Flavio Josefo, Antigüedades Judaicas, 1, 8-11 VIII

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Flavio Josefo, Antigüedades Judaicas, 1, 8-11 VIII"

Transcript

1 Flavio Josefo, Antigüedades Judaicas, 1, 8-11 VIII [169] Ὡς δ εἰς τὴν Χαναναίαν ἀφίκετο, μερίζεται πρὸς Λῶτον τὴν γῆν τῶν ποιμένων αὐτοῖς στασιαζόντων περὶ τῆς χώρας ἐν ᾗ νέμοιεν: τὴν ἐκλογὴν μέντοι καὶ τὴν αἵρεσιν ἐπιτρέπει τῷ Λώτῳ: [170] λαβὼν δ αὐτὸς τὴν ὑπ ἐκείνου καταλελειμμένην ὑπώρειαν ᾤκει ἐν τῇ Ναβρῶ πόλει: παλαιοτέρα δέ ἐστιν ἔτεσιν SπτT πρὸ UVνιδος τῆς WἰγXπτου. Λῶτος δy τὴν πρὸς τὸ πεδίον κειμένην καὶ ποταμὸν ZορδVνην ε[χεν οὐκ \πω]εν τῆς ^οδομιτῶν πόλεως, _ τότε μyν `ν ἀγα]a, νbν δy cφvνισται κατt βοxλησιν ]εοb. τὴν δy αἰτίαν κατt χώραν σημανῶ IX [171] dατ ἐκεῖνον δy τὸν καιρὸν eσσυρίων κρατοxντων τῆς eσίας ^οδομίταις fν]ει τt πρvγματα εgς τε πλοbτον αὐτῶν ἐπιδεδωκότων καὶ νεότητα πολλaν: βασιλεῖς δy αὐτοῖς πέντε διεῖπον τὴν χώραν, hvλας hαλαίας ^υναβvνης καὶ ^υμμόβορος i τε hαλaνων βασιλεxς: μοίρας δ `ρχον jκαστος ἰδίας. [172] ἐπὶ τοxτους στρατεxσαντες eσσxριοι καὶ μέρη τέσσαρα

2 ποιaσαντες τῆς στρατιkς ἐπολιόρκουν αὐτοxς: στρατηγὸς δ SκVστοις `ν εlς ἐπιτεταγμένος. γενομένης δy μvχης νικaσαντες οm eσσxριοι φόρον ἐπιτvσσουσι τοῖς ^οδομιτῶν βασιλεbσι. [173] δώδεκα μyν οnν ἔτη δουλεxοντες καὶ τοoς ἐπιταχ]έντας αὐτοῖς φόρους τελοbντες ὑπέμειναν, τῷ δy τρισκαιδεκvτῳ ἀπέστησαν, καὶ διαβαίνει στρατὸς eσσυρίων ἐπ αὐτοoς στρατηγοxντων eμαραpίδου eριόχου Χοδολαμόρου qαδvλου. [174] οrτοι τaν τε ^υρίαν sπασαν διηρπvσαντο καὶ τοoς τῶν tιγvντων ἀπογόνους κατεστρέpαντο, γενόμενοι δy κατt τt ^όδομα στρατοπεδεxουσι κατt τὴν κοιλvδα τὴν λεγομένην φρέατα ἀσφvλτου: κατ ἐκεῖνον γtρ τὸν καιρὸν φρέατα `ν ἐν τῷ τόπῳ, νbν μέντοι τῆς ^οδομιτῶν πόλεως ἀφανισ]είσης u κοιλtς ἐκείνη λίμνη γέγονεν u eσφαλτῖτις λεγομένη. [175] περὶ μyν οnν τῆς λίμνης ταxτης αn]ις μετ οὐ πολo δηλώσομεν, τῶν δy ^οδομιτῶν συμβαλόντων τοῖς eσσυρίοις καὶ καρτερkς τῆς μvχης γενομένης, πολλοὶ μyν αὐτῶν ἀπέ]ανον, οm λοιποὶ δy vχμαλωτίσ]ησαν, σoν οlς καὶ Λῶτος fγετο τοῖς ^οδομίταις σxμμαχος ἐληλυ]ώς. X [176] wβρvμῳ δy ἀκοxσαντι τὴν συμφορtν αὐτῶν

3 φόβος τε sμα περὶ Λώτου τοb συγγενοbς εἰσῆλ]ε καὶ ο[κτος περὶ τῶν ^οδομιτῶν φίλων xντων καὶ γειτνιώντων. [177] καὶ βοη]εῖν αὐτοῖς δοκιμvσας οὐκ ἀνέμεινεν, ἀλλ ἐπειχ]εὶς καὶ κατt πέμπτην ἐπιπεσὼν νxκτα τοῖς eσσυρίοις περὶ yvνον, οzτως γtρ u Sτέρα τοb ZορδVνου προσαγορεxεται πηγa, καὶ φ]vσας πρὶν ἐν iπλοις γενέσ]αι τοoς μyν ἐν ταῖς κοίταις xντας ἀπέκτεινε μηδ ἐπίνοιαν τῆς συμφορkς ἔχοντας, οm δy μaπω πρὸς zπνον τετραμμένοι μvχεσ]αι δ ὑπὸ μέ]ης ἀδxνατοι ἔφυγον. [178] {βραμος δy διώκων εἵπετο μέχρι καὶ δευτεραίους συνaλασεν αὐτοoς εἰς βt τῆς yαμασκηνῶν γῆς, ἐπιδεί}ας iτι τὸ νικkν οὐκ ἐν τῷ πλa]ει καὶ τῇ πολυχειρί~ κεῖσ]αι συμβέβηκεν, ἀλλt προ]υμία τῶν μαχομένων καὶ τὸ γενναῖον κρατεῖ παντὸς ἀρι]μοb, τριακοσίοις καὶ δεκαοκτὼ οἰκέταις αὐτοb καὶ τρισὶ φίλοις τοσοxτου στρατοb περιγενόμενος. πόσοι δy αὐτῶν καὶ διέφυγον ἀδό}ως ἀνέστρεpαν. [179] {βραμος δy τοoς τῶν ^οδομιτῶν σώσας αἰχμαλώτους, ο ληφ]έντες ἔφ]ησαν ὑπὸ τῶν eσσυρίων, καὶ τὸν συγγενῆ Λῶτον ἀνέζευ}εν μετt εἰρaνης. ἀπaντησε δy αὐτῷ τῶν ^οδομιτῶν βασιλεoς εἰς τόπον τινv, ν καλοbσι πεδίον βασιλικόν. [180] ἔν]α τῆς ^ολυμk ὑποδέχεται

4 βασιλεoς αὐτὸν ελχισεδέκ: σημαίνει δy τοbτο βασιλεoς δίκαιος: καὶ `ν δy τοιοbτος μολογουμένως, ƒς διt ταxτην αὐτὸν τὴν αἰτίαν καὶ mερέα γενέσ]αι τοb ]εοb: τὴν μέντοι ^ολυμk zστερον ἐκvλεσεν εροσόλυμα. [181] ἐχορaγησε δy οrτος ελχισεδyκ τῷ wβρvμου στρατῷ }ένια καὶ πολλὴν ἀφ]ονίαν τῶν ἐπιτηδείων παρέσχε καὶ παρt τὴν εὐωχίαν αὐτόν τε ἐπαινεῖν fρ}ατο καὶ τὸν ]εὸν εὐλογεῖν ὑποχειρίους αὐτῷ ποιaσαντα τοoς ἐχ]ροxς. wβρvμου δy διδόντος καὶ τὴν δεκvτην τῆς λείας αὐτῷ προσδέχεται τὴν δόσιν. [182] δy τῶν ^οδομιτῶν βασιλεoς τὴν μyν λείαν ἔχειν {βραμον παρεκvλει, τοoς δ ἀν]ρώπους ἀπολαβεῖν c}ίου, οὓς παρt τῶν eσσυρίων ἔσωσεν οἰκείους xντας. {βραμος δy οὐκ ἔφη τοbτο ποιaσειν, οὐδ ἂν \λλην ὠφέλειαν ἐκ τῆς λείας ἐκείνης εἰς αὐτὸν ἥ}ειν πλὴν iσα τροφὴ τοῖς οἰκέταις αὐτοb γένοιτο: μοῖραν μέντοι τινt τοῖς φίλοις αὐτοb παρέσχε τοῖς συστρατευομένοις. Ἔσχων δ πρῶτος ἐκαλεῖτο [καὶ] Ἔννηρος καὶ αμβρῆς. [183] Ἐπαινέσας δy αὐτοb τὴν ἀρετὴν ]εός, ἀλλ οὐκ ἀπολεῖς, φησί, μισ]οoς οὓς \}ιόν ἐστίν σε ἐπὶ τοιαxταις εὐπραγίαις κομίζεσ]αι. τοb δ ὑπολαβόντος καὶ τίς ἂν εgη χvρις τοxτων τῶν

5 μισ]ῶν, οὐκ xντων ο διαδέ}ονται μετ αὐτόν, ἔτι γtρ `ν \παις, ]εὸς καὶ παῖδα αὐτῷ γενaσεσ]αι καταγγέλλει καὶ πολλὴν ἐκείνου γενεvν, ƒς παραπλησίως αὐτῇ τοῖς \στροις ἔσεσ]αι τὸν ἀρι]μόν. [184] καὶ μyν ταbτ ἀκοxσας ]υσίαν προσφέρει τῷ ]εῷ κελευσ]εὶς ὑπ αὐτοb. `ν δy τρόπος τῆς ]υσίας τοιοbτος: δvμαλιν τριετίζουσαν καὶ α[γα τριετίζουσαν καὶ κριὸν μοίως τριετῆ καὶ τρυγόνα καὶ περιστερtν κελεxσαντος διεῖλε, τῶν ὀρνέων οὐδyν διελών. [185] ε[τα πρὶν στῆναι τὸν βωμὸν οἰωνῶν ἐφιπταμένων ἐπι]υμί~ τοb αἵματος φωνὴ ]εία παρῆν ἀποσημαίνουσα πονηροoς αὐτοb τοῖς ἐγγόνοις γείτονας ἐπὶ ἔτη τετρακόσια γενησομένους κατt τὴν Wgγυπτον: ἐν οlς κακοπα]aσαντας περιέσεσ]αι τῶν ἐχ]ρῶν καὶ κρατaσαντας πολέμῳ Χαναναίων j}ειν αὐτῶν τὴν γῆν καὶ τtς πόλεις. [186] {βραμος δy κατῴκει μyν περὶ τὴν γxγην καλουμένην δρbν, ἔστι δy τῆς Χαναναίας τὸ χωρίον οὐ πόρρω τῆς Ἑβρωνίων πόλεως, δυσφορῶν δy ἐπὶ γυναικὶ μὴ κυοxσῃ mκετεxει τὸν ]εὸν γονὴν αὐτῷ παιδὸς \ρσενος παρασχεῖν. [187] τοb δy ]εοb ]αρσεῖν αὐτὸν παρακελευομένου τοῖς τε \λλοις sπασιν ƒς ἐπ ἀγα]οῖς αὐτὸν ἀπὸ τῆς εσοποταμίας cγμένον καὶ παίδων ἐσομένων,

6 ^Vρρα τοb ]εοb κελεxσαντος ἐπικλίνει μίαν τῶν ]εραπαινίδων eγvρην xνομα γένος οnσαν Wἰγυπτίαν ƒς ἐ} αὐτῆς παιδοποιησομένῳ. [188] καὶ γενομένη ἐγκxμων u ]εραπαινὶς ἐ}υβρίζειν εἰς τὴν ^Vρραν ἐτόλμησε βασιλίζουσα, ƒς τῆς uγεμονίας περιστησομένης εἰς τὸν ὑπ αὐτῆς τεχ]ησόμενον. wβρvμου δy αὐτὴν πρὸς αἰκίαν παραδιδόντος τῇ ^Vρρ~ δρασμὸν ἐπεβοxλευσεν οὐχ ὑπομένουσα τtς ταλαιπωρίας καὶ τὸν ]εὸν mκέτευεν ο[κτον αὐτῆς λαβεῖν. [189] ὑπαντιvζει δy διt τῆς ἐρaμου προϊοbσαν αὐτὴν \γγελος ]εῖος κελεxων πρὸς τοoς δεσπότας ἐπανιέναι: βίου γtρ μείζονος τεx}εσ]αι σωφρονοbσαν: καὶ γtρ νbν εἰς τὴν δέσποιναν ἀγνώμονα καὶ αὐ]vδη γενομένην ἐν τοxτοις ε[ναι τοῖς κακοῖς: [190] παρακοxουσαν μyν τοb ]εοb καὶ προσωτέρω χωροbσαν ἔλεγεν ἀπολεῖσ]αι, νοστaσασαν δy αὐτὴν ὀπίσω γενaσεσ]αι μητέρα παιδὸς τῆς γῆς ἐκείνης βασιλεxσοντος. τοxτοις πεί]εται καὶ ἐπανελ]οbσα πρὸς τοoς δεσπότας συγγνώμης ἔτυχε: τίκτει δy μετ οὐ πολo Zσμαῆλον, ]εόκλυτον \ν τις εgποι, διt τὸ εἰσακοbσαι τὸν ]εὸν τῆς mκεσίας. [191] wβρvμῳ μyν οnν jκτον fδη καὶ ὀγδοηκοστὸν ἔτος γεγονότι προειρημένος ἐγεννa]η, εἰς ἔνατον δ αὐτῷ καὶ ἐνενηκοστὸν παρελ]όντι ἐπιφανεὶς

7 ]εὸς ἀπaγγειλεν, ƒς παῖς αὐτῷ ἐκ ^Vρρας ἔσοιτο: κελεxει δ αὐτὸν καλέσαι Ἴσακον δηλῶν ἐσόμενα ἔ]νη μεγvλα ἀπ αὐτοb καὶ βασιλεῖς, καὶ iτι πολεμaσαντες κα]έ}ουσι τὴν Χαναναίαν sπασαν ἀπὸ ^ιδῶνος μέχρι WἰγXπτου, [192] προσέτα}έ τε βουλόμενος τὸ ἀπ αὐτοb γένος μένειν τοῖς \λλοις οὐ συμφυρόμενον περιτέμνεσ]αι τt αἰδοῖα καὶ τοbτο ποιεῖν ὀγδόῃ uμέρ~ μετt τὸ γεννη]ῆναι. τὴν αἰτίαν δy τῆς περιτομῆς uμῶν ἐν \λλοις δηλώσω. [193] πυ]ομένῳ δy wβρvμῳ καὶ περὶ τοb Zσμαaλου, εἰ ζaσεται, πολυχρόνιόν τε ἀπεσaμαινεν ]εὸς καὶ μεγvλων ἐ]νῶν πατέρα. καὶ {βραμος μyν ἐπὶ τοxτοις εὐχαριστaσας τῷ ]εῷ περιτέμνεται παραχρῆμα καὶ πvντες οm παρ αὐτοb καὶ παῖς Zσμαῆλος, οr κατ ἐκείνην τὴν uμέραν τρισκαιδέκατον ἔτος ἔχοντος αὐτὸς ἐνενηκοστὸν πρὸς τοῖς ἐννέα διῆγεν. XI [194] Ὑπὸ δὴ τοbτον τὸν καιρὸν οm ^οδομῖται πλa]ει καὶ μεγέ]ει χρημvτων ὑπερφρονοbντες εgς τε ἀν]ρώπους `σαν ὑβρισταὶ καὶ πρὸς τὸ ]εῖον ἀσεβεῖς, ƒς μηκέτι μεμνῆσ]αι τῶν παρ αὐτοb γενομένων ὠφελειῶν, ε[ναί τε μισό}ενοι καὶ τtς πρὸς \λλους μιλίας ἐκτρέπεσ]αι. [195]

8 χαλεπaνας οnν ἐπὶ τοxτοις ]εὸς ἔγνω τιμωρaσασ]αι τῆς ὑπερηφανίας αὐτοoς καὶ τaν τε πόλιν αὐτὴν κατασκvpασ]αι καὶ τὴν χώραν οzτως ἀφανίσαι, ƒς μaτε φυτὸν ἔτι μaτε καρπὸν jτερον ἐ} αὐτῆς ἀναδο]ῆναι. [196] Uαbτα τοb ]εοb κρίναντος περὶ τῶν ^οδομιτῶν {βραμος ]εασvμενος τρεῖς ἀγγέλους, ἐκα]έζετο δy πρὸς τῇ δρυῒ τῇ αμβρῆ παρt τῇ ]Xρ~ τῆς αὑτοb αὐλῆς, καὶ νομίσας ε[ναι }ένους ἀναστtς cσπvσατό τε καὶ παρ αὐτῷ καταχ]έντας παρεκvλει }ενίας μεταλαβεῖν. [197] ἐπινευσvντων δy \ρτους τε προσέτα}εν εὐ]oς ἐκ σεμιδvλεως γενέσ]αι, καὶ μόσχον ]Xσας καὶ ὀπτaσας ἐκόμισεν αὐτοῖς ὑπὸ τῇ δρυῒ κατακειμένοις: οm δy δό}αν αὐτῷ παρέσχον ἐσ]ιόντων, ἔτι δy καὶ περὶ τῆς γυναικὸς ἐπυν]vνοντο, ποῖ ποτ εgη ^Vρρα. τοb δ εἰπόντος ἔνδον ε[ναι, ἥ}ειν ἔφασαν εἰς τὸ μέλλον καὶ εὑρaσειν αὐτὴν fδη μητέρα γεγενημένην. [198] τῆς δy γυναικὸς ἐπὶ τοxτῳ μειδιασvσης καὶ ἀδxνατον ε[ναι τὴν τεκνοποιίαν εἰποxσης αὐτῆς μyν ἐνενaκοντα ἔτη ἐχοxσης τοb δ ἀνδρὸς Sκατόν, οὐκέτι κατέσχον λαν]vνοντες ἀλλ ἐμaνυσαν Sαυτοoς xντας ἀγγέλους τοb ]εοb, καὶ iτι πεμφ]είη μyν εlς σημανῶν περὶ τοb παιδός, οm δxο δy ^οδομίτας καταστρεpόμενοι. [199]

9 Uαbτ ἀκοxσας {βραμος fλγησεν ἐπὶ τοῖς ^οδομίταις καὶ τὸν ]εὸν ἀναστtς mκέτευσε παρακαλῶν, μὴ τοoς δικαίους καὶ ἀγα]οoς συναπολλxναι τοῖς πονηροῖς. τοb δy ]εοb φaσαντος μηδένα ε[ναι τῶν ^οδομιτῶν ἀγα]όν, εἰ γtρ ἐν αὐτοῖς δέκα ε[εν συγχωρεῖν sπασι τὴν ἐπὶ τοῖς ἁμαρτaμασι τιμωρίαν, μyν {βραμος uσxχασεν: [200] οm δy \γγελοι παρεγένοντο εἰς τὴν τῶν ^οδομιτῶν πόλιν, καὶ Λῶτος αὐτοoς ἐπὶ }ενίαν παρεκvλει: λίαν γtρ `ν περὶ τοoς }ένους φιλvν]ρωπος καὶ μα]ητὴς τῆς wβρvμου χρηστότητος. οm δy ^οδομῖται ]εασvμενοι τοoς νεανίσκους εὐπρεπεστvτους τῇ xpει διαφέροντας καὶ παρt Λώτῳ καταχ]έντας ἐπὶ βίαν καὶ zβριν αὐτῶν τῆς ὥρας ἐτρvπησαν. [201] τοb δy Λώτου παραινοbντος σωφρονεῖν καὶ μὴ χωρεῖν ἐπ αἰσχxνῃ τῶν }ένων, ἀλλ ἔχειν αἰδῶ τῆς παρ αὐτῷ καταγωγῆς, εἰ δy ἔχουσιν ἀκρατῶς, τtς ]υγατέρας αὐτοb ὑπyρ ἐκείνων ταῖς ἐπι]υμίαις αὐτῶν λέγοντος παρέ}ειν, οὐδ οzτως ἐπείσ]ησαν. [202] Ὁ ]εὸς οnν ἀγανακτaσας αὐτῶν ἐπὶ τοῖς τολμaμασι τοoς μyν cμαxρωσεν, ƒς μὴ δυνη]ῆναι τὴν εgσοδον τὴν εἰς τὴν οἰκίαν εὑρεῖν, ^οδομιτῶν δy κατέκρινε πvνδημον xλε]ρον. Λῶτος δy τοb ]εοb

10 τὴν μέλλουσαν ἀπώλειαν τῶν ^οδομιτῶν αὐτῷ φρvσαντος ἀπαλλvσσεται τaν τε γυναῖκα καὶ τtς ]υγατέρας, δxο δy `σαν ἔτι παρ]ένοι, ἀναλαβών: οm γtρ μνηστῆρες περιεφρόνησαν τῆς ἐ}όδου εὐa]ειαν ἐπικαλοbντες τοῖς ὑπὸ τοb Λώτου λεγομένοις. [203] καὶ ]εὸς ἐνσκaπτει βέλος εἰς τὴν πόλιν καὶ σoν τοῖς οἰκaτορσιν κατεπίμπρα τὴν γῆν μοί~ πυρώσει ἀφανίζων, ὥς μοι καὶ πρότερον λέλεκται τὸν Zουδαϊκὸν ἀναγρvφοντι πόλεμον. u δy Λώτου γυνὴ παρt τὴν ἀναχώρησιν συνεχῶς εἰς τὴν πόλιν ἀναστρεφομένη καὶ πολυπραγμονοbσα τt περὶ αὐτὴν ἀπηγορευκότος τοb ]εοb τοbτο μὴ ποιεῖν εἰς στaλην ἁλῶν μετέβαλεν: mστόρησα δ αὐτaν, ἔτι γtρ καὶ νbν διαμένει. [204] διαφεxγει δ αὐτὸς μετt τῶν ]υγατέρων εἰς βραχx τι χωρίον κατασχὼν περιγραφyν ὑπὸ τοb πυρός: Ζωὼρ ἔτι καὶ νbν λέγεται: καλοbσι γtρ οzτως Ἑβραῖοι τὸ ὀλίγον. ἐνταb]α τοίνυν ὑπό τε ἀν]ρώπων ἐρημίας καὶ τροφῆς ἀπορίας ταλαιπώρως διῆγεν. [205] Wm δy παρ]ένοι πkν cφανίσ]αι τὸ ἀν]ρώπινον ὑπολαβοbσαι τῷ πατρὶ πλησιvζουσι προνοaσασαι λα]εῖν: ἐποίουν δy τοbτο ὑπyρ τοb μὴ τὸ γένος ἐκλιπεῖν. γίνονται δy παῖδες ὑπὸ μyν τῆς πρεσβυτέρας ώαβος: εgποι δ \ν τις ἀπὸ πατρός. Ἄμμανον δ u νεωτέρα ποιεῖται: γένους υmὸν

11 ἀποσημαίνει τὸ xνομα. [206] καὶ κτίζει δ αὐτῶν μyν ωαβίτας μέγιστον xντας καὶ νbν ἔ]νος, eμμανίτας δy jτερος: ^υρίας τῆς κοίλης ἐστὶν ἀμφότερα. καὶ Λώτῳ μyν τοιαxτην συνέβη τὴν ἐκ ^οδομιτῶν ἀναχώρησιν γενέσ]αι.

Isocrate Sulla pace. [28] Εμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιθυμεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν

Isocrate Sulla pace. [28] Εμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιθυμεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν Isocrate Sulla pace [28] Εμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιθυμεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν ἄλλων, οὐκ εἰδέναι δὲ τὰς πράξεις τὰς ἐπὶ ταῦτα φερούσας, ἀλλὰ ταῖς δόξαις διαφέρειν ἀλλήλων οἱ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

De sanctis martyribus

De sanctis martyribus De sanctis martyribus Ἀπελθόντος τοῦ ἐπισκόπου μαρτύρων ἡμέραν ἐν τῇ χώρᾳ ἐπιτελέσαι, ἐλέχθη ἡ ὁμιλία ἐν τῇ πόλει εἰς μάρτυρας, καὶ περὶ κατανύξεως καὶ ἐλεημοσύνης. 50.645 αʹ. Χθὲς μαρτύρων ἡμέρα, ἀλλὰ

Διαβάστε περισσότερα

-020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR

-020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR -020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR (ed. L. Cohn and S. Reiter, post R. Khazarzar) Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 6. Berlin: Reimer, 1915 (repr. De Gruyter, 1962),

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ Πρότερον µέν, ὦ βουλή, ἐνόµιζον ἐξεῖναι τῷ βουλοµένῳ, ἡσυ- 1 χίαν ἄγοντι, µήτε δίκας ἔχειν µήτε πράγµατα νυνὶ δὲ οὕτως ἀπροσδοκήτως αἰτίαις καὶ πονηροῖς συκοφάνταις

Διαβάστε περισσότερα

In sancta et magna parasceve. ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ.

In sancta et magna parasceve. ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ. In sancta et magna parasceve ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ. 50.811 Πεπλήρωται ἡμῖν λοιπὸν ὁ τῆς νηστείας ἀγὼν, ἔληξε δὲ εἰς σταυρόν ποῦ γὰρ ἐχρῆν τῆς νίκης τὸ τέλος, ἢ ἐπὶ τρόπαιον λήγειν; Τρόπαιον γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ.

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ. 530.a.1 530.a.2 530.a.3 530.a.4 530.a.5 530.a.6 530.a.7 530.a.8 530.b.1 530.b.2 530.b.3 530.b.4 530.b.5 530.b.6 530.b.7 530.b.8 530.b.9 530.b.10 530.c.1 530.c.2 530.c.3 530.c.4 530.c.5 530.c.6 530.c.7

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (Ἀπὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς μέχρι τῆς Ε Κυριακῆς τῶν νηστειῶν). Διατεταγμένη ἀκολουθία τῶν κατανυκτικῶν ἑσπερινῶν περιέχουσα ἅπαντα τὰ ὑπὸ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ΩΔΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ΩΔΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ΩΔΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΨΑΛΜΟΣ 1ος Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 519Β-D & 519D- 520Α Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΑΛΗ ΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩ ΕΓΑΛΩ ΒΑΣΙΛΙΚΩ ΩΡΩ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΑΛΗΣ ΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΩΡΑ ΡΩΤΗ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ἱερεύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΟ ΔΡΑΜΑ Τὸ δρᾶμα εἶναι καθόλου δημιούργημα τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος, Εγεννήθη δὲ καὶ ἀνεπτύχθη ἐν Ἀττικῇ ὀλίγον κατ ὀλίγον ἐκ τῶν προς

Διαβάστε περισσότερα

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος.

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. 1 Solón Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. fr. 2: εἴην δὴ τότ ἐγὼ Φολεγάνδριος ἢ Σικινήτης ἀντί γ Αθηναίου

Διαβάστε περισσότερα

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ.

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. 20-07-2014 ΕΣΕΡΙΟΣ 20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι Β Ει ει εις πο ο ολ λα α α α Μ α α α α α α Μ α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε τη η η

Διαβάστε περισσότερα

Sermo antequam iret in exsilium ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ.

Sermo antequam iret in exsilium ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ. Sermo antequam iret in exsilium ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ. 52.427 αʹ. Πολλὰ τὰ κύματα καὶ χαλεπὸν τὸ κλυδώνιον ἀλλ' οὐ δεδοίκαμεν, μὴ καταποντισθῶμεν ἐπὶ γὰρ τῆς πέτρας ἑστήκαμεν. Μαινέσθω ἡ θάλασσα,

Διαβάστε περισσότερα

Epitimia lxxiii. Ἐπιτίμια τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Epitimia lxxiii. Ἐπιτίμια τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Epitimia lxxiii Ἐπιτίμια τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. 1 Ὁ ἑκουσίως φονεύσας ἔστω ἀκοινώτητος ἔτη ʹ ποιῶν δὲ καθ' ἑκάστην ἡμέραν μετανοίας νʹ, τὸ «Κύριε ἐλέησον» σὺν τῷ «Ὁ Θεὸς, ἱλάσθητί

Διαβάστε περισσότερα

TEXTO 1 Operaciones militares

TEXTO 1 Operaciones militares TEXTO 1 Operaciones militares Mientras Alcibíades se dirige desde Samos a Caria para reunir dinero, Trasibulo marcha contra Tracia y somete Tasos. Ἀλκιβιάδης δὲ βουλόμενος μετὰ τῶν στρατιωτῶν ἀποπλεῖν

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ας δούμε πως επισημαίνονται κάποιες έννοιες στο θεόπνευστο έργο του Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος»: «Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός. Τὰ ἀπὸ χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO Índice de textos SELECCIÓN DE TEXTOS DE P.A.U. CURSO 2011-12...2 LA ÉPICA... 2 Texto 1: Homero, Ilíada I, 1-5... 2 Texto 2: La manzana de la discordia...2 Texto 3: Aquiles permite a Patroclo luchar con

Διαβάστε περισσότερα

Contra Latinos. Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν.

Contra Latinos. Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν. Contra Latinos Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν. 1.1 Ἄνδρες Ῥωμαῖοι, οἱ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης ὁρμώμενοι,ἐβουλόμην μὲν καλεῖν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ)

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ) 109 ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ) Τη Μεγάλη Τετάρτη ενθυμούμεθα την αμαρτωλή γυναίκα, που άλειψε με μύρο τα πόδια του Κυρίου (Ματθ. 26,6-16). Το γεγονός αυτό έγινε λίγο πριν από το Πάθος

Διαβάστε περισσότερα

Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ www.epicuros.gr

Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ www.epicuros.gr Αρχαία κείμενα Επικούρειας Φιλοσοφίας Επίκουρος Κύριαι Δόξαι Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ www.epicuros.gr Ο Διογένης Λαέρτιος, ιστοριογράφος των φιλοσόφων της αρχαιότητας, συνέγραψε τον 3ο

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος

Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ (Σημαίνει ταχύτερον διὰ τὴν τῆς γονυκλισίας Ἀκολουθίαν) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19.

ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Α. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ καθ αὑτούς οἱ δ Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆθος καὶ τὴν περικύκλωσιν ἁθρόαις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας ἡγοῦμαι

Διαβάστε περισσότερα