Meeting of the General Secretaries of the European National Councils of Europe, May 2015, Berlin

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Meeting of the General Secretaries of the European National Councils of Europe, May 2015, Berlin"

Transcript

1 Meeting of the General Secretaries of the European National Councils of Europe, May 2015, Berlin Archpriest R.C. Miron Bible Study STEP ONE Let me start with a remark from an orthodox point of view. As you may know, in the Orthodox Church there is no difference between the prayer rule of the monastery and that of the parish or even of the particular prayer of an ordinary member of the church. That means: There are not different types of services, but of course there are different timetables and different possibilities in the monastery and in the world. The biblical text I want to reflect on with you, belongs to the daily reading of the Orthodox Church, but is part of one of the somewhat exotic prayertimes of the Church, the so-called MESONYKTIKON which means THE MIDNIGHT PRAYER The reason why we read this psalm at this very moment is described in v. 62: At midnight I arose to give thanks to You Because of the judgments of Your righteousness First, we are informed here that midnight is for the author of this text the time to get up, for myself I must confess, it is rather the time to go to sleep. But it doesn t matter if this psalm is read at the end of the day or at the beginning, the theme is clearly defined: to give thanks to God because of the judgments of His righteousness. STEP TWO We are speaking about psalm 119 according to the Hebrew Bible and 118 according to the counting of the Septuagint. (The Orthodox Church uses in its worship the Greek text of the Old Testament.) This psalm with its 176 verses is the longest of all psalms and at the same time the longest chapter of the entire Holy Scripture. This length made it difficult for some authors to write a review on it. E.g. St. Augustine writes in his commentary to the psalms: I have expounded all the rest of the Psalms, which we know the Book of the Psalms containeth, which by the custom of the Church is styled the Psalter, partly by preaching among the people, partly by dictations, as 1

2 well as I, by the Lord s help, was able; but the CXIXth Psalm, as well on account of its well-known length, as on account of its depth being fathomable by few. And it is not only the length but also the composition of this psalm that is different from other psalms. There are 22 letters in the Hebrew alphabet. Psalm 119 is a tightly constructed acrostich poem, wherein the first 8 phrases all start with Aleph, the first letter of the alphabet. The next 8 all begin with Beth, then 8 with Gimel, Daleth, and so on, all the way to Taw. That is why we have 176 verses, that means 8 verses for each of the 22 letters. The same St. Augustine comments this special structure of the Hebrew psalms in the following way: That I have said nothing of the Hebrew alphabet, in which every eight verses are ranged under a particular letter, and the whole Psalm arranged in this manner, let no one wonder, since I found nothing that related especially to the Psalm: for it is not the only one which hath these letters. Let those who cannot find it in the Latin and Greek versions, since it is not adopted there, know that every set of eight verses in the Hebrew copies beginneth with that letter which is prefixed to them; as is indicated to us by those who are acquainted with Hebrew tongue. This is done with much more care than our writers have shown in their Latin or Punic compositions of Psalms which they style abecedarii. For they do not begin all the verses down to the close of a period, but the first only with the same letter which they prefix to it. I will follow the example of St. Augustine and not insist on this matter of the Hebrew alphabet. Allow me just to mention that in the East there is a certain mystic tradition of the spiritual sense of the letters and of the alphabet. We could mention here the coptic text De mysteria litterarum which starts with the confession of the anonymous author: It happened to me once when I was in the desert being constantly devoted to my prayer to God. Once I took the book of Revelation in my hands, which the Blessed John the Theologian had seen in Patmos. And I read it, until I came to the point, when Christ says to John: I am the Alpha and the Omega. (...) I realized immediately: a mystery of God is contained in the letters of the alphabet, and this has not been revealed to us! 2

3 As we are speaking about the Hebrew version of the psalm, we should mention that this idea of the mystical sense of the alphabet can be found of course already in the Jewish Tradition: In the Hebrew Third Book of Henoch Rabbi Yishmael explains how the Almighty created the world: Come, and I will show you the letters by which heaven and earth were created; the letters by which oceans and rivers were created; the letters by which mountains and hills were created; the letters by which trees and grasses were created; the letters by which stars and constellations were created; ( ) the letters by which wisdom and understanding, knowledge and understanding, humility and sincerity were created, which hold the world upright. It seems to me that this idea of the mystical sense of the letters is an attempt to discover the hidden divine order of our world. STEP THREE In order not to exceed the allowed time I had to make a choice of our Psalm, to make in a certain way a summary of this biblical text. It would be appropiate to choose 22 verses (one from each letter of the Hebrew alphabet) but I present to you today 19 verses. Because in our liturgical practice today this psalm is used also in the funeral services, hence, its "funeral" connotation for the average believer. If you say "amomoi en odo" (i.e. the first three words of the psalm) or just "amomos" to a greek person, he will understand that you speak about the funeral. So we can say that this psalm is the core of the Church s Funeral Service. But except these two cases (Midnight prayer and Funeral) we find the Psalm 118 (119) one more time in the Orthodox Church Year. This third time is on Holy Saturday. Our psalm is prayed then in its entirety at the Lamentations of the Matins on Great and Holy Saturday, when the Church assembles around the tomb of Christ. (We will come back to that.) 3

4 STEP FOUR Let us read now our text. In the orthodox service it is divided not in 22 parts but in three stances. (The Greek word is STASIS, which means Station, e.g. in modern Greek bus stop ). The First Stasis, in Tone 6 (1) Ah, the blameless in the way. Alleluia. Ἄμωμοι ἐν ὁδῷ. Ἀλληλούϊα. (12) Blessed are You, O Lord, teach me Your statutes. Alleluia. Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. Ἀλληλούϊα. (20) My soul is worn with endless longing for Your judgments at all times. Alleluia. Ἐπεπόθησεν ἡ ψυχή μου τοῦ ἐπιθυμῆσαι τὰ κρίματά σου ἐν παντὶ καιρῷ. Ἀλληλούϊα. (28) My soul has slumbered from sorrow; strengthen me with Your words. Alleluia. Ἐνύσταξεν ἡ ψυχή μου ἀπὸ ἀκηδίας, βεβαίωσόν με ἐν τοῖς λόγοις σου. Ἀλληλούϊα. (36) Incline my heart unto Your testimonies, and not unto covetousness. Alleluia. Κλῖνον τὴν καρδίαν μου εἰς τὰ μαρτύριά σου, καὶ μὴ εἰς πλεονεξίαν. Ἀλληλούϊα. (53) Despair took hold on me because of sinners that forsake Your Law. Alleluia. 4

5 Ἀθυμία κατέσχε με ἀπὸ ἁμαρτωλῶν, τῶν ἐγκαταλιμπανόντων τὸν νόμον σου. Ἀλληλούϊα. (63) I am a partaker with all that fear You, and with them that keep Your commandments. Alleluia. Μέτοχος ἐγώ εἰμι πάντων τῶν φοβουμένων σε, καὶ τῶν φυλασσόντων τάς ἐντολάς σου. Ἀλληλούϊα. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages. Amen. Alleluia. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Αγίῳ Πνεύματι καὶ νῦν καὶ ἀεὶ και εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Ἀλληλούϊα. The Second Stasis, in Tone 5 (73) Your hands have made and fashioned me; give me understanding, and I will learn Your commandments. Have mercy on me, O Lord. Αἱ χεῖρες σου ἐποίησάν με καὶ ἔπλασάν με, συνέτισον με, καὶ μαθήσομαι τὰς ἐντολάς σου. Ἐλέησόν με, Κύριε. (83) For I am become as a bottle in the frost; yet Your statutes I have not forgotten. Have mercy on me, O Lord. Ὅτι ἐγενήθην ὡς ἀσκός ἐν πάχνῃ, τὰ δικαιώματά σου οὐκ ἐπελαθόμην. Ἐλέησόν με, Κύριε. (94) I am Yours, O save me; for after Your statutes have I sought. Have mercy on me, O Lord. Σός εἰμι ἐγώ, σῶσόν με, ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐξεζήτησα. Ἐλέησόν με, Κύριε. 5

6 (102) From Your judgments I have not declined, for You have set a Law for me. Have mercy on me, O Lord. Ἀπὸ τῶν κριμάτων σου οὐκ ἐξέκλινα, ὅτι σὺ ἐνομοθέτησάς με. Ἐλέησόν με, Κύριε. (112) I have inclined my heart to perform Your statutes, forever, in return for Your mercies. Have mercy on me, O Lord. Ἔκλινα τὴν καρδίαν μου τοῦ ποιῆσαι τὰ δικαιώματά σου εἰς τὸν αἰῶνα δι' ἀντάμειψιν. Ἐλέησόν με, Κύριε. (126) It is time to serve the Lord; but they have violated Your law. Have mercy on me, O Lord. Καιρὸς τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ διεσκέδασαν τὸν νόμον σου. Ἐλέησόν με, Κύριε. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages. Amen. Have mercy on me Lord. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Αγίῳ Πνεύματι καὶ νῦν καὶ ἀεὶ και εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Ἐλέησόν με, Κύριε. Third Stasis, in Tone 8 And have mercy upon me. Alleluia. Καὶ ἐλέησόν με. Ἀλληλούϊα. (132) Look upon me, and have mercy on me. According to the judgment of them that love Your Name. Alleluia. Ἐπίβλεψον ἐπ ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με, κατὰ τὸ κρῖμα τῶν ἀγαπώντων τὸ ὄνομά σου. Ἀλληλούϊα. (141) I am young and accounted as nothing. Your statutes have I not forgotten. Alleluia. Νεώτερος ἐγώ εἰμι, καὶ ἐξουδενωμένος, τὰ δικαιώματά σου οὐκ 6

7 ἐπελαθόμην. Ἀλληλούϊα. (149) Hear my voice, O Lord, according to Your mercy; According to Your judgments quicken me. Alleluia. Τῆς φωνῆς μου ἄκουσον, Κύριε, κατὰ τὸ ἔλεός σου, κατὰ τὸ κρῖμα σου ζῆσόν με. Ἀλληλούϊα. (161) Princes have persecuted me without a cause, and because of Your words my heart has been afraid. Alleluia. Ἄρχοντες κατεδίωξάν με δωρεάν, καὶ ἀπὸ τῶν λόγων σου ἐδειλίασεν ἡ καρδία μου. Ἀλληλούϊα. (175) My soul shall live, and shall praise You, And Your judgments will help me. Alleluia. Ζήσεται ἡ ψυχή μου καὶ αἰνέσει σε, καὶ τὰ κρίματά σου βοηθήσει μοι. Ἀλληλούϊα. (176) I have gone astray like a sheep that is lost. Seek Your servant, for I have not forgotten Your commandments. Alleluia. Ἐπλανήθην ὡς πρόβατον ἀπολωλός ζήτησον τὸν δοῦλόν σου, ὅτι τὰς ἐντολάς σου οὐκ ἐπελαθόμην. Ἀλληλούϊα. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages. Amen. Alleluia. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Αγίῳ Πνεύματι καὶ νῦν καὶ ἀεὶ και εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Ἀλληλούϊα. The first thing we may mention while reading or hearing this psalm is the great number of similar expressions for the same item. We hear about ἐντολαί commandments צ ו ת mitsvah מ v. 63, 73, 176 δικαιώματα statutes קּ ת chuqqahח v. 12, 83, 94, 112, 141 7

8 κρῖμα, κρίματα judgments שׁ פּ ט מm ishpat v. 20, 102, 132, 149, 175 νόμος law וֹר ת torahת v. 53, 126 λόγοι words ב ר dabarד v. 28, 161 μαρτύρια testimonies ד ת edahע v. 36 (νομοθετῶ set a Law 102) All these terms speak about the same item: the Law of God. We could say: the whole psalm is an ode to the power of God s law. The key to its understanding is vv. 1 and 2, for they explain who are the blameless, the blessed people. These people are those who are blameless, who walk in the law of the Lord, who search out his testimonies, and who search for Him with their whole heart. These statements are described in the literary genre of a dialogue with God. It starts with the description in the third person "Ah, the blameless in the way" (v.1.) and moves to the direct invocation of the Almighty "Blessed are You, O Lord, teach me Your statutes " (12) until the end of the psalm "Seek Your servant, for I have not forgotten Your commandments" (176). A dynamic spiritual life and a blameless walk with God is possible only when we are in dialogue with Him. Now we understand why the Psalm is prayed at the funeral, i.e. when we make a sort of balance of our human life. (And, by the way, every night's mid (midnight) could be also an opportunity for an balance of the day.) STEP FIVE But we hear not only about the Law (in it's differerent connotations), but three times we hear also the word heart (vv.36, 112 and 161) (36) Incline my heart unto Your testimonies, and not unto covetousness. Alleluia. (112) I have inclined my heart to perform Your statutes, forever, in return for Your mercies. Have mercy on me, O Lord. (161) Princes have persecuted me without a cause, and because of Your words my heart has been afraid. Alleluia. We are used to link the law to our mind but usually not to our heart. We have to obey the Law and it is usually a question of our mind, of our brain, 8

9 of our "Ratio". If really the Law of God is the main theme of our psalm, we have to ask: what is the relation of our heart to the law? Let's have a look: The first step is: Incline my heart unto Your testimonies. And in the same time the psalmist says I have inclined my heart to perform Your statutes. It means, that even the obedience to the law ("testimonies") is a gift we receive from God and a decision I have to take. It doesn't start exclusively from God and doesn't start exclusively from me. It is a double movement and a mutual movement. And the place where these two movements meet is the heart of man. It is the place where we recognize that everythin we do, we do it "in return for Your mercies". And it is also the place of doubt, of temptation, of fear, and of loneliness. "and because of Your words my heart has been afraid." Yes, could we characterise the heart as the place where my human condition is expressed the most? What is man, that you are mindful of him? and the son of man, that you visit him? (Ps 8:4) (Translation of the King James 2000 Bible) STEP SIX What is man? We find the most acccurate answer in our last verse: (176) I have gone astray like a sheep that is lost. Seek Your servant, for I have not forgotten Your commandments. That is the description of what we are The Conditio humana is to be a lost sheep If Martin Luther formulated: "Simul iustus et peccator", here we have the classical biblical definition "simul sheep et lost." Yes, dear sisters, dear brethren, we are sheep, all of us, because we belong to the same shepherd. And because like in the Parable of the Prodigal Son we live always the reestablishing the paternality of God towards us. The relation towards God is not interrupted because, for I have not forgotten Your commandments. Immediately after the end of our Psalm, in the Orthodox funeral service we repeat this idea of the lost sheep and sing: Blessed are You, O Lord; teach me Your statutes. 9

10 The Choir of the Saints has found the Fountain of Life, and the Door of Paradise. May I also find the way through repentance: the sheep that was lost am I; call me up to You, O Savior, and save me. (Please note: This statement is double: the dead and the living participants in the funeral say it in the same way) By the way: In the apocryphal Gospel of Thomas I found the following Saying (107): "Jesus said: The kingdom is like a shepherd who had a hundred sheep; one of them, the biggest, went astray; he left (the) ninety-nine (and) sought after the one until he found it. After he had laboured, he said to the sheep: I love you more than the ninety-nine." STEP SEVEN May I suggest one more approach to our psalm: the christological reading. You may ask: It is allowed to read an Old Testament text in a christological way? And I will answer: If you are in love, everything smells of love; if you you are in Christ, everything smells of Christ. Alexander Schmemann writes: In early liturgical tradition this Psalm was one of the essential parts of the Sunday vigil, the weekly commemoration of Christ's Resurrection. Its content is not funeral at all. This psalm is the purest and the fullest expression of love for the law of God, i.e., for the Divine design of man and of his life. The real life, the one which man lost through sin, consists in keeping, in fulfilling the Divine law, that life with God, in God and for God, for which man was created. "In the way of thy testimonies I delight as much as in all riches." (Verse 14) "I will delight in thy statutes; I will not forget thy word." (Verse 16) And since Christ is the image of a perfect fulfillment of this law, since His whole life had no other "content" but the fulfillment of His Father's will, the Church interprets this psalm as the words of Christ Himself, spoken to His Father from the grave. "Consider how I love thy precepts! Quicken me, O Lord, according to thy loving kindness." (Verse 159) The death of Christ is the ultimate proof of His love for the will of God, of His obedience to His Father. It is an act of pure obedience, of full trust in the Father's will; and for the Church it is precisely this obedience to the end, this perfect humility of the Son that constitutes the foundation, the beginning of His victory. The Father desires this death, the Son accepts it, 10

11 revealing an unconditional faith in the perfection of the Father's will, in the necessity of this sacrifice of the Son by the Father. Psalm 118 is the psalm of that obedience, and therefore the announcement that in obedience the triumph has begun... For this death was to be either the last triumph of Satan, or his decisive defeat. The duel develops in several stages. At first, the forces of evil seem to triumph. The Righteous One is crucified, abandoned by all, and endures a shameful death. He also becomes the partaker of "Hades," of this place of darkness and despair... But at this very moment, the real meaning of this death is revealed. The One who dies on the Cross has Life in Himself, i.e., He has life not as a gift from outside, a gift which therefore can be taken away from Him, but as His own essence. For He is the Life and the Source of all life. "In Him was Life and Life was the light of man." The man Jesus dies, but this Man is the Son of God. As man, He can really die, but in Him, God Himself enters the realm of death, partakes of death. This is the unique, the incomparable meaning of Christ's death. In it, the man who dies is God or, to be more exact, the God-man. God is the Holy Immortal; and only in the unity "without confusion, without change, without division, without separation" of God and Man in Christ can human death be "assumed" by God and be overcome and destroyed from within, be "trampled down by death..." Christ freely accepts death, of His life He says that "no one takes it from Me, but I lay it down of My own accord." (John 10:18) He does it not without a fight: "and He began to be sorrowful and troubled." (Matthew 26:37) Here is fulfilled the measure of His obedience, and therefore, here is the destruction of the moral root of death, of death as the ransom for sin. The whole life of Jesus is in God as every human life ought to be, and it is this fullness of Life, this life full of meaning and content, full of God, that overcomes death, destroys its power. For death is, above all, a lack of life, a destruction of life that has cut itself from its only source. And because Christ's death is a movement of love towards God, an act of obedience and trust, of faith and perfection it is an act of life (Father, into Thy hands I commit my spirit Luke 23:46) which destroys death. It is the death of death itself... Such is the meaning of Christ's descent into Hades, of His death becoming His victory. And the light of this victory now illumines our vigil before the Grave. 11

12 "How, O Life, canst Thou die? Or abide in a grave. For Thou dost destroy the kingdom of death, O Lord, and Thou raisest up the dead of Hades realm." "In a grave they laid Thee, O my Life and my Christ. Yet behold now, by Thy death, death is stricken down, and Thou pourest forth life's streams for all the world." "O, how full that joy was! O, how great that delight! Wherewith Thou didst fill all them that were held by Hades, when Thou shonest forth Thy light in those dark depths." (Alexander Schmemann, A Liturgical Explanation Of The Holy Week) 1 STEP EIGHT The final perspective of our psalm is given in its verse 126: It is time to serve the Lord. It is interesting that in the Greek Text it is not written "to serve" but Καιρὸς τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ and τοῦ ποιῆσαι means to do, to work. Here we are confronted with an interesting question: who must do, who must work? If we look in different translations of this verse, we will find different answers: The French Bible de Jérusalem (Psaumes 119:126) states: Il est temps que l`éternel agisse. Another french translation gives the same interpretation: Il est temps d'agir pour toi, Eternel, car on viole ta loi. More clever is the spanish translation which allows both interpretations: Tiempo es de actuar, oh Jehová, Porque han invalidado tu ley. We, the Orthodox, use it in the sense that we must work and worship. In the beginning of the eucharistic assembly, the Divine Liturgy, every divine Liturgy, it is used when the deacon says to the celebrating priest Καιρὸς τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ It is time to serve the Lord. It is time for action. Time for the oikoumene, time for the secretaries of the NCCs, it is time "to discover the hidden divine order of our world". Amen and Halleluyah! 1 Holy-Week.pdf 12

AKOLOUQEIA NEKRWSIMOS h[toi EIS KEKOIMHMENOUS THE FUNERAL SERVICE

AKOLOUQEIA NEKRWSIMOS h[toi EIS KEKOIMHMENOUS THE FUNERAL SERVICE PLEASE PUT THIS COPY BACK IN THE BOX IN THE NARTHEX AS YOU LEAVE ( OR LEAVE IT IN THE PEW ). IF YOU WOULD LIKE A COPY, PLEASE SEE OUR WEBSITE AT www.stnickaa.org AND DOWNLOAD A COPY ON PDF. AKOLOUQEIA

Διαβάστε περισσότερα

The Annunciator. Greek Orthodox Cathedral of the Annunciation

The Annunciator. Greek Orthodox Cathedral of the Annunciation Greek Orthodox Cathedral of the Annunciation The Annunciator Rev. Fr. Paul A. Kaplanis, Dean (frpaulk@atlgoc.org) Rev. Fr. Christos P. Mars, Presbyter (frchristos@atlgoc.org) Jonathan Resmini, Pastoral

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ. «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE

ΛΥΧΝΟΣ. «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 6 OCTOBER 2013 NOVEMBER 2013 aint Elias Ekdikos refers to

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 164 Hebrews 4:6-6:8

Notes on the Greek New Testament Week 164 Hebrews 4:6-6:8 Notes on the Greek New Testament Week 164 Hebrews 4:6-6:8 Day 816: Hebrews 4:6-13 Verse 6 ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται τινὰς εἰσελθεῖν εἰς αὐτήν, καὶ οἱ πρότερον εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον δι ἀπείθειαν, ἐπει

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013 FUNERAL SERVICE for SIR JOHN TAVENER 1944-2013 Thursday 28th November 2013 11.00 am 1 MOBILE TELEPHONES Please ensure that all mobile telephones and pagers are switched off. PHOTOGRAPHY AND RECORDINGS

Διαβάστε περισσότερα

THE NORMAL ORDER OF THE ORTHODOX FUNERAL

THE NORMAL ORDER OF THE ORTHODOX FUNERAL THE NORMAL ORDER OF THE ORTHODOX FUNERAL On the day of the funeral the Priest escorts the body of the departed from the entrance of the church to the soleas, censing with the censer and chanting the: "Holy

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Septuagint

Notes on the Septuagint by R. Grant Jones, Ph.D. July 2000 Revised and Converted to Adobe Acrobat Format February 2006 The author can be reached via e-mail at ignatios_antioch@hotmail.com. Copyright 2000, 2006, R. Grant Jones.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 30, Issue 2 FEBRUARY 2015 MARCH 2015

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 30, Issue 2 FEBRUARY 2015 MARCH 2015 ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 30, Issue 2 FEBRUARY 2015 MARCH 2015 A Spiritual Journey Through Great

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. Holy Pentecost May 31, 2015. Announcement!!!

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. Holy Pentecost May 31, 2015. Announcement!!! Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC Holy Pentecost May 31, 2015 Announcement!!! The Official Opening ST. KOSMAS AITOLOS BOOKSTORE of Sts. Constantine & Helen Greek Orthodox

Διαβάστε περισσότερα

St. Elias the Prophet Church

St. Elias the Prophet Church St. Elias the Prophet Church Address: 46 Calle Electra, Santa Fe, NM 87508-9142 Phone: (505) 466-0015 Fax: (505) 466-0015 Fr. Dimitrios Pappas, Proistamenos - Frederika Vaupen, Parish Council President

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ. «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE

ΛΥΧΝΟΣ. «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 30, Issue 4 JUNE 2015 JULY 2015 Go therefore and make disciples of all

Διαβάστε περισσότερα

Fathers of the 1st Council May 24, 2015

Fathers of the 1st Council May 24, 2015 Saints Constantine and Helen G r e e k O r t h o d o x C h u r c h of Washington, DC Fathers of the 1st Council May 24, 2015 PLEASE NOTE EARLIER TIME SCHEDULE SUNDAY-MAY 31, 2015 Holy Pentecost/Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 100 Romans 8:31-9:18

Notes on the Greek New Testament Week 100 Romans 8:31-9:18 Notes on the Greek New Testament Week 100 Romans 8:31-9:18 Day 496: Romans 8:31-34 Verses 31-39 Paul concludes his argument of chapters 5-8 with a "magnificent celebration of God's eternal commitment to

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 174 James 3:1-4:12

Notes on the Greek New Testament Week 174 James 3:1-4:12 Notes on the Greek New Testament Week 174 James 3:1-4:12 Day 866: James 3:1-6 Verses 1-12 Martin argues that the focus in this section is not use of the tongue by the individual believer but on the use

Διαβάστε περισσότερα

Fifth Wednesday of the Great Fast: Great Kanon of Saint Andrew of Crete

Fifth Wednesday of the Great Fast: Great Kanon of Saint Andrew of Crete Compunctionate Service of the Great Kanon on the 5th Wednesday of the Great Fast 1 Κατανυκτικῆν Ἀκολουθѳίαν τοῦ Μεγάλου Κανόνος ἐν τῆ ε Τετάρτη τῆ Μεγάλη Τεσσαρακοστή The First Part of the Life of our

Διαβάστε περισσότερα

Day 856: Introduction to James

Day 856: Introduction to James Notes on the Greek New Testament Week 172 James 1:1-21 Day 856: Introduction to James The Author The author identifies himself simply as "James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ." (1:1). There

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. 14th Sunday of Matthew September 6, 2015

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. 14th Sunday of Matthew September 6, 2015 Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC 14th Sunday of Matthew September 6, 2015 Is Your Name Here? Theonea, Lambro, Areboia, Diene, Mosho, Thefane, Akribe, Ermeneia, Sapfo,

Διαβάστε περισσότερα

Day 1: General Introduction

Day 1: General Introduction Notes on the Greek New Testament Week 1 Luke 1:1-20 Day 1: General Introduction These notes were first produced for students to whom I taught New Testament Greek. Having worked our way to the end of our

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 173 James 1:22-2:26

Notes on the Greek New Testament Week 173 James 1:22-2:26 Notes on the Greek New Testament Week 173 James 1:22-2:26 Day 861: James 1:22-27 Verse 22-25 "'Doing' frames vv. 22-25: 'Be doers of the word' (the Greek equivalent of these words comes at the beginning

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TRINITY. APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware

HOLY TRINITY. APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware HOLY TRINITY APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware The Official Publication of Holy Trinity Greek Orthodox Church 808 N. Broom

Διαβάστε περισσότερα

Day 996: Introduction to 2 Peter

Day 996: Introduction to 2 Peter Notes on the Greek New Testament Week 200 2 Peter 1:1-18 Day 996: Introduction to 2 Peter The Greek of 2 Peter Comparing the language of 1 and 2 Peter, Green notes, "There is a very great stylistic difference

Διαβάστε περισσότερα

The Basil Leaf. Beloved Stewards of Holy Cross, Christ is Risen! Χριστός ανέστη!

The Basil Leaf. Beloved Stewards of Holy Cross, Christ is Risen! Χριστός ανέστη! A M o n t h l y P u b l i c a t i o n o f H o l y C r o s s G r e e k O r t h o d o x C h u r c h o f J u s t i c e, I L C h u r c h S t a f f Parish Priest, Editor: Fr. Demetrios Kounavis Parish Council

Διαβάστε περισσότερα

Trusting in the Righteousness of God

Trusting in the Righteousness of God ספר תהילים לה 35 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http://www.matsati.com Trusting in the Righteousness of God א ל ד ו ד ר יב ה י ה ו ה This week s study is from Tehillim / Psalms 35:1-28, the opening

Διαβάστε περισσότερα

Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International

Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International 2009 by SIL International 1 Corinthians 1-4: Information Structure & Discourse

Διαβάστε περισσότερα

Infinitives. Parsing Verbs. Revelation Lesson 21b

Infinitives. Parsing Verbs. Revelation Lesson 21b Person & Number Tense Forms Future Imperfect Perfect Pluperfect 1st I We, Us 2nd You You 3rd He, She, It They Typical Aktionsart Summary Punctiliar Stative Past Past Participle (Verbal Adjective) Mood

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 133 Matthew 4:18-5:20

Notes on the Greek New Testament Week 133 Matthew 4:18-5:20 Notes on the Greek New Testament Week 133 Matthew 4:18-5:20 Day 661: Matthew 4:18-22 Verse 18 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίµωνα τὸν λεγόµενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν

Διαβάστε περισσότερα

LANDMARK BAPTIST COLLEGE VERBAL PLENARY INSPIRATION VS MODERNIST PARAPHRASE A PROJECT SUBMITTED TO DR. PHIL STRINGER IN PARTIAL FULFILLMENT OF

LANDMARK BAPTIST COLLEGE VERBAL PLENARY INSPIRATION VS MODERNIST PARAPHRASE A PROJECT SUBMITTED TO DR. PHIL STRINGER IN PARTIAL FULFILLMENT OF LANDMARK BAPTIST COLLEGE VERBAL PLENARY INSPIRATION VS MODERNIST PARAPHRASE A PROJECT SUBMITTED TO DR. PHIL STRINGER IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE COURSE BI-300 INSPIRATION OF SCRIPTURE

Διαβάστε περισσότερα