Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3. Η Κρήτη µίλησε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3. Η Κρήτη µίλησε"

Transcript

1 Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3 O Νοµάρχης Ρεθύµνου σχολιάζει την επικαιρότητα Η εµπορική παρα βατικότητα στις παραλίες Ρεθύµνου. Τράτες και Λιµενάρχης Ρεθύµνου, κ.α. ΣΕΛΙ Α 7 Μεταναστευτικό «Το γινάτι βγάζει µάτι» Kevin Rudd. Για Αδικαιολόγητη επάνοδος Γιάννη Κεφαλο- πρώτη φορά ηγέτης χώρας γιάννη στα πολιτικά αγνοεί το πολιτικό δρώµενα. Εξελίξεις κόστος και τα λέει είχαµε τελευταίως στο σταράτα. πολιτικό γίγνεσθαι της Νέας ηµοκρατίας στο Ρέθυµνο. ΣΕΛΙ Α 22 ΣΕΛΙ Α 18 ΣΕΛΙ ΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο ιό της γρίπης; ΣΕΛΙ Α 28 Υ ΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Η ευεργετική επίδραση του νερού στην αποκατάσταση & θεραπεία. ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α Μηνιαία ανεξάρτητη εφηµερίδα για το Ρέθυµνο Έτος 2 ο Ιούνιος 2009 Εκδότης - ιευθυντής: Βασίλης Κασιµάτης Τεύχος 12 Η Κρήτη µίλησε ΣΕΛΙ Α 26 Τειρεσίας Α.Ε....αυτό το τέρας Ασχοληθήκαµε µε το τραγέλαφο του Τειρεσία ύστερα από πάµπολλες καταγγελίες και στο Ρέθυµνο. Το ΠΑΣΟΚ στη Περιφέρεια Κρήτης κέρδισε µε την εκπληκτική διαφορά του 25,42% κατά µέσο όρο στους τέσσερις νοµούς. Πολλά τα πολιτικά και κοινωνικά µηνύµατα που απορρέουν από τη συγκεκριµένη εκλογική αναµέτρηση που αποδείχτηκε βαρόµετρο για τις πολιτικές εξελίξεις και τη σκανδαλογενή µορφή της γενικότερης εικόνας. ΕΝ ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ! Ôο áðïôέëεóìá ôçò ôåëåõôáßáò åêëïãéêþò áíáìýôñçóçò óôéò ÅõñùåêëïãÝò, áõôü ôï ìþíõìá Ýäùσε. Êáé Þôáí ç çñü! Ôéìþñçóå ôéò ðñáêôéêýò üëùí ôùí êõâåñíþóåùí ôá ôåëåõôáßá ñüíéá êáé ôç óõìðåñéöïñü ôïõò üóùí áöïñü ôç ÊñÞôç ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ Α 5 ΣΕΛΙ Α 3 ΛΑ.Ο.Σ. Ρεθύµνου. Μεγάλη νίκη δίχως δάφνες & τυµπανοκρουσίες Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. του Λα κού Ορθόδοξου Συναγερµού (ΛΑ.Ο.Σ.) κ. Γιώργος Πηγουνάκης µιλάει αποκλει στικά στην Ρ.Α. για την εντυπωσιακή άνοδο του κόµ- µατός του στο Ρέθυµνο παρά την κατ επιλογήν τους σκοπίµως ανύπαρκτη παρου σία στην προεκλο γική εκστρατεία. ΣΕΛΙ Α 13 ΣΕΛΙ Α 10 Γρίφος η στάση του Κωστή Σχοινά µετά και τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στο Νοµό Ρεθύµνου Σύµφωνα µε τη πλειοψηφία των πολιτών του Ρεθύµνου η µεγάλη ήττα της Νέας ηµοκρατίας στο Ρέθυµνο οφείλεται κατά κύριο λόγο στον Κωστή Σχοινά και τα αρνητικά συναισθήµατα που προκάλεσε η άδικη διαγραφή του. Ποιο είναι το αύριο ; Έρευνα-ΣΟΚ! Τα πλοία που έχει βάλει στο στόχαστρο η CRETAN LINES για αγορά Πριν από λίγο καιρό η Συνεταιριστική εταιρία Cretan Lines ανακοίνωσε ότι οδεύει προς την αγορά ενός πλοίου ύψους περίπου ευρώ και για αυτό το λόγο ταξίδεψαν οι άνθρωποι της εταιρίας έως την Ισπανία µε σκοπό να δουν και να αξιολογήσουν τα πλοία προς πώληση. Σ ε πρώτη Πανελλαδική αποκλειστικότητα σας παρουσιάζουµε τα πλοία τα οποία η συνεταιριστική εταιρία ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (Cretan Lines) εξετάζει προς τελική αγορά. Ο Πρόεδρος της εταιρίας & ήµαρχος Αρκαδίου κ. Μανώλης Μανωλακάκης είχε κάνει δηλώσεις πριν από λίγες εβδοµάδες στον τοπικό τύπο για άµεση αποκατάσταση της ακτοπλο κής αποµόνωσης του Ρεθύµνου µε τα εν λόγω πλοία. ΣΕΛΙ Α 4

2 Εν αρχή... ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 σελ. 2 Γράµµα από τον Εκδότη - EDITORIAL Áãáðçôïß ìáò áíáãíþóôåò, Óå áõôü ôï ôåý ïò èá áëëüîïõìå ëßãï ðåñéå üìåíï êáé èá áó ïëçèïýìå ìå ôçí êáôüóôáóç óôç ÊñÞôç êáé åéäéêüôåñá óôï ÑÝèõìíï. Åßíáé áëþèåéá üôé êáé ìåôü ôá áðïôåëýóìáôá ôùí Åõñùåêëïãþí ï ëáüò ôçò ÊñÞôçò Ýäùóå Ýíáò óáöýò ìþíõìá óôïõò êõâåñíþôåò ôïõ, åíôüò êáé åêôüò óõíüñùí ôçò íþóïõ! ÁãáíáêôéóìÝíïò ðëýïí áðü ôç ôñïðþ ðïõ Ý åé ëüâåé ôï ôåëåõôáßï êáéñü ç ïéêïíïìßá ôïõ íçóéïý ìáò ï êüóìïò óôç ÊñÞôç áëëü êáé éäéáßôåñá óôï äéêü ìáò ÑÝèõìíï, Ýäåéîå ôá äüíôéá ôïõ áöåíüò ìå ôçí äñáìáôéêþ áýîçóç ôçò áðï Þò áðü ôéò åêëïãéêýò äéáäéêáóßåò êáé áöåôýñïõ ìå ôçí ìåãüëç ðôþóç ðïõ Ýäùóå óôï êõâåñíþí êüììá åêèñïíßæïíôüò ôï íïçôü áðü ôçí åîïõóßá. Ôï ìþíõìá äåí áöïñü êáôü ôç ãíþìç ìïõ Üìåóá ôï êüììá ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò áëëü ôï óýíïëï ôïõ ðïëéôéêïý êüóìïõ ðïõ åäþ êáé ðïëëü ñüíéá âáñéü ðáéãíßäéá ðáßæåé óôï êåöüëé ôïõ Êñçôéêïý. ÌÞðùò üìùò ïé êáñåêëïêýíôáõñïé ôïõ ðïëéôéêïý êüóìïõ åêåß óôï ìåãüëï ìðåæ êôßñéï åðß ôçò ëåùöüñïõ Áìáëßáò óôç ÁèÞíá, âïëåýïíôáé ìå ôçí ìåãüëç áðï Þ ðïõ Üããéîå óôç ÊñÞôç ôï 41%. ÌÞðùò... ëýù ìþðùò, êüðïéïé íïìßæïõí üôé ï Êñçôéêüò äåß íïíôáò ìå ôçí áðáîßùóþ ôïõ ôçí áðïóôñïöþ ôïõ óôá ðïëéôéêü ðåðñáãìýíá, êüðïéïé ôï åêëáìâüíïõí ùò... üôé ôï âïõëþóáìå! ËÁÈÏÓ!! Èá Þèåëá ëïéðüí íá áðïäþóù ìå áðëü ëüãéá êáé ü é ìå âáñéýò ðïëéôéêïïéêïíïìéêýò ìåôñþóåéò êáé áíáëýóåéò, ìéá åéêüíá ôïõ ôé óçìáßíåé ÊñÞôç. Ç ÊñÞôç åßíáé ìéá ìåãüëç ðåñéöýñåéá ðïõ èåùñçôéêü èá ìðïñïýóå íá Þôáí Ýíá áõôïäýíáìï êáé óõíüìá éó õñüôáôï ïéêïíïìéêü êñüôïò. Åßíáé üìùò Ýíá êïììüôé ôçò ÅëëÜäáò ðïõ äõóôõ þò ôï åêìåôáëåýïíôáé ïé êñáôïýíôåò êáé êõâåñíþíôåò, áíçëåþò. Ôïõñéóìüò åé ôçí ðéï âáñéü ôïõñéóôéêþ âéïìç áíßá óôç þñá ðïõ üìïéü ôçò óå íïýìåñá áëëü êáé óå åãêáôáóôüóåéò äåí õðüñ åé ðïõèåíü óôçí ÅëëÜäá. Ôá íïýìåñá ìå ôá ïðïßá óõíäñüìåé ç ÊñÞôç óôï Συνδροµές: Εξάµηνη: 25 ευρώ Ετήσια: 45 ευρώ Εγγραφή συνδροµητών: Τηλ.: êñáôéêü êïñâáíü åßíáé ðïëý ìåãüëá. ÖèÜíåé íá óêåöôïýìå üôé ìý ñé ôï 2002 êáé ðïõ ôüôå åß áìå áêüìá ôç äñá ìþ óôç þñá ìáò, ôï öáñüããé ôçò ÓáìáñéÜò ôï åðéóêýðôïíôáí ðåñßðïõ ôïõñßóôåò üðïõ ìå äñá ìýò åéóéôþñéï åêåßíá ôá ñüíéá ìüíï ôïõ ôï öáñüããé áðýäéäå 300 åêáôïììýñéá äñáìýò åôçóßùò. Ðïõ ðþãáéíáí üìùò áõôü ôá ñþìáôá? Óôï Íïìü áíßùí? ¼ é! Ìá óôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò öõóéêü ðñïò äéá åßñéóç ðüñùí. Ìá ðïéþí ðüñùí êáé ðïéüí äïõëåýïõí ôüóá ñüíéá? íá ñçìáäéáóìýíï áðëü åëéêïäñüìéï ôïõò Ý ïõìå æçôþóåé ãéá åðåßãïíôåò êáôáóôüóåéò ðïõ óõ íü óõìâáßíïõí ìýóá óôï öáñüããé êáé áêüìá ôï ðåñéìýíïõìå. Ôá ßäéá êáé ìå ôéò Üëëåò ôåñüóôéåò ðçãýò ôïõñéóôéêïý ðëïýôïõ üðùò ç Êíùóüò, ôï ÁñêÜäé êáé ôüóá Üëëá ðïõ ôá ôáìåßá ôïõò ïäçãïýíôáé óôï Êñáôéêü êáé ïõ ß Êñçôéêü êïñâáíü! Ãåùñãßá Ç ãåùñãéêþ äýíáìç ïëüêëçñïõ ôïõ íçóéïý ìå áé ìþ ôïõ äüñáôïò ôá áãñïôéêü ðñïúüíôá ôçò ÌåóóáñÜò, áíåâïêáôåâüæïõí ôï äåßêôç ôçò ÅõñùðáúêÞò ñçìáôéóôçñéáêþò ÁãïñÜò óôá áãñïôéêü ðñïúüíôá. Áðüäåéîç Üëëùóôå êáé ç êáôáóêåõþ ôïõ ìåãáëýôåñïõ áíáðôõîéáêïý Ýñãïõ ðïõ äñïìïëïãþèçêå ðïôý óôç ÊñÞôç êáé Ýíá áðü ôá ìåãáëýôåñá ôçò þñáò. Ôïõ ÖñÜãìáôïò óôï Ðëáôý & ôïõ Áãùãïý ìåôáöïñüò ôïõ õäüôéíïõ üãêïõ êáé ðïõ ìïíáäéêü óêïðü Ý åé ôç ðëþñùóç ôïõ öñüãìáôïò ôçò ÖáíåñùìÝíçò êáé ôåëéêü ôçò õäñïäüôçóçò ôùí êáëëéåñãåéþí óôç ÌåóóáñÜ. ÁëëÜ ãéá ôçí åðáñ ßá Áìáñßïõ ðïõ êáëåßôáé ãéá ìéá áêüìá öïñü íá äþóåé ôï ðëïýôï ôçò ãéá íá ðëïõôßóïõí êüðïéïé Üëëïé... ïýôå ëüãïò. Ôá óõìðëçñùìáôéêü Ýñãá ãéá ôï ÁìÜñé, öáßíåôáé íá Ý ïõí êáôü êüðïéï ìáãéêü ôñüðï êïëëþóåé! Ïñõêôüò ðëïýôïò, õðüñ åé! ÖáñÜããéá, óðþëáéá, áðåßñïõ êüëëïõò ìïñöïëïãßá éêáíþ íá ðñïóöýñåé ôáìüëá óå åíáëëáêôéêýò ìïñöýò ôïõñéóìïý üðùò áõôþ ôïõ áãñïôïõñéóìïý. Êôçíïôñïößá Ç ðëïýóéá êôçíïôñïößá åðáñêåß íá õðåñêáëýøåé ôéò áíüãêåò ôùí Êñçôþí óå ðïëý ìåãüëï âáèìü. Êáé üìùò ç ðïëéôåßá äåí äåß íåé ïõäüëùò íá åíäéáöýñåôáé ãéá ôçí äéáôþñçóç ôùí ôéìþí ôçò Üñéóôçò áõôþò ðïéüôçôáò êáé äåß íåé íá õéïèåôåß ðñáêôéêýò ðïõ íá åìöáíßæïõí ôï åéóáãüìåíï êñýáò Üëëïôå éóüôéìï êáé Üëëïôå éóüíïìï ìå ôá äéêü ìáò ôá ÊñçôéêÜ ðïõ Ýôóé êé áëëéþò åßíáé êáé åã þñéá! Ðïëéôéóìüò Ï ðïëéôéóìüò, ç éóôïñßá, ïé ôý íåò, ôï åéêáóôéêü ìýñïò áðïôåëïýí ðçãþ ðëïýôïõ ãéá ôïõò ëáïýò ôïõ êüóìïõ. ÄéäÜóêåôáé üìùò óôá ó ïëåßá ìáò? Ôá Êñçôéêüðïõëá ìáèáßíïõí óôá ó ïëåéü ãéá ôï ÐáðáöëÝóóá êáé ôï Êïëïêïôñþíç. Ðïõ åßíáé üìùò ïé äéêïß ìáò, ïé Êñçôéêïß Þñùåò? Ðïõ åßíáé ï ÊáðåôÜí Ìé áþë Êüñáêáò ìýëïò ôçò öéëéêþò åôáéñßáò, ï ÄáóêáëïãéÜííçò, ï Ìáëéêïýôçò, ï Þñùáò ôïõ ïëïêáõôüìáôïò ôïõ Áñêáäßïõ - ï ÌÝãáò êáðåôüí Τα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους και όχι απαραίτητα τις απόψεις της ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ και του εκδότη της. Η αρθογραφία και γενικότερα το σύνολο του περιεχοµένου και των υπηρεσιών της ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ διατίθεται στους αναγνώστες της αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή, επανέκδοση, αναδηµοσίευση, µε οποιοδήποτε µέσο, µετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη. ÃéáìðïõäÜêçò, ðïõ åßíáé üëïé áõôïß êáé ôé þñï êáôáëáìâüíïõí óôá ó ïëéêü éóôïñéêü âéâëßá ðïõ äéäüóêïíôáé ôá Êñçôéêüðïõëá óþìåñá. ÁíáñùôçèÞêáôå ãéáôß óôïõò ó ïëéêïýò èéüóïõò êáé óôéò èåáôñéêýò ðáñáóôüóåéò ôá êñçôéêüðïõëá öïñïýí öïõóôáíýëåò êáé ü é âñüêåò? Ðïõ åßíáé ç áíáöïñü ãéá ôïõò 800 Êñçôéêïýò ôüöïõò ðïõ âñßóêïíôáé óôç Ìáêåäïíßá? ÊñÞôåò ðïõ Ý õóáí ôï áßìá ôïõò ãéá ôçí áðåëåõèýñùóç ôçò ÅëëÜäáò õðü ôïõ ìåãüëïõ ÅèíÜñ ç ìáò ôïõ ÅëåõèÝñéïõ ÂåíéæÝëïõ. ÌÞðùò ìå ôï Ýôóé èýëù ëïéðüí, êüðïéïé åðïöèáëìéïýí ôçí õðïâüèìéóç ôçò ÊñçôéêÞò óõíåéóöïñüò óôçí éóôïñßá ôçò ÅëëÜäáò. Ôá ãñüöù üëá áõôü äéüôé ôåëåõôáßùò üëïé ìáò Ý ïõìå äéáðéóôþóåé ôï üôé óôç ÊñÞôç óõìâáßíïõí ôåñüóôéåò áäéêßåò. Ç ÊñÞôç áäéêåßôáé åðáíåéëçììýíùò êáé äåí ðáßñíåé áðü ôçí Ðïëéôåßá êáé ôá óõíôåôáãìýíá üñãáíü ôçò, áõôü ðïõ ðñýðåé íá ëüâåé áíüëïãá ìå ôçí åéóöïñü ôçò. íá åèíéêü äßêôõï (ÂÏÁÊ) æçôüìå ôüóá êáé ôüóá ñüíéá. ÅêáôïíôÜäåò ôá èýìáôá åôçóßùò. Êáé üìùò, áí äåí åß å öôéá ôåß ôõ áßá ìå ìéá ïýíôá ðñéí 40 ñüíéá ôï Üíù ðáñáëéáêü äßêôõï (óçìåñéíü ÂÏÁÊ) óþìåñá áêüìá èá èýëáìå 3 þñåò íá ðüìå µέσα áðü ôá âïõíü, áðü ôá áíéü óôï ÑÝèõìíï! êôïôå üìùò ôßðïôá. 40 ñüíéá ðýñáóáí êáé åßìáóôåá áêüìá óôá ßäéá. Êáé ï êïóìüêéò êéíäéíåýåé. Ï äñüìïò üìùò ãéá ôç ÑáöÞíá óõíå þò âåëôéþíåôáé!! Ãéáôß; Ðïõ åßíáé ôï êáñüâé ðïõ Ýôáîáí êüðïéïé óôï ÑÝèõìíï; Ðïõ åßíáé üëá áõôü ðïõ ìå áéìáôçñýò áéôþóåéò äéåêäéêåß óþìåñá ôï íçóß ìáò. Ãéáôß ç íôïìüôá öåýãåé ìå 0,29 áðü ôç ÌåóóáñÜ êáé öèüíåé íá ðùëåßôáé óôá êïößíéá, óôéò ËáúêÝò ôçò ÁèÞíáò êáé ôçò õðüëïéðçò þñáò, äýï åõñþ! ÁðïäåäåéãìÝíá üðùò áíáöýñáìå êáé ðáñáðüíù, óôç ÊñÞôç ôá Ý ïõìå üëá êáé äåí ìáò ëåßðåé ôßðïôá. Ãéáôß ëïéðüí äåí åßìáóôå ÏËÏÉ ðëïýóéïé; ÁíáñùôçèÞêáôå; ÌÞðùò ç ÊñÞôç äéáöåíôåýåôáé áðü äýï ôñåéò ïéêïãýíåéåò «ìåãáëïôóéöëéêüäùí» ðïõ ìáò îåðïõëïýí êáèçìåñéíü êáé ôü ïõí áðïäåäåéãìýíá âñåé ìå ôïõò Üñ ïíôåò ôùí Üëëùí ðïëéôéêþí ïéêïãåíåéþí ôçò þñáò ðïõ ôüóá ñüíéá âëýðïõìå ìðñïóôü ìáò êáé ðïõ åíáëëüóóïõí ìüíï ôá ìéêñü ôïõò ïíüìáôá, äéáôçñþíôáò ôï ðïëéôéêü åðþíõìï ôïõò óôçí ÅëëçíéêÞ ÂïõëÞ åðß äåêáåôßåò ïëüêåñåò. Ãéáôß Üëëá êñüôç üðùò ç ãåéôïíéêþ ÅëëçíéêÞ Êýðñïò ç ïðïßá äåí Ý åé ïýôå ôï 1/3 áõôþí ðïõ äéáèýôåé ç ÊñÞôç êáé ðáñüëá ôá ôüóá êïéíùíéêü ðñïâëþìáôü ôçò, åíôïýôïéò âñßóêåôáé Ýôç öùôüò ðéï ìðñïóôü áðü ôç ÊñÞôç óôïí ïéêïíïìéêü ôïìýá. ÌÞðùò ãéáôß ïé çãýôåò ôçò Þôáí ðüíôá ðñþçí ôå íïêñüôåò êáé ü é ãüíïé ðñþçí ðïëéôéêþí. Ôá ßäéá êáé óå Üëëá êñáôßäéá ìå ðïëý ëéãüôåñá áðü åìüò åöüäéá êáé üìùò åßíáé óôá ýøç! ÁíáñùôçèÞêáôå; Ôο áðïôέëεóìá ôçò ôåëåõôáßáò åêëïãéêþò áíáìýôñçóçò óôéò ÅõñùåêëïãÝò, áõôü ôï ìþíõìá Ýäùóå. Êáé Þôáí ç çñü! Ôéìþñçóå ôéò ðñáêôéêýò üëùí ôùí êõâåñíþóåùí ôá ôåëåõôáßá ñüíéá êáé ôç óõìðåñéöïñü ôïõò üóùí áöïñü ôç ÊñÞôç. Ç ÊñÞôç áîßæåé Ýíá ðïëý êáëýôåñï áýñéï. Ôá ðáéäéü ìáò ðñýðåé íá ëüâïõí ôçí ðáôñïãïíéêþ êëçñïíïìéü ôïõò êáé áõôü ðñýðåé íá ôï êáôáëüâåé áëëü êáé íá ôï ëüâåé ðïëý óïâáñü õðüøç ôçò, ôï Åëëçíéêü êñüôïò. ÅéäÜëëùò ï Êñçôéêüò îýñåé êé Üëëïõò ôñüðïõò... Μετά τιµής Βασίλης Κασιµάτης Εκδότης / ιευθυντής / ηµοσιογράφος ΩΡΕΑΝ Μηνιαία ανεξάρτητη εφηµερίδα για το Ρέθυµνο Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Β.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Βασίλης Κασιµάτης ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Μόνικα Ζουγανέλη ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ( ηµοσιογραφική-συντακτική Οµάδα): Νίκος Αγγελάκης, Αυγουστίνος Βενιζέλος, Σάββας Γωνιωτάκης, Ελπίδα ηµακοπούλου, Άρτεµις ρυγιαννάκη, Λώνης Γεωργιάδης, Γεώργιος Ζουγανέλης, Κωστής Ηλιάκης, Σωτήρης Θεοδοσόπουλος, Μαρία Καλογεράκη, Μαρίνα Λάζη Άρης Κουτάκης, Αίµη Μιχελιδάκη, Αναστασία Μοσχοβάκη, Σπύρος Μπάνος, Νίκος Νίνος, Γεώργιος Πανταγιάς, Νικολέων Τσουπάκης, Όθωνας Χριστουλάκης, Μανώλης Ψαρουδάκης Αθλητικό Ρεπορτάζ: Μηνάς Μπεγέτης, ηµήτρης Τζαγκαράκης, ιεύθυνση: Μπαρότση 37 Μισίρια Ρέθυµνο τ.κ Τηλεφωνικό κέντρο: Υπεύθυνη ιαφηµιστικού τµήµατος: Μελίνα Κοκοβιάδου Λογιστήριο: Μιχάλης Μπερνιδάκης - Λογιστικό Γραφείο Εµπορική ιεύθυνση: Μόνικα Ζουγανέλη Υπεύθυνος ιανοµής: Μιχάλης Λεµονάκης Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: Pixelplus Εκτύπωση: ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ιανοµή: ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΝΟΜΗ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Η εφηµερίδα διανέµεται ΩΡΕΑΝ σε αντίτυπα, κυρίαρχα στο Νοµό Ρεθύµνης και σε επιλεγµένα σηµεία σε όλη την Κρήτη.

3 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μοµφές παράπονα και σχόλια του πολίτη Είπαν το νερό... νεράκι!!!!!!!! Το καλοκαίρι µόλις άρχισε και οι αλλεπάλληλες διακοπές νερού ξεκίνησαν στο ήµο Νικηφόρου Φωκά. Το Σάββατο τη νύχτα στις 13 Ιουνίου κόπηκε το νερό για λίγη ώρα ενώ και την Κυριακή 14 Ιουνίου το πρόβληµα διογκώθηκε αφού ξανα έγινε διακοπή το απόγευµα απροειδοποίητα και πάλι η οποία και κράτη σε δυστυχώς όλη τη βράδυ. Σε χειρότερη µοίρα βρέθηκαν οι κατοικίες στον παρακείµενο οικισµό Βιολί Χαράκι, οι κάτοικοι των οποίων όπως µας καταγγέλλουν βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης αφού όπως µας αφηγούνται οι ίδιοι αυτή η κατάσταση είναι παλιά και δε µπορεί να συνεχιστεί. «...Μας υποσχέθηκαν αποχεύτεση, µπήκαµε στα έξοδα να προετοιµαστούµε αλλά δεν την είδαµε ΠΟΤΕ! Τώρα πάλι µε το νερό τα ίδια και κάθε χρόνο ολοένα και χειρότερα. Είµαστε πολίτες του Ρεθύµνου πληρώνουµε κανονικά τους λογαριασµούς µας και δε µπορούν να µας στερούν απροειδοποίητα το νερό. Έχουµε µωρά παιδιά, είναι καλοκαίρι και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα βιώσουµε ένα µαρτύριο για το οποίο θα αναγκαστούµε να προβούµε άµεσα σε µηνύσεις κατά του ήµου και ακολούθως κατά παντός υπευθύ - νου...», µας είπαν περίοικοι της περιο - χής Βιολί Χαράκι, η οποία φαίνεται να πλήττεται περισσότερο όταν παρουσιάζονται αυτές οι διακοπές είτε του νερού αλλά και του ρεύµατος. Σε µια προσπάθεια να προσεγγίσου - µε το πρόβληµα πλησιάσαµε παλαιούς συµβούλους στο ήµο. Το πρόβληµα εστιάζεται όπως µας είπαν, στον πληθυσµιακό υπερ-πολλαπλασιασµό της µείζονος περιοχής Ατσιπόπουλου, Γεράνι και Πρινέ. Στην απογραφή του 1981 οι κάτοικοι δεν ξεπερνούσαν τους 450. Το 1991 άγγιξαν τους 950 όπου τότε µάλιστα έγιναν και οι δύο τελευταίες βασικές γεωτρήσεις από τις οποίες υδροδοτούντο οι 3 αυτές περιοχές έως πέρσι που έγινε ακόµα µια µικρή παραγωγής µόνο 60 κυβικών. Σήµερα µε τα µέχρι τώρα στοιχεία οι κάτοικοι στις προαναφερόµενες περιο χές ξεπερνούν τις οκτώ ίσως και εννέα χιλιάδες. Μιλάµε λοιπόν για µια µικρή πολιτεία και όχι πλέον για 3 χωριά. Το δυστύχηµα είναι ότι οι υποδοµές που αυτή τη στιγµή υπάρχουν είναι όντως για χωριά µε αποτέλεσµα οι κάτοικοι να βιώνουν σηµαντικότατες ελλείψεις στις βασικές υπηρεσίες που σηµειωτέων πληρώνουν αδρά για να τις έχουν. Σύµφωνα µε άλλες πάλι καταγγελίες που τελευταίως έφτασαν στα γραφεία της εφηµερίδας οι λογαριασµοί νερού και ΕΗ στη περιοχή έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούµενο και επώνυµες αναφο ρές µιλούν για ληστρικές τάσεις στις απαιτήσεις το ήµου και της ΕΗ! Τη συγκεκριµένη Κυριακή το βράδυ παρόλο το ακατάλληλο της ώρας αναζητήσαµε στο τηλέφωνο τον ήµαρχο Νικηφόρου Φωκά κ. Αντώνη Πατεράκη, ο οποίος ανταποκρίθηκε άµεσα και είχε την ευγενή καλοσύνη να µας ενηµερώσει για τα ανωτέρω προβλή- µατα και κυρίως αυτό του νερού και των αλλεπάλληλων διακοπών. Ο ήµαρχος µας ανέφερε ότι το κύριο πρόβληµα σαφώς είναι η πληθυσµια κός υπερ-πολλαπλασιασµός ο οποίος σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας έδωσε αυξάνει κατά 800 περίπου κατοίκους κάθε χρόνο. Το βασικό στοιχείο στο πρόβληµα όπως µας λέει ο κ. Πατεράκης εντοπίζεται στην οπτική µε την οποία η Περιφέρεια Κρήτης αντιµετωπίζει την περιοχή δηλαδή σαν χωριό ενώ στη πραγµατικότητα όπως και εµείς εντοπίσαµε, πρόκειται για µια πολιτεία µε αυξηµένες ανάγκες υποδοµών. Το πρόβληµα φαίνεται να είναι ακόµα µεγαλύτερο λόγω του ότι η περιοχή είναι σαφέστατα ακριβή µιας και τα τελευταία χρόνια οι τιµές των οικοπέδων λόγω της θέσης, της θέας, του κλίµατος και άλλων θετικών που προσφέ ρει, έχουν εκτοξευτεί στα ύψη. Άρα σύµφωνα και µε το ήµαρχο κ. Πατεράκη, η Περιφέρεια Κρήτης της οποίας ηγείται ο κατά τα άλλα συµπαθέ στατος στο Ρέθυµνο κ. Σερα - φείµ Τσόκας πρέπει να σκύψει πάνω στο πρόβλη µα και να αλλάξει τον τρόπο που αντιµετωπίζει οικονοµικά αλλά και διοικητικά τη περιοχή γύρω από το Ατσιπόπουλο. Από εκεί ξεκινούν και τελειώνουν όλα Η«ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» ασχολήθηκε µε το τραγέλαφο του Τειρεσία ύστερα από πάµπολ λες καταγγελίες σοκ, επιχειρη - µατιών που βρίσκονται στο περιθώριο λόγω τραγικών λαθών και σηµαντικών ελλείψεων στο απαράδε - κτο σύστηµα αυτής της ιδιωτικής κατά τα άλλα εταιρίας που καταδυναστεύει τον εν γένει επιχειρηµατικό κόσµο στη χώρα µας εδώ και περίπου µια εικοσαετία. Η Τειρεσίας Α.Ε. είναι µία εταιρία στην οποία συµµετέχουν Τράπεζες και ιδρύθηκε το 1997 µε σκοπό την εκπόνη - ση προγραµµάτων για την εύρυθµη λειτουργία του Τραπεζικού Συστήµατος. Στην πορεία, κύριο έργο του Τειρεσία έγινε το φακέλωµα και δια µέσου αυτού η εξόντωση χιλιάδων εταιρειών και πολιτών. Σε δύο εκατοµµύρια ( ) ανέρχεται ο αριθµός των ατόµων που βρίσκονται στη µαύρη λίστα των υπολογιστών της Τειρεσίας Α.Ε. αποδεικνύοντας ότι τα στελέχη της εταιρίας δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο, και µοναδικό τους µέληµα είναι η αµαύρωση του «επιχειρείν» βυθίζοντας σε ένα έµµεσο σκοταδισµό την ανάπτυξη της οικονοµίας στην Ελλάδα. Το νούµερο των είναι τόσο απίθανο όσο και εκπληκτικό! Οι καταγγελίες στο Ρέθυµνο Καταγγελία Ν ο 1 Επιχειρηµατίας µας καταγγέλλει ότι ενώ δεν έχει καµία συνεργασία µε τις τράπεζες, ξαφνικά διαπίστωσε ότι βρίσκεται στα µαύρα κατάστιχα του Τειρεσία 15 χρόνια! «Το Ιούνιο του 1994 δηλαδή πριν 15 ολόκληρα χρόνια, εξέδωσα 3 επιταγές, όντας πελάτης της Τραπέζης «Μακεδονίας Θράκης». Οι 2 ήταν ύψους µόνο 230 ευρώ περίπου έκαστη και η 3η ήταν ευρώ. Από πρόσκαιρη αδυναµία καθυστέρησα τη πληρωµή των 3 αυτών επιταγών σελ. 3 Τειρεσίας Α.Ε....αυτό το τέρας για πολύ λίγο διάστηµα. Οι 2 πρώτες πληρώθηκαν στους προµηθευτές µου ΜΟΝΟ ένα µήνα αργότερα, ενώ η 3η πληρώθηκε 3 µήνες αργότερα. Έκτοτε δεν είχα καµία άλλη ανάµειξη µε τις τράπεζες. Όταν πλήρωσα τις επιταγές, οι οποίες σηµειώ τεον ουδέποτε αντιµετωπιστήκαν δικαστικώς λόγω της τακτοποίησης σε προσωπικό επίπεδο µε τους προµηθευτές µου, κράτησα τα «σώµατα» των επιταγών στο αρχείο µου για πολλά χρόνια. Ξαφνικά διαπίστωσα ότι η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία είχε αγοράσει την «Μακεδονίας Θράκης» µε είχε καταχωρη µένο στο Τειρεσία. Επικοινώνησα µε τη Τράπεζα Πειραι - ώς και την κα Πρεβεζάνου αρµόδια για τέτοιες υποθέσεις στη Κηφισιά Αθηνών. Της ζήτησα να µε σβήσουν άµεσα από το Τειρεσία διότι σε καµία περίπτωση δεν προκύπτει ότι χρωστούσα έστω και ένα ευρώ ποτέ στη τράπεζα. Η αρµόδια υπάλληλος µου απάντησε «ευγενικά» ότι δυστυχώς δε µπορεί να κάνει κάτι µε το σκεπτικό ότι δεν έχουν καµία απόδειξη ότι οι επιταγές πληρώθηκαν και επειδή είναι παλιά υπόθεση και λόγω της συγχώνευσης των 2 τραπεζών, δε µπορεί να βρει στοιχεία. Εγώ από την άλλη είχα απωλέσει τα σώµατα που ούτως ή αλλιώς θα είχαν λιώσει µε τη πολυκαιρία! Τότε της έκανα την απλή ερώτηση: Κυρία µου προκύπτει από πουθενά στα κοµπιούτερ σας ότι σας χρωστώ έστω και ένα ευρώ; ΟΧΙ!!! Μου απαντά! Τότε γιατί µε έχετε στο Τειρεσία ως οφειλέτη σας; την ρωτώ. Είναι δυστυχώς κάποιο τεχνικό πρόβληµα που δεν µπορούµε να λύσουµε. Μην ανησυχείτε όµως γιατί σε τρεις µήνες παρέρχεται η δεκαπενταετία και θα παραγραφείτε, µου απαντά. Και τότε εκρήγνυµαι... Κυρία µου δεν µε ενδιαφέρει να παραγραφώ αλλά να δικαιωθώ. Με εµφανίζετε αδίκως επί 15ετίας, οφειλέτη σας δίχως να είµαι και δίχως να το γνωρίζω και τώρα µου λέτε... εντάξει, θα παραγραφείτε σε λίγο. Εγώ θέλω και απαιτώ να µε δικαιώσετε εδώ και τώρα! Έκτοτε αναµένω δίχως να έχω κάποιο νέο και το σηµαντικότερο, δίχως να µπορώ να αναπτύξω την επιχείρησή µου λόγω ότι οι τράπεζες δεν συνεργάζονται µαζί µου επικαλούµενες ότι είµαι «κακοπληρωτής» ενώ ουδέποτε τους χρωστούσα τίποτα....συνέχεια στη σελ. 6...συνέχεια στη σελ. 20

4 Ρέθυµνο ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 σελ. 4 Έρευνα-ΣΟΚ! Τα πλοία που έχει βάλει στο στόχαστρο η CRETAN LINES για αγορά Πριν από λίγο καιρό η Συνεταιριστική εταιρία Cretan Lines ανακοίνωσε ότι οδεύει προς την αγορά ενός πλοίου ύψους περίπου ευρώ και για αυτό το λόγο ταξίδεψαν οι άνθρωποι της εταιρίας έως την Ισπανία µε σκοπό να δουν και να αξιολογήσουν τα πλοία προς πώληση. Του Βασίλη Κασιµάτη Σε πρώτη Πανελλαδική αποκλει στικότητα σας παρουσιάζου µε τα πλοία τα οποία η συνεταιριστική εταιρία ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (Cretan Lines) εξετάζει προς τελική αγορά. Συναντηθήκαµε πριν από 2 περίπου µήνες µε εκπροσώπους της εταιρίας οι οποίοι µας ανακοίνωσαν τότε ότι το πολύ σε ένα µήνα θα έχου - µε βαπόρι στο λιµάνι του Ρεθύµνου και ότι επιτέλους βρέθηκε φθηνό και αξιόπιστο καράβι στο εξωτερικό. Το ίδιο επιβεβαίωσε λίγο αργότερα µε ανακοίνωσή του στα τοπικά Μ.Μ.Ε. και ο πρόεδρος της εταιρίας κ. Μ. Μανωλακάκης. Για αυτό το λόγο πριν από 1,5 περίπου µήνα ταξίδεψε πολυµελής αντιπροσωπεία αποτελούµενη από τους κ.κ. Μ.Μανωλακάκη, Γ. Αποστολάκη, Γ. Συλλιγάρδο, ένα καπετάνιο και ένα ναυπηγό που σύµφωνα µε τις πρώτες και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, µάλλον πρόκειται για τον κ. Στεφανουδάκη Λυκούργο. Τα πλοία αυτά λοιπόν ανήκουν στην Ισπανική εταιρία Compania Transmediterranea και τα ονόµατα αυτών είναι: 1) Ciudad De Sevilla & 2) Ciudad De Valencia Το Sevilla είναι κατασκευής 1980 ήτοι έχει κλείσει τα 29 έτη ζωής είναι µέτρων - έχει δύο µηχανές BAZAN τύπου MAN 13093kW και έχει υπηρεσιακή ταχύτητα 14,7 κόµβων. Είναι γνωστό στο ναυτιλιακό χώρο ότι οι µηχανές GMT και BAZAN MAN είναι οι χειρότερες που µπορεί να έχει ένα βαπόρι σήµερα. Το πρωτόκολλο του πλοίου - το οποίο αυτή τη στιγµή βέβαια δεν είναι εν ισχύ, ήταν 1300 επιβάτες/750 κλίνες αυτοκίνητα. Οι µετασκευές που απαιτούνται σε περίπτωση που κάποιος αποφασίσει να επισκευάσει τα 2 πλοία θα ρίξουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά κατά πολύ. Αξίζει να αναφέρουµε ότι µετά από µια τέτοια επισκευή που σηµειωτέον θα κοστίζει αρκετά εκατοµµύρια ευρώ, η δυνατότητα του πλοίου θα πέσει κάτω από τους 1000 επιβάτες και στα 140 ι.χ. Τα ίδια χαρακτηριστικά έχει και το "αδελφό" πλοίο Vallencia µε τη µόνο διαφορά ότι το 2ο αυτό πλοίο είναι νηολόγησης 1981 ήτοι 25 ετών. Η τιµή των 2 πλοίων ανέρχεται αυτή τη στιγµή σύµφωνα µε έγκυρες πηγές της εφηµερίδας µας στα ευρώ και πωλούνται µε το χαρακτηριστικό "scrap" δηλαδή κακής ποιότητας. Εξού βέβαια και η πολύ χαµηλή τιµή. Υπάρχει και ένα παρασκήνιο σχετικά µε τα 2 αυτά «αδερφά» πλοία. Τα πλοία αυτά φιγου - ράρουν στις λίστες πώλησης ορισµένων brokers (µεσίτες) σε τιµή που αγγίζει τα ευρώ. Οι µεσίτες αυτοί λοιπόν αναζητούν το "πλούτο" µέσα από τα δύο εκατοµµύρια της διαφοράς ως... "παχιά" προµήθεια! Το πρώτο πλοίο, το Sevilla το 2007 υπέστη ρήγµα όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που πρώτη η εφηµερίδα µας παρουσιάζει Πανελλαδικά και που εµφανίζεται µπαταρισµένο. Το δεύτερο πλοίο το Vallencia έχει "χτυπηµένη" τη µια εκ των 2 µηχανών και χρειάζεται µεγάλη "φροντίδα" και αρκετά εκατοµµύρια έως ο νηογνώµων το χαρακτηρίσει αξιόπλοο. Και τα δύο πλοία δεν εναρµονίζονται σε καµία περίπτωση µε την "Συνθήκη της Στοκχόλµης του 2010" κάτι που φαίνεται να προβληµατίζει πολλούς. Τα ευρηµατικά στοιχεία αυτά η εφηµερίδα µας τα έχει κατά αποκλειστικότητα και τα δηµοσιεύουµε προς χρήση των ανθρώπων της CRETAN LINES σε περίπτωση που ακόµα σκέ - φτονται τα αγορά αυτών των 2 πλοίων. Σε κάθε περίπτωση εδώ εντοπίζεται το πρόβληµα ότι ελλείψει ναυτικών γνώσεων και κυρίως γνώσεων της αγοράς - της πιάτσας που λέµε όλοι - σαν Ρεθυµνιώτες είµαστε εκτεθειµένοι στο τι είδους "φύκι" θα µας πασάρει ο κάθε επιτήδειος µεσίτης ως "µεταξωτήν κορδέλαν"!! Λίγη εγκράτεια στις ανακοινώσεις και φειδώ στις εξαγγελίες συνιστούν οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά στα ναυτικά σαλόνια του Πειραιά, του Λονδίνου, του Χονγκ-Κονγκ και µε τους οποίος είµαστε σε τακτή επικοινωνία, τι σηµαίνει «αγορά πλοίων». Σε κάθε περίπτωση το να αγοράζει κανείς πλοίο δεν έχει καµία σχέση µε το να αγοράσει... 9µετρο φουσκωτό. Ένα πολύ σοβαρό ερώτηµα που επίσης προκύπτει είναι το κατά πόσον τέτοια πλοία αν αγοραστούν ποτέ, αν αξιολογηθούν ποτέ και αν τελικά µπουν στο Ρέθυµνο, αν θα είναι ικανά να κοντρα ριστούν στα ίσια µε τα µεγανθή - ρια που αναπτύσονται πλέον στην Κρητική ναυτική αγορά, όπως αυτά της ATTICA GROUP; Με τσι γειές µας... Κατατέθηκαν οι προτάσεις για την διεξαγωγή της λα κής αγοράς της Πέµπτης Οι χώροι θα εξεταστούν στην επόµενη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβούλιου στις 24 Ιουνίου. Της Μαρίας Καλογεράκη Λύση στο πρόβληµα που ταλανίζει από τις αρχές του έτους δεκάδες παραγωγούς και εµπόρους φαίνεται πως δίνεται πλέον καθώς κατατέθηκαν οι προτάσεις όλων των εµπλεκόµενων φορεών στο δήµο Ρεθύµνου σε ότι αφορά την χωροθέτηση της λα κής αγοράς της Πέµπτης. Μάλιστα την ευτέρα 15/6 ήταν και η τελική ηµεροµηνία που είχε δώσει το δηµοτικό συµβούλιο Ρεθύµνου σε όσους επιθυµούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους στον δήµο. Οι χώροι που έχουν προταθεί µέχρι στιγµής θα εξεταστούν στην επόµενη συνεδρίαση του οργάνου στις 24 του µηνός και στη συνέχεια η τελική και τεκµηριώµενη απόφαση θα πάει προς ψήφιση στο νοµαρχιακό συµβούλιο, που είναι και το αρµόδιο όργανο για την χωροθέτηση της λα κής αγοράς. Πιο συγκεκριµένα οι χώροι που προτείνονται για την διεξαγωγή της λα κής είναι οι εξής: στο ρέµα του πρώην ΟΑΕ, στην οδό δηµοκρατίας, στις οδούς Ασκούτση και Καούνη, στις οδούς Πανεπιστηµίου και 28 ης Οκτωβρίου στην Καλλιθέα, στην οδό Καποδιστρίου από το ύψος της οδού Καπετάν Λεµονιά µέχρι επί της οδού Μάρκου Πορτάλιου. Τώρα εκτός από τους χώρους που προτείνονται για την διεξαγωγή της λα κής αγοράς της Πέµπτης, το νοµαρχιακό συµβούλιο θα πρέπει να εξετάσει επιπλέον και τον αριθµό των αδειών που δίδονται στους παραγωγούς και στους εµπόρους της λα κής. Την ίδια ώρα το αίτηµα του εµπορικού συλλόγου για κατάργηση της λα κής αγοράς της Πέµπτης, σύµφωνα και µε τον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου,το πιθανότερο είναι να απορριφθεί. Αξίζει να αναφερθεί πως στην επόµενη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου δεν θα ληφθεί η οριστική απόφαση για την χωροθέτηση της λα κής αγοράς καθώς το νοµαρχιακό συµβούλιο, είναι το αρµόδιο όργανο που θα αποφασίσει την χωροθέτηση της λα κής και τις άδειες που θα πρέπει να δοθούν στους ενδιαφερόµενους. Και όλα αυτά βέβαια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι και τις 15 Ιουλίου, που είναι και η τελευταία παράταση που έδωσε η διοίκηση του λιµενικού ταµείου για την διεξαγωγή της λαίκής στον χώρο της µαρίνας καθώς σε διαφορετική περίπτωση τα µέλη του λιµενικού ταµείου έχουν δηλώσει ότι θα παραιτηθούν.

5 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ Αγορά ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Εκλογές Το ΠΑΣΟΚ στη Περιφέρεια Κρήτης κέρδισε µε την εκπληκτική διαφορά του 25,42% κατά µέσο όρο. Πολλά τα πολιτικά και κοινωνικά µηνύµατα που απορ ρέουν από τη συγκεκριµένη εκλογική αναµέτρηση που αποδείχτηκε βαρόµετρο για τις πολιτικές εξελίξεις και τη σκανδαλογενή µορφή της γενικότερης εικόνας. Οι λόγοι που οδήγησαν το εκλογικό σώµα της Κρήτης σε ένα τέτοιο ξεκάθαρο αποτέλεσµα είναι διαφορετικοί σε κάθε νοµό αλλά αξίζει να σηµειωθεί ότι έχουν και αρκετά κοινά σηµεία µεταξύ τους. Το κυριότερο κοινό σηµείο είναι η απόρριψη από πλευράς ψηφοφόρων, της αλαζονικής στάσης των πολιτικών εκπροσώπων τους ανά νοµό. σελ. 5 Ας ξεκινήσουµε από υτικά. 1) Στα Χανιά εµφανής η απόρριψη Μαρκογιαννάκη ύστερα από το µεγάλο αρνητικό κλίµα που δηµιουργή - θηκε εις βάρος του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερι - κών σχετικά µε την συµπεριφορά του το περασµένο εκέµβριο στο Πειραιά. Το ΟΧΙ που έλαβαν οι Κρήτες αγρότες από τον µη Κρητικό κ. Χατζηγάκη αλλά και το Πειραιώτικο κυνήγι του Κρητικού κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη σφράγισαν το εισητήριο στο ΠΑΣΟΚ για την άνοδο στις µεγάλες ποσοστιαίες εκλογικές. 2)Στο Ρέθυµνο ισχυρό το µήνυµα αλλά και βαρύ το κλίµα που έφερε η αµόκλειος σπάθη στα εσωκοµ- µατικά της κυβερνώσας παράταξης µε την Όλγα Κεφα λογιάννη να επωµίζεται το βαρύ φορτίο που κάποιοι «άλλοι» τις φόρτωσαν στη πλάτη µε την άδικη απόφαση της διαγραφής του εσωκοµµατικού της αντιπάλου Κωστή Σχοινά, το περασµένο Απρίλιο - µόλις 2 µήνες νωρίτερα των Ευρωεκλογών! «Ξεδιάντροπη & άνανδρη» χαρακτήρισαν οι Ρεθυµνιώ - τες τη κίνηση αυτή τότε και το σφράγισαν µε το εκπληκτικά αρνητικό ποσοστό που έδωσαν στη Ν.. στο Ρέθυµνο. 21,21% η διαφορά µε το ΠΑΣΟΚ!! Το νούµερο αυτό φαντάζει λογικό για τη Κρήτη όταν στο Ηράκλειο η διαφορά ξεπέρασε το 35%. Αν λάβει όµως κανείς υπόψη του ότι σε όλες τις τελευταίες εκλογικές αναµετρήσεις τα τελευταία 10/15 χρόνια η διαφορά των 2 κοµµάτων δεν ξεπερνούσε το 2% µε 2,5% τότε κάνουµε λόγο για ξεκάθαρη Λα κή εντολή από πλευράς Ρεθύµνου στο «Στρατηγείο» της Ρηγίλλης! Σηµαντικό επίσης ρόλο έπαιξε και η αρκετά καλή εικόνα τόσο του Νοµάρχη Ρεθύµνου κ. Γ. Παπαδάκη όσο και του ηµάρχου Ρεθύµνου κ. Γ. Μαρινάκη. Και οι δύο αυτοί άρχοντες της τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήκουν στο πολιτικό χώρο του ΠΑΣΟΚ και επέδειξαν ένα πολύ καλό έργο. Την εικόνα της νίκης συµπλήρωσε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ρεθύµνου καθηγητής Ηλίας Λαµπίρης, το πρόσωπο του οποίου συγκεντρώνει τις θετικές κρίσεις όλων των ψηφοφόρων ανεξαρτήτου πολιτικής απόχρωσης. 3)Στο Ηράκλειο η πολύ καλή επικοινωνιακή πολιτική των τεσσάρων βουλευτών της αντιπολίτευσης σε συνδυασµό µε την άδικη και αχαρακτήριστη στάση της κυβέρνησης στα αγροτικά ζητήµατα µε αιχµή του όρα τος τα περασµένα «εκεµβριανά» ήταν από µόνα τους αρκετά για το τεράστιο ποσοστό του 35,23%. Στη µεγάλη διαφορά του Ηρακλείου σηµαντικό ρόλο επίσης διαδραµάτισαν και οι έτεροι 2 άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι και οι δύο ανήκουν στο πολιτικό χώρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η Νοµάρχης Ηρακλείου κ. Βαγγελιώ Σχοιναράκη έχει κερδίσει τις καρδιές των Ηρακλειωτών µε τη σκληρή καθηµερινή δουλειά της σε σχεδόν εξοντωτικούς ρυθµούς. Από την άλλη ο ήµαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης κατά γενική οµολογία έχει αλλάξει το πρόσωπο της πόλης, το οποίο τις τελευταίες 3 δεκαετίες βρισκόταν στις χειρότερες θέσεις Πανελλαδικά από εικαστικής, χωροταξικής, ρυµοτοµικής, περιβαλλοντολογικής και λειτουργικής πλευράς! Η Κρήτη ψήφισε Του Βασίλη Κασιµάτη Τα 2 κόµµατα (Ν.. & ΠΑ.ΣΟ.Κ.) παραµένουν και στους τέσσερις νοµούς στη κορυφή µε το ΠΑΣΟΚ να παίρνει µια καθαρή νίκη, η οποία ανήλθε σε επίπεδο θριάµβου. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα το κόµµα της Αντιπολίτευσης κέρδισε στις Ευρωεκλογές µε διαφορά 4.4% εντούτοις όµως το ποσοστό του 38,65% που έλαβε δεν του επιτρέπει σε Εθνικές εκλογές να σχηµατίσει αυτοδύναµη κυβέρνηση. Στη Κρήτη όµως τα πράγµατα είναι εντελώς διαφορε τικά µε το ΠΑΣΟΚ να κερδίζει κατά κράτος σε όλους τους νοµούς και σε συντριπτικό αριθµό εκλογικών τµηµάτων. Τα ποσοστά που έλαβε και στους τέσσερις νοµούς θα τις επέτρεπαν να σχηµατίσει αυτοδύναµη κυβέρνηση και αυτό είναι κάτι που οι πολιτικοί παρα τηρητές του κυβερνόντος κόµµατος πρέπει να λάβουν ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη τους αν έχουν στο νου τους να κλείσουν την ψαλίδα που τους χωρίζει µέχρι τις επόµενες Εθνικές εκλογές. Πιότερο τώρα παρά ποτέ, ο Μάρτιος φαντάζει ως η επικρατέστερη ηµεροµηνία διεξαγωγής των Εθνικών εκλογών µε το σενάριο - η κυβέρνηση να οδηγεί τη χώρα σε εκλογές λόγω της ανάδειξης του Προέδρου της ηµοκρατίας. Όσων αφορά τώρα τη ψαλίδα και όπως θα δείτε και στους παρακάτω νοµαρχιακούς πίνακες των αποτελεσµάτων, οι διαφορές που παρουσιάζονται ανά νοµό έχουν ως εξής: Ηράκλειο ΠΑΣΟΚ 1 ο µε διαφορά 35,23%!!! Χανιά ΠΑΣΟΚ 1 ο µε διαφορά 18,34% Ρέθυµνο ΠΑΣΟΚ 1 ο µε διαφορά 21,21% Λασίθι ΠΑΣΟΚ 1 ο µε διαφορά 26,92% Εποµένως στη Περιφέρεια Κρήτης η Νέα ηµοκρα - τία έχασε κατά κράτος µε ποσοστό 25,42% κατά µέσο όρο Νοµών. 3)Στο Νοµό Λασιθίου οι διαφορές δεν ήταν µεγάλες συγκριτικά µε τις προηγούµενες εκλογικές αναµετρήσεις. Το ΠΑΣΟΚ παρέµεινε σχεδόν στην ίδια θέση που κατείχε και τα περασµένα χρόνια ανεβάζοντας το ποσοστό του κατά 3% περίπου, ενώ η Νέα ηµοκρατία έπεσε κατά 7 περίπου ποσοστιαίες µονάδες, αποτέλεσµα του γενικού αρνητικού κλίµατος στο πρόσωπο και την αξιοπιστία της κυβέρνησης. Εν κατακλείδι η Κρήτη έδωσε ένα σαφές µήνυµα στην Κυβέρνηση της Νέας ηµοκρατίας. Το 25,42% της διαφοράς µε το κόµµα της Αντιπολίτευσης, τιµώρησε τη πρακτική των Υπουργών του Κώστα Καραµανλή, οι οποίοι σχεδόν σε όλα τα ζητήµατα που αφορούσαν το Νησί έλαβαν αρνητικές κριτικές. Η Κρήτη δυστυχώς δεν χαίρει της εκτίµησης στη προσφορά της από την υπόλοιπη Ελλάδα και αυτό το ακους παντού. Σε όλα τα χωριά της, στις πόλεις, στα καφενεία και στις παρέες. Όλοι είναι απαγοητευµένοι και το λα κό αίσθηµα επιττάσει µεγαλύτερη προσοχή και σηµασία στην αξία του µαρτυρικού αυτού νησιού. Τα νούµερα µιλούν από µόνα τους! Το 25,42% της διαφοράς των 2 κοµµάτων στη Κρήτη έπαιξε σηµαντικότατο ρόλο στο 4,4% της διαφοράς σε Πανελλαδικό επίπεδο. Εαν η Κρήτη είχε µείνει ευχαριστηµένη από το κυβερνητικό έργο, είναι ξεκάθαρο ότι σε Πανελλαδικό επίπεδο η κυβερνώσα παράταξη της Νέας ηµοκρατίας θα είχε διαφορές της τάξεως από 2% έως 3% από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.! Βλέπετε ο µέσος όρος των 13 περιφερειών στην Ελλάδα καθορίζει τα εκλογικά αποτελέσµατα και η η Περιφέρεια Κρήτης έχει µεγάλο ειδικό βάρος σε αυτά. Συνεπώς και κοντολογίς... µονόδροµος για την Ν.. η σηµασία που πρέπει να δώσει στη Κρήτη! Χωρίς να θεωρηθεί απειλή, το ίδιο µήνυµα πρέπει να λάβει και το ΠΑΣΟΚ στη περίπτωση που καταφέρει να σχηµατίσει κυβέρνηση στις επόµενες Εθνικές εκλογές. (Περιφέρειες: Κρήτης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, υτικής Ελλάδας, υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων.) Η Κρήτη είναι µια Περιφέρεια που τα έχει όλα! Βαριά τουριστική Βιοµηχανία τα νούµερα της οποίας ανεβάζουν κατά πολύ το κρατικό µας δείκτη στις τουριστικές αγορές του εξωτερικού. συνέχεια στη σελ. 13

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή µε φαξ και e-mail

Αποστολή µε φαξ και e-mail Αποστολή µε φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Σεπτεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 32781 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Νομού Ημαθίας

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Νομού Ημαθίας Νομού Ημαθίας σε από τα Εκλογικά τμήματα, ποσοστό0%...0,%,% 0. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.).0,0% ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).000,% ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Ε.).,0% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας;

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας; Η πανελλαδική έρευνα της GPO για την εκπομπή του MEGA "Ανατροπή" διενεργήθηκε στο διάστημα 12,13 και 15 Ιουνίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων. Αναλυτικά τα ευρήματα της δημοσκόπησης: - Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ Β Επωνυμία του εντολέα: Η εφημερίδα «Το Ποντίκι». Γ Σκοπός της δημοσκόπησης: Έρευνα κοινής γνώμης για τις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13,9% 5,5% 2,0% 35,1% Δακής Παπαιορδανίδης Τσάκωνας

Διαβάστε περισσότερα

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath.

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath. Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 25 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Μιχάλη Γλαμπεδάκη και ομάδα ερευνητών και φοιτητών, την εβδομάδα 12-16

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανοµή κρατικής οικονοµικής ενίσχυσης έτους 2015 (β δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς πολιτικών κοµµάτων.

ΘΕΜΑ: Κατανοµή κρατικής οικονοµικής ενίσχυσης έτους 2015 (β δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς πολιτικών κοµµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Α. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Β. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισµός, µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας

Τουρισµός, µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας Αφιερώµατα Οικονοµία Ηµεροµηνία: 09.06.2009 17:57 Τουρισµός, µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας Χαµένο για φέτος το παιχνίδι στον τουρισµό Άκης Κελεπέσιης: «Η Κύπρος σήµερα δεν έχει το δικό της τουριστικό προϊόν»

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ Πολλά και από πολλούς, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία & Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία & Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία & Διακυβέρνηση Ιούλιος 2013 Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Ιούλιος 2013 Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε λάθος 73% Ούτε σωστή - ούτε λάθος 10% ΔΓ/ΔΑ 4% Σε σωστή 13% Με την εικόνα που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Ποιό από τα παρακάτω ζητήματα είναι πιο κρίσιμο για την οικογένειά σας;

ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Ποιό από τα παρακάτω ζητήματα είναι πιο κρίσιμο για την οικογένειά σας; ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλης αφέρµος ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ=1000 άτοµα ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: όλοι οι Νοµοί της Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-5 Ιουνίου 2007

Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-5 Ιουνίου 2007 Βαρόµετροτης γιατονσκαϊκαιτηνκαθημερινη 4-5 Ιουνίου 2007 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PUBLIC ISSUE/ VPRC Μέλος του ΣΕ ΕΑ, της ESOMAR και της WAPOR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.electionwatch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 17 έως και 19 Απριλίου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα.

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Δεν είναι πάντα εφικτό να το προγραμματίζουμε κατά προτεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 87

Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Φεβρουάριος 2011 ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Παρουσίαση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κυριακή 13/2/2011 Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALCO ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALCO ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALCO ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Συντριπτικά αρνητικοί είναι, επίσης, οι πολίτες και για τη δαπάνη, όπως αποκάλυψε το ΘΕΜΑ», 500 εκατ. δολαρίων σε εξοπλιστικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού αεροσκαφών πεντηκονταετίας,

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Ομάδα εργασίας Μαρίνος Σκολαρίκος (Επεξεργασία δεδομένων, συγγραφή κειμένου)

Διαβάστε περισσότερα

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08)

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) (συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) Φ.Κ.: ας επιστρέψουμε τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας σε παγκόσμια κλίμακα, της Αμερικάνικές προκριματικές εκλογές. Πήραμε

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος 2015 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: «iefimerida.gr» Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη 11 και 12 Ιανουαρίου 2015. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών συνεντεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication

Marketing Research Communication marc AE Marketing Research Communication Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: : 211-120 120 2900 e-mail: info@marc.gr website 1 website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας.

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας. 1 Κος ΘΕΟΣ: (Μηχανικός. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων κατείχε θέση στον κρατικό μηχανισμό, η οποία είχε σχέση με τη χρηματοδότηση των Ολυμπιακών έργων και γενικότερα της αναπτυξιακής πολιτικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων.

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας σήµερα.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας σήµερα. Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής 27/05/2013 Οµιλία του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού Αξιότιµοι κα Υπουργέ, κκ. Γενικοί Γραµµατείς, κκ. ήµαρχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ 2009. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ. 1. Ευρωεκλογές Εκλογική συμπεριφορά 2. Ευρωεκλογές Αξιολόγηση προεκλογικής περιόδου

ΜΑΪΟΣ 2009. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ. 1. Ευρωεκλογές Εκλογική συμπεριφορά 2. Ευρωεκλογές Αξιολόγηση προεκλογικής περιόδου Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ ΜΑΪΟΣ 2009 1. Ευρωεκλογές Εκλογική συμπεριφορά 2. Ευρωεκλογές Αξιολόγηση προεκλογικής περιόδου (οι πολιτικοί αρχηγοί/ η διαφημιστική καμπάνια) 3. Δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα»

Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα» Πατάει γερά ο Σαμαράς, υποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα» Παρά την εμφανή οικονομική δυσπραγία και την προφανή δυσκολία της πλειονότητας των πολιτών να εκπληρώσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Οκτώβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς»

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» «Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» Η Ρένα ούρου, µέλος του ΣΥΡΙΖΑ και εκλεγµένη Περιφερειάρχης Αττικής (η διοικητική περιφέρεια της Αθήνας), από την 1η Σεπτεµβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 7, 8, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 7, 8, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 7, 8, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 29 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 23 24 Μαΐου 2012

ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 23 24 Μαΐου 2012 ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.212 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 23 24 Μαΐου 2012 2 η έκδοση: με κάθε επιφύλαξη As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Νοέμβριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Νοέμβριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Νοέμβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015

Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015 Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015 Σεπτέμβριος 15 Ιανουάριος 15 ΣΥΡΙΖΑ 35,46 36,34 ΝΔ 28,10 27,81 ΧΑ 6,99 6,28 ΠΑΣΟΚ 6,28 4,68 ΚΚΕ 5,55 5,45 ΠΟΤΑΜΙ 4,09 6,05 ΑΝΕΛ 3,69 4,75 ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2012: Πτώση του δικοµµατισµού, διπλές εκλογές και συγκυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ Τα κόµµατα

2012: Πτώση του δικοµµατισµού, διπλές εκλογές και συγκυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ Τα κόµµατα 2012: Πτώση του δικοµµατισµού, διπλές εκλογές και συγκυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ Το 2012 ήταν χρονιά σταθµός στην πολιτική σκηνή του τόπου. Ο δικοµµατισµός που κυριαρχούσε από την πτώση του Χούντας των Συνταγµαταρχών

Διαβάστε περισσότερα

«Ανεξήγητη για την ΕΣΕΕ η καταχώρηση των στοιχείων επιταγών συναλλαγματικών από τον Τειρεσία, εν μέσω περιόδου «προστασίας»

«Ανεξήγητη για την ΕΣΕΕ η καταχώρηση των στοιχείων επιταγών συναλλαγματικών από τον Τειρεσία, εν μέσω περιόδου «προστασίας» «Ανεξήγητη για την ΕΣΕΕ η καταχώρηση των στοιχείων επιταγών συναλλαγματικών από τον Τειρεσία, εν μέσω περιόδου «προστασίας» Η ΕΣΕΕ, με επιστολή της προς την Τειρεσίας ΑΕ, που κοινοποιείται και στην Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα επικαιρότητας

Θέματα επικαιρότητας ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Θέματα επικαιρότητας ΜΑΙΟΣ 2014 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 2014 1 Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Η επόμενη μέρα των εκλογών

Η επόμενη μέρα των εκλογών Η επόμενη μέρα των εκλογών Η επίδραση της πολιτικής αλλαγής στο εκλογικό σώμα Η πρώτη μετεκλογική έρευνα της Public Issue Ιανουάριος 2015 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Κοινωνικά Θέµατα και Αξίες

Ενότητα 7. Κοινωνικά Θέµατα και Αξίες Ενότητα 7 Κοινωνικά Θέµατα και Αξίες Κοινωνικά Θέµατα και Αξίες 7.1 Ιδεολογικοπολιτικά θέµατα και αξίες 168 Ιδεολογικο-πολιτικά ρεύµατα και αξίες Η σηµαντική κάµψη του φιλοευρωπαϊσµού στη χώρα µας, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

IOYNIOΣ 2009. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ

IOYNIOΣ 2009. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ IOYNIOΣ 2009 1. Ευρωεκλογές Εκλογική συμπεριφορά 2. Ευρωεκλογές Αξιολόγηση προεκλογικής περιόδου 3. Δείκτες πολιτικής συμπεριφοράς 3η προεκλογική μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι.

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. Αμέσως χάρηκαν πολύ, αλλά κι απογοητεύτηκαν ταυτόχρονα όταν έμαθαν ότι θα ήταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: «Δομή, στελέχωση και Μεθοδολογία κατάρτισης του Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας»

Διαβάστε περισσότερα

για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr

για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία DATA R.C. για λογαριασμό του pelop.gr. Α.Μ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΠΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 30/10/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ στο Κοινοτικό κατάστηµα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr.

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr. Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος Η φετινή χρονιά για τη «Βουλή των Εφήβων» είναι πολύ σηµαντική: είναι χρονιά ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο να πετύχουµε βαθύτερο και ουσιαστικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ.

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΧΟΡ0Ρ-ΞΑΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 207/2012 Ημέρ. Απόφασης : 19/10/2012

ΑΔΑ: Β45ΧΟΡ0Ρ-ΞΑΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 207/2012 Ημέρ. Απόφασης : 19/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: Β45ΧΟΡ0Ρ-ΞΑΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 207/2012 Ημέρ. Απόφασης : 19/10/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Φεβρουάριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Φεβρουάριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Φεβρουάριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ Α 2% Ναι, έτυχε να ακούσουν 54% Όχι, δεν έτυχε να ακούσουν 44%

Γ/ Α 2% Ναι, έτυχε να ακούσουν 54% Όχι, δεν έτυχε να ακούσουν 44% ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Το τελευταίο διάστηµα, έτυχε να δείτε, ή να ακούσετε κάτι στην τηλεόραση, ή στο ραδιόφωνο, ή στις εφηµερίδες, σχετικά µε τις ηµοτικές και Νοµαρχιακές εκλογές,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και ΣΕΛ.210 οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου Λακωνίας. Η Βουλή τούς καλωσορίζει. (Χειροκροτήματα απ όλες τις πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ

30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ 30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ Στις εκλογές του ΤΕΕ, στην Επιστηµονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρονικών (ΕΕΕ) Μηχανικών, ένα νέο ψηφοδέλτιο διεκδικεί την ψήφο των Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Τι συµβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο :2103332267/2103332399

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή.

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή. Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γ. Βασιλείου στην ανοικτή σύσκεψη-παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου 25-5-2015 Σας καλωσορίζουμε σε μια ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr

για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Α.Μ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΠΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Ε.Σ.Ρ.: 2 ΣΚΟΠΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ - ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο.

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 79

Διαβάστε περισσότερα

--------------------- Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Ταχ. Κώδικας:143 41 Ν.Φιλαδέλφεια Πληροφορίες : Μολακίδου Αλίκη Τηλ.: 213-2049021 Fax: 213 2049023

--------------------- Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Ταχ. Κώδικας:143 41 Ν.Φιλαδέλφεια Πληροφορίες : Μολακίδου Αλίκη Τηλ.: 213-2049021 Fax: 213 2049023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-4-2014 Αρ. Πρωτ. 7129 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------- Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου --------------------- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500.

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500. Αφού κανείς από τους επίσηµους φορείς δεν βγαίνει επιτέλους να πει την πολυπόθητη αλήθεια στον ελληνικό λαό αποφάσισα να το κάνω εγώ. Ξέρετε η αλήθεια στα οικονοµικά δεν είναι ούτε θέσφατο, ούτε κρυφή

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα

Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα Θανάσης Αθανασίου 1 Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα Πολιτικά Σύμμεικτα 2 Για µια Αριστερά του 21ου αιώνα 4 Για µια Αριστερά του 21ου αιώνα Ðñþôç Ýêäïóç, åêäüóåéò ÅÐÉÊÅÍÔÑÏ Á.Å. Èåóóáëïíßêç, 2010 Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr UNDER STRICT

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 16-01-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11509 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα