- 1 - * ΕΡΓΑΤΙΚΑ * Νο. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 63. Αθήνα, 26/10/2006 Αριθµ.Πρωτ.: Ε99/25

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- 1 - * ΕΡΓΑΤΙΚΑ * Νο. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 63. Αθήνα, 26/10/2006 Αριθµ.Πρωτ.: Ε99/25"

Transcript

1 - 1 - * ΕΡΓΑΤΙΚΑ * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αθήνα, 26/10/2006 Αριθµ.Πρωτ.: Ε99/25 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 63 ΘΕΜΑ: Υποχρέωση αποστολής δειγµάτων υπογραφής των αρµοδίων υπαλλήλων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στα πλαίσια εφαρµογής της Σύµβασης της Χάγης περί κατάργησης της υποχρέωσης της διπλωµατικής ή προξενικής επικύρωσης των αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων (Ν. 1497/84). Με αφορµή ερωτήµατα από τα υποκαταστήµατα µας, που αφορούν την υποχρέωση ή µη της αποστολής δειγµάτων υπογραφής που ζητούνται από την αρµόδια υπηρεσία της κάθε Περιφέρειας της χώρας θέτουµε υπόψη σας τα εξής: Όπως γνωρίζετε κάθε αλλοδαπό έγγραφο για να είναι έγκυρο πρέπει να φέρει τη θεώρηση από την αρµόδια διπλωµατική ή προξενική αρχή (επικύρωση γνησιότητας) της χώρας στην οποία θα προσαχθεί. Με τη Σύµβαση της Χάγης που συνοµολογήθηκε και υπογράφηκε στις 5 Οκτωβρίου 1961 καταργείται η επικύρωση των αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων των συµβαλλόµενων κρατών. Με τον Ν.1497/84 (ΦΕΚ 188/Α/ ) κυρώθηκε από την Ελλάδα Σύµβαση της Χάγης και κατά συνέπεια η χώρα µας αποτελεί (από την κύρωση της) συµβαλλόµενο Κράτος. Η Σύµβαση αυτή αφορά τα δηµόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συµβαλλόµενου κράτους και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συµβαλλόµενου Κράτους. Σύµφωνα µε το περιεχόµενο αυτής δεν υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης των εγγράφων αυτών από διπλωµατική ή προξενική αρχή αλλά αρκεί η επίθεση είτε στο ίδιο το έγγραφο ή σε πρόσθεµα αυτού ειδικής επισηµείωσης σύµφωνα µε το υπόδειγµα που είναι προσαρτηµένο σ αυτή η οποία χορηγείται από την αρµόδια αρχή του Κράτους από το οποίο προέρχεται το έγγραφο. Σύµφωνα µε το δεύτερο άρθρο του Ν.1497/84 ως αρχή για την χορήγηση της επισηµείωσης στα διοικητικά έγγραφα της χώρας µας, που θα προσαχθούν σε άλλο συµβαλλόµενο Κράτος, ορίζεται η Νοµαρχία στην οποία εδρεύει η αρχή που έχει εκδώσει το έγγραφο και στη συνέχεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2503/97 την αρµοδιότητα αυτή έχει ο Νοµάρχης για όλα τα έγγραφα των Υπηρεσιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας για τα έγγραφα των δηµοσίων Πολιτικών υπηρεσιών του νοµού ή της Νοµαρχίας που δεν περιέχονται στην αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τα έγγραφα των Ν.Π... των ΟΤΑ πρώτου βαθµού και των ληξιαρχείων. Η επικύρωση των εγγράφων αυτών στα οποία τίθεται η επισηµείωση έχει την έννοια της βεβαίωσης της γνησιότητας του εγγράφου που θα προσαχθεί σε άλλο συµβαλλόµενο Κράτος ως αλλοδαπό έγγραφο (βεβαιώνει την γνησιότητα της υπογραφής του εγγράφου την ιδιότητα µε την οποία ενήργησε ο υπογράφων και ενδεχοµένως την ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήµατος που φέρει το έγγραφο. Για να είναι δυνατό να γίνει αυτό θα πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες των περιφερειών της χώρας να γνωρίζουν τα στοιχεία εκείνων των υπαλλήλων (δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π... κ.λ.π.) που έχουν αρµοδιότητα υπογραφής των εγγράφων (που θα προσκοµισθούν σε άλλο συµβαλλόµενο κράτος). Για τον λόγο αυτό οι υπηρεσίες των Περιφερειών ζητούν από τις µονάδες µας δείγµατα υπογραφής και λοιπά στοιχεία των υπαλλήλων µας. Κρίνουµε σκόπιµο να επισηµάνουµε ότι αρµόδιες να κρίνουν, εάν το προσκοµιζόµενο από τον πολίτη έγγραφο καθώς και το Κράτος στο οποίο θα προσαχθεί αυτό, καταλαµβάνονται από την Σύµβαση της Χάγης, είναι οι υπηρεσίες των Περιφερειών που χορηγούν και την ειδική επισηµείωση. Κατόπιν αυτών θα πρέπει να χορηγούνται τα ζητούµενα από τις Περιφέρειες στοιχεία των υπαλλήλων µας που έχουν την αρµοδιότητα της τελικής υπογραφής εγγράφων. Με την ευκαιρία σας υπενθυµίζουµε ότι για το θέµα της Σύµβασης της Χάγης και όσο αφορά την υποχρέωση των υπηρεσιών µας να αποδέχονται τα δηµόσια έγγραφα (ως δικαιολογητικά) που προσκοµίζονται από τους πολίτες τα προερχόµενα από συµβαλλόµενες στη Σύµβαση χώρες και φέρουν την ειδική επισηµείωση, έχουν δοθεί οδηγίες µε τα Γεν. Έγγραφα Σ90/9/ , Σ90/7/ , Σ90/7/ της /νσης Παροχών στα οποία αναφέρονται και Κράτη που έχουν προσχωρήσει στην Σύµβαση της Χάγης.

2 - 2 - Για πληρέστερη ενηµέρωσή σας, σας κοινοποιούµε τον Νόµο κύρωσης της Σύµβασης της Χάγης, καθώς και κατάσταση στην οποία περιέχονται οι χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύµβαση. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΞΙΩΤΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1497/ /188 Α Κύρωση Σύµβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του Συντάγµατος η Σύµβαση που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δηµόσιων εγγράφων που υπογράφτηκε στη Χάγη στις 5 Οκτωβρίου 1961, της οποίας το κείµενο σε πρωτότυπο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (συνοµολογήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 1961). Τα Κράτη που υπογράφουν την παρούσα Σύµβαση επιθυµώντας να καταργήσουν την υποχρέωση της διπλωµατικής ή προξενικής επικυρώσεως των αλλοδαπών δηµόσιων εγγράφων, αποφάσισαν να συνάψουν Σύµβαση για το σκοπό αυτόν και συµφώνησαν στις ακόλουθες διατάξεις. Άρθρο 1 Η παρούσα Σύµβαση εφαρµόζεται στα δηµόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συµβαλλόµενου Κράτους και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συµβαλλόµενου Κράτους. Κατά την έννοια της παρούσας Συµβάσεως, ως δηµόσια έγγραφα θεωρούνται : (α) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δηµόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του Κράτους, συµπεριλαβανοµένων και των εγγράφων που προέρχονται από την εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραµµατέα ή δικαστικό επιµελητή, (β) τα διοικητικά έγγραφα, (γ) τα συµβολαιογραφικά έγγραφα, (δ) οι επίσηµες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχωρίσεως, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο. Η Σύµβαση δεν εφαρµόζεται ωστόσο: (α) στα έγγραφα που εκδόθηκαν από διπλωµατικούς ή προξενικούς πράκτορες, (β) στα διοικητικά έγγραφα που σχετίζονται άµεσα µε εµπορική ή τελωνειακή πράξη. Άρθρο 2 Κάθε συµβαλλόµενο Κράτος απαλλάσσει από την επικύρωση τα έγγραφα στα οποία εφαρµόζεται η παρούσα Σύµβαση και που πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος του. Κατά την έννοια της παρούσας Συµβάσεως, η επικύρωση δεν καλύπτει παρά µόνο τη διατύπωση µε την οποία οι διπλωµατικοί ή προξενικοί πράκτορες της χώρας, στο έδαφος της οποίας πρέπει να προσαχθεί το έγγραφο, βεβαιώνουν τη γνησιότητα της υπογραφής, την ιδιότητα µε την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και, ενδεχοµένως, την ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήµατος που φέρει το έγγραφο. Άρθρο 3 Η µόνη διατύπωση που είναι δυνατό να απαιτηθεί για να, βεβαιωθεί η γνησιότητα της υπογραφής, η ιδιότητα µε την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και, ενδεχοµένως, η ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήµατος που φέρει το έγγραφο είναι η επίθεση της επισηµειώσεως της

3 - 3 - προβλεποµένης στο άρθρο 4, που χορηγείται από την αρµόδια αρχή του Κράτους από το οποίο προέρχεται το έγγραφο. Η διατύπωση που προβλέπεται ωστόσο στην προηγούµενη παράγραφο δεν είναι δυνατό να απαιτηθεί αν είτε οι νόµοι, οι κανονισµοί ή οι συνήθειες που ισχύουν στο Κράτους όπου προσάγεται το έγγραφο, είτε συµφωνία µεταξύ δύο ή περισσότερων συµβαλλόµενων Κρατών την αποκλείουν, την απλοποιούν ή απαλλάσσουν το έγγραφο από την επικύρωση. Άρθρο 4 Η επισηµείωση που προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1 τίθεται στο ίδιο το έγγραφο ή σε πρόσθεµα. Πρέπει να είναι σύµφωνη µε το υπόδειγµα που είναι προσαρτηµένο στην Σύµβαση. Είναι ωστόσο δυνατό να συντάσσεται στην επίσηµη γλώσσα της αρχής που τη χορηγεί. Τα στοιχεία που περιέχει είναι δυνατό να δίνονται και σε µια δεύτερη γλώσσα. Ο τίτλος «Apostille (Convention de la Haye 5 Octobre 1961)» Επισηµείωση (Σύµβαση της Χάγης της 5 Οκτωβρίου 1961) πρέπει να αναφέρεται στη γαλλική γλώσσα. Άρθρο 5 Η επισηµείωση χορηγείται µε αίτηση του υπογράφοντος το έγγραφο ή κάθε κοµιστή του εγγράφου. εόντως συµπληρωµένη, πιστοποιεί τη γνησιότητα της υπογραφής, την ιδιότητα µε την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και, ενδεχοµένως, την ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήµατος που φέρει το έγγραφο. Η υπογραφή, η σφραγίδα ή το επίσηµα πάνω στην επισηµείωση απαλλάσσονται από κάθε πιστοποίηση. Άρθρο 6 Κάθε συµβαλλόµενο Κράτος θα ορίσει τις αρχές στις οποίες παρέχεται η αρµοδιότητα να χορηγούν την επισηµείωση που προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1. Θα γνωστοποιήσει τον ορισµό αυτόν στο Υπουργείο Εξωτερικών των Κάτω Χωρών κατά το χρόνο της καταθέσεως του εγγράφου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως ή της δηλώσεως επεκτάσεως. Θα γνωστοποιεί επίσης κάθε µεταβολή στον ορισµό των αρχών αυτών. Άρθρο 7 Κάθε αρχή που ορίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 6 οφείλει να τηρεί βιβλίο ή ευρετήριο όπου καταχωρίζει τις επισηµειώσεις που χορήγησε, σηµειώνοντας (α) τον αύξοντα αριθµό και την ηµεροµηνία της επισηµειώσεως, (β) το όνοµα του υπογράφοντος το δηµόσιο έγγραφο και την ιδιότητα µε την οποία ενήργησε ή, για τα ανυπόγραφα έγγραφα, την ένδειξη της αρχής που έθεσε τη σφραγίδα ή το επίσηµα. Με αίτηση κάθε ενδιαφεροµένου η αρχή που έχει χορηγήσει την επισηµείωση οφείλει να επαληθεύει αν οι ενδείξεις της επισηµειώσεως ανταποκρίνονται προς εκείνες του βιβλίου ή του ευρετηρίου. Άρθρο 8 Αν µεταξύ δύο ή περισσότερων Κρατών υπάρχει συνθήκη, σύµβαση ή συµφωνία, η οποία περιέχει διατάξεις που υποβάλλουν τη βεβαίωση της υπογραφής, της σφραγίδας ή του επισήµατος σε ορισµένες διατυπώσεις, η παρούσα Σύµβαση δεν καταργεί τις διατυπώσεις αυτές παρά µόνο αν είναι αυστηρότερες από εκείνη που προβλέπεται ατά άρθρα 3 και 4. Άρθρο 9 Κάθε συµβαλλόµενο Κράτος θα λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε οι διπλωµατικοί πράκτορες να µην προβαίνουν σε επικυρώσεις στις περιπτώσεις όπου η παρούσα Σύµβαση προβλέπει απαλλαγή από τη σχετική υποχρέωση. Άρθρο 10 Η παρούσα Σύµβαση είναι ανοικτή για υπογραφή από τα Κράτη που αντιπροσωπεύθηκαν στην Ένατη Σύνοδο της Συνδιασκέψεως της Χάγης ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, καθώς και από την Ιρλανδία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάϊν και την Τουρκία. Θα επικυρωθεί και τα έγγραφα Επικυρώσεως θα κατατεθούν στο Υπουργείο Εξωτερικών των Κάτω Χωρών. Άρθρο 11 Η παρούσα Σύµβαση θα αρχίσει να ισχύει την εξηκοστή ηµέρα µετά την κατάθεση του τρίτου εγγράφου επικυρώσεως που προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 2.

4 - 4 - Η Σύµβαση θα αρχίσει να ισχύει, για κάθε υπογράφον Κράτος που θα επικυρώσει µεταγενέστερα, την εξηκοστή ηµέρα µετά την κατάθεση του εγγράφου επικυρώσεως του. Άρθρο 12 Κάθε Κράτος που δεν αναφέρεται, στο άρθρα 10 είναι δυνατό να προσχωρήσει στη Σύµβαση µετά την έναρξη της ισχύος της κατά το άρθρο 11, παράγραφος 1. Το έγγραφο προσχωρήσεως θα κατατεθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών των Κάτω Χωρών. Η προσχώρηση δεν θα ισχύσει παρά µόνο στις σχέσεις µεταξύ του Κράτους που προσχώρησε και των συµβαλλόµενων Κρατών που δεν θα έχουν προβάλει αντίρρηση κατά της προσχωρήσεως του µέσα σε έξι µήνες από τη λήψη της γνωστοποιήσεως που προβλέπεται στο άρθρο 15 εδάφιο δ. Μια τέτοια αντίρρηση θα γνωστοποιηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών των Κάτω Χωρών. Η Σύµβαση θα αρχίσει να ισχύει, µεταξύ του Κράτους που προσχώρησε και των Κρατών που δεν πρόβαλαν αντίρρηση κατά της προσχωρήσεως, την εξηκοστή ηµέρα µετά την εκπνοή της εξάµηνης προθεσµίας που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο. Άρθρο 13 Κάθε Κράτος κατά την υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση, µπορεί να δηλώσει ότι η Σύµβαση θα επεκταθεί σε όλα τα εδάφη που εκπροσωπεί διεθνώς ή σε ένα ή περισσότερα από αυτά. Η δήλωση αυτή αναπτύσσει τις συνέπειες της την ηµέρα που η Σύµβαση αρχίζει να ισχύει για το Κράτος αυτό. Στη συνέχεια, κάθε παρόµοια επέκταση θα γνωστοποιείται στο Υπουργείο Εξωτερικών των Κάτω Χωρών. Η δήλωση επεκτάσεως, αν έχει γίνει από Κράτος που έχει υπογράψει και επικυρώσει τη Σύµβαση, θα αρχίσει να ισχύει ως προς τα εδάφη που αναφέρονται σ' αυτήν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11. Η δήλωση επεκτάσεως, αν έχει γίνει από Κράτος που έχει προσχωρήσει στη Σύµβαση, θα αρχίσει να ισχύει ως προς τα εδάφη που αναφέρονται σ αυτήν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12. Άρθρο 14 Η παρούσα Σύµβαση θα έχει διάρκεια πέντε ετών από την ηµεροµηνία που θα αρχίσει να ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 11, παράγραφος 1, ακόµη και για τα Κράτη που θα την έχουν επικυρώσει ή θα έχουν προσχωρήσει σ' αυτήν µεταγενέστερα. Η Σύµβαση θα ανανεώνεται σιωπηρά κάθε πέντε έτη, εκτός αν καταγγελθεί. Η καταγγελία θα γνωστοποιηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών των Κάτω Χωρών, τουλάχιστον έξι µήνες πριν εκπνεύσει η προθεσµία των πέντε ετών. Μπορεί να περιορισθεί σε ορισµένα από τα εδάφη στα οποία εφαρµόζεται η Σύµβαση. Η καταγγελία δεν θα ισχύσει παρά µόνο ως προς το Κράτος που την έχει γνωστοποιήσει. Η Σύµβαση θα παραµείνει σε ισχύ για τα άλλα συµβαλλόµενα Κράτη. Άρθρο 15 Το Υπουργείο Εξωτερικών των Κάτω Χωρών θα γνωστοποιήσει στα Κράτη που προβλέπονται στο άρθρο 10, καθώς και στα Κράτη που θα προσχωρήσουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 : (α) τις γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφο 2, (β) τις υπογραφές και επικυρώσεις που προβλέπονται, στο άρθρο 10, (γ) την ηµεροµηνία που θα αρχίσει να ισχύει η Σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11, παράγραφος 1, (δ) τις προσχωρήσεις και τις αντιρρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 και την ηµεροµηνία από την οποία θα ισχύσουν οι προσχωρήσεις, (ε) τις δηλώσεις επεκτάσεως που προβλέπονται στο άρθρο 13 και την ηµεροµηνία από την οποία θα ισχύσουν, (στ) τις καταγγελίες που προβλέπονται στο άρθρο 14, παράγραφο 3. Σε πίστη των ανωτέρω, οι υπογραφόµενοι, δεόντως εξουσιοδοτηµένοι, υπέγραψαν την παρούσα Σύµβαση. Έγινε στη Χάγη, την 5η Οκτωβρίου 1961, σε ένα µόνο αντίτυπο στη γαλλική και την αγγλική. Σε περίπτωση διαφοράς των δύο κειµένων υπερισχύει το γαλλικό. Το αντίτυπο αυτό θα κατατεθεί στα αρχεία της Κυβερνήσεως των Κάτω Χωρών και κεκυρωµένο αντίγραφο του θα διαβιβασθεί, µε τη διπλωµατική οδό, σε καθένα από τα Κράτη που αντιπροσωπεύθηκαν στην Ένατη Σύνοδο της Συνδιασκέψεως της Χάγης ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, καθώς και στην Ιρλανδία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Τουρκία. Παράρτηµα της Συµβάσεως

5 - 5 - Υπόδειγµα επισηµειώσεως Η επισηµείωση θα έχει σχήµα τετραγώνου µε πλευρά τουλάχιστο 9 εκατοστόµετρα. Αpostille - Επισηµείωση (Convention de la Haye du 5 Octobre / Σύµβαση της Χάγης της 5 Οκτωβρίου 1961). 1. Χώρα Pays Το παρόν δηµόσιο έγγραφο Le present acte public 2. έχει υπογραφεί από a ete signe par που ενήργησε µε την ιδιότητα... agissant en qualite de φέρει τη σφραγίδα/επίσηµα... est revetu du sceau/timbre de... Η βεβαίωση χορηγείται / at teste 5. (τόπος) 6. (ηµεροµηνία) a le 7. από... par µε αριθµό... sous No. 9. Σφραγίδα / επίσηµα 10. Υπογραφή Sceau/timbre Signature Άρθρο δεύτερο Ως αρχή για τη χορήγηση της επισηµειώσεως που προβλέπεται, στα άρθρα 3 και 6 της Συµβάσεως και ειδικότερα για τα διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δηµόσιες πολιτικές υπηρεσίες που έχουν την έδρα τους στη περιφέρεια της νοµαρχίας ή του διαµερίσµατος ή απ τα εποπτευόµενα από το νοµάρχη ή αναπληρωτή νοµάρχη νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα έγγραφα των οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως, τα έγγραφα των ληξιαρχείων της περιφέρειας τους, ορίζεται η νοµαρχία στην οποία εδρεύει η αρχή που έχει εκδώσει το έγγραφο. Για τα δικαστικής φύσεως έγγραφα, ορίζεται τα πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η αρχή που έχει εκδώσει το έγγραφο. Άρθρο τρίτο Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλοµεν να δηµοσιευθή στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το κείµενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόµος του Κράτους. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΝΟΜΟΣ ΦΕΚ 188/ ΤΕΥΧΟΣ Α' ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΑΓΗΣ ) ΑΓ. ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ & ΓΡΕΝΑ ΙΝΕΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΓ. ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΑΝ ΟΡΑ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ & ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΡΜΕΝΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΜΑΛΑΟΥΙ ΜΑΛΤΑ ΜΕΞΙΚΟ ΜΟΝΑΚΟ ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ ΜΠΑΧΑΜΕΣ ΜΠΕΛΙΖ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ ΜΠΡΟΥΝΕΪ ΝΤΑΡΟΥΣΑΛΑΜ Ν. ΖΗΛΑΝ ΙΑ

6 - 6 - ΒΕΛΓΙΟ ΝΑΜΙΜΠΙΑ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΝΗΣΙΑ ΚΟΥΚ ΒΟΣΝΙΑ- ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΝΙΟΥΕ ΓΑΛΛΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ ΓΡΕΝΑ Α ΟΛΛΑΝ ΙΑ ΟΜΙΝΙΚΑ ΟΝ ΟΥΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΕΛ ΣΑΛΒΑΝΤΟΡ Π. ΓΙΟΥΓΚΟΣΛ. ΗΜ. ΤΗΣ ΜΑΚ. ΕΣΘΟΝΙΑ ΠΑΝΑΜΑΣ ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΠΟΛΩΝΙΑ Η.Π.Α. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΙΝ ΙΑ ΡΩΣΙΑ ΙΡΛΑΝ ΙΑ ΣΑΙΝΤ ΚΙΤΣ &ΝΙΒΕΙΣ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΣΑΙΝΤ ΛΟΥΤΣΙΑ ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΣΑΜΟΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ & ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΙΣΡΑΗΛ ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ ΙΤΑΛΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΣΟΥΑΖΙΛΑΝ Η ΚΡΟΑΤΙΑ ΣΟΥΗ ΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΣΟΥΡΙΝΑΜ ΛΕΣΟΘΟ ΤΟΝΓΚΑ ΛΕΤΟΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ ΛΙΒΕΡΙΑ ΤΣΕΧΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΦΙΛΑΝ ΙΑ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ ΦΙΤΖΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΧΟΝΓΚ- ΚΟΝΓΚ ΜΑΚΑΟ 1. Στον πίνακα περιέχονται οι χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύµβαση έως και την Πίνακας χωρών που ισχύει η Σύµβαση µεταξύ αυτών και της Ελλάδας.

Εξουσιοδότηση υπογραφής και χορήγησης της Επισημείωσης του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) στα δημόσια διοικητικά έγγραφα

Εξουσιοδότηση υπογραφής και χορήγησης της Επισημείωσης του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) στα δημόσια διοικητικά έγγραφα 1 Εξουσιοδότηση υπογραφής και χορήγησης της Επισημείωσης του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) στα δημόσια διοικητικά έγγραφα Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης χορηγεί

Διαβάστε περισσότερα

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ:

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ! ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11/9/2014 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών της Σχολής Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ ΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (Apostille)

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ ΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (Apostille) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ ΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (Apostille) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣ: τις Γραµµατείες όλων των τµηµάτων και σχολών των Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδηµιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣ: τις Γραµµατείες όλων των τµηµάτων και σχολών των Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδηµιών 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 4-9 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ. ----- Φ.251/139377/Β6

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ-ΟΡΕΣΤΙΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφές των εισαγοµένων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-15

Εγγραφές των εισαγοµένων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-15 Εγγραφές των εισαγοµένων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-15 Για την εγγραφή των επιτυχόντων στο τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟΣ: τις γραμματείες όλων των τμημάτων και σχολών των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδημιών

FAX: 2103442098 ΠΡΟΣ: τις γραμματείες όλων των τμημάτων και σχολών των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδημιών 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΔΑ: Β4ΘΠ9-ΞΘΜ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 4-9 - 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟΣ: τις Γραμματείες όλων των τμημάτων και σχολών των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδημιών

FAX: 2103442098 ΠΡΟΣ: τις Γραμματείες όλων των τμημάτων και σχολών των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδημιών ΑΔΑ: ΒΔ9Π9-6ΞΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 4-9 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12.

Θέμα:Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ 7-9 - 2011 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α. ΠΑΠΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ : 210.34.42.651. 688-101 FAX : 210.34.42.077 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012. Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1086800 ΕΞ 2012. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Διανοµής

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012. Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1086800 ΕΞ 2012. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1086800 ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ : 210.34.42.651. 688-101 FAX : 210.34.42.077 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ATP HANDBOOK 2014

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ATP HANDBOOK 2014 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ATP HANDBOOK 2014 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙ ΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ATP) η ο π ο ί α υ π ε γ ρ ά φ η σ τ η ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 57/14 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 61013/30-09-2014 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞΩΚ-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι -02-204 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:2737 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Π/ΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

114/8-6-2006, τ. Α ).

114/8-6-2006, τ. Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 5-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:135931 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΕΠΑΠ- ΗΠΕΘΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Συλλογικές συµβάσεις. Άρθρο: 1 Έκταση εφαρµογής του νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Συλλογικές συµβάσεις. Άρθρο: 1 Έκταση εφαρµογής του νόµου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Συλλογικές συµβάσεις Άρθρο: 1 Έκταση εφαρµογής του νόµου. 1. Ο νόµος αυτός αφορά όλους όσους εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε ηµεδαπό ή αλλοδαπό εργοδότη,

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α 37/30.3.1963) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον Γενικαί ιατάξεις

Νόµος 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α 37/30.3.1963) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον Γενικαί ιατάξεις Νόµος 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α 37/30.3.1963) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον Γενικαί ιατάξεις Άρθρον 1 Ορισµός ανώνυµης εταιρείας - Αριθµός και ευθύνη µετόχων 1. Η ανώνυµη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜJΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 19832 /31-07-2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Ανταλλακτικά μεταφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Ορισμοί

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Ορισμοί ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι πιο κάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ (ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση.

ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ/13097 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210 3375376, 210 3375377. Τηλ.: 210 3612060

Τηλ.: 210 3375376, 210 3375377. Τηλ.: 210 3612060 Nα σταλεί και µε e-mail ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29-12- 2005 ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.1122028/8991/0016 1) ΙΕΥΘΥΝΣΗ 12 η (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα