ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΕ ΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΖΕΚΟ ΑΕ» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της απορροφώσης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ISS acility Services Ανώνυμος Εταιρεία Πα ροχής Υπηρεσιών, Εμπορική και Αντιπροσωπειών Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφά λειας» με δ.τ. «ISS acility Services A.E.»... 2 Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Π. ΚΑΙ Σ. ΓΙΑΓΛΟ ΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Π. & Σ. ΓΙΑΓΛΟΓΛΟΥ ΑΤΕ»... 3 την επωνυμία «ΜΑΡΠΑΠ ΦΩΤΑ ΒΟΛΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MARPAP OTA VOLT ENERGY S.A.» Εται νυμία «ΚΟΥΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩ ΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΟΥΚΟΣ Α.Ε.»... 5 Εταιρειών του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΛ ΜΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ ΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΕΛΜΑΡ και ΒΗΤΑΚΑΡ» την επωνυμία «ΦΑΣΙΟΝ ΓΙΟΥΝΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥ ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» με δ.τ. «ΦΑΣΙΟΝ ΓΙΟΥΝΙΤ ΑΕ (ASHION UNIT S.A.)» την επωνυμία «ATLANTICA DYNAMIC CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ATLANTICA DYNAMIC CONSTRUCTIONS A.E.TKE» την επωνυμία «DAMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟ ΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «.G.R.» την επωνυμία «ERETRIA BEACH PALMARIVA HOTEL BUNGALOWS Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επι χειρήσεις ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ERETRIA BEACH PALMARIVA S.A.» την επωνυμία «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ» την επωνυμία «HASBRO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» την επωνυμία «ΓΙΟΥΡΟ ΛΑΙΝ Εμπορία Ενοικιά σεις Αυτοκινήτων Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «EURO LAIN RENT A CAR» Εται νυμία «BIOAXIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» με δ.τ. «BIOAXIS AE» Εται νυμία «DYNACOM Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με δ.τ. «DYNACOM» την επωνυμία «ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Ανώνυμος Εμπο ρική και Βιομηχανική Εταιρία» με δ.τ. «ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗ ΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ» την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.»... 17

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΕΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑ ΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΖΕΚΟ ΑΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ /2007 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΤΖΕΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟ ΣΩΠΕΙΩΝ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΖΕΚΟ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 3869/01/Β/86/3867 που αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετό χων της εταιρείας στις Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως εξής: Άρθρο 5 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας εκ ,00 που διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 3,17 μετά την μείωση του κατά ,00 με την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 2,17, σύμφωνα με απόφαση της από έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,00 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2007 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (2) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της απορροφώσης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ISS acility Services Ανώνυμος Εταιρεία Παρο χής Υπηρεσιών, Εμπορική και Αντιπροσωπειών Ιδι ωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας» με δ.τ. «ISS acility Services A.E.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. Κ / απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η Συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών 1) «ISS acility Services Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορική και Αντιπροσωπειών Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας.» με δ.τ. «ISS acility Services A.E.» με έδρα το Δήμο ΑΘΗ ΝΑ (Θρασυμάχου 14) και Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/86/563(05) και 2) «Selas North Ανώνυμος Εταιρεία Καθαρισμών Αποκομιδής και Διαχείρισης Απορριμμάτων Φύλαξης και Παροχής Υπηρεσιών» με έδρα το Δήμο «Θέρμης Θεσσαλονίκης» (9 ο χλμ της οδού Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών) και Αρ.Μ.Α.Ε 59680/62/Β/05/0200 με απορ ρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του κ.ν. 2190/1920, περί Ανωνύμων Εταιρειών και των διατάξεων των άρθρων 1 5 του ν. 2166/1993, τα από πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου των ανωτέρω εταιρειών, την από έκθεση του ορκωτού ελεγκτή Γεώργιου Βρεττού, την υπ αριθμ. 1220/ πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φιόρης Αθανασίου Πέτρου και την υπ αριθμ. 1222/ πράξη διόρθωσης της ιδίας. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2007 Γ. ΚΩΒΑΙΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (3) την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Π. ΚΑΙ Σ. ΓΙΑΓΛΟ ΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Π. & Σ. ΓΙΑΓΛΟΓΛΟΥ ΑΤΕ». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Π. ΚΑΙ Σ. ΓΙΑΓΛΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «Π. & Σ. ΓΙΑΓΛΟΓΛΟΥ ΑΤΕ» και αριθμό Μητρώου 42625/01ΑΤ/Β/99/109 που εδρεύει στο Δήμο Ν. Ιωνίας Αττικής: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχεί ρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2007 οι εξής: 1. Καραγιάννης Αναστάσιος του Ιωάννη, κάτοικος Αι γάλεω Αττικής, οδός Γρηγορίου Κυδωνιών 21, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό Π , με A.M. αδείας Ο.Ε.Ε , πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., με Α.Φ.Μ , της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω. 2. Γραμματικόπουλος Βασίλειος του Ιωάννη, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Δραγούμη 4, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό Ν , με A.M. αδείας Ο.Ε.Ε , πτυχιούχος Ο.Π.Π. 1. Αλεξιάδου Μαλαματή του Κοσμά, κάτοικος Ν. Ηρα κλείου Αττικής, οδός Δελφών 25, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό Σ , με A.M. αδείας Ο.Ε.Ε , πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. 2. Δρακόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Ρ. Φεραίου 51, κάτοχος του Δ.Α.Τ.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 με αριθμό Π , με A.M. αδείας Ο.Ε.Ε , πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (4) την επωνυμία «ΜΑΡΠΑΠ ΦΩΤΑ ΒΟΛΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MARPAP OTA VOLT ENERGY S.A.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικη τικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΠΑΠ ΦΩΤΑ ΒΟΛΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «MARPAP OTA VOLT ENERGY S.A.» και αριθμό Μητρώου 63850/01/Β/07/480 από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εται ρεία μέχρι την σύγκλιση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ( ) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, γεννημένος στο Μεσολόγγι Αιτ/νίας το έτος 1961, κάτοικος Πεντέλης Αττικής, οδός Φίλωνος αρ. 14, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ αριθμ που εκδόθηκε από το ΤΑ Μεσολογγίου, με Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, Πρόεδρος. 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, γεν νημένος στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Γρίβα αρ. 17, κάτοχος του Δελτίου Αστυ νομικής Ταυτότητας υπ αριθμ. ΑΕ που εκδόθηκε από το Τ.Α Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Διευθύνων Σύμβουλος. 3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, γεννημένος στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το έτος 1934, κάτοικος Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, οδός Παναγοπούλου αρ. 36, κά τοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ αριθμ. Γ που εκδόθηκε από το Α.Τ. Γαργαλιάνων, με Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Γαργαλιάνων, Αντιπρόεδρος. 4. ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΑΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη αρ. 21, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ αριθμ. Π που εκδόθηκε από το Α.Τ. Γαργαλιάνων, με Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικής, Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας: Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει έναντι παντός τρίτου ο Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλειος Παπαδόπου λος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο από πρα κτικό Διοικητικό Συμβούλιο Ειδικότερα ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εξου σιοδοτεί τρίτο πρόσωπο να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδίως από λογαριασμούς ή καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα κα θώς και για την είσπραξη χρημάτων, εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην εταιρεία, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματι κών γραμματίων σε διαταγή και επιταγών. Τον Διευθύ νοντα Σύμβουλο κωλυόμενο ή απουσιάζοντα, αναπλη ρώνει ο Αντιπρόεδρος Ηλίας Γκανιάτσος. Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2007 ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (5) Εται νυμία «ΚΟΥΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩ ΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΟΥΚΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΟΥΚΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 5430/01/Β/86/5428: 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: α) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ του ΟΘΩΝΑ, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με αριθμό αδείας Ο.Ε α) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με αριθ μό αδείας Ο.Ε Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2007 Η Τμηματάρχης ΛΥΓ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ (6) Εταιρειών του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΛΜΑΡ ΕΛ ΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΕΛΜΑΡ και ΒΗΤΑΚΑΡ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών 1) «ΒΕΛ ΜΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΕΛΜΑΡ και ΒΗΤΑΚΑΡ» με έδρα το Δήμο ΑΘΗΝΑΣ (Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 119) και Αρ.Μ.Α.Ε. 3076/01/Β/86/3075 και

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2) «ERGOCAR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εμπορίας και Επισκευών Αυτοκινήτων» και δ.τ «ERGOCAR ή ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ» με έδρα το Δήμο ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΟΛΗΣ (Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 7 και ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ) και Αρ.Μ.Α.Ε 30282/01Ν Τ/Β/93/1829 με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2 και του κ.ν. 2190/1920, «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και των διατάξεων των άρθρων 1 5 του ν. 2166/1993. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2007 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (7) Εται νυμία «ΦΑΣΙΟΝ ΓΙΟΥΝΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» με δ.τ. «ΦΑΣΙΟΝ ΓΙΟΥΝΙΤ ΑΕ (ASHION UNIT S.A.)». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΣΙΟΝ ΓΙΟΥΝΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩ ΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» με δ.τ. «ΦΑΣΙΟΝ ΓΙΟΥΝΙΤ ΑΕ (ASHION UNIT S.A.)» και αριθμό Μητρώου 35137/01/Β/96/67: 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: α) ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΦΥΛΙΔΗΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε α) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΘΩΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, με αριθμό αδείας Ο.Ε Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (8) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ATLANTICA DYNAMIC CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ATLANTICA DYNAMIC CONSTRUCTIONS A.E.TKE». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ATLANTICA DYNAMIC CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ATLANTICA DYNAMIC CONSTRUCTIONS A.E.TKE» και αριθμό Μητρώου 49970/01/Β/01/573: 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: α) Κονταξόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου, με αριθ μό αδείας Ο.Ε β) Ζεύξιππη Ηρωίδου Κονταξοπούλου, με αριθμό αδεί ας Ο.Ε α) Κωνσταντίνης Μωυσής του Κανάρη, με αριθμό αδεί ας Ο.Ε β) Όλγα Σακελλαρίου, με αριθμό αδείας Ο.Ε Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2007 Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (9) Εται νυμία «DAMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕ ΣΙΩΝ» με δ.τ. «.G.R.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DAMA ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «.G.R.» και αριθμό Μητρώου 54007/01/Β/03/147: 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητι κού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: α) ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ Βασίλειος του Αντωνίου, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ Ευαγγελία του Αναστασίου, με αριθ μό αδείας Ο.Ε α) ΤΣΟΚΑΝΗ Αθηνά του Αναστασίου, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΜΑΡΗΣ Γεώργιος του Χαρίλαου, με αριθμό αδείας Ο.Ε Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2007 Η Τμηματάρχης Μ. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 (10) την επωνυμία «ERETRIA BEACH PALMARIVA HOTEL BUNGALOWS Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχει ρήσεις ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ERETRIA BEACH PALMARIVA S.A.». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ERETRIA BEACH PALMARIVA HOTEL BUNGALOWS Ξενοδοχειακές και Του ριστικές Επιχειρήσεις ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ERETRIA BEACH PALMARIVA S.A.» και αριθμό Μητρώου 1251/01ΑΤ/ Β/86/195(95) που εδρεύει στο Δήμο Ν. Ερυθραίας Αττικής: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχεί ρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2007 οι εξής: 1. Κάπρος Χρήστος του Θρασυβούλου, κάτοικος Ν. Ηρακλείου, Αττικής, οδός Ερμού 1, ΑΔΤ: Θ , Πτυ χιούχος ΑΒΣΠ, έτος γεννήσεως 1950, έτος κτήσεως πτυχίου 1982, Αρ αδείας Νέρης Λάμπρος του Χαραλάμπους, κάτοικος Αθη νών, οδός Γράμμου 64 Ίλιον, Πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών, έτος γεννήσεως 1965, έτος κτήσεως πτυχίου 1989, Αρ. αδείας Τρύφωνας Αλεξόπουλος του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών Τριών Ιεραρχών 89, ΑΔΤ: Ν , Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, έτος γεννήσεως 1970, έτος κτήσεως πτυχίου 1994 Αρ αδείας Ιωάννης Βαβουλιώτης του Δήμου, κάτοικος Αθη νών, οδός Αρκεσιλάου 17 19, ΑΔΤ: Σ , Πτυχιούχος ΑΒΣΠ, έτος 1942, έτος κτήσεως πτυχίου 1967, Αρ. αδείας (11) Εται νυμία «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕ ΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑ ΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑ ΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥ ΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 49276/01ΑΤ/Β/01/239, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2007 οι εξής: Τακτικός: Κωνσταντίνος Πετρόγιαννης του Πέτρου, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκ. Νέγρη 3, Α.Δ.Τ. Μ /1982 με A.M. Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: Μάρκος Φρατζέσκος του Γρηγορίου, κάτοικος Αθη νών, οδός Φωκ. Νέγρη 3, Α.Δ.Τ. Ν /1983 A.M. Σ.Ο.Ε Της ελεγκτικής εταιρείας: «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.». Η Τμηματάρχης ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ (12) Εται νυμία «HASBRO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HASBRO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Μητρώου 1859/01ΑΤ/Β/86/213(98), που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2007 οι εξής: Η ελεγκτική εταιρεία: «KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελε γκτές Α.Ε.» AM ΣΟΕΛ: 114. (13) την επωνυμία «ΓΙΟΥΡΟ ΛΑΙΝ Εμπορία Ενοικιά σεις Αυτοκινήτων Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «EURO LAIN RENT A CAR».

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΡΟ ΛΑΙΝ Εμπορία Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «EURO LAIN RENT A CAR» και αριθμό Μητρώου 45281/01ΑΤ/Β/00/412(02), που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2007 οι εξής: Τακτικός: Σωτήρης Δανούσης, A.M. Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: Λ. Ματθίρτη, A.M. Σ.Ο.Ε Της ελεγκτικής εταιρείας: Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.. (14) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BIOAXIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» με δ.τ. «BIOAXIS AE». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BIOAXIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» με δ.τ. «BIOAXIS AE» και Αρ.Μ.Α.Ε.: 53303/01ΑΤ/Β/02/239(04), που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής: Ι. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση Δι οικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση II. Η από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία α) εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με 3ετή θητεία και β) ορίσθηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2007 οι κατωτέρω: 1) Βάγια Σουλτάτη του Θεοδώρου, λογίστρια, πτυ χιούχος ΑΣΟΕΕ το έτος 1972, γεννημένη στον Αμπε λο Καρδίτσας το έτος 1947 κάτοικος Αθηνών, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 26, κάτοχος του με αριθμό Δ /1962 δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος από την Υπ Διευθ. Σοφάδων, με αριθμό οικονομικού επιμελητη ρίου ) Φιλία Λούκου του Αθανασίου, λογίστρια, πτυχιού χος ΑΣΟΕΕ το έτος 1975, γεννημένη στον Πειραιά το έτος 1952, κάτοικος Αθηνών, οδός Χαριλάου Τρικού πη αρ. 26, κάτοχος του με αριθμό Ρ δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος από το Γ Παράρτημα Ασφα λείας Πειραιά, με αριθμό οικονομικού Επιμελητηρίου Αναπληρωματικοί 1) Αικατερίνη Ψηφή του Πέτρου, λογίστρια, πτυχιούχος Νομικής το έτος 1997, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αθηνών, οδός Βλαστού αρ. 6 8, κάτοχος του με αριθμό Τ /1999 δελτίου ταυτότητας εκδο θέντος από το ΙΣΤ Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό οικονομικού επιμελητηρίου ) Γεώργιος Τσιανάκας του Θωμά, λογιστής, πτυχιού χος ΑΣΟΕΕ το έτος 1983 γεννημένος στους Αιμοβρα χάδες Καρδίτσας το έτος 1958, κάτοικος Αθηνών, οδός Πολυφήμου αρ. 5 και Ζωγράφου, κάτοχος του με αριθμό Κ /1976 δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος από το Α Αστυνομικό Τμήμα Διστόμου με αριθμό οικονομικού επιμελητηρίου III. To από πρακτικό του Διοικητικού Συμβου λίου, με το οποίο, το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Τριαντόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου και της Άν νας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1972, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Τατοΐου, αριθμός 12 IB, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΒ / Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας εκδοθείσας από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου λος, 2. Διονύσιος Δημήτριος Κουτσούρης του Γεωργί ου και της Θεόκλητης, καθηγητής Ε.Μ.Π., γεννημένος στις Σέρρες, το έτος 1955, κάτοικος Κουκακίου Αθη νών, οδός Μεϊντάνη, αριθμός 17, κάτοχος του υπ αριθμ. Χ / Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας εκδοθείσας από το Αστυνομικό Τμήμα Νέου Κόσμου, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Αντιπρόεδρος. 3. Καλλιόπη Μπουκέα του Νικολάου και της Μαρίας, διαιτολόγος, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1967, κάτοι κος Καλαμάτας Μεσσηνίας, οδός Γεωργούλη, αριθμός 1, κάτοχος του υπ αριθμ. Ν / Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας εκδοθείσας από το Ε Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, Μέλος. 4. John Simpson του George και της Olive, υπεύθυνος ανάπτυξης υπηρεσιών, γεννημένος στην Αγγλία, το έτος 1958, κάτοικος Α. Ιλισίων, οδός Περιάνδρου αριθμός 3 κάτοχος του υπ αριθμ διαβατηρίου και της υπ αριθμ αδείας πραμονής, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, Μέλος. Εκπροσώπηση Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον Τριαντόπουλο Βασίλειο, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο το σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιοδοτήσεων για την σύμ φωνη με τα άρθρα και 18 του καταστατικού εκπρο σώπηση της Εταιρείας. Δηλαδή ενδεικτικά παρέχεται σε αυτόν το δικαίωμα να διαχειρίζεται και να διευθύνει τις υποθέσεις της Εταιρείας και τις εργασίες της γενικά, να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς ενώπιον παντός οποιουδήποτε δικαστηρίου, πολιτικού, διοικητικού, ποινι κού ή φορολογικού και εξωδίκως ενώπιον του Δημοσίου και των Δημοσίων, Νομαρχιακών, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων αρχών, ως και οποιοδήποτε τρίτων, Τραπεζών, Τραπεζικών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων σε σχέση προς οποιαδήποτε εκ των εργασιών, υποθέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας, να διαχειρίζεται και να φέρει την ευθύνη της τελικής

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 διαθέσεως απασών των εγκεκριμένων κεφαλαιουχικών δαπανών, συμβάσεων και συμφωνιών, να προσλαμβάνει και να απολύει άπαν το προσωπικό της Εταιρείας, να εγκρίνει προγράμματα παραγωγής, αυξήσεως μισθών και ημερομισθίων, επιδομάτων και δαπανών ταξιδιών προσωπικού, να κατευθύνει και να συντονίζει όλες τις φάσεις της δραστηριότητας της Εταιρείας προωθώ ντας ενεργώς τους σκοπούς της, να συνάπτει και να υπογράφει προσύμφωνο και οριστικά συμβόλαια, μισθω τήρια, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, να υπογράφει φορολογικές δηλώσεις, αιτήσεις και λοιπά έγγραφα εν γένει, να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα και να προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις ήθελε κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των άνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών ή την διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρείας και να προβαίνει και διεξαγάγει κάθε πράξη ή ενέργεια που ήθελε κρίνει πρόσφορο για την προώθηση των συμφερόντων και ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας. Καθορισμός Υπογραφών που δεσμεύουν την Εται ρεία Στον κατά τα ανωτέρω διορισθέντα Πρόεδρο και Δι ευθύνοντα Σύμβουλο, το Διοικητικό Συμβούλιο παραχω ρεί το δικαίωμα να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του. Ενδεικτικά ο ανωτέρω Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος έχει το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «BIOAXIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» και την υπογραφή του, να αναλαμβάνει κεφάλαια, χρήματα, χρηματόγραφα μερι σματαποδείξεις και αξίες της Εταιρείας οποιουδήποτε ποσού, να εισπράττει χρήματα, να εκδίδει να αποδέ χεται να οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμ μάτια σε διαταγή, να εκδίδει να οπισθογράφει και να παραλαμβάνει επιταγές, φορτωτικές και οποιαδήποτε χρηματόγραφα ή έγγραφα παραστατικά αξίας, να συμ βάλλεται με τις Τράπεζες και λοιπά Πιστωτικό Ιδρύματα για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά να διαχειρίζεται και να συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας σε όχι αφορά δάνεια και πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού και να κάνει χρήση αυτών. Αγία Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2007 ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (15) Εται νυμία «DYNACOM Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με δ.τ. «DYNACOM». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία DYNACOM Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Συμβούλων Επιχειρή σεων» δ.τ. «DYNACOM» και αριθμό Μητρώου 32061/01ΑΤ/ Β/94/2509 που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχεί ρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2007 οι εξής: α) Ράγκος Ηλίας του Αριστείδη, με Α.Δ.Τ. Τ του Α.Τ. Αμπελοκήπων και αριθμό αδείας β) Φωτεινός Σπυρίδων του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Ι του Β παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και αριθ μό αδείας α) Χατζηχαραλάμπους Λίζα, με Α.Δ.Τ. Μ και αριθμό αδείας β) Ραζής Διονύσιος, με Α.Δ.Τ. ΑΒ και αριθμό αδείας (16) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Ανώνυμος Εμπορι κή και Βιομηχανική Εταιρία» με δ.τ. «ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗ ΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΩΝ ΑΙ ΣΘΗΤΗΡΕΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εται ρία» με δ.τ. «ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ» και αριθμό Μη τρώου 37944/01ΑΤ/Β/97/109, που εδρεύει στο Δήμο Ν. Ψυχικού Αττικής: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2007 οι εξής: Τακτικός: Ο Κασιμάτης Γεώργιος του Παναγιώτη, κάτοικος Παλ λήνης Αττικής, οδός Αριστείδου αρ. 6, Έλλην υπήκοος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με Α.Δ.Τ. Ρ / και A.M. Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: Ο Ζουριδάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής, οδός Πλάτωνος αρ. 146, Έλλην υπή κοος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με Α.Δ.Τ. Σ / και A.M. Σ.Ο.Ε.Λ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (17) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙ ΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 57581/01/Β/04/476, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασί σθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2007 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10255 24 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10414 10 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4059 7 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12902 9 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7785 19 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8184 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9896 12 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9666 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3243 7 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΑΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 304 16 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13539 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2153 10 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 487 28 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12800 29 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7553 16 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 642 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9140 3 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 168 9 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13509 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7369 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12227 21 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7313 29 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 23 Φεβρουαρίου 2012. Καταστατικά. Καταστατικά ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 23 Φεβρουαρίου 2012. Καταστατικά. Καταστατικά ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1382 23 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 808 2 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12214 12 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7300 9 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα