Blessed is our God always, now and ever, and to the ages of ages. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Blessed is our God always, now and ever, and to the ages of ages. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων."

Transcript

1 ΙΕΡΕΥΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΙΕΡΕΥΣ (Ἀµήν.) Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡµῖν καὶ καθάρισον ἡµᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῷσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡµῶν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ (Ἀµήν.) Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός, ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς. (ἐκ γʹ) Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡµᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁµαρτίαις ἡµῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνοµίας ἡµῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡµῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέληµά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον. Καὶ PRIEST Blessed is our God always, now and ever, and to the ages of ages. PRIEST (Amen.) Glory to You, our God. Glory to You. Heavenly King, Comforter, Spirit of Truth, present in all places and filling all things, treasury of good things and giver of life: come; take Your abode in us; cleanse us of every stain, and save our souls, O Good one. READER (Amen.) Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. (3) Spirit. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. All-holy Trinity, have mercy on us. Lord, forgive our sins. Master, pardon our transgressions. Holy One, visit and heal our infirmities for your name's sake. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Spirit. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass 1

2 ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν. Καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ΙΕΡΕΥΣ Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναµις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. PRIEST For thine is the Kingdom and the power and the glory of the Father, and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ READER Ἀµήν. Κύριε, ἐλέησον. (ιβʹ) Amen. Lord, have mercy. (12) Δεῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν τῷ Βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν αὐτῷ, Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡµῶν. Spirit. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. Come, let us worship and bow down before God our King. Come, let us worship and bow down before Christ God our King. Come, let us worship and bow down before Him, Christ our King and God. Ψαλµὸς Nʹ (50). Psalm 50 (51). Ἐλέησόν µε, ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός Have mercy on me, O God, according σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρµῶν to Your great mercy; and according to the σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόµηµά µου. Ἐπὶ πλεῖον abundance of Your compassion, blot out my πλῦνόν µε ἀπὸ τῆς ἀνοµίας µου, καὶ απὸ transgression. Wash me thoroughly from my τῆς ἁµαρτίας µου καθάρισόν µε. Ὅτι τὴν lawlessness and cleanse me from my sin. for ἀνοµίαν µου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁµαρτία I know my lawlessness, and my sin is always µου ἐνώπιόν µού ἐστι διὰ παντός. Σοὶ before me. Against You only have I sinned µόνῳ ἥµαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν and done evil in Your sight; that You may be σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς justified in Your words, and overcome when λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. You are judged. for behold, I was conceived Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνοµίαις συνελήφθην, καὶ ἐν in transgressions, and in sins my mother bore ἁµαρτίαις ἐκίσσησέ µε ἡ µήτηρ µου. Ἰδοὺ me. Behold, You love truth; You showed γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ me the unknown and secret things of Your 2

3 τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς µοι. Ραντιεῖς µε ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσοµαι, πλυνεῖς µε, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσοµαι. Ἀκουτιεῖς µοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωµένα. Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁµαρτιῶν µου καὶ πάσας τὰς ἀνοµίας µου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐµοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦµα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις µου. Μὴ ἀπορρίψῃς µε ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ το Πνεῦµά σου τὸ ἅγιον µὴ ἀντανέλῃς ἀπ' ἐµοῦ. Ἀπόδος µοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύµατι ἡγεµονικῷ στήριξόν µε. Διδάξω ἀνόµους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. Ρῦσαί µε ἐξ αἱµάτων, ὁ Θεὸς, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας µου ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά µου τὴν δικαιοσύνην σου. Κύριε, τὰ χείλη µου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόµα µου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν ὁλοκαυτώµατα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦµα συντετριµµένον, καρδίαν συντετριµµένην καὶ τεταπεινωµένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδοµηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήµ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώµατα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου µόσχους. wisdom. You shall sprinkle me with hyssop, and I will be cleansed; You shall wash me, and I will be made whiter than snow. You shall make me hear joy and gladness; my bones that were humbled shall greatly rejoice. Turn Your face from my sins, and blot out all my transgressions. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Do not cast me away from Your presence, and do not take Your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of Your salvation, and uphold me with Your guiding Spirit. I will teach transgressors Your ways, and the ungodly shall turn back to You. Deliver me from bloodguiltiness, O God, the God of my salvation, and my tongue shall greatly rejoice in Your righteousness. O Lord, You shall open my lips, and my mouth will declare Your praise. for if You desired sacrifice, I would give it; You will not be pleased with whole burnt offerings. A sacrifice to God is a broken spirit, a broken and humbled heart God will not despise. Do good, O Lord, in Your good pleasure to Zion, and let the walls of Jerusalem be built; then you will be pleased with a sacrifice of righteousness, with offerings and whole burnt offerings; then shall they offer young bulls on Your altar. Ψαλµὸς ΞΘʹ (69). Psalm 69 (70). Ὁ Θεός, εἰς τὴν βοήθειάν µου O God, make haste to help me. May πρόσχες, Κύριε, εἰς τὸ βοηθῆσαί those Who seek my soul be dishonored and µοι σπεῦσον. Αἰσχυνθήτωσαν καὶ shamed; may those Who plot evils against ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν me be turned back and disgraced; may those µου. Ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω, be turned back immediately Who shame καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ βουλόµενοί me, saying, "Well done! Well done!" May all µοι κακά. Ἀποστραφήτωσαν παραυτίκα Who seek You greatly rejoice and be glad in 3

4 αἰσχυνόµενοι, οἱ λέγοντές µοι Εὖγε, εὖγε. Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθήτωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες, οἱ ζητοῦντές σε, ὁ Θεός, καὶ λεγέτωσαν διαπαντός Μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος, οἱ ἀγαπῶντες τὸ σωτήριόν σου. Ἐγὼ δὲ πτωχός εἰµι καὶ πένης, ὁ Θεός, βοήθησόν µοι Βοηθός µου καὶ ῥύστης µου εἶ σύ, Κύριε, µὴ χρονίσῃς. You, and let those Who love Your salvation always say, "Let God be magnified." but I am poor and needy; O God, help me. You are my helper and deliverer, O Lord; do not delay. Ψαλµὸς ΡΜΒʹ (142). Psalm 142 (143). Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς µου, O Lord, hear my prayer; give ear to my ἐνώτισαι τὴν δέησίν µου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, supplication in Your truth; answer me in Your εἰσάκουσόν µου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου καὶ righteousness; do not enter into judgment µὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν µετὰ τοῦ δούλου σου, with Your servant, for no one living shall ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν. become righteous in Your sight. For the Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν µου, enemy persecuted my soul; he humbled my ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν µου, ἐκάθισέ life to the ground; he caused me to dwell µε ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος καὶ in dark places as one long dead, and my ἠκηδίασεν ἐπ' ἐµὲ τὸ πνεῦµά µου, ἐν ἐµοὶ spirit was in anguish within me; my heart ἐταράχθη ἡ καρδία µου. Ἐµνήσθην ἡµερῶν was troubled within me. I remembered the ἀρχαίων, ἐµελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις days of old, and I meditated on all Your σου, ἐν ποιήµασι τῶν χειρῶν σου ἐµελέτων. works; I meditated on the works of Your Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς µου ἡ ψυχή hands. I spread out my hands to You; my soul µου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. Ταχὺ εἰσάκουσόν thirsts for You like a waterless land. Hear me µου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦµά µου. Μὴ speedily, O Lord; my spirit faints within me; ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ἐµοῦ, turn not Your face from me, lest I become καὶ ὁµοιωθήσοµαι τοῖς καταβαίνουσιν like those who go down into the pit. Cause εἰς λάκκον. Ἀκουστὸν ποίησόν µοι τὸ me to hear Your mercy in the morning, for πρωῒ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα. I hope in You; make me know, O Lord, the Γνώρισόν µοι, Κύριε, ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσοµαι, way wherein I should walk, for I lift up my ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν µου. Ἐξελοῦ soul to You. Deliver me from my enemies, O µε ἐκ τῶν ἐχθρῶν µου, Κύριε, ὅτι πρὸς Lord, for to You I flee for refuge. Teach me σὲ κατέφυγον. Δίδαξόν µε τοῦ ποιεῖν to do Your will, for You are my God; Your τὸ θέληµά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός µου. Τὸ good Spirit shall guide me in the land of πνεῦµά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει µε ἐν γῇ uprightness. for Your name's sake, O Lord, εὐθείᾳ ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου, Κύριε, give me life; in Your righteousness You shall ζήσεις µε, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ bring my soul out of affliction. In Your mercy θλίψεως τὴν ψυχήν µου καὶ ἐν τῷ ἐλέει You shall destroy my enemies; You shall σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς µου καὶ 4

