ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας των Περιφερει ακών Γραφείων Ασύλου Αττικής και Λέσβου Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας των Περιφερεια κών Γραφείων Ασύλου Αττικής και Λέσβου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), όπως ισχύουν. 2. Του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ Α 152) «Οργανισμός του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως ισχύουν. 3. Του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελ ληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 41), όπως ισχύουν. 4. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφά νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ γάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 5. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ Α 7) «Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υπο δοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν. 6. Της παρ. 7 του άρθρου τέταρτου του Ν. 4084/2012 (ΦΕΚ Α 190). 7. Του Π.Δ. 14/2001 (ΦΕΚ Α 12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν. 8. Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση του Υπουργείου Προ στασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α 213), όπως ισχύουν. 9. Του Π.Δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργεί ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 141). 10. Των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 14 του Π.Δ. 104/2012 (ΦΕΚ Α 172) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύ λου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», όπως αναριθμήθηκε και τροποποιήθη κε με τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 2 του Π.Δ. 133/2013 (ΦΕΚ Α 198). 11. Του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 12. Την αριθμ. 8013/1/13 ιβ / (Β 2027) απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Έναρξη λει τουργίας Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη». 13. Την αριθμ. οικ./3378/ (ΦΕΚ Β 1386) απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής», όπως ισχύει. 14. Την αριθμ. οικ./6237/ (ΦΕΚ Β 2565) απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας και έδρας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής, Ν. Έβρου, Β. Έβρου και Λέσβου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ./8200/ (ΦΕΚ Β 3375) απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 15. Την αριθμ. οικ. 6247/ (ΦΕΚ Β 2565) απόφαση της Δ/ντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Έναρξη λειτουργί ας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου». 16. Την αριθμ. οικ./8200/ (ΦΕΚ Β 3375) από φαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής». 17. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφεί ου Λέσβου, εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 14 παρ. 1 στοιχείο θ του Π.Δ. 104/2012, όπως αυτό αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 133/2013 (ΦΕΚ Α 198), υπάγεται επιπλέον η εδαφική περιφέρεια

2 25382 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της περιφερειακής ενότητας Χίου (Δήμοι Χίου, Ψαρών και Οινουσσών) της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 2. Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής με έδρα την Αθήνα έχει αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια, πλην των περιοχών αρμοδιότητας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Λέσβου με έδρα την Μυτιλήνη, όπως αυτή ορίστηκε στην προηγούμενη παράγραφο, Ν. Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη, όπως αυτή ορίστηκε με την παρ. 1 της αριθμ. οικ./6237/ (ΦΕΚ Β 2565) απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστα σίας του Πολίτη, Β. Έβρου με έδρα το Διδυμότειχο και Ρόδου με έδρα την πόλη της Ρόδου, όπως οι περιο χές αρμοδιότητας τους ορίζονται στο άρθρο 14 παρ. 1 στοιχείο δ, θ και ιγ του Π.Δ. 104/2012 (Α 172), όπως αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 133/2013 (ΦΕΚ Α 198) και ισχύει με το Π.Δ. 133/2013 (ΦΕΚ Α 198). 3. Με την παρούσα απόφαση καταργείται η αριθμ. οικ./8200/ απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ Β 3375). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ F Aριθμ. οικ (2) Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), όπως ισχύουν. 2. Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί ας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α 213), όπως ισχύουν. 3. Του Π.Δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργεί ων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 141), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ Α 143), 94/2012 (ΦΕΚ Α 149), 98/2012 (ΦΕΚ Α 160) και 118/2013 (ΦΕΚ Α 152). 4. Του Π.Δ. 86/2012 (Α 141) «Διορισμός Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 153). 6. Του Ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά νων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 7. Το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3907/2011 «Ιδρυση Υπηρε σίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρ μογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις» (Α 7), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 104/2012 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» (Α 172/ ), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 133/2013 (Α 198/ ) και ισχύει. 9. Την από 28 Μαΐου 2014 Πρόταση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Αντικείμενο 1. Αντικείμενο του παρόντος Kανονισμού είναι η ρύθμι ση των επιμέρους θεμάτων της εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου. 2. Ο παρών Κανονισμός δεσμεύει τους υπαλλήλους και τους εργαζόμενους με κάθε μορφή σχέσης εργασίας στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου και τα Περιφερειακά Γραφεία ή Αυτοτελή Κλιμάκια, συμπεριλαμβανομένων και όσων συνδέονται με αυτές με σύμβαση έργου ή πα ροχής υπηρεσιών, καθώς και ωρομίσθιους. Συμπληρώνει και εξειδικεύει ρυθμίσεις του Κώδικα Κατάστασης Δημο σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και τις λοιπές διατάξεις του νόμου, οι οποίες δεσμεύουν το ανωτέρω προσωπικό και εφαρμόζεται αναλογικά και στους εργαζόμενους των φορέων της κοινωνίας των πολιτών του άρθρου 2 παράγραφος 7 του Ν. 3907/2011. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟY Άρθρο 2 Διάρθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου διαρθρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.3907/2011 (Α 7), όπως ισχύει και του Π.Δ. 104/2012 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» (Α 172/ ), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 133/2013 (Α 198/ ) και ισχύει. Άρθρο 3 Διάρθρωση Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου λειτουργούν το μείς στο πλαίσιο της εσωτερικής κατανομής ομοειδών αρμοδιοτήτων. Οι τομείς αυτοί, είναι οι ακόλουθοι: 1. Τομέας Διοικητικής Υποστήριξης. Αρμοδιότητα του τομέα είναι, ιδίως, η παραλαβή και καταγραφή των αι τήσεων διεθνούς προστασίας, η λήψη και διαχείριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, η παροχή της απαραίτητης γραμματειακής υποστήριξης, η διακίνηση της εισερ χόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, η συλλογή, επεξεργασία και τήρηση στατιστικών δεδομένων, η τή ρηση του αρχείου, ο χειρισμός των θεμάτων προσωπι κού της Υπηρεσίας, η διαχείριση του ταμείου και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Υπηρεσίας, η έκδοση και χορήγηση των δελτίων αιτούντος διεθνή προστασία, η διεκπεραίωση των αποφάσεων επί των αιτήσεων, η πα ραλαβή προσφυγών κατά αποφάσεων της Υπηρεσίας, η έκδοση και χορήγηση αδειών διαμονής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, καθώς και η έκδοση και χορή γηση κάθε κατά νόμο απαιτούμενου εγγράφου. Επίσης

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στην αρμοδιότητα του τομέα Διοικητικής Υποστήριξης ανήκει ο συντονισμός της διαθεσιμότητας υλικοτεχνι κού εξοπλισμού, προσωπικού και διερμηνείας για την παραλαβή, καταγραφή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας και για κάθε άλλη λειτουργία του Περιφε ρειακού Γραφείου Ασύλου. 2. Τομέας Διεθνούς Προστασίας. Αρμοδιότητα του τομέα είναι η εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας. Ειδικότερα, στην αρμοδιότητά του υπάγονται οι δια δικασίες διεξαγωγής συνεντεύξεων με τους αιτούντες και λήψης και σύνταξης απόφασης επί των αιτήσεων διεθνούς προστασίας. Άρθρο 4 Διάρθρωση Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου Τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου έχουν εσωτερική διάρ θρωση ανάλογη εκείνης των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 5 Καθήκοντα προσωπικού 1. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου εκτελεί τα κα θήκοντα που προβλέπονται από το νόμο και τον Κανονι σμό της Υπηρεσίας ή σε ειδικές διατάξεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις, οδηγίες και κατευθύνσεις του Διευθυντή της και τις ειδικότερες οδηγίες των προϊσταμένων του. Το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου δύναται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου να ασκεί παράλ ληλα καθήκοντα είτε σε άλλο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου είτε σε Αυτοτελές Κλιμάκιο. Οι προϊστάμενοι ή οι αναπληρωτές προϊστάμενοι της Κεντρικής Υπηρε σίας καθώς και των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου δύνανται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου να ασκούν παράλληλα καθήκοντα προϊσταμένου σε άλλο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο. 2. Κύριο καθήκον των εργαζομένων που ορίζονται ως καταγραφείς αιτήσεων διεθνούς προστασίας, είναι η καταγραφή των αιτήσεων, η λήψη δακτυλικών αποτυπω μάτων, οι επιδόσεις των αποφάσεων, καθώς και η παρα λαβή των προσφυγών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τις ειδικότερες οδηγίες των προϊσταμένων τους. 3. Κύριο καθήκον των εργαζομένων που ορίζονται ως χειριστές των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, είναι η πραγματοποίηση συνέντευξης με τους αιτούντες διεθνή προστασία και η λήψη και σύνταξη των αποφάσεων επί των αιτήσεων αυτών. Ο χειριστής είναι αρμόδιος για την έκδοση των αποφάσεων επί των αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε α βαθμό. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου χειριστές αιτήσεων διεθνούς προστασίας δύνανται να ασκούν παράλληλα καθήκοντα χειριστή και σε Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου διαφο ρετικό από εκείνο που είναι τοποθετημένοι ή σε Αυτο τελές Κλιμάκιο είτε με επιτόπια μετάβαση, είτε με χρή ση τηλεπικοινωνίας και τηλεδιερμηνείας. Οι χειριστές έχουν υποχρέωση σύνταξης όλων των αποφάσεων οι οποίες τους έχουν ανατεθεί και δεν δύναται, να αποδε σμευθούν από την Υπηρεσία πριν την παράδοσή τους. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ασύλου δύναται με απόφασή του να αποφασίσει την εφαρμογή του συστήματος «τη λεργασίας», καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 4. Τα καθήκοντα του λοιπού προσωπικού, καθώς και τυχόν συμπληρωματικά καθήκοντα των ανωτέρω κα τηγοριών, ορίζονται από το Διευθυντή της Υπηρεσίας και τον Προϊστάμενο του κάθε Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου ή Αυτοτελούς Κλιμακίου. 5. Σε έκτακτες περιπτώσεις και εφόσον ανακύπτει πρόβλημα ομαλής λειτουργίας Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου ή Αυτοτελούς Κλιμακίου, λόγω έλλειψης προ σωπικού ή υποβολής εξαιρετικά μεγάλου αριθμού αιτή σεων διεθνούς προστασίας, είναι δυνατή η μετακίνηση σε αυτό (Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο) προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας ή των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, μετά από απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας. Για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου τηρούνται από το προσωπικό αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σύμ φωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή ή των Προϊσταμέ νων. Άρθρο 6 Επικεφαλής ομάδας 1. Με σκοπό την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Υπηρεσίας, ιδίως σε Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου στα οποία απασχολείται μεγάλος αριθμός προσωπικού, μπορεί, με απόφαση του Προϊσταμένου του και μετά από έγκριση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, να ανατεθεί σε χειριστή η αρμοδιότητα του επικεφαλής ολιγομελούς ομάδας χειριστών. Καθήκοντα του επικεφαλής είναι ιδίως ο συντονισμός των χειριστών της ομάδας και η εφαρμογή και τήρηση του προγράμματος συνεντεύξεων της Υπηρεσίας, η μέριμνα για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν σε σχέση με τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας και την εφαρμογή της νομοθεσίας, η μέριμνα για τη διασφάλιση της νομιμό τητας και ποιότητας των αποφάσεων επί των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και γενικά η υποβοήθηση των χει ριστών της ομάδας στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. 2. Οι χειριστές της ομάδας οφείλουν να αναφέρουν στον επικεφαλής κάθε ζήτημα ή πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ο επικεφαλής, οφείλει να μεριμνά για την επίλυση του ζητήματος και, εφόσον απαιτείται, να απευθύνεται στον Προϊστάμενο για την επίλυση του ζητήματος. Σε κάθε περίπτωση, ο επικεφαλής οφείλει να τηρεί αρχείο όλων των αναφερόμενων σε αυτόν ζητημάτων και των ενεργειών για την επίλυσή τους και να τα αναφέρει στον Προϊστάμενο του γραφείου σε μηνιαία βάση. 3. Η επιλογή του επικεφαλής ομάδας γίνεται για πε ριορισμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερ βαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Ως επικεφαλής ομάδας ορίζονται διαδοχικά όλοι οι χειριστές της Υπηρεσίας. Κατά την απασχόληση του χειριστή ως επικεφαλή ομά δας, αυτός μπορεί να απαλλάσσεται ολικά ή μερικά, από τα λοιπά καθήκοντά του ως χειριστή. 4. Με όμοια διαδικασία ορίζεται επικεφαλής ομάδας καταγραφέων με καθήκοντα ιδίως το συντονισμό των καταγραφέων της ομάδας και την εφαρμογή και τήρη ση του προγράμματος καταγραφής της Υπηρεσίας, τη μέριμνα για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν

4 25384 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σε σχέση με τη διαδικασία καταγραφής αιτήσεων δι εθνούς προστασίας την εφαρμογή της νομοθεσίας, τη μέριμνα για τη διασφάλιση της ποιότητας της δι αδικασίας καταγραφής και γενικά την υποβοήθηση των καταγραφέων της ομάδας στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σχετικά με τους επικεφαλής ομάδας καταγραφέων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος άρθρου που αφορούν τους επικεφαλής ομάδας χειριστών. Άρθρο 7 Ωράριο 1. Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, τα Περιφερειακά Γρα φεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου λει τουργούν κατά το ωράριο που ισχύει για τις υπηρεσίες του Δημοσίου και όπως ειδικότερα αυτό καθορίζεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας. Οι εργαζόμενοι υπο χρεούνται να προσέρχονται στην εργασία τους στην καθορισμένη ώρα και να τηρούν το κατά νόμο ωράριο εργασίας. Δεν απουσιάζουν χωρίς άδεια και δεν απα σχολούνται κατά την διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους σε εργασίες άλλες από τις σχετικές με την Υπη ρεσία. 2. Ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας μπορεί να καθοριστεί για το σύνολο ή για κατηγορίες εργαζομένων ωράριο κατά βάρδιες, για ορισμένο ή αό ριστο χρόνο, ή άλλη μορφή ωραρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Άρθρο 8 Προσόντα και εκπαίδευση υπαλλήλων Οι υπάλληλοι που ορίζονται χειριστές αιτήσεων διε θνούς προστασίας, επιφορτισμένοι με την ευθύνη της διεξαγωγής συνεντεύξεων με αιτούντες και τη σύνταξη των σχετικών αποφάσεων και κάθε άλλο σχετικό καθή κον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι πανεπιστημιακού επιπέ δου και να έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με την ελληνική και διεθνή νομοθεσία περί διεθνούς προστασίας. Οι υπάλληλοι που διεξάγουν συνεντεύξεις με ασυνόδευτους ανήλικους και αποφασίζουν επί των σχετικών αιτήσεων διεθνούς προστασίας, διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με τις ειδικές ανάγκες των ανήλικων, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Οι υπάλληλοι αυτοί θα πρέπει να διενεργούν με τέτοιο τρόπο την συνέντευξη, ώστε το περιεχόμενό της να είναι απόλυ τα αντιληπτό από τον ανήλικο, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την παιδική του ηλικία. Άρθρο 9 Θέματα δεοντολογίας 1. Οι εργαζόμενοι συμπεριφέρονται με ευγένεια και σεβασμό προς τους αιτούντες διεθνή προστασία και τα άλλα πρόσωπα που απευθύνονται προς την Υπηρεσία, επιφυλάσσοντας ίση μεταχείριση προς όλους ανεξαρ τήτως φυλής, εθνικότητας, πολιτισμικών καταβολών, φύλου, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πο λιτικών πεποιθήσεων κ.λπ., και επιδεικνύουν επαγγελ ματική συμπεριφορά. 2. Οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με το νόμο και τις ειδικό τερες οδηγίες των Προϊσταμένων τους, ενημερώνουν με σαφήνεια τους αιτούντες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτά προβλέπονται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, καθώς και για τον τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας. 3. Σε κάθε περίπτωση, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές συνθήκες που αντιμετω πίζουν οι αιτούντες διεθνή προστασία, ιδίως δε όσον αφορά άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. 4. Οποτεδήποτε ένας υπάλληλος διαπιστώσει, κατά τη διάρκεια της εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας, ότι συντρέχει λόγος αποχής του από τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α 45), διακόπτει αμέσως τη διαδικασία και ενημερώνει σχετικά τον Προϊστάμενό του, ο οποίος εξετάζει το ζήτημα και, εφόσον συντρέ χουν οι παραπάνω λόγοι αποχής, αναθέτει σε άλλο υπάλληλο την εξέταση της αίτησης. 5. Οι εργαζόμενοι συμπεριφέρονται άριστα στους συνάδελφους τους, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματά τους, ανεξάρτητα από την θέση τους στην ιεραρχία, χωρίς να προβαίνουν σε οποιουδήποτε είδους διακρίσεις ή προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, επιδεικνύουν απέναντι τους την δέουσα κατανόηση και ευγένεια, και συνεργάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την υλοποίηση των στόχων της Υπηρεσίας. 6. Συμπληρωματικά με το παρόν άρθρο, εφαρμόζεται ο «Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων», που έχει εκδοθεί από το ΥΠΕΣΔΑ και το Συνήγορο του Πολίτη. Άρθρο 10 Θέματα εμπιστευτικότητας 1. Ο εργαζόμενος, είτε κατά την διάρκεια της υπαλλη λικής σχέσης ή σχέσης εργασίας του με την Υπηρεσία, είτε μετά τη λήξη της αυτής, για οποιοδήποτε λόγο, δεν αποκαλύπτει σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε κάνει χρήση με οποιοδήποτε τρόπο, οποιασδήποτε πληροφορίας ή στοιχείου σχετικών με αιτούντες ή δικαιούχους διε θνούς προστασίας, οι οποίες περιήλθαν σε γνώση του υπό την ιδιότητα του ως εργαζομένου στην Υπηρεσία και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εμποδίσει την περιέλευση τέτοιων πληροφοριών σε τρίτους. 2. Ο εργαζόμενος δεν ενημερώνει ή γνωστοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο στους αναφερόμενους ως φορείς της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης κατά του αιτούντος, πληροφορίες σχετικά με τον τελευταίο ή με την υποβο λή αίτησης διεθνούς προστασίας από αυτόν. Επίσης, δεν ζητά πληροφορίες από τους ως άνω φορείς με τρόπο που να θέτει σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα του ενδιαφερόμενου και των προσώπων που εξαρτώνται από αυτόν και την ελευθερία ή η ασφάλεια των μελών της οικογένειάς του που τυχόν εξακολουθούν να δια μένουν στη χώρα καταγωγής ή αλλού. 3. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος κατά την εκτέ λεση των καθηκόντων του λάβει γνώση για την τέλεση αξιόποινης πράξης, ενημερώνει εγγράφως τον Προϊστά μενο της περιφερειακής υπηρεσίας που αποφασίζει για κάθε περαιτέρω ενέργεια και ενημερώνει τον αρμόδιο εισαγγελέα σύμφωνα με το άρθρο 37 ΚΠΔ. 4. Ο εργαζόμενος με οποιαδήποτε σχέση στην Υπη ρεσία, οφείλει να μην τηρεί σε προσωπικό του ψηφιακό μέσο αποθήκευσης, οποιοδήποτε αντίγραφο σχετικού με την Υπηρεσία εγγράφου. 5. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η είσοδος και

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) παραμονή προσώπων που δεν απασχολούνται ή δεν εξυ πηρετούνται από την Υπηρεσία εντός των χώρων της. 6. Κατά τη λήξη της απασχόλησής του για οποιοδή ποτε λόγο ή την απόσπασή του προσωρινά σε άλλη υπηρεσία, ο εργαζόμενος οφείλει να επιστρέψει αμέ σως στην Υπηρεσία, χωρίς ανάγκη όχλησης ή άλλης ενέργειας από μέρους της Υπηρεσίας, οποιαδήποτε αλληλογραφία, έγγραφα, υπομνήματα, σημειώσεις, αρ χεία, αναφορές, φακέλους, προδιαγραφές, την κάρτα POL, και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα που ανήκουν στην Υπηρεσία και βρίσκονται στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχό του, μαζί με όποια αντίγραφα των ανωτέρω τυχόν κατέχει. 7. Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας στα πλαίσια των κα θηκόντων τους χειρίζονται διαβαθμισμένο υλικό και ως εκ τούτου υποχρεούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (Ε.Κ.Α.), όπως συμπληρώσουν και υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή εξουσιοδότησης, χειρισμού δι αβαθμισμένου υλικού, και για την έγκριση επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων από την Υπηρεσία, καθώς και πίνακα προσωπικών στοιχείων (υποδείγματα 2 και 3 του Ε.Κ.Α.). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Άρθρο 11 Καταγραφή της αίτησης 1. Η αίτηση διεθνούς προστασίας καταγράφεται από τους υπαλλήλους ή άλλο προσωπικό που έχουν οριστεί ως καταγραφείς. Η καταγραφή γίνεται με τη βοήθεια διερμηνέα, εκτός αν ο αιτών ζητήσει η διαδι κασία καταγραφής της αίτησης να γίνει στα ελληνικά. Στην περίπτωση αυτή η καταγραφή πραγματοποιείται στα ελληνικά μόνον εφόσον αποδειχθεί ότι ο αιτών όντως κατανοεί και μιλάει καλά την ελληνική γλώσσα. Ο καταγραφέας οφείλει να καταγράψει με ακρίβεια τις απαντήσεις του αιτούντος στις ερωτήσεις του, χωρίς να προσθέσει ή να τροποποιήσει κάποια δήλωση. Σε περίπτωση που κάποια δήλωση του αιτούντος δεν είναι κατανοητή, ο καταγραφέας προβαίνει σε διευκρινιστικές ερωτήσεις. 2. Για κάθε αιτούντα δημιουργείται και τηρείται ατομι κός φάκελος, ο οποίος περιλαμβάνει τα προσωπικά του στοιχεία και αυτά της οικογένειάς του, όλα τα έγγραφα σχετικά με την αίτηση διεθνούς προστασίας και κάθε άλλο στοιχείο που αυτός καταθέτει. Η Υπηρεσία δημι ουργεί και αντίστοιχο ηλεκτρονικό φάκελο. Οι φυσικοί φάκελοι και το ψηφιακό αρχείο καταστρέφονται, εφό σον αυτό κριθεί σκόπιμο, με απόφαση του Διευθυντή η οποία λαμβάνεται τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια μετά τη λήψη τελεσίδικης απόφασης ή τη λήψη απόφασης και επί τυχόν ασκηθείσας αίτησης ακυρώσεως. 3. Μετά την καταγραφή της αίτησης διεθνούς προ στασίας χορηγείται στον αιτούντα Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το Δελτίο εκτυπώνεται από την Υπηρεσία σε φύλλο ειδικού χαρτιού με χαρακτηριστικά ασφαλείας. Άρθρο 12 Ορισμός χειριστή της αίτησης διεθνούς προστασίας 1. Μετά την υποβολή της αίτησης διεθνούς προστασίας, ορίζεται χειριστής της αίτησης με χρήση ηλεκτρονικού συστήματος προγραμματισμού, σύμφωνα με τις ειδικό τερες οδηγίες της Υπηρεσίας. Ο χειριστής παραμένει, κατά κανόνα, ο ίδιος για όλη την διαδικασία και διεξάγει, μεταξύ άλλων, την συνέντευξη με τον αιτούντα. Ο Προϊ στάμενος δύναται να ορίσει τον ίδιο υπάλληλο ως χειρι στή περισσότερων αιτήσεων με συναφή χαρακτηριστικά και γενικά να τροποποιήσει το πρόγραμμα συνεντεύξεων, όταν αυτό απαιτηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση του σκοπού της Υπηρεσίας. Ο Προϊστάμενος απαλλάσσει υπάλληλο από τον χειρισμό συγκεκριμένης αίτησης για λόγους αναγόμενους στην Υπηρεσία ή οποτεδήποτε ανακύπτει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. 2. Εφόσον είναι δυνατόν, κάθε Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο διαθέτει τουλάχιστον ένα χειριστή που έχει λάβει ειδική εκπαίδευση και ασχολεί ται ιδίως με ανηλίκους. Άρθρο 13 Προσκλήσεις και επιδόσεις 1. Κάθε επίδοση ή πρόσκληση στην Υπηρεσία πραγ ματοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία της Υπηρεσίας. Όταν η πρόσκληση πραγματοποιείται με επιστολή, αυτή αποστέλλεται τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία κατά την οποία προσκαλείται ο αιτών. Όταν η πρόσκληση πραγματοποιείται με άλλο τρόπο, περιγραφόμενο στην κείμενη νομοθεσία, η σχετική προ θεσμία είναι πέντε εργασίμων ημερών. 2. Σε περίπτωση ασυνόδευτου ανηλίκου, αντίγραφο κάθε πράξης επίδοσης ή πρόσκλησης απευθύνεται, εκτός από τον αιτούντα, στον προσωρινό ή οριστικό επίτροπο ή ορισθέντα εκπρόσωπο του ανηλίκου. 3. Εφόσον ο αιτών διαμένει σε κέντρο ή περιφερεια κές υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής ή είναι κρατούμενος, η πρόσκληση κοινοποιείται και προς τον Διευθυντή ή υπεύθυνο του κέντρου ή χώρου κράτησης. 4. Κατά κανόνα, η ημερομηνία συνέντευξης ορίζεται και γνωστοποιείται στον αιτούντα κατά την αρχική κα ταγραφή της αίτησής του. Αναφορά της ημερομηνίας αυτής γίνεται και στο σώμα του Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία. 5. Σε περίπτωση που η παραπάνω διαδικασία δεν τηρηθεί για οποιονδήποτε λόγο, στον αιτούντα χορη γείται ή αποστέλλεται πρόσκληση σύμφωνα με την πρώ τη παράγραφο του παρόντος ή, εφόσον ο αιτών είναι κρατούμενος ή παραμένει σε εγκαταστάσεις Πρώτης Υποδοχής, η πρόσκληση διαβιβάζεται στον προϊστάμενο του τόπου κράτησης ή εγκατάστασης όπου παραμένει ο αιτών, προκειμένου να παραδοθεί σε αυτόν. 6. Η πρόσκληση για τη συνέντευξη περιλαμβάνει του λάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: Ημερομηνία της πρό σκλησης, τόπο, ημερομηνία και ώρα συνέντευξης, μνεία του γεγονότος ότι ο αιτών δύναται να συνοδεύεται από δικηγόρο καθώς και από έναν άλλο σύμβουλό του, υπενθύμιση ότι ο αιτών οφείλει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του για επίρρωση των ισχυρισμών του και μνεία των συνεπειών της μη παρουσίας του αιτούντος στη συνέντευξη.

6 25386 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 14 Η διεξαγωγή της συνέντευξης 1. Κάθε Περιφερειακό Γραφείο ή Αυτοτελές Κλιμάκιο ορίζει, το ταχύτερο δυνατόν, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη διαδικασία της Υπηρεσίας, ημερομηνία συνέντευξης του αιτούντος και καταρτίζει σχετικό πρό γραμμα συνεντεύξεων. Για την κατάρτιση του προγράμ ματος λαμβάνεται υπόψη η χρονολογική σειρά υποβο λής αιτήσεων, η διαθεσιμότητα διερμηνέων, η ειδίκευση των χειριστών και οι κανόνες περί κατά προτεραιότητας εξέτασης, όπως αυτοί προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. 2. Ο αιτών δύναται, να ζητήσει την αναβολή της συ νέντευξης για βάσιμο λόγο. Στην περίπτωση αυτή ο χειριστής δύναται να την αναπρογραμματίσει χωρίς την τήρηση των κατά νόμο προθεσμιών, με απλή ενημέρωση του αιτούντος, ο οποίος καλείται σε νέα ημερομηνία. Τυχόν απόρριψη της αίτησης αναβολής πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να γίνεται εγγράφως. Δεύτερη ανα βολή δεν επιτρέπεται εκτός αν οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε λόγους αναγόμενους στην Υπηρεσία. 3. Εάν ο αιτών δεν παρίσταται στη συνέντευξη, ο χει ριστής πριν προβεί σε περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επαληθεύει ότι έχει κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα, εξετάζει και αποφαίνεται για τυχόν λόγους αναβολής, και, σε καταφατική περίπτωση, καταγράφει το γεγονός και τους λόγους που οδήγη σαν στην απουσία του αιτούντος στο πρακτικό της συνέντευξης. 4. Κατά την έναρξη της συνέντευξης, ο χειριστής ελέγχει κατά πόσον ο αιτών και ο διερμηνέας μπορούν να συνεννοούνται επαρκώς, επαληθεύει την διεύθυνση αλληλογραφίας του αιτούντος, του εξηγεί τα δικαιώμα τα και τις υποχρεώσεις του, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του τυχόν παριστάμενου δικηγόρου ή συμβούλου του και εξηγεί το ρόλο του διερμηνέα κατά τη διάρκεια της. Επίσης εξηγεί στον αιτούντα τον τρόπο διεξαγωγής της συνέντευξης και τη σημασία της για τη διαδικασία εξέτασης της αίτησής του. 5. Ο χειριστής είναι αρμόδιος για τη διεύθυνσή της συζήτησης και μεριμνά για την καλή διεξαγωγή της. 6. Όταν ο αιτών είναι κρατούμενος ή βρίσκεται υπό περιορισμό σε περιφερειακές Υπηρεσίες Πρώτης Υπο δοχής, η συνέντευξη δύναται να πραγματοποιείται σε κατάλληλο χώρο εντός του χώρου κράτησης ή περιορι σμού. Η συνέντευξη σε κάθε περίπτωση πρέπει να πλη ροί τις προϋποθέσεις εμπιστευτικότητας και να γίνεται σε συνθήκες απόλυτου σεβασμού της αξιοπρέπειας του αιτούντος και όλων των μετεχόντων σε αυτή. 7. Στη συνέντευξη συμμετέχει διερμηνέας, εφόσον απαιτείται, δικηγόρος ή σύμβουλος του αιτούντος σύμ φωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία της Υπηρεσίας, και, ενδεχόμενα, ένας ακόμη σύμβουλος του αιτούντος. Σε περίπτωση αιτούντος διεθνή προστασία ο οποίος κρατείται, μπορεί να επιτραπεί από το χειριστή και η παρουσία αστυνο μικού υπαλλήλου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί η εξέταση μάρτυρα που προτείνεται από τον αιτούντα. Η κατάθεση μάρτυρα γίνεται πάντοτε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνέντευξης, χωρίς την παρουσία του αιτούντος και επιτρέπεται όταν κρίνεται από το χειριστή ότι μπορεί να συνεισφέρει ου σιαστικά στη διευκρίνιση πτυχών της αίτησης διεθνούς προστασίας. Στην συνέντευξη δύναται να παρίσταται εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου στο πλαίσιο εκπαίδευσης, εφόσον συναινεί ο αιτών που ερωτάται σχετικά. 8. Ο χειριστής δύναται να επιτρέψει την παρουσία και μελών της οικογένειας του αιτούντος εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την πρόσφορη εξέταση της αίτησης. 9. Η συνέντευξη ασυνόδευτων ανηλίκων πραγματοποι είται παρουσία, πέραν των προαναφερθέντων, και του επιτρόπου, του προσωρινού επιτρόπου του ανηλίκου ή του ορισθέντα εκπροσώπου του. Ο χειριστής δύναται να αναβάλει τη διεξαγωγή της εφόσον κρίνει αναγκαία την παρουσία των ως άνω προσώπων. Απουσία του επιτρόπου ή εκπροσώπου καταγράφεται στο πρακτικό ή την έκθεση της συνέντευξης. Ο χειριστής δύναται να επιτρέψει την παρουσία και άλλων προσώπων εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου. 10. Ο δικηγόρος ή σύμβουλος του αιτούντος, καθώς και ο επίτροπος ή εκπρόσωπος ασυνόδευτου ανηλίκου που παρίστανται στη συνέντευξη δύνανται, μετά το τέλος των ερωτήσεων από το χειριστή, να υποβάλουν ερωτή σεις και παρατηρήσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο πρακτικό. Ο δικηγόρος ή σύμβουλος θα πρέπει να μην διακόπτει τη συνέντευξη και να μην παρεμβαίνει στη διαδικασία παρά μόνον εάν προβάλλει ενστάσεις σχετικά με τη νομιμότητα ή την ορθότητά της, οι οποίες καταγράφονται στο πρακτικό ή την έκθεση. 11. Ο χειριστής δύναται να διακόπτει τη συνέντευξη οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο, ή μετά από αίτημα του αιτούντος ή συμβούλου του, λόγω μακράς χρονικής διάρκειάς της ή κόπωσης ή ψυχολογικής επιβάρυνσης του αιτούντος. 12. Ο αιτών, ο δικηγόρος του ή άλλος σύμβουλός του και ο προσωρινός ή οριστικός επίτροπος ή εκπρόσω πος, σε περίπτωση ασυνόδευτου ανηλίκου, μπορούν να υποβάλουν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, υπομνήματα και έγγραφα προς το χειριστή της αίτη σης. Τα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο του αιτούντος. Τα στοιχεία αυτά κατατίθενται έως το πέρας της συνέντευξης. Ο χειριστής μπορεί να χορη γήσει προθεσμία για την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις τρεις εργάσιμες ημέρες. Η προθεσμία αυτή είναι μίας εργάσιμης ημέρας για περιπτώσεις αιτούντων που βρίσκονται εντός περιφερειακών υπηρεσιών πρώτης υποδοχής. 13. Ο χειριστής δύναται, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, είτε να διενεργήσει συμπληρωματική συνέντευξη, είτε να ζητήσει συμπληρωματικές έγγραφες πληροφορίες από τον αιτούντα. Άρθρο 15 Η καταγραφή της συνέντευξης 1. Κατά κανόνα η συνέντευξη καταγράφεται ηχητικά. Σε αυτή την περίπτωση ο χειριστής συντάσσει έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τους βασικούς ισχυρισμούς του αιτούντος και όλα τα ουσιώδη στοιχεία της συνέντευ ξης και της οποίας δεν απαιτείται υπογραφή από τον αιτούντα.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ειδικότερα στην έκθεση περιλαμβάνονται: α. Ο αριθμός φακέλου, η ημέρα και η ώρα έναρξης και λήξης της διαδικασίας συνέντευξης, καθώς και τα διαλείμματα, διακοπές ή αναβολές και η γλώσσα στην οποία γίνεται η συνέντευξη. β. Τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος, του χειρι στή, του διερμηνέα ή τον κωδικό που του έχει αποδοθεί, καθώς και κάθε άλλου προσώπου που είναι παρόν κατά τη διαδικασία. Σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο δεν παρίσταται σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, κα ταγράφεται η ώρα προσέλευσης και αποχώρησής του. γ. Οι ουσιώδεις ισχυρισμοί του αιτούντος, καθώς και η ουσία των ερωτημάτων ή δηλώσεων, συμπερασμάτων κλπ, των τρίτων προσώπων που τυχόν παρίστανται (δι κηγόρου, συμβούλων, επιτρόπου κ.λπ.). δ. Τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά του αιτούντος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 3. Όταν η συνέντευξη δεν καταγράφεται ηχητικά, ο χειριστής τηρεί πλήρες πρακτικό της συνέντευξης στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της παραγράφου 2 του παρόντος, εκτός των υπό στοιχείο (γ) και στα οποία περιέχεται και ακριβής καταγραφή των ερωτήσεων που τέθηκαν στον αιτούντα και των απαντήσεων που έδωσε ο αιτών ή τυχόν μάρτυρας, καθώς και κάθε δήλωση, ερώτηση, παρατήρηση κ.λπ. οποιουδήποτε προσώπου μετέχει στη διαδικασία. 4. Τα πρακτικά και η έκθεση περιλαμβάνουν επίσης αναφορά όλων των εγγράφων, υπομνημάτων και πιστο ποιητικών που προσκόμισε ο αιτών. 5. Ο χειριστής οφείλει να καταγράψει οποιαδήποτε δήλωση του αιτούντος με την οποία συμπληρώνει ή δι ορθώνει προγενέστερες δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνέντευξης. Σε περίπτωση που κάποια δήλωση του αιτούντος είναι αντιφατική με προηγούμε νη, ο χειριστής προβάλλει την αντίφαση στον αιτούντα και καταγράφει τις απαντήσεις του στο πρακτικό ή την έκθεση. Άρθρο 16 Τεχνικές Διαδικασίες ηχητικής καταγραφής 1. Η ηχητική καταγραφή της συνέντευξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος γίνεται με εξοπλισμό που διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ευκρινή καταγραφή των διαμειβομένων καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συνέντευξης και μεταξύ όλων των πα ρισταμένων σε αυτή. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός καταγραφής ήχου, ανά αίθουσα συνέντευξης, περιλαμ βάνει ενδεικτικά τα εξής: 1 Ψηφιακό φορητό εγγραφέα 4 καναλιών 1 Μικρόφωνο πέτου 1 Adapter XLR 1 Μικρόφωνο πυκνωτικό με βάση μικροφώνου, 2. Το παραγόμενο ψηφιακό αρχείο ήχου θα τηρείται στην Υπηρεσία ως αποδεικτικό του περιεχομένου της συνέντευξης. Άρθρο 17 Η διερμηνεία 1. Στους αιτούντες παρέχονται υπηρεσίες διερμηνέα για να υποβάλουν την αίτησή τους και να εκθέσουν την υπόθεσή τους στις αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης και για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, εφόσον δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η αναγκαία επικοινωνία χωρίς αυτόν. H διερμηνεία πραγματοποιείται από διερμηνέα που κατέ χει μια από τις γλώσσες που μιλά ο αιτών. Η Υπηρεσία, όταν ορίζει συγκεκριμένο διερμηνέα για την συνέντευξη, λαμβάνει υπόψη την ειδική κατάσταση και τυχόν ειδικές ανάγκες του αιτούντος. 2. Εφόσον η Υπηρεσία δεν διαθέτει διερμηνέα στην απαιτούμενη κατά τα παραπάνω γλώσσα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της «διπλής διερμηνείας», κατά την οποία γίνεται χρήση των υπηρεσιών δύο δι ερμηνέων ταυτόχρονα. Κατ εξαίρεση και εφόσον δεν καταστεί δυνατό να διασφαλιστεί διερμηνεία από την Υπηρεσία με τηλεδιάσκεψη ή άλλο περιγραφόμενο στο νόμο τρόπο, δύναται να γίνει δεκτός ως διερμηνέας άλλο πρόσωπο. Τα στοιχεία ταυτότητας του προσώπου αυτού θα πρέπει να προκύπτουν από δημόσιο έγγραφο του Ελληνικού Δημοσίου ή της αλλοδαπής. Προς το σκοπό αυτό η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα, με ειδική μνεία στην πρόσκληση για την συνέντευξη ή με ειδοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο, να συνοδεύεται ο ίδιος από πρόσωπο που θα μπορεί να παράσχει υπηρεσί ες διερμηνέα. Σε κάθε περίπτωση, μνεία των παραπάνω γίνεται στο πρακτικό ή την έκθεση της συνέντευξης. 3. Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της συνέντευ ξης, ο αιτών δύναται να αποποιηθεί του δικαιώματός του σε διερμηνεία και να ζητήσει την αλλαγή γλώσσας της συνέντευξης ώστε αυτή να συνεχιστεί είτε στα ελληνικά είτε σε άλλη γλώσσα που γνωρίζει επαρκώς ο χειριστής. Σε τέτοια περίπτωση, γίνεται μνεία του αιτήματος αλλαγής γλώσσας και της αποδοχής του από το χειριστή, στο πρακτικό ή την έκθεση. Στην πε ρίπτωση αυτή ο διερμηνέας παραμένει επικουρικά στο χώρο της συνέντευξης. 4. Ο διερμηνέας μεταφράζει πιστά τα λόγια των με τεχόντων στη συνέντευξη, με πληρότητα, χωρίς προ σθήκες, σχόλια ή προσωπικές εκφράσεις. 5. Ο αιτών δύναται να ζητήσει τον ορισμό άλλου δι ερμηνέα κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της συνέ ντευξης. Το αίτημα πρέπει να είναι αιτιολογημένο. Όταν ο χειριστής κρίνει ότι το αίτημα είναι βάσιμο, δύναται να διακόψει τη συνέντευξη και να καλέσει άλλο διερμηνέα ή, εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμος κατάλληλος διερμη νέας, να αναβάλει την συνέντευξη. Σε περίπτωση αυτή η συνέντευξη αναπρογραμματίζεται χωρίς την τήρηση των κατά νόμο προθεσμιών. Γίνεται σχετική μνεία στο πρακτικό ή την έκθεση και ο αιτών ενημερώνεται και υπογράφει. 6. Ο χειριστής δύναται να καλέσει και δεύτερο διερ μηνέα κατά την συνέντευξη, σε περίπτωση που υπάρ χει δυσκολία κατανόησης σε συγκεκριμένο σημείο της συνέντευξης και μόνο για το σημείο αυτό. 7. Εφόσον ο διερμηνέας διαπιστώσει ότι υπάρχει κώ λυμα συμφέροντος ή εχθρότητας μεταξύ του ιδίου ή οικείων του και του αιτούντος, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το χειριστή που αποφαίνεται σχετικά και δύναται να ορίσει άλλο διερμηνέα ή, εφόσον δεν υπάρχει διαθέσι μος κατάλληλος διερμηνέας, να αναβάλει την συνέντευξη. Άρθρο 18 Έγγραφα που προσκομίζει ο αιτών 1. Ο αιτών προσκομίζει αμελλητί στην Υπηρεσία όλα τα έγγραφα που έχει στην διάθεσή του και που κρίνει ότι είναι χρήσιμα για την κρίση επί της αίτησής του.

8 25388 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Κατά τη συνέντευξη και σε κάθε νέα ακρόαση, ο αιτών οφείλει να προσκομίζει όλα τα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που έχει στην κατοχή του. Στην περίπτωση που κάποιο έγγραφο κατατεθεί στην Υπη ρεσία αυτό πρωτοκολλείται ή γίνεται σχετική μνεία στην φόρμα καταγραφής της αίτησης, το πρακτικό ή την έκθεση συνέντευξης. Τα έγγραφα παραμένουν στο φάκελο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτα σης της αίτησης, οπότε τα πρωτότυπα επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο, ενώ στο φάκελο φυλάσσονται αντίγραφά τους. 3. Τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περί πτωση, η Υπηρεσία πληροφορείται για το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών με τη βοήθεια διερμηνέα. 4. Τα ταξιδιωτικά έγγραφα των αιτούντων (διαβατήριο, άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, θεωρήσεις εισόδου κλπ) πα ραδίδονται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία και χορηγείται απόδειξη παραλαβής στον αιτούντα. 5. Όταν ο αιτών προσκομίζει αντίγραφα ή φωτοτυπίες εγγράφων, η Υπηρεσία κρίνει ελεύθερα την αυθεντι κότητα των εγγράφων αυτών και τον βαθμό που θα επηρεάσουν την κρίση επί της αίτησης. Άρθρο 19 Απόφαση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων λαμβάνονται σε ατο μική βάση, μετά από εμπεριστατωμένη, αντικειμενική και αμερόληπτη εξέταση, σύμφωνα με το νόμο. Η απόφαση λαμβάνεται, συντάσσεται και εκδίδεται από το χειριστή. Άρθρο 20 Διαδικασία ανάκλησης καθεστώτος Η εκκίνηση της διαδικασίας ανάκλησης του καθε στώτος διεθνούς προστασίας αποφασίζεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Περιφερειακού Γραφείου ή το Διευθυντή της Υπηρεσίας αυτεπαγγέλτως, είτε μετά από εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος Εκπαίδευ σης, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεκμηρίωσης της Υπη ρεσίας, είτε μετά από πληροφορίες που λαμβάνονται απευθείας από τις ελληνικές δικαστικές ή διωκτικές αρχές. Η απόφαση περί ανάκλησης αιτιολογείται σε κάθε περίπτωση και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία της Υπηρεσίας. Άρθρο 21 Αρχείο 1. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα αρχεία που απαιτούν οι κείμενες διατάξεις περί των δημοσίων υπηρεσιών. Επι πρόσθετα, η Υπηρεσία διατηρεί ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο όλων των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και των σχετικών φακέλων. Οι Προϊστάμενοι των Περιφε ρειακών Γραφείων διαχειρίζονται και αποφασίζουν για τη χωροταξική κατανομή των φυσικών αρχείων. 2. Σε κάθε Περιφερειακό Γραφείο, με απόφαση του Προϊσταμένου του, ορίζεται υπάλληλος ως Υπεύθυνος Αρχείου ο οποίος μεριμνά για την ασφάλεια των περι εχομένων του αρχείου του Γραφείου. 3. Ο Υπεύθυνος Αρχείου μεριμνά για την ασφαλή φύ λαξη του ειδικού χαρτιού ασφαλείας στο οποίο τυπώ νονται τα Δελτία Αιτούντος Διεθνή Προστασία. Για το σκοπό αυτό χορηγεί, κατά τις ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιείται καταγραφή αιτήσεων από το Γρα φείο, τον ορισμένο με απόφαση του Προϊσταμένου του Γραφείου αριθμό φύλλων σε κάθε υπάλληλο που έχει οριστεί ως αρμόδιος. Ο υπάλληλος οφείλει να επιστρέ ψει στον Υπεύθυνο Αρχείου τα φύλλα χαρτιού που τυχόν δεν χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τα φύλλα χαρτιού που τυχόν καταστράφηκαν κατά τη διαδικασία καταγραφής, μετά το πέρας του ωραρίου του την ίδια ημέρα. Για την παραπάνω διαδικασία τηρείται από τον Υπεύθυνο Αρχείου βιβλίο χρέωσης στο οποίο καταγράφονται οι παραπάνω ενέργειες. Ο Υπεύθυνος Αρχείου μεριμνά επίσης για την ασφαλή φύλαξη των Αδειών Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) και των ταξιδιωτικών εγγράφων μέχρι την παράδοσή τους στον δικαιούχο, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες του Προϊσταμένου. 4. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά της από φασης της Υπηρεσίας, ο φάκελος διαβιβάζεται στην Αρχή Προσφυγών. Μετά το πέρας της διαδικασίας σε δεύτερο βαθμό, ο φυσικός φάκελος επιστρέφεται στην Υπηρεσία Ασύλου και τίθεται σε αυτόν η απόφαση επί της προσφυγής. Σε περίπτωση χορήγησης καθεστώτος ο φάκελος τηρείται στο αρχείο του αρμόδιου ΠΓΑ με βάση τη διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου. Σε περί πτωση αρνητικής απόφασης ο φάκελος τηρείται στην Κεντρική Υπηρεσία. Άρθρο 22 Νομιμοποιητικά έγγραφα 1. Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου ή Αυτοτελή Κλι μάκια εκδίδουν τα Δελτία Αιτούντων Διεθνή Προστασία και τα ανανεώνουν για όσο διάστημα εκκρεμεί η διαδι κασία εξέτασης των αιτήσεών τους. 2. Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου χορηγούν και ανανεώνουν τις κατά τον νόμο άδειες διαμονής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, καθώς και τα ταξι διωτικά έγγραφα των αιτούντων ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και σε συνεργασία με τους άλλους συναρμόδιους φορείς. 3. Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου ή Κλιμάκια χο ρηγούν στους δικαιούχους καθεστώτος του πρόσφυ γα έγγραφα ή πιστοποιητικά, κατά το άρθρο 25 της Σύμβασης της Γενεύης, το περιεχόμενο των οποίων σχετίζεται και προκύπτει από τα στοιχεία που διατηρεί η Υπηρεσία Ασύλου. 4. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, το καθε στώς διεθνούς προστασίας λήξει οριστικά, ο κάτοχος των νομιμοποιητικών εγγράφων υποχρεούται να τα επιστρέψει άμεσα στην Υπηρεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 23 Ενημερωτικά φυλλάδια Με μέριμνα της Υπηρεσίας εκδίδονται ενημερωτικά φυλλάδια για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και χορηγούνται σε αυτούς. Άρθρο 24 Ασφάλεια προσώπων και χώρων 1. Η εγγύηση της ασφάλειας του συνόλου του απασχο λούμενου προσωπικού στην Υπηρεσία και των συναλ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λασσομένων με αυτήν, αποτελεί πρωταρχική μέριμνα της Υπηρεσίας. 2. Προς το σκοπό αυτό η Υπηρεσία λαμβάνει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο, τόσο όσο αφορά το σχεδιασμό των χώρων, την κατανομή και τοποθέτηση του προσω πικού και του εξυπηρετούμενου κοινού μέσα σε αυτούς, όσο και την εκπαίδευση του προσωπικού σε μεθόδους χειρισμού και αντιμετώπισης περιπτώσεων που θέτουν ζητήματα ασφαλείας. 3. Η Υπηρεσία παρέχει στο προσωπικό εξειδικευμένες σχετικές οδηγίες και συντάσσει εγχειρίδιο με οδηγίες ασφάλειας, σχετικά με την αποφυγή και την επιτυχή αντιμετώπιση περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο όσους εργάζονται στην Υπηρεσία, τους αιτούντες δι εθνή προστασία, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που συναλλάσσεται με αυτήν. 4. Το εγχειρίδιο της παραγράφου 3 ενδεικτικά πε ριλαμβάνει: περιγραφή μέτρων ελέγχου πλήθους και οδηγίες για την ομαλή, απρόσκοπτη και ελεγχόμενη είσοδο προσώπων στους χώρους της Υπηρεσίας, οδη γίες ασφαλείας για την καταγραφή αιτούντων διεθνή προστασία και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων, συμπερι λαμβανομένου του χωροταξικού σχεδιασμού των χώ ρων καταγραφής και συνεντεύξεων, οδηγίες σχετικά με την κίνηση των αιτούντων διεθνή προστασία στους χώ ρους της Υπηρεσίας, οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία ενεργοποίησης συναγερμού σε περίπτωση κινδύνου και ειδοποίησης του προσωπικού ασφαλείας, διαδικασίες αναφοράς των περιστατικών ασφαλείας σε υπαλλήλους που ορίζονται ως αρμόδιοι για ζητήματα ασφάλειας σε κάθε Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου. 5. Η Υπηρεσία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του χώρου τήρησης του αρχείου και την ασφάλεια των δεδομένων που περιέχονται στο φυσικό και το ψηφιακό αρχείο. 6. Οι υπάλληλοι οφείλουν να είναι εξοικειωμένοι με τα ανωτέρω και να αναφέρουν κάθε περιστατικό που ενδέ χεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπι κού, των εγκαταστάσεων ή του υλικού της Υπηρεσίας. Άρθρο 25 Οδηγίες για τη διεκπεραίωση της Διαδικασίας και Διαδικασίες αξιολόγησης Το Τμήμα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας συντάσσει οδηγίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ασύλου, στις οποίες καταγράφονται οι διαδικασίες καταγραφής και εξέτα σης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, η διαδικασία συνέντευξης, καθώς και κάθε άλλη διαδικασία που πραγματοποιείται από την Υπηρεσία. Επίσης εκδίδει οδηγίες για τη διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης της ποιότητας των ανωτέρω διαδικασιών. Οι σχετικές οδηγίες εγκρίνονται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας. Η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης πραγματοποι είται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Άρθρο 26 Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών Η διεκπεραίωση αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου από φορείς της κοινωνίας των Πο λιτών, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου 3907/2011 (Α 7), γίνεται, και σύμ φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 27 Υπηρεσίες Διερμηνείας Η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με διερ μηνείς, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Νόμου 3907/2011 (Α 7) γίνεται και σύμ φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τηρείται από την Υπηρεσία κατάλογος διερμηνέων που πληρούν τα κάτωθι κριτήρια: α. Έχουν ικανοποιητική γνώση της ελληνικής γλώσσας, β. Έχουν άριστη γνώση της ζητούμενης ξένης γλώσ σας, γ. Είναι Έλληνες υπήκοοι ή αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στη χώρα. Ειδικότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, δύνανται να προσ διορίζονται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 28 Επιμέρους ζητήματα που τυχόν δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονισμό, θα ρυθμίζονται με αποφάσεις και οδηγίες του Διευθυντή της Υπηρεσίας. Αρθρο 29 Έναρξη ισχύος Με την παρούσα απόφαση καταργείται η αριθμ. οικ. 3377/ απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ Β 1386). Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1883/1990" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΥΠΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΟΥ ΣΤΟ ΛΑΎΡΙΟ ΑΤΤΙΚΉΣ ΚΈΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΎΓΩΝ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΥΠΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΟΥ ΣΤΟ ΛΑΎΡΙΟ ΑΤΤΙΚΉΣ ΚΈΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΎΓΩΝ Π.Δ. 266/1999 Διοικητική υπαγωγή και λειτουργία του υφισταμένου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου Προσφύγων και κοινωνική προστασία των αναγνωρισμένων προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των παραμενόντων για ανθρωπιστικούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2014 σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του (ΕΚΤ/2014/16) (2014/360/EE)

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: Ελληνική Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ.53969/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26.03.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% Κάθε επιχείρηση αποδίδει μηνιαία στο ΙΚΑ εργοδοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ.Υ.Α. αριθ. 16368/17.7.2013 Καθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού Μητρώο Ξεναγών Ένταξη της διαδικασίας υποβολής αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α )

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις»

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Κεφάλαιο Α Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δημοσίως και εν υπαίθρω,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005.

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ B 2)ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ.5/114196/Β3/2011 ΦΕΚ Β/2234/2011. Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Α.Ε.Ι..

Αρ. Πρωτ.: Φ.5/114196/Β3/2011 ΦΕΚ Β/2234/2011. Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Α.Ε.Ι.. Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: Φ.5/114196/Β3/2011 ΦΕΚ Β/2234/2011 Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Α.Ε.Ι.. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση συστήματος επιφυλακών για το προσωπικό που στελεχώνει το Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων της Διεύθυνσης Φάσματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εσωτερικός Κανονισμός για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Τουρισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εσωτερικός Κανονισμός για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Τουρισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1808 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 16368 Κ αθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγε λίας άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 10-02-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 79 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17131/313 ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τηλ : FAX: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17131/313 ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τηλ : FAX: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 10110

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 6954 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα