ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες πρέπει να αποκτηθούν από τους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης - µαθητείας στα δύο έτη των σπουδών τους και η κατ έτος χρονική ταξινόµησή τους σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών της ειδικότητάς Το παρόν σχέδιο προδιαγραφών αποτελεί αρχική προσέγγιση για την πρακτική µαθητεία των µαθητών. Το τελικό περιεχόµενό του θα προκύψει από τη συνεργασία των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµ- µα και των επαγγελµατικών τους οργανώσεων µε βάση και τις σχετικές τους προτάσεις. Οι χώροι µαθητείας διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Το περιεχόµενο (οι τοµείς δραστηριοτήτων / µαθησιακοί στόχοι) είναι κοινό για όλες τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση στην οποία πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση είναι αυτή η οποία καθορίζει τη χρονική σειρά και διάρκεια καθώς και τον τόπο εκπαίδευσης στον οποίο θα υλοποιείται η κάθε δραστηριότητα. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Τεχνίτης Εργαλειοµηχανών είναι ένας ειδικευµένος τεχνίτης ικανός να εκτελεί αυτόνοµα, υπεύθυνα και εµπρόθεσµα εργασίες που απαιτούνται κατά την κατασκευή και επεξεργασία στοιχείων µηχανών και διαφόρων αντικειµένων µε τη χρήση εργαλείων του εφαρµοστηρίου και κυρίως µε το χειρισµό διαφόρων εργαλειοµηχανών, είτε συµβατικών, είτε αριθµητικού ελέγχου - κυρίως τόρνου και φρέζας. Ο τεχνίτης εργαλειοµηχανών, µε βάση τις τεχνικές και γενικές οδηγίες, την ορθολογική χρησιµοποίηση των εργαλείων και των µηχανών, τους κανονισµούς και τις προδιαγραφές ασφαλείας: εξασφαλίζει την τήρηση των επιµέρους και συνολικών προδιαγραφών και τεχνικών οδηγιών λειτουργίας και ασφαλείας των εργαλειοµηχανών, επιλέγει και φροντίζει τον απαραίτητο εξοπλισµό σε συσκευές, όργανα, εργαλεία και υλικά για την επιτυχή απόδοση των εργαλειοµηχανών, χρησιµοποιεί και εφαρµόζει συστηµατικά τα µέσα και µέτρα ατοµικής προστασίας και υγιεινής που επιβάλλει η ισχύουσα νοµοθεσία, εκτελεί σύµφωνα µε τα σχέδια και τις γενικές ή/και ειδικές τεχνικές οδηγίες τις εργασίες που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη διαµόρφωση των προς κατεργασία αντικειµένων, συµµετέχει στην κοστολόγηση των εργασιών που εκτελεί. Ο τεχνίτης εργαλειοµηχανών: έχει γνώσεις: των βασικών στοιχείων τεχνολογίας υλικών (είδη, τυποποίηση, θερµικές κατεργασίες και χρήσεις µετάλλων και πλαστικών), µηχανολογικού σχεδίου (όψεις, τοµές, διαστάσεις, ανοχές, σύµβολα) µεµονωµένων κοµµατιών και συναρµολογούµενων συνόλων, µηχανολογίας και µηχανουργικής τεχνολογίας (στοιχεία µηχανών, εργαλεία, όργανα, συσκευές και µηχανήµατα για εργασίες εφαρµοστηρίου), µετρολογίας και ποιοτικού ελέγχου (µετρητικά όργανα µηκών, µορφής και ποιότητας επιφανείας), ηλεκτρολογίας (ηλεκτρικά κυκλώµατα, όργανα µέτρησης, κινητήρες, αυτοµατισµοί), ευκλείδειας και αναλυτικής γεωµετρίας και τριγωνοµετρίας, χειρισµού Η/Υ (ιδιαίτερα ορολογίας και προγραµµάτων προσοµοίωσης και σχεδίασης), και στο βαθµό που είναι απαραίτητες για τη σύνταξη των προγραµµάτων ψηφιακής καθοδήγησης, των εργσαλειοµηχανών, γεωµετρίας και τριγωνοµετρίας, αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο κατανόησης τεχνικών κειµένων (ιδιαίτερα ορολογίας Η/Υ και προγραµµάτων προσοµοίωσης), και κατέχει πλήρεις γνώσεις: εκπόνησης προγραµµάτων ψηφιακής καθοδήγησης εργαλειοµηχανών CNC, της δοµής (βασικά µέρη, µετάδοση κίνησης, αισθητήρες, κινητήρες), της λειτουργίας (είδη κατεργασιών, συνθήκες κοπής, εργαλεία, συγκράτηση τεµαχίων, απόβλητα, υγρά κοπής), του χειρισµού και της συντήρησης, συµβατικών και ψηφιακής καθοδήγησης εργαλειοµηχανών. Ο τεχνίτης εργαλειοµηχανών µπορεί να εργασθεί: 2

3 σε βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες παραγωγής µεταλλικών αντικειµένων, σε τεχνικές εταιρείες µηχανολογικών έργων και εγκαταστάσεων, ως τεχνίτης συντήρησης και επισκευής µηχανολογικού εξοπλισµού, ως αυτοαπασχολούµενος µηχανουργός,ως τεχνίτης µεταλλικών κατασκευών. 3

4 ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα. ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Γνωστικό αντικείµενο: Μηχανουργικά Υλικά και βασικές µηχανουργικές κατεργασίες Κατονοµάζουν τα κυριότερα µηχανουργικά υλικά (µέταλλα και κράµατα) και αναφέρουν τις φυσικές, χηµικές, µηχανικές και τεχνολογικές (ως προς την συµπεριφορά τους στις διάφορες κατεργασίες) τους ιδιότητες. Κατονοµάζουν, ταξινοµούν και αναγνωρίζουν τις µορφές των µηχανουργικών υλικών που συναντούνται στο εµπόριο (λαµαρίνες, ράβδοι, µορφοδοκοί κ.ά.). Κατονοµάζουν, ταξινοµούν και αναγνωρίζουν τα διάφορα τυποποιηµένα στοιχεία µηχανών και εξηγούν τη χρηστικότητα Κατονοµάζουν, ταξινοµούν περιγράφουν και αναφέρουν τις χρήσεις των διάφορων εργαλείων χειρός, µηχανηµάτων και συσκευών για απλές εργασίες κοπής και διαµόρφωσης µετάλλων εν ψυχρώ. Κατονοµάζουν τις µηχανικές µεθόδους σύνδεσης µεταλλικών κοµµατιών, αναφέρουν τις χρησιµοποιούµενες - κατά περίπτωση - συσκευές, εργαλεία και υλικά και περιγράφουν τη διαδικασία εκτέλεσής Επιλέγουν και χρησιµοποιούν τα κατάλληλα κατά περίπτωση εργαλεία χειρός και εκτελούν απλές εργασίες: αφαίρεσης υλικού και κοπής (µε κοπίδια, κόφτες, πριόνια και ψαλίδια), διάτρησης (µε τρυπάνια και γλύφανα), διαµόρφωσης επιφανειών (µε σφυριά, λίµες και ξύστρες), εσωτερικής και εξωτερικής σπειροτόµησης (µε κολαούζα και φιλιέρες αντίστοιχα), σύνδεσης (µε κοχλίες και ήλους). Επιλέγουν και χρησιµοποιούν τα κατάλληλα κατά περίπτωση εργαλεία και µηχανήµατα και εκτελούν εργασίες: κοπής (µε µηχανικά και ηλεκτρικά ψαλίδια), διάτρησης (µε ηλεκτρικό φορητό δράπανο), κάµψης (µε στράντζα, κύλινδρο και κορδονιέρα). Χρησιµοποιούν τα όργανα µετρήσεων και ελέγχου και αξιολογούν την ποιότητα των κατασκευών Λαµβάνουν όλα τα µέτρα που αφορούν στην ατοµικής τους προστασία. Οργανώνουν σωστά και δια- µορφώνουν εργονοµικά τους χώρος εργασίας Εργάζονται αυτόνοµα σε εργασίες κατασκευών απλών µηχανισµών και εξαρτηµάτων και στοιχείων µηχανών, αναλαµβάνοντας την ευθύνη για την έγκαιρη και αξιόπιστη ολοκλήρωση των εργασιών που αναλαµβάνουν. Συνεργάζονται αρµονικά µε τους τεχνικούς ανώτερης βαθµίδας, καθώς και µε τους συναδέλφους τους, λειτουργώντας ως µέλη οµάδας. Αναφέρουν τα µέτρα ασφαλείας και τα µέσα ατοµικής προστασίας που πρέπει να λαµβάνονται κατά την εκτέλεση των παραπάνω µηχανουργικών εργασιών. Αναφέρουν και κατατάσσουν τα διάφορα όργανα µέτρησης µηκών, γωνιών και ελέγχου µορφής, ανοχών και ποιότητας επιφανείας. 4

5 Σηµείωση: Για τη χρήση οργάνων ελέγχου ανοχών και ποιότητας επιφανείας οι καταρτιζόµενοι να ενηµερώνονται αναλυτικά κατά την εξάσκησή τους σε κατεργασίες µε εργαλειοµηχανές σε κατασκευές που α- παιτούν τέτοιους ελέγχους. Γνωστικό αντικείµενο: Εργασίες διάτρησης - χρήση δραπάνου Κατονοµάζουν και διακρίνουν τα είδη των δραπάνων, περιγράφουν την κατασκευαστική τους διαµόρφωση και τη λειτουργία Ορίζουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κατεργασίας (ταχύτητα κοπής και πρόωση). Αναφέρουν τα είδη, τα χαρακτηριστικά στοιχεία, τα υλικά κατασκευής και την τυποποίηση των τρυπανιών. Περιγράφουν τη διαδικασία διάτρησης και αναφέρουν τους βασικούς κανόνες για την ορθή εκτέλεσή της. Αναφέρουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας και τα µέσα ατοµικής προστασίας. Γνωστικό αντικείµενο: Χρήση συµβατικού τόρνου Απαριθµούν και διακρίνουν τις διάφορες κατηγορίες τόρνων, ανάλογα µε την κατασκευαστική τους διαµόρφωση, και περιγράφουν τη βασική τους δοµή. Κατονοµάζουν τα επιµέρους κύρια δοµικά τους στοιχεία, αναφέρουν τη χρηστικότητά τους και περιγράφουν τη συγκρότηση και τη λειτουργία Αναφέρουν τις συσκευές συγκράτησης των προς κατεργασία κοµµατιών και τους τρόπους συγκράτησής τους, ανάλογα µε το µέγεθός τους και την προς εκτέλεση κατεργασία. Κατονοµάζουν και περιγράφουν τους τρόπους συγκράτησης των εργαλείων κοπής και της πλάκας συγκράτησης στον εργαλειοδέτη και τη θέση τους ως προς τον άξονα Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία των τρυπανιών από τους καταλόγους των κατασκευαστών και τη σήµανσή τους στο σώµα Επιλέγουν ανάλογα µε τις α- παιτήσεις της κατεργασίας και του κατεργαζόµενου κοµµατιού και ορίζουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κατεργασίας(ταχύτητα κοπής, πρόωση και ψυκτικό µέσο). Ρυθµίζουν τις συσκευές συγκράτησης τεµαχίου και τρυπανιού και την παροχή ψυκτικού υγρού (όταν απαιτείται). Εκτελούν την προγραµµατισµένη εργασία, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα α- σφάλειας και ατοµικής προστασίας. ιαβάζουν και κατανοούν το σχέδιο του αντικειµένου που πρόκειται να κατασκευασθεί και, ανάλογα µε την τελική του µορφή, το υλικό του και την επιθυµητή ποιότητα επιφανείας, αποφασίζουν για τον προγραµµατισµό και τις φάσεις κατεργασίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του. Επιλέγουν κατά περίπτωση τα κατάλληλα κοπτικά εργαλεία και τον τρόπο και τη θέση συγκράτησής τους στον εργαλειοδέτη. Επιλέγουν κατά περίπτωση τον τρόπο και τις συσκευές συγκράτησης του τεµαχίου στον τόρνο. Επιλέγουν το βάθος κοπής και ρυθµίζουν τις παραµέτρους κατεργασίας στο κιβώτιο (ταχύτητα κοπής, πρόωση). Εκτελούν εργασίες: τόρνευσης εξωτερικών 5

6 του τεµαχίου και αναφέρουν τις παραµέτρους που τους προσδιορίζουν σχετικά µε την ασφάλεια του εργαλείου, το είδος και την επιθυµητή ακρίβεια κατεργασίας. Κατονοµάζουν τα είδη των κοπτικών εργαλείων, αναφέρουν τις επιθυµητές ιδιότητές και τα υλικά κατασκευής τους, τις µορφές και τη γεω- µετρία τους, αναφέρουν τις παραµέτρους επιλογής τους και τους παράγοντες που επιδρούν στη διάρκεια ζωής Κατονοµάζουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κατεργασίας (ταχύτητα κοπής, πρόωση και βάθος κοπής). Αναφέρουν για κάθε είδος εργασίας* τα κατάλληλα εργαλεία κοπής, τον τρόπο πρόσδεσης των εργαλείων και κοµµατιών, τις απαιτούµενες ιδιοσυσκευές, τις απαιτούµενες ρυθµίσεις στον τόρνο (ταχύτητα κοπής, πρόωση, θέσεις κεντροφορέα και εργαλειοφορείου, κίνηση κοχλία σπειρωµάτων κ.ά.), και περιγράφουν τις διαδικασίες και τα στάδια κατεργασίας. και εσωτερικών κυλινδρικών επιφανειών, τόρνευσης κωνικών επιφανειών, τόρνευσης επιπέδων επιφανειών (εγκάρσια τόρνευση), διάνοιξης οπών µικρού ή µεγάλου βάθους, κατεργασίας επιφανειών µορφής, έκκεντρης τόρνευσης (έκκεντρα, στροφαλοφόροι άξονες κ.ά.), κοπής εξωτερικών και εσωτερικών σπειρωµάτων, κατεργασίας εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών, περιέλιξης ελατηρίων, διαµόρφωσης ρικνωµάτων κ.ά. Ελέγχουν σε κάθε φάση κατεργασίας τις διαστάσεις των τεµαχίων (χρήση µετρητικού κανόνα, παχυµέτρου και µοιρογνωµόνιου). Λαµβάνουν όλα τα µέτρα α- τοµικής προστασίας και ε- φαρµόζουν όλους τους απαιτούµενους κανόνες ασφαλείας πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την εκτέλεση των προγραµµατισµένων εργασιών. *Αν και αρκετές από τις αναφερόµενες κατεργασίες αφορούν σε γνωστικά αντικείµενα τα οποία διδάσκονται στους µαθητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο δεύτερο έτος σπουδών, θεωρείται απαραίτητο να εξασκηθούν οι µαθητευόµενοι στο πρώτο έτος της πρακτικής άσκησής τους, δεδοµένου ότι ο χρόνος που µπορεί να διατεθεί για τις συγκεκριµένες δραστηριότητες σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες είναι ικανοποιητικά αρκετός. 6

7 ΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα. ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Γνωστικό αντικείµενο: Χρήση συµβατικών φρεζοµηχανών - απλές εργασίες φρεζαρίσµατος Απαριθµούν και διακρίνουν τις διάφορες κατηγορίες φρεζοµηχανών, ανάλογα µε την κατασκευαστική τους δια- µόρφωση, και περιγράφουν τη βασική τους δοµή. Κατονοµάζουν τα επιµέρους κύρια δοµικά τους στοιχεία, αναφέρουν τη χρηστικότητά τους και περιγράφουν τη συγκρότηση και τη λειτουργία Αναφέρουν τις συσκευές συγκράτησης των προς κατεργασία κοµµατιών και τους τρόπους συγκράτησής τους, ανάλογα µε το µέγεθός τους και την προς εκτέλεση κατεργασία. Κατονοµάζουν τα είδη των κοπτικών εργαλείων, αναφέρουν τις επιθυµητές ιδιότητές και τα υλικά κατασκευής τους, τις µορφές και τη γεω- µετρία τους, αναφέρουν τις παραµέτρους επιλογής τους και τους παράγοντες που επιδρούν στη διάρκεια ζωής Κατονοµάζουν και περιγράφουν τους τρόπους συγκράτησης των εργαλείων κοπής κατευθείαν στην κεφαλή της ατράκτου ή σε εργαλειοφόρους άξονες µικρού ή µεγάλου µήκους και των εργαλειοφόρων αξόνων στην κύρια άτρακτο της φρεζοµηχανής και αναφέρουν τις παραµέτρους που τους προσδιορίζουν σχετικά µε την ασφάλεια του εργαλείου, το είδος και την επιθυµητή ακρίβεια κατεργασίας. Κατονοµάζουν τους τρόπους ιαβάζουν και κατανοούν το σχέδιο του αντικειµένου που πρόκειται να κατασκευασθεί και ανάλογα µε την τελική του µορφή, το υλικό του και την επιθυµητή ποιότητα επιφανείας αποφασίζουν για τον προγραµµατισµό και τις φάσεις κατεργασίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του. Επιλέγουν κατά περίπτωση: την κατάλληλη φρεζοµηχανή, τα κατάλληλα κοπτικά εργαλεία και συγκεκριµένα τον τύπο (Ν, Η, W) ανάλογα µε τη σκληρότητα του κατεργαζόµενου υλικού, τη µορφή τους ανάλογα µε το είδος της κατεργασίας που πρόκειται να εκτελεστεί και τις γωνίες κοπής του, ανάλογα µε τη µορφή και το υ- λικό του κοπτικού εργαλείου και το υλικό του κατεργαζόµενου κοµµατιού. τον τρόπο συγκράτησης του κοπτήρα (κατευθείαν στην κεφαλή της ατράκτου ή σε εργαλειοφόρους άξονες µικρού ή µεγάλου µήκους) και των εργαλειοφόρων αξόνων στην κύρια άτρακτο, µε κριτήρια τη µορφή του κοπτήρα, τη µέθοδο φρεζαρίσµατος και τις δυνάµεις κοπής που αναπτύσσονται κατά την κατεργασία. τον τρόπο και τις συσκευές συγκράτησης του τεµαχίου στο τραπέζι (απ ευθείας ή µέσω κατάλλη- Αντιµετωπίζουν τα προβλή- µατα τα οποία ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά την ε- κτέλεση των εργασιών τους και τα επιλύουν, είτε µόνοι τους, είτε ζητώντας την κατάλληλη βοήθεια από τρίτους, ανάλογα µε την περίπτωση. Προγραµµατίζουν τις εργασίες τους και τις εκτελούν έ- γκαιρα και υπεύθυνα. Αξιολογούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού της ειδικότητας Παρακολουθούν τις εξελίξεις και ενηµερώνονται για τις καινοτοµίες στους τοµείς και στα θέµατα της ειδικότητας 7

8 συγκράτησης των κατεργαζό- µενων κοµµατιών απευθείας στο τραπέζι της φρεζοµηχανής ή µέσω κατάλληλων ιδιοκατασκευών, σε περιπτώσεις κατεργασίας ειδικών απαιτήσεων. Αναφέρουν τη σκοπιµότητα των διαιρετών, κατονοµάζουν τα είδη τους για απλή (άµεση και έµµεση) και διαφορική διαίρεση, περιγράφουν την κατασκευαστική τους δια- µόρφωση και τις απαιτούµενες (κατά περίπτωση) ρυθµίσεις Κατονοµάζουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κατεργασίας (ταχύτητα κοπής, πρόωση και βάθος κοπής) και τους παράγοντες επιλογής Αναφέρουν για κάθε είδος εργασίας: τα κατάλληλα εργαλεία κοπής, τον τρόπο πρόσδεσης των εργαλείων και κοµµατιών, τις απαιτούµενες ρυθµίσεις των παραµέτρων κοπής (επιλογή ταχύτητας περιστροφής κύριας α- τράκτου, ταχύτητας πρόωσης, υγρού ψύξης), και περιγράφουν τις διαδικασίες και τα στάδια κατεργασίας. Αναφέρουν τις ενέργειες και τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την ατοµική τους προστασία, την ασφάλεια των κοπτικών εργαλείων αλλά και της ίδιας της φρεζοµηχανής. λων ιδιοσυσκευών για κατεργασίες ειδικών απαιτήσεων). τις παραµέτρους κοπής (ταχύτητα κοπής, πρόωση και βάθος κοπής) σε συνάρτηση µε το υλικό του κοπτήρα, το υλικό του κατεργαζόµενου κοµµατιού και την επιθυµητή ποιότητα επιφανείας, και ρυθµίζουν τις στροφές της κύριας ατράκτου και του µηχανισµού προώσεων κ.ά. Εκτελούν (και µε χρήση διαιρετών, όπου απαιτείται) κατεργασίες: διαµόρφωσης επίπεδων και καµπύλων επιφανειών, κατασκευής αυλακώσεων (ευθύγραµµων σε επίπεδες ή κυλινδρικές επιφάνειες και ελικοειδών σε κυλινδρικές επιφάνειες), κατασκευής σπειρωµάτων διαφόρων µορφών µε µια ή περισσότερες αρχές, διαµόρφωσης κανονικών πολυγωνικών µορφών, περιφερειακής διαίρεσης εξαρτηµάτων σε ίσα µέρη, κατασκευής οδοντωτών κανόνων, κοπής δοντιών σε οδοντοτροχούς µε ευθύγραµµα ή ελικοειδή δόντια. Ελέγχουν σε κάθε φάση κατεργασίας τις διαστάσεις των τεµαχίων. Λαµβάνουν όλα τα µέτρα α- τοµικής προστασίας και ε- φαρµόζουν όλους τους απαιτούµενους κανόνες ασφαλείας πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την εκτέλεση των προγραµµατισµένων εργασιών. Οι µαθητευόµενοι θα πρέπει να καταρτισθούν σε φρεζοµηχανές σε όλα τα είδη των κατεργασιών που αναφέρονται παραπάνω, µε την εκτέλεση απλών για κάθε περίπτωση εργασιών. Και τα τρία βασικά είδη γραναζοκοπτών και τα φρεζοδράπανα είναι ειδικευµένα και ακριβά µηχανήµατα και πιθανώς να µην αποτελούν µέρος του εξοπλισµού πολλών επιχειρήσεων στις οποίες θα ασκηθούν οι µαθητές. Πέραν τούτου οι εργαλειοµηχανές αυτές απαιτούν πολλές ρυθµίσεις και πολλές µεταδόσεις κινήσεων και ο χειρισµός τους γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό και σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών Για τους λόγους αυτούς και σε όσους χώρους υπάρχουν τέτοιες εργαλειοµηχανές, οι µαθητευόµενοι θα ενηµερώνονται για τη χρήση τους και θα συµµετέχουν σε βοηθητικές εργασίες στις κατεργασίες που πραγµατοποιούνται σ αυτές, υπό την αυστηρή επίβλεψη των χειριστών 8

9 Γνωστικό αντικείµενο: Χρήση λειαντικών µηχανών - εργασίες λείανσης Απαριθµούν και διακρίνουν τις διάφορες µηχανές και µηχανήµατα λείανσης, αναφέρουν τη χρήση τους και περιγράφουν τη λειτουργία Αναφέρουν τα είδη λειαντικών µέσων (τροχών και κονδυλίων), και αναγνωρίζουν τα κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους από την πινακίδα της συσκευασία µε την οποία φέρονται στο εµπόριο. Αναφέρουν τις πιθανές φθορές των λειαντικών τροχών µετά τη χρήση τους και, αν χρειασθεί, τους τρόπους αναγέννησης (ανανέωσης) και αποκατάστασης της γεωµετρίας Αναφέρουν τους τρόπους πρόσδεσης των λειαντικών τροχών στον άξονα της µηχανής και τους τρόπους ζυγοστάθµισης σε κάθε επανατοποθέτησής Αναφέρουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κατεργασίας λείανσης και τους παράγοντες που καθορίζουν τη σωστή ε- πιλογή Περιγράφουν τις ακολουθού- µενες για κάθε εργασία λείανσης διαδικασίες και στάδια κατεργασίας. Αναφέρουν τα µέσα και µέτρα ατοµικής προστασίας και α- σφαλούς χρήσης των λειαντικών µηχανηµάτων και µέσων λείανσης. Γνωστικό αντικείµενο: Κατεργασίες σε εργαλειοµηχανές αριθµητικού ελέγχου Αναφέρουν τις αρχές του α- ριθµητικού ελέγχου και τα πεδία χρήσης των CNC εργαλειοµηχανών. Επιλέγουν κατά περίπτωση το κατάλληλο λειαντικό µηχάνη- µα και λειαντικό µέσο (τροχό, κονδύλι). Ελέγχουν την ποιότητα του λειαντικού τροχού πριν από κάθε κατεργασία. Εφαρµόζουν τεχνικές αναγέννησης (και σε ορισµένες περιπτώσεις τόρνευσης) του τροχού και τον επαναχρησιµοποιούν. Στερεώνουν τον τροχό στον άξονα του µηχανήµατος και πραγµατοποιούν ελέγχους στατικής και δυναµικής ζυγοστάθµισής του. Επιλέγουν σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή της µηχανής το υγρό ψύξης σε περιπτώσεις υγρής κοπής. Επιλέγουν µε τη χρήση σχετικών πινάκων σε συνάρτηση µε το είδος της λείανσης και το κατεργαζόµενο υλικό, τα χαρακτηριστικά της λείανσης: την περιφερειακή ταχύτητα του λειαντικού τροχού (ταχύτητα κοπής) και το βάθος λείανσης, την περιφερειακή ταχύτητα του κατεργαζόµενου κοµµατιού και την πλευρική πρόωση του τροχού σε κατεργασίες κυλινδρικής λείανσης. Εκτελούν εργασίες: λείανσης επιπέδων επιφανειών, λείανσης εξωτερικών και εσωτερικών κυλινδρικών επιφανειών, άκεντρης λείανσης. Λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την ατοµική τους προστασία και την ασφαλή χρήση των λειαντικών µηχανηµάτων και µέσων λείανσης. Εκπονούν προγράµµατα ψηφιακής καθοδήγησης για την κατεργασία κοµµατιών (µε τόρνευση ή φρεζάρισµα) και 9

10 Περιγράφουν τη βασική δοµή µιας CNC εργαλειοµηχανής, και τα συστήµατα αυτοµατισµών της. Αναφέρουν τους άξονες κατεργασίας, τα βασικά στοιχεία αυτοµάτου ελέγχου και τους τύπους ελέγχων θέσης και παρεµβολών. Αναφέρουν τις βασικές εργασίες συντήρησης στις θέσεις που συνιστούν οι κατασκευαστές Περιγράφουν τη δοµή ενός προγράµµατος και τον τρόπο σύνταξης των εντολών, τον προγραµµατισµό µε κύκλους κατεργασίας και υποπρογράµµατα. Αναφέρουν τις βασικές εντολές: κίνησης του κοπτικού εργαλείου, λειτουργίας, επιλογής αξόνων, ορισµού συστήµατος συντεταγµένων και µονάδων µέτρησης, συνθηκών κατεργασίας (ταχύτητας πρόωσης και κοπής), αντιστάθµισης των κοπτικών εργαλείων, µετατοπίσεων, προσαρµογής και καθορισµού µηδενικών σηµείων, κύκλων κατεργασιών κ.ά. συγκεκριµένα: διαβάζουν και κατανοούν το µηχανολογικό σχέδιο του κοµµατιού και τους συµβολισµούς που αναγράφονται σ αυτό (ανοχές διαστάσεων, ποιότητα επιφανείας), επιλέγουν τις κατάλληλες εργαλειοµηχανές και προσδιορίζουν τις φάσεις κατεργασίας του, επιλέγουν, ελέγχουν και ρυθµίζουν τα απαραίτητα εργαλεία, εργαλειοφορεία και ιδιοσυσκευές συγκράτησης του κοµµατιού για όλες τις φάσεις κατεργασίας του, προσδιορίζουν τα ελεγκτικά µέσα και τις διαδικασίες ελέγχου, επιλέγουν το σηµείο αναφοράς του κοµµατιού (αρχή του συστήµατος συντεταγµένων), των εργαλείων και ιδιοσυσκευών συγκράτησης, προσδιορίζουν τις συντεταγµένες των χαρακτηριστικών σηµείων της ό- δευσης και των γεωµετρικών κινήσεων των εργαλείων, προσδιορίζουν τις συνθήκες κοπής (ταχύτητες κοπής και προώσεις), επιλέγουν το υγρό κοπής και τις συνθήκες κοπής (ταχύτητες κοπής, προώσεις κ.λπ.), οργανώνουν την παραγωγική διαδικασία (τροφοδοσία, προσδιορισµός ενδιάµεσων ελέγχων, αλλαγές εργαλείων, ελαχιστοποίηση χρόνων κ.ά.). Συντάσσουν το πρόγραµµα ψηφιακής καθοδήγησης σε κώδικα κατανοητό από την εργαλειοµηχανή. Πραγµατοποιούν δοκιµαστική εκτέλεση του προγράµµατος ψηφιακής καθοδήγησης για την κατεργασία κοµµατιού στην οθόνη Η/Υ (προσοµοίωση της κατεργασίας). 10

11 Γνωστικό αντικείµενο: Κοπή και συγκόλληση µετάλλων Αναφέρουν τις χρησιµοποιούµενες συσκευές και µηχανές, τα υλικά και µέσα και περιγράφουν τις κατά περίπτωση διαδικασίες εκτέλεσης εργασιών κοπής µετάλλων µε: φλόγα οξυγόνου - ασετιλίνης, ηλεκτρικό τόξο ή τόξο πλάσµατος, ηλεκτρικό τόξο άνθρακα υπό πίεση αέρα. Κατονοµάζουν τα είδη και τις µεθόδους συγκολλήσεων. Κατονοµάζουν τα χρησιµο- ιορθώνουν την εκτέλεση του προγράµµατος στον προσο- µοιωτή. Προετοιµάζουν την εργαλειο- µηχανή για την κατεργασία. Μεταφέρουν το πρόγραµµα στη µηχανή (πληκτρολόγηση προγράµµατος ή µεταφορά του από περιφερειακή συσκευή). Ρυθµίζουν τα εργαλεία και τις ιδιοσυσκευές. Εισάγουν τα δεδοµένα των εργαλείων στην καθοδήγηση της µηχανής. Ρυθµίζουν το σύστηµα συντεταγµένων (µηδενικό σηµείο κοµµατιού). Εκτελούν δοκιµαστική πορεία για προσδιορισµό πιθανών σφαλµάτων. ιορθώνουν πιθανά λάθη στον κώδικα ψηφιακής καθοδήγησης και στις υπόλοιπες επιλογές. Πραγµατοποιούν την τελική κατεργασία του τεµαχίου (παρακολούθηση, εκτέλεση ενδιαµέσων ελέγχων, ενδεχόµενες διορθωτικές επεµβάσεις, τελικός έλεγχος). Επιθεωρούν την εργαλειοµηχανή πριν και µετά το τέλος της λειτουργίας της για διαπίστωση πιθανών βλαβών και δυσλειτουργιών. Εκτελούν βασικές εργασίες συντήρησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες των τεχνικών εγχειριδίων των κατασκευαστών. Επιλέγουν την κατάλληλη κατά περίπτωση µέθοδο κοπής και εκτελούν µε ακρίβεια τη συγκεκριµένη εργασία. Εφαρµόζουν την κατάλληλη κατά περίπτωση µέθοδο συγκόλλησης, επιλέγοντας σωστά τις παραµέτρους συγκόλλησης. Επιλέγουν τα απαιτούµενα για κάθε µέθοδο υλικά, µέσα, µηχανήµατα και συσκευές. ιαµορφώνουν τις προς συγκόλληση ακµές των µετάλ- 11

12 ποιούµενα εργαλεία, τα υλικά συγκόλλησης και τα υλικά καθαρισµού, περιγράφουν τη διαδικασία εκτέλεσης µαλακών συγκολλήσεων και αναφέρουν τις εφαρµογές Περιγράφουν τις συσκευές, τα εξαρτήµατα και τα εργαλεία των οξυγονοκολλήσεων και τους βασικούς κανόνες και τεχνικές για την εκτέλεσή Επεξηγούν τις βασικές αρχές ηλεκτροσυγκόλλησης τόξου, αναφέρουν τα είδη και τις χρήσεις των µηχανών ηλεκτροσυγκόλλησης και περιγράφουν τις αρχές λειτουργίας και τις διαδικασίες ρύθµισης και χειρισµού Κατονοµάζουν τα είδη ηλεκτροδίων, αναφέρουν και επεξηγούν τις παραµέτρους που συντελούν στην επιλογή Απαριθµούν τις εφαρµογές των µηχανών ηλεκτροσυγκόλλησης M.I.G./M.A.G. και T.I.G., αναφέρουν τις αρχές λειτουργίας τους και περιγράφουν τις διαδικασίες ρύθµισης και χρήσης Επεξηγούν τις βασικές αρχές των ηλεκτροσυγκολλήσεων αντίστασης, αναφέρουν τα είδη και τις χρήσεις των µηχανών και περιγράφουν τις αρχές λειτουργίας και τις διαδικασίες ρύθµισης και, χειρισµού Αναφέρουν τα µέσα ατοµικής προστασίας και τα απαιτούµενα µέτρα για την ασφάλεια του χώρου εργασίας τους και την προστασία του περιβάλλοντος. λων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της συγκόλλησης. Επιθεωρούν, συνδέουν, ρυθ- µίζουν και χειρίζονται µε α- σφάλεια τις χρησιµοποιούµενες συσκευές. Εκτελούν τις κατά περίπτωση εργασίες συγκόλλησης, ακολουθώντας τις ενδεδειγµένες διαδικασίες. Ελέγχουν την αρτιότητα της εργασίας τους και επιδιορθώνουν τυχόν σφάλµατα. Καθαρίζουν και λειαίνουν τα σηµεία κοπής ή ένωσης των µετάλλων. Λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα ατοµικής προστασίας και υγιεινής και τηρούν τις απαιτού- µενες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των χώρων εργασίας και του εξοπλισµού που χρησιµοποιούν. 12

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΑΕ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΕΠΑ.Σ.

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΑΕ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΕΠΑ.Σ. ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση εργαλειομηχανών κοπής. Τόρνος Φρέζα Δράπανο Λειαντικό Συγκρότηση Λειτουργία Εργαλεία

Επισκόπηση εργαλειομηχανών κοπής. Τόρνος Φρέζα Δράπανο Λειαντικό Συγκρότηση Λειτουργία Εργαλεία Επισκόπηση εργαλειομηχανών κοπής Τόρνος Φρέζα Δράπανο Λειαντικό Συγκρότηση Λειτουργία Εργαλεία Δεκ-09 Γ.Βοσνιάκος Εργαλειομηχανές κοπής - ΕΜΤ Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανουργικές κατεργασίες με χρήση Η/Υ για βιομηχανική παραγωγή

Μηχανουργικές κατεργασίες με χρήση Η/Υ για βιομηχανική παραγωγή Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών CNC Ο προγραμματισμός για την κατεργασία ενός τεμαχίου σε εργαλειομηχανή, με ψηφιακή καθοδήγηση, γίνεται με τον κώδικα μηχανής. Πρόκειται για μια σειρά τυποποιημένων εντολών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ Η φρέζα όπως και ο τόρνος αποτελεί μία από τις βασικότερες εργαλειομηχανές ενός μηχανουργείου. Κατά την κοπή στην φρέζα, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει από το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές CNC. Εισαγωγή στις κατεργασίες

Εργαλειομηχανές CNC. Εισαγωγή στις κατεργασίες Εισαγωγή Εισαγωγή στις κατεργασίες Κατεργασία H διαδικασία κατά την οποία εφαρμόζονται φορτίσεις μέσω συσκευών, μηχανών και εργαλείων, ώστε μία αρχική άμορφη μάζα υλικού να παραμορφωθεί πλαστικά και να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ Οι μηχανουργικές κατεργασίες έχουν στόχο την μορφοποίηση των υλικών (σχήμα, ιδιότητες) ώστε αυτά να είναι πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά. Η μορφοποίηση μπορεί να γίνει: με αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

7.3 ΔΡΑΠΑΝΑ. Σχήμα 142

7.3 ΔΡΑΠΑΝΑ. Σχήμα 142 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 129 7.3 ΔΡΑΠΑΝΑ Η διάνοιξη οπών είναι αναμφισβήτητα η συνηθέστερη κατεργασία κοπής στην μηχανουργική παραγωγή, οι δε μηχανές διάνοιξης οπών, οι κοινότερες εργαλειομηχανές σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ / ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΟΑΕ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΕΠΑΣ, ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ / ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΟΑΕ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΕΠΑΣ, ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ Οι μηχανουργικές κατεργασίες έχουν στόχο την μορφοποίηση των υλικών (σχήμα, ιδιότητες) ώστε αυτά να είναι πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά. Η μορφοποίηση μπορεί να γίνει: με αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση 1 Λείανση Είναι η κατεργασία διαμόρφωσης ακριβείας των μεταλλικών υλικών με μηχανική κοπή που επιτυγχάνεται σε εργαλειομηχανές λείανσης, με τη βοήθεια κοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατικός προγραμματισμός κέντρων κατεργασιών CNC

Συμβατικός προγραμματισμός κέντρων κατεργασιών CNC Συμβατικός προγραμματισμός κέντρων κατεργασιών CNC Αρχές προγραμματισμού Τυποποιημένες εντολές Μη τυποποιημένες εντολές Φασεολόγια Εργαλεία Γ.Βοσνιάκος-2014 Προγραμματισμός κέντρων κατεργασιών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό.

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό. ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ O διαιρέτης είναι μηχανουργική συσκευή, με την οποία μπορούμε να εκτελέσουμε στην επιφάνεια τεμαχίου (TE) κατεργασίες υπό ίσες ακριβώς γωνίες ή σε ίσες αποστάσεις. Το ΤΕ είναι συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Προγραµµατισµού, Μορφή των Λέξεων

Κώδικας Προγραµµατισµού, Μορφή των Λέξεων Κώδικας Προγραµµατισµού, Μορφή των Λέξεων Οι κώδικες προγραµµατισµού και η ερµηνεία τους δίνονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες. Ν0000 Αριθµός block Εισάγεται στην αρχή κάθε block και προσδιορίζει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΠΑΝΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας Ιωάννου 1

ΔΡΑΠΑΝΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας Ιωάννου 1 ΔΡΑΠΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας Ιωάννου 1 ΔΡΑΠΑΝΑ Είναι μια εργαλειομηχανή με την βοήθεια της οποίας αφαιρούμε υλικό από μια εργασία με σκοπό να ανοίξουμε μια τρύπα, η για να διευρύνομε μια τρύπα. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα κοπτικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι της εταιρείας Kennametal (Εικόνα 1), κοπτικά KC725M µε πολλαπλές στρώσεις TiN/TiCN/TiN, υψηλής απόδοσης και σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 Κατεύθυνση: Πρακτική ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κλάδος: Μηχανολογίας Αρ. Μαθητών: 12 Ειδικότητα: Μηχ. Παραγωγής-Εργαλειομηχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Computer Aided Manufacturing - CAM

Συστήµατα Computer Aided Manufacturing - CAM Συστήµατα Computer Aided Manufacturing - CAM Σχεδιασµός της διαδικασίας παραγωγής τεµαχίων σε ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές Στόχος του λογισµικού CAM: Η δηµιουργία του προγράµµατος ψηφιακής καθοδήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 109 7.2. ΤΟΡΝΟΙ Ο τόρνος είναι ιστορικά η αρχαιότερη ίσως εργαλειομηχανή που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, προερχόμενη κατά πάσα πιθανότητα από τον τροχό του αγγειοπλάστη. Στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εργαλειομηχανές. 1. Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή. Κεφάλαιο 1: Εργαλειομηχανές

Κεφάλαιο 1. Εργαλειομηχανές. 1. Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή. Κεφάλαιο 1: Εργαλειομηχανές Κεφάλαιο 1: Εργαλειομηχανές Κεφάλαιο 1 Εργαλειομηχανές Εργαλειομηχανή ονομάζεται μία μηχανή η οποία χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στην κατασκευή εξαρτημάτων, με την απομάκρυνση υλικού. Ο όρος «Εργαλειομηχανή»,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις σύγχρονες Εργαλειομηχανές CNC

Εισαγωγή στις σύγχρονες Εργαλειομηχανές CNC Εισαγωγή στις σύγχρονες Εργαλειομηχανές CNC Ιστορία Κύρια μέρη Εργαλειομηχανών Αρχές CNC Γ.Βοσνιάκος- ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ Εισαγωγή στις εργαλειομηχανές CNC Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία 12 ασκήσεων ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ CNC με την βοήθεια του λογισμικού AUTOCAD

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία 12 ασκήσεων ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ CNC με την βοήθεια του λογισμικού AUTOCAD Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία 12 ασκήσεων ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ CNC με την βοήθεια του λογισμικού AUTOCAD Σπουδαστές: Κίτσος Χαράλαμπος Α.Μ. 41837 Τσολάκης

Διαβάστε περισσότερα

γεωργικής µηχανολογίας του τµήµατος Γ. Μ. & Α. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ 1 ο

γεωργικής µηχανολογίας του τµήµατος Γ. Μ. & Α. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ 1 ο Τ.Ε.Ι.: ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.ΤΕ.Γ. ΤΜΗΜΑ: Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Γνωριµία µε τις Εργαλειοµηχανές του εργαστηρίου της Σ.Τ.ΕΦ. και του εργαστηρίου γεωργικής µηχανολογίας του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: «Τεχνικό Σχέδιο». Η διδασκαλία του µαθήµατος του Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ - ΕΝ ΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2017 ΟΑΕ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΕΠΑ.Σ.

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ - ΕΝ ΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2017 ΟΑΕ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΕΠΑ.Σ. ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2017 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC 1

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ 1 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι εργαλειομηχανές με αριθμητικό προγραμματισμό εργασίας, γνωστές ως, (Computer Numerically Controlled), είναι μηχανήματα που ελέγχονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατικός προγραμματισμός CNC. κέντρα τόρνευσης

Συμβατικός προγραμματισμός CNC. κέντρα τόρνευσης Συμβατικός προγραμματισμός CNC κέντρα τόρνευσης Κέντρα τόρνευσης Δομή προγράμματος Αρχές προγραμματισμού Τυποποιημένες εντολές Παραδείγματα Γ.Βοσνιάκος-2013 Συμβατικός προγραμματισμός CNC Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντιο κέντρο τόρνευσης. Tυπικές εργαλειομηχανές CNC. Κέντρο τόρνευσης χαρακτηριστικά Ι. Κάθετο κέντρο τόρνευσης 13/10/2014

Οριζόντιο κέντρο τόρνευσης. Tυπικές εργαλειομηχανές CNC. Κέντρο τόρνευσης χαρακτηριστικά Ι. Κάθετο κέντρο τόρνευσης 13/10/2014 Οριζόντιο κέντρο τόρνευσης Tυπικές εργαλειομηχανές CNC Κέντρα τόρνευσης Κέντρα κατεργασιών Κέντρα διαμόρφωσης ελάσματος CMM RP-RM Γ.Βοσνιάκος-ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ Τυπικές εργαλειομηχανές CNC 1 Γ.Βοσνιάκος-ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις σύγχρονες Εργαλειομηχανές CNC

Εισαγωγή στις σύγχρονες Εργαλειομηχανές CNC Εισαγωγή στις σύγχρονες Εργαλειομηχανές CNC Ιστορία Κύρια μέρη Εργαλειομηχανών Αρχές CNC Γ.Βοσνιάκος- ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ Εισαγωγή στις εργαλειομηχανές CNC 1 Ιστορία -1 1949-1952 από J. Parsons - ΜΙΤ εφεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης της έρευνας πάνω στη λείανση μέχρι σήμερα, προτείνοντας λύσεις για χρήση μοναδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 96 ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Ορίζει την έννοια ιδιοσυσκευή και εξηγεί τη χρησιμότητά της. 2. Αναφέρει τους παράγοντες που καθορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση προγράμματος

Εκτέλεση προγράμματος ιεπιφάνεια controller Επισκόπηση λειτουργιών CNC Επισκόπηση λειτουργιών DNC Επικοινωνίες 1 2 Αυτόματα Εκτέλεση προγράμματος παραγωγή Χειροκίνητα για απλές λίγες κινήσεις Εντολή προς εντολή για έλεγχο ορθότητας

Διαβάστε περισσότερα

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης. xxi ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης. xxi ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ xxi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1.1 Ορισμός του αριθμητικού ελέγχου. 1 1.2 Ιστορική εξέλιξη του αριθμητικού ελέγχου. 1 1.3 Η εξέλιξη της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 2017 ΟΑΕ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΕΠΑ.Σ.

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 2017 ΟΑΕ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΕΠΑ.Σ. ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2017 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΘΟΡΑΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΘΟΡΑΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΘΟΡΑΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Αρχικά γίνεται η προετοιµασία της εργαλειοµηχανής. Το κάθε κατεργαζόµενο τεµάχιο, πριν υποστεί την τελική κατεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα 40 3.3 Φραιζάρισμα (milling) Με φραιζάρισμα κατεργάζονται τεμάχια από διάφορα υλικά όπως χάλυβας, χυτοσίδηρος, συνθετικά υλικά κ.λπ, με επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτοί

Διαβάστε περισσότερα

Tυπικές εργαλειομηχανές CNC

Tυπικές εργαλειομηχανές CNC Tυπικές εργαλειομηχανές CNC Κέντρα τόρνευσης Κέντρα κατεργασιών Κέντρα διαμόρφωσης ελάσματος CMM RP-RM Γ.Βοσνιάκος-ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ Τυπικές εργαλειομηχανές CNC Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 103 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΠΗ Κατά την μακροσκοπική κοπή το κοπτικό εργαλείο υπό την επίδραση ισχυρών δυνάμεων πιέζεται στην επιφάνεια του υπό κατεργασία μετάλλου. Η πίεση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0-1. Γενικά Σκοπός του σχολικού αυτού βιβλίου είναι να δώσει στους µαθητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά µε τις συγκολλήσεις των µετάλλων και να τους εξοικειώσει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 Τόρνος / Συμβατικός και CNC Assistant Prof. John Kechagias Mechanical Engineer, Ph.D. Κατηγορίες τορναρίσματος 2 Με βάση τις κινήσεις του κοπτικού, την τοποθέτηση του ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ (ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΜΕ Η/Υ (COMPUTER AIDED MANUFACTURING SYSTEMS CAM) 1.1 Ιστορικό 1 1.2 Μηχανές με αριθμητικό έλεγχο (Numerically

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΡΝΟΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΤΟΡΝΟΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΤΟΡΝΟΙ 1 Ιστορική αναδρομή του τόρνου Η τόρνευση σαν κατεργασία χρησιμοποιείται από πολύ παλαιά, γύρω όμως στο 1400 μ.χ. εμφανίστηκαν οι πρώτοι τόρνοι που στην αρχή κινούνταν με μυϊκή δύναμη ή με νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2016 ΟΑΕ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΕΠΑΣ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2016 ΟΑΕ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΕΠΑΣ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2016 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ XLS ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΚΙΤΤΙ ΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΚΙΤΤΙ ΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Επεξήγηση της χρήσης των κωδικών που χρησιµοποιούνται στον προγραµµατισµό µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1: Να υπολογιστεί η μέση τραχύτητα R a της κατανομής του σχήματος..

Άσκηση 1: Να υπολογιστεί η μέση τραχύτητα R a της κατανομής του σχήματος.. ΑΣΚΗΣΕΙΣ στο μάθημα Κατεργασίες Αποβολής Υλικού & Ε/Μ CNC (Ε εξαμ.) Άσκηση 1: Να υπολογιστεί η μέση τραχύτητα R a της κατανομής του σχήματος.. Λ Υ Σ Η y α Λόγω ομοιότητας των τριγώνων ισχύει ότι : εφφ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΡΝΟΥ. ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ, ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΙΟΝΙ, ΑΠΟ ΑΤΡΑΚΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ø 30x5m. ίδονται

ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΡΝΟΥ. ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ, ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΙΟΝΙ, ΑΠΟ ΑΤΡΑΚΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ø 30x5m. ίδονται ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΡΝΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ, ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΙΟΝΙ, ΑΠΟ ΑΤΡΑΚΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ø 30x5m. ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ø 30 Χ 150 20 Μ16x2 15 80 D α 2 +β 2 95 ίδονται 1) Υλικό κοµµατιού : Χάλυβας St.37. 2) Υλικό εργαλείου : Ταχυχάλυβας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τοµέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Βασικοί συντελεστές της κοπής (Σχ. 1) Κατεργαζόμενο τεμάχιο (ΤΕ) Κοπτικό εργαλείο (ΚΕ) Απόβλιττο (το αφαιρούμενο υλικό) Το ΚΕ κινείται σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΗΣΗ (DRILLING) Σχήµα 1: Χαρακτηριστικά της διάτρησης

ΙΑΤΡΗΣΗ (DRILLING) Σχήµα 1: Χαρακτηριστικά της διάτρησης ΙΑΤΡΗΣΗ (DRILLING) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Σχ. 1) Είναι κατεργασία αφαίρεσης υλικού προς διάνοιξη οπής ή διεύρυνση ήδη υπάρχουσας οπής. Ως κοπτικό εργαλείο (ΚΕ) χρησιµοποιείται το ελικοειδές τρύπανο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2017 ΟΑΕ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΕΠΑ.Σ.

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2017 ΟΑΕ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΕΠΑ.Σ. ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2017 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ NC - CNC

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ NC - CNC ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ NC - CNC Δρ. Μηχ. Γκ. Μανσούρ Αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 2 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 11 Μάθηµα: «Τεχνολογία Ραφής Υφάσµατος» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (C.N.C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (C.N.C. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (C.N.C.)" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ. Τίτλος άσκησης: (Απαιτούμενος χρόνος διεξαγωγής: 8 διδακτικές ώρες)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ. Τίτλος άσκησης: (Απαιτούμενος χρόνος διεξαγωγής: 8 διδακτικές ώρες) 2 ο ΕΚ Ν.Ιωνίας ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ Μέρος 1 ο : Πληροφορίες για την άσκηση ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΗ: Β ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓ/ΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλος άσκησης: (Απαιτούμενος χρόνος διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099)

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ MD150 (62-05-000294) Προσφέρεται με λάμα Bimetal M42, με 6/10 δ/ίντζα. Είναι ξηρής κοπής. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΟΥ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-275 (62-05-000207) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα : Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ. Πτυχιακή Εργασία

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα : Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ. Πτυχιακή Εργασία ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα : Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Πτυχιακή Εργασία Σχεδίαση τριών εως πέντε μικρού μεγέθους εξαρτημάτων αεροσκάφους και δημιουργία με το Inventor των αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Μαθησιακά Αποτελέσµατα. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόµενος αναµένεται να:

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Μαθησιακά Αποτελέσµατα. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόµενος αναµένεται να: Όνοµα Οργανισµού: ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Τίτλος Προγράµµατος: Τεχνικός Μηχανοτρονικής Όνοµα και κωδικός µαθήµατος: Μηχανολογικό Σχέδιο / Ενότητα 3 Τύπος µαθήµατος (π.χ. κύριο, επιλεγόµενο): Βασικής επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Επίδραση του ακτινικού βάθους κοπής και της πρόωσης στην προκύπτουσα τραχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντωτοί τροχοί. Εισαγωγή. Είδη οδοντωτών τροχών. Σκοπός : Μετωπικοί τροχοί με ευθύγραμμους οδόντες

Οδοντωτοί τροχοί. Εισαγωγή. Είδη οδοντωτών τροχών. Σκοπός : Μετωπικοί τροχοί με ευθύγραμμους οδόντες Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Διδάσκοντες : X. Παπαδόπουλος Λ. Καικτσής Οδοντωτοί τροχοί Εισαγωγή Σκοπός : Μετάδοση περιστροφικής κίνησης, ισχύος και ροπής από έναν άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES Προμηθευτές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών METALLO Group ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 5 Spilias St., 144 52 Metamorfosis

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές CNC. Χαρακτηριστικά κώδικα G (ISO) -2/4-

Εργαλειομηχανές CNC. Χαρακτηριστικά κώδικα G (ISO) -2/4- Χαρακτηριστικά κώδικα G (ISO) -1/4- Ορισμός Είναι η γλώσσα προγραμματισμού των ΕΜ CNC Συντάσσεται όπως οι περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού των υπολογιστών και μπορεί να φέρει λογικές πράξεις και επαναλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εργαλειομηχανών CNC

Αξιολόγηση εργαλειομηχανών CNC Αξιολόγηση εργαλειομηχανών CNC Σύγκριση με Συμβατικές μηχανές Αυτόματες μηχανές Θεωρία ΕΒQ Γ.Βοσνιάκος-ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ Αξιολόγηση Εργαλειομηχανών CNC Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

CAD/CAM I (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSc) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011

CAD/CAM I (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSc) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011 CAD/CAM I (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSc) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011 ΤΙ ΕΙΝΑΙ CAD: Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ Η/Υ ΤΙ ΕΙΝΑΙ CAM: ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ειδική αντίσταση κοπής Assistnt Pro. John Kehgis Mehnil Engineer, Ph.D. Περίγραμμα Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στο μηχανισμό της ορθογωνικής κοπής. Εισαγωγή - Κατεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ορισµός Εργαλειοµηχανή (ΕΜ) είναι το σύνολο µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται για την επιτέλεση µιας κατεργασίας. 2. Βασικές λειτουργίες µιας ΕΜ κοπής Παρέχει την αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 2: Βασικές Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι. Γιαννατσής Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διαδικασίες Κατασκευής Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CNC ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΣ ΤΡΙΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CNC ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΣ ΤΡΙΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CNC ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΣ ΤΡΙΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΡΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΡΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC ΜΕ ΚΩ ΙΚΟΥΣ G, M ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΡΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΡΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC ΜΕ ΚΩ ΙΚΟΥΣ G, M ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ : ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕ ΑΜ 30040 ΛΙΒΑΣΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 8 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 8. Συνδέσεις Γενικά ονομάζουμε συνδέσεις τις άμεσες ενώσεις δύο εξαρτημάτων ή μηχανικών οργάνων. Οι ενώσεις αυτές μπορεί να είναι: Κινητές, όπου τα συνδεδεμένα κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) Νίκος Μ. Κατσουλάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., PhD, Msc ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΕ 1/9 Φυσική /ΑΒΓ Ε Ηλεκτρικές Μηχανές, Ηλεκτροτεχνία /ΑΒΓ Ε Οργάνωση και ιοίκηση Εργοστασίων /ΒΓ Σελίδα 1 από 5 ιερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Εµβιοµηχανική /Α ΠΑ 2/9 Στατιστική /ΑΒΓ Ε Αεροδυναµική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γενικά Το τμήμα άρχισε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 1989 Υπάρχει εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία με ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού Απονέμει τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ Μ ΑΡΓΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ17Ο6 ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Οι μαθητές εισέρχονται στο χώρο του εργαστηρίου ανά τρία άτομα σύμφωνα με την ονομαστική τους

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1) Υλικό κοµµατιού ( ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ )

1) Υλικό κοµµατιού ( ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ ) Τ.Ε.Ι.: ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.ΤΕ.Γ. ΤΜΗΜΑ: Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 4 & 5 : Κατασκευή κυλινδρικού δοκιµίου. 1 η Εργαλειοµηχανή: Τόρνος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΜΑΘΗΜΑ: Μηχανολογικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 29 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Τόρνευση μετατόπιση περιστροφή Φραιζάρισμα περιστροφή μετατόπιση Διάτρηση περιστροφή - Επιφανειακή λείανση περιστροφή μετατόπιση Κυλινδρική λείανση περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι-Ειδικότητες: ΠΕ 1720 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1851 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 86 ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να: 1. Εξηγεί τι είναι τα συστήματα μετάδοσης κίνησης και ποιο σκοπό εξυπηρετούν. 2. Ταξινομεί

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα και κωδικός µαθήµατος: Μηχανουργικές εφαρµογές / Ενότητα 4

Όνοµα και κωδικός µαθήµατος: Μηχανουργικές εφαρµογές / Ενότητα 4 Όνοµα Οργανισµού: ΕΚ ΔΕΛΤΑ Τίτλος Προγράµµατος: Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Όνοµα και κωδικός µαθήµατος: Μηχανουργικές εφαρµογές / Ενότητα 4 Τύπος µαθήµατος (π.χ. κύριο, επιλεγόµενο):

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ εισηγητής: Δρ Δαυίδ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ιστοσελίδα:

ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ιστοσελίδα: ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ιστοσελίδα: http://1epal-neapol.las.sch.gr/ Β Τάξη, τομείς Α Τάξη ενιαία. Β και Γ Τάξη ειδικότητες: Τεχνικός Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΧΕΣ - ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ. Η διαφορά µεταξύ ονοµαστικής και πραγµατικής διαστάσεως ονοµάζεται, ΑΠΟΚΛΙΣΗ ή ΣΦΑΛΜΑ.

ΑΝΟΧΕΣ - ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ. Η διαφορά µεταξύ ονοµαστικής και πραγµατικής διαστάσεως ονοµάζεται, ΑΠΟΚΛΙΣΗ ή ΣΦΑΛΜΑ. ΑΝΟΧΕΣ - ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΟΧΕΣ. Παρά την τελειοποίηση των µέσων κατεργασίας και των οργάνων µετρήσεως και ελέγχου, η κατασκευή ενός εξαρτήµατος µε απόλυτη ακρίβεια είναι αδύνατον να επιτευχθεί, γιατί, απλούστατα,

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ

ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Είναι γνωστό ότι η διάρκεια ζωής ενός κοπτικού εργαλείου είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες κατά την κοπή των µετάλλων, επειδή επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

με τόξο ακτίνας R 43 1.2.14 Σύνδεση ευθείας τ με δύο τόξα ακτίνας R και R 1

με τόξο ακτίνας R 43 1.2.14 Σύνδεση ευθείας τ με δύο τόξα ακτίνας R και R 1 Πρόλογος 19 1 1.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 21 1.1.1 Χαρτί σχεδίου 21 1.1.2 Κανονισμοί στο σχέδιο 21 1.1.3 Τοποθέτηση του χαρτιού 23 1.1.4 Αναδίπλωση 23 1.1.5 Υπόμνημα 24 1.1.6 Κλίμακα 25 1.1.7

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES Προμηθευτές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών METALLO Group ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 5 Spilias St., 144 52 Metamorfosis

Διαβάστε περισσότερα