5 ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν µου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σου εἰµι. ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. Ὑµνοῦµέν σε, εὐλογοῦµέν σε, προσκυνοῦµέν σε, δοξολογοῦµέν σε, εὐχαριστοῦµέν σοι, διὰ τὴν µεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ Κύριε Υἱὲ µονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦµα. Κύριε ὁ Θεός, ὁ Ἀµνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁµαρτίαν τοῦ κόσµου, ἐλέησον ἡµᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁµαρτίας τοῦ κόσµου. Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡµῶν, ὁ καθήµενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡµᾶς. Ὅτι σὺ εἶ µόνος Ἅγιος, σὺ εἶ µόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀµήν. Καθ' ἑκάστην ἑσπέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνοµά σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡµῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα Κύριε, ἐλέησόν µε ἴασαι τὴν ψυχήν µου, ὅτι ἥµαρτόν σοι. Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον δίδαξόν µε τοῦ ποιεῖν τὸ θέληµά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός µου. Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς ἐν τῷ φωτί σου ὀψόµεθα φῶς. Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε. Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ἀναµαρτήτους φυλαχθῆναι ἡµᾶς. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡµῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασµένον τὸ ὄνοµά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀµήν. Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡµᾶς, καθάπερ ἠλπίσαµεν ἐπὶ σέ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα συνέτισόν µε τὰ δικαιώµατά utterly destroy all who afflict my soul, for I am Your servant. DOXOLOGY Glory to God in the highest, and on earth peace, good will to men. We praise you, we bless you, we worship you, we glorify you, and we thank you, for your great glory. Lord, King, Heavenly God, Father Almighty; onlybegotten Son, Lord Jesus Christ and Holy Spirit. Lord God, the Lamb of God, the Son of the Father, who take away the sin of the world, have mercy on us, you who take away the sins of the world. Accept our supplication, you who sit at the right of the Father, and have mercy on us. For you are the only Holy One, you are the only Lord, Jesus Christ, to the glory of God the Father. Amen. Every evening I shall bless you, and I shall praise your name forever, and unto the ages of ages. Lord, you have become for us a refuge from generation to generation. I have said: Lord, have mercy on me, heal my soul, for I have sinned against you. Lord, to you I have fled; teach me to do your will, for you are my God. For with you is the fountain of life; in your light we shall see light. Extend your mercy to those who know you. Grant, O Lord, that in this night we may be kept without sin. Blessed are you, O Lord, the God of our Fathers, and praised and glorified is your name unto the ages. Amen. Let your mercy, Lord, come upon us, just as we have hoped in you. Blessed are you, O Lord, teach me your commandments. Blessed are you, O Master, make me understand your commandments. Blessed are you, O Holy One, enlighten me with your commandments. Lord, your mercy remains forever, do not turn away from the 5

6 σου. Εὐλογητός εἶ, Ἅγιε φώτισόν µε τοῖς δικαιώµασί σου. Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου µὴ παρίδῃς. Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕµνος, σοὶ δόξα πρέπει, τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν µονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁµοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Τὸν δι' ἡµᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡµετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύµατος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡµῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡµέρα κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόµενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόµενον µετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόµενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συµπροσκυνούµενον καὶ συνδοξαζόµενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. Εἰς µίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁµολογῶ ἓν βάπτισµα εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν works of your hands. To you belongs praise, to you belongs a hymn, to you belongs glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and ever and to the ages of ages. Amen. THE CREED I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth and of all things visible and invisible. And in one Lord Jesus Christ, the only-begotten Son of God, begotten of the Father before all ages. Light of Light, true God of true God, begotten not created, of one essence with the Father through Whom all things were made. Who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate. He suffered and was buried. And He rose on the third day, according to the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. And He will come again with glory to judge the living and dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the Creator of life, Who proceeds from the Father, Who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, Who spoke through the prophets. In one, holy, catholic, and apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. (GOA) 6

7 νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ µέλλοντος αἰῶνος. Ἀµήν. COMPLINE on Saturday, March 7 Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς µακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειµακάριστον καὶ παναµώµητον καὶ µητέρα τοῦ Θεοῦ ἡµῶν. Τὴν τιµιωτέραν τῶν Χερουβεὶµ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείµ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ µεγαλύνοµεν. ΧΟΡΟΣ Ὁ Κανὼν τοῦ Ἀακαθίστου οὗ ἡ Ἀκροστιχίς ἄνευ τῶν Εἱρµῶν Χαρᾶς δοχεῖον, σοὶ πρέπει χαίρειν µόνη, Ἰωσήφ. Ποίηµα Ἰωσήφ τοῦ Ὑµνογράφου. ᾨδὴ αʹ. Ἦχος δʹ. Ὁ Εἱρµός. Ἀνοίξω τὸ στόµα µου, καὶ πληρωθήσεται Πνεύµατος, καὶ λόγον ἐρεύξοµαι, τῇ Βασιλίδι Μητρί, καὶ ὀφθήσοµαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, καὶ ᾄσω γηθόµενος, ταύτης τὰ θαύµατα. (δίς) Τροπάρια. Χριστοῦ βίβλον ἔµψυχον, ἐσφραγισµένην σε Πνεύµατι, ὁ µέγας Ἀρχάγγελος, Ἁγνὴ θεώµενος, ἐπεφώνει σοι Χαῖρε χαρὰς δοχεῖον, δι' ἧς τῆς Προµήτορος ἀρὰ λυθήσεται. It is truly right to call you blessed, O Theotokos, the ever-blessed and all-blameless one, and the Mother of our God. Great in honor than the Cherubim, and in glory greater beyond compare than the Seraphim, you without corruption gave birth to God the Word and are truly Theotokos. You do we magnify. CHOIR The Canon of the Akathist By Joseph the Hymnographer. Ode i. Mode 4. Heirmos. My mouth shall I open wide, * and it will thus be with Spirit filled. * A word shall I then pour out * unto the Mother and Queen. * I will joyously * attend the celebration * and sing to her merrily, * lauding her miracles. (2) Troparia. O Maiden and Virgin pure, the great Archangel beholding you, the animate book of Christ, which by the Spirit was sealed, did exclaim to you: Rejoice, O joy's container, through whom shall the curse upon the primal mother be loosed. (SD) Ἀδὰµ ἐπανόρθωσις, χαῖρε Παρθένε Θεόνυµφε, τοῦ ᾍδου ἡ νέκρωσις, χαῖρε πανάµωµε, τὸ παλάτιον, τοῦ µόνου Βασιλέως, χαῖρε θρόνε πύρινε, τοῦ Παντοκράτορος. Rejoice, Virgin Bride of God, the restoration of fallen man, the mortification of Hades, O blameless one, and the palace of the only King and Sovereign, rejoice. Fiery throne of the Ruler of all, rejoice. (SD) 7

8 Ῥόδον τὸ ἀµάραντον, χαῖρε ἡ µόνη βλαστήσασα, τὸ µῆλον τὸ εὔοσµον, χαῖρε ἡ τέξασα, τὸ ὀσφράδιον, τοῦ πάντων Βασιλέως, χαῖρε ἀπειρόγαµε, κόσµου διάσωσµα. Ἁγνείας θησαύρισµα, χαῖρε δι' ἧς ἐκ τοῦ πτώµατος, ἡµῶν ἐξανέστηµεν, χαῖρε ἡδύπνοον, κρίνον Δέσποινα, πιστοὺς εὐωδιάζον θυµίαµα εὔοσµον, µύρον πολύτιµον. ᾨδὴ γʹ. Ὁ Εἱρµός. Τοὺς σοὺς ὑµνολόγους Θεοτόκε, ὡς ζῶσα καὶ ἄφθονος πηγή, θίασον συγκροτήσαντας πνευµατικόν, στερέωσον καὶ ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ σου, στεφάνων δόξης ἀξίωσον. (δίς) Τροπάρια. Στάχυν ἡ βλαστήσασα τὸν θεῖον, ὡς χώρα ἀνήροτος σαφῶς, χαῖρε ἔµψυχε τράπεζα, ἄρτον ζωῆς χωρήσασα, χαῖρε τοῦ ζῶντος ὕδατος, πηγὴ ἀκένωτος Δέσποινα. Spirit. Rejoice, you the only one who budded forth the unfading rose. Rejoice, who have given birth unto the sweet apple tree. Of the King of all the aromatic balsam, rejoice, O unwedded Maid, the world's deliverance. (SD) Both now and ever and to the ages of ages. Amen. O treasure of chastity, rejoice; through you we have risen up from out of our fall. Rejoice, sweet smelling lily that sends forth its fragrant scent, O Lady, to the faithful; aromatic incense and costly anointing oil. (SD) Ode iii. Heirmos. Establish your servants who extol you, * O Mother of God, for they have formed * a spiritual choir for you * the living and abundant fount; * and crowns of glory graciously * in your divine glory grant to them. (2) Troparia. The land that has tillered the divine stalk while clearly continuing untilled, rejoice, O table animate that held the holy bread of life. Rejoice, O never empty fount of living water, O blessed one. (SD) Δάµαλις τὸν µόσχον ἡ τεκοῦσα, τὸν ἄµωµον, χαῖρε τοῖς πιστοῖς, χαῖρε ἀµνὰς κυήσασα, Θεοῦ ἀµνὸν τὸν αἴροντα, κόσµου παντὸς τὰ πταίσµατα, χαῖρε θερµὸν ἱλαστήριον. The heifer that mothered for the faithful the unblemished Bullock, O rejoice. Rejoice, the ewe that yeaned the Lamb of God Who takes away the sins of all the world. O mercy seat, rejoice, who fervently expiate. (SD) 8

