ΜΗΥΑΝΕ ΣΟΤ ΓΙΓΝΕΘΑΙ (1) ΚΟΙΝΩΝΙΕ ΠΕIΘΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΕ ΕΛΕΓΥΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΟΛΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΟΛΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΥΑΝΕ ΣΟΤ ΓΙΓΝΕΘΑΙ (1) ΚΟΙΝΩΝΙΕ ΠΕIΘΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΕ ΕΛΕΓΥΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΟΛΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΟΛΗ"

Transcript

1 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Α : ΥΔΓΙΑΜΟ ΥΧΡΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΑΙΥΜΗ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ: ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΕ ΣΟΤ ΓΙΓΝΕΘΑΙ (1) ΚΟΙΝΩΝΙΕ ΠΕIΘΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΕ ΕΛΕΓΥΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΟΛΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΟΛΗ Γεκήηξεο Παπαιεμφπνπινο Μάξηηνο 2011

2 εκεηψζεηο απφ ηηο παξνπζηάζεηο ηνπ καζήκαηνο. Απνηεινχλ ςεθηαθή πξνδεκνζίεπζε γηα φζνπο ζέινπλ λα θάλνπλ αλαθνξά Γελ έρεη γίλεη ηειηθή επεμεξγαζία. Δπεμεξγαζκέλα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζην Ψηφιακός Τοπικισμός, Libro, 2008

3 ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΙ Γηαηί λα ζπγθεληξψζεη θαλείο θείκελα ζπλεληεχμεσλ πνπ εθηείλνληαη ρξνληθά ζε πεξηζζφηεξν απφ είθνζη ρξφληα; Πνιιέο θνξέο νη δηαπξαγκαηεχζεηο δηαξθνχλ ηφζν πνιχ πνπ δελ μέξνπκε πηα αλ είλαη αθφκα κέξνο ηνπ πνιέκνπ ή ηεο εηξήλεο πνπ έρεη ήδε επηηεπρζεί. Δίλαη αιήζεηα φηη ε θηινζνθία δελ απνκαθξχλεη κφλν ηνλ ζπκφ ελάληηα ζηελ επνρή, αιιά επίζεο κηα λεθαιηφηεηα πνπ καο θαζεζπράδεη. Χζηφζν ε Φηινζνθία δελ είλαη κηα Γχλακε. Οη ζξεζθείεο, ηα Κξάηε, ν θαπηηαιηζκφο, ε επηζηήκε, ην δίθαην, ε θνηλή γλψκε, ε ηειεφξαζε, απηέο είλαη Γπλάκεηο, φρη ε θηινζνθία. Η θηινζνθία κπνξεί λα έρεη κεγάιεο εζσηεξηθέο κάρεο (ηδεαιηζκφο ελαληίνλ ξεαιηζκνχ θ.ι.π.), αιιά απηέο είλαη κάρεο γηα γέιηα. Αθνχ ε θηινζνθία δελ είλαη κηα δχλακε, δελ κπνξεί λα εκπιέθεηαη ζε κάρεο κε ηηο δπλάκεηο, είλαη αλαγθαζκέλε λα θάλεη πφιεκν ρσξίο κάρε, έλαλ αληαξηνπφιεκν δειαδή. Καη δελ κπνξεί λα ζπλνκηιεί κε ηηο δπλάκεηο, δελ έρεη ηίπνηε λα ηνπο πεη, ηίπνηε λα ηνπο αλαθνηλψζεη, ην κφλν πνπ κπνξεί λα θάλεη είλαη δηαπξαγκαηεχζεηο. Καζψο νη δπλάκεηο δελ αξθνχληαη λα είλαη εμσηεξηθέο, αιιά επίζεο πεξλάλε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαζελφο καο, ν θαζέλαο καο, ινηπφλ, είλαη ζπλερψο ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνλ εαπηφ ηνπ, ράξε ζηελ θηινζνθία.

4 ΚΟΙΝΩΝΙΕ ΠΕΙΘΑΡΥΙΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΕ ΕΛΕΓΥΟΤ (Μηα αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Gilles Deleuze Post- scriptum sur les Societes de Controle θαη κηα δηθή καο ππφζεζε γηα ην πέξαζκα απφ ηελ Υάξηα ησλ Αζελψλ ζηελ Πνιιαπιή Πφιε)

5 Post- scriptum sur les Societes de Controle, L'Autre journal, no. 1 (May 1990), πεπιλαμβάνεηαι ζηο Pourparlers (Paris: Editions Minuit, 1990, ζελ ) Eιιεληθή μεηάθπαζη Giilles Deleuze, Η κοινωνία ηος ελέγσος, εθδ. Διεπζεξηαθή Κνπιηνχξα, 2001 Σν δίπνιν αληηζηνηρεί θαη ζην δίπνιν νξηζκέλν αληηθείκελν / πεξίπνπ αληηθείκελν (πνπ ζα δνχκε ζηα επφκελν καζήκαηα. Αλαθνξά ζηνλ Foucault θαη ζηηο θνηλσλίεο πεηζαξρίαο (19ν αη.) Τπνζηήξημε ηεο ππφζεζεο φηη έρνπκε πεξάζεη ζηηο θνηλσλίεο έιέγρνπ. Η αλαθνξά ζηνλ Foucault κπνξεί λα ηδσζεί θαη απφ ηελ άπνςε φηη ν Foucault είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θηινζφθνπο πνπ θάλεη θεληξηθφ ζέκα ηνπ ηνλ ρώξν ζηελ δηαζχλδεζή ηνπ κε ηελ Δμνπζία. Μαο ελδηαθέξεη γηαηί κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ ρώξν ησλ κεγάισλ ζεζκώλ θαη ηηο αιιαγέο ηνπ. Θα καο απαληήζεη ζε κεξηθά εξσηήκαηα πνπ ήδε ζέζακε γηα ηηο Βηβιηνζήθεο, παλεπηζηήκην, Μνπζεία. Μηα πηζαλή ζπλέρεηα αλαθνξψλ: Tony Negri (ζπλέληεπμε κε Gilles Deleuze Controle et Devenir, Futur anterieur, no 1, άλνημε 1990) Frederic Jameson (θξηηηθή κεηακνληέξλνπ) Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham : Duke University Press, 1991 Michael Hardt, Tony Negri, Αςηοκπαηοπία, Harvard University Press, 2000, ειι. κεη. Scripta, 2002) Brian Massumi (επφκελε παξνπζίαζε quasi objet) Steven Perela Architectural Design Hypersurface Architecture II Stephen Perrella (Guest Editor), Nov 1999.

6 Σξία κέξε: Α. Ιζηνξηθφ Β. Λνγηθή Γ. Πξφγξακκα

7 Α. Ιζηνξηθό: Κνηλσλίεο εγεκνλίαο>κνηλσλίεο πεηζαξρίαο>κνηλσλίεο ειέγρνπ Κνηλσλίεο εγεκνλίαο: θνξνινγνχλ αληί λα νξγαλψλνπλ ηελ παξαγσγή, απνθαζίδνπλ γηα ηνλ ζάλαην αληί λα δηαρεηξίδνληαη ηελ δσή. Κνηλσλίεο πεηζαξρίαο: πγθεληξψλνπλ, θαηαλέκνπλ ζηνλ ρψξν, νξγαλψλνπλ ζηνλ ρξφλν. Κνηλσλίεο ειέγρνπ: (Μεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν)... Γελ ειέγρνπλ κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο, δηαζπνχλ ζηνλ ρψξν, ειέγρνπλ ζπλερψο ζηνλ ρξφλν (παξάδεηγκα ηεο εθπαίδεπζεο) «We are in a generalized crisis in relation to all the environments of enclosure -prison, hospital, factory, school, family»

8 «Έιεγρνο είλαη ην φλνκα πνπ ν William Burroughs πξνηείλεη γηα απηφ ην λέν ηέξαο» ην έξγν ηνπ Deleuze δελ ππάξρεη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν έξγν ηνπ Burroughs, αλαθέξεηαη γεληθά ζε απηφλ