ΚΩΝΣΤaΝΤΙΝΟΥ ΛaΣΚaΡΕΩΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΡΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΝΣΤaΝΤΙΝΟΥ ΛaΣΚaΡΕΩΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΡΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ"

Transcript

1 ΚΩΝΣΤaΝΤΙΝΟΥ ΛaΣΚaΡΕΩΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΡΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Aἰσθάνομαι ἰδιαίτερη τιμὴ γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς ἀναθέσεως, ὑπὸ τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «ΚAΔΜΟΣ» κ. Νικολάου Πετροπούλου εἰς ἐμὲ, τῆς συγγραφῆς προλόγου σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον σπάνια δυσεύρετα καὶ μοναδικὰ ἑλληνικὰ βιβλία, τὸ ὁποῖο ὁ ἀξιόλογος ἐκδοτικὸς οἶκος προσφέρει ὡς «κτῆμα ἐς αἰεί» στὸ φιλομαθὲς ἀναγνωστικὸ κοινό του σὲ ἀναστατικὴ ἔκδοση. Πρόκειται γιὰ τὴν «Ἐπιτομὴ τῶν ὀκτὼ τοῦ λόγου μερῶν» τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως, τὸ πρῶτο αὐτοτελὲς ἑλληνικὸ ἔντυπο βιβλίο, μὲ τὸ ὁποῖο ἐγκαινιάσθη ἡ ἑλληνικὴ ἐκδοτικὴ παραγωγή. Εἶναι πράγματι παρήγορο τὸ ὅτι σήμερα, ποὺ ἡ τεχνολογία ἐπιτρέπει τὴν ἀναπαραγωγὴ ἑνὸς παλαιοῦ ἐντύπου στὴν αὐθεντική του μορφή, οἱ λεγόμενες αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἀναστατικὲς ἐκδόσεις μᾶς προσφέρουν ἀριστουργήματα. Παραλλήλως, ἐπιτρέπουν στὸν πολὺ κόσμο ἀφ ἑνός νὰ κάνη κτῆμα του αὐτὰ τὰ σπανιώτατα ἔργα, ποὺ κάποιος μπορεῖ νὰ τὰ εὕρη σὲ ἐλάχιστα ἀντίτυπα καὶ μόνο σὲ κάποιες μεγάλες βιβλιοθῆκες ἢ ἰδιωτικὲς συλλογές, στὰ δὲ βιβλία ἀφ ἑτέρου νὰ διαιωνίζωνται ἀντιστεκόμενα στὴν φθορὰ τοῦ χρόνου. Ἂς ἀναφέρουμε, ὅμως, λίγα πράγματα γι αὐτὸν τὸν τεραστίου μεγέθους πνευματικὸ ἄνδρα, ὁ ὁποῖος πρωτοστάτησε στὰ γράμματα κατὰ τὸν 15 ον αἰῶνα μ.χ. Ὁ Κωνσταντῖνος Λάσκαρις, λοιπὸν, γεννήθηκε στὰ 1434 στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἀπεβίωσε τὸ Ὑπῆρξε ἐξαίρετος λόγιος, 7

2 Ἐκδόσεις Κάδμος... καθηγητὴς τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας σὲ ἰταλικὰ Πανεπιστήμια, συγγραφεὺς κωδίκων καὶ συλλέκτης πολυτίμων χειρογράφων. Στὴν Κωνσταντινούπολη, λοιπὸν τὴν γενέτειρά του πέρασε καὶ τὰ νεανικά του χρόνια ὁ Λάσκαρις, μαθητεύοντας κοντὰ στὸν φημισμένο διδάσκαλο καὶ λόγιο, Ἰωάννη Ἀργυρόπουλο (1393/4-1487). Κατὰ τὴν Ἅλωση ὑπῆρξε αἰχμάλωτος τῶν Τούρκων, ὅμως, ἀφοῦ ἐλευθερώθηκε, ἐγκατέλειψε τὴν Κωνσταντινούπολη, χωρὶς νὰ εἶναι ἐξακριβωμένο ποῦ πέρασε τὰ ἐνδιάμεσα χρόνια, ἀπὸ τὸ 1453 ἕως τὸ Τὸ πλέον πιθανό, εἶναι νὰ ἔζησε στὴν Κέρκυρα καὶ στὴν Ρόδο κατὰ τὸ χρονικὸ αὐτὸ διάστημα, συμπέρασμα στὸ ὁποῖο καταλήγουμε ἀπὸ ὡρισμένες μαρτυρίες ποὺ εὑρίσκονται σὲ ἰδιόγραφά του χειρόγραφα. Ὅμως ἀπὸ τὸ ἔτος 1460 καὶ κατόπιν, ὁ Κωνσταντῖνος Λάσκαρις εὑρίσκεται στὴν Ἰταλία καὶ συγκεκριμένα στὸ Μιλᾶνο, ὅπου ἐδίδαξε ἑλληνικὰ γιὰ ἕξι χρόνια. Στὴν πόλη αὐτή, ὑπῆρξε καθηγητὴς τῆς θυγατρὸς τοῦ Δούκα Φραγκίσκου Σφόρτζα, ἡ ὁποία ὠνομάζετο Ἱππολύτη καὶ στὴν ὁποία ἐδώρησε ἕνα χειρόγραφο, γραμμένο ἀπὸ τὸν ἴδιο, μὲ τὸ κείμενο τοῦ βιβλίου του μὲ τὸν τίτλο «Ἐπιτομὴ τῶν ὀκτὼ τοῦ λόγου μερῶν», τὸ ὁποῖο ἐξετυπώθη ἀρκετὰ χρόνια ἀργότερα, τὸ 1476, ὅταν πλέον εὑρίσκετο στὴν Μεσσήνη. Τὴν 1 η Ἰουνίου τοῦ 1465, ὁ βασιλεὺς τῆς Νεαπόλεως Φερδινάνδος A τὸν ὠνόμασε, μὲ εἰδικὸ διάταγμα, καθηγητὴ τῶν ἑλληνικῶν στὴν Νεάπολη. Δυστυχῶς ὅμως δὲν ἔμεινε ἐκεῖ παρὰ μόνο ἕναν χρόνο. Στὴν περίοδο αὐτή, φαίνεται ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος Λάσκαρις ἐσκέφθη νὰ ἐπιστρέψη στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ζήση σὲ κάποια ἑλληνική πόλη. Ὅταν, ὅμως, τὸ πλοῖο του προσήγγισε στὴν Μεσσήνη, ἐπῆρε τὴν ἀπόφαση νὰ δοκιμάση τὴν τύχη του σ αὐτὴν τὴν σικελικὴ πόλη. Ἐπειδὴ μάλιστα ἦταν γνωστὸ τὸ ὄνομά του καὶ ἡ προσωπικότητά του, τοῦ ἔγιναν ἐνδιαφέρουσες προτάσεις γιὰ νὰ διδάξη σὲ μία ἀπὸ τὶς ἔδρες ἑλληνικῶν γραμμάτων ποὺ εἶχαν δημιουρ- 8

3 ..Tὸ Πρῶτο ἑλληνικὸ βιβλίο. Ἡ Γραμματικὴ τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως. γηθῆ ἤδη, ὕστερα ἀπὸ ἀπόφαση τῆς Γερουσίας τῆς Μεσσήνης τὸν Φεβρουάριο τοῦ Στὰ 1467, λοιπόν, διωρίσθη, μὲ εἰδικὸ προνόμιο, καθηγητὴς τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας στὸ πανεπιστήμιο τῆς πόλεως. Ἐκεῖ ἐπέρασε ὅλη τὴν ὑπόλοιπη ζωή του καὶ δυστυχῶς ἀπέθανε κατὰ τὴν διάρκεια μιᾶς ἐπιδημίας πανώλους. Ὁ Κωνσταντῖνος Λάσκαρις εἶχε ἀποκτήσει μία πλουσιώτατη συλλογὴ χειρογράφων, τὴν ὁποία καὶ ἐδώρησε στὴν πόλη τῆς Μεσσήνης. Ἐκεῖ ἐφυλάχθη ἕως τὸ ἔτος 1679, ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία μετεφέρθη στὸ Παλέρμο καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὴν Ἱσπανία. Σήμερα μάλιστα στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Μαδρίτης εὑρίσκονται ἀκόμη ἐναποτεθειμένα ἑβδομῆντα ἕξι χειρόγραφα αὐτῆς τῆς συλλογῆς. Ὡστόσο, ὁ Κωνσταντῖνος Λάσκαρις ἔγινε ἰδιαιτέρως γνωστὸς γιὰ τὸ σύγγραμμά του μὲ τὸν τίτλο «Ἐπιτομὴ τῶν ὀκτὼ τοῦ λόγου μερῶν», ποὺ ὅπως προείπαμε, εἶναι τὸ πρῶτο αὐτοτελὲς ἑλληνικὸ ἔντυπο βιβλίο, μὲ τὸ ὁποῖο ἐγκαινιάσθηκε ἡ ἑλληνικὴ ἐκδοτικὴ παραγωγή. Τὸ κείμενο τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως ἐτυπώθη στὰ 1476, στὸ Μιλᾶνο, ἀπὸ τὸν ἐκδότη Δημήτριο Δαμιλᾶ τὸν Κρῆτα, ὁ ὁποῖος ἠσχολήθη κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ μὲ τυπογραφικὲς ἐργασίες. Ὁ ἴδιος μάλιστα ἐχάραξε τὰ τυπογραφικὰ στοιχεῖα, ἀπὸ τὰ πρῶτα ἑλληνικά, τὰ ὁποῖα ἐχρησιμοποιήθησαν γιὰ τὴν ἐκτύπωση τῆς «Ἐπιτομῆς». Πρόκειται λοιπὸν γιὰ ἕνα βιβλίο καθαρὰ ἑλληνικό, τὸ ὁποῖο μάλιστα ἔχει καὶ πλήρη ἑλληνικὰ στοιχεῖα: Τοῦ συγγραφέως, δηλαδὴ τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως καὶ τοῦ ἐκδότου καὶ ἐπιμελητοῦ, Δημητρίου Δαμιλᾶ τοῦ Κρητός, δύο πολὺ σπουδαίων δηλαδὴ Ἑλλήνων. Ὁ μόνος ξένος ἦταν ὁ ἰταλὸς τυπογράφος Διονύσιος Paravisini. Ὁ Κωνσταντῖνος Λάσκαρις ἔχει νὰ ἐπιδείξη μία σημαντική, ἀπὸ πλευρᾶς ποιότητος, ἐργογραφία: Τὸ σημαντικώτερο ἔργο του, εἶναι τὸ πρῶτο ἑλληνικὸ βιβλίο, ἡ «Ἐπιτομὴ τῶν ὀκτὼ τοῦ λόγου μερῶν», τὸ ὁποῖο ἐξεδόθη, ὅπως γράψαμε στὸ Μιλᾶνο τὸ Ἐπανεξεδόθη στὰ 1480, πάλι 9

4 Ἐκδόσεις Κάδμος... στὸ Μιλᾶνο ἀπὸ τὸν Buono Accorsi, στὰ 1489 στὴν Βιτσέντζα καὶ τὸ 1495 στὴν Βενετία ἀπὸ τὸν μεγάλο τυπογράφο τῆς Βενετίας, τὸν Ἄλδο Μανούτιο. Ἡ ἔκδοση αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη χρονολογημένη ποὺ κυκλοφόρησε ἀπὸ τὸ τυπογραφεῖο τοῦ Ἄλδου Μανούτιου. Ἀπὸ τὸν ἴδιο, ἐπανεξεδόθη πάλι ἀνάμεσα στὰ ἔτη Σημαντικὸ εἶναι, ἐπίσης, τὸ ἔργο του «Vitae Illustrium philosophorum Siculorum et Calabrorum», (στὰ λατινικά), τὸ ὁποῖο ἐξεδόθη στὴν Μεσσήνη τὸ Τὸ ἔργο αὐτὸ ἐπανεξεδόθη πολλὲς φορὲς καὶ μάλιστα ἀναφέρεται στὴν «Ἑλληνικὴ Πατρολογία» τοῦ Migne, τ. CLXI, στ Ὁ Κωνσταντῖνος Λάσκαρις, ὅμως, ἔχει συνθέσει καὶ διάφορα ἄλλα μικρότερα ἔργα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα κάποια εἶναι δημοσιευμένα καὶ κάποια εἶναι ἀνέκδοτα. Ἀκόμη ἔχει ἐκπονήσει μεταφράσεις ἀρχαίων συγγραφέων, καθὼς καὶ ἐπιστολές, ἀντέγραψε δὲ πολλὰ χειρόγραφα τῆς ἀρχαίας γραμματείας. Aὐτὸ λοιπὸν τὸ ἐξαίρετο σύγγραμμα ἔχετε αὐτὴν τὴν στιγμὴ στὰ χέρια σας, ἀγαπητοὶ φίλοι. Κρατῆστε το μὲ εὐλάβεια. Ἐξετάσατε τοὺς τυπογραφικοὺς χαρακτῆρες. Προσπαθήσατε νὰ κατανοήσετε τὴν δυσκολία μιᾶς τέτοιας ἐκδόσεως ἐκεῖνα τὰ χρόνια. Καὶ, τέλος, ἀντιληφθῆτε ὅτι εἶσθε πολὺ τυχεροὶ ποὺ μπορεῖτε νὰ ἔχετε κτῆμα σας ἕνα τέτοιο μοναδικὸ βιβλίο, γεμᾶτο ἑλληνικὴ γνώση στὴν πρωτότυπη μορφή του! Εὔχομαι ὁλόψυχα, στὴν σημερινὴ ἐποχὴ τῆς ἀπαξιώσεως τῶν κλασσικῶν γραμμάτων καὶ τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἰδεωδῶν νὰ κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους καὶ ἄλλες παρόμοιες προσπάθειες ἀπὸ τὸν ἐκδοτικό μας οἶκο. Ἴσως ἔτσι νὰ γίνουμε, οἱ νεοέλληνες, κοινωνοὶ τῆς μεγάλης προσπάθειας καὶ τοῦ κόπου ποὺ χρειάζεται γιὰ τὴν δημιουργία ἑνὸς πονήματος τοῦ πνεύματος. Ἑνὸς βιβλίου ἑλληνικοῦ!!! Ἔγραφον ἐν Πειραιεῖ τῇ 30 ῃ Ἀπριλίου Ἀντώνιος Ἀ. Ἀντωνᾶκος Καθηγητὴς - Φιλόλογος -Ἱστορικὸς - Συγγραφεὺς 10

5 diapistvseis kai parathrhseis sxetika me to syggramma toy kvnstantinoy laskarevs "epitomh tvn oktv toy logoy mervn" Ἀναφερόμενος στὸ ἐξαιρετικῆς σημασίας ἔργο τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως, τὸ ὁποῖον ἐτύπωσε στὸ Μιλᾶνο (1436) ὁ Κρητικὸς Δημήτριος Δαμιλᾶς, ὁδηγούμεθα σὲ ὡρισμένες ἀξιοσήμαντες διαπιστώσεις, ἂν τὸ συγκρίνουμε πρὸς τὴν Γραμματικὴ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης τοῦ Ἀχιλλέως Τζαρτζάνου. Ἀναλυτικὰ καὶ συγκεκριμένα: Κατ' ἀρχὴν, χρειάζεται νὰ παρουσιάσουμε τὰ κεφάλαια τῆς Γραμματικῆς τοῦ Τζαρτζάνου καὶ τὰ περιεχόμενά τους, τὰ ὁποῖα ἔχουν ὡς ἑξῆς: Κεφάλαιον Α 1. Φθογγολογικὸν (Μέρος πρῶτον): φθόγγος και γράμματα [φωνήεντα, σύμφωνα, δίφθογγοι, συλλαβαί, συλλαβισμός, πνεύματα και τόνοι, ἄτονοι και ἐγκλιτικαὶ λέξεις, ἄλλα σημεῖα ἐν τῷ γραπτῷ λόγῳ]. Κεφάλαιον Β Φθογγικὰ πάθη: [συναίρεσις, κρᾶσις, ἔκθλιψις, προσθετὰ ἤ εὐφωνικὰ σύμφωνα, πάθη φωνηέντων, πάθη συμφώνων]. Κεφάλαιον Γ 2. Τυπολογικόν (Μέρος δεύτερον): [μέρη τοῦ λόγου, πτώσεις, γένος, ἀριθμός, κλίσις, τὸ ἄρθρον]. 11

6 Ἐκδόσεις Κάδμος... Κεφάλαιον Δ Ὀνόματα οὐσιαστικά: [ὁρισμὸς καὶ διαίρεσις τῶν οὐσιαστικῶν, γένος τῶν οὐσιαστικῶν, κλίσις οὐασιαστικῶν, ἀσυναίρετα, πρώτη κλίσις, συνηρημένα, δευτέρα κλίσις, τρίτη κλίσις]. Κεφάλαιον Ε Τὰ ἐπίθετα: [κλίσις τῶν ἐπιθέτων, ἀνώμαλα ἐπίθετα, κλίσις μετοχῶν παραθετικά, ὁμαλὰ καὶ ἀνώμαλα, περιφραστικὰ καὶ ἐλλειπτικὰ. Κεφάλαιον ΣΤ Ἀντωνυμίαι: [προσωπικαὶ ἀντωνυμίαι, Δεικτικαὶ ἀντ. ὁριστικὴ ἤ ἐπαναληπτική, κτητικαὶ ἀντ., αὐτοπαθεῖς, ἀλληλοπαθεῖς, ἐρωτηματικαί, ἀόριστοι ἀντωνυμίαι, ἀναφορικαὶ ἀντ.]. Κεφάλαιον Ζ Ἀριθμητικά: ἀριθμητικὰ ἐπίθετα, οὐσιαστικὰ καὶ ἐπιρρήματα. Κεφάλαιον Η Ρήματα: βαρύτονα, συνηρημένα, ἐγκλίσεις, φωναί, σχηματισμὸς χρόνων. Τὸ βοηθητικὸν ρῆμα «εἰμί», ρήματα εἰς -μι (ἵστημι, τίθημι, ἵημι, δίδωμι). Κεφάλαιον Θ Ἄκλιτα μέρη τοῦ λόγου: (ἐπιρρήματα, προθέσεις, σύνδεσμοι, ἐπιφωνήματα). Κεφάλαιον Ι Ἐτυμολογικόν (Μέρος τρίτον): [παραγωγή, παράγωγα ρήματα, παράγωγα οὐσιαστικὰ ἐκ ρημάτων, ἐξ ἐπιθέτων, ἐξ οὐσιαστικῶν, παράγωγα ἐπίθετα, ἐκ ρημάτων, ἐξ ὀνομάτων, ἐξ ἐπιρρημάτων, παράγωγα ἐπιρρήματα. Σύνθεσις, κλιτόν, ἄκλιτον. Τονισμὸς καὶ σημασία τῶν συνθέτων]. Ἐν συνεχείᾳ ἀκολουθεῖ ἡ σειρὰ τῶν κεφαλαίων, ὅπως 12

7 ..Tὸ Πρῶτο ἑλληνικὸ βιβλίο. Ἡ Γραμματικὴ τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως. τὰ παρουσιάζει ὁ Κωνσταντῖνος Λάσκαρις στὸ σύγγραμμα του, τὸ ὁποῖον τιτλοφορεῖται "Ἐπιτομὴ τῶν ὀκτὼ τοῦ Λόγου Μερῶν καὶ ἄλλων τινῶν ἀναγκαίων συντεθεῖσα παρὰ Κωνσταντίνου Λασκάρεως τοῦ Βυζαντίου". Περί διαιρέσεως τῶν γραμμάτων Βιβλίον πρῶτον Περί συλλαβῶν, περὶ λόγου, περὶ ὀνόματος, περὶ γενῶν, περὶ εἰδῶν, περὶ σχημάτων, περὶ ἀριθμῶν, περὶ πτώσεων, περὶ προσωδιῶν, περὶ ἄρθρου. Ἄρθρα προτακτικὰ ἀρσενικά, ἄρθρα θηλυκά, ἄρθρα οὐδέτερα. Πρώτη κλίσις, δευτέρα κλίσις, τρίτη κλισις, τετάρτη κλίσις ἐπὶ ἰσοσυλλάβων ὀνομάτων καὶ τὼν τριῶν γενῶν. Περὶ συνηρημένων κλίσεων [πρώτη κλίσις, δευτέρα κλίσις, τρίτη κλίσις, τετάρτη κλίσις, πέμπτη κλίσις. Περὶ συναιρέσεων καὶ κράσεων]. Περὶ τῶν ἀριθμητικῶν ὀνομάτων. Περὶ τῶν καταλήξεων ἐπιθέτων. Περὶ τοῦ ρήματος: [ἐγκλίσεις, γένη, εἴδη, σχήματα, ἀριθμοί, πρόσωπα, χρόνοι, συζυγίαι, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, ἕκτη], βαρύτονα, συνῃρημένα. Ρῆμα ὁριστικὸν ἐνεργητικόν, συζυγίας πρώτης τῶν βαρυτόνων. Περὶ τῆς συγγενείας τῶν χρόνων καὶ μεταβολιῶν καὶ ἀμεταβόλων φωνηέντων καὶ διφθόγγων καὶ περὶ σχηματισμοῦ τῶν χρόνων καί τινων κανόνων ἀναγκαίων. Περὶ ἀντωνυμιῶν, περὶ ἐπιρρημάτων, περὶ συνδέσμων, περὶ τῶν εἰδῶν τῶν παραγώγων, περὶ πατρωνυμικοῦ, περὶ συγκριτικοῦ, περὶ ὑποκοριστικοῦ, περὶ ὑπερθετικοῦ, περὶ ρηματικοῦ, περὶ προσωδιῶν. Περὶ τῶν παθῶν τῶν λέξεων ἐκ τῶν τοῦ Γραμματικοῦ Τρύφωνος. [Πλεονασμός, ἔνδεια, μετάθεσις, μετάληψις, τμῆσις, πρόσθεσις, ἀναδίπλωσις, ἔκτασις, ἐπέκτασις, διαίρεσις, παρέμβασις, διπλασιασμός, παρέμπτωσις, ἄρσις, συστολή, συγκοπή, συναλοιφή, ἔλλειψις, παράλειψις, ἔκθλιψις, ἀποκοπή. Περὶ ἀνωμάλων ρημάτων τῶν κατὰ στοιχεῖον (Α, Β, Γ, Δ, Ε κ.τ.λ.). 13

8 Ἐκδόσεις Κάδμος... Περὶ πνευμάτων. Περὶ διφθόγγων. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω εἶναι εὔκολο νὰ διαπιστώση ὁ φίλος ἀναγνώστης ὅτι ἡ Γραμματικὴ τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο ἐπιτυχημένο δεῖγμα μιᾶς ἀξιέπαινης προσπάθειας, τὴν ὁποία ἔλαβαν σοβαρὰ ὑπ' ὅψιν τους ὅσοι συνέγραψαν σχολικὰ ἐγχειρίδια Γραμματικῆς τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης. Ὁπωσδήποτε, ἡ Γραμματικὴ τοῦ Νεοφύτου Βάμβα (Ἔκδοσις 1828), ἑνὸς ἐξαιρέτου λογίου καὶ διακεκριμμένης φυσιογνωμίας τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων, ἔχει ὡς βοήθημα τὸ ἔργο τοῦ Βυζαντινοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως, ἐνῶ καὶ τὸ σχολικὸ βιβλίο τῆς Γραμματικῆς τοῦ Ἀχιλλέως Τζαρτζάνου ἔχει παραλάβει τὰ πλεῖστα στοιχεῖα ἐκ τῆς "Ἐπιτομῆς τῶν Ὀκτώ τοῦ Λόγου Μερῶν", τὰ ὁποῖα ἀνέλυσε συστηματικὰ καὶ ταξινόμησε, κατὰ τρόπον μεθοδικὰ ἄμεμπτον, ὥστε τὸ ἔργο του νὰ γίνη περισσότερο εὔληπτο καὶ κατανοητὸ ἀπὸ τοὺς μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές καὶ κάθε ἐνδιαφερόμενον γιὰ τὰ ἐπιτεύγματα τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ λόγου. Ἡλίας Ἀθανασόπουλος Καθηγητὴς - Φιλόλογος - Συγγραφεὺς 14

9 ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ὅταν πρωτοεμφανίσθηκε ἡ τυπογραφία κανεὶς σύγχρονος τῆς ἐποχῆς ἐκείνης δὲν μποροῦσε νὰ φαντασθῆ τὸν καταλυτικὸ ρόλο ποὺ θὰ εἶχε τὸ ἔντυπο βιβλίο στὴν ἱστορία τοῦ πολιτισμοῦ καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῶν κοινωνιῶν, ἐφ' ὅσον αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ κύριο συστατικὸ μιᾶς κοινωνίας. Ἡ ἐφεύρεση τῆς τυπογραφίας συνέπεσε δυστυχῶς μὲ τὴν τραγικότητα τῆς περιόδου, τῆς τόσο κοντινῆς μὲ τὴν Ἅλωση καὶ, ἑπομένως, στέρησε τὸ ἑλληνικὸ Γένος στὰ πρῶτα ξεκινήματά του ἀπὸ τὶς προοπτικὲς ποὺ ἀσφαλῶς θὰ ἦσαν διαφορετικὲς ἄν δὲν ὑπῆρχε τὸ Θεωρητικῶς βέβαια γιατὶ τὸ ἑλληνικὸν Γένος εὐεργετήθηκε πολλαπλῶς ἀπὸ τὴν τυπογραφία καὶ ἑπομένως καὶ ἀπὸ τὸ βιβλίο. Καὶ τοῦτο διότι τὰ "λείψανα" τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας οἱ λόγιοί μας δηλ. οἱ αὐτοεξόριστοι, ἀξιοποίησαν στὸ ἔπακρο τὸ βιβλίο ἐκμεταλλευόμενοι τὴν ἵδρυση τῶν πρώτων τυπογραφείων ποὺ λειτούργησαν στὴν Βενετία. Τὸ βιβλίο στὶς κρίσιμες μετὰ τὴν Ἅλωση δεκαετίες, κρίσιμες γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ Γένους, τὴν πολιτισμικὴ καὶ βιολογική, συνέβαλε τὰ μέγιστα ὅταν διετήρησε τὴν ἀξία ἐκείνην ποὺ στηρίζεται στὴν παιδεία, ἡ ὁποία τελικῶς συνδέεται ἀναπόσπαστα μὲ τὴν ἱστορικὴ πορεία ἑνὸς λαοῦ. Ἡ πλημμυρίδα τῶν ἑλληνικῶν ἐκδόσεων στὰ βενετικὰ τυπογραφεῖα, ὅπου μοχθοῦσαν νυχθημερὸν Ἕλληνες τυπογράφοι, ἐπι- 15

10 Ἐκδόσεις Κάδμος... μελητὲς ἐκδόσεων, λαμπροὶ φιλόλογοι, θεολόγοι, γραμματικοί, καὶ δάσκαλοι ἔδειξε ὅτι, οἱ Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς στήριζαν τὶς πιὸ ἀγαθὲς ἐλπίδες στὴν προσπάθεια νὰ σταθῆ ὄρθιο τὸ "αἰχμάλωτον" Γένος. Τὸ βιβλίο βοήθησε τὴν Ἐκκλησία καὶ τὰ σχολεῖα τῆς ἐποχῆς νὰ κρατήσουν ἄσβεστη τὴν φλόγα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ποὺ αἱμορραγοῦσε μετὰ τὸ Ἀπὸ τὸ πρῶτο Ἑλληνικὸ βιβλίο τὴν "Ἐπιτομὴ τῶν ἑπτὰ τοῦ λόγου μερῶν" τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως (ποὺ τυπώθηκε στὸ Μιλᾶνο τὸ 1476) φάνηκε ὅτι ὁ δρόμος θὰ ἦτο μακρύς, ἀλλὰ ἡ σοδειὰ πλούσια καὶ εὐεργετικὴ γιὰ τὸν τουρκοκρατούμενο Ἑλληνισμό. Πολὺ γρήγορα ἐτυπώθησαν γραμματικές, λεξικὰ καὶ κυρίως σ' αὐτὴν τὴν περίοδο οἱ πρῶτες καὶ ἄριστες ἐκδόσεις κλασσικῶν συγγραφέων, οἱ γνωστὲς Ἀλδῖνες ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰταλοῦ οὐμανιστὴ καὶ ἐκδότου Ἄλδου Μανούτιου μὲ τὴν συνεργασία τῶν ἐγκυροτέρων Ἑλλήνων φιλολόγων τῆς ἐποχῆς μὲ κυριαρχοῦσα μορφὴ τὸν Μάρκο Μουσούρο. Καὶ ὅταν προόδευσε ἡ τυπογραφικὴ τέχνη Ἕλληνες ὡς οἱ Γλυκύδες, οἱ Θεοδοσίου, ὁ Σάρρος ἵδρυσαν στὴν Βενετία μετὰ τὰ μέσα τοῦ 17ου αἰ. ἰδιόκτητα τυπογραφεῖα. Τὴν διάθεση ἵδρυσης τυπογραφείου ἀκολούθησαν καὶ ἄλλοι Ἕλληνες ποὺ ἵδρυσαν στὶς παραδουνάβιες ἠγεμονίες (Βουκουρέστι, Ἰάσιο, κ.ἄ.) ἑλληνικὰ τυπογραφεῖα περὶ τὰ τέλη τοῦ 17ου αἰ. Ψυχὴ αὐτὴ τῶν τυπογραφείων ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος Νοταρᾶς καὶ ὁ ἀνηψιός του Χρύσανθος, ποὺ διένειμαν τὰ βιβλία ἀδωροδοκήτως. Τὸ αὐτὸ καὶ μὲ τὸν Πατριάρχη Κύριλλο Λούκαρη ( ). Ἡ δυναμικὴ τῆς τυπογραφίας τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ἐξυπηρετοῦσε ποικίλες ἀνάγκες: παιδαγωγικὲς, θρησκευτικές, ἐγκυκλοπαιδικές. Ἡ ἀφύπνιση τοῦ Γένους συντελοῦνταν σταδιακῶς μέσω τῆς παιδείας καὶ ταυτοχρόνως ἀντιμετωπιζόταν, μέσω πάντοτε τοῦ βιβλίου, ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ξένης θρησκευτικῆς προ- 16

11 ..Tὸ Πρῶτο ἑλληνικὸ βιβλίο. Ἡ Γραμματικὴ τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως. παγάνδας ποὺ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 17ου αἰ. εἶχε ἐξαπλωθῆ στὴν καθ' ἡμᾶς Ἀνατολή. Καὶ ὕστερα ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰῶνα μὲ τὸν Νεοελληνικὸ Διαφωτισμὸ, ποὺ πατοῦσε στὰ ἴχνη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ. Τὰ τυπογραφεῖα τῆς Βιέννης ὑπῆρξαν οἱ φορεῖς αὐτῆς τῆς ἀνανέωσης τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῆς Ἑλλάδος ποὺ ἐνατένιζε πιὰ τὴν ἐλευθερία της μέσα ἀπὸ τὴν παιδεία, τὶς γραμματικές, τὰ λεξικά, τὶς ἐγκυκλοπαίδειες, τὶς μεταφράσεις. Τὰ βιβλία αὐτὰ, γεννήματα μιᾶς τιτάνιας προσπάθειας, θησαυροῦ ἀνεκτίμητου τοῦ Γένους σιγὰ-σιγὰ χάθηκαν ἀπὸ τὶς τραγικὲς περιπέτειες του Ν. Ἑλληνισμοῦ, ἀλλὰ ὡρισμένα ἀντίτυπά τους ἕνα ἤ δύο τὶς περισσότερες φορές, φυλάσσονται σὲ βιβλιοθῆκες τῆς χώρας μας ἀλλὰ καὶ χωρῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ καὶ τὸ ΠΡΩΤΟ μὲ ἀποκλειστικὰ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες βιβλίο εἶναι ἡ Γραμματικὴ ποὺ τώρα χάρη στὴν πρωτοβουλία τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «ΚΑΔΜΟΣ» κυκλοφορεῖ στὴν 90η ἔκδοσή του. Εὐχή μας εἶναι νὰ εὐωδοθῆ ἡ ἀξιόλογη αὐτὴ ἐκδοτικὴ προσπάθεια, ὥστε νὰ ἀποτελέση κτῆμα ὄχι μόνον τῶν λογίων, ἀλλὰ καὶ τῶν μαθητῶν καὶ σπουδαστῶν. Ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ ὀφείλουμε νὰ ἀποδώσουμε χάριτας καὶ τιμὰς στὸν ἴδιο τὸν ἐρανιστὴ συγγραφέα, τοῦ Ἱεροῦ Κειμηλίου, καὶ σ ὅλους τοὺς συνεργάτες του, ποὺ χάρη στὶς δικές τους γνώσεις καὶ ἱκανότητες, ἀνέτειλε ἡ εὐλογημένη ἡμέρα, Η ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ Ἰανουαρίου 1476, ἑορτὴ τῶν Γραμμάτων. Τιμητικὴ προσφορὰ (ὅπως ἀποδεικνύεται) στοὺς προστάτες τῶν Γραμμάτων τρεῖς Ἱεράρχες: Βασίλειο τὸν ΜΕΓΑ, Γρηγόριο τὸν Θεολόγο καὶ Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο.- Ἡ ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἡ Γραμματικὴ ἔγινε κτῆμα χιλιάδων μελετητῶν καὶ ἀναγνωστῶν. 17

12 Ἐκδόσεις Κάδμος... Καὶ καθὼς τὰ ἑλληνόπουλα μὲ τὴν πάροδο τῶν ἐτῶν καὶ τῶν ἕξι αἰώνων διψοῦσαν γιὰ μάθηση, ξεπήδησαν ἐνενῆντα ἢ καὶ πλέον ἐκδόσεις τὸν ἀριθμὸ ποὺ καὶ αὐτὲς βρέθηκαν στὰ θρανία, στὰ κρυφὰ Σχολεῖα, στὶς βιβλιοθῆκες, ἀκόμη καὶ σὲ φτωχικὰ σπιτάκια, ἀλλὰ καὶ στὰ σαλόνια εἰδικῶν (Ἑλλήνων καὶ ξένων). Τὸ σύνολο σχεδὸν τῶν ἐκδόσεων κυκλοφόρησε ἕως τὴν ἐποχὴ τοῦ Καποδίστρια. Μιὰ ἐνδελεχὴς ἐπιστημονικὴ ἔρευνα καὶ προσπάθεια ποὺ θὰ ἀφοροῦσε τὴν πλήρη βιβλιογραφικὴ ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ, ὡς πρὸς ὅλες τὶς σχετικὲς ἐκδόσεις τῆς Γραμματικῆς καὶ κυρίως τὶς βιβλιοθῆκες στὶς ὁποῖες βρίσκονται διάφορα ἀντίτυπα ὅλων τῶν ἐκδόσεων ἂν καὶ αὐτὴ θὰ ἦταν ἀναγκαία καὶ λίαν ἐνδιαφέρουσα, δὲν ἀποτελεῖ ἀντικείμενο τῆς παρούσας ἔκδοσης. Πλήν, ὑποσχόμεθα λίαν προσεχῶς νὰ προβοῦμε σὲ μία κατὰ τὸ δυνατὸν πληρέστερη ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ. Πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν δική μας στοιχειώδη ἐνημέρωση, ἄλλοι σοφοὶ βιβλιογράφοι μᾶς ὁδηγοῦν στὰ θαυμάσια αὐτὰ ἐκδοτικὰ ἀγαθά, τὰ ὁποῖα καὶ σᾶς παρουσιάζουμε ἀμέσως παρακάτω: Αὐτὴ ἡ τιμὴ ἀνήκει στὰ χωρία τῶν τεσσάρων βασικῶν ἐπιστημόνων: Η ΠΡΩΤΗ καὶ ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ ἀνήκει στὸν Γάλλο Βιβλιογράφο Emile Legrand, καὶ τῶν μετέπειτα ἀπ αὐτὸν μαθητῶν του: Petit Louis, Pernot Hubert, ποὺ γέμισαν τὸ δρόμο μὲ σχετικὰ ἀνθηρὰ ροδοπέταλα, γιὰ νὰ ἀκολουθήση ἡ θαυμαστὴ προσπάθεια τοῦ ΜΕΓΙΣΤΟΥ τῶν Νεοελλήνων Βιβλιογράφων κ. Θωμᾶ Παπαδόπουλου καὶ τῶν ἐπίσης σοφῶν ὁμοίων του. Φιλίππου Ἡλιοῦ καὶ τῶν Δημητρίου Γκίνη καὶ Βαλερίου Μέξα. Ἀκολουθεῖ ἡ βιβλιογραφικὴ περιγραφὴ (βασικὰ στοιχεῖα) τῶν ἀναφερόμενων βιβλιογραφιῶν. 18

13 ..Tὸ Πρῶτο ἑλληνικὸ βιβλίο. Ἡ Γραμματικὴ τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως. Legrand, Emile: Bibliographie Hellenique des XVe et XVIe siecles: ou description raisonnee des ouvrages publies en grec [ou] par des Grecs aux Xve et XVI siecles, accompagnee de notices biographiques, tables chronologiques, notes, documents et index. Ἐκδότης: Maisonneuve, G.-P. et Larose, Τόπος ἔκδοσης: Paris Γλῶσσες: Γαλλικά. Legrand, Emile / Petit, Louis/ Pernot, Hubert: Bibliographie Hellenique ou description raisonnee des ouvrages publies par des Grecs au dix-septieme siecle. Ἐκδότης: Librairie Alphonse Picard et Fils, Τόπος ἔκδοσης: Paris Γλῶσσες: Γαλλικά. Legrand, Emile: Bibliographie Hellenique ou description raisonnee des ouvrages des Grecs aux dix-huitieme siecle. Ἐκδότης: Librairie Garnier Freres, Τόπος ἔκδοσης: Paris Γλῶσσες: Γαλλικά. Παπαδόπουλος Θωμᾶς Ἰ.: Ἑλληνικὴ βιβλιογραφία : Προσθῆκες Συμπληρώσεις. Ἐκδότης: ΕΛΙΑ, Τόπος ἔκδοσης: Ἀθήνα Γλῶσσες: Ἑλληνικά. Παπαδόπουλος Θωμᾶς Ἰ.: Ἑλληνικὴ βιβλιογραφία ( ). Ἐκδότης: Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Τόπος ἔκδοσης: Ἀθήνα Γλῶσσες:Ἑλληνικά. Παπαδόπουλος Θωμᾶς Ἰ.: Βιβλιοθῆκες Ἁγίου Ὅρους. Παλαιὰ ἐλληνικὰ ἔντυπα. Πρώτη προσπάθεια συγκροτήσεως συλλογικοῦ καταλόγου. Παράρτημα: Ἀβιβλιογράφητες ἐκδόσεις, Ἀθήνα: Διεύθυνση θρησκευτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὑποθέσεων ὑπουργείου ἐξωτερικῶν, 2000, ΧΧΧΙ pp. Ἡλιοῦ Φίλιππος Ἡ.: Προσθῆκες στὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία. Α. Τὰ βιβλιογραφικὰ κατάλοιπα τοῦ Ε. Legrand καὶ τοῦ H. Pernot ( ). Ἐκδότης:Νεοελληνικὲς Ἔρευνες Διογένης, Τόπος ἔκδοσης: Ἀθήνα Γλῶσσες: Ἐλληνικά. Ἡλιοῦ Φίλιππος Ἡ.: Ἑλληνικὴ βιβλιογραφία τοῦ 19ου 19

14 Ἐκδόσεις Κάδμος... αἰῶνα, τόμος Α Ἐκδότης: ΕΛΙΑ, Τόπος ἔκδοσης: Ἀθήνα Γλῶσσες: Ἐλληνικά. Ἡλιοῦ Φίλιππος Ἡ.: Ἑλληνικὴ βιβλιογραφία : Προσθῆκες καὶ συμπληρώσεις. Ἐκδότης: Κέντρο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν, 1983, σελ. κα Τόπος Ἔκδοσης: Ἀθήνα Γλῶσσες: Ἑλληνικὰ Ἀριθμ. Εἰσαγωγῆς: Εὑρετήρια: σ Φορέας: Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν Σειρά: Τετράδια Ἐργασίας: 4._ Γκίνης Δημήτριος Σ./Μέξας Βαλέριος Γ.: Ἑλληνικὴ βιβλιογραφία : Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὁπουδήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει μετὰ πίνακος τῶν ἐφημερίδων καὶ περιοδικῶν της περιόδου ταύτης. Ἐκδότης: Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Τόπος ἔκδοσης: Ἀθήνα- Γλῶσσες: Ἑλληνικά. Μιὰ ἀπαραίτητη ἐνημέρωση-πληροφόρηση ποὺ ἀφορᾶ τὶς βασικότερες τῶν βιβλιοθηκῶν στὶς ὁποίες βρίσκονται κατατεθειμένα διάφορα ἀντίτυπα: Ἀρχέτυπα ἀντίτυπα ( ) Βιβλιοθῆκες: Ἐθνική, Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, Γεννάδιος, Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἐταιρίας τῆς Ἑλλάδος, ΕΛΙΑ Παλαίτυπα καὶ Παλαιά: Στὶς ἀναφερόμενες βιβλιοθῆκες, στὰ Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα, στὶς Ἱερὲς Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὅρους, Βουλγαρία, Ρουμανία, Οὐγγαρία. Αὐστρία, Ἀγγλία, Η.Π.Α. Γαλλία, κ.λπ. Περαίνοντας τὴν μικρή μας ἐνημέρωση, παρακαλοῦμε τὸ κοινὸ νὰ μᾶς θέση τοὺς προβληματισμούς του καὶ τὶς σχετικὲς ὑποδείξεις του, ὥστε σὲ μία μελλοντική μας παρόμοια προσπάθεια νὰ ἀναλάβουμε τὴν εὐθύνη τῆς σχετικῆς ἐνημέρωσης. Γεώργιος Ἀ. Μητράγκας Καθηγητὴς Ἐφαρμογῶν Βιβλιοθηκονομίας 20

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX

Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX EÖtupon TeÜqoc No. 5 >Oktÿbrioc 2000 7 Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX Dhmătrioc >A. FilÐppou Κάτω Γατζέα 38500Βόλος Καλοί μου φιλόλογοι, βαρᾶτε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης eutypon28-29 2013/2/19 20:47 page 29 #33 Εὔτυπον, τεῦχος 28-29 Ὀκτώβριος/October 2012 29 Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης Δημήτριος Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 373 00 Ἀγριὰ Βόλου Η/Τ: dmtros dot ap

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ 264 Βιβλιοκρισίες ας σε μία από τις κυριότερες εξουσίες της, τη φιλανθρωπία, και τη σύγκρουση πόλης και Εκκλησίας με όχημα τη φιλανθρωπία, την περίθαλψη κυρίως: η Εκκλησία την έβλεπε ως μέσο μιας ωμής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 97 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ VINCENZO ROTOLO Τὸ πρόβλημα τῶν ἀρχῶν τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, ποὺ ἔχει ἀπασχολήσει ἀνέκαθεν τοὺς εἰδικούς, εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό.

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Δημήτριος Μ. Κοντογεώργης Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 63 5;68 1 7 226: Κάτω Γατζέα 38500Βόλος! "#$ "%&' ( )%+ "(,-./ 5;81?9;23; 5@ A: 0 1 234 B94?C ;9 NTEX93 ;N @TEX93 D 156 E 789 G 1 G9 5;813;1H

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικες συλλαβισµοῦ γιὰ τὴν στοιχειοθεσία L A TEX

Κώδικες συλλαβισµοῦ γιὰ τὴν στοιχειοθεσία L A TEX Κώδικες συλλαβισµοῦ γιὰ τὴν στοιχειοθεσία ἀρχαίων ἑλληνικῶν κειµένων µὲ τὸ TEX καὶ τὸ L A TEX ηµήτριος Ἀ. Φιλίππου Kˆtw Gatzèa 385 00 Bìloc Καλοί µου φιλόλογοι, βαρᾶτε µε, ἀλλὰ λίγο λαφρύτερα ποὺ µπῆκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Πρὶν σᾶς διαβάσω τὴν ὁμιλία μου γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὶς καταβολές της, θέλω νὰ σᾶς πῶ ὅτι δὲν εἶμαι ἐπαγγελματίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, Δὲν μπορῶ νὰ μὴν ἀρχίσω μὲ τὴν ἔκφραση τῶν εἰλικρινῶν μου εὐχαριστιῶν

Διαβάστε περισσότερα

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς Ο ΛειτΟυρΓικΟΣ ΛΟΓΟΣ τησ ΟρΘΟδΟξΟυ εκκλησιασ Σημερα τῆνος, 9-2 Σεπτεμβρίου 20 ὀργάνωση εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως εἰσήγηση Γρ. Θ. ΣταΘη ΟμΟτιμΟυ καθηγητου ΠανεΠιΣτημιΟυ αθηνων θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἑλληνική Παιδεία τῆς Κύπρου κατά τούς ὑστεροβυζαντινούς χρόνους

Ἡ Ἑλληνική Παιδεία τῆς Κύπρου κατά τούς ὑστεροβυζαντινούς χρόνους 1. Γενικά χαρακτηριστικά τῆς παιδείας στίς φραγκοκρατούμενες περιοχές τοῦ Ἑλληνισμοῦ Τό ζήτημα τῆς ὀργανώσεως, τῆς ποιότητας καί τῆς λειτουργίας τῆς παιδείας στίς φραγκοκρατούμενες περιοχές τῆς βυζαντινῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο eutypon30-31 2013/11/30 9:08 page 1 #5 Εὔτυπον, τεῦχος 30-31 Ὀκτώβριος/October 2013 1 Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο Γιάννης Μαμάης Ἐκδόσεις Gutenberg Διδότου 37 106 80 Αθήνα Η/Τ: gannsm at dardanosnet

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825.

Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825. Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825. Γιάννης Δάλλας καὶ Ἐκδόσεις Ἴκαρος, 2011 ISBN 978-960-9527-09-5 ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Γιὰ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ΒΙΟ ΨΥΧΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ. Κατὰ συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Α. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Τὸ Ὂν καὶ ἡ Οὐσία τοῦ Ἐτιὲν Ζιλσὸν πρωτοδημοσιεύτηκε στὰ γαλλικὰ τὸ 1948. 1 Τὴν ἑπόμενη χρονιὰ κυκλοφόρησε στὸν Καναδὰ ἡ συντομευμένη καὶ τροποποιημένη ἔκδοσή

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 5. Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 5. Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ἡ σχέση Ἑλληνισμοῦ-Χριστιανισμοῦ στὸ ἔργο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου «Πρός τοὺς νέους» Θεώνης Μαρίνου-Μπούρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ καθηγητῆ Στέφανου Κακλαμάνη, νὰ μιλήσω γιὰ τὸ μεγάλο ἔργο τοῦ ἀγαπητοῦ συναδέλφου Θεοχάρη

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ

Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 22 (102), ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΡΜΒΡΙΟΣ 2011 ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΤΡΕΛΛΑΘΗ ; Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ φαίνεται πὼς ἔχουν τρελλαθῆ. Γιατὶ πῶς ἀλλοιῶς νὰ χαρακτηρίσῃ κανεὶς τὴν ἀπόφαση τῆς Πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΙΑ

ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΙΑ 362 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 28 (2011) ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΣΤΗ ΛΕΙΨΙΑ εἶχε ζήσει καὶ δράσει ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800), σημαντικὸς ὀρθόδοξος κληρικὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 - Ἕνας Ποιητής - Τὰ νησιά, αὐτοὶ οἱ ἐφιάλτες - Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν Χριστῷ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν -Norman Russell Χρῆστος Γιανναρᾶς: Ἐρωταποκρίσεις 119 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ

Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ Ἡ πρόσφατη κινηματογραφικὴ ταινία μὲ θέμα τὴ φιλόσοφο Ὑπατία καὶ τὴν ἀποτρόπαια δολοφονία της στὴν Ἀλεξάνδρεια (Agora, παραγωγὴ 2009 καὶ ἔναρξη προβολῆς στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ. ΜΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ. ΜΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 181 Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ. ΜΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΛΙΝΟΣ Γ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ Ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ θέματός μου «Ὁ Ἀριστοτέλης στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη» ὀφείλεται στὸ νεώτατο βιβλίο τοῦ Γάλλου καθηγητῆ Sylvain

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΩΔ. 4470 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 92 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΙΜΗ 0,07 Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, δίνουμε λίγους στίχους ἀπὸ τὴν Α πρὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου. Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου. Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο πδ Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο Πνευματική Διακονία Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα Πρεσβυγενῆ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 22-25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 3 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011. «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση»

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 3 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011. «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση» Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Τιμὴ 2 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011 «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση» Δεῖξε

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Τοὺς τελευταίους μῆνες ἔχει προκληθεῖ ἕνας πρωτοφανὴς θόρυβος, ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἀξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985)

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ἅγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Κων/νου Πετρογιάννη, ἡ ὁποία ἔγινε στὶς 13/10/2010, στὴν Ἐνορία Ἁγίου Θωμᾶ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ Ἀναπλ. Καθηγητῆ Α.Π.Θ. Εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι λαοὶ τῆς Ἀνατολῆς καὶ δὴ τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας (1453-1821)

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Διάλεξη ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὴ Δρ. Miriam Grossman στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2009 στὸ ἀμερικανικὸ ἵδρυμα Τhe Heritage Foundation, στὴν Οὐάσινγκτον,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ. H. Leclercq, «Menées», Dictionnaire d archéologie Chrétienne et de Liturgie, 11(I), 1933, στ. 409.

ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ. H. Leclercq, «Menées», Dictionnaire d archéologie Chrétienne et de Liturgie, 11(I), 1933, στ. 409. 1 Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΣ Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ 1. Ὁρολογία καὶ περιεχόμενο Τὰ Μηναῖα εἶναι τὰ λειτουργικὰ βιβλία, στὰ ὁποῖα περιέχονται οἱ ἀκολουθίες (Ἑσπερινοῦ καὶ Ὄρθρου) τῶν ἑορτῶν τοῦ ἀκίνητου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς, Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ξεκινήσω τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ναζισμὸς φύλο δὲν κοιτᾶ!

Ὁ ναζισμὸς φύλο δὲν κοιτᾶ! Ὁ ναζισμὸς φύλο δὲν κοιτᾶ! Οἱ γυναῖκες ναζὶ ἦσαν ἐξ ἴσου βάρβαρες μὲ τοὺς ἄνδρες ναζί Τοῦ Γιώργου Λεκάκη www.lekakis.com T ὰ Ὁλοκαυτώματα τοῦ Β Παγκοσμίου Πολέμου ἔχουν γενικῶς περάσει στὴν Ἱστορία ὡς

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Τεῦχος 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς

Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 21 (101), ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΘΡΑΣΟΣ Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν μελέτη τοῦ μεταναστευτικοῦ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, συνέβη ἕνα γεγονὸς πρωτοφανές.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ Πρόλογος 23 Α. Συμπτωματολογία καὶ ψυχοπαθολογικὰ χαρακτηριστικά 33 Ι. Σημειολογία τῶν νευρώσεων 33 Τὸ ἄγχος καὶ οἱ μορφές του 34 Σωματικὲς

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1.

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1. Παραγοντοποίηση Καθηγητὴς ΝΓ Τζανάκης 12 εκεµβρίου 2007 Στὰ παρακάτω, ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἕνας πολὺ µεγάλος ἀριθµὸς καὶ ἕνας πρῶτος διαιρέτης του, τὸν ὁποῖο δὲν γνωρίζοµε Αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκοµε εἶναι ἡ εὕρεση

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ 267 268 Βιβλιοκρισίες Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι δρόμοι 269 Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι Δρόμοι, Δεμιρδέσι Προσοτσάνη Ἡ παιδεία σὲ δύο ἑλληνικὲς κοινότητες στὰ ὕστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page 3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ 1 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΤΑΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ )

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ ) Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ ) Πρόλογος/Εισαγωγή στο νέο βιβλίο του κ. Κώστα Παπαγεωργίου Ἡ βυζαντινή ἁγιογραφία στήν Κύπρο συνεχίζεται καί κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας (1570-1878).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα