ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΑΝΕΡΥΟΜΕΝΗ ΤΓΡΑΙΑ Ε ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΕ ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΑΝΕΡΥΟΜΕΝΗ ΤΓΡΑΙΑ Ε ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΕ ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΕ"

Transcript

1 ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΑΝΕΡΥΟΜΕΝΗ ΤΓΡΑΙΑ Ε ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΕ ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΕ Ισάλλεο Κνξνπνχιεο ΜΑΠΕΪ ΕΛΛΑΣ Λέμεηο Κιεηδηά: Παξαδνζηαθά Κνληάκαηα, Αλεξρφκελε Τγξαζία ΠΔΡΙΛΗΦΗ: H παξνχζα εηζήγεζε έρεη σο ζέκα ηελ επηζθεπή ηνηρνπνηίαο πνπ εκθαλίδεη πξνβιήκαηα απνζάζξσζεο ιφγσ αλεξρφκελεο πγξαζίαο κε ηελ ρξήζε παξαδνζηαθψλ θνληακάησλ ηεο ζεηξάο MAPE-ANTIQUE. Πεξηγξάθεηαη ν κεραληζκφο απνζάζξσζεο ιφγσ αλεξρφκελεο πγξαζίαο, νη αηηίεο πνπ ηελ πξνθαινχλ θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ. Απαξηζκνχληαη νη ηδηφηεηεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα έρεη έλα παξαδνζηαθφ θνλίακα ψζηε λα αληαπεμέιζεη ζηνλ ξφιν ηνπ ελψ παξάιιεια δίλνληαη πξαθηηθέο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. ΔΙΑΓΧΓΗ Η παξνχζα εηζήγεζε έρεη σο ζέκα ηελ επηζθεπή ηνηρνπνηίαο πνπ εκθαλίδεη πξνβιήκαηα απνζάζξσζεο ιφγσ αλεξρφκελεο πγξαζίαο κε ηελ ρξήζε παξαδνζηαθψλ θνληακάησλ. Με ηνλ φξν παξαδνζηαθά θνληάκαηα αλαθεξφκαζηε ζε πξντφληα πνπ δελ έρνπλ θαζφινπ ηζηκέλην θαη επνκέλσο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηφζν ηζηνξηθψλ φζν θαη κνληέξλσλ θηηξίσλ. ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΗ ΤΓΡΑΙΑ Η αλεξρφκελε πγξαζία είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν ζηηο ηνηρνπνηίεο παιηψλ θηηξίσλ ιφγσ ηεο θαθήο θαηαζθεπήο ησλ ζεκειίσλ ηνπο παξάιιεια φκσο εκθαλίδεηαη θαη ζε κνληέξλα θηίξηα πνπ δελ έρνπλ απνηειεζκαηηθή 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 πγξνκφλσζε ησλ ζεκειίσλ ηνπο. Η Αλεξρφκελε πγξαζία, εθηφο ηνπ φηη αιινηψλεη ηελ αηζζεηηθή ησλ θηηξίσλ, θάλεη αλζπγηεηλφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη πνιιέο θνξέο αλππφθνξν (ιφγσ ηεο αμηνζεκείσηεο κείσζεο ηεο ζεξκηθήο άλεζεο θαη ηεο δηαξθνχο απνζάζξσζεο ησλ επηρξηζκάησλ αθφκε θαη παξά ηηο επαλαιακβαλφκελεο επηζθεπέο). Πξάγκαηη, ην λεξφ πνπ αλεβαίλεη κέζα απφ ηξηρνεηδή θαηλφκελα, θέξεη καδί ηνπ δηαιπφκελα άιαηα απφ ην έδαθνο ή ην εζσηεξηθφ ηεο ηνηρνπνηίαο, ηα νπνία, κεηά ηελ εμάηκηζή ηνπ ελαπνηίζεληαη ζηηο επηθάλεηεο ησλ ζνβάδσλ κε ηελ κνξθή εμαλζεκάησλ αιάησλ. Δάλ ην λεξφ εμαηκηζηεί πνιχ γξήγνξα, ηα άιαηα κπνξνχλ λα θξπζηαιιψζνπλ κέζα ζηελ ηνηρνπνηία θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πηέζεηο ηθαλέο λα πξνμελήζνπλ δεκηέο ζε βάζνο ζηα επηρξίζκαηα θαη ζηα δνκηθά πιηθά. Σα ηζηκεληνεηδή δάπεδα θαη επηρξίζκαηα ησλ θηηξίσλ κπνξνχλ ζπρλά λα ππνζηνχλ ζνβαξή απνζάζξσζε ιφγσ ηνπ ζρεκαηηζκνχ δχν δηνγθνχκελσλ ζπζηαηηθψλ (εηξηλγθίηε θαη ζνκαδίηε) ιφγσ ηεο ρεκηθήο αζπκβαηφηεηαο κε ηα ζεηηθά άιαηα. ηελ ηνηρνπνηία ηα ζεηηθά κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ιφγσ κίαο απφ ηηο αθφινπζεο αηηίεο: Υξήζε γχςηλνπ επηρξίζκαηνο ζαλ πξσηνγελέο πιηθφ ή ζαλ ζπλδεηηθφ ζε πξνεγνχκελεο απνθαηαζηάζεηο (θπξίσο ζε ηζηνξηθά θηίξηα). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 Πξνζκίμεηο αιάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ηνχβια. Αλεξρφκελε πγξαζία, κέζα απφ ηξηρνεηδή θαηλφκελα δηακέζνπ ηεο ηνηρνπνηίαο, πνπ αλεβάδεη θαη ζετθά άιαηα απφ ην έδαθνο. Πξνζβνιή απφ ζεηηθά ησλ ιίζσλ θαη ησλ θνληακάησλ ηεο ηνηρνπνηίαο ιφγσ ηεο έληνλεο παξνπζίαο SO 2 ζηελ αηκφζθαηξα πνπ ηα πεξηβάιιεη (βηνκεραληθέο πεξηνρέο ή αζηηθά θέληξα φπνπ ππάξρεη ξχπαλζε απφ θαπζαέξηα απφ ζπζηήκαηα νηθηαθήο ζέξκαλζεο θαη θίλεζε απηνθηλήησλ). Η απνζάζξσζε ησλ επηρξηζκάησλ κπνξεί επίζεο λα εληνπηζηεί ζε κεραληθά αίηηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε ζνβάδεο πνπ είλαη ππεξβνιηθά άθακπηνη ζε ζρέζε κε ηελ ινηπή ηνηρνπνηία. ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΓΡΑΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΧΝ ΚΟΝΙΑΜΑΣΧΝ MAPE- ANTIQUE - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η ζεηξά παξαδνζηαθψλ θνληακάησλ MAPE-ANTIQUE απνηειεί ηελ απάληεζε ζην πξφβιεκα ηεο επηζθεπήο παιηάο ηνηρνπνηίαο πνπ ππφθεηηαη ζε: Αλεξρφκελε πγξαζία Δμαλζήκαηα αιάησλ Απνζάζξσζε ζνβάδσλ πνπ νθείιεηαη ζε ζεηηθά άιαηα θαη ρισξίδηα. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 Σα πδξαπιηθά ζπλδεηηθά θαη ηα πξναλακεκηγκέλα θνληάκαηα MAPE- ANTIQUE δελ πεξηέρνπλ θαζφινπ ηζηκέλην φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνδηαγξαθή UNI-EN 197/1. Σν ζπλδεηηθφ ζπζηαηηθφ ηνπο είλαη ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟ (φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Ιηαιηθνχ αλεμάξηεηνπ εξγαζηεξίνπ ENCO ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νφκνπ 596(26Μαξηίνπ 1965) θαη ην Τ.Γ. ηεο 13ηεο Απγνχζηνπ 1972 ηνπ Ιηαιηθνχ θξάηνπο). Σα πξντφληα ηεο ζεηξάο MAPE-ANTIQUE πιεξνχλ ηξεηο ζεκειηψδεηο απαηηήζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηνηρνπνηηψλ: Μαθξν-πνξψδεο, πνπ επηηξέπεη ζηελ πγξαζία λα απνκαθξχλεηαη κέζσ ηεο επηηάρπλζεο ηεο εμάηκηζεο ηνπ λεξνχ πνπ είλαη εγθισβηζκέλν ζηελ ηνηρνπνηία. πκβαηφηεηα, ζε ζρέζε κε ηηο κεραληθέο αληνρέο θαη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηεο ππάξρνπζαο ηνηρνπνηίαο (E N/mm2; Rc 10 N/mm2). Αληνρή ζηελ επηζεηηθή δξάζε ηεο αηκφζθαηξαο θαη ησλ ζεηηθψλ αιάησλ θαη ρισξηδίσλ πνπ ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ηνηρνπνηίαο (φπσο πξνθχπηεη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ ENCO βάζε ηεο δνθηκήο ηνπ ANSTETT-02Μαΐνπ1996). Σν ΔΜΠ-Σνκέαο Δπηζηήκεο & Σερληθήο ησλ Τιηθψλ έρεη κειεηήζεη ηε δξάζε επηρξηζκάησλ ειεγρφκελεο κηθξνδνκήο θαη έρεη πξνζδηνξίζεη ην ξφιν ηεο κηθξνδνκήο ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξρφκελεο πγξαζίαο (Moropoulou et als, 2001). Βάζε ησλ σο άλσ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηάζεζε δχν ρξσκαηηθψλ απνρξψζεσλ (αλνηρηφ γθξη θαη ξνδ), θαζψο θαη ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηνπο, ηα πξντφληα ηεο ζεηξάο MAPE-ANTIQUE κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ ιχζε ζε κηα επξεία ζεηξά πεξηπηψζεσλ απνζαξζξσκέλσλ ρηηζηψλ θαη ιίζηλσλ ηνηρνπνηηψλ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 Tνκείο Δθαξκνγήο Οη πξνζπζθεπαζκέλνη ζνβάδεο MAPE-ANTIQUE MC θαη MAPE- ANTIQUE CC φπσο θαη ην MAPE-ANTIQUE LC (πδξαπιηθφ ζπλδεηηθφ πνπ αλακηγλχεηαη κε άκκν) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ: αλ επίρξηζκα, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ επηθαλεηψλ πνπ έρνπλ ζεκάδηα αλεξρφκελεο πγξαζίαο. αλ δηαπλέσλ ζνβάο ζε αεξηδφκελα ππφγεηα πνπ ππφθεηληαη κφλν ζε αλεξρφκελε πγξαζία (ρξήζε κφλν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαρσξηζηηθψλ ηνίρσλ). αλ δηαπλέσλ ζνβάο, παξάιιεια κε άιιεο ηερληθέο φπσο ηνκέο ζηνλ ηνίρν ή ρεκηθφ θξάγκα κε κηθξν-γαιάθησκα ζηιηθφλεο. αλ δηαπλένλ ζνβάο πξνιεπηηθά γηα ηελ πξνζηαζία ηνίρσλ. αλ θνλίακα αξκνιφγεζεο γηα ηνηρνπνηίεο απφ εκθαλείο ιίζνπο ή ηνχβια. αλ επίρξηζκα ή θνλίακα αξκνιφγεζεο γηα ηνηρνπνηίεο πνπ έρνπλ δηαιπηά άιαηα. αλ επίρξηζκα γεληθήο ρξήζεσο ζε αζζελείο επηθάλεηεο. Πξντφληα MAPE-ANTIQUE MAPE-ANTIQUE RINZAFFO Έηνηκν πξνο ρξήζε θνλίακα ρσξίο ηζηκέλην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ πεηαρηφ ρέξη πνπ απνηειείηαη απφ πδξαπιηθή άζβεζην θαη πνδνιαληθά ζπζηαηηθά κε αληνρή ζηα ζεηηθά, εηδηθά πξφζκηθηα, πνξνγελείο παξάγνληεο θαη αδξαλή επηιεγκέλεο θνθθνκεηξίαο. Μεηά ηελ αλάκεημή ηνπ κε ην λεξφ ην πξντφλ δίλεη έλα θνλίακα κε πιαζηηθή-ξεπζηή ζχζηαζε πνπ είλαη εχθνια εξγάζηκν κε ηελ ζπάηνπια. Υξεζηκνπνηείηαη εηδηθά γηα ηελ βειηίσζε ηεο πξφζθπζεο ησλ επφκελσλ ζηξψζεσλ ησλ παξαδνζηαθψλ θνληακάησλ ζε δχζθνια ππνζηξψκαηα (φπσο γηα παξάδεηγκα κεηθηή ηνηρνπνηία ηνχβινππέηξαο ή ηνηρνπνηίαο κε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε άιαηα) θαζψο θαη γηα 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 ηελ παξεκπφδηζε ηεο δηείζδπζεο δηαιπηψλ αιάησλ φπσο ρισξίδηα ζηνλ ζνβά, ηα νπνία κπνξνχλ ιφγσ ηεο πγξνζθνπηθήο ηνπο θχζεο λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπηθέο ζπγθεληξψζεηο πγξαζίαο θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζεξκν-πγξνκεηξηθέο ζπλζήθεο. Υξεζηκνπνηείηαη πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα MAPE-ANTIQUE MC, MAPE-ANTIQUE-CC, MAPE-ANTIQUE LC. MAPE-ANTIQUE MC Πξναλακεκηγκέλν έηνηκν γηα ρξήζε θνλίακα αλνηρηνχ γθξη ρξψκαηνο, ρσξίο ηζηκέλην, πνπ απνηειείηαη απφ πδξαπιηθή άζβεζην θαη πνδνιαληθά ζπζηαηηθά κε αληνρή ζηα ζεηηθά, εηδηθά πξφζκηθηα, πνξνγελείο παξάγνληεο θαη δηαβαζκηζκέλα αδξαλή. Αλακεκεηγκέλν κε λεξφ, δίλεη έλαλ ζνβά πνπ έρεη πςειή αληνρή ζην λεξφ ηεο βξνρήο ελψ παξάιιεια είλαη δηαπεξαηφο απφ ηνπο πδξαηκνχο ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ εμάιεηςε ηεο αλεξρφκελεο πγξαζίαο. Υάξε ζην καθξνπνξψδεο ηνπ, o ζνβάο MAPE-ANTIQUE MC επηηξέπεη ηελ εθηφλσζε ησλ ηάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηελ θξπζηαιινπνίεζε ησλ αιάησλ πνπ κεηαθέξνληαη κε ηελ αλεξρφκελε πγξαζία. MAPE-ANTIQUE CC Πξναλακεκηγκέλν έηνηκν γηα ρξήζε θνλίακα, ρσξίο ηζηκέλην, πνπ απνηειείηαη απφ πδξαπιηθή άζβεζην θαη πνδνιαληθά ζπζηαηηθά κε αληνρή ζηα ζεηηθά, εηδηθά πξφζκηθηα, πνξνγελείο παξάγνληεο θαη δηαβαζκηζκέλα αδξαλή, ξνδ ρξψκαηνο θαη κε ραξαθηεξηζηηθά παξφκνηα ηνπ MAPE- ANTIQUE MC. MAPE-ANTIQUE LC Δηδηθφ πδξαπιηθφ ζπλδεηηθφ, ρσξίο ηζηκέλην, κε πδξαπιηθή άζβεζην θαη πνδνιαληθά ζπζηαηηθά, ιεπηφθνθθν νξπθηφ θίιεξ, εηδηθά πξφζκηθηα θαη πνξνγελείο παξάγνληεο πνπ αλακεηγλχεηαη κε άκκν θαη δίλεη έλα δηαπλένλ επίρξηζκα κε παξφκνηεο ηδηφηεηεο θαη ρξψκα κε ην MAPE-ANTIQUE MC (γηα άκκνπο κέγηζηεο δηακέηξνπ 2,5mm ε αλαινγία ζπλδεηηθνχ/άκκνπ πξέπεη λα είλαη 1 έσο 2, ελψ γηα άκκνπο κέγηζηεο δηακέηξνπ 5mm ε αλαινγία ζπλδεηηθνχ/άκκνπ πξέπεη λα είλαη 1 έσο 2,5). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 MAPE-ANTIQUE FC Δμνκαιπληηθφ θνλίακα αλνηρηνχ γθξη ρξψκαηνο κε βάζε πδξαπιηθή άζβεζην θαη πνδνιαληθά ζπζηαηηθά, εηδηθά πξφζκηθηα θαη πνξνγελείο παξάγνληεο. Αλακεκεηγκέλν κε λεξφ δίλεη κία πιαζηηθή πάζηα πνπ απιψλεηαη εχθνια κε ζπάηνπια ζε κηθξά πάρε (1 έσο 2mm). MAPE-ANTIQUE FC/R Δμνκαιπληηθφ θνλίακα ξνδ ρξψκαηνο κε βάζε πδξαπιηθή άζβεζην θαη πνδνιαληθά ζπζηαηηθά, εηδηθά πξφζκηθηα θαη πνξνγελείο παξάγνληεο. Αλακεκεηγκέλν κε λεξφ δίλεη κία πιαζηηθή πάζηα πνπ απιψλεηαη εχθνια κε ζπάηνπια ζε κηθξά πάρε (1 έσο 2mm). ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΤΠΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΧΝ ΚΟΝΙΑΜΑΣΧΝ Κνηλή δηαδηθαζία γηα ηα παξαδνζηαθά θνληάκαηα MAPE-ANTIQUE: Η επηθάλεηα πνπ ζα επηζθεπαζηεί πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί πξνζεθηηθά. Απηή ε εξγαζία απνηειεί παξάγνληα θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Δίλαη απαξαίηεην λα απνκαθξπλζεί ν ππάξρνλ ζνβάο ηνπιάρηζην ζε χςνο 50cm ςειφηεξα απφ ηελ πεξηνρή πνπ έρεη εκθαληζηεί ε πγξαζία, θαη φρη κηθξφηεξν απφ ην δηπιάζην ηνπ πάρνπο ηεο ηνηρνπνηίαο. Απνκαθξχλεηε ην ζαζξφ θνλίακα αξκνιφγεζεο κεηαμχ ησλ ηνχβισλ ή ησλ ιίζσλ ηεο ηνηρνπνηίαο. Δίλαη επίζεο απαξαίηεην λα απνκαθξπλζνχλ φια ηα απνζαξζξσκέλα ηκήκαηα ηεο ηνηρνπνηίαο θαη λα απνθαηαζηαζνχλ (κέζνδνο cuci-scuci βγάιε-βάιε), κε ιίζνπο ή ηνχβια πνπ ζα έρνπλ παξφκνηεο κεραληθέο θαη αηζζεηηθέο (ζηελ πεξίπησζε ηεο εκθαλνχο ηνηρνπνηίαο) ηδηφηεηεο κε ηα πξσηνγελή πιηθά. Σέινο, είλαη επίζεο απαξαίηεην λα θαζαξηζηεί εληειψο ε επηθάλεηα κε λεξφ ππφ πίεζε ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ εληειψο εμαλζήκαηα αιάησλ, βξχα, ιεηρήλεο θαη κνχρια. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 Δίλαη ηέινο ζεκαληηθφ λα δηαβξαρεί ν ηνίρνο κέρξη θνξεζκνχ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ αθπγξαληηθνχ ζνβά. ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΣΟΤ ΜΔΙΓΜΑΣΟ ε εξγνηαμηαθή κπεηνληέξα θνληακάησλ, αλακείμηε: γηα πεηαρηφ ρέξη αλζεθηηθφ ζηα ζεηηθά, 1ζάθν MAPE-ANTIQUE RINZAFFO κε 5 ιίηξα λεξφ. γηα θπξίσο ζνβά, 1ζάθν MAPE-ANTIQUE MC ή MAPE-ANTIQUE CC κε 3,5-4 ιίηξα λεξφ. Ή 1ζάθν MAPE-ANTIQUE LC κε 8,5-9,5 ιίηξα λεξφ θαη άκκν ζε δνζνινγία αλάκεημεο αλάινγα κε ηελ δηάκεηξν ηεο άκκνπ(γηα άκκνπο κέγηζηεο δηακέηξνπ 2,5mm ε αλαινγία ζπλδεηηθνχ/άκκνπ πξέπεη λα είλαη 1 έσο 2, ελψ γηα άκκνπο κέγηζηεο δηακέηξνπ 5mm ε αλαινγία ζπλδεηηθνχ/άκκνπ πξέπεη λα είλαη 1 έσο 2,5). Αλακείμηε γηα ηνπιάρηζην 5-6 ιεπηά ψζηε λα αλαπηπρζεί ζσζηά ν αέξαο ζην κείγκα. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΔΙΓΜΑΣΟ Δθαξκφζηε ην θνλίακα κε ζπάηνπια φπσο θαη νπνηνλδήπνηε άιιν ζνβά. Δηδηθφηεξα απαηηνχληαη νη παξαθάησ ελέξγεηεο: Σνπνζέηεζε νδεγψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζσζηνχ πάρνπο. Δθαξκνγή ηεο πξψηεο ζηξψζεο, ηνπ πεηαρηνχ MAPE-ANTIQUE RINZAFFO ζε πάρνο πεξίπνπ 5mm. Απηή ε ζηξψζε είλαη αλαληηθαηάζηαηε θαη ζπληζηάηαη ψζηε λα βειηησζεί ε πξφζθπζε ησλ επφκελσλ ζηξψζεσλ ζνβά. Σν MAPE-ANTIQUE RINZAFFO βνεζάεη ηδηαίηεξα ζηελ ξχζκηζε ηεο απνξξνθεηηθφηεηαο ησλ ηνηρνπνηηψλ απφ ηνχβιν ή πέηξα (αθφκε θαη κε ηελ παξνπζία δηαιπηψλ αιάησλ φπσο ρισξίδηα) θάλνληάο ηελ νκνηφκνξθε. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 Υξεζηκνπνηήζηε ην πάληα πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ MAPE- ANTIQUE MC, MAPE-ANTIQUE CC θαη MAPE-ANTIQUE LC. Η ηνπνζέηεζε ησλ MAPE-ANTIQUE MC, MAPE-ANTIQUE CC θαη MAPE-ANTIQUE LC γίλεηαη, πξηλ σξηκάζεη πιήξσο ε ππνθείκελε ζηξψζε ηνπ MAPE-ANTIQUE RINZAFFO (εληφο 24σξψλ), ζε ζπλνιηθφ πάρνο ηνπιάρηζην 2cm. Δίλαη ζεκαληηθφ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ σο άλσ πιηθψλ ηεο θπξίσο ζηξψζεο ηνπ ζνβά λα κελ γίλεη πξνζπάζεηα εμνκάιπλζεο ηεο επηθαλείαο ηνπο ζε πνιχ ιεία πθή κε ηελ ρξήζε ζπάηνπιαο ιείαο επηθαλείαο δηφηη ελδέρεηαη απηή ε ελέξγεηα λα θιείζεη ην επηθαλεηαθφ πνξψδεο ησλ πιηθψλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην επηθαλεηαθφ πνξψδεο πξέπεη λα παξακείλεη αλνηρηφ δηφηη εμαζθαιίδεη ηελ εμάηκηζε ηεο αλεξρφκελεο πγξαζίαο κέζα απφ ηνλ δηαπλένληα ζνβά. Δπίζεο ζπληζηάηαη λα κελ ηνπνζεηνχληαη νη ζνβάδεο φηαλ ε επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ ηεο εθαξκνγήο είλαη εθηεζεηκέλε ζε έληνλε ειηαθή αθηηλνβνιία ή αέξα. Δάλ εθαξκνζηεί ν ζνβάο θάησ απφ ηέηνηεο ζπλζήθεο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη αγσγή σξίκαλζήο ηνπ δηαβξέρνληάο ηνλ κε λεξφ κε ςεθαζκφ. Σα θνληάκαηα MAPE-ANTIQUE MC, MAPE-ANTIQUE CC θαη MAPE-ANTIQUE LC (αλακεκεηγκέλν κε άκκν), κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δηαπλένληεο ζνβάδεο ζε κε πεξηκεηξηθνχο εζσηεξηθνχο δηαρσξηζηηθνχο ηνίρνπο ππνγείσλ πνπ εκθαλίδνπλ αλεξρφκελε πγξαζία κέζα απφ δξάζε ηξηρνεηδψλ θαηλνκέλσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε λα εμαζθαιίδεηαη ν θαιφο εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ. εκείσζε: Σα παξαδνζηαθά θνληάκαηα MAPE-ANTIQUE δελ ζπληζηψληαη ζαλ ιχζε ζε πξνβιήκαηα δηείζδπζεο λεξνχ πνπ εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζε πεξηκεηξηθνχο ηνίρνπο ππνγείσλ. Υξεζηκνπνηήζηε ζηεγαλσηηθά θνληάκαηα. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 ΣΔΛΙΚΔ ΔΠΙΚΑΛΤΦΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ MAPE-ANTIQUE Η απμεκέλε αηκνπεξαηφηεηα ησλ ηειηθψλ ζηξψζεσλ είλαη έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία δηαπλνήο ηελ παξαδνζηαθψλ θνληακάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξρφκελεο πγξαζίαο. Η πξνηεηλφκελε ιχζε γηα έγρξσκε ηειηθή ζηξψζε ζε ζχζηεκα παξαδνζηαθψλ θνληακάησλ είλαη ε ρξήζε πξντφλησλ κε βάζε ηξνπνπνηεκέλν ππξηηηθφ θάιην ηεο ζεηξάο SILEXCOLOR. Σα πξντφληα SILEXCOLOR παξάγνληαη ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή DIN (ε πεξηεθηηθφηεηα ζε νξγαληθέο ελψζεηο δελ μεπεξλά ην 5% ηνπ πξντφληνο) θαη είλαη ηα κνλαδηθά θηληξίζκαηα πνπ κπνξνχλ, κέζα απφ ηελ ππξηηηθνπνίεζε (κεηαηξνπή ηνπ ππξηηηθνχ θαιίνπ ζε ππξηηηθφ αζβέζηην ράξε ζην ειεχζεξν αζβέζηην ηνπ ππνζηξψκαηνο), λα δεκηνπξγήζνπλ εληαίν ζψκα κε ηνλ ζνβά. Παξά ηελ παξνπζία ρξσζηηθψλ θαη θίιεξ, ηα σο άλσ πξντφληα (ζε αληίζεζε κε ηηο ζπκβαηηθέο βαθέο), δελ εκπνδίδνπλ ηελ κεηαθίλεζε ησλ πδξαηκψλ θαη επνκέλσο επηηξέπνπλ ζηνπο παξαδνζηαθνχο ζνβάδεο λα δηαηεξήζνπλ αλαιινίσηε ηελ ηθαλφηεηα δηαπλνήο ηνπο. Σέινο ε θξπζηαιινπνίεζε ηνπ ππξηηηθνχ θαιίνπ ζην επηθαλεηαθφ πνξψδεο απμάλεη ηελ ζηεγαλφηεηα, βειηηζηνπνηψληαο ηελ πξνζηαζία απφ ην λεξφ ηεο βξνρήο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 Οη νξπθηέο βαθέο φπσο ραξαθηεξίδνληαη, ζε αληίζεζε κε ηα πξντφληα κε βάζε ην αζβέζηην, αληέρνπλ ζηελ φμηλε βξνρή δηφηη δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ απνζαζξσηηθή δξάζε ηνπ ζεηηθνχ νμένο ην νπνίν πξνζβάιεη επηθάλεηεο πνπ πεξηέρνπλ αλζξαθηθφ αζβέζηην. Ιδηφηεηεο πξντφλησλ SILEXCOLOR Σέιεηα ζπγθφιιεζε ζην ππφζηξσκα κε ην νπνίν αληηδξνχλ ρεκηθά. Απμεκέλε πδξαηκνπεξαηφηεηα, πνπ βνεζά ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνχ πνπ πεξηέρεηαη ζηελ ηνηρνπνηία. Απμεκέλε αληίζηαζε ηεο επηθαλείαο ηνπο ζην λεξφ ηεο βξνρήο ιφγσ ηεο θξπζηαιινπνίεζεο ηνπ ππξηηηθνχ θαιίνπ εληφο ηνπ πνξψδνπο ηνπ. Γελ είλαη επαίζζεηα ζηελ απνζαζξσηηθή δξάζε ηεο φμηλεο βξνρήο. Απεξηφξηζηεο ρξσκαηηθέο απνρξψζεηο ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ θάζε αηζζεηηθή ή δηαθνζκεηηθή απαίηεζε. Πξντφληα SILEXCOLOR Η ζεηξά ησλ νξπθηψλ βαθψλ SILEXCOLOR πεξηιακβάλεη ηφζν πξντφληα κε ιεία πθή φζν θαη πξντφληα κε άγξηα πθή ζε δηαθνξεηηθέο δηαβαζκίζεηο θνθθνκεηξίαο. Όια ηα πξντφληα εθαξκφδνληαη απνθιεηζηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ην αληίζηνηρν εηδηθφ αζηάξη κε βάζε ην ππξηηηθφ θάιην. SILEXCOLOR PAINT Βαθή ππξηηηθήο βάζεο γηα ηελ δηαθφζκεζε παξαδνζηαθψλ ζνβάδσλ κε ηθαλφηεηα δηαπλνήο. SILEXCOLOR TONACHINO Οξπθηφ θηλίξηζκα ζε κνξθή πάζηαο κε βάζε ηξνπνπνηεκέλν ππξηηηθφ θάιην πνπ εθαξκφδεηαη κε ζπάηνπια θαη δίλεη άγξηα ηειηθή πθή. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

13 SILEXCOLOR MARMORINO Λεπηή θαη ιεία νξπθηή ηειηθή επίζηξσζε πνπ εθαξκφδεηαη κε ζπάηνπια θαη δίλεη έλα σξαίν αηζζεηηθφ απνηέιεζκα απνκίκεζεο καξκάξνπ. ΓΙΑΦΑΝΔΙ ΔΠΙΚΑΛΤΦΔΙ Δλαιιαθηηθά ζηελ έγρξσκε ηειηθή επηθάιπςε ησλ παξαδνζηαθψλ ζνβάδσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί δηαθαλήο επηθάιπςε ψζηε λα αλαδεηρζεί ην θπζηθφ ρξψκα ησλ ζνβάδσλ. Η δηαθαλήο επηθάιπςε είλαη πδξφθνβν πιηθφ εκπνηηζκνχ ζηινμαληθήο βάζεο (ANTIPLUVIOL S) πνπ δελ αιινηψλεη θαζφινπ ηελ εκθάληζε ησλ παξαδνζηαθψλ ζνβάδσλ ελψ παξάιιεια είλαη πδαην-απσζεηηθή. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΡΓΑ ΜΔ ΚΟΝΙΑΜΑΣΑ MAPE-ANTIQUE Οζσκαληθά Λνπηξά, Πάθνο, Κχπξνο. Θέαηξν θάια ηνπ Μηιάλνπ, Μηιάλν, Ιηαιία. Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ, Αζίδε, Ιηαιία. Κεληξηθφ Θέαηξν ζηελ Πάικα ηεο Μαγηφξθα, Μαγηφξθα, Ιζπαλία. Δζληθή ρνιή Σερλψλ, Αβάλα, Κνχβα. Βαζηιηθφ Παιάηη Kongegarden, Halden, Ννξβεγία. Κάζηξν Kongsvinger, Kongsvinger, Ννξβεγία. Παιάηη Centro Asturiano, Αβάλα, Κνχβα. πίηη ησλ Καιιηηερλψλ ηεο Βνπδαπέζηεο, Βνπδαπέζηε, Οπγγαξία. Πξαλή Καλαιηψλ Ναπζηπινΐαο Μηιάλνπ, Μηιάλν, Ιηαιία. Δθθιεζία S.Chiara Al Pantheon, Ρψκε, Ιηαιία. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

14 Γηαηεξεηέα Πνιπθαηνηθία Via Cavour, Ρψκε, Ιηαιία. Πχξγνο Asturia, Nettuno, Ιηαιία. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Η ρξήζε παξαδνζηαθψλ θνληακάησλ κε αληνρέο ζηα ζεηηθά άιαηα, κε κεγάιε ηθαλφηεηα δηαπλνήο, θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο αλάινγεο κε ηηο πξνο επηζθεπή θαηαζθεπέο απνηειεί κία ζίγνπξε θαη αμηφπηζηε επηινγή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ αλεξρφκελεο πγξαζίαο ζε ηνηρνπνηίεο ηζηνξηθψλ θαη κνληέξλσλ θηηξίσλ. ΑΝΑΦΟΡΔ Πεξηνδηθέο Δθδφζεηο Realta MAPEI. Realta MAPEI INTERNATIONAL. Πηζηνπνηεηηθά ENCO (02 Μαΐνπ 1996). Moropoulou, A., Bakolas, A., Karoglou, M., Karamberi, A. Microscopic techniques in the assessment of the ability of macropore plasters to tackle rising damp of historic masonries, Annales Geologiques Des Pays Helleniques, XXXIX (2001) pp ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ. Έιελα Ηιηάδνπ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ. Έιελα Ηιηάδνπ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ Έιελα Ηιηάδνπ Λεκεζφο 2011 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ζ άκεζε επέλδπζε απφ ζθπξφδεκα επηηπγράλεηαη κε ηελ εθηφμεπζε ηνπ επάλσ ζηα ηνηρψκαηα ησλ ππνγείσλ εθζθαθψλ. Σν ζθπξφδεκα πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν νλνκάδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE.

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE. ΚΟΛΛΕ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Κσλζηαληίλνο Αζιάλεο Πολιηικόρ Μησανικόρ, ISOMAT A.B.E.E. Αρηιιέαο Σνιηνο Μησανολόγορ Μησανικόρ ISOMAT A.B.E.E. Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μαηζαίνο Παπαδφπνπινο Μητανικός Παραγωγής και Γιοίκηζης Κεραμοσργία Βορείοσ Δλλάδος Α.Δ Λέμεηο θιεηδηά: Καηλνηνκία, Οηθνινγία, Πξάζηλα θηίξηα, Βηνθιηκαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΙ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ KAI KΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΔ

ΣΑΔΙ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ KAI KΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΔ ΣΑΔΙ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ KAI KΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΔ ΞΗΡΑ ΓΟΜΗΗ. Παναγιώηηρ ακούλαρ Γιπλφμαηούτος Πολιηικός Μητανικός πρώην Δπίκοσρος Καθηγηηής TU Berlin Λέξεις κλειδιά: Aνηιζειζμικόηηηα, πσροπροζηαζία, θερμομόνφζη,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ κεηά από Επαλαιεπηηθή Κξνύζε

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ κεηά από Επαλαιεπηηθή Κξνύζε ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ: ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΤΜΔΡΧΝ Μεταπτυχιακή Εργαςία Ειδίκευςησ: Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθε εξγαζηα κε ζέκα: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΣΑΗ ΣΗ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΑΝΣΙΣΑΗ ΑΝΣΙΣΑΣΙΚΧΝ ΓΑΠΔΓΧΝ.

ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΣΑΗ ΣΗ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΑΝΣΙΣΑΗ ΑΝΣΙΣΑΣΙΚΧΝ ΓΑΠΔΓΧΝ. ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΣΑΗ ΣΗ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΑΝΣΙΣΑΗ ΑΝΣΙΣΑΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ «Διεπεύνηζη ηηρ αξιοποίηζηρ ηων αποβαλλόμενων θύλλων ελιάρ ζηα ελαιοηπιβεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΛΤΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΛΤΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΛΤΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ Γακηαλφο Καρξακάλνγινπ Φεκηθόο Μεραληθόο, VIOPOL Υξίζηνο Καρξακάλνγινπ Γεληθόο Γηεπζπληήο, VIOPOL Λέμεηο θιεηδηά: ΤΔΔ, Υπόδεηγκα ζπγγξαθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Γηψξγνο Κνπκπνχξεο Γόκιμορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Δλαιοκομίαρ Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΥΡΙΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ Δπίδξαζε ηνπ ηύπνπ θαη ηνπ πάρνπο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΥΡΖΔΗ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΦΟΗΣΖΣΔ ΜΑΣΡΟΓΗΑΝΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (ΑΔΜ: 3183) ΝΣΑΛΗΑΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ (AEM: 3606)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΡΓΔΤΖ ΣΗ ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΟΛΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΠΤΛΗΧΣΖ ΒΑΗΛΖ

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΡΓΔΤΖ ΣΗ ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΟΛΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΠΤΛΗΧΣΖ ΒΑΗΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΜΔΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΓΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΓΑΦΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΡΓΔΤΖ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο

Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο "Καλέλα δνκηθό πιηθό δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ δεζηαζηά θαη ηελ αξκνλία πνπ δίλεη ην μύιν, είηε ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θνύθσκα, είηα ζαλ άιιν

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΧ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building)

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) E Business forum Οκάδα Δξγαζίαο Ιδ3 Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηύωλ νπηηθώλ ηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καηαζθεπαζηηθέο Πξαθηηθέο ζηελ Δλίζρπζε Κηηξίσλ κε Φέξνληα Οξγαληζκφ Συντακτική Ομάδα Παπούδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ στο Φωτισμό Κτιπίων: Πιλοτική Ευαπμογή σε Εμποπικό κτίπιο

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ στο Φωτισμό Κτιπίων: Πιλοτική Ευαπμογή σε Εμποπικό κτίπιο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΤΠΟΛΟΠΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΉ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ

Διαβάστε περισσότερα