Πεξηερόκελα. Υαηξεηηζκόο Πξνέδξνπ & Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο Οξγάλσζε Πέκπηε, 28 Ινπλίνπ Παξαζθεπή, 29 Ινπλίνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεξηερόκελα. Υαηξεηηζκόο Πξνέδξνπ & Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο... 3. Οξγάλσζε... 4. Πέκπηε, 28 Ινπλίνπ 2012... 6. Παξαζθεπή, 29 Ινπλίνπ 2012..."

Transcript

1

2 Πεξηερόκελα Υαηξεηηζκόο Πξνέδξνπ & Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο... 3 Οξγάλσζε... 4 Πέκπηε, 28 Ινπλίνπ Παξαζθεπή, 29 Ινπλίνπ ε πλεδξία Κεληξηθή νκηιία ε πλεδξία Κηλεηηθόηεηα, Υξόλνο θαη Υώξνο ε πλεδξία Δπεμεξγαζία θαη Βειηηζηνπνίεζε Δπεξσηήζεσλ ε πλεδξία Φπζηθή θαη Λνγηθή Οξγάλσζε Γεδνκέλσλ ε πλεδξία Καηαλεκεκέλε Δπεμεξγαζία Δπεξσηήζεσλ ε πλεδξία Ρνέο Γεδνκέλσλ θαη πλερείο Δπεξσηήζεηο ε πλεδξία Δπηδείμεηο ε πλεδξία Αλάθηεζε Πιεξνθνξίαο, Δμόξπμε Γεδνκέλσλ, Ιδησηηθόηεηα ε πλεδξία Οκηιίεο Υνξεγώλ ε πλεδξία Αθνινπζίεο θαη πζηάδεο

3 Υαηξεηηζκόο Πξνέδξνπ & Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο Αγαπεηά Μέιε ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ, Με ηδηαίηεξε ραξά ζαο θαισζνξίδνπκε ζηα Υαληά θαη ζην 11ν Διιεληθό πκπόζην Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ, ΔΓΓ (Hellenic Data Management Symposium, HDMS), ηνλ εηήζην ζεζκό ηεο δηεζλνύο ειιεληθήο θνηλόηεηαο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ησλ ηειεπηαίσλ εμειίμεσλ ηνπ ρώξνπ. Μεηά από δέθα επηηπρεκέλα ζπκπόζηα ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Κξήηε, θαη Κύπξν, ην 11ν ΔΓΓ δηεμάγεηαη ζηα Υαληά, κεηαμύ 28 θαη 29 Ινπλίνπ Σν πξόγξακκα ηνπ 11νπ ΔΓΓ πεξηιακβάλεη 27 παξνπζηάζεηο εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ (ηξεηο ζύληνκεο δηάξθεηαο), ηξεηο επηδείμεηο ινγηζκηθνύ, κηα πξνζθεθιεκέλε νκηιία θαη κία ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο. Σα πξαθηηθά ηνπ 11νπ ΔΓΓ είλαη αλεπίζεκα θαη σο εθ ηνύηνπ ην βαζηθό θξηηήξην γηα ηελ επηινγή εξγαζηώλ πξνο παξνπζίαζε είλαη ην ηερληθό πεξηερόκελό ηνπο. Η ελαξθηήξηα νκηιία από ηνλ πξνζθεθιεκέλν νκηιεηή Καζεγεηή Νενθιή Πνιπδώηε (UCSC) έρεη ζέκα «Κιηκαθώλνληαο ηε Μεραληθή Μάζεζε ζε Μεγάια Γεδνκέλα» -- ζέκα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ θαη επίθαηξν. Οη 27 εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη νη ηξεηο επηδείμεηο έρνπλ νξγαλσζεί ζε 8 ζπλεδξίεο: (1) Κηλεηηθόηεηα, Υξόλνο θαη Υώξνο (Mobility, Time and Space) (2) Δπεμεξγαζία θαη Βειηηζηνπνίεζε Δπεξσηήζεσλ (Query Processing & Optimization) (3) Φπζηθή θαη Λνγηθή Οξγάλσζε Γεδνκέλσλ (Physical & Logical Data Organization) (4) Καηαλεκεκέλε Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ (Distributed Data Processing) (5) Ρνέο Γεδνκέλσλ θαη πλερείο Δπεξσηήζεηο (Streaming Data & Continuous Queries) (6) Παξνπζηάζεηο Δπηδείμεσλ (7) Αλάθηεζε Πιεξνθνξίαο, Δμόξπμε Γεδνκέλσλ θαη Ιδησηηθόηεηα (Information Retrieval, Data Mining & Privacy) θαη (8) Αθνινπζίεο θαη πζηάδεο (Sequences & Clusters). Σέινο, ε ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο έρεη ζέκα «Big Data: εξεπλεηηθέο πξνθιήζεηο, εθαξκνγέο, εξγαιεία.» Οη ζπκκεηέρνληεο ζα θσηίζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο εξεπλεηηθέο πηπρέο ηεο ζπλαξπαζηηθήο θαη επηδξαζηηθήο απηήο πεξηνρήο. Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε όινπο όζνπο ζπλέβαιαλ γηα λα πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θεηηλνύ ΔΓΓ: όινπο ηνπο ζπγγξαθείο ησλ ππνβιεζεηζώλ εξγαζηώλ, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Πξνγξάκκαηνο γηα ηε ιεπηνκεξή θαη έγθαηξε αμηνιόγεζε θαζώο θαη ηνπο ζπληνληζηέο ησλ ζπλεδξηώλ. Θα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηελ Αηθαηεξίλε Ισάλλνπ θαη ηνλ Οδπζζέα Παπαπέηξνπ γηα ηε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηε ζπλνιηθή νξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ηελ επηκέιεηα ηνπ Ιζηνρώξνπ ηνπ, ζηελ Διεπζεξία Νπθιή γηα ηελ επηκέιεηα ησλ πξαθηηθώλ ηνπ ζπλεδξίνπ, θαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ Microsoft CMT Conference Management Tool. Δπραξηζηνύκε ηα παλεπηζηήκηα θαη ηκήκαηα καο, Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θαη Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε. Δπραξηζηνύκε ηδηαίηεξα ηελ εηαηξία Virtual Trip (Υξπζόο Υνξεγόο) θαη ηελ εηαηξία Microsoft Hellas (Υνξεγόο) πνπ κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ππνζηήξημε ελίζρπζαλ ζεκαληηθά ην ζπλέδξην. Σέινο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε όινπο εζάο πνπ κε ηε ζπκκεηνρή ζαο θάλαηε πξαγκαηηθόηεηα ην 11ν Διιεληθό πκπόζην Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ. Μίνως Γαροθαλάκης, Πρόεδρος Σσμποζίοσ Βαζίλειος Βαζζάλος, Πρόεδρος Επιηροπής Προγράμμαηος Ινύληνο

4 Οξγάλσζε Πξόεδξνο: Κίλωο Γαξνθαιάθεο, Πνιπηερλείν Θξήηεο Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Πξνγξάκκαηνο: Βαζίιεο Βαζζάινο, Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο: Αλαζηαζία Αϊιακάθε Κηραέια Βνξλέα Βαζίιεο Υξηζηνθίδεο Αληώληνο Γειεγηαλλάθεο Αιέμεο Γειήο Υξήζηνο Γνπιθεξίδεο Γηώξγνο Φάθαο Δηξήλε Φνπληνπιάθε Γεκήηξηνο Γνπλόπνπινο Κάξηνο Υαηδεειεπζεξίνπ Βαγγέιεο Υξεζηίδεο ηξάηνο Τδξαίνο Αηθαηεξίλε Ηωάλλνπ Πάλνο Θαιλήο Βάλα Θαινγεξάθε Γηώξγνο Θόιιηνο Γηάλλεο Θωηίδεο Καλόιεο Θνπκπαξάθεο Ecole Polytechnique Federale de Lausanne IBM TJ Watson Research Center Παλεπηζηήκην Θξήηεο & ITE Πνιπηερλείν Θξήηεο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο θαη NTNU Manchester Metropolitan University ΗΣΔ-ΗΠ, Διιάδα Παλεπηζηήκην Αζελώλ AT&T Shannon Labs University of California, Riverside CWI Πνιπηερλείν Θξήηεο King Abdullah University of Science and Technology Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Boston University Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Παλεπηζηήκην Αζελώλ 4

5 Λίθνο Θνύδαο Γεωξγία Θνύηξηθα Αιέμαλδξνο Ιακπξηλίδεο Λίθνο Κακνπιήο Θπξηάθνο Κνπξαηίδεο Αιέμαλδξνο Ληνύιαο Θέκεο Παιπάλαο Γεκήηξεο Παπαδηάο Όιγα Παπαεκαλνπήι Γηάλλεο Παπαθωλζηαληίλνπ Οδπζζέαο Παπαπέηξνπ Κηράιεο Πεηξόπνπινο Δπαγγειία Πηηνπξά Λενθιήο Πνιπδώηεο Λίθνο Ρνπζόπνπινο Σίκνο ειιήο Γηάλλεο Θενδωξίδεο Παλαγηώηεο Σξηαληαθύιινπ Πάλνο Βαζηιεηάδεο ηξαηήο Βίγιαο Αθξηβή Βιάρνπ Γεκήηξεο Εεϊλαιηπνύξ University of Toronto IBM Almaden Research Center University of Pittsburgh University of Hong Kong Singapore Management University Zynga University of Trento Hong Kong University of Science and Technology Brandeis University University of California, San Diego Πνιπηερλείν Θξήηεο SUNY Buffalo Παλεπηζηήκην Ηωαλλίλωλ UC Santa Cruz UMIACS Δξεπλεηηθό Θέληξν ΑΘΖΛΑ Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παλεπηζηήκην Ηωαλλίλωλ University of Edinburgh NTNU Παλεπηζηήκην Θύπξνπ Σνπηθή Οξγάλσζε: Αληώληνο Γειεγηαλλάθεο Αηθαηεξίλε Ηωάλλνπ Οδπζζέαο Παπαπέηξνπ Πνιπηερλείν Θξήηεο Πνιπηερλείν Θξήηεο Πνιπηερλείν Θξήηεο Webmaster: Αηθαηεξίλε Ηωάλλνπ Πνιπηερλείν Θξήηεο 5

6 Πξόγξακκα πκπνζίνπ 11ν Διιεληθό πκπόζην Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ Χανιά Ιοσνίοσ 2012 Πέκπηε, 28 Ινπλίνπ :30 8:55 Δγγξαθή 8:55 9:00 Καισζόξηζκα 9:00 10:15 1 ε πλεδξία Κεληξηθή νκηιία Κιηκαθώλνληαο ηε Μεραληθή Μάζεζε ζε Μεγάια Γεδνκέλα Νενθιήο (Άιθεο) Πνιπδώηεο (UCSC) 10:15 10:30 Γηάιεηκκα Καθέο 10:30 12:00 2 ε πλεδξία Mobility, Time and Space Session Chair: Stratos Idreos Κιηκαθώζηκε Αλαδήηεζε θ Πιεζηεζηέξσλ Γεηηόλσλ κεηαμύ Καζέησο Απνζεθεπκέλσλ Υξνλνζεηξώλ Shrikant Kashyap (National University of Singapore), Panagiotis Karras (Rutgers University) Πξνγξακκαηηζκόο Κηλεηώλ πζηεκάησλ Πξαγκαηηθνύ Υξόλνπ ρξεζηκνπνηώληαο MapReduce Adam Dou (Google), Vana Kalogeraki (Athens University of Economics and Business), Dimitris Gunopulos (University of Athens), Taneli Mielikainen (Nokia), Ville Tuulos (Nokia) Δληαίν Πιαίζην γηα ηελ Πξνζηαζία Ιδησηηθόηεηαο από Σερληθέο Δμόξπμεο Πξνηύπσλ θαη Δπεξσηήζεσλ ζε Βάζεηο Σξνρηώλ Κηλνύκελσλ Αληηθεηκέλσλ Despina Kopanaki (University of Piraeus), Nikos Pelekis (University of Piraeus), Aris Gkoulalas-Divanis (IBM Research Ireland), Marios Vodas (University of Piraeus), Yannis Theodoridis (University of Piraeus) Απνδνηηθνί Αιγόξηζκνη γηα Δπεξσηήζεηο Κνξπθαίσλ-Κ Υσξηθώλ Πξνηηκήζεσλ Joao B. Rocha-Junior (NTNU), Akrivi Vlachou (NTNU), Christos Doulkeridis (University of Piraeus), Kjetil Noervaag (NTNU) 12:00 14:00 Γεύκα 14:00 15:30 3ε πλεδξία Query Processing & Optimization Session Chair: Nikos Mamoulis NoDB: Απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε επεξσηήζεσλ ζε αθαηέξγαζηα αξρεία δεδνκέλσλ 6

7 Ioannis Alagiannis (EPFL), Renata Borovica (EPFL), Miguel Branco (EPFL), Stratos Idreos (CWI), Anastasia Ailamaki (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne) Πέξα από ηα 100 εθαηνκκύξηα νληόηεηεο: κεγάιεο θιίκαθαο ζύδεπμε εηεξνγελώλ δεδνκέλσλ κε βάζε ηερληθέο blocking George Papadakis (L3S Research Center), Ekaterini Ioannou (Technical University of Crete), Claudia Niederee (L3S Research Center), Themis Palpanas (University of Trento), Wolfgang Nejdl (L3S Research Center) Δπηινγή πινπνηεκέλσλ όςεσλ γηα θόξηνπο εξγαζίαο XQuery Asterios Katsifodimos (INRIA Saclay & Univ. Paris-Sud), Ioana Manolescu (INRIA Saclay & Univ. Paris-Sud), Vasilis Vassalos (Athens University of Economics and Business) Δπηηάρπλζε επεξσηήζεσλ εύξνπο γηα πξνζνκνηώζεηο ηνπ εγθεθάινπ Farhan Tauheed (EPFL), Laurynas Biveinis (University of Aalborg), Thomas Heinis (EPFL), Anastasia Ailamaki (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne), Felix Schurmann (EPFL), Henry Markram (EPFL) 15:30 16:00 Γηάιεηκκα γηα θαθέ θαη ζπδήηεζε 16:00 17:15 4 ε πλεδξία Physical & Logical Data Organization Session Chair: Panagiotis Karras Γηάδνζε Αιιαγώλ ε Πιεξνθνξηαθά Οηθνζπζηήκαηα (ύληνκε παξνπζίαζε) George Papastefanatos (Institute for the Management of Information Systems), Panos Vassiliadis* (University of Ioannina), Alkis Simitsis (HP labs) Δηεξνγελή ρέδηα γηα ηελ Ρύζκηζε πζηεκάησλ κε Αληίγξαθα Mariano Consens (U of Toronto), Kleoni Ioannidou (UC Santa Cruz), Jeff LeFevre (UC Santa Cruz), Alkis Polyzotis (UC Santa Cruz) Έιεγρνο Σαπηνρξνληζκνύ ζε Πξνζαξκνζηηθή Δπξεηεξίαζε Goetz Graefe (HP Labs), Felix Halim (National University of Singapore), Stratos Idreos* (CWI), Harumi Kuno (Hp Labs), Stefan Manegold (CWI) ηνραζηηθόο Καηαθεξκαηηζκόο: Δύξσζηε Πξνζαξκνζηηθή Δπξεηεξίαζε ζε πζηήκαηα Βάζεσλ Γεδνκέλσλ Οξγαλσκέλα αλα ηήιεο ζηελ Κύξηα Μλήκε Felix Halim (National University of Singapore), Stratos 7

8 Idreos (CWI), Panagiotis Karras (Rutgers University), Roland Yap (National University of Singapore) 17:15 17:30 Γηάιεηκκα γηα θαθέ θαη ζπδήηεζε 17:30 18:35 5 ε πλεδξία Distributed data processing Session Chair: Christos Doulkeridis Απνδνηηθή Δμηζνξξόπεζε Φόξηνπ ζε Γηακεξηζκέλα Δξσηήκαηα θάησ από Σπραίεο Μεηαβνιέο Anastasios Gounaris (Aristotle University), Christos Yfoulis (ATEI of Thessaloniki), Norman Paton (University of Manchester) Καηαλεκεκέλε επεμεξγαζία SPARQL εξσηεκάησλ πάλσ από ππνινγηζηηθά λέθε. Nikolaos Papailiou (Cslab (ntua), Ioannis Konstantinou (ntua), Dimitrios Tsoumakos (ntua), Panagiotis Karras (Rutgers University), Nectarios Koziris (ntua) Γεσκεηξηθή Παξαθνινύζεζε Καηαλεκεκέλσλ Ρεπκάησλ Γεδνκέλσλ Βαζηζκέλε ζηελ Πξόβιεςε Nikos Giatrakos (University of Piraeus), Antonios Deligiannakis (Technical University of Crete), Minos Garofalakis (Technical University of Crete), Izchak Sharfman (Faculty of Computer Science Technion), Assaf Schuster (Faculty of Computer Science Technion) 20:00 Γείπλν πλεδξίνπ Παξαζθεπή, 29 Ινπλίνπ :30 10:00 6 ε πλεδξία Streaming Data & Continuous Queries Session Chair: Akrivi Vlachou πλερήο Αλαδήηεζε ησλ Κ Πιεζηέζηεξσλ Έμππλσλ Κηλεηώλ πζθεπώλ γηα Κάζε Υξήζηε Georgios Chatzimilioudis (University of Cyprus), Demetris Zeinalipour (University of Cyprus), Wang-Chien Lee (Pennsylvania State University), Marios Dikaiakos (University of Cyprus) Γπλακηθή Τπνζηήξημε Πνηθηινκνξθίαο ζε Ρνέο Γεδνκέλσλ (Dynamic Diversification of Continuous Data) Marina Drosou (University of Ioannina), Evaggelia Pitoura (University of Ioannina) Αλαγλώξηζε bursts ζε ρσξνρξνληθέο ξνέο εγγξάθσλ Theodoros Lappas (UC Riverside), Marcos Vieira (UC Riverside), Dimitris Gunopulos (University of Athens), Vassilis Tsotras (UC Riverside) 8

9 Σξηεπίπεδε Δθηέιεζε Πνιιαπιώλ πγθεληξσηηθώλ Δξσηεκάησλ Γηάξθεηαο Shenoda Guirguis (University of Pittsburgh), Mohamed Sharaf (University of Queensland), Panos K. Chrysanthis (University of Pittsburgh), Alexandros Labrinidis (University of Pittsburgh) 10:00 11:15 7 ε πλεδξία Demo Presentations (με καθέ) Session Chair: Theodore Dalamagas Αιιειεπηδξάζεηο Δγγύηεηαο κε ην Crowdcast Marios Constantinides (University of Cyprus), G Constantinou (University of Cyprus), Andreas Panteli (University of Cyprus), Theofilos Phokas (University of Cyprus), Georgios Chatzimilioudis (University of Cyprus), Demetris Zeinalipour (University of Cyprus) Κιηκαθώζηκε θαη Δπέιηθηε Τπνζηήξημε ηηγκηαίαο Δπηζθνπηθήο Αλαδήηεζεο Pavlos Fafalios (Institute of Computer Science, FORTH- ICS), Ioannis Kitsos (Institute of Computer Science, FORTH-ICS), Yannis Tzitzikas (Institute of Computer Science, FORTH-ICS) EVISUGE: Οπηηθνπνίεζε Γεγνλόησλ ζην Google Earth Nikolaos Tarantilis (Technical University of Crete), Chrisa Tsinaraki (Technical University of Crete), Fotis Kazasis (Technical University of Crete), Nektarios Gioldasis (Technical University of Crete), Stavros Christodoulakis (Technical University of Crete) 11:15 12:30 8 ε πλεδξία Information Retrieval, Data Mining & Privacy Session Chair: Demetris Zeinalipour Μεγέζνπο-ι Πεξηιήςεηο Αληηθεηκέλσλ γηα ρεζηαθή Αλαδήηεζε κε Λέμεηο-θιεηδηά Georgios Fakas (Manchester Metropolitan Univer), Nikos Mamoulis (University of Hong Kong), Zhi Cai (Manchester Metropolitan University) Δθπαίδεπζε Αλαδήηεζεο Απνηειεζκάησλ κε Bάζε ην θνπό Αλαδήηεζεο (ύληνκε παξνπζίαζε) Giorgos Giannopoulos (NTU Athens - Athena R.C.) Γηαηήξεζε ηεο θ-αλσλπκίαο ζε θαηαλεκεκέλα δεδνκέλα Katerina Doka (NTUA), Dimitrios Tsoumakos (NTUA), Nectarios Koziris (NTUA) Τπνρώξνη πςειήο αληίζεζεο γηα ηε βαζκνιόγεζε εθηόπσλ κε βάζε ηελ ππθλόηεηα Fabian Keller (Karlsruhe Institute of Technology (KIT)), Emmanuel Müller (Karlsruhe Institute of Technology 9

10 (KIT)), Klemens Böhm (Karlsruhe Institute of Technology (KIT) 12:30 13:15 9 ε πλεδξία Οκηιίεο Υνξεγώλ Session Chair: Yannis Kotidis SQL Azure Η Βάζε Γεδνκέλσλ σο Cloud ππεξεζία Γεκήηξεο Κνπηζαλαζηάζεο, Microsoft Hellas Oκηιία Υξπζνύ Υνξεγνύ Virtual Trip (Θα θαζνξηζηεί) 13:15 14:30 Γεύκα 14:30 16:00 10 ε πλεδξία Sequences & Clusters Session Chair: Ioannis Konstantinou Μηα λέα ηερληθή ππνινγηζκνύ νκνηόηεηαο αθνινπζηώλ κε εθαξκνγή ζε Query-By-Humming Alexios Kotsifakos (University of Athens), Panagiotis Papapetrou (Aalto University), Jaakko Hollmen (Aalto University), Dimitris Gunopulos (University of Athens) πζηαδνπνίεζε πξνβνιήο βάζεη ππθλόηεηαο ζε ξνέο δεδνκέλσλ πςειώλ δηαζηάζεσλ Eirini Ntoutsi (LMU), Arthur Zimek (LMU), Themis Palpanas (University of Trento), Peer Kroeger (LMU), Hans-peter Kriegel (LMU) Πξνζεγγηζηηθό ηκεκαηηθό ηαίξηαζκα αθνινπζηώλ Thanasis Vergoulis (NTUA & Athena RC), Theodore Dalamagas (NTUA & Athena RC), Dimitris Sacharidis (NTUA & Athena RC), Timos Sellis (NTUA & Athena RC) 16:00 16:15 Γηάιεηκκα γηα θαθέ 16:15 17:30 11 ε πλεδξία - πδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο Big Data: εξεπλεηηθέο πξνθιήζεηο, εθαξκνγέο, εξγαιεία. πληνληζηήο: Βαζίιεο Βαζζάινο, ΟΠΑ 17:30 17:45 Κιείζηκν πλεδξίνπ 10

11 Οξγαλσηηθή Τπνζηήξημε: Πξόεδξνο: Μίλσο Γαξνθαιάθεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Πξνγξάκκαηνο: Βαζίιεο Βαζζάινο, Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Οηθνλνκηθή Τπνζηήξημε ΥΡΤΟ ΥΟΡΗΓΟ Virtual Trip is a leading entrepreneurial ecosystem of eleven dynamic companies in the ICT sector providing a broad spectrum of products and services to the international market. We have grown organically since our establishment in year 2000 at Heraklion-Crete, Greece, based on the strong entrepreneurial drive of our team. ΥΟΡΗΓΟ 11

12 1 ε πλεδξία Κεληξηθή νκηιία Κιηκαθώλνληαο ηε Μεραληθή Μάζεζε ζε Μεγάια Γεδνκέλα Άιθεο Πνιπδώηεο (UCSC) Παξόιν πνπ ε κεραληθή κάζεζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ζπζηήκαηα κεγάισλ δεδνκέλσλ, ε εθαξκνγή αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα εκπεξηέρεη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο, θπξίσο ιόγσ ηεο ρακειήο ππνζηήξημεο επαλαιεπηηθώλ θαη αλαδξνκηθώλ δηαδηθαζηώλ. ηελ νκηιία απηή ζα θάλνπκε κηα αλαζθόπεζε ησλ εξεπλεηηθώλ πξνζπαζεηώλ γηα αληηκεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ απηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηθήο καο πξνζέγγηζεο πνπ βαζίδεηαη ζε αξρέο θαη ηερληθέο από επεμεξγαζία εξσηεκάησλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ. Η απνδνηηθόηεηα ηεο πξνζέγγηζεο καο είλαη ζπγθξίζηκε ή θαη αλώηεξε ηεο απνδνηηθόηεηαο εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ κεραληθήο κάζεζεο, δηαηεξώληαο παξάιιεια έλα γεληθό θαη επεθηάζηκν πιαίζην γηα εθαξκνγή κεραληθήο κάζεζεο ζε κεγάια δεδνκέλα. 2 ε πλεδξία Κηλεηηθόηεηα, Υξόλνο θαη Υώξνο Κιηκαθώζηκε Αλαδήηεζε θ Πιεζηεζηέξσλ Γεηηόλσλ κεηαμύ Καζέησο Απνζεθεπκέλσλ Υξνλνζεηξώλ Shrikant Kashyap (National University of Singapore), Panagiotis Karras (Rutgers University) Η αλαδήηεζε πιεζηεζηέξσλ γεηηόλσλ κεηαμύ ρξνλνζεηξώλ έρεη ιάβεη κεγάιε πξνζνρή σο βαζηθή ιεηηνπξγία εμόξπμεο δεδνκέλσλ. Δληνύηνηο, νη κέρξη ηνύδε πξνηαζείζεο κέζνδνη δελ θιηκαθώλνπλ κε ηελ αύμεζε ηνπ κήθνπο ησλ ρξνλνζεηξώλ. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη παξέρνπλ κόλν κηα εθάπαμ δπλαηόηεηα γηα θιάδεκα. Δηδηθόηεξα, νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνύλ έλα επξεηήξην γηα λα ςάμνπλ ζε έλαλ ρώξν γλσξηζκάησλ κε κεησκέλεο δηαζηάζεηο. Ωζηόζν, γηα κεγάιν κήθνο ρξνλνζεηξώλ, ε αλαδήηεζε κε έλα ηέηνην επξεηήξην δίλεη πνιιά εζθαικέλα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξέπεη λα εμαιεηθζνύλ πξνζπειάδνληαο ηα πιήξε δεδνκέλα. Μηα πξνζπάζεηα γηα κείσζε ησλ ζθαικάησλ κε ηελ επξεηεξίαζε πεξηζζόηεξσλ γλσξηζκάησλ επηδεηλώλεη ηελ θαηάξα ηεο δηαζηαηηθόηεηαο, θαη ηνύκπαιηλ. Μηα πξόζθαηε ελαιιαθηηθή ιύζε, ην isax, ρξεζηκνπνηεί ζπκβνιηθέο πξνζεγγηζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε έλαλ απιό θαηάινγν ηνπ ζπζηήκαηνο αξρείσλ σο επξεηήξην. Δληνύηνηο, θαη ην isax παξάγεη εζθαικέλεο ζπκπεξηιήςεηο, νη νπνίεο θαη πάιη εμαιείθνληαη κε ηελ πξόζβαζε ησλ δεδνκέλσλ ζην αθέξαην: άπαμ θαη παξαρζεί κία εζθαικέλε ζπκπεξίιεςε, δελ ππάξρεη δεύηεξε επθαηξία γηα λα θιαδεπζεί. Έηζη, ε δπλαηόηεηα θιαδέκαηνο ηνπ isax είλαη επίζεο εθάπαμ. Απηό ην άξζξν πξνηείλεη κηα ελαιιαθηηθή ιύζε γηα ηελ αλαδήηεζε πιεζηεζηέξσλ γεηηόλσλ κεηαμύ ρξνλνζεηξώλ, αθνινπζώληαο έλαλ κε παξαδνζηαθό ηξόπν θιαδέκαηνο. Αληί ηεο πινήγεζεο κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ κέζσ ελόο επξεηεξίνπ, πξνζπειάδνπκε ηα γλσξίζκαηά ηνπο, απνθεθηεκέλα από έλαλ κεηαζρεκαηηζκό πνιιαπιήο 12

13 αλάιπζεο, κε κηα ζηαδηαθή αθνινπζηαθή ζάξσζε, έλα επίπεδν αλάιπζεο ζε θάζε βήκα, πάλσ ζε κηα θάζεηε αλαπαξάζηαζε. Οη πεξηζζόηεξνη ππνςήθηνη αθαηξνύληαη πξννδεπηηθά αθνύ πξνζπειαζηνύλ κεξηθά από ηα γλσξίζκαηά ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ππνινγηζζείζεο ζηαηηζηηθέο θαη κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ ζηελή δηπιή νξηνζέηεζε απνζηάζεσλ. Η πεηξακαηηθή καο κειέηε κε επκεγέζε δεδνκέλα ρξνλνζεηξώλ κεγάινπ κήθνπο επηβεβαηώλεη ην πιενλέθηεκα ηεο πξνζέγγηζήο καο ζε ζρέζε ηόζν κε ην isax όζν θαη κε θιαζηθέο κεζόδνπο. Πξνγξακκαηηζκόο Κηλεηώλ πζηεκάησλ Πξαγκαηηθνύ Υξόλνπ ρξεζηκνπνηώληαο MapReduce Adam Dou (Google), Vana Kalogeraki (Athens University of Economics and Business), Dimitris Gunopulos (University of Athens), Taneli Mielikainen (Nokia), Ville Tuulos (Nokia) Η δεκνηηθόηεηα ησλ θνξεηώλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ όπσο ηα smartphones θαη PDAs θαη ε αύμεζε ησλ δπλαηνηήησλ επεμεξγαζίαο ηνπο, έρεη επηηξέςεη ηελ αλάπηπμε πνιιώλ εθαξκνγώλ νη νπνίεο απαηηνύλ ρακειέο θαζπζηεξήζεηο ρξόλνπ, πςειή απόδνζε θαη επεθηαζηκόηεηα. Η ππνζηήξημε εθαξκνγώλ πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο είλαη ηδηαίηεξε πξόθιεζε ιόγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ πόξσλ, απνηπρίεο ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ θαζώο θαη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ηεο πνηόηεηαο ηνπ αζύξκαηνπ κέζνπ. ην άξζξν απηό αληηκεησπίδνπκε ην πξόβιεκα ηεο ππνζηήξημεο θαηαλεκεκέλσλ εθαξκνγώλ πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ ρξεζηκνπνηώληαο MapReduce ππό ηελ παξνπζία απνηπρηώλ. Παξνπζηάδνπκε ην ζύζηεκά καο Mobile MapReduce (MiscoRT), κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ηεο εθηέιεζεο θαηαλεκεκέλσλ εθαξκνγώλ κε απαηηήζεηο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ απόθξηζεο. Πξνηείλνπκε έλα ζύζηεκα πξνγξακκαηηζκνύ δύν επηπέδσλ, ζρεδηαζκέλν γηα ην MapReduce κνληέιν πξνγξακκαηηζκνύ, ην νπνίν νπζηαζηηθά πξνβιέπεη ηνλ ρξόλν εθηέιεζεο ησλ εθαξκνγώλ θαη δπλακηθά ρξνλνδξνκνινγεί ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ. Έρνπκε θάλεη εθηελείο δνθηκέο ζε έλα θηλεηό ζύζηεκα απνηεινύκελν από θηλεηά ηεο Nokia N95 8GB smartphones. Έρνπκε απνδείμεη όηη ην ζύζηεκα καο είλαη απνδνηηθό, έρεη ρακειή επηβάξπλζε θαη εθηειείηαη έσο θαη 32% γξεγνξόηεξα από ό, ηη νη αληαγσληζηέο ηνπ. Δληαίν Πιαίζην γηα ηελ Πξνζηαζία Ιδησηηθόηεηαο από Σερληθέο Δμόξπμεο Πξνηύπσλ θαη Δπεξσηήζεσλ ζε Βάζεηο Σξνρηώλ Κηλνύκελσλ Αληηθεηκέλσλ Despina Kopanaki (University of Piraeus), Nikos Pelekis (University of Piraeus), Aris Gkoulalas-Divanis (IBM Research Ireland), Marios Vodas (University of Piraeus), Yannis Theodoridis (University of Piraeus) Οη ππάξρνπζεο ηερληθέο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθόηεηαο θαηά ηνλ δηακνηξαζκό δεδνκέλσλ θίλεζεο, ζηνρεύνπλ ζηε δεκνζίεπζε κηαο αλώλπκεο έθδνζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ δεδνκέλσλ 13

14 θίλεζεο, ππνζέηνληαο όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο ζην αξρηθό ζύλνιν δεδνκέλσλ κπνξεί λα απνθαιπθζεί ρσξίο λα πξνθιεζνύλ παξαβηάζεηο ηεο ηδησηηθόηεηαο. ηελ εξγαζία απηή, ππνζέηνπκε όηη ε πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη ζε έλα ζύλνιν δεδνκέλσλ θίλεζεο πξέπεη λα παξακείλεη ηδησηηθή θαη ηα δεδνκέλα πξέπεη λα παξακείλνπλ ζηνλ νξγαληζκό πνπ ηα θηινμελεί. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθόηεηαο θαηά ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ θίλεζεο αλαπηύμακε κηα κεραλή επεξσηήζεσλ γηα ηξνρηέο θηλνύκελσλ αληηθεηκέλσλ πνπ επηηξέπεη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο λα απνθηήζνπλ πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηάθνξεο εξγαζίεο αλάιπζεο. Η πξνηεηλόκελε κεραλή (i) ειέγρεη επεξσηήζεηο γηα δεδνκέλα ηξνρηώλ θηλνύκελσλ αληηθεηκέλσλ γηα λα εκπνδίζεη πηζαλέο επηζέζεηο θαηά ηεο ηδησηηθόηεηαο ησλ ρξεζηώλ, (ii) ππνζηεξίδεη ρσξηθέο θαη ρσξνρξνληθέο επεξσηήζεηο εύξνπο, απόζηαζεο θαη k-θνληηλόηεξσλ γεηηόλσλ, θαη (iii) δηαηεξεί ηελ αλσλπκία ησλ ρξεζηώλ θαηά ηηο απαληήζεηο ησλ επεξσηήζεσλ (α) επηζηξέθνληαο έλα ζύλνιν πξνζεθηηθά δεκηνπξγεκέλσλ ξεαιηζηηθώλ ςεύηηθσλ ηξνρηώλ, θαη (β) δηαζθαιίδνληαο όηη θακία επαίζζεηε πεξηνρή πνπ λα αθνξά ζε νπνηνλδήπνηε ρξήζηε δελ ζα απεηθνλίδεηαη σο κέξνο ησλ επηζηξεθόκελσλ ηξνρηώλ. Δπηπξόζζεηα, παξνπζηάδνπκε ηελ πιαηθόξκα Private-HERMES, πνπ παξέρεη έλα δηζδηάζηαην πιαίζην αλαθνξάο πνπ πεξηιακβάλεη: (α) ηελ πξναλαθεξζείζα κεραλή επεξσηήζεσλ πνπ παξέρεη ιεηηνπξγηθόηεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθόηεηαο θαη (β) έλα πξννδεπηηθό πιαίζην αλάιπζεο, ην νπνίν εθηόο από κεζόδνπο αλσλπκνπνίεζεο γηα ηελ δεκνζίεπζε δεδνκέλσλ, πεξηιακβάλεη δηάθνξεο ηερληθέο εμόξπμεο γλώζεο γηα δεδνκέλα θίλεζεο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδξαζεο ηεο αλσλπκνπνίεζεο ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο θαη εμόξπμεο. Απνδνηηθνί Αιγόξηζκνη γηα Δπεξσηήζεηο Κνξπθαίσλ-Κ Υσξηθώλ Πξνηηκήζεσλ Joao B. Rocha-Junior (NTNU), Akrivi Vlachou (NTNU), Christos Doulkeridis (University of Piraeus), Kjetil Noervaag (NTNU) Οη επεξσηήζεηο θνξπθαίσλ-κ ρσξηθώλ πξνηηκήζεσλ επηζηξέθνπλ έλα ζύλνιν από ηα Κ θαιύηεξα αληηθείκελα κε θαηάηαμε βάζεη ησλ ζθνξ άιισλ αληηθεηκέλσλ ελδηαθέξνληνο πνπ βξίζθνληαη ζηε γεηηνληά ηνπο. Παξά ην κεγάιν εύξνο εθαξκνγώλ κε βάζε ηε ζέζε πνπ ζηεξίδνληαη ζε επεξσηήζεηο ρσξηθώλ πξνηηκήζεσλ, νη ππάξρνληεο αιγόξηζκνη έρνπλ ζεκαληηθό θόζηνο επεμεξγαζίαο θαηαιήγνληαο ζε πςειό ρξόλν απόθξηζεο. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζθνξ νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ απαηηείηαη εμέηαζε ηεο γεηηνληάο ηνπ γηα λα βξεζνύλ ηα αληηθείκελα ελδηαθέξνληνο κε πςειόηεξν ζθνξ. ε απηό ην άξζξν, πξνηείλνπκε κηα θαηλνηόκα ηερληθή πνπ επηηαρύλεη ηελ επεμεξγαζία ησλ επεξσηήζεσλ θνξπθαίσλ-κ ρσξηθώλ πξνηηκήζεσλ. Γηα ην ζθνπό απηό, πξνηείλνπκε κηα αληηζηνίρηζε δεπγαξηώλ αληηθεηκέλσλ θαη αληηθεηκέλσλ ελδηαθέξνληνο ζε έλα ρώξν απόζηαζεο-ζθνξ, πνπ κάο επηηξέπεη λα εληνπίζνπκε θαη λα απνζεθεύζνπκε ην ειάρηζην ππνζύλνιν δεπγαξηώλ πνπ είλαη ηθαλό λα απαληήζεη νπνηαδήπνηε 14

15 επεξώηεζε ρσξηθώλ πξνηηκήζεσλ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνπκε έλα θαηλνηόκν αιγόξηζκν πνπ βειηηώλεη ηελ απόδνζε ηεο επεμεξγαζίαο επεξσηήζεσλ απνθεύγνληαο λα εμεηάζεη ηηο γεηηνληέο νξηζκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ επεξσηήζεσλ. Δπηπξόζζεηα, πξνηείλνπκε έλα απνδνηηθό αιγόξηζκν γηα ηελ απνζήθεπζε θαη πεξηγξάθνπκε ρξήζηκεο ηδηόηεηεο πνπ κεηώλνπλ ην θόζηνο ζπληήξεζεο. Με εθηελή πεηξάκαηα δείρλνπκε όηη ε πξνζέγγηζή καο κεηώλεη ζεκαληηθά ην πιήζνο ησλ κεηαθεξόκελσλ κπινθ θαζώο θαη ην ρξόλν εθηέιεζεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο θαιύηεξνπο γλσζηνύο αιγόξηζκνπο γηα πνηθίια ζελάξηα. 3 ε πλεδξία Δπεμεξγαζία θαη Βειηηζηνπνίεζε Δπεξσηήζεσλ NoDB: Απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε επεξσηήζεσλ ζε αθαηέξγαζηα αξρεία δεδνκέλσλ Ioannis Alagiannis (EPFL), Renata Borovica (EPFL), Miguel Branco (EPFL), Stratos Idreos (CWI), Anastasia Ailamaki (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne) Καζώο νη ζπιινγέο δεδνκέλσλ κεγαιώλνπλ, ε θόξησζε δεδνκέλσλ έρεη εμειηρζεί ζε ζεκαληηθό παξάγνληα θαζπζηέξεζεο. Πνιιέο εθαξκνγέο όπσο αλάιπζε επηζηεκνληθώλ δεδνκέλσλ θαη θνηλσληθώλ δηθηύσλ, απνθεύγνπλ ηε ρξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ εμαηηίαο ηεο πνιππινθόηεηαο θαη ηνπ απμεκέλνπ ρξόλνπ αλάθηεζεο δεδνκέλσλ. ε ηέηνηεο εθαξκνγέο ηα δεδνκέλα απμάλνληαη, αθόκα θαη ζε εκεξήζηα βάζε. Δπηπιένλ, βξηζθόκαζηε ήδε ζε κηα επνρή θαηαθιπζκνύ από δεδνκέλα όπνπ έρνπκε πεξηζζόηεξα δεδνκέλα από όηη κπνξνύκε λα κεηαθηλήζνπκε, λα απνζεθεύζνπκε αιιά θαη λα αλαιύζνπκε. ε απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάδνπκε έλα λέν παξάδεηγκα ζρεδίαζεο ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, πνπ νλνκάδεηαη NoDB, ην νπνίν δελ πξνϋπνζέηεη θόξησζε δεδνκέλσλ ελώ δηαηεξεί όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο ζύγρξνλνπ ΓΒΓ. πγθεθξηκέλα, δείρλνπκε πσο ηα αθαηέξγαζηα αξρεία δεδνκέλσλ κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε επηινγή πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, πιήξσο ελνπνηεκέλα κε ηε κεραλή επεξσηήζεσλ. Μέζσ ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ησλ δηδαγκάησλ από ηελ εθαξκνγή ηεο NoDB θηινζνθίαο ζε έλα ζύγρξνλν ΓΒΓ, παξνπζηάδνπκε ζεκειηώδεηο πεξηνξηζκνύο θαζώο θαη δπλαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ γηα έξεπλα πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Αλαγλσξίδνπκε ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο θαζπζηέξεζεο γηα επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε, όπσο ηελ επαλαιακβαλόκελε αλάιπζε ιέμεσλ θαη ζπκβνιηθή επεμεξγαζία, θαη ην θόζηνο κεηαηξνπήο ηύπσλ δεδνκέλσλ. Γηα λα αληηκεησπίζνπκε απηά ηα πξνβιήκαηα, εηζάγνπκε έλαλ πξνζαξκνζηηθό κεραληζκό δεηθηνδόηεζεο πνπ δηαηεξεί πιεξνθνξίεο ζέζεο ώζηε λα παξέρεη απνηειεζκαηηθή πξόζβαζε ζε αθαηέξγαζηα αξρεία δεδνκέλσλ, θαζώο θαη κηα επέιηθηε δνκή κλήκεο. Η πινπνίεζε καο πάλσ από ηελ PostgreSQL, νλνκάδεηαη PostgresRaw θαη απνθεύγεη ην θόζηνο θόξησζεο δεδνκέλσλ ελώ ζπλαγσλίδεηαη θαη 15

16 πνιιέο θνξέο μεπεξλά ζε απόδνζε ηελ θαλνληθή PostgreSQL. πκπεξαίλνπκε πσο είλαη εθηθηό λα ζρεδηαζηνύλ θαη λα πινπνηεζνύλ NoDB ζπζηήκαηα πάλσ από ζύγρξνλεο αξρηηεθηνληθέο βάζεσλ δεδνκέλσλ, θέξλνληαο κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ ζεηηθή επίδξαζε όζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηελ απόδνζε. Πέξα από ηα 100 εθαηνκκύξηα νληόηεηεο: κεγάιεο θιίκαθαο ζύδεπμε εηεξνγελώλ δεδνκέλσλ κε βάζε ηερληθέο blocking George Papadakis (L3S Research Center), Ekaterini Ioannou (Technical University of Crete), Claudia Niederee (L3S Research Center), Themis Palpanas (University of Trento), Wolfgang Nejdl (L3S Research Center) Πξνϋπόζεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηεξάζηησλ πνζνηήησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην Γίθηπν είλαη ε ύδεπμε Οληνηήησλ, δειαδή ε δηαδηθάζηα εληνπηζκνύ θαη ζύλδεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ίδηα αληηθείκελα ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ. Γηα λα εθαξκνζηεί απηή ε πςειήο πνιππινθόηεηαο δηαδηθαζία ζε κεγάια ζύλνια δεδνκέλσλ ζπλήζσο επηζηξαηεύνληαη ηερληθέο blocking: νη νληόηεηεο νκαδνπνηνύληαη κε βάζε ηελ νκνηόηεηα ηνπο ζε ππνζύλνια, ηα blocks, ώζηε λα αξθνύλ νη ζπγθξίζεηο κόλν κεηαμύ νληνηήησλ πνπ ζπκπίπηνπλ ζε έλα ηνπιάρηζηνλ block. Γηα λα δηαρεηξηζηνύκε, όκσο, ηα ζνξπβώδε, εηεξνγελή, εκηδνκεκέλα ζύλνια δεδνκέλσλ ηνπ Γηθηύνπ απαηηνύληαη θαηλνύξηεο ηερληθέο blocking, αθνύ νη ππάξρνπζεο κέζνδνη είλαη αλεθάξκνζηεο ιόγσ ηεο εμάξηεζεο ηνπο από πιεξνθνξίεο αλαπαξάζηαζεο. Η ρξήζε πιενλαζκαηηθόηεηαο κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ επξσζηία ησλ ηερληθώλ blocking, αιιά επηθέξεη επηπιένλ ππνινγηζηηθό θόζηνο. ε απηή ηε δεκνζίεπζε παξνπζηάδνπκε κεζόδνπο πνπ εληζρύνπλ ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ ηερληθώλ blocking πνπ βαζίδνληαη ζε πιενλαζκαηηθόηεηα. Δηζεγνύκαζηε ηε δεκηνπξγία blocks κε βάζε κηα πιεζώξα ελδείμεσλ, όπσο ηα αλαγλσξηζηηθά ησλ νληνηήησλ θαη νη ζπλδέζεηο κεηαμύ ηνπο. Οη ηερληθέο απηέο πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό ζπγθξίζεσλ, δηαηεξώληαο παξάιιεια ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζε πςειά επίπεδα. Δπηπιένλ, εηζεγνύκαζηε δπν ζεσξεηηθέο κεηξηθέο πνπ παξέρνπλ αμηόπηζηεο εθηηκήζεηο ηεο επίδνζεο κηαο κεζόδνπ blocking, ρσξίο λα απαηηνύλ ηελ αλαιπηηθή επεμεξγαζία ησλ blocks ηεο. Με βάζε απηέο ηηο κεηξηθέο, αλαπηύζζνπκε δπν ηερληθέο γηα ηελ βειηίσζε ηηο απνδνηηθόηεηαο ηνπ blocking: ηνλ ζπλδπαζκό αηνκηθώλ, αιιά ζπκπιεξσκαηηθώλ ηερληθώλ blocking θαη ηελ δηαγξαθή blocks κέρξη ηελ ηθαλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. Γνθηκάζακε ηηο κεζόδνπο καο κέζσ κηαο εθηελνύο πεηξακαηηθήο αμηνιόγεζεο ρξεζηκνπνηώληαο έλα νγθώδεο ζύλνιν δεδνκέλσλ κε 182 εθαηνκκύξηα εηεξνγελείο νληόηεηεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο καο καξηπξνύλ ηελ εθαξκνζηκόηεηα θαη ηελ πςειή επίδνζε ησλ πξνζεγγίζεώλ καο. 16

17 Δπηινγή πινπνηεκέλσλ όςεσλ γηα θόξηνπο εξγαζίαο XQuery Asterios Katsifodimos (INRIA Saclay & Univ. Paris-Sud), Ioana Manolescu (INRIA Saclay & Univ. Paris-Sud), Vasilis Vassalos (Athens University of Economics and Business) Η απνηειεζκαηηθή επεμεξγαζία εξσηεκάησλ XQuery εμαθνινπζεί λα ζέηεη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο. Μηα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ηερληθή βειηίσζεο ηεο επίδνζεο επεμεξγαζίαο XQuery εξσηεκάησλ, απνηειείηαη από ηε ρξήζε πινπνηεκέλσλ όςεσλ. ηελ παξνύζα εξγαζία, αζρνινύκαζηε κε ην πξόβιεκα ηεο επηινγήο ησλ θαιύηεξσλ όςεσλ πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνύλ ζε κία βάζε δεδνκέλσλ XML δεδνκέλνπ ελόο νξίνπ ζην ρώξν πνπ θαηαιακβάλνπλ. Ο ζηόρνο ηεο βειηηζηνπνίεζεο είλαη λα βειηησζνύλ νη επηδόζεηο θαηά ηελ επεμεξγαζία ελόο δεδνκέλνπ θόξηνπ εξγαζίαο εξσηεκάησλ. Η εξγαζία απηή είλαη ε πξώηε πνπ αληηκεησπίδεη ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα επηινγήο όςεσλ γηα εξσηήκαηα θαη όςεηο δεληξηθώλ πξνηύπσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ έλσζε σο πξνο ηελ ηηκή θαη πνιιαπινύο θόκβνπο επηζηξνθήο. Οη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπκε πξνέξρνληαη ηόζν από ηελ εθθξαζηηθή δύλακε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιώζζαο έθθξαζεο εξσηεκάησλ θαη όςεσλ, όζν θαη από ην κέγεζνο ηνπ ρώξνπ αλαδήηεζεο ησλ ππνςεθίσλ όςεσλ πξνο πινπνίεζε. Δλώ ην πξόβιεκα ζηε γεληθή ηνπ κνξθή ραξαθηεξίδεηαη από απαγνξεπηηθή πνιππινθόηεηα, πξνηείλνπκε θαη κειεηάκε έλαλ αιγόξηζκν ν νπνίνο επηδεηθλύεη ηελ θαιύηεξε επίδνζε ζε ζύγθξηζε κε ηηο κέρξη ζηηγκήο εξγαζίεο ζηε βηβιηνγξαθία. Δπηηάρπλζε επεξσηήζεσλ εύξνπο γηα πξνζνκνηώζεηο ηνπ εγθεθάινπ Farhan Tauheed (EPFL), Laurynas Biveinis (University of Aalborg), Thomas Heinis (EPFL), Anastasia Ailamaki (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne), Felix Schurmann (EPFL), Henry Markram (EPFL) Οη λεπξνεπηζηήκνλεο ρξεζηκνπνηνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ππνινγηζηηθά εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία θαη πξνζνκνίσζε κνληέισλ ηνπ εγθεθάινπ. Ο όγθνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο πξνζνκνηώζεηο απηέο είλαη ηεξάζηηνο θαη ε ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπο θαζίζηαηαη πάξα πνιύ ζεκαληηθή. Έλα ηδηαίηεξν πξόβιεκα όζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε απηώλ ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε θιηκάθσζε ηεο εθηέιεζεο ησλ επεξσηήζεσλ ζε ρσξηθά κνληέια ηνπ εγθεθάινπ. Γλσζηέο πξνζεγγίζεηο επξεηεξίαζεο δελ απνδίδνπλ θαιά, αθόκα θαη ζηα ζεκεξηλά ρσξηθά κνληέια κηθξήο θιίκαθαο πνπ πεξηέρνπλ κόλν κεξηθά εθαηνκκύξηα ππθλά ρσξηθά ζηνηρεία. Σν πξόβιεκα ησλ ζεκεξηλώλ πξνζεγγίζεσλ είλαη όηη κε ηελ αύμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ιεπηνκεξεηώλ ζηα κνληέια, ε επηθάιπςε ζηε δελδξηθή δνκή απμάλεη, επηβξαδύλνληαο ην ξπζκό εθηέιεζεο ησλ επεξσηήζεσλ. Η αλάγθε ησλ λεπξνεπηζηεκόλσλ λα εξγαζηνύλ κε νινέλα θαη πην ιεπηνκεξή 17

18 (ππθλόηεξα) κνληέια, ελζαξξύλεη ηελ αλάπηπμε κηαο λέαο πξνζέγγηζεο επξεηεξίαζεο. Γηα ην ζθνπό απηό αλαπηύμακε ην FLAT, κηα θιηκαθνύκελε κέζνδν επξεηεξίαζεο γηα ππθλά ζύλνια δεδνκέλσλ. Η αλάπηπμε ηνπ FLAT βαζίζηεθε ζηελ θαίξηα παξαηήξεζε όηη νη ηξέρνπζεο πξνζεγγίζεηο ππνθέξνπλ από επηθάιπςε ζε πεξίπησζε ππθλώλ ζπλόισλ δεδνκέλσλ. ρεδηάζακε, ζπλεπώο, ην FLAT σο κηα πξνζέγγηζε κε δύν θάζεηο, θαζεκία αλεμάξηεηε από ηελ ππθλόηεηα. Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηά επηβεβαηώλνπλ όηη ην FLAT επηηπγράλεη απόδνζε αλεμάξηεηε από ηνλ όγθν ησλ δεδνκέλσλ θαζώο θαη από ηελ ππθλόηεηα. Δμάιινπ, μεπεξλά ηηο παξαιιαγέο ηνπ R-tree όζνλ αθνξά ην θόζηνο εηζόδνπ/εμόδνπ από δύν έσο νθηώ θνξέο. 4 ε πλεδξία Φπζηθή θαη Λνγηθή Οξγάλσζε Γεδνκέλσλ Γηάδνζε Αιιαγώλ ε Πιεξνθνξηαθά Οηθνζπζηήκαηα (ύληνκε παξνπζίαζε) George Papastefanatos (Institute for the Management of Information Systems), Panos Vassiliadis* (University of Ioannina), Alkis Simitsis (HP labs) ην άξζξν απηό αζρνινύκαζηε κε ηε δηαρείξηζε γεγνλόησλ εμέιημεο ζε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, καο απαζρνιεί έλα πξνζαλαηνιηζκέλν ζηα δεδνκέλα νηθνζύζηεκα (data centric ecosystem) πνπ ζηε κνληεινπνίεζή ηνπ πεξηιακβάλεη ζρέζεηο, όςεηο θαη εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο είλαη κηα θαιή αξρηθή αθαίξεζε γηα λα κνληεινπνηήζνπκε πνιύ πην ζύλζεηεο ελόηεηεο (modules), νη νπνίεο είλαη είηε εζσηεξηθέο ζηε βάζε δεδνκέλσλ (όπσο γηα παξάδεηγκα απνζεθεπκέλεο δηαδηθαζίεο stored procedures) ή εμσηεξηθέο (όπσο γηα παξάδεηγκα, εθαξκνγέο πνπ πξνζπειάδνπλ ηε βάζε δεδνκέλσλ, αλαθνξέο, θιπ). Με άιια ιόγηα, ην νηθνζύζηεκα επεθηείλεηαη θαη εθηόο ηεο βάζεσο θαη πεξηιακβάλεη θαη ηηο εθαξκνγέο πνπ πξνζπειάδνπλ ηε βάζε ζηε κνληεινπνίεζή ηνπ. Δπηπιένλ, επηζεκεηώλνπκε ην πιεξνθνξηαθό νηθνζύζηεκα κε πνιηηηθέο δηαρείξηζεο εμειηθηηθώλ γεγνλόησλ δειαδή, γηα θάζε πηζαλή αιιαγή πνπ κπνξεί λα θηάζεη ζε κηα ελόηεηα ινγηζκηθνύ (πίλαθαο, όςε, ή εξώηεζε), ε ελ ιόγσ ελόηεηα είλαη επηζεκεησκέλε κε πνιηηηθέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αληίδξαζή ηεο ζην γεγνλόο ηεο αιιαγήο. Θεσξνύκε έλα γξάθεκα πνπ αλαπαξηζηά ην όιν νηθνζύζηεκα (ην νπνίν νλνκάδνπκε Γξάθεκα Αξρηηεθηνληθήο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο) θαη δηεξεπλνύκε ην πώο είλαη εθηθηή ε δηαρείξηζε ηεο δηάδνζεο ησλ αιιαγώλ ζην γξάθεκα ηεο αξρηηεθηνληθήο. Πξαθηηθά, θάζε αιιαγή πνπ θαηαθηάλεη ζε κηα ελόηεηα ελεξγνπνηεί θαη κηα πνιηηηθή, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο είηε ηεξκαηίδεη ηε δηάδνζε ηνπ γεγνλόηνο, είηε θαζνξίδεη ηελ πεξαηηέξσ κεηάδνζε ζε επόκελεο ελόηεηεο. Γείρλνπκε όηη ν κεραληζκόο πνπ πξνηείλνπκε ηεξκαηίδεη πάληα θαη ζην ηέινο θάζε δηάδνζεο, θάζε ελόηεηα είλαη επηζεκεησκέλε κε κία κνλαδηθή θαηάζηαζε (status), αζρέησο ηεο ζεηξάο κε ηελ νπνία θαηαθηάλνπλ ζε απηή νη αιιαγέο πνπ δηαδίδνληαη ζην γξάθεκα. 18

19 Δηεξνγελή ρέδηα γηα ηελ Ρύζκηζε πζηεκάησλ κε Αληίγξαθα Mariano Consens (U of Toronto), Kleoni Ioannidu (UC Santa Cruz), Jeff LeFevre (UC Santa Cruz), Alkis Polyzotis (UC Santa Cruz) Δηζάγνπκε ηα εηεξνγελή ζρέδηα σο έλα θαηλνύξην παξάδεηγκα γηα ηελ ξύζκηζε ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ αλαπαξάγνπλ ηελ βάζε ζε δηαθνξεηηθνύο ππνινγηζηηθνύο θόκβνπο. Έλα εηεξνγελέο ζρέδην ρηίδεη δηαθνξεηηθέο θπζηθέο δνκέο (π.ρ., επξεηήξηα θαη πινπνηεκέλεο όςεηο) ζε θάζε αληίγξαθν ηεο βάζεο, εμεηδηθεύνληαο έηζη ην αληίγξαθν γηα ηελ απνηίκεζε ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ εξσηεκάησλ. Οξίδνπκε ην πξόβιεκα εύξεζεο ηνπ βέιηηζηνπ ζρεδίνπ, αλαιύνπκε ηελ πνιππινθόηεηά ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ραξαθηεξίδνπκε ηηο ηδηόηεηεο ησλ ιύζεσλ. ηελ ζπλέρεηα πξνηείλνπκε έλαλ επξηζηηθό αιγόξηζκν γηα ηνλ ππνινγηζκό θαιώλ εηεξνγελώλ ζρεδίσλ, ν νπνίνο εθκεηαιιεύεηαη ππάξρνληα εξγαιεία όπσο ην Index Tuning Wizard ηνπ MS SQL Server ή ην db2advis ηνπ IBM DB2. Παξνπζηάδνπκε κηα εθηελή πεηξακαηηθή κειέηε πνπ επηβεβαηώλεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ αιγόξηζκνπ θαζώο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ εηεξνγελώλ ζρεδίσλ. Έιεγρνο Σαπηνρξνληζκνύ ζε Πξνζαξκνζηηθή Δπξεηεξίαζε Goetz Graefe (HP Labs), Felix Halim (National University of Singapore), Stratos Idreos* (CWI), Harumi Kuno (Hp Labs), Stefan Manegold (CWI) Η πξνζαξκνζηηθήο επξεηεξίαζε θαηαζθεπάδεη επξεηήξηα δπλακηθά θαη ζηαδηαθά. Ο ζηόρνο είλαη λα πεηύρνπκε ηα νθέιε ηεο παξαδνζηαθήο επξεηεξίαζεο ρσξίο ην θόζηνο ηεο θαηαζθεπήο ησλ επξεηεξίσλ. Παξά ηαύηα κηα παξελέξγεηα είλαη όηη νη επεξσηήζεηο αλάγλσζεο κεηαηξέπνληαη ζε ελεκεξώζεηο. Απηή ε εξγαζία κειεηάεη ηερληθέο ειέγρνπ ηαπηνρξνληζκνύ ζε πξνζαξκνζηηθή επξεηεξίαζε. Γείρλνπκε όηη ν ζρεδηαζκόο ηεο πξνζαξκνζηηθήο επξεηεξίαζεο ρσξίδεη ηα πεξηερόκελα από ηε δνκή ησλ επξεηεξίσλ. Απηό κεηώλεη ηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ηα πξνβιήκαηα θαηά ηνλ έιεγρν ηαπηνρξνληζκνύ γηα ηελ πξνζαξκνζηηθή επξεηεξίαζε ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο ελεκεξώζεηο. Η ζρεδίαζε καο εθκεηαιιεύεηαη ην γεγνλόο όηη ε πξνζαξκνζηηθή επξεηεξίαζε ρηίδεη επξεηήξηα ζηαδηαθά. Παξνπζηάδνπκε κηα ιεπηνκεξή πεηξακαηηθή αλάιπζε πνπ απνδεηθλύεη όηη ε πξνζαξκνζηηθή επξεηεξίαζε δηαηεξεί ηεο ηδηόηεηεο ηεο αθόκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηαπηόρξνλσλ επεξσηήζεσλ. ηνραζηηθόο Καηαθεξκαηηζκόο: Δύξσζηε Πξνζαξκνζηηθή Δπξεηεξίαζε ζε πζηήκαηα Βάζεσλ Γεδνκέλσλ Οξγαλσκέλα αλά ηήιεο ζηελ Κύξηα Μλήκε Felix Halim (National University of Singapore), Stratos Idreos (CWI), Panagiotis Karras (Rutgers University), Roland Yap (National University of Singapore) 19

20 ήκεξα απαηηνύληαη εγγελώο δπλακηθά πεξηβάιινληα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. Σέηνηα πεξηβάιινληα ραξαθηεξίδνληαη από δύν απαηηεηηθά γλσξίζκαηα: (α) ιίγν αδξαλή ρξόλν ζπζηήκαηνο, θαη (β) πεξηνξηζκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ γλώζε ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο, ελώ απηόο ν θόξηνο αιιάδεη δηαξθώο. ε ηέηνηα πεξηβάιινληα δελ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ παξαδνζηαθέο ιύζεηο γηα ηελ νηθνδόκεζε θαη ζπληήξεζε επξεηεξίσλ. Ο θαηαθεξκαηηζκόο βάζεσλ δεδνκέλσλ είλαη κηα πξόηαζε πνπ επηηξέπεη ηελ θπζηθή αλαδηνξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ ζηε ζηηγκή, σο παξάπιεπξε ζπλέπεηα ηεο επεμεξγαζίαο επεξσηήζεσλ. Ο θαηαθεξκαηηζόο επηδηώθεη λα πξνζαξκόδεη ην επξεηήξην ζηνλ θόξην εξγαζίαο ζπλερώο θαη απηόκαηα, ρσξίο αλζξώπηλε παξέκβαζε. Σν επξεηήξην ρηίδεηαη ζηαδηαθά, πξνζαξκνζηηθά, θαη θαηά δήηεζε. Ωζηόζν, νη πθηζηάκελεο κέζνδνη πξνζαξκνζηηθήο επξεηεξίαζεο δελ παξέρνπλ επξσζηία σο πξνο ηνλ θόξην εξγαζίαο: απνδίδνπλ θαιά κε ηπραίνπο θόξηνπο, αιιά όρη κε άιινπο. Απηή ε αδπλακία απνξξέεη από ηελ αλειαζηηθόηεηα κε ηελ νπνία εξκελεύνπλ θάζε εξώηεκα σο έλαλ ππαηληγκό γηα ην πώο λα απνζεθεύνληαη ηα δεδνκέλα. Σα ζεκεξηλά ζπζηήκαηα θαηαθεξκαηηζκνύ αλαδηνξγαλώλνπλ ηα δεδνκέλα εληόο ηεο εκβέιεηαο θάζε εξσηήκαηνο ζηα ηπθιά, αθόκε θαη αλ έηζη πξνθύπηνπλ δηαδνρηθνί δαπαλεξνί ρεηξηζκνί κε ειάρηζην όθεινο γηα ηελ επξεηεξίαζε. ηελ παξόλ άξζξν εηζάγνπκε ηνλ ζηνραζηηθό θαηαθεξκαηηζκό, κηα ζεκαληηθά πην αλζεθηηθή ιύζε γηα πξνζαξκνζηηθή επξεηεξίαζε. Ο ζηνραζηηθόο θαηαθεξκαηηζκόο επίζεο ρξεζηκνπνηεί θάζε εξώηεκα σο έλαλ ππαηληγκό γηα ην πώο λα αλαδηνξγαλώζεη ηα δεδνκέλα, αιιά όρη ζηα ηπθιά. Κεξδίδεη αληνρή θαη απνθεύγεη ζεκεία ζπκθόξεζεο εθαξκόδνληαο εζθεκκέλα νξηζκέλεο απζαίξεηεο επηινγέο θαηά ηελ ιήςε ησλ απνθάζεώλ ηνπ. Έηζη, θέξλνπκε ηελ πξνζαξκνζηηθή επξεηεξίαζε ζε κηα πην ώξηκε κνξθνπνίεζε πνπ παξέρεη ηε επξσζηία πνπ έιεηπε από πξνεγνύκελεο πξνζεγγίζεηο. Η πεηξακαηηθή καο κειέηε επηβεβαηώλεη όηη ν ζηνραζηηθόο θαηαθεξκαηηζκόο δηαηεξεί ηηο επηζπκεηέο ηδηόηεηεο ηνπ αξρηθνύ, θαη επηπιένλ απνδίδεη θαιά κε πνηθίινπο ξεαιηζηηθνύο θόξηνπο εξγαζίαο. 5 ε πλεδξία Καηαλεκεκέλε Δπεμεξγαζία Δπεξσηήζεσλ Απνδνηηθή Δμηζνξξόπεζε Φόξηνπ ζε Γηακεξηζκέλα Δξσηήκαηα θάησ από Σπραίεο Μεηαβνιέο Anastasios Gounaris (Aristotle University), Christos Yfoulis (ATEI of Thessaloniki), Norman Paton (University of Manchester) Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία εμεηάδεη έλα ζηηγκηόηππν ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζρεδίαζεο απνδνηηθώλ πξνζαξκόζηκσλ ζπζηεκάησλ, ππό ηε ζπλζήθε όηη θάζε πξνζαξκνγή επηθέξεη κε ακειεηέν θόζηνο όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, αζρνινύκαζηε κε ην πξόβιεκα ηεο 20

21 εμηζνξξόπεζεο θόξηνπ ζε δηακεξηζκέλα παξάιιεια εξσηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ εθηεινύληαη ζε εηεξνγελείο θόκβνπο. ηελ εξγαζία καο, ιακβάλνπκε ππόςηλ ην θόζηνο ησλ πξνζαξκνγώλ ηεο θαηαλνκήο ηνπ θόξηνπ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν απνθεύγνπκε πξνβιήκαηα ππεξπξνζαξκνγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ κε εληειώο επξηζηηθέο κεζόδνπο. Απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη δπλαηόλ λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηεο απόδνζεο ζε δηάθνξα ζελάξηα, όπσο ηπραίεο κεηαβνιέο ηνπ θόξηνπ. Η πξνζέγγηζή καο βαζίδεηαη ζηελ ζεσξία απηνκάηνπ ειέγρνπ: εηδηθόηεξα, πξνηείλνπκε έλαλ γξακκηθό ηεηξαγσληθό ειεγθηή, ν νπνίνο απνηππώλεη ηνλ ζπκβηβαζκό κεηαμύ ηεο επίηεπμήο εμηζνξξόπεζεο θαη ηνπ θόζηνπο γη απηήλ ηελ επίηεπμε. Η πξνζέγγηζή καο, εθηόο ηνπ όηη ραξαθηεξίδεηαη θαη βαζίδεηαη ζε απζηεξέο ζεσξεηηθέο βάζεηο, παξνπζηάδεη θαιύηεξε απόδνζε ζπγθξηλόκελε κε ηηο πιένλ ζύγρξνλεο επξηζηηθέο κεζόδνπο ζε ξεαιηζηηθέο θαηαζηάζεηο, όπσο επηβεβαηώλεη ε αμηνιόγεζή καο. Καηαλεκεκέλε επεμεξγαζία SPARQL εξσηεκάησλ πάλσ από ππνινγηζηηθά λέθε. Nikolaos Papailiou (Cslab (ntua), Ioannis Konstantinou (ntua), Dimitrios Tsoumakos (ntua), Panagiotis Karras (Rutgers University), Nectarios Koziris (ntua) Η κεγάιε αύμεζε ησλ δηαζέζηκσλ RDF δεδνκέλσλ επηβάιεη ηελ εύξεζε απνδνηηθώλ θαη θιηκαθώζηκσλ ιύζεσλ γηα ηελ δηαρείξηζή ηνπο. Πξόζθαηεο πξνζεγγίζεηο έρνπλ πξνηείλεη θαηαλεκεκέλεο κεζόδνπο δηαρείξηζεο ησλ RDF δεδνκέλσλ, νη νπνίεο κπνξνύλ λα θιηκαθώζνπλ ζε απεξηόξηζηα κεγάιν αξηζκό δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηώληαο πιαηθόξκεο ππνινγηζηηθώλ λεθώλ. Παξόια απηά, ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα απνηπγράλνπλ λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο δπλαηόηεηεο θαηαλεκεκέλεο επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο πνπ παξέρνληαη από ηα ππνινγηζηηθά λέθε. ε απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάδνπκε ην H2RDF, κηα πιήξσο θαηαλεκεκέλε βάζε απνζήθεπζεο RDF δεδνκέλσλ, ε νπνία ζπλδπάδεη ην πιαίζην επεμεξγαζίαο ηνπ MapReduce κε κηα θαηαλεκεκέλε NoSQL βάζε. Τινπνηώληαο 3 επξεηήξηα RDF ηξηπιεηώλ ζε HBASE πίλαθεο, ην H2RDF κπνξεί λα απαληήζεη SPARQL εξσηήκαηα ζε ζεσξεηηθά απεξηόξηζην αξηζκό RDF δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ζε αληίζεζε κε ηηο ππάξρνπζεο πξνζεγγίζεηο, ην H2RDF κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ζύλζεηα εξσηήκαηα κε θιηκαθώζηκν ηξόπν θάλνληαο πξνζαξκνζηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ ζεηξά θαη ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ησλ join. Σα join εθηεινύληαη θαηαλεκεκέλα ή θεληξηθά, ζε έλαλ ππνινγηζηή, αλάινγα κε ην θόζηνο ηνπο. Η εθηεηακέλε πεηξακαηηθή αμηνιόγεζή καο δείρλεη όηη ην H2RDF απαληάεη απνδνηηθά ζε απιά θαη ζύλζεηα εξσηήκαηα, θαηαθέξλνληαο λα δηαρεηξηζηεί κέρξη 14 δηζεθαηνκκύξηα triples ρξεζηκνπνηώληαο κηα ζπζηνηρία 15 ππνινγηζηώλ. Σν H2RDF έρεη θαιύηεξε απόδνζε από αληαγσληζηηθέο θαηαλεκεκέλεο ιύζεηο ζε ζύλζεηα, κεγάια εξσηήκαηα, έρεη ζπγθξίζηκε απόδνζε κε θεληξηθά ζπζηήκαηα ζε κηθξά, επηιεθηηθά εξσηήκαηα θαη θεξδίδεη ζε ξπζκό απάληεζεο εξσηεκάησλ εθηειώληαο ηαπηόρξνλα εξσηήκαηα. 21

22 Γεσκεηξηθή Παξαθνινύζεζε Καηαλεκεκέλσλ Ρεπκάησλ Γεδνκέλσλ Βαζηζκέλε ζηελ Πξόβιεςε Nikos Giatrakos (University of Piraeus), Antonios Deligiannakis (Technical University of Crete), Minos Garofalakis (Technical University of Crete), Izchak Sharfman (Faculty of Computer Science Technion), Assaf Schuster (Faculty of Computer Science Technion) Πνιιέο ζύγρξνλεο εθαξκνγέο ξεπκάησλ δεδνκέλσλ, όπσο ε online αλάιπζε νηθνλνκηθώλ, δηθηπαθώλ, δεδνκέλσλ αηζζεηήξσλ θαη άιισλ κνξθώλ δεδνκέλσλ είλαη θαηαλεκεκέλεο θύζεσο. Έλαο ζεκαληηθόο ηύπνο επεξώηεζεο ζην νπνίν εζηηάδνπλ ηέηνηα ζελάξηα εθαξκνγώλ αθνξά εξσηήκαηα ελεξγνπνίεζεο, όπνπ ιακβάλεηαη αληίζηνηρε δξάζε κε βάζε κηα ζπλζήθε επί ηεο ηηκήο πνπ ιακβάλεη θάπνηα ππό παξαθνινύζεζε ζπλάξηεζε. Πξόζθαηεο εξγαζίεο κειεηνύλ ην πξόβιεκα ηεο παξαθνινύζεζεο (κε γξακκηθώλ) πνιύπινθσλ ζπλαξηήζεσλ κε θαηαλεκεκέλν ηξόπν. Η βαζηθή ηδέα πίζσ από ηε γεσκεηξηθή παξαθνινύζεζε πνπ πξνηείλεηαη εθεί, είλαη θάζε απνκαθξπζκέλνο ππνινγηζηήο λα παξαθνινπζεί ηε ζπλάξηεζε κέζσ ελόο θαηάιιεινπ ππνζπλόινπ ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ ηεο. ηελ παξνύζα εξγαζία, εμεηάδνπκε ηελ αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ηνπ κεραληζκνύ ηεο γεσκεηξηθήο παξαθνινύζεζεο, ζε όξνπο ηνπ αξηζκνύ ησλ αληαιιαζζόκελσλ κελπκάησλ, επεθηείλνληαο ην πιαίζην ηεο γεσκεηξηθήο παξαθνινύζεζεο έηζη ώζηε λα ρξεζηκνπνηεί κνληέια πξόβιεςεο. Αξρηθά, πεξηγξάθνπκε θάπνηνπο ηνπηθνύο πξνβιεπηέο (predictors) νη νπνίνη είλαη ρξήζηκνη γηα ηηο εθαξκνγέο πνπ εμεηάδνπκε θαη έρνπλ απνδεηρζεί ρξήζηκνη ζε πξνεγνύκελεο κειέηεο. Έπεηηα επηδεηθλύνπκε ηε δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο ησλ πξνβιεπηώλ ζηε γεσκεηξηθή κέζνδν θαη δείρλνπκε όηη ε παξαθνινύζεζε βαζηζκέλε ζηελ πξόβιεςε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα γεληθεύεη ην αξρηθό γεσκεηξηθό πιαίζην. Πξνηείλνπκε κεγάιε γθάκα δηαθνξεηηθώλ κνληέισλ παξαθνινύζεζεο βαζηζκέλσλ ζηελ πξόβιεςε γηα ηελ θαηαλεκεκέλε ηρλειάηεζε πνιύπινθσλ ζπλαξηήζεσλ κε βάζε θάπνην δνζέλ θαηώθιη. Η εμαληιεηηθή καο πεηξακαηηθή κειέηε κε πιεζώξα ζπλόισλ δεδνκέλσλ, ζπλαξηήζεσλ θαη ξπζκίζεσλ παξακέηξσλ δείρλεη όηη ε πξνζεγγίζεηο καο κπνξνύλ λα παξέρνπλ ζεκαληηθά επηθνηλσληαθά νθέιε πνπ θπκαίλνληαη από 2 θνξέο έσο 3 ηάμεηο κεγέζνπο ζε ζύγθξηζε κε ην θόζηνο κεηάδνζεο ηνπ αξρηθνύ γεσκεηξηθνύ πιαηζίνπ. 6 ε πλεδξία Ρνέο Γεδνκέλσλ θαη πλερείο Δπεξσηήζεηο πλερήο Αλαδήηεζε ησλ Κ Πιεζηέζηεξσλ Έμππλσλ Κηλεηώλ πζθεπώλ γηα Κάζε Υξήζηε Georgios Chatzimilioudis (University of Cyprus), Demetris Zeinalipour (University of Cyprus), Wang-Chien Lee (Pennsylvania State University), Marios Dikaiakos (University of Cyprus) 22

23 Μία άθξσο επηζπκεηή ιεηηνπξγία ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ είλαη ε ζπλερήο παξνρή ησλ Κ γεσγξαθηθά πιεζηέζηεξσλ γεηηόλσλ. Απηή ε ιεηηνπξγία νλνκάδεηαη ζπλερήο επεξώηεζε Κ- πιεζηέζηεξσλ γεηηόλσλ γηα όινπο (CAkNN). Μηα ηέηνηα ιεηηνπξγία ζα ελίζρπε ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο, επηηξέπνληαο ζηνλ ρξήζηε λα ζηείιεη ζήκαηα SOS ζηνπο πιεζηέζηεξνπο ρξήζηεο, ή εθαξκνγέο παηγλίσλ, επηηξέπνληαο ζην ρξήζηε λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνπο γύξσ ηνπ παίθηεο. ηελ παξνύζα εξγαζία, κειεηάκε ην πξόβιεκα ηεο απνηειεζκαηηθήο επεμεξγαζίαο κηαο CAkNN επεξώηεζεο ζε αζύξκαηα δίθηπα έμππλσλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ. Παξνπζηάδνπκε ηνλ αιγόξηζκνο καο, Proximity, ν νπνίνο απαληά κηα επεξώηεζε CAkNN ζε ρξόλν O(n(Κ+ι)), όπνπ ην n δειώλεη ηνλ αξηζκό ησλ ρξεζηώλ θαη ην ι ηελ ρσξεηηθόηεηα ελόο δηθηπαθνύ ζεκείνπ ζύλδεζεο (ι << n). Ο Proximity δελ θάλεη ρξήζε πξόζζεησλ ππνδνκώλ ή εμεηδηθεπκέλνπ πιηθνύ θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ επηηπγράλεηαη θπξίσο ιόγσ ηεο έμππλεο θνηλήο ρξήζεο ηνπ πεδίνπ αλαδήηεζεο. Η πινπνίεζε βαζίδεηαη ζε κηα λέα δνκή δεδνκέλσλ κε όλνκα K+-ζσξόο, ε νπνία επηηπγράλεη ζηαζεξό ρξόλν O(1) πξόζβαζεο θαη ινγαξηζκηθό ρξόλν O(log(Κ*ι)) εηζαγσγήο θαη ελεκέξσζεο. Ο Proximity, δελ ρξεηάδεηαη παξακέηξνπο θαη είλαη απνηειεζκαηηθόο ζε πεξηβάιινληα πςειήο θηλεηηθόηεηαο θαη αζύκκεηξεο θαηαλνκήο ρξεζηώλ (π.ρ., ε ππεξεζία ιεηηνπξγεί εμίζνπ θαιά ζην θέληξν κηαο πόιεο, ζηα πξνάζηηα, θαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο). Έρνπκε αμηνινγήζεη ηνλ Proximity ρξεζηκνπνηώληαο ηξνρηέο από δύν δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη ζπκπεξαίλνπκε όηη ε πξνζέγγηζή καο είλαη ηνπιάρηζηνλ κία ηάμε κεγέζνπο γξεγνξόηεξε ζε ζύγθξηζε κε πξνζαξκνζκέλεο πθηζηάκελεο ηερληθέο. Γπλακηθή Τπνζηήξημε Πνηθηινκνξθίαο ζε Ρνέο Γεδνκέλσλ (Dynamic Diversification of Continuous Data) Marina Drosou (University of Ioannina), Evaggelia Pitoura (University of Ioannina) Η πνηθηινκνξθία (diversity) ησλ απνηειεζκάησλ έρεη απνδεηρζεί όηη απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ ζε εθαξκνγέο όπσο ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ αιιά θαη ζηελ αλαδήηεζε ζηνλ παγθόζκην ηζηό θαη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ. ε απηήλ ηελ εξγαζία, εζηηαδόκαζηε ζην πξόβιεκα ηεο επηινγήο ησλ k πην δηαθνξεηηθώλ από έλα ζύλνιν απνηειεζκάησλ. ε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνύκελε βηβιηνγξαθία ε νπνία εμεηάδεη θπξίσο ηελ ζηαηηθή έθδνζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ζε απηήλ ηελ εξγαζία, εμεηάδνπκε ηελ δπλακηθή πεξίπησζε όπνπ ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, όπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ ππεξεζηώλ απνζηνιήο εηδνπνηήζεσλ. Οξίδνπκε ην ζπλερέο πξόβιεκα ηεο k-πνηθηινκνξθίαο ζε ζπλδπαζκό κε θαηάιιεινπο πεξηνξηζκνύο νη νπνίνη παξέρνπλ ηδηόηεηεο ζπλέρεηαο ζηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο ρξήζηεο. Η κέζνδνο πνπ πξνηείλνπκε βαζίδεηαη ζηα δέληξα επηθάιπςεο (cover trees) θαη ππνζηεξίδεη δπλακηθέο εηζαγσγέο θαη δηαγξαθέο δεδνκέλσλ. Σν πξόβιεκα ηεο k-πνηθηινκνξθίαο είλαη γεληθά NP-πιήξεο. Γίλνπκε ζεσξεηηθά θξάγκαηα γηα ηελ πνηόηεηα ηεο ιύζεο καο ζε ζρέζε κε ηε βέιηηζηε ιύζε. Σέινο, παξνπζηάδνπκε 23

24 πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ απόδνζε ηεο κεζόδνπ καο ρξεζηκνπνηώληαο πξαγκαηηθά θαη ζπλζεηηθά δεδνκέλα. Αλαγλώξηζε bursts ζε ρσξνρξνληθέο ξνέο εγγξάθσλ Theodoros Lappas (UC Riverside), Marcos Vieira (UC Riverside), Dimitris Gunopulos (University of Athens), Vassilis Tsotras (UC Riverside) Υηιηάδεο έγγξαθα γίλνληαη δηαζέζηκα ζηνπο ρξήζηεο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Έλα από ηα πην εθηελώο κειεηεκέλα πξνβιήκαηα είλαη ε αλαγλώξηζε bursts ζε ξνέο εγγξάθσλ. Γηα έλα όξν t, έλα burst ζεσξείηαη γεληθά όηη ζπκβαίλεη όηαλ παξαηεξείηαη κηα αζπλήζηζηα πςειή ζπρλόηεηα γηα ην t. Δλώ ε αλαγλώξηζε ρσξηθώλ ή ρξνληθώλ bursts έρεη κειεηεζεί ζην παξειζόλ, απηή ε δνπιεηά είλαη ε πξώηε πνπ γίλεηαη αλαγλώξηζε θαη κέηξεζε ρσξνρξνληθώλ bursts. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνύκε ηελ πιεξνθνξία πνπ εμνξύζζεηαη από ηα bursts ζε κηα κεραλή αλαδήηεζεο εγγξάθσλ: γηα θάζε εξώηεκα ελόο ρξήζηε, ε κεραλή επηζηξέθεη κηα ιίζηα θαηάηαμεο ησλ εγγξάθσλ κε ηζρπξό αληίθηππν ρσξνρξνληθό αληίθηππν. Γείρλνπκε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ κεζόδσλ καο, κε κηα εθηεηακέλε πεηξακαηηθή αμηνιόγεζε ζε πξαγκαηηθά θαη ζπλζεηηθά ζύλνια δεδνκέλσλ. Σξηεπίπεδε Δθηέιεζε Πνιιαπιώλ πγθεληξσηηθώλ Δξσηεκάησλ Γηάξθεηαο Shenoda Guirguis (University of Pittsburgh), Mohamed Sharaf (University of Queensland), Panos K. Chrysanthis (University of Pittsburgh), Alexandros Labrinidis (University of Pittsburgh) Σα πγθεληξσηηθά Δξσηήκαηα Γηάξθεηαο (ΔΓ) είλαη κηα ζεκαληηθή θαηεγνξία Δξσηεκάησλ Γηάξθεηαο ε νπνία εθηειείηαη πνιύ ζπρλά κε πηζαλό κεγάιν θόζηνο εθηέιεζεο. Με ην δεδνκέλν απηό, ε βειηηζηνπνίεζε ησλ ΔΓ είλαη απαξαίηεηε ώζηε ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ξνώλ δεδνκέλσλ (ΓΡΓ) λα κπνξέζνπλ λα ππνζηεξίμνπλ ζην κέγηζην θξίζηκεο εθαξκνγέο παξαθνινύζεζεο. Σα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα βειηηζηνπνίεζεο πνιιαπιώλ ΔΓ κε δηαθνξεηηθέο πξνδηαγξαθέο ζηα παξάζπξα θαη θίιηξα πξν-- ζπγθέληξσζεο ππνζέηνπλ έλα κνληέιν επεμεξγαζίαο όπνπ θάζε ΔΓ ππνινγίδεηαη σο ηειηθό άζξνηζκα ππν--αζξνηζκάησλ. ηελ εξγαζία απηή πξνηείλνπκε έλα λέν κνληέιν γηα ηελ επεμεξγαζία θάζε ΔΓ, πνπ νλνκάδεηαη TriOps, κε ζηόρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο επαλάιεςεο ησλ ππνινγηζκώλ ζην επίπεδν ησλ ππναζξνηζκάησλ. Πξνηείλνπκε επίζεο ηνλ βειηηζηνπνηεηή TriWeave γηα πνιιαπιά ΔΓ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην TriOps θαη ηελ έλλνηα ηεο Πιεμηκόηεηαο ("Weaveability"). Έρνπκε δείμεη αλαιπηηθά θαη πεηξακαηηθά ηα νθέιε από ηηο επηδόζεηο ησλ πξνηεηλόκελσλ κνληέισλ καο. Η αλάιπζή καο δείρλεη ηελ ππεξνρή ηνπο έλαληη ησλ ελαιιαθηηθώλ κνληέισλ. Σέινο, γεληθεύνπκε ην TriWeave ελζσκαηώλνληαο ηηο ηερληθέο ππαγσγήο ηεο θιαζηθήο βειηηζηνπνίεζεο πνιιαπιώλ 24

25 ζπγθεληξσηηθώλ εξσηεκάησλ γηα λα ππνζηεξίδεη επηθαιππηόκελα πεδία νκαδνπνίεζεο. Απηή ε εξγαζία εκθαλίδεηαη ζηα πξαθηηθά ηνπ 2012 IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE). 7 ε πλεδξία Δπηδείμεηο Αιιειεπηδξάζεηο εγγύηεηαο κε ην Crowdcast Marios Constantinides (University of Cyprus), G Constantinou (University of Cyprus), Andreas Panteli (University of Cyprus), Theofilos Phokas (University of Cyprus), Georgios Chatzimilioudis (University of Cyprus), Demetris Zeinalipour (University of Cyprus) Παξνπζηάδνπκε ην Crowdcast, κηα ζνπίηα εθαξκνγώλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ εγγύηεηα θαη έρνπλ σο ππξήλα ην πιαίζην αιγνξίζκσλ ηνπ Proximity. Σν Proximity ζπλδέεη απνηειεζκαηηθά έλαλ ρξήζηε κε ηνπο πιεζηέζηεξνπο γείηνλέο ηνπ αλά πάζα ζηηγκή, αλεμάξηεηα από ην πνύ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο θαη πόζν καθξηά είλαη νη γείηνλέο ηνπ. Με κηα ηέηνηα ππεξεζία, πινπνηεί ηνλ εηδηθό ηειεζηή καο πνπ ιύλεη πλερείο Δπεξσηήζεηο ησλ Κ-θνληηλόηεξσλ Γεηηόλσλ (CAkNN) απνηειεζκαηηθά. Σν Proximity δελ απαηηεί νηαδήπνηε πξόζζεηε ππνδνκή ή εμεηδηθεπκέλν πιηθό θαη ε απνδνηηθόηεηά ηνπ επηηπγράλεηαη θπξίσο ιόγσ ηεο έμππλεο θνηλήο ρξήζεο ηνπ πεδίνπ αλαδήηεζεο πνπ αλαπηύζζνπκε. Η ζνπίηα εθαξκνγώλ Crowdcast δείρλεη πσο νη αιγόξηζκνη δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ηνπ Proximity κπνξνύλε λα δώζνπλ ώζεζε ζε λέεο ππεξεζίεο κε βάζε ηελ εγγύηεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο εθαξκνγέο Crowdcast ζε όιν ην ρώξν ηνπ ζπλεδξίνπ. Θα είλαη ζε ζέζε λα (i) αλαθνηλώζνπλ θείκελν ή θσλεηηθό κελύκαηα ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο γεηηνλίαο ηνπο, ν νπνίνο ζα είλαη νξαηόο ζηνπο Κ πιεζηέζηεξνπο γείηνλεο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα μεθηλήζεη κηα ζπδήηεζε κε άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε γηα λα δηεπθξηλίζεη ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε ρσξίο λα ελνριήζεη, (ii) επεθηείλνπλ ηελ όξαζε ή ηελ αθνή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ παξνπζηάζεσλ κε ηηο θάκεξεο θαη ηα κηθξόθσλα ησλ γεηηόλσλ ηνπο, (iii) αλαθνηλώλνπλ ηνπηθέο εξγαζίεο ζηε γεηηνλία ηνπο σο κέξνο ηεο νξγάλσζεο κηαο δξαζηεξηόηεηαο, θιπ. Κιηκαθώζηκε θαη Δπέιηθηε Τπνζηήξημε ηηγκηαίαο Δπηζθνπηθήο Αλαδήηεζεο Pavlos Fafalios (Institute of Computer Science, FORTH-ICS), Ioannis Kitsos (Institute of Computer Science, FORTH-ICS), Yannis Tzitzikas (Institute of Computer Science, FORTH- ICS) 25

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΑΝΝΙΗ ΠΤΡΟ Α.Μ. 2008102 Ερωηήζεις δεσηέροσ κεθαλαίοσ: 1) Δμεγείζηε ηη είλαη ν θύθινο δσήο ηνπ έξγνπ. Πεξηγξάςηε ηα γεληθά βήκαηα ζε έλα κνληέιν θαηαξξάθηε. Γώζηε έλα

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4ο εξάμηνο ΣHMΜY Ελόηεηα 0: Δηζαγσγή Δηδάζθοληες: Σηάζεο Εάρνο, Άξεο Παγνπξηδήο, Κσζηήο Σαγώλαο, Γεκήηξεο Σνύληξεο Επηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Σηάζεο Εάρνο, Άξεο Παγνπξηδήο

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Κσλζηαληηλίδεο Αληξέαο Σηδεξόπνπινο Δπζύκεο Μαιηνύθα Καηεξίλα Μπαιαζάο Αληώλεο Βαιαβάλεο Μηράιεο Δηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα