Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3. Η Κρήτη µίλησε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3. Η Κρήτη µίλησε"

Transcript

1 Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3 O Νοµάρχης Ρεθύµνου σχολιάζει την επικαιρότητα Η εµπορική παρα βατικότητα στις παραλίες Ρεθύµνου. Τράτες και Λιµενάρχης Ρεθύµνου, κ.α. ΣΕΛΙ Α 7 Μεταναστευτικό «Το γινάτι βγάζει µάτι» Kevin Rudd. Για Αδικαιολόγητη επάνοδος Γιάννη Κεφαλο- πρώτη φορά ηγέτης χώρας γιάννη στα πολιτικά αγνοεί το πολιτικό δρώµενα. Εξελίξεις κόστος και τα λέει είχαµε τελευταίως στο σταράτα. πολιτικό γίγνεσθαι της Νέας ηµοκρατίας στο Ρέθυµνο. ΣΕΛΙ Α 22 ΣΕΛΙ Α 18 ΣΕΛΙ ΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο ιό της γρίπης; ΣΕΛΙ Α 28 Υ ΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Η ευεργετική επίδραση του νερού στην αποκατάσταση & θεραπεία. ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α Μηνιαία ανεξάρτητη εφηµερίδα για το Ρέθυµνο Έτος 2 ο Ιούνιος 2009 Εκδότης - ιευθυντής: Βασίλης Κασιµάτης Τεύχος 12 Η Κρήτη µίλησε ΣΕΛΙ Α 26 Τειρεσίας Α.Ε....αυτό το τέρας Ασχοληθήκαµε µε το τραγέλαφο του Τειρεσία ύστερα από πάµπολλες καταγγελίες και στο Ρέθυµνο. Το ΠΑΣΟΚ στη Περιφέρεια Κρήτης κέρδισε µε την εκπληκτική διαφορά του 25,42% κατά µέσο όρο στους τέσσερις νοµούς. Πολλά τα πολιτικά και κοινωνικά µηνύµατα που απορρέουν από τη συγκεκριµένη εκλογική αναµέτρηση που αποδείχτηκε βαρόµετρο για τις πολιτικές εξελίξεις και τη σκανδαλογενή µορφή της γενικότερης εικόνας. ΕΝ ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ! Ôο áðïôέëεóìá ôçò ôåëåõôáßáò åêëïãéêþò áíáìýôñçóçò óôéò ÅõñùåêëïãÝò, áõôü ôï ìþíõìá Ýäùσε. Êáé Þôáí ç çñü! Ôéìþñçóå ôéò ðñáêôéêýò üëùí ôùí êõâåñíþóåùí ôá ôåëåõôáßá ñüíéá êáé ôç óõìðåñéöïñü ôïõò üóùí áöïñü ôç ÊñÞôç ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ Α 5 ΣΕΛΙ Α 3 ΛΑ.Ο.Σ. Ρεθύµνου. Μεγάλη νίκη δίχως δάφνες & τυµπανοκρουσίες Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. του Λα κού Ορθόδοξου Συναγερµού (ΛΑ.Ο.Σ.) κ. Γιώργος Πηγουνάκης µιλάει αποκλει στικά στην Ρ.Α. για την εντυπωσιακή άνοδο του κόµ- µατός του στο Ρέθυµνο παρά την κατ επιλογήν τους σκοπίµως ανύπαρκτη παρου σία στην προεκλο γική εκστρατεία. ΣΕΛΙ Α 13 ΣΕΛΙ Α 10 Γρίφος η στάση του Κωστή Σχοινά µετά και τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στο Νοµό Ρεθύµνου Σύµφωνα µε τη πλειοψηφία των πολιτών του Ρεθύµνου η µεγάλη ήττα της Νέας ηµοκρατίας στο Ρέθυµνο οφείλεται κατά κύριο λόγο στον Κωστή Σχοινά και τα αρνητικά συναισθήµατα που προκάλεσε η άδικη διαγραφή του. Ποιο είναι το αύριο ; Έρευνα-ΣΟΚ! Τα πλοία που έχει βάλει στο στόχαστρο η CRETAN LINES για αγορά Πριν από λίγο καιρό η Συνεταιριστική εταιρία Cretan Lines ανακοίνωσε ότι οδεύει προς την αγορά ενός πλοίου ύψους περίπου ευρώ και για αυτό το λόγο ταξίδεψαν οι άνθρωποι της εταιρίας έως την Ισπανία µε σκοπό να δουν και να αξιολογήσουν τα πλοία προς πώληση. Σ ε πρώτη Πανελλαδική αποκλειστικότητα σας παρουσιάζουµε τα πλοία τα οποία η συνεταιριστική εταιρία ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (Cretan Lines) εξετάζει προς τελική αγορά. Ο Πρόεδρος της εταιρίας & ήµαρχος Αρκαδίου κ. Μανώλης Μανωλακάκης είχε κάνει δηλώσεις πριν από λίγες εβδοµάδες στον τοπικό τύπο για άµεση αποκατάσταση της ακτοπλο κής αποµόνωσης του Ρεθύµνου µε τα εν λόγω πλοία. ΣΕΛΙ Α 4

2 Εν αρχή... ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 σελ. 2 Γράµµα από τον Εκδότη - EDITORIAL Áãáðçôïß ìáò áíáãíþóôåò, Óå áõôü ôï ôåý ïò èá áëëüîïõìå ëßãï ðåñéå üìåíï êáé èá áó ïëçèïýìå ìå ôçí êáôüóôáóç óôç ÊñÞôç êáé åéäéêüôåñá óôï ÑÝèõìíï. Åßíáé áëþèåéá üôé êáé ìåôü ôá áðïôåëýóìáôá ôùí Åõñùåêëïãþí ï ëáüò ôçò ÊñÞôçò Ýäùóå Ýíáò óáöýò ìþíõìá óôïõò êõâåñíþôåò ôïõ, åíôüò êáé åêôüò óõíüñùí ôçò íþóïõ! ÁãáíáêôéóìÝíïò ðëýïí áðü ôç ôñïðþ ðïõ Ý åé ëüâåé ôï ôåëåõôáßï êáéñü ç ïéêïíïìßá ôïõ íçóéïý ìáò ï êüóìïò óôç ÊñÞôç áëëü êáé éäéáßôåñá óôï äéêü ìáò ÑÝèõìíï, Ýäåéîå ôá äüíôéá ôïõ áöåíüò ìå ôçí äñáìáôéêþ áýîçóç ôçò áðï Þò áðü ôéò åêëïãéêýò äéáäéêáóßåò êáé áöåôýñïõ ìå ôçí ìåãüëç ðôþóç ðïõ Ýäùóå óôï êõâåñíþí êüììá åêèñïíßæïíôüò ôï íïçôü áðü ôçí åîïõóßá. Ôï ìþíõìá äåí áöïñü êáôü ôç ãíþìç ìïõ Üìåóá ôï êüììá ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò áëëü ôï óýíïëï ôïõ ðïëéôéêïý êüóìïõ ðïõ åäþ êáé ðïëëü ñüíéá âáñéü ðáéãíßäéá ðáßæåé óôï êåöüëé ôïõ Êñçôéêïý. ÌÞðùò üìùò ïé êáñåêëïêýíôáõñïé ôïõ ðïëéôéêïý êüóìïõ åêåß óôï ìåãüëï ìðåæ êôßñéï åðß ôçò ëåùöüñïõ Áìáëßáò óôç ÁèÞíá, âïëåýïíôáé ìå ôçí ìåãüëç áðï Þ ðïõ Üããéîå óôç ÊñÞôç ôï 41%. ÌÞðùò... ëýù ìþðùò, êüðïéïé íïìßæïõí üôé ï Êñçôéêüò äåß íïíôáò ìå ôçí áðáîßùóþ ôïõ ôçí áðïóôñïöþ ôïõ óôá ðïëéôéêü ðåðñáãìýíá, êüðïéïé ôï åêëáìâüíïõí ùò... üôé ôï âïõëþóáìå! ËÁÈÏÓ!! Èá Þèåëá ëïéðüí íá áðïäþóù ìå áðëü ëüãéá êáé ü é ìå âáñéýò ðïëéôéêïïéêïíïìéêýò ìåôñþóåéò êáé áíáëýóåéò, ìéá åéêüíá ôïõ ôé óçìáßíåé ÊñÞôç. Ç ÊñÞôç åßíáé ìéá ìåãüëç ðåñéöýñåéá ðïõ èåùñçôéêü èá ìðïñïýóå íá Þôáí Ýíá áõôïäýíáìï êáé óõíüìá éó õñüôáôï ïéêïíïìéêü êñüôïò. Åßíáé üìùò Ýíá êïììüôé ôçò ÅëëÜäáò ðïõ äõóôõ þò ôï åêìåôáëåýïíôáé ïé êñáôïýíôåò êáé êõâåñíþíôåò, áíçëåþò. Ôïõñéóìüò åé ôçí ðéï âáñéü ôïõñéóôéêþ âéïìç áíßá óôç þñá ðïõ üìïéü ôçò óå íïýìåñá áëëü êáé óå åãêáôáóôüóåéò äåí õðüñ åé ðïõèåíü óôçí ÅëëÜäá. Ôá íïýìåñá ìå ôá ïðïßá óõíäñüìåé ç ÊñÞôç óôï Συνδροµές: Εξάµηνη: 25 ευρώ Ετήσια: 45 ευρώ Εγγραφή συνδροµητών: Τηλ.: êñáôéêü êïñâáíü åßíáé ðïëý ìåãüëá. ÖèÜíåé íá óêåöôïýìå üôé ìý ñé ôï 2002 êáé ðïõ ôüôå åß áìå áêüìá ôç äñá ìþ óôç þñá ìáò, ôï öáñüããé ôçò ÓáìáñéÜò ôï åðéóêýðôïíôáí ðåñßðïõ ôïõñßóôåò üðïõ ìå äñá ìýò åéóéôþñéï åêåßíá ôá ñüíéá ìüíï ôïõ ôï öáñüããé áðýäéäå 300 åêáôïììýñéá äñáìýò åôçóßùò. Ðïõ ðþãáéíáí üìùò áõôü ôá ñþìáôá? Óôï Íïìü áíßùí? ¼ é! Ìá óôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò öõóéêü ðñïò äéá åßñéóç ðüñùí. Ìá ðïéþí ðüñùí êáé ðïéüí äïõëåýïõí ôüóá ñüíéá? íá ñçìáäéáóìýíï áðëü åëéêïäñüìéï ôïõò Ý ïõìå æçôþóåé ãéá åðåßãïíôåò êáôáóôüóåéò ðïõ óõ íü óõìâáßíïõí ìýóá óôï öáñüããé êáé áêüìá ôï ðåñéìýíïõìå. Ôá ßäéá êáé ìå ôéò Üëëåò ôåñüóôéåò ðçãýò ôïõñéóôéêïý ðëïýôïõ üðùò ç Êíùóüò, ôï ÁñêÜäé êáé ôüóá Üëëá ðïõ ôá ôáìåßá ôïõò ïäçãïýíôáé óôï Êñáôéêü êáé ïõ ß Êñçôéêü êïñâáíü! Ãåùñãßá Ç ãåùñãéêþ äýíáìç ïëüêëçñïõ ôïõ íçóéïý ìå áé ìþ ôïõ äüñáôïò ôá áãñïôéêü ðñïúüíôá ôçò ÌåóóáñÜò, áíåâïêáôåâüæïõí ôï äåßêôç ôçò ÅõñùðáúêÞò ñçìáôéóôçñéáêþò ÁãïñÜò óôá áãñïôéêü ðñïúüíôá. Áðüäåéîç Üëëùóôå êáé ç êáôáóêåõþ ôïõ ìåãáëýôåñïõ áíáðôõîéáêïý Ýñãïõ ðïõ äñïìïëïãþèçêå ðïôý óôç ÊñÞôç êáé Ýíá áðü ôá ìåãáëýôåñá ôçò þñáò. Ôïõ ÖñÜãìáôïò óôï Ðëáôý & ôïõ Áãùãïý ìåôáöïñüò ôïõ õäüôéíïõ üãêïõ êáé ðïõ ìïíáäéêü óêïðü Ý åé ôç ðëþñùóç ôïõ öñüãìáôïò ôçò ÖáíåñùìÝíçò êáé ôåëéêü ôçò õäñïäüôçóçò ôùí êáëëéåñãåéþí óôç ÌåóóáñÜ. ÁëëÜ ãéá ôçí åðáñ ßá Áìáñßïõ ðïõ êáëåßôáé ãéá ìéá áêüìá öïñü íá äþóåé ôï ðëïýôï ôçò ãéá íá ðëïõôßóïõí êüðïéïé Üëëïé... ïýôå ëüãïò. Ôá óõìðëçñùìáôéêü Ýñãá ãéá ôï ÁìÜñé, öáßíåôáé íá Ý ïõí êáôü êüðïéï ìáãéêü ôñüðï êïëëþóåé! Ïñõêôüò ðëïýôïò, õðüñ åé! ÖáñÜããéá, óðþëáéá, áðåßñïõ êüëëïõò ìïñöïëïãßá éêáíþ íá ðñïóöýñåé ôáìüëá óå åíáëëáêôéêýò ìïñöýò ôïõñéóìïý üðùò áõôþ ôïõ áãñïôïõñéóìïý. Êôçíïôñïößá Ç ðëïýóéá êôçíïôñïößá åðáñêåß íá õðåñêáëýøåé ôéò áíüãêåò ôùí Êñçôþí óå ðïëý ìåãüëï âáèìü. Êáé üìùò ç ðïëéôåßá äåí äåß íåé ïõäüëùò íá åíäéáöýñåôáé ãéá ôçí äéáôþñçóç ôùí ôéìþí ôçò Üñéóôçò áõôþò ðïéüôçôáò êáé äåß íåé íá õéïèåôåß ðñáêôéêýò ðïõ íá åìöáíßæïõí ôï åéóáãüìåíï êñýáò Üëëïôå éóüôéìï êáé Üëëïôå éóüíïìï ìå ôá äéêü ìáò ôá ÊñçôéêÜ ðïõ Ýôóé êé áëëéþò åßíáé êáé åã þñéá! Ðïëéôéóìüò Ï ðïëéôéóìüò, ç éóôïñßá, ïé ôý íåò, ôï åéêáóôéêü ìýñïò áðïôåëïýí ðçãþ ðëïýôïõ ãéá ôïõò ëáïýò ôïõ êüóìïõ. ÄéäÜóêåôáé üìùò óôá ó ïëåßá ìáò? Ôá Êñçôéêüðïõëá ìáèáßíïõí óôá ó ïëåéü ãéá ôï ÐáðáöëÝóóá êáé ôï Êïëïêïôñþíç. Ðïõ åßíáé üìùò ïé äéêïß ìáò, ïé Êñçôéêïß Þñùåò? Ðïõ åßíáé ï ÊáðåôÜí Ìé áþë Êüñáêáò ìýëïò ôçò öéëéêþò åôáéñßáò, ï ÄáóêáëïãéÜííçò, ï Ìáëéêïýôçò, ï Þñùáò ôïõ ïëïêáõôüìáôïò ôïõ Áñêáäßïõ - ï ÌÝãáò êáðåôüí Τα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους και όχι απαραίτητα τις απόψεις της ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ και του εκδότη της. Η