ΚΩΝΣΤaΝΤΙΝΟΥ ΛaΣΚaΡΕΩΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΡΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΝΣΤaΝΤΙΝΟΥ ΛaΣΚaΡΕΩΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΡΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ"

Transcript

1 ΚΩΝΣΤaΝΤΙΝΟΥ ΛaΣΚaΡΕΩΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΡΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Aἰσθάνομαι ἰδιαίτερη τιμὴ γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς ἀναθέσεως, ὑπὸ τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «ΚAΔΜΟΣ» κ. Νικολάου Πετροπούλου εἰς ἐμὲ, τῆς συγγραφῆς προλόγου σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον σπάνια δυσεύρετα καὶ μοναδικὰ ἑλληνικὰ βιβλία, τὸ ὁποῖο ὁ ἀξιόλογος ἐκδοτικὸς οἶκος προσφέρει ὡς «κτῆμα ἐς αἰεί» στὸ φιλομαθὲς ἀναγνωστικὸ κοινό του σὲ ἀναστατικὴ ἔκδοση. Πρόκειται γιὰ τὴν «Ἐπιτομὴ τῶν ὀκτὼ τοῦ λόγου μερῶν» τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως, τὸ πρῶτο αὐτοτελὲς ἑλληνικὸ ἔντυπο βιβλίο, μὲ τὸ ὁποῖο ἐγκαινιάσθη ἡ ἑλληνικὴ ἐκδοτικὴ παραγωγή. Εἶναι πράγματι παρήγορο τὸ ὅτι σήμερα, ποὺ ἡ τεχνολογία ἐπιτρέπει τὴν ἀναπαραγωγὴ ἑνὸς παλαιοῦ ἐντύπου στὴν αὐθεντική του μορφή, οἱ λεγόμενες αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἀναστατικὲς ἐκδόσεις μᾶς προσφέρουν ἀριστουργήματα. Παραλλήλως, ἐπιτρέπουν στὸν πολὺ κόσμο ἀφ ἑνός νὰ κάνη κτῆμα του αὐτὰ τὰ σπανιώτατα ἔργα, ποὺ κάποιος μπορεῖ νὰ τὰ εὕρη σὲ ἐλάχιστα ἀντίτυπα καὶ μόνο σὲ κάποιες μεγάλες βιβλιοθῆκες ἢ ἰδιωτικὲς συλλογές, στὰ δὲ βιβλία ἀφ ἑτέρου νὰ διαιωνίζωνται ἀντιστεκόμενα στὴν φθορὰ τοῦ χρόνου. Ἂς ἀναφέρουμε, ὅμως, λίγα πράγματα γι αὐτὸν τὸν τεραστίου μεγέθους πνευματικὸ ἄνδρα, ὁ ὁποῖος πρωτοστάτησε στὰ γράμματα κατὰ τὸν 15 ον αἰῶνα μ.χ. Ὁ Κωνσταντῖνος Λάσκαρις, λοιπὸν, γεννήθηκε στὰ 1434 στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἀπεβίωσε τὸ Ὑπῆρξε ἐξαίρετος λόγιος, 7

2 Ἐκδόσεις Κάδμος... καθηγητὴς τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας σὲ ἰταλικὰ Πανεπιστήμια, συγγραφεὺς κωδίκων καὶ συλλέκτης πολυτίμων χειρογράφων. Στὴν Κωνσταντινούπολη, λοιπὸν τὴν γενέτειρά του πέρασε καὶ τὰ νεανικά του χρόνια ὁ Λάσκαρις, μαθητεύοντας κοντὰ στὸν φημισμένο διδάσκαλο καὶ λόγιο, Ἰωάννη Ἀργυρόπουλο (1393/4-1487). Κατὰ τὴν Ἅλωση ὑπῆρξε αἰχμάλωτος τῶν Τούρκων, ὅμως, ἀφοῦ ἐλευθερώθηκε, ἐγκατέλειψε τὴν Κωνσταντινούπολη, χωρὶς νὰ εἶναι ἐξακριβωμένο ποῦ πέρασε τὰ ἐνδιάμεσα χρόνια, ἀπὸ τὸ 1453 ἕως τὸ Τὸ πλέον πιθανό, εἶναι νὰ ἔζησε στὴν Κέρκυρα καὶ στὴν Ρόδο κατὰ τὸ χρονικὸ αὐτὸ διάστημα, συμπέρασμα στὸ ὁποῖο καταλήγουμε ἀπὸ ὡρισμένες μαρτυρίες ποὺ εὑρίσκονται σὲ ἰδιόγραφά του χειρόγραφα. Ὅμως ἀπὸ τὸ ἔτος 1460 καὶ κατόπιν, ὁ Κωνσταντῖνος Λάσκαρις εὑρίσκεται στὴν Ἰταλία καὶ συγκεκριμένα στὸ Μιλᾶνο, ὅπου ἐδίδαξε ἑλληνικὰ γιὰ ἕξι χρόνια. Στὴν πόλη αὐτή, ὑπῆρξε καθηγητὴς τῆς θυγατρὸς τοῦ Δούκα Φραγκίσκου Σφόρτζα, ἡ ὁποία ὠνομάζετο Ἱππολύτη καὶ στὴν ὁποία ἐδώρησε ἕνα χειρόγραφο, γραμμένο ἀπὸ τὸν ἴδιο, μὲ τὸ κείμενο τοῦ βιβλίου του μὲ τὸν τίτλο «Ἐπιτομὴ τῶν ὀκτὼ τοῦ λόγου μερῶν», τὸ ὁποῖο ἐξετυπώθη ἀρκετὰ χρόνια ἀργότερα, τὸ 1476, ὅταν πλέον εὑρίσκετο στὴν Μεσσήνη. Τὴν 1 η Ἰουνίου τοῦ 1465, ὁ βασιλεὺς τῆς Νεαπόλεως Φερδινάνδος A τὸν ὠνόμασε, μὲ εἰδικὸ διάταγμα, καθηγητὴ τῶν ἑλληνικῶν στὴν Νεάπολη. Δυστυχῶς ὅμως δὲν ἔμεινε ἐκεῖ παρὰ μόνο ἕναν χρόνο. Στὴν περίοδο αὐτή, φαίνεται ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος Λάσκαρις ἐσκέφθη νὰ ἐπιστρέψη στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ζήση σὲ κάποια ἑλληνική πόλη. Ὅταν, ὅμως, τὸ πλοῖο του προσήγγισε στὴν Μεσσήνη, ἐπῆρε τὴν ἀπόφαση νὰ δοκιμάση τὴν τύχη του σ αὐτὴν τὴν σικελικὴ πόλη. Ἐπειδὴ μάλιστα ἦταν γνωστὸ τὸ ὄνομά του καὶ ἡ προσωπικότητά του, τοῦ ἔγιναν ἐνδιαφέρουσες προτάσεις γιὰ νὰ διδάξη σὲ μία ἀπὸ τὶς ἔδρες ἑλληνικῶν γραμμάτων ποὺ εἶχαν δημιουρ- 8

3 ..Tὸ Πρῶτο ἑλληνικὸ βιβλίο. Ἡ Γραμματικὴ τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως. γηθῆ ἤδη, ὕστερα ἀπὸ ἀπόφαση τῆς Γερουσίας τῆς Μεσσήνης τὸν Φεβρουάριο τοῦ Στὰ 1467, λοιπόν, διωρίσθη, μὲ εἰδικὸ προνόμιο, καθηγητὴς τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας στὸ πανεπιστήμιο τῆς πόλεως. Ἐκεῖ ἐπέρασε ὅλη τὴν ὑπόλοιπη ζωή του καὶ δυστυχῶς ἀπέθανε κατὰ τὴν διάρκεια μιᾶς ἐπιδημίας πανώλους. Ὁ Κωνσταντῖνος Λάσκαρις εἶχε ἀποκτήσει μία πλουσιώτατη συλλογὴ χειρογράφων, τὴν ὁποία καὶ ἐδώρησε στὴν πόλη τῆς Μεσσήνης. Ἐκεῖ ἐφυλάχθη ἕως τὸ ἔτος 1679, ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία μετεφέρθη στὸ Παλέρμο καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὴν Ἱσπανία. Σήμερα μάλιστα στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Μαδρίτης εὑρίσκονται ἀκόμη ἐναποτεθειμένα ἑβδομῆντα ἕξι χειρόγραφα αὐτῆς τῆς συλλογῆς. Ὡστόσο, ὁ Κωνσταντῖνος Λάσκαρις ἔγινε ἰδιαιτέρως γνωστὸς γιὰ τὸ σύγγραμμά του μὲ τὸν τίτλο «Ἐπιτομὴ τῶν ὀκτὼ τοῦ λόγου μερῶν», ποὺ ὅπως προείπαμε, εἶναι τὸ πρῶτο αὐτοτελὲς ἑλληνικὸ ἔντυπο βιβλίο, μὲ τὸ ὁποῖο ἐγκαινιάσθηκε ἡ ἑλληνικὴ ἐκδοτικὴ παραγωγή. Τὸ κείμενο τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως ἐτυπώθη στὰ 1476, στὸ Μιλᾶνο, ἀπὸ τὸν ἐκδότη Δημήτριο Δαμιλᾶ τὸν Κρῆτα, ὁ ὁποῖος ἠσχολήθη κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ μὲ τυπογραφικὲς ἐργασίες. Ὁ ἴδιος μάλιστα ἐχάραξε τὰ τυπογραφικὰ στοιχεῖα, ἀπὸ τὰ πρῶτα ἑλληνικά, τὰ ὁποῖα ἐχρησιμοποιήθησαν γιὰ τὴν ἐκτύπωση τῆς «Ἐπιτομῆς». Πρόκειται λοιπὸν γιὰ ἕνα βιβλίο καθαρὰ ἑλληνικό, τὸ ὁποῖο μάλιστα ἔχει καὶ πλήρη ἑλληνικὰ στοιχεῖα: Τοῦ συγγραφέως, δηλαδὴ τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως καὶ τοῦ ἐκδότου καὶ ἐπιμελητοῦ, Δημητρίου Δαμιλᾶ τοῦ Κρητός, δύο πολὺ σπουδαίων δηλαδὴ Ἑλλήνων. Ὁ μόνος ξένος ἦταν ὁ ἰταλὸς τυπογράφος Διονύσιος Paravisini. Ὁ Κωνσταντῖνος Λάσκαρις ἔχει νὰ ἐπιδείξη μία σημαντική, ἀπὸ πλευρᾶς ποιότητος, ἐργογραφία: Τὸ σημαντικώτερο ἔργο του, εἶναι τὸ πρῶτο ἑλληνικὸ βιβλίο, ἡ «Ἐπιτομὴ τῶν ὀκτὼ τοῦ λόγου μερῶν», τὸ ὁποῖο ἐξεδόθη, ὅπως γράψαμε στὸ Μιλᾶνο τὸ Ἐπανεξεδόθη στὰ 1480, πάλι 9

4 Ἐκδόσεις Κάδμος... στὸ Μιλᾶνο ἀπὸ τὸν Buono Accorsi, στὰ 1489 στὴν Βιτσέντζα καὶ τὸ 1495 στὴν Βενετία ἀπὸ τὸν μεγάλο τυπογράφο τῆς Βενετίας, τὸν Ἄλδο Μανούτιο. Ἡ ἔκδοση αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη χρονολογημένη ποὺ κυκλοφόρησε ἀπὸ τὸ τυπογραφεῖο τοῦ Ἄλδου Μανούτιου. Ἀπὸ τὸν ἴδιο, ἐπανεξεδόθη πάλι ἀνάμεσα στὰ ἔτη Σημαντικὸ εἶναι, ἐπίσης, τὸ ἔργο του «Vitae Illustrium philosophorum Siculorum et Calabrorum», (στὰ λατινικά), τὸ ὁποῖο ἐξεδόθη στὴν Μεσσήνη τὸ Τὸ ἔργο αὐτὸ ἐπανεξεδόθη πολλὲς φορὲς καὶ μάλιστα ἀναφέρεται στὴν «Ἑλληνικὴ Πατρολογία» τοῦ Migne, τ. CLXI, στ Ὁ Κωνσταντῖνος Λάσκαρις, ὅμως, ἔχει συνθέσει καὶ διάφορα ἄλλα μικρότερα ἔργα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα κάποια εἶναι δημοσιευμένα καὶ κάποια εἶναι ἀνέκδοτα. Ἀκόμη ἔχει ἐκπονήσει μεταφράσεις ἀρχαίων συγγραφέων, καθὼς καὶ ἐπιστολές, ἀντέγραψε δὲ πολλὰ χειρόγραφα τῆς ἀρχαίας γραμματείας. Aὐτὸ λοιπὸν τὸ ἐξαίρετο σύγγραμμα ἔχετε αὐτὴν τὴν στιγμὴ στὰ χέρια σας, ἀγαπητοὶ φίλοι. Κρατῆστε το μὲ εὐλάβεια. Ἐξετάσατε τοὺς τυπογραφικοὺς χαρακτῆρες. Προσπαθήσατε νὰ κατανοήσετε τὴν δυσκολία μιᾶς τέτοιας ἐκδόσεως ἐκεῖνα τὰ χρόνια. Καὶ, τέλος, ἀντιληφθῆτε ὅτι εἶσθε πολὺ τυχεροὶ ποὺ μπορεῖτε νὰ ἔχετε κτῆμα σας ἕνα τέτοιο μοναδικὸ βιβλίο, γεμᾶτο ἑλληνικὴ γνώση στὴν πρωτότυπη μορφή του! Εὔχομαι ὁλόψυχα, στὴν σημερινὴ ἐποχὴ τῆς ἀπαξιώσεως τῶν κλασσικῶν γραμμάτων καὶ τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἰδεωδῶν νὰ κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους καὶ ἄλλες παρόμοιες προσπάθειες ἀπὸ τὸν ἐκδοτικό μας οἶκο. Ἴσως ἔτσι νὰ γίνουμε, οἱ νεοέλληνες, κοινωνοὶ τῆς μεγάλης προσπάθειας καὶ τοῦ κόπου ποὺ χρειάζεται γιὰ τὴν δημιουργία ἑνὸς πονήματος τοῦ πνεύματος. Ἑνὸς βιβλίου ἑλληνικοῦ!!! Ἔγραφον ἐν Πειραιεῖ τῇ 30 ῃ Ἀπριλίου Ἀντώνιος Ἀ. Ἀντωνᾶκος Καθηγητὴς - Φιλόλογος -Ἱστορικὸς - Συγγραφεὺς 10

5 diapistvseis kai parathrhseis sxetika me to syggramma toy kvnstantinoy laskarevs "epitomh tvn oktv toy logoy mervn" Ἀναφερόμενος στὸ ἐξαιρετικῆς σημασίας ἔργο τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως, τὸ ὁποῖον ἐτύπωσε στὸ Μιλᾶνο (1436) ὁ Κρητικὸς Δημήτριος Δαμιλᾶς, ὁδηγούμεθα σὲ ὡρισμένες ἀξιοσήμαντες διαπιστώσεις, ἂν τὸ συγκρίνουμε πρὸς τὴν Γραμματικὴ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης τοῦ Ἀχιλλέως Τζαρτζάνου. Ἀναλυτικὰ καὶ συγκεκριμένα: Κατ' ἀρχὴν, χρειάζεται νὰ παρουσιάσουμε τὰ κεφάλαια τῆς Γραμματικῆς τοῦ Τζαρτζάνου καὶ τὰ περιεχόμενά τους, τὰ ὁποῖα ἔχουν ὡς ἑξῆς: Κεφάλαιον Α 1. Φθογγολογικὸν (Μέρος πρῶτον): φθόγγος και γράμματα [φωνήεντα, σύμφωνα, δίφθογγοι, συλλαβαί, συλλαβισμός, πνεύματα και τόνοι, ἄτονοι και ἐγκλιτικαὶ λέξεις, ἄλλα σημεῖα ἐν τῷ γραπτῷ λόγῳ]. Κεφάλαιον Β Φθογγικὰ πάθη: [συναίρεσις, κρᾶσις, ἔκθλιψις, προσθετὰ ἤ εὐφωνικὰ σύμφωνα, πάθη φωνηέντων, πάθη συμφώνων]. Κεφάλαιον Γ 2. Τυπολογικόν (Μέρος δεύτερον): [μέρη τοῦ λόγου, πτώσεις, γένος, ἀριθμός, κλίσις, τὸ ἄρθρον]. 11

6 Ἐκδόσεις Κάδμος... Κεφάλαιον Δ Ὀνόματα οὐσιαστικά: [ὁρισμὸς καὶ διαίρεσις τῶν οὐσιαστικῶν, γένος τῶν οὐσιαστικῶν, κλίσις οὐασιαστικῶν, ἀσυναίρετα, πρώτη κλίσις, συνηρημένα, δευτέρα κλίσις, τρίτη κλίσις]. Κεφάλαιον Ε Τὰ ἐπίθετα: [κλίσις τῶν ἐπιθέτων, ἀνώμαλα ἐπίθετα, κλίσις μετοχῶν παραθετικά, ὁμαλὰ καὶ ἀνώμαλα, περιφραστικὰ καὶ ἐλλειπτικὰ. Κεφάλαιον ΣΤ Ἀντωνυμίαι: [προσωπικαὶ ἀντωνυμίαι, Δεικτικαὶ ἀντ. ὁριστικὴ ἤ ἐπαναληπτική, κτητικαὶ ἀντ., αὐτοπαθεῖς, ἀλληλοπαθεῖς, ἐρωτηματικαί, ἀόριστοι ἀντωνυμίαι, ἀναφορικαὶ ἀντ.]. Κεφάλαιον Ζ Ἀριθμητικά: ἀριθμητικὰ ἐπίθετα, οὐσιαστικὰ καὶ ἐπιρρήματα. Κεφάλαιον Η Ρήματα: βαρύτονα, συνηρημένα, ἐγκλίσεις, φωναί, σχηματισμὸς χρόνων. Τὸ βοηθητικὸν ρῆμα «εἰμί», ρήματα εἰς -μι (ἵστημι, τίθημι, ἵημι, δίδωμι). Κεφάλαιον Θ Ἄκλιτα μέρη τοῦ λόγου: (ἐπιρρήματα, προθέσεις, σύνδεσμοι, ἐπιφωνήματα). Κεφάλαιον Ι Ἐτυμολογικόν (Μέρος τρίτον): [παραγωγή, παράγωγα ρήματα, παράγωγα οὐσιαστικὰ ἐκ ρημάτων, ἐξ ἐπιθέτων, ἐξ οὐσιαστικῶν, παράγωγα ἐπίθετα, ἐκ ρημάτων, ἐξ ὀνομάτων, ἐξ ἐπιρρημάτων, παράγωγα ἐπιρρήματα. Σύνθεσις, κλιτόν, ἄκλιτον. Τονισμὸς καὶ σημασία τῶν συνθέτων]. Ἐν συνεχείᾳ ἀκολουθεῖ ἡ σειρὰ τῶν κεφαλαίων, ὅπως 12

7 ..Tὸ Πρῶτο ἑλληνικὸ βιβλίο. Ἡ Γραμματικὴ τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως. τὰ παρουσιάζει ὁ Κωνσταντῖνος Λάσκαρις στὸ σύγγραμμα του, τὸ ὁποῖον τιτλοφορεῖται "Ἐπιτομὴ τῶν ὀκτὼ τοῦ Λόγου Μερῶν καὶ ἄλλων τινῶν ἀναγκαίων συντεθεῖσα παρὰ Κωνσταντίνου Λασκάρεως τοῦ Βυζαντίου". Περί διαιρέσεως τῶν γραμμάτων Βιβλίον πρῶτον Περί συλλαβῶν, περὶ λόγου, περὶ ὀνόματος, περὶ γενῶν, περὶ εἰδῶν, περὶ σχημάτων, περὶ ἀριθμῶν, περὶ πτώσεων, περὶ προσωδιῶν, περὶ ἄρθρου. Ἄρθρα προτακτικὰ ἀρσενικά, ἄρθρα θηλυκά, ἄρθρα οὐδέτερα. Πρώτη κλίσις, δευτέρα κλίσις, τρίτη κλισις, τετάρτη κλίσις ἐπὶ ἰσοσυλλάβων ὀνομάτων καὶ τὼν τριῶν γενῶν. Περὶ συνηρημένων κλίσεων [πρώτη κλίσις, δευτέρα κλίσις, τρίτη κλίσις, τετάρτη κλίσις, πέμπτη κλίσις. Περὶ συναιρέσεων καὶ κράσεων]. Περὶ τῶν ἀριθμητικῶν ὀνομάτων. Περὶ τῶν καταλήξεων ἐπιθέτων. Περὶ τοῦ ρήματος: [ἐγκλίσεις, γένη, εἴδη, σχήματα, ἀριθμοί, πρόσωπα, χρόνοι, συζυγίαι, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, ἕκτη], βαρύτονα, συνῃρημένα. Ρῆμα ὁριστικὸν ἐνεργητικόν, συζυγίας πρώτης τῶν βαρυτόνων. Περὶ τῆς συγγενείας τῶν χρόνων καὶ μεταβολιῶν καὶ ἀμεταβόλων φωνηέντων καὶ διφθόγγων καὶ περὶ σχηματισμοῦ τῶν χρόνων καί τινων κανόνων ἀναγκαίων. Περὶ ἀντωνυμιῶν, περὶ ἐπιρρημάτων, περὶ συνδέσμων, περὶ τῶν εἰδῶν τῶν παραγώγων, περὶ πατρωνυμικοῦ, περὶ συγκριτικοῦ, περὶ ὑποκοριστικοῦ, περὶ ὑπερθετικοῦ, περὶ ρηματικοῦ, περὶ προσωδιῶν. Περὶ τῶν παθῶν τῶν λέξεων ἐκ τῶν τοῦ Γραμματικοῦ Τρύφωνος. [Πλεονασμός, ἔνδεια, μετάθεσις, μετάληψις, τμῆσις, πρόσθεσις, ἀναδίπλωσις, ἔκτασις, ἐπέκτασις, διαίρεσις, παρέμβασις, διπλασιασμός, παρέμπτωσις, ἄρσις, συστολή, συγκοπή, συναλοιφή, ἔλλειψις, παράλειψις, ἔκθλιψις, ἀποκοπή. Περὶ ἀνωμάλων ρημάτων τῶν κατὰ στοιχεῖον (Α, Β, Γ, Δ, Ε κ.τ.λ.). 13

8 Ἐκδόσεις Κάδμος... Περὶ πνευμάτων. Περὶ διφθόγγων. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω εἶναι εὔκολο νὰ διαπιστώση ὁ φίλος ἀναγνώστης ὅτι ἡ Γραμματικὴ τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο ἐπιτυχημένο δεῖγμα μιᾶς ἀξιέπαινης προσπάθειας, τὴν ὁποία ἔλαβαν σοβαρὰ ὑπ' ὅψιν τους ὅσοι συνέγραψαν σχολικὰ ἐγχειρίδια Γραμματικῆς τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης. Ὁπωσδήποτε, ἡ Γραμματικὴ τοῦ Νεοφύτου Βάμβα (Ἔκδοσις 1828), ἑνὸς ἐξαιρέτου λογίου καὶ διακεκριμμένης φυσιογνωμίας τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων, ἔχει ὡς βοήθημα τὸ ἔργο τοῦ Βυζαντινοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως, ἐνῶ καὶ τὸ σχολικὸ βιβλίο τῆς Γραμματικῆς τοῦ Ἀχιλλέως Τζαρτζάνου ἔχει παραλάβει τὰ πλεῖστα στοιχεῖα ἐκ τῆς "Ἐπιτομῆς τῶν Ὀκτώ τοῦ Λόγου Μερῶν", τὰ ὁποῖα ἀνέλυσε συστηματικὰ καὶ ταξινόμησε, κατὰ τρόπον μεθοδικὰ ἄμεμπτον, ὥστε τὸ ἔργο του νὰ γίνη περισσότερο εὔληπτο καὶ κατανοητὸ ἀπὸ τοὺς μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές καὶ κάθε ἐνδιαφερόμενον γιὰ τὰ ἐπιτεύγματα τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ λόγου. Ἡλίας Ἀθανασόπουλος Καθηγητὴς - Φιλόλογος - Συγγραφεὺς 14

9 ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ὅταν πρωτοεμφανίσθηκε ἡ τυπογραφία κανεὶς σύγχρονος τῆς ἐποχῆς ἐκείνης δὲν μποροῦσε νὰ φαντασθῆ τὸν καταλυτικὸ ρόλο ποὺ θὰ εἶχε τὸ ἔντυπο βιβλίο στὴν ἱστορία τοῦ πολιτισμοῦ καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῶν κοινωνιῶν, ἐφ' ὅσον αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ κύριο συστατικὸ μιᾶς κοινωνίας. Ἡ ἐφεύρεση τῆς τυπογραφίας συνέπεσε δυστυχῶς μὲ τὴν τραγικότητα τῆς περιόδου, τῆς τόσο κοντινῆς μὲ τὴν Ἅλωση καὶ, ἑπομένως, στέρησε τὸ ἑλληνικὸ Γένος στὰ πρῶτα ξεκινήματά του ἀπὸ τὶς προοπτικὲς ποὺ ἀσφαλῶς θὰ ἦσαν διαφορετικὲς ἄν δὲν ὑπῆρχε τὸ Θεωρητικῶς βέβαια γιατὶ τὸ ἑλληνικὸν Γένος εὐεργετήθηκε πολλαπλῶς ἀπὸ τὴν τυπογραφία καὶ ἑπομένως καὶ ἀπὸ τὸ βιβλίο. Καὶ τοῦτο διότι τὰ "λείψανα" τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας οἱ λόγιοί μας δηλ. οἱ αὐτοεξόριστοι, ἀξιοποίησαν στὸ ἔπακρο τὸ βιβλίο ἐκμεταλλευόμενοι τὴν ἵδρυση τῶν πρώτων τυπογραφείων ποὺ λειτούργησαν στὴν Βενετία. Τὸ βιβλίο στὶς κρίσιμες μετὰ τὴν Ἅλωση δεκαετίες, κρίσιμες γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ Γένους, τὴν πολιτισμικὴ καὶ βιολογική, συνέβαλε τὰ μέγιστα ὅταν διετήρησε τὴν ἀξία ἐκείνην ποὺ στηρίζεται στὴν παιδεία, ἡ ὁποία τελικῶς συνδέεται ἀναπόσπαστα μὲ τὴν ἱστορικὴ πορεία ἑνὸς λαοῦ. Ἡ πλημμυρίδα τῶν ἑλληνικῶν ἐκδόσεων στὰ βενετικὰ τυπογραφεῖα, ὅπου μοχθοῦσαν νυχθημερὸν Ἕλληνες τυπογράφοι, ἐπι- 15

10 Ἐκδόσεις Κάδμος... μελητὲς ἐκδόσεων, λαμπροὶ φιλόλογοι, θεολόγοι, γραμματικοί, καὶ δάσκαλοι ἔδειξε ὅτι, οἱ Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς στήριζαν τὶς πιὸ ἀγαθὲς ἐλπίδες στὴν προσπάθεια νὰ σταθῆ ὄρθιο τὸ "αἰχμάλωτον" Γένος. Τὸ βιβλίο βοήθησε τὴν Ἐκκλησία καὶ τὰ σχολεῖα τῆς ἐποχῆς νὰ κρατήσουν ἄσβεστη τὴν φλόγα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ποὺ αἱμορραγοῦσε μετὰ τὸ Ἀπὸ τὸ πρῶτο Ἑλληνικὸ βιβλίο τὴν "Ἐπιτομὴ τῶν ἑπτὰ τοῦ λόγου μερῶν" τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως (ποὺ τυπώθηκε στὸ Μιλᾶνο τὸ 1476) φάνηκε ὅτι ὁ δρόμος θὰ ἦτο μακρύς, ἀλλὰ ἡ σοδειὰ πλούσια καὶ εὐεργετικὴ γιὰ τὸν τουρκοκρατούμενο Ἑλληνισμό. Πολὺ γρήγορα ἐτυπώθησαν γραμματικές, λεξικὰ καὶ κυρίως σ' αὐτὴν τὴν περίοδο οἱ πρῶτες καὶ ἄριστες ἐκδόσεις κλασσικῶν συγγραφέων, οἱ γνωστὲς Ἀλδῖνες ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰταλοῦ οὐμανιστὴ καὶ ἐκδότου Ἄλδου Μανούτιου μὲ τὴν συνεργασία τῶν ἐγκυροτέρων Ἑλλήνων φιλολόγων τῆς ἐποχῆς μὲ κυριαρχοῦσα μορφὴ τὸν Μάρκο Μουσούρο. Καὶ ὅταν προόδευσε ἡ τυπογραφικὴ τέχνη Ἕλληνες ὡς οἱ Γλυκύδες, οἱ Θεοδοσίου, ὁ Σάρρος ἵδρυσαν στὴν Βενετία μετὰ τὰ μέσα τοῦ 17ου αἰ. ἰδιόκτητα τυπογραφεῖα. Τὴν διάθεση ἵδρυσης τυπογραφείου ἀκολούθησαν καὶ ἄλλοι Ἕλληνες ποὺ ἵδρυσαν στὶς παραδουνάβιες ἠγεμονίες (Βουκουρέστι, Ἰάσιο, κ.ἄ.) ἑλληνικὰ τυπογραφεῖα περὶ τὰ τέλη τοῦ 17ου αἰ. Ψυχὴ αὐτὴ τῶν τυπογραφείων ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος Νοταρᾶς καὶ ὁ ἀνηψιός του Χρύσανθος, ποὺ διένειμαν τὰ βιβλία ἀδωροδοκήτως. Τὸ αὐτὸ καὶ μὲ τὸν Πατριάρχη Κύριλλο Λούκαρη ( ). Ἡ δυναμικὴ τῆς τυπογραφίας τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ἐξυπηρετοῦσε ποικίλες ἀνάγκες: παιδαγωγικὲς, θρησκευτικές, ἐγκυκλοπαιδικές. Ἡ ἀφύπνιση τοῦ Γένους συντελοῦνταν σταδιακῶς μέσω τῆς παιδείας καὶ ταυτοχρόνως ἀντιμετωπιζόταν, μέσω πάντοτε τοῦ βιβλίου, ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ξένης θρησκευτικῆς προ- 16

11 ..Tὸ Πρῶτο ἑλληνικὸ βιβλίο. Ἡ Γραμματικὴ τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως. παγάνδας ποὺ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 17ου αἰ. εἶχε ἐξαπλωθῆ στὴν καθ' ἡμᾶς Ἀνατολή. Καὶ ὕστερα ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰῶνα μὲ τὸν Νεοελληνικὸ Διαφωτισμὸ, ποὺ πατοῦσε στὰ ἴχνη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ. Τὰ τυπογραφεῖα τῆς Βιέννης ὑπῆρξαν οἱ φορεῖς αὐτῆς τῆς ἀνανέωσης τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῆς Ἑλλάδος ποὺ ἐνατένιζε πιὰ τὴν ἐλευθερία της μέσα ἀπὸ τὴν παιδεία, τὶς γραμματικές, τὰ λεξικά, τὶς ἐγκυκλοπαίδειες, τὶς μεταφράσεις. Τὰ βιβλία αὐτὰ, γεννήματα μιᾶς τιτάνιας προσπάθειας, θησαυροῦ ἀνεκτίμητου τοῦ Γένους σιγὰ-σιγὰ χάθηκαν ἀπὸ τὶς τραγικὲς περιπέτειες του Ν. Ἑλληνισμοῦ, ἀλλὰ ὡρισμένα ἀντίτυπά τους ἕνα ἤ δύο τὶς περισσότερες φορές, φυλάσσονται σὲ βιβλιοθῆκες τῆς χώρας μας ἀλλὰ καὶ χωρῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ καὶ τὸ ΠΡΩΤΟ μὲ ἀποκλειστικὰ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες βιβλίο εἶναι ἡ Γραμματικὴ ποὺ τώρα χάρη στὴν πρωτοβουλία τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «ΚΑΔΜΟΣ» κυκλοφορεῖ στὴν 90η ἔκδοσή του. Εὐχή μας εἶναι νὰ εὐωδοθῆ ἡ ἀξιόλογη αὐτὴ ἐκδοτικὴ προσπάθεια, ὥστε νὰ ἀποτελέση κτῆμα ὄχι μόνον τῶν λογίων, ἀλλὰ καὶ τῶν μαθητῶν καὶ σπουδαστῶν. Ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ ὀφείλουμε νὰ ἀποδώσουμε χάριτας καὶ τιμὰς στὸν ἴδιο τὸν ἐρανιστὴ συγγραφέα, τοῦ Ἱεροῦ Κειμηλίου, καὶ σ ὅλους τοὺς συνεργάτες του, ποὺ χάρη στὶς δικές τους γνώσεις καὶ ἱκανότητες, ἀνέτειλε ἡ εὐλογημένη ἡμέρα, Η ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ Ἰανουαρίου 1476, ἑορτὴ τῶν Γραμμάτων. Τιμητικὴ προσφορὰ (ὅπως ἀποδεικνύεται) στοὺς προστάτες τῶν Γραμμάτων τρεῖς Ἱεράρχες: Βασίλειο τὸν ΜΕΓΑ, Γρηγόριο τὸν Θεολόγο καὶ Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο.- Ἡ ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἡ Γραμματικὴ ἔγινε κτῆμα χιλιάδων μελετητῶν καὶ ἀναγνωστῶν. 17

12 Ἐκδόσεις Κάδμος... Καὶ καθὼς τὰ ἑλληνόπουλα μὲ τὴν πάροδο τῶν ἐτῶν καὶ τῶν ἕξι αἰώνων διψοῦσαν γιὰ μάθηση, ξεπήδησαν ἐνενῆντα ἢ καὶ πλέον ἐκδόσεις τὸν ἀριθμὸ ποὺ καὶ αὐτὲς βρέθηκαν στὰ θρανία, στὰ κρυφὰ Σχολεῖα, στὶς βιβλιοθῆκες, ἀκόμη καὶ σὲ φτωχικὰ σπιτάκια, ἀλλὰ καὶ στὰ σαλόνια εἰδικῶν (Ἑλλήνων καὶ ξένων). Τὸ σύνολο σχεδὸν τῶν ἐκδόσεων κυκλοφόρησε ἕως τὴν ἐποχὴ τοῦ Καποδίστρια. Μιὰ ἐνδελεχὴς ἐπιστημονικὴ ἔρευνα καὶ προσπάθεια ποὺ θὰ ἀφοροῦσε τὴν πλήρη βιβλιογραφικὴ ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ, ὡς πρὸς ὅλες τὶς σχετικὲς ἐκδόσεις τῆς Γραμματικῆς καὶ κυρίως τὶς βιβλιοθῆκες στὶς ὁποῖες βρίσκονται διάφορα ἀντίτυπα ὅλων τῶν ἐκδόσεων ἂν καὶ αὐτὴ θὰ ἦταν ἀναγκαία καὶ λίαν ἐνδιαφέρουσα, δὲν ἀποτελεῖ ἀντικείμενο τῆς παρούσας ἔκδοσης. Πλήν, ὑποσχόμεθα λίαν προσεχῶς νὰ προβοῦμε σὲ μία κατὰ τὸ δυνατὸν πληρέστερη ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ. Πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν δική μας στοιχειώδη ἐνημέρωση, ἄλλοι σοφοὶ βιβλιογράφοι μᾶς ὁδηγοῦν στὰ θαυμάσια αὐτὰ ἐκδοτικὰ ἀγαθά, τὰ ὁποῖα καὶ σᾶς παρουσιάζουμε ἀμέσως παρακάτω: Αὐτὴ ἡ τιμὴ ἀνήκει στὰ χωρία τῶν τεσσάρων βασικῶν ἐπιστημόνων: Η ΠΡΩΤΗ καὶ ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ ἀνήκει στὸν Γάλλο Βιβλιογράφο Emile Legrand, καὶ τῶν μετέπειτα ἀπ αὐτὸν μαθητῶν του: Petit Louis, Pernot Hubert, ποὺ γέμισαν τὸ δρόμο μὲ σχετικὰ ἀνθηρὰ ροδοπέταλα, γιὰ νὰ ἀκολουθήση ἡ θαυμαστὴ προσπάθεια τοῦ ΜΕΓΙΣΤΟΥ τῶν Νεοελλήνων Βιβλιογράφων κ. Θωμᾶ Παπαδόπουλου καὶ τῶν ἐπίσης σοφῶν ὁμοίων του. Φιλίππου Ἡλιοῦ καὶ τῶν Δημητρίου Γκίνη καὶ Βαλερίου Μέξα. Ἀκολουθεῖ ἡ βιβλιογραφικὴ περιγραφὴ (βασικὰ στοιχεῖα) τῶν ἀναφερόμενων βιβλιογραφιῶν. 18

13 ..Tὸ Πρῶτο ἑλληνικὸ βιβλίο. Ἡ Γραμματικὴ τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως. Legrand, Emile: Bibliographie Hellenique des XVe et XVIe siecles: ou description raisonnee des ouvrages publies en grec [ou] par des Grecs aux Xve et XVI siecles, accompagnee de notices biographiques, tables chronologiques, notes, documents et index. Ἐκδότης: Maisonneuve, G.-P. et Larose, Τόπος ἔκδοσης: Paris Γλῶσσες: Γαλλικά. Legrand, Emile / Petit, Louis/ Pernot, Hubert: Bibliographie Hellenique ou description raisonnee des ouvrages publies par des Grecs au dix-septieme siecle. Ἐκδότης: Librairie Alphonse Picard et Fils, Τόπος ἔκδοσης: Paris Γλῶσσες: Γαλλικά. Legrand, Emile: Bibliographie Hellenique ou description raisonnee des ouvrages des Grecs aux dix-huitieme siecle. Ἐκδότης: Librairie Garnier Freres, Τόπος ἔκδοσης: Paris Γλῶσσες: Γαλλικά. Παπαδόπουλος Θωμᾶς Ἰ.: Ἑλληνικὴ βιβλιογραφία : Προσθῆκες Συμπληρώσεις. Ἐκδότης: ΕΛΙΑ, Τόπος ἔκδοσης: Ἀθήνα Γλῶσσες: Ἑλληνικά. Παπαδόπουλος Θωμᾶς Ἰ.: Ἑλληνικὴ βιβλιογραφία ( ). Ἐκδότης: Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Τόπος ἔκδοσης: Ἀθήνα Γλῶσσες:Ἑλληνικά. Παπαδόπουλος Θωμᾶς Ἰ.: Βιβλιοθῆκες Ἁγίου Ὅρους. Παλαιὰ ἐλληνικὰ ἔντυπα. Πρώτη προσπάθεια συγκροτήσεως συλλογικοῦ καταλόγου. Παράρτημα: Ἀβιβλιογράφητες ἐκδόσεις, Ἀθήνα: Διεύθυνση θρησκευτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὑποθέσεων ὑπουργείου ἐξωτερικῶν, 2000, ΧΧΧΙ pp. Ἡλιοῦ Φίλιππος Ἡ.: Προσθῆκες στὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία. Α. Τὰ βιβλιογραφικὰ κατάλοιπα τοῦ Ε. Legrand καὶ τοῦ H. Pernot ( ). Ἐκδότης:Νεοελληνικὲς Ἔρευνες Διογένης, Τόπος ἔκδοσης: Ἀθήνα Γλῶσσες: Ἐλληνικά. Ἡλιοῦ Φίλιππος Ἡ.: Ἑλληνικὴ βιβλιογραφία τοῦ 19ου 19

14 Ἐκδόσεις Κάδμος... αἰῶνα, τόμος Α Ἐκδότης: ΕΛΙΑ, Τόπος ἔκδοσης: Ἀθήνα Γλῶσσες: Ἐλληνικά. Ἡλιοῦ Φίλιππος Ἡ.: Ἑλληνικὴ βιβλιογραφία : Προσθῆκες καὶ συμπληρώσεις. Ἐκδότης: Κέντρο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν, 1983, σελ. κα Τόπος Ἔκδοσης: Ἀθήνα Γλῶσσες: Ἑλληνικὰ Ἀριθμ. Εἰσαγωγῆς: Εὑρετήρια: σ Φορέας: Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν Σειρά: Τετράδια Ἐργασίας: 4._ Γκίνης Δημήτριος Σ./Μέξας Βαλέριος Γ.: Ἑλληνικὴ βιβλιογραφία : Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὁπουδήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει μετὰ πίνακος τῶν ἐφημερίδων καὶ περιοδικῶν της περιόδου ταύτης. Ἐκδότης: Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Τόπος ἔκδοσης: Ἀθήνα- Γλῶσσες: Ἑλληνικά. Μιὰ ἀπαραίτητη ἐνημέρωση-πληροφόρηση ποὺ ἀφορᾶ τὶς βασικότερες τῶν βιβλιοθηκῶν στὶς ὁποίες βρίσκονται κατατεθειμένα διάφορα ἀντίτυπα: Ἀρχέτυπα ἀντίτυπα ( ) Βιβλιοθῆκες: Ἐθνική, Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, Γεννάδιος, Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἐταιρίας τῆς Ἑλλάδος, ΕΛΙΑ Παλαίτυπα καὶ Παλαιά: Στὶς ἀναφερόμενες βιβλιοθῆκες, στὰ Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα, στὶς Ἱερὲς Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὅρους, Βουλγαρία, Ρουμανία, Οὐγγαρία. Αὐστρία, Ἀγγλία, Η.Π.Α. Γαλλία, κ.λπ. Περαίνοντας τὴν μικρή μας ἐνημέρωση, παρακαλοῦμε τὸ κοινὸ νὰ μᾶς θέση τοὺς προβληματισμούς του καὶ τὶς σχετικὲς ὑποδείξεις του, ὥστε σὲ μία μελλοντική μας παρόμοια προσπάθεια νὰ ἀναλάβουμε τὴν εὐθύνη τῆς σχετικῆς ἐνημέρωσης. Γεώργιος Ἀ. Μητράγκας Καθηγητὴς Ἐφαρμογῶν Βιβλιοθηκονομίας 20

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ 264 Βιβλιοκρισίες ας σε μία από τις κυριότερες εξουσίες της, τη φιλανθρωπία, και τη σύγκρουση πόλης και Εκκλησίας με όχημα τη φιλανθρωπία, την περίθαλψη κυρίως: η Εκκλησία την έβλεπε ως μέσο μιας ωμής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ Ἀναπλ. Καθηγητῆ Α.Π.Θ. Εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι λαοὶ τῆς Ἀνατολῆς καὶ δὴ τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας (1453-1821)

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ 267 268 Βιβλιοκρισίες Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι δρόμοι 269 Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι Δρόμοι, Δεμιρδέσι Προσοτσάνη Ἡ παιδεία σὲ δύο ἑλληνικὲς κοινότητες στὰ ὕστερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ (1912-1935) ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ (1912-1935) ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΪΛΑΚΗΣ ΒΡΑΝΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ (1912-1935) ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύμβουλος Καθηγητὴς: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ καθηγητῆ Στέφανου Κακλαμάνη, νὰ μιλήσω γιὰ τὸ μεγάλο ἔργο τοῦ ἀγαπητοῦ συναδέλφου Θεοχάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 97 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ VINCENZO ROTOLO Τὸ πρόβλημα τῶν ἀρχῶν τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, ποὺ ἔχει ἀπασχολήσει ἀνέκαθεν τοὺς εἰδικούς, εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Ἀφιέρωμα 1η Διεθνὴς Ἔκθεση Βιβλίου Ἀμμοχώστου Παραλίμνι, 31 Ὀκτωβρίου-7 Νοεμβρίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Eἰσήγηση στό ΙΒ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο στελεχῶν Ἱ. Μητροπόλεων μέ γενικό θέμα: «Πρόσωπα καί σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ασματικό και μοναχικό τυπικό και η στουδιτική μεταρρύθμιση

Ασματικό και μοναχικό τυπικό και η στουδιτική μεταρρύθμιση Ασματικό και μοναχικό τυπικό και η στουδιτική μεταρρύθμιση του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, Επίκουρου Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εἰσαγωγὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἑλληνική Παιδεία τῆς Κύπρου κατά τούς ὑστεροβυζαντινούς χρόνους

Ἡ Ἑλληνική Παιδεία τῆς Κύπρου κατά τούς ὑστεροβυζαντινούς χρόνους 1. Γενικά χαρακτηριστικά τῆς παιδείας στίς φραγκοκρατούμενες περιοχές τοῦ Ἑλληνισμοῦ Τό ζήτημα τῆς ὀργανώσεως, τῆς ποιότητας καί τῆς λειτουργίας τῆς παιδείας στίς φραγκοκρατούμενες περιοχές τῆς βυζαντινῆς

Διαβάστε περισσότερα

τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου

τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου ΠΡΟΛΟΓΟΣ τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου 9 Ὅσο κι ἄν φαίνεται παράδοξο, τὴν ἐμπειρία τῶν γεγονότων ποὺ ἀναφέρει ὁ καθηγητὴς Ἰατρίδης στὸ βιβλίο του αὐτὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. 5η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος Ε.ΡΩ. Τεῦχος 10

Ρ ωμνιός. 5η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος Ε.ΡΩ. Τεῦχος 10 Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 5η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος Ε.ΡΩ. Χαιρετισμὸς Θεόφ. Παπαδόπουλου, Τὸ κοινὸ καλὸ Χαιρετισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου Τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀπ. Βαρνάβα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 2ο? τεῦχος 4o? Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2009 Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ἅγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Κων/νου Πετρογιάννη, ἡ ὁποία ἔγινε στὶς 13/10/2010, στὴν Ἐνορία Ἁγίου Θωμᾶ.

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣωκράτης πίστευε, ἀκράδαντα, ὅτι ὁ

ΟΣωκράτης πίστευε, ἀκράδαντα, ὅτι ὁ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Ἔτος 1 ο Νοέμβριος 2011 Τεῦχος 2 ο Η ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΣωκράτης πίστευε, ἀκράδαντα, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐκ φύσεως καλός, τὴν πεποίθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία,

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 5. Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 5. Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ἡ σχέση Ἑλληνισμοῦ-Χριστιανισμοῦ στὸ ἔργο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου «Πρός τοὺς νέους» Θεώνης Μαρίνου-Μπούρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

TA ΛEΞIKA THΣ NEAΣ EΛΛHNIKHΣ

TA ΛEΞIKA THΣ NEAΣ EΛΛHNIKHΣ TA ΛEΞIKA THΣ NEAΣ EΛΛHNIKHΣ «TO ΠPΩTON BIBΛION EKAΣTOY EΘNOYΣ» Ο Αδαμάντιος Κοραής διδάσκει ότι «τὸ πρῶτον βιβλίον ἑκάστου ἔθνους εἶναι τῆς γλώσσης του τὸ Λεξικόν, ἤγουν ἡ συνάθροισις καὶ ἔρευνα τῶν συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 739 Οἱ Βαλκανικοὶ Πόλεμοι (1912-1913) Πόντος. Ἕνα ὁδοιπορικὸ στὴν ἱστορία Τὸ μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ. Lautsi καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΕΙΔΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΡΑΤΟΡΩΝ» ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ Γ

Η «ΕΙΔΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΡΑΤΟΡΩΝ» ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ Γ Η «ΕΙΔΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΡΑΤΟΡΩΝ» ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ Γ Α ΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΒΙΒΛΙΑ ποὺ ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης Καλλίνικος Γ ἀφιέρωσε στὴ βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΠΤΩΤΟΙ» ΕΚΗΡΥΧΘΗΣΑΝ ΟΙ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΙΣΣΟΥ;

«ΕΚΠΤΩΤΟΙ» ΕΚΗΡΥΧΘΗΣΑΝ ΟΙ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΙΣΣΟΥ; ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΛΕΙΜΩ ΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΧΝΗ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΛΕΙΜΩ ΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΧΝΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΛΕΙΜΩ ΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΧΝΗ Πρακτικὰ Συνεδρίου Μονὴ Λειμῶνος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2001 Ἐπιστημονικὴ ἐπιμέλεια Ἀπόστολος Σπανὸς Ἀθανάσιος Καλαμάτας Ἀθήνα 2009 Περιεχόμενα Ἐκδοτικὸ σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 740 Θεωρίες τοῦ Παντός Τί εἶναι οἱ Βλάχοι Οἱ Βαλκανικοὶ Πόλεμοι (1912-1913) Ἡ πρόκληση τῆς μελέτης τῆς Πατερικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 7-8 Ὀκτωβρίου 2011 ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΩΝΙΚΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ. Περιοδική Επιστημονική Έκδοση. Τεύχος 1 Νοέμβριος 2014

ΑΘΩΝΙΚΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ. Περιοδική Επιστημονική Έκδοση. Τεύχος 1 Νοέμβριος 2014 ΑΘΩΝΙΚΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ Περιοδική Επιστημονική Έκδοση Τεύχος 1 Νοέμβριος 2014 ΑΘΩΝΙΚΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ATHONITE PAPERS Περιοδική Επιστημονική Έκδοση Τεύχος 1 - Θεσσαλονίκη 2014 e-mail: athonikatetradia@gmail.com www.athonikatetradia.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου. Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου. Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο πδ Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο Πνευματική Διακονία Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα Πρεσβυγενῆ

Διαβάστε περισσότερα