2.5. Βιολογικές μέθοδοι (biological methods)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.5. Βιολογικές μέθοδοι (biological methods)"

Transcript

1 2.5. Βιολογικές μέθοδοι (biological methods) Η εφαρμογή των βιολογικών μεθόδων περιλαμβάνει τη χρήση: 1. εντόμων ή παθογόνων μικροοργανισμών (κλασική μέθοδος), 2. σκευασμάτων που περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς ή τα σπόρια αυτών και 3. φυτοφάγων ζώων, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ειδών ζιζανίων (Woods και Pitcairn, 2002). Επιπροσθέτως, η χρησιμοποίηση της νωπής κοπριάς για τον έλεγχο του φυτρώματος και του ρυθμού ανάπτυξης των ζιζανίων ανήκει στις βιολογικές μεθόδους. Η εφαρμογή των εντόμων, των μικροοργανισμών και των φυτοφάγων περιλαμβάνει την απευθείας εξαπόλυση του οργανισμού στην περιοχή όπου υπάρχει το πρόβλημα των ζιζανίων. Η μέθοδος αυτή απαιτεί εξειδίκευση του οργανισμού που χρησιμοποιείται ως προς το ζιζάνιο, δηλαδή μηδενική επίδραση προς την καλλιέργεια. Γενικά, είναι μέθοδος που καθυστερεί να εκδηλώσει τη δράση της εναντίον των ζιζανίων, όμως, στην περίπτωση που είναι αποτελεσματική, δε χρειάζεται επανάληψη της εφαρμογής. Εξάλλου, οι μικροοργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με τη μορφή βιοζιζανιοκτόνων (σκευάσματα που περιέχουν το μικροοργανισμό ή τα σπόριά του) και ψεκάζονται όπως και τα χημικά μέσα. Η δράση των βιολογικών μεθόδων εκδηλώνεται με αργό ρυθμό και τελικά αποκαθίσταται μία οικολογική ισορροπία μεταξύ του ζιζανίου και του βιολογικού παράγοντα. Αποτέλεσμα αυτής της ισορροπίας είναι το να διατηρείται ο πληθυσμός του ζιζανίου σε επίπεδα κάτω από το οικονομικό όριο ανεκτής πυκνότητας (δεν εξαλείφεται πλήρως το ζιζάνιο, διότι είναι απαραίτητο για την επιβίωση του βιολογικού παράγοντα). Η επιτυχία της εφαρμογής μιας βιολογικής μεθόδου προϋποθέτει: 1. ο βιολογικός παράγοντας να επιδρά αποκλειστικά σε συγκεκριμένο ζιζάνιο και όχι στα καλλιεργούμενα φυτά, 2. να εγκαθίσταται και να αυξάνει σε μικρό χρονικό διάστημα τον πληθυσμό του, 3. να προσαρμόζεται στις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής όπου γίνεται η εξαπόλυση και 4. να έχει μελετηθεί αρκετά η βιολογία του, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος μετατροπής του σε επιβλαβή εχθρό των καλλιεργούμενων φυτών. Η βιολογική μέθοδος (εξαπόλυση οργανισμού) δεν έχει βρει εφαρμογή σε μεγάλο ποσοστό καλλιεργούμενων εκτάσεων, κυρίως ετήσιων καλλιεργειών, εξαιτίας των σοβαρών μειονεκτημάτων που παρουσιάζει, σε σύγκριση με τα πλεονεκτήματα αυτής (Πίνακας 2.10). Ειδικότερα, αυτό είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας του οργανισμού που χρησιμοποιείται στο να ελέγξει το σύνολο των ζιζανίων που ανταγωνίζονται μία καλλιέργεια, των διαφορετικών καλλιεργητικών εργασιών που

