ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ - ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΘΔΗ 236/A/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ - ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΘΔΗ 236/A/2014"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ - ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΘΔΗ 236/A/2014 ΣΤΟN ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΔ ΔΛΔΓΚΣΔ Υ. ΚΟΤΚΑΚΗ (Δ.Δ.Γ.Γ) Δ. ΠΑΤΛΑΚΗ (Β.Δ.Δ.Γ.Γ.) Δγκρίθηκε από την Δπιτροπή της παρ.4, τοσ άρθροσ 4 τοσ Ν.3613/07 Αθήνα, Ιούλιος 2014

2 ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, Ινύιηνο 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ Αξηζκόο Έθζεζεο: 236/A ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ - ΔΛΔΓΥΟΤ Α. ΓΔΝΙΚΑ. 1. Αριθμός Πρωτοκόλλοσ Δντολής Δπιθεώρησης - Δλέγτοσ: Α.Π. ΣΔΔΓΓ/Φ.2/15/8995/ Κλιμάκιο Δπιθεώρησης Δλέγτοσ : -Φξήζηνο Κνπθάθεο (Δ.Δ.Γ.Γ.) -Διέλε Παπιάθε (Β.Δ.Δ.Γ.Γ.) 3. Αντικείμενο Δλέγτοσ: Η εμέηαζε ηεο εγθπξόηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ππέβαιαλ θαη κνξηνδνηήζεθαλ πξώελ δεκνηηθνί αζηπλνκηθνί ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο, σο απόθνηηνη ηεο Δζληθήο Σρνιήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ή ηεο Δζληθήο Σρνιήο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην πιαίζην ηεο δηαζεζηκόηεηαοθηλεηηθόηεηαο ησλ πξώελ δεκνηηθώλ αζηπλνκηθώλ ηεο ρώξαο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 90&91 Ν.4172/2013, ησλ αξηζκ.γιπιγγ/β2/2/νηθ.21634/ & ΓΙΠΙΓΓ/Β2/3/νηθ.22274/ απνθάζεσλ, ηεο αξηζκ.γιπιγγ/β2/γ/10/ εγθπθιίνπ θαη ηεο αξηζκ.31890/ Αλαθνίλσζεο ηνπ Υπνπξγνύ ΓΙΜΗΓ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε παξνύζα Έθζεζε, αθνξά ζηελ πεξίπησζε ησλ Γεκνηηθώλ Αζηπλνκηθώλ ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ, Παλαγησηίδε Ισάλλε θαη Σθαξιάηνπ Γεκνζζέλε. 4. Δλεγτόμενες Τπηρεσίες: Ο Γήκνο Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο. 5. Νομικό πλαίσιο: 1) Ν.4172/2013 (ΦΔΚ 167 Α ) «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Ν.4046/2012 θαη ηνπ Ν.4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 2) Καη εμνπζηνδόηεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 90 θαη 91 ηνπ Ν.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Ν.4046/2012 θαη ηνπ Ν.4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο εθδόζεθαλ νη αξηζκ.γιπιγγ/β2/2/21634/ (ΦΔΚ 1914/Β/7-8-13) θαη ΓΙΠΙΓΓ/Β2/3/22274/ (ΦΔΚ 1992/Β/ ) απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνύ ΓΙ.Μ&ΗΓ, νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηα θξηηήξηα θαη ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππαιιήισλ πνπ ηίζεληαη ζε δηαζεζηκόηεηα, ησλ πξνο κεηάηαμε ή κεηαθνξά ππαιιήισλ, ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη θαηάηαμήο ηνπο, ηνλ ηξόπν κνξηνδόηεζήο ηνπο θιπ δεηήκαηα. 3) Αξηζκ. 6000/2-234-γ/ ΚΥΑ «Πξνζόληα, πξνϋπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θαη έληαμεο δεκνηηθώλ αζηπλνκηθώλ ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία» (ΦΔΚ Β 2631/ ) 2

3 Δπίζεο: - Η αξηζκ. ΓΙΠΙΓ/Β.2/Γ/83/νηθ.32170/ Δγθύθιηνο ηνπ Υπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Οδεγίεο γηα ηελ θηλεηηθόηεηα ησλ Γεκνηηθώλ Αζηπλνκηθώλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζε δηαζεζηκόηεηα». - Η αξηζκ. ΓΙΓΑΓ/Φ.34/42/νηθ.33906/ Δγθύθιηνο ηνπ Υπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Έιεγρνο λνκηκόηεηαο πηπρίσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνζσπηθνύ κεηξώνπ ησλ ππαιιήισλ» Β. ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ Β1. Γενικά επί ηης ακολοσθηηέας διαδικαζίας Με ηηο σο άλσ (ίδ.ζρεη. α/α 1 λνκηθνύ πιαηζίνπ) Υπνπξγηθέο απνθάζεηο πεξί ζέζεο ππαιιήισλ ζε δηαζεζηκόηεηα, ιόγσ θαηάξγεζεο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο θαη δηαδηθαζίαο κεηάηαμεο/κεηαθνξάο απηώλ θαζηεξώλεηαη ε επηινγή ησλ αληίζηνηρσλ ππαιιήισλ, θαηόπηλ αμηνιόγεζεο θαη αληηθεηκεληθήο κνξηνδόηεζεο ησλ πξνζόλησλ ηνπο, ηππηθώλ θαη νπζηαζηηθώλ, ζπλεθηηκσκέλεο ηεο εξγαζηαθήο θαη δηνηθεηηθήο εκπεηξίαο θαζώο θαη ηεο εξγαζηαθήο απόδνζεο. Αθνινύζσο, κε ηελ αξηζκ / Αλαθνίλσζε (Αξηζκ. Αλαθνίλσζεο 5/2013) ηνπ Υπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θιήζεθαλ νη ππάιιεινη ησλ Γήκσλ πνπ αλήθαλ ζηνπο θιάδνπο ΠΔ, TE θαη ΓΔ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη είραλ ηεζεί ζε δηαζεζηκόηεηα θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4172/2013 (Α 167), λα ππνβάινπλ, εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο σο άλσ απόθαζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ζηηο Γηεπζύλζεηο Γηνηθεηηθνύ/Πξνζσπηθνύ ησλ Γήκσλ ζηνπο νπνίνπο θαηείραλ νξγαληθή ή πξνζσπνπαγή ζέζε, Αίηεζε Υπεύζπλε Γήισζε γηα ηε κεηάηαμή ηνπο κε ζεηξά πξνηίκεζεο ζηνπο θνξείο πνπ επηζπκνύλ λα κεηαηαρζνύλ, θαζώο θαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ηπρόλ δελ πεξηιακβάλνλην ζηα πξνζσπηθά ηνπο κεηξώα. Σηελ σο άλσ Αλαθνίλσζε πεξηιακβάλνληαλ αλαιπηηθνί Πίλαθεο κε ηνπο θνξείο ππνδνρήο, ηνλ αξηζκό ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα δηαηίζελην ζε θάζε θνξέα αλά θαηεγνξία, θιάδν ή θαη εηδηθόηεηα θαζώο θαη ηα απαηηνύκελα γηα θάζε ζέζε θαη θνξέα πξνζόληα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππαιιήισλ. Σηε ζπλέρεηα, νη Γηεπζύλζεηο Γηνηθεηηθνύ/Πξνζσπηθνύ ησλ Γήκσλ, εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Αηηήζεσλ ππεύζπλσλ Γειώζεσλ ησλ ππαιιήισλ, θαινύληαλ λα ζπληάμνπλ κε επζύλε ηνπο πίλαθεο ζπλδξνκήο θξηηεξίσλ ησλ σο άλσ ππαιιήισλ θαη λα ηνπο απνζηείινπλ ζην ΑΣΔΠ, εληόο ηεο ίδηαο σο άλσ δεθαήκεξεο πξνζεζκίαο, πξνθεηκέλνπ νη ππάιιεινη λα δηαηεζνύλ θαη ηνπνζεηεζνύλ ζηνπο θνξείο ππνδνρήο ηεο παξνύζαο Αλαθνίλσζεο. Β.2 Παραλαβή αιηήζεων από ηο Γήμο Αμαροσζίοσ και καηατώρηζη ασηών ζηην ηλεκηρονική εθαρμογή ηοσ ΑΣΔΠ. Σην πιαίζην δηελέξγεηαο ηεο παξνύζαο επηζεώξεζεο-ειέγρνπ, ην θιηκάθην αλέηξεμε ζηνπο Τειηθνύο Πίλαθεο Γηάζεζεο Υπαιιήισλ θαηεγνξίαο ΠΔ, όπσο απηνί ήηαλ αλαξηεκέλνη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΑΣΔΠ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ηνπο πξώελ Γεκνηηθνύο Αζηπλνκηθνύο πνπ κνξηνδνηήζεθαλ, κεηαμύ ησλ άιισλ πξνζόλησλ ηνπο θαη σο απόθνηηνη ηεο Δζληθήο Σρνιήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ή ηεο Δζληθήο Σρνιήο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαηά ηε δηαδηθαζία δηαζεζηκόηεηαο-θηλεηηθόηεηαο απηώλ. Σπγθεθξηκέλα, εληνπίζηεθαλ πέληε (5) ηέηνηεο πεξηπηώζεηο πξώελ Γεκνηηθώλ Αζηπλνκηθώλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιεγόηαλ θαη νη Παλαγησηίδεο Ισάλλεο ηνπ 3

4 Γεσξγίνπ θαη Σθαξιάηνο Γεκνζζέλεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ησλ νπνίσλ θνξέαο απαζρόιεζεο ήηαλ ν Γήκνο Ακαξνπζίνπ. Δηδηθόηεξα, βάζεη ηνπ «Τειηθνύ Αιθαβεηηθνύ Δληαίνπ Πίλαθα κε ηε βαζκνινγία ησλ Υπαιιήισλ γηα κεηάηαμε/κεηαθνξά ζην πιαίζην ηεο Αλαθνίλσζεο 5/2013 Κιάδνπ/Δηδηθόηεηαο ΠΔ ή ΤΔ Γηνηθεηηθνύ, κε Κσδ.2927» ηνπ ΑΣΔΠ, νη Παλαγησηίδεο Ισάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ θαη Σθαξιάηνο Γεκνζζέλεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ θέξνληαλ λα κνξηνδνηνύληαη, κεηαμύ άιισλ, γηα ηελ απνθνίηεζή ηνπο από ηελ ΔΣΓΓ ή ΔΣΤΑ θαη γηα ηνλ ηξόπν εηζαγσγήο ηνπο ζηε δεκόζηα δηνίθεζε-εηζαγσγηθόο δηαγσληζκόο ζηελ ΔΣΓΓ ή ΔΣΤΑ, κε ηξηαληαπέληε (35) κόξηα, ιακβάλνληαο ζπλνιηθά 54,38 θαη 56,94 κόξηα, αληίζηνηρα. Σεκεηώλεηαη όηη, όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα απνηίκεζεο ησλ πξνζόλησλ ηνπ πξνζσπηθνύ θαηεγνξίαο ΠΔ, πνπ βξηζθόηαλ ζε πξόγξακκα θηλεηηθόηεηαο θαη ηνλ ηξόπν κνξηνδόηεζήο ηνπο δηαιακβάλνληαλ αλαιπηηθά, ζηηο νηθείεο Υ.Α θαη ζηελ αξηζκ.γιπιγγ/β2/γ/10/νηθ.22738/ Δγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ ΓΙ.Μ&Η.Γ, κε ζέκα «Πξόγξακκα Κηλεηηθόηεηαο λ.4172/2013», ζύκθσλα κε ηα νπνία νη ππνςήθηνη θαηεγνξίαο ΠΔ κνξηνδνηνύληαλ, κεηαμύ άιισλ, γηα ηελ απνθνίηεζή ηνπο από ηελ ΔΣΓΓ ή ΔΣΤΑ κε πέληε (5) κόξηα ζην θξηηήξην «ηππηθά πξνζόληα» (Κεθ.Α Δγθπθιίνπ, ζει.3) θαη κε ηξηάληα (30) κόξηα ζην θξηηήξην «ηξόπνο εηζαγσγήο ζηε δεκόζηα δηνίθεζε-εηζαγσγηθόο δηαγσληζκόο ζηελ ΔΣΓΓ ή ΔΣΤΑ» (Κεθ.Α Δγθπθιίνπ, ζει.6). Δπηζεκαίλεηαη όηη από ηα ζηνηρεία πξόζιεςεο δεκνηηθώλ αζηπλνκηθώλ ζε Γήκνπο ηνπ Ν.Αηηηθήο πνπ ηεξνύλην ζην ΣΔΔΓΓ θαη ηα νπνία είραλ ζπγθεληξσζεί ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ 1 εγθπξόηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ππέβαιαλ νη επηηπρόληεο ζε αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνύο πιήξσζεο ζέζεσλ εηδηθνύ έλζηνινπ πξνζσπηθνύ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα: Οη σο άλσ αλαθεξόκελνη, Παλαγησηίδεο Ισάλλεο θαη Σθαξιάηνο Γεκνζζέλεο, είραλ ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκό πξόζιεςεο Γεκνηηθώλ Αζηπλνκηθώλ, έηνπο 2008, γηα ηελ θαηεγνξία ΠΔ, σο απνθνηηήζαληεο από ηε Σηξαηησηηθή Σρνιή Δπειπίδσλ θαη είραλ δηνξηζηεί σο επηηπρόληεο ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ. Από νπδέλ ζηνηρείν ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό πξνέθππηε πηζηνπνηεηηθό απνθνίηεζήο ηνπο από ηελ ΔΣΓΓ ή ηελ ΔΣΤΑ. Καηόπηλ ηνύηνπ, ην θιηκάθην κεηέβε ζηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ θαη παξέιαβε από ηε Γ/λζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη Γηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ ηηο από Αηηήζεηο-Υπεύζπλεο Γειώζεηο ησλ σο άλσ πξώελ δεκνηηθώλ αζηπλνκηθώλ, κε ηηο νπνίεο απηνί είραλ εθδειώζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία κεηάηαμεο/κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ ζε λέεο ππεξεζίεο ππνδνρήο (άξζξν 91 λ. 4172/2013) κε ηα επηζπλαπηόκελα ζε απηέο δηθαηνινγεηηθά (πνπ ηπρόλ δελ πξνέθππηαλ από ην πξνζσπηθό κεηξών ησλ αλσηέξσ). Από ηνλ έιεγρν πνπ αθνινύζεζε ζηηο ελ ιόγσ Αηηήζεηο-Υπεύζπλεο Γειώζεηο ησλ αλσηέξσ πξώελ δεκνηηθώλ αζηπλνκηθώλ, πξνέθπςε όηη ζην δεμί κέξνο ησλ αηηήζεσλ ζην πεδίν (1.5) πνπ αθνξνύζε ζηελ «Απνθνίηεζε από ηελ ΔΣΓΓ ή ΔΣΤΑ» (ην νπνίν θαηά ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ζπκπιεξώλεηαη θαηόπηλ ειέγρνπ από ηελ Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ/Πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ) ήηαλ δεισκέλν ην πξνζόλ απηό, όπσο επίζεο θαη ζην πεδίν (3.1) πνπ αθνξνύζε ζηνλ «Δηζαγσγηθό δηαγσληζκό ζηελ ΔΣΓΓ ή ΔΣΤΑ». Δπίζεο, κεηαμύ ησλ ζπλεκκέλσλ ζηηο αηηήζεηο δηθαηνινγεηηθώλ, βξέζεθαλ Πηζηνπνηεηηθά Σπνπδώλ ηεο Σηξαηησηηθήο Σρνιή Δπειπίδσλ ζπλνδεπόκελα κε ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία κε γεληθό βαζκό απνθνίηεζεο 88,97 γηα ηνλ Σθαξιάην 1 Δληνιή Δπηζεώξεζεο-Διέγρνπ κε Α.Π. ΣΔΔΓΓ/Φ.2/98/8991/

5 Γεκνζζέλε θαη 87,65 γηα ηνλ Παλαγησηίδε Ισάλλε, ρσξίο όκσο λα βξεζνύλ Πηζηνπνηεηηθά Απνθνίηεζεο από ηελ ΔΣΓΓ ή ΔΣΤΑ. Ωζηόζν, κεηαμύ ησλ επηζπλαπηόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ Αίηεζε-Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ Σθαξιάηνπ Γεκνζζέλε βξέζεθε ε αξηζκ. ΓΙΠΙΓΓ/Β2/Γ/85/32184,28413/ «Απάληεζε ζε εξώηεκα πνιίηε ζρεηηθά κε ηε κνξηνδόηεζε ζε θαζεζηώο δηαζεζηκόηεηαο» ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Υπνπξγείνπ ΓI.Μ.&Η.Γ. πξνο ηνλ αλσηέξσ, ε νπνία δηεπθξηλίδεη όηη: «Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ αξ. πξση. ΓΙΠΙΓΓ/Β.2/Γ/10/νηθ.22738/ εγθύθιην πνπ εμέδσζε ε Υπεξεζία καο κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα κόξηα πνπ ιακβάλνπλ νη ππάιιεινη αλάινγα κε ηνλ ηξόπν εηζαγσγήο ηνπο ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε αλαθέξεηαη όηη: Σηελ πεξίπησζε πνπ ππάιιεινο, κεηά ην δηνξηζκό ηνπ ζην Γεκόζην, ζπκκεηείρε εθ λένπ ζε δηαδηθαζία πξόζιεςεο θαη δηνξίζηεθε ζε άιινλ θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ, ε κνξηνδόηεζε πνπ ζα ιεθζεί ππόςε αληηζηνηρείηαη κε ηνλ απζηεξόηεξν ηξόπν εηζαγσγήο, πνπ είλαη επλντθόηεξνο γηα ηνλ ππάιιειν Άπνςε ηεο Υπεξεζίαο καο είλαη όηη, ζηελ πεξίπησζή ζαο, ζα πξέπεη λα κνξηνδνηεζεί ν απζηεξόηεξνο ηξόπνο εηζαγσγήο, πνπ είλαη ν γξαπηόο δηαγσληζκόο (παλειιήληεο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηε Σρνιή Δπειπίδσλ), ν νπνίνο, ειιείςεη ζπγθεθξηκέλεο πξόβιεςεο ζηελ ππ αξηζκ. ΓΙΠΙΓΓ/Β.2/3/νηθ.22274/ (Β 1992) ππνπξγηθή απόθαζε, ζα κπνξνύζε λα αληηζηνηρεζεί κε ηνπο γξαπηνύο δηαγσληζκνύο ησλ παξαγσγηθώλ ζρνιώλ ΔΣΓΓ/ΔΣΤΑ κε δεδνκέλν όηη πξνζνκνηάδεη ηόζν ζε ζρέζε κε ηνλ ηξόπν εηζαγσγήο όζν θαη κε ην θαζεζηώο ησλ ζπνπδαζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηε Σρνιή (ιήςε απνδεκίσζεο από ην θξάηνο, θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, αλαγλώξηζε ρξόλνπ θνίηεζεο σο πξαγκαηηθή θαη ζπληάμηκε ππεξεζία)» (ε ππνγξάκκηζε δηθή καο) Αθνινύζσο, ε σο άλσ έληππε αίηεζε, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαηαρσξήζεθε ζε ειεθηξνληθή κνξθή από ηε Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ/Πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ηελ ππέβαιε ειεθηξνληθά ζην ΑΣΔΠ γηα ηα πεξαηηέξσ (ζύληαμε Πηλάθσλ Γηάζεζεο Πξνζσπηθνύ ζηνπο θνξείο θιπ). Δπηζεκαίλεηαη όηη ην σο άλσ αξηζκ. ΓΙΠΙΓΓ/Β2/Γ/85/32184,28413/ απαληεηηθό έγγξαθν ηνπ Γελ.Γξακκαηέα ηνπ Υ.ΓΙ.Μ.Η.Γ είρε σο απνδέθηε ηνλ Γ.Σθαξιάην, ν νπνίνο είρε ππνβάιεη θαη ην έγγξαθν εξώηεκα θαη θνηλνπνηείην ζηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ. Καηά ζπλέπεηα, επεηδή θαη ν Ι.Παλαγησηίδεο ήηαλ απόθνηηνο ηεο ΣΣΔ όπσο θαη ν Γ.Σθαξιάηνο, ζπλέηξερε θαη ζην πξόζσπό ηνπ ην ίδην σο άλσ πξνζόλ ηεο απνθνίηεζεο από ηελ ΔΣΓΓ ή ΔΣΤΑ, κε απνηέιεζκα ε αξκόδηα Γ/λζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ θαη Γηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ λα πξνβεί ζε αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ πξνβιεπόκελσλ ζην αξηζκ. ΓΙΠΙΓΓ/Β2/Γ/85/32184,28413/ απαληεηηθό έγγξαθν ηνπ Γελ.Γξακκαηέα ηνπ Υ.ΓΙ.Μ.Η.Γ. θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ι.Παλαγησηίδε. Αθνινύζσο, ν Ι.Παλαγησηίδεο δειώζεθε επίζεο σο απόθνηηνο ηεο ΔΣΓΓ ή ΔΣΤΑ θαη ε αληίζηνηρε δήισζε θαηαρσξήζεθε ζηελ ειεθηξνληθή ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΣΔΠ από ην Γήκν. Σύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα πξνθύπηεη όηη νη αξκόδηνη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ θαηά ηελ ειεθηξνληθή θαηαρώξεζε θαη δηαβίβαζε ησλ αηηήζεσλ ησλ Παλαγησηίδε Ισάλλε θαη Σθαξιάηνπ Γεκνζζέλε ζην ΑΣΔΠ, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θηλεηηθόηεηαο (κεηάηαμεο/κεηαθνξάο), αθνινπζώληαο αληίζηνηρεο νδεγίεο ηνπ αξκόδηνπ Υπνπξγείνπ ΓΙ.Μ.Η.Γ., πξνέβεζαλ ζε νξζή θαηαρώξεζε ησλ αθόινπζσλ βαζκνινγνύκελσλ θξηηεξίσλ: α) ηνπ ηππηθνύ πξνζόληνο 1.5 «Απνθνίηεζε από ηελ ΔΣΓΓ ή ΔΣΤΑ πνπ κνξηνδνηείηαη κε (5) κόξηα θαη β) ηνπ 2 Γήκνο Ακαξνπζίνπ Α.Π /

6 ηξόπνπ εηζαγσγήο ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε 3.1 «Δηζαγσγηθόο δηαγσληζκόο ζηελ ΔΣΓΓ ή ζηελ ΔΣΤΑ» πνπ αληηζηνηρεί ζε (30) κόξηα. Οη Παλαγησηίδεο Ισάλλεο θαη Σθαξιάηνο Γεκνζζέλεο ζπγθέληξσζαλ ζπλνιηθά 54,38 θαη 56,94 κόξηα αληίζηνηρα, κε απνηέιεζκα ην δηνξηζκό ηνπο ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ/Γελ. Γξακκαηεία Πιεζπζκνύ θαη Κνηλσληθήο Σπλνρήο (Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Κεληξηθνύ Τνκέα Αζελώλ). Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Η κνξηνδόηεζε ηνπ ηππηθνύ πξνζόληνο 1.5 «Απνθνίηεζε από ηελ ΔΣΓΓ ή ΔΣΤΑ θαη ηνπ ηξόπνπ εηζαγσγήο ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε 3.1 «Δηζαγσγηθόο δηαγσληζκόο ζηελ ΔΣΓΓ ή ζηελ ΔΣΤΑ» ησλ πξώελ δεκνηηθώλ αζηπλνκηθώλ Παλαγησηίδε Ισάλλε θαη Σθαξιάηνπ Γεκνζζέλε ζηνλ Τειηθό Αιθαβεηηθό Δληαίν Πίλαθα κε ηε βαζκνινγία ησλ Υπαιιήισλ γηα κεηάηαμε/κεηαθνξά ζην πιαίζην ηεο Αλαθνίλσζεο 5/2013 Κιάδνπ/Δηδηθόηεηαο ΠΔ ή ΤΔ Γηνηθεηηθνύ, κε Κσδ.2927 ηνπ, είλαη νξζή. ΟΙ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΔ ΔΛΔΓΚΣΔ Γ.Γ. Υ. ΚΟΤΚΑΚΗ (Δ.Δ.Γ.Γ) Δ. ΠΑΤΛΑΚΗ (Β.Δ.Δ.Γ.Γ). 6

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1) Όλα ηα Τποσργεία Πιεξνθνξίεο: Γ. Πνιπθξάηεο. ΘΔΜΑ: Οδηγίες για ηην πρώηη εθαρμογή ηοσ έργοσ «τεδιαζμός Περιγραμμάηων Θέζεων Δργαζίας»

Προς: 1) Όλα ηα Τποσργεία Πιεξνθνξίεο: Γ. Πνιπθξάηεο. ΘΔΜΑ: Οδηγίες για ηην πρώηη εθαρμογή ηοσ έργοσ «τεδιαζμός Περιγραμμάηων Θέζεων Δργαζίας» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ Γ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΘΔΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 153

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κώδ. : 101 76 FAX : 210 5235814 ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Πόξην Λάγνο 28/06/2013 Αξηζκ. Πξση.: 7076 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΧΝΙΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ/ΓΔΖ 1/2014. γηα ηε ζύλαςε ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ. ζε Πηαζκό Ξαξαγσγήο (ΑΖΠ) ηεο ΓΔΖ ΑΔ

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ/ΓΔΖ 1/2014. γηα ηε ζύλαςε ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ. ζε Πηαζκό Ξαξαγσγήο (ΑΖΠ) ηεο ΓΔΖ ΑΔ Παραγωγή Θ/ ΑΖΠ ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΑΠ - ΙΗΞΡΝΙ 6 ν ρηι Ξηνι/δαο - Θνδάλεο Ρόπνο, Ζκεξνκελία : ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΑ/ 06-02-14 Αξηζκ. Ξξση.: 594 ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ/Ζ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα 20-7-2015 ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ Αξηζ. Πξση.: 54807/8758 Γ/ΝΗ Γ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Μεηξώσλ θαη Πξνζσπηθνύ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

Απιθμόρ Έκθεζηρ 156/Α/2015 ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ-ΔΡΔΤΝΑ ΜΔ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗΝ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ

Απιθμόρ Έκθεζηρ 156/Α/2015 ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ-ΔΡΔΤΝΑ ΜΔ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗΝ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΓΙΑΦΘΟΡΑ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩN ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟ Απιθμόρ Έκθεζηρ 56/Α/205 ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ-ΔΡΔΤΝΑ ΜΔ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗΝ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΘΔΗ 306/Α/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΘΔΗ 306/Α/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΓΙΑΦΘΟΡΑ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Σαρ. Γ λζε : ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ Σαρ. Κώδηθαο : 270

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ.. Μνλήο Πεηξάθε 12-ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. : 11 5 21 Σει.: 7288130-131 Αξ.Πξση.Φ.471/8811 Αξ.ρ.: 2430 Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) Πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ελελήληα έμη (96)

Διαβάστε περισσότερα

Δγθρίζεθε από τελ Δπητροπή τοσ άρζροσ 4 παρ.4 τοσ Ν. 3613/2007

Δγθρίζεθε από τελ Δπητροπή τοσ άρζροσ 4 παρ.4 τοσ Ν. 3613/2007 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΩΜΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ Αρηζκός Έθζεσες 319/Α/2013 ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΗ469Β79-ΧΚΚ Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω Ζ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΔΡΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ ΣΖΝΟΤ Ν. Π. Γ. Γ.

ΑΔΑ: Β4ΛΗ469Β79-ΧΚΚ Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω Ζ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΔΡΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ ΣΖΝΟΤ Ν. Π. Γ. Γ. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΔΡΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ ΣΖΝΟΤ Ν. Π. Γ. Γ. Σ Ζ Ν Ο 842 00 Α.Φ.Μ.... : 090003084 Γ.Ο.Τ ΣΖΝΟΤ Αξηζκ. ηει.... : 22830-22256 & 29086 Αξηζκ. Fax... : 22830-22196 Ζιεθηξ. δ/λζε. : piietinou@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα, 27 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αξ. Πξση. : 481 Σαρ. Γηεχζπλζε Σαρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν FAΥ E-mail :

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Μαξνύζη 14-1-2010

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Μαξνύζη 14-1-2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Μαξνύζη 14-1-2010 ΣΜΗΜΑΣΑ Α θαη Β Αξ.Πξση.Βαζκόο Πξνηεξ. Φ.251/ 3138 /B6 ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ -----

Διαβάστε περισσότερα