ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 3» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων...4» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων... 5» Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 6 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Με την υπ αριθμ. Δ1Γ Ε 2012/ από φαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΝΙΤΣΙΑ Δημητρίου του Μιχαήλ, υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ Επιμελητών με βαθμό Γ, κατόπιν της από 1/10/2012 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 13/9/2012). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη της Δ/νσης ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΕΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (2) Με την υπ αριθμ. Δ16β/272/6/395/ΑΦ/ απόφα ση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδό θηκε σύμφωνα με: 1) τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 679/1977, 2) τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 4 και 6 παρ. 2 του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 123/τ.Α /1996), 3) τις εγκεκριμένες πιστώσεις της ΕΥΔΕ Υδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη που αφορούν λειτουργικά έξοδα, και ειδικότερα τις ΣΑΕ 076/3 και το έργο 2001ΣΕ καθώς και την αριθμ. Ε0763 ΤΡΟΠ.0/ απόφαση του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, 4) τις αποφάσεις πρόσληψης των κατωτέρω υπαλλήλων, με σύμβαση εργασίας ορισμ. χρόνου, τις συμβάσεις που υπογράφηκαν και τα πρακτικά ανάληψης υπηρεσίας και τις ανανεώσεις συμβάσεών τους, 5) το αρ. πρωτ. οικ 864/ έγγραφο της ΕΥΔΕ Ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη με το οποίο κρίνεται απαραίτηση η ανανέωση των συμ βάσεων, για αντικειμενικούς λόγους, όπως αναφέρεται στο Π.Δ. 164/2004, 6) Τα αρ. πρωτ.δ6/1238/ και Δ6/ οικ/1556/ έγγραφα της Δ/νσης Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης αναφορικά με έγκριση παράτασης συμ βάσεων, 7) την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 17/74/17799/ έγκριση του Υπουργείου Δοικ/κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρ. Διακ/σης, 8) τις διατάξεις της παρ. 9 άρθρ. 1 του ν.4038/2012 και 9) την αρ. Υ43/ (ΦΕΚ 2094/τ. Β / ) απόφαση Πρωθυπουργού, ανανεώνεται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των κατωτέρω υπαλλήλων, από την ημερομηνία λήξης των συμβάσεων εργασίας τους σύμ φωνα με την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ17/74/17799/ εγκριτική απόφαση, ως εξής:

2 9158 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Α/Α Α.Φ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟ Δουλγεράκης Βασίλειος Παντελής ΠΕ Πολ. Μηχανικών 02/10/ Κουτσαντωνάκης Ιωάννης Εμμανουήλ ΠΕ Μηχ/γων Ηλεκτρ. Μηχ/κών 07/09/ Κριτσωτάκης Ιωάννης Μχαήλ ΠΕ Αγρ. Τοπ. Μηχ/κών 28/09/ Κούμτσιου Κωνσταντία Αθανάσιος ΠΕ Γεωλόγων 13/09/ Λεοντάρη Αρτεμησία Κωνσταντίνος ΠΕ Μηχ. Μηχ. Γεωλ. Γεωτεχνικής 14/09/ Βεληβασάκης Ευάγγελος Εμμανουήλ TE Τεχν/γων Πολ/κών Μηχ/κών 25/09/ Νάση Άννα Δημήτριος TE Τεχν/γων Πολ/κών Μηχ/κών 12/09/ Καργιολάκη Γαλάτεια Γεώργιος TE Διοικητικού Λογιστικού 22/09/ Δετσιράπη Βασιλική Χρήστος ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγών) 14/09/ Κάπος Γεώργιος Αντώνιος ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγών) 14/09/12 Η παρούσα υπέχει και θέση σύμβασης με την επιφύ λαξη των άρθ. 5 παρ. 4 και 6 παρ. 2 του Π.Δ 164/2004, ενώ για τις αποδοχές των ανωτέρω ισχύει η αρ. οικ. 2/13917/0022/ κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρ. Διακ/σης και Οικονομικών. (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / , / , / , / , / , / , / , / , / , / αντίστοιχα). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (3) Με την υπ αριθμ / πράξη του Υφυ πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α / ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλλη λικής σχέσης της ΧΕΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩ ΝΟΣ, (Α.Δ.Τ. Σ164914), μονίμου Υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ με βαθμό Γ, από , ημερομη νία της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Με την αριθμ. 4453/ απόφαση της Αναπλη ρώτριας Προϊσταμένης της 11ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν.1958/1991, το άρθρο 10 του Π.Δ. 99/1992, το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο η του Ν. 3812/ και το άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, παρατείνεται η πρόσλη ψη του κατωτέρω προσωπικού, από 3/11/2012 2/4/2013 με δυνατότητα παράτασης μέχρι το πέρας του έργου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: 2011ΣΕ «Αποκατάσταση Αρχοντικού Πούλκως στη Σιάτιστα Ν. Κοζάνης». Νεβεσκιώτης Χαρίσιος του Θεοδώρου ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. απόφ. Χρηματοδότησης 126 (9ος/2012) Αρ. πρωτ /ΔΕ 4951/ και Φορέας Χρηματο δότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού). Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ Με την αριθμ. 5886/ απόφαση της Αναπλη ρώτριας Προϊσταμένης της Κ ΕΠΚΑ, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 1958/ 1991, του άρθρου 10 του Π.Δ. 99/1992, του άρθρου 18 του Ν. 3812/2009, του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012 και της αριθμ. 2686/ απόφασης πρόσληψης της Κ ΕΠΚΑ και τον αριθμ. 2022/ πίνακα κατάταξης μορίων των υποψηφίων (ΑΔΑ:Β4ΩΜΓ ΛΦ3), παρατείνεται η πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δυ νατότητα εκ νέου ανανέωσης ή παράτασης μέχρι το πέρας του έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της πόλης της Μυτιλήνης» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου ». Ντόγκα Ευγενία του Παύλου ΔΕ Εργατοτεχνίτρια, ανανέωση από έως Η ανωτέρω δαπάνη έχει προβλεφθεί και θα βαρύνει τις πιστώσεις του κωδικού 2010ΣΕ της ΣΑΕ0148 του ΠΔΕ του έργου «Ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της πόλης της Μυτιλήνης» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου » του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΥΠΟΥ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9159 Με την υπ αριθμ. 4280/ απόφαση της Ανα πληρώτριας Προϊσταμένης της 26ης Εφορείας Βυζα ντινών Αρχαιοτήτων, η οποία δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγρ. 9 του Ν. 4038/2012 και εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του Π.Δ. 99/1992 και το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 και κατόπιν των υπ αριθμ. 4253/ (ΑΔΑ: Β430Γ 853) πινάκων κα τάταξης, προσλαμβάνεται το κατωτέρω προσωπικό με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι το πέ ρας του έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Αναστήλωση ανατολικού τμήματος τειχών Κάστρου Ανδρούσας» με κωδικό 2011ΣΕ της ΣΑΕ014/8 του Π.Δ.Ε. (Αριθμ. απόφασης Χρηματοδότησης Διεύθυν σης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ ων: 40933/ΔΕ 4943/ ): Σωτηρία Αγγελοπούλου του Γεωργίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ (με εξειδίκευ ση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων), για έξι (6) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι ολοκλήρωσης του έργου. (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΝΙΟΒΗ ΜΠΟΥΖΑ Διορθώσεις Σφαλμάτων Σε αποφάσεις της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης Αχαΐας οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 872/τ.Γ / επιφέρονται οι παρακάτων διορθώσεις: i) Από τo εσφαλμένο: «Με την αριθμ. 5802/ πράξη της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ σης Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/Α/ ), διαπιστώνεται ότι λύθηκε αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση του καθηγητή Γεωργούλια Γεώργιου του Νικολάου» στο ορθό: «Με την αριθμ. 5802/ πράξη της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/Α/9 2 07), διαπιστώνεται ότι λύθηκε αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του καθη γητή Γεωργούλια Γεώργιου του Νικολάου (A.M ), κλάδου ΠΕ03, με βαθμό Β και ΜΚ3, με οργανική θέση στο 4ο Γενικό Λύκειο Πάτρας, από , ημερο μηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). ii) Από το εσφαλμένο: «Με την αριθμ. 5823/ πράξη της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ σης Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/Α/ ), διαπιστώνεται ότι λύθηκε αυτοδίκαια η υπαλληλι κή σχέση της καθηγήτριας Παππά Λαμπρινής του Μηνά». στο ορθό: Με την αριθμ. 5823/ πράξη της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Aχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/Α/9 2 07), διαπιστώνεται ότι λύθηκε αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της καθηγή τριας Παππά Λαμπρινής του Μηνά: Α.Μ ), κλάδου ΠΕ02, με βαθμό Β και ΜΚ2, με οργανική θέση στο 2ο Γενικό Λύκειο Πάτρας, από , ημερομηνία υπο βολής της 2ης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). iii) Από τo εσφαλμένο: Με την αριθμ. 5860/ πράξη της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ σης Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/Α/ ), διαπιστώνεται ότι λύθηκε αυτοδίκαια η υπαλληλι κή σχέση της καθηγήτριας Κωστοπούλου Γεωργίας του» στο ορθό: Με την αριθμ. 5860/ πράξη της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/Α/9 2 07), διαπιστώ νεται ότι λύθηκε αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της καθηγήτριας Κωστοπούλου Γεωργίας του Παναγιώτη (A.M ), κλάδου ΠΕ08, με βαθμό Γ και ΜΚ2, με ορ γανική θέση στο 3ο Γυμνάσιο Αιγίου, από , ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (4) Με την υπ αριθμ. 9917/106573/ πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 147 και 148 του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ7 Γεωλόγων με βαθμό Β και μισθολογικό κλιμάκιο 3ο, Δρόσου Ευθύμιου του Χρήστου από κα θόσον κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση, με την οποία εμμένει στην παραίτηση του από την υπηρεσία. Η υπηρεσία του απονέμει τον επί τιμή τίτλο του Προϊσταμένου του Τμήματος Υδρολογίας της Δ/νσης Γεωλογίας Υδρολογίας (Κ.Υ.) και του εκφράζει την ευαρέσκεια της, μετά την τριακονταετή ευδόκιμη παραμονή του. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (5) Με την πράξη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπ αριθμ / , που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147,148 και 156 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», διαπιστώνεται ότι γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η αί

4 9160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) τηση παραίτησης από την υπηρεσία του Δημητρίου ΧΑΡΜΑΝΤΑ του Αποστόλου, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Φύλαξης με βαθμό Γ και Μ.Κ. Γ2 του Καταστήματος Κράτησης Χαλκίδας και λύεται η υπαλληλική σχέση αυ τού από , ημερομηνία κατά την οποία υπεβλήθη η δεύτερη αίτηση παραίτησής του. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Με την υπ αριθμ Φ / απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος που εκδόθηκε σην Αθήνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν.Δ. 935/1971 «Περί καταστάσεως εν γέ νει των οπλιτών Χωρ/κής και των κατωτέρων οργάνων της Αστυνομίας Πόλεων και του Π.Σ.», των άρθρων 1, 2 και 3 του Β. Δ/τος 651/1971 «Περί διαδικασίας απολύσε ων οπλιτών Χωρ/κής και των κατωτέρων οργάνων της Αστυνομίας Πόλεων και Πυρ/κού Σώματος τη αιτήση των», του άρθρου 37 του Ν.Δ. 974/1971, του άρθρου 6 του ν. 1339/1983 και των υπ αριθμ / , / , / , / , / , / , / , / και / Βεβαιώσεων αποχώρησης από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: σύμφωνα με την 9 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011, απολύονται ύστερα από αίτηση τους οι παρακάτω Αρ χιπυροσβέστες Γ.Υ. μη παραγωγικής Σχολής: 1. (7706) Ζωγράφος Ταξιάρχης του Γεωργίου 2. (7974) Χιόνης Διονύσιος του Γερασίμου 3. (8216) Ρόδης Βασίλειος του Λουκά 4. (8220) Σάμιος Αντώνιος του Χαρίδημου 5. (8325) Ιγνατιάδης Κωνσταντίνος του Αναστασίου 6. (8615) Πολυζωΐδης Δημήτριος του Αλεξάνδρου 7. (8689) Τσιλιμαντός Κωνσταντίνος του Σάββα 8. (9082) Γαβριλάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ 9. (12475) Καραδήμος Νικόλαος του Ευθυμίου γιατί έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο προς συ νταξιοδότηση τους χρόνο υπηρεσίας και απονέμεται σ αυτούς ο αποστρατευτικός βαθμός του Πυρονόμου. Με εντολή Αρχηγού Ο Υπαρχηγός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Με την υπ αριθμ Φ.200.9/ απόφαση του Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: α. Των άρθρων 2,12,13,14 και 45 του Ν.Δ/τος 343/1969, «περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματι κών των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α 238). β. Του άρθρου 19 του Ν.Δ/τος 649/1970, «περί ιεραρχί ας, προαγωγών και αποστρατείας Ανθ/στων Χωρ/κής, Ανθ/νόμων και Πυρονόμων» (Α 176), γ. Του Π.Δ. 726/1980, «περί εκδόσεως υπουργικών απο φάσεων επί θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργού Δη (6) μόσιας Τάξης, ρυθμιζόμενων δι ατομικού χαρακτήρος Δ/των» (Α 182). δ. Του Ν. 2685/1999 (Φ.Ε.Κ. 35 τ Α ) και Π.Δ. 200/ 1993 (Φ.Ε.Κ. 75 Α ) ε. Του Π.Δ. 85/2012, (Α 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. στ. Του Π.Δ. 101/2012 (Α 167) «Υπαγωγή του Πυρο σβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ στασίας του Πολίτη και τροποποίηση του Π.Δ. 215/2007». 2. Της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οι κονομικών και Δημοσίας Τάξης 2/66739/ /11/2000, Φ.Ε.Κ. Β Της υπ αριθμ. EM/1 Β/88/ απόφασης Υπουρ γού Δημόσιας τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Με ταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων για θέματα του Πυροσβεστικού Σώματος από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στον Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. 4. Τις αιτήσεις αποστρατείας των Πυρονόμων Αποστρατεύονται από τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος οι παρακάτω Πυρονόμοι, και λύεται η υπαλλη λική τους σχέση με βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, ως εξής: α Γουλοδήμος Δημήτριος του Παναγιώτη ( / ). β Φάβιος Θεόδωρος του Χρήστου / ). γ Δημητρόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου ( / ). δ Ρουμανάς Λάμπρος του Ευθυμίου ( / ). ε Τόλουδος Γεώργιος του Νικολάου ( / ). στ Χαραμής Κων/νος του Ιωάννη ( / ). γιατί έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο προς συνταξι οδότηση χρόνο υπηρεσίας, γράφονται αυτοί στο στέλεχος (Μητρώο) της εφεδρείας του Σώματος, μέχρι της συμπλη ρώσεως του ορίου ηλικίας (55ο έτος) και απονέμεται σ αυτούς ο αποστρατευτικός βαθμός του Ανθυποπυραγού. Οι παραπάνω διαγράφονται από τη δύναμη του Πυρο σβεστικού Σώματος μετά 15/νθήμερο από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υπαρχηγός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (7) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Με την απόφαση 8716/Α1 6451/ της Προϊσταμέ νης της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης της ΕΛΛΛΗΝΙ ΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Ουσουλτζόγλου Θεοφανώς του Παύλου, υπαλλήλου του Κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ειδ. Προγραμματισμού Η/Υ) της ΕΛ.ΣΤΑΤ., με βαθμό Β και Β ΜΚ 1 κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραί τησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Προϊσταμένη της Δ/νσης ΟΥΡΑΝΙΑ ΖΑΡΚΟΣΤΑΘΗ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9161 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οδοντια τρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου Αθηνών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγη τή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική και Ιστολογία» Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Οδοντιατρικής του Παν/μίου Αθηνών στην συνεδρίαση της 4ης , λαμβάνοντας υπόψη την από αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ και σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011(195 Α ) 2. Της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α του άρθρου 6 του ν. 2083/92 (159 Α ) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/07 ( 69 Α ) 3. Του άρθρου 21 του ν. 3549/ Της παρ. 5α του αρθ. 14 του ν. 1268/82 ( 87 Α ), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ. 4 του ν. 2517/97 (160 Α ) 5. Της παρ. 1 του αρθ. 14 του ν. 1268/1982, όπως αντικα ταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του ν. 2083/ Της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2517/ Της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, όπως ισχύει 8. και του Π.Δ. 134/99 (132 Α ) Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοιχτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΟΣ (Γ.Σ ) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη γητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική και Ιστολογία». Συνοπτική Περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης: Το γνωστικό αντικείμενο της Παθολογικής Ανατομικής και Ιστολογίας ασχολείται με την περιγραφή της δομής και τη λειτουργία των ιστών του ανθρώπινου σώματος καθώς και την περιγραφή, διάγνωση και διαφοροδιά γνωση συνήθων και σπάνιων νοσημάτων με βάση την κυτταρική και ιστολογική μορφολογία με έμφαση στις νοσολογικές οντότητες κεφαλής και τραχήλου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α /βαθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώ σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Αυγούστου 2012 Ο Πρύτανης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο υπ αριθμ. 804/ ΦΕΚ (τ.γ ), στο οποίο δη μοσιεύτηκε ο διορισμός του Ευάγγελου Γιαμαρέλλου Μπουρμπούλη σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπλη ρωτή Καθηγητή με μονιμότητα της Ιατρικής Σχολής του Ιδρύματος διορθώνεται: α) από το λανθασμένο «...Ευάγγελος Γιαμαρέλλος Μπουρμούλης...»» στο σωστό «...Ευάγγελος Γιαμαρέλλος Μπουρμπού λης...». (Από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημιο Αθηνών) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Με την Β / πράξη του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού η

6 9162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με τον Οργανισμό του τέως υπαλλήλου ΓΚΡΑΜΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΠΑΝΤΕΛΗ, με βαθμό Α μέχρι και με κατάταξη την (Ν.4024/2011) στο βαθμό Δ του κλάδου ΠΕ Δ/κού Οι κονομικού την ημερομηνία που ορκίστηκε και ανέλαβε υπηρεσία στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (διορίστηκε στον κλάδο ΠΕ Εφοριακών) κατόπιν της αριθμ. Δ2Δ ΕΞ2012/ ανακοίνωσης διορισμού και της αριθμ. πρωτ. Δ2Δ ΕΞ2012/279/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 31/Γ / Φ.Ε.Κ. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. έγκρισης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 19935/1424/ ). Ο Διοικητής ΗΛΙΑΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Με την πράξη 2/ του Προέδρου Δ.Σ. του Κ.Π.Π. Λασιθίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τον Ν. 3528/ 07 άρθρο 148 και 156, γίνεται αποδεκτή η αυτοδίκαιη απόλυση της μονίμου υπαλλήλου του Κ.Π.Π. Λασιθίου Λαπιδάκη Γαρυφαλλιάς του Ιωάννη, κατηγορίας Δ.Ε. Δι οικητικού Οικονομικού με βαθμό Β, από την αντίστοιχη οργανική θέση της μονάδας από 25/09/2012, προκειμέ νου να συνταξιοδοτηθεί. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την υπ αριθμ. Ρ14/Α/42/42260/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 54 του Π.Δ. 410/88, γίνεται αποδεκτή η καταγγελία της σύμ βασης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπάρ χει μεταξύ της ιατρού παιδιάτρου ΚΑΠΩΝΗ ΕΛΕΝΗΣ του Αθανασίου και της Τ.Μ.Υ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Νίκαιας, από , ημερομηνία που σταμάτησε να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. Ρ14/136/43358/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσι ών Υγείας, λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του μόνιμου οδοντιάτρου ΔΕΓΡΕ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΟΥ και της Υγειονομικής Υπηρεσίας του ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης του, σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του Ν. 3528/07, (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Δ11α/Οικ.41950/ απόφαση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπη ρεσιών Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 70, 73 του Ν. 3528/2007, τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4024/2011 και τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατό πιν του υπ αριθμ. 1/ (Θέμα 2ο) αποσπάσμα τος πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εθνι κού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), η μόνιμη υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας Δριβέ λου Χαραλαμπία του Χρήστου, μετατάσσεται από την κατηγορία κλάδο ΔΕ Χειριστών Η/Υ με βαθμό ΣΤ στην κατηγορία κλάδο ΤΕ Πληροφορικής με βαθμό ΣΤ, με μεταφορά της θέσης που κατείχε. (Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομι κών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΔΙ.ΟΙΚ.ΥΠ.ΠΡ.Φ200/77/οικ.42808/ ). Με την υπ αριθμ. Ρ 14/134/37662/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσι ών Υγείας λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του μόνιμου παθολόγου ΣΙΤΗ ΒΥΡΩΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ και της Ν.Μ.Υ. ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης, από , ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης του, σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07, (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Ρ 14/135/38363/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπη ρεσιών Υγείας λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέ ση, του μόνιμου παθολόγου ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της Τ.Μ.Υ. ΕΟΠΥΥ Καλλιθέας, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης του, σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07, (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτη σης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Πρόεδρος ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Με την υπ αριθμ. 125/ πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π / απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υπουργεί ου Υγείας, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης του ΣΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Κωνστα ντίνου, μόνιμου υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης με βαθμό Α σύμφωνα με το Ν.3528/07 και με βαθμό Γ και αποδοχές 3ου Μ.Κ. σύμφωνα με το Ν.4024/2011, από ημερομηνία που υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο (άρ θρο 148 του Νόμου 3528/2007). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. 126/ πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π /

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9163 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υπουργεί ου Υγείας, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης του ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ του Γεωργί ου, μόνιμου υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ Αθηνών με βαθμό Α σύμφωνα με το Ν.3528/07 και με βαθμό Γ και αποδοχές 2ου Μ.Κ. σύμφωνα με το Ν.4024/2011, από ημερομη νία που υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης προκει μένου να συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο (άρθρο 148 του Νόμου 3528/2007). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. 127/ πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π / απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υπουργεί ου Υγείας, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης του ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΟΥ του Βασι λείου, μόνιμου υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας του ΕΚΑΒ Αθηνών με βαθμό Β σύμφωνα με το Ν.3528/07 και με βαθμό Δ και αποδοχές 5ου Μ.Κ. σύμφωνα με το Ν.4024/2011, από ημερομη νία που υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης προκει μένου να συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο (άρθρο 148 του Νόμου 3528/2007). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΧΑΒΙΟΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Με την υπ αριθμ / διαπιστωτική πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της, Θεοφανής Μακρή του Αλεξίου, μονίμου υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Μαιών με βαθμό Β και μισθολογικό κλιμάκιο 1ο από , ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ), προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 2057/ απόφαση Διοικητή οποία ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ του Ν. 3528/07 και των άρθρων του π.δ. 57/2007 την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης και την υπ αριθμ / απόφαση του Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.. συστήνεται μια προσωπο παγής θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού και κατατάσσεται σ αυτή, η ήδη υπηρετούσα στο Δημόσιο, ΣΤΡΑΦΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αθανασίου, απόφοιτη της ΚΑ Εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔ στον βαθμό Δ, με πλεονάζοντα χρόνο στις στο βαθμό δύο (2) έτη, έξι (6)μήνες και είκοσι οκτώ (28) ημέρες. (Αριθμ. βεβ. Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελ ληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλλη λεγγύης: 4878/ ) Με την υπ αριθμ / απόφαση Διοικητή οποία ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 148 και 156 του Ν.3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΛΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ του Κωνσταντίνου μόνιμου υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Τεχνικού, με βαθμό Γ από ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ / απόφαση Διοικητή οποία ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 148 και 156 του Ν.3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΔΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του του Δημητρίου μό νιμου υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσω πικού Βοηθός Επόπτη, με βαθμό Δ από ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ / απόφαση Διοικητή οποία ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 148 και 156 του Ν.3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΔΕΒΕΤΖΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Αντωνίου μό νιμου υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθε νοφόρων, με βαθμό Γ από ημερομηνία υπο βολής δεύτερης αίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ / απόφαση Διοικητή οποία ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 148 και 156 του Ν.3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ του Επαμεινώνδα μό νιμης υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και βιολογικών Εργαστηρίων, με βαθμό Β από ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ / απόφαση Διοικητή οποία ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 148 και 156 του Ν.3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΚΟΥΛΟΧΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του Αντωνίου μόνιμης υπαλ λήλου του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Δ από ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτη σης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι νου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Διοικητής ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

8 9164 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο υπ αριθμ. 891/ ΦΕΚ (τεύχος Γ) όπου δημοσιεύτηκε η απόφαση της αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης της ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΑΣ του Αναστασίου μόνιμης διοικητικής υπαλλήλου στο ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (πρώην 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ ΕΤΑΜ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07), επέρχεται η παρακάτω διόρθωση από το εσφαλμένο: κλάδου: ΔΕ/ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ στο ορθό: κλάδου: ΤΕ/ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Σισμανόγλειο Παράρτημα) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 2041/ πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ττου εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Κερατσούλας Μουρδουβάνου του Αποστόλου, μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκομείου Κατηγορίας και κλάδου ΥΕ Πρεσαδόρων Σιδερωτριών, με Δ βαθμό και ΜΚ4, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης της (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο ανθρώπι νου δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. 406/ απόφαση της Ανα πληρώτριας Διοικήτριας του Ψυχιατρικού Τομέα του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης παραί τηση της Καρβέλα Μαρίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1067/ (τεύχος Γ ) στη σελίδα 8315 στη Β στήλη διορθώνονται: Το εσφαλμένο: «ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ» στο ορθό: «ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙ ΠΟΛΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ» Το εσφαλμένο: «Απόφαση της Αναπληρώτριας Διοική τριας του Ψυχιατρικού Τομέα του Γενικού Πανεπιστη μιακού Νοσοκομείου Τρίπολης» στο ορθό: «απόφαση της Αναπληρώτριας Διοικήτρι ας του Ψυχιατρικού Τομέα του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης». (Από το Ψυχιατρικό Τομέα του Γ.Ν. Τρίπολης) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Με την υπ αριθμ / πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, διαπιστώνεται η από λύση της υπαλληλικής σχέσης του Σαματά Ευάγγελου του Ιωάννη, μόνιμου υπαλλήλου του Ψυχια τρικού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων (πρώην Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων), με βαθμό Γ και Μ.Κ. 1, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, λόγω της αυτοδίκαιης αποδοχής της αριθμ. 7/ δήλωσης παραίτησης του, προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα για τις Βουλευτικές Εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ.1 του Συντάγματος, του Ν.3528/2007 άρθρο 33 (ΦΕΚ 26/Α/ ), του άρθρου 12 του Ν.3231/2004 (ΦΕΚ 45/Α/ ) και του άρθρου 30 του Π.Δ.26/2012 (ΦΕΚ 57/Α/ ). Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Με την υπ αριθμ / πράξη της Αναπλ/ τριας Διοικήτριας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν.3528/07, διαπιστώνεται η από η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της μόνιμης υπαλλήλου του Ψυχ/κού Τομέα Μυριδάκη Ανα στασίας του Αντωνίου, του κλάδου ΠΕ Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, με Β βαθμό και το 3ο Μ.Κ., κατόπιν της αρ.πρωτ / δεύτερης αίτησης παραίτησης της (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρ. Δυνα μικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Με την υπ αριθμ / πράξη του Προέ δρου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων που εκδόθηκε μετά από την υπ αριθμ. 41/ απόφαση της Διοικη τικής Επιτροπής και σύμφωνα με τα άρθρα 70, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 και την παρ.5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 (σύμφωνη γνώμη του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ν. Κυκλάδων αρ. πρα κτικού 7/ ), μετατάσσεται η ΜΑΡΙΑ ΦΥΡΙΓΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, υπάλληλος κλάδου ΥΕ Επιμελητών με βαθμό Δ, Μ.Κ.2, σε κλάδο ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού στον ίδιο βαθμό και στο ίδιο Μ.Κ., με μεταφορά της θέσης που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Επι μελητηρίου Κυκλάδων 12911/ ). Ο Πρόεδρος ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 487 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Aριθμ. 4385 Προκήρυξη θέσης μέλους διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4979 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 598 25 Αυγούστου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011016095/24 2 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ H E L L E N I C R E P U B L I C D E

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 513 20 Μαΐου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1764 βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1096 19 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1011025774/15.6.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 28 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 32427 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 296 15 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112007385/27.12.2011 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 124 6 Φεβρουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112000487 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 153 13 Φεβρουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 28847 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 29 24 Ιανουαρίου 2012 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011027084/5 7 2011 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7887 20 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1058 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/25889/3370/245 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 686 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 491 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1011009184/30 11 10 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 512 26 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011010535/14 12 10 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 501 26 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθ. 4248 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1449 12 Δεκεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αριθμ. ΔΔ1.1/2540/Φ.006.6 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 259 6 Μαρτίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1213007368 Προκήρυξη μιας (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 358 21 Απριλίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 25565 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7681 18 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1039 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. 6705 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 85 24 Ιανουαρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ. 3815 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6811 28 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 921 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 23146 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1169 17 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 4065/29 6 2015 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 938 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 490 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011011473/27.12.2010 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 54 27 Ιανουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011028412/20 7 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 714 4 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 420 11 Απριλίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 3912 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 734 10 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 2303 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7223 7 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 975 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Αριθμ. 2085 Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1057 8 Αυγούστου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. 5126/04.06.2014 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 720 6 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1314008946/31 3 2014 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1563 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 231 16 Μαρτίου 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 15291/15/ΓΠ Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτό νων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 351 28 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112009572 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 992 16 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...............1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5539 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 765 24 Ιουλίου 2013 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1213015814 Προκήρυξη μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5783 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 805 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 4802/ΕΠΙΚ/125α/1-8-2016 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 262 6 Μαρτίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 497 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1665 12 Δεκεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. 8531 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4587 12 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 655 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. 3128 Προκήρυξη μιας θέσεως Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4203 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 496 25 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟI ΛΟΙΠΟI ΦΟΡΕIΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 14882 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7395 10 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 998 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθ. 339 Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στον Τομέα Μαθηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1123 22 Αυγούστου 2014 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1314016975 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 125 3 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι T.K. 26334, Πάτρα Πληροφορίες: Γιαννόπουλος Κ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 31 19 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα,21/01/2009 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 415 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας 2. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 425 11 Απριλίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ 22288 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7347 10 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 992 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 6059 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7831 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1062 20 Σεπτεμβρίου 2013 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 16889 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Ελ.Λαζαρίδου Τηλ.: 2310996796 Fax: 2310 996788

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7895 20 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1059 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 16068 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8615 16 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1163 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 1093 Προκήρυξη κενής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1175 30 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθµ. 2217/30 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8711 22 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1178 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟI - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 7648 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1995 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 275 7 Μαρτίου 2013 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 4436 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Καλαμάτα 5 Δεκεμβρίου 2013 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 4.12.2013 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 285 11 Μαρτίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 41522 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα, 25/05/2010 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 1945 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας 2. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1221 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 687 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1104 29 Οκτωβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1415025370/3 8 15 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 981 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας... 2 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 3 ΒΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 946 8 Νοεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθ. 26324 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1701 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 250 18 Μαρτίου 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ EΘNIKO ΚΑΙ KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Αριθμ. 1516013124/8 1 2016 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 369 24 Απριλίου 2015 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 2575 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 567 5 Μαΐου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1690 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6601 22 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 891 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 1516034872/2.8.2016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6735 27 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 911 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1516034767/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: 76ΝΖ469143-ΞΚΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Μαγνησίας 621

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 815 28 Ιουνίου 2014 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αριθμ. 49553 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 994 17 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6231 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 841 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 2 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 4 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Yγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4721 14 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 674 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ. 1211 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9503 19 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1294 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 25942 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 414 19 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.......

Διαβάστε περισσότερα