9 Ὄρθρος φαεινὸς χαῖρε ἡ µόνη, τὸν Ἥλιον φέρουσα Χριστόν, φωτὸς κατοικητήριον, χαῖρε τὸ σκότος λύσασα, καὶ τοὺς ζοφώδεις δαίµονας, ὁλοτελῶς ἐκµειώσασα. Χαῖρε πύλη µόνη ἣν ὁ Λόγος, διώδευσε µόνος ἡ µοχλούς, καὶ πύλας ᾍδου Δέσποινα, τῷ τόκῳ σου συντρίψασα, χαῖρε ἡ θεία εἴσοδος, τῶν σῳζοµένων πανύµνητε. Spirit. The luminous morning that alone brings Christ the Sun of Righteousness, rejoice. O dwelling place of light, rejoice; dispeller of the dark, rejoice. For you diminished utterly the darkened demons of Lucifer. (SD) Both now and ever and to the ages of ages. Amen. Rejoice, only veritable east gate that only the Logos has gone through. Rejoice, for in your giving birth you shattered Hades' bars and gates. All-lauded one, rejoice, divine entrance of those who are being saved. (SD) ᾨδὴ δʹ. Ὁ Εἱρµός. Ὁ καθήµενος ἐν δόξῃ, ἐπὶ θρόνου Θεότητος, ἐν νεφέλῃ κούφῃ, ἦλθεν Ἰησοῦς ὁ ὑπέρθεος, τῇ ἀκηράτῳ παλάµῃ καὶ διέσωσε, τοὺς κραυγάζοντας δόξα Χριστὲ τῇ δυνάµει σου. Τροπάρια. Ἐν φωναῖς ᾀσµάτων πίστει, σοὶ βοῶµεν Πανύµνητε Χαῖρε πῖον ὄρος, καὶ τετυρωµένον ἐν Πνεύµατι, χαῖρε λυχνία καὶ στάµνε, Μάννα φέρουσα, τὸ γλυκαῖνον, τὰ τῶν εὐσεβῶν αἰσθητήρια. Ode iv. Heirmos. He who sits in holy glory * on the throne of Divinity, * on a swift and light cloud, * Jesus, has arrived, the surpassing God, * and by the might of His undefiled hand has saved * those who cry aloud: * Glory, O Christ, to Your power be. Troparia. Unto you in songful voices do we loyally say, rejoice, mountain rich and curdled in the Holy Spirit, all-lauded one. Rejoice, O sevenbranched lamp stand and the golden jar with the manna that sweetens the senses of pious folk. (SD) Ἱλαστήριον τοῦ κόσµου, χαῖρε ἄχραντε Δέσποινα, χαῖρε κλῖµαξ γῆθεν, πάντας ἀνυψώσασα χάριτι, χαῖρε ἡ γέφυρα ὄντως, ἡ µετάγουσα, ἐκ θανάτου πάντας, πρὸς ζωήν τοὺς ὑµνοῦντάς σε. O rejoice, untainted Lady. Mercy seat for the world, rejoice, ladder elevating everyone from earth by an act of grace. Rejoice, O heavenly bridge that is conveying from death unto life, in truth, all those who chant hymns of praise to you. (SD) 9

10 Οὐρανῶν ὑψηλοτέρα, χαῖρε γῆς τὸ θεµέλιον, ἐν τῇ σῇ νηδύϊ, Ἄχραντε ἀκόπως βαστάσασα, χαῖρε κογχύλη πορφύραν θείαν βάψασα, ἐξ αἱµάτων σου, τῷ Βασιλεῖ τῶν Δυνάµεων. More exalted than the heavens, O immaculate Maid, rejoice, as the one who carried earth's Foundation painlessly in your womb. Rejoice, O murex who dyed in your own virgin blood the divine purple robe worn by the King of angelic hosts. (SD) Νοµοθέτην ἡ τεκοῦσα, ἀληθῶς χαῖρε Δέσποινα, τὸν τὰς ἀνοµίας, πάντων δωρεὰν ἐξαλείφοντα, ἀκατανόητον βάθος, ὕψος ἄρρητον, ἀπειρόγαµε, δι' ἧς ἡµεῖς ἐθεώθηµεν. Spirit. Lady, truly you gave birth to the divine Giver of the law Who erases freely everybody's record of lawlessness. Incomprehensible depth and height unspeakable, O unwedded Maid, rejoice, through whom we are deified. (SD) Σὲ τὴν πλέξασαν τῷ κόσµῳ, ἀχειρόπλοκον στέφανον, ἀνυµνολογοῦµεν Χαῖρέ σοι Παρθένε κραυγάζοντες τὸ φυλακτήριον πάντων καὶ χαράκωµα, καὶ κραταίωµα, καὶ ἱερὸν καταφύγιον. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. We extol you who have woven the notwoven-by-human-hands crown of hope and glory for the world, O Virgin, and say, rejoice, to you the fortification and the citadel and protective wall and sacred refuge for everyone. (SD) ᾨδὴ εʹ. Ὁ Εἱρµός. Ἐξέστη τὰ σύµπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ σου σὺ γὰρ ἀπειρόγαµε Παρθένε, ἔσχες ἐν µήτρᾳ, τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν, καὶ τέτοκας ἄχρονον Υἱόν, πᾶσι τοῖς ὑµνοῦσί σε, σωτηρίαν βραβεύοντα. Τροπάρια. Ὁδὸν ἡ κυήσασα, ζωῆς χαῖρε Πανάµωµε, ἡ κατακλυσµοῦ τῆς ἁµαρτίας, σώσασα κόσµον, χαῖρε Θεόνυµφε, ἄκουσµα Ode v. Heirmos. Amazed was the universe * by your divine magnificence. * For while never consummating wedlock, * you held, O Virgin, the God of all in your womb, * and gave birth unto a timeless Son * Who awards salvation to * all who chant hymns of praise to you. Troparia. Rejoice, for you carried in your womb the Way that leads to life. Bride of God, rejoice, all-blameless Maiden who saved the world from the flood of sin. Rejoice, awe-inspiring 10

11 καὶ λάληµα φρικτόν, χαῖρε ἐνδιαίτηµα, τοῦ Δεσπότου τῆς κτίσεως. Ἰσχὺς καὶ ὀχύρωµα, ἀνθρώπων χαῖρε Ἄχραντε, τόπε ἁγιάσµατος τῆς δόξης, νέκρωσις ᾍδου, νυµφὼν ὁλόφωτε, χαῖρε τῶν Ἀγγέλων χαρµονή, χαῖρε ἡ βοήθεια, τῶν πιστῶς δεοµένων σου. message and report, habitation of the One who is Lord of creation all. (SD) The might and the fortress of the human race, O spotless one, O rejoice, the holy place of glory, slayer of Hades, the bridal chamber of light. Delight of the Angels, O rejoice. Helper of the ones who pray to you faithfully, O rejoice. (SD) Πυρίµορφον ὄχηµα, τοῦ Λόγου χαῖρε Δέσποινα, ἔµψυχε Παράδεισε τὸ ξύλον, ἐν µέσῳ ἔχων ζωῆς τὸν Κύριον, οὗ ὁ γλυκασµὸς ζωοποιεῖ, πίστει τοὺς µετέχοντας, καὶ φθορᾷ ὑποκύψαντας. The fiery chariot of God the Logos, O rejoice; Lady, living paradisal garden which in its center contains the tree of life, the Lord Whose deliciousness gives life unto those who eat with faith, who were subject unto decay. (SD) Ῥωννύµενοι σθένει σου, πιστῶς ἀναβοῶµέν σοι Χαῖρε πόλις τοῦ Παµβασιλέως, δεδοξασµένα, καὶ ἀξιάκουστα, περὶ ἧς λελάληνται σαφῶς, ὄρος ἁλατόµητον, χαῖρε βάθος ἀµέτρητον. Spirit. Your power enheartens us. We loyally cry out, rejoice, unto you the city of the great King, about which glorious and remarkable things perspicuously have been declared. O unquarried mountain and depth unfathomable, rejoice. (SD) Εὐρύχωρον σκήνωµα, τοῦ Λόγου χαῖρε Ἄχραντε, κόχλος ἡ τόν, θεῖον µαργαρίτην, προαγαγοῦσα, χαῖρε πανθαύµαστε, πάντων πρὸς Θεὸν καταλλαγὴ τῶν µακαριζόντων σε, Θεοτόκε ἑκάστοτε. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. Rejoice, O Immaculate, the spacious dwelling of the Word; oyster that produces the divine Pearl. Rejoice, O Lady, exceeding wonderful; reconciliation with the Lord for all who beatify you the Mother of God each day. (SD) ᾨδὴ Ϛʹ. Ὁ Εἱρµός. Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιµον, τελοῦντες ἑορτὴν οἱ θεόφρονες, τῆς Θεοµήτορος, δεῦτε τάς χεῖρας κροτήσωµεν, Ode vi. Heirmos. Let us possessed of a godly mind, * observing this divine and all-venerable feast in honor of * the Theotokos, come clap our 11

12 τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Θεὸν δοξάζοντες. (δίς) Τροπάρια. Παστὰς τοῦ Λόγου ἀµόλυντε, αἰτία τῆς τῶν πάντων θεώσεως, χαῖρε Πανάχραντε, τῶν Προφητῶν περιήχηµα, χαῖρε τῶν Ἀποστόλων, τὸ ἐγκαλλώπισµα. hands, * while glorifying God who was truly born of her. (2) Troparia. The undefiled chamber of the Word, for all the cause of deification, O Immaculate, rejoice. The Prophets' echoing prophesy, rejoice, and the adornment of the Apostles all. (SD) Ἐκ σοῦ ἡ δρόσος ἀπέσταξε, φλογµὸν πολυθεΐας ἡ λύσασα ὅθεν βοῶµέν σοι Χαῖρε, ὁ πόκος ὁ ἔνδροσος, ὃν Γεδεὼν Παρθένε, προεθεάσατο. From you has dripped the refreshing Dew, undoing polytheism's fever, and we therefore say to you: Rejoice, the fleece that was wondrously bedewed, O holy Virgin, which Gideon foresaw. (SD) Ἰδού σοι Χαῖρε κραυγάζοµεν λιµὴν ἡµῖν γενοῦ θαλαττεύουσι καὶ ὁρµητήριον, ἐν τῷ πελάγει τῶν θλίψεων, καὶ τῶν σκανδάλων πάντων, τοῦ πολεµήτορος. Spirit. Behold, we cry unto you, rejoice. Become for us a harbor and anchorage, for we are tossed about upon the sea of adversities and of the many scandals of him who wars with us. (SD) Χαρᾶς αἰτία χαρίτωσον, ἡµῶν τὸν λογισµὸν τοῦ κραυγάζειν σοι Χαῖρε ἡ ἄφλεκτος βάτος νεφέλη Ὁλόφωτε, ἡ τοὺς πιστοὺς ἀπαύστως, ἐπισκιάζουσα. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. O cause and reason for holy joy, cause holy grace to shine on our reasoning that we may cry, rejoice, O unconsumed bush and shining cloud that overshadows ceaselessly the believers all. (SD) ᾨδὴ ζʹ. Ὁ Εἱρµός. Οὐκ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες, παρὰ τὸν Κτίσαντα, ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλήν, ἀνδρείως πατήσαντες, χαίροντες ἔψαλλον. Ὑπερύµνητε, ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. Ode vii. Heirmos. Godly-minded three * did not adore created things * in the Creator's stead, * but bravely trampling upon * the threat of the furnace fire chanted joyfully: * "O supremely 12

13 praised * and most exalted Lord and God * of the fathers, You are blessed." Τροπάρια. Ἀνυµνοῦµέν σε, βοῶντες Χαῖρε ὄχηµα, Ἡλίου τοῦ νοητοῦ, ἄµπελος ἀληθινή, τὸν βότρυν τὸν πέπειρον, ἡ γεωργήσασα, οἶνον στάζοντα, τὸν τὰς ψυχὰς εὐφραίνοντα, τῶν πιστῶς σε δοξαζόντων. Troparia. We sing hymns to you and shout: Rejoice, O chariot of the intelligible Sun. Rejoice, O veritable vine that cultured the ripened cluster dripping with wine, making glad the hearts and souls of all who faithfully praise and glorify you daily. (SD) Ἰατῆρα, τῶν ἀνθρώπων ἡ κυήσασα χαῖρε Θεόνυµφε, ἡ ῥάβδος ἡ µυστική, ἄνθος τὸ ἀµάραντον, ἡ ἐξανθήσασα, χαῖρε Δέσποινα, δι' ἧς χαρᾶς πληρούµεθα, καὶ ζωὴν κληρονοµοῦµεν. Bride of God, rejoice, who carried in your womb the Healer of the human race. Rejoice, O mystical rod that blossomed the flower that will never wilt away. O Lady, rejoice, through whom we are fulfilled with joy and inherit life eternal. (SD) Ῥητορεύουσα, οὐ σθένει γλῶσσα Δέσποινα, ὑµνολογῆσαί σε ὑπὲρ γὰρ τὰ Σεραφείµ, ὑψώθης κυήσασα, τὸν Βασιλέα Χριστόν, ὃν ἱκέτευε, πάσης νῦν βλάβης ῥύσασθαι, τοὺς πιστῶς σε προσκυνοῦντας. Insufficient is the tongue of any orator for hymns extolling you who were exalted above the Seraphim, having given birth to Christ the King; Whom, O Lady, beseech to rescue now from every harm those who bow in faith before you. (SD) Εὐφηµεῖ σε, µακαρίζοντα τὰ πέρατα, καὶ ἀνακράζει σοι Χαῖρε ὁ τόµος ἐν ᾧ, δακτύλῳ ἐγγέγραπται, Πατρὸς ὁ Λόγος Ἁγνή, ὃν ἱκέτευε, βίβλῳ ζωῆς τοὺς δούλους σου, καταγράψαι Θεοτόκε. Spirit. The ends of the earth extol you and pronounce you blest, and they cry out to you: Rejoice, the tablet on which, O pure one, the Word was by the Father's hand inscribed. Intercede with Him, O Theotokos, to enroll in the book of life your servants. (SD) Amen. Both now and ever and to the ages of ages. 13

14 Ἱκετεύοµεν, οἱ δοῦλοί σου καὶ κλίνοµεν, γόνυ καρδίας ἡµῶν Κλῖνον τὸ οὖς σου, Ἁγνή, καὶ σῶσον τοὺς θλίψεσι, βυθιζοµένους ἡµᾶς, καὶ συντήρησον, πάσης ἐχθρῶν ἁλώσεως, τὴν σὴν Πόλιν Θεοτόκε. We your servants now beseech you and we bend the knee of our heart to you. O pure one, lend us an ear, and save us, for we are drowning in adversities. And your City redeem, O Theotokos, from the hands of the infidel invaders. (SD) ᾨδὴ ηʹ. Ὁ Εἱρµός. Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καµίνῳ, ὁ τόκος τῆς Θεοτόκου διεσώσατο, τότε µὲν τυπούµενος, νῦν δὲ ἐνεργούµενος, τὴν οἰκουµένην ἅπασαν, ἀγείρει ψάλλουσαν. Τὸν Κύριον ὑµνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Τροπάρια. Νηδύϊ τὸν Λόγον ὑπεδέξω, τὸν πάντα βαστάζοντα ἐβάστασας, γάλακτι ἐξέθρεψας, νεύµατι τὸν τρέφοντα, τὴν οἰκουµένην ἅπασαν, Ἁγνὴ ᾧ ψάλλοµεν Τὸν Κύριον ὑµνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Ode viii. Heirmos. Pious Servants stood within the furnace. * The Son of the Theotokos went and rescued them. * He who was prefigured then, * manifestly active now, * is gathering together the entire universe * to sing the hymn: * "O praise and supremely * exalt the Lord, O all you His works, unto the ages." Troparia. You welcomed into your womb the Logos; you held in your arms the One Who holds all things. With your milk you nourished Him Who by a nod gives nourishment, O purest Maiden, unto the entire universe; to Whom we sing: O praise and supremely exalt the Lord, O all you His works, unto the ages. (SD) Μωσῆς κατενόησεν ἐν βάτῳ, τὸ µέγα µυστήριον τοῦ τόκου σου. Παῖδες προεικόνισαν, τοῦτο ἐµφανέστατα µέσον πυρὸς ἱστάµενοι, καὶ µὴ φλεγόµενοι, ἀκήρατε ἁγία Παρθένε ὅθεν σε ὑµνοῦµεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. The glorious mystery of your childbirth did Moses perceive within the burning bush. Servants once in Babylon vividly prefigured this; for standing in the midst of fire they remained unburnt, O undefiled and all-holy Virgin. And therefore we extol you in hymns unto the ages. (SD) Οἱ πρῴην ἀπάτῃ γυµνωθέντες, στολὴν ἀφθαρσίας ἐνεδύθηµεν, τῇ κυοφορίᾳ σου, καὶ οἱ καθεζόµενοι, ἐν σκότει We who were left naked through beguilement have worn, through your pregnancy, the garment of incorruptibility; 14

15 παραπτώσεων, φῶς κατωπτεύσαµεν, φωτὸς κατοικητήριον, Κόρη ὅθεν σε ὑµνοῦµεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. and we who were sitting in the darkness of our errors now have contemplated the light, O dwelling place of light, holy Damsel. And therefore we extol you in hymns unto the ages. (SD) Νεκροὶ διὰ σοῦ ζωοποιοῦνται ζωὴν γὰρ τὴν ἐνυπόστατον ἐκύησας, εὔλαλοι οἱ ἄλαλοι, πρῴην χρηµατίζοντες, λεπροὶ ἀποκαθαίρονται, νόσοι διώκονται, πνευµάτων ἀερίων τὰ πλήθη, ἥττηνται Παρθένε, βροτῶν ἡ σωτηρία. Spirit. Deceased have been quickened through your power, for pregnant were you with life hypostasized. They who once were speechless now speak with newfound eloquence. Diseases are exterminated, lepers purified. The legions of the aerial spirits, O Virgin, are defeated, for you are man's salvation. (SD) Ἡ κόσµῳ τεκοῦσα σωτηρίαν, δι' ἧς ἀπὸ γῆς εἰς ὕψος ἤρθηµεν, χαίροις παντευλόγητε, σκέπη καὶ κραταίωµα, τεῖχος καὶ ὀχύρωµα, τῶν µελῳδούντων Ἁγνή. Τὸν Κύριον ὑµνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. O Birthgiver of the world's salvation, through you we are raised from earth unto the heights. Ever-blessed Maid, rejoice, fortress and protective veil, O pure one, the defense and the fortification of all who sing the hymn: O praise and supremely exalt the Lord, O all you His works unto the ages. (SD) ᾨδὴ θʹ. Ὁ Εἱρµός. Ἅπας γηγενής, σκιρτάτω τῷ πνεύµατι λαµπαδουχούµενος, πανηγυριζέτω δέ, αὔλων Νόων φύσις γεραίρουσα, τὰ ἱερὰ θαυµάσια τῆς Θεοµήτορος, καὶ βοάτω Χαίροις παµµακάριστε, Θεοτόκε Ἁγνὴ ἀειπάρθενε. Τροπάρια. Ἵνα σοι πιστοί, τὸ Χαῖρε κραυγάζωµεν, οἱ διὰ σοῦ τῆς χαρᾶς, µέτοχοι γενόµενοι, τῆς ἀϊδίου, ῥῦσαι ἡµᾶς πειρασµοῦ, βαρβαρικῆς Ode ix. Heirmos. All you born on earth, * with festival lamps in hand, in spirit leap for joy; * heavenly intelligences * of incorporeal Angels, celebrate * and honor thus the sacred feast of the Mother of God, * crying loudly: * O rejoice, all-blessed one, * ever-virgin and pure, who gave birth to God. Troparia. So that we may cry, rejoice, unto you through whom we faithful have become sharers of eternal joy, O Maiden, rescue us 15

16 ἁλώσεως, καὶ πάσης ἄλλης πληγῆς, διὰ πλῆθος, Κόρη παραπτώσεων, ἐπιούσης βροτοῖς ἁµαρτάνουσιν. from temptations all, barbarian invasions and from every other scourge, which are bound to follow on the multitude of transgressions committed by sinful man. (SD) Ὤφθης φωτισµός, ἡµῶν καὶ βεβαίωσις ὅθεν βοῶµέν σοι Χαῖρε ἄστρον ἄδυτον, εἰσάγον κόσµῳ, τὸν µέγαν Ἥλιον, χαῖρε Ἐδὲµ ἀνοίξασα, τὴν κεκλεισµένην Ἁγνή, χαῖρε στῦλε, πύρινε εἰσάγουσα, εἰς τὴν ἄνω ζωὴν τὸ ἀνθρώπινον. Since you have appeared, our light and our surety, we therefore shout to you: O unsetting star, rejoice, from which the great Sun emerged unto the world. Rejoice, O pure one, for you opened Eden closed of old. O rejoice, the fiery pillar ushering humankind out of bondage to life on high. (SD) Στῶµεν εὐλαβῶς, ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἡµῶν, καὶ ἐκβοήσωµεν Χαῖρε κόσµου Δέσποινα, χαῖρε Μαρία, Κυρία πάντων ἡµῶν, χαῖρε ἡ µόνη ἄµωµος, ἐν γυναιξὶ καὶ καλή, χαῖρε σκεῦος, µύρον τὸ ἀκένωτον, ἐπὶ σὲ κενωθὲν εἰσδεξάµενον. Come and let us stand reverently within the temple of our God and say: Mistress of the world, rejoice. Rejoice, O Mary, the Lady of us all. Rejoice, for among women you alone are blameless and fair; holy vessel which accepted the divine inexhaustible ointment poured over you. (SD) Ἡ περιστερά, ἡ τὸν ἐλεήµονα ἀποκυήσασα, χαῖρε ἀειπάρθενε Ὁσίων πάντων, χαῖρε τὸ καύχηµα, τῶν Ἀθλητῶν στεφάνωµα, χαῖρε ἁπάντων τε, τῶν Δικαίων, θεῖον ἐγκαλλώπισµα, καὶ ἡµῶν τῶν πιστῶν τὸ διάσωσµα. Spirit. Pure and guileless dove who brought forth the Lord of mercy as an olive branch, Ever-virgin, O rejoice. The boast of every devout monastic Saint, rejoice, the crown of laurel of the martyr athletes. Rejoice, the divine adornment of the righteous all, and for us the believers, deliverance. (SD) Φεῖσαι ὁ Θεός, τῆς κληρονοµίας σου, τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν, πάσας παραβλέπων νῦν, εἰς τοῦτο ἔχων, ἐκδυσωποῦσάν σε, τὴν ἐπὶ γῆς ἀσπόρως σε, κυοφορήσασαν, Both now and ever and to the ages of ages. Amen. Spare us, O our God, Your very inheritance, by overlooking now all of our iniquities, O Christ, accepting for this the fervent prayers of her who without seed conceived on earth and carried You Who 16

17 διὰ µέγα ἔλεος θελήσαντα, µορφωθῆναι Χριστέ, τὸ ἀλλότριον. in Your great mercy and Your love for man willed to take on the form that was not Your own. (SD) Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δʹ. Αὐτόµελον. Τῇ ὑπερµάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, Ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, Ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε. Ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσµάχητον, Ἐκ παντοίων µε κινδύνων ἐλευθέρωσον, Ἵνα κράζω σοι Χαῖρε νύµφη ἀνύµφευτε. ΣΤΑΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΙΕΡΕΥΣ Ἤκουσαν οἱ ποιµένες τῶν Ἀγγέλων ὑµνούντων τὴν ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν, καὶ δραµόντες ὡς πρὸς ποιµένα, θεωροῦσι τοῦτον ὡς ἀµνὸν ἄµωµον, ἐν τῇ γαστρὶ Μαρίας Βοσκηθέντα, ἣν ὑµνοῦντες εἶπον Χαῖρε, ἀµνοῦ καὶ ποιµένος µήτηρ, χαῖρε, αὐλὴ λογικῶν προβάτων. Χαῖρε, ἀοράτων ἐχθρῶν ἀµυντήριον, χαῖρε, Παραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον. Χαῖρε, ὅτι τὰ οὐράνια συναγάλλεται τῇ γῇ, χαῖρε, ὅτι τὰ ἐπίγεια συγχορεύει οὐρανοῖς. Χαῖρε, τῶν Ἀποστόλων τὸ ἀσίγητον στόµα, χαῖρε, τῶν ἀθλοφόρων τὸ ἀνίκητον θάρσος. Χαῖρε, στερρόν τῆς πίστεως ἔρεισµα, χαῖρε, λαµπρόν τῆς χάριτος γνώρισµα. Kontakion. Mode pl. 4. Automelon. O Champion General, I your City now inscribe to you Triumphant anthems as the tokens of my gratitude, Being rescued from the terrors, O Theotokos. Inasmuch as you have power unassailable, From all kinds of perils free me, so that unto you I may cry aloud: Rejoice, O unwedded Bride. SECOND STANZA PRIEST Gloriously extolling the incarnate appearance of Christ did the shepherds hear the Angels. And running as though to a shepherd, they perceived Him to be as it were a blameless lamb that had been pastured in the womb of Mary whom they lauded saying: Rejoice, O Mother of the Lamb and Shepherd. Rejoice, O sheepfold of sheep with reason. Rejoice, who ward off invisible enemies. Rejoice, who open the portals of Paradise. Rejoice, for the things of heaven are now exulting with the earth. Rejoice, for the things of earth along with heaven dance for joy. Rejoice, indefatigable voice of the Apostles. Rejoice, undefeatable valiance of the Martyrs. Rejoice, the mighty foundation of faith. Rejoice, the bright indication of grace. 17

18 Χαῖρε, δι' ἧς ἐγυµνώθη ὁ ᾍδης, χαῖρε, δι' ἧς ἐνεδύθηµεν δόξαν. Χαῖρε, Νύµφη ἀνύµφευτε. ΧΟΡΟΣ Χαῖρε, Νύµφη ἀνύµφευτε. ΙΕΡΕΥΣ Θεοδρόµον ἀστέρα θεωρήσαντες Μάγοι, τῇ τούτου ἠκολούθησαν αἴγλῃ, καὶ ὡς λύχνον κρατοῦντες αὐτόν, δι' αὐτοῦ ἠρεύνων κραταιὸν ἄνακτα, καὶ φθάσαντες τὸν ἄφθαστον, ἐχάρησαν Αὐτῷ βοῶντες Ἀλληλούϊα. ΧΟΡΟΣ Ἀλληλούϊα. ΙΕΡΕΥΣ Ἴδον παῖδες Χαλδαίων, ἐν χερσί τῆς Παρθένου, τὸν πλάσαντα χειρί τοὺς ἀνθρώπους, καὶ Δεσπότην νοοῦντες αὐτόν, εἰ καὶ δούλου ἔλαβε µορφήν, ἔσπευσαν τοῖς δώροις θεραπεῦσαι καὶ βοῆσαι τῇ Εὐλογηµένῃ Χαῖρε, ἀστέρος ἀδύτου Μήτηρ, χαῖρε, αὐγὴ µυστικῆς ἡµέρας. Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τὴν κάµινον σβέσασα, χαῖρε, τῆς Τριάδος τοὺς µύστας φωτίζουσα. Χαῖρε, τύραννον ἀπάνθρωπον ἐκβαλοῦσα τῆς ἀρχῆς, χαῖρε, Κύριον φιλάνθρωπον ἐπιδείξασα Χριστόν. Χαῖρε, ἡ τῆς βαρβάρου λυτρουµένη θρησκείας, χαῖρε, ἡ τοῦ βορβόρου ῥυοµένη τῶν ἔργων. Rejoice, through whom is Hades divested. Rejoice, through whom we are vested in glory. Rejoice, O unwedded Bride. CHOIR Rejoice, O unwedded Bride. PRIEST Having visibly sighted the star proceeding Godward, the Magi followed after its brightness; and thereto clinging as to a light did they search thereby for a mighty King; and reaching the Unreachable they rejoiced and shouted to Him: Alleluia. (SD) CHOIR Alleluia. PRIEST In the hands of the Virgin saw the Chaldeans' children Him who fashioned mankind with His own hand; and perceiving that He was the Lord, even though He had taken the form of a slave, they hastened to pay tribute with gifts and salute the blessed Maiden: Rejoice, O Mother of the unsetting Star. Rejoice, O dawn of the mystical Day. Rejoice, who extinguished the furnace of fallacy. Rejoice, who enlighten initiates of the Trinity. Rejoice, for you have deposed the inhuman tyrant from his reign. Rejoice, for you have disclosed Christ the Lord who is humane. Rejoice, O redeemer from Magian religion. Rejoice, who deliver from the clay of the burdens. 18

19 Χαῖρε, πυρὸς προσκύνησιν παύσασα, χαῖρε, φλογὸς παθῶν ἀπαλλάτουσα. Χαῖρε, πιστῶν ὁδηγὲ σωφροσύνης, χαῖρε, πασῶν γενεῶν εὐφροσύνη. Χαῖρε, Νύµφη ἀνύµφευτε. ΧΟΡΟΣ Χαῖρε, Νύµφη ἀνύµφευτε. ΙΕΡΕΥΣ Κήρυκες θεοφόροι γεγονόντες οἱ Μάγοι, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Βαβυλῶνα, ἐκτελέσαντές σου τὸν χρησµὸν καὶ κηρύξαντές σε τὸν Χριστὸν ἅπασιν, ἀφέντες τὸν Ἡρῴδην ὡς ληρώδη, µὴ εἰδότα ψάλλειν Ἀλληλούϊα. Rejoice, for the cult of fire you terminate. Rejoice, from the flame of passions you liberate. Rejoice, the guide of believers to temperance. Rejoice, the gladness of all generations. Rejoice, O unwedded Bride. CHOIR Rejoice, O unwedded Bride. PRIEST Keeping to the oracles that bore on You, the Magi, having now become God-bearing heralds, proclaimed to all that You are the Christ as they journeyed back to their own country Babylon, abandoning Herod as a babbling king who knew not how to sing, Alleluia. (SD) ΧΟΡΟΣ Ἀλληλούϊα. ΙΕΡΕΥΣ Λάµψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ φωτισµὸν ἀληθείας, ἐδίωξας τοῦ ψεύδους τὸ σκότος τὰ γὰρ εἴδωλα ταύτης, Σωτήρ, µὴ ἐνέγκαντά σου τὴν ἰσχὺν πέπτωκεν, οἱ τούτων δὲ ῥυσθέντες ἐβόων πρὸς τὴν Θεοτόκον, Χαῖρε, ἀνόρθωσις τῶν ἀνθρώπων, χαῖρε, κατάπωσις τῶν δαιµόνων. Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τὴν πλάνην πατήσασα, χαῖρε, τῶν εἰδώλων τὸν δόλον ἐλέγξασα. Χαῖρε, θάλασσα ποντίσασα Φαραὼ τὸν νοητόν, χαῖρε, πέτρα ἡ ποτίσασα τοὺς διψῶντας τὴν ζωήν. CHOIR Alleluia. PRIEST Lightening in Egypt the true illumination, You dispelled the darkness of delusion; O Savior, for the idols thereof, unable to endure Your might, tumbled down, while they who were delivered from them shouted to the Theotokos: Rejoice, man's rehabilitation. Rejoice, the demons' ruination. Rejoice, who crushed the delusion of fallacy. Rejoice, who uncovered the ruse of idolatry. Rejoice, sea that caused the spiritual Pharaoh to drown. Rejoice, rock that gave those thirsting for life to drink. 19

20 Χαῖρε, πύρινε στῦλε, ὁδηγῶν τοὺς ἐν σκότει, χαῖρε, σκέπη τοῦ κόσµου, πλατυτέρα νεφέλης. Χαῖρε, τροφή τοῦ µάννα διάδοχε, χαῖρε, τρυφῆς ἁγίας διάκονε. Χαῖρε, ἡ Γῆ τῆς ἐπαγγελίας, χαῖρε, ἐξ ἧς ῥέει µέλι καὶ γάλα. Χαῖρε, Νύµφη ἀνύµφευτε. ΧΟΡΟΣ Χαῖρε, Νύµφη ἀνύµφευτε. ΙΕΡΕΥΣ Μέλλοντος Συµεῶνος τοῦ παρόντος αἰῶνος µεθίστασθαι τοῦ ἀπατεῶνος, ἐπεδόθης ὡς βρέφος αὐτῷ, ἀλλ' ἐγνώσθης τούτῳ καὶ Θεὸς τέλειος διόπερ ἐξεπλάγη σου τήν ἄρρητον σοφίαν, κράζων Ἀλληλούϊα. ΧΟΡΟΣ Ἀλληλούϊα. Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δʹ. Αὐτόµελον. Τῇ ὑπερµάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, Ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, Ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε. Ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσµάχητον, Ἐκ παντοίων µε κινδύνων ἐλευθέρωσον, Ἵνα κράζω σοι Χαῖρε νύµφη ἀνύµφευτε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός, ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς. (ἐκ γʹ) Rejoice, pillar of fire that guides those in darkness. Rejoice, shelter of the world that is wider than the cloud was. Rejoice, supplanting manna as edibles. Rejoice, supplying holy delectables. Rejoice, for you are the land of promise. Rejoice, from you flow the milk and the honey. Rejoice, O unwedded Bride. CHOIR Rejoice, O unwedded Bride. PRIEST Master, You were presented as a babe unto Symeon on the threshold of being transported out of this present beguiling age, but also perceived by him to be perfect God; for which cause did he marvel at Your ineffable wisdom, crying: Alleluia. (SD) CHOIR Alleluia. Kontakion. Mode pl. 4. Automelon. O Champion General, I your City now inscribe to you Triumphant anthems as the tokens of my gratitude, Being rescued from the terrors, O Theotokos. Inasmuch as you have power unassailable, From all kinds of perils free me, so that unto you I may cry aloud: Rejoice, O unwedded Bride. READER Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. (3) 20

21 Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡµᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁµαρτίαις ἡµῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνοµίας ἡµῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡµῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέληµά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον. Καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν. Καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ΙΕΡΕΥΣ Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναµις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Κοντάκιον. Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον Χριστέ, τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγµός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος. Spirit. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. All-holy Trinity, have mercy on us. Lord, forgive our sins. Master, pardon our transgressions. Holy One, visit and heal our infirmities for your name's sake. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Spirit. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. PRIEST For thine is the Kingdom and the power and the glory of the Father, and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. READER Amen. Kontakion. With the Saints give rest, O Christ, to the souls of Your servants where there is no pain, nor sorrow, nor suffering, but life everlasting. (HC) Κύριε, ἐλέησον. (µʹ) Lord, have mercy. (40) 21

22 Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς προσκυνούµενος καὶ δοξαζόµενος Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ µακρόθυµος, ὁ πολυέλεος, ὁ πολυεύσπλαγχνος, ὁ τοὺς δικαίους ἀγαπῶν καἰ τοὺς ἁµαρτωλοὺς ἐλεῶν, ὁ πάντας καλῶν πρὸς σωτηρίαν διά τῆς ἐπαγγελίας τῶν µελλόντων ἀγαθῶν, αὐτός Κύριε, πρόσδεξαι καὶ ἡµῶν ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ τὰς ἐντεύξεις καὶ ἴθυνον τὴν ζωὴν ἡµῶν πρὸς τὰς ἐντολάς σου. Τὰς ψυχὰς ἡµῶν ἁγίασον, τὰ σώµατα ἅγνισον, τοὺς λογισµοὺς διόρθωσον, τὰς ἐννοίας κάθαρον καὶ ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, κακῶν καὶ ὀδύνης. Τείχισον ἡµᾶς ἁγίοις σου Ἀγγέλοις, ἵνα τῇ παρεµβολῇ αὐτῶν φρουρούµενοι καὶ ὁδηγούµενοι καταντήσωµεν εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀπροσίτου σου δόξης, ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Τὴν τιµιωτέραν τῶν Χερουβίµ, καὶ ἐνδοξοτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίµ, τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ µεγαλύνοµεν. ΙΕΡΕΥΣ Ἐν ὀνόµατι Κυρίου εὐλόγησον, Πάτερ. Ὁ Θεὸς οἰκτιρήσαι ἡµᾶς καὶ εὐλογήσαι ἡµᾶς ἐπιφάναι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ' ἡµᾶς, καὶ ἐλεήσαι ἡµᾶς. O Christ our God, who at all times and at every hour, both in heaven and on earth, are worshipped and glorified, long suffering and plenteous in mercy and compassion; who love the just and show mercy to the sinners; who call all men to salvation through the promise of the blessings to come: Do you, the same Lord, receive also our supplications at this present time, and direct our lives according to your commandments. Sanctify our souls; purify our bodies; set our minds right; clear up our thoughts, and deliver us from every sorrow, evil and distress. Surround us with your holy Angels so that being guarded and guided by their presence, we may arrive at the unity of the faith and the knowledge of your ineffable glory; for blessed are you unto the ages of ages. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Spirit. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. Greater in honor than the Cherubim, and in glory greater beyond compare than the Seraphim; you without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos. You do we magnify. PRIEST In the name of the Lord, Father, bless! May God have compassion on us and bless us; may his face shine upon us and have mercy on us. 22

23 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. READER Amen. Κύριε, ἐλέησον. (ιβʹ) Lord, have mercy. (12) ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ (Παύλου µοναχοῦ, Μονῆς τῆς Εὐεργέτιδος) Ἄσπιλε, ἀµόλυντε, ἄφθορε, ἄχραντε, ἁγνὴ Παρθένε, Θεόνυµφε Δέσποινα, ἡ Θεὸν Λόγον τοῖς ἀνθρώποις τῇ παραδόξῳ σου κυήσει ἑνώσασα καὶ τὴν ἀπωσθεῖσαν φύσιν τοῦ γένους ἡµῶν τοῖς οὐρανίοις συνάψασα ἡ τῶν ἀπηλπισµένων µόνη ἐλπὶς καί τῶν πολεµουµένων βοήθεια, ἡ ἑτοίµη ἀντίληψις τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων, καὶ πάντων τῶν Χριστιανῶν τὸ καταφύγιον µὴ βδελύξῃ µε τὸν ἁµαρτωλόν, τὸν ἐναγῆ, τὸν αἰσχροῖς λογισµοῖς καὶ λόγοις καὶ πράξεσιν ὅλον ἐµαυτὸν ἀχρειώσαντα, καί τῇ τῶν ἡδονῶν τοῦ βίου, ῥαθυµίᾳ γνώµης, δοῦλον γενόµενον. Ἀλλ' ὡς τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ Μήτηρ, φιλανθρώπως σπλαγχνίθητι ἐπ' ἐµοὶ τῷ ἁµαρτωλῷ καὶ ἀσώτῳ, καὶ δέξαι µου τὴν ἐκ ῥυπαρῶν χειλέων προσφεροµένην σοι δέησιν, καὶ τὸν σὸν Υἱόν, καὶ ἡµῶν Δεσπότην καὶ Κύριον, τῇ µητρικῇ σου παρρησίᾳ χρωµένη δυσώπησον, ἵνα ἀνοίξῃ κἀµοὶ τὰ φιλάνθρωπα σπλάγχνα τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος καί, παριδών µου τὰ ἀναρίθµητα πταίσµατα, ἐπιστρέψῃ µε πρὸς µετάνοιαν καί τῶν αὐτοῦ ἐντολῶν ἐργάτην δόκιµον ἀναδείξῃ µε. Καὶ πάρεσό µοι ἀεὶ ὡς ἐλεήµων καὶ συµπαθὴς καὶ φιλάγαθος, ἐν µὲν τῷ παρόντι βίῳ θερµὴ προστάτις καὶ βοηθός, τάς τῶν ἐναντίων ἐφόδους ἀποτειχίζουσα καὶ πρὸς σωτηρίαν καθοδηγοῦσα µε καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου µου τὴν ἀθλίαν µου PRAYER TO THE MOST- HOLY THEOTOKOS (by Paul the Monk) O spotless, unstained, incorruptible, undefiled, pure Virgin, Lady Bride of God, who through your wondrous birth-giving united God the Word with mankind, and linked the fallen nature of our human race with the heavenly; the only hope of the hopeless and the help of the persecuted; the ready support of those who seek refuge in you, and the shelter of all the Christians: do not despise me, the wretched sinner, who have defiled myself with shameful thoughts and words and deeds, and through negligence of thought have become a slave to the pleasures of life. But as the Mother of our compassionate God, and a friend of man, have compassion on me the sinner and prodigal, and accept this prayer from my impure lips; and using your motherly standing, entreat your Son and our Master and Lord to open unto me the depths of his loving goodness and, overlooking my innumerable faults, to return me to repentance and make me a worthy servant of his commandments. Stand by me forever: in this life, as a merciful and compassionate and good and lovingly warm protector and helper, by repulsing the assaults of the adversary and leading me toward salvation; and at the time of my death, by embracing my miserable soul and driving far away from it the dark faces of the evil demons; and at the awesome day of judgment, by redeeming me from eternal hell, 23

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Μικρο Αποδειπνο. Το Τρισάγιον

Μικρο Αποδειπνο. Το Τρισάγιον Μικρο Αποδειπνο Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δόξα Σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ephesians. Wayne Stewart

Ephesians. Wayne Stewart Ephesians Wayne Stewart 1 Shadows of a ministry independent of Jerusalem and the 12 Taken from CH Welch 2 Acts 28:25 25 (AV) And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had

Διαβάστε περισσότερα

Γεύσασθε καί ίδετε, ότι χρηστός ο Κύριος!

Γεύσασθε καί ίδετε, ότι χρηστός ο Κύριος! Γεύσασθε καί ίδετε, ότι χρηστός ο Κύριος! (Προσευχες) Τρισάγιον, Μετανοίας (γ') Δόξα... Καί νύν... Παναγία Τριάς... Κύριε ελέησον (γ') Δόξα... Καί νύν... Πάτερ ημών... Ότι σού εστιν... Ήχος πλ. Β' Ελέησον

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is our God always, now and ever, and to the ages of ages. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Blessed is our God always, now and ever, and to the ages of ages. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΙΕΡΕΥΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΙΕΡΕΥΣ (Ἀµήν.) Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN BELIEVE (80 VERSES) ΘΕΩΡΗΣΤΕ (80 ΣΤΙΧΟΙ) 1:7 4:39 6:30 8:24 10:38 12:37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ Ὁ Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ὁ προεστὼς: Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

the service of Kneeling.

the service of Kneeling. Great Vespers Monday of the Holy Spirit the service of Kneeling. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ἐπιστάντος τοῦ καιροῦ τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀπέρχεται Ὁ ἱερεὺς σὺν τῷ Διακόνῳ καὶ ποιοῦσι μετάνοιαν τῷ Προεστῶτι, τουτέστιν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ THE AKATHIST HYMN

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ THE AKATHIST HYMN ECUMENICAL PATRIARCHATE ARCHDIOCESE OF THYATEIRA AND GREAT BRITAIN ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ THE AKATHIST HYMN Translated from the original Greek

Διαβάστε περισσότερα

Saint Sophia Greek Orthodox Cathedral Washington, D.C. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ THE ROYAL SERVICE. Office of Music Arts

Saint Sophia Greek Orthodox Cathedral Washington, D.C. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ THE ROYAL SERVICE. Office of Music Arts Saint Sophia Washington, D.C. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ THE ROYAL SERVICE Saint Sophia Washington, D.C. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀμήν. Δόξα σοι

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δείτε την απόδοση στην δημοτική Α Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΤΗΣ Α ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ὁ Ἱερεύς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δόξα σοι Χριστέ, ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς

Διαβάστε περισσότερα

The Salutations to the Theotokos

The Salutations to the Theotokos The Salutations to the Theotokos For the First Five Fridays of Lent NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS WILLIAMSTON, Michigan www.newbyz.org Small Compline Canon The Akathist Hymn 142 99 100 141 Ἰερεύς: Καὶ ὑπέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερός Καθεδρικός Ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Οὐάσιγκτον Περιφ. τῆς Κολούμπια

Ἱερός Καθεδρικός Ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Οὐάσιγκτον Περιφ. τῆς Κολούμπια Ἱερός Καθεδρικός Ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Οὐάσιγκτον Περιφ. τῆς Κολούμπια Saint Sophia The Holy Wisdom of God Greek Orthodox Cathedral Washington, D.C. Office of Music Arts Office of Music Arts Copyright

Διαβάστε περισσότερα

The Salutations to the Theotokos

The Salutations to the Theotokos Ἰερεύς: Ὑπὲρ τῶν ἐν ἀσθενείαις κατακειμένων. Ἰερεύς: Εὐξώμεθα καὶ ὑπὲρ εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς. Ἰερεύς: Καὶ ὑπέρ πάντων τῶν προαναπαυσα-μένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

Service of the Small Paraklesis

Service of the Small Paraklesis Service of the Small Paraklesis SMALL PARAKLESIS SERVICE Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον Service of the Small Parklesis to the Most-holy Theotokos Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο χορός Αμήν. Ο Ιερεύς Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

ematins powered by AGES Holy Week 2015 Bridegroom Service on Wednesday Evening Matins of Holy Thursday Texts in Greek and English

ematins powered by AGES Holy Week 2015 Bridegroom Service on Wednesday Evening Matins of Holy Thursday Texts in Greek and English ematins powered by AGES Holy Week 2015 Bridegroom Service on Wednesday Evening Matins of Holy Thursday Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός, ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον

Διαβάστε περισσότερα

Άνθρωπος και Φυτά στο Βυζάντιο. Η σημειολογία μιας πολύπλευρης σχέσης

Άνθρωπος και Φυτά στο Βυζάντιο. Η σημειολογία μιας πολύπλευρης σχέσης Άνθρωπος και Φυτά στο Βυζάντιο Η σημειολογία μιας πολύπλευρης σχέσης καὶ γὰρ ἦν εὐμήκης μὲν τὴν ἡλικίαν καθαπερεὶ κυπάριττος, λευκὴ δὲ τὸ σῶμα ὡσεὶ χιών, πρόσωπον κύκλον μὲν οὐκ ἀπαρτίζον, τὸ δὲ χρῶμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. April 12, 2015 Great and Holy Pascha. Christ is Risen!

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. April 12, 2015 Great and Holy Pascha. Christ is Risen! Saints Constantine Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC April 12, 2015 Great Holy Pascha Christ is Risen! Χριστός Ανέστη YMNOI THΣ ΗΜΕΡΑΣ HYMNS OF THE DAY Αναστάσιμο Aπολυτίκιον. Ηχος πλ.α Χριστός

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

Τό μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου

Τό μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου Saint Sophia Greek Orthodox Cathedral Washington, D.C. Τό μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου The Sacrament of Holy Unction Office of Music Arts Copyright 2015 Office of Music Arts Saint Sophia The Holy Wisdom of

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

First Saturday of the Fast Miracle of Kollyva by Saint Theodore the Recruit February 28, 2015

First Saturday of the Fast Miracle of Kollyva by Saint Theodore the Recruit February 28, 2015 First Saturday of the Fast Miracle of Kollyva by Saint Theodore the Recruit February 28, 2015 First Saturday of the Fast Of the Miracle of Kollyva by Saint Theodore the Recruit Our Venerable Father and

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ

ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ Ἡ Ἐκκλησία ἀπό τά πρῶτα βήματά της μαζί μέ τό βάπτισμα τῶν ἐνηλίκων υἱοθέτησε καί τόν νηπιοβαπτισμό, δηλαδή τό βάπτισμα τῶν νηπίων καί μικρῶν παιδιῶν. Τήν ἀρχαία αὐ τή παράδοση συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Introductory Rites. ... Sign of the cross. and of the Holy Spirit. All Amen. you all.

Introductory Rites. ... Sign of the cross. and of the Holy Spirit. All Amen. you all. H Jeia Leitourgia Enarxh The Holy Mass Introductory Rites 2... Entrance antiphon 2... Sign of the cross Sacerdos Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού Priest In the name of the Father, and of the Son, και

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλµὸς ΡΜΒʹ (142). Psalm 142 (143).

Ψαλµὸς ΡΜΒʹ (142). Psalm 142 (143). ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ The Service of the Small Blessing of Water Prayers by Holy Cross. Hymns by Fr. Seraphim Dedes. Τελουµένου Ἁγιασµοῦ εὐτρεπίζεται µικρὰ τράπεζα καὶ τίθεται ἐπ' αὐτῆς τὸ ἱερὸν

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Sunday, October 26, 2014 St. Demetrios Mode 3. Eothinon 9 Katavasias of Theotokos Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ. Ἦχος πλ. βʹ. Mode pl. 2. Ἄµωµοι ἐν ὁδῷ. Ἀλληλούϊα. Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. Ἀλληλούϊα.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ. Ἦχος πλ. βʹ. Mode pl. 2. Ἄµωµοι ἐν ὁδῷ. Ἀλληλούϊα. Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. Ἀλληλούϊα. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΧΟΡΟΣ Ἀµήν. Funeral Service Blessed is our God always, now and ever, and to the ages of ages. CHOIR Amen.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The elder unto Gaius the beloved, whom I love in truth. ο πρεσβυτερος γαιω τω αγαπητω ον εγω αγαπω εν αληθεια The elder unto the wellbeloved Gaius, whom

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Sunday, August 3, 2014 Grave Mode. Eothinon 8 Katavasias of Summer Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΧΟΡΟΣ: Αμήν. Εν ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

GREAT VESPERS FOR THE FEAST OF SAINTS SOPHIA AND HER THREE DAUGHTERS FAITH, HOPE AND LOVE

GREAT VESPERS FOR THE FEAST OF SAINTS SOPHIA AND HER THREE DAUGHTERS FAITH, HOPE AND LOVE ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΑΓΑΠΗΣ, ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΣ. ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀµήν.

Διαβάστε περισσότερα

Αἱ Μεγάλαι Βασιλικαί Ὧραι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς

Αἱ Μεγάλαι Βασιλικαί Ὧραι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς Saint Sophia The Holy Wisdom of God Greek Orthodox Cathedral, Washington, D.C. Αἱ Μεγάλαι Βασιλικαί Ὧραι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς The Great Royal Hours of Holy Friday Office of Music Arts Great Hours on

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Saturday, April 4, 2015 Katavasias of Lazarus Saturday Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Vespers

The Service of Vespers ematins powered by AGES The Service of Vespers Holy Pascha 2014 - Easter Sunday The Agape Vespers Service Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ (+ Νικοδήμου Μητροπολίτου πρώην Πατρῶν, 2001) Ὁ Ἱερεὺς ἄρχεται τῆς Παρακλήσεως μὲ τὴν δοξολογικήν ἐκφώνησιν: Εὐλογητὸς ὁ Θεός ἡμῶν, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τούς αἰῶνας

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study 1 English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study Philemon Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy our brother, to Philemon our beloved and fellow-worker, παυλος δεσµιος χριστου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday September 13 th, 2015 Sunday before Holy Cross Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά Ευχές : Γάμος Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

How often, living in this world, and surrounded by so many small things that absorb us, do we forget Heaven. What occupies us pulls our hearts like

How often, living in this world, and surrounded by so many small things that absorb us, do we forget Heaven. What occupies us pulls our hearts like How often, living in this world, and surrounded by so many small things that absorb us, do we forget Heaven. What occupies us pulls our hearts like magnets and presents Heaven as if it is very high up,

Διαβάστε περισσότερα

Sunday, July 31, 2016 Mode pl. 1. Eothinon 6

Sunday, July 31, 2016 Mode pl. 1. Eothinon 6 The Service of Matins Sunday, July 31, 2016 Mode pl. 1. Eothinon 6 ΧΟΡΟΣ Matins on Sunday, July 31 CHOIR Ἦχος πλ. αʹ. Mode pl. 1. Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν. Εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι Κυρίου.

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Wednesday, May 14, 2014 Mid-Pentecost Katavasias of Mid-Pentecost Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Vespers

The Service of Vespers ematins powered by AGES The Service of Vespers on the eve of Friday, August 15, 2014 Dormition Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Fifth Sunday of the Great Fast Sunday of Saint Mary of Egypt April 21, Hexapsalm. God is the Lord... Ὁ Ἑξάψαλµος, Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος...

Fifth Sunday of the Great Fast Sunday of Saint Mary of Egypt April 21, Hexapsalm. God is the Lord... Ὁ Ἑξάψαλµος, Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος... Matins 9 Ὄρθρος Hexapsalm. God is the Lord... Ὁ Ἑξάψαλµος, Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος...» Apolitikia and Theotokion Resurrection Apolitikion Ἀπολυτίκια καὶ Θεοτοκίον Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιµον Tone Plagal 1 Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Sunday, April 12, 2015 Pascha Katavasias of Pascha Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Friday, December 25, 2015 Katavasias of Christmas I and II Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2015 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m «25η Μαρτίου. Ἡ διπλή μας ἑορτή» m «Ὁ ρόλος τῆς γυναίκας στὴ σημερινὴ κοινωνία» m «Σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ὀφέλη τῆς νηστείας» m «Ἀνατρέφοντας τὰ παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Vespers

The Service of Vespers ematins powered by AGES The Service of Vespers Holy Pascha 2015 - Easter Sunday The Agape Vespers Service Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Wednesday of the Fourth Week After Pascha: The Feast of Mid Pentecost

Wednesday of the Fourth Week After Pascha: The Feast of Mid Pentecost Wednesday of the Fourth Week After Pascha: The Feast of Mid Pentecost Wednesday of the Fourth Week After Pascha: The Feast of Mid Pentecost Copyright 2013 by the Greek Orthodox Metropolis of Denver All

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins The Service of Matins Sunday, August 28, 2016 Mode 1. Eothinon 10 Katavasias of the Cross Matins on Sunday, August 28 ΧΟΡΟΣ CHOIR Ἦχος αʹ. Mode 1. Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν. Εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins ThursdayThursday, May 29, 20142014 Ascension Katavasias of Pentecost II Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Sunday, January 10, 2016 Grave Mode. Eothinon 10 Katavasias of Epiphany II Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2015 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek

Διαβάστε περισσότερα

Prayers by Holy Cross Press. Hymns by Seraphim Dedes. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ἤτοι ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ. The Service of Betrothal

Prayers by Holy Cross Press. Hymns by Seraphim Dedes. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ἤτοι ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ. The Service of Betrothal ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ἤτοι ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study 1 English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study Hebrews God, having of old time spoken unto the fathers in the prophets by divers portions and in divers manners, πολυµερως και πολυτροπως

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου.

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. BECAUSE YOU ASKED 1 Cor. 14:33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. 1. Because you read the Greek New Testament I d like to know since Him is left our

Διαβάστε περισσότερα

ematins powered by AGES The Divine Liturgy Sunday, January 3, 2016 Texts in Greek and English

ematins powered by AGES The Divine Liturgy Sunday, January 3, 2016 Texts in Greek and English ematins powered by AGES The Divine Liturgy Sunday, January 3, 2016 Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2015 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese of America HC Liturgical Texts

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Friday, May 6, 2016 Bright Friday - The Life-bearing Spring Katavasias of Pascha Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2016 by Fr. Seraphim Dedes

Διαβάστε περισσότερα