Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3. Η Κρήτη µίλησε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3. Η Κρήτη µίλησε"

Transcript

1 Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3 O Νοµάρχης Ρεθύµνου σχολιάζει την επικαιρότητα Η εµπορική παρα βατικότητα στις παραλίες Ρεθύµνου. Τράτες και Λιµενάρχης Ρεθύµνου, κ.α. ΣΕΛΙ Α 7 Μεταναστευτικό «Το γινάτι βγάζει µάτι» Kevin Rudd. Για Αδικαιολόγητη επάνοδος Γιάννη Κεφαλο- πρώτη φορά ηγέτης χώρας γιάννη στα πολιτικά αγνοεί το πολιτικό δρώµενα. Εξελίξεις κόστος και τα λέει είχαµε τελευταίως στο σταράτα. πολιτικό γίγνεσθαι της Νέας ηµοκρατίας στο Ρέθυµνο. ΣΕΛΙ Α 22 ΣΕΛΙ Α 18 ΣΕΛΙ ΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο ιό της γρίπης; ΣΕΛΙ Α 28 Υ ΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Η ευεργετική επίδραση του νερού στην αποκατάσταση & θεραπεία. ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α Μηνιαία ανεξάρτητη εφηµερίδα για το Ρέθυµνο Έτος 2 ο Ιούνιος 2009 Εκδότης - ιευθυντής: Βασίλης Κασιµάτης Τεύχος 12 Η Κρήτη µίλησε ΣΕΛΙ Α 26 Τειρεσίας Α.Ε....αυτό το τέρας Ασχοληθήκαµε µε το τραγέλαφο του Τειρεσία ύστερα από πάµπολλες καταγγελίες και στο Ρέθυµνο. Το ΠΑΣΟΚ στη Περιφέρεια Κρήτης κέρδισε µε την εκπληκτική διαφορά του 25,42% κατά µέσο όρο στους τέσσερις νοµούς. Πολλά τα πολιτικά και κοινωνικά µηνύµατα που απορρέουν από τη συγκεκριµένη εκλογική αναµέτρηση που αποδείχτηκε βαρόµετρο για τις πολιτικές εξελίξεις και τη σκανδαλογενή µορφή της γενικότερης εικόνας. ΕΝ ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ! Ôο áðïôέëεóìá ôçò ôåëåõôáßáò åêëïãéêþò áíáìýôñçóçò óôéò ÅõñùåêëïãÝò, áõôü ôï ìþíõìá Ýäùσε. Êáé Þôáí ç çñü! Ôéìþñçóå ôéò ðñáêôéêýò üëùí ôùí êõâåñíþóåùí ôá ôåëåõôáßá ñüíéá êáé ôç óõìðåñéöïñü ôïõò üóùí áöïñü ôç ÊñÞôç ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ Α 5 ΣΕΛΙ Α 3 ΛΑ.Ο.Σ. Ρεθύµνου. Μεγάλη νίκη δίχως δάφνες & τυµπανοκρουσίες Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. του Λα κού Ορθόδοξου Συναγερµού (ΛΑ.Ο.Σ.) κ. Γιώργος Πηγουνάκης µιλάει αποκλει στικά στην Ρ.Α. για την εντυπωσιακή άνοδο του κόµ- µατός του στο Ρέθυµνο παρά την κατ επιλογήν τους σκοπίµως ανύπαρκτη παρου σία στην προεκλο γική εκστρατεία. ΣΕΛΙ Α 13 ΣΕΛΙ Α 10 Γρίφος η στάση του Κωστή Σχοινά µετά και τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στο Νοµό Ρεθύµνου Σύµφωνα µε τη πλειοψηφία των πολιτών του Ρεθύµνου η µεγάλη ήττα της Νέας ηµοκρατίας στο Ρέθυµνο οφείλεται κατά κύριο λόγο στον Κωστή Σχοινά και τα αρνητικά συναισθήµατα που προκάλεσε η άδικη διαγραφή του. Ποιο είναι το αύριο ; Έρευνα-ΣΟΚ! Τα πλοία που έχει βάλει στο στόχαστρο η CRETAN LINES για αγορά Πριν από λίγο καιρό η Συνεταιριστική εταιρία Cretan Lines ανακοίνωσε ότι οδεύει προς την αγορά ενός πλοίου ύψους περίπου ευρώ και για αυτό το λόγο ταξίδεψαν οι άνθρωποι της εταιρίας έως την Ισπανία µε σκοπό να δουν και να αξιολογήσουν τα πλοία προς πώληση. Σ ε πρώτη Πανελλαδική αποκλειστικότητα σας παρουσιάζουµε τα πλοία τα οποία η συνεταιριστική εταιρία ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (Cretan Lines) εξετάζει προς τελική αγορά. Ο Πρόεδρος της εταιρίας & ήµαρχος Αρκαδίου κ. Μανώλης Μανωλακάκης είχε κάνει δηλώσεις πριν από λίγες εβδοµάδες στον τοπικό τύπο για άµεση αποκατάσταση της ακτοπλο κής αποµόνωσης του Ρεθύµνου µε τα εν λόγω πλοία. ΣΕΛΙ Α 4

2 Εν αρχή... ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 σελ. 2 Γράµµα από τον Εκδότη - EDITORIAL Áãáðçôïß ìáò áíáãíþóôåò, Óå áõôü ôï ôåý ïò èá áëëüîïõìå ëßãï ðåñéå üìåíï êáé èá áó ïëçèïýìå ìå ôçí êáôüóôáóç óôç ÊñÞôç êáé åéäéêüôåñá óôï ÑÝèõìíï. Åßíáé áëþèåéá üôé êáé ìåôü ôá áðïôåëýóìáôá ôùí Åõñùåêëïãþí ï ëáüò ôçò ÊñÞôçò Ýäùóå Ýíáò óáöýò ìþíõìá óôïõò êõâåñíþôåò ôïõ, åíôüò êáé åêôüò óõíüñùí ôçò íþóïõ! ÁãáíáêôéóìÝíïò ðëýïí áðü ôç ôñïðþ ðïõ Ý åé ëüâåé ôï ôåëåõôáßï êáéñü ç ïéêïíïìßá ôïõ íçóéïý ìáò ï êüóìïò óôç ÊñÞôç áëëü êáé éäéáßôåñá óôï äéêü ìáò ÑÝèõìíï, Ýäåéîå ôá äüíôéá ôïõ áöåíüò ìå ôçí äñáìáôéêþ áýîçóç ôçò áðï Þò áðü ôéò åêëïãéêýò äéáäéêáóßåò êáé áöåôýñïõ ìå ôçí ìåãüëç ðôþóç ðïõ Ýäùóå óôï êõâåñíþí êüììá åêèñïíßæïíôüò ôï íïçôü áðü ôçí åîïõóßá. Ôï ìþíõìá äåí áöïñü êáôü ôç ãíþìç ìïõ Üìåóá ôï êüììá ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò áëëü ôï óýíïëï ôïõ ðïëéôéêïý êüóìïõ ðïõ åäþ êáé ðïëëü ñüíéá âáñéü ðáéãíßäéá ðáßæåé óôï êåöüëé ôïõ Êñçôéêïý. ÌÞðùò üìùò ïé êáñåêëïêýíôáõñïé ôïõ ðïëéôéêïý êüóìïõ åêåß óôï ìåãüëï ìðåæ êôßñéï åðß ôçò ëåùöüñïõ Áìáëßáò óôç ÁèÞíá, âïëåýïíôáé ìå ôçí ìåãüëç áðï Þ ðïõ Üããéîå óôç ÊñÞôç ôï 41%. ÌÞðùò... ëýù ìþðùò, êüðïéïé íïìßæïõí üôé ï Êñçôéêüò äåß íïíôáò ìå ôçí áðáîßùóþ ôïõ ôçí áðïóôñïöþ ôïõ óôá ðïëéôéêü ðåðñáãìýíá, êüðïéïé ôï åêëáìâüíïõí ùò... üôé ôï âïõëþóáìå! ËÁÈÏÓ!! Èá Þèåëá ëïéðüí íá áðïäþóù ìå áðëü ëüãéá êáé ü é ìå âáñéýò ðïëéôéêïïéêïíïìéêýò ìåôñþóåéò êáé áíáëýóåéò, ìéá åéêüíá ôïõ ôé óçìáßíåé ÊñÞôç. Ç ÊñÞôç åßíáé ìéá ìåãüëç ðåñéöýñåéá ðïõ èåùñçôéêü èá ìðïñïýóå íá Þôáí Ýíá áõôïäýíáìï êáé óõíüìá éó õñüôáôï ïéêïíïìéêü êñüôïò. Åßíáé üìùò Ýíá êïììüôé ôçò ÅëëÜäáò ðïõ äõóôõ þò ôï åêìåôáëåýïíôáé ïé êñáôïýíôåò êáé êõâåñíþíôåò, áíçëåþò. Ôïõñéóìüò åé ôçí ðéï âáñéü ôïõñéóôéêþ âéïìç áíßá óôç þñá ðïõ üìïéü ôçò óå íïýìåñá áëëü êáé óå åãêáôáóôüóåéò äåí õðüñ åé ðïõèåíü óôçí ÅëëÜäá. Ôá íïýìåñá ìå ôá ïðïßá óõíäñüìåé ç ÊñÞôç óôï Συνδροµές: Εξάµηνη: 25 ευρώ Ετήσια: 45 ευρώ Εγγραφή συνδροµητών: Τηλ.: êñáôéêü êïñâáíü åßíáé ðïëý ìåãüëá. ÖèÜíåé íá óêåöôïýìå üôé ìý ñé ôï 2002 êáé ðïõ ôüôå åß áìå áêüìá ôç äñá ìþ óôç þñá ìáò, ôï öáñüããé ôçò ÓáìáñéÜò ôï åðéóêýðôïíôáí ðåñßðïõ ôïõñßóôåò üðïõ ìå äñá ìýò åéóéôþñéï åêåßíá ôá ñüíéá ìüíï ôïõ ôï öáñüããé áðýäéäå 300 åêáôïììýñéá äñáìýò åôçóßùò. Ðïõ ðþãáéíáí üìùò áõôü ôá ñþìáôá? Óôï Íïìü áíßùí? ¼ é! Ìá óôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò öõóéêü ðñïò äéá åßñéóç ðüñùí. Ìá ðïéþí ðüñùí êáé ðïéüí äïõëåýïõí ôüóá ñüíéá? íá ñçìáäéáóìýíï áðëü åëéêïäñüìéï ôïõò Ý ïõìå æçôþóåé ãéá åðåßãïíôåò êáôáóôüóåéò ðïõ óõ íü óõìâáßíïõí ìýóá óôï öáñüããé êáé áêüìá ôï ðåñéìýíïõìå. Ôá ßäéá êáé ìå ôéò Üëëåò ôåñüóôéåò ðçãýò ôïõñéóôéêïý ðëïýôïõ üðùò ç Êíùóüò, ôï ÁñêÜäé êáé ôüóá Üëëá ðïõ ôá ôáìåßá ôïõò ïäçãïýíôáé óôï Êñáôéêü êáé ïõ ß Êñçôéêü êïñâáíü! Ãåùñãßá Ç ãåùñãéêþ äýíáìç ïëüêëçñïõ ôïõ íçóéïý ìå áé ìþ ôïõ äüñáôïò ôá áãñïôéêü ðñïúüíôá ôçò ÌåóóáñÜò, áíåâïêáôåâüæïõí ôï äåßêôç ôçò ÅõñùðáúêÞò ñçìáôéóôçñéáêþò ÁãïñÜò óôá áãñïôéêü ðñïúüíôá. Áðüäåéîç Üëëùóôå êáé ç êáôáóêåõþ ôïõ ìåãáëýôåñïõ áíáðôõîéáêïý Ýñãïõ ðïõ äñïìïëïãþèçêå ðïôý óôç ÊñÞôç êáé Ýíá áðü ôá ìåãáëýôåñá ôçò þñáò. Ôïõ ÖñÜãìáôïò óôï Ðëáôý & ôïõ Áãùãïý ìåôáöïñüò ôïõ õäüôéíïõ üãêïõ êáé ðïõ ìïíáäéêü óêïðü Ý åé ôç ðëþñùóç ôïõ öñüãìáôïò ôçò ÖáíåñùìÝíçò êáé ôåëéêü ôçò õäñïäüôçóçò ôùí êáëëéåñãåéþí óôç ÌåóóáñÜ. ÁëëÜ ãéá ôçí åðáñ ßá Áìáñßïõ ðïõ êáëåßôáé ãéá ìéá áêüìá öïñü íá äþóåé ôï ðëïýôï ôçò ãéá íá ðëïõôßóïõí êüðïéïé Üëëïé... ïýôå ëüãïò. Ôá óõìðëçñùìáôéêü Ýñãá ãéá ôï ÁìÜñé, öáßíåôáé íá Ý ïõí êáôü êüðïéï ìáãéêü ôñüðï êïëëþóåé! Ïñõêôüò ðëïýôïò, õðüñ åé! ÖáñÜããéá, óðþëáéá, áðåßñïõ êüëëïõò ìïñöïëïãßá éêáíþ íá ðñïóöýñåé ôáìüëá óå åíáëëáêôéêýò ìïñöýò ôïõñéóìïý üðùò áõôþ ôïõ áãñïôïõñéóìïý. Êôçíïôñïößá Ç ðëïýóéá êôçíïôñïößá åðáñêåß íá õðåñêáëýøåé ôéò áíüãêåò ôùí Êñçôþí óå ðïëý ìåãüëï âáèìü. Êáé üìùò ç ðïëéôåßá äåí äåß íåé ïõäüëùò íá åíäéáöýñåôáé ãéá ôçí äéáôþñçóç ôùí ôéìþí ôçò Üñéóôçò áõôþò ðïéüôçôáò êáé äåß íåé íá õéïèåôåß ðñáêôéêýò ðïõ íá åìöáíßæïõí ôï åéóáãüìåíï êñýáò Üëëïôå éóüôéìï êáé Üëëïôå éóüíïìï ìå ôá äéêü ìáò ôá ÊñçôéêÜ ðïõ Ýôóé êé áëëéþò åßíáé êáé åã þñéá! Ðïëéôéóìüò Ï ðïëéôéóìüò, ç éóôïñßá, ïé ôý íåò, ôï åéêáóôéêü ìýñïò áðïôåëïýí ðçãþ ðëïýôïõ ãéá ôïõò ëáïýò ôïõ êüóìïõ. ÄéäÜóêåôáé üìùò óôá ó ïëåßá ìáò? Ôá Êñçôéêüðïõëá ìáèáßíïõí óôá ó ïëåéü ãéá ôï ÐáðáöëÝóóá êáé ôï Êïëïêïôñþíç. Ðïõ åßíáé üìùò ïé äéêïß ìáò, ïé Êñçôéêïß Þñùåò? Ðïõ åßíáé ï ÊáðåôÜí Ìé áþë Êüñáêáò ìýëïò ôçò öéëéêþò åôáéñßáò, ï ÄáóêáëïãéÜííçò, ï Ìáëéêïýôçò, ï Þñùáò ôïõ ïëïêáõôüìáôïò ôïõ Áñêáäßïõ - ï ÌÝãáò êáðåôüí Τα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους και όχι απαραίτητα τις απόψεις της ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ και του εκδότη της. Η αρθογραφία και γενικότερα το σύνολο του περιεχοµένου και των υπηρεσιών της ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ διατίθεται στους αναγνώστες της αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή, επανέκδοση, αναδηµοσίευση, µε οποιοδήποτε µέσο, µετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη. ÃéáìðïõäÜêçò, ðïõ åßíáé üëïé áõôïß êáé ôé þñï êáôáëáìâüíïõí óôá ó ïëéêü éóôïñéêü âéâëßá ðïõ äéäüóêïíôáé ôá Êñçôéêüðïõëá óþìåñá. ÁíáñùôçèÞêáôå ãéáôß óôïõò ó ïëéêïýò èéüóïõò êáé óôéò èåáôñéêýò ðáñáóôüóåéò ôá êñçôéêüðïõëá öïñïýí öïõóôáíýëåò êáé ü é âñüêåò? Ðïõ åßíáé ç áíáöïñü ãéá ôïõò 800 Êñçôéêïýò ôüöïõò ðïõ âñßóêïíôáé óôç Ìáêåäïíßá? ÊñÞôåò ðïõ Ý õóáí ôï áßìá ôïõò ãéá ôçí áðåëåõèýñùóç ôçò ÅëëÜäáò õðü ôïõ ìåãüëïõ ÅèíÜñ ç ìáò ôïõ ÅëåõèÝñéïõ ÂåíéæÝëïõ. ÌÞðùò ìå ôï Ýôóé èýëù ëïéðüí, êüðïéïé åðïöèáëìéïýí ôçí õðïâüèìéóç ôçò ÊñçôéêÞò óõíåéóöïñüò óôçí éóôïñßá ôçò ÅëëÜäáò. Ôá ãñüöù üëá áõôü äéüôé ôåëåõôáßùò üëïé ìáò Ý ïõìå äéáðéóôþóåé ôï üôé óôç ÊñÞôç óõìâáßíïõí ôåñüóôéåò áäéêßåò. Ç ÊñÞôç áäéêåßôáé åðáíåéëçììýíùò êáé äåí ðáßñíåé áðü ôçí Ðïëéôåßá êáé ôá óõíôåôáãìýíá üñãáíü ôçò, áõôü ðïõ ðñýðåé íá ëüâåé áíüëïãá ìå ôçí åéóöïñü ôçò. íá åèíéêü äßêôõï (ÂÏÁÊ) æçôüìå ôüóá êáé ôüóá ñüíéá. ÅêáôïíôÜäåò ôá èýìáôá åôçóßùò. Êáé üìùò, áí äåí åß å öôéá ôåß ôõ áßá ìå ìéá ïýíôá ðñéí 40 ñüíéá ôï Üíù ðáñáëéáêü äßêôõï (óçìåñéíü ÂÏÁÊ) óþìåñá áêüìá èá èýëáìå 3 þñåò íá ðüìå µέσα áðü ôá âïõíü, áðü ôá áíéü óôï ÑÝèõìíï! êôïôå üìùò ôßðïôá. 40 ñüíéá ðýñáóáí êáé åßìáóôåá áêüìá óôá ßäéá. Êáé ï êïóìüêéò êéíäéíåýåé. Ï äñüìïò üìùò ãéá ôç ÑáöÞíá óõíå þò âåëôéþíåôáé!! Ãéáôß; Ðïõ åßíáé ôï êáñüâé ðïõ Ýôáîáí êüðïéïé óôï ÑÝèõìíï; Ðïõ åßíáé üëá áõôü ðïõ ìå áéìáôçñýò áéôþóåéò äéåêäéêåß óþìåñá ôï íçóß ìáò. Ãéáôß ç íôïìüôá öåýãåé ìå 0,29 áðü ôç ÌåóóáñÜ êáé öèüíåé íá ðùëåßôáé óôá êïößíéá, óôéò ËáúêÝò ôçò ÁèÞíáò êáé ôçò õðüëïéðçò þñáò, äýï åõñþ! ÁðïäåäåéãìÝíá üðùò áíáöýñáìå êáé ðáñáðüíù, óôç ÊñÞôç ôá Ý ïõìå üëá êáé äåí ìáò ëåßðåé ôßðïôá. Ãéáôß ëïéðüí äåí åßìáóôå ÏËÏÉ ðëïýóéïé; ÁíáñùôçèÞêáôå; ÌÞðùò ç ÊñÞôç äéáöåíôåýåôáé áðü äýï ôñåéò ïéêïãýíåéåò «ìåãáëïôóéöëéêüäùí» ðïõ ìáò îåðïõëïýí êáèçìåñéíü êáé ôü ïõí áðïäåäåéãìýíá âñåé ìå ôïõò Üñ ïíôåò ôùí Üëëùí ðïëéôéêþí ïéêïãåíåéþí ôçò þñáò ðïõ ôüóá ñüíéá âëýðïõìå ìðñïóôü ìáò êáé ðïõ åíáëëüóóïõí ìüíï ôá ìéêñü ôïõò ïíüìáôá, äéáôçñþíôáò ôï ðïëéôéêü åðþíõìï ôïõò óôçí ÅëëçíéêÞ ÂïõëÞ åðß äåêáåôßåò ïëüêåñåò. Ãéáôß Üëëá êñüôç üðùò ç ãåéôïíéêþ ÅëëçíéêÞ Êýðñïò ç ïðïßá äåí Ý åé ïýôå ôï 1/3 áõôþí ðïõ äéáèýôåé ç ÊñÞôç êáé ðáñüëá ôá ôüóá êïéíùíéêü ðñïâëþìáôü ôçò, åíôïýôïéò âñßóêåôáé Ýôç öùôüò ðéï ìðñïóôü áðü ôç ÊñÞôç óôïí ïéêïíïìéêü ôïìýá. ÌÞðùò ãéáôß ïé çãýôåò ôçò Þôáí ðüíôá ðñþçí ôå íïêñüôåò êáé ü é ãüíïé ðñþçí ðïëéôéêþí. Ôá ßäéá êáé óå Üëëá êñáôßäéá ìå ðïëý ëéãüôåñá áðü åìüò åöüäéá êáé üìùò åßíáé óôá ýøç! ÁíáñùôçèÞêáôå; Ôο áðïôέëεóìá ôçò ôåëåõôáßáò åêëïãéêþò áíáìýôñçóçò óôéò ÅõñùåêëïãÝò, áõôü ôï ìþíõìá Ýäùóå. Êáé Þôáí ç çñü! Ôéìþñçóå ôéò ðñáêôéêýò üëùí ôùí êõâåñíþóåùí ôá ôåëåõôáßá ñüíéá êáé ôç óõìðåñéöïñü ôïõò üóùí áöïñü ôç ÊñÞôç. Ç ÊñÞôç áîßæåé Ýíá ðïëý êáëýôåñï áýñéï. Ôá ðáéäéü ìáò ðñýðåé íá ëüâïõí ôçí ðáôñïãïíéêþ êëçñïíïìéü ôïõò êáé áõôü ðñýðåé íá ôï êáôáëüâåé áëëü êáé íá ôï ëüâåé ðïëý óïâáñü õðüøç ôçò, ôï Åëëçíéêü êñüôïò. ÅéäÜëëùò ï Êñçôéêüò îýñåé êé Üëëïõò ôñüðïõò... Μετά τιµής Βασίλης Κασιµάτης Εκδότης / ιευθυντής / ηµοσιογράφος ΩΡΕΑΝ Μηνιαία ανεξάρτητη εφηµερίδα για το Ρέθυµνο Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Β.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Βασίλης Κασιµάτης ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Μόνικα Ζουγανέλη ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ( ηµοσιογραφική-συντακτική Οµάδα): Νίκος Αγγελάκης, Αυγουστίνος Βενιζέλος, Σάββας Γωνιωτάκης, Ελπίδα ηµακοπούλου, Άρτεµις ρυγιαννάκη, Λώνης Γεωργιάδης, Γεώργιος Ζουγανέλης, Κωστής Ηλιάκης, Σωτήρης Θεοδοσόπουλος, Μαρία Καλογεράκη, Μαρίνα Λάζη Άρης Κουτάκης, Αίµη Μιχελιδάκη, Αναστασία Μοσχοβάκη, Σπύρος Μπάνος, Νίκος Νίνος, Γεώργιος Πανταγιάς, Νικολέων Τσουπάκης, Όθωνας Χριστουλάκης, Μανώλης Ψαρουδάκης Αθλητικό Ρεπορτάζ: Μηνάς Μπεγέτης, ηµήτρης Τζαγκαράκης, ιεύθυνση: Μπαρότση 37 Μισίρια Ρέθυµνο τ.κ Τηλεφωνικό κέντρο: Υπεύθυνη ιαφηµιστικού τµήµατος: Μελίνα Κοκοβιάδου Λογιστήριο: Μιχάλης Μπερνιδάκης - Λογιστικό Γραφείο Εµπορική ιεύθυνση: Μόνικα Ζουγανέλη Υπεύθυνος ιανοµής: Μιχάλης Λεµονάκης Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: Pixelplus Εκτύπωση: ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ιανοµή: ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΝΟΜΗ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Η εφηµερίδα διανέµεται ΩΡΕΑΝ σε αντίτυπα, κυρίαρχα στο Νοµό Ρεθύµνης και σε επιλεγµένα σηµεία σε όλη την Κρήτη.

3 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μοµφές παράπονα και σχόλια του πολίτη Είπαν το νερό... νεράκι!!!!!!!! Το καλοκαίρι µόλις άρχισε και οι αλλεπάλληλες διακοπές νερού ξεκίνησαν στο ήµο Νικηφόρου Φωκά. Το Σάββατο τη νύχτα στις 13 Ιουνίου κόπηκε το νερό για λίγη ώρα ενώ και την Κυριακή 14 Ιουνίου το πρόβληµα διογκώθηκε αφού ξανα έγινε διακοπή το απόγευµα απροειδοποίητα και πάλι η οποία και κράτη σε δυστυχώς όλη τη βράδυ. Σε χειρότερη µοίρα βρέθηκαν οι κατοικίες στον παρακείµενο οικισµό Βιολί Χαράκι, οι κάτοικοι των οποίων όπως µας καταγγέλλουν βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης αφού όπως µας αφηγούνται οι ίδιοι αυτή η κατάσταση είναι παλιά και δε µπορεί να συνεχιστεί. «...Μας υποσχέθηκαν αποχεύτεση, µπήκαµε στα έξοδα να προετοιµαστούµε αλλά δεν την είδαµε ΠΟΤΕ! Τώρα πάλι µε το νερό τα ίδια και κάθε χρόνο ολοένα και χειρότερα. Είµαστε πολίτες του Ρεθύµνου πληρώνουµε κανονικά τους λογαριασµούς µας και δε µπορούν να µας στερούν απροειδοποίητα το νερό. Έχουµε µωρά παιδιά, είναι καλοκαίρι και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα βιώσουµε ένα µαρτύριο για το οποίο θα αναγκαστούµε να προβούµε άµεσα σε µηνύσεις κατά του ήµου και ακολούθως κατά παντός υπευθύ - νου...», µας είπαν περίοικοι της περιο - χής Βιολί Χαράκι, η οποία φαίνεται να πλήττεται περισσότερο όταν παρουσιάζονται αυτές οι διακοπές είτε του νερού αλλά και του ρεύµατος. Σε µια προσπάθεια να προσεγγίσου - µε το πρόβληµα πλησιάσαµε παλαιούς συµβούλους στο ήµο. Το πρόβληµα εστιάζεται όπως µας είπαν, στον πληθυσµιακό υπερ-πολλαπλασιασµό της µείζονος περιοχής Ατσιπόπουλου, Γεράνι και Πρινέ. Στην απογραφή του 1981 οι κάτοικοι δεν ξεπερνούσαν τους 450. Το 1991 άγγιξαν τους 950 όπου τότε µάλιστα έγιναν και οι δύο τελευταίες βασικές γεωτρήσεις από τις οποίες υδροδοτούντο οι 3 αυτές περιοχές έως πέρσι που έγινε ακόµα µια µικρή παραγωγής µόνο 60 κυβικών. Σήµερα µε τα µέχρι τώρα στοιχεία οι κάτοικοι στις προαναφερόµενες περιο χές ξεπερνούν τις οκτώ ίσως και εννέα χιλιάδες. Μιλάµε λοιπόν για µια µικρή πολιτεία και όχι πλέον για 3 χωριά. Το δυστύχηµα είναι ότι οι υποδοµές που αυτή τη στιγµή υπάρχουν είναι όντως για χωριά µε αποτέλεσµα οι κάτοικοι να βιώνουν σηµαντικότατες ελλείψεις στις βασικές υπηρεσίες που σηµειωτέων πληρώνουν αδρά για να τις έχουν. Σύµφωνα µε άλλες πάλι καταγγελίες που τελευταίως έφτασαν στα γραφεία της εφηµερίδας οι λογαριασµοί νερού και ΕΗ στη περιοχή έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούµενο και επώνυµες αναφο ρές µιλούν για ληστρικές τάσεις στις απαιτήσεις το ήµου και της ΕΗ! Τη συγκεκριµένη Κυριακή το βράδυ παρόλο το ακατάλληλο της ώρας αναζητήσαµε στο τηλέφωνο τον ήµαρχο Νικηφόρου Φωκά κ. Αντώνη Πατεράκη, ο οποίος ανταποκρίθηκε άµεσα και είχε την ευγενή καλοσύνη να µας ενηµερώσει για τα ανωτέρω προβλή- µατα και κυρίως αυτό του νερού και των αλλεπάλληλων διακοπών. Ο ήµαρχος µας ανέφερε ότι το κύριο πρόβληµα σαφώς είναι η πληθυσµια κός υπερ-πολλαπλασιασµός ο οποίος σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας έδωσε αυξάνει κατά 800 περίπου κατοίκους κάθε χρόνο. Το βασικό στοιχείο στο πρόβληµα όπως µας λέει ο κ. Πατεράκης εντοπίζεται στην οπτική µε την οποία η Περιφέρεια Κρήτης αντιµετωπίζει την περιοχή δηλαδή σαν χωριό ενώ στη πραγµατικότητα όπως και εµείς εντοπίσαµε, πρόκειται για µια πολιτεία µε αυξηµένες ανάγκες υποδοµών. Το πρόβληµα φαίνεται να είναι ακόµα µεγαλύτερο λόγω του ότι η περιοχή είναι σαφέστατα ακριβή µιας και τα τελευταία χρόνια οι τιµές των οικοπέδων λόγω της θέσης, της θέας, του κλίµατος και άλλων θετικών που προσφέ ρει, έχουν εκτοξευτεί στα ύψη. Άρα σύµφωνα και µε το ήµαρχο κ. Πατεράκη, η Περιφέρεια Κρήτης της οποίας ηγείται ο κατά τα άλλα συµπαθέ στατος στο Ρέθυµνο κ. Σερα - φείµ Τσόκας πρέπει να σκύψει πάνω στο πρόβλη µα και να αλλάξει τον τρόπο που αντιµετωπίζει οικονοµικά αλλά και διοικητικά τη περιοχή γύρω από το Ατσιπόπουλο. Από εκεί ξεκινούν και τελειώνουν όλα Η«ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» ασχολήθηκε µε το τραγέλαφο του Τειρεσία ύστερα από πάµπολ λες καταγγελίες σοκ, επιχειρη - µατιών που βρίσκονται στο περιθώριο λόγω τραγικών λαθών και σηµαντικών ελλείψεων στο απαράδε - κτο σύστηµα αυτής της ιδιωτικής κατά τα άλλα εταιρίας που καταδυναστεύει τον εν γένει επιχειρηµατικό κόσµο στη χώρα µας εδώ και περίπου µια εικοσαετία. Η Τειρεσίας Α.Ε. είναι µία εταιρία στην οποία συµµετέχουν Τράπεζες και ιδρύθηκε το 1997 µε σκοπό την εκπόνη - ση προγραµµάτων για την εύρυθµη λειτουργία του Τραπεζικού Συστήµατος. Στην πορεία, κύριο έργο του Τειρεσία έγινε το φακέλωµα και δια µέσου αυτού η εξόντωση χιλιάδων εταιρειών και πολιτών. Σε δύο εκατοµµύρια ( ) ανέρχεται ο αριθµός των ατόµων που βρίσκονται στη µαύρη λίστα των υπολογιστών της Τειρεσίας Α.Ε. αποδεικνύοντας ότι τα στελέχη της εταιρίας δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο, και µοναδικό τους µέληµα είναι η αµαύρωση του «επιχειρείν» βυθίζοντας σε ένα έµµεσο σκοταδισµό την ανάπτυξη της οικονοµίας στην Ελλάδα. Το νούµερο των είναι τόσο απίθανο όσο και εκπληκτικό! Οι καταγγελίες στο Ρέθυµνο Καταγγελία Ν ο 1 Επιχειρηµατίας µας καταγγέλλει ότι ενώ δεν έχει καµία συνεργασία µε τις τράπεζες, ξαφνικά διαπίστωσε ότι βρίσκεται στα µαύρα κατάστιχα του Τειρεσία 15 χρόνια! «Το Ιούνιο του 1994 δηλαδή πριν 15 ολόκληρα χρόνια, εξέδωσα 3 επιταγές, όντας πελάτης της Τραπέζης «Μακεδονίας Θράκης». Οι 2 ήταν ύψους µόνο 230 ευρώ περίπου έκαστη και η 3η ήταν ευρώ. Από πρόσκαιρη αδυναµία καθυστέρησα τη πληρωµή των 3 αυτών επιταγών σελ. 3 Τειρεσίας Α.Ε....αυτό το τέρας για πολύ λίγο διάστηµα. Οι 2 πρώτες πληρώθηκαν στους προµηθευτές µου ΜΟΝΟ ένα µήνα αργότερα, ενώ η 3η πληρώθηκε 3 µήνες αργότερα. Έκτοτε δεν είχα καµία άλλη ανάµειξη µε τις τράπεζες. Όταν πλήρωσα τις επιταγές, οι οποίες σηµειώ τεον ουδέποτε αντιµετωπιστήκαν δικαστικώς λόγω της τακτοποίησης σε προσωπικό επίπεδο µε τους προµηθευτές µου, κράτησα τα «σώµατα» των επιταγών στο αρχείο µου για πολλά χρόνια. Ξαφνικά διαπίστωσα ότι η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία είχε αγοράσει την «Μακεδονίας Θράκης» µε είχε καταχωρη µένο στο Τειρεσία. Επικοινώνησα µε τη Τράπεζα Πειραι - ώς και την κα Πρεβεζάνου αρµόδια για τέτοιες υποθέσεις στη Κηφισιά Αθηνών. Της ζήτησα να µε σβήσουν άµεσα από το Τειρεσία διότι σε καµία περίπτωση δεν προκύπτει ότι χρωστούσα έστω και ένα ευρώ ποτέ στη τράπεζα. Η αρµόδια υπάλληλος µου απάντησε «ευγενικά» ότι δυστυχώς δε µπορεί να κάνει κάτι µε το σκεπτικό ότι δεν έχουν καµία απόδειξη ότι οι επιταγές πληρώθηκαν και επειδή είναι παλιά υπόθεση και λόγω της συγχώνευσης των 2 τραπεζών, δε µπορεί να βρει στοιχεία. Εγώ από την άλλη είχα απωλέσει τα σώµατα που ούτως ή αλλιώς θα είχαν λιώσει µε τη πολυκαιρία! Τότε της έκανα την απλή ερώτηση: Κυρία µου προκύπτει από πουθενά στα κοµπιούτερ σας ότι σας χρωστώ έστω και ένα ευρώ; ΟΧΙ!!! Μου απαντά! Τότε γιατί µε έχετε στο Τειρεσία ως οφειλέτη σας; την ρωτώ. Είναι δυστυχώς κάποιο τεχνικό πρόβληµα που δεν µπορούµε να λύσουµε. Μην ανησυχείτε όµως γιατί σε τρεις µήνες παρέρχεται η δεκαπενταετία και θα παραγραφείτε, µου απαντά. Και τότε εκρήγνυµαι... Κυρία µου δεν µε ενδιαφέρει να παραγραφώ αλλά να δικαιωθώ. Με εµφανίζετε αδίκως επί 15ετίας, οφειλέτη σας δίχως να είµαι και δίχως να το γνωρίζω και τώρα µου λέτε... εντάξει, θα παραγραφείτε σε λίγο. Εγώ θέλω και απαιτώ να µε δικαιώσετε εδώ και τώρα! Έκτοτε αναµένω δίχως να έχω κάποιο νέο και το σηµαντικότερο, δίχως να µπορώ να αναπτύξω την επιχείρησή µου λόγω ότι οι τράπεζες δεν συνεργάζονται µαζί µου επικαλούµενες ότι είµαι «κακοπληρωτής» ενώ ουδέποτε τους χρωστούσα τίποτα....συνέχεια στη σελ. 6...συνέχεια στη σελ. 20

4 Ρέθυµνο ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 σελ. 4 Έρευνα-ΣΟΚ! Τα πλοία που έχει βάλει στο στόχαστρο η CRETAN LINES για αγορά Πριν από λίγο καιρό η Συνεταιριστική εταιρία Cretan Lines ανακοίνωσε ότι οδεύει προς την αγορά ενός πλοίου ύψους περίπου ευρώ και για αυτό το λόγο ταξίδεψαν οι άνθρωποι της εταιρίας έως την Ισπανία µε σκοπό να δουν και να αξιολογήσουν τα πλοία προς πώληση. Του Βασίλη Κασιµάτη Σε πρώτη Πανελλαδική αποκλει στικότητα σας παρουσιάζου µε τα πλοία τα οποία η συνεταιριστική εταιρία ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (Cretan Lines) εξετάζει προς τελική αγορά. Συναντηθήκαµε πριν από 2 περίπου µήνες µε εκπροσώπους της εταιρίας οι οποίοι µας ανακοίνωσαν τότε ότι το πολύ σε ένα µήνα θα έχου - µε βαπόρι στο λιµάνι του Ρεθύµνου και ότι επιτέλους βρέθηκε φθηνό και αξιόπιστο καράβι στο εξωτερικό. Το ίδιο επιβεβαίωσε λίγο αργότερα µε ανακοίνωσή του στα τοπικά Μ.Μ.Ε. και ο πρόεδρος της εταιρίας κ. Μ. Μανωλακάκης. Για αυτό το λόγο πριν από 1,5 περίπου µήνα ταξίδεψε πολυµελής αντιπροσωπεία αποτελούµενη από τους κ.κ. Μ.Μανωλακάκη, Γ. Αποστολάκη, Γ. Συλλιγάρδο, ένα καπετάνιο και ένα ναυπηγό που σύµφωνα µε τις πρώτες και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, µάλλον πρόκειται για τον κ. Στεφανουδάκη Λυκούργο. Τα πλοία αυτά λοιπόν ανήκουν στην Ισπανική εταιρία Compania Transmediterranea και τα ονόµατα αυτών είναι: 1) Ciudad De Sevilla & 2) Ciudad De Valencia Το Sevilla είναι κατασκευής 1980 ήτοι έχει κλείσει τα 29 έτη ζωής είναι µέτρων - έχει δύο µηχανές BAZAN τύπου MAN 13093kW και έχει υπηρεσιακή ταχύτητα 14,7 κόµβων. Είναι γνωστό στο ναυτιλιακό χώρο ότι οι µηχανές GMT και BAZAN MAN είναι οι χειρότερες που µπορεί να έχει ένα βαπόρι σήµερα. Το πρωτόκολλο του πλοίου - το οποίο αυτή τη στιγµή βέβαια δεν είναι εν ισχύ, ήταν 1300 επιβάτες/750 κλίνες αυτοκίνητα. Οι µετασκευές που απαιτούνται σε περίπτωση που κάποιος αποφασίσει να επισκευάσει τα 2 πλοία θα ρίξουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά κατά πολύ. Αξίζει να αναφέρουµε ότι µετά από µια τέτοια επισκευή που σηµειωτέον θα κοστίζει αρκετά εκατοµµύρια ευρώ, η δυνατότητα του πλοίου θα πέσει κάτω από τους 1000 επιβάτες και στα 140 ι.χ. Τα ίδια χαρακτηριστικά έχει και το "αδελφό" πλοίο Vallencia µε τη µόνο διαφορά ότι το 2ο αυτό πλοίο είναι νηολόγησης 1981 ήτοι 25 ετών. Η τιµή των 2 πλοίων ανέρχεται αυτή τη στιγµή σύµφωνα µε έγκυρες πηγές της εφηµερίδας µας στα ευρώ και πωλούνται µε το χαρακτηριστικό "scrap" δηλαδή κακής ποιότητας. Εξού βέβαια και η πολύ χαµηλή τιµή. Υπάρχει και ένα παρασκήνιο σχετικά µε τα 2 αυτά «αδερφά» πλοία. Τα πλοία αυτά φιγου - ράρουν στις λίστες πώλησης ορισµένων brokers (µεσίτες) σε τιµή που αγγίζει τα ευρώ. Οι µεσίτες αυτοί λοιπόν αναζητούν το "πλούτο" µέσα από τα δύο εκατοµµύρια της διαφοράς ως... "παχιά" προµήθεια! Το πρώτο πλοίο, το Sevilla το 2007 υπέστη ρήγµα όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που πρώτη η εφηµερίδα µας παρουσιάζει Πανελλαδικά και που εµφανίζεται µπαταρισµένο. Το δεύτερο πλοίο το Vallencia έχει "χτυπηµένη" τη µια εκ των 2 µηχανών και χρειάζεται µεγάλη "φροντίδα" και αρκετά εκατοµµύρια έως ο νηογνώµων το χαρακτηρίσει αξιόπλοο. Και τα δύο πλοία δεν εναρµονίζονται σε καµία περίπτωση µε την "Συνθήκη της Στοκχόλµης του 2010" κάτι που φαίνεται να προβληµατίζει πολλούς. Τα ευρηµατικά στοιχεία αυτά η εφηµερίδα µας τα έχει κατά αποκλειστικότητα και τα δηµοσιεύουµε προς χρήση των ανθρώπων της CRETAN LINES σε περίπτωση που ακόµα σκέ - φτονται τα αγορά αυτών των 2 πλοίων. Σε κάθε περίπτωση εδώ εντοπίζεται το πρόβληµα ότι ελλείψει ναυτικών γνώσεων και κυρίως γνώσεων της αγοράς - της πιάτσας που λέµε όλοι - σαν Ρεθυµνιώτες είµαστε εκτεθειµένοι στο τι είδους "φύκι" θα µας πασάρει ο κάθε επιτήδειος µεσίτης ως "µεταξωτήν κορδέλαν"!! Λίγη εγκράτεια στις ανακοινώσεις και φειδώ στις εξαγγελίες συνιστούν οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά στα ναυτικά σαλόνια του Πειραιά, του Λονδίνου, του Χονγκ-Κονγκ και µε τους οποίος είµαστε σε τακτή επικοινωνία, τι σηµαίνει «αγορά πλοίων». Σε κάθε περίπτωση το να αγοράζει κανείς πλοίο δεν έχει καµία σχέση µε το να αγοράσει... 9µετρο φουσκωτό. Ένα πολύ σοβαρό ερώτηµα που επίσης προκύπτει είναι το κατά πόσον τέτοια πλοία αν αγοραστούν ποτέ, αν αξιολογηθούν ποτέ και αν τελικά µπουν στο Ρέθυµνο, αν θα είναι ικανά να κοντρα ριστούν στα ίσια µε τα µεγανθή - ρια που αναπτύσονται πλέον στην Κρητική ναυτική αγορά, όπως αυτά της ATTICA GROUP; Με τσι γειές µας... Κατατέθηκαν οι προτάσεις για την διεξαγωγή της λα κής αγοράς της Πέµπτης Οι χώροι θα εξεταστούν στην επόµενη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβούλιου στις 24 Ιουνίου. Της Μαρίας Καλογεράκη Λύση στο πρόβληµα που ταλανίζει από τις αρχές του έτους δεκάδες παραγωγούς και εµπόρους φαίνεται πως δίνεται πλέον καθώς κατατέθηκαν οι προτάσεις όλων των εµπλεκόµενων φορεών στο δήµο Ρεθύµνου σε ότι αφορά την χωροθέτηση της λα κής αγοράς της Πέµπτης. Μάλιστα την ευτέρα 15/6 ήταν και η τελική ηµεροµηνία που είχε δώσει το δηµοτικό συµβούλιο Ρεθύµνου σε όσους επιθυµούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους στον δήµο. Οι χώροι που έχουν προταθεί µέχρι στιγµής θα εξεταστούν στην επόµενη συνεδρίαση του οργάνου στις 24 του µηνός και στη συνέχεια η τελική και τεκµηριώµενη απόφαση θα πάει προς ψήφιση στο νοµαρχιακό συµβούλιο, που είναι και το αρµόδιο όργανο για την χωροθέτηση της λα κής αγοράς. Πιο συγκεκριµένα οι χώροι που προτείνονται για την διεξαγωγή της λα κής είναι οι εξής: στο ρέµα του πρώην ΟΑΕ, στην οδό δηµοκρατίας, στις οδούς Ασκούτση και Καούνη, στις οδούς Πανεπιστηµίου και 28 ης Οκτωβρίου στην Καλλιθέα, στην οδό Καποδιστρίου από το ύψος της οδού Καπετάν Λεµονιά µέχρι επί της οδού Μάρκου Πορτάλιου. Τώρα εκτός από τους χώρους που προτείνονται για την διεξαγωγή της λα κής αγοράς της Πέµπτης, το νοµαρχιακό συµβούλιο θα πρέπει να εξετάσει επιπλέον και τον αριθµό των αδειών που δίδονται στους παραγωγούς και στους εµπόρους της λα κής. Την ίδια ώρα το αίτηµα του εµπορικού συλλόγου για κατάργηση της λα κής αγοράς της Πέµπτης, σύµφωνα και µε τον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου,το πιθανότερο είναι να απορριφθεί. Αξίζει να αναφερθεί πως στην επόµενη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου δεν θα ληφθεί η οριστική απόφαση για την χωροθέτηση της λα κής αγοράς καθώς το νοµαρχιακό συµβούλιο, είναι το αρµόδιο όργανο που θα αποφασίσει την χωροθέτηση της λα κής και τις άδειες που θα πρέπει να δοθούν στους ενδιαφερόµενους. Και όλα αυτά βέβαια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι και τις 15 Ιουλίου, που είναι και η τελευταία παράταση που έδωσε η διοίκηση του λιµενικού ταµείου για την διεξαγωγή της λαίκής στον χώρο της µαρίνας καθώς σε διαφορετική περίπτωση τα µέλη του λιµενικού ταµείου έχουν δηλώσει ότι θα παραιτηθούν.

5 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Εκλογές Το ΠΑΣΟΚ στη Περιφέρεια Κρήτης κέρδισε µε την εκπληκτική διαφορά του 25,42% κατά µέσο όρο. Πολλά τα πολιτικά και κοινωνικά µηνύµατα που απορ ρέουν από τη συγκεκριµένη εκλογική αναµέτρηση που αποδείχτηκε βαρόµετρο για τις πολιτικές εξελίξεις και τη σκανδαλογενή µορφή της γενικότερης εικόνας. Οι λόγοι που οδήγησαν το εκλογικό σώµα της Κρήτης σε ένα τέτοιο ξεκάθαρο αποτέλεσµα είναι διαφορετικοί σε κάθε νοµό αλλά αξίζει να σηµειωθεί ότι έχουν και αρκετά κοινά σηµεία µεταξύ τους. Το κυριότερο κοινό σηµείο είναι η απόρριψη από πλευράς ψηφοφόρων, της αλαζονικής στάσης των πολιτικών εκπροσώπων τους ανά νοµό. σελ. 5 Ας ξεκινήσουµε από υτικά. 1) Στα Χανιά εµφανής η απόρριψη Μαρκογιαννάκη ύστερα από το µεγάλο αρνητικό κλίµα που δηµιουργή - θηκε εις βάρος του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερι - κών σχετικά µε την συµπεριφορά του το περασµένο εκέµβριο στο Πειραιά. Το ΟΧΙ που έλαβαν οι Κρήτες αγρότες από τον µη Κρητικό κ. Χατζηγάκη αλλά και το Πειραιώτικο κυνήγι του Κρητικού κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη σφράγισαν το εισητήριο στο ΠΑΣΟΚ για την άνοδο στις µεγάλες ποσοστιαίες εκλογικές. 2)Στο Ρέθυµνο ισχυρό το µήνυµα αλλά και βαρύ το κλίµα που έφερε η αµόκλειος σπάθη στα εσωκοµ- µατικά της κυβερνώσας παράταξης µε την Όλγα Κεφα λογιάννη να επωµίζεται το βαρύ φορτίο που κάποιοι «άλλοι» τις φόρτωσαν στη πλάτη µε την άδικη απόφαση της διαγραφής του εσωκοµµατικού της αντιπάλου Κωστή Σχοινά, το περασµένο Απρίλιο - µόλις 2 µήνες νωρίτερα των Ευρωεκλογών! «Ξεδιάντροπη & άνανδρη» χαρακτήρισαν οι Ρεθυµνιώ - τες τη κίνηση αυτή τότε και το σφράγισαν µε το εκπληκτικά αρνητικό ποσοστό που έδωσαν στη Ν.. στο Ρέθυµνο. 21,21% η διαφορά µε το ΠΑΣΟΚ!! Το νούµερο αυτό φαντάζει λογικό για τη Κρήτη όταν στο Ηράκλειο η διαφορά ξεπέρασε το 35%. Αν λάβει όµως κανείς υπόψη του ότι σε όλες τις τελευταίες εκλογικές αναµετρήσεις τα τελευταία 10/15 χρόνια η διαφορά των 2 κοµµάτων δεν ξεπερνούσε το 2% µε 2,5% τότε κάνουµε λόγο για ξεκάθαρη Λα κή εντολή από πλευράς Ρεθύµνου στο «Στρατηγείο» της Ρηγίλλης! Σηµαντικό επίσης ρόλο έπαιξε και η αρκετά καλή εικόνα τόσο του Νοµάρχη Ρεθύµνου κ. Γ. Παπαδάκη όσο και του ηµάρχου Ρεθύµνου κ. Γ. Μαρινάκη. Και οι δύο αυτοί άρχοντες της τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήκουν στο πολιτικό χώρο του ΠΑΣΟΚ και επέδειξαν ένα πολύ καλό έργο. Την εικόνα της νίκης συµπλήρωσε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ρεθύµνου καθηγητής Ηλίας Λαµπίρης, το πρόσωπο του οποίου συγκεντρώνει τις θετικές κρίσεις όλων των ψηφοφόρων ανεξαρτήτου πολιτικής απόχρωσης. 3)Στο Ηράκλειο η πολύ καλή επικοινωνιακή πολιτική των τεσσάρων βουλευτών της αντιπολίτευσης σε συνδυασµό µε την άδικη και αχαρακτήριστη στάση της κυβέρνησης στα αγροτικά ζητήµατα µε αιχµή του όρα τος τα περασµένα «εκεµβριανά» ήταν από µόνα τους αρκετά για το τεράστιο ποσοστό του 35,23%. Στη µεγάλη διαφορά του Ηρακλείου σηµαντικό ρόλο επίσης διαδραµάτισαν και οι έτεροι 2 άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι και οι δύο ανήκουν στο πολιτικό χώρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η Νοµάρχης Ηρακλείου κ. Βαγγελιώ Σχοιναράκη έχει κερδίσει τις καρδιές των Ηρακλειωτών µε τη σκληρή καθηµερινή δουλειά της σε σχεδόν εξοντωτικούς ρυθµούς. Από την άλλη ο ήµαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης κατά γενική οµολογία έχει αλλάξει το πρόσωπο της πόλης, το οποίο τις τελευταίες 3 δεκαετίες βρισκόταν στις χειρότερες θέσεις Πανελλαδικά από εικαστικής, χωροταξικής, ρυµοτοµικής, περιβαλλοντολογικής και λειτουργικής πλευράς! Η Κρήτη ψήφισε Του Βασίλη Κασιµάτη Τα 2 κόµµατα (Ν.. & ΠΑ.ΣΟ.Κ.) παραµένουν και στους τέσσερις νοµούς στη κορυφή µε το ΠΑΣΟΚ να παίρνει µια καθαρή νίκη, η οποία ανήλθε σε επίπεδο θριάµβου. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα το κόµµα της Αντιπολίτευσης κέρδισε στις Ευρωεκλογές µε διαφορά 4.4% εντούτοις όµως το ποσοστό του 38,65% που έλαβε δεν του επιτρέπει σε Εθνικές εκλογές να σχηµατίσει αυτοδύναµη κυβέρνηση. Στη Κρήτη όµως τα πράγµατα είναι εντελώς διαφορε τικά µε το ΠΑΣΟΚ να κερδίζει κατά κράτος σε όλους τους νοµούς και σε συντριπτικό αριθµό εκλογικών τµηµάτων. Τα ποσοστά που έλαβε και στους τέσσερις νοµούς θα τις επέτρεπαν να σχηµατίσει αυτοδύναµη κυβέρνηση και αυτό είναι κάτι που οι πολιτικοί παρα τηρητές του κυβερνόντος κόµµατος πρέπει να λάβουν ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη τους αν έχουν στο νου τους να κλείσουν την ψαλίδα που τους χωρίζει µέχρι τις επόµενες Εθνικές εκλογές. Πιότερο τώρα παρά ποτέ, ο Μάρτιος φαντάζει ως η επικρατέστερη ηµεροµηνία διεξαγωγής των Εθνικών εκλογών µε το σενάριο - η κυβέρνηση να οδηγεί τη χώρα σε εκλογές λόγω της ανάδειξης του Προέδρου της ηµοκρατίας. Όσων αφορά τώρα τη ψαλίδα και όπως θα δείτε και στους παρακάτω νοµαρχιακούς πίνακες των αποτελεσµάτων, οι διαφορές που παρουσιάζονται ανά νοµό έχουν ως εξής: Ηράκλειο ΠΑΣΟΚ 1 ο µε διαφορά 35,23%!!! Χανιά ΠΑΣΟΚ 1 ο µε διαφορά 18,34% Ρέθυµνο ΠΑΣΟΚ 1 ο µε διαφορά 21,21% Λασίθι ΠΑΣΟΚ 1 ο µε διαφορά 26,92% Εποµένως στη Περιφέρεια Κρήτης η Νέα ηµοκρα - τία έχασε κατά κράτος µε ποσοστό 25,42% κατά µέσο όρο Νοµών. 3)Στο Νοµό Λασιθίου οι διαφορές δεν ήταν µεγάλες συγκριτικά µε τις προηγούµενες εκλογικές αναµετρήσεις. Το ΠΑΣΟΚ παρέµεινε σχεδόν στην ίδια θέση που κατείχε και τα περασµένα χρόνια ανεβάζοντας το ποσοστό του κατά 3% περίπου, ενώ η Νέα ηµοκρατία έπεσε κατά 7 περίπου ποσοστιαίες µονάδες, αποτέλεσµα του γενικού αρνητικού κλίµατος στο πρόσωπο και την αξιοπιστία της κυβέρνησης. Εν κατακλείδι η Κρήτη έδωσε ένα σαφές µήνυµα στην Κυβέρνηση της Νέας ηµοκρατίας. Το 25,42% της διαφοράς µε το κόµµα της Αντιπολίτευσης, τιµώρησε τη πρακτική των Υπουργών του Κώστα Καραµανλή, οι οποίοι σχεδόν σε όλα τα ζητήµατα που αφορούσαν το Νησί έλαβαν αρνητικές κριτικές. Η Κρήτη δυστυχώς δεν χαίρει της εκτίµησης στη προσφορά της από την υπόλοιπη Ελλάδα και αυτό το ακους παντού. Σε όλα τα χωριά της, στις πόλεις, στα καφενεία και στις παρέες. Όλοι είναι απαγοητευµένοι και το λα κό αίσθηµα επιττάσει µεγαλύτερη προσοχή και σηµασία στην αξία του µαρτυρικού αυτού νησιού. Τα νούµερα µιλούν από µόνα τους! Το 25,42% της διαφοράς των 2 κοµµάτων στη Κρήτη έπαιξε σηµαντικότατο ρόλο στο 4,4% της διαφοράς σε Πανελλαδικό επίπεδο. Εαν η Κρήτη είχε µείνει ευχαριστηµένη από το κυβερνητικό έργο, είναι ξεκάθαρο ότι σε Πανελλαδικό επίπεδο η κυβερνώσα παράταξη της Νέας ηµοκρατίας θα είχε διαφορές της τάξεως από 2% έως 3% από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.! Βλέπετε ο µέσος όρος των 13 περιφερειών στην Ελλάδα καθορίζει τα εκλογικά αποτελέσµατα και η η Περιφέρεια Κρήτης έχει µεγάλο ειδικό βάρος σε αυτά. Συνεπώς και κοντολογίς... µονόδροµος για την Ν.. η σηµασία που πρέπει να δώσει στη Κρήτη! Χωρίς να θεωρηθεί απειλή, το ίδιο µήνυµα πρέπει να λάβει και το ΠΑΣΟΚ στη περίπτωση που καταφέρει να σχηµατίσει κυβέρνηση στις επόµενες Εθνικές εκλογές. (Περιφέρειες: Κρήτης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, υτικής Ελλάδας, υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων.) Η Κρήτη είναι µια Περιφέρεια που τα έχει όλα! Βαριά τουριστική Βιοµηχανία τα νούµερα της οποίας ανεβάζουν κατά πολύ το κρατικό µας δείκτη στις τουριστικές αγορές του εξωτερικού. συνέχεια στη σελ. 13

6 Εκλογές... ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 σελ. 6 Σχολιαµός του τελικού αποτελέσµατος των εκλογών για το νοµό Ρεθύµνου Τελικά αποτελέσµατα για το νοµό Ρεθύµνου. Του Βασίλη Κασιµάτη Πρώτο το ΠΑΣΟΚ µε 48,58% - 2ο η Ν.. µε 27,37% και µε τη διαφορά µεταξύ τους στο 21,21% Σχεδόν η µεγαλύτερη ψαλίδα Πανελλαδικά και σε σχέση µε τις περασµένες εκλογές, η Ν στο Ρέθυµνο σηµείωσε τη µεγαλύτερη ήττα, όπως πολύ σωστά είχε προβλέψει σε σχετικό δηµοσίευµα η εφηµερίδα µας πριν από 1,5 περίπου µήνα. Στο δηµοσίευµα της 13η Απριλίου 2009 µε τίτλο - Πονάει δόντι... κόβει κεφάλι - είχαµε συγκεκριµένα αναφέρει: Για µεγάλο πολιτικό λάθος της Νέας ηµοκρατίας έκαναν λόγο οι πολίτες του Ρεθύµνου, ανεξάρτητα κοµµατικής απόχρωσης, ενώ οι περισσότεροι χαρα - κτήρισαν τη διαγραφή Σχοινά ως άκρως ευεργετική για το ΠΑΣΟΚ στις επόµενες εκλογές, θεωρώντας ότι οι χιλιάδες ψηφοφόροι του κ. Σχοινά που συγκέντρωσε στις τελευταίες εκλογές, θα κινηθούν προς της µεριά της νυν αντιπολίτευσης. εν ήταν λίγοι αυτοί που επίσης είπαν ότι αν µάλιστα συµπεριλη - φθούν και οι δυσαρεστηµένοι παραταξιακοί ψηφοφόροι της κας Κεφαλογιάννη σε αυτούς που τυχόν ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, τότε ίσως να µιλάµε για την θεαµατικότερη ήττα της Ν.. στο Ρέθυ µνο, των τελευταίων ετών. Και έτσι κι έγινε. Ασκήσαµε σωστή δηµοσιογραφία, κάναµε σωστή πολιτική εκτίµηση και ανάλυση των δεδοµένων και τέλος... βγήκαµε πέρα για πέρα αληθινοί! Τώρα πλέον καλείται η παράταξη της Νέας ηµοκρατίας να ανασκουµπωθεί στο Ρέθυµνο. Εάν η ΝΟ Ε της Ν Ρεθύµνου θέλει να διεκδικήσει στις Εθνικές εκλογές (που δεν αργούν νά - ρθουν) µια πιο αξιοπρεπή θέση, επιβάλλεται να υποδείξει στη Ρηγίλλης το πρέπον που δεν άλλο από την άµεση ανάκληση της απόφασης της διαγρα - φής Σχοινά που ούτως ή άλλως πρωτοφανή και αδικαιολόγητη ήταν. Οι Ρεθυµνιώτες ψηφοφόροι της Ν.. στη συντριπτική τους πλειο - ψηφία ζήτησαν µε λα κή εντολή από το κόµµα την κάθαρση στο Ρέθυµνο. Απέδειξαν µε την απαξιωτική ψήφο τους ότι µε σπασµοδικές κινήσεις όπως αδικαιολόγητες και πρωτάκουστες ψευτοδιαγραφές, δεν θέλουν επουδενεί να ανήκουν στο σώµα των ψηφοφόρων του κόµµατος. Το θέµα είναι πλέον στα χέρια του αρχηγού του κόµµατος κ.κώστα Καραµανλή και των συµβούλων του, που πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι το Ρέθυµνο άλλαξε σελίδα. Πρακτικές του παρελθόντος µε εξωκοµµατικούς επιχειρηµατίες στο ρόλο Στρατηγών να ορίζουν τις µοίρες και να διορίζουν βουλευτές, έχουν ανέκκλητα παρέλθει! Εν κατακλείδι η Νέα ηµοκρατία σήµερα έχασε µια µάχη στο Ρέθυµνο εξαιτίας της υπεροψίας και της επιπολαιότητας. Στο χέρι της είναι να διώξει από τους κόλπους της τους κακούς συµβούλους που αποδεδειγµένα έχει σε θέσεις κλειδιά στο Ρέθυµνο και να στρωθεί στη δουλειά. Αυτό ακριβώς βγήκε από το στόµα υψηλόβαθµων στελεχών της Ν.. σε Νοµαρχιακό επίπεδο το βράδυ των Ευρωεκλογών. Με τέτοια ποσοστά και µε δεδοµένου της φθίνουσας πορείας, το κυβερνών κόµµα κινδυνεύει σοβαρά να απωλέσει την έδρα στις επερχόµενες Εθνικές εκλογές. Ο εκλογικός νόµος είναι κατά τέτοιο τρόπο φτιαγµένος που µε αυτά τα ποσοστά και υπό ένα τέτοιο σενάριο πιθανολογείται πλέον να δούµε στο Ρέθυµνο τη 2η έδρα να πηγαίνει στο τρίτο κόµµα. Το γιατί? Όπως έλεγε και ένας καλός µου φίλος... welcome to the εκλογικός νόµος! Για µια ακόµα λοιπόν φορά κ.κ. της Ρηγίλλης, αφήστε τα εγκαίνια και της Υπουργικές αποστολές και... Οπερ έδει δείξαι! Επί τω πρακτέω Τα τελικά αποτελέσµατα για το Νοµό Ρεθύµνου το οποία προέκυψαν από την σηµερινή εκλογική αναµέτρηση της 7ης Ιουνίου 2009, µέσα από τα 196 εκλογικά τµήµατα έχουν ως εξής: ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 7 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΕ:196 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ:196 ΠΟΣΟΣΤΟ:100,00% ΣΕ: ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ: ΠΟΣΟΣΤΟ:100,00% EΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: ΨΗΦΙΣΑΝ: ΑΠΟΧΗ:41,18% ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ:870 ΕΓΚΥΡΑ: ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) ,58% 2 ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν..) ,37% 3 ΛΑ.Ο.Σ ,28% 4 ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ ,78% 5 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ ΑΣ (Κ.Κ.Ε.) ,51% 6 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ,11% 7 ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 379-0,94% 8 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑ ΑΣ 297-0,74% 9 ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ 280-0,69% 10 ράση 244-0,60% 11 ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟ 228-0,56% 12 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 150-0,37% 13 ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 127-0,31% 14 ΛΑ ΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ 80-0,20% 15 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 70-0,17% 16 Μ-Λ ΚΚΕ 62-0,15% 17 Ελληνικό Κίνηµα Άµεσης ηµοκρατίας 54-0,13% 18 ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ 29-0,07% 19 ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 28-0,07% 20 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ ΑΣ 27-0,07% 21 ΚΟΙΝΩΝΙΑ 27-0,07% 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΕΛ.ΕΝ.) 22-0,05% 23 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ) 21-0,05% 24 ΕΥΡΩΠΑ ΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 17-0,04% 25 ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 17-0,04% 26 ΛΕΥΚΟ(ΚΟΜΜΑ) 7-0,02% 27 ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΝΑ.Κ) 1-0,00% ΣΥΝΟΛΟ: % συνέχεια από τη σελ. 3 σύµφωνα µε το ήµαρχο. Εµείς δεσµευτήκαµε να επικοινωνήσουµε µε το κ. Περιφερειάρχη και να του αναφέρουµε τις απόψεις του ηµάρχου. Το σίγουρο είναι ένα. Οι κάτοικοι αιτούνται καλύτερη ποιότη - τα ζωής από πλευράς των βασικών υποδοµών και σύµφωνα µε αυτά που καταβάλλουν απαιτούν ισονοµία µε τους κατοίκους άλλων παρεµφερεί περιοχών. Ίσως...για να µην ξαναπούµε το νερό... νεράκι!! Ακολούθως της σχετικής αναφοράς της εφηµερίδας µας και το από 15/06/09 δηµοσίευµά µας για το πρόγραµ µα της Υδάτινης ιαχείρισης στο Νοµό Ρεθύµνου, µε αιχµή του δόρα τος τις πληγείσες περιοχές µε αλλεπάλληλες διακοπές νερού στο ήµου Νικηφόρου Φωκά, διαπιστώσαµε όπως άλλωστε είχαµε εισηγηθεί και στο δηµοσίευµα µας, ότι η Περιφέρεια Κρήτης ενήργησε άµεσα και συγκάλεσε συνεδρίαση µε όλους τους θεσµικούς φορείς του Νοµού. Για το ίδιο θέµα και πιο συγκεκριµένα υπό την προεδρία του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης κ. Σεραφείµ Τσόκα πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης σύσκεψη µε θέµα «ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων περιοχών Αργυρούπολης, Λίµνης Κουρνά και Φράγµατος Ποταµών». Στη σύσκεψη έχουν κληθεί να πάρουν µέρος οι Νοµάρχες Χανίων και Ρεθύµνης, οι Πρόεδροι των ΤΕ Κ Χανίων και Ρεθύµνης, οι ήµαρχοι Ρεθύµνου, Λαππαίων, Γεωργιούπολης και Νικηφόρου Φωκά και ο ιευθυντής του ΟΑ ΥΚ. Β.Κ.

7 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Συνέντευξη σελ. 7 O Νοµάρχης Ρεθύµνου σχολιάζει την επικαιρότητα στον Βασίλη Κασιµάτη Συνέντευξη παρέθεσε αποκλειστικά στον δηµοσιογράφο & εκδότη της ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Βασίλη Κασιµάτη, ο Νοµάρχης Ρεθύµνου κ. Γιώργης Παπαδάκης. Του Αυγουστίνου Βενιζέλου Τα θέµατα που σχολίασαν άπτονταν τις επικαιρότητας και ιδιαίτερα των θεµάτων που η ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ασχολήθηκε τελευταίως και είχαν ως εξής: 1. Η εµπορική παραβατικότητα στις παραλίες Ρεθύµνου. 2. Τράτες και Λιµενάρχης Ρεθύµνου. 3. Η επάνοδος του Γιάννη Κεφαλογιάννη τα πολιτικά δρώµενα του Νοµού. Πριν από µερικές ηµέρες συνελή - φθησαν αρκετοί αλλοδαποί στην παρα λία της πόλης του Ρεθύµνου µε την αιτιολογία της παράνοµης πώλησης (άνευ αδείας) προ όντων και υπηρεσιών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Α.Τ. Ρεθύµνου. Σε όλους εκτός µιας αλλοδαπής, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιµα και αφέθησαν ελεύθε ροι ως πρώτη φορά. Το θέµα λοιπόν έχει να κάνει µε την µία αλλοδαπή Αλβανικής καταγωγής η οποία εκµεταλλευόµενη ενός εγγράφου (άδειας µικροπωλητού) που η Νοµαρχία έκδωσε, ισχυρίστηκε ότι µπορεί να πουλάει κουλούρια και ντόνατς οπουδήποτε στο Ρέθυµνο. Το ΑΤ. Αφού βεβαίωσε ότι δεν αναφερόταν πουθενά στο έγγραφο της άδειας συγκεκριµένο σηµείο πώλησης την άφησε ελεύθερη χωρίς επιβολή προστίµου. Για την ιστορία, πριν από µερικές ηµέρες και κατόπιν αρκετών καταγγελιών από επιχειρηµατίες της παραλιακής Ρεθύµνου, η εφηµερίδα µας µετέβη στην παραλία και έκανε ένα ρεπορτάζ φωτογραφίζοντας τους δεκάδες παράνοµους µικροπωλητές που πωλούν παράνοµα προ όντα και υπηρεσίες στους τουρίστες. Ακολούθως καλέσαµε την ηµοτική Αστυνοµία, το Λιµεναρχείο και την Τουριστική αστυνοµία. Η πρώτη ( ηµ.αστ.) βεβαίωσε τις παραβάσεις και κατάσχεσε εµπορεύµατα και εξοπλισµό, η δεύτερη µας παρέπεµψε στην τρίτη, η οποία Τρίτη υπηρεσία (τουριστική αστυνοµία) προέβη σε οµαδικές συλλήψεις. Ο Νοµάρχης Ρεθύµνου κ. Γιώργης Παπαδάκης µε τον Βασίλη Κασιµάτη Επειδή το θέµα απασχολεί ιδιαίτερα τους δεκάδες επιχειρηµατίες τους έχουν καταστήµατα στις παραλίες του Νοµού µας οι οποίοι ζηµιώνονται καθη - µερινά από την εµπορική δράση των παράνοµων αλλοδαπών, ρωτήσαµε το κ. Νοµάρχη αν οι άδειες που εκδίδονται πρέπει να αναφέρουν τελικά συγκεκρι- µένο σηµείο πώλησης ή αν οι µικροπωλητές µπορούν να πωλούν οπουδήποτε και οτιδήποτε. Απάντηση Νοµάρχη: «Οι λιγοστές τέτοιες άδειες που δεν ξεπερνούν τις 10 µε 12 όπου η Νοµαρχία έχει εκδώσει αναφέρει ρητά ότι η πώληση δεν µπορεί να γίνεται σε όµορες περιοχές άλλων καταστηµάτων. Με άλλα λόγια οι µικροπωλητές δεν µπο - ρούν να πωλούν µπροστά σε καταστή- µατα µε παρεµφερή προ όντα. Όσων αφορά τα είδη πώλησης, οι άδεις αυτές έχουν δοθεί µόνο για την πώληση απλών αρτοπαρασκευασµάτων τα λεγόµενα «κουλούρια». Τα καρπούζια, τα ντόνατς που περιέχουν ζαχαρώδη υποπρο όντα τα οποία αλλοιώνονται στην ζέστη και οποιαδήποτε άλλο προ όν υγειονοµικού ενδιαφέ - ροντος αποτελούν απαγορευµένα είδη και απαγορεύεται η πώλησή τους οπουδήποτε στο Νοµό. Σχετικά τώρα µε τις πώληση υπηρεσιών τύπου µασάζ που µου αναφέρεται, επίσης απαγορεύεται ρητά και οι Κινέζοι οι οποίοι ως επί των πλείστον ασχολούνται µε αυτό το προ όν διώκονται ποινικά. Σε κάθε περίπτωση και σύµφωνα µε τα όσα σας είπα, πάνω στη παραλία απαγορεύεται η οποιαδήποτε πώληση προ όντων και υπηρεσιών». Ακολούθως ενηµερώσαµε το κ. Παπαδάκη για το θέµα που έχει προκύψει µε τις παράνοµες τράτες στη θαλάσσια περιοχή Ρεθύµνου και τη σχέση τους µε τον Λιµενάρχη προσωπικά. Θυµίζουµε ότι εδώ και πέντε εβδο- µάδες, Χανιώτικες τράτες επιδίδονται υπό την ανοχή του Λιµενάρχη Ρεθύµνου σε µια διαρκή παράνοµη δραστηριότητα καταστρατηγώντας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ όλες τις διατάξεις του ΥΕΝ και του υπουργείου Γεωργίας, στα θέµατα αλιείας. Ενώ οι καταγγελίες είναι πλέον δεκάδες, ενυπόγραφες, µε φωτογραφικό και κινηµατογρα φικό υλικό αποδείξεων, ο Λιµενάρχης επισταµένως φαίνεται να προσφέρει προστασία στους καπετάνιους αυτών των µηχανοτρατών. Σχετικό θέµα µε εκτενές ρεπορτάζ φιλοξενείτε σε άλλο άρθρο της εφηµερίδας µας µε τίτλο «Οικολογική καταστροφή µε την ανοχή του Λιµεναρχείου Ρεθύµνου». Αναφέραµε στο κ. Νοµάρχη το περιε - χόµενο της συγκεκριµένης έρευνας, το οποίο τον λύπησε ιδιαίτερα και µας διαβεβαίωσε ότι θα ασχοληθεί αρµοδίως. Συµπλήρωσε µάλιστα τα εξής: «Με αυτό το θέµα έχω ασχοληθεί προσωπικά µε επιστολές που έχω αποστείλει στο Υπουργείο Γεωργίας θέτο - ντας θέµα επανεξέτασης των ορίων. Το ένα µίλι που το Υπουργείο ορίζει και το ΥΕΝ επιβάλει είναι αντίθετο µε την Ευρω πα κή νοµοθεσία ενώ σε κάθε περίπτωση είναι και άκρως καταστροφι - κό για το θαλάσσιο οικοσύστηµα. Τα Ευρωπα κά όρια είναι στα 2,5 µίλια και η Ελλάδα οφείλει να εναρµονιστεί µε αυτά, σεβόµενη τις επιστηµονικές έρευνες που έχουν γίνει επ αυτού και βάσει των οποίων έχουν τεθεί αυτά τα όρια. «Κε Κασιµάτη, σχετικά µε τις καταγγελίες που µου αναφέρεται και που σχετίζονται δυστυχώς από ότι µου λέτε και µε τον Λιµενάρχη κ. Ορφανό, είµαι πλήρως ενήµερος. Έχω µάλιστα στο συρτάρι µου ακόµα το DVD µε το σχετικό βίντεο που τραβήχτηκε και δείχνει µια τράτα να αλιεύει Μαγιάτικα λίγα µέτρα µόλις έξω από το Ρέθυµνο, ανοιχτά της Φορτέτζας. Η Νοµαρχία θα ασχοληθεί αρµοδίως µε το θέµα». Τελευταία αφήσαµε την ερώτηση για το τι γνώµη έχει ο κ. Νοµάρχης για την επάνοδο του κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη στα πολιτικά δρώµενα του τόπου µας. Να θυµίσουµε ότι σε ένα τελευταίο άρθρο µε τίτλο «Το γινάτι βγάζει µάτι - Επάνοδος του Γιάννη Κεφαλογιάννη στα πολιτικά δρώµενα» δηµοσιεύσαµε φωτογραφικές αποδείξεις που δείχνουν τον τελευταίο µήνα, τον πρώην πολιτικό να µετέχει επανειληµµένως, σε πολιτικές συναντήσεις Αιρετών του Νοµού µας µε Υπουργούς της κυβέρνησης από τις οποίες απορρέουν αποφάσεις που ορίζουν τις τύχες του Ρεθύµνου σε αρκετά θέµατα. Στο άρθρο η συντάκτης ρωτά υπό ποια ιδιότητα ο κ. Κεφαλογιάννης µετέχει σε αυτές τις συναντήσεις, ερώτηση που επαναλάβαµε και στο κ. Νοµάρχη. «Ο κ. Κεφαλογιάννης είναι ένας πρώην πολιτικός. Αυτό κ. Κασιµάτη τα λέει όλα και θα προτιµήσω επειδή βρισκόµαστε και ενόψει Ευρωεκλογών να αποφύγω διακριτικά να απαντήσω και να σχολιάσω περαιτέρω...», ήταν τα λόγια του κ. Παπαδάκη τα οποία έδειχναν τη σαφέστατη προσωπική θέση του Νοµάρχη, η οποία φαίνεται να τάσσεται απόλυτα µε τη λα κή αντίδραση που έχει ξεσπάσει στο Ρέθυµνο για το εν λόγω θέµα. Κλείνοντας την συνέντευξη ο κ. Κασιµάτης ευχαρίστησε το Νοµάρχη Ρεθύµνου κ. Γιώργη Παπαδάκη, ο οποίος µε την σειρά του δεν αµέλησε να αναφερθεί στην αξιόλογη πορεία της εφηµερίδας µας και ιδιαίτερα στο τρόπο που παρακολουθεί και χειρίζεται τα θέµατα της επικαιρότητας ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει ότι παρακολουθεί σχεδόν καθηµερινά το έργο ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ από το agorapress.gr.

8 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 σελ. 8 AL-MA CAR Ν. ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 3 ΡΕΘΥΜΝΟ Τηλ.κέντρο: ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ NISSAN

9 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 σελ. 9

10 Ρέθυµνο... ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 σελ. 10 Μονόδροµος η ιδιωτικοποίηση στον επικοινωνιακό τοµέα του τουρισµού Της Μαρίνας Λάζη* Ρεπορτάζ: Ελπίδα ηµακοπούλου Τελµατική καθίζηση µε πτωτικές τάσεις στο Ρέθυµνο. Τελευταίως στα Μ.Μ.Ε διαβάζουµε για την τουριστική πορεία του Νοµού Ρεθύµνου διάφορα ενώ κάποιες απόψεις διίστανται. Ξεκινήσαµε ένα ρεπορτάζ µε σκοπό να προσπαθήσουµε να εµβαθύνουµε στο πρόβληµα και όχι απλώς να καταγράψουµε µια πραγµατικότητα που αναµφισβήτητα υπάρχει στο µείζον θέµα του τουρισµού στον νοµό µας και πιο συγκεκριµένα στην πόλη του Ρεθύµνου. Τα Αθηνα κά ΜΜΕ παρουσιάζουν το Ρέθυµνο µαζί µε 3 ή 4 άλλους προορισµούς όπως τη Ρόδο και τη Μύκονο να έχουν αυξητικές τάσεις στη τουριστική κίνηση δείχνοντας µια άκρως θετική εικόνα των πεπραγµένων ενώ αντίθετα τα τοπικά ΜΜΕ παρουσιάζουν µια τελείως διαφορετική εικόνα. Βάση των στοιχείων του, όχι µόνο δεν υπάρχει αύξηση αλλά παρατηρεί - ται σηµαντική µείωση των ξένων που επιθυµούν να επισκεφτούν τον τόπο µας. Θεωρήσαµε πως ο καταλληλότερος για να µας δώσει τα ακριβή µετρικά στοιχεία ήταν ο γραµµατέας του Συλλόγου ξενοδόχων του Ρέθυµνου ο κ. Ευγένιος Φραγκιαδάκης τον οποίο και εντοπίσαµε σήµερα στον χώρο εργασίας του για να µας δώσει µία πραγµατική εικόνα. Αρχικά όπως µας διαβεβαίωσε ο κ. Φραγκιαδάκης πραγµατικά υπάρχει κρίση και στον τοµέα του τουρισµού καθώς οι περισσότερες ξενοδοχειακές µονάδες φέτος καθυστέρησαν να ανοίξουν τις πόρτες για να υποδεχτούν τους πελάτες τους, όπως είχαµε επισηµάνει και εµείς πριν από δύο µήνες στην εφηµερίδα µας.. Στη φετινή τουριστική περίοδο σύµφωνα µε τον γραµµατέα του Συλλόγου για τους µήνες Απρίλιο και Μάιο παρατη - ρήθηκε µείωση έως και 20% και προβλέ πεται πως και οι µήνες Ιούνιος και Ιούλιος σύµφωνα µε τα συµβόλαια τύπου allotment σε συνάρτηση µε τις τάσεις, θα να κινηθούν στους ίδιους ρυθµούς. Το αποτέλεσµα που απορρέει έχει στηριχθεί σε έρευνα η οποία πραγµατοποιείτε κάθε µήνα και συµπεριλαµβάνει 33 ξενοδοχειακές µονάδες όλων των κατηγοριών και όλων γεωγραφικών σηµείων από δυτικά του Ρεθύµνου µέχρι το Πάνορµο. Το συγκεκριµένο δείγµα είναι άκρως αντιπροσωπευτικό και διακρίνεται από επαγγελµατική εγκυρότητα. Συνεπώς οποιαδήποτε πληροφορία περί ανοδικής τάσεως του τουρισµού στο Ρέθυµνο κρίνεται εντελώς αβάσιµη. Όσων αφορά τις συµφωνίες και τα συµβόλαια που κλίνονται µεταξύ των ξενοδόχων και των ταξιδιωτικών πρακτό ρων δεν παρατηρείται διαφορά αντίθετα κυµαίνονται στα ίδια µε τα περσινά επίπεδα. Σηµαντική µείωση όπως µας είπε ο κ. Φραγκιαδάκης παρατη ρείται και στις πτήσεις του εξωτερικού. Αλλά και τα αεροπλάνα που φτάνουν στους αερολιµένες του Ηρακλείου και των Χανίων παρουσιάζουν µειωµένη πληρότητα Όσον αφορά την έλλειψη επαρκούς ακτοπλο κής σύνδεσης του Ρεθύµνου µε το λιµάνι του Πειραιά το πρόβληµα δεν εντοπίζεται τόσο στον εξωτερικό τουρισµό όσο στην διακίνηση του εσωτερικού µας τουρισού δηλαδή τους Έλληνες. Ουσιαστικά η έλλειψη καραβιού στο Ρέθυµνο δεν αποτελεί µείζον πρόβληµα για την µείωση του τουρισµού καθώς το λιµάνι της Σούδας δεν απέχει πολύ από το Ρέθυµνο. Η χρονική απόκλιση Σούδα-Ρέθυµνου είναι σχεδόν ισόποση µε την απόσταση Σούδα-Πλατανιάς Χανίων, εντούτοις όµως το πρόβληµα φαίνεται να υφίσταται µόνο στις προτιµήσεις αυτών που ταξιδέυουν µόνο προς Ρέθυµνο....Ισως είναι εντέλει ψυχολογικό αλλά σε καµία περίπτωση τα 30 και τα 40 λεπτά που απέχει το λιµάνι της Σούδας δεν θα πρέπει να αποτελούν πρόβληµα, όταν σε άλλες περιοχές είναι ακόµα µεγαλύτερηες οι αποστάσεις και δίχως να υπάρχει πρόβληµα, µας είπε ο κ. Φραγκιαδάκης. Ρωτήσαµε το γραµµατέα να µας πει τη γνώµη του σχετικά το τι µπορεί να φταίει και το Ρέθυµνο παρουσιάζει µείωση και αν θέλετε ακόµα συγκριτικά µε τους άλλους τρεις Νοµούς της περι - φέρειας Κρήτης. Ο κ. Φραγκιαδάκης εστιάζει το πρόβλη µα στην ελλιπή επικοινωνιακή πολιτική από πλευράς της τοπικής αυτοδιοίκησης που όπως υποστήριξε οφείλεται σε ανεπάρκεια κονδυλίων. Επισήµανε δε, την αναγκαιότητα ενός τυχόν ιδιωτικού φορέα που θα αναλάµβανε υπό µορφή µιας εταιρίας προώθησης και διαχείρισης τουριστικών περιοχών, το νοµό µας µε συνέπεια, υπευθυνότητα και πάνω από όλα επαγγελµατική γνώση στο δύσκολο κατά τα άλλα αντικείµενο της τουριστικής βιοµηχανίας. *Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστηµών ηµοσιογράφος της Ρ.Α. Γρίφος η στάση του Κωστή Σχοινά µετά και τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στο Νοµό Ρεθύµνου Αργά τη νύχτα της Κυρια κής των Ευρωεκλογών όλοι οι δηµοσιογράφοι έψαχναν για µια δήλωση του ανθρώπου που ακούσια συντέλεσε στην µεγάλη πολιτική ανατροπή της Νέας ηµοκρατίας στο Ρέθυµνο. Ο ίδιος, πεισµατικά, το απόφυγε. Σύµφωνα µε τη πλειοψηφία των πολιτών του Ρεθύµνου η µεγάλη ήττα της Νέας ηµοκρατίας στο Ρέθυµνο οφείλεται κατά κύριο λόγο στον Κωστή Σχοινά και τα αρνητικά συναισθήµατα που προκάλεσε η άδικη διαγραφή του. Θυµίζουµε ότι στις 9 Απριλίου 2009 η κυβερνώσα παράταξη διέγραψε τον κ. Σχοινά, µε συνοπτικές διαδικασίες, σε µια πρωτοφανή εκδήλωση εσωκοµµατικού και κατά παραγγελία «ξεκαθαρίσµατος». Να υπενθυµίσουµε ότι η διαφορά της πολιτικής «ψαλίδας» στις Ευρωεκλογές στο Ρέθυµνο µεταξύ ΠΑΣΟΚ & Ν.. έκλεισε στις 21,21 µονάδες. Η πραγµατική απώλεια όµως, η οποία βαρύνει τη Βουλευτή του κυβερνόντος κόµµατος στο Νοµό κ. Όλγας Κεφαλογιάννη, είναι στις 24 περίπου µονάδες (23,88). Από τις +2,67 µονάδες (Ν :46,51% - ΠΑΣΟΚ:43,84%) βάση των αποτελεσµάτων των τελευταίων βουλευτικών εκλογών το 2007 πήδηξε στις 21,21 αρνητικές µονάδες στις Ευρωεκλογές ,21 συν τις 2,67 µονάδες που είχε προβάδισµα το 2007 και τις έχασε η βουλευτής, µιλάµε πλέον για 23,88 µονάδες διαφοράς που σε προσωπικό επίπεδο πλέον χρεώνεται η κα Κεφαλογιάννη. Α ξίζει να σχολιάσουµε ότι η συγκεκριµένη «πτώση» έρχεται 1 η σε Πανελλαδική κλίµακα ενώ είναι και η µεγαλύτερη πτώση σε Νοµαρχιακό επίπεδο στην ιστορία του κόµµατος. Πριν δύο εβδοµάδες συναντήσαµε τον κ. Σχοινά, ο οποίος, ως µόνιµος κάτοικος Ρεθύµνου, περπατούσε στην παλιά πόλη. ράττοντας την ευκαιρία, δεν διστάσαµε να απευθυνθούµε στον κ. Σχοινά σχετικά µε το απίστευτα αρνη τικό αποτέλεσµα που έφερε η Νέα ηµοκρατία στο Ρέθυµνο. Ο Κωστής Σχοινάς αρνήθηκε να σχολιάσει τις πρόσφατες εκλογικές εξελίξεις. Ευγενικός, όπως πάντα, µας προσκάλεσε σε ένα όµορφο bar, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί πολιτικά «σε αυτή τη συγκυρία», όπως είπε σε κάποια αποστροφή του. Εµείς πάντως, αυτή την επίµονη σιωπή του, τη µεταφράζουµε σαν δυσαρέσκεια σε σχέση µε τις πολιτικές εξελίξεις. Μία δυσαρέσκεια που οι πολίτες βρίσκουν απόλυτα δικαιολογηµένη και που αποτελεί γρίφο όσον αφορά τη µελλοντική πορεία του κ. Σχοινά στην Πολιτική και στο Ρέθυµνο! Ευχαριστήσαµε τον πολιτευτή για την παρέα και το κέρασµα, και συνεχίσαµε τη βόλτα µας στην υπέροχη «παλιά πόλη» του Ρεθύµνου µε τα λαµπερά σοκάκια και την ήπια νυχτερινή ζωή. Β.Κ.

11 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ Ρέθυµνο σελ. 11 Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στις χωµατερές των δήµων Αισιοδοξία ότι τη φετινή χρονιά δεν θα εκδηλωθούν πυρκαγιές εξαιτίας των χωµατερών Ικανοποιητικά είναι τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διενήργησε το κλιµάκιο της Π.Υ. Ρεθύµνου στις χωµατερές των δήµων του νοµού. Της Μαρίας Καλογεράκη Οι έλεγχοι που διήρκησαν 10 περίπου ηµέρες ολοκλη ρώθηκαν την Παρασκευή 12/6 και σύµφωνα και µε τον διοικητή της Π.Υ. Ρεθύµνου, Χρήστο Μπουραντά, οι δήµαρχοι έχουν συµµορφωθεί σε µεγάλο βαθµό, εκφράζοντας στη συνέχεια την αισιοδοξία του ότι τη φετινή χρονιά δεν θα εκδηλωθούν πυρκαγιές εξαιτίας των χωµατερών. Τις τελευταίες ηµέρες διενεργούµε ελέγχους στις χωµατερές σε όλο το νοµό Ρεθύµνου, είναι η συνέχεια των ελέγχων που είχαν γίνει περίπου τον Απρίλιο, όπου και είχαν διαπιστωθεί πάρα πολλά προβλήµατα, τα οποία είχαν κοινοποιηθεί στους δήµους. Στο δεύτερο έλεγχο που ολοκληρώθηκε το Σάββατο 13/6 και έγινε τις τελευταίες 7-8 ηµέρες διαπιστώσαµε θεαµατικά αποτελέσµατα, έχουν συµµορφω - θεί πάνω από το 90% οπότε εκτιµώ φέτος ότι δεν θα έχουµε πυρκαγιές εξαιτίας των χωµατερών. Σε όσες χωµατερές οι δήµαρχοι δεν έχουν προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες, µε νέο έγγραφο που θα κοινοποιήσει η Π.Υ. Ρεθύµνου στην Περιφέρεια Κρή - της και σε όλους τους δηµάρχους θα τους επισηµαίνει τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν. Το πρόβληµα των ανεξέλεγκτων χωµατερών είχε επισηµάνει και ο αναπληρωτής υπουργός, αρµόδιος για θέµατα δηµόσιας τάξης, Χρήστος Μαρκογιαννάκης κατά την επίσκεψή του στο νοµό, τονίζοντας µεταξύ άλλων πως οι περισσότερες πυρκαγιές που εκδηλώνονται κάθε χρόνο οφείλονται κατά κύριο λόγο στις χωµατερές. Αξίζει να αναφερθεί πως µόνο στο νοµό Ρεθύµνου υπάρχουν 79 χωµατερές. Σίγουρα η επίσκεψη του Μαρκογιαννάκη έπαιξε ρόλο στο να συµµορφωθούν οι δήµοι αλλά δεν µπορώ να πω ότι έπαιξε µόνο αυτό γιατί και οι δήµαρχοι από ότι είδα έκαναν πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια και σχεδόν τακτοποίησαν όλα τα θέµατα των χωµατερών του νοµού, τόνισε ο κ. Μπουραντάς. Αν και η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει ένα µήνα τώρα αρκετοί δήµαρχοι δεν έχουν προµηθευτεί ή αποκαταστήσει τους κρουνούς που οφείλουν να έχουν στους δήµους τους. Την ίδια ώρα σύµφωνα και µε τον κ. Μπουραντά, αίτηµα της υπηρεσίας είναι να τοποθετηθεί ένας κρουνός σε κάθε χωριό. Οδιοικητής της υπηρεσίας µε αφορµή την έναρξη της νέας αντιπυρικής περιόδου, απευθύνει για ακόµα µια φορά έκκληση προς τους πολίτες να µην ανάβουν φωτιές στην ύπαιθρο, όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Θέλω να κάνω έκκληση στους κατοίκους εξαιτίας της υψηλής βλάστησης φέτος, έχουµε πάρα πολλά χόρτα και ψηλά χόρτα, να προσέχουν γιατί αν έχουµε δύσκολες κλιµατολογικές συνθήκες αυτά τα χόρτα θα καθιστούν την κατέσβεση της πυρκαγιάς πολύ δύσκολη. Αξίζει τέλος να αναφερθεί πως σε δέκα ηµέρες περίπου θα έχει ολοκληρωθεί και το σχέδιο που εκπονούν αξιωµατικοί της Π.Υ. Ρεθύµνου για την αντι- µετώπιση πυρκαγιών στην παλιά πόλη Ρεθύµνου. Kαθιέρωση «ηµέρας των υπαλλήλων καθαριότητας» Του NIKOY NINOY Οεπικεφαλής της µειοψηφίας του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Νίκος Νίνος, αναγνωρίζοντας την µεγάλη προσφορά των υπαλλήλων καθα ριότητας του ήµου προτείνει στην παρακάτω επιστολή προς τον Πρόεδρο του Συµβουλίου την καθιέ ρωση ηµέρας των υπαλλήλων καθαριότητας. Κύριε Πρόεδρε Οφείλουµε να συµφωνήσουµε σε δύο αλήθειες. Α) η δηµοτική οικογένεια πρέπει και χρειάζεται, να είναι δραστήρια, να έχει ανεπτυγµένη µια αµφίδροµη ενεργή φιλική σχέση µε τους δηµότες, να έχει µια ζεστή εξωστρέφεια, να αναγνωρίζει και να επιβραβεύει την προσπάθεια και την προσφορά. Β) η ζεστή, αρχοντική, και ανθρώπινη τοπική µας κοινωνία, τα τοπικά πλούσια σε παράδοση και αρχές πολιτιστικά δρώµενα, ακόµα και το «παραπονεµένο ράφι» του τοπικού τουριστικού «µαγαζιού» µας, θα αγκαλιάσουν µε περίσσειο ενδιαφέρον, αγάπη, και ικανοποίηση, οποιαδήποτε εκδήλωση θα εκκολαφθεί από την προηγούµενη συναντίληψη µας. Να σκύψουµε, λοιπόν, στο θέµα και να αποφασίσου µε ενέργειες! Ας αρχίσουµε από την οµάδα των δηµοτικών υπαλλήλων µας, η οποία εργάζεται στην καθαριότητα! εν είναι αυθαίρετη η πρόταση αυτής της αφετη - ρίας, γιατί οι εργαζόµενοι στην καθαριότητα, λειτου - ργούν στις δυσκολότερες εργασιακές συνθήκες! Χωρίς να υποβαθµίζουµε την σηµασία της δουλειάς όλων των υπαλλήλων µας, θεωρώ, ότι θα συµφωνήσουµε για την ιδιαιτερότητα του τοµέα της καθαριότητας. Η παρούσα πρόταση µας, προς το δηµοτικό συµβούλιο, προς την υπηρεσία καθαριότητας και προς τον σύλλογο των δηµοτικών µας υπαλλήλων, αφορά στην καθιέρωση «ηµέρας των υπαλλήλων καθαριότητας» στον δήµο µας. Συγκεκριµένα προτείνουµε: Α) την λήψη απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου, για την καθιέρωση της «ηµέρας του υπαλλήλου καθαριότητας» του δήµου µας. Β) την σύνθεση επιτροπής από: Β-1) τον αντιδήµαρχο καθαριότητας, ως πρόεδρο. Β-2) δύο δηµοτικούς συµβούλους (από τους οποίους ο ένας από την µειοψηφία).θα λέγαµε ότι ο δηµοτικός σύµβουλος της πλευράς της πλειοψηφίας, να είναι ο αρµόδιος στα θέµατα πολιτισµού του δήµου. Β-3) τον προ στάµενο της υπηρεσίας καθαριότητας Β-4) εκπρόσωπο του συλλόγου δηµοτικών υπαλλήλων, του δήµου µας Γ) τον ορισµό τακτής προθεσµίας για υποβολή της πρότασης της επιτροπής, προς το δηµοτικό συµβούλιο. Ενδεικτικά θα λέγαµε, ότι η πρόταση της επιτροπής θα πρέπει να περιέχει τα εξής, κατ ελάχιστον, στοιχεία: Γ-1) ορισµό της ηµέρας, στην οποία θα υλοποιείται η «ηµέρα του υπαλλήλου καθαριότητας» Θα µπορούσε, πχ, να είναι η παγκόσµια ηµέρα περιβάλλοντος, χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό. Γ-2) το περιεχόµενο των εκδηλώσεων, που θα υλοποιούνται την ηµέρα αυτή. Ενδεικτικά θα λέγαµε, µια έκθεση στοιχείων (εργαλείων κλπ) της καθαριότητας, οµιλίες ( πχ ηµερίδα καθαριότητας, µε αντίστοιχο θεµατολόγιο), διανοµή ενηµερωτικού κλπ υλικού, διαγωνισµό µαθητικής έκθε σης, βράβευση σχετικού, τοπικά, άρθρου ή τοπικής καινοτοµίας, ή τοπικής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, βράβευση υπαλλήλου ή υπαλλήλων, αγώνες µε στοιχεία της δουλειάς των εργαζοµένων (πχ αγώνας δρόµου µε καροτσάκια καθαριότητας), διαδηµοτικές συνεργασίες και συµµετοχές κλπ Γ-3) οτιδήποτε άλλο κρίνει η επιτροπή, για τον καλλίτερο και ουσιαστικότερο εορτασµό της «ηµέρας» αυτής. ) την δηµόσια πρόσκληση, προς όλους τους δηµότες, για την κατάθεση προτάσεων και ιδεών, γι αυτό τον εορτασµό-τιµή, προς τον υπάλληλο καθαριότητας του δήµου µας. Κύριε Πρόεδρε Σας θυµίζουµε, ότι σύµφωνα µε το άρθρο 95 παραγρ. 2 εδάφιο 1, του Κ ΚΚ, σύµφωνα µε το οποίο σας υποβάλλουµε την παρούσα αίτηση µας, υποχρεούσθε να φέρετε την πρόταση µας ενώπιον του δηµοτικού συµβουλίου εντός 6 ηµερών! [την παρούσα πρόταση, σας την υποβάλλουµε το σύνολον των συµβούλων της µειοψηφίας]! Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Με τιµή η µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου 1. Νίκος Νίνος, 2. Γαιτάνης Γιάννης, 3. Κατικας Γιώργος, 4. Μαριόλος Μανώλης, 5. Πασπαράκη Αννα, 6. Χαµογιωργάκης Θέµης

12 Ναυτιλία ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 σελ. 12 Ο ήµαρχος Μαρινάκης απαντά για τη συµµετοχή του στο.σ. της ΑΝΕΚ Ο ήµαρχος Ρεθύµνου, ο κ. Γιώργης Μαρινάκης, θελήσε να µας µιλήσει σχετικά µε τις αντιδράσεις που δηµιουργήθηκαν τελευταία µετά την απόφασή του να συµµετέχει στο.σ. της ΑΝΕΚ. Πιο συγκεκριµένα οι αντιδράσεις προέρχονται κυρίως από τα µέλη του συνεταιριστικού σχή- µατος «Θαλάσσιες Της Ελπίδας Κρητικές Γραµµές» ηµακοπούλου και τον επικεφαλής κ. Μανώλη Μανωλακάκη, πρόεδρο του συνεταιριστικού σχήµατος, για το λόγο ότι από τη στιγ- µή που γίνεται µια προσπάθεια να αποκτήσει το Ρέθυµνο δικό του καράβι, ο ήµαρχος της πόλης δεν µπορεί να ανήκει έστω µε την απλή συµµετοχή του στα συµβούλια µιας ανταγωνίστριας εταιρίας. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του ηµάρχου, στην αποκλειστική τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στο AGORATV «...κάποιοι προσπαθούν να ξεφορτώσουν τις ευθύνες τους και τα αδιέξοδά τους σε άλλους, δηµιουργώντας σύγχυση στον κόσµο...γιατί προφανώς έφτασε η ώρα του λογαρια σµού» ενώ για µια ακόµη φορά είπε ότι αυτή την τιµητική θέση στο.σ. της ΑΝΕΚ που του προσφέρεται, έχει σκοπό να την αξιοποιήσει προς όφελος του Ρεθύµνου. Θα του δοθεί δηλαδή έτσι η δυνατότητα µε τη ψήφο του και τη βούλησή του να διερευ νήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν, υπέρ της πόλης και του Νοµού. Άλλωστε όπως ο ίδιος µας είπε πρόκειται για µια τιµητική θέση στα.σ. της ΑΝΕΚ όπου δύναται να µετέχει µαζί µε τον ήµαρχο Χανίων. Η θέση αυτή έχει θεσµοθετηθεί από καταβολής της ΑΝΕΚ και µετέχουν χρόνια σε αυτή, ήµαρχοι και των δύο πόλεων. Ο ήµαρχος µε τον Βασίλη Κασιµάτη Ο κ. Μαρινάκης κάλεσε το.σ. της Cretan Lines, να ανατρέξει στις δηλώσεις, στα χρονοδιαγράµµατα και στο σχεδιασµό που είχε κάνει στο παρελθόν, αν αυτά έχουν τηρηθεί, για τι πλοίο µιλούσαν και για τι πλοίο µιλούν τώρα και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Παρ όλαυτά ο ήµος είναι πρόθυ - µος όπως είπε ο κ. Μαρινάκης στη συνέχεια, να ενισχύσει χρηµατικά τον συνεταιρισµό εάν επιτευχθεί η τροποποίηση του νόµου, καθώς απαγο - ρεύεται αυτή τη στιγµή κάτι τέτοιο από το ηµοτικό Κώδικα. Όµως µέχρι να ανοίξει η Βουλή και να γίνουν οι ανάλογες διαδικασίες θα έχει έρθει το Φθινόπωρο. Τέλος ο ήµαρχος Ρεθύµνου µετά από σχετικά ερώτηση του δηµοσιογράφου κ. Βασίλη Κασιµάτη είπε ότι η «Cretan Lines» οφείλει να ενηµερώσει τον κόσµο για το σηµείο στο οποίο βρίσκονται αυτή τη στιγµή τα πράγµατα ενώ δεν δίστασε να διαπιστώσει την ύπαρξη µιας «µυστικοπάθειας» όσων αφορά τις εξελίξεις στο έργο που έχουν αναλάβει να φέρουν εις πέρας. Η CRETAN LINES για τις δηλώσεις του ηµάρχου Ρεθύµνης... Ο καθένας µας πλέον έχει την τιµή και την ευθύνη των επιλογών, των λόγων και των πράξεων του Σκληρή κόντρα φαίνεται να έχει ξεσπάσει µεταξύ του προεδρείου της συνεταιριστικής εταιρίας Ρεθύµνου Cretan Lines (ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ) και του ηµάρχου Ρεθύµνου κ. Γιώργη Μαρινάκη. Μετά την απόφαση του ηµάρχου να συµµετάσχει στο.σ. της ΑΝΕΚ για λόγους όπως µας είπε ο ίδιος από τους οποίους θα επωφελη - θεί ο Νοµός, Ο ήµαρχος Αρκαδίου και πρόεδρος της συνεταιριστικής εταιρίας κ. Μανώλης Μανωλακάκης είχε µιλήσει µε σκληρή γλώσσα κατά αυτής της απόφασης του κ. Μαρινάκη θεωρώντας αντιλα κή τη κίνηση για το Ρέθυµνο. Ακολούθως ο ήµαρχος Ρεθύµνου απάντησε στις δηλώσεις του προέδρου της Cretan Lines µε µια τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε αποκλειστικά στο AGORATV και τον δηµοσιογράφο Βασίλη Κασιµάτη εξηγώντας αναλυτικά τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή του την απόφαση. Εν τω µεταξύ µε δελτίο τύπου προς τα Μ.Μ.Ε. η Cretan Lines ανταπαντά στο κ. Μαρινάκη, κάνοντας λόγο για προσβλητική & απαξιωτική όπως την χαρακτη ρίζουν τη στάση του κ. Μαρινάκη προς της συνεταιριστική εταιρία και τις προσπάθειες που κάνει για την ακτοπλο κή αποκατάσταση του Ρεθύµνου. ============================ To ιοικητικό Συµβούλιο της Συνεταιριστικής Ναυτιλιακής Εταιρείας «Κρητικές Θαλάσσιες Γραµµές- Ρεθύµνου Συν.-Π.Ε.» ανακοινώνει τα παρακάτω: «Το τελευταίο διάστηµα, ο ήµαρχος Ρεθύµνου έχει προβεί σε αλλεπάλληλες δηλώσεις και δηµόσιες τοποθετήσεις στις οποίες µε εξόχως απαξιωτική φρασεολογία αναφέρεται στο εγχείρηµα που έχει ξεκινήσει η κοινωνία του Ρεθύµνου για την µόνιµη και σταθερή αποκατάσταση της ακτοπλο κής εξυπηρέτησης του τόπου µας µε την απόκτηση δικού µας πλοίου. Ηκοινωνία µας, έχει και γνώση και κρίση. -Αντιλαµβάνεται η κοινωνία µας καθηµερινά την πολύµορφη ζηµιά, -οικονοµικά, κοινωνική, αναπτυξιακή,- που προκαλεί η αποµόνωση του Ρεθύµνου. Αυτό είναι τούτη την ώρα το πρωτεύον ζήτη - µα για τον πολίτη και τον επαγγελµατία -ειδικότερα του τουρισµού- ζήτηµα. Σε αυτό περιµένουν όλοι να λάβουν θέση και οι αιρετοί εκπρόσωποι του. -Αντιλαµβάνεται η κοινωνία µας καθηµερινά ότι οι εφοπλιστικές εταιρείες µεταχειρίζονται πλέον τον πολίτη του Ρεθύµνου ως όµηρο και υποχρεωτικό πελάτη λιµανιών των γειτονικών νοµών. -Αντιλαµβάνεται η κοινωνία µας καθηµερινά ότι µεθοδεύτηκε η απαξίωση της ακτοπλο κής γραµµής του Ρεθύµνου -που άλλοτε είχε δύο πλοία- για να χαρα κτηρίσουν οπωσδήποτε το Ρέθυµνο «άγονη γραµ- µή» και να το εµπλέξουν στο καθεστώς των επιδοτήσεων προς εφοπλιστές. Όλη αυτήν την κατάσταση, εµείς -και µαζί µε εµάς εκατοντάδες Ρεθεµνιώτες που καθηµερινώς αυξάνονται- αποφασίσαµε να την αλλάξουµε και να δώσουµε µια νέα αναπτυξιακή πνοή στον τόπο. Το εταιρικό σχήµα που δηµιουργήσαµε παρέχει όλες τις εγγυήσεις ότι η εταιρεία µας είναι περιουσία των πολιτών -και µόνο των πολιτών- και έτσι θα µείνει στο διηνεκές. Περιµέναµε -ως Ρεθεµνιώτες- από τον ήµαρχο του Ρεθύµνου, να είναι συµµέτοχος στην πρωτοβουλία αυτή. Ασφαλώς όµως δεν έχουµε δικαίωµα να τον υποχρεώσουµε σε αυτό. Θεωρούµε όµως ότι ο ήµος ως φορέας, και το ηµοτικό Συµβούλιο ως σώµα εκπροσώπων της κοινωνίας, θα έχουν άλλη θέση και άλλη στάση. Εµείς, θα επιδιώξουµε να παράσχουµε πλήρη ενηµέρωση σε επόµενη συνεδρίαση. Οι εκφράσεις του ηµάρχου Ρεθύµνου ότι «βρισκό- µαστε σε αδιέξοδο και ψάχνουµε τα επόµενα θύµατα» είναι ιδιαίτερα προσβλητικές και ανάξιες απάντησης. Προσβάλλουν πρωτίστως- όχι τόσο τα µέλη της προσωρινής ιοίκησης της εταιρείας µας- αλλά, το σύνολο των συµπολιτών µας που είναι ήδη µέλη µας καθώς και εκείνους που καθηµερινά εγγράφονται. Σε όλους εκείνους οφείλει τις εξηγήσεις του ο ήµαρχος Ρεθύµνου. Ο καθένας µας πλέον έχει την τιµή και την ευθύνη των επιλογών, των λόγων και των πράξεων του απέναντι στην κοινωνία µας και το µέλλον του τόπου». ============================ Εµείς σαν δηµοσιογράφοι της ΡΕΘΕΜΝΩΙΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ αλλά και σαν πολίτες τούτης της πόλης, ευχόµαστε να εξοµαλυνθεί η κατάσταση µιας και οι δύο πλευρές διατείνονται ότι ενεργούν για το καλό του Ρεθύµνου και µε τα µέχρι στιγµής στοιχεία κατά τη γνώµη µας δεν διαφαίνεται να προκύπτει ότι υπάρχουν συγκεκριµένα ευρήµατα κατά καµίας πλευράς εκ των δύο, για συντεταγµένες ενέργειες κατά του Νοµού µας.

13 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Πολιτικά σελ. 13 ΛΑ.Ο.Σ. Ρεθύµνου. Μεγάλη νίκη δίχως δάφνες & τυµπανοκρουσίες 5,28% και 4 περίπου ποσοστιαίες µονάδες ανόδου από την προηγούµενη εκλογική αναµέτρηση είναι οι πόντοι του ΛΑ.Ο.Σ. στο Ρέθυµνο. ΟΠρόεδρος της Ο.Ε. του Λα κού Ορθόδοξου Συναγερµού (ΛΑ.Ο.Σ.) κ. Γιώργος Πηγουνάκης µιλάει αποκλειστικά στην Ρ.Α. για την εντυπωσιακή άνοδο του κόµµατός του στο Ρέθυµνο παρά την κατ επιλογήν τους ανύπαρκτη παρουσία τους σε προεκλογική εκστρατεία. Της Ελπίδας ηµακοπούλου Η ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ η οποία σαν εφηµερίδα φηµίζεται για τη ακεραιότητά της και ιδιαίτερα για την ισονοµία µε την οποία αντιµετωπίζει κόµµατα και απόψεις, προσπάθησε και αναζήτησε τον Πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ. στο Ρέθυµνο ο οποίος έως σήµερα είτε προεκλογικά είτε µετεκλογικά δεν εµφα - νίστηκε µε πολιτικές δηλώσεις και του πήρε τη πρώτη επίσηµη συνέντευ ξη για εφηµερίδα. Μετά τα αποτελέσµατα των ευρωεκλογών, το βράδυ της Κυριακής, εκτός της νίκης της Ν.., αναδείχθηκε και ένας ακόµη µεγάλος νικητής που δεν ήταν και τόσο αναµενόµενος. Ο δεύτερος µεγάλος νικητής στο Νοµό Ρεθύµνου, µε ποσοστό 5,28%, είναι το ΛΑ.Ο.Σ. που βρέθηκε να είναι τρίτο κατά σειρά κόµµα, περνώντας ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και Κ.Κ.Ε., ανεβάζοντας το ποσοστό που κατείχε στις περασµένες εκλογές κατά περίπου τέσσερις ποσοστιαίες µονάδες. Η ιδιαιτερότητα που χαρακτηρίζει τη νίκη αυτή είναι το γεγονός ότι ενώ κατά την προεκλογική περίοδο υπήρξε µια έντονη κοµµατική δραστηριότητα στο Νοµό, µε παρελάσεις κοµµατικών και κυβερνητικών στελεχών, µε οµιλίες, επισκέψεις, προβολή στα Μ.Μ.Ε. όλων των παρατάξεων που παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του πολιτικού σκηνικού στη χώρα, εντούτοις ο ΛΑ.Ο.Σ. δεν έκανε πουθενά την εµφάνισή του. Μπορούµε να πούµε ότι προεκλογικά έλαµψε δια της απουσίας του! Με δεδοµένα τα παραπάνω, η «Ρ.Α.» επιδίωξε µια συνάντηση µε τον Πρόεδρο της τοπικής οργάνωσης του ΛΑ.Ο.Σ. στο Ρέθυµνο κ. Γιώργο Πηγουνάκη, προκειµένου να συζητη θεί η ασυνήθιστη αυτή στρατηγική που επέφερε όµως θεα- µατικά αποτελέσµατα. Βεβαίως να µην ξεχνάµε ότι σηµαντικό ίσως ρόλο έπαιξε και το ποσοστό των δυσαρεστηµένων ψηφοφό - ρων του Κωστή Σχοινά που εξ αιτίας της δυσαρέσκειας αυτής η οποία προήλθε από τη διαγραφή του από τη Ν.., για την οποία θεωρούν υπεύθυνη την αντίθε - τη εσωκοµµατικά πλευρά, είναι πιθανόν να προσχώρησαν κατά ένα µέρος στην παράταξη του κ. Καρατζαφέρη ως έτιρο κόµµα της δεξιάς. Παρ? όλα αυτά, ο ΛΑ.Ο.Σ. δεν προβλήθηκε καθόλου, προεκλογικά, στο Νοµό Ρεθύµνου κι αυτό όπως διαπιστώσαµε από τη συζήτησή µας µε τον κ. Πηγουνάκη ήταν κάτι που φέρει την υπογραφή του Προέδρου του κόµµατος αλλά και την σφραγίδα του ιδίου του κ. Πηγουνάκη προσωπικά. Όπως µας πληροφόρησε λοιπόν ο πρόεδρος τους ΛΑΟΣ Ρεθύµνου, η εντολή του κ. Καρατζαφέρη ήταν να υπάρξει µια πολύ περιορισµένη προεκλογική δραστηριότητα από όλες τις τοπικές οργανώτικές σε όλη την Ελλάδα και οι λόγοι είναι ιδιαίτεροι και συγκεκριµένοι. Εδώ ο κ. Πηγουνάκης πρότεινε την πλήρη αποχή του κόµµατος από την προβολή του και την οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα στο Ρέθυµνο, κάτι που έκανε δεκτό ο κ. Καρατζαφέρης. Σύµφωνα µε τον κ. Πηγουνάκη, το κόµµα αποφάσισε και έδωσε το ποσό του 1 εκ. ευρώ της επιδότη - σης για την κάλυψη της προεκλογικής εκστρατείας, στο Ταµείο Φτώχειας, µε συνέπεια να κοπούν όλες οι επιδοτήσεις των κοµµατικών γραφείων του κόµ- µατος σε όλη την Ελλάδα. Ο κ. Πηγουνάκης µε τον Βασίλη Κασιµάτη στα γραφεία της εφηµερίδας Ηαπόφαση αυτή πάρθηκε λόγω του ότι σύµφω να µε την γενικότερη αντίληψη όλων των στελεχών του ΛΑ.Ο.Σ., αποτελεί µεγάλη ειρωνεία η εναπόθεση ενός τόσο µεγάλου χρηµατικού ποσού µε σκοπό την διανοµή έντυπου υλικού του κόµµατος, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και οµιλιών, την µεταφορά των κοµµατικών στελεχών, τη στιγµή που η οικονοµική κρίση έχει χτυπήσει την πόρτα όλων. Όταν το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας έχει αυξηθεί δραµατικά παράλληλα µε το ποσοστό της ανεργίας και έπεται και συνέχεια. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πηγουνάκης «δεν µπορείς από τη µια να δείχνεις ότι συµµερίζεσαι το πρόβληµα και µε τις πράξεις σου να τα ακυρώνεις όλα». Από την άλλη όµως η προσπάθεια του κόµµατος για να προσεγγίσει τον κόσµο, να κάνει αισθητή την παρου σία του και να δείξει ότι µπορεί ο καθένας που αντιµετωπίζει οποιοδήποτε πρόβληµα να εµπιστευθεί το ΛΑ.Ο.Σ. είχε ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Ένα από τα πολλά µηνύµατα και ίσως το πιο σηµαντικό που απορρέει µέσα από τα αποτελέσµατα των ευρωεκλογών και το οποίο διαπιστώνεται και µέσα από την πορεία του ΛΑ.Ο.Σ. στις συγκεκριµένες εκλογές, είναι ότι ο λαός δεν παρασύρεται από τις µεγάλες προεκλογικές καµπάνιες µε τις χιλιάδες αφίσες που τελικά µόνο περιβαλλοντική επιβάρυνση προκαλούν. Ο λαός θα προτιµήσει να στηρίξει εκείνο το κόµµα που θα σταθεί κοντά στα προβλήµατά του και θα ενδιαφερθεί εµπράκτως. Στο πλαίσιο αυτής της λογικής λοιπόν το ΛΑ.Ο.Σ. σύµφωνα µε τον βασικό εκπρόσωπό του στο Ρέθυµνο τον κ. Γ.Πηγουνάκη, έσκυψαν από καιρό πάνω στα προβλήµατα των ανθρώπων του χωριού, του φτωχού και του αγρότη που τον συναντούσε στα καφενεία. Τα µέλη της τοπικής οργανωτικής προωθούσαν τα προβλή µατα που άκουγαν στους κατάλληλους φορείς και που άλλα από αυτά λύνονται και άλλα όχι. Όµως όπως φάνηκε εκ του αποτελέσµατος αυτό που έπαιξε µεγάλο ρόλο ήταν ότι βρέθηκαν κάποιοι άνθρω ποι να ασχοληθούν πραγµατικά µε τα καθηµε - ρινά τους προβλήµατα. Ο ΛΑ.Ο.Σ. φαίνεται να απευθύνθηκε όχι σε εκείνους τους πολλούς και αόριστους που πέρασαν από την Εθνική Οδό και έριξαν µια µατιά και στην αφίσα της παράταξης αλλά στους λίγους που επειδή ωφελήθηκαν από τα στελέχη του κόµµατος εµπράκτως και ουσιαστικά τους στήριξαν κι εκείνοι µε τη σειρά τους την κατάλληλη στιγµή. Τέλος να αναφέρουµε ότι ο κ. Γιώργος Πηγουνάκης είναι και Επικεφαλής της εθελοντικής οµάδας της Πολιτικής Προστασίας του Ρεθύµνου, µιας οµάδας µε µεγάλο αποθεµατικό προσφοράς που όµως λίγοι γνωρίζουν. Βεβαίως η πολιτική δραστηριότητα του κ. Πηγουνάκη ουδεµία σχέση έχει µε τη συµµετοχή του στην εθελοντική οµάδα της Πολιτικής Προστασίας, δείχνει όµως έναν άνθρωπο έντονα κοινωνικά ευαισθητοποιηµένο. Για την ιστορία ο κ. Πηγουνάκης διατηρεί επιχείρηση εστίασης στη Παλιά Πόλη του Ρεθύµνου. συνέχεια από τη σελ. 5 και το θέµα Η ΚΡΗΤΗ ΨΗΦΙΣΕ Γεωργία που στηρίζει τη όλη τη χώρα ενώ η δύναµη σε όγκο παραγωγής ανεβοκατεβάζει το Ευρωπα κό χρηµατιστήριο αγροτικών προ όντων µε αιχµή τους δόρατος τις αγροκαλλιέργειες της Μεσσαράς. Κτηνοτροφία µε τόνους εκλεκτών και Α ποιότητας προ όντων σε όλα τα επίπεδα. Αµνοερίφια, βοδινά, χοιρινά και πουλερικά είναι σε πρώτη ζήτηση τόσο στις εγχώριες αγορές όσο και στις αγορές του εξωτερικού. Στο χώρο της Παιδείας το Πανεπιστήµιο Κρήτης έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια ταµάλα σε όλους τους τοµείς και στους τέσσερις Νοµούς. Αγροτουρισµός, πολιτισµός, κουλτούρα, εµπόριο, βιολογικές καλλιέργειες, τέχνη και τόσοι άλλοι τοµείς της δηµιουργικής και παραγωγικής καθηµερινότητας αναδεικνύονται στη Κρήτη κάθε χρόνο και το βέβαιο είναι ότι της αξίζει µια πολύ καλύτερη θέση από αυτή που επισταµένως οι κυβερνήσεις τις δίνουν τα τελευταία χρόνια. Η Κρήτη θα µπορούσε να λειτουργήσει µόνη της ως αυτόνοµο κράτος και είναι δεδοµένο ότι θα τα πήγαινε πάρα πολύ καλά από οικονοµικής πλευράς. ίνει όµως στην υπόλοιπη Ελλάδα το πλούτο της και προσφέρει απλόχερα τη δουλειά των σκληρά εργαζόµενων κατοίκων της. Από υπερηφάνεια και όχι από βλακεία όπως ίσως νοµίζουν ορισµένοι, οι Κρήτες δεν ζητούν αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει να θάβουµε αυτό τον ιστορι κό τόπο που έχει µε αιµατοβαµµένο τρόπο προσφέ ρει στην Ελλάδα ότι δεν έχει προσφέρει κανένα παιδί σε γονιό. Ας το προσέξουν όσοι και από όποια πολιτική παράταξη, επιθυµούν να κυβερνήσουν και ζητούν µε τη ψήφο να λάβουν τα ηνία της χώρας. Η Κρήτη είναι χαµηλών τόνων και όταν έρθει η ώρα δε ξεχνά και ξέρει να τιµωρεί! Το 25,42% της διαφοράς στη Περιφέρεια, το βράδυ της 7 ης Ιουνίου περίτρανα το απέδειξε! Ακολουθούν οι πίνακες των τεσσάρων νοµαρχιακών αποτελεσµάτων για τα πρώτα έξι κόµµατα και τα ποσοστά που έλαβαν τις περασµένες Ευρωεκλογές του Με τσι γειές µας...

14 Κοινωνία ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 σελ. 14 Οικολογική καταστροφή µε την ανοχή του Λιµεναρχείου Ρεθύµνου Οι η Χανιώτικες Τράτες συνεχίζουν για 4 εβδο- µάδα το καταστροφικό τους έργο σαρώ - νοντας τα πάντα στο βυθό του Ρεθύµνου, αγνοώντας νόµους, κανόνες και ιδιαίτερα το ίδιο το οικοσύστηµα το οποίο πολύ γρήγορα θα µας τιµωρήσει όλους µας. Και όλα αυτά µε την ανοχή του τοπικού Λιµεναρχείου Ρεθύµνου. Τα µεγάλα αυτά αλιευτικά δίκτυα σαρώνουν µε απίστευτο µένος το βυθό αποξηλώνοντας κάθε µορφής ψαριού έως και το γόνο απαραίτητο δια την διαιώνιση του είδους. Του Βασίλη Κασιµάτη Έχει µεγαλώσει πλέον το σούσουρο σε ολόκληρο το Νοµό Ρεθύµνου σχετικά µε τη στάση του Λιµενάρχη Αντιπλοίαρχου κ. Αντώνη Ορφανού σχετικά µε την εµφανή αδιαφορία του στις δεκάδες πλέον επώνυµες και ανώνυµες καταγγελίες που όλες κάνουν λόγο για καταστρατήγηση των κανόνων αλιείας. Η αδιαφορία του Λιµενάρχη έχει ξεπεράσει κάθε προηγούµενο χαρακτηρίζοντας πλέον τον ίδιο γραφικό αλλά και συνάµα συνυπεύθυνο και συναυτουργό στα πάµπολα αδικήµατα των παράνοµων µεγαλοαλιέων. Αξίζει να σχολιάσουµε ότι το συγκεκριµένο θέµα προβλήθηκε ακολούθως στα τηλεοπτικά κανάλια ANTENNA & ALTER. Τι κι αν καθηµερινά φτάνουν στο Λιµεναρχείο οι καταγγελίες, οι τράτες φαίνεται είναι σε «ανοιχτή γραµµή»... µε το «θεό». Το παράξενο αυτό σήριαλ που ξεπερνά σε δράση ακόµα και την τηλεοπτική σειρά «Λάµψη», ξεκίνησε στις 6 Μα ου όταν τότε έφτασαν στην εφηµερίδα µας την «ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» οι πρώτες καταγγελίες. Τότε µάλιστα είχε δώσει συνέντευξη στα γραφεία της εφηµερίδας ο κ. Μιχάλης Κυριακάκης πρόεδρος ερασιτεχνών αλιέων, εκπρόσωπος επαγγελµατιών και εκπρόσωπος συλλόγου σκαφούχων, άνθρωπος µε περίσσια γνώση στο αντικείµενο και µε σεβαστή προ πηρεσία στα κοινά του χώρου της αλιείας. Ο πρόεδρος µας είχε καταγγείλει τότε την απίστευτη ιστορία µε το Λιµεναρχείο Ρεθύµνου το οποίο σε προγενέστερες παρόµοιες καταγγελίες σε παρελθόντα χρόνο «τιµώρησε» ευθαρσώς τον ίδιο µε διοικητική ποινή σε µια πιεστική προσπάθεια να τον εκβιάσει να χαµηλώσει τους τόνους! Σε αποκλειστική συνέντευξη που παρέθεσε στην εφηµερίδα µας ο Νοµάρχης κ. Γιώργης Παπαδάκης στην οποία συζητήθηκαν συγκεκριµένα θέµατα της επικαιρότητας, αναφε - ρθή καµε και στο θέµα των καταγγελιών και της θαλάσσιας οικολογικής καταστροφής. Οι τράτες συνεχίζουν να σκοτώνουν τα πάντα κάτω από τα αδιάφορα µάτια των συντεταγµένων οργάνων της πολιτείας. Καταγγελίες εις βάρος του Λιµενάρχη Ρεθύµνου κ. Αντώνη Ορφανού. Ο ίδιος µας ανέφερε ότι ενώ το θέµα ανήκει στο υπου ργείο Γεωργίας και είναι αρµοδιότητα του κ. Χατζη γάκη, εντούτοις όµως προσωπικά και ο ίδιος έχει ενδιαφερθεί µε επιστολές που απέστειλε στον Υπου ργό, µε στόχο να εναρµονιστούν οι διατάξεις του ΥΕΝ µε την Ευρωπα κή νοµοθεσία και τα 2,5 µίλα που ορίζεται η αλιεία από µηχανότρατες. Ο κ. Νοµάρχης συµπλήρωσε «... ο κ. Κοντός τότε ως Υπουργός Γεωργίας έθεσε τα όρια στο 1 µίλι, άγνωστο το γιατί, εφόσον ο φάκελος της υπόθεσης περιλάµβανε τα στοιχεία που έπρεπε για να εναρµονιστούµε µε την υπόλοιπη Ευρώπη». Στο κ. Νοµάρχη αναφέραµε και το θέµα που έχει προκύψει σχετικά µε τη συµπεριφορά του Λιµενάρχη, βάση συγκεκριµένων καταγγελιών που παρα θέτουµε κατωτέρω. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ποιόν των καταγγελιών εις βάρος του κ. Αντώνη Ορφανού και µας διαβεβαίωσε ότι θα ερευνήσει αρµοδίως την υπόθεση. Οι Καταγγελίες εις βάρος Λιµενάρχη Καταγγελία 1 η Στις 6 λοιπόν Μα ου η ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ και ύστερα από τις τότε αρκετές καταγγελίες ξεκίνησε µε τον αδιάψευστο µάρτυράς της, τον φωτογραφικό της φακό και κάλυψε το ολοήµερο ρεπορτάζ. Σε κάποια δεδοµένη στιγµή και ενώ παρακολουθούσαµε την µια εκ των 2 µηχανοτρατών από κοντά, διαπιστώσαµε ότι αυτή αλίευε σε απόσταση πολύ χαµηλότερη της προκαθορισµένης από το ΥΕΝ, αυτή ενός µιλίου από την ακτή. Άµεσα καλέσαµε τον ίδιο το κ. Λιµενάρχη για να στείλει το πλωτό υπηρεσιακό µέσο για να βεβαιώσει την παράβαση. Οίδιος µας ανέφερε ότι λόγω της κακοκαιρίας δεν δύναται η υπηρεσία να στείλει το ταχύπλοο. Εµείς όµως βεβαιώνουµε ότι η συγκεκριµένη παράβαση έλαβε χώρα στη θαλάσσια περιοχή έξω από το Βιολί Χαράκι (Ατσιπόπουλο) και στη περιοχή δεν έπνεαν άνεµοι µεγαλύτεροι των 4,5 µποφώρ. Αξίζει να αναφερθεί ότι το ταχύπλοο υπηρεσιακό σκάφος του Λιµεναρχείου είναι ένα 8µετρο φουσκωτό µε 2 µεγάλες (200άρες) εξωλέµβιες µηχανές. Αυτού του τύπου τα σκάφη χαρακτηρίζονται ως «ανοιχτής θαλάσσης» και έχουν την δυνατότητα πλεύσης και αποστολών κάτω από εντελώς αντίξοες καιρικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση όµως την συγκεκριµένη ηµέρα που επιδώσαµε την καταγγελία, όπως προαναφέραµε η δύναµη του αέρα κυµαινόταν στα 4 µε 4,5 µποφώρ. Πως άλλωστε θα ήταν µεγαλύτερη από την στιγµή που η ίδια η παράνοµη τράτα ψάρευε κανονικά και σε αντίθετη περίπτωση, αυτή της κακοκαιρίας που ισχυρίστηκε ο κ. Λιµενάρχης - δεν θα ήταν δυνατό να αλιεύει µε την χαρακτηριστική άνεση που διαφαίνεται και στην φωτογραφία του άρθρου. Στην ίδια φωτογραφία το µάτι ενός έµπειρου θαλασσινού µπορεί να βεβαιώσει από τους αφρούς της θάλασσας την δύναµη του αέρα. Τα λεγόµενα «προβατάκια» λοιπόν της συνηµµέ - νης φωτογραφίας, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται το «ξάφρισµα» του νερού στη κορυφή ενός κύµατος, µας αποδεικνύουν τον ανυπόστατο ισχυρισµό του Λιµενάρχη κ. Ορφανού. Καταγγελία 2 η Το ανωτέρω ρεπορτάζ της ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ στις 6 Μα ου αφύπνισε τους Ρεθυµνιώτες σε µεγάλο βαθµό και έπεσαν βροχή οι καταγγελίες µιας και οι Τράτες συνέχιζαν ακάθεκτες την θαλάσσια γενοκτονία. Με το θέµα ασχολήθηκε ακολούθως µε πρωτοσέλιδα ο τοπικός Ρεθυµνιώτικος τύπος, στα οποία αναφέρονταν στο περιεχόµενο των καταγγελιών εις βάρος των µηχανοτρατών. Σχετικά άρθρα φιλοξενηθήκαν και στις εφηµερίδες «ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» & «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ». Τότε το λιµεναρχείο αφού είδε το γενικό ντόρο που δηµιουργήθηκε από το σύνολο των Μ.Μ.Ε. του Νοµού Ρεθύµνου αλλά και των γειτονικών Νοµών, έπιασε δουλειά και άρχισε να στέλνει το «φουσκωτό» για ελέγχους Το παράξενο στην ιστορία είναι ότι ενώ οι καταγγελίες έπεφταν η µία πίσω από την άλλη, όποτε το πλωτό του Λιµενικού έφτανε στο σηµείο, ως δια µαγείας οι τράτες βρίσκονταν στο 1,00001 του µιλίου από την ακτή!!! Σε τουλάχιστον 7 περιπτώσεις µας αναφέρει πηγή της εφηµερίδας µας µέσα από το Λιµεναρχείο Ρεθύµνου διαπιστώθηκε η ίδια πρακτική. Θα µνηµονεύσουµε τη λα κή ρήση «τι κάνει νιάου νιάου στα κεραµίδια». Είναι σαφές λοιπόν ότι κάποιος ειδοποιεί τους καπετάνιους στις τράτες όταν το πλωτό σκάφος βγαίνει από το λιµάνι για έλεγχο και αµέσως µαζεύονται στην

15 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ Κοινωνία σελ. 15 «συνοριακή» γραµµή του ενός µιλίου. Έρευνα για το ποιος κάνει το παπαγαλάκι µέσα στο Λιµεναρχείο αναµένουµε ύστερα από τηλεφωνική παρέµβαση της εφηµερίδας µας στο Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, να ασχοληθεί η ηγεσία του ΥΕΝ. Καταγγελία 3 η... Το βίντεο της Ντροπής! Πριν 2 εβδοµάδες ο τηλεοπτικός φακός συνέλαβε µια από τις Χανιώτικες τράτες η οποία βρίσκεται καθη µερινά στα ανοιχτά του Ρεθύµνου, επ αυτοφώρω να παρανοµεί ασύστολα και µε απίστευτη θρασύτητα, οφθαλµοφανέστατο δείγµα της «προστασίας» που λαµβάνει από τις αρχές. Το βίντεο της ντροπής το οποίο φιλοξενείτε έκτοτε και στο AGORATV, έκανε το γύρω της Ευρώπης και έδειχνε µε ηλεκτρονικές αποδείξεις από αδιάψευστα δορυφορικά συστήµατα, τη τράτα να ψαρεύει εκείνη µόνο την ώρα 2,5 τόνους Μαγιάτικα, στα 533 µέτρα από τη Φορτέτζα Ρεθύµνου και σε βάθος 25 περίπου µόνο µέτρων όταν η εγκύκλιος απαγορεύει οποιαδήποτε µορφή αλιείας σε βάθη κάτω των 55 µέτρων και σαφώς τίποτα κάτω του ενός µιλίου (1600 µέτρων) από την ακτή. Το βίντεο κατατέθηκε άµεσα στο Λιµενάρχη κ. Αντώνη Ορφανό ο οποίος σύµφωνα µε τις καταγγελίες των συλλόγων Ερασιτεχνών και Επαγγελµατιών αλιέων, αδιαφόρησε επιδεικτικά λέγοντας ότι δεν µπορεί να βεβαιώσει παράβαση «κατόπιν εορτής». Μα µε τέτοια αδιαµφισβήτητα στοιχεία, επαρκή ακόµα και για την στοιχειοθέτηση δικογραφίας, πως είναι δυνατόν η Λιµενική αρχή δια στόµατος Λιµενάρχη να απαντά ότι για µια ακόµα φορά δεν µπορεί να κάνει τίποτα. Σε ερώτηση προς τον κ. Νοµάρχη για το αν είχε λάβει γνώση για το βίντεο µας άνοιξε το συρτάρι του και µας επέδειξε το σχετικό DVD! Επίλογος Να αναφέρουµε ότι σε όλο αυτό το σήριαλ µε τις Χανιώτικες τράτες ακούγεται παντού το όνοµα Βαρδινιγιάννης. Οι αλιείς κάνουν όλοι τους λόγο για το ότι µέλη της οικογένειας Βαρδινογιάννη εµφανίζονται ιδιοκτήτες των αλιευτικών αυτών σκαφών. Εάν αυτές οι καταγγελίες αληθεύουν τότε ίσως βρισκό µαστε µπροστά σε ένα τρελό πανηγύρι, σε ένα ακόµα σκάνδαλο µε µεγάλα ονόµατα και το Λιµενάρχη Ρεθύµνου. Το βέβαιο είναι ότι η ιστορία αυτή δεν µπορεί να συνεχιστεί πλέον όποιος κι αν είναι ο ιδιοκτήτης των σκαφών, µε άλλα λόγια όποιος κι αν είναι ο Μεγαλοψαράς! Το ΥΕΝ πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του σχετικά µε τους αξιωµατικούς στους οποίους έχει αναθέσει τα υψηλά καθήκοντα της διασφάλισης και εκτέλεσης των νόµων. Σε κάθε περίπτωση ο Λιµενάρχης Ρεθύµνου Αντιπλοίαρχος κ. Αντώνης Ορφανός έχει µε βεβαιό - τητα κερδίσει τις βάσιµες υποψίες της τοπικής και όχι µόνο κοινωνίας για σαφή µεροληψία υπέρ των µεγαλοαλιέων και εις βάρος του οικοσυστήµατος και της κοινωνίας του Ρεθύµνου. Η εφηµερίδα προχώρησε ήδη σε καταγγελία στα ανώτερα κλιµάκια του ΥΕΝ και αναµένει απαντήσεις και πράξεις. Συµβουλεύουµε τους κατοίκους του Ρεθύµνου καθώς και τα υπόλοιπα Μ.Μ.Ε. να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση διότι µόνο έτσι θα µπορέσουµε να δώσου µε λογαριασµό µια µέρα στα παιδιά µας... ότι κάποτε πράξαµε το σωστό! Με τσι γειές µας... Οι πρώτες συζητήσεις για δηµιουργία "Αεροπορικού Πεδίου" στην επαρχία Αµαρίου Συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή Σχολής Ασωµάτων στο Αµάρι, µεταξύ του Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Λαµπίρη, των ηµάρχων Συβρίτου και Κουρητών κ.κ. Πετρακάκη και Σηµαντήρα, του Αντιδήµαρχου Συβρίτου κ. Θωµαδάκη και µελών της Αερολέσχης Ρεθύµνου κ.κ. Μανολακάκη και Μπαρµπούνη. Της Ελπίδας ηµακοπούλου Στη συνάντηση βρέθηκε και η «Ρ.Α.» προκειµένου να καταγράψει αποκλειστικά τα όσα ειπώθηκαν. Το θέµα της συνάντησης παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέ ρον και πρόκειται να αποτελέσει στο µέλλον, εάν όλα πάνε καλά, ένα ακόµη βήµα προόδου, αναβάθµισης και ανάπτυξης για την περιοχή του Αµαρίου. Πρόκειται για µια προκαταρκτική συζήτηση πάνω στο θέµα δηµιουργίας του µοναδικού επίσηµου Αεροπορι κού Πεδίου (διαδρόµου προσγείωσης) στο Νοµό Ρεθύµνου. Το σηµείο στο οποίο συζητείται να κατασκευαστεί ο διάδροµος προσγείωσης και απογείωσης των αεροπλάνων, βρίσκεται στην περιοχή Σχολής Ασωµάτων στην επαρχία Αµαρίου το οποίο και επισκεφθήκαµε µετά τη συζήτηση. Η δυναµική του αεροπορικού πεδίου υπολογίζεται να απαρτίζεται από έναν διάδροµο, στην υποψήφια περιο - χή του αεροπορικού πεδίου µήκους 500µ. περίπου, µε 60µ. πλάτος ελεύθερη περιοχή στον οποίο θα µπο - ρούν να προσγειώνονται δύο τύποι αεροπλάνων, τα ελαφρά (τετραθέσια/εξαθέσια) µε µέγιστο βάρος απογείωσης 1200 κιλά µικτά και τα υπερελαφρά (διθέσια) µε µέγιστο βάρος 450 κιλά µικτά. Σύµφωνα µε τα µέλη της Αερολέσχης Ρεθύµνου, αρχικά ο διάδροµος προσγεί ωσης µπορεί να είναι από χώµα καλυµµένο µε κοντο κουρεµµένο γρασίδι ώστε να µην επιβαρύνει το περιβάλλον αν και η καλύτερη των περιπτώσεων θα ήταν µια ελαφριά ασφάλτινη επικάλυψη. Ένα τέτοιο πεδίο, που δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση αεροδρόµιο, δεν απαιτεί για τη λειτουργία του εγκαταστάσεις, όπως για παράδειγµα πύργο ελέγχου ή γραφεία, που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Με τη δηµιουργία ενός τέτοιου πεδίου τα πλεονεκτή µατα είναι οφθαλµοφανή για µια περιοχή, όπως την περιοχή του Αµαρίου που µέχρι στιγµής δεν έχει κανέναν λόγο στην τουριστική επισκεψιµό - τητα και στην τουριστική ανάπτυξη καθώς δεν έχει γίνει τίποτα ακόµη προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως ακούσαµε από τους ειδικούς που η εµπειρία από την ενασχόλησή τους µε την Αερολέσχη, τους έχει διδάξει: «όσοι µετακινούνται µε τα υπερελαφρά αεροπλάνα, αναζητούν πρωτίστως τέτοια αεροπορικά πεδία αφού δεν τους ενδιαφέρει να προσγειωθούν σε αεροδρόµια όπως των Χανίων και του Ηρακλείου που έχουν µεγάλη κυκλοφορία και πολλές διαδικασίες προσγείωσης άλλα αναζη - τούν ένα πεδίο ήσυχο που θα πραγµατοποιήσουν την προσγείωση του αεροπλάνου τους µε ευκολία». Εποµένως θα υπάρξουν πολλοί ιδιοκτήτες µικρών αεροσκαφών, Έλληνες και ξένοι που θα φτάσουν στην περιο - χή του Αµαρίου όπου θα τους προσφέρεται η δυνατότητα προσγείωσης. Και όπως µας είπε ο κ. Μανολακάκης είναι πολλοί οι ξένοι που θέλουν να µετακινηθούν µε το αεροπλάνο τους και να κάνουν τις πολυήµερες διακοπές τους σε διάφορα µέρη της Ελλάδας. Επιπλέον υπάρχουν και Αερολέσχες του εξωτερικού, που απαρτίζονται από δέκα έως δεκαπέντε άτοµα και που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να έρθουν το χειµώνα στην περιοχή του Νοµού Ρεθύµνου, για µερικές ηµέρες και να κάνουν εκπαιδεύσεις. Οπωσδήποτε το οικονοµικό όφελος των τουριστικών επιχειρήσεων που υπάρχουν στην περιοχή ή που θα δηµιουργη - θούν στο µέλλον θα είναι αυξηµένο. Γενικότερα το σίγουρο είναι ότι η δηµιουργία του επίσηµου αεροπορι κού πεδίου θα φέρει στα χωριά του Αµαρίου περισσότερη ζωή, περισσότερο κόσµο και µια αυξηµένη κινη - τικότητα. Η περιοχή στην οποία συζητιέται να δηµιουργηθεί το αεροπορικό πεδίο, σύµφωνα µε όσα ειπώθηκαν, διαπιστώσα- µε ότι θα αποτελέσει σηµείο αναφοράς αρκετών νυν και µελλοντικών κατόχων µικρών αεροσκαφών και σηµείο ανάπτυξης σχετικών δραστηριοτήτων όπως παράδοση µαθηµάτων σε όσους κατοίκους του Νοµού Ρεθύµνου ενδιαφέ ρονται να µάθουν να πιλοτάρουν. Όπως µάθα- µε, ήδη τρεις Ρεθυµνιώτες είναι κάτοχοι τέτοιων πτυχίων ενώ κάποιοι άλλοι παρά το ότι επιθυµούν να µάθουν να πιλοτάρουν, δεν το αποφασίζουν λόγω του ότι θα πρέπει να µετακινούνται κάθε τόσο σε Χανιά και Ηράκλειο. Επιπλέον µεγάλο όφελος µέσα από την υλοποίηση αυτής της σκέψης µπορεί να έχει και το περιβάλλον του Νοµού µιας και θα µπορούν να πραγµατοποιούνται πτήσεις αεροπαρατήρησης κατά τις οποίες θα υπάρχει η δυνατότητα πρόληψης και αντιµετώπισης των πυρκαγιών, τις ηµέρες υψηλού κινδύνου, µε τη συνεργασία της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας. Οι αεροπαρατηρήσεις είναι κάτι που γίνεται από τις αερολέσχες των Χανίων, εδώ και χρόνια. Σοβαρότατο µάλιστα στοιχείο αποτελεί και η δυνατότητα αεροδιακοµιδής ασθενών µιας αρκετά χωριά της επαρχίας Αµαρίου είναι αρκετά αποµακρυσµένα και αυτός ο αεροπορικός διάδροµος, ενίοτε θα αποτελέσει λύση ζωής. Η διαδικασία, σύµφωνα µε τον κ. Μανολακάκη, που θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειµένου να αποκτήσει το Αµάρι ένα επίσηµο αεροπορικό πεδίο, είναι να παρα χωρηθεί για χρήση η υποψήφια περιοχή, από αυτόν που την ορίζει - στην Αερολέσχη Ρεθύµνου - ώστε να γίνουν τα σχετικά έγγραφα, όπως σχέδιο της περιοχής που θα χρησιµοποιηθεί, περιβαλλοντική µελέτη και άλλα τα οποία και θα κατατεθούν στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (ΥΠΑ). Αµέσως µετά η ΥΠΑ µε κλιµάκιο που θα στείλει για έλεγχο της περιο - χής θα είναι σε θέση να κρίνει εάν µπορούν οι διαδικασίες να προχωρήσουν. Είναι βέβαιο ότι προσπάθειες ανάπτυξης τέτοιων δραστηριοτήτων µόνο θετικά αποτελέσµατα µπορούν να επιφέρουν στην περιοχή όπου πραγµατοποιούνται και στους ανθρώπους που επηρεάζονται ποικιλοτρόπως από αυτές τις δραστηριότητες ανάπτυξης και δηµιουργίας. Θα ήταν αφελές λοιπόν να µην γίνει µια συλλογική προσπάθεια υλοποίησης της σκέψης του διαδρόµου προσγείωσης αεροσκαφών, ώστε να γίνουν κατ αυτόν τον τρόπο και τα πρώτα βήµατα για να ξαναζωντανέψει τουριστικά η επαρχία Αµαρίου που τις τελευταίες τρεις δεκαετίες παρουσιάζει έντονα σηµάδια ερήµωσης στα χωριά της.

16 σελ. 16 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

17 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 σελ. 17

18 Ρέθυµνο... ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 σελ. 18 Αδικαιολόγητη επάνοδος Γιάννη Κεφαλογιάννη στα πολιτικά δρώµενα. Του Αυγουστίνου Βενιζέλου Εξελίξεις είχαµε τελευταίως στο πολιτικό γίγνεσθαι της Νέας ηµοκρατίας στο Ρέθυµνο. Από τη µια η αδικαιολόγητη όσο και πρωτοφανή διαγραφή Κωστή Σχοινά και από την άλλη οι εσωκοµµατικές αντιπαραθέσεις στην συνεδρίαση της ΝΟ Ε της Ν.. Ρεθύµνου στις 29 Μαίου κάνουν τους ψηφοφόρους της κυβερνητικής παράταξης, ενόψει Ευρωεκλογών να αναρωτιούνται για το αν το καράβι της Ν.. µπάζει νερά και αν τελικά αυτά είναι... πολλά! Σε κάθε περίπτωση όταν βλέπουµε καπνό κάπου, ψάχνουµε πάντα για πυροσβεστήρα και όχι για... «λάδι». Λάδι στη φωτιά λοιπόν αποτελεί τελευταίως η επιστροφή του κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη στα πολιτικά δρώµενα του τόπου µας. Και λέµε «λάδι» γιατί οφείλουµε να θυµίσουµε στους αναγνώστες µας ότι ο κ. Κεφαλογιάννης καταδικάστηκε πρόσφατα για υπόθαλψη εµπόρου ναρκωτικών από την Ελληνική δικαιοσύνη. Μάλιστα η συγκεκριµένη καταδίκη αποτέλεσε πρωτιά στην Ελληνική πολιτική ιστορία. Ουδέποτε είχε ξανακαταδικαστεί πολιτικός στη χώρα µας για συνεργασία µε κύκλωµα εµπόρων ναρκωτικών. Το γεγονός όµως αυτό δεν ήταν φαίνεται αρκετό για τη διαγραφή του κ. Κεφαλογιάννη από το κυβερνών κόµµα το οποίο απλά αρκέστηκε στην αποδέσµευση του πρώην Υπουργού από την τυπική και όχι ιδιαίτερα ουσιαστική θέση του Συµβούλου του Πρωθυπουργού, που ο ίδιος κατείχε. Αντ αυτού σοκαριστήκαµε όλοι όµως όταν αµέσως µετά από τη καταδίκη είδαµε να πέφτουν κεφάλια µε διαγραφές να στρέφονται στα αντίπαλα εσωκοµ- µατικά πολιτικά στρατόπεδα του κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη. Στο δια ταύτα Οκ. Κεφαλογιάννης επανεµφανίστηκε µετά από καιρό, στα µέσα του µηνός Μαίου, στα εγκαίνια του Φράγµατος των «Ποταµών Αµαρίου» και σαν να µην έφτανε αυτό ανέβηκε και στο Βήµα εκτοξεύοντας αιχµές κατά της πρώην κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την υψηλή κοστολόγηση όπως ο ίδιος είπε, της κατασκευής του Φράγµατος. Μάλιστα η συγκεκριµένη οµιλία αποτέλεσε την µοναδική και δυσάρεστη «εξαίρεση» µιας και η «Το γινάτι βγάζει µάτι» συγκεκριµένη εκδήλωση διακρίθηκε κατά τα άλλα, για το άκρως συνενωτικό πολιτικό της πνεύµα. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ακόµα και ο Υπουργός κ.κωστής Χατζηδάκης που εγκαινίασε το έργο ήταν αρκετά ενωτικός και ιδιαίτερα ταπεινός στη προσπάθεια να χαµηλώσουν οι τόνοι και να λάµψει το συνενωτικό πνεύµα για ένα έργο τόσο σηµαντικό για τη Κρήτη. Η εµφάνιση Γιάννη Κεφαλογιάννη όµως στα εγκαίνια για τους περισσότερους ίσως δεν εµπεριείχε κάτι το ιδαίτερα µεµπτόν, αλλά για τους πολιτικούς αναλυτές αποτέλεσε τη «Πρόβα Τζενεράλε» για την επανείσοδο του πρώην υπουργού στα πολιτικά δρώµενα του Νοµού Ρεθύµνου. οκιµάστηκε και πάλι η ανοχή του Ρεθυµνιώτη καθώς και η ελαστική συνείδησή του. Το πείραµα πέτυχε - ο πολίτης δεν γκρίνιαξε - τουλάχιστον δηµόσια, αλλά οι συζητήσεις στα «σαλόνια» όσο και στα καφενεία πήραν φωτιά. Μύτη όµως δεν άνοιξε πουθενά! Ο πρώην Υπουργός ξανά σε συνεδριάσεις. Απόδειξη των ανωτέρω είναι η συνέχεια που δόθηκε άµεσα στο πολιτικό προσκήνιο στο Ρέθυµνο. Η συµµετοχή του κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη τόσο στην συνεδρίαση που έγινε στις 28 Μαίου 2009 στην Νοµαρχία παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερι - κών κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη, όσο και η εταίρα συµµετοχή του στη συζήτηση που έγινε επίσης προ ηµερών στην ΤΕ Κ Ρεθύµνου παρουσία του Υφυ - πουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών κ. Θανάση Μπούρα ανατάραξε τα νερά, ρίχνοντας το «λάδι» που λέγαµε παραπάνω, στη φωτιά! Αναρωτιούνται όλοι τι γύρευε ο πρώην Υπουργός σε αυτές τις εκδηλώσεις και συνεδριάσεις και υπό ποιαν ιδιότητα συµµετείχε σε πολιτικές συναντήσεις µε εκπροσώπους της Κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα φλέγοντα θέµατα του Νοµού Ρεθύµνου. Πρώην Υπουργούς, Βουλευτές και Νοµάρχες δόξα τω θεώ, έχουµε πολλούς στο Ρέθυµνο. εν είδαµε όµως κανένα µετά τη λήξη της θητείας του να συµµετέχει ενεργά σε πολιτικές συνεδριά σεις και συναντήσεις από τις οποίες βγαίνουν σηµαντικότατες αποφάσεις για το τόπο και τους κατοίκους µας και επηρρεάζεται άµεσα η τύχη της κοινωνίας µας σε πολλούς τοµείς. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος της λήξεως µιας πολιτικής θητείας και της παράδοσης της πολιτικής σκυτάλης σε άλλα πρόσωπα. Για να κάνουν κουµά - ντο οι εκλεγµένοι από το λαό νέοι - εκπρόσωποί τους. Αυτές οι πρακτικές αποδεικνύουν και τάσσονται περίτρανα µε αυτό που τελευταίως κυκλοφορεί παντού. Ότι οι εκπρόσωποι πλέον στο Ρέθυµνο δεν εκλέγονται αλλά δυστυχώς... διορίζονται! Τα ερωτήµατα επίσης εστιάζονται και στο αν η Βουλευτής της Ν.. κ. Όλγα Κεφαλογιάννη είναι σύµφω - νη µε αυτή τη πρακτική και το αν τελικά η συµπεριφορά του πατέρας της θα τις αποβεί µοιραία ενόψει και των επερχόµενων Εθνικών εκλογών, θυµίζοντας σε ορισµένα πρόσωπα ότι το: «γινάτι βγάζει µάτι»! Το βέβαιο είναι ότι ο λαός του Ρεθύµνου αλλά και γενικότερα η Ελληνική κοινωνία πιότερο τώρα παρά ποτέ χρειάζεται µια καθοριστική στροφή σε τέτοιες πρακτικές που θυµίζουν το «γκρίζο» πολιτικό παρελθόν µας, το οποίο είναι άµεσα συνδεδεµένο µε την δραµατική αύξηση των «λευκών» ψηφοδελτίων σε όλες τις τελευταίες εκλογικές αναµετρήσεις, τρανή απόδειξη της αυξητικής τάσης όσων αφορά την απαξίωση του Ελληνικού λαού στη πολιτική. Ενα τελευταίο ερώτηµα προκύπτει από το άρθρο που διαβάσαµε στην Αθηνα κή εφηµερίδα ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΟ ΒΗΜΑ µε τίτλο Ολγα Τέλος. Ο συντάκτης του άρθρου αναφέρθηκε σε πολλά αλλά εµείς κρατάµε ένα σηµαντικό σηµείο. Αναφέρει µεταξύ άλλων λοιπόν, ότι αν η Βουλευτής κα Όλγα Κεφαλογιάννη δεν έχει καµία ανάµειξη στην διαγραφή του εσωκοµµατικού της αντιπάλου κου Κωστή Σχοινά και πραγµατικά όπως υποστηρίζει και η ίδια, δεν έχει κάτι να φοβηθεί από εκείνον τότε ας το αποδείξει µε το µοναδικό τρόπο που πραγµατικά αλλά και ουσιαστικά υπάρχει! Με τον Κ. Μαρκογιαννάκη σε Νοµαρχιακό συµβούλιο Με τον Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών κ. Μπούρα σε συνεδρίαση της ΤΕ Κ Την προσωπική της εισήγηση προς το κυβερνών κόµµα και το κ. Απόστολο Κράτσα, Πρόεδρο της επιτροπής δεοντολογίας της Ν.. περί της άµεσης ανάκλη σης της απόφασης διαγραφής του κ. Σχοινά. Ετσι θα κλείσει λένε πολλοί, τα στόµατα όσων την αναµειγνύουν µε τη πρωτοφανή διαγραφή που έχει αποδεδειγµένα φέρει τεράστιο εσωκοµµατικό ρήγµα στους κόλπους της ΝΟ Ε όσο και γενικότερα της τοπικής και όχι µόνο, κοινωνίας. Το ερώτηµα λοιπόν για το οποίο κάναµε λόγο είναι: Θα µπορέσει η κ. Κεφαλογιάννη να αποδεσµευτεί και να αποκηρύξει τις άνανδρες πρακτικές που ίσως κάποιοι άλλοι επέλεξαν. Θα µπορέσει να αποδείξει ότι έχει την δύναµη να παλέψει στα ίσια για την ψήφο του Ρεθυµνιώτη ανακτώντας έτσι για την Νέα ηµοκρατία, το χαµένο έδαφος! Οι ψηφοφόροι της Ν.. πάντως στη συντριπτική τους πλειοψηφία αυτό επιζητούν και ένα πράγµα βγαίνει από το στόµα τους σχετικά µε τη Βουλευτή και το κόµµα Όπερ έδει δείξαι!!!

19 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Νέα της αγοράς σελ. 19 DECO HOME ψωνίζοντας... το όνειρο! Μια νέα επιχείρηση εγκαινιάστηκε στο Ρέθυµνο και δραστηριοποιείται στο χώρο του επαγγελµατικού & οικιακού εξοπλισµού µε µια τεράστια γκάµα επίπλων και διακοσµητικών ειδών. Ο λόγος για την εταιρία DECO HOME η οποία άνοιξε πριν από περίπου 8 µήνες λίγο πιο έξω από τη πόλη του Ρεθύµνου και συγκεκριµένα πάνω στην Εθνική οδό Ρεθύµνου Ηρακλείου στο ύψος του Πλατανιά. Έχουµε επανειληµµένως θίξει το θέµα της αντιλα κής εφαρµογής του µέτρου που επέβαλλε το Λιµενικό Ταµείο πριν από µερικούς µήνες, µε τη παραχώρηση της Μαρίνας σε ιδιωτική εταιρία για την εκµετάλλευσής της ως ιδιωτικό πάρκιγκ. Τον περασµένο Οκτώβριο µάλιστα είχαµε ασχοληθεί εκτενώς και εκθέσαµε τα αποτελέσµατα µιας µεγάλης έρευνας η οποία σχετιζόταν µε το τι γίνεται στα άλλα µέρη της Ελλάδας όπου πουθενά δεν υπάρχει παρόµοια κατάσταση ιδιωτικού πάρκιγκ. Όταν µάλιστα ερωτήθηκαν οι παράγοντες γιατί έγινε αυτό µας ξεκαθάρισαν ότι το Λιµενικό Ταµείο χρειάζεται έσοδα. Και απαντάµε σήµερα εµείς ότι από τον περασµένο χρόνο έχουµε υποδείξει ότι αντί να τα «παίρνουµε» αδίκως από το Ρεθυµνιώτη πολίτη που στο κάτω κάτω της γραφής πληρωµένη την έχει τη Μαρίνα η οποία χτίστηκε µε κονδύ - λια της Ε.Ε., ας τα πάρουµε δικαίως από αλλού όπως τους σκαφούχους που οι τιµές που καταβάλουν για την Μαρίνα αποτελούν από µόνες τους σκάνδαλο. Γνωρίζετε πόσο κοστίζει η φιλοξενία ενός σκάφους επί παραδείγµατι, στη Μαρίνα Καλαµακίου η οποία σηµειωτέων δεν είναι διόλου καλύτερη από τη δική µας; Μιλήσαµε µε τη κα Μαρία Παργαζίτη, τη Ταµία της Μαρίνας η οποία µας έδωσε το ακόλουθο τιµολόγιο. Μαρίνα Καλαµακίου του ήµου Αλίµου Αττικής Σκάφη 10 µέτρων = 488,93 ευρώ το µήνα Σκάφη 15 µέτρων = 823,50 ευρώ το µήνα Σκάφη 20 µέτρων = 1.151,56 ευρώ το µήνα Σκάφη 25 µέτρων = 1.444,78 ευρώ το µήνα και αυτά τα χρήµατα αναφέρονται καθαρά µόνο για την φιλοξενία δίχως να περιλαµβάνεται νερό και ρεύµα! Ας δούµε τι χρεώνει τώρα η δικιά µας Μαρίνα που το Λιµενικό Ταµείο φωνάζει ότι έχει ανάγκη από χρήµατα. Μιλήσαµε µε το κ. Στυλιανίδη από το Λιµενικό Ταµείο Ρεθύµνου, ο οποίος µας είπε: Το κτίριο αποτελεί στολίδι για το Ρέθυµνο µιας και θεωρητικά βρίσκεται στην είσοδο της πόλης όπως ερχόµαστε από το Ηράκλειο. Μοντέρνο design - διαχρονικά στηµένο - σε περίπου τετραγωνικά µέτρα µε ιδιωτικό parking όπου ο Ρεθυµνιώτης και όχι µόνο, µπορεί να βρει σχεδόν τα πάντα και του γούστου του. Η εργονοµία όσων αφορά τη χωροταξική τοποθέτηση των διαφορετικών τµηµάτων θυµίζει µεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες του χώρου και η ξενάγηση συνάδει από µόνη της µια όµορφη και ξεκούραστη κυρίως βόλτα στη µόδα. Η DECO HOME δηµιούργηµα των Παντελή Βροντάκη και Ανέστη Πεδιώτη συνεργάζεται αποκλειστικά για όλη την Ελλάδα επί της παρούσης, µε 17 εργοστάσια από ολόκληρο τον κόσµο και διαθέτει τα προ όντας της δια των αντιπροσώπων της, Πανελλαδικά! Η φιλοσοφία της εταιρίας βασίζεται στη µεγάλη ποικιλία πάνω στα πιο νέα σχέδια της Παγκόσµιας αγοράς, τη ποιότητα, τις άµεσες παραδόσεις λόγω του µεγάλου στοκ και σίγουρα τις πολύ χαµηλές τιµές, στοιχείο που καταλυτικά χαρακτηρίζει το νέο αυτό µεγάλο κατάστηµα στο Ρέθυµνο. Η DECO HOME βασίζεται επίσης στο παράγοντα «άνθρωπο». Έµπειρα στελέχη µε εξειδίκευση στο χώρο του επίπλου σχεδιάζουν για εσάς την ιδιαιτερότητά σας και σε συνεργασία µαζί σας, προτείνουν λύσεις πέρα αυτών που βλέπουµε απλά στην έκθεση. Και όλα αυτά δωρεάν. Το τµήµα «After Sale» παραµένει στην υπηρεσία του πελάτη της DECO HOME και µετά την ολοκλήρωση της όποιας συναλλαγής. Με λίγα λόγια από τη DECO HOME δεν ψωνίζουµε επίπλωση αλλά... το όνειρο! Περισσότερες πληροφορίες για την DECO HOME στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ανακοίνωση: η εταιρία αναζητά νέους αντιπροσώπους για τη Κρήτη και όλη την Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες στο ή στο Μα τι συµβαίνει επιτέλους στη Μαρίνα Ρεθύµνου; Για σκάφη έως 10 µέτρα = 37 ευρώ το µήνα Για σκάφη από 10 µέτρα και άνω = 77 ευρώ το µήνα Εώς και 1500% φθηνότερα στη Μαρίνα Ρεθύµνου που υποτίθεται και ανάγκη τα χρήµατα το Λ.Τ. δηλώνει ότι έχει και σύγχρονη Μαρίνα διαθέτουµε. Ακούστε κι αυτό: στις ανωτέρω τιµές συµπεριλαµβάνεται και το νερό και το ρεύµα. Υπάρχει ένα σκάφος 26 µέτρων στη Μαρίνα µας αραγµένο εδώ και ένα χρόνο. Μα µε τέτοια τιµή θα του στοίχιζε ακριβώτερα του ιδιοκτήτη να το έβαζε ακόµα και σε δικό του οικόπεδο! Κοντολογίς το συγκεκριµένο σκάφος στις άλλες µαρίνες βάση τιµοκαταλόγου θα πλήρωνε 1700 περίπου ευρώ ενώ στη δική µας πληρώνει ΜΟΝΟ 70 ευρουλάκια!!! Αφού λοιπόν είµαστε τόσο large (γενναιόδωροι) εδώ στο Ρέθυµνο γιατί λοιπόν ζητάµε από τη µάνα µε τα 2 παιδάκια ή τον ανάπηρο µε το αναπηρικό του καροτσάκι, να πληρώσουν για τη βόλτα τους στη Μαρίνα (όταν στις άλλες Μαρίνες της χώρας κανείς δε πληρώνει) και αφήνουµε τους σκαφούχους που αποδεδειγµένα είναι σε πολύ καλύτερη οικονοµική µοίρα να γελάνε µε το τιµολόγιο του Λ.Τ. µας. Κι αν δεν ξέρει το Λιµενικό Ταµείο τον τρόπο της ακριβοδίκαιης αύξησης εσόδων ας προσλάβει συµβούλους. Υπάρχουν και άλλα που µπορεί να γίνουν µε στόχο να ελαφρύνουµε τις οικονοµικές υποχρεώσεις του Ρεθυµνιώτη που κάποια ευφάνταστα µυαλά του φόρτωσαν διάφορα ξαφνικά και από το πουθενά. Σε τελική ανάλυση η Μαρίνα Ρεθύµνου πρέπει να ξανανοίξει για την ελεύθερη διακίνηση των οχηµάτων ατελώς µιας και όπως είχαµε αποδείξει στο προηγούµενο σχετικό δηµοσίευµα της Ρ.Α.. Οκτωβρίου, σε καµία άλλη Μαρίνα της χώρας δεν υπάρχει ιδιωτική εταιρία που χρεώνει την στάθµευση. Αποτελεί χώρο περιπάτου και αναψυχής που δηµιουργήθηκε µε κονδύλια που απορρέουν από τον Ευρωπαίο φορολογούµενο και όχι κατάστηµα πλουτισµού για τους ολίγους. Ταξιδευτής µια ευρωπα κή µονάδα στην πόλη µας Πριν λίγα χρόνια η νοικοκυρά έπλενε τα ρούχα στο χέρι. Αργότερα το 1906 ο J.Alva Αµερικανός ψαράς στο επάγγελµα, εφηύρε το πρώτο ηλεκτρικό πλυντήριο το οποίο βγήκε και σε βιοµηχανική παραγωγή. Έπειτα από αρκετά χρόνια τα πλυντήρια εξελίχθηκαν και σε βάθος χρόνου γινόντουσαν ολοένα και καλύτερα. Σήµερα υπάρχουν πλυντήρια ρούχων που πραγµατικά τα κάνουν όλα. Παρόµοια ιστορία έχουµε και στην εξέλιξη των πλυντηρίων οχηµάτων. Και πάλι η Αµερική δείχνει να πρωτοτυπεί και σε αυτή τη µορφή πλυσίµατος. Μεταπολεµικά στη δεκαετία του 40 εµφανίζονται στην Αµερική τα πρώτα πλυντήρια αυτοκινήτων κυρίως µέσα σε πρατήρια υγρών καυσίµων. Μη φανταστείτε τίποτα πολυτέλειες και αυτοµατισµούς. Μάνικα, κουβάς, σηκωµένα τα µανίκια και φύγαµε! Σε βάθος χρόνου επίσης και τα πλυντήρια οχηµάτων εξελίχθηκαν και έφτασαν σήµερα να υπάρχουν υπερσύγχρονες µονάδες µε υπεραυτόµατα συστήµατα πλύσης παντός είδους οχηµάτων. Και στο Ρέθυµνο η ιστορία φίλοι µας, διαδρα- µατίζεται ακριβώς το ίδιο. Ξεκινήσαµε και εµείς εδώ, από το κουβά και τη µάνικα στα βενζινάδικα, περάσαµε σε απλο κού τύπου επιχειρήσεις µε τις λεγόµενες «βούρτσες» που όµως πολλά ακούγονται για τη σχέση που έχουν µε το χρώµα του αυτοκινήτου µας και φθάσαµε στο σήµερα, εν έτη 2009 να κάνουµε λόγο για µια υπερσύγχρονη µονάδα εδώ στο Ρέθυµνο η οποία τα έχει όλα και τα κάνει όλα και που όµοιά της δεν υπάρχει σε όλη τη Κρήτη. Η car wash επιχείρηση «ΤΑΞΙ ΕΥΤΗΣ» ή "TRAVELER" αν είστε Αγγλο- µαθής, δηµιουργήθηκε από επιχειρηµατίες µε στόφα και µε γνώση στο αντικείµενο της αυτοκίνησης γενικότερα και είναι µια πρότυπη µονάδα πλύσεως οχηµάτων παντός µορφής. Αυτοκίνητα, µοτοσυκλέτες, φορτηγά, πούλµαν, τρακτέρ, τα πάντα πλένονται στον «ΤΑΞΙ ΕΥΤΗ». Με ταχύτητα, οικονοµία και γνώση στον ορισµό του πλυσίµατος η επιχείρηση προσδοκάει µε αξιώσεις να φέρει µια µικρή επανάσταση στο τρόπο και την οπτική που µέχρι σήµερα ο καταναλωτής είχε για το πώς πλένονται τα οχήµατα γενικώς. Ένα πλήρες κατάστηµα εστίασης και καφέ βρίσκεται στον ίδιο χώρο και φιλοξενεί τους επισκέπτες του σύγχρονου αυτού πλυντηρίου προσφέροντας τους, γλυκές γεύσεις, το καφέ τους ακόµα και αρκετές επιλογές µέσα από το πλούσιο µενού των προ όντων σνακ, την ώρα που επαγγελµατίες πλύστες, ανάµεσά τους και όµορφες παρουσίες όπως και η εφηµερίδα µας διαπίστωσε από πρώτο χέρι, πλένουν µε περίσσια γνώση το όχηµά σας. Στο ίδιο οικόπεδο έχει δηµιουργηθεί ένας µεγάλος χώρος στάθµευσης οχηµάτων όπου επιχειρήσεις µπορούν να αφήσουν το όχηµά τους µε ασφάλεια για αρκετό καιρό. Η επιχείρηση «ΤΑΞΙ ΕΥΤΗΣ» είναι µια σύγχρονη µονάδα πλυντηρίου οχηµάτων που αναβαθµίζει τη πόλη και το Νοµό µας στις προσφερόµενες υπηρεσίες. Βρίσκεται στο κόµβο Αµαρίου µόλις 100 µέτρα από το κόµβο και 50 µέτρα από το ασαρχείο Ρεθύµνου, απέναντι από τις γνωστές ζωοτροφές «ΚΛΑ ΟΣ» Σας περιµένουν για ένα test wash για να σας αποδείξουν ότι εκτός από το ότι είναι οι µεγαλύτεροι & οι ταχύτεροι,... είναι και οι καλύτεροι! Τηλ.:

20 σελ. 20 Μοµφές (συνέχεια) ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 συνέχεια από τη σελ. 3 Ζητάω από την Ελληνική δικαιοσύνη να ασχοληθεί σοβαρά µε το πρόβληµα. Καταγγελία Νο 2 Αγόρασα πριν από 2 χρόνια ένα στεγνωτήριο αντί του ποσού των τετρακοσίων (400) ευρώ από κατάστηµα ηλεκτρικών ειδών. Η συσκευή βγήκε ελαττωµατική και ζήτησα από το κατάστηµα να τη πάρει πίσω. Το κατάστηµα µου είπε ότι δε µπορεί και ότι θα πρέπει να τη φορτωθώ στη πλάτη και να τη πάω στην Αντιπροσωπεία στην Αθήνα, στην Ιαπωνία, ή και εγώ δε ξέρω που! Τότε τους είπα ότι είναι απαράδεκτο και δεν δέχο- µαι να πληρώσω κάτι χαλασµένο. Σχεδόν άµεσα το κατάστηµα εξέδωσε δικαστική διαταγή πληρωµής αγνοώντας το πρόβληµά µου. Έτσι µε ανάγκασε να πληρώσω την οφειλή µου πράγµα που έπραξα ΑΜΕΣΑ!!, ενώ κράτησα και τη χαλασµένη συσκευή την οποία έχω έκτοτε αποθηκευµένη. Σαν να µην έφτανε όµως η περιπέτειά µου, µανθάνω αργότερα ότι καταχωρήθηκα και στο Τειρεσία. Γιατί ρωτώ εύλογα - αφού πλήρωσα ΑΜΕΣΑ; ιότι από τη στιγµή που εκδίδετε µια διαταγή πληρωµής από τα δικαστήρια η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ενηµερώνεται άµεσα και καταχωρεί το άτοµο στη «µαύρη λίστα» δίχως να εξετάσει αν τελικά πληρώθηκε ΑΜΕΣΑ η εντολή ή όχι, µου απαντά ο δικηγόρος του καταστήµατος ηλεκτρικών ειδών κ. Νεκτά - ριος ΠαπαΚοσµόπουλος. Άδικο µεν αλλά υπαρκτό, συµπληρώνει ο εν λόγω δικηγόρος! ηλαδή τα απόρρητα δικαστικά στοιχεία τα λαµβάνει εύκολα µια ιδιωτική εταιρία και φακελλώνει ανεξέλεγχτα; Και ερωτώ. Αφού πλήρωσα ΑΜΕΣΑ αυτό που µου ζήτησαν και µου επέβαλαν, γιατί εµφανίζοµαι ως «κακοπληρωτής;». Το χειρότερο είναι ότι δε µπορώ να πάρω στεγαστικό δάνειο που δικαιούµαι, για να στεγάσω την οικογένειά µου διότι είµαι λένε «κακοπληρωτής» για 400 ενώ εγώ όµως πλήρωσα ΑΜΕΣΑ! Ζητάω από την Ελληνική δικαιοσύνη να ασχοληθεί σοβαρά µε το πρόβληµα. Καταγγελία Νο 3 - Η ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ Η εφηµερίδα µας ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ έχει δηµοσιεύσει από εξαµήνου µια αναγγελία ενός δηµοσίου οργανισµού, του οποίου το όνοµα δεν το δίνουµε στη δηµοσιότητα για ευνόητους λόγους. Όταν µας ζητήθηκε η επί πληρωµής ανάρτηση της αναγγελίας κανείς δεν µας είπε ότι θα πληρωθούµε µετά από την... ευτέρα Παρουσία! Και έτσι ακριβώς έγινε. Κόψαµε το τιµολόγιο στις αρχές Ιανουαρίου και όταν ζητήσαµε να πληρωθούµε αρχικά µας είπαν σε κανα/δυό µήνες. Αργότερα µας είπαν σε έξι µήνες. Εν τέλει και σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαµε µε τα κεντρικά του οργανισµού στα Χανιά, µας είπαν µε ελαφρά δόση σαρκασµού...ε, κύριε αύτή τη στιγµή πληρώνουµε τιµολόγια του Ιουνίου 2007!!!!! Το ίδιο πρόβληµα αντιµετωπίζουν όλες οι εφηµερίδες όταν έχουν να κάνουν µε προκυρήξεις, αναγγελίες και άλλου είδους καταχωρήσεις/δηµοσιεύσεις που προκύπτουν από δηµόσιους οργανισµούς. Αυτό βέβαια συµβαίνει µε όλες σχεδόν τις συµφω - νίες µεταξύ ιδιώτη & κράτους. Τα ίδια συµβαίνουν ακόµα και στις απλήρωτες συµφωνίες µεταξύ δηµοσίου και δηµοσίων οργανισµών. εν είναι λίγες οι φορές που έχουµε γίνει µάρτυ ρες δηµοσιευµάτων που αφορούν τις ληξιπρό - θεσµες οφειλές δηµοσίων οργανισµών εις βάρος του ΟΤΕ ή της ΕΗ κλπ. Γιατί λοιπόν ο πολίτης φακελώνεται για ψιλουπήδηµα σε ένα Τειρεσία είτε είναι πραγµατικά οφειλέτης είτε όχι και όταν το κράτος δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις του... ούτε γάτα ούτε ζηµιά! 2 µέτρα και 2 σταθµά δηλαδή. Πλήθος οι παρόµοιες καταγγελίες και το πρόβληµα διογκώνεται µέρα µε την ηµέρα. Οι επιχειρηµατίες φωνάζουν ότι δε µπορούν πλέον να ακούν τις επιχειρη - µατικές δοσοληψίες τους µε αποτέλεσµα να πέφτει διαρκώς ο δείκτης του «επιχειρείν» στη χώρα µας µε εµφανή τα αρνητικά σηµάδια στην οικονοµία µας. Αν το κλείσουν οι επιχειρηµατίες το «µαγαζί» τότε κλείνουµε και τη χώρα µας. Και επειδή τελευταίως κλείνουν πάρα πολλές επιχειρήσεις το µέλλον διαγράφεται εµφανέστατα αβέβαιο. Οι οικονοµία µας δεν στηρίζεται ούτε στις τράπεζες ούτε στους πολιτικούς. Στηρίζεται στους πολίτες, στηρίζεται στους επιτηδευµα τίες και τους επιχειρηµατίες και αυτό πρέπει να το καταλάβει κάποτε το κράτος και να πάψει τον αιµατοβαµµένο κύκλο εργασιών της ιδιωτικής αυτής εταιρίας που αποδεδειγµένα ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ την Ελληνική οικονοµία. Τα λάθη Προ ετών είχε δηµοσιευτεί µία επιστολή που ήρθε από τις Βρυξέλλες όπου πολλοί από τους εταίρους µας στην Ε.Ε. δήλωναν ότι δεν ενδιαφέρονται για επενδύσεις στη χώρα µας διότι οι Ελληνες πολίτες είµαστε κακόπιστοι και πολύ περισσότερο το Ελληνικό ηµόσιο. Παρότι η δηµοσίευση έγινε σε εφηµερίδα µεγάλης κυκλοφορίας κανένας δεν απήντησε. Ισως οι τότε κυβερνώντες δεν το θεώρησαν σηµαντικό. Αν είναι δυνατόν. 1. Η συλλογή των προσωπικών µας δεδοµένων έγινε εν αγνοία µας και από ανθρώπους που δεν είχαν άδεια από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδο- µένων. 2. Ο Τειρεσίας διατηρεί στα αρχεία του προσωπικά µας δεδοµένα και πριν την ίδρυση και θεσµοθέτησή του το Ποιος συνέλλεξε αυτά τα στοιχεία; 3. εν είχαν κανένα δικαίωµα στον Τειρεσία να κρατούν στοιχεία τα οποία συλλέγησαν παράνοµα εν αγνοία µας και να τα πωλήσουν σε διάφορες επιχειρήσεις και ιδιώτες. 4. Το Σύνταγµα της χώρας δε δίνει δικαίωµα σε κανέναν να θεσπίζει ποινές (όπως έκανε ο Τειρεσίας) σε όσους γράφτηκαν στα κατάστιχα µιας εταιρίας. 5. Πολλές επιχειρήσεις εξ αιτίας της Τειρεσίας Α.Ε.- τέθηκαν εκτός αγοράς. Μοιραία χρεοκόπησαν και χιλιάδες εργαζόµενοι έµειναν άνεργοι. Η Τειρεσίας Α.Ε. ισχυρίζεται ότι έκανε το έκανε µόνο και µόνο για να διασφαλίσει τα συµφέροντα των τραπεζών. Η απάντηση στον ισχυρισµό αυτό είναι ξεκάθαρη: Ας έκαναν, οι Τράπεζες σωστά τη δουλειά τους για να διαφυλάξουν τα συµφέροντά τους. εν είναι δυνατόν για τα όποια «λάθη» των Τραπεζών να τα πληρώσουν οι πολίτες και να είναι σήµερα φακελω- µένοι τα 2/3 των Ελλήνων. εν υπάρχουν άλλωστε µόνο τα συµφέροντα των Τραπεζών. Υπάρχουν και τα συµφέροντα των πολιτών τα οποία διαφυλάσσει ο Νόµος 2472/97 που προβλέπει αυστηρότατες ποινές για όλους εκείνους που επεξεργάζονται, διακινούν και χρησιµοποιούν Προσωπικά εδοµένα τρίτων. Ήλθε λοιπόν η ώρα να πέσουν τα τείχη της Τειρε - σίας Α.Ε. και να καταδικαστούν όσοι παρανοµούν. Οι προσφυγές πρέπει να έχουν τη µορφή χιονοστιβάδας. Ήδη, οι Σύλλογοί µας της Αθήνας και των άλλων Ελληνικών πόλεων, έχουν στα χέρια τους πάµπολες αποφάσεις καταδικαστικές για ηλεκτρο- µάγαζα και την Τειρεσίας Α.Ε. και µάλιστα έχουν δοθεί και µεγάλες αποζηµιώσεις για διασυρµό και διαφυγόντα κέρδη. Απαίτηση του Συλλόγου δανειοληπτών Την παρέµβαση του πρωθυπουργού ζητάει ο Σύλλογος ανειοληπτών για την αντιµετώπιση του τεράστιου προβλήµατος, ξεκινώντας µια µεγάλη πανελλαδική καµπάνια για την κατάργηση του «Τειρεσία» και µε την συλλογή ψηφισµάτων. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Θεόδω - ρος Θανόπουλος ανακοίνωσε µε ποιο τρόπο ξεκίνησε η πανελλαδική αυτή κινητοποίηση λέγοντας ότι «χιλιάδες πολίτες απέστειλαν σχετικό έγγραφο προς τον πρωθυπουργό κ. Καραµανλή» όπως επίσης υπέγραψαν και απέστειλαν το παρακάτω αναφερόµενο ψήφισµα και την ανάλογη δήλωση συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων. Το έγγραφο προς τον πρωθυπουργό «Ζητάµε την άµεση παρέµβαση του πρωθυπουργού ώστε άµεσα να γίνουν πραγµατικότητα όσα δεσµεύτηκε επιτέλους στη Βουλή ο υπουργός Οικονο- µικών στη συζήτηση που προκλήθηκε από την επίκαιρη ερώτηση του προέδρου της επιτροπής Θεσµών και διαφάνειας βουλευτή Αττικής κ. Απόστολου Σταύρου µε θέµα την παράνοµη λειτουργία της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ». Τα νοικοκυριά βρίσκονται σε κακή οικονοµική κατάσταση και οι πολίτες διασυρµένοι και ανήµποροι βρίσκονται σε οικονοµική απόγνωση. υστυχώς, η πολιτεία επί χρόνια ανέχεται την «Τειρεσίας ΑΕ» και αδιαφορεί για τον διασυρµό και την οικονοµική εξαθλίωση των πολιτών. Εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες, µέλη και µη του Πανελληνίου Συλλόγου ανειοληπτών, καθώς και ο πρόεδρος Θεόδωρος Θανόπουλος χαιρετίζουµε τις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή µε φαξ και e-mail

Αποστολή µε φαξ και e-mail Αποστολή µε φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Σεπτεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 32781 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Νομού Ημαθίας

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Νομού Ημαθίας Νομού Ημαθίας σε από τα Εκλογικά τμήματα, ποσοστό0%...0,%,% 0. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.).0,0% ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).000,% ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Ε.).,0% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath.

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath. Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 25 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Μιχάλη Γλαμπεδάκη και ομάδα ερευνητών και φοιτητών, την εβδομάδα 12-16

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας;

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας; Η πανελλαδική έρευνα της GPO για την εκπομπή του MEGA "Ανατροπή" διενεργήθηκε στο διάστημα 12,13 και 15 Ιουνίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων. Αναλυτικά τα ευρήματα της δημοσκόπησης: - Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ Β Επωνυμία του εντολέα: Η εφημερίδα «Το Ποντίκι». Γ Σκοπός της δημοσκόπησης: Έρευνα κοινής γνώμης για τις

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισµός, µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας

Τουρισµός, µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας Αφιερώµατα Οικονοµία Ηµεροµηνία: 09.06.2009 17:57 Τουρισµός, µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας Χαµένο για φέτος το παιχνίδι στον τουρισµό Άκης Κελεπέσιης: «Η Κύπρος σήµερα δεν έχει το δικό της τουριστικό προϊόν»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 12 ΜΑΙΟΥ 214 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανοµή κρατικής οικονοµικής ενίσχυσης έτους 2015 (β δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς πολιτικών κοµµάτων.

ΘΕΜΑ: Κατανοµή κρατικής οικονοµικής ενίσχυσης έτους 2015 (β δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς πολιτικών κοµµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Α. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Β. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ της Για λογαριασμό της εφημερίδας 11-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ» Από την ερώτηση: «Μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Μεϊμαράκη, ποιος θεωρείτε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13,9% 5,5% 2,0% 35,1% Δακής Παπαιορδανίδης Τσάκωνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ PUBLIC OPINION ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 214 1 GREEK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ GREEK PUBLIC OPINION ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 214 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 213 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ Πολλά και από πολλούς, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία & Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία & Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία & Διακυβέρνηση Ιούλιος 2013 Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Ιούλιος 2013 Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε λάθος 73% Ούτε σωστή - ούτε λάθος 10% ΔΓ/ΔΑ 4% Σε σωστή 13% Με την εικόνα που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε αναλυτικά την δήλωση στο Extra3: Βερελής για την λίστα του ΣΔΟΕ: "Η υπόθεση έχει κλείσει"(video)

Δείτε αναλυτικά την δήλωση στο Extra3: Βερελής για την λίστα του ΣΔΟΕ: Η υπόθεση έχει κλείσει(video) Σωρεία δημοσιευμάτων τις τελευταίες ώρες σχετικά με την λίστα που δημοσίευσε το zougla.gr με τα πολιτικά πρόσωπα (βουλευτές, υπουργούς) που βρίσκονται στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ εδώ και δύο χρόνια. Ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 17 έως και 19 Απριλίου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόθεση Βουλευτικών Εκλογών Οκτωβρίου 2009

1. Πρόθεση Βουλευτικών Εκλογών Οκτωβρίου 2009 1. Πρόθεση Βουλευτικών Εκλογών Οκτωβρίου 2009 1 Πρόθεση Ψήφου Βουλευτικές Εκλογές 2 Πρόθεση ψήφου σε Βουλευτικές Εκλογές Ας υποθέσουμε ότι είχαμε Βουλευτικές Εκλογές την επόμενη Κυριακή. Πείτε μου παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία συνάδελφε, νομίζω ότι εάν υπάρχει μια εξαιρετικά εύστοχη επίκαιρη ερώτηση είναι αυτή. Πήραμε, βέβαια, απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα.

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Δεν είναι πάντα εφικτό να το προγραμματίζουμε κατά προτεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-5 Ιουνίου 2007

Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-5 Ιουνίου 2007 Βαρόµετροτης γιατονσκαϊκαιτηνκαθημερινη 4-5 Ιουνίου 2007 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PUBLIC ISSUE/ VPRC Μέλος του ΣΕ ΕΑ, της ESOMAR και της WAPOR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.electionwatch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση. Mάρτιος 2012

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση. Mάρτιος 2012 Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Mάρτιος 2012 Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την εικόνα που έχετε σήμερα για τη χώρα σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Ποιό από τα παρακάτω ζητήματα είναι πιο κρίσιμο για την οικογένειά σας;

ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Ποιό από τα παρακάτω ζητήματα είναι πιο κρίσιμο για την οικογένειά σας; ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλης αφέρµος ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ=1000 άτοµα ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: όλοι οι Νοµοί της Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.:

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.:10846/ΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 91

Πολιτικό Βαρόμετρο 91 Πολιτικό Βαρόμετρο 91 Ιούνιος 2011 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 87% Ούτε σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ώρα Μέσο Δημοσιογράφος Ημερομηνία Ραδιόφωνο ΣΚΑΪ

Ημέρα Ώρα Μέσο Δημοσιογράφος Ημερομηνία Ραδιόφωνο ΣΚΑΪ Ημέρα Ώρα Μέσο Δημοσιογράφος Ημερομηνία Δευτέρα 14:00 πμ Ραδιόφωνο ΣΚΑΪ Κατερίνα Ακριβοπούλου 14/05/2007 Κατερίνα Ακριβοπούλου: Τον αντίκτυπο του σκανδάλου των ομολόγων στην κοινή γνώμη καταγράφει το βαρόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθμ. 8/2015 του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου

Απόφαση υπ αριθμ. 8/2015 του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/05/2015 Απόφαση υπ αριθμ. 8/2015 του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόφαση υπ αριθμ. 8/2015 Περίληψη: Ο συν. Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALCO ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALCO ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALCO ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Συντριπτικά αρνητικοί είναι, επίσης, οι πολίτες και για τη δαπάνη, όπως αποκάλυψε το ΘΕΜΑ», 500 εκατ. δολαρίων σε εξοπλιστικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού αεροσκαφών πεντηκονταετίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Απρίλιος Απρίλ 200 ιος 2008 Έρευνα 1-3/4

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Απρίλιος Απρίλ 200 ιος 2008 Έρευνα 1-3/4 Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Απρίλιος 2008 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 1 έως και 3 Απριλίου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων.

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών.

Ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών. Ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών. Κύριε πρόεδρε σας είναι γνωστό ότι η ιδρυση της σχολής βιοιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λάρισα αναβάλλεται για το μέλλον. Κατά πόσο πιστεύεται ότι αποτελεί για

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 94

Πολιτικό Βαρόμετρο 94 Πολιτικό Βαρόμετρο 94 Σεπτέμβριος 2011 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Απρίλιος Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Ομάδα εργασίας Μαρίνος Σκολαρίκος (Επεξεργασία δεδομένων, συγγραφή κειμένου)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 87

Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Φεβρουάριος 2011 ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Παρουσίαση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κυριακή 13/2/2011 Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΜΑΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 27 ΜΑΙΟΥ 13 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσκόπηση της Metron Analysis για τα Παραπολιτικά

Δημοσκόπηση της Metron Analysis για τα Παραπολιτικά Αρχή φόρμας Τέλος φόρμας Δημοσκόπηση της Metron Analysis για τα Παραπολιτικά Του Στράτου Φαναρά, Προέδρου και διευθύνοντος Συμβούλου της Metron Analysis Σχεδόν δύο μήνες μετά τις εκλογές και την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ Απριλίου 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ Απριλίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ 82.080 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.206 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 9 11 Απριλίου 2012 2 η έκδοση με κάθε επιφύλαξη As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 23 24 Μαΐου 2012

ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 23 24 Μαΐου 2012 ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.212 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 23 24 Μαΐου 2012 2 η έκδοση: με κάθε επιφύλαξη As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Οκτώβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος 2015 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: «iefimerida.gr» Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη 11 και 12 Ιανουαρίου 2015. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών συνεντεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας σήµερα.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας σήµερα. Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής 27/05/2013 Οµιλία του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού Αξιότιµοι κα Υπουργέ, κκ. Γενικοί Γραµµατείς, κκ. ήµαρχοι,

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication

Marketing Research Communication marc AE Marketing Research Communication Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: : 211-120 120 2900 e-mail: info@marc.gr website 1 website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

«Ανεξήγητη για την ΕΣΕΕ η καταχώρηση των στοιχείων επιταγών συναλλαγματικών από τον Τειρεσία, εν μέσω περιόδου «προστασίας»

«Ανεξήγητη για την ΕΣΕΕ η καταχώρηση των στοιχείων επιταγών συναλλαγματικών από τον Τειρεσία, εν μέσω περιόδου «προστασίας» «Ανεξήγητη για την ΕΣΕΕ η καταχώρηση των στοιχείων επιταγών συναλλαγματικών από τον Τειρεσία, εν μέσω περιόδου «προστασίας» Η ΕΣΕΕ, με επιστολή της προς την Τειρεσίας ΑΕ, που κοινοποιείται και στην Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Marc για την «Ελευθεροτυπία»

Έρευνα της Marc για την «Ελευθεροτυπία» Έρευνα της Marc για την «Ελευθεροτυπία» Παρά τις πανηγυρικές εκδηλώσεις της κυβέρνησης και την προπαγάνδα της ότι το πρωτογενές πλεόνασμα και η προγραμματισμένη έξοδος στις αγορές συνιστούν τα πρώτα θετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο100

Πολιτικό Βαρόμετρο100 Πολιτικό Βαρόμετρο100 1 ο έκτακτο κύμα Β 15νθήμερο Φεβρουαρίου 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Τι γνώμη έχετε για την απόφαση της Βουλής να εγκρίνει τη νέα

Διαβάστε περισσότερα

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08)

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) (συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) Φ.Κ.: ας επιστρέψουμε τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας σε παγκόσμια κλίμακα, της Αμερικάνικές προκριματικές εκλογές. Πήραμε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Ιανουάριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Ιανουάριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Ιανουάριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση VPRC Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την εικόνα που έχετε σήμερα για τη χώρα σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν σε σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ. Έρευνα κοινής γνώμης για τις Βουλευτικές Εκλογές. 18 & 19 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ. Έρευνα κοινής γνώμης για τις Βουλευτικές Εκλογές. 18 & 19 Απριλίου 2012 Απρίλιος 2012 Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ Σκοπός δημοσκόπησης Έρευνα κοινής γνώμης για τις Βουλευτικές Εκλογές Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη»

Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» Συνέντευξη στην εφημερίδα "Θεσσαλονίκη" Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» 1. ΕΡΩΤΗΣΗ Μετά και τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ αμφισβητούν ανοιχτά τις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο102

Πολιτικό Βαρόμετρο102 Πολιτικό Βαρόμετρο102 2 ο έκτακτο κύμα Β 15νθήμερο Μαρτίου 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ «Θα σας διαβάσω τώρα έναν κατάλογο με ονόματα πολιτικών προσώπων και θα ήθελα να μου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : Nishi Azabu, Minato-ku, Tokyo Japan

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : Nishi Azabu, Minato-ku, Tokyo Japan ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : 3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku, 106-0031 Tokyo Japan Τηλέφωνο: +81-3-3404 5853, Fax : +81-3-3404 5845, E-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Κοινωνικά Θέµατα και Αξίες

Ενότητα 7. Κοινωνικά Θέµατα και Αξίες Ενότητα 7 Κοινωνικά Θέµατα και Αξίες Κοινωνικά Θέµατα και Αξίες 7.1 Ιδεολογικοπολιτικά θέµατα και αξίες 168 Ιδεολογικο-πολιτικά ρεύµατα και αξίες Η σηµαντική κάµψη του φιλοευρωπαϊσµού στη χώρα µας, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας.

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας. 1 Κος ΘΕΟΣ: (Μηχανικός. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων κατείχε θέση στον κρατικό μηχανισμό, η οποία είχε σχέση με τη χρηματοδότηση των Ολυμπιακών έργων και γενικότερα της αναπτυξιακής πολιτικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-01-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11955 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ' αριθμ. 2/2015 του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

Απόφαση υπ' αριθμ. 2/2015 του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/05/2015 Απόφαση υπ' αριθμ. 2/2015 του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. Ακαδημίας 20, 106 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 36 75 440 FAX: 36 75 530 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί µε και µε fax. Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας:

Να σταλεί µε  και µε fax. Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 389 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα επικαιρότητας

Θέματα επικαιρότητας ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Θέματα επικαιρότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ Μαρτίου 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ Μαρτίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ 89.028 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.212 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 12 13 Μαρτίου 2012 2 η έκδοση προδημοσίευση με κάθε επιφύλαξη As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ.

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ Πρακτικά Έκτακτης Συνεδρίας Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας, που έγινε την Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014, στις 7:00μμ. στα γραφεία του Συμβουλίου. Παρόντες 1. κ. Γιώργος Στυλιανού Κοινοτάρχης / Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website:

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website: Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015

Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015 Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015 Σεπτέμβριος 15 Ιανουάριος 15 ΣΥΡΙΖΑ 35,46 36,34 ΝΔ 28,10 27,81 ΧΑ 6,99 6,28 ΠΑΣΟΚ 6,28 4,68 ΚΚΕ 5,55 5,45 ΠΟΤΑΜΙ 4,09 6,05 ΑΝΕΛ 3,69 4,75 ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Απρίλιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ 2009. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ. 1. Ευρωεκλογές Εκλογική συμπεριφορά 2. Ευρωεκλογές Αξιολόγηση προεκλογικής περιόδου

ΜΑΪΟΣ 2009. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ. 1. Ευρωεκλογές Εκλογική συμπεριφορά 2. Ευρωεκλογές Αξιολόγηση προεκλογικής περιόδου Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ ΜΑΪΟΣ 2009 1. Ευρωεκλογές Εκλογική συμπεριφορά 2. Ευρωεκλογές Αξιολόγηση προεκλογικής περιόδου (οι πολιτικοί αρχηγοί/ η διαφημιστική καμπάνια) 3. Δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ 21, 22, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ 21, 22, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ 21, 22, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 7 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας σελ. 3 1. Άποψη για το αν υπάρχει κίνδυνος διάσπασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 30 Ιανουαρίου 1 Φεβρουαρίου 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 30 Ιανουαρίου 1 Φεβρουαρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ 89.027 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.784 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 30 Ιανουαρίου 1 Φεβρουαρίου 2012 2 η έκδοση: με κάθε επιφύλαξη As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing

Διαβάστε περισσότερα

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς»

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» «Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» Η Ρένα ούρου, µέλος του ΣΥΡΙΖΑ και εκλεγµένη Περιφερειάρχης Αττικής (η διοικητική περιφέρεια της Αθήνας), από την 1η Σεπτεµβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

2012: Πτώση του δικοµµατισµού, διπλές εκλογές και συγκυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ Τα κόµµατα

2012: Πτώση του δικοµµατισµού, διπλές εκλογές και συγκυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ Τα κόµµατα 2012: Πτώση του δικοµµατισµού, διπλές εκλογές και συγκυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ Το 2012 ήταν χρονιά σταθµός στην πολιτική σκηνή του τόπου. Ο δικοµµατισµός που κυριαρχούσε από την πτώση του Χούντας των Συνταγµαταρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 30/10/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ στο Κοινοτικό κατάστηµα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα