ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Αύγουστος 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ - χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ από Δικαιούχους με ίδια μέσα (χωρίς προσφυγή σε Εξωτερικό Ανάδοχο) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ για την ένταξη και υλοποίηση της πράξης με ίδια μέσα Ενέργειες για την προετοιμασία ένταξης της Πράξης Ενέργειες για την υλοποίηση της Πράξης Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης και Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης Ενέργειες/Αποφάσεις σχετικές με τον τρόπο υλοποίησης της Πράξης / Υποέργων Ανάληψη Νομικής Δέσμευσης - Λοιπές αποφάσεις/ενέργειες Αποφάσεις σχετικές με την πρόσληψη / απασχόληση επιπλέον προσωπικού ή συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων Αποφάσεις σχετικά με την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης / Υποέργων ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ πράξης με ίδια μέσα Κόστος υλοποίησης μιας πράξης Άμεσες Δαπάνες μιας πράξης Έμμεσες Δαπάνες μιας πράξης ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Υποχρεώσεις του Δικαιούχου ως Αναδόχου Υποχρεώσεις του Δικαιούχου που απορρέουν από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Σελίδα 2 από 28

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση (Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Δ.Μ.) έκρινε σκόπιμο, για την καλύτερη υλοποίηση των πράξεων με ίδια μέσα στη διάρκεια της υλοποίησης του Ε.Π., να εκδώσει τον παρόντα οδηγό, λαμβάνοντας υπόψη το ακόλουθο ισχύον κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και τις θέσεις των δυνητικών δικαιούχων και λοιπών εμπλεκομένων φορέων (ΥΠ.ΟΙ.Ο., ΕΥΣΕΚΤ), στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης που ακολουθήθηκε πριν την οριστικοποίηση του παρόντος: την με αρ. 7725/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001) το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο (ΦΕΚ 267/Α) την με αρ. C/2007/5528/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση (Κωδικός CCI 2007GR05UPO003) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1794/1999 τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8 ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α) Το Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α), όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α) και ισχύει Το Ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314/Α) Το Π.Δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) (ΦΕΚ 59/Α) την υπ αριθμόν 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης Σελίδα 3 από 28

4 το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. 1828/2006 (υπ αρ. πρωτ /ΓΔΑΑΠ 4632/ έγγραφο του ΥΠΟΙΟ) το υπ αριθμόν 27915/ΓΔΑΠΠ/4901/19_6_2008 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ: «Έμμεσες δαπάνες που δηλώνονται κατ αποκοπή για πράξεις του ΕΚΤ που υλοποιούνται μέσω επιχορήγησης». Επισημαίνεται ότι ο παρών οδηγός απευθύνεται στους φορείς που θα υλοποιήσουν ενέργειες χρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση, ωστόσο δεν υποκαθιστά: 1. Τροποποιήσεις ή έκδοση νεότερου νομοθετικού, κανονιστικού πλαισίου. 2. την υπ αριθμόν 14053/ΕΥΣ 1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης. 3. το υπ αριθμόν 23105/ΓΔΑΑΠ 4632/ έγγραφο του ΥΠΟΙΟ για το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. 1828/ Τυχόν ειδικούς όρους της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για κάθε πράξη. 5. Οδηγούς και λοιπά εργαλεία του ΥΠΟΙΟ που περιέχουν οριζόντιες διευκρινήσεις. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Ως πράξεις 1 που υλοποιούνται με ίδια μέσα νοούνται οι περιπτώσεις εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου των πράξεων από τον ίδιο το δικαιούχο 2. Έτσι, στις περιπτώσεις που η πράξη ή τμήμα αυτής, υλοποιείται χωρίς την ανάθεσή της σε τρίτον, δηλαδή χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο, ανάδοχος θεωρείται ο ίδιος ο Δικαιούχος. Συνεπώς εκτέλεση με ίδια μέσα σημαίνει ότι Ανάδοχος και Αναθέτουσα Αρχή συμπίπτουν στον Δικαιούχο. Ανάλογα με την φύση της πράξης ή του υποέργου αυτής που υλοποιείται με ίδια μέσα (π.χ. δράσεις κατάρτισης) γίνεται στη συνέχεια του παρόντος Οδηγού ιδιαίτερη αναφορά, όπου χρειάζεται 1 Πράξη: έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της, σύμφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας µε τον οποίο σχετίζονται. 2 Άρθρο 36 παρ. 1 της υπ αρ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του ΥΠΟΙΟ (ΥΠΑΣΥΔ) Σελίδα 4 από 28

5 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ - χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ από Δικαιούχους με ίδια μέσα (χωρίς προσφυγή σε Εξωτερικό Ανάδοχο) Ο Δικαιούχος για να υλοποιήσει το σύνολο μιας Πράξης ή τμήμα της, με ίδια μέσα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω αναγκαίες προϋποθέσεις: να προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης που τον διέπει, η άσκηση των αρμοδιοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση της συγκεκριμένης κατηγορίας Πράξης. να διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα για την υλοποίηση της Πράξης και του/των Υποέργου/ων της όπως αυτή περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ): Προσωπικό (επιστημονικό και διοικητικό) που θα απασχοληθεί στην υλοποίηση της Πράξης Λοιπό προσωπικό (υπεύθυνοι οργάνωσης και συντονισμού) για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης Υποδομή (κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός χώρων), όπου απαιτούνται για την υλοποίηση της Πράξης Λοιπός εξοπλισμός λειτουργίας. Για τις δράσεις επιμόρφωσης/κατάρτισης κι εφόσον οι ανάγκες της πράξης του απαιτούν, είναι δυνατόν να προβλεφθεί η περαιτέρω εξασφάλιση υποδομών (χώρων και εξοπλισμού), εκτός των απολύτως αναγκαίων που θα πρέπει ήδη να διαθέτει ο Δικαιούχος. να εξασφαλίζει ότι ο τρόπος αυτός υλοποίησης του έργου (με ίδια μέσα) θα έχει σαφώς χαμηλότερο κόστος και τουλάχιστον ισοδύναμη ποιότητα σε σχέση με την προσφυγή σε τρίτους. Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα χρηματοδότησης μιας πράξης που πρόκειται να υλοποιηθεί με ίδια μέσα, παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η αρχή της οικονομίας δηλαδή η υλοποίηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ικανοποιείται έγκαιρα στην ενδεδειγμένη ποιότητα και ποσότητα και στην καλύτερη τιμή. Η τεκμηρίωση των ανωτέρω θα πρέπει να προκύπτει είτε από έρευνα αγοράς είτε από διαδικασίες διαβούλευσης, διασφαλίζοντας παράλληλα αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας παραδοτέων με αυτό της υλοποίησης της πράξης από εξωτερικό ανάδοχο. Για τις ενέργειες επιμόρφωσης/κατάρτισης που υλοποιούνται από αρμόδιο θεσμοθετημένο φορέα του δημοσίου τομέα, η τεκμηρίωση αυτή μπορεί να προκύπτει από το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του να διαθέτει επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Γ. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ο δικαιούχος προβεί σε αναθέσεις Σελίδα 5 από 28

6 δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, θα πρέπει να διαθέτει επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β & Γ. να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών ώστε να εξασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητά τους να καλύπτει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές υλοποίησης της συγκεκριμένης Πράξης όπως αναφέρονται στην πρόσκληση της ΕΥΔ προς τους δυνητικούς Δικαιούχους καθώς και στους σχετικούς με την Πράξη Οδηγούς Εφαρμογής. να τηρεί τις διαδικασίες και να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες που απαιτούνται κάθε φορά από το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο 3 ανάλογα με την νομική μορφή του φορέα. Η υλοποίηση μιας χρηματοδοτούμενης πράξης χωρίς προσφυγή σε τρίτους (με ίδια μέσα) δεν απαλλάσσει το Δικαιούχο από την υποχρέωση λήψης πιστοποιήσεων και τήρησης των κανόνων εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου. Οι κανόνες που περιγράφονται στο «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» (ΣΔΕ) και αφορούν στους Δικαιούχους είναι υποχρεωτικοί για τους Δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις με ίδια μέσα. Οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για κάθε δραστηριότητά τους. 4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ για την ένταξη και υλοποίηση της πράξης με ίδια μέσα 4.1. Ενέργειες για την προετοιμασία ένταξης της Πράξης Για την προετοιμασία της ένταξης μίας Πράξης που υλοποιείται με ίδια μέσα και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», δηλαδή έως την χρονική στιγμή κατάθεσης του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης απαιτούνται μία σειρά από έγγραφα που πρέπει να υπάρχουν ή να εκδοθούν από τα αρμόδια όργανα του Δικαιούχου (του ανώτατου διοικητικού οργάνου, των συλλογικών οργάνων ή του νόμιμου εκπρόσωπού του). Τα έγγραφα αυτά τον κατοχυρώνουν νομικά και διοικητικά με βάση το κανονιστικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του. Διευκρινίζεται ότι: η σειρά των εγγράφων είναι ενδεικτική, 3 όπως τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων κλπ. Σελίδα 6 από 28

7 ο αριθμός των εγγράφων είναι προσεγγιστικός επειδή μπορεί ορισμένα από αυτά να μην απαιτούνται σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας του φορέα και ορισμένα άλλα μπορούν να συνενώνονται, πολλά από τα έγγραφα μπορεί να τροποποιούνται κατά τη διάρκεια των ενεργειών ανάλογα με τα δεδομένα που διαμορφώνονται κάθε φορά και την πορεία υλοποίησης της Πράξης, η έκδοση ορισμένων επιπλέον εγγράφων μπορεί να καθορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση της ΕΥΔ. Τα έγγραφα αυτά θα αφορούν: Απόφαση αρμόδιου οργάνου του Δικαιούχου για την ενσωμάτωση της Πράξης στον ετήσιο Προγραμματισμό του (και, όπου αλλού αυτό προβλέπεται από το πλαίσιο λειτουργίας του Φορέα). Απόφαση ορισμού του Υπευθύνου του Έργου/Υποέργου με ίδια μέσα, (υπόδειγμα Παράρτημα Ι) ο οποίος, κατά κανόνα, είναι στέλεχος του Δικαιούχου, έχει συνολική εικόνα για το Έργο, συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες ή τα οριζόμενα με τις προηγούμενες αποφάσεις στελέχη, συνυπογράφει με το νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου το ΤΔΠΠ και αναλαμβάνει, την ευθύνη για την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται στο ΤΔΠΠ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Δικαιούχο προβλέπει σχετική αρμοδιότητα σε συγκεκριμένα άτομα, δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση της ανωτέρω απόφασης αλλά αρκεί η υποβολή σχετικής δήλωσης του Υπευθύνου με αντίστοιχο περιεχόμενο. Απόφαση για την πρόθεση υλοποίησης της Πράξης με ίδια μέσα, στην οποία προσδιορίζονται: το περιεχόμενο της Πράξης/των Υποέργων με ίδια μέσα (φυσικό αντικείμενο, παραδοτέα, χωροθέτηση ανά Υποέργο κ.λ.π.), η χρονική διάρκεια υλοποίησης, ο προϋπολογισμός της Πράξης/των Υποέργων με ανάλυση των άμεσων και έμμεσων δαπανών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση της ΕΥΔ και στον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. τα υλικά μέσα και οι ανθρώπινοι πόροι που απαιτούνται για την υλοποίηση της Πράξης/των Υποέργων και αιτιολόγηση και προϋποθέσεις της δυνατότητας κάλυψής τους (π.χ. διάθεση υποδομών και προσωπικού, σχετική εμπειρία, κ.λ.π.) που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης με ίδια μέσα, τις τεχνικές και διοικητικές λεπτομέρειες εκτέλεσης της Πράξης/των Υποέργων. Στην Απόφαση τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης/των Υποέργων με ίδια μέσα έναντι της προσφυγής σε εξωτερικό ανάδοχο προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της οικονομίας. Για τις δράσεις επιμόρφωσης/κατάρτισης από θεσμοθετημένο φορέα του Δημοσίου μπορεί να θεωρηθεί επαρκής η αναφορά στις Σελίδα 7 από 28

8 διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του, από το οποίο προκύπτει ο τρόπος υπολογισμού του κόστους ενεργειών επιμόρφωσης/κατάρτισης Λοιπές Αποφάσεις και διοικητικές πράξεις που απαιτούνται για την υποβολή της πρότασης, (π.χ. για την υπογραφή και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, για την υπογραφή και υποβολή του συμφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης πράξης), ανάλογα με το θεσμικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δικαιούχου Ενέργειες για την υλοποίηση της Πράξης Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης και Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης Για την ένταξη των έργων στο ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση απαιτείται, μετά από την έκδοση πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων από την ΕΥΔ, η συμπλήρωση αίτησης χρηματοδότησης και ΤΔΠΠ από τον Δικαιούχο για την οποία είναι απόλυτα αναγκαίο να έχουν προσδιοριστεί όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το τυποποιημένο έντυπο του ΤΔΠΠ και τις οδηγίες συμπλήρωσής του σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου στο πλαίσιο της διαδικασίας Ι. 1. Έκδοση πρόσκλησης (προκήρυξης) για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης Ενέργειες/Αποφάσεις σχετικές με τον τρόπο υλοποίησης της Πράξης / Υποέργων Έκδοση Απόφασης Ένταξης Συμφώνου Αποδοχής Όρων Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της πρότασης του Δικαιούχου από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση εφαρμόζονται τα βήματα: iv Συντονισμός, v Επιλογή και έκδοση απόφασης ένταξης πράξεων για χρηματοδότηση και vi. Κοινοποίηση απόφασης ένταξης και καταχώρηση στο ΟΠΣ, της Διαδικασίας Ι_2 Επιλογή και έγκριση πράξης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων Ανάληψη Νομικής Δέσμευσης - Λοιπές αποφάσεις/ενέργειες Στη φάση της προετοιμασίας για την υλοποίηση της Πράξης με ίδια μέσα, αλλά και κατά την διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, απαιτείται να ληφθούν μία σειρά αποφάσεων εκ μέρους του Δικαιούχου, οι οποίες θα πρέπει να αποσταλούν στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση : - Απόφαση έγκρισης της υλοποίησης της Πράξης με ίδια μέσα (υπόδειγμα Παράρτημα ΙΙ), η οποία λαμβάνεται από τα αρμόδια όργανα και εγκρίνεται από το ανώτατο όργανο διοίκησης του Δικαιούχου. Η Απόφαση αυτή αποτελεί ανάληψη νομικής δέσμευσης του Δικαιούχου. Σελίδα 8 από 28

9 Στην Απόφαση προσδιορίζονται τα κατωτέρω στοιχεία, λαμβανομένου υπόψιν του περιεχομένου της απόφασης ένταξης και του συμφώνου αποδοχής των όρων της: 1. το περιεχόμενο της Πράξης/των Υποέργων, με ίδια μέσα (φυσικό αντικείμενο, παραδοτέα κ.λ.π), 2. η χωροθέτηση ανά Υποέργο, 3. ο προϋπολογισμός της Πράξης/ των Υποέργων της, τα υλικά μέσα και οι οι ανθρώπινοι πόροι που θα χρησιμοποιηθούν και η κοστολόγηση κάθε παραδοτέου, με ανάλυση των άμεσων και έμμεσων δαπανών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση της ΕΥΔ και στον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. 4. το ακριβές χρονοδιάγραμμα των επιμέρους στοιχειών του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, 5. οι αρμόδιες Υπηρεσίες ή τα αρμόδια στελέχη για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, καθώς και το αναλυτικό σχήμα διοίκησης της Πράξης, όπου αποτυπώνονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των μερών, 6. οι αρμόδιες Υπηρεσίες ή τα αρμόδια στελέχη για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων του έργου καθώς και τις προδιαγραφές για την ποιοτική παραλαβή του ή την επίβλεψη και πιστοποίηση-επιβεβαίωση της υλοποίησης των δράσεων επιμόρφωσηςκατάρτισης, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του φορέα. Για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών, ως προς την ανθρωποαπασχόληση σε σχέση με τα παραδοτέα και την κοστολόγησή τους, ο Δικαιούχος θα συμπληρώνει τον κατωτέρω πίνακα, ο οποίος θα αποτελεί μέρος της απόφασης εκτέλεσης πράξης με ίδια μέσα: ΑΤΟΜΑ (profile) ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1, 2.ν ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΑ Για τις δράσεις επιμόρφωσης/κατάρτισης ο ανωτέρω πίνακας θα διαμορφώνεται ανάλογα. Το σχέδιο της ανωτέρω απόφασης καθώς και οποιασδήποτε απόφασης τροποποίησης των στοιχείων της απόφασης εκτέλεσης έργων με ίδια μέσα, αποστέλλεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση, για έλεγχο προέγκρισης της διαδικασίας υλοποίησης της πράξης με ίδια μέσα ή τροποποίησης αυτής. Μετά τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση », για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα και αφού υπογραφεί η ανωτέρω απόφαση, ο Δικαιούχος πρέπει να κοινοποιήσει στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση, την απόφαση αυτή και να υποβάλει συμπληρωμένο το/τα Τεχνικό/α Δελτίο/α Υποέργου (ΤΔΥ). Σελίδα 9 από 28

10 Για την καλύτερη εκτέλεση της Πράξης, ο Δικαιούχος δύναται, να προβεί σε επιμέρους αναθέσεις προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης εργασιών για τις οποίες, λόγω μικρού ύψους προϋπολογισμού, δεν απαιτείται τακτικός διαγωνισμός, εκδίδοντας τα απαιτούμενα διοικητικά έγγραφα, σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας του Δικαιούχου (π.χ. Ν. 2362/1995 κ.α.) και με την επιφύλαξη της τήρησης των προβλεπομένων στο άρθρο 38 της ΥΠΑΣΥΔ. Στην περίπτωση αυτή, και προκειμένου να αποφευχθεί πληθώρα Υποέργων, είναι δυνατή η ομαδοποίηση των ενεργειών και η παρουσίασή τους στο πλαίσιο της πράξης που εκτελείται με ίδια μέσα ως ένα διακριτό Υποέργο. Επισημαίνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των ομοειδών ενεργειών δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο διενέργειας τακτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποφάσεις σχετικές με την ανάθεση σε εξωτερικό Ανάδοχο Στις περιπτώσεις που στα πλαίσια της Πράξης προκύπτει υποχρέωση διενέργειας τακτικού διαγωνισμού (για την ανάθεση μέρους / τμήματος του έργου, που αφορά προμήθεια ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση εργασιών, σε εξωτερικό Ανάδοχο), αυτό αποτελεί ξεχωριστό Υποέργο και ο Δικαιούχος οφείλει να λαμβάνει: Απόφαση ανάθεσης της υλοποίησης του συγκεκριμένου Υποέργου σε εξωτερικό Ανάδοχο, η οποία θα πρέπει, όπως προαναφέρθηκε, να συμπεριλαμβάνεται στο ΤΔΠΠ. Στην περίπτωση αυτή και όπου η ανάθεση τμήματος της Πράξης σε εξωτερικό Ανάδοχο δεν έχει προβλεφθεί εξ αρχής, αλλά προέκυψε κατά την διάρκεια της υλοποίησης, απαιτούνται: Στην περίπτωση που δεν προκύπτουν αλλαγές στα στοιχεία της Απόφασης Ένταξης, υποβάλλεται αίτημα του Δικαιούχου προς την Ε.Υ.Δ. με συνημμένο το φάκελο των τευχών δημοπράτησης. Η ΕΥΔ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » ελέγχει το περιεχόμενο του φακέλου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διαδικασία ΙΙ_1: Προέγκριση δημοπράτησης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. Στην περίπτωση που προκύπτουν αλλαγές στα στοιχεία της Απόφασης Ένταξης, υποβάλλεται Αίτημα του Δικαιούχου προς την Ε.Υ.Δ. με επισυναπτόμενα όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης και εφαρμόζεται η Διαδικασία ΙΙ_5: Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Στην τροποποίηση της αρχικής Απόφασης υλοποίησης της Πράξης με ίδια μέσα, η οποία λαμβάνεται από τα αρμόδια όργανα του Δικαιούχου και εγκρίνεται από το ανώτατο όργανο διοίκησης συμπεριλαμβάνεται/νονται το/τα Υποέργο/α που θα υλοποιηθεί/ούν με ανάθεση σε εξωτερικό Ανάδοχο, και μπορεί να περιγράφεται επιπλέον η διαδικασία επιλογής του Αναδόχου. Το σχέδιο της απόφασης αυτής, όπως προαναφέρθηκε, αποστέλλεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση για έλεγχο προέγκρισης. Αποφάσεις και διαδικασίες ανάθεσης σε εξωτερικό Ανάδοχο, που απαιτούνται ανάλογα με το θεσμικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας του φορέα / Δικαιούχου, του είδους και του προϋπολογισμού του έργου που ανατίθεται. Για Σελίδα 10 από 28

11 τις διαδικασίες αυτές θα εφαρμοστούν τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, αναφορικά με τις διαδικασίες προέγκρισης δημοπράτησης και σύμβασης, που ισχύουν για όλα τα έργα που ανατίθενται με διαγωνιστικές διαδικασίες Αποφάσεις σχετικές με την πρόσληψη / απασχόληση επιπλέον προσωπικού ή συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων Ο Δικαιούχος μπορεί να ενισχυθεί με εξειδικευμένο προσωπικό για την καλύτερη εκτέλεση της Πράξης. Έτσι, με βάση την επιλεξιμότητα των δαπανών, όπως ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ο Δικαιούχος μπορεί να προβεί σε ενέργειες πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή / και την απασχόληση στελεχών με σύμβαση έργου. Σε αυτή την περίπτωση, πριν την έναρξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου πρέπει να ληφθούν: - Αποφάσεις πρόσληψης / απασχόλησης νέου εξειδικευμένου προσωπικού για τις περιπτώσεις που ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ανάλογης εμπειρίας προσωπικό, σύμφωνα με τις εκάστοτε προϋποθέσεις, επικυρωμένες από τις κάθε φορά οριζόμενες αρμόδιες αρχές ή υπογραφή συμβάσεων έργου, όπου αυτό επιτρέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα - Στις συμβάσεις έργου που θα υπογραφούν θα πρέπει, μεταξύ άλλων, σαφώς να αναφέρονται τα παραδοτέα, η ανθρωποαπασχόληση (π.χ. ανθρωποώρες/ ανθρωπομήνες), η χρονική διάρκεια της σύμβασης και η κοστολόγηση αυτών, και να ακολουθούν τη μορφή του συνημμένου στον παρόντα Οδηγό υποδείγματος σύμβασης έργου (Παράρτημα ΙΙΙ). - Στη συνέχεια ακολουθούνται οι σχετικές διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού ή υπογραφής συμβάσεων έργου, ανάλογα με το κανονιστικό πλαίσιο του Φορέα και το είδος της σύμβασης που αυτός έχει επιλέξει, (π.χ. Ν.2190/1994, Ν.3429/2005, Π.Δ. 57/2007), διασφαλίζοντας την τήρηση των αρχών της δημοσιότητας, της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας (π.χ, δημοσιοποιημένα κριτήρια επιλογής εμπειρογνωμόνων, ύπαρξη εγκεκριμένου μητρώου). - Εφόσον υπογράφεται σύμβαση έργου με δημόσιο υπάλληλο απαιτείται η προηγούμενη λήψη άδειας από το αρμόδιο όργανο της υπηρεσίας προέλευσής του για άσκηση ιδιωτικού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. - Με την οριστικοποίηση του προσωπικού (τακτικού και έκτακτου) που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση της Πράξης, καταρτίζεται πίνακας με τα στοιχεία και τις ειδικότητές του, ο οποίος μαζί με τα οικεία βιογραφικά σημειώματα και τυχόν ληφθείσες άδειες για άσκηση ιδιωτικού έργου, αποστέλλονται στην ΕΥΔ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση. - Στην περίπτωση έκδοσης απόφασης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την υλοποίηση της πράξης θα πρέπει να καθορίζονται οι ιδιότητες, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των μελών σε σχέση με τα παραδοτέα της πράξης. Όσον αφορά την καταβολή αποζημιώσεων των μελών συλλογικών οργάνων οφείλει να εφαρμοστεί το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του φορέα, ενώ θα πρέπει να συνδέεται ο τρόπος αμοιβής Σελίδα 11 από 28

12 των μελών (π.χ. συνεδρίαση, μηνιαία αποζημίωση, παραδοτέα κ.α.) με τα παραδοτέα της πράξης Αποφάσεις σχετικά με την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης / Υποέργων Εκτέλεση Πράξης με ίδια μέσα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σημαίνει ότι Ανάδοχος και Αναθέτουσα Αρχή συμπίπτουν στον Δικαιούχο. Κατά συνέπεια και προκειμένου να εξασφαλισθεί η σωστή εκτέλεση της Πράξης, θα πρέπει να υπάρχει σύστημα εσωτερικής παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Οι διαδικασίες και τα όργανα για την πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή των προβλεπόμενων στην απόφαση παραδοτέων, θα πρέπει να περιγράφονται και να ορίζονται με επάρκεια και σαφήνεια. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού και με βάση τις υποχρεώσεις του Δικαιούχου που περιλαμβάνονται στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης, αυτός οφείλει: Να εκδώσει απόφαση ορισμού Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων (υπόδειγμα Παράρτημα ΙV) της πράξης με σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικού ελέγχου της ποσότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, στην οποία προσδιορίζονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των μελών της επιτροπής ή Εφόσον πρόκειται για δράσεις επιμόρφωσης/κατάρτισης από θεσμοθετημένο φορέα του δημοσίου τομέα, να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες από το κανονιστικό πλαίσιο του διαδικασίες, που θα έχει αναφέρει στην απόφαση έγκρισης υλοποίησης της πράξης Στις Αποφάσεις που κάθε φορά λαμβάνονται από τον Δικαιούχο και αφορούν την πράξη θα πρέπει να αναφέρονται: η Απόφαση Ένταξης, ο τίτλος της Πράξης στο ΕΠ, η ΣΑΕ και ο Ενάριθμος Κωδικός Έργου, ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης, η χρονική διάρκεια και ο κωδικός ΟΠΣ του Έργου. 5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ πράξης με ίδια μέσα Η επιλεξιμότητα των δαπανών πράξης με ίδια μέσα, σύμφωνα με την υπ αριθμόν 14053/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) του ΥΠΟΙΟ και ειδικότερα το άρθρο 36 ορίζεται ως εξής: 1. Επιλέξιμες δαπάνες σε πράξεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα είναι οι πρόσθετες δαπάνες που πραγματοποιεί ο Δικαιούχος για την επίτευξη των στόχων της πράξης. 2. Οι συνήθεις τακτικές δαπάνες λειτουργίας του Δικαιούχου δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες. 3. Οι δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιμες μόνο για τις περιπτώσεις που το εν λόγω προσωπικό καλύπτεται από συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου στις οποίες εξειδικεύεται η φύση της προσφερόμενης εργασίας σε σχέση με το συγχρηματοδοτούμενο αντικείμενο. Τα επιδόματα που καταβάλλονται στα Σελίδα 12 από 28

13 συμμετέχοντα σε πράξη φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 32 4 της ΥΠΑΣΥΔ αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. 4. Οι δαπάνες αποσβέσεων και μίσθωσης είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα. 5. Οι πρόσθετες δαπάνες για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που γίνονται αποκλειστικά για την εκτέλεση της πράξης είναι επιλέξιμες Κόστος υλοποίησης μιας πράξης Το πραγματικό κόστος υλοποίησης μιας πράξης προκύπτει από τις άμεσες δαπάνες για την υλοποίησή της και το μέρος των έμμεσων δαπανών του δικαιούχου που επιβαρύνουν την πράξη μετά τον επιμερισμό τους με μια δίκαιη κατανομή. Οι επιλέξιμες δαπάνες μιας πράξης θα καθορίζονται με την εκάστοτε πρόσκληση της ΕΥΔ, ανάλογα με τη φύση της πράξης. Ο Δικαιούχος, με την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και σύνταξη του ΤΔΠΠ, έχει τη δυνατότητα να προτείνει αιτιολογημένα και επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες από αυτές της Πρόσκλησης Άμεσες Δαπάνες μιας πράξης Άμεσες δαπάνες είναι οι δαπάνες, οι οποίες είναι αναγνωρίσιμες στο πλαίσιο των κανόνων επιλεξιμότητας, ως δαπάνες άμεσα συνδεόμενες με την εκτέλεση της πράξης και οι οποίες, ως εκ τούτου, μπορούν να χρεωθούν άμεσα στην πράξη 5. Οι κατηγορίες άμεσων δαπανών για την υλοποίηση της πράξης προσδιορίζονται στην πρόσκληση και στην απόφαση ένταξης της πράξης Έμμεσες Δαπάνες μιας πράξης 1. Έμμεσες Δαπάνες μιας πράξης είναι οι δαπάνες, οι οποίες δεν είναι αναγνωρίσιμες, ως δαπάνες άμεσα συνδεόμενες με την εκτέλεση της πράξης, οι οποίες ωστόσο έχουν πραγματοποιηθεί σε άμεση σχέση με τις δραστηριότητες υλοποίησης της πράξης 6. Χαρακτηριστικό των έμμεσων δαπανών είναι ότι πραγματοποιούνται προς χάριν περισσότερων πράξεων/δραστηριοτήτων και επομένως οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να επιμεριστούν στις διάφορες πράξεις προκειμένου να υπολογιστεί το πραγματικό κόστος υλοποίησης μιας πράξης. 2. Τα γενικά (έμμεσα) έξοδα είναι επιλέξιμες δαπάνες εάν είναι στοιχείο του πραγματικού κόστους για την εκτέλεση της πράξης που συγχρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία και εάν καταλογίζονται στην πράξη αυτή κατ' αναλογία, σύμφωνα με δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής 7. 4 ΥΠΑΣΥΔ, άρθρο 32, παρ. 1: Τα επιδόματα ή οι μισθοί που καταβάλλονται στα συμμετέχοντα σε πράξη φυσικά πρόσωπα και πιστοποιούνται από τον δικαιούχο αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες κατά το μέρος που αντιστοιχούν σε πραγματικά παραδοτέα για την συγχρηματοδοτούμενη πράξη. 5 Υπ αριθμόν 27915/ΓΔΑΠΠ/4901/19_6_2008 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ: «Έμμεσες δαπάνες που δηλώνονται κατ αποκοπή για πράξεις του ΕΚΤ που υλοποιούνται μέσω επιχορήγησης». 6 Υπ αριθμόν 27915/ΓΔΑΠΠ/4901/19_6_2008 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ: «Έμμεσες δαπάνες που δηλώνονται κατ αποκοπή για πράξεις του ΕΚΤ που υλοποιούνται μέσω επιχορήγησης». 7 ΥΠΑΣΥΔ, άρθρο 31 Σελίδα 13 από 28

14 3. Στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων ορίζεται το μέγιστο ύψος των έμμεσων δαπανών καθώς και η μεθοδολογία προσδιορισμού απολογιστικά των έμμεσων δαπανών που βαρύνουν την πράξη. 4. Οι έμμεσες δαπάνες των πράξεων μπορούν να αποτελούν αντικείμενο κατ αποκοπή υπολογισμού επί των άμεσων δαπανών. Ως βάση υπολογισμού των έμμεσων δαπανών χρησιμοποιούνται οι άμεσες δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί για την εκτέλεση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Οι κατηγορίες επιλέξιμων έμμεσων δαπανών ανά κατηγορία πράξης καθώς και το μέγιστο ποσοστό για τον κατ αποκοπή υπολογισμό των έμμεσων δαπανών, προσδιορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Το ακριβές ποσοστό που θα εφαρμοστεί στην πράξη υπολογίζεται με βάση τη μεθοδολογία που περιγράφεται στον υπό έκδοση Οδηγό του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ (στόχος 1 και 2) και αποτυπώνεται στην Απόφαση Ένταξης της πράξης. Οι έμμεσες δαπάνες που δηλώνονται κατ αποκοπή δεν συνοδεύονται από παραστατικά στοιχεία θεωρούνται πραγματικές και δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης στο πλαίσιο επαληθεύσεων ή ελέγχων. 5. Κατωτέρω αποτυπώνονται ενδεικτικά οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών (άμεσων και έμμεσων) για τις δράσεις επιμόρφωσης-κατάρτισης, οι οποίες διαμορφώθηκαν κατόπιν διαβούλευσης με το ΥΠΟΙΟ, την ΕΥΣΕΚΤ και τους εμπλεκόμενους φορείς (δυνητικούς δικαιούχους) στο πλαίσιο της υλοποίησης πράξεων με ίδια μέσα στο Ε.Π «Διοικητική Μεταρρύθμιση : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Λοιπός εξοπλισμός ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ Απόκτηση λογισμικών προγραμμάτων ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) ΑΜΕΣΟ ΚΥΡΙΟ ΔΙΔ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) ΑΜΕΣΟ ΚΥΡΙΟ ΔΙΔ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Αμοιβές εκπαιδευτών εισηγητών (ελεύθεροι επαγγελματίες) ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΥΡΙΟ ΔΙΔ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΣΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΙΔ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) ΑΜΕΣΟ ΚΥΡΙΟ ΔΙΔ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ (ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) ΑΜΕΣΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΜΕΣΟ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Λοιπές αμοιβές σε λοιπές εταιρείες ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΑΜΕΣΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΕΜΜΕΣΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ TELEX-FAX ΕΜΜΕΣΟ ΤΕΛΗ TELEX ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΜΜΕΣΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΜΕΣΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΚΠ. Σελίδα 14 από 28

15 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΜΕΣΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΔΡΑΣΗ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΜΜΕΣΟ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΜΜΕΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Π.ΙΝ.ΕΠ. ΕΝΟΙΚΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΕΣΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η/Υ, ΒΙΝΤΕΟ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΜΜΕΣΟ ΤΕΛΗ ΔΕΗ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΜΜΕΣΟ ΤΕΛΗ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΜΜΕΣΟ ΤΕΛΗ ΕΥΔΑΠ Επιλέξιμος ΦΠΑ ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΜΕΣΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΧ ΑΥΤ/ΤΟΥ, ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡ. ΑΥΤ/ΤΟΥ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΣΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ ΕΜΜΕΣΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (ΔΡΑΣΕΙΣ) ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΜΕΣΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ή ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΕΣΟ Στην περίπτωση μετακίνησης για τη στήριξη φάσης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ σε περίπτωση στήριξης ΦΑΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (σε περίπτωση στήριξης ΦΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ή ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ- ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΚΑΦΕΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΜΕΣΟ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΚΑΦΕΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ-ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΑΜΕΣΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΜΜΕΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΛΠ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΜΕΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΔΔ - ΕΣΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΜΜΕΣΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΠ ΕΝΤΥΠΑ ΕΜΜΕΣΟ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΜΜΕΣΟ ΤΟΝΕΡ, ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΑΜΕΣΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΜΜΕΣΟ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΜΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (ΔΡΑΣΕΩΝ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΜΕΣΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Σελίδα 15 από 28

16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΜΜΕΣΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜΕΣΟ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΔΔ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΜΜΕΣΟ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΜΕΣΟ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΛΠ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΜΜΕΣΟ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Έξοδα δημοσιεύσεων ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΕΜΜΕΣΟ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΣΟ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΦΕ, ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΑΙΘΟΥΣΑΣ, ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΔΙΔ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΣΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΔ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗ ΕΜΜΕΣΟ ΕΞΟΔΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΜΜΕΣΟ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΜΜΕΣΟ ΤΕΛΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 6.1. Υποχρεώσεις του Δικαιούχου ως Αναδόχου Ο Δικαιούχος εκτελώντας την Πράξη ως Ανάδοχος : πραγματοποιεί δαπάνες και καταβάλλει τις αναγκαίες πληρωμές που απαιτούνται για την εκτέλεση του Έργου και οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες και ανάλογες με την πορεία υλοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου, τηρεί τις απαιτούμενες διαδικασίες και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες που αφορούν την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο 8 ανάλογα με την νομική μορφή του, τηρεί τους γενικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών που ισχύουν για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα καθώς και με τους ειδικούς κανόνες που αφορούν την περίπτωση υλοποίησης Πράξεων με ίδια μέσα Υποχρεώσεις του Δικαιούχου που απορρέουν από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Ο Δικαιούχος που υλοποιεί Πράξη με ίδια μέσα υποχρεούται να τηρεί τους όρους που περιγράφονται αναλυτικά στο «Σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου» και ιδίως θα πρέπει: Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και μη διάκριση. 8 όπως τις διαδικασίες ανάθεση υπηρεσιών ή την προμήθεια αγαθών μικρού προϋπολογισμού κλπ. Σελίδα 16 από 28

17 Να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π για κάθε στάδιο /φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Να αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία οικονομικής και φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Να αποδέχεται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Δικαιούχου, της πράξης που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 1828/2006. Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών. Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και για όσο χρόνο ο Δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Να τηρεί το σύνολο των στοιχείων: παραστατικά, διοικητικά έγγραφα και δικαιολογητικά στοιχεία που αφορούν την εκτέλεση της πράξης σε φακέλους ανά έργο και υποέργο, έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και την λειτουργία της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Π.χ.: των δαπανών του Υποέργου 9 (Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, Αποδείξεις Δαπανών, Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο Πώλησης, Απόδειξη Λιανικής, Τιμολόγιο Αγοράς) τηρώντας και τα πιστοποιητικά παραλαβής των υλικών και υπηρεσιών κλπ. των εγγράφων έγκρισης των πραγματοποιημένων δαπανών για πληρωμή (όπως Απόφαση/βεβαίωση έγκρισης δαπάνης, ένταλμα πληρωμής κλπ). των πληρωμών του Υποέργου συνοδευόμενων υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα από την ελληνική φορολογική νομοθεσία λογιστικά έγγραφα 9 οι οποίες θα πρέπει να συνδέονται με τα παραδοτέα του έργου. Σελίδα 17 από 28

18 (εξοφλημένα τιμολόγια, Αποδείξεις πληρωμών, Επιταγές), ή έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος όπως αποδείξεις δαπάνης άρθρου 15 ΚΒΣ, καταστάσεις μισθοδοσίας, αποσβέσεων παγίων, κ.λ.π. όλων των ανωτέρω αναφερόμενων (ενότητα 4) διοικητικών εγγράφων που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με ίδια μέσα. Επίσης τηρεί τα στοιχεία εσόδων που τυχόν παράγονται λόγω πώλησης ή άλλης παροχής υπηρεσιών έναντι πληρωμής κλπ εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση της πράξης και ενημερώνει σχετικά την Ε.Υ.Δ. του ΕΠ Τα αποδεικτικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών καταστάσεων που τους αφορούν) πρέπει με ευθύνη του Δικαιούχου να τηρούνται σε επίπεδο Υποέργου και η αρχειοθέτηση τους να γίνεται ανά κατηγορία δαπάνης και ημερομηνία, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος της τήρησης της διαδρομής ελέγχου. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά/διοικητικά έγγραφα τηρούνται είτε σε πρωτότυπη μορφή, είτε σε ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων είτε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο των εγγράφων είτε σε απλά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, είτε σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Στις περιπτώσεις που ο Δικαιούχος είναι Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ και υποβάλλει τα πρωτότυπα παραστατικά στο ελεγκτικό συνέδριο, υποχρεούται να τηρεί φωτοαντίγραφα παραστατικών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φάκελος της πράξης και όλα τα διοικητικά και δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών μετά το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ Ο παρών οδηγός θα τροποποιείται, όποτε θεωρηθεί αυτό αναγκαίο, (ιδίως σε περίπτωση που με την έκδοση του Οδηγού Συστήματος Διαχείρισης από το ΥΠΟΙΟ και την έγκριση της μεθοδολογίας υπολογισμού έμμεσων δαπανών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκύψουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους όρους του παρόντος), κατόπιν εισήγησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » και σχετικών διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς Σελίδα 18 από 28

19 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. 1828/2006 (έγγραφο υπ αριθμόν 23105/ΓΔΑΑΠ 4632/23_05_2008) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8 ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο (ΦΕΚ 267/Α/ ) Οδηγός κριτηρίων και κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών και λογιστικής παρακολούθησης Πράξεων ΚΠΣ ΥΠΟΙΟ, Νοέμβρης Υπ αριθμόν 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης. Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. 1828/2006 (υπ αρ. πρωτ /ΓΔΑΑΠ 4632/ έγγραφο) Σελίδα 19 από 28

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Απόφαση ορισμού του Υπευθύνου του Έργου/Υποέργου με ίδια μέσα 2. Απόφαση υλοποίησης της Πράξης με ίδια μέσα 3. Σχέδιο σύμβασης έργου 4. Απόφαση για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων Σελίδα 20 από 28

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Απόφαση ορισμού του Υπευθύνου του Έργου/Υποέργου με ίδια μέσα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ στοιχεία ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ορισμός Υπευθύνου του Έργου/ Υποέργου «...» ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπ' όψιν: α) (θεσμικό πλαίσιο φορέα, κατηγορίας πράξης) β) Την απόφαση με αριθμ....για την πρόθεση εκτέλεσης της πράξης με ίδια μέσα Αποφασίζουμε Ορίζουμε Υπεύθυνο Έργου/Υποέργου της πράξης «...», για την οποία θα υποβληθεί σχετικό Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης.. του Ειδικού Στόχου.., σύμφωνα με την υπ αρ.. Απόφαση για την πρόθεση υλοποίησης της πράξης με ίδια μέσα, τον την... με αναπληρωτή.. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του έργου, περιλαμβάνεται: α) η σύνταξη και συνυπογραφή του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και του/των Τεχνικών Δελτίων Υποέργου/ων μετά την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης της πράξης με ίδια μέσα, β) η σύνταξη και η υποβολή, στις προθεσμίες που προβλέπονται, των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και των Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης γ) η επικοινωνία με την ΕΥΔ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση και η παροχή στοιχείων και δ) σύνταξη και υποβολή της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης πράξης. Ο νόμιμος εκπρόσωπος (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) Σελίδα 21 από 28

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Απόφαση υλοποίησης της Πράξης με ίδια μέσα ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Πληροφορίες: Τηλ/νο: Fax: Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: ΚΟΙΝ: α) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση. β) Γεν. Δ/νση...ΥΠ.. ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης πράξης με ίδια μέσα Έχοντας υπ όψιν: 1. Την υπ. αριθμ.... Απόφαση Ένταξης του έργου... στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2. την υπ. αριθμ..απόφαση προέγκρισης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 3. τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν την Υπηρεσία /Φορέα 4. την απόφαση. Ορισμού νόμιμου εκπροσώπου του (φορέα-δικαιούχος) 5. (την τεκμηρίωση της εξασφάλισης της αρχής της οικονομίας σύμφωνα με τα συνημμένα έγγραφα και εισηγήσεις.) Εγκρίνουμε την υλοποίηση με ίδια μέσα της πράξης «...» από την... (Υπηρεσία/φορέα) Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στα εξής: o o περιγραφή φυσικού αντικειμένου και των επι μέρους παραδοτέων τρόπος Υλοποίησης (υλικά μέσα και ανθρώπινοι πόροι που θα χρησιμοποιηθούν, αναλυτικό σχήμα διοίκησης της Πράξης, όπου αποτυπώνονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των μερών, σύνθεση Σελίδα 22 από 28

23 ομάδας έργου ή αρμόδιες Υπηρεσίες ή τα αρμόδια στελέχη για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης) ΑΤΟΜΑ (profile) Οι ακόλουθες επί μέρους δραστηριότητες θα εκτελεστούν ως εξής: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1, 2.ν ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΑ (Σημ.: Ο ανωτέρω πίνακας θα αναπροσαρμόζεται σε περιπτώσεις δράσεων επιμόρφωσης-κατάρτισης) Για την εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών, η πράξη χρηματοδοτείται με συνολική δαπάνη ποσού... από τη ΣΑΕ. με κωδικό αριθμό.... o Η υλοποίηση της πράξης έχει έναρξη την... και λήξη την Η πράξη υπόκειται στους όρους της υπ. ριθμ. Απόφασης Ένταξης στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση και του συμφώνου αποδοχής των όρων αυτής. 4. Για την πιστοποίηση της ποιότητας των παραδοτέων και την παραλαβή τους θα συγκροτηθεί το αρμόδιο όργανο με άλλη Απόφαση /ή αρμόδιοι είναι οι. (για τις περιπτώσεις δράσεων επιμόρφωσης-κατάρτισης, όπου προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο του φορά) Ο νόμιμος εκπρόσωπος (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) Συνημμένα: * Έρευνα Αγοράς * Άλλα (π.χ. Πόρισμα Διαβούλευσης, Υπουργικές Αποφάσεις από τις οποίες προκύπτει το κόστος κατάρτισης) Σελίδα 23 από 28

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Στην σήμερα μεταξύ αφενός του, που εδρεύει στην..., οδός.., που εκπροσωπείται νόμιμα από τον.., με ΑΔΤ.., (ΑΦΜ..., ΔΟΥ - καλούμενου εφεξής «Δικαιούχος») και αφετέρου τ.... του (πατρώνυμο), κατοίκου...(περιοχή...τκ...), οδός... αρ.... με Α.Δ.Τ....και Α.Φ.Μ...., Δ.Ο.Υ...., (καλούμενου εφεξής «Αντισυμβαλλόμενος»). Έχοντας υπ' όψιν: α) (θεσμικό πλαίσιο φορέα, κατηγορίας πράξης) β) Την υπ. αριθμ.. Απόφαση Ένταξης της πράξης «......» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση γ) Την απόφαση με αριθμ....για την έγκριση εκτέλεσης της πράξης με ίδια μέσα δ) Την υπ. αριθμ... Απόφαση για τη συγκρότηση της ΟΔΕ για την υλοποίηση του έργου ε) Την απόφαση με αριθμ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης της ποιότητας των παραδοτέων του έργου στ) (διαδικασία/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπογραφή της παρούσας) ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ : Δεδομένου ότι : 1) Ο Δικαιούχος έχει αναλάβει την υλοποίηση με ίδια μέσα του έργου με τον τίτλο «...», βάσει της υπ αρ.../ Απόφασης του.. για την έγκριση υλοποίησης της Πράξης με ίδια μέσα, το οποίο εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης.. του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ) Ο Δικαιούχος ζητά την παροχή υπηρεσιών.... και ο Αντισυμβαλλόμενος συμφωνεί να παρέχει τις κατωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους που διατυπώνονται στη συνέχεια της παρούσας, 3) Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει λάβει γνώση των ειδικών επιστημονικών και άλλων απαιτήσεων που προκύπτουν από το εύρος, το χρονοδιάγραμμα, τις Σελίδα 24 από 28

25 προθεσμίες και την πολυπλοκότητα του Έργου για το οποίο καλείται να παράσχει τις υπηρεσίες του, και διαβεβαιώνει ότι διαθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία, που απαιτούνται για την ανάληψη και παροχή εκ μέρους του, προς τον Δικαιούχο, των σχετικών υπηρεσιών. 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ αναλαμβάνει να παράσχει τη γνώση και την εμπειρία του ως... στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «...», το οποίο θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα έως , γνωστοποιήθηκε δε σε αυτόν το περιεχόμενο της απόφασης με αριθμ....για την έγκριση εκτέλεσης της πράξης με ίδια μέσα, ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα δηλώνει ότι αποδέχεται να παράσχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους όρους αυτής. Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει: Α. (περιγραφή υπηρεσιών που θα προσφέρει)... Β.... Γ.... Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται στον τόπο υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης, το περιεχόμενο της οποίας έχει γνωστοποιηθεί στον Αντισυμβαλλόμενο, δηλαδή είτε στην έδρα του Δικαιούχου, είτε οπουδήποτε απαιτείται από την εγκεκριμένη Πράξη, με σκοπό την καλύτερη υλοποίησή της 2. Ο Αντισυμβαλλόμενος σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι είναι υπάλληλος του Δικαιούχου ούτε ότι συμβάλλεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και η παρούσα δεν διέπεται από τις διατάξεις του Εργατικού Δικαίου (ατομικές συμβάσεις εργασίας). 3. Ο Αντισυμβαλλόμενος δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο τηρώντας τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την παρούσα. 4. Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να παρέχει με κάθε επιμέλεια τις ανατιθέμενες, με την παρούσα σύμβαση, σε αυτόν υπηρεσίες και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία, που θα προκαλέσει στον Δικαιούχο ή σε τρίτους, στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών του. 2. ΑΜΟΙΒΗ Η Αμοιβή του Αντισυμβαλλόμενου θα ανέρχεται στο ποσό 10 των.. ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται ανάλογα με την πιστοποίηση των παραδοτέων από την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης της ποιότητας των παραδοτέων του έργου και του χρόνου απασχόλησής του, κατόπιν έκδοσης των σχετικών παραστατικών, ως εξής: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΑ 10 Σημειώνεται ότι στο ποσό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, φόροι Σελίδα 25 από 28

26 3. ΛΥΣΗ Ο Δικαιούχος ή ο Αντισυμβαλλόμενος μπορεί να λύσει την παρούσα Σύμβαση με έγγραφη ειδοποίηση άμεσης ισχύος, σε περίπτωση κατά την οποία ο Αντισυμβαλλόμενος ή ο Δικαιούχος παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, ή οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση που επιφέρει τα αποτελέσματά της μετά από τριάντα (30) ημέρες. 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1. Όλες οι πληροφορίες τις οποίες ο Αντισυμβαλλόμενος αποκτά κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης ή οι οποίες σχετίζονται με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναλυτικών στοιχείων της εγκεκριμένης Πράξης (εφεξής καλούμενες «Πληροφορίες») θα τηρούνται εμπιστευτικές και δεν θα κοινολογούνται σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε θα χρησιμοποιούνται από τον Αντισυμβαλλόμενο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που αφορά στον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών της παρούσας. 2. Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να επιστρέψει στον Δικαιούχο όλο το υλικό των πληροφοριών που κατείχε με τη λήξη τους παρούσας σύμβασης καθοιονδήποτε τρόπο. 3. Όλα τα σχέδια, οι εκθέσεις, τα έγγραφα ή/και τα δεδομένα και εν γένει κάθε έργο, που εμπίπτει στις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας που παράγονται από τον Αντισυμβαλλόμενο κατά την παροχή των Υπηρεσιών ή ως αποτέλεσμα της παροχής αυτών, ανήκουν στην κυριότητα του Δικαιούχου, εκχωρουμένων και μεταβιβαζομένων ήδη δια του παρόντος σ αυτόν όλων των σχετικών δικαιωμάτων και εξουσιών, χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα, πλην του οριζόμενου στην παρούσα, το οποίο ρητά συμφωνείται ότι περιλαμβάνει και το για την εκχώρηση νόμιμο αντάλλαγμα. 4. Η ισχύς του παρόντος Άρθρου θα εξακολουθήσει και μετά την λήξη ή λύση της παρούσας Σύμβασης. 5. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 1. Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει τις υποχρεώσεις που του έχουν ανατεθεί με την παρούσα σε τρίτα μέρη με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας. 2. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα επιδεικνύει μέριμνα για οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του Δικαιούχου το οποίο χορηγείται σε αυτόν, το οποίο θα επιστρέφεται στον Δικαιούχο σε πρώτη ζήτηση ή με την λήξη/ λύση της παρούσας Σύμβασης. 6. ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ Η ισχύς, η ερμηνεία και η εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης θα διέπονται από το δίκαιο της Ελλάδας. Οι διαφορές θα παραπέμπονται στα Δικαστήρια της έδρας του Δικαιούχου από τα οποία και θα επιλύονται. Σελίδα 26 από 28

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Θ.Σιάππας Τηλέφωνο : 2231350903 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2):

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχειριστικής Επάρκειας

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχειριστικής Επάρκειας Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχειριστικής Επάρκειας ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ & ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ «Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ» Ιούνιος 2011 ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ & ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ «Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ» I ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα παρουσίασης Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΑΔΑ ΑΔΑ: : 4ΑΛΥΟΡ1Υ-4Ρ 4Α877ΛΒ-68Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 6.03.2013 Αριθ. Πρωτ.: 42 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Προσκλήσεων για την Υποβολή Προτάσεων με αντικείμενο τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3)Υπεύθυνους Αποκεντρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΔΑ: Β5Ο7Β-ΜΚ0 «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-20013» ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/ Β ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την YA 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 31/07/2009 Α.Π. : 154.682/ΨΣ15729-Α2. Προς: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : Κολοκοτρώνη 8, T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 31/07/2009 Α.Π. : 154.682/ΨΣ15729-Α2. Προς: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : Κολοκοτρώνη 8, T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-ΘΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-ΘΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ Α. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ α/α Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 1. Ο χειριστής να έχει αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Πόλη: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ Κάθε πρόταση ΕΤΑΚ θα πρέπει να αφορά εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, πιλοτικές δοκιμές και επιδεικτικά έργα, αλλά όχι βασική έρευνα. Για τη συμπλήρωση του ΤΔΕ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

2. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007) 1389/28-3-2007 που αφορά την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς

2. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007) 1389/28-3-2007 που αφορά την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση τελικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 6η Τροποποίηση της Πράξης "Σχολές Γονέων -ΑΠ8" με κωδικό MIS 216957 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 6η Τροποποίηση της Πράξης Σχολές Γονέων -ΑΠ8 με κωδικό MIS 216957 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ωδικός εματικής Προτεραιότητας (46)/ Επεξεργασία ύδατος (λύματα)

ωδικός εματικής Προτεραιότητας (46)/ Επεξεργασία ύδατος (λύματα) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ξενοφώντος 7 Ταχ. Κώδικας : 10557 Αθήνα Πληροφορίες : Θεόδωρος Ψυρρής Τηλέφωνο : 210 3253123, Fax : 210 3216653 e-mail : tpsirris@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.29 10:35:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 759ΜΟΡΙΝ-ΡΥΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Λ-ΡΤΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ04Λ-ΡΤΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 77ΞΙΛ-1ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 14:17:20 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΘ-Υ35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΘ-Υ35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΕΥΑ ΦΛΕΒΑΡΗ Τηλέφωνο : 2131500800

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-ΦΡ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-ΦΡ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΧ-98Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΧ-98Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα