ΚΩΝΣΤaΝΤΙΝΟΥ ΛaΣΚaΡΕΩΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΡΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΝΣΤaΝΤΙΝΟΥ ΛaΣΚaΡΕΩΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΡΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ"

Transcript

1 ΚΩΝΣΤaΝΤΙΝΟΥ ΛaΣΚaΡΕΩΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΡΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Aἰσθάνομαι ἰδιαίτερη τιμὴ γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς ἀναθέσεως, ὑπὸ τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «ΚAΔΜΟΣ» κ. Νικολάου Πετροπούλου εἰς ἐμὲ, τῆς συγγραφῆς προλόγου σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον σπάνια δυσεύρετα καὶ μοναδικὰ ἑλληνικὰ βιβλία, τὸ ὁποῖο ὁ ἀξιόλογος ἐκδοτικὸς οἶκος προσφέρει ὡς «κτῆμα ἐς αἰεί» στὸ φιλομαθὲς ἀναγνωστικὸ κοινό του σὲ ἀναστατικὴ ἔκδοση. Πρόκειται γιὰ τὴν «Ἐπιτομὴ τῶν ὀκτὼ τοῦ λόγου μερῶν» τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως, τὸ πρῶτο αὐτοτελὲς ἑλληνικὸ ἔντυπο βιβλίο, μὲ τὸ ὁποῖο ἐγκαινιάσθη ἡ ἑλληνικὴ ἐκδοτικὴ παραγωγή. Εἶναι πράγματι παρήγορο τὸ ὅτι σήμερα, ποὺ ἡ τεχνολογία ἐπιτρέπει τὴν ἀναπαραγωγὴ ἑνὸς παλαιοῦ ἐντύπου στὴν αὐθεντική του μορφή, οἱ λεγόμενες αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἀναστατικὲς ἐκδόσεις μᾶς προσφέρουν ἀριστουργήματα. Παραλλήλως, ἐπιτρέπουν στὸν πολὺ κόσμο ἀφ ἑνός νὰ κάνη κτῆμα του αὐτὰ τὰ σπανιώτατα ἔργα, ποὺ κάποιος μπορεῖ νὰ τὰ εὕρη σὲ ἐλάχιστα ἀντίτυπα καὶ μόνο σὲ κάποιες μεγάλες βιβλιοθῆκες ἢ ἰδιωτικὲς συλλογές, στὰ δὲ βιβλία ἀφ ἑτέρου νὰ διαιωνίζωνται ἀντιστεκόμενα στὴν φθορὰ τοῦ χρόνου. Ἂς ἀναφέρουμε, ὅμως, λίγα πράγματα γι αὐτὸν τὸν τεραστίου μεγέθους πνευματικὸ ἄνδρα, ὁ ὁποῖος πρωτοστάτησε στὰ γράμματα κατὰ τὸν 15 ον αἰῶνα μ.χ. Ὁ Κωνσταντῖνος Λάσκαρις, λοιπὸν, γεννήθηκε στὰ 1434 στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἀπεβίωσε τὸ Ὑπῆρξε ἐξαίρετος λόγιος, 7

2 Ἐκδόσεις Κάδμος... καθηγητὴς τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας σὲ ἰταλικὰ Πανεπιστήμια, συγγραφεὺς κωδίκων καὶ συλλέκτης πολυτίμων χειρογράφων. Στὴν Κωνσταντινούπολη, λοιπὸν τὴν γενέτειρά του πέρασε καὶ τὰ νεανικά του χρόνια ὁ Λάσκαρις, μαθητεύοντας κοντὰ στὸν φημισμένο διδάσκαλο καὶ λόγιο, Ἰωάννη Ἀργυρόπουλο (1393/4-1487). Κατὰ τὴν Ἅλωση ὑπῆρξε αἰχμάλωτος τῶν Τούρκων, ὅμως, ἀφοῦ ἐλευθερώθηκε, ἐγκατέλειψε τὴν Κωνσταντινούπολη, χωρὶς νὰ εἶναι ἐξακριβωμένο ποῦ πέρασε τὰ ἐνδιάμεσα χρόνια, ἀπὸ τὸ 1453 ἕως τὸ Τὸ πλέον πιθανό, εἶναι νὰ ἔζησε στὴν Κέρκυρα καὶ στὴν Ρόδο κατὰ τὸ χρονικὸ αὐτὸ διάστημα, συμπέρασμα στὸ ὁποῖο καταλήγουμε ἀπὸ ὡρισμένες μαρτυρίες ποὺ εὑρίσκονται σὲ ἰδιόγραφά του χειρόγραφα. Ὅμως ἀπὸ τὸ ἔτος 1460 καὶ κατόπιν, ὁ Κωνσταντῖνος Λάσκαρις εὑρίσκεται στὴν Ἰταλία καὶ συγκεκριμένα στὸ Μιλᾶνο, ὅπου ἐδίδαξε ἑλληνικὰ γιὰ ἕξι χρόνια. Στὴν πόλη αὐτή, ὑπῆρξε καθηγητὴς τῆς θυγατρὸς τοῦ Δούκα Φραγκίσκου Σφόρτζα, ἡ ὁποία ὠνομάζετο Ἱππολύτη καὶ στὴν ὁποία ἐδώρησε ἕνα χειρόγραφο, γραμμένο ἀπὸ τὸν ἴδιο, μὲ τὸ κείμενο τοῦ βιβλίου του μὲ τὸν τίτλο «Ἐπιτομὴ τῶν ὀκτὼ τοῦ λόγου μερῶν», τὸ ὁποῖο ἐξετυπώθη ἀρκετὰ χρόνια ἀργότερα, τὸ 1476, ὅταν πλέον εὑρίσκετο στὴν Μεσσήνη. Τὴν 1 η Ἰουνίου τοῦ 1465, ὁ βασιλεὺς τῆς Νεαπόλεως Φερδινάνδος A τὸν ὠνόμασε, μὲ εἰδικὸ διάταγμα, καθηγητὴ τῶν ἑλληνικῶν στὴν Νεάπολη. Δυστυχῶς ὅμως δὲν ἔμεινε ἐκεῖ παρὰ μόνο ἕναν χρόνο. Στὴν περίοδο αὐτή, φαίνεται ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος Λάσκαρις ἐσκέφθη νὰ ἐπιστρέψη στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ζήση σὲ κάποια ἑλληνική πόλη. Ὅταν, ὅμως, τὸ πλοῖο του προσήγγισε στὴν Μεσσήνη, ἐπῆρε τὴν ἀπόφαση νὰ δοκιμάση τὴν τύχη του σ αὐτὴν τὴν σικελικὴ πόλη. Ἐπειδὴ μάλιστα ἦταν γνωστὸ τὸ ὄνομά του καὶ ἡ προσωπικότητά του, τοῦ ἔγιναν ἐνδιαφέρουσες προτάσεις γιὰ νὰ διδάξη σὲ μία ἀπὸ τὶς ἔδρες ἑλληνικῶν γραμμάτων ποὺ εἶχαν δημιουρ- 8

3 ..Tὸ Πρῶτο ἑλληνικὸ βιβλίο. Ἡ Γραμματικὴ τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως. γηθῆ ἤδη, ὕστερα ἀπὸ ἀπόφαση τῆς Γερουσίας τῆς Μεσσήνης τὸν Φεβρουάριο τοῦ Στὰ 1467, λοιπόν, διωρίσθη, μὲ εἰδικὸ προνόμιο, καθηγητὴς τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας στὸ πανεπιστήμιο τῆς πόλεως. Ἐκεῖ ἐπέρασε ὅλη τὴν ὑπόλοιπη ζωή του καὶ δυστυχῶς ἀπέθανε κατὰ τὴν διάρκεια μιᾶς ἐπιδημίας πανώλους. Ὁ Κωνσταντῖνος Λάσκαρις εἶχε ἀποκτήσει μία πλουσιώτατη συλλογὴ χειρογράφων, τὴν ὁποία καὶ ἐδώρησε στὴν πόλη τῆς Μεσσήνης. Ἐκεῖ ἐφυλάχθη ἕως τὸ ἔτος 1679, ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία μετεφέρθη στὸ Παλέρμο καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὴν Ἱσπανία. Σήμερα μάλιστα στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Μαδρίτης εὑρίσκονται ἀκόμη ἐναποτεθειμένα ἑβδομῆντα ἕξι χειρόγραφα αὐτῆς τῆς συλλογῆς. Ὡστόσο, ὁ Κωνσταντῖνος Λάσκαρις ἔγινε ἰδιαιτέρως γνωστὸς γιὰ τὸ σύγγραμμά του μὲ τὸν τίτλο «Ἐπιτομὴ τῶν ὀκτὼ τοῦ λόγου μερῶν», ποὺ ὅπως προείπαμε, εἶναι τὸ πρῶτο αὐτοτελὲς ἑλληνικὸ ἔντυπο βιβλίο, μὲ τὸ ὁποῖο ἐγκαινιάσθηκε ἡ ἑλληνικὴ ἐκδοτικὴ παραγωγή. Τὸ κείμενο τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως ἐτυπώθη στὰ 1476, στὸ Μιλᾶνο, ἀπὸ τὸν ἐκδότη Δημήτριο Δαμιλᾶ τὸν Κρῆτα, ὁ ὁποῖος ἠσχολήθη κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ μὲ τυπογραφικὲς ἐργασίες. Ὁ ἴδιος μάλιστα ἐχάραξε τὰ τυπογραφικὰ στοιχεῖα, ἀπὸ τὰ πρῶτα ἑλληνικά, τὰ ὁποῖα ἐχρησιμοποιήθησαν γιὰ τὴν ἐκτύπωση τῆς «Ἐπιτομῆς». Πρόκειται λοιπὸν γιὰ ἕνα βιβλίο καθαρὰ ἑλληνικό, τὸ ὁποῖο μάλιστα ἔχει καὶ πλήρη ἑλληνικὰ στοιχεῖα: Τοῦ συγγραφέως, δηλαδὴ τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως καὶ τοῦ ἐκδότου καὶ ἐπιμελητοῦ, Δημητρίου Δαμιλᾶ τοῦ Κρητός, δύο πολὺ σπουδαίων δηλαδὴ Ἑλλήνων. Ὁ μόνος ξένος ἦταν ὁ ἰταλὸς τυπογράφος Διονύσιος Paravisini. Ὁ Κωνσταντῖνος Λάσκαρις ἔχει νὰ ἐπιδείξη μία σημαντική, ἀπὸ πλευρᾶς ποιότητος, ἐργογραφία: Τὸ σημαντικώτερο ἔργο του, εἶναι τὸ πρῶτο ἑλληνικὸ βιβλίο, ἡ «Ἐπιτομὴ τῶν ὀκτὼ τοῦ λόγου μερῶν», τὸ ὁποῖο ἐξεδόθη, ὅπως γράψαμε στὸ Μιλᾶνο τὸ Ἐπανεξεδόθη στὰ 1480, πάλι 9

4 Ἐκδόσεις Κάδμος... στὸ Μιλᾶνο ἀπὸ τὸν Buono Accorsi, στὰ 1489 στὴν Βιτσέντζα καὶ τὸ 1495 στὴν Βενετία ἀπὸ τὸν μεγάλο τυπογράφο τῆς Βενετίας, τὸν Ἄλδο Μανούτιο. Ἡ ἔκδοση αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη χρονολογημένη ποὺ κυκλοφόρησε ἀπὸ τὸ τυπογραφεῖο τοῦ Ἄλδου Μανούτιου. Ἀπὸ τὸν ἴδιο, ἐπανεξεδόθη πάλι ἀνάμεσα στὰ ἔτη Σημαντικὸ εἶναι, ἐπίσης, τὸ ἔργο του «Vitae Illustrium philosophorum Siculorum et Calabrorum», (στὰ λατινικά), τὸ ὁποῖο ἐξεδόθη στὴν Μεσσήνη τὸ Τὸ ἔργο αὐτὸ ἐπανεξεδόθη πολλὲς φορὲς καὶ μάλιστα ἀναφέρεται στὴν «Ἑλληνικὴ Πατρολογία» τοῦ Migne, τ. CLXI, στ Ὁ Κωνσταντῖνος Λάσκαρις, ὅμως, ἔχει συνθέσει καὶ διάφορα ἄλλα μικρότερα ἔργα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα κάποια εἶναι δημοσιευμένα καὶ κάποια εἶναι ἀνέκδοτα. Ἀκόμη ἔχει ἐκπονήσει μεταφράσεις ἀρχαίων συγγραφέων, καθὼς καὶ ἐπιστολές, ἀντέγραψε δὲ πολλὰ χειρόγραφα τῆς ἀρχαίας γραμματείας. Aὐτὸ λοιπὸν τὸ ἐξαίρετο σύγγραμμα ἔχετε αὐτὴν τὴν στιγμὴ στὰ χέρια σας, ἀγαπητοὶ φίλοι. Κρατῆστε το μὲ εὐλάβεια. Ἐξετάσατε τοὺς τυπογραφικοὺς χαρακτῆρες. Προσπαθήσατε νὰ κατανοήσετε τὴν δυσκολία μιᾶς τέτοιας ἐκδόσεως ἐκεῖνα τὰ χρόνια. Καὶ, τέλος, ἀντιληφθῆτε ὅτι εἶσθε πολὺ τυχεροὶ ποὺ μπορεῖτε νὰ ἔχετε κτῆμα σας ἕνα τέτοιο μοναδικὸ βιβλίο, γεμᾶτο ἑλληνικὴ γνώση στὴν πρωτότυπη μορφή του! Εὔχομαι ὁλόψυχα, στὴν σημερινὴ ἐποχὴ τῆς ἀπαξιώσεως τῶν κλασσικῶν γραμμάτων καὶ τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἰδεωδῶν νὰ κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους καὶ ἄλλες παρόμοιες προσπάθειες ἀπὸ τὸν ἐκδοτικό μας οἶκο. Ἴσως ἔτσι νὰ γίνουμε, οἱ νεοέλληνες, κοινωνοὶ τῆς μεγάλης προσπάθειας καὶ τοῦ κόπου ποὺ χρειάζεται γιὰ τὴν δημιουργία ἑνὸς πονήματος τοῦ πνεύματος. Ἑνὸς βιβλίου ἑλληνικοῦ!!! Ἔγραφον ἐν Πειραιεῖ τῇ 30 ῃ Ἀπριλίου Ἀντώνιος Ἀ. Ἀντωνᾶκος Καθηγητὴς - Φιλόλογος -Ἱστορικὸς - Συγγραφεὺς 10

5 diapistvseis kai parathrhseis sxetika me to syggramma toy kvnstantinoy laskarevs "epitomh tvn oktv toy logoy mervn" Ἀναφερόμενος στὸ ἐξαιρετικῆς σημασίας ἔργο τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως, τὸ ὁποῖον ἐτύπωσε στὸ Μιλᾶνο (1436) ὁ Κρητικὸς Δημήτριος Δαμιλᾶς, ὁδηγούμεθα σὲ ὡρισμένες ἀξιοσήμαντες διαπιστώσεις, ἂν τὸ συγκρίνουμε πρὸς τὴν Γραμματικὴ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης τοῦ Ἀχιλλέως Τζαρτζάνου. Ἀναλυτικὰ καὶ συγκεκριμένα: Κατ' ἀρχὴν, χρειάζεται νὰ παρουσιάσουμε τὰ κεφάλαια τῆς Γραμματικῆς τοῦ Τζαρτζάνου καὶ τὰ περιεχόμενά τους, τὰ ὁποῖα ἔχουν ὡς ἑξῆς: Κεφάλαιον Α 1. Φθογγολογικὸν (Μέρος πρῶτον): φθόγγος και γράμματα [φωνήεντα, σύμφωνα, δίφθογγοι, συλλαβαί, συλλαβισμός, πνεύματα και τόνοι, ἄτονοι και ἐγκλιτικαὶ λέξεις, ἄλλα σημεῖα ἐν τῷ γραπτῷ λόγῳ]. Κεφάλαιον Β Φθογγικὰ πάθη: [συναίρεσις, κρᾶσις, ἔκθλιψις, προσθετὰ ἤ εὐφωνικὰ σύμφωνα, πάθη φωνηέντων, πάθη συμφώνων]. Κεφάλαιον Γ 2. Τυπολογικόν (Μέρος δεύτερον): [μέρη τοῦ λόγου, πτώσεις, γένος, ἀριθμός, κλίσις, τὸ ἄρθρον]. 11

6 Ἐκδόσεις Κάδμος... Κεφάλαιον Δ Ὀνόματα οὐσιαστικά: [ὁρισμὸς καὶ διαίρεσις τῶν οὐσιαστικῶν, γένος τῶν οὐσιαστικῶν, κλίσις οὐασιαστικῶν, ἀσυναίρετα, πρώτη κλίσις, συνηρημένα, δευτέρα κλίσις, τρίτη κλίσις]. Κεφάλαιον Ε Τὰ ἐπίθετα: [κλίσις τῶν ἐπιθέτων, ἀνώμαλα ἐπίθετα, κλίσις μετοχῶν παραθετικά, ὁμαλὰ καὶ ἀνώμαλα, περιφραστικὰ καὶ ἐλλειπτικὰ. Κεφάλαιον ΣΤ Ἀντωνυμίαι: [προσωπικαὶ ἀντωνυμίαι, Δεικτικαὶ ἀντ. ὁριστικὴ ἤ ἐπαναληπτική, κτητικαὶ ἀντ., αὐτοπαθεῖς, ἀλληλοπαθεῖς, ἐρωτηματικαί, ἀόριστοι ἀντωνυμίαι, ἀναφορικαὶ ἀντ.]. Κεφάλαιον Ζ Ἀριθμητικά: ἀριθμητικὰ ἐπίθετα, οὐσιαστικὰ καὶ ἐπιρρήματα. Κεφάλαιον Η Ρήματα: βαρύτονα, συνηρημένα, ἐγκλίσεις, φωναί, σχηματισμὸς χρόνων. Τὸ βοηθητικὸν ρῆμα «εἰμί», ρήματα εἰς -μι (ἵστημι, τίθημι, ἵημι, δίδωμι). Κεφάλαιον Θ Ἄκλιτα μέρη τοῦ λόγου: (ἐπιρρήματα, προθέσεις, σύνδεσμοι, ἐπιφωνήματα). Κεφάλαιον Ι Ἐτυμολογικόν (Μέρος τρίτον): [παραγωγή, παράγωγα ρήματα, παράγωγα οὐσιαστικὰ ἐκ ρημάτων, ἐξ ἐπιθέτων, ἐξ οὐσιαστικῶν, παράγωγα ἐπίθετα, ἐκ ρημάτων, ἐξ ὀνομάτων, ἐξ ἐπιρρημάτων, παράγωγα ἐπιρρήματα. Σύνθεσις, κλιτόν, ἄκλιτον. Τονισμὸς καὶ σημασία τῶν συνθέτων]. Ἐν συνεχείᾳ ἀκολουθεῖ ἡ σειρὰ τῶν κεφαλαίων, ὅπως 12

7 ..Tὸ Πρῶτο ἑλληνικὸ βιβλίο. Ἡ Γραμματικὴ τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως. τὰ παρουσιάζει ὁ Κωνσταντῖνος Λάσκαρις στὸ σύγγραμμα του, τὸ ὁποῖον τιτλοφορεῖται "Ἐπιτομὴ τῶν ὀκτὼ τοῦ Λόγου Μερῶν καὶ ἄλλων τινῶν ἀναγκαίων συντεθεῖσα παρὰ Κωνσταντίνου Λασκάρεως τοῦ Βυζαντίου". Περί διαιρέσεως τῶν γραμμάτων Βιβλίον πρῶτον Περί συλλαβῶν, περὶ λόγου, περὶ ὀνόματος, περὶ γενῶν, περὶ εἰδῶν, περὶ σχημάτων, περὶ ἀριθμῶν, περὶ πτώσεων, περὶ προσωδιῶν, περὶ ἄρθρου. Ἄρθρα προτακτικὰ ἀρσενικά, ἄρθρα θηλυκά, ἄρθρα οὐδέτερα. Πρώτη κλίσις, δευτέρα κλίσις, τρίτη κλισις, τετάρτη κλίσις ἐπὶ ἰσοσυλλάβων ὀνομάτων καὶ τὼν τριῶν γενῶν. Περὶ συνηρημένων κλίσεων [πρώτη κλίσις, δευτέρα κλίσις, τρίτη κλίσις, τετάρτη κλίσις, πέμπτη κλίσις. Περὶ συναιρέσεων καὶ κράσεων]. Περὶ τῶν ἀριθμητικῶν ὀνομάτων. Περὶ τῶν καταλήξεων ἐπιθέτων. Περὶ τοῦ ρήματος: [ἐγκλίσεις, γένη, εἴδη, σχήματα, ἀριθμοί, πρόσωπα, χρόνοι, συζυγίαι, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, ἕκτη], βαρύτονα, συνῃρημένα. Ρῆμα ὁριστικὸν ἐνεργητικόν, συζυγίας πρώτης τῶν βαρυτόνων. Περὶ τῆς συγγενείας τῶν χρόνων καὶ μεταβολιῶν καὶ ἀμεταβόλων φωνηέντων καὶ διφθόγγων καὶ περὶ σχηματισμοῦ τῶν χρόνων καί τινων κανόνων ἀναγκαίων. Περὶ ἀντωνυμιῶν, περὶ ἐπιρρημάτων, περὶ συνδέσμων, περὶ τῶν εἰδῶν τῶν παραγώγων, περὶ πατρωνυμικοῦ, περὶ συγκριτικοῦ, περὶ ὑποκοριστικοῦ, περὶ ὑπερθετικοῦ, περὶ ρηματικοῦ, περὶ προσωδιῶν. Περὶ τῶν παθῶν τῶν λέξεων ἐκ τῶν τοῦ Γραμματικοῦ Τρύφωνος. [Πλεονασμός, ἔνδεια, μετάθεσις, μετάληψις, τμῆσις, πρόσθεσις, ἀναδίπλωσις, ἔκτασις, ἐπέκτασις, διαίρεσις, παρέμβασις, διπλασιασμός, παρέμπτωσις, ἄρσις, συστολή, συγκοπή, συναλοιφή, ἔλλειψις, παράλειψις, ἔκθλιψις, ἀποκοπή. Περὶ ἀνωμάλων ρημάτων τῶν κατὰ στοιχεῖον (Α, Β, Γ, Δ, Ε κ.τ.λ.). 13

8 Ἐκδόσεις Κάδμος... Περὶ πνευμάτων. Περὶ διφθόγγων. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω εἶναι εὔκολο νὰ διαπιστώση ὁ φίλος ἀναγνώστης ὅτι ἡ Γραμματικὴ τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο ἐπιτυχημένο δεῖγμα μιᾶς ἀξιέπαινης προσπάθειας, τὴν ὁποία ἔλαβαν σοβαρὰ ὑπ' ὅψιν τους ὅσοι συνέγραψαν σχολικὰ ἐγχειρίδια Γραμματικῆς τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης. Ὁπωσδήποτε, ἡ Γραμματικὴ τοῦ Νεοφύτου Βάμβα (Ἔκδοσις 1828), ἑνὸς ἐξαιρέτου λογίου καὶ διακεκριμμένης φυσιογνωμίας τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων, ἔχει ὡς βοήθημα τὸ ἔργο τοῦ Βυζαντινοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως, ἐνῶ καὶ τὸ σχολικὸ βιβλίο τῆς Γραμματικῆς τοῦ Ἀχιλλέως Τζαρτζάνου ἔχει παραλάβει τὰ πλεῖστα στοιχεῖα ἐκ τῆς "Ἐπιτομῆς τῶν Ὀκτώ τοῦ Λόγου Μερῶν", τὰ ὁποῖα ἀνέλυσε συστηματικὰ καὶ ταξινόμησε, κατὰ τρόπον μεθοδικὰ ἄμεμπτον, ὥστε τὸ ἔργο του νὰ γίνη περισσότερο εὔληπτο καὶ κατανοητὸ ἀπὸ τοὺς μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές καὶ κάθε ἐνδιαφερόμενον γιὰ τὰ ἐπιτεύγματα τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ λόγου. Ἡλίας Ἀθανασόπουλος Καθηγητὴς - Φιλόλογος - Συγγραφεὺς 14

9 ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ὅταν πρωτοεμφανίσθηκε ἡ τυπογραφία κανεὶς σύγχρονος τῆς ἐποχῆς ἐκείνης δὲν μποροῦσε νὰ φαντασθῆ τὸν καταλυτικὸ ρόλο ποὺ θὰ εἶχε τὸ ἔντυπο βιβλίο στὴν ἱστορία τοῦ πολιτισμοῦ καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῶν κοινωνιῶν, ἐφ' ὅσον αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ κύριο συστατικὸ μιᾶς κοινωνίας. Ἡ ἐφεύρεση τῆς τυπογραφίας συνέπεσε δυστυχῶς μὲ τὴν τραγικότητα τῆς περιόδου, τῆς τόσο κοντινῆς μὲ τὴν Ἅλωση καὶ, ἑπομένως, στέρησε τὸ ἑλληνικὸ Γένος στὰ πρῶτα ξεκινήματά του ἀπὸ τὶς προοπτικὲς ποὺ ἀσφαλῶς θὰ ἦσαν διαφορετικὲς ἄν δὲν ὑπῆρχε τὸ Θεωρητικῶς βέβαια γιατὶ τὸ ἑλληνικὸν Γένος εὐεργετήθηκε πολλαπλῶς ἀπὸ τὴν τυπογραφία καὶ ἑπομένως καὶ ἀπὸ τὸ βιβλίο. Καὶ τοῦτο διότι τὰ "λείψανα" τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας οἱ λόγιοί μας δηλ. οἱ αὐτοεξόριστοι, ἀξιοποίησαν στὸ ἔπακρο τὸ βιβλίο ἐκμεταλλευόμενοι τὴν ἵδρυση τῶν πρώτων τυπογραφείων ποὺ λειτούργησαν στὴν Βενετία. Τὸ βιβλίο στὶς κρίσιμες μετὰ τὴν Ἅλωση δεκαετίες, κρίσιμες γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ Γένους, τὴν πολιτισμικὴ καὶ βιολογική, συνέβαλε τὰ μέγιστα ὅταν διετήρησε τὴν ἀξία ἐκείνην ποὺ στηρίζεται στὴν παιδεία, ἡ ὁποία τελικῶς συνδέεται ἀναπόσπαστα μὲ τὴν ἱστορικὴ πορεία ἑνὸς λαοῦ. Ἡ πλημμυρίδα τῶν ἑλληνικῶν ἐκδόσεων στὰ βενετικὰ τυπογραφεῖα, ὅπου μοχθοῦσαν νυχθημερὸν Ἕλληνες τυπογράφοι, ἐπι- 15

10 Ἐκδόσεις Κάδμος... μελητὲς ἐκδόσεων, λαμπροὶ φιλόλογοι, θεολόγοι, γραμματικοί, καὶ δάσκαλοι ἔδειξε ὅτι, οἱ Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς στήριζαν τὶς πιὸ ἀγαθὲς ἐλπίδες στὴν προσπάθεια νὰ σταθῆ ὄρθιο τὸ "αἰχμάλωτον" Γένος. Τὸ βιβλίο βοήθησε τὴν Ἐκκλησία καὶ τὰ σχολεῖα τῆς ἐποχῆς νὰ κρατήσουν ἄσβεστη τὴν φλόγα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ποὺ αἱμορραγοῦσε μετὰ τὸ Ἀπὸ τὸ πρῶτο Ἑλληνικὸ βιβλίο τὴν "Ἐπιτομὴ τῶν ἑπτὰ τοῦ λόγου μερῶν" τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως (ποὺ τυπώθηκε στὸ Μιλᾶνο τὸ 1476) φάνηκε ὅτι ὁ δρόμος θὰ ἦτο μακρύς, ἀλλὰ ἡ σοδειὰ πλούσια καὶ εὐεργετικὴ γιὰ τὸν τουρκοκρατούμενο Ἑλληνισμό. Πολὺ γρήγορα ἐτυπώθησαν γραμματικές, λεξικὰ καὶ κυρίως σ' αὐτὴν τὴν περίοδο οἱ πρῶτες καὶ ἄριστες ἐκδόσεις κλασσικῶν συγγραφέων, οἱ γνωστὲς Ἀλδῖνες ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰταλοῦ οὐμανιστὴ καὶ ἐκδότου Ἄλδου Μανούτιου μὲ τὴν συνεργασία τῶν ἐγκυροτέρων Ἑλλήνων φιλολόγων τῆς ἐποχῆς μὲ κυριαρχοῦσα μορφὴ τὸν Μάρκο Μουσούρο. Καὶ ὅταν προόδευσε ἡ τυπογραφικὴ τέχνη Ἕλληνες ὡς οἱ Γλυκύδες, οἱ Θεοδοσίου, ὁ Σάρρος ἵδρυσαν στὴν Βενετία μετὰ τὰ μέσα τοῦ 17ου αἰ. ἰδιόκτητα τυπογραφεῖα. Τὴν διάθεση ἵδρυσης τυπογραφείου ἀκολούθησαν καὶ ἄλλοι Ἕλληνες ποὺ ἵδρυσαν στὶς παραδουνάβιες ἠγεμονίες (Βουκουρέστι, Ἰάσιο, κ.ἄ.) ἑλληνικὰ τυπογραφεῖα περὶ τὰ τέλη τοῦ 17ου αἰ. Ψυχὴ αὐτὴ τῶν τυπογραφείων ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος Νοταρᾶς καὶ ὁ ἀνηψιός του Χρύσανθος, ποὺ διένειμαν τὰ βιβλία ἀδωροδοκήτως. Τὸ αὐτὸ καὶ μὲ τὸν Πατριάρχη Κύριλλο Λούκαρη ( ). Ἡ δυναμικὴ τῆς τυπογραφίας τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ἐξυπηρετοῦσε ποικίλες ἀνάγκες: παιδαγωγικὲς, θρησκευτικές, ἐγκυκλοπαιδικές. Ἡ ἀφύπνιση τοῦ Γένους συντελοῦνταν σταδιακῶς μέσω τῆς παιδείας καὶ ταυτοχρόνως ἀντιμετωπιζόταν, μέσω πάντοτε τοῦ βιβλίου, ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ξένης θρησκευτικῆς προ- 16

11 ..Tὸ Πρῶτο ἑλληνικὸ βιβλίο. Ἡ Γραμματικὴ τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως. παγάνδας ποὺ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 17ου αἰ. εἶχε ἐξαπλωθῆ στὴν καθ' ἡμᾶς Ἀνατολή. Καὶ ὕστερα ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰῶνα μὲ τὸν Νεοελληνικὸ Διαφωτισμὸ, ποὺ πατοῦσε στὰ ἴχνη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ. Τὰ τυπογραφεῖα τῆς Βιέννης ὑπῆρξαν οἱ φορεῖς αὐτῆς τῆς ἀνανέωσης τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῆς Ἑλλάδος ποὺ ἐνατένιζε πιὰ τὴν ἐλευθερία της μέσα ἀπὸ τὴν παιδεία, τὶς γραμματικές, τὰ λεξικά, τὶς ἐγκυκλοπαίδειες, τὶς μεταφράσεις. Τὰ βιβλία αὐτὰ, γεννήματα μιᾶς τιτάνιας προσπάθειας, θησαυροῦ ἀνεκτίμητου τοῦ Γένους σιγὰ-σιγὰ χάθηκαν ἀπὸ τὶς τραγικὲς περιπέτειες του Ν. Ἑλληνισμοῦ, ἀλλὰ ὡρισμένα ἀντίτυπά τους ἕνα ἤ δύο τὶς περισσότερες φορές, φυλάσσονται σὲ βιβλιοθῆκες τῆς χώρας μας ἀλλὰ καὶ χωρῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ καὶ τὸ ΠΡΩΤΟ μὲ ἀποκλειστικὰ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες βιβλίο εἶναι ἡ Γραμματικὴ ποὺ τώρα χάρη στὴν πρωτοβουλία τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «ΚΑΔΜΟΣ» κυκλοφορεῖ στὴν 90η ἔκδοσή του. Εὐχή μας εἶναι νὰ εὐωδοθῆ ἡ ἀξιόλογη αὐτὴ ἐκδοτικὴ προσπάθεια, ὥστε νὰ ἀποτελέση κτῆμα ὄχι μόνον τῶν λογίων, ἀλλὰ καὶ τῶν μαθητῶν καὶ σπουδαστῶν. Ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ ὀφείλουμε νὰ ἀποδώσουμε χάριτας καὶ τιμὰς στὸν ἴδιο τὸν ἐρανιστὴ συγγραφέα, τοῦ Ἱεροῦ Κειμηλίου, καὶ σ ὅλους τοὺς συνεργάτες του, ποὺ χάρη στὶς δικές τους γνώσεις καὶ ἱκανότητες, ἀνέτειλε ἡ εὐλογημένη ἡμέρα, Η ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ Ἰανουαρίου 1476, ἑορτὴ τῶν Γραμμάτων. Τιμητικὴ προσφορὰ (ὅπως ἀποδεικνύεται) στοὺς προστάτες τῶν Γραμμάτων τρεῖς Ἱεράρχες: Βασίλειο τὸν ΜΕΓΑ, Γρηγόριο τὸν Θεολόγο καὶ Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο.- Ἡ ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἡ Γραμματικὴ ἔγινε κτῆμα χιλιάδων μελετητῶν καὶ ἀναγνωστῶν. 17

12 Ἐκδόσεις Κάδμος... Καὶ καθὼς τὰ ἑλληνόπουλα μὲ τὴν πάροδο τῶν ἐτῶν καὶ τῶν ἕξι αἰώνων διψοῦσαν γιὰ μάθηση, ξεπήδησαν ἐνενῆντα ἢ καὶ πλέον ἐκδόσεις τὸν ἀριθμὸ ποὺ καὶ αὐτὲς βρέθηκαν στὰ θρανία, στὰ κρυφὰ Σχολεῖα, στὶς βιβλιοθῆκες, ἀκόμη καὶ σὲ φτωχικὰ σπιτάκια, ἀλλὰ καὶ στὰ σαλόνια εἰδικῶν (Ἑλλήνων καὶ ξένων). Τὸ σύνολο σχεδὸν τῶν ἐκδόσεων κυκλοφόρησε ἕως τὴν ἐποχὴ τοῦ Καποδίστρια. Μιὰ ἐνδελεχὴς ἐπιστημονικὴ ἔρευνα καὶ προσπάθεια ποὺ θὰ ἀφοροῦσε τὴν πλήρη βιβλιογραφικὴ ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ, ὡς πρὸς ὅλες τὶς σχετικὲς ἐκδόσεις τῆς Γραμματικῆς καὶ κυρίως τὶς βιβλιοθῆκες στὶς ὁποῖες βρίσκονται διάφορα ἀντίτυπα ὅλων τῶν ἐκδόσεων ἂν καὶ αὐτὴ θὰ ἦταν ἀναγκαία καὶ λίαν ἐνδιαφέρουσα, δὲν ἀποτελεῖ ἀντικείμενο τῆς παρούσας ἔκδοσης. Πλήν, ὑποσχόμεθα λίαν προσεχῶς νὰ προβοῦμε σὲ μία κατὰ τὸ δυνατὸν πληρέστερη ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ. Πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν δική μας στοιχειώδη ἐνημέρωση, ἄλλοι σοφοὶ βιβλιογράφοι μᾶς ὁδηγοῦν στὰ θαυμάσια αὐτὰ ἐκδοτικὰ ἀγαθά, τὰ ὁποῖα καὶ σᾶς παρουσιάζουμε ἀμέσως παρακάτω: Αὐτὴ ἡ τιμὴ ἀνήκει στὰ χωρία τῶν τεσσάρων βασικῶν ἐπιστημόνων: Η ΠΡΩΤΗ καὶ ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ ἀνήκει στὸν Γάλλο Βιβλιογράφο Emile Legrand, καὶ τῶν μετέπειτα ἀπ αὐτὸν μαθητῶν του: Petit Louis, Pernot Hubert, ποὺ γέμισαν τὸ δρόμο μὲ σχετικὰ ἀνθηρὰ ροδοπέταλα, γιὰ νὰ ἀκολουθήση ἡ θαυμαστὴ προσπάθεια τοῦ ΜΕΓΙΣΤΟΥ τῶν Νεοελλήνων Βιβλιογράφων κ. Θωμᾶ Παπαδόπουλου καὶ τῶν ἐπίσης σοφῶν ὁμοίων του. Φιλίππου Ἡλιοῦ καὶ τῶν Δημητρίου Γκίνη καὶ Βαλερίου Μέξα. Ἀκολουθεῖ ἡ βιβλιογραφικὴ περιγραφὴ (βασικὰ στοιχεῖα) τῶν ἀναφερόμενων βιβλιογραφιῶν. 18

13 ..Tὸ Πρῶτο ἑλληνικὸ βιβλίο. Ἡ Γραμματικὴ τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως. Legrand, Emile: Bibliographie Hellenique des XVe et XVIe siecles: ou description raisonnee des ouvrages publies en grec [ou] par des Grecs aux Xve et XVI siecles, accompagnee de notices biographiques, tables chronologiques, notes, documents et index. Ἐκδότης: Maisonneuve, G.-P. et Larose, Τόπος ἔκδοσης: Paris Γλῶσσες: Γαλλικά. Legrand, Emile / Petit, Louis/ Pernot, Hubert: Bibliographie Hellenique ou description raisonnee des ouvrages publies par des Grecs au dix-septieme siecle. Ἐκδότης: Librairie Alphonse Picard et Fils, Τόπος ἔκδοσης: Paris Γλῶσσες: Γαλλικά. Legrand, Emile: Bibliographie Hellenique ou description raisonnee des ouvrages des Grecs aux dix-huitieme siecle. Ἐκδότης: Librairie Garnier Freres, Τόπος ἔκδοσης: Paris Γλῶσσες: Γαλλικά. Παπαδόπουλος Θωμᾶς Ἰ.: Ἑλληνικὴ βιβλιογραφία : Προσθῆκες Συμπληρώσεις. Ἐκδότης: ΕΛΙΑ, Τόπος ἔκδοσης: Ἀθήνα Γλῶσσες: Ἑλληνικά. Παπαδόπουλος Θωμᾶς Ἰ.: Ἑλληνικὴ βιβλιογραφία ( ). Ἐκδότης: Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Τόπος ἔκδοσης: Ἀθήνα Γλῶσσες:Ἑλληνικά. Παπαδόπουλος Θωμᾶς Ἰ.: Βιβλιοθῆκες Ἁγίου Ὅρους. Παλαιὰ ἐλληνικὰ ἔντυπα. Πρώτη προσπάθεια συγκροτήσεως συλλογικοῦ καταλόγου. Παράρτημα: Ἀβιβλιογράφητες ἐκδόσεις, Ἀθήνα: Διεύθυνση θρησκευτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὑποθέσεων ὑπουργείου ἐξωτερικῶν, 2000, ΧΧΧΙ pp. Ἡλιοῦ Φίλιππος Ἡ.: Προσθῆκες στὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία. Α. Τὰ βιβλιογραφικὰ κατάλοιπα τοῦ Ε. Legrand καὶ τοῦ H. Pernot ( ). Ἐκδότης:Νεοελληνικὲς Ἔρευνες Διογένης, Τόπος ἔκδοσης: Ἀθήνα Γλῶσσες: Ἐλληνικά. Ἡλιοῦ Φίλιππος Ἡ.: Ἑλληνικὴ βιβλιογραφία τοῦ 19ου 19

14 Ἐκδόσεις Κάδμος... αἰῶνα, τόμος Α Ἐκδότης: ΕΛΙΑ, Τόπος ἔκδοσης: Ἀθήνα Γλῶσσες: Ἐλληνικά. Ἡλιοῦ Φίλιππος Ἡ.: Ἑλληνικὴ βιβλιογραφία : Προσθῆκες καὶ συμπληρώσεις. Ἐκδότης: Κέντρο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν, 1983, σελ. κα Τόπος Ἔκδοσης: Ἀθήνα Γλῶσσες: Ἑλληνικὰ Ἀριθμ. Εἰσαγωγῆς: Εὑρετήρια: σ Φορέας: Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν Σειρά: Τετράδια Ἐργασίας: 4._ Γκίνης Δημήτριος Σ./Μέξας Βαλέριος Γ.: Ἑλληνικὴ βιβλιογραφία : Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὁπουδήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει μετὰ πίνακος τῶν ἐφημερίδων καὶ περιοδικῶν της περιόδου ταύτης. Ἐκδότης: Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Τόπος ἔκδοσης: Ἀθήνα- Γλῶσσες: Ἑλληνικά. Μιὰ ἀπαραίτητη ἐνημέρωση-πληροφόρηση ποὺ ἀφορᾶ τὶς βασικότερες τῶν βιβλιοθηκῶν στὶς ὁποίες βρίσκονται κατατεθειμένα διάφορα ἀντίτυπα: Ἀρχέτυπα ἀντίτυπα ( ) Βιβλιοθῆκες: Ἐθνική, Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, Γεννάδιος, Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἐταιρίας τῆς Ἑλλάδος, ΕΛΙΑ Παλαίτυπα καὶ Παλαιά: Στὶς ἀναφερόμενες βιβλιοθῆκες, στὰ Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα, στὶς Ἱερὲς Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὅρους, Βουλγαρία, Ρουμανία, Οὐγγαρία. Αὐστρία, Ἀγγλία, Η.Π.Α. Γαλλία, κ.λπ. Περαίνοντας τὴν μικρή μας ἐνημέρωση, παρακαλοῦμε τὸ κοινὸ νὰ μᾶς θέση τοὺς προβληματισμούς του καὶ τὶς σχετικὲς ὑποδείξεις του, ὥστε σὲ μία μελλοντική μας παρόμοια προσπάθεια νὰ ἀναλάβουμε τὴν εὐθύνη τῆς σχετικῆς ἐνημέρωσης. Γεώργιος Ἀ. Μητράγκας Καθηγητὴς Ἐφαρμογῶν Βιβλιοθηκονομίας 20

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Ôὸ ëüâáñï ôῶí Ôñéῶí Ἱåñáñ ῶí. Ôéìçôéêὴ ðñïóöïñὰ óôïὺò ðñïóôüôåò ôῶí ãñáììüôùí. Ôñåῖò ἹåñÜñ åò: Âáóßëåéïí ôὸí ÌÝãá, Ãñçãüñéï ôὸí Èåïëüãï, ἸùÜííç ôὸí

Ôὸ ëüâáñï ôῶí Ôñéῶí Ἱåñáñ ῶí. Ôéìçôéêὴ ðñïóöïñὰ óôïὺò ðñïóôüôåò ôῶí ãñáììüôùí. Ôñåῖò ἹåñÜñ åò: Âáóßëåéïí ôὸí ÌÝãá, Ãñçãüñéï ôὸí Èåïëüãï, ἸùÜííç ôὸí 3 Ôὸ ëüâáñï ôῶí Ôñéῶí Ἱåñáñ ῶí. Ôéìçôéêὴ ðñïóöïñὰ óôïὺò ðñïóôüôåò ôῶí ãñáììüôùí. Ôñåῖò ἹåñÜñ åò: Âáóßëåéïí ôὸí ÌÝãá, Ãñçãüñéï ôὸí Èåïëüãï, ἸùÜííç ôὸí ñõóüóôïìïí. Ôὸ ëüâáñï ἀíþêåé óôὸ ÐáíåðéóôÞìéï Ἀèçíῶí.

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985.

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. 1 ΕΙΚΟΝΕΣ 2 ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. Γιαννόπουλου, Ἡ ψαλτικὴ τέχνη Γιαννόπουλου Ἐμμανουὴλ Στ., Ἡ ψαλτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Η/Τ: dfilipp at hotmail dot com

Η/Τ: dfilipp at hotmail dot com eutypon22-23 2010/1/25 9:54 page 25 #29 Εὔτυπον, τεῦχος 22-23 Οκτώβριος/October 2009 25 Ἀναζητώντας τὶς πρῶτες ἑλληνικὲς ἐκδόσεις στὸν Νέο Κόσμο Δημήτριος Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 387 00 Ἀγριὰ Βόλου Η/Τ:

Διαβάστε περισσότερα

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ. 433. Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ 1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν τριῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ ἔθνους Χρυσάνθου τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου

τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου ΠΡΟΛΟΓΟΣ τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου 9 Ὅσο κι ἄν φαίνεται παράδοξο, τὴν ἐμπειρία τῶν γεγονότων ποὺ ἀναφέρει ὁ καθηγητὴς Ἰατρίδης στὸ βιβλίο του αὐτὸ

Διαβάστε περισσότερα

Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX

Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX EÖtupon TeÜqoc No. 5 >Oktÿbrioc 2000 7 Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX Dhmătrioc >A. FilÐppou Κάτω Γατζέα 38500Βόλος Καλοί μου φιλόλογοι, βαρᾶτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Γεώργιος Κοντόπουλος Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 1) Εἰσαγωγή Mία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι παγκόσμιοι. Δηλαδὴ οἱ ἴδιοι φυσικοὶ νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 85 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΠυρΟΣ βρυωνησ Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν νὰ ὀργανώσει τρία ξεχωριστὰ συνέδρια σχετικὰ μὲ τὴν (τὶς) ἡμερομηνία (ες) καὶ τὴν (τὶς) προέλευση (εις) τῶν σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό.

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Δημήτριος Μ. Κοντογεώργης Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης eutypon28-29 2013/2/19 20:47 page 29 #33 Εὔτυπον, τεῦχος 28-29 Ὀκτώβριος/October 2012 29 Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης Δημήτριος Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 373 00 Ἀγριὰ Βόλου Η/Τ: dmtros dot ap

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ 264 Βιβλιοκρισίες ας σε μία από τις κυριότερες εξουσίες της, τη φιλανθρωπία, και τη σύγκρουση πόλης και Εκκλησίας με όχημα τη φιλανθρωπία, την περίθαλψη κυρίως: η Εκκλησία την έβλεπε ως μέσο μιας ωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΕΝΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 13 Ο 18 Ο ΑΙΩΝΑ

Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΕΝΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 13 Ο 18 Ο ΑΙΩΝΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΕΝΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 13 Ο 18 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΧΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΑΙΩΝΑ Εἰρήνη Ἀρτέμη Τὸ χρονικὸ διάστημα 1201-1204 γίνεται ἡ Δ Σταυροφορία,

Διαβάστε περισσότερα

η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν στο ἑὐρῶπἀϊκο στἑρἑῶμἀ

η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν στο ἑὐρῶπἀϊκο στἑρἑῶμἀ 171 η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν στο ἑὐρῶπἀϊκο στἑρἑῶμἀ μἀριἀνοὐ δ. κἀρἀση Ἕνας ἀπὸ τοὺς λάτρεις τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ Nietzsche, λέει στὴν Γέννηση τῆς τραγωδίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ

ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ Κατασκευάστηκε τὸν γ αἰ. π.χ. στὴν Κάτω Ἰταλία. Εἶναι ἀνώτερης τεχνολογίας τοῦ Ὑπολογιστῆ τῶν Ἀντικυθήρων καὶ ἐφάμιλλο τῶν γραναζιῶν τῆς σύγχρονης Μηχανολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 97 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ VINCENZO ROTOLO Τὸ πρόβλημα τῶν ἀρχῶν τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, ποὺ ἔχει ἀπασχολήσει ἀνέκαθεν τοὺς εἰδικούς, εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικες συλλαβισµοῦ γιὰ τὴν στοιχειοθεσία L A TEX

Κώδικες συλλαβισµοῦ γιὰ τὴν στοιχειοθεσία L A TEX Κώδικες συλλαβισµοῦ γιὰ τὴν στοιχειοθεσία ἀρχαίων ἑλληνικῶν κειµένων µὲ τὸ TEX καὶ τὸ L A TEX ηµήτριος Ἀ. Φιλίππου Kˆtw Gatzèa 385 00 Bìloc Καλοί µου φιλόλογοι, βαρᾶτε µε, ἀλλὰ λίγο λαφρύτερα ποὺ µπῆκα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό.

Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό. Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό. Λεβάντες (216x166 ἑκ.) 1956, λάδι. Συνομιλία τοῦ Φοίβου Ἰ. Πιομπίνου μὲ τὸν Θεόδωρο Στάμο, τὸν ἕλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μ ορτ ορτ τ ν γκαιν ων το πανσ πτου Ναο τ ς ναστ σεως τ ν τ εροσολ µων ὲ τὸ μήνα Σεπτέμβριο ἀρχίζει κάθε χρόνο τὸ νέο ἐκκλησιαστικὸ ἔτος, ἡ ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου,

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Mετὰ τὴν ἁγία Παρασκευὴ τὴν Ἐπιβατινὴ τὴ Νέα (1150 μ.χ.), τῆς ὁποίας

Mετὰ τὴν ἁγία Παρασκευὴ τὴν Ἐπιβατινὴ τὴ Νέα (1150 μ.χ.), τῆς ὁποίας Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ, Ο ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ* Δημήτριος Γ. Μαυρίδης Mετὰ τὴν ἁγία Παρασκευὴ τὴν Ἐπιβατινὴ τὴ Νέα (1150 μ.χ.), τῆς ὁποίας ἀδελφὸς κατὰ σάρκα ἦταν καὶ ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος, ὁ Ἐπίσκοπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ Tὸ περιοδικὸ "AΠOΣTOΛOΣ BAPNABAΣ" εἶναι τὸ ἐκφραστικὸ ἔντυπο τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Kύπρου. Οἱ βασικοὶ του

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MIA ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΥ Ι. ΠΙΟΜΠΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ*

MIA ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΥ Ι. ΠΙΟΜΠΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ* MIA ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΥ Ι. ΠΙΟΜΠΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ* ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 3 ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ἐκεῖ ὅπου ἀρχίζει ὁ δρόμος στρίβοντας ἀπὸ τὴ Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου καὶ ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ τὸ νεοσύστατο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13. Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν

Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13. Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν I. Ψυχανάλυση καὶ ἐπιστῆμες τοῦ πολιτισμοῦ Ἡ ψυχανάλυση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα