ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 38035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ οικ./ κοι νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οι κονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 2098/ τ.β ) Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας του Υπουρ γείου Δικαιο σύνης Κανονισμός σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1/488/ (ΦΕΚ Β 2176/ ) απόφασης της Επιτροπής Κεφα λαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ οικ. (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ οικ./ κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 2098/ τ.β ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 72 παρ. 2 και του άρθρου 78 του ν. 3659/2008, «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικα σιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 77/ /τ.Α ), β) του ν. 2643/1998, «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 220/ /τ.Α ), όπως ισχύει, γ) του άρθρου 20, παρ. 21, του ν. 2738/1999, «Συλλο γικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονι μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/ /τ.Α ), δ) του άρθρου 18, παρ. 6, του ν. 2768/1999, «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Πε ρίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου ΤΑΠ ΟΤΕ (ΕΔΕΚΤ ΟΤΕ ΑΕ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 273/ /τ.Α ), ε) του άρθρου 25 του ν. 3200/2003, «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοί κησης, ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 281/ /τ.Α ), στ) του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδο τικότητας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 44/ /τ.Α ), ζ) του ν. 2812/2000 «Κύρωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 67/ /τ.Α ) όπως τροποποιή θηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, η) του π.δ. 176/2004 «Διορισμός πολιτών της Ευρωπαϊ κής Ένωσης σε θέσεις δικαστικών υπαλλήλων της γραμ ματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών τους, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα Διοικητικά Δικαστήρια, των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του Γενικού Επι τρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ 146/ /τ.Α ) κατ εφαρμογή του ν. 2431/1996 «Διο ρισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΦΕΚ 175/ /τ.Α ), θ) των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98). 2. Την υπ αριθμ /Υ252/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/ τ.β ). 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.9/595/16147/ απόφαση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρ. 2 της υπ αριθμ. 33/2006 πράξης Υπουρ γικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 280/2006 τ.α ), για την έγκριση πλήρωσης εκατόν πενήντα έξι (156) κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων των πολιτικών και ποινι κών δικαστηρίων, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και ειδικότερα, ογδόντα (80) κενών θέσεων, Κατηγορίας ΠΕ, Κλάδου γραμματέων, τεσσάρων (4) κενών θέσεων, Κατηγορίας ΠΕ, Κλάδου Διοικητικού Οικονομικού, εβδομήντα (70) κενών θέσεων, Κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου γραμματέων

2 38036 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και δύο (2) κενών θέσεων, Κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου Διοι κητικού Λογιστικού. 4. Την υπ αριθμ. 2396/2004 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. 5. Την υπ αριθμ οικ./ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 2098/ τ.β ). 6. Την άμεση ανάγκη πλήρωσης των ως άνω υφιστα μένων κενών οργανικών θέσεων κατά την ισχύ της παρ.2 του άρθρου 72 του ν. 3659/ Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο γισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ οικ./ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 2098/ τ.β ) ως εξής: Η παρ.3α του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Η προκήρυξη περιλαμβάνει: α. Τον αριθμό κατά κατηγορία των προς πλήρωση κενών θέσεων λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του ν. 1648/1986». Η παρ.2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Ανακοίνωση της έκδοσης της προκήρυξης, που πε ριλαμβάνει τον αριθμό κατά κατηγορία των προς πλή ρωση κενών θέσεων, δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και μεταδίδεται υποχρεωτικά από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Ολόκληρη η προκήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης (www.ministryofjustice.gr). Τα παραρτήματα Α και Β καθώς και το υπόδειγμα της Αίτησης Υπεύθυνης Δήλωσης αποτελούν αναπό σπαστο μέρος της παρούσας». Η παρ.5 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία (1) μόνο αίτηση για όλες τις θέσεις της προκήρυξης της ιδίας κατηγο ρίας. Όλα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα κατά την προκήρυξη για την απόδειξη ορισμένων ιδιοτήτων του υποψηφίου, εφόσον στην προκήρυξη ορίζεται ότι πρέπει να συνυποβληθούν με την αίτηση, πρέπει απα ραιτήτως να επισυνάπτονται σ αυτήν, άλλως οι δηλού μενες ιδιότητες δεν λαμβάνονται υπόψη. Αν ο υποψήφιος παραλείψει να επισημάνει στην αίτη ση ιδιότητα του, βάσει της οποίας δικαιούται, κατά το άρθρο 3 (περίπτ. 4) της παρούσας απόφασης, ειδικής ευνοϊκής μεταχείρισης, δεν μπορεί να επικαλεσθεί την ιδιότητα αυτή μεταγενέστερα, έστω και αν έχει επισυνά ψει τα σχετικά δικαιολογητικά. Διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης γίνεται μόνο με την υποβολή εμπρόθεσμα νέας αίτησης που αντικαθιστά την προηγούμενη. Η υπο βολή ελλειπόντων δικαιολογητικών, έστω και συμπλη ρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη». Η παρ.2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ορίζεται ο Γραμματέας της Επιτροπής Διαγωνισμού με τον αναπληρωτή του, από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατηγορίας Π.Ε. Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού προαγόμενα σε ανώτερο βαθμό ή συνταξιοδοτούμενα εξακολουθούν να μετέχουν ως μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού». Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Μετά την παραλαβή των αιτήσεων, η Επιτροπή συ νέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτής, ελέγχει τις αιτήσεις και τα συνοδεύοντα αυτές δικαιο λογητικά και με αιτιολογημένη απόφασή της αποκλείει αυτούς που δεν έχουν τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό προσόντα. Η Επιτροπή καταρτίζει: α) πίνακα με τα ονοματεπώνυμα, κατά αλφαβητική σειρά, αυτών που έγιναν δεκτοί για συμμετοχή στο διαγωνισμό και β) πίνακα με τα ονοματεπώνυμα, κατά αλφαβητική σειρά, αυτών που αποκλείστηκαν. 2. Οι παραπάνω πίνακες τοιχοκολλούνται στο Κατά στημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιο σύνης. Για την τοιχοκόλλησή τους συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Αναρτώνται επίσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης». Η παρ.3 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «Το πρόγραμμα διενέργειας του διαγωνισμού που ορίζει την ακριβή ημέρα και ώρα έναρξης αυτού και υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής τοιχο κολλάται στο Κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συντάσσεται αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. Αναρτάται επίσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το άρθρο 10 συμπληρώνεται ως εξής: «1. Για την ΠΕ κατηγορία οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά στα παρακάτω μαθήματα: α) Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου, β) Στοιχεία Αστικού Δικαίου: 1. Γενικές αρχές, 2. Εμπράγματο Δίκαιο (Εμπράγματα δικαιώματα Μετα γραφή), 3. Κληρονομικό Δίκαιο (Διαθήκες Κληρονο μητήριο). γ) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου (Γενικό Μέρος: κεφ. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12) και Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας (πλην εκτάκτων διαδικασιών και εκτελέσεως). δ) Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (άρθρα 1 έως και 22) και Κώδι κας Δικαστικών Υπαλλήλων. 2. Για τη ΔΕ κατηγορία οι υποψήφιοι εξετάζονται γρα πτά στα παρακάτω μαθήματα: α) Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου, β) Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς και γ) Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (άρθρα 1 έως και 22) και Κώδι κας Δικαστικών Υπαλλήλων». Η παρ.3 του άρθρου 14 συμπληρώνεται ως εξής: «Η επίδοση σε κάθε μάθημα βαθμολογείται με τους βαθμούς Βαθμός ολικής ικανότητας του υποψηφί ου θεωρείται ο αριθμός που προκύπτει από το άθροισμα του βαθμού όλων των μαθημάτων διαιρούμενο δια του αριθμού αυτών. Μετά τη βαθμολόγηση των γραπτών η Επιτροπή κα ταρτίζει, με βάση το βαθμό ολικής ικανότητας, πίνακα κατάταξης με σειρά επιτυχίας των υποψηφίων που έλα βαν μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές δοκιμασίες πέντε (5)». Το άρθρο 15 αντικαθίσταται ως εξής: «Η συνέντευξη διενεργείται από την Επιτροπή του δια γωνισμού και καλείται αριθμός υποψηφίων τετραπλάσιος των προκηρυχθεισών θέσεων. Ο αριθμός αυτός προσαυ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ξάνεται με το σύνολο των υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο υποψήφιο που δικαιούται να κληθεί στη συνέντευξη βάσει της προηγούμενης παραγράφου. Η συνέντευξη βαθμολογείται με βαθμό 1 5. Με τη συνέντευξη αξιολογείται η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου και η δυνατότητά του να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων με την οποία συνδέεται αμέ σως η θέση που πρόκειται να καταλάβει. Ο βαθμός της συνέντευξης προστίθεται στο βαθμό ολικής ικανότητας του υποψηφίου και το άθροισμα απο τελεί το βαθμό επιτυχίας κάθε υποψηφίου». Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά τη βαθμολόγηση των γραπτών και τη διαδικα σία της συνέντευξης ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει μέρα και ώρα συνεδρίασης για τη έκδοση των αποτε λεσμάτων. Κατά τη συνεδρίαση αυτή καταρτίζεται ο πίνακας διο ριστέων ο οποίος περιλαμβάνει τους υποψηφίους κατά σειρά βαθμολογίας μέχρι του αριθμού των θέσεων που προκηρύχθηκαν και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η σειρά καθορίζεται από την Επιτροπή με κλήρωση η οποία διενεργείται παρουσία των υπό κλήρωση υποψηφίων προς τους οποίους απευ θύνεται σχετική πρόσκληση δύο (2) μέρες νωρίτερα. Η ημερομηνία και η ώρα της κλήρωσης γνωστοποιεί ται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και αναρτάται στο Κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συντάσσεται σχετικό πρακτικό». Το άρθρο 18 αντικαθίσταται ως εξής: «Η Επιτροπή διαβιβάζει στο ΑΣΕΠ τον πίνακα των αποτελεσμάτων μαζί με τα πρακτικά και τις αιτήσεις των υποψηφίων για έλεγχο, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 72 του ν. 3659/2008 (ΦΕΚ 77 Α ). Μετά την επα ναφορά του πίνακα από το ΑΣΕΠ η Επιτροπή προβαίνει στις διορθώσεις που τυχόν υποδεικνύει το ΑΣΕΠ και συντάσσει τον οριστικό πίνακα διοριστέων». Το άρθρο 19 «Δημοσίευση Πίνακα» αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Πίνακας διοριστέων μαζί με τα πρακτικά της Επι τροπής και τις αιτήσεις των υποψηφίων παραδίδονται από την Επιτροπή στη Διεύθυνση Λειτουργίας Δικαστη ρίων και Δικαστικών Λειτουργών η οποία μεριμνά για τη δημοσίευση του πίνακα διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για την τοιχοκόλλησή του στο Κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης και συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Αναρτάται επίσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης». Τέλος, τροποποιούνται οι Αιτήσεις Υπεύθυνες Δηλώ σεις για Πρόσληψη Δικαστικών Υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΔΕ όπως οι συνημμένες. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΛΕΓΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

4 38038 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 38039

6 38040 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (2) Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Κοινού Υπηρεσιακού Συμ βουλίου Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιο σύνης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 159 παρ. 2 9, 160, 161, 162 και 169 παρ.4 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α 26). β) Του άρθρου 36 παρ.4 του ν. 2915/2001 «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικα στηρίων και λοιπές δικονομικές και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 109). γ) Του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ Α 196). δ) Του άρθρου 40 παρ.β4 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ Α 81). ε) Του π.δ. 36/2000 (ΦΕΚ Α 29) «Οργανισμός του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. στ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). ζ) Των άρθρων 36 παρ.1 και 43 του π.δ. 410/1988 «Κω δικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμε νης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανι σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 191) και η) Του π.δ. 354/1997 «Διατήρηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημο σίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 239). 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.11/818/οικ.12889/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης. 3. Τις αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης υπ αριθμ: α) / «Σύσταση Συγκρότηση Πρωτοβαθ μίου Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ αρμο διότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ Β 883) και β) / «Συγκρότηση του Πρωτοβαθμίου Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Νομικών Προσώ πων Δημοσίου Δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ Β 1472), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 11 του ν. 3260/ Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται νέα δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των νομικών προσώπων που υπάγονται στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ούτε του κρατικού προϋπολογισμού, γιατί το υπηρεσιακό συμβούλιο έχει ήδη συσταθεί και θα λειτουργεί σύμφωνα με την παρού σα συγκρότηση με ισάριθμα μέλη, αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης πενταμε λές Πρωτοβάθμιο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το προσωπικό, πλην των υπαλλήλων με βαθμό Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, όλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται στην αρ μοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως εξής: α.1) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο που λαμβάνεται μεταξύ πέντε (5) εν ενεργεία προϊσταμένων Διεύθυνσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κοινού υπηρεσιακού συμβουλίου και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, ο οποίος ορίζε ται πρόεδρος του Κοινού υπηρεσιακού συμβουλίου. α.2) Δύο (2) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α και ενός (1) τουλάχιστον έτους άσκηση καθηκόντων προϊ σταμένου τμήματος, από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κοινού υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στο νομό Αττικής. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στο νομό Αττικής δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του Κοινού υπηρεσιακού συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός του νομού Αττικής που έχουν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο ως άνω εδάφιο. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι σύμ φωνα με τα ως άνω εδάφια, ορίζονται ως μέλη του Κοι νού υπηρεσιακού συμβουλίου, δύο (2) μόνιμοι υπάλληλοι με βαθμό Α και ενός (1) τουλάχιστον έτους άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κοινού υπηρεσιακού συμβουλίου με βαθμό Α. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση αιρετού μέλους του συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας. 2. Τα υπό στοιχείο α της παρ.1 της παρούσας τακτικά μέλη, ορίζονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. 3. Με την απόφαση του ορισμού των μελών του Κοι νού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται και ισάριθμοι αναπληρωτές αυτών. Ως αναπληρωτής του προέδρου, ορίζεται ένα εκ των υπό στοιχ.α.2 της παρ.1 τακτικών μελών. Στην περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του προέδρου, συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπλη ρωτής του προεδρεύοντος. 4. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά και ένα από τα αναπληρωματικά μέλη των οριζόμενων από τον Υπουρ γό Δικαιοσύνης, είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συ γκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό. 5. Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Νο μικού Προσώπου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζεται ως εισηγη τής ο προϊστάμενος της υπηρεσίας προσωπικού του Νομικού Προσώπου τα θέματα του οποίου εισάγονται προς συζήτηση ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προϊστάμενος προ σωπικού στο Νομικό Πρόσωπο, ο εισηγητής ορίζεται με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου. Η ιδιότητα του εισηγητή του υπηρεσιακού συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους. 6. Γραμματέας του Πρωτοβάθμιου Κοινού Υπηρεσια κού Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση του ορισμού των μελών, υπάλληλος από τα Nομικά Πρόσωπα που εδρεύουν στο νομό Αττικής και υπάγονται στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της παρούσας απόφασης με βαθμό τουλάχιστον Γ, με αναπληρωτή αυτού υπάλληλο με βαθμό τουλάχιστον Γ, των αυτών υπηρεσιών. 7. Η θητεία του Πρωτοβάθμιου Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου των ετών των οποίων ο τελευταίος αριθμός είναι άρ τιος.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Όταν το Πρωτοβάθμιο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 9. Τα μέλη του Πρωτοβάθμιου Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου που ορίσθηκαν σύμφωνα με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 1472), απόφαση συγκρότησης του Πρωτοβάθμιου Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την Οι υποθέσεις που εκκρεμούν στο υφιστάμενο Πρω τοβάθμιο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο και οι οποίες δεν θα έχουν κριθεί έως την , κρίνονται από το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκροτείται σύμ φωνα με την παρούσα απόφαση, χωρίς να απαιτείται νέα παραπομπή των υποθέσεων αυτών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ F Αριθμ (3) Κανονισμός σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ). ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 21 παρ. 6 και 22 παρ. 8 του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ΦΕΚ 59/Α / ». β) Την υπ αριθμ. 3223/ απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. γ) Τον Κανονισμό ΕΣΣΔ ΦΕΚ 730/τ.Β / δ) Το αριθμ. 1/2008 πρακτικό του Επιστημονικού Συμ βουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε το Νέο Κανονισμό Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ). Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού αναφέρονται στην οργάνωση των σπουδών στην Εθνική Σχολή Δη μόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) και αφορούν σε όλους τους μετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα στους εκπαιδευόμενους στην ΕΣΔΔ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 2 Διάρθρωση Σπουδών Η εκπαίδευση στην ΕΣΔΔ διακρίνεται σε τρεις δια δοχικές φάσεις: α. Την Κοινή Φάση Σπουδών, διάρκειας 4 μηνών. β. Την Ειδική Φάση Σπουδών κατά τμήμα εξειδίκευσης, συνολικής διάρκειας 13 μηνών. Κατά την Ειδική Φάση Σπουδών πραγματοποιείται η Πρακτική Εκπαίδευση των σπουδαστών διάρκειας 4 μηνών. γ. Φάση Προετοιμασίας Τοποθέτησης, διάρκειας 1 μηνός. Άρθρο 3 Κοινή Φάση Σπουδών 1. To πρόγραμμα της Κοινής Φάσης Σπουδών έχει σκοπό την παροχή γνώσεων και την υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση, που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση και απευθύνεται στους σπουδαστές όλων των τμημάτων. Στο πρόγραμμα της Κοινής Φάσης Σπουδών εντάσσο νται μαθήματα που αναφέρονται σε γνωστικά αντικεί μενα που καλλιεργούν τη διοικητική και διαχειριστική ικανότητα και διευρύνουν το πεδίο προβληματισμού ενός σύγχρονου διοικητικού στελέχους της Δημόσιας Διοίκησης. 2. Ανάλογα με τις ανάγκες και την ιδιαιτερότητα των μαθημάτων, το πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει σε μινάρια, εργαστήρια, ημερίδες, διαλέξεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις καθώς και την εκπόνηση εργασιών ή ασκή σεων ή άλλης μορφής εκπαίδευση. 3. Τα εργαστήρια που οργανώνονται προσφέρουν εφαρμοσμένη γνώση και εμπειρία και προσβλέπουν στην ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων σε συνδυα σμό με την ανάπτυξη των διοικητικών ικανοτήτων των σπουδαστών. Άρθρο 4 Ειδική Φάση Σπουδών 1. Κατά την Ειδική Φάση Σπουδών, οι σπουδαστές που έχουν τοποθετηθεί στα τμήματα εξειδίκευσης, παρακο λουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών του οικείου Τμήματος. Το Πρόγραμμα Σπουδών της Ειδικής Φάσης αποβλέπει στην εξειδικευμένη εκπαίδευση και επαγγελματική κα τάρτιση καθώς και στην προετοιμασία των σπουδαστών για τις θέσεις που προορίζονται. 2. Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης κάθε Τμήματος Εξειδί κευσης κατά την Ειδική Φάση Σπουδών αναπτύσσεται σε τέσσερις διαδοχικούς κύκλους εκπαίδευσης: i. Πρώτος κύκλος μαθημάτων εξειδίκευσης, διάρκειας 4 μηνών ii. Πρακτική εκπαίδευση, διάρκειας 4 μηνών iii. Δεύτερος κύκλος μαθημάτων εξειδίκευσης, διάρ κειας 3 μηνών iv. Κύκλος εκπόνησης και αξιολόγησης των τελικών εργασιών διάρκειας 2 μηνών. Τα μαθήματα, τα σεμινάρια, τα εργαστήρια καθώς και το περιεχόμενο και η διάρκειά τους, δυνατόν να καθορί ζονται κατ έτος, ανάλογα με τις ειδικότερες απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών. 3. Πρώτος Κύκλος Μαθημάτων Εξειδίκευσης α. Κατά τον πρώτο κύκλο μαθημάτων εξειδίκευσης, ανάλογα με τις ανάγκες και τον προσανατολισμό του κάθε τμήματος, το πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει μαθήματα, εργαστήρια, ημερίδες, διαλέξεις, εκπαιδευτι κές επισκέψεις και άλλες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι δυνατόν να

8 38042 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ανατίθεται στους σπουδαστές η εκπόνηση εργασιών και ασκήσεων. β. Τα μαθήματα εξειδίκευσης, ανάλογα με την κα τεύθυνση εξειδίκευσης των σπουδαστών, παρέχουν τις αναγκαίες γνώσεις και υποστηρίζουν τις απαιτή σεις σε θεωρητική κατάρτιση και δεξιότητες. Τα ερ γαστήρια που οργανώνονται κατά τον πρώτο κύκλο μαθημάτων εξειδίκευσης προσφέρουν εφαρμοσμένη γνώση και εμπειρία και προσβλέπουν στην ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων και διοικητικών ικανοτήτων των σπουδαστών. 4. Πρακτική Εκπαίδευση α. Η Πρακτική Εκπαίδευση πραγματοποιείται κατά την Ειδική Φάση Σπουδών σε Φορείς, που καθορίζονται από την ΕΣΔΔ. O Επιστημονικά Υπεύθυνος κάθε τμήμα τος υποβάλλει εισήγηση προς τον Διευθυντή της ΕΣΔΔ σχετικά με τις υπηρεσίες της Πρακτικής Εκπαίδευσης και τους Εκπαιδευτές, οι οποίοι επιλέγονται κατά προ τίμηση από το Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπι κού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Οι προτάσεις που διαμορφώνονται, διαβιβάζονται στα οικεία Υπουργεία για την έκδοση απόφασης. Η συμμετοχή στην Πρακτική Εκπαίδευση του εκπαιδευομένου είναι υποχρεωτική. Οι σπουδαστές πριν την έναρξη της Πρακτικής Εκπαί δευσης αναλαμβάνουν να εκπονήσουν εργασία με θέμα σχετικό με επίκαιρο ζήτημα της Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο παρουσιάζουν κατά το δεύτερο κύκλο μαθημάτων εξειδίκευσης. Με απόφαση του Διευθυντή της ΕΣΔΔ ορίζεται ένας Οργανωτικά Υπεύθυνος Πρακτικής Εκπαίδευσης, ο οποίος μπορεί να είναι διαφορετικός ανά τμήμα εξει δίκευσης, και θα ασχολείται με το συντονισμό όλων των διοικητικών θεμάτων της Πρακτικής Εκπαίδευσης. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος κάθε τμήματος με τον Ορ γανωτικά Υπεύθυνο Πρακτικής συνιστούν τη Διμελή Επι τροπή της Πρακτικής Εκπαίδευσης, η οποία ασχολείται με όλα τα διοικητικά θέματα, την ανίχνευση αναγκών στον Δημόσιο Τομέα, την εξεύρεση θέσεων, την πραγ ματοποίηση συνεντεύξεων με τους σπουδαστές πριν από την τοποθέτησή τους, κ.λπ. β. Ο Εκπαιδευτής καταρτίζει Πρόγραμμα Πρακτικής του εκπαιδευομένου. Ο εκπαιδευόμενος έχει την ευθύνη να αποστείλει το Πρόγραμμα Πρακτικής Εκπαίδευσης στη Σχολή σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της τοποθέτησής του. γ. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης υπο βάλλονται στη Σχολή: Από τον Εκπαιδευτή: Το συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του εκπαιδευομένου (2 μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος). Το δελτίο παρακολούθησης πρακτικής εκπαίδευσης σπουδαστή (κάθε μήνα) Από τον εκπαιδευόμενο: Το συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο Ενδιάμεσης Αξιολόγησης Πρακτικής (2 μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος). δ. Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Εκπαίδευσης: Ο εκπαιδευόμενος ακολουθεί τους κανόνες λειτουρ γίας της Υπηρεσίας στην οποία ασκεί την Πρακτική του. Ο εκπαιδευόμενος επικοινωνεί με τη Διμελή Επι τροπή της Πρακτικής Εκπαίδευσης, ώστε να επιλύονται θέματα που αφορούν στην Πρακτική του. ε. Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήξη της Πρακτικής Εκπαίδευσης υπο βάλλονται στη Σχολή: Από τον Εκπαιδευτή: το Έντυπο Αξιολόγησης του εκπαιδευομένου. Από τον εκπαιδευόμενο: Το Έντυπο Αξιολόγησης Πρακτικής Εκπαίδευσης Η Έκθεση Πρακτικής Εκπαίδευσης Η Εργασία Πρακτικής Εκπαίδευσης στ. Οι εκθέσεις και οι εργασίες πρακτικής εκπαίδευ σης παρουσιάζονται ενώπιον του Τμήματος. Η αξιολό γηση της πρακτικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει α) την αξιολόγηση της έκθεσης πρακτικής εκπαίδευσης του σπουδαστή, β) την αξιολόγηση της εργασίας που του έχει ανατεθεί, η οποία γίνεται από τη Διμελή Επιτροπή της Πρακτικής Εκπαίδευσης, και γ) την αξιολόγηση του σπουδαστή από τον Εκπαιδευτή. 5. Δεύτερος Κύκλος Μαθημάτων Εξειδίκευσης α. Κατά το δεύτερο κύκλο μαθημάτων εξειδίκευσης, ανάλογα με τις ανάγκες και τον προσανατολισμό του κάθε τμήματος, το πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει σεμινάρια, μαθήματα, εργαστήρια, ημερίδες, διαλέξεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις και άλλες δραστηριότητες. β. Στο πλαίσιο των σεμιναρίων κάθε τμήματος ανατίθε ται στους σπουδαστές η εκπόνηση ατομικών ή συλλογικών εργασιών (έκτασης έως λέξεων/ ανά σπουδα στή), οι οποίες και παρουσιάζονται ενώπιον του Τμήματος. Με βάση την παρουσίαση των εργασιών, επιχειρείται ο εμπλουτισμός των γνώσεων, η εμβάθυνση και η σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα θεματικά αντικείμενα. γ. Τα θέματα των εργασιών που ανατίθενται στους σπουδαστές προς επεξεργασία συνδέονται με τις ανά γκες της Δημόσιας Διοίκησης και τις προτεραιότητες του εκάστοτε προγράμματος σπουδών της ΕΣΔΔ. δ. Επίσης, στο πλαίσιο του κύκλου αυτού πραγματο ποιείται ενώπιον κάθε τμήματος η παρουσίαση των Εκ θέσεων και Εργασιών Πρακτικής Εκπαίδευσης, οι οποίες αξιολογούνται από τη Διμελή Επιτροπή της Πρακτικής Εκπαίδευσης. 6. Κύκλος εκπόνησης και αξιολόγησης των τελικών εργασιών α. Με το πέρας του δεύτερου κύκλου μαθημάτων εξειδίκευσης ανατίθενται στους σπουδαστές οι τελικές εργασίες (έκταση της εργασίας από έως λέξεις). Για κάθε σπουδαστή ορίζεται ένας Επιβλέπων Καθηγητής. β. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της τελικής ερ γασίας οι σπουδαστές συμμετέχουν σε προγραμμα τισμένες συναντήσεις του Τμήματός τους. Με ευθύνη του Επιβλέποντα και του επιστημονικού υπευθύνου του Τμήματος, οι σπουδαστές συζητούν την πρόοδο των εργασιών και επιλύουν τυχόν προβλήματα που αντι μετωπίζουν. γ. Η αξιολόγηση της τελικής εργασίας πραγματο ποιείται από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή της ΕΣΔΔ. Στην Επιτροπή Αξιολόγησης της τελικής εργασίας συμμετέ * *

9 ΦΕΚ 2674 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χει ο Επιβλέπων την εργασία και δύο αξιολογητές, οι οποίοι προέρχονται από το Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού. 7. Όλες οι εργασίες κατατίθενται στη Σχολή σε ηλε κτρονική μορφή σύμφωνα με τις οριζόμενες προδια γραφές. Επίσης κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και στη βιβλιοθήκη του ΕΚΔΔΑ, όπου αρχειοθετούνται κατά εκπαιδευτική σειρά, τμήμα, σεμινάριο, σπουδαστή και έτος και είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η ΕΣΔΔ διατηρεί το δικαίωμα της δημοσίευσης, της διάθεσης και της με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίησης των εργασιών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Άρθρο 5 Ξένες Γλώσσες 1. Οι εκπαιδευόμενοι στην ΕΣΔΔ παρακολουθούν δύο ξένες γλώσσες, από τις οποίες η μία είναι υποχρεωτικά η αγγλική. 2. Η κατανομή σε τμήματα γίνεται με βάση το τμήμα εξειδίκευσης. Η διδασκαλία γίνεται σε ενιαίο επίπεδο για τη/ις γλώσσα/ες που βαθμολογούνται ανά τμήμα εξειδίκευσης. 3. Ως κύρια γλώσσα, ή κύριες γλώσσες για τα δίγλωσ σα τμήματα, θεωρείται/νται η/οι γλώσσα/ες με την/ις οποία/ες οι σπουδαστές έχουν εισαχθεί στην ΕΣΔΔ και αυτή συμμετέχει στη διαμόρφωση του βαθμού κάθε φάσης ως μάθημα. Άρθρο 6 Αξιολόγηση εκπαιδευομένων Αποφοίτηση 1. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στη Σχολή οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται και βαθμολογούνται στα μαθήματα, εργασίες και εργαστήρια, όπως αυτά ορίζο νται από το Πρόγραμμα Σπουδών. 2. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από ένα (1) έως δέκα (10). Ο βαθμός για κάθε μάθημα, σεμινάριο ή ερ γασία, μπορεί να είναι ακέραιος ή/και δεκαδικός μέχρι δύο δεκαδικά. 3. Αναβαθμολόγηση μαθημάτων, εργασιών και εργα στηρίων δεν επιτρέπεται. Η βαθμολογία των φάσεων εκπαίδευσης και της τελικής εργασίας ανακοινώνεται με απόφαση του Διευθυντή της ΕΣΔΔ και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής. 4. Η σειρά αποφοίτησης ανά τμήμα καθορίζεται από τον τελικό βαθμό αποφοίτησης, ο οποίος συντίθεται από: i. Το βαθμό της Κοινής Φάσης Σπουδών υπολογιζόμενο με συντελεστή 25%. ii. Το βαθμό των σεμιναριακών εργασιών του δεύτερου κύκλου των μαθημάτων εξειδίκευσης και το βαθμό της Πρακτικής Εκπαίδευσης με συντελεστή 15%. iii. Το βαθμό των μαθημάτων και εργαστηρίων του πρώτου και δεύτερου κύκλου μαθημάτων εξειδίκευσης με συντελεστή 45%. iv. Το βαθμό της τελικής εργασίας με συντελεστή 15%. 5. Τα μαθήματα και τα εργαστήρια της Κοινής Φά σης έχουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας. Ο βαθμός τόσο της Κοινής Φάσης Σπουδών (i) όσο και των μα θημάτων και εργαστηρίων του πρώτου και δεύτερου κύκλου μαθημάτων εξειδίκευσης (iii) υπολογίζεται από το μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθημάτων και των εργαστηρίων που διδάσκονται στην αντίστοιχη φάση σπουδών, συμπεριλαμβανομένων και των ξένων γλωσσών. Ορισμένα εργαστήρια αξιολογούνται με επάρκεια, η οποία αναφέρεται σε Έκθεση Προόδου και λαμβάνει υπόψη τη συμμετοχή και την απόδοση του σπουδαστή σε ατομικές ή ομαδικές εργασίες καθώς και την πα ρουσίαση αυτών. Για τα εργαστήρια αυτά απαιτείται εισήγηση του Επιστημονικά Υπευθύνου του Τμήματος και απόφαση από το Διευθυντή της ΕΣΔΔ. 6. Με απόφαση του Διευθυντή της ΕΣΔΔ προσδιο ρίζεται το ποσοστό συμμετοχής των βαθμών των σε μιναριακών εργασιών του δεύτερου κύκλου των μα θημάτων εξειδίκευσης και του βαθμού της Πρακτικής Εκπαίδευσης (ii). 7.α. Για τους εκπαιδευόμενους των Τμημάτων στα οποία απαιτείται μία ξένη γλώσσα για την εισαγωγή τους στην ΕΣΔΔ, ο βαθμός της μίας από τις δύο γλώσσες του Προγράμματος που παρακολουθούν (κύρια γλώσσα) υπο λογίζεται ως βαθμός μαθήματος τόσο στην Κοινή Φάση Σπουδών (i) όσο και ως βαθμός μαθήματος στην Ειδική Φάση Σπουδών (μαθήματα και εργαστήρια του πρώτου και δεύτερου κύκλου μαθημάτων εξειδίκευσης iii). Η βαθ μολογία της δεύτερης γλώσσας που παρακολουθούν δεν λαμβάνεται υπόψη στη βαθμολογία, συμπεριλαμβάνεται ωστόσο στον ατομικό φάκελο των εκπαιδευομένων, όπου αναφέρεται το επίπεδο γλωσσομάθειας. β. Για τους εκπαιδευόμενους στα τμήματα στα οποία απαιτούνται δύο ξένες γλώσσες για την εισαγωγή τους στην ΕΣΔΔ, ο βαθμός κάθε ξένης γλώσσας του Προ γράμματος που παρακολουθούν υπολογίζεται ως βαθ μός μαθήματος τόσο στην Κοινή Φάση Σπουδών (i) όσο και ως βαθμός μαθήματος στην Ειδική Φάση Σπουδών (μαθήματα και εργαστήρια του πρώτου και δεύτερου κύκλου μαθημάτων εξειδίκευσης iii). 8. Εκπαιδευόμενος που ολοκλήρωσε το πλήρες πρόγραμ μα σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ., χαρακτηρίζεται, με βάση τον τελικό του βαθμό και κατατάσσεται σε τρεις βαθμίδες: Πρώτη βαθμίδα: Αριστούχος αποφοιτήσας (βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 8,5), Δεύτερη βαθμίδα: Επιτυχώς αποφοιτήσας (βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 5 και μικρότερος του 8,5) και Τρίτη βαθμίδα: Φοιτήσας (βαθμός μικρότερος του 5) Άρθρο 7 Διδακτικό Προσωπικό 1. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, πέραν της παροχής διδακτικού έργου συμμετέχουν στον σχεδια σμό και την αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών καθώς και στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εκπονούμενων από τους σπουδαστές εργασιών. 2. Το διδακτικό προσωπικό έχει την ευθύνη να προε τοιμάζει και να καταθέτει στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος, ολοκληρωμένο φάκελο που περιλαμβάνει γενική και ειδική βιβλιογραφία, νομοθετικά και κανονι στικά κείμενα, εκθέσεις, άρθρα, σημειώσεις, υλικό προς επεξεργασία ή άλλο συνοδευτικό υλικό που κρίνεται αναγκαίο για την υποστήριξη των μαθημάτων, σεμινα

10 38044 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρίων ή εργαστηρίων. Επίσης έχει ευθύνη εντός εύλογου διαστήματος να βαθμολογήσει τα γραπτά των εξετά σεων και να τα παραδώσει στο γραφείο του Διευθυντή της Σχολής. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Άρθρο 8 Υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων 1. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την υποχρέωση να παρακο λουθούν και να συμμετέχουν ανελλιπώς στο πρόγραμμα σπουδών. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις εκπαι δευτικές επισκέψεις, διαλέξεις, ημερίδες και κάθε άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα που ορίζει η ΕΣΔΔ. Η απου σία από τα μαθήματα, τα σεμινάρια, τις εξετάσεις και τη γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία, δεν δικαιολογείται. 2. Οι σπουδαστές υποχρεούνται να υποβάλλουν στις οριζόμενες προθεσμίες κάθε είδους εργασία που τους ανατίθεται. 3. Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου 9 μετά την πάροδο των οριζομένων προθεσμιών ουδεμία εργασία γίνεται δεκτή. Για εργασία η οποία αδικαιολογήτως δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, καθώς και σε περιπτώ σεις δολίευσης κατά την εξεταστική διαδικασία και την συγγραφή των τελικών εργασιών, ο εκπαιδευόμενος, πέραν των οριζόμενων στο άρθρο 12 του παρόντος, βαθμολογείται με μηδέν (0). 4. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την υποχρέωση συμμόρ φωσης με τους Κανόνες λειτουργίας της ΕΣΔΔ και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του ΕΚΔΔΑ. Άρθρο 9 Άδειες από τα μαθήματα και τις εξετάσεις 1. Εκπαιδευόμενος ο οποίος δε συμμετέχει αποδε δειγμένα για λόγους υγείας, μητρότητας ή άλλης αιτίας στο 40% του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας κάθε εκπαιδευτικής φάσης, υποχρεούται να επαναλάβει τα μαθήματα της φάσης αυτής με την επόμενη εκπαι δευτική σειρά, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να συνεχί σει την εκπαιδευτική διαδικασία της σειράς του. Μέχρι την έναρξη της αντίστοιχης φάσης σπουδών, οι ιδιώτες εκπαιδευόμενοι εργάζονται στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ως διοικητικοί υπάλληλοι και οι Δημόσιοι Υπάλληλοι επιστρέφουν στην υπηρεσία τους. 2. Εκπαιδευόμενος, ο οποίος δε συμμετέχει δικαιολο γημένα στην Πρακτική Εκπαίδευση για αριθμό ημερών μεγαλύτερο από το 1/3 της συνολικής διάρκειάς της έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει τον αριθμό των ημερών της κατά τη διάρκεια εκπόνησης των τελικών εργασιών και μέχρι του σταδίου τελικής αποφοίτησης. 3. Σε εξαιρετικές και πλήρως αιτιολογημένες περι πτώσεις, ο Διευθυντής της Σχολής μπορεί να χορηγεί άδεια απουσίας μιας ημέρας το μήνα. 4. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του εκ παιδευομένου από δοκιμασίες ορίζεται, με σχετική από φαση του Δ/ντή της Σχολής, νέα ημερομηνία εξέτασης σε εύλογο χρόνο από τη λήξη της απουσίας. Άρθρο 10 Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Η αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών γίνεται στο τέλος κάθε φάσης ή κύκλου σπουδών από τον Επι στημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος. Για την αξιολόγηση συνυπολογίζονται και οι αξιολογήσεις των σπουδαστών, οι οποίοι συμπληρώνουν σχετικό έντυπο, οι αξιολογή σεις των διδασκόντων, καθώς και οι αξιολογήσεις της Πρακτικής Εκπαίδευσης. Για την τελική αξιολόγηση συνεκτιμώνται οι Εκθέσεις αξιολόγησης των Υπευθύνων Σπουδών και Έρευνας των τμημάτων και προγραμμάτων ξένων γλωσσών και πλη ροφορικής της ΕΣΔΔ. Άρθρο 11 Πειθαρχικό καθεστώς Πειθαρχικά όργανα 1. Οι εκπαιδευόμενοι υπάγονται στις πειθαρχικές δια τάξεις του παρόντος κανονισμού και στις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα που δεν έρχονται σε αντί θεση με τον κανονισμό αυτό. 2. Πέραν των οριζομένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα για τους σπουδαστές της Σχολής πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν: Η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Σπουδών και του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΣΔΔ. Η αδικαιολόγητη απουσία από τις εξετάσεις της Σχο λής, όπως και από όλες τις εκδηλώσεις της Σχολής. Η χρήση βοηθημάτων, όταν αυτό δεν προβλέπεται, ή προσωπικών σημειώσεων, η αλληλοβοήθεια και κάθε είδους δολίευση της εξεταστικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή της εκπόνησης και υποστήρι ξης της τελικής εργασίας, η οποία, επίσης, συνεπάγεται μηδένιση του γραπτού ή της τελικής εργασίας. Η μη συμμόρφωση του σπουδαστή με τους κανό νες της Υπηρεσίας στην οποία ασκεί την Πρακτική του Εκπαίδευση. Η μη αρμόζουσα συμπεριφορά προς τους διδάσκο ντες, καθώς και το επιστημονικό και διοικητικό προσω πικό της Σχολής ή του ΕΚΔΔΑ γενικότερα. Η με κάθε τρόπο παρακώλυση της εύρυθμης λει τουργίας του Προγράμματος Σπουδών, καθώς και κάθε δραστηριότητας που προγραμματίζει η Σχολή. 3. Πειθαρχικός προϊστάμενος για τους εκπαιδευόμε νους στην ΕΣΔΔ είναι ο Δ/ντής της. 4. Πειθαρχικά όργανα είναι ο Δ/ντής της ΕΣΔΔ και το οικείο πειθαρχικό συμβούλιο. Άρθρο 12 Πειθαρχικές Ποινές 1. Πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους εκπαι δευόμενους της ΕΣΔΔ είναι: Η έγγραφη επίπληξη Πρόστιμο μέχρι το 1/3 των μηνιαίων αποδοχών Πρόστιμο μέχρι και αποδοχών τριών μηνών Οριστική παύση 2. Ο Δ/ντής της ΕΣΔΔ μπορεί να επιβάλλει την ποινή της έγγραφης επίπληξης και πρόστιμο έως το ποσό του 1/3 των μηνιαίων αποδοχών. 3. Η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί για τα αδικήματα που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. 4. Το πειθαρχικό συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ ύστερα από εισήγηση του Δ/ντή της Σχολής και αποτελείται από:

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δύο Διδάσκοντες της Σχολής που έχουν την ιδιό τητα του καθηγητή ΑΕΙ, ΤΕΙ ή του μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου. Ένα μέλος του Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Συμ βουλίου που έχει την ιδιότητα του καθηγητή ΑΕΙ, ΤΕΙ ή του μονίμου Δημοσίου Υπαλλήλου. Έναν Υπεύθυνο Τμήματος ΕΣΔΔ και Έναν εκπρόσωπο των εκπαιδευομένων. Σε περίπτωση κατά την οποία ο σύλλογος των εκπαι δευομένων δεν ορίσει τον εκπρόσωπό του στο πειθαρ χικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη λήψη του σχετικού ερωτήματος το συμβούλιο συγκρο τείται νομίμως με τα υπόλοιπα μέλη του. 5. Η θητεία των μελών του πειθαρχικού συμβουλίου είναι διετής. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται ισάριθμοι αναπληρωτές των παραπάνω μελών, ως πρόεδρος δε της επιτροπής ορίζεται με την ίδια απόφαση ένα από τα μέλη του. Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος 1. Ο παρών κανονισμός ισχύει από τη δημοσίευσή του. 2. Αρμόδιο όργανο για την επίλυση θεμάτων που τυ χόν δεν αντιμετωπίζονται με τον παρόντα κανονισμό σπουδών είναι το Δ.Σ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α 3. Με τον παρόντα Κανονισμό αντικαθίσταται ο Κανο νισμός Σπουδών ΕΣΔΔ, με αριθμό 3223/ (ΦΕΚ 730/τ.Β / ). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2008 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (4) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1/488/ (ΦΕΚ Β 2176/ ) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαι αγοράς. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Απόφαση 15/493/ του Διοικητικού Συμβουλίου) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α 167/1991). 2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α 137). 3. Την υπ αριθμ. 1/488/ (ΦΕΚ Β 2176/ ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 4. Την συνεχιζόμενη αναταραχή στις διεθνείς αγορές. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδι κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ βερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98), αποφασίζει ομόφωνα: Άρθρο 1 Η ισχύς της υπ αριθμ. 1/488/ (ΦΕΚ Β 2176/ ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2 αυτής παρατείνεται έως την 31 Μαΐου Άρθρο 2 Ισχύς Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ

12 38046 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 730 9 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση νομίμων ορίων υπερωριακής εργασίας υπαλ λήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1900 14 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/23501/0022/2006 (Φ.Ε.Κ. 727/Β ) κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27797 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1923 18 Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 113321/Γ7 Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1246 24 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ETAIΡEIA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 261611 Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμο γή του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 «για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 892 22 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Κέντρου κατάλληλου για την εμφύτευ ση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 64 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 23 2 Φεβρουαρίου 2009 Προκήρυξη Αριθμ. 5223 οικ. Πλήρωσης εκατόν σαράντα οκτώ (48) κενών οργανι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 423 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 9 Μαρτίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3832 Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 159 10 Αυγούστου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4076 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 244 12 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.... 1 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 28 Δεκεμβρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3812 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32349 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2267 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους. 5 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 538 16 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωράριο, διακοπές και αργίες των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 600 8 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας Ιδι ωτικού Γραφείου Συμβούλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 224 5 Νοεμβρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3711 Ιδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1203 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 70 22 Απριλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3658 Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 564 1 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1205 13 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 629 25 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίω σης ασφαλιστικής ενημερότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 23 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου... 1 Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 262 23 Δεκεμβρίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3730 Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοο λούχα ποτά και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 957 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περί καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδι κασίας δωρεάν προμήθειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 156 3 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχει ρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 276 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός των ποσών των εξόδων κίνησης των Βουλευτών.... 1 Απαγόρευση χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 896 10 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία πραγματοποί ησης γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ματαίωση και επαναπροκήρυξη έξι (6) ανοικτών διε θνών διαγωνισμών για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα