ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Πλήρη Λειτουργία και διαχείριση του ποδοσφαιρικού τµήµατος και της ποδοσφαιρικής οµάδας του Συλλόγου. 2. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2.1 Απρόσκοπτη χρήση των υποστατικών και γηπεδικών εγκαταστάσεων που σχετίζονται καθ οιονδήποτε τρόπο µε την λειτουργία και διαχείριση του Ποδοσφαιρικού Τµήµατος συµπεριλαµβανοµένων: (β) (γ) του αγωνιστικού χώρου του Αθλητικού Κέντρου Αντώνης Παπαδόπουλος (στη συνέχεια «το Αντώνης Παπαδόπουλος») το οποίο, ανήκει ιδιοκτησιακά στην εταιρεία Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος Αµµόχωστος Δηµόσια Λίµιτεδ (στη συνέχεια «η Κτηµατική Εταιρεία») των γραφείων, αποδυτηρίων και άλλων χώρων του Αντώνης Παπαδόπουλος τους οποίους χρησιµοποιεί κατά τoν χρόνο της παρούσης συµφωνίας η Ποδοσφαιρική Οµάδα και το Ποδοσφαιρικό Τµήµα. των γηπέδων και κτιριακών εγκαταστάσεων στο Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Καράς. 2.2 Άδεια χρήσης των Εµπορικών Σηµάτων και των Πνευµατικών Δικαιωµάτων του Συλλόγου σχετικά µε το όνοµα, τα χρώµατα και το σήµα του Συλλόγου. 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 3.1 Αρχική περίοδος διαχείρισης 7 χρόνων από την Ηµεροµηνία Εφαρµογής της Συµφωνίας. 3.2 Μονοµερή δικαίωµα στην Εταιρεία να επεκτείνει την περίοδο της διαχείρισης για ακόµα 3 χρόνια. 1

2 3.3 Το δικαίωµα επέκτασης θα µπορεί να εξασκηθεί: µε γραπτή ειδοποίηση 24 µηνών πριν την λήξη της Αρχικής Περιόδου Διαχείρισης, και (β) εφ όσον τηρούνται από την Εταιρεία όλοι οι όροι και οι υποχρεώσεις της δυνάµει της Συµφωνίας. 3.4 Οποιαδήποτε περαιτέρω παράταση της διαχείρισης µετά από τα 10 χρόνια θα µπορεί να γίνει µόνο µε υπογραφή νέας Συµφωνίας διαχείρισης µεταξύ της Εταιρείας και του Συλλόγου. 3.5 Η διαχείριση του Ποδοσφαιρικού Τµήµατος και η χρήση των σχετικών χώρων από την Εταιρεία θα αρχίσει µετά το τέλος της φετινής ποδοσφαιρικής χρονιάς, π.χ. την 1 Ιουνίου 2014, που θα αναφέρεται σαν Ηµεροµηνία Εφαρµογής (της Συµφωνίας). 3.6 Ο κάθε χρόνος διαχείρισης θα αρχίζει την 1 Ιουνίου ενός χρόνου και θα διαρκεί µέχρι την 31 Μαΐου του επόµενου χρόνου ("ο Χρόνος Διαχείρισης"). 3.7 Προϋποθέσεις για έναρξη της διαχείρισης θα είναι: (β) η Εταιρεία να έχει εκδώσει στον Σύλλογο προνοµιούχες µετοχές ποσοστού ίσου µε 30% των εκδοθέντων µετοχών της Εταιρείας, και η Εταιρεία να έχει εισπράξει µέχρι την ηµεροµηνία εκείνη ποσό µετοχικού κεφαλαίου ύψους τουλάχιστον ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ Η Εταιρεία θα καταβάλει ετήσια στον Σύλλογο τα πιο κάτω: 4.1 Η Εταιρεία θα καταβάλει ετήσια στον Σύλλογο τα πιο κάτω ποσά σαν ετήσια αντιπαροχή ("η Ετήσια Αντιπαροχή") για τις παραχωρήσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 2 της Συµφωνίας:- τον πρώτο Χρόνο Διαχείρισης το ποσό των δύο εκατοµµυρίων εννιακόσιων χιλιάδων ευρώ Ευρώ ( ). (β) τον δεύτερο Χρόνο Διαχείρισης το ποσό των δύο εκατοµµυρίων Ευρώ ( ) (γ) τον τρίτο Χρόνο Διαχείρισης το ποσό του ενός εκατοµµυρίου Ευρώ ( ) 2

3 (δ) (ε) κατά τον τέταρτο, πέµπτο, έκτο και έβδοµο χρόνο της Αρχικής Περιόδου Διαχείρισης το ετήσιο ποσό των Πεντακοσίων Χιλιάδων Ευρώ ( ). κατά τον όγδοο µέχρι και τον δέκατο χρόνο διαχείρισης (σε περίπτωση παράτασης της Αρχικής Περιόδου Διαχείρισης για ακόµα τρία χρόνια) το ετήσιο ποσό των Πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ ( ). 4.2 Τα πιο πάνω ετήσια ποσά θα καταβάλλονται σε τριµηνιαία βάση, µε 4 (τέσσερεις) ίσες δόσεις πληρωτέες την τελευταία ηµέρα της κάθε τριµηνίας από την Ηµεροµηνία Εφαρµογής. 4.3 ΝΟΕΙΤΑΙ ότι ο Σύλλογος υποχρεούται µέχρι να εξοφληθεί πλήρως το χρέος του, όπως αυτό θα καθορισθεί από Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο µέχρι την Ηµεροµηνία Εφαρµογής που θα ετοιµασθούν από τον Σύλλογο το συντοµότερο δυνατόν µετά την ηµεροµηνία αυτή ("το Υφιστάµενο Χρέος") όπως το ετήσιο καταβαλλόµενο από την Εταιρεία ποσό να το διαθέτει αποκλειστικά και µόνον προς εξόφληση του χρέους του εκτός από ποσό όχι µεγαλύτερο από 10% της Ετήσιας Αντιπαροχής που θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για υποστήριξη των άλλων αθλητικών τµηµάτων του Συλλόγου. 5. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ 5.1 Η Εταιρεία για την χρήση των γηπεδικών εγκαταστάσεων στο Αντώνης Παπαδόπουλος οι οποίες ανήκουν στην Κτηµατική Εταιρεία και για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει η παρούσα Συµφωνία θα καταβάλει µηνιαίως (πληρωτέα την πρώτη µέρα του κάθε µήνα µε 5µερες χάρη) σαν τέλος χρήσης και εκµετάλλευσης των γηπεδικών εγκαταστάσεων προς την Κτηµατική Εταιρεία τα πιο κάτω ποσά: (β) Κατά τα τρία πρώτα χρόνια χρήσης των εγκαταστάσεων το ποσό των κάθε µήνα, και Με την συµπλήρωση του τρίτου χρόνου χρήσης, το ποσό των κάθε µήνα. 5.2 Η υποχρέωση της Εταιρείας για την καταβολή του πιο πάνω αναφεροµένου ενοικίου και/ή τέλους χρήσεως των γηπεδικών εγκαταστάσεων θα αρχίσει από την Ηµεροµηνία Εφαρµογής και θα τερµατίζεται αυτόµατα µε τον τερµατισµό και/ή την λήξη της ισχύος της παρούσας Συµφωνίας. 3

4 6. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6.1 Η Εταιρεία θα παραχωρήσει στον Σύλλογο το 30% του µετοχικού της κεφαλαίου σε Προνοµιούχες Μετοχές που θα έχουν ιδιαίτερα δικαιώµατα ψήφου και διορισµού διοικητικών συµβούλων (3) στο Δ.Σ. της Εταιρείας. 6.2 Η Εταιρεία θα αναλάβει υποχρέωση προς τον Σύλλογο να µην επιτρέψει την παραχώρηση ποσοστού πάνω από 15% σε οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό. 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 7.1 Η Εταιρεία συµφωνά, αποδέχεται και αναλαµβάνει την υποχρέωση όπως µη αποκτήσει µετοχές ή συµφέροντα σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία και/ή νοµικό πρόσωπο είτε που έχει σχέση µε το ποδόσφαιρο και/ή µε ποδοσφαιρικό σωµατείο της Κύπρου και γενικότερα οποιουδήποτε αθλήµατος είτε σε άλλη εταιρεία και/ή νοµικό πρόσωπο εκτός εάν προηγουµένως λάβει την σύµφωνο γνώµη του Συλλόγου. 7.2 Η Εταιρεία συµφωνεί και αναλαµβάνει ότι κατά οποιοδήποτε χρόνο το 1/3 του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας θα υποδεικνύεται από τον Σύλλογο και ότι, εκτός από αυτά τα άτοµα, κανένα άλλο άτοµο το οποίο θα είναι µέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου δεν θα είναι ταυτόχρονα και µέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου. 7.3 Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στον Σύλλογο για έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου τον σχετικό φάκελο κριτηρίων που θα κατατίθεται περιοδικά στην ΚΟΠ για εκπλήρωση των υποχρεωτικών κριτηρίων της ποδοσφαιρικής οµάδας. 7.4 Η Εταιρεία υποχρεούται όπως υποβάλει µέχρι το τέλος Μαΐου/Ιουνίου κάθε χρόνου στον Σύλλογο τον Προϋπολογισµό Εξόδων και Εσόδων της Ποδοσφαιρικής Οµάδας για την επόµενη περίοδο (στη συνέχεια «ο Ετήσιος Προϋπολογισµός»). 7.5 Η Εταιρεία υποχρεούται να καταρτίζει και να εφαρµόζει ισοσκελή ή πλεονασµατικό Ετήσιο Προϋπολογισµό. 4

5 7.6 Η Εταιρεία αναλαµβάνει επίσης να παρέχει κατά τη διάρκεια της Περιόδου Διαχείρισης οποιαδήποτε γραµµατειακή ή/και διαχειριστική υποστήριξη και βοήθεια ζητηθεί από τον Σύλλογο ή/και την Κτηµατική Εταιρεία. 7.7 Η Εταιρεία υποχρεούται µε δικά της έξοδα και ευθύνη να συντηρεί και να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τα υποστατικά και τις γηπεδικές εγκαταστάσεις που της παραχωρούνται. 7.8 Η Εταιρεία θα διεξάγει σώφρονα διαχείριση και τρόπο λειτουργίας του Ποδοσφαιρικού Τµήµατος έχοντας πάντοτε ως υπέρτατο στόχο την επίτευξη των σκοπών της Συµφωνίας και γενικά αναλαµβάνει να ενεργεί µέσα στα πλαίσια των σκοπών, επιδιώξεων και στόχων του Συλλόγου. 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΛΠ 8.1 Η Εταιρεία θα χρησιµοποιεί τα Εµπορικά Σήµατα και τα Πνευµατικά Δικαιώµατα του Συλλόγου στο όνοµα και σήµατα του Συλλόγου ενώ αποδέχεται την ταυτόχρονη χρήση τους από άλλα αθλητικά και πολιτιστικά τµήµατα του Συλλόγου Η Εταιρεία δεν θα µπορεί να εγγράφει νέα Εµπορικά Σήµατα ούτε να προβεί στην τροποποίηση οποιουδήποτε σήµατος µε το όνοµα κλπ του Συλλόγου αλλά θα µπορεί να ζητήσει από τον Σύλλογο να το πράξει και να της εκχωρήσει την χρήση τους. 9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΡΩΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 9.1 Κατά τη διάρκεια της ισχύος της Συµφωνίας Διαχείρισης η Εταιρεία θα έχει αποκλειστικό δικαίωµα εκπροσώπησης του Συλλόγου/ή και της Ποδοσφαιρικής Οµάδας ενώπιον της ΚΟΠ και κάθε Αρχής ή προσώπου εφ όσον το θέµα αφορά ή σχετίζεται µε το ποδοσφαιρικό τµήµα του Συλλόγου. Για τον σκοπό αυτό ο Σύλλογος θα αποστείλει οποιαδήποτε αναγκαία επιστολή στην ΚΟΠ και θα εκδώσει και τις απαιτούµενες εξουσιοδοτήσεις ώστε η Εταιρεία να εξασκεί την αντιπροσώπευση αυτών και συναφή εργασίες. 5

6 9.2 Όπου το θέµα είναι τέτοιας φύσεως που αφορά και άλλα τµήµατα του Συλλόγου µαζί µε το ποδοσφαιρικό τότε θα εκπροσωπούνται τόσο ο Σύλλογος όσο και η Εταιρεία, µε την τελευταία να έχει το αποκλειστικό δικαίωµα λόγου και απόφασης εφ όσον το θέµα αφορά ή σχετίζεται ή καθ οιονδήποτε τρόπο επηρεάζει το ποδοσφαιρικό τµήµα του Συλλόγου ή/και την Ποδοσφαιρική Οµάδα. 9.3 Ο Σύλλογος υποχρεούται να κοινοποιεί και/ή να γνωστοποιεί άµεσα στην Εταιρεία οποιαδήποτε πρόσκληση για συµµετοχή σε ραδιοφωνική και/ή τηλεοπτική συζήτηση και/η εµφάνιση ως επίσης και κάθε πρόσκληση για συµµετοχή της σε οποιαδήποτε αθλητική, κοινωνική ή άλλη εκδήλωση που έχει σχέση µε το ποδόσφαιρο. 9.4 Το πρόσωπο και/ή τα πρόσωπα τα οποία θα συµµετέχουν στις διάφορες συζητήσεις και/ή συνεντεύξεις και/ή εκδηλώσεις και/ή συνελεύσεις θα καθορίζονται από την Εταιρεία εκτός εάν λόγω προνοιών των κανονισµών και/ή του καταστατικού της Κυπριακής Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου και του Συλλόγου η δυνατότητα για την εκπροσώπηση καθορίζεται ρητά για συγκεκριµένα άτοµα ή ιδιότητες ατόµων. 10. ΕΣΟΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ ΚΛΠ 10.1 Η Εταιρεία θα καρπούται ολα τα έσοδα από εισιτήρια αγώνων και την εκµετάλλευση των πνευµατικών δικαιωµάτων του Συλλόγου σχετικά µε τους Ποδοσφαιρικούς αγώνες της ποδοσφαιρικής Οµάδας, συµπεριλαµβανοµένων των τηλεοπτικών και διαφηµιστικών Η Εταιρεία θα καρπούται επίσης τα έσοδα από την ενοικίαση προς τρίτους, άλλων χώρων του Σταδίου που παραχωρούνται µε τη Συµφωνία Διαχείρισης συµπεριλαµβανοµένων των κυλικείων και του νυν καταστήµατος αναµνηστικών δώρων Η Εταιρεία αναγνωρίζει όµως ότι µερικά από τα πιο πάνω έσοδα έχουν ήδη εκχωρηθεί σε τρίτους, π.χ. τηλεοπτικά δικαιώµατα µε LTV. Τα έσοδα αυτά θα παραµείνουν εκχωρηµένα ή/και θα συνεχίσουν να εισπράττονται από τον Σύλλογο. 11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6

7 11.1 Κατά τη διάρκεια εφαρµογής της Συµφωνίας Διαχείρισης οποιοδήποτε συµβόλαιο είχε υπογραφεί µεταξύ του Συλλόγου και ποδοσφαιριστών ή προπονητών του θα εκχωρείται ή άλλως µεταβιβάζεται στην Εταιρεία από τον Σύλλογο όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εν λόγω συµβόλαια Για οποιοδήποτε συµβόλαιο και/ή συµφωνία και/ή οποιαδήποτε άλλη δέσµευση ή ανάληψη ευθύνης από τον Σύλλογο που έχει σχέση και/ή αφορά το Ποδοσφαιρικό Τµήµα, τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, το γήπεδο και τις γηπεδικές εγκαταστάσεις όπου διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες θα πρέπει να εξασφαλίζεται προηγουµένως η σύµφωνη γνώµη και/ή έγκριση της Εταιρείας Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στη δύναµη του Συλλόγου κατά το χρόνο της υπογραφής της Συµφωνίας Διαχείρισης όσο και εκείνοι οι οποίοι τυχόν θα αποκτηθούν εις το µέλλον παραµένουν περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου είτε η Συµφωνία θα ευρίσκεται σε ισχύ είτε τερµατισθεί Καθ όλη την διάρκεια της Συµφωνίας Διαχείρισης η Εταιρεία υποχρεούται πριν απολύσει, τερµατίσει τις υπηρεσίες ή αποδεσµεύσει οιονδήποτε ποδοσφαιριστή, προπονητή ή υπάλληλο και σε περίπτωση που τίθεται θέµα αποζηµιώσεων, να αποζηµιώσει πλήρως ή να συµφωνήσει την πλήρη αποζηµίωση αυτού, και/ή να καταρτίσει σχετική σύµβαση µε τον Σύλλογο ούτως ώστε αυτός να µην έχει οποιαδήποτε υποχρέωση και/ή ευθύνη Όλα τα έσοδα και τα έξοδα που σχετίζονται µε τη πώληση και αγορά ποδοσφαιριστών θα τα καρπούται και θα τα επιβαρύνεται η Εταιρεία ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές παραµένουν πάντοτε περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου Κατά τη διάρκεια της ισχύος της Συµφωνίας Διαχείρισης ο Σύλλογος υποχρεούται, να υπογράφει κάθε έγγραφο και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που ήθελε ζητηθεί από την Εταιρεία σχετικά µε οποιοδήποτε ζήτηµα σχετίζεται µε το Ποδοσφαιρικό Τµήµα και/ή την εκµετάλλευση και διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων για τους οποίους έχει χρήση η Εταιρεία Ο Σύλλογος κατά την διάρκεια της Συµφωνίας Διαχείρισης υποχρεούται να κοινοποιεί οποιοδήποτε έγγραφο, δηµοσίευση, εγκύκλιο, κανονισµούς, ανακοίνωση και επιστολή που έχει 7

8 σχέση και/ή αφορά τα ποδοσφαιρικά τµήµατα και το ποδόσφαιρο προς την Εταιρεία το αργότερο µέσα σε 24 ώρες από την στιγµή που την παραλαµβάνει ή περιέρχεται σε γνώση του Ο Σύλλογος υποχρεούται να διορίζει ως εκπρόσωπο της στο Διοικητικό Συµβούλιο της Κυπριακής Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου το πρόσωπο το οποίο θα της υποδεικνύει η Εταιρεία, και για τον σκοπό αυτό θα υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο και/ή έντυπο. Ο Σύλλογος επίσης υποχρεούται για κάθε θέµα και/ή ζήτηµα το οποίο αφορά την θέση και/ή σχέσεις µε την Κυπριακή Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου, τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού, τα σωµατεία της Κυπριακής Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου, το Διοικητικό Συµβούλιο της Κυπριακής Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου και των διοικητικών συµβουλίων των ανηκόντων στην ΚΟΠ σωµατείων, να εξασφαλίζει την σύµφωνη γνώµη της Εταιρείας για την ακολουθητέα γραµµή, πολιτική και πρακτική στα θέµατα της Ποδοσφαιρικής Οµάδας Ο Σύλλογος συµφωνά, δηλώνει και αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία αλλά κι οποιοδήποτε άτοµο ή πρόσωπο που θα ενεργεί εκ µέρους του και/ή για λογαριασµό του για θέµατα του Ποδοσφαιρικού Τµήµατος, θα τον δεσµεύει για όλα τα θέµατα και ζητήµατα που αφορούν το Ποδοσφαιρικό Τµήµα, όλες δε οι πράξεις και/ή παραλείψεις τόσο της Εταιρείας ως επίσης και τυχόν εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων της σχετικά µε την Ποδοσφαιρική Οµάδα αναγνωρίζονται ως γενόµενες από τον Σύλλογο Η Εταιρεία θα υποχρεούται να αποζηµιώσει τον Σύλλογο για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις της Εταιρείας που θα κληθεί ο Σύλλογος να καταβάλει οιονδήποτε ποσό ή υποστεί οποιαδήποτε υλική ζηµιά Η Εταιρεία θα έχει υποχρέωση να καλύπτει και να αποζηµιώνει πλήρως τον Σύλλογο στην περίπτωση που ο Σύλλογος κληθεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό συνεπεία υποχρεώσεων και/ή δεσµεύσεων που τυχόν θα αναλάβει η Εταιρεία, ή ο Σύλλογος κατόπιν οδηγιών ή µε την έγκριση της Εταιρείας. Για τον σκοπό αυτό η Εταιρεία υποχρεούται όπου χρειάζεται να υπογράφει εγγυητικές συµφωνίες και/ή συµφωνίες κάλυψης των υποχρεώσεων και/ή δεσµεύσεων που θα αναλαµβάνονται από τον Σύλλογο, συµπεριλαµβανοµένης της εγγύησης κάθε συµβολαίου που τυχόν υπογράψει ο Σύλλογος Η Εταιρεία, δηλώνει και διακηρύττει ότι θα εφαρµόζει και τηρεί κατά γράµµα τους κανονισµούς ποδοσφαίρου της FIFA και UEFA, το καταστατικό και κανονισµούς της 8

9 Κυπριακής Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου, τους Νόµους του ΚΟΑ και της Κυπριακής Δηµοκρατίας και ότι δεσµεύεται πλήρως απ αυτά θα εφαρµόζει δε, θα αποδέχεται και δεσµεύεται απ όλες τις αποφάσεις FIFA, UEFA, ΚΟΠ και ΚΟΑ εκεί που επηρεάζουν και/ή άπτονται µε οποιονδήποτε τρόπο τις ρυθµίσεις, διαδικασίες και εφαρµογή της Συµφωνίας Διαχείρισης Εάν κατά την διάρκεια που εφαρµόζεται η Συµφωνία Διαχείρισης τροποποιηθεί το νοµικό ή άλλως πως καθεστώς που διέπει σήµερα τα του ποδοσφαίρου εις την Κύπρο, ο Σύλλογος και η Εταιρεία υποχρεούνται να τροποποιήσουν την συµφωνία ούτως ώστε να συνάδει µε το νέο νοµικό ή άλλως πως καθεστώς Ο Σύλλογος αναλαµβάνει να παραχωρεί στην Εταιρεία οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή των ακαδηµιών του Συλλόγου επιδείξει η Εταιρεία για συµµετοχή στην Ποδοσφαιρική Οµάδα χωρίς καµία επιπρόσθετη επιβάρυνση της Εταιρείας Ο Σύλλογος υποχρεούται εκεί που χρειάζεται και η απόφαση του Διοικητικού του Συµβουλίου, για να τεθεί σε εφαρµογή οποιαδήποτε απόφαση της Εταιρείας δυνάµει της παρούσας να µεριµνά έτσι ώστε να λαµβάνεται χωρίς καθυστέρηση η σχετική απόφαση. ΝΟΕΙΤΑΙ ότι σε περίπτωση που το διοικητικό συµβούλιο του Συλλόγου αρνηθεί και/ή αµελήσει να λάβει οποιαδήποτε απόφαση που απαιτείται να ληφθεί ως προνοείται εις την παρούσα τότε η Εταιρεία θα έχει το δικαίωµα να τερµατίσει µονοµερώς την Συµφωνία Διαχείρισης αφού δοθεί η προειδοποίηση που θα προνοείται στην Συµφωνία Διαχείρισης Η Εταιρεία αναλαµβάνει µέσω των µελών της, την υποχρέωση όπως στο Καταστατικό και Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας περιληφθούν τέτοιες πρόνοιες και κανονισµοί έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης και πιστή εφαρµογή των προνοιών της Συµφωνίας Διαχείρισης. ΝΟΕΙΤΑΙ ότι εκεί που απαιτούνται ειδικές αποφάσεις και/ή ειδικά ψηφίσµατα από τα αρµόδια όργανα της Εταιρείας για να καταστεί δυνατή η πλήρης και πιστή εφαρµογή της Συµφωνίας Διαχείρισης, θα γίνει µέριµνα να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις και ειδικά ψηφίσµατα από τα αρµόδια όργανα της Εταιρείας. 9

10 11.17 Ο Σύλλογος αναλαµβάνει να προβεί στα δέοντα ώστε να ενηµερώσει και εξασφαλίσει από την Κτηµατική Εταιρεία την άδεια και/ή συγκατάθεση της για την παραχώρηση χρήσης και/ή εκµετάλλευσης των γηπεδικών και άλλων εγκαταστάσεων του σταδίου Αντώνης Παπαδόπουλος που θα αναφέρονται στην Συµφωνία Διαχείρισης. 12. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 12.1 Τα Συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν ότι για τα θέµατα που αναφέρονται πιο κάτω η Εταιρεία θα πρέπει να λαµβάνει την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του Συλλόγου Τυχόν παράβαση των προνοιών αυτών από την Εταιρεία θα δίνει αυτόµατα στον Σύλλογο δικαίωµα µονοµερούς τερµατισµού της Συµφωνίας Διαχείρισης Τα Ειδικά Θέµατα περιλαµβάνουν (β) (γ) (δ) (ε) την αλλαγή των χρωµάτων των αγωνιστικών στολών της Ποδοσφαιρικής Οµάδας τα οποία είναι κυρίως µπλε-άσπρο και µαύρο. την χρήση άλλου σήµατος για την οµάδα εκτός του Φοίνικα. την τροποποίηση του ονόµατος της Ποδοσφαιρικής Οµάδας. την αλλαγή του ονόµατος του σταδίου. την αλλαγή της Έδρας της Ποδοσφαιρικής Οµάδας. 13. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς τερµατισµού της Συµφωνίας Διαχείρισης κατά την Αρχική Περίοδο Διαχείρισης ή τυχόν ανανέωση αυτής σε κάθε µία από τις πιο κάτω περιπτώσεις ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ότι προτού εξασκηθεί τέτοιο δικαίωµα µονοµερούς τερµατισµού για την περίπτωση (γ) µόνο ο Σύλλογος θα δώσει στην Εταιρεία τρίµηνη προειδοποίηση (στη συνέχεια «η Προειδοποίηση Μονοµερούς Τερµατισµούς»): Σε περίπτωση που η Ποδοσφαιρική Οµάδα υποβιβασθεί σε κατώτερη από την Πρώτη Κατηγορία του πρωταθλήµατος που διοργανώνει η ΚΟΠ ή από την ανώτερη κατηγορία 10

11 οποιουδήποτε παγκύπριου πρωταθλήµατος τυχόν διοργανώνεται από οποιοδήποτε άλλο οργανισµό ποδοσφαίρου. (β) (γ) (δ) (ε) Σε περίπτωση που η Ποδοσφαιρική Οµάδα του Συλλόγου τιµωρηθεί από το αρµόδιο όργανο της ΚΟΠ ή της UEFA ή της FIFA σε αφαίρεση βαθµών λόγω µη εκπλήρωσης των σχετικών κριτηρίων που τέθηκαν για λειτουργία ποδοσφαιρικής οµάδας πρώτης κατηγορίας, εκτός αν αυτή η µη εκπλήρωση κριτηρίων είναι λόγω Υφιστάµενου Χρέους. Σε περίπτωση µη καταβολής από την Εταιρεία του ετήσιου ποσού αντιπαροχής (όπως θα προνοείται στην Συµφωνία Διαχείρισης) για οποιαδήποτε χρονιά κατά τη διάρκεια της Περιόδου Διαχείρισης. Σε περίπτωση παραβίασης από την Εταιρεία του Άρθρου της Συµφωνίας Διαχείρισης σχετικά µε τα Ειδικά Θέµατα. Σε περίπτωση διορισµού εκκαθαριστού ή πτώχευσης ή διάλυσης της Εταιρείας. 14. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 14.1 Εκτός αν άλλως προνοείται ανωτέρω οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη δικαιούται να τερµατίσει την Συµφωνία Διαχείρισης σε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε των όρων αυτής κατόπιν τρίµηνης γραπτής προειδοποίησης και νοουµένου ότι κατά την λήξη της περιόδου ειδοποίησης δεν αρθεί, αν δύναται να αρθεί η συγκεκριµένη παράβαση Σε οποιαδήποτε περίπτωση τερµατισµού της Συµφωνίας Διαχείρισης το αναίτιο µέρος δύναται να ζητήσει πέρα των όσων ρητώς προνοούνται ανωτέρω και νόµιµες αποζηµιώσεις Σε περίπτωση τερµατισµού της Συµφωνίας Διαχείρισης όλα τα δικαιώµατα του Συλλόγου σχετικά µε το Ποδοσφαιρικό Τµήµα ή/και την Ποδοσφαιρική Οµάδα ή άλλως πως θα παραµείνουν ως είχαν κατά το χρόνο υπογραφής της Συµφωνίας Διαχείρισης. 15. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Η Συµφωνία Διαχείρισης δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συµφωνίας αµφοτέρων των Συµβαλλόµενων Μερών. 11

12 * 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΤΟ ΠΑΡΟN ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Πληροφοριακού Μνημονίου/Πρόσκλησης για Εγγραφή πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΣΚΟΠOΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕIΑ... 4 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιρική ΑΕ Υποχρεώσεις-Φορολογία-Νοµικό Καθεστώς- Αδειοδότηση

Ποδοσφαιρική ΑΕ Υποχρεώσεις-Φορολογία-Νοµικό Καθεστώς- Αδειοδότηση Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Ποδοσφαιρική ΑΕ Υποχρεώσεις-Φορολογία-Νοµικό Καθεστώς- Αδειοδότηση Σπουδαστές: Ανωγειανάκη Αργυρώ Καµπαναράκη Καλλιόπη Τσιριγωτάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο ΣΙΣΛΟ ΑΡΘΡΟΤ - ΘΕΜΑ ελ. 1 Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού 3 Αθλητισμού...... 2 Ερμηνεία Ορισμοί... 3 3 Έδρα... 4 4 Διεθνή...

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό Χοιροκοιτία 9 Ιουνίου 2013 Η (ΚΥ.Σ.Ο.) τροποποιεί εξολοκλήρου το καταστατικό της όπως πιο κάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΚΟΠΟΙ - ΠΟΡΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ημερ. Προκήρυξης : 03 Σεπτεμβρίου 2015 Ημερ. Λήξης : 25 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Εγγραφής: Τ.Σ. 3257 www: cytapensionfund.org e-mail: tshy@cyta.com.cy Οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΗΣ VELISTER LTD 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 102(Ι)/2013 102(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I) του 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ. Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ. Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Άρθρο Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ... 3 I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων Έκδοση 2012 Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων Έκδοση 2012 Ε.Π.Ο. 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ ΑΡΘΡΟ 1 A. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Οι πιο κάτω όµιλοι 1. Όµιλος Γκολφ Τσάδας (γνωστός και ως Τσάδα Γκολφ Κλαµπ) 2. Όµιλος Γκολφ Παλάιπαφος (γνωστός και ως Σίκρετ Βάλεϋ Γκολφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ. Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ. Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Άρθρο Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ... 3 I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 1/27 ΕΚΔΟΣΗ 2015-1 21/07/2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001)

Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001) Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001) Προοίµιο Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΣΧΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Λ.Ι.Κ.Ο.Κ) CYPRUS HISTORIC & CLASSIC MOTOR CLUB (C.H.C.M.C.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΣΧΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Λ.Ι.Κ.Ο.Κ) CYPRUS HISTORIC & CLASSIC MOTOR CLUB (C.H.C.M.C.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΣΧΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Λ.Ι.Κ.Ο.Κ) CYPRUS HISTORIC & CLASSIC MOTOR CLUB (C.H.C.M.C.) Οδός Λεωνίδα Χριστοδούλου αρ. 16, Τ. Κ. 3020 / Ταχ. κιβ. 56530, Τ. Τ. 3308 Λεμεσος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 106(Ι) του 2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟΣ

Αριθµός 106(Ι) του 2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4259, 19.11.2010 Ν. 106(Ι)/2010 Ο περί των Συµβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόµος του 2010 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Επισύναψη Α O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α 1. Οι κανονισμοί που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ... 4 I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΟΡΙΣΜΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.

ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 16/2015 Μίσθωση Υπηρεσιών Λειτουργού Λογιστικών Εργασιών ΤΕΥΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.0 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - «Οδηγία 2002/92/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Αρ. 4887, 14.8.2015 Αριθμός 276 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ζ), 41(10) (11) και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 1. Η επωνυμία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΞΟΤΗΣ

IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΞΟΤΗΣ Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 IΔIΩΤIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIOΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ME ΕΓΓΥΗΣΗ IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΞΟΤΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ:.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ:. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ:. Στην. (τόπος υπογραφής) σήμερα στις.. (ημερομηνία υπογραφής) του έτους.., ημέρα και στο συμβολαιογραφείο μου που

Διαβάστε περισσότερα