ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας των Περιφερει ακών Γραφείων Ασύλου Αττικής και Λέσβου Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας των Περιφερεια κών Γραφείων Ασύλου Αττικής και Λέσβου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), όπως ισχύουν. 2. Του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ Α 152) «Οργανισμός του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως ισχύουν. 3. Του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελ ληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 41), όπως ισχύουν. 4. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφά νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ γάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 5. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ Α 7) «Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υπο δοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν. 6. Της παρ. 7 του άρθρου τέταρτου του Ν. 4084/2012 (ΦΕΚ Α 190). 7. Του Π.Δ. 14/2001 (ΦΕΚ Α 12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν. 8. Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση του Υπουργείου Προ στασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α 213), όπως ισχύουν. 9. Του Π.Δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργεί ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 141). 10. Των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 14 του Π.Δ. 104/2012 (ΦΕΚ Α 172) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύ λου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», όπως αναριθμήθηκε και τροποποιήθη κε με τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 2 του Π.Δ. 133/2013 (ΦΕΚ Α 198). 11. Του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 12. Την αριθμ. 8013/1/13 ιβ / (Β 2027) απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Έναρξη λει τουργίας Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη». 13. Την αριθμ. οικ./3378/ (ΦΕΚ Β 1386) απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής», όπως ισχύει. 14. Την αριθμ. οικ./6237/ (ΦΕΚ Β 2565) απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας και έδρας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής, Ν. Έβρου, Β. Έβρου και Λέσβου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ./8200/ (ΦΕΚ Β 3375) απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 15. Την αριθμ. οικ. 6247/ (ΦΕΚ Β 2565) απόφαση της Δ/ντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Έναρξη λειτουργί ας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου». 16. Την αριθμ. οικ./8200/ (ΦΕΚ Β 3375) από φαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής». 17. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφεί ου Λέσβου, εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 14 παρ. 1 στοιχείο θ του Π.Δ. 104/2012, όπως αυτό αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 133/2013 (ΦΕΚ Α 198), υπάγεται επιπλέον η εδαφική περιφέρεια

2 25382 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της περιφερειακής ενότητας Χίου (Δήμοι Χίου, Ψαρών και Οινουσσών) της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 2. Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής με έδρα την Αθήνα έχει αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια, πλην των περιοχών αρμοδιότητας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Λέσβου με έδρα την Μυτιλήνη, όπως αυτή ορίστηκε στην προηγούμενη παράγραφο, Ν. Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη, όπως αυτή ορίστηκε με την παρ. 1 της αριθμ. οικ./6237/ (ΦΕΚ Β 2565) απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστα σίας του Πολίτη, Β. Έβρου με έδρα το Διδυμότειχο και Ρόδου με έδρα την πόλη της Ρόδου, όπως οι περιο χές αρμοδιότητας τους ορίζονται στο άρθρο 14 παρ. 1 στοιχείο δ, θ και ιγ του Π.Δ. 104/2012 (Α 172), όπως αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 133/2013 (ΦΕΚ Α 198) και ισχύει με το Π.Δ. 133/2013 (ΦΕΚ Α 198). 3. Με την παρούσα απόφαση καταργείται η αριθμ. οικ./8200/ απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ Β 3375). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ F Aριθμ. οικ (2) Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), όπως ισχύουν. 2. Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί ας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α 213), όπως ισχύουν. 3. Του Π.Δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργεί ων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 141), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ Α 143), 94/2012 (ΦΕΚ Α 149), 98/2012 (ΦΕΚ Α 160) και 118/2013 (ΦΕΚ Α 152). 4. Του Π.Δ. 86/2012 (Α 141) «Διορισμός Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 153). 6. Του Ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά νων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 7. Το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3907/2011 «Ιδρυση Υπηρε σίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρ μογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις» (Α 7), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 104/2012 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» (Α 172/ ), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 133/2013 (Α 198/ ) και ισχύει. 9. Την από 28 Μαΐου 2014 Πρόταση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Αντικείμενο 1. Αντικείμενο του παρόντος Kανονισμού είναι η ρύθμι ση των επιμέρους θεμάτων της εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου. 2. Ο παρών Κανονισμός δεσμεύει τους υπαλλήλους και τους εργαζόμενους με κάθε μορφή σχέσης εργασίας στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου και τα Περιφερειακά Γραφεία ή Αυτοτελή Κλιμάκια, συμπεριλαμβανομένων και όσων συνδέονται με αυτές με σύμβαση έργου ή πα ροχής υπηρεσιών, καθώς και ωρομίσθιους. Συμπληρώνει και εξειδικεύει ρυθμίσεις του Κώδικα Κατάστασης Δημο σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και τις λοιπές διατάξεις του νόμου, οι οποίες δεσμεύουν το ανωτέρω προσωπικό και εφαρμόζεται αναλογικά και στους εργαζόμενους των φορέων της κοινωνίας των πολιτών του άρθρου 2 παράγραφος 7 του Ν. 3907/2011. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟY Άρθρο 2 Διάρθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου διαρθρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.3907/2011 (Α 7), όπως ισχύει και του Π.Δ. 104/2012 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» (Α 172/ ), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 133/2013 (Α 198/ ) και ισχύει. Άρθρο 3 Διάρθρωση Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου λειτουργούν το μείς στο πλαίσιο της εσωτερικής κατανομής ομοειδών αρμοδιοτήτων. Οι τομείς αυτοί, είναι οι ακόλουθοι: 1. Τομέας Διοικητικής Υποστήριξης. Αρμοδιότητα του τομέα είναι, ιδίως, η παραλαβή και καταγραφή των αι τήσεων διεθνούς προστασίας, η λήψη και διαχείριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, η παροχή της απαραίτητης γραμματειακής υποστήριξης, η διακίνηση της εισερ χόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, η συλλογή, επεξεργασία και τήρηση στατιστικών δεδομένων, η τή ρηση του αρχείου, ο χειρισμός των θεμάτων προσωπι κού της Υπηρεσίας, η διαχείριση του ταμείου και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Υπηρεσίας, η έκδοση και χορήγηση των δελτίων αιτούντος διεθνή προστασία, η διεκπεραίωση των αποφάσεων επί των αιτήσεων, η πα ραλαβή προσφυγών κατά αποφάσεων της Υπηρεσίας, η έκδοση και χορήγηση αδειών διαμονής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, καθώς και η έκδοση και χορή γηση κάθε κατά νόμο απαιτούμενου εγγράφου. Επίσης

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στην αρμοδιότητα του τομέα Διοικητικής Υποστήριξης ανήκει ο συντονισμός της διαθεσιμότητας υλικοτεχνι κού εξοπλισμού, προσωπικού και διερμηνείας για την παραλαβή, καταγραφή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας και για κάθε άλλη λειτουργία του Περιφε ρειακού Γραφείου Ασύλου. 2. Τομέας Διεθνούς Προστασίας. Αρμοδιότητα του τομέα είναι η εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας. Ειδικότερα, στην αρμοδιότητά του υπάγονται οι δια δικασίες διεξαγωγής συνεντεύξεων με τους αιτούντες και λήψης και σύνταξης απόφασης επί των αιτήσεων διεθνούς προστασίας. Άρθρο 4 Διάρθρωση Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου Τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου έχουν εσωτερική διάρ θρωση ανάλογη εκείνης των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 5 Καθήκοντα προσωπικού 1. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου εκτελεί τα κα θήκοντα που προβλέπονται από το νόμο και τον Κανονι σμό της Υπηρεσίας ή σε ειδικές διατάξεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις, οδηγίες και κατευθύνσεις του Διευθυντή της και τις ειδικότερες οδηγίες των προϊσταμένων του. Το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου δύναται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου να ασκεί παράλ ληλα καθήκοντα είτε σε άλλο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου είτε σε Αυτοτελές Κλιμάκιο. Οι προϊστάμενοι ή οι αναπληρωτές προϊστάμενοι της Κεντρικής Υπηρε σίας καθώς και των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου δύνανται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου να ασκούν παράλληλα καθήκοντα προϊσταμένου σε άλλο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο. 2. Κύριο καθήκον των εργαζομένων που ορίζονται ως καταγραφείς αιτήσεων διεθνούς προστασίας, είναι η καταγραφή των αιτήσεων, η λήψη δακτυλικών αποτυπω μάτων, οι επιδόσεις των αποφάσεων, καθώς και η παρα λαβή των προσφυγών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τις ειδικότερες οδηγίες των προϊσταμένων τους. 3. Κύριο καθήκον των εργαζομένων που ορίζονται ως χειριστές των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, είναι η πραγματοποίηση συνέντευξης με τους αιτούντες διεθνή προστασία και η λήψη και σύνταξη των αποφάσεων επί των αιτήσεων αυτών. Ο χειριστής είναι αρμόδιος για την έκδοση των αποφάσεων επί των αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε α βαθμό. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου χειριστές αιτήσεων διεθνούς προστασίας δύνανται να ασκούν παράλληλα καθήκοντα χειριστή και σε Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου διαφο ρετικό από εκείνο που είναι τοποθετημένοι ή σε Αυτο τελές Κλιμάκιο είτε με επιτόπια μετάβαση, είτε με χρή ση τηλεπικοινωνίας και τηλεδιερμηνείας. Οι χειριστές έχουν υποχρέωση σύνταξης όλων των αποφάσεων οι οποίες τους έχουν ανατεθεί και δεν δύναται, να αποδε σμευθούν από την Υπηρεσία πριν την παράδοσή τους. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ασύλου δύναται με απόφασή του να αποφασίσει την εφαρμογή του συστήματος «τη λεργασίας», καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 4. Τα καθήκοντα του λοιπού προσωπικού, καθώς και τυχόν συμπληρωματικά καθήκοντα των ανωτέρω κα τηγοριών, ορίζονται από το Διευθυντή της Υπηρεσίας και τον Προϊστάμενο του κάθε Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου ή Αυτοτελούς Κλιμακίου. 5. Σε έκτακτες περιπτώσεις και εφόσον ανακύπτει πρόβλημα ομαλής λειτουργίας Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου ή Αυτοτελούς Κλιμακίου, λόγω έλλειψης προ σωπικού ή υποβολής εξαιρετικά μεγάλου αριθμού αιτή σεων διεθνούς προστασίας, είναι δυνατή η μετακίνηση σε αυτό (Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο) προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας ή των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, μετά από απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας. Για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου τηρούνται από το προσωπικό αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σύμ φωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή ή των Προϊσταμέ νων. Άρθρο 6 Επικεφαλής ομάδας 1. Με σκοπό την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Υπηρεσίας, ιδίως σε Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου στα οποία απασχολείται μεγάλος αριθμός προσωπικού, μπορεί, με απόφαση του Προϊσταμένου του και μετά από έγκριση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, να ανατεθεί σε χειριστή η αρμοδιότητα του επικεφαλής ολιγομελούς ομάδας χειριστών. Καθήκοντα του επικεφαλής είναι ιδίως ο συντονισμός των χειριστών της ομάδας και η εφαρμογή και τήρηση του προγράμματος συνεντεύξεων της Υπηρεσίας, η μέριμνα για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν σε σχέση με τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας και την εφαρμογή της νομοθεσίας, η μέριμνα για τη διασφάλιση της νομιμό τητας και ποιότητας των αποφάσεων επί των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και γενικά η υποβοήθηση των χει ριστών της ομάδας στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. 2. Οι χειριστές της ομάδας οφείλουν να αναφέρουν στον επικεφαλής κάθε ζήτημα ή πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ο επικεφαλής, οφείλει να μεριμνά για την επίλυση του ζητήματος και, εφόσον απαιτείται, να απευθύνεται στον Προϊστάμενο για την επίλυση του ζητήματος. Σε κάθε περίπτωση, ο επικεφαλής οφείλει να τηρεί αρχείο όλων των αναφερόμενων σε αυτόν ζητημάτων και των ενεργειών για την επίλυσή τους και να τα αναφέρει στον Προϊστάμενο του γραφείου σε μηνιαία βάση. 3. Η επιλογή του επικεφαλής ομάδας γίνεται για πε ριορισμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερ βαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Ως επικεφαλής ομάδας ορίζονται διαδοχικά όλοι οι χειριστές της Υπηρεσίας. Κατά την απασχόληση του χειριστή ως επικεφαλή ομά δας, αυτός μπορεί να απαλλάσσεται ολικά ή μερικά, από τα λοιπά καθήκοντά του ως χειριστή. 4. Με όμοια διαδικασία ορίζεται επικεφαλής ομάδας καταγραφέων με καθήκοντα ιδίως το συντονισμό των καταγραφέων της ομάδας και την εφαρμογή και τήρη ση του προγράμματος καταγραφής της Υπηρεσίας, τη μέριμνα για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν

4 25384 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σε σχέση με τη διαδικασία καταγραφής αιτήσεων δι εθνούς προστασίας την εφαρμογή της νομοθεσίας, τη μέριμνα για τη διασφάλιση της ποιότητας της δι αδικασίας καταγραφής και γενικά την υποβοήθηση των καταγραφέων της ομάδας στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σχετικά με τους επικεφαλής ομάδας καταγραφέων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος άρθρου που αφορούν τους επικεφαλής ομάδας χειριστών. Άρθρο 7 Ωράριο 1. Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, τα Περιφερειακά Γρα φεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου λει τουργούν κατά το ωράριο που ισχύει για τις υπηρεσίες του Δημοσίου και όπως ειδικότερα αυτό καθορίζεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας. Οι εργαζόμενοι υπο χρεούνται να προσέρχονται στην εργασία τους στην καθορισμένη ώρα και να τηρούν το κατά νόμο ωράριο εργασίας. Δεν απουσιάζουν χωρίς άδεια και δεν απα σχολούνται κατά την διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους σε εργασίες άλλες από τις σχετικές με την Υπη ρεσία. 2. Ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας μπορεί να καθοριστεί για το σύνολο ή για κατηγορίες εργαζομένων ωράριο κατά βάρδιες, για ορισμένο ή αό ριστο χρόνο, ή άλλη μορφή ωραρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Άρθρο 8 Προσόντα και εκπαίδευση υπαλλήλων Οι υπάλληλοι που ορίζονται χειριστές αιτήσεων διε θνούς προστασίας, επιφορτισμένοι με την ευθύνη της διεξαγωγής συνεντεύξεων με αιτούντες και τη σύνταξη των σχετικών αποφάσεων και κάθε άλλο σχετικό καθή κον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι πανεπιστημιακού επιπέ δου και να έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με την ελληνική και διεθνή νομοθεσία περί διεθνούς προστασίας. Οι υπάλληλοι που διεξάγουν συνεντεύξεις με ασυνόδευτους ανήλικους και αποφασίζουν επί των σχετικών αιτήσεων διεθνούς προστασίας, διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με τις ειδικές ανάγκες των ανήλικων, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Οι υπάλληλοι αυτοί θα πρέπει να διενεργούν με τέτοιο τρόπο την συνέντευξη, ώστε το περιεχόμενό της να είναι απόλυ τα αντιληπτό από τον ανήλικο, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την παιδική του ηλικία. Άρθρο 9 Θέματα δεοντολογίας 1. Οι εργαζόμενοι συμπεριφέρονται με ευγένεια και σεβασμό προς τους αιτούντες διεθνή προστασία και τα άλλα πρόσωπα που απευθύνονται προς την Υπηρεσία, επιφυλάσσοντας ίση μεταχείριση προς όλους ανεξαρ τήτως φυλής, εθνικότητας, πολιτισμικών καταβολών, φύλου, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πο λιτικών πεποιθήσεων κ.λπ., και επιδεικνύουν επαγγελ ματική συμπεριφορά. 2. Οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με το νόμο και τις ειδικό τερες οδηγίες των Προϊσταμένων τους, ενημερώνουν με σαφήνεια τους αιτούντες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτά προβλέπονται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, καθώς και για τον τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας. 3. Σε κάθε περίπτωση, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές συνθήκες που αντιμετω πίζουν οι αιτούντες διεθνή προστασία, ιδίως δε όσον αφορά άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. 4. Οποτεδήποτε ένας υπάλληλος διαπιστώσει, κατά τη διάρκεια της εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας, ότι συντρέχει λόγος αποχής του από τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α 45), διακόπτει αμέσως τη διαδικασία και ενημερώνει σχετικά τον Προϊστάμενό του, ο οποίος εξετάζει το ζήτημα και, εφόσον συντρέ χουν οι παραπάνω λόγοι αποχής, αναθέτει σε άλλο υπάλληλο την εξέταση της αίτησης. 5. Οι εργαζόμενοι συμπεριφέρονται άριστα στους συνάδελφους τους, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματά τους, ανεξάρτητα από την θέση τους στην ιεραρχία, χωρίς να προβαίνουν σε οποιουδήποτε είδους διακρίσεις ή προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, επιδεικνύουν απέναντι τους την δέουσα κατανόηση και ευγένεια, και συνεργάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την υλοποίηση των στόχων της Υπηρεσίας. 6. Συμπληρωματικά με το παρόν άρθρο, εφαρμόζεται ο «Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων», που έχει εκδοθεί από το ΥΠΕΣΔΑ και το Συνήγορο του Πολίτη. Άρθρο 10 Θέματα εμπιστευτικότητας 1. Ο εργαζόμενος, είτε κατά την διάρκεια της υπαλλη λικής σχέσης ή σχέσης εργασίας του με την Υπηρεσία, είτε μετά τη λήξη της αυτής, για οποιοδήποτε λόγο, δεν αποκαλύπτει σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε κάνει χρήση με οποιοδήποτε τρόπο, οποιασδήποτε πληροφορίας ή στοιχείου σχετικών με αιτούντες ή δικαιούχους διε θνούς προστασίας, οι οποίες περιήλθαν σε γνώση του υπό την ιδιότητα του ως εργαζομένου στην Υπηρεσία και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εμποδίσει την περιέλευση τέτοιων πληροφοριών σε τρίτους. 2. Ο εργαζόμενος δεν ενημερώνει ή γνωστοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο στους αναφερόμενους ως φορείς της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης κατά του αιτούντος, πληροφορίες σχετικά με τον τελευταίο ή με την υποβο λή αίτησης διεθνούς προστασίας από αυτόν. Επίσης, δεν ζητά πληροφορίες από τους ως άνω φορείς με τρόπο που να θέτει σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα του ενδιαφερόμενου και των προσώπων που εξαρτώνται από αυτόν και την ελευθερία ή η ασφάλεια των μελών της οικογένειάς του που τυχόν εξακολουθούν να δια μένουν στη χώρα καταγωγής ή αλλού. 3. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος κατά την εκτέ λεση των καθηκόντων του λάβει γνώση για την τέλεση αξιόποινης πράξης, ενημερώνει εγγράφως τον Προϊστά μενο της περιφερειακής υπηρεσίας που αποφασίζει για κάθε περαιτέρω ενέργεια και ενημερώνει τον αρμόδιο εισαγγελέα σύμφωνα με το άρθρο 37 ΚΠΔ. 4. Ο εργαζόμενος με οποιαδήποτε σχέση στην Υπη ρεσία, οφείλει να μην τηρεί σε προσωπικό του ψηφιακό μέσο αποθήκευσης, οποιοδήποτε αντίγραφο σχετικού με την Υπηρεσία εγγράφου. 5. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η είσοδος και

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) παραμονή προσώπων που δεν απασχολούνται ή δεν εξυ πηρετούνται από την Υπηρεσία εντός των χώρων της. 6. Κατά τη λήξη της απασχόλησής του για οποιοδή ποτε λόγο ή την απόσπασή του προσωρινά σε άλλη υπηρεσία, ο εργαζόμενος οφείλει να επιστρέψει αμέ σως στην Υπηρεσία, χωρίς ανάγκη όχλησης ή άλλης ενέργειας από μέρους της Υπηρεσίας, οποιαδήποτε αλληλογραφία, έγγραφα, υπομνήματα, σημειώσεις, αρ χεία, αναφορές, φακέλους, προδιαγραφές, την κάρτα POL, και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα που ανήκουν στην Υπηρεσία και βρίσκονται στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχό του, μαζί με όποια αντίγραφα των ανωτέρω τυχόν κατέχει. 7. Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας στα πλαίσια των κα θηκόντων τους χειρίζονται διαβαθμισμένο υλικό και ως εκ τούτου υποχρεούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (Ε.Κ.Α.), όπως συμπληρώσουν και υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή εξουσιοδότησης, χειρισμού δι αβαθμισμένου υλικού, και για την έγκριση επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων από την Υπηρεσία, καθώς και πίνακα προσωπικών στοιχείων (υποδείγματα 2 και 3 του Ε.Κ.Α.). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Άρθρο 11 Καταγραφή της αίτησης 1. Η αίτηση διεθνούς προστασίας καταγράφεται από τους υπαλλήλους ή άλλο προσωπικό που έχουν οριστεί ως καταγραφείς. Η καταγραφή γίνεται με τη βοήθεια διερμηνέα, εκτός αν ο αιτών ζητήσει η διαδι κασία καταγραφής της αίτησης να γίνει στα ελληνικά. Στην περίπτωση αυτή η καταγραφή πραγματοποιείται στα ελληνικά μόνον εφόσον αποδειχθεί ότι ο αιτών όντως κατανοεί και μιλάει καλά την ελληνική γλώσσα. Ο καταγραφέας οφείλει να καταγράψει με ακρίβεια τις απαντήσεις του αιτούντος στις ερωτήσεις του, χωρίς να προσθέσει ή να τροποποιήσει κάποια δήλωση. Σε περίπτωση που κάποια δήλωση του αιτούντος δεν είναι κατανοητή, ο καταγραφέας προβαίνει σε διευκρινιστικές ερωτήσεις. 2. Για κάθε αιτούντα δημιουργείται και τηρείται ατομι κός φάκελος, ο οποίος περιλαμβάνει τα προσωπικά του στοιχεία και αυτά της οικογένειάς του, όλα τα έγγραφα σχετικά με την αίτηση διεθνούς προστασίας και κάθε άλλο στοιχείο που αυτός καταθέτει. Η Υπηρεσία δημι ουργεί και αντίστοιχο ηλεκτρονικό φάκελο. Οι φυσικοί φάκελοι και το ψηφιακό αρχείο καταστρέφονται, εφό σον αυτό κριθεί σκόπιμο, με απόφαση του Διευθυντή η οποία λαμβάνεται τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια μετά τη λήψη τελεσίδικης απόφασης ή τη λήψη απόφασης και επί τυχόν ασκηθείσας αίτησης ακυρώσεως. 3. Μετά την καταγραφή της αίτησης διεθνούς προ στασίας χορηγείται στον αιτούντα Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το Δελτίο εκτυπώνεται από την Υπηρεσία σε φύλλο ειδικού χαρτιού με χαρακτηριστικά ασφαλείας. Άρθρο 12 Ορισμός χειριστή της αίτησης διεθνούς προστασίας 1. Μετά την υποβολή της αίτησης διεθνούς προστασίας, ορίζεται χειριστής της αίτησης με χρήση ηλεκτρονικού συστήματος προγραμματισμού, σύμφωνα με τις ειδικό τερες οδηγίες της Υπηρεσίας. Ο χειριστής παραμένει, κατά κανόνα, ο ίδιος για όλη την διαδικασία και διεξάγει, μεταξύ άλλων, την συνέντευξη με τον αιτούντα. Ο Προϊ στάμενος δύναται να ορίσει τον ίδιο υπάλληλο ως χειρι στή περισσότερων αιτήσεων με συναφή χαρακτηριστικά και γενικά να τροποποιήσει το πρόγραμμα συνεντεύξεων, όταν αυτό απαιτηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση του σκοπού της Υπηρεσίας. Ο Προϊστάμενος απαλλάσσει υπάλληλο από τον χειρισμό συγκεκριμένης αίτησης για λόγους αναγόμενους στην Υπηρεσία ή οποτεδήποτε ανακύπτει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. 2. Εφόσον είναι δυνατόν, κάθε Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο διαθέτει τουλάχιστον ένα χειριστή που έχει λάβει ειδική εκπαίδευση και ασχολεί ται ιδίως με ανηλίκους. Άρθρο 13 Προσκλήσεις και επιδόσεις 1. Κάθε επίδοση ή πρόσκληση στην Υπηρεσία πραγ ματοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία της Υπηρεσίας. Όταν η πρόσκληση πραγματοποιείται με επιστολή, αυτή αποστέλλεται τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία κατά την οποία προσκαλείται ο αιτών. Όταν η πρόσκληση πραγματοποιείται με άλλο τρόπο, περιγραφόμενο στην κείμενη νομοθεσία, η σχετική προ θεσμία είναι πέντε εργασίμων ημερών. 2. Σε περίπτωση ασυνόδευτου ανηλίκου, αντίγραφο κάθε πράξης επίδοσης ή πρόσκλησης απευθύνεται, εκτός από τον αιτούντα, στον προσωρινό ή οριστικό επίτροπο ή ορισθέντα εκπρόσωπο του ανηλίκου. 3. Εφόσον ο αιτών διαμένει σε κέντρο ή περιφερεια κές υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής ή είναι κρατούμενος, η πρόσκληση κοινοποιείται και προς τον Διευθυντή ή υπεύθυνο του κέντρου ή χώρου κράτησης. 4. Κατά κανόνα, η ημερομηνία συνέντευξης ορίζεται και γνωστοποιείται στον αιτούντα κατά την αρχική κα ταγραφή της αίτησής του. Αναφορά της ημερομηνίας αυτής γίνεται και στο σώμα του Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία. 5. Σε περίπτωση που η παραπάνω διαδικασία δεν τηρηθεί για οποιονδήποτε λόγο, στον αιτούντα χορη γείται ή αποστέλλεται πρόσκληση σύμφωνα με την πρώ τη παράγραφο του παρόντος ή, εφόσον ο αιτών είναι κρατούμενος ή παραμένει σε εγκαταστάσεις Πρώτης Υποδοχής, η πρόσκληση διαβιβάζεται στον προϊστάμενο του τόπου κράτησης ή εγκατάστασης όπου παραμένει ο αιτών, προκειμένου να παραδοθεί σε αυτόν. 6. Η πρόσκληση για τη συνέντευξη περιλαμβάνει του λάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: Ημερομηνία της πρό σκλησης, τόπο, ημερομηνία και ώρα συνέντευξης, μνεία του γεγονότος ότι ο αιτών δύναται να συνοδεύεται από δικηγόρο καθώς και από έναν άλλο σύμβουλό του, υπενθύμιση ότι ο αιτών οφείλει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του για επίρρωση των ισχυρισμών του και μνεία των συνεπειών της μη παρουσίας του αιτούντος στη συνέντευξη.

6 25386 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 14 Η διεξαγωγή της συνέντευξης 1. Κάθε Περιφερειακό Γραφείο ή Αυτοτελές Κλιμάκιο ορίζει, το ταχύτερο δυνατόν, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη διαδικασία της Υπηρεσίας, ημερομηνία συνέντευξης του αιτούντος και καταρτίζει σχετικό πρό γραμμα συνεντεύξεων. Για την κατάρτιση του προγράμ ματος λαμβάνεται υπόψη η χρονολογική σειρά υποβο λής αιτήσεων, η διαθεσιμότητα διερμηνέων, η ειδίκευση των χειριστών και οι κανόνες περί κατά προτεραιότητας εξέτασης, όπως αυτοί προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. 2. Ο αιτών δύναται, να ζητήσει την αναβολή της συ νέντευξης για βάσιμο λόγο. Στην περίπτωση αυτή ο χειριστής δύναται να την αναπρογραμματίσει χωρίς την τήρηση των κατά νόμο προθεσμιών, με απλή ενημέρωση του αιτούντος, ο οποίος καλείται σε νέα ημερομηνία. Τυχόν απόρριψη της αίτησης αναβολής πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να γίνεται εγγράφως. Δεύτερη ανα βολή δεν επιτρέπεται εκτός αν οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε λόγους αναγόμενους στην Υπηρεσία. 3. Εάν ο αιτών δεν παρίσταται στη συνέντευξη, ο χει ριστής πριν προβεί σε περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επαληθεύει ότι έχει κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα, εξετάζει και αποφαίνεται για τυχόν λόγους αναβολής, και, σε καταφατική περίπτωση, καταγράφει το γεγονός και τους λόγους που οδήγη σαν στην απουσία του αιτούντος στο πρακτικό της συνέντευξης. 4. Κατά την έναρξη της συνέντευξης, ο χειριστής ελέγχει κατά πόσον ο αιτών και ο διερμηνέας μπορούν να συνεννοούνται επαρκώς, επαληθεύει την διεύθυνση αλληλογραφίας του αιτούντος, του εξηγεί τα δικαιώμα τα και τις υποχρεώσεις του, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του τυχόν παριστάμενου δικηγόρου ή συμβούλου του και εξηγεί το ρόλο του διερμηνέα κατά τη διάρκεια της. Επίσης εξηγεί στον αιτούντα τον τρόπο διεξαγωγής της συνέντευξης και τη σημασία της για τη διαδικασία εξέτασης της αίτησής του. 5. Ο χειριστής είναι αρμόδιος για τη διεύθυνσή της συζήτησης και μεριμνά για την καλή διεξαγωγή της. 6. Όταν ο αιτών είναι κρατούμενος ή βρίσκεται υπό περιορισμό σε περιφερειακές Υπηρεσίες Πρώτης Υπο δοχής, η συνέντευξη δύναται να πραγματοποιείται σε κατάλληλο χώρο εντός του χώρου κράτησης ή περιορι σμού. Η συνέντευξη σε κάθε περίπτωση πρέπει να πλη ροί τις προϋποθέσεις εμπιστευτικότητας και να γίνεται σε συνθήκες απόλυτου σεβασμού της αξιοπρέπειας του αιτούντος και όλων των μετεχόντων σε αυτή. 7. Στη συνέντευξη συμμετέχει διερμηνέας, εφόσον απαιτείται, δικηγόρος ή σύμβουλος του αιτούντος σύμ φωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία της Υπηρεσίας, και, ενδεχόμενα, ένας ακόμη σύμβουλος του αιτούντος. Σε περίπτωση αιτούντος διεθνή προστασία ο οποίος κρατείται, μπορεί να επιτραπεί από το χειριστή και η παρουσία αστυνο μικού υπαλλήλου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί η εξέταση μάρτυρα που προτείνεται από τον αιτούντα. Η κατάθεση μάρτυρα γίνεται πάντοτε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνέντευξης, χωρίς την παρουσία του αιτούντος και επιτρέπεται όταν κρίνεται από το χειριστή ότι μπορεί να συνεισφέρει ου σιαστικά στη διευκρίνιση πτυχών της αίτησης διεθνούς προστασίας. Στην συνέντευξη δύναται να παρίσταται εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου στο πλαίσιο εκπαίδευσης, εφόσον συναινεί ο αιτών που ερωτάται σχετικά. 8. Ο χειριστής δύναται να επιτρέψει την παρουσία και μελών της οικογένειας του αιτούντος εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την πρόσφορη εξέταση της αίτησης. 9. Η συνέντευξη ασυνόδευτων ανηλίκων πραγματοποι είται παρουσία, πέραν των προαναφερθέντων, και του επιτρόπου, του προσωρινού επιτρόπου του ανηλίκου ή του ορισθέντα εκπροσώπου του. Ο χειριστής δύναται να αναβάλει τη διεξαγωγή της εφόσον κρίνει αναγκαία την παρουσία των ως άνω προσώπων. Απουσία του επιτρόπου ή εκπροσώπου καταγράφεται στο πρακτικό ή την έκθεση της συνέντευξης. Ο χειριστής δύναται να επιτρέψει την παρουσία και άλλων προσώπων εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου. 10. Ο δικηγόρος ή σύμβουλος του αιτούντος, καθώς και ο επίτροπος ή εκπρόσωπος ασυνόδευτου ανηλίκου που παρίστανται στη συνέντευξη δύνανται, μετά το τέλος των ερωτήσεων από το χειριστή, να υποβάλουν ερωτή σεις και παρατηρήσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο πρακτικό. Ο δικηγόρος ή σύμβουλος θα πρέπει να μην διακόπτει τη συνέντευξη και να μην παρεμβαίνει στη διαδικασία παρά μόνον εάν προβάλλει ενστάσεις σχετικά με τη νομιμότητα ή την ορθότητά της, οι οποίες καταγράφονται στο πρακτικό ή την έκθεση. 11. Ο χειριστής δύναται να διακόπτει τη συνέντευξη οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο, ή μετά από αίτημα του αιτούντος ή συμβούλου του, λόγω μακράς χρονικής διάρκειάς της ή κόπωσης ή ψυχολογικής επιβάρυνσης του αιτούντος. 12. Ο αιτών, ο δικηγόρος του ή άλλος σύμβουλός του και ο προσωρινός ή οριστικός επίτροπος ή εκπρόσω πος, σε περίπτωση ασυνόδευτου ανηλίκου, μπορούν να υποβάλουν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, υπομνήματα και έγγραφα προς το χειριστή της αίτη σης. Τα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο του αιτούντος. Τα στοιχεία αυτά κατατίθενται έως το πέρας της συνέντευξης. Ο χειριστής μπορεί να χορη γήσει προθεσμία για την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις τρεις εργάσιμες ημέρες. Η προθεσμία αυτή είναι μίας εργάσιμης ημέρας για περιπτώσεις αιτούντων που βρίσκονται εντός περιφερειακών υπηρεσιών πρώτης υποδοχής. 13. Ο χειριστής δύναται, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, είτε να διενεργήσει συμπληρωματική συνέντευξη, είτε να ζητήσει συμπληρωματικές έγγραφες πληροφορίες από τον αιτούντα. Άρθρο 15 Η καταγραφή της συνέντευξης 1. Κατά κανόνα η συνέντευξη καταγράφεται ηχητικά. Σε αυτή την περίπτωση ο χειριστής συντάσσει έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τους βασικούς ισχυρισμούς του αιτούντος και όλα τα ουσιώδη στοιχεία της συνέντευ ξης και της οποίας δεν απαιτείται υπογραφή από τον αιτούντα.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ειδικότερα στην έκθεση περιλαμβάνονται: α. Ο αριθμός φακέλου, η ημέρα και η ώρα έναρξης και λήξης της διαδικασίας συνέντευξης, καθώς και τα διαλείμματα, διακοπές ή αναβολές και η γλώσσα στην οποία γίνεται η συνέντευξη. β. Τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος, του χειρι στή, του διερμηνέα ή τον κωδικό που του έχει αποδοθεί, καθώς και κάθε άλλου προσώπου που είναι παρόν κατά τη διαδικασία. Σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο δεν παρίσταται σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, κα ταγράφεται η ώρα προσέλευσης και αποχώρησής του. γ. Οι ουσιώδεις ισχυρισμοί του αιτούντος, καθώς και η ουσία των ερωτημάτων ή δηλώσεων, συμπερασμάτων κλπ, των τρίτων προσώπων που τυχόν παρίστανται (δι κηγόρου, συμβούλων, επιτρόπου κ.λπ.). δ. Τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά του αιτούντος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 3. Όταν η συνέντευξη δεν καταγράφεται ηχητικά, ο χειριστής τηρεί πλήρες πρακτικό της συνέντευξης στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της παραγράφου 2 του παρόντος, εκτός των υπό στοιχείο (γ) και στα οποία περιέχεται και ακριβής καταγραφή των ερωτήσεων που τέθηκαν στον αιτούντα και των απαντήσεων που έδωσε ο αιτών ή τυχόν μάρτυρας, καθώς και κάθε δήλωση, ερώτηση, παρατήρηση κ.λπ. οποιουδήποτε προσώπου μετέχει στη διαδικασία. 4. Τα πρακτικά και η έκθεση περιλαμβάνουν επίσης αναφορά όλων των εγγράφων, υπομνημάτων και πιστο ποιητικών που προσκόμισε ο αιτών. 5. Ο χειριστής οφείλει να καταγράψει οποιαδήποτε δήλωση του αιτούντος με την οποία συμπληρώνει ή δι ορθώνει προγενέστερες δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνέντευξης. Σε περίπτωση που κάποια δήλωση του αιτούντος είναι αντιφατική με προηγούμε νη, ο χειριστής προβάλλει την αντίφαση στον αιτούντα και καταγράφει τις απαντήσεις του στο πρακτικό ή την έκθεση. Άρθρο 16 Τεχνικές Διαδικασίες ηχητικής καταγραφής 1. Η ηχητική καταγραφή της συνέντευξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος γίνεται με εξοπλισμό που διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ευκρινή καταγραφή των διαμειβομένων καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συνέντευξης και μεταξύ όλων των πα ρισταμένων σε αυτή. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός καταγραφής ήχου, ανά αίθουσα συνέντευξης, περιλαμ βάνει ενδεικτικά τα εξής: 1 Ψηφιακό φορητό εγγραφέα 4 καναλιών 1 Μικρόφωνο πέτου 1 Adapter XLR 1 Μικρόφωνο πυκνωτικό με βάση μικροφώνου, 2. Το παραγόμενο ψηφιακό αρχείο ήχου θα τηρείται στην Υπηρεσία ως αποδεικτικό του περιεχομένου της συνέντευξης. Άρθρο 17 Η διερμηνεία 1. Στους αιτούντες παρέχονται υπηρεσίες διερμηνέα για να υποβάλουν την αίτησή τους και να εκθέσουν την υπόθεσή τους στις αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης και για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, εφόσον δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η αναγκαία επικοινωνία χωρίς αυτόν. H διερμηνεία πραγματοποιείται από διερμηνέα που κατέ χει μια από τις γλώσσες που μιλά ο αιτών. Η Υπηρεσία, όταν ορίζει συγκεκριμένο διερμηνέα για την συνέντευξη, λαμβάνει υπόψη την ειδική κατάσταση και τυχόν ειδικές ανάγκες του αιτούντος. 2. Εφόσον η Υπηρεσία δεν διαθέτει διερμηνέα στην απαιτούμενη κατά τα παραπάνω γλώσσα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της «διπλής διερμηνείας», κατά την οποία γίνεται χρήση των υπηρεσιών δύο δι ερμηνέων ταυτόχρονα. Κατ εξαίρεση και εφόσον δεν καταστεί δυνατό να διασφαλιστεί διερμηνεία από την Υπηρεσία με τηλεδιάσκεψη ή άλλο περιγραφόμενο στο νόμο τρόπο, δύναται να γίνει δεκτός ως διερμηνέας άλλο πρόσωπο. Τα στοιχεία ταυτότητας του προσώπου αυτού θα πρέπει να προκύπτουν από δημόσιο έγγραφο του Ελληνικού Δημοσίου ή της αλλοδαπής. Προς το σκοπό αυτό η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα, με ειδική μνεία στην πρόσκληση για την συνέντευξη ή με ειδοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο, να συνοδεύεται ο ίδιος από πρόσωπο που θα μπορεί να παράσχει υπηρεσί ες διερμηνέα. Σε κάθε περίπτωση, μνεία των παραπάνω γίνεται στο πρακτικό ή την έκθεση της συνέντευξης. 3. Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της συνέντευ ξης, ο αιτών δύναται να αποποιηθεί του δικαιώματός του σε διερμηνεία και να ζητήσει την αλλαγή γλώσσας της συνέντευξης ώστε αυτή να συνεχιστεί είτε στα ελληνικά είτε σε άλλη γλώσσα που γνωρίζει επαρκώς ο χειριστής. Σε τέτοια περίπτωση, γίνεται μνεία του αιτήματος αλλαγής γλώσσας και της αποδοχής του από το χειριστή, στο πρακτικό ή την έκθεση. Στην πε ρίπτωση αυτή ο διερμηνέας παραμένει επικουρικά στο χώρο της συνέντευξης. 4. Ο διερμηνέας μεταφράζει πιστά τα λόγια των με τεχόντων στη συνέντευξη, με πληρότητα, χωρίς προ σθήκες, σχόλια ή προσωπικές εκφράσεις. 5. Ο αιτών δύναται να ζητήσει τον ορισμό άλλου δι ερμηνέα κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της συνέ ντευξης. Το αίτημα πρέπει να είναι αιτιολογημένο. Όταν ο χειριστής κρίνει ότι το αίτημα είναι βάσιμο, δύναται να διακόψει τη συνέντευξη και να καλέσει άλλο διερμηνέα ή, εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμος κατάλληλος διερμη νέας, να αναβάλει την συνέντευξη. Σε περίπτωση αυτή η συνέντευξη αναπρογραμματίζεται χωρίς την τήρηση των κατά νόμο προθεσμιών. Γίνεται σχετική μνεία στο πρακτικό ή την έκθεση και ο αιτών ενημερώνεται και υπογράφει. 6. Ο χειριστής δύναται να καλέσει και δεύτερο διερ μηνέα κατά την συνέντευξη, σε περίπτωση που υπάρ χει δυσκολία κατανόησης σε συγκεκριμένο σημείο της συνέντευξης και μόνο για το σημείο αυτό. 7. Εφόσον ο διερμηνέας διαπιστώσει ότι υπάρχει κώ λυμα συμφέροντος ή εχθρότητας μεταξύ του ιδίου ή οικείων του και του αιτούντος, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το χειριστή που αποφαίνεται σχετικά και δύναται να ορίσει άλλο διερμηνέα ή, εφόσον δεν υπάρχει διαθέσι μος κατάλληλος διερμηνέας, να αναβάλει την συνέντευξη. Άρθρο 18 Έγγραφα που προσκομίζει ο αιτών 1. Ο αιτών προσκομίζει αμελλητί στην Υπηρεσία όλα τα έγγραφα που έχει στην διάθεσή του και που κρίνει ότι είναι χρήσιμα για την κρίση επί της αίτησής του.

8 25388 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Κατά τη συνέντευξη και σε κάθε νέα ακρόαση, ο αιτών οφείλει να προσκομίζει όλα τα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που έχει στην κατοχή του. Στην περίπτωση που κάποιο έγγραφο κατατεθεί στην Υπη ρεσία αυτό πρωτοκολλείται ή γίνεται σχετική μνεία στην φόρμα καταγραφής της αίτησης, το πρακτικό ή την έκθεση συνέντευξης. Τα έγγραφα παραμένουν στο φάκελο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτα σης της αίτησης, οπότε τα πρωτότυπα επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο, ενώ στο φάκελο φυλάσσονται αντίγραφά τους. 3. Τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περί πτωση, η Υπηρεσία πληροφορείται για το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών με τη βοήθεια διερμηνέα. 4. Τα ταξιδιωτικά έγγραφα των αιτούντων (διαβατήριο, άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, θεωρήσεις εισόδου κλπ) πα ραδίδονται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία και χορηγείται απόδειξη παραλαβής στον αιτούντα. 5. Όταν ο αιτών προσκομίζει αντίγραφα ή φωτοτυπίες εγγράφων, η Υπηρεσία κρίνει ελεύθερα την αυθεντι κότητα των εγγράφων αυτών και τον βαθμό που θα επηρεάσουν την κρίση επί της αίτησης. Άρθρο 19 Απόφαση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων λαμβάνονται σε ατο μική βάση, μετά από εμπεριστατωμένη, αντικειμενική και αμερόληπτη εξέταση, σύμφωνα με το νόμο. Η απόφαση λαμβάνεται, συντάσσεται και εκδίδεται από το χειριστή. Άρθρο 20 Διαδικασία ανάκλησης καθεστώτος Η εκκίνηση της διαδικασίας ανάκλησης του καθε στώτος διεθνούς προστασίας αποφασίζεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Περιφερειακού Γραφείου ή το Διευθυντή της Υπηρεσίας αυτεπαγγέλτως, είτε μετά από εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος Εκπαίδευ σης, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεκμηρίωσης της Υπη ρεσίας, είτε μετά από πληροφορίες που λαμβάνονται απευθείας από τις ελληνικές δικαστικές ή διωκτικές αρχές. Η απόφαση περί ανάκλησης αιτιολογείται σε κάθε περίπτωση και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία της Υπηρεσίας. Άρθρο 21 Αρχείο 1. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα αρχεία που απαιτούν οι κείμενες διατάξεις περί των δημοσίων υπηρεσιών. Επι πρόσθετα, η Υπηρεσία διατηρεί ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο όλων των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και των σχετικών φακέλων. Οι Προϊστάμενοι των Περιφε ρειακών Γραφείων διαχειρίζονται και αποφασίζουν για τη χωροταξική κατανομή των φυσικών αρχείων. 2. Σε κάθε Περιφερειακό Γραφείο, με απόφαση του Προϊσταμένου του, ορίζεται υπάλληλος ως Υπεύθυνος Αρχείου ο οποίος μεριμνά για την ασφάλεια των περι εχομένων του αρχείου του Γραφείου. 3. Ο Υπεύθυνος Αρχείου μεριμνά για την ασφαλή φύ λαξη του ειδικού χαρτιού ασφαλείας στο οποίο τυπώ νονται τα Δελτία Αιτούντος Διεθνή Προστασία. Για το σκοπό αυτό χορηγεί, κατά τις ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιείται καταγραφή αιτήσεων από το Γρα φείο, τον ορισμένο με απόφαση του Προϊσταμένου του Γραφείου αριθμό φύλλων σε κάθε υπάλληλο που έχει οριστεί ως αρμόδιος. Ο υπάλληλος οφείλει να επιστρέ ψει στον Υπεύθυνο Αρχείου τα φύλλα χαρτιού που τυχόν δεν χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τα φύλλα χαρτιού που τυχόν καταστράφηκαν κατά τη διαδικασία καταγραφής, μετά το πέρας του ωραρίου του την ίδια ημέρα. Για την παραπάνω διαδικασία τηρείται από τον Υπεύθυνο Αρχείου βιβλίο χρέωσης στο οποίο καταγράφονται οι παραπάνω ενέργειες. Ο Υπεύθυνος Αρχείου μεριμνά επίσης για την ασφαλή φύλαξη των Αδειών Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) και των ταξιδιωτικών εγγράφων μέχρι την παράδοσή τους στον δικαιούχο, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες του Προϊσταμένου. 4. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά της από φασης της Υπηρεσίας, ο φάκελος διαβιβάζεται στην Αρχή Προσφυγών. Μετά το πέρας της διαδικασίας σε δεύτερο βαθμό, ο φυσικός φάκελος επιστρέφεται στην Υπηρεσία Ασύλου και τίθεται σε αυτόν η απόφαση επί της προσφυγής. Σε περίπτωση χορήγησης καθεστώτος ο φάκελος τηρείται στο αρχείο του αρμόδιου ΠΓΑ με βάση τη διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου. Σε περί πτωση αρνητικής απόφασης ο φάκελος τηρείται στην Κεντρική Υπηρεσία. Άρθρο 22 Νομιμοποιητικά έγγραφα 1. Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου ή Αυτοτελή Κλι μάκια εκδίδουν τα Δελτία Αιτούντων Διεθνή Προστασία και τα ανανεώνουν για όσο διάστημα εκκρεμεί η διαδι κασία εξέτασης των αιτήσεών τους. 2. Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου χορηγούν και ανανεώνουν τις κατά τον νόμο άδειες διαμονής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, καθώς και τα ταξι διωτικά έγγραφα των αιτούντων ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και σε συνεργασία με τους άλλους συναρμόδιους φορείς. 3. Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου ή Κλιμάκια χο ρηγούν στους δικαιούχους καθεστώτος του πρόσφυ γα έγγραφα ή πιστοποιητικά, κατά το άρθρο 25 της Σύμβασης της Γενεύης, το περιεχόμενο των οποίων σχετίζεται και προκύπτει από τα στοιχεία που διατηρεί η Υπηρεσία Ασύλου. 4. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, το καθε στώς διεθνούς προστασίας λήξει οριστικά, ο κάτοχος των νομιμοποιητικών εγγράφων υποχρεούται να τα επιστρέψει άμεσα στην Υπηρεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 23 Ενημερωτικά φυλλάδια Με μέριμνα της Υπηρεσίας εκδίδονται ενημερωτικά φυλλάδια για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και χορηγούνται σε αυτούς. Άρθρο 24 Ασφάλεια προσώπων και χώρων 1. Η εγγύηση της ασφάλειας του συνόλου του απασχο λούμενου προσωπικού στην Υπηρεσία και των συναλ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λασσομένων με αυτήν, αποτελεί πρωταρχική μέριμνα της Υπηρεσίας. 2. Προς το σκοπό αυτό η Υπηρεσία λαμβάνει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο, τόσο όσο αφορά το σχεδιασμό των χώρων, την κατανομή και τοποθέτηση του προσω πικού και του εξυπηρετούμενου κοινού μέσα σε αυτούς, όσο και την εκπαίδευση του προσωπικού σε μεθόδους χειρισμού και αντιμετώπισης περιπτώσεων που θέτουν ζητήματα ασφαλείας. 3. Η Υπηρεσία παρέχει στο προσωπικό εξειδικευμένες σχετικές οδηγίες και συντάσσει εγχειρίδιο με οδηγίες ασφάλειας, σχετικά με την αποφυγή και την επιτυχή αντιμετώπιση περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο όσους εργάζονται στην Υπηρεσία, τους αιτούντες δι εθνή προστασία, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που συναλλάσσεται με αυτήν. 4. Το εγχειρίδιο της παραγράφου 3 ενδεικτικά πε ριλαμβάνει: περιγραφή μέτρων ελέγχου πλήθους και οδηγίες για την ομαλή, απρόσκοπτη και ελεγχόμενη είσοδο προσώπων στους χώρους της Υπηρεσίας, οδη γίες ασφαλείας για την καταγραφή αιτούντων διεθνή προστασία και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων, συμπερι λαμβανομένου του χωροταξικού σχεδιασμού των χώ ρων καταγραφής και συνεντεύξεων, οδηγίες σχετικά με την κίνηση των αιτούντων διεθνή προστασία στους χώ ρους της Υπηρεσίας, οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία ενεργοποίησης συναγερμού σε περίπτωση κινδύνου και ειδοποίησης του προσωπικού ασφαλείας, διαδικασίες αναφοράς των περιστατικών ασφαλείας σε υπαλλήλους που ορίζονται ως αρμόδιοι για ζητήματα ασφάλειας σε κάθε Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου. 5. Η Υπηρεσία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του χώρου τήρησης του αρχείου και την ασφάλεια των δεδομένων που περιέχονται στο φυσικό και το ψηφιακό αρχείο. 6. Οι υπάλληλοι οφείλουν να είναι εξοικειωμένοι με τα ανωτέρω και να αναφέρουν κάθε περιστατικό που ενδέ χεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπι κού, των εγκαταστάσεων ή του υλικού της Υπηρεσίας. Άρθρο 25 Οδηγίες για τη διεκπεραίωση της Διαδικασίας και Διαδικασίες αξιολόγησης Το Τμήμα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας συντάσσει οδηγίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ασύλου, στις οποίες καταγράφονται οι διαδικασίες καταγραφής και εξέτα σης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, η διαδικασία συνέντευξης, καθώς και κάθε άλλη διαδικασία που πραγματοποιείται από την Υπηρεσία. Επίσης εκδίδει οδηγίες για τη διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης της ποιότητας των ανωτέρω διαδικασιών. Οι σχετικές οδηγίες εγκρίνονται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας. Η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης πραγματοποι είται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Άρθρο 26 Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών Η διεκπεραίωση αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου από φορείς της κοινωνίας των Πο λιτών, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου 3907/2011 (Α 7), γίνεται, και σύμ φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 27 Υπηρεσίες Διερμηνείας Η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με διερ μηνείς, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Νόμου 3907/2011 (Α 7) γίνεται και σύμ φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τηρείται από την Υπηρεσία κατάλογος διερμηνέων που πληρούν τα κάτωθι κριτήρια: α. Έχουν ικανοποιητική γνώση της ελληνικής γλώσσας, β. Έχουν άριστη γνώση της ζητούμενης ξένης γλώσ σας, γ. Είναι Έλληνες υπήκοοι ή αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στη χώρα. Ειδικότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, δύνανται να προσ διορίζονται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 28 Επιμέρους ζητήματα που τυχόν δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονισμό, θα ρυθμίζονται με αποφάσεις και οδηγίες του Διευθυντή της Υπηρεσίας. Αρθρο 29 Έναρξη ισχύος Με την παρούσα απόφαση καταργείται η αριθμ. οικ. 3377/ απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ Β 1386). Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: Ελληνική Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ.53969/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΙ5Ζ-1ΞΚ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΙ5Ζ-1ΞΚ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αθήνα, 29 / 04 / 2014 Αρ. Πρωτ. 1354 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 146 14 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλο δαπούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα