αὐτῶν κοιτασθήσονται. Ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας. Ὡς ἐµεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριεú πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησαςú ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτίσεώς σου. Αὕτη ἡ θάλασσα ἡ µεγάλη καὶ εὐρύχωροςú ἐκεῖ ἑρπετὰ ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθµός, ζῷα µικρὰ µετὰ µεγάλων. Ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονταιú δράκων οὗτος, ὃν ἔπλασας ἐµπαίζειν αὐτή. Πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσι, δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτῶν εἰς εὔκαιρονú δόντος σου αὐτοῖς συλλέξουσιν. Ἀνοίξαντός σου τὴν χείρα, τὰ σύµπαντα πλησθήσονται χρηστότητοςú ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον, ταραχθήσονται. Ἀντανελεὶς τὸ πνεῦµα αὐτῶν, καὶ ἐκλείψουσι, καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν. Ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦµα σου, καὶ κτισθήσονται, καὶ ἀνακαινιεὶς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς. Ἤτω ἡ δόξα Κυρίου εἰς τοὺς αἰῶναςú εὐφρανθήσεται Κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γήν, καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέµεινú ὁ ἁπτόµενος τῶν ὀρέων, καὶ καπνίζονται. Ἄσω τῶ Κυρίω ἐν τῇ ζωή µου, ψαλῶ τῶ Θεῷ µου ἕως ὑπάρχω. Ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή µου, ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσοµαι ἐπὶ τῶ Κυρίω. Ἐκλείποιεν ἁµαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἄνοµοι, ὥστε µὴ ὑπάρχειν αὐτούς. Εὐλόγει, ἡ ψυχή µου, τὸν Κύριον. (Καὶ πάλιν) Ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦú ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ. Ὡς ἐµεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριεú πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας. a refuge for stags, and the rock for the rabbits. You appointed the moon for seasons; the sun knows his going down. You make darkness and it is night; in it all the wild beasts of the forest will creep about. Young lions roar for prey, and seek their food from God. The sun rises, and they gather together, and lie down in their dens. Man goes forth to his work, and to his labor until the evening. O Lord, how great are your works. In wisdom you have made them all. The earth is filled with your creation. This great and wide sea, in which are innumerable living things both small and great. There sail the ships, and there is Leviathan which you have made to play there. All wait for you, to give them their food in due season. When you give it to them, they will gather it up; when you open your hand, they shall be filled with goodness. But when you have turned away your face, they shall be troubled. When you take away their breath, they fail, and return to their dust. You sent forth your Spirit, and they are created; and you renew the face of the earth. May the glory of the Lord endure forever; may the Lord rejoice in his works; who looks upon the earth and makes it tremble; who touches the mountains and they smoke. I will sing praises to the Lord all my life; I will sing praises to my God as long as I live. May my meditation be sweet to him; I will rejoice in the Lord. May sinners and wicked men disappear from the earth and may they be no more. Bless the Lord, O my soul. (Again) The sun knows its going down. You make darkness, and it is night. O Lord, how great are your works. In wisdom you have made them all. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Glory to you, O God (3). Lord, you are our hope, glory to you. Δόξα... Καὶ νύν... Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοὶ ὁ Θεός (ἐκ γ'). Ἡ ἐλπὶς ἡµῶν, Κύριε, δόξα σοί.

3 ΙΕΡΕΥΣ: Ἐν εἰρήνῃ του Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπέρ της ἄνωθεν εἰρήνης, καί της σωτηρίας των ψυχῶν ἡµῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπέρ της εἰρήνης του σύµπαντος κόσµου, εὐσταθείας των ἁγίων του Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, καί της των πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπέρ του ἁγίου οἴκου τούτου, καί των µετὰ πίστεως, εὐλαβείας, καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπέρ των εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπέρ του Ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν, (τοῦ διένος), τοῦ τιµίου πρεσβετερίου, της ἐν Χριστῷ διακονίας, παντός του Κλήρου καί του Λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπέρ του εὐσεβοὺς ἡµῶν Ἔθνους, πάσης Ἀρχῆς καὶ Ἐξουσίας ἐν αὐτῷ, τοῦ κατὰ ξηρὰν θάλασσαν καὶ ἀέρα φιλοχρίστου ἡµῶν στρατοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπέρ της (πόλεως) ταύτης, πάσης πόλεως καὶ χόρας καί των πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας των καρπῶν της γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνηκῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καµνόντων, αἰχµαλώτων καί της σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπέρ του ῥυσθῆναι ἡµᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡµᾶς, ὁ Θεός, τῇ σὴ χάριτι. The Great Litany In peace let us pray to the Lord. For the peace of God and the salvation of our souls, let us pray to the Lord. For peace in the whole world, for the stability of the holy churches of God, and for the unity of all, let us pray to the Lord. For this holy house and for those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. For our Archbishop (Name), and our Bishop (Name), the honorable presbyters, the deacons in the service of Christ, and all the clergy and laity, let us pray to the Lord. For our country, the president, and all those in civil authority and public service, let us pray to the Lord. For this parish and city, for every city and town, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. For favorable weather, an abundance of the fruits of the earth, and temperate seasons, let us pray to the Lord. For travelers by land, sea and air, for the sick, the suffering, for captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and distress, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us and protect us, O God, by your grace. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and evervirgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

4 ΙΕΡΕΥΣ: Τ η ς Π α ν α γ ί α ς, ἀ χ ρ ά ν τ ο υ, ὑπερευλογηµένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, µετὰ πάντων των Ἁγίων µνηµονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡµῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώµεθα. People: To You, O Lord. For to You belong all glory, honor, and worship, of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. People: Amen. ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε. Ὅτι πρέπει σοί, πᾶσα δόξα, τιµὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας των αἰώνων. Ὁ Χορός: Ἀµήν. Ψαλµὸς 140 ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν µου, εἰσάκουσόν µου, Κύριε. Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν µουú πρόσχες τὴ φωνὴ τῆς δεήσεώς µου, ἐν τῷ κεκραγέναι µὲ πρὸς σὲú εἰσάκουσόν µου, Κύριε. Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή µου, ὡς θυµίαµα ἐνώπιόν σουú ἔπαρσις τῶν χειρῶν µου θυσία ἑσπερινὴú εἰσάκουσόν µου, Κύριε. Psalm 140 (141) Lord, I have cried out to you, hear me. Hear me, O Lord. Lord, I have cried out to you, hear me. Receive the voice of my prayer when I cry out to you. Hear me, O Lord. Let my prayer be set forth as incense before you, the lifting up of my hands as an evening sacrifice. Hear me, O Lord. Ἦχος δ' Ἔδωκας σηµείωσιν Εὰν ἀνοµίας παρατηρήσης, Κύριε, Κύριε τὶς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασµὸς ἐστιν. Σήµερον ἐξέλαµψε, φωτοειδὴς ὥσπερ ἥλιος, ὁ Σταυρός σου ὁ τίµιος, Χριστὲ στηριζόµενος, ἐν Κρανίου τόπῳ, τῷ δεδοξασµένῳ καὶ ἀνυψούµενος Σωτήρ, ἐπὶ τὸ ὄρος σου τὸ πανάγιον, δηλοῖ ἐµφαντικώτατα, ὡς δι αὐτοῦ παντοδύναµε, τὴν ἡµῶν φύσιν ὕψωσας, οὐρανοῖς ὡς φιλάνθρωπος. Ενεκεν τοῦ ὀνόµατός σου ὑπέµεινά σε, Κύριε, ὑπέµεινεν ἡ ψυχή µου εἰς τὸν λόγον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή µου ἐπὶ τὸν Κύριον. Ἀνήγγειλαν σήµερον, οἱ οὐρανοὶ ἀκατάληπτε, τοῖς ἀνθρώποις τὴν δόξαν σου φαιδρῶς ἐξαστράψας γάρ, τοῦ Σταυροῦ ὁ τύπος, φέγγει ἀπροσίτῳ, τὴν Tone 4 Stichos: If You, Lord, should mark iniquities, O Lord, who shall stand? For with You there is propitiation. Today, O Christ Our God, Your Holy Cross does radiate as brilliantly as the sun, when It was supported, on the Place of the Skull; which is glorified; and was risen, O Savior, upon Your Mount which is most holy. It manifests most clearly, since by It, O All-Powerful, You did raise up our nature to the heavens as Friend of Man. Stichos: For Your Name's sake I have waited or You, O Lord: My soul has waited for Your word. My soul has hoped on the Lord. The heavens today announced Your glory unto the race of man, O God, incomprehensible; for the image of the Cross, did shine forth most happily, It shines unapproachably and thereby It does expose

5 µανιώδη καὶ σκληράν, τῶν θεοκτόνων γνώµην διήλεγξε διό σου τὴν φιλάνθρωπον, οἰκονοµίαν δοξάζοµεν, Ἰησοῦ παντοδύναµε, ὁ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. Απὸ φυλακῆς πρωίας µέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωίας, ἐλπισάτω Ἰσραηλ ἐπὶ τὸν Κύριον. Σταυρὸς ὁ πανάγιος, τὸ ἀκατάλυτον τρόπαιον, ἀπὸ γῆς φανερούµενον, σήµερον προέρχεται, ὥς περ κεκρυµµένος, θησαυρὸς πλουτίζων, τὴν οἰκουµένην ταῖς αὐγαῖς, τῆς παγκοσµίου αὐτοῦ χρηστότητος διό σου τὴν φιλάνθρωπον, οἰκονοµίαν δοξάζοµεν, Ἰησοῦ παντοδύναµε, ὁ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. Οτι παρὰ τῶ Κυρίω τὸ ἔλεος καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ λύτρωσις' καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραηλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνοµιῶν αὐτοῦ. Καὶ τῶν Ἁγίων Ἦχος δ' Ἔδωκας σηµείωσιν Παρθένοι νεάνιδες, φύσεως νόµῳ συνδούµεναι, καὶ σαφῶς κρατυνόµεναι, ἀγάπῃ τοῦ κτίσαντος, τὸν δεσµὸν τῆς πλάνης, διέλυσαν πίστει, καὶ τὸν ἀνίσχυρον ἐχθρόν, ἀνδρειωθεῖσαι, ποσὶ συνέτριψαν, καὶ νίκης διαδήµατι, φωτοειδῶς ἐκοσµήθησαν, καὶ νυµφῶνα κατῴκησαν, νοητὸν ἀγαλλόµεναι. Αἰνεῖτε τὸν κύριον πάντα τὰ ἔθνη ἐπαινέσατε αὐτὸν πάντες οἱ λαοί. Πίστις ἡ πανεύφηµος, καὶ ἡ Ἀγάπη ἡ ἔνδοξος, καὶ Ἐλπὶς ἡ θεόσοφος, ἀρετῶν ἐπώνυµοι, τῶν φαεινοτάτων, ἀναδεδειγµέναι, ἀθλητικῶς τὸν πονηρόν, καταβαλοῦσαι, τὸν τὴν Προµήτορα, δολίως ἀπατήσαντα, τοῦ Παραδείσου τὴν οἴκησιν, θεωθεῖσαι ἀπέλαβον, ὑπὲρ πάντων πρεσβεύουσαι. Οτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ' ἡµᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ κυρίου µένει εἰς τὸν αἰῶνα. Πυρὸς κατεφρόνησαν, καὶ πολυτρόπων κολάσεων, καὶ θανάτου αἱ πάνσεµνοι νυµφίου τὸ κάλλος γάρ, τοῦ ὡραιοτάτου, πίστει ἐκζητοῦσαι, διὰ ποικίλων the mad and rash errors of His enemies, wherefore we now do glorify, Your man-befriending ordering, O-All Powerful Jesus, You, the Savior of our souls. Stichos: From the morning watch until night, from the morning watch: Let Israel hope on the Lord. The most holy Cross, that Trophy which is invincible, from the earth's bowels It did appear on this day It does proceed, as a hidden Treasure by Its rays enriching, the universe completely, of Its goodness for the world entire; wherefore we now do glorify, You man-befriending ordering, O All- Powerful Jesus, the Savior of our Souls. Stichos: For with the Lord there is mercy, and with Him there is plenteous redemption; And He shall redeem Israel out of all His Iniquities. The youthful maidens, where were united by nature's bond, and were verily strengthened, by love for Creator, and by faith they conquered, the bond of the error and too that strengthens foe his feet they crippled, when they were strengthened, and with victory's diadem, luminously they were adorned and with joy they did enter the Bridal Chamber in heaven. Stichos: O praise the Lord, all you nations: Let all the peoples praise Him. Faith, the wholly blessed maid, also Agape, the glorious, and too Hope, the divinely-wise: these namesakes of virtues, which are most resplendent, which they manifested, by struggling they did overwhelm the Evil One who by guile of old deceived our foremother Eve, from habitating in Paradise being made godly they received for everyone now they mediate. Stichos: For He has made strong His mercy upon us: And the truth of the Lord abides forever. The all-chaste virgins did scorn the flames which were ravishing and the torments and even death, for the Bridegroom's beauty, which is most resplendent, by their faith they sought and by sundry tortures too

6 αἰκισµῶν, ὡραιωθεῖσαι, τούτῳ συνήφθησαν, Σοφίας τὰ βλαστήµατα, Πίστις Ἐλπὶς καὶ Ἀγάπη τε, δι αὐτῶν ἡµᾶς Κύριε, τῶν δεινῶν ἐλευθέρωσον. Δόξα... Καὶ νῦν... Ἦχος πλ. β' Τῶν Προφητῶν αἱ φωναί, τὸ Ξύλον τὸ ἅγιον προκατήγγειλαν, δι οὗ τῆς ἀρχαίας ἠλευθερώθη κατάρας, τῆς τοῦ θανάτου ὁ Ἀδάµ ἡ δὲ κτίσις σήµερον, ὑψουµένου τούτου, συνυψοῖ τὴν φωνήν, τὸ ἐκ Θεοῦ αἰτουµένη πλούσιον ἔλεος. Ἀλλ ὁ µόνος ἐν ἐλέει ἀµέτρητος Δέσποτα, ἱλασµὸς γενοῦ ἡµῖν, καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡµῶν. ΙΕΡΕΥΣ: Σοφία Ὀρθοῖ! ΧΟΡΟΣ: Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, µάρκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἠλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν, ὑµνοῦµεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦµα Θεόν. Ἄξιόν σὲ ἐν πᾶσι καιροῖς, ὑµνεῖσθαι φωναὶς αἰσαίς, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς, Διὸ ὁ κόσµος σὲ δοξάζει. ΙΕΡΕΥΣ: Ἑσπέρας Προκείµενον! ΧΟΡΟΣ: Τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας Ἦχος πλ. δ' Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ δοῦλοι Κυρίου. Στίχ. Οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν αὐλαῖς οἴκου Θεοῦ ἡµῶν. Τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας Ἦχος δ' Κύριος εἰσακούσεταί µου ἐν τῷ κεκραγέναι µε πρὸς αὐτόν. Στίχ. Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί µε εἰσήκουσάς µου, ὁ Θεός της δικαιοσύνης µου. Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας Ἦχος α' Τὸ ἔλεός σου, Κύριε, καταδιώξει µε πάσας τὰς ἡµέρας της ζωῆς µου. Στίχ. Κύριος ποιµαίνει µε καὶ οὐδέν µε ὑστερήσει. they were made fair and joined themselves to Christ. The branches of Sophia, who are Faith, Hope and Love, Our Lord, through their prayers, deliver us form all perils. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. Both now and forever and to the ages of ages. Amen. Plagal of the 2nd Tone The prophetic voices announced aforetime the Holy Cross by which Adam was released from the ancient curse which was wrought by death; but today creation, as the Cross is raised, is joined by the voice, which is seeking the rich mercy from God. But You, O Master, alone immeasurable in mercy, become our salvation, and redeem our souls. Wisdom. Let us stand. O radiant light of the holy glory, the immortal Father, heavenly and holy blessed Jesus Christ. And now that we have come to the setting of the sun with all the light of eventide, we praise You the Father, Son, and Holy Spirit, on God. It is worthy at all times to praise You, with voices of holy song O Son of God and giver of life, the world does glorify You. The evening Prokeimenon. Sunday evening: Behold now, bless you the Lord, all you servants of the Lord. Monday evening: The Lord will hear me when I cry unto Him. Tuesday evening: Your mercy O Lord shall follow me all the days of my life. Wednesday evening: O God, by Your Name save me, and in Your strength do You judge me. Thursday evening: My help comes from the Lord Who made heaven and earth.

7 Τῇ Τετάρτη ἑσπέρας Ἦχος πλ. α' Ὁ Θεός, ἐν τῷ ὀνόµατι σου σῶσόν µε, καὶ ἐν τῇ δυνάµει σου κρινεῖς µε. Στίχ. Ὁ Θεὸς εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς µου. Τῇ Πέµπτῃ ἑσπέρας Ἦχος πλ. β' Ἡ βοήθειά µου παρὰ Κυρίου, τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. Στίχ. Ἦρα τους ὀφθαλµούς µου εἰς τὰ ὄρη, ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά µου. Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας Ἦχος βαρὺς Ὁ Θεὸς ἀντιλήπτωρ µου εἶ, τὸ ἔλεός σου προφθάσει µε. Στίχ. Ἐξελοῦ µε ἐκ τῶν ἐχθρῶν µου, ὁ Θεός. Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας Ἦχος πλ. β' Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο. Στίχ: Ἐνεδύσατο Κύριος δύναµιν, καὶ περιεζώσατο. Στίχ: Καὶ γὰρ ἐστερεωσε τὴν οἰκουµένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Προφητείας Ισαίου το ανάγνωσµα (43: 9-14) ΙΕΡΕΥΣ: Σοφία. Πρόσχωµεν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Πάντα τὰ ἔθνη συνήχθησαν ἅµα, καὶ συναχθήσονται ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν. τίς ἀναγγελεῖ ταῦτα; ἢ τὰ ἐξ ἀρχῆς τίς ἀναγγελεῖ ὑµῖν; ἀγαγέτωσαν τοὺς µάρτυρας αὐτῶν καὶ δικαιωθήτωσαν καὶ εἰπάτωσαν ἀληθῆ. γίνεσθέ µοι µάρτυρες, καὶ ἐγὼ µάρτυς, λέγει Κύριος ὁ Θεός, καὶ ὁ παῖς µου, ὃν ἐξελεξάµην, ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε καὶ συνῆτε ὅτι ἐγώ εἰµι. ἔµπροσθέν µου οὐκ ἐγένετο ἄλλος Θεὸς καὶ µετ ἐµὲ οὐκ ἔσται. ἐγὼ ὁ Θεός, καὶ οὐκ ἔστι πάρεξ ἐµοῦ ὁ σῴζων. ἐγὼ ἀνήγγειλα καὶ ἔσωσα, ὠνείδισα καὶ οὐκ ἦν ἐν ὑµῖν ἀλλότριος. ὑµεῖς ἐµοὶ µάρτυρες καὶ ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός. ἔτι ἀπ ἀρχῆς καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκ τῶν χειρῶν µου ἐξαιρούµενος ποιήσω, καὶ τίς ἀποστρέψει αὐτό; Οὕτως λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ὁ λυτρούµενος υµᾶς, ὁ ἅγιος τοῦ Ισραήλ ἕνεκεν ὑµῶν ἀποστελῶ εἰς Βαβυλῶνα καὶ ἐπεγερῶ φεύγοντας πάντας, καὶ Χαλδαῖοι ἐν πλοίοις δεθήσονται. Friday evening: For You, O God, are my helper: Your mercy shall go before me. Saturday: The Lord is King: He is clothed in majesty. OLD TESTAMENT READINGS READER: The reading is from the Prophesy of Isaiah (43:9-14) PRIEST: Let us be attentive. READER: Let all the nations be gathered together, And let the people be assembled. Who among them can declare this, And show us former things? Let them bring out their witnesses, that they may be justified;; Or let them hear and say, It is truth. You are My witnesses, says the LORD, And My servant whom I have chosen, That you may know and believe Me, And understand that I am He. Before Me there was no God formed, Nor shall there be after Me. I, even I, am the LORD, And besides Me there is no savior. I have declared and saved, I have proclaimed, And there was no foreign god among you; Therefore you are My witnesses, Says the LORD, that I am God. Indeed before the day was, I am He; And there is no one who can deliver out of My hand; I work, and who will reverse it? Thus says the LORD, your Redeemer, The Holy One of Israel: For your sake I will send to Babylon, And bring them all down as fugitives The Chaldeans, who rejoice in their ships.

8 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Σοφίας Σολοµώντος το ανάγνωσµα (3:1-9) ΙΕΡΕΥΣ: Σοφία. Πρόσχωµεν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Δικαίων δὲ ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ µὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος. ἔδοξαν ἐν ὀφθαλµοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν καί ἡ ἀφ ἡµῶν πορεία σύντριµµα, οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν καλασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης καὶ ὀλίγα παιδευθέντες µεγάλα εὐεργετηθήσονται, ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίµασεν αὐτοὺς καὶ ὡς ὁλοκάρπωµα θυσίας προσεδέξατο αὐτούς. καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀναλάµψουσι καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάµῃ διαδραµοῦνται κρινοῦσιν ἔθνη καὶ κρατήσουσι λαῶν, καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. οἱ πεποιθότες ἐπ αὐτῷ συνήσουσιν ἀλήθειαν, καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσµενοῦσιν αὐτῷ, ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Σοφίας Σολοµώντος το ανάγνωσµα (5:15-6:3) ΙΕΡΕΥΣ: Σοφία. Πρόσχωµεν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Δίκαιοι δὲ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ µισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ Υψίστῳ. διὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδηµα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου, ὅτι τῇ δεξιᾷ σκεπάσει αὐτοὺς καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. λήψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄµυναν ἐχθρῶν ἐνδύσεται θώρακα δικαιοσύνην καὶ περιθήσεται κόρυθα κρίσιν ἀνυπόκριτον λήψεται ἀσπίδα ἀκαταµάχητον ὁσιότητα, ὀξυνεῖ δὲ ἀπότοµον ὀργὴν εἰς ροµφαίαν, συνεκπολεµήσει δὲ αὐτῷ ὁ κόσµος ἐπὶ τοὺς παράφρονας. πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν καὶ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου τόξου τῶν νεφῶν ἐπί σκοπὸν ἁλοῦνται, καὶ ἐκ πετροβόλου θυµοῦ πλήρεις ριφήσονται χάλαζαι. ἀγανακτήσει κατ αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης, ποταµοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόµως. ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦµα δυνάµεως καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικµήσει READER: The reading is form the Wisdom of Solomon (3:1-9) PRIEST: Let us be attentive. READER: But the souls of the righteous are in the hand of God, and there shall no torment touch them. In the sight of the unwise they seemed to die: and their departure is taken for misery, And their going from us to be utter destruction: but they are in peace. For though they be punished in the sight of men, yet is their hope full of immortality. And having been a little chastised, they shall be greatly rewarded: for God proved them, and found them worthy for himself. As gold in the furnace hath he tried them, and received them as a burnt offering. And in the time of their visitation they shall shine, and run to and fro like sparks among the stubble. They shall judge the nations, and have dominion over the people, and their Lord shall reign for ever. They that put their trust in him shall understand the truth: and such as be faithful in love shall abide with him: for grace and mercy is to his saints, and he hath care for his elect. READER: The reading is from the Wisdom of Solomon (5:15-6:3) PRIEST: Let us be attentive. READER: But the righteous live for evermore; their reward also is with the Lord, and the care of them is with the most High. Therefore shall they receive a glorious kingdom, and a beautiful crown from the Lord's hand: for with his right hand shall he cover them, and with his arm shall he protect them. He shall take to him his jealousy for complete armour, and make the creature his weapon for the revenge of his enemies. He shall put on righteousness as a breastplate, and true judgment instead of an helmet. He shall take holiness for an invincible shield. His severe wrath shall he sharpen for a sword, and the world shall fight with him against the unwise. Then shall the right aiming thunderbolts go abroad; and from the clouds, as from a well drawn bow, shall they fly to the mark. And hailstones full of wrath shall be cast as out of a stone bow, and the water of the sea shall rage against them, and the floods shall cruelly

9 αὐτούς. καὶ ἐρηµώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνοµία, καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστῶν. Ακούσατε οὖν, βασιλεῖς, καὶ σύνετε µάθετε, δικασταὶ περάτων γῆς. ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦντες πλήθους καὶ γεγαυρωµένοι ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν ὅτι ἐδόθη παρὰ τοῦ Κυρίου ἡ κράτησις ὑµῖν καὶ ἡ δυναστεία παρὰ Υψίστου, ὃς ἐξετάσει ὑµῶν τὰ ἔργα καὶ τὰς βουλὰς διερευνήσει drown them. Yea, a mighty wind shall stand up against them, and like a storm shall blow them away: thus iniquity shall lay waste the whole earth, and ill dealing shall overthrow the thrones of the mighty. Hear therefore, O ye kings, and understand; learn, ye that be judges of the ends of the earth. Give ear, ye that rule the people, and glory in the multitude of nations. For power is given you of the Lord, and sovereignty from the Highest, who shall try your works, and search out your counsels. ΙΕΡΕΥΣ: Εἴπωµεν πάντες ἐξ ὅλης της ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας ἡµῶν εἴπωµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Κύριε παντοκράτορ ὁ Θεός των πατέρων ἡµῶν, δεόµεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ἐλέησον ἡµᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ µέγα ἒλεός Σου, δεόµεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι δεόµεθα ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν (τοῦ δεῖνος). ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι δεόµεθα ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν ἡµῶν, τῶν ἱερέων, ἱεροµονάχων, ἱεροδιακόνων καὶ µοναχῶν, καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡµῶν ἀδελφότητος. ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι δεόµεθα ὑπέρ τῶν µακαρίων καὶ ἀοιδίµων κτιτόρων τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας ταύτης, καὶ ὑπὲρ πάντων τῶν προαναπαυσαµένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡµῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς, κειµένων, καὶ ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων. ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως των ἁµαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καὶ παρεπιδηµούντων ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, τῶν ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδροµητῶν καὶ ἀφιερωτῶν του ἁγίου ναοῦ τούτου. ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι δεόµεθα ὑπέρ τῶν καρποφορούντων καὶ καλλιεργούντων ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέπτῳ ναῷ τούτῳ, κοπιώντων, ψαλλόντων καὶ ὑπέρ τοῦ Let us all say with our whole soul, and with our whole mind, let us say. Lord Almighty, God of our fathers, we pray you, hear us and have mercy. Have mercy on us, O God, according to your great mercy; we pray you, hear us and have mercy. Let us pray for our Archbishop (Name) and our Bishop (Name). Let us pray for our brethren, priests, hieromonks, deacons, and monastics, and all our brotherhood in Christ. Let us again pray for the blessed and evermemorable founders of this holy church, and for all our fathers, mothers, brothers, and sisters who are asleep here in the Lord and for the Orthodox everywhere. Let us again pray for mercy, life, peace, health, salvation, protection, and forgiveness of the sins of all pious and Orthodox Christians living and visiting in this community and city, and everywhere on earth. Let us again pray for those who do charitable work, for those who serve in this holy house, for those who labor, teach, and sing, and for all the people here present who await your great and rich mercy. For you are a merciful and loving God, and to you we give glory, to the Father and the Son and the

10 περιεστῶτος λαοῦ, τοῦ ἀπεκδεχοµένου τὸ παρὰ Σοῦ µέγα καὶ πλούσιον ἔλεος. ΙΕΡΕΥΣ: Ὅτι ἐλεήµων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἀµήν. ΙΕΡΕΥΣ: Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἑσπέρᾳ ταύτῃ, ἀναµαρτήτους φυλαχθῆναι ἡµᾶς. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡµῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασµένον τὸ ὄνοµά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀµήν. Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡµᾶς, καθάπερ ἠλπίσαµεν ἐπὶ σέ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε. δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα, συνέτισον µὲ τὰ δικαιώµατά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν µε τοῖς δικαιώµασί σου. Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου µὴ παρίδῃς. Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕµνος, σοὶ δόξα πρέπει, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας των αἰώνων. Ἀµήν. ΙΕΡΕΥΣ: Πληρώσωµεν τὴν ἑσπερινὴν δέησιν ἡµῶν τῷ Κυρίῳ. ΙΕΡΕΥΣ: Ἀντιλαβοῦ, σῷσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡµᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι. ΙΕΡΕΥΣ: Τὴν ἑσπέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναµάρτητον, παρά τοῦ Κυρίου, αἰτησώµεθα. ΧΟΡΟΣ: Παράσχου, Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καί τῶν σωµάτων ἡµῶν, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα. ΧΟΡΟΣ: Παράσχου, Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: Συγγνώµην καὶ ἄφεσιν των ἁµαρτιῶν καί τῶν πληµµεληµάτων ἡµῶν, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα. ΧΟΡΟΣ: Παράσχου, Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: Τὰ καλὰ καὶ συµφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν καὶ εἰρήνην τῷ κόσµῳ, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα. ΧΟΡΟΣ: Παράσχου, Κύριε. Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. People: Amen. O Lord, keep us this evening without sin. Blessed are you, O Lord, God of our fathers, and praised and glorified is your name to the ages. Amen. O Lord, let your mercy be upon us for we have set our hope in you. Blessed are you, O Lord, teach me your commandments. Blessed are you, Master, grant me understanding of your commandments. Blessed are you, Holy One, enlighten me with your commandments. Lord, your mercy is forever. Do not despise the works of your hands. To you is due praise, to you is due song, to you is due glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. People: Amen. Let us complete our prayer to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God by your grace. For a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us ask the Lord. People: Grant this, O Lord. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask the Lord. People: Grant this, O Lord. For forgiveness and remission of our sins and transgressions, let us ask the Lord. People: Grant this, O Lord. For all that is good and beneficial to our souls, and for peace in the world, let us ask the Lord. People: Grant this, O Lord. For the completion of our lives in peace and repentance, let us ask the Lord. People: Grant this, O Lord. For a Christian end to our lives, peaceful, without shame and suffering, and for a good

11 ΙΕΡΕΥΣ: Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον της ζωῆς ἡµῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ µετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα. ΧΟΡΟΣ: Παράσχου, Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: Χριστιανὰ τὰ τέλη της ζωῆς ἡµῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήµατος τοῦ Χριστοῦ αἰτησώµεθα. ΧΟΡΟΣ: Παράσχου, Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: Τ ῆ ς Π α ν α γ ί α ς, ἀ χ ρ ά ν τ ο υ, ὑπερευλογηµένης, ἐνδόξου Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, µετὰ πάντων των Ἁγίων µνηµονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡµῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώµεθα. ΧΟΡΟΣ: Παράσχου, Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΧΟΡΟΣ: Ἀµήν. ΙΕΡΕΥΣ: Εἰρήνη πᾶσι. ΧΟΡΟΣ: Καὶ τῷ Πνεύµατί σου. ΙΕΡΕΥΣ: Τὰς κεφαλὰς ὑµῶν τῷ Κυρίῳ κλίνοµεν. ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: Ὁ Θεὸς ἡµῶν, ὁ κλίνας οὐρανούς, καὶ καταβὰς ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, ἔπιδε ἐπὶ τοὺς δούλους σου καὶ ἐπὶ τὴν κληρονοµίαν σου σοὶ γάρ τῷ φοβερῷ καὶ φιλανθρώπῳ κριτῇ οἱ σοὶ δοῦλοι τὰς ἑαυτῶν ἔκλιναν κεφαλάς, τοὺς δὲ αὐτῶν ὑπέταξαν αὐχένας, οὐ τὴν ἐξ ἀνθρώπων ἀναµένοντες βοήθειαν, ἀλλὰ τὸ σὸν περιµένοντες ἔλεος, καὶ τὴν σὴν ἀπεκδεχόµενοι σωτηρίαν, οὓς διαφύλαξον ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ κατὰ τὴν παροῦσαν ἑσπέραν, καὶ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα, ἀπὸ παντός ἐχθροῦ, ἀπὸ πάσης ἀντικειµένης ἐνεργείας διαβολικῆς, καὶ διαλογισµῶν µαταίων, καὶ ἐνθυµήσεων πονηρῶν. account of ourselves before the awesome judgment seat of Christ, let us ask the Lord. People: Grant this, O Lord. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. People: To you, O Lord. For you are a good and loving God, and to you we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. People: Amen. Peace be with all. People: And with your spirit. Let us bow our heads to the Lord. People: To you, O Lord. May the might of your kingdom be blessed and glorified, of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. People: Amen. Lord our God, You inclined the heavens and descended for the salvation of humankind. Look on Your servants and Your inheritance. For they have bowed their heads and bent their necks to You the awesome yet compassionate Judge, not looking for human help but awaiting Your mercy and in expectation of Your redemption. Preserve them at all times and during this evening and the impending night, from every enemy, from all opposing demonic activity, from vain thoughts and evil dreams. May the might of Your Kingdom be blessed and glorified, of the Father, the Son and the Holy Spirit, now and always and forever and ever. Amen. ΙΕΡΕΥΣ: Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας σου εὐλογηµένον καὶ δεδοξασµένον, τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύµατος, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΧΟΡΟΣ: Ἀµήν.

12 PROCESSION WITH ICON OF ST. SOPHIA Ἀπολυτίκιον τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Σοφίας: Τὸν συνάναρχον Λόγον Εν ταίς µάρτυσι λάµπεις, Σοφία ένδοξε, καί στεφάνοις της νίκης περικοσµέισαι λαµπρόις, διό εν ύµνοις καί ωδαίς εύφηµουµένσε, ότι θυγάτρια σεµνά τω µαρτυρίω οδηγέις, Αγάπην, Πίστιν, Ελπίδα, µεθ ών µη παύση πρεσβεύων ελεηθήναι τας ψυχάς ηµών. Apolytikion of St. Sophia, Plagal of the First Tone You shine forth among martyrs Sophia glorious; and with luminous crowns of victory are you adorned; so with hymns and odes we now praise you. For you did lead your chaste daughters on the path of martyrdom: Agape and Faith and Hope; with whom cease not to mediate to have mercy on our souls. ΙΕΡΕΥΣ: Ἐλέησον ἡµᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου, δεόµεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον. ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον (3) ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν. ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον (3) ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν (τοῦ δεῖνος) καὶ πάσης ἐν Χριστῷ ἡµῶν ἀδελφότητος. ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον (3) ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡµῶν ἔθνους, πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ἐν αὐτῷ καὶ τοῦ φιλοχρίστου στρατοῦ. ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον (3) ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγιείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁµαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδροµητῶν καὶ ἀφιερωτῶν τοῦ ἁγίου Ναοῦ τούτου, καὶ τῶν ἐπιτελούντων τὴν ἁγίαν ἑορτὴν ταύτην, (καὶ τῶν δούλων αὐτοῦ... καὶ µνηµονεύει τῶν ὀνοµάτων τῶν ροοσκοµισάντων τοὺς Ἄρτους). ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον (3) ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι δεόµεθα καὶ ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν πόλιν ταύτην, καὶ πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν, ἀπὸ ὀργῆς, λοιµοῦ, λιµοῦ, σεισµοῦ, καταποντισµοῦ, πυρός, µαχαίρας, ἐπιδροµῆς ἀλλοφύλων, ἐµφυλίου πολέµου καὶ αἰφνιδίου θανάτου ὑπὲρ τοῦ ἵλεων, εὐµενῆ καὶ εὐδιάλλακτον γενέσθαι τὸν ἀγαθὸν καὶ φιλάνθρωπον Θεὸν ἡµῶν, τοῦ ἀποστρέψαι καὶ διασκεδάσαι πᾶσαν ὀργὴν καὶ νόσον τὴν καθ THE LITIA Have mercy upon us, O God, according to Thy great goodness, we pray Thee, hearken and have mercy. Lord, have mercy. (3x) Again we pray for all pious and Orthodox Christians. Lord, have mercy. (3x) Again we pray for our Archbishop (Name) and all our brotherhood in Christ. Lord, have mercy. (3x) Again we pray for our country, the President, and all who are in civic authority. Lord, have mercy. (3x) Again we pray for mercy, life, peace, health, safekeeping, protection, pardon and remission of sins of the servants of God, who celebrate this holy festival. (Here are named the persons who have made the offering of the loaves.) Lord, have mercy. (3x) Again we pray that He may keep this holy church and this city and every city and countryside from wrath, famine, plague, earthquake, flood, fire, the sword, foreign invasion, civil war and sudden death; that our good God, Who lovest mankind, will be

13 ἡµῶν κινουµένην, καὶ ῥύσασθαι ἡµᾶς ἐκ τῆς πικειµένης δικαίας αὐτοῦ ἀπειχῆς, καὶ ἐλεῆσαι ἡµᾶς. ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον (3) ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι δεόµεθα καὶ ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεὸν ἡµῶν φωνῆς τῆς δεήσεως ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν, καὶ λεῆσαι ἡµᾶς. ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον (3) ΙΕΡΕΥΣ: Ἐπάκουσον ἡµῶν, ὁ Θεός, ὁ Σωτὴρ ἡµῶν, ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν θαλάσσῃ µακράν καὶ ἵλεως, ἵλεως γενοῦ ἡµῖν, Δέσποτα, ἐπὶ ταῖς ἁµαρτίαις ἡµῶν, καὶ ἐλέησον ἡµᾶς. Ἐλεήµων γὰρ καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς οὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΧΟΡΟΣ: Ἀµήν. gracious, favorable and conciliatory and turn away and dispel all the wrath stirred up against us and all sickness, and may deliver us from His righteous chastisement which impendeth on us, and have mercy upon us. Lord, have mercy. (3x) Again we pray that the Lord our God may hearken unto the voice of the supplication of us sinners, and have mercy upon us. Lord, have mercy. (3x) Hear us, O God our Savior, the Hope of all the ends of the earth and of those who are far off upon the sea; and be gracious, be gracious, O Master, upon our sins, and have mercy upon us. For Thou art a merciful God and lovest mankind, and unto Thee do we ascribe glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit; now and ever, and unto ages of ages. Amen. ΙΕΡΕΥΣ: Εἰρήνη πᾶσι. ΧΟΡΟΣ: Καὶ τῷ πνεύµατί σου. ΙΕΡΕΥΣ: Τὰς κεφαλὰς ἡµῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωµεν. ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: Δέσποτα, πολυέλεε Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡµῶν, πρεσβείαις τῆς παναχράντου Δεσποίνης ἡµῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας δυνάµει τοῦ τιµίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ προστασίαις τῶν τιµίων ἐπουρανίων Δυνάµεων Ἀσωµάτων ἱκεσίαις τοῦ τιµίου, ἐνδόξου, προφήτου, προδρόµου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήµων Ἀποστόλων τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡµῶν, µεγάλων ἱεραρχῶν καὶ οἰκουµενικῶν ιδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν, Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου, Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήµονος, πατριαρχῶν THE PEACE Peace be to all. And to thy spirit. Let us bow our heads unto the Lord. To Thee, O Lord. O Master, great in mercy, Lord Jesus Christ our God Who didst ascend in glory into Heaven, and didst sit at the right hand of God the Father through the intercessions of our allimmaculate Lady Theotokos and ever-virgin Mary; by the might of the precious and life-giving Cross; by the protection of the honorable Bodiless Powers of Heaven; at the supplications of the honorable, glorious Prophet, Forerunner and Baptist John; of the holy, glorious, all-laudable apostles Peter and Paul, and of all the holy apostles; of our fathers among the saints, great hierarchs and ecumenical teachers, Basil the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom; of our fathers among the saints, Athanasios, Cyril and John the Merciful,

14 Ἀλεξανδρείας, Νικολάου, Επισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριµυθοῦντος, τῶν θαυµατουργῶν τῶν ἁγίων ἐνδόξων µεγαλοµαρτύρων Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, Δηµητρίου τοῦ Μυροβλύτου, Θεοδώρων, Τήρωνος καὶ Στρατηλάτου, Μηνᾶ τοῦ θαυµατουργοῦ, τῶν ἱεροµαρτύρων Χαραλάµπους καὶ Ἐλευθερίου τῶν Ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡµῶν, (τοῦ ἁγίου τοῦ Ναοῦ), τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶµ καὶ Ἄννης (τοῦ ἁγίου τῆςἡµέρας ἐφ ὅσον δὲν ἐµνηµονεύθη ἐν τοῖς ἀνωτέρω, οὗ τὴν µνήµην ἐπιτελοῦµεν) καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων Εὐπρόσδεκτον ποίησον τὴν δέησιν ἡµῶν Δώρησαι ἡµῖν τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωµάτων ἡµῶν Σκέπασον ἡµᾶς ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου Αποδίωξον ἀφ ἡµῶν πάντα ἐχθρὸν καὶ πολέµιον Εἰρήνευσον ἡµῶν τὴν ζωήν Κύριε, ἐλέησον ἡµᾶς καὶ τὸν κόσµον σου, καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡµῶν, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος. ΙΕΡΕΥΣ: Ἀµήν. Ὁ Ἱερεὺς θυµιᾷ καὶ ὁ Χορὸς ψάλλει Ἦχος πλ. α. Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε Κεχαριτωµένη Μαρία ὁ Κύριος µετa σοῦ εὐλογηµένη Σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογηµένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡµῶν. patriarchs of Alexandria of our fathers among the saints, the 318 holy fathers of the First Ecumenical Council in Nicea, whose memory we now celebrate Nicholas of Myra, Spyridon of Trimythous and Nektarios of Pentapolis, the Wonder-workers; of the holy, glorious, greatmartyrs, George the Trophy-bearer, Demetrios the Myrrh-streamer, Theodore the Soldier, Theodore the General, and Menas the wonder-worker; of the hieromartyrs, Ignatios the God-bearer of Antioch, Haralampos and Eleutherios; of the holy, glorious great women martyrs, Thekla, Barbara, Anastasia, Katherine; Kyriaki, Photini, Marina, Paraskeve and Irene; of the holy, glorious, right-victorious martyrs, of the holy and righteous ancestors of God, Joachim and Anna; of Saint Sophia and her three Daughters, Faith, Hope and Love, whose memory we honor today and of all Thy saints: Clergy: Make our prayer acceptable; Grant us forgiveness of our trespasses; Shelter us under the shelter of Thy wings; Drive away from us every enemy and adversary; Give peace to our life. O Lord, have mercy on us and on Thy world and save our souls, for Thou art a merciful God and lovest mankind. Amen. This Theotokion is sung in Tone Five. Rejoice, O Virgin Theotokos, Mary full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb; For thou hast borne the Savior of our souls. Choir Repeats: Rejoice, O Virgin Theotokos... ΙΕΡΕΥΣ: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy.

15 ΙΕΡΕΥΣ: Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡµῶν, ὁ εὐλογήσας τοὺς πέντε ἄρτους ἐν τῇ ἐρήµῳ, καὶ ἐξ αὐτῶν πεντακισχιλίους ἄνδρας χορτάσας, Αὐτὸς εὐλόγησον καὶ τοὺς ἄρτους τούτους, τὸν σῖτον, τὸν οἶνον, καὶ τὸ ἔλαιον καὶ πλήθυνον αὐτὰ ἐν τῇ ἁγίᾳ Ἐκκλησίᾳ, τῇ πόλει ταύτῃ, ἐν τοῖς οἴκοις τῶν ἑορταζόντων καὶ ἐν τῷ κόσµῳ σου ἅπαντι καὶ τοὺς ἐξ αὐτῶν µεταλαµβάνοντας πιστοὺς δούλους σου ἁγίασον. Ὅτι σὺ εἶ ὁ εὐλογῶν καὶ ἁγιάζων τὰ σύµπαντα, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΧΟΡΟΣ: Ἀµήν. ΙΕΡΕΥΣ: Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον, οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ. Οἱ δὲ Χοροὶ ἐπαναλαµβάνουσι τὸ αὐτὸ δίς. O Lord Jesus Christ our God, Who didst bless the five loaves in the wilderness and didst satisfy the five thousand therewith, Thyself bless these loaves, this wheat, wine and oil, and multiply them in this city, in the houses of those who celebrate this feast and in all thy world, and sanctify the faithful who partake of them. For it is Thou Who dost bless and sanctify all things, O Christ our God, and unto Thee do we ascribe glory, together with Thine unoriginate Father and Thine all-holy, good and life-giving Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen. Rich men have hungered and begged for alms, but those who seek after the Lord never have want for any blessing. Repeat: Πλούσιοι... Τα Απόστιχα της Ὕψωσις τοῦ τιµίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ Ἦχος β' Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ Ξύλον τὸ τοῦ Σταυροῦ, ὑψούµενον ὁρῶντες, µεγαλωσύνην δῶµεν, Θεῷ τῷ σταυρωθέντι, σαρκὶ δι ἀγαθότητα. Στίχ. Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡµῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ. Λύσιν τῶν δυσχερῶν, καὶ κτῆσιν τῶν ἀρίστων, ὑψούµενος βραβεύει, τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, Σταυρὸς Χριστοῦ ὁ ἅγιος. Στίχ. Ὁ δὲ Θεὸς Βασιλεὺς ἡµῶν πρὸ αἰῶνος εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν µέσῳ τῆς γῆς. Ὅτε τὸν Ἀµαλήκ, Μωσῆς κατετροποῦτο, Χριστοῦ προγράφων πάθος, Σταυρὸν προδιετύπου, δαιµόνων ἀµυντήριον. APOSTICHA for the Elevation of the Holy Cross Tone 2 As we behold the Tree of the Cross elevated, Let us offer laudations to God Who in His goodness, thereon was crucified in the flesh. Stichos: Exalt you the Lord our God, and worship at His footstool; for He is Holy. The Holy Cross of Christ When It is raised It bestows unto the race of mankind: Release to the afflicted creation to the noble folk. Stichos: But God is our King of old; He has wrought salvation in the midst of the earth When Moses anciently defeated Amalek roundly, prefiguring Christ's Passion, It represented the Cross, The Avenger of demons.

16 Δόξα... Καὶ νῦν... Δεῦτε χαρµονικῶς, ἀσπασώµεθα πάντες, τὸ σωτήριον ξύλον, ἐν ᾧ ἐξετανύθη, Χριστὸς ἡ ἀπολύτρωσις. ΙΕΡΕΥΣ: Νῦν ἀπολύεις τὸν δούλόν σου, Δέσποτα, κατὰ τὸ ῥήµά σου, ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλµοί µου τὸ σωτήριόν σου, ὁ ἡτοίµασας κατὰ πρόσωπον πάντων των λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ. ΧΟΡΟΣ: Ἀµήν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς (ἐκ γ'). Δόξα... Καὶ νύν... Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡµᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταὶς ἁµαρτίαις ἡµῶν, Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνοµίας ἡµῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡµῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου. Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον. Δόξα... Καὶ νύν... Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοίς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέληµά σου, ὦς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡµῶν τόν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον, καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὦς καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν τοὶς ὀφειλέταις ἡµῶν, καὶ µὴ εἰσενέγκης ἡµᾶς εἰς πειρασµόν, ἀλλὰ ῥύσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ΙΕΡΕΥΣ: Ὅτι σου ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναµις καὶ ἡ δόξα του Πατρὸς καί του Υἱοῦ καί του Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας των αἰώνων. ΧΟΡΟΣ: Ἀµήν. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Come all you faithful folk, with joy let us worship the Redeeming Cross, Wheron did Christ die, He Who is our Savior. Lord, now let your servant depart in peace, according to your word; for my eyes have seen your salvation which you have prepared in the presence of all peoples, a light for revelation to the Gentiles, and for the glory of your people Israel. People: Amen. People: Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us (3). Glory to Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. All-holy Trinity, have mercy on us. Lord, forgive our sins. Master, pardon our transgressions. Holy One, visit and heal our infirmities for your name s sake. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. People: Our Father, who are in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory, of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. People: Amen.

17 Ἀπολυτίκιον του Τιµίου Σταυρού Ἦχος α' Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονοµίαν σου, νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούµενος καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευµα. Δόξα.. Καὶ νύν... Ἀπολυτίκιον τῆς Ἁγίας µάρτυρος Σοφίας Τὸν συνάναρχον Λόγον Εν ταίς µάρτυσι λάµπεις, Σοφία ένδοξε, καί στεφάνοις της νίκης περικοσµέισαι λαµπρόις, διό εν ύµνοις καί ωδαίς εύφηµουµένσε, ότι θυγάτρια σεµνά τω µαρτυρίω οδηγέις, Αγάπην, Πίστιν, Ελπίδα, µεθ ών µη παύση πρεσβεύων ελεηθήναι τας ψυχάς ηµών.θεοτόκε, τῶν τιµώντων σε. ΙΕΡΕΥΣ: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος αὐτοῦ ἔλθοι ἐφ' ὑµᾶς, τῇ αὐτοῦ θείᾳ χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΧΟΡΟΣ: Ἀµήν. ΙΕΡΕΥΣ: Δόξα σοὶ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡµῶν, Κύριε, δόξα Σοί. (Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν) Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡµῶν ταῖς πρεσβείαις της παναχράντου καὶ παναµώµου ἁγίας Αὐτοῦ µητρός, δυνάµει του τιµίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, προστασίαις των τιµίων ἐπουρανίων Δυνάµεων ἀσωµάτων, ἱκεσίαις του τιµίου, ἐνδόξου, προφήτου Προδρόµου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, των ἁγίων, ἐνδόξων καὶ πανευφήµων Ἀποστόλων, των ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων, των ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡµῶν, των ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶµ καὶ Ἄννης, τῆς Ἁγίας µάρτυρος Σοφίας, καὶ τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς, Πίστεως, Ἀγάπης, καὶ Ἐλπίδος. πάντων τὸν Ἁγίων, ἐλέησαι καὶ σῶσαι Apolytikia for the Holy Cross and the Saints Apolytikion of the Holy Cross, First Tone Save O Lord You people, and bless Your inheritance. Grant victory to the faithful against the adversaries of the Faith, and protect Your people through Your Holy Cross. Glory... Both now... Amen. Apolytikion of St. Sophia, Pl. 1st Tone You shine forth among martyrs Sophia glorious; and with luminous crowns of victory are you adorned; so with hymns and odes we now praise you. For you did lead your chaste daughters on the path of martyrdom: Agape and Faith and Hope; with whom cease not to mediate to have mercy on our souls. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. May the blessing of the Lord and His mercy come upon you through His divine grace and love always, now and forever and to the ages of ages. Glory to You, Christ our God and our hope, glory to you. May Christ our true God, [If on Sunday: who rose from the dead] as a good, loving and merciful God, have mercy upon us and save us, through the intercessions of his most pure and holy Mother; the power of the precious and life-giving Cross; the protection of the honorable, bodiless powers of heaven; the supplications of the honorable, glorious prophet and forerunner John the Baptist; the holy, glorious, and praiseworthy Apostles; the holy, glorious, and triumphant Martyrs; our holy God-bearing Fathers; the holy, and righteous ancestors of God Joachim and Anna; of Saint Sophia and her three daughters, Faith, Love and Hope, whose memory we commemorate today, and all the saints.

18 ἡµᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήµων Θεός. ΙΕΡΕΥΣ: Δι' εὐχῶν των ἁγίων Πατέρων ἡµῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡµῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡµᾶς. Ἀµήν. Through the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us and save us.

19 GREAT VESPERS FOR THE FEAST OF SAINTS SOPHIA AND HER THREE DAUGHTERS FAITH, HOPE AND LOVE ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΑΓΑΠΗΣ, ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΣ.

20

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. ο Αναγνώστης: Αμήν. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω βασιλεί ημών Θεώ. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Ephesians. Wayne Stewart

Ephesians. Wayne Stewart Ephesians Wayne Stewart 1 Shadows of a ministry independent of Jerusalem and the 12 Taken from CH Welch 2 Acts 28:25 25 (AV) And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had

Διαβάστε περισσότερα

the service of Kneeling.

the service of Kneeling. Great Vespers Monday of the Holy Spirit the service of Kneeling. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ἐπιστάντος τοῦ καιροῦ τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀπέρχεται Ὁ ἱερεὺς σὺν τῷ Διακόνῳ καὶ ποιοῦσι μετάνοιαν τῷ Προεστῶτι, τουτέστιν

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday September 13 th, 2015 Sunday before Holy Cross Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Vespers

The Service of Vespers ematins powered by AGES The Service of Vespers Holy Pascha 2014 - Easter Sunday The Agape Vespers Service Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλµὸς ΡΜΒʹ (142). Psalm 142 (143).

Ψαλµὸς ΡΜΒʹ (142). Psalm 142 (143). ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ The Service of the Small Blessing of Water Prayers by Holy Cross. Hymns by Fr. Seraphim Dedes. Τελουµένου Ἁγιασµοῦ εὐτρεπίζεται µικρὰ τράπεζα καὶ τίθεται ἐπ' αὐτῆς τὸ ἱερὸν

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Vespers

The Service of Vespers ematins powered by AGES The Service of Vespers Holy Pascha 2015 - Easter Sunday The Agape Vespers Service Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Saint Sophia Greek Orthodox Cathedral Washington, D.C. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ THE ROYAL SERVICE. Office of Music Arts

Saint Sophia Greek Orthodox Cathedral Washington, D.C. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ THE ROYAL SERVICE. Office of Music Arts Saint Sophia Washington, D.C. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ THE ROYAL SERVICE Saint Sophia Washington, D.C. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀμήν. Δόξα σοι

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Prayers by Holy Cross Press. Hymns by Seraphim Dedes. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ἤτοι ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ. The Service of Betrothal

Prayers by Holy Cross Press. Hymns by Seraphim Dedes. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ἤτοι ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ. The Service of Betrothal ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ἤτοι ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN BELIEVE (80 VERSES) ΘΕΩΡΗΣΤΕ (80 ΣΤΙΧΟΙ) 1:7 4:39 6:30 8:24 10:38 12:37

Διαβάστε περισσότερα

Sunday, March 1, 2015 First Sunday of the Great Fast Sunday Evening Vespers

Sunday, March 1, 2015 First Sunday of the Great Fast Sunday Evening Vespers Sunday, March 1, 2015 First Sunday of the Great Fast Sunday Evening Vespers Copyright 2015 by the Greek Orthodox Metropolis of Denver All rights reserved. These materials remain the property of the Greek

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The elder unto Gaius the beloved, whom I love in truth. ο πρεσβυτερος γαιω τω αγαπητω ον εγω αγαπω εν αληθεια The elder unto the wellbeloved Gaius, whom

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΧΟΡΟΣ: Αμήν. Εν ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Vespers

The Service of Vespers ematins powered by AGES The Service of Vespers on the eve of Friday, August 15, 2014 Dormition Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study 1 English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study Hebrews God, having of old time spoken unto the fathers in the prophets by divers portions and in divers manners, πολυµερως και πολυτροπως

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ematins powered by AGES Holy Week 2015 Bridegroom Service on Wednesday Evening Matins of Holy Thursday Texts in Greek and English

ematins powered by AGES Holy Week 2015 Bridegroom Service on Wednesday Evening Matins of Holy Thursday Texts in Greek and English ematins powered by AGES Holy Week 2015 Bridegroom Service on Wednesday Evening Matins of Holy Thursday Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study 1 English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study Philemon Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy our brother, to Philemon our beloved and fellow-worker, παυλος δεσµιος χριστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός, ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον

Διαβάστε περισσότερα

Forgiveness Vespers. Priest: Blessed is our God, always, now and ever, and unto the ages of ages.

Forgiveness Vespers. Priest: Blessed is our God, always, now and ever, and unto the ages of ages. Forgiveness Vespers Priest: Blessed is our God, always, now and ever, and unto the ages of ages. Reader: Amen. O come, let us worship God our King. O come, let us worship and fall down before Christ our

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Service of the Small Paraklesis

Service of the Small Paraklesis Service of the Small Paraklesis SMALL PARAKLESIS SERVICE Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον Service of the Small Parklesis to the Most-holy Theotokos Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ. Ἦχος πλ. βʹ. Mode pl. 2. Ἄµωµοι ἐν ὁδῷ. Ἀλληλούϊα. Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. Ἀλληλούϊα.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ. Ἦχος πλ. βʹ. Mode pl. 2. Ἄµωµοι ἐν ὁδῷ. Ἀλληλούϊα. Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. Ἀλληλούϊα. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΧΟΡΟΣ Ἀµήν. Funeral Service Blessed is our God always, now and ever, and to the ages of ages. CHOIR Amen.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

How often, living in this world, and surrounded by so many small things that absorb us, do we forget Heaven. What occupies us pulls our hearts like

How often, living in this world, and surrounded by so many small things that absorb us, do we forget Heaven. What occupies us pulls our hearts like How often, living in this world, and surrounded by so many small things that absorb us, do we forget Heaven. What occupies us pulls our hearts like magnets and presents Heaven as if it is very high up,

Διαβάστε περισσότερα

The Salutations to the Theotokos

The Salutations to the Theotokos The Salutations to the Theotokos For the First Five Fridays of Lent NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS WILLIAMSTON, Michigan www.newbyz.org Small Compline Canon The Akathist Hymn 142 99 100 141 Ἰερεύς: Καὶ ὑπέρ

Διαβάστε περισσότερα

ematins powered by AGES The Divine Liturgy Sunday, January 3, 2016 Texts in Greek and English

ematins powered by AGES The Divine Liturgy Sunday, January 3, 2016 Texts in Greek and English ematins powered by AGES The Divine Liturgy Sunday, January 3, 2016 Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2015 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese of America HC Liturgical Texts

Διαβάστε περισσότερα

Introductory Rites. ... Sign of the cross. and of the Holy Spirit. All Amen. you all.

Introductory Rites. ... Sign of the cross. and of the Holy Spirit. All Amen. you all. H Jeia Leitourgia Enarxh The Holy Mass Introductory Rites 2... Entrance antiphon 2... Sign of the cross Sacerdos Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού Priest In the name of the Father, and of the Son, και

Διαβάστε περισσότερα

Wednesday of the Fourth Week After Pascha: The Feast of Mid Pentecost

Wednesday of the Fourth Week After Pascha: The Feast of Mid Pentecost Wednesday of the Fourth Week After Pascha: The Feast of Mid Pentecost Wednesday of the Fourth Week After Pascha: The Feast of Mid Pentecost Copyright 2013 by the Greek Orthodox Metropolis of Denver All

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Wednesday, May 14, 2014 Mid-Pentecost Katavasias of Mid-Pentecost Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Προπατόρων καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ἀγγαίου καὶ τοῦ ἁγίου Μοδέστου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν Ϟ. Σημείωσις: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Προφήτου

Διαβάστε περισσότερα

Τό μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου

Τό μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου Saint Sophia Greek Orthodox Cathedral Washington, D.C. Τό μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου The Sacrament of Holy Unction Office of Music Arts Copyright 2015 Office of Music Arts Saint Sophia The Holy Wisdom of

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. April 12, 2015 Great and Holy Pascha. Christ is Risen!

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. April 12, 2015 Great and Holy Pascha. Christ is Risen! Saints Constantine Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC April 12, 2015 Great Holy Pascha Christ is Risen! Χριστός Ανέστη YMNOI THΣ ΗΜΕΡΑΣ HYMNS OF THE DAY Αναστάσιμο Aπολυτίκιον. Ηχος πλ.α Χριστός

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ Ὁ Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ὁ προεστὼς: Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study 1 English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study Galatians Paul, an apostle (not from men, neither through man, but through Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου.

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

The Universal Exaltation of the Precious and Life-Givng Cross Ἡ Παγκόσµιος Ὕψωσις τοῦ Τιµίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ September 14

The Universal Exaltation of the Precious and Life-Givng Cross Ἡ Παγκόσµιος Ὕψωσις τοῦ Τιµίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ September 14 The Universal Exaltation of the Precious and Life-Givng Cross Ἡ Παγκόσµιος Ὕψωσις τοῦ Τιµίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ September 14 For the word of the Cross is folly to those who are perishing, but to us who

Διαβάστε περισσότερα

The Vesper and the Divine Liturgy of Saint Basil the Great. Ὁ Ἑσπερινός μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Mεγάλου Bασιλείου. Τῇ μεγάλῃ Πέμπτῃ πρωί

The Vesper and the Divine Liturgy of Saint Basil the Great. Ὁ Ἑσπερινός μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Mεγάλου Bασιλείου. Τῇ μεγάλῃ Πέμπτῃ πρωί Saint Sophia Washington, D.C. Ὁ Ἑσπερινός μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Mεγάλου Bασιλείου Τῇ μεγάλῃ Πέμπτῃ πρωί The Vesper and the Divine Liturgy of Saint Basil the Great On Holy Thursday Morning Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. BECAUSE YOU ASKED 1 Cor. 14:33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. 1. Because you read the Greek New Testament I d like to know since Him is left our

Διαβάστε περισσότερα

The Wedding Service of the Greek Orthodox Church PROGRAM OF ATTENDANTS FOR A MEMENTO.

The Wedding Service of the Greek Orthodox Church PROGRAM OF ATTENDANTS FOR A MEMENTO. PLEASE LEAVE THIS COPY OF THE WEDDING SERVICE IN THE PEWS. PLEASE FEEL FREE TO TAKE HOME THE The Wedding Service of the Greek Orthodox Church PROGRAM OF ATTENDANTS FOR A MEMENTO. A COPY OF THIS PROGRAM

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m «25η Μαρτίου. Ἡ διπλή μας ἑορτή» m «Ὁ ρόλος τῆς γυναίκας στὴ σημερινὴ κοινωνία» m «Σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ὀφέλη τῆς νηστείας» m «Ἀνατρέφοντας τὰ παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Αἱ Μεγάλαι Βασιλικαί Ὧραι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς

Αἱ Μεγάλαι Βασιλικαί Ὧραι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς Saint Sophia The Holy Wisdom of God Greek Orthodox Cathedral, Washington, D.C. Αἱ Μεγάλαι Βασιλικαί Ὧραι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς The Great Royal Hours of Holy Friday Office of Music Arts Great Hours on

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

Sunday, October 4, 2015 Second Sunday of Luke

Sunday, October 4, 2015 Second Sunday of Luke Holy Cross Greek Orthodox Church 7560 South Archer Road, Justice, Illinois 60458 (708) 594-2040, fax (708) 594-8362 www.holycrossil.org office@holycrossil.org Rev. Fr. Demetrios Kounavis Parish Priest

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

The Salutations to the Theotokos

The Salutations to the Theotokos Ἰερεύς: Ὑπὲρ τῶν ἐν ἀσθενείαις κατακειμένων. Ἰερεύς: Εὐξώμεθα καὶ ὑπὲρ εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς. Ἰερεύς: Καὶ ὑπέρ πάντων τῶν προαναπαυσα-μένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

Iohannes Chrysostomus - Interpretatio orationis Pater noster

Iohannes Chrysostomus - Interpretatio orationis Pater noster 0345-0407 - Iohannes Chrysostomus - Interpretatio orationis Pater noster This text belongs to the Thesaurus Linguae Graecae (TLG ), a Research Center at the University of California, Irvine, which digitized

Διαβάστε περισσότερα

First Saturday of the Fast Miracle of Kollyva by Saint Theodore the Recruit February 28, 2015

First Saturday of the Fast Miracle of Kollyva by Saint Theodore the Recruit February 28, 2015 First Saturday of the Fast Miracle of Kollyva by Saint Theodore the Recruit February 28, 2015 First Saturday of the Fast Of the Miracle of Kollyva by Saint Theodore the Recruit Our Venerable Father and

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ Τελουµένου Ἁγιασµοῦ εὐτρεπίζεται µικρὰ τράπεζα καὶ τίθεται ἐπ' αὐτῆς τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, ξύλινος ἀργυρόδετος Σταυρός, θυµιατήριον (κατζίον), δοχεῖον µεθ' ὕδατος καθαροῦ,

Διαβάστε περισσότερα