2 γίνονται και δεν επιτρέπουν την αποκατάσταση της ισορροπίας ζιζανίου βιολογικού παράγοντα και του μικρού χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την καταπολέμηση των ζιζανίων σε μια τέτοια καλλιέργεια. Υπάρχουν όμως παραδείγματα επιτυχούς εφαρμογής της μεθόδου σε ακαλλιέργητες εκτάσεις, σε βοσκότοπους, σε πολυετείς καλλιέργειες και σε υδροβιότοπους, όπου κυριαρχούσε ένα δυσεξόντωτο είδος ζιζανίου. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που η εφαρμογή του βιολογικού παράγοντα είναι επιτυχημένη, τα αποτελέσματα αυτής (καταπολέμηση του ζιζανίου) είναι μακροχρόνια. Η εξαπόλυση εντόμου για την καταπολέμηση ενός ζιζανίου είναι η περισσότερο διαδεδομένη βιολογική μέθοδος. Στις περισσότερες περιπτώσεις το έντομο καταστρέφει το υπέργειο τμήμα του ζιζανίου, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις καταστρέφονται και τα υπόγεια αναπαραγωγικά όργανά του. Τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα είναι: 1. αυτό της καταπολέμησης ενός κακτοειδούς (Opuntia spp.), το οποίο εισήχθη αρχικά ως καλλωπιστικό φυτό στην Αυστραλία, με την εξαπόλυση του εντόμου Cactoblastis cactorum, το οποίο εισήχθη από την Αργεντινή και 2. του τοξικού για τα ζώα Hypericum perforatum, το οποίο εισήχθη στις Η.Π.Α. από την Ευρώπη, με την εξαπόλυση του σκαθαριού Chrysolina quadrigemina. Στον Πίνακα 2.11 παρουσιάζονται και άλλα παραδείγματα επιτυχούς εφαρμογής εξαπόλυσης εντόμου για την αντιμετώπιση ενός ζιζανίου. Πίνακας Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εφαρμογής των βιολογικών μεθόδων για την αντιμετώπιση ζιζανίων (Wapshere κ.ά., 1989) Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Τα αποτελέσματα Αργή εμφάνιση αποτελεσμάτων (αντιμετώπιση ζιζανίου) (αντιμετώπιση ζιζανίων) διαρκούν μεγάλο χρονικό διάστημα Δεν απαιτείται άλλη δαπάνη, Αποτυχία εγκατάστασης του εφόσον επιτύχει η βιολογικού παράγοντα, εξαιτίας εγκατάσταση του βιολογικού της επίδρασης διαφόρων παράγοντα παραγόντων περιβάλλοντος Δεν υπάρχουν επιβλαβείς Μη εγγυημένα αποτελέσματα επιδράσεις στο περιβάλλον Αποκλειστική σχέση Σε περίπτωση συγγένειας βιολογικού παράγοντα καλλιέργειας με ζιζάνιο δεν

3 ζιζανίου (ή και ορισμένων υπάρχουν αποτελεσματικοί συγγενών ειδών) βιολογικοί παράγοντες Αξιολόγηση πιθανών Σε ορισμένες περιπτώσεις κινδύνων πριν την εφαρμογή αδυναμία αξιολόγησης πιθανών (στις περισσότερες κινδύνων περιπτώσεις) Αυτόματη μεταφορά Αδυναμία περιορισμού του αποτελεσμάτων σε γειτονικές βιολογικού παράγοντα στην περιοχές δίχως επιπλέον αρχική περιοχή εφαρμογή ή έξοδα Υψηλή σχέση της Αδυναμία αποτελεσματικής αποτελεσματικότητας της εφαρμογής σε καλλιέργειες μεθόδου προς τη συνολική μικρού βιολογικού κύκλου δαπάνη εφαρμογής της Υψηλά έξοδα ανάπτυξης της μεθόδου Αδύνατη η πλήρης καταπολέμηση (εξάλειψη) του ζιζανίου Πίνακας Παραδείγματα αντιμετώπισης ζιζανίων με εξαπόλυση εντόμων (Monaco κ.ά., 2002) Καταπολεμούμενο Χώρα εξαπόλυσης Χρησιμοποιούμενο έντομο ζιζάνιο Alternanthera philoxeroides - Agasicles hygrophilia Centaurea spp. - Urophora quadrifasciata Urophora affinis Sphenoptera jugoslavica Chondrilla juncea Αυστραλία Aceria chondrillae Clidemia hirta Η.Π.Α. Liothrips urichi Eichhornia crassipes - Neochetina eichhorniae Neochetina bruchi Sameodes albiguttalis Eupatorium adenophorum Η.Π.Α. Procecidochares utilis Euphorbia esula - Aphthona spp. Hyles euphorbia

4 Obera erythrocephala Hydrilla verticillata - Hydrellia pakistanae Hypericum perforatum Η.Π.Α. Chrysolina quadrigemina Lythrum salicaria Hylobius transversovittatus Melaleuca quinquenervia Η.Π.Α. Oxyops vitiosa Myriophyllum spicatum - Euhrychiopsis lecontei Opuntia spp. Αυστραλία Cactoblastis cactorum Salsola iberica - Coleophora spp. Senacio jacobaea Η.Π.Α. Tyria jacobaeae Longitarsus jacobaeae Rhinobyllus conicus Εκτός από την εξαπόλυση εντόμων που αναφέρθηκε παραπάνω, η εφαρμογή σκευασμάτων που περιέχουν σπόρια μυκήτων έχει χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση ζιζανίων σε καλλιεργούμενες και ακαλλιέργητες εκτάσεις. Ένα παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή με ψεκασμό σπορείων του μύκητα Puccinia chondrilla για την καταπολέμηση του ζιζανίου Lygodesmia juncea στις Η.Π.Α. και την Αυστραλία. Ειδικότερα, η φυλή του μύκητα από την Αυστραλία δεν μπόρεσε να καταπολεμήσει το ζιζάνιο, όταν εισήχθη στις Η.Π.Α., εξαιτίας της αδυναμίας του μύκητα να μολύνει το ζιζάνιο σε συνθήκες χαμηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας που επικρατούσαν στην περιοχή. Η καταπολέμηση του ζιζανίου πραγματοποιήθηκε με φυλή του μύκητα από την Ιταλία, η οποία απαιτούσε μικρότερο χρονικό διάστημα υγρασίας στην ατμόσφαιρα, προκειμένου να πραγματοποιήσει τη μόλυνση στο ζιζάνιο. Σκευάσματα που περιέχουν σπόρια μυκήτων έχουν αναπτυχθεί και σε εμπορική κλίμακα και εφαρμόζονται με ψεκασμό, απευθείας στο υπέργειο τμήμα των ζιζανίων. Το σκεύασμα DeVine που περιέχει τα χλαμυδοσπόρια του μύκητα Phytophthora palmivora χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση του ζιζανίου Morrenia odorata, εφόσον καταστρέφει τους βλαστούς και τις ρίζες του ζιζανίου. Το σκεύασμα BioMal που περιέχει τα κονίδια του μύκητα Colleotrichum gloesporiodes f. sp. malvae χρησιμοποιείται στις καλλιέργειες σιτηρών και μαρουλιού για την αντιμετώπιση του ζιζανίου Malva pusilla. Άλλωστε, κονίδια του μύκητα Colleotrichum gloesporiodes περιέχονται στο σκεύασμα Collego, το οποίο χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του ζιζανίου Aeschynomene virginica σε καλλιέργειες σόγιας και ρυζιού. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο να μην εφαρμοστούν μυκητοκτόνα 1 εβδομάδα πριν και 3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή των παραπάνω βιοζιζανιοκτόνων, διότι το μυκητοκτόνο μειώνει την ικανότητα των σπορίων των μυκήτων να προσβάλλουν τα ζιζάνια. Ο Peng κ.ά. (2004) αναφέρουν ότι μυκήλια του

5 μύκητα Pyricularia setariae μπορούν να μειώσουν μέχρι και 87% την ανάπτυξη της πράσινης σετάριας (Setaria viridis), ενώ δεν επιδρούν αρνητικά στην ανάπτυξη 25 καλλιεργούμενων φυτών, περιλαμβανομένων του σιταριού, του κριθαριού και της βρώμης. Σκευάσματα που περιέχουν σπόρια μυκήτων και βρίσκονται στο στάδιο των πειραμάτων, προκειμένου να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητά τους εναντίον συγκεκριμένων ειδών ζιζανίων, παρουσιάζονται στον Πίνακα Σκευάσματα με φυτοπαθογόνα βακτήρια, όπως τα Pseudomonas syringae και Xanthomonas campestris pv. poannua, έχουν χρησιμοποιηθεί, αλλά δίχως επιτυχία, για την αντιμετώπιση ζιζανίων. Το γεγονός της μικρής αποτελεσματικότητας οφείλεται κυρίως στην αδυναμία τους να περάσουν από το στρώμα της εφυμενίδας των φύλλων (Zimdahl, 2007). Φυτοφάγα ζώα, όπως κατσίκες, πρόβατα, βοοειδή, πάπιες και χήνες, έχουν χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση ζιζανίων σε δενδρώδεις καλλιέργειες και σε λιβάδια. Ειδικότερα, οι χήνες έχουν χρησιμοποιηθεί και για την αντιμετώπιση αγρωστωδών ζιζανίων σε πλατύφυλλες καλλιέργειες (βαμβάκι). Επιπλέον, χήνες, πάπιες και φυτοφάγα ψάρια (Tilapia melanopleura, Ctenophryngodon idella) έχουν χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση ζιζανίων και αλγών σε λίμνες, ποτάμια και αρδευτικά κανάλια. Πίνακας Βιοζιζανιοκτόνα που αναπτύσσονται για μελλοντική χρήση εναντίον ζιζανίων (Kennedy, 1999) Μύκητας Ζιζάνιο Colletrichum coccodes Solanum ptycanthum Phomopsis convolvulus Convolvulus arvensis Bipolaris sorghicola Sorghum halepense Cirsium canadensis Sclerotinia sclerotiorum Centauria maculosas Taraxacum officinale

1.1 Εισαγωγή. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων

1.1 Εισαγωγή. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων 1 Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων 1.1 Εισαγωγή Τα ζιζάνια (weeds) εμφανίστηκαν από τη στιγμή που ο άνθρωπος άρχισε να καλλιεργεί τη γη. Η παρουσία τους αναφέρεται και στην Παλαιά ιαθήκη ως μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Λάχανου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤHN ΠΑΤΑΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤHN ΠΑΤΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤHN ΠΑΤΑΤΑ 1 Προετοιμασία εδάφους - Πριν τη φύτευση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Θεωρία

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Θεωρία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Θεωρία Ενότητα 7: Χημικά μέσα αντιμετώπισης των εχθρών & ασθενειών των φυτών Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Κουνουπιδιού Μπρόκολου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΝΑΚΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΝΑΚΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΠΑΝΑΚΙΟΥ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Σπανακιού 1. Καλλιεργητικές Εργασίες 1.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤA ΒΟΛΒΩΔΗ (ΚΡΕΜΜΥΔΙ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤA ΒΟΛΒΩΔΗ (ΚΡΕΜΜΥΔΙ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤA ΒΟΛΒΩΔΗ (ΚΡΕΜΜΥΔΙ) 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ Το κρεμμύδι (Allium cepa)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Όγδοο. Έλεγχος των φυσικών πληθυσμών από τον άνθρωπο. 8.1. Γενικά

Κεφάλαιο Όγδοο. Έλεγχος των φυσικών πληθυσμών από τον άνθρωπο. 8.1. Γενικά Κεφάλαιο Όγδοο Έλεγχος των φυσικών πληθυσμών από τον άνθρωπο 8.1. Γενικά Οι άνθρωποι είχαν πάντοτε μια στενή σχέση με τα φυτά και τα ζώα, άλλλοτε θετική άλλοτε αρνητική. Από την αρχή της παρουσία τους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου LIFE08 INF/GR/000581 Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου (Φωτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΛΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΛΙ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Μαρουλιού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΡΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΡΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 4. Η ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθηγητής Φώτιος Θ. Γραβάνης Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας, 41110 Λάρισα. F.T.Gravanis@teilar.gr 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα, Γεωπόνος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Αραβόσιτου 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας-

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Παρασιτοκτόνος ενέργεια των φυτοφαρµάκων

Κεφάλαιο 2 Παρασιτοκτόνος ενέργεια των φυτοφαρµάκων Κεφάλαιο 2 Παρασιτοκτόνος ενέργεια των φυτοφαρµάκων 2.1. ιείσδυση των φυτοφαρµάκων σε ζωικούς και φυτικούς οργανισµούς Για να εκδηλωθεί η δράση των φυτοφαρµάκων στα παράσιτα των φυτών, µέλη του ζωικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 1 Μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Κριθαριού 1. Καλλιεργητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΑΝ ΡΕΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΝΩΡΑΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Βιολογική καλλιέργεια εσπεριδοειδών

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Βιολογική καλλιέργεια εσπεριδοειδών ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Βιολογική καλλιέργεια εσπεριδοειδών 2 EL/04/B/F/PP-148258 Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η παροχή πληροφοριών για την βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 1 Πίνακας Οδηγιών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 157 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Φυσικά συστήματα επεξεργασίας (Αγγελίδης, Tchobanoglou 1995) 9.1 Εισαγωγή Στο περιβάλλον συμβαίνουν διάφορες φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες με την

Διαβάστε περισσότερα

Ευτυχία Αλεβυζάκη Εισηγήτρια: Παναγιώτα Ψειροφωνιά

Ευτυχία Αλεβυζάκη Εισηγήτρια: Παναγιώτα Ψειροφωνιά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η ιαχείριση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στο ήµο Φοίνικα Νοµού Ρεθύµνης Ευτυχία Αλεβυζάκη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Θέµα : «Η καλλιέργεια της βιοµηχανικής τοµάτας στo νοµό Θεσσαλονίκης» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ 2 Το φυτό Περιγραφή Εισαγωγή Στα πλαίσια της ορθής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιμήδης ΙΙΙ Παραδοτέο ΠΕ 4.2. Αρχιμήδης ΙΙΙ

Αρχιμήδης ΙΙΙ Παραδοτέο ΠΕ 4.2. Αρχιμήδης ΙΙΙ Αρχιμήδης ΙΙΙ Ανάπτυξη μεθόδου ολικής αξιοποίησης αποβλήτων ελαιοτριβείου για παραγωγή βιο-δραστικών ουσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και αγρο-υλικών» α.α. «08» ΠΕ 4.2 Σύνοψη αποτελεσμάτων των πειραμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SAGE10 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ Κ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ Κ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ Κ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΛΙΟΓΙΩΡΓΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΕΚΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ 1 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα