ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"

Transcript

1 Έτος 2014 ΚΥΑ οικ. 017/ (ΦΕΚ 334/ τεύχος Β ) Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους για την εφαρμογή του Προγράμματος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 (A' 287) «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», 2.Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4223/2013 (A' 287) «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», 3.Το αριθ. 119/2013 Προεδρικό διάταγ μα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργ ών, Αναπληρωτών Υπουργ ών και Υφυπουργ ών» (Α' 13), 4.Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ30/ απόφασης του Πρωθυπουργ ού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργ ού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγ οράκου» (Β' 1628), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Υ38/ (Β' 2164) όμοια απόφαση..το γ εγ ονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογ ισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με: α) τη διαδικασία επιλογ ής των προς μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 β) τα αναγ καία δικαιολογ ητικά, γ) τα επιμέρους κριτήρια μοριοδότησης και δ) τον αριθμό των μορίων που αντιστοιχούν στα επιμέρους κριτήρια. Άρθρο 2 Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης για τη μετάταξη ή μεταφορά 1. Η μετάταξη μόνιμων υπαλλήλων και η μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργ ασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες των Οργ ανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων ΟΤΑ α' και β' βαθμού, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, ιδίως γ ια την κάλυψη υπηρεσιακών αναγ κών και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, γ ίνονται σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία των ειδικότερων ρυθμίσεων των επόμενων παραγ ράφων. 2.Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, το αίτημα που υποβάλει το αρμόδιο προς διορισμό όργ ανο του φορέα υποδοχής αποστέλλεται στο Υπουργ είο Εσωτερικών, εντός προθεσμίας οριζομένης από το Υπουργ είο Εσωτερικών, και προσδιορίζει ακριβώς τον αριθμό του αναγ καίου προσωπικού κατά κατηγ ορία, κλάδο και ειδικότητα (υφιστάμενη ή συναφή), τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που ο φορέας υποδοχής κρίνει απαραίτητα γ ια την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγ κης, και συνοδεύεται από αιτιολόγ ηση του αιτήματος, καθώς επίσης και από βεβαίωση ύπαρξης των αναγ καίων πιστώσεων. 3.Μετά τη συγ κέντρωση των αιτιολογ ημένων αιτημάτων των φορέων υποδοχής, εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από γ νώμη του ΑΣΕΠ, η Ανακοίνωση του Υπουργ είου Εσωτερικών που προβλέπεται στο εδάφιο β' της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4223/2013. Με την ανακοίνωση καθορίζονται: α) οι φορείς από τους οποίους δύναται να προέλθει προσωπικό προς μετάταξη/μεταφορά (φορείς προέλευσης), β) οι φορείς στους οποίους θα μεταταχθεί/μεταφερθεί το προσωπικό (φορείς υποδοχής)

2 γ) ο αριθμός των υπαλλήλων που θα μεταταγ εί/με- ταφερθεί σε κάθε φορέα ανά κατηγ ορία, κλάδο ή και ειδικότητα, δ) τα απαιτούμενα προσόντα. 4.Με την ίδια ανακοίνωση καλούνται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έκδοσή της, οι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται, να υποβάλουν Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση στην υπηρεσία προσωπικού του φορέα προέλευσης. Η χρήση προτυποποιημένων από το ΑΣΕΠ εντύπων αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων είναι υποχρεωτική γ ια όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία. Μαζί με την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει κάθε δικαιολογ ητικό απαραίτητο γ ια τη βαθμολόγ ηση των σχετικών κριτηρίων, ιδίως όταν αυτό δεν περιλαμβάνεται στον υπηρεσιακό του φάκελο. Με την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν, με σειρά προτίμησης, τους φορείς υποδοχής στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν ή να μεταφερθούν. Η επιλεγ είσα σειρά προτίμησης είναι δεσμευτική γ ια τον υπάλληλο..εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η υπηρεσία προσωπικού του φορέα προέλευσης συμπληρώνει τα έντυπα αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων των υπαλλήλων κατά το μέρος που της αναλογ εί (μεταφορά ορθών στοιχείων στις ειδικές στήλες των αιτήσεων), τα οποία κοινοποιεί στους ενδιαφερόμενους με σχετικό αποδεικτικό επίδοσης. Εν συνεχεία τάσσεται αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση ώστε όσοι υπάλληλοι αμφισβητούν την ορθότητα της αποτύπωσης των προσόντων τους να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης στοιχείων ενώπιον της υπηρεσίας προσωπικού του φορέα προέλευσης, η οποία τις εξετάζει εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την παραλαβή τους. Σε περίπτωση που κάνει αποδεκτή την αίτηση διόρθωσης στοιχείων, διορθώνει αναλόγ ως το σχετικό έντυπο της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης του υπαλλήλου. Τυχόν μη αποδεκτές αιτήσεις διόρθωσης στοιχείων διαβιβάζονται με την παράθεση ειδικής αιτιολογ ίας αυθημερόν στο ΑΣΕΠ. Κατόπιν και εντός της οριζόμενης στο εδάφιο ε' της παρ. 1 του ανωτέρω αρ. 30 του ν. 4223/2013 προθεσμίας, οι υπηρεσίες προσωπικού συντάσσουν και αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ πίνακες συνδρομής κριτηρίων όλων των μόνιμων και των με σχέση εργ ασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων τους, οι οποίοι υπέβαλαν εμπροθέσμως αίτηση γ ια τη μετάταξη/μεταφορά τους σύμφωνα με το Πρόγ ραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοι- κητικής κινητικότητας. Οι πίνακες συντάσσονται σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με ενιαίο λογ ισμικό που παρέχει γ ια το σκοπό αυτό το ΑΣΕΠ, κατά κατηγ ορία και κλάδο ή και ειδικότητα και βεβαιώνουν γ ια κάθε υπάλληλο που έχει υποβάλει αίτηση τη συνδρομή των κριτηρίων των Πινάκων Ι, II, III και IV του Παραρτήματος Α'της παρούσας. 6.Εντός προθεσμίας δέκα πέντε (1) ημερών από την παραλαβή του τελευταίου πίνακα συνδρομής κριτηρίων, το ΑΣΕΠ, κατ' αναλογία των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, με βάση τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων που έχει παραλάβει από τις υπηρεσίες προσωπικού των φορέων προέλευσης, εξετάζει τις τυχόν μη αποδεκτές αιτήσεις διόρθωσης στοιχείων και προβαίνει στη μοριοδότηση και εν γ ένει αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων. Κατόπιν εκδίδει: α) Πίνακα Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογ ίας ανά κατηγ ορία, κλάδο ή/και ειδικότητα και β) Ενιαίο Πίνακα Διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη τη μοριοδότηση, τις προτιμήσεις των υπαλλήλων και τις προς κάλυψη θέσεις στους φορείς υποδοχής. Πλήρωση κενών θέσεων από αδιάθετους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν τις έχουν συμπεριλάβει μεταξύ των προτιμήσεών τους, δεν επιτρέπεται. 7.Με μέριμνα του ΑΣΕΠ οι πίνακες κατάταξης και διάθεσης διαβιβάζονται στο Υπουργ είο Εσωτερικών το οποίο τους διαβιβάζει αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού των φορέων προέλευσης και των φορέων υποδοχής. 8.Για την ολοκλήρωση της μετάταξης απαιτείται η σύμφωνη γ νώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργ άνου του φορέα προέλευσης. Η γ νώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργ άνου του φορέα προέλευσης αποστέλλεται εντός προθεσμίας πέντε () ημερών από τη λήψη του Ενιαίου Πίνακα Διάθεσης του ΑΣΕΠ, στο φορέα υποδοχής και στον οικείο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης του φορέα υποδοχής, με κοινοποίηση στο Υπουργ είο Εσωτερικών. Εάν, εντός της προθεσμίας των πέντε () ημερών δεν εκδοθεί σύμφωνη ή αρνητική γ νώμη, τεκμαίρεται η σύμφωνη γ νώμη του φορέα προέλευσης γ ια την ολοκλήρωση της μετάταξης. Εάν γ ια τη μετάταξη του υπαλλήλου εκδοθεί εμπροθέσμως αρνητική γ νώμη του φορέα προέλευσης, αυτός διαγ ράφεται από τον Ενιαίο Πίνακα Διάθεσης καθώς και από τον Πίνακα Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογ ίας και με απόφαση του ΑΣΕΠ τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος στη σειρά κατάταξης αδιάθετος υπάλληλος ο οποίος συμπεριέλαβε μεταξύ των προτιμήσεών του τη συγ κεκριμένη θέση. Ο ανασυνταχθείς Ενιαίος Πίνακας Διάθεσης με τους αναπληρωματικούς επιλεγ έντες αποστέλλεται εκ νέου από το ΑΣΕΠ στο Υπουργ είο Εσωτερικών. 9.Ακολούθως, εντός προθεσμίας πέντε () ημερών από τη λήψη ή την τεκμαιρόμενη έκδοση της σύμφωνης γ νώμης του φορέα προέλευσης, εκδίδεται Απόφαση μετάταξης/μεταφοράς από το αρμόδιο προς διορισμό όργ ανο του φορέα υποδοχής. Η Απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του

3 οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 10.Τα επιμέρους κριτήρια μοριοδότησης γ ια την επιλογ ή του προσωπικού που μετατάσσεται ή μεταφέρεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 και ο αριθμός μορίων που αντιστοιχούν σε αυτά ανά κατηγ ορία υπαλλήλων παρατίθενται στους Πίνακες Ι, II και III του Παραρτήματος Α' της παρούσας. 11.Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπαλλήλων λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια μοριοδότησης που παρατίθενται στον Πίνακα IV του Παραρτήματος Α' της παρούσας. Άρθρο 3 Αρνητική μοριοδότηση πειθαρχικών ποινών Για την αξιολόγηση των υπαλλήλων για τη μετάταξη/ μεταφορά τους, λαμβάνονται υπόψη για την αρνητική μοριοδότηση αυτών οι πειθαρχικές ποινές γ ια τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πειθαρχικές αποφάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν διαγ ραφεί από το προσωπικό τους μητρώο σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Άρθρο 4 Παραρτήματα Τα προσαρτώμενα στην παρούσα απόφαση Παραρτήματα Α', Β' αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Άρθρο Έναρξη ισχύος Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ προς ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕΓΙΣΤΟ 42 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ x 0, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 (της ίδιας κατηγορίας με το βασικό τίτλο σπουδών) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΔΔ Η' ΤΗΝ ΕΣΤΑ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (μοριοδοτούνται μέχρι 2 ξένες γλώσσες) Συναφές με το αντικείμενο του Φορέα Συναφής με το αντικείμενο του φορέα Άριστη γ νώση 4 Πολύ καλή γνώση 3 Καλή γνώση 1 4 Γνώση Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογ ιστή Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ σε 1 μόριο βάθος δεκαετίας (ανά επιμορφωτικό πρόγραμμα και έως ) 2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΔΔ/ ΕΣΤΑ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡ. 18 ΤΟΥ Ν. 2190/

4 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ 3 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Για τα πρώτα δώδεκα 12 (12) έτη (αριθμός ετών x 1) Για τα επόμενα 10 έτη 8 (αριθμός ετών x 0,8) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Προϊσταμένου Γενικής 9 Διεύθυνσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Προϊσταμένου Τμήματος 4 Προϋπηρεσία σε φορείς Τοπικής (max 1 έτη x 1 μόριο 1 Αυτοδιοίκησης για κάθε έτος) 4. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ Πρόστιμο έως τις αποδοχές 12 μηνών - 10 Στέρηση δικαιώματος προαγ ωγ ής από έως έτη Στέρηση δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογ ής Προϊσταμένου οργ ανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από 1 έως έτη Αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργ ανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου γ ια τη θητεία ή το υπόλοιπό της - Υποβιβασμός έως 2 βαθμούς - Προσωρινή παύση από 3 έως 12 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών -30 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕΓΙΣΤΟ 4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΘΜΟΣ 20 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ x 1 ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Άριστη γ νώση 3 (μοριοδοτούνται μέχρι 2 ξένες Πολύ καλή γνώση 2 γλώσσες) Καλή γνώση 1 Γνώση Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογ ιστή Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ σε 1 μόριο 10 βάθος δεκαετίας (ανά επιμορφωτικό πρόγραμμα και έως 10) 2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡ. 18 ΤΟΥ Ν. 2190/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ 0 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Για τα πρώτα οκτώ (8) 8 έτη ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (αριθμός ετών x 1) Για τα επόμενα 10 έτη 4 (αριθμός ετών x 0,4) Προϊσταμένου 13 Διεύθυνσης Προϊσταμένου 10 Τμήματος

5 Προϋπηρεσία σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ Max 1 έτη (1 μόριο για κάθε έτος) 1 Πρόστιμο έως τις αποδοχές 12 μηνών - 10 Στέρηση δικαιώματος προαγ ωγ ής από 1-20 έως έτη Στέρηση δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογ ής Προϊσταμένου οργ ανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από 1 έως έτη Αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργ ανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου γ ια τη θητεία ή το υπόλοιπό της - Υποβιβασμός έως 2 βαθμούς Προσωρινή παύση από 3 έως 12 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕΓΙΣΤΟ 34 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΘΜΟΣ x 1,3 26 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Άριστη γ νώση 3 (μοριοδοτούνται μέχρι 2 ξένες Πολύ καλή γνώση 2 γλώσσες) Καλή γνώση 1 Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ σε 2 μόρια 2 βάθος δεκαετίας (έστω 1 πρόγ ραμμα) 2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡ. 18 ΤΟΥ Ν. 2190/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ 41 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Για τα πρώτα 10 έτη (αριθμός 20 ετών x 2) Για τα επόμενα 20 έτη 11 (αριθμός ετών x 0,) Προϋπηρεσία σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Max έτη (2 μόρια για κάθε έτος) 4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 20 Αριθμός προστατευομένων τέκνων Για κάθε τέκνο x 4 Μέγ ιστος αριθμός μοριοδοτούμενων τέκνων πέντε. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ Πρόστιμο έως τις αποδοχές 12 μηνών - 10 Στέρηση δικαιώματος προαγ ωγ ής από έως έτη - Υποβιβασμός έως 2 βαθμούς Προσωρινή παύση από 3 έως 12 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΑΜΟΣ 2 10

6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υπάλληλος με το χαμηλότερο συνολικό δηλωθέν οικογ ενειακό εισόδημα Για κάθε τέκνο x 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ι. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογ ητικά με τα οποία αποδεικνύεται η γ νώση ξένης γ λώσσας. Η γ νώση ξένης γ λώσσας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 28 του Π.Δ. 0/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει (ΦΕΚ 39/Α'). ΙΙ. Για τη διαπίστωση της γ νώσης χειρισμού Η/Υ εφαρμόζονται οι σχετικοί γ ια το διορισμό/πρόσληψη σε φορείς του δημόσιου τομέα τρόποι απόδειξης (άρθρο 26 του Π.Δ. 0/2001 όπως ισχύει). ΙΙΙ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Για την κατηγ ορία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογ ικής Εκπαίδευσης: Επικυρωμένη φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγ ράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογ ικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής γ ια τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. Για τους τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: όπου ως προσόν μετάταξης/μεταφοράς ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγ ραμμάτων Σπουδών Επιλογ ής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής «αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας» με το ζητούμενο από την ανακοίνωση, υπάλληλοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τίτλο που αναφέρεται ρητά (με την ονομασία του) στην ανακοίνωση, καλύπτεται δε από τους παραπάνω όρους (αντιστοιχία ή ταυτοσημία), υποχρεούνται να προσκομίσουν συγ χρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργ άνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγ ραμμάτων Σπουδών Επιλογ ής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγ ησε το εν λόγ ω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γ νωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την ανακοίνωση (Π.Δ.0/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε μεταγ ενέστερα). Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί η βεβαίωση αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη. Για τους τίτλους Τεχνολογ ικής Εκπαίδευσης: όπου ως προσόν μετάταξης/μεταφοράς ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγ ραμμάτων Σπουδών Επιλογ ής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή ΚΑΤΕΕ ή ναυτικών ακαδημιών της ημεδαπής αντίστοιχο κατά ειδικότητα με το ζητούμενο από την Ανακοίνωση, υπάλληλοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τίτλο που αναφέρεται ρητά (με την ονομασία του) στην ανακοίνωση, καλύπτεται δε από τους παραπάνω όρους (αντιστοιχία ή ταυτοσημία), υποχρεούνται να προσκομίζουν συγ χρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργ άνου του Τ.Ε.Ι. ή Προγ ραμμάτων Σπουδών Επιλογ ής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γ νωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την ανακοίνωση (Π.Δ. 0/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε μεταγ ενέστερα). Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί η βεβαίωση αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι υπάλληλοι που κατέχουν τίτλους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογ ικής Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.) στους οποίους δεν αναγ ράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ενδέχεται να ζητείται από την ανακοίνωση, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του Τμήματος που χορήγ ησε τον τίτλο σπουδών τους, από όπου να προκύπτει ότι παρακολούθησαν τα μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται από την ανακοίνωση. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγ νώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, γ ια την ισοτιμία, και αντιστοιχία της βαθμολογ ικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογ ική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγ νώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργ ανισμό Αναγ νώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογ ικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογ ική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγ νώρισης δεν προκύπτει το γ νωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγ ησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γ νωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγ νωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, δεν αναγ νωρίζεται ισοτιμία του

7 μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογ ίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. Στην περίπτωση λοιπόν που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογ ίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( ) και αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997 δεν απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και γ ια όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγ ες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγ ράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 173/1987 «σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογ ικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγ νωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγ ες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου, λόγ ω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γ νωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης γ ια θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγ νωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.». Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγ ες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγ ηθεί από τον Διεπιστημονικό Οργ ανισμό Αναγ νώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του γ νωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. της ημεδαπής τα οποία ζητούνται από την προκήρυξη ως προσόντα διορισμού γ ια τις προκηρυσσόμενες θέσεις. Στις περιπτώσεις των αλλοδαπών τίτλων γ ια τους οποίους δεν υφίσταται αντιστοιχία βαθμολογ ικής ή αξιολογ ικής κλίμακας με τη βαθμολογ ική ή αξιολογ ική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (ν. 3328/200 άρθρο 8). Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος στη θέση του εντύπου της αίτησης που αφορά στο βαθμό τίτλου σπουδών συμπληρώνει το ελάχιστο της βαθμολογ ικής κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλ.. Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγ νώρισης γ ια την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υπάλληλοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγ νώρισης επαγ γ ελματικών προσόντων ή επαγ γ ελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίες χορηγ ήθηκαν από: i)το Συμβούλιο Αναγ νώρισης Επαγ γ ε λματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογ ή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγ ία 200/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 200, σχετικά με την αναγ νώριση των επαγ γ ελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή ii)το Συμβούλιο Αναγ νώρισης Επαγ γ ελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου του π.δ. 38/2010, γ ια την αναγ νώριση επαγ γ ελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παραγ ράφου 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή iii)το Συμβούλιο Αναγ νώρισης Επαγ γ ελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 16/2000 «Προσαρμογ ή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γ ενικό σύστημα αναγ νώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγ γ ελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγ ία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». Οι ως άνω υπάλληλοι εξαιρούνται μεν από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγ νώρισης γ ια την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από το Διεπιστημονικό Οργ ανισμό Αναγ νώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) γ ια τη βαθμολογ ική αντιστοιχία του τίτλου. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΠΕ, ΤΕ) Οι υπάλληλοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδώ ν ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν επικυρωμένη φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γ νωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγ νωρίσεως του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Πιστοποιητικό Αναγ νώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργ ανισμό Αναγ νώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγ νώρισης δεν προκύπτει το γ νωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγ ησε τον τίτλο, η

8 οποία να καθορίζει το γ νωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγ νωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγ νωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογ ίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογ ίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. Για την κατηγ ορία Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης: Επικυρωμένη φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγ ράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογ ικό χαρακτηρισμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής γ ια τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. Ο βαθμός του τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση τον οποίο ο υπάλληλος μετέχει στη διαδικασία της κινητικότητας, υπολογ ίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Οι υπάλληλοι της κατηγ ορίας ΔΕ κλάδων τεχνικών ειδικοτήτων οι οποίοι κατέχουν το βασικό τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εμπειρία στο αντίστοιχο αντικείμενο, μο- ριοδοτούνται γ ια τον τίτλο που κατέχουν. Για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. απαιτείται: Δίπλωμα Επαγ γ ελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίωση του Οργ ανισμού Επαγ γ ελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργ ανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργ ανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ γ ελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογ ίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογ ίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος κατέστη διπλωματούχος. Ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογ ίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος. Για τους ημεδαπούς τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν μόνο αξιολογ ικό χαρακτηρισμό (άριστα, λίαν καλώς, καλώς), εφόσον δεν έχει προσκομιστεί από τον υπάλληλο βαθμολογ ία, θα θεωρηθεί ότι έχει βαθμολογ ηθεί με τη βάση της αντίστοιχης αξιολογ ικής κλίμακας. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: α) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγ γ ελματικής εκπαίδευσης απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργ είου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και γ ια τεχνική και επαγ γ ελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργ ανισμού Επαγ γ ελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργ ανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.ΟΠ.Π.) ή του Εθνικού Οργ ανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ γ ελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργ είου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα. β) Για Υποχρεωτική μη τεχνική ή μη επαγ γ ελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας ή αντιστοιχίας και βεβαίωση γ ια την αντιστοιχία του βαθμού στην εικοσά- βαθμη κλίμακα από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογ ενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργ είου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής. Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγ νώρισης γ ια την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υπάλληλοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγ νώρισης επαγ γ ελματικών προσόντων ή επαγ γ ελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίες χορηγ ήθηκαν από: i)το Συμβούλιο Αναγ νώρισης Επαγ γ ελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογ ή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγ ία 200/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 200, σχετικά με την αναγ νώριση των επαγ γ ελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή ii)το Συμβούλιο Επαγ γ ελματικής Αναγ νώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γ ενικό σύστημα αναγ νώρισης της επαγ γ ελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγ ία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγ ίες 92/1/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 9/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». IV.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Για την απόδειξη της ιδιότητας του έγ γ αμου απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένου πιστοποιητικού οικογ ενειακής κατάστασης. Ως προς το κριτήριο «αριθμός προστατευόμενων τέκνων» απαιτείται η προσκόμιση εκκαθαριστικού

9 σημειώματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αντιγ ράφου αυτού γ ια το τρέχον οικονομικό έτος, (ή ελλείψει αυτού, γ ια το προηγ ούμενο) από όπου προκύπτει ο αριθμός των προστατευόμενων μελών. Μοριοδοτούνται επίσης τα ανήλικα τέκνα τα οποία αποκτήθηκαν κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα και δεν περιλαμβάνονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος προσκομίζει πιστοποιητικό οικογ ενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο από το οποίο να προκύπτει η τρέχουσα οικογ ενειακή του κατάσταση. V.ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ Της αλλοδαπής: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γ λώσσα. Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγ ραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγ ραφο του ακριβούς αντιγ ράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγ ραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγ όρο. Ακριβή αντίγ ραφα από αντίγ ραφα ιδιωτικών εγ γ ράφων ή εγ γ ράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγ όρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γ ίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/ / Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογ ία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γ νώση της ξένης γ λώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγ ραφα γ ίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γ ίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγ ραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγ ραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγ ράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 199/1986. Ειδικώς όμως μετά το νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36 ν. 4194/ ΦΕΚ 208 Α'/ ) από την , η μετάφραση ξενόγ λωσσου εγ γ ράφου από δικηγ όρο γ ίνεται δεκτή εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγ ραφο του ξενόγ λωσσου εγ γ ράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγ όρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Της ημεδαπής: α) Δημόσια έγ γ ραφα ημεδαπής (έγ γ ραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών - άδειες - πιστοποιητικά - βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγ ραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγ ραφο του ακριβούς αντιγ ράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο ( όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγ όρο ή συμβολαιογ ράφο. Ο υπάλληλος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγ ραφα δημοσίων εγ γ ράφων που ζητούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 199/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγ ραφα που επισυνάπτει αποτελούν γ νήσια αντίγ ραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγ ραφα εγ γ ράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 199/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γ ίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/27928/ Κοινή Απόφαση των Υπουργ ών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2171/τ. Β'/ , τα αντίγ ραφα των τίτλων σπουδών που απονέμονται απ' όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων, μετά την επικύρωσή τους από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π., χωρίς να απαιτείται προσθέτως η επικύρωσή τους από δικηγ όρο. β) Ιδιωτικά έγ γ ραφα ημεδαπής (δηλαδή έγ γ ραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργ οδοτών κ.λπ.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 199/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγ ραφα που επισυνάπτει αποτελούν γ νήσια αντίγ ραφα εκ των

10 πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2013 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 2 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε π ρόγραμμα ΚΟινω φ ελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε π ρόγραμμα ΚΟινω φ ελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε π ρόγραμμα ΚΟινω φ ελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οδη γγ ί εε ςς σ υ μπ λλήρω σ η ςς αί ττ η ση ςς συ μ μ εε ττ οχή ςς σ εε π ρό γγ ρ αμ μ α ΚΟ ι ννω φ εε λλού ςς Χ αρα κκ ττ ήρ α (( ΚΟ Χ )) Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Γ.1. Κατάσταση ανεργίας

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Γ.1. Κατάσταση ανεργίας Οδη γγ ί εε ςς σ υ μπ λλήρω σ η ςς αί ττ η ση ςς συ μ μ εε ττ οχή ςς σ εε π ρό γγ ρ αμ μ α ΚΟ ι ννω φ εε λλού ςς Χ αρα κκ ττ ήρ α (( ΚΟ Χ )) Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Β. ΒΑΘΜ ΟΛΟΓΟΥΜ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Β.1. Επιθυμητά προσόντα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Β. ΒΑΘΜ ΟΛΟΓΟΥΜ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Β.1. Επιθυμητά προσόντα Οδη γγ ί εε ςς σ υ μπ λλήρω σ η ςς αί ττ η ση ςς συ μ μ εε ττ οχή ςς Προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις, συνιστάται πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο της Ανακοίνωσης σε συνδυασμό με

Διαβάστε περισσότερα

Οδη γγ ί εε ςς σ υυ μ π λλ ήρωση ςς αί ττ ησ η ςς σ υ μ μ εε ττοχή ςς σ εε πρό γγρα μ μα Κ Οι ννωφ εε λλο ύύ ςς Χα ρα κκ ττή ρα ((ΚΟ Χ )) Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης σύμβασης μίσθωσης έργου (ΣΜΕ), περιλαμβάνει: 1) οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/ 634Μ / 2007 Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δ ΙΚ ΑΙΟΥΧΟΣ Φ ΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕ ΙΑ ΥΠΟΨ ΗΦ ΙΟΥ Γ. Β ΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝ Α ΚΡ ΙΤΗΡΙΑ ΕΠ ΙΛΟΓΗΣ. Γ.1. Κατάσταση ανεργίας

Α. Δ ΙΚ ΑΙΟΥΧΟΣ Φ ΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕ ΙΑ ΥΠΟΨ ΗΦ ΙΟΥ Γ. Β ΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝ Α ΚΡ ΙΤΗΡΙΑ ΕΠ ΙΛΟΓΗΣ. Γ.1. Κατάσταση ανεργίας Οδη γγ ί εε ςς σ υμπ λλ ήρω σ η ςς α ί ττ ησ η ςς σ υμμ εε ττο χή ςς σ εε πρό γγρα μ μα Κ Οι ννω φ εε λλού ςς Χα ρα κκ ττή ρα (( ΚΟ Χ )) Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 9 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 9 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 7.10.2013 Αρ.πρωτ: 20043/6975 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 9 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 /7M/ 2009

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 /7M/ 2009 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 /7M/ 2009 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

μμ οο ύύ Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ.1. Κατάσταση ανεργίας

μμ οο ύύ Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ.1. Κατάσταση ανεργίας Ο δδ ηη γγ ί εε ςς σ υυ μμπ λλ ήήρωσ ηη ςς αί ττ ηησ ηη ςς σ υυ μμ μμ εε ττ οο χχ ήή ςς & υυπ οο ββ οο λλ ήή ςς δδ ι κκα ι οο λλ οο γγ ηη ττ ι κκώ νν σ εε πρ όό γγρα μμ μμα ΚΟι ννωφ εε λλ οο ύύ ςς Χαρα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1992 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετά ταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013»

ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Ε. Δ/νση: Διοικητήριο, Ιωλκού - Αναλήψεως τηλ. επικοιν.:2421352723, φαξ: 2421070961

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Ε. Δ/νση: Διοικητήριο, Ιωλκού - Αναλήψεως τηλ. επικοιν.:2421352723, φαξ: 2421070961 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Ε. Δ/νση: Διοικητήριο, Ιωλκού - Αναλήψεως τηλ. επικοιν.:2421352723, φαξ: 2421070961 Βόλος, 4-12-2014 Αριθ. Πρωτ.:1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Γ.1. Κατάσταση ανεργίας

Α. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Γ.1. Κατάσταση ανεργίας Ο δδ ηη γγ ί εε ςς σ υυ μμπ λλ ήή ρ ωσ ηη ςς αί ττ ηησ ηη ςς σ υυ μμ μμ εε ττ οο χχ ήή ςς σ εε πρ όό γγρα μμ μμα ΚΟ ι ννωφ εε λλ οο ύύ ςς Χαρα κκ ττ ήήρα (ΚΟΧ( ) Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πλήρωσης μιας (1) θέσης Δικηγόρου Παρ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής του Ε.Κ.Κ.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πλήρωσης μιας (1) θέσης Δικηγόρου Παρ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής του Ε.Κ.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τηλέφωνο: 213 2039728 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Γ.1. Κατάσταση ανεργίας

Α. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Γ.1. Κατάσταση ανεργίας Οδηγγί ίεεςς συµπλλήρωσηςς αίττησηςς συµµεεττοχήςς σεε πρόγγραµµα ΚΟιννωφεελλούςς Χαρακκττήρα ((ΚΟΧ )) Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου της αίτησης υπεύθυνης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση με μετάταξη ή μεταφορά ή μετάθεση των επτά (7) Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση με μετάταξη ή μεταφορά ή μετάθεση των επτά (7) Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ Πρωτ: 2096 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χαϊδάρι, 17-4-2008 Αριθμ. Πρωτ:6779/9-4-08 Πλήρωσης δεκατριών

Διαβάστε περισσότερα