αρθογραφία και γενικότερα το σύνολο του περιεχοµένου και των υπηρεσιών της ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ διατίθεται στους αναγνώστες της αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή, επανέκδοση, αναδηµοσίευση, µε οποιοδήποτε µέσο, µετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη. ÃéáìðïõäÜêçò, ðïõ åßíáé üëïé áõôïß êáé ôé þñï êáôáëáìâüíïõí óôá ó ïëéêü éóôïñéêü âéâëßá ðïõ äéäüóêïíôáé ôá Êñçôéêüðïõëá óþìåñá. ÁíáñùôçèÞêáôå ãéáôß óôïõò ó ïëéêïýò èéüóïõò êáé óôéò èåáôñéêýò ðáñáóôüóåéò ôá êñçôéêüðïõëá öïñïýí öïõóôáíýëåò êáé ü é âñüêåò? Ðïõ åßíáé ç áíáöïñü ãéá ôïõò 800 Êñçôéêïýò ôüöïõò ðïõ âñßóêïíôáé óôç Ìáêåäïíßá? ÊñÞôåò ðïõ Ý õóáí ôï áßìá ôïõò ãéá ôçí áðåëåõèýñùóç ôçò ÅëëÜäáò õðü ôïõ ìåãüëïõ ÅèíÜñ ç ìáò ôïõ ÅëåõèÝñéïõ ÂåíéæÝëïõ. ÌÞðùò ìå ôï Ýôóé èýëù ëïéðüí, êüðïéïé åðïöèáëìéïýí ôçí õðïâüèìéóç ôçò ÊñçôéêÞò óõíåéóöïñüò óôçí éóôïñßá ôçò ÅëëÜäáò. Ôá ãñüöù üëá áõôü äéüôé ôåëåõôáßùò üëïé ìáò Ý ïõìå äéáðéóôþóåé ôï üôé óôç ÊñÞôç óõìâáßíïõí ôåñüóôéåò áäéêßåò. Ç ÊñÞôç áäéêåßôáé åðáíåéëçììýíùò êáé äåí ðáßñíåé áðü ôçí Ðïëéôåßá êáé ôá óõíôåôáãìýíá üñãáíü ôçò, áõôü ðïõ ðñýðåé íá ëüâåé áíüëïãá ìå ôçí åéóöïñü ôçò. íá åèíéêü äßêôõï (ÂÏÁÊ) æçôüìå ôüóá êáé ôüóá ñüíéá. ÅêáôïíôÜäåò ôá èýìáôá åôçóßùò. Êáé üìùò, áí äåí åß å öôéá ôåß ôõ áßá ìå ìéá ïýíôá ðñéí 40 ñüíéá ôï Üíù ðáñáëéáêü äßêôõï (óçìåñéíü ÂÏÁÊ) óþìåñá áêüìá èá èýëáìå 3 þñåò íá ðüìå µέσα áðü ôá âïõíü, áðü ôá áíéü óôï ÑÝèõìíï! êôïôå üìùò ôßðïôá. 40 ñüíéá ðýñáóáí êáé åßìáóôåá áêüìá óôá ßäéá. Êáé ï êïóìüêéò êéíäéíåýåé. Ï äñüìïò üìùò ãéá ôç ÑáöÞíá óõíå þò âåëôéþíåôáé!! Ãéáôß; Ðïõ åßíáé ôï êáñüâé ðïõ Ýôáîáí êüðïéïé óôï ÑÝèõìíï; Ðïõ åßíáé üëá áõôü ðïõ ìå áéìáôçñýò áéôþóåéò äéåêäéêåß óþìåñá ôï íçóß ìáò. Ãéáôß ç íôïìüôá öåýãåé ìå 0,29 áðü ôç ÌåóóáñÜ êáé öèüíåé íá ðùëåßôáé óôá êïößíéá, óôéò ËáúêÝò ôçò ÁèÞíáò êáé ôçò õðüëïéðçò þñáò, äýï åõñþ! ÁðïäåäåéãìÝíá üðùò áíáöýñáìå êáé ðáñáðüíù, óôç ÊñÞôç ôá Ý ïõìå üëá êáé äåí ìáò ëåßðåé ôßðïôá. Ãéáôß ëïéðüí äåí åßìáóôå ÏËÏÉ ðëïýóéïé; ÁíáñùôçèÞêáôå; ÌÞðùò ç ÊñÞôç äéáöåíôåýåôáé áðü äýï ôñåéò ïéêïãýíåéåò «ìåãáëïôóéöëéêüäùí» ðïõ ìáò îåðïõëïýí êáèçìåñéíü êáé ôü ïõí áðïäåäåéãìýíá âñåé ìå ôïõò Üñ ïíôåò ôùí Üëëùí ðïëéôéêþí ïéêïãåíåéþí ôçò þñáò ðïõ ôüóá ñüíéá âëýðïõìå ìðñïóôü ìáò êáé ðïõ åíáëëüóóïõí ìüíï ôá ìéêñü ôïõò ïíüìáôá, äéáôçñþíôáò ôï ðïëéôéêü åðþíõìï ôïõò óôçí ÅëëçíéêÞ ÂïõëÞ åðß äåêáåôßåò ïëüêåñåò. Ãéáôß Üëëá êñüôç üðùò ç ãåéôïíéêþ ÅëëçíéêÞ Êýðñïò ç ïðïßá äåí Ý åé ïýôå ôï 1/3 áõôþí ðïõ äéáèýôåé ç ÊñÞôç êáé ðáñüëá ôá ôüóá êïéíùíéêü ðñïâëþìáôü ôçò, åíôïýôïéò âñßóêåôáé Ýôç öùôüò ðéï ìðñïóôü áðü ôç ÊñÞôç óôïí ïéêïíïìéêü ôïìýá. ÌÞðùò ãéáôß ïé çãýôåò ôçò Þôáí ðüíôá ðñþçí ôå íïêñüôåò êáé ü é ãüíïé ðñþçí ðïëéôéêþí. Ôá ßäéá êáé óå Üëëá êñáôßäéá ìå ðïëý ëéãüôåñá áðü åìüò åöüäéá êáé üìùò åßíáé óôá ýøç! ÁíáñùôçèÞêáôå; Ôο áðïôέëεóìá ôçò ôåëåõôáßáò åêëïãéêþò áíáìýôñçóçò óôéò ÅõñùåêëïãÝò, áõôü ôï ìþíõìá Ýäùóå. Êáé Þôáí ç çñü! Ôéìþñçóå ôéò ðñáêôéêýò üëùí ôùí êõâåñíþóåùí ôá ôåëåõôáßá ñüíéá êáé ôç óõìðåñéöïñü ôïõò üóùí áöïñü ôç ÊñÞôç. Ç ÊñÞôç áîßæåé Ýíá ðïëý êáëýôåñï áýñéï. Ôá ðáéäéü ìáò ðñýðåé íá ëüâïõí ôçí ðáôñïãïíéêþ êëçñïíïìéü ôïõò êáé áõôü ðñýðåé íá ôï êáôáëüâåé áëëü êáé íá ôï ëüâåé ðïëý óïâáñü õðüøç ôçò, ôï Åëëçíéêü êñüôïò. ÅéäÜëëùò ï Êñçôéêüò îýñåé êé Üëëïõò ôñüðïõò... Μετά τιµής Βασίλης Κασιµάτης Εκδότης / ιευθυντής / ηµοσιογράφος ΩΡΕΑΝ Μηνιαία ανεξάρτητη εφηµερίδα για το Ρέθυµνο Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Β.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Βασίλης Κασιµάτης ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Μόνικα Ζουγανέλη ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ( ηµοσιογραφική-συντακτική Οµάδα): Νίκος Αγγελάκης, Αυγουστίνος Βενιζέλος, Σάββας Γωνιωτάκης, Ελπίδα ηµακοπούλου, Άρτεµις ρυγιαννάκη, Λώνης Γεωργιάδης, Γεώργιος Ζουγανέλης, Κωστής Ηλιάκης, Σωτήρης Θεοδοσόπουλος, Μαρία Καλογεράκη, Μαρίνα Λάζη Άρης Κουτάκης, Αίµη Μιχελιδάκη, Αναστασία Μοσχοβάκη, Σπύρος Μπάνος, Νίκος Νίνος, Γεώργιος Πανταγιάς, Νικολέων Τσουπάκης, Όθωνας Χριστουλάκης, Μανώλης Ψαρουδάκης Αθλητικό Ρεπορτάζ: Μηνάς Μπεγέτης, ηµήτρης Τζαγκαράκης, ιεύθυνση: Μπαρότση 37 Μισίρια Ρέθυµνο τ.κ Τηλεφωνικό κέντρο: Υπεύθυνη ιαφηµιστικού τµήµατος: Μελίνα Κοκοβιάδου Λογιστήριο: Μιχάλης Μπερνιδάκης - Λογιστικό Γραφείο Εµπορική ιεύθυνση: Μόνικα Ζουγανέλη Υπεύθυνος ιανοµής: Μιχάλης Λεµονάκης Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: Pixelplus Εκτύπωση: ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ιανοµή: ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΝΟΜΗ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Η εφηµερίδα διανέµεται ΩΡΕΑΝ σε αντίτυπα, κυρίαρχα στο Νοµό Ρεθύµνης και σε επιλεγµένα σηµεία σε όλη την Κρήτη.

3 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μοµφές παράπονα και σχόλια του πολίτη Είπαν το νερό... νεράκι!!!!!!!! Το καλοκαίρι µόλις άρχισε και οι αλλεπάλληλες διακοπές νερού ξεκίνησαν στο ήµο Νικηφόρου Φωκά. Το Σάββατο τη νύχτα στις 13 Ιουνίου κόπηκε το νερό για λίγη ώρα ενώ και την Κυριακή 14 Ιουνίου το πρόβληµα διογκώθηκε αφού ξανα έγινε διακοπή το απόγευµα απροειδοποίητα και πάλι η οποία και κράτη σε δυστυχώς όλη τη βράδυ. Σε χειρότερη µοίρα βρέθηκαν οι κατοικίες στον παρακείµενο οικισµό Βιολί Χαράκι, οι κάτοικοι των οποίων όπως µας καταγγέλλουν βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης αφού όπως µας αφηγούνται οι ίδιοι αυτή η κατάσταση είναι παλιά και δε µπορεί να συνεχιστεί. «...Μας υποσχέθηκαν αποχεύτεση, µπήκαµε στα έξοδα να προετοιµαστούµε αλλά δεν την είδαµε ΠΟΤΕ! Τώρα πάλι µε το νερό τα ίδια και κάθε χρόνο ολοένα και χειρότερα. Είµαστε πολίτες του Ρεθύµνου πληρώνουµε κανονικά τους λογαριασµούς µας και δε µπορούν να µας στερούν απροειδοποίητα το νερό. Έχουµε µωρά παιδιά, είναι καλοκαίρι και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα βιώσουµε ένα µαρτύριο για το οποίο θα αναγκαστούµε να προβούµε άµεσα σε µηνύσεις κατά του ήµου και ακολούθως κατά παντός υπευθύ - νου...», µας είπαν περίοικοι της περιο - χής Βιολί Χαράκι, η οποία φαίνεται να πλήττεται περισσότερο όταν παρουσιάζονται αυτές οι διακοπές είτε του νερού αλλά και του ρεύµατος. Σε µια προσπάθεια να προσεγγίσου - µε το πρόβληµα πλησιάσαµε παλαιούς συµβούλους στο ήµο. Το πρόβληµα εστιάζεται όπως µας είπαν, στον πληθυσµιακό υπερ-πολλαπλασιασµό της µείζονος περιοχής Ατσιπόπουλου, Γεράνι και Πρινέ. Στην απογραφή του 1981 οι κάτοικοι δεν ξεπερνούσαν τους 450. Το 1991 άγγιξαν τους 950 όπου τότε µάλιστα έγιναν και οι δύο τελευταίες βασικές γεωτρήσεις από τις οποίες υδροδοτούντο οι 3 αυτές περιοχές έως πέρσι που έγινε ακόµα µια µικρή παραγωγής µόνο 60 κυβικών. Σήµερα µε τα µέχρι τώρα στοιχεία οι κάτοικοι στις προαναφερόµενες περιο χές ξεπερνούν τις οκτώ ίσως και εννέα χιλιάδες. Μιλάµε λοιπόν για µια µικρή πολιτεία και όχι πλέον για 3 χωριά. Το δυστύχηµα είναι ότι οι υποδοµές που αυτή τη στιγµή υπάρχουν είναι όντως για χωριά µε αποτέλεσµα οι κάτοικοι να βιώνουν σηµαντικότατες ελλείψεις στις βασικές υπηρεσίες που σηµειωτέων πληρώνουν αδρά για να τις έχουν. Σύµφωνα µε άλλες πάλι καταγγελίες που τελευταίως έφτασαν στα γραφεία της εφηµερίδας οι λογαριασµοί νερού και ΕΗ στη περιοχή έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούµενο και επώνυµες αναφο ρές µιλούν για ληστρικές τάσεις στις απαιτήσεις το ήµου και της ΕΗ! Τη συγκεκριµένη Κυριακή το βράδυ παρόλο το ακατάλληλο της ώρας αναζητήσαµε στο τηλέφωνο τον ήµαρχο Νικηφόρου Φωκά κ. Αντώνη Πατεράκη, ο οποίος ανταποκρίθηκε άµεσα και είχε την ευγενή καλοσύνη να µας ενηµερώσει για τα ανωτέρω προβλή- µατα και κυρίως αυτό του νερού και των αλλεπάλληλων διακοπών. Ο ήµαρχος µας ανέφερε ότι το κύριο πρόβληµα σαφώς είναι η πληθυσµια κός υπερ-πολλαπλασιασµός ο οποίος σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας έδωσε αυξάνει κατά 800 περίπου κατοίκους κάθε χρόνο. Το βασικό στοιχείο στο πρόβληµα όπως µας λέει ο κ. Πατεράκης εντοπίζεται στην οπτική µε την οποία η Περιφέρεια Κρήτης αντιµετωπίζει την περιοχή δηλαδή σαν χωριό ενώ στη πραγµατικότητα όπως και εµείς εντοπίσαµε, πρόκειται για µια πολιτεία µε αυξηµένες ανάγκες υποδοµών. Το πρόβληµα φαίνεται να είναι ακόµα µεγαλύτερο λόγω του ότι η περιοχή είναι σαφέστατα ακριβή µιας και τα τελευταία χρόνια οι τιµές των οικοπέδων λόγω της θέσης, της θέας, του κλίµατος και άλλων θετικών που προσφέ ρει, έχουν εκτοξευτεί στα ύψη. Άρα σύµφωνα και µε το ήµαρχο κ. Πατεράκη, η Περιφέρεια Κρήτης της οποίας ηγείται ο κατά τα άλλα συµπαθέ στατος στο Ρέθυµνο κ. Σερα - φείµ Τσόκας πρέπει να σκύψει πάνω στο πρόβλη µα και να αλλάξει τον τρόπο που αντιµετωπίζει οικονοµικά αλλά και διοικητικά τη περιοχή γύρω από το Ατσιπόπουλο. Από εκεί ξεκινούν και τελειώνουν όλα Η«ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» ασχολήθηκε µε το τραγέλαφο του Τειρεσία ύστερα από πάµπολ λες καταγγελίες σοκ, επιχειρη - µατιών που βρίσκονται στο περιθώριο λόγω τραγικών λαθών και σηµαντικών ελλείψεων στο απαράδε - κτο σύστηµα αυτής της ιδιωτικής κατά τα άλλα εταιρίας που καταδυναστεύει τον εν γένει επιχειρηµατικό κόσµο στη χώρα µας εδώ και περίπου µια εικοσαετία. Η Τειρεσίας Α.Ε. είναι µία εταιρία στην οποία συµµετέχουν Τράπεζες και ιδρύθηκε το 1997 µε σκοπό την εκπόνη - ση προγραµµάτων για την εύρυθµη λειτουργία του Τραπεζικού Συστήµατος. Στην πορεία, κύριο έργο του Τειρεσία έγινε το φακέλωµα και δια µέσου αυτού η εξόντωση χιλιάδων εταιρειών και πολιτών. Σε δύο εκατοµµύρια ( ) ανέρχεται ο αριθµός των ατόµων που βρίσκονται στη µαύρη λίστα των υπολογιστών της Τειρεσίας Α.Ε. αποδεικνύοντας ότι τα στελέχη της εταιρίας δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο, και µοναδικό τους µέληµα είναι η αµαύρωση του «επιχειρείν» βυθίζοντας σε ένα έµµεσο σκοταδισµό την ανάπτυξη της οικονοµίας στην Ελλάδα. Το νούµερο των είναι τόσο απίθανο όσο και εκπληκτικό! Οι καταγγελίες στο Ρέθυµνο Καταγγελία Ν ο 1 Επιχειρηµατίας µας καταγγέλλει ότι ενώ δεν έχει καµία συνεργασία µε τις τράπεζες, ξαφνικά διαπίστωσε ότι βρίσκεται στα µαύρα κατάστιχα του Τειρεσία 15 χρόνια! «Το Ιούνιο του 1994 δηλαδή πριν 15 ολόκληρα χρόνια, εξέδωσα 3 επιταγές, όντας πελάτης της Τραπέζης «Μακεδονίας Θράκης». Οι 2 ήταν ύψους µόνο 230 ευρώ περίπου έκαστη και η 3η ήταν ευρώ. Από πρόσκαιρη αδυναµία καθυστέρησα τη πληρωµή των 3 αυτών επιταγών σελ. 3 Τειρεσίας Α.Ε....αυτό το τέρας για πολύ λίγο διάστηµα. Οι 2 πρώτες πληρώθηκαν στους προµηθευτές µου ΜΟΝΟ ένα µήνα αργότερα, ενώ η 3η πληρώθηκε 3 µήνες αργότερα. Έκτοτε δεν είχα καµία άλλη ανάµειξη µε τις τράπεζες. Όταν πλήρωσα τις επιταγές, οι οποίες σηµειώ τεον ουδέποτε αντιµετωπιστήκαν δικαστικώς λόγω της τακτοποίησης σε προσωπικό επίπεδο µε τους προµηθευτές µου, κράτησα τα «σώµατα» των επιταγών στο αρχείο µου για πολλά χρόνια. Ξαφνικά διαπίστωσα ότι η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία είχε αγοράσει την «Μακεδονίας Θράκης» µε είχε καταχωρη µένο στο Τειρεσία. Επικοινώνησα µε τη Τράπεζα Πειραι - ώς και την κα Πρεβεζάνου αρµόδια για τέτοιες υποθέσεις στη Κηφισιά Αθηνών. Της ζήτησα να µε σβήσουν άµεσα από το Τειρεσία διότι σε καµία περίπτωση δεν προκύπτει ότι χρωστούσα έστω και ένα ευρώ ποτέ στη τράπεζα. Η αρµόδια υπάλληλος µου απάντησε «ευγενικά» ότι δυστυχώς δε µπορεί να κάνει κάτι µε το σκεπτικό ότι δεν έχουν καµία απόδειξη ότι οι επιταγές πληρώθηκαν και επειδή είναι παλιά υπόθεση και λόγω της συγχώνευσης των 2 τραπεζών, δε µπορεί να βρει στοιχεία. Εγώ από την άλλη είχα απωλέσει τα σώµατα που ούτως ή αλλιώς θα είχαν λιώσει µε τη πολυκαιρία! Τότε της έκανα την απλή ερώτηση: Κυρία µου προκύπτει από πουθενά στα κοµπιούτερ σας ότι σας χρωστώ έστω και ένα ευρώ; ΟΧΙ!!! Μου απαντά! Τότε γιατί µε έχετε στο Τειρεσία ως οφειλέτη σας; την ρωτώ. Είναι δυστυχώς κάποιο τεχνικό πρόβληµα που δεν µπορούµε να λύσουµε. Μην ανησυχείτε όµως γιατί σε τρεις µήνες παρέρχεται η δεκαπενταετία και θα παραγραφείτε, µου απαντά. Και τότε εκρήγνυµαι... Κυρία µου δεν µε ενδιαφέρει να παραγραφώ αλλά να δικαιωθώ. Με εµφανίζετε αδίκως επί 15ετίας, οφειλέτη σας δίχως να είµαι και δίχως να το γνωρίζω και τώρα µου λέτε... εντάξει, θα παραγραφείτε σε λίγο. Εγώ θέλω και απαιτώ να µε δικαιώσετε εδώ και τώρα! Έκτοτε αναµένω δίχως να έχω κάποιο νέο και το σηµαντικότερο, δίχως να µπορώ να αναπτύξω την επιχείρησή µου λόγω ότι οι τράπεζες δεν συνεργάζονται µαζί µου επικαλούµενες ότι είµαι «κακοπληρωτής» ενώ ουδέποτε τους χρωστούσα τίποτα....συνέχεια στη σελ. 6...συνέχεια στη σελ. 20

4 Ρέθυµνο ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 σελ. 4 Έρευνα-ΣΟΚ! Τα πλοία που έχει βάλει στο στόχαστρο η CRETAN LINES για αγορά Πριν από λίγο καιρό η Συνεταιριστική εταιρία Cretan Lines ανακοίνωσε ότι οδεύει προς την αγορά ενός πλοίου ύψους περίπου ευρώ και για αυτό το λόγο ταξίδεψαν οι άνθρωποι της εταιρίας έως την Ισπανία µε σκοπό να δουν και να αξιολογήσουν τα πλοία προς πώληση. Του Βασίλη Κασιµάτη Σε πρώτη Πανελλαδική αποκλει στικότητα σας παρουσιάζου µε τα πλοία τα οποία η συνεταιριστική εταιρία ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (Cretan Lines) εξετάζει προς τελική αγορά. Συναντηθήκαµε πριν από 2 περίπου µήνες µε εκπροσώπους της εταιρίας οι οποίοι µας ανακοίνωσαν τότε ότι το πολύ σε ένα µήνα θα έχου - µε βαπόρι στο λιµάνι του Ρεθύµνου και ότι επιτέλους βρέθηκε φθηνό και αξιόπιστο καράβι στο εξωτερικό. Το ίδιο επιβεβαίωσε λίγο αργότερα µε ανακοίνωσή του στα τοπικά Μ.Μ.Ε. και ο πρόεδρος της εταιρίας κ. Μ. Μανωλακάκης. Για αυτό το λόγο πριν από 1,5 περίπου µήνα ταξίδεψε πολυµελής αντιπροσωπεία αποτελούµενη από τους κ.κ. Μ.Μανωλακάκη, Γ. Αποστολάκη, Γ. Συλλιγάρδο, ένα καπετάνιο και ένα ναυπηγό που σύµφωνα µε τις πρώτες και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, µάλλον πρόκειται για τον κ. Στεφανουδάκη Λυκούργο. Τα πλοία αυτά λοιπόν ανήκουν στην Ισπανική εταιρία Compania Transmediterranea και τα ονόµατα αυτών είναι: 1) Ciudad De Sevilla & 2) Ciudad De Valencia Το Sevilla είναι κατασκευής 1980 ήτοι έχει κλείσει τα 29 έτη ζωής είναι µέτρων - έχει δύο µηχανές BAZAN τύπου MAN 13093kW και έχει υπηρεσιακή ταχύτητα 14,7 κόµβων. Είναι γνωστό στο ναυτιλιακό χώρο ότι οι µηχανές GMT και BAZAN MAN είναι οι χειρότερες που µπορεί να έχει ένα βαπόρι σήµερα. Το πρωτόκολλο του πλοίου - το οποίο αυτή τη στιγµή βέβαια δεν είναι εν ισχύ, ήταν 1300 επιβάτες/750 κλίνες αυτοκίνητα. Οι µετασκευές που απαιτούνται σε περίπτωση που κάποιος αποφασίσει να επισκευάσει τα 2 πλοία θα ρίξουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά κατά πολύ. Αξίζει να αναφέρουµε ότι µετά από µια τέτοια επισκευή που σηµειωτέον θα κοστίζει αρκετά εκατοµµύρια ευρώ, η δυνατότητα του πλοίου θα πέσει κάτω από τους 1000 επιβάτες και στα 140 ι.χ. Τα ίδια χαρακτηριστικά έχει και το "αδελφό" πλοίο Vallencia µε τη µόνο διαφορά ότι το 2ο αυτό πλοίο είναι νηολόγησης 1981 ήτοι 25 ετών. Η τιµή των 2 πλοίων ανέρχεται αυτή τη στιγµή σύµφωνα µε έγκυρες πηγές της εφηµερίδας µας στα ευρώ και πωλούνται µε το χαρακτηριστικό "scrap" δηλαδή κακής ποιότητας. Εξού βέβαια και η πολύ χαµηλή τιµή. Υπάρχει και ένα παρασκήνιο σχετικά µε τα 2 αυτά «αδερφά» πλοία. Τα πλοία αυτά φιγου - ράρουν στις λίστες πώλησης ορισµένων brokers (µεσίτες) σε τιµή που αγγίζει τα ευρώ. Οι µεσίτες αυτοί λοιπόν αναζητούν το "πλούτο" µέσα από τα δύο εκατοµµύρια της διαφοράς ως... "παχιά" προµήθεια! Το πρώτο πλοίο, το Sevilla το 2007 υπέστη ρήγµα όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που πρώτη η εφηµερίδα µας παρουσιάζει Πανελλαδικά και που εµφανίζεται µπαταρισµένο. Το δεύτερο πλοίο το Vallencia έχει "χτυπηµένη" τη µια εκ των 2 µηχανών και χρειάζεται µεγάλη "φροντίδα" και αρκετά εκατοµµύρια έως ο νηογνώµων το χαρακτηρίσει αξιόπλοο. Και τα δύο πλοία δεν εναρµονίζονται σε καµία περίπτωση µε την "Συνθήκη της Στοκχόλµης του 2010" κάτι που φαίνεται να προβληµατίζει πολλούς. Τα ευρηµατικά στοιχεία αυτά η εφηµερίδα µας τα έχει κατά αποκλειστικότητα και τα δηµοσιεύουµε προς χρήση των ανθρώπων της CRETAN LINES σε περίπτωση που ακόµα σκέ - φτονται τα αγορά αυτών των 2 πλοίων. Σε κάθε περίπτωση εδώ εντοπίζεται το πρόβληµα ότι ελλείψει ναυτικών γνώσεων και κυρίως γνώσεων της αγοράς - της πιάτσας που λέµε όλοι - σαν Ρεθυµνιώτες είµαστε εκτεθειµένοι στο τι είδους "φύκι" θα µας πασάρει ο κάθε επιτήδειος µεσίτης ως "µεταξωτήν κορδέλαν"!! Λίγη εγκράτεια στις ανακοινώσεις και φειδώ στις εξαγγελίες συνιστούν οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά στα ναυτικά σαλόνια του Πειραιά, του Λονδίνου, του Χονγκ-Κονγκ και µε τους οποίος είµαστε σε τακτή επικοινωνία, τι σηµαίνει «αγορά πλοίων». Σε κάθε περίπτωση το να αγοράζει κανείς πλοίο δεν έχει καµία σχέση µε το να αγοράσει... 9µετρο φουσκωτό. Ένα πολύ σοβαρό ερώτηµα που επίσης προκύπτει είναι το κατά πόσον τέτοια πλοία αν αγοραστούν ποτέ, αν αξιολογηθούν ποτέ και αν τελικά µπουν στο Ρέθυµνο, αν θα είναι ικανά να κοντρα ριστούν στα ίσια µε τα µεγανθή - ρια που αναπτύσονται πλέον στην Κρητική ναυτική αγορά, όπως αυτά της ATTICA GROUP; Με τσι γειές µας... Κατατέθηκαν οι προτάσεις για την διεξαγωγή της λα κής αγοράς της Πέµπτης Οι χώροι θα εξεταστούν στην επόµενη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβούλιου στις 24 Ιουνίου. Της Μαρίας Καλογεράκη Λύση στο πρόβληµα που ταλανίζει από τις αρχές του έτους δεκάδες παραγωγούς και εµπόρους φαίνεται πως δίνεται πλέον καθώς κατατέθηκαν οι προτάσεις όλων των εµπλεκόµενων φορεών στο δήµο Ρεθύµνου σε ότι αφορά την χωροθέτηση της λα κής αγοράς της Πέµπτης. Μάλιστα την ευτέρα 15/6 ήταν και η τελική ηµεροµηνία που είχε δώσει το δηµοτικό συµβούλιο Ρεθύµνου σε όσους επιθυµούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους στον δήµο. Οι χώροι που έχουν προταθεί µέχρι στιγµής θα εξεταστούν στην επόµενη συνεδρίαση του οργάνου στις 24 του µηνός και στη συνέχεια η τελική και τεκµηριώµενη απόφαση θα πάει προς ψήφιση στο νοµαρχιακό συµβούλιο, που είναι και το αρµόδιο όργανο για την χωροθέτηση της λα κής αγοράς. Πιο συγκεκριµένα οι χώροι που προτείνονται για την διεξαγωγή της λα κής είναι οι εξής: στο ρέµα του πρώην ΟΑΕ, στην οδό δηµοκρατίας, στις οδούς Ασκούτση και Καούνη, στις οδούς Πανεπιστηµίου και 28 ης Οκτωβρίου στην Καλλιθέα, στην οδό Καποδιστρίου από το ύψος της οδού Καπετάν Λεµονιά µέχρι επί της οδού Μάρκου Πορτάλιου. Τώρα εκτός από τους χώρους που προτείνονται για την διεξαγωγή της λα κής αγοράς της Πέµπτης, το νοµαρχιακό συµβούλιο θα πρέπει να εξετάσει επιπλέον και τον αριθµό των αδειών που δίδονται στους παραγωγούς και στους εµπόρους της λα κής. Την ίδια ώρα το αίτηµα του εµπορικού συλλόγου για κατάργηση της λα κής αγοράς της Πέµπτης, σύµφωνα και µε τον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου,το πιθανότερο είναι να απορριφθεί. Αξίζει να αναφερθεί πως στην επόµενη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου δεν θα ληφθεί η οριστική απόφαση για την χωροθέτηση της λα κής αγοράς καθώς το νοµαρχιακό συµβούλιο, είναι το αρµόδιο όργανο που θα αποφασίσει την χωροθέτηση της λα κής και τις άδειες που θα πρέπει να δοθούν στους ενδιαφερόµενους. Και όλα αυτά βέβαια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι και τις 15 Ιουλίου, που είναι και η τελευταία παράταση που έδωσε η διοίκηση του λιµενικού ταµείου για την διεξαγωγή της λαίκής στον χώρο της µαρίνας καθώς σε διαφορετική περίπτωση τα µέλη του λιµενικού ταµείου έχουν δηλώσει ότι θα παραιτηθούν.

5 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Εκλογές Το ΠΑΣΟΚ στη Περιφέρεια Κρήτης κέρδισε µε την εκπληκτική διαφορά του 25,42% κατά µέσο όρο. Πολλά τα πολιτικά και κοινωνικά µηνύµατα που απορ ρέουν από τη συγκεκριµένη εκλογική αναµέτρηση που αποδείχτηκε βαρόµετρο για τις πολιτικές εξελίξεις και τη σκανδαλογενή µορφή της γενικότερης εικόνας. Οι λόγοι που οδήγησαν το εκλογικό σώµα της Κρήτης σε ένα τέτοιο ξεκάθαρο αποτέλεσµα είναι διαφορετικοί σε κάθε νοµό αλλά αξίζει να σηµειωθεί ότι έχουν και αρκετά κοινά σηµεία µεταξύ τους. Το κυριότερο κοινό σηµείο είναι η απόρριψη από πλευράς ψηφοφόρων, της αλαζονικής στάσης των πολιτικών εκπροσώπων τους ανά νοµό. σελ. 5 Ας ξεκινήσουµε από υτικά. 1) Στα Χανιά εµφανής η απόρριψη Μαρκογιαννάκη ύστερα από το µεγάλο αρνητικό κλίµα που δηµιουργή - θηκε εις βάρος του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερι - κών σχετικά µε την συµπεριφορά του το περασµένο εκέµβριο στο Πειραιά. Το ΟΧΙ που έλαβαν οι Κρήτες αγρότες από τον µη Κρητικό κ. Χατζηγάκη αλλά και το Πειραιώτικο κυνήγι του Κρητικού κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη σφράγισαν το εισητήριο στο ΠΑΣΟΚ για την άνοδο στις µεγάλες ποσοστιαίες εκλογικές. 2)Στο Ρέθυµνο ισχυρό το µήνυµα αλλά και βαρύ το κλίµα που έφερε η αµόκλειος σπάθη στα εσωκοµ- µατικά της κυβερνώσας παράταξης µε την Όλγα Κεφα λογιάννη να επωµίζεται το βαρύ φορτίο που κάποιοι «άλλοι» τις φόρτωσαν στη πλάτη µε την άδικη απόφαση της διαγραφής του εσωκοµµατικού της αντιπάλου Κωστή Σχοινά, το περασµένο Απρίλιο - µόλις 2 µήνες νωρίτερα των Ευρωεκλογών! «Ξεδιάντροπη & άνανδρη» χαρακτήρισαν οι Ρεθυµνιώ - τες τη κίνηση αυτή τότε και το σφράγισαν µε το εκπληκτικά αρνητικό ποσοστό που έδωσαν στη Ν.. στο Ρέθυµνο. 21,21% η διαφορά µε το ΠΑΣΟΚ!! Το νούµερο αυτό φαντάζει λογικό για τη Κρήτη όταν στο Ηράκλειο η διαφορά ξεπέρασε το 35%. Αν λάβει όµως κανείς υπόψη του ότι σε όλες τις τελευταίες εκλογικές αναµετρήσεις τα τελευταία 10/15 χρόνια η διαφορά των 2 κοµµάτων δεν ξεπερνούσε το 2% µε 2,5% τότε κάνουµε λόγο για ξεκάθαρη Λα κή εντολή από πλευράς Ρεθύµνου στο «Στρατηγείο» της Ρηγίλλης! Σηµαντικό επίσης ρόλο έπαιξε και η αρκετά καλή εικόνα τόσο του Νοµάρχη Ρεθύµνου κ. Γ. Παπαδάκη όσο και του ηµάρχου Ρεθύµνου κ. Γ. Μαρινάκη. Και οι δύο αυτοί άρχοντες της τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήκουν στο πολιτικό χώρο του ΠΑΣΟΚ και επέδειξαν ένα πολύ καλό έργο. Την εικόνα της νίκης συµπλήρωσε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ρεθύµνου καθηγητής Ηλίας Λαµπίρης, το πρόσωπο του οποίου συγκεντρώνει τις θετικές κρίσεις όλων των ψηφοφόρων ανεξαρτήτου πολιτικής απόχρωσης. 3)Στο Ηράκλειο η πολύ καλή επικοινωνιακή πολιτική των τεσσάρων βουλευτών της αντιπολίτευσης σε συνδυασµό µε την άδικη και αχαρακτήριστη στάση της κυβέρνησης στα αγροτικά ζητήµατα µε αιχµή του όρα τος τα περασµένα «εκεµβριανά» ήταν από µόνα τους αρκετά για το τεράστιο ποσοστό του 35,23%. Στη µεγάλη διαφορά του Ηρακλείου σηµαντικό ρόλο επίσης διαδραµάτισαν και οι έτεροι 2 άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι και οι δύο ανήκουν στο πολιτικό χώρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η Νοµάρχης Ηρακλείου κ. Βαγγελιώ Σχοιναράκη έχει κερδίσει τις καρδιές των Ηρακλειωτών µε τη σκληρή καθηµερινή δουλειά της σε σχεδόν εξοντωτικούς ρυθµούς. Από την άλλη ο ήµαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης κατά γενική οµολογία έχει αλλάξει το πρόσωπο της πόλης, το οποίο τις τελευταίες 3 δεκαετίες βρισκόταν στις χειρότερες θέσεις Πανελλαδικά από εικαστικής, χωροταξικής, ρυµοτοµικής, περιβαλλοντολογικής και λειτουργικής πλευράς! Η Κρήτη ψήφισε Του Βασίλη Κασιµάτη Τα 2 κόµµατα (Ν.. & ΠΑ.ΣΟ.Κ.) παραµένουν και στους τέσσερις νοµούς στη κορυφή µε το ΠΑΣΟΚ να παίρνει µια καθαρή νίκη, η οποία ανήλθε σε επίπεδο θριάµβου. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα το κόµµα της Αντιπολίτευσης κέρδισε στις Ευρωεκλογές µε διαφορά 4.4% εντούτοις όµως το ποσοστό του 38,65% που έλαβε δεν του επιτρέπει σε Εθνικές εκλογές να σχηµατίσει αυτοδύναµη κυβέρνηση. Στη Κρήτη όµως τα πράγµατα είναι εντελώς διαφορε τικά µε το ΠΑΣΟΚ να κερδίζει κατά κράτος σε όλους τους νοµούς και σε συντριπτικό αριθµό εκλογικών τµηµάτων. Τα ποσοστά που έλαβε και στους τέσσερις νοµούς θα τις επέτρεπαν να σχηµατίσει αυτοδύναµη κυβέρνηση και αυτό είναι κάτι που οι πολιτικοί παρα τηρητές του κυβερνόντος κόµµατος πρέπει να λάβουν ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη τους αν έχουν στο νου τους να κλείσουν την ψαλίδα που τους χωρίζει µέχρι τις επόµενες Εθνικές εκλογές. Πιότερο τώρα παρά ποτέ, ο Μάρτιος φαντάζει ως η επικρατέστερη ηµεροµηνία διεξαγωγής των Εθνικών εκλογών µε το σενάριο - η κυβέρνηση να οδηγεί τη χώρα σε εκλογές λόγω της ανάδειξης του Προέδρου της ηµοκρατίας. Όσων αφορά τώρα τη ψαλίδα και όπως θα δείτε και στους παρακάτω νοµαρχιακούς πίνακες των αποτελεσµάτων, οι διαφορές που παρουσιάζονται ανά νοµό έχουν ως εξής: Ηράκλειο ΠΑΣΟΚ 1 ο µε διαφορά 35,23%!!! Χανιά ΠΑΣΟΚ 1 ο µε διαφορά 18,34% Ρέθυµνο ΠΑΣΟΚ 1 ο µε διαφορά 21,21% Λασίθι ΠΑΣΟΚ 1 ο µε διαφορά 26,92% Εποµένως στη Περιφέρεια Κρήτης η Νέα ηµοκρα - τία έχασε κατά κράτος µε ποσοστό 25,42% κατά µέσο όρο Νοµών. 3)Στο Νοµό Λασιθίου οι διαφορές δεν ήταν µεγάλες συγκριτικά µε τις προηγούµενες εκλογικές αναµετρήσεις. Το ΠΑΣΟΚ παρέµεινε σχεδόν στην ίδια θέση που κατείχε και τα περασµένα χρόνια ανεβάζοντας το ποσοστό του κατά 3% περίπου, ενώ η Νέα ηµοκρατία έπεσε κατά 7 περίπου ποσοστιαίες µονάδες, αποτέλεσµα του γενικού αρνητικού κλίµατος στο πρόσωπο και την αξιοπιστία της κυβέρνησης. Εν κατακλείδι η Κρήτη έδωσε ένα σαφές µήνυµα στην Κυβέρνηση της Νέας ηµοκρατίας. Το 25,42% της διαφοράς µε το κόµµα της Αντιπολίτευσης, τιµώρησε τη πρακτική των Υπουργών του Κώστα Καραµανλή, οι οποίοι σχεδόν σε όλα τα ζητήµατα που αφορούσαν το Νησί έλαβαν αρνητικές κριτικές. Η Κρήτη δυστυχώς δεν χαίρει της εκτίµησης στη προσφορά της από την υπόλοιπη Ελλάδα και αυτό το ακους παντού. Σε όλα τα χωριά της, στις πόλεις, στα καφενεία και στις παρέες. Όλοι είναι απαγοητευµένοι και το λα κό αίσθηµα επιττάσει µεγαλύτερη προσοχή και σηµασία στην αξία του µαρτυρικού αυτού νησιού. Τα νούµερα µιλούν από µόνα τους! Το 25,42% της διαφοράς των 2 κοµµάτων στη Κρήτη έπαιξε σηµαντικότατο ρόλο στο 4,4% της διαφοράς σε Πανελλαδικό επίπεδο. Εαν η Κρήτη είχε µείνει ευχαριστηµένη από το κυβερνητικό έργο, είναι ξεκάθαρο ότι σε Πανελλαδικό επίπεδο η κυβερνώσα παράταξη της Νέας ηµοκρατίας θα είχε διαφορές της τάξεως από 2% έως 3% από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.! Βλέπετε ο µέσος όρος των 13 περιφερειών στην Ελλάδα καθορίζει τα εκλογικά αποτελέσµατα και η η Περιφέρεια Κρήτης έχει µεγάλο ειδικό βάρος σε αυτά. Συνεπώς και κοντολογίς... µονόδροµος για την Ν.. η σηµασία που πρέπει να δώσει στη Κρήτη! Χωρίς να θεωρηθεί απειλή, το ίδιο µήνυµα πρέπει να λάβει και το ΠΑΣΟΚ στη περίπτωση που καταφέρει να σχηµατίσει κυβέρνηση στις επόµενες Εθνικές εκλογές. (Περιφέρειες: Κρήτης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, υτικής Ελλάδας, υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων.) Η Κρήτη είναι µια Περιφέρεια που τα έχει όλα! Βαριά τουριστική Βιοµηχανία τα νούµερα της οποίας ανεβάζουν κατά πολύ το κρατικό µας δείκτη στις τουριστικές αγορές του εξωτερικού. συνέχεια στη σελ. 13

Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ σ ε λ ί δ α 2 2 ΣΕΛΙ Α 7 ΣΕΛΙ Α 6

Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ σ ε λ ί δ α 2 2 ΣΕΛΙ Α 7 ΣΕΛΙ Α 6 Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ σ ε λ ί δ α 2 2 Τέλη Επανασύνδεσης; Το ακριβότερο πάτηµα πλήκτρου στο κόσµο. Ληστρικές καταστάσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισµός. Πάµε καλά;

Τουρισµός. Πάµε καλά; Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΠΛΑΚΙΑΣ σ ε λ ί δ α 2 2 Προτηγανισµένο ρεπορτάζ - µα µού Το ιστορικό της µεγάλης «γκάφας». ηµοσίευµα που αφορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ μ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ μ ν η ς : ΚΥΡΙΑΝΝΑ σ ε λ ί δ α 2 5. Βιασμός 10χρονης στο Ρέθυμνο

Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ μ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ μ ν η ς : ΚΥΡΙΑΝΝΑ σ ε λ ί δ α 2 5. Βιασμός 10χρονης στο Ρέθυμνο Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ μ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ μ ν η ς : ΚΥΡΙΑΝΝΑ σ ε λ ί δ α 2 5 Μετωπική σύγκρουση στη γέφυρα Ζουρίδας Θέμα με τις εταιρίες ενοικιάσεως και κίνδυνος από

Διαβάστε περισσότερα

4.000 54 ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ NISSAN ΛΕΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ. www.exanatolis.gr ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

4.000 54 ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ NISSAN ΛΕΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ. www.exanatolis.gr ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ÔÅÕ ÏÓ 59 www.exanatolis.gr ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ5 ΧΡΟΝΙΑ 2008-2013 ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΡΟ 4.000 54 ΩΡΕΑΝ SERVICE ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκλεισαν τα ιατρεία του ΙΚΑ Γαλατσίου

Έκλεισαν τα ιατρεία του ΙΚΑ Γαλατσίου ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 362 ΤΙΜΗ 0,10 Έκλεισαν τα ιατρεία του ΙΚΑ Γαλατσίου Το βράδυ της ευτέρας 17 Φεβρουαρίου δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΠΛΟ SOS. για επιχειρήσεις, τουρισµό & ανεργία ΣΤΑ ΔΥΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΕΘ, ΣΤΑ ΑΚΡΑ Ο ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΤΡΙΠΛΟ SOS. για επιχειρήσεις, τουρισµό & ανεργία ΣΤΑ ΔΥΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΕΘ, ΣΤΑ ΑΚΡΑ Ο ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΚΠΛΗΞΗ ΑΠΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ «EΚΛΕΨΕ» ΤΟΝ ΝΕΜΕΘ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΕΛ. 49 ΩΡΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΑΕΚ & ΠΑΟΚ ΣΕΛ. 51, 52 Πέµπτη 19 Αυγούστου 2010 - Αριθµός φύλλου 226 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com 19. 0 8.

Διαβάστε περισσότερα

Πάμε για μπύρες! Ζήτω οι ελληνικές, οι γερμανικές «ξεθύμαναν» ΣΕΛ. 18-19

Πάμε για μπύρες! Ζήτω οι ελληνικές, οι γερμανικές «ξεθύμαναν» ΣΕΛ. 18-19 No1 www.karfitsa.gr Mας κάνατε πρώτους! Σας ευχαριστούμε! KarfitsaFREE PRESS Σάββατο 28.6.2014 Αρ. Φύλλου 516 Πάμε για μπύρες! Ζήτω οι ελληνικές, οι γερμανικές «ξεθύμαναν» ΣΕΛ. 18-19 ΕΡΕΥΝΑ ΣΟΚ Κολλαγόνο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου Ερμούπολης

Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου Ερμούπολης Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Η Σ δεν επιτρέπεται η πώληση ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Φύλλου 3733 Έτος 31 ο Τιμή Φύλλου 0,50 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Οι αιρετοί του δήμου Σύρου

Διαβάστε περισσότερα

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης Η ΕΓΚΥΡΟΤΕΡΗ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑ ΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α Κράτιστον δέ είναι εν τοίς αναγκαίοις παιδεύεσθαι. (Αριστος τρόπος ανατροφής των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 Νοεµβρίου 2014 Αριθ. Φύλλου 2458 Αρχ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ. Ελλάδα Ευρώπη. No1. Χωρίς. Ψηφίζουμε ΝΑΙ! τρόφιμα καύσιμα φάρμακα. E. Tσακαλώτος: Κάναμε το δημοψήφισμα για να μην πέσει η κυβέρνηση!

ΝΑΙ. Ελλάδα Ευρώπη. No1. Χωρίς. Ψηφίζουμε ΝΑΙ! τρόφιμα καύσιμα φάρμακα. E. Tσακαλώτος: Κάναμε το δημοψήφισμα για να μην πέσει η κυβέρνηση! Karfitsa Σάββατο 4.7.2015 Αρ. Φύλλου 572 karfitsa.gr - paraskhnio.gr - toxrima.gr - verysorry.gr No1 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΘΕΤΟ SOCIAL ΝΑΙ ΩΡΑ Ελλάδα Ευρώπη ΜΗΔΕΝ Χωρίς τρόφιμα καύσιμα φάρμακα Σελ. 22, 23, 27

Διαβάστε περισσότερα

www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ 2012 n ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 11 n ΤΙΜΗ 2

www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ 2012 n ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 11 n ΤΙΜΗ 2 ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ «Φύτευαν» μέχρι και το Φαράγγι της Σαμαριάς! Νέοι αγρότες: Όνειρα σε «άγονη» γη ΞΕΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΡΕΥΣΤΟ Πιο κοντά από ποτέ η στάση πληρωμών Το πολύ έως το τέλος Ιουνίου επαρκούν τα ταμειακά

Διαβάστε περισσότερα

Πως καθορίζεται η σωστή ποιότητα των αυγών ÓÅË 23 ÓÅË. 18. Ελκυστικά. τα παραδοσιακά τρόφιμα

Πως καθορίζεται η σωστή ποιότητα των αυγών ÓÅË 23 ÓÅË. 18. Ελκυστικά. τα παραδοσιακά τρόφιμα Φροντιστές του περιβάλλοντος οι Νέοι Αγρότες Πως καθορίζεται η σωστή ποιότητα των αυγών Λιποπεριεκτικότητα του γάλακτος των μηρυκαστικών ζώων ÓÅË 23 ÓÅË. 18 Ελκυστικά τα παραδοσιακά τρόφιμα Απώλειες χοιριδίων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Δημοτικά σφαγεία πληρούν όλους τους νόμους

Τα Δημοτικά σφαγεία πληρούν όλους τους νόμους Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 Μαΐου 2014 Αριθ. Φύλλου 2429 Αρχ. Σπυρίδωνος 2

Διαβάστε περισσότερα

www.xrimaonline.gr Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012 Οι πρωταγωνιστές της εβδομάδας ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ «Στριμωγμένο» και «απομονωμένο»

www.xrimaonline.gr Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012 Οι πρωταγωνιστές της εβδομάδας ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ «Στριμωγμένο» και «απομονωμένο» ! ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑ PLUS Όλο το νέο νόµο που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή για το πειθαρχικό δίκαιο των δηµοσίων υπαλλήλων προσφέρει σήµερα στους αναγνώστες το Χρήµα Plus. Αφορά όλους τους εργαζόµενους

Διαβάστε περισσότερα

K a r fi t s a ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ ΑΛΛΑΞΑΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΙ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΟ MONEY SHOW. ως «καλλιστεία» της ντροπής η έξωση και το φιάσκο!

K a r fi t s a ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ ΑΛΛΑΞΑΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΙ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΟ MONEY SHOW. ως «καλλιστεία» της ντροπής η έξωση και το φιάσκο! Karfitsa Σάββατο 23.5.2015 Αρ. Φύλλου 566 kar fitsa.gr - paraskhnio.gr - toxrima.gr - verysorry.gr ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ ΑΛΛΑΞΑΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΙ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΟ MONEY SHOW K a r fi t s a Τα «καλλιστεία» της ντροπής

Διαβάστε περισσότερα

>12-13, 29. www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 2 IOYNIOY 2012 n ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13 n ΤΙΜΗ 2

>12-13, 29. www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 2 IOYNIOY 2012 n ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13 n ΤΙΜΗ 2 ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σπόροι και λιπάσματα εκτοξεύουν το κόστος παραγωγής «Ηλεκτροπληξία» με τα φωτοβολταϊκά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Εμφάνιση της δραχμής στα τερματικά του Bloomerg! Σπεύδουν να ανοίξουν λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική πάλη. για το δημοψήφισμα. ΝΑΙ... στην Εθνική Ομοψυχία ΟΧΙ στον Διχασμό 13. www.attikipress.gr

Εθνική πάλη. για το δημοψήφισμα. ΝΑΙ... στην Εθνική Ομοψυχία ΟΧΙ στον Διχασμό 13. www.attikipress.gr Πότε θα ανοίξουν οι τράπεζες; Συμφωνία και ρευστότητα τα ζητούμενα 15 Παρέμβαση Κώστα Καραμανλή υπέρ του ΝΑΙ 12 Σάββατο- Κυριακή 04-05 Ιουλίου 2015 Τεύχος 282 εβδομαδιαια πολιτικη εφημεριδα Εθνική πάλη

Διαβάστε περισσότερα

η Αδεσμευτη Απαξίωσαν το θεσμό πριν καν γεννηθεί

η Αδεσμευτη Απαξίωσαν το θεσμό πριν καν γεννηθεί η Αδεσμευτη ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ - ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙEΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΤΤIΚΗΣ ΕΤΟΣ 3ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 9 Παρασκευή 4 Μαρτίου 011 Τιμή 0.80 ευρώ Με το θάρρος της γνώμης Δεν ανεχόμαστε άλλο την γυφτο-ομηρία

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Σμύρνη στο επίκεντρο με αφορμή τα κουλούρια Θεσσαλονίκης

Η Νέα Σμύρνη στο επίκεντρο με αφορμή τα κουλούρια Θεσσαλονίκης πρώτο ηµίχρονο, όµως η κακή καθηµερινή καθημερινή ενηµέρωση ενημέρωση 24 24 ώρες: e-epikaira.gr gr Νέα Σµύρνη Σμύρνη Νέος Άγιος Κόσµος Δημήτριος άφνη Ελληνικό-Αργυρούπολη - Υµηττός Αγίος ηµητρίος Γλυφάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ www.korinthia.net/foni

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ www.korinthia.net/foni Η ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ετήσια συνδρομή 25 Τιμή φύλλου 0,50 e-mail: fonikor@otenet.gr Κωδικός 2293 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ξηλώθηκε και πάλι η κεραία στην οδό Πρωτοπαπαδάκη

Ξηλώθηκε και πάλι η κεραία στην οδό Πρωτοπαπαδάκη ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 370 ΤΙΜΗ 0,10 Ξηλώθηκε και πάλι η κεραία στην οδό Πρωτοπαπαδάκη σελ 12 Επανέρχεται στο προσκήνιο η κεραία κινητής τηλεφωνίας της οδού

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα η αβεβαιότητα

Παρούσα η αβεβαιότητα Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Η Σ δεν επιτρέπεται η πώληση ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Φύλλου 3739 Έτος 31 ο Τιμή Φύλλου 0,50 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Καυτή πατάτα για το ΔΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΓΑΡΑ - ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ. Απολογισµός µε πολλά έργα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΨΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΕ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΓΑΡΑ - ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ. Απολογισµός µε πολλά έργα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΨΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ Χ Μωραΐτης ΑΕ Ισθµός Κορίνθου, τηλ: 2741075055 2741020368 fax: 2741075065 Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ Φύλλου 217 - Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2008 - ΤΙΜΗ: 0, 30 Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΙΝΚΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 2.8.2014 ΑΡ. ΦΥΛ. 433 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΙΝΚΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 2.8.2014 ΑΡ. ΦΥΛ. 433 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΙΝΚΑΣ ΤΡΕΙΣ μεγαλεσ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ «Π» ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ μυστήρια Το 1ο DVD από τη συναρπαστική σειρά + ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 3,30 ΕΥΡΩ Εορτολόγιο Αυγούστου Το Συναξάρι

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασιάδη - Δημητριάδη

Αναστασιάδη - Δημητριάδη 01-CMYK 15/04/2013 10:40 ΜΜ Page 1 O Π O I O Σ E Λ E Y Θ E P A Σ Y Λ Λ O Γ A T A I Σ Y Λ Λ O Γ A T A I K A Λ A P ή γ α ς Φ ε ρ α ί ο ς 1 ΕΥΡΩ Ως χαμένη ευκαιρία για την κατάκτηση του τίτλου είδαν το 0-0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο "κόκκινο" Απολογισμός ενός χρόνου Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Τσιάνο. Καθαριότητα και περιβάλλον:

ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο κόκκινο Απολογισμός ενός χρόνου Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Τσιάνο. Καθαριότητα και περιβάλλον: Αριθμός φύλλου: 78 Δεκέμβριος 2011 Διανέμεται δωρεάν Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ο Υ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Υ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο "κόκκινο" Συνέντευξη με το νέο πρόεδρο του Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕυχαριστήριομήνυματουΔημήτρηΑνυφαντάκη

ΕυχαριστήριομήνυματουΔημήτρηΑνυφαντάκη 2 ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ n Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010 Editorial Δημοσιογραφίακαι δημοσιογραφικήδεοντολογία Με περισσή, είναι η αλήθεια, έκπληξη, διάβασα την επιστολή του εκδότη των ΝΕΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Χρήστου Μασταλούδη προς

Διαβάστε περισσότερα

NAI 5ΕΝΘΕΤΑ. Ονειροκρίτης. στην ελλάδα στη Δημοκρατία στην ευρώπη και στο ευρώ Oχι στη φτώχεια και στον διχασμό

NAI 5ΕΝΘΕΤΑ. Ονειροκρίτης. στην ελλάδα στη Δημοκρατία στην ευρώπη και στο ευρώ Oχι στη φτώχεια και στον διχασμό 2 ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ένα συλλεκτικό CD ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ 11 τραγούδια από τον ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ Tου ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ με τον ΒασιΛη σκουλα σε μουσική χρηστου παπαδοπουλου Ονειροκρίτης τα κρυφά μηνύματα των ονείρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 οικο νομία ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: ΑΛΛΟΙ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΕ ΣΠΕΙΡΕΣ Χωματερές ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΓΙΑ.. ΛΙΓΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ ΟΙΚΟνομία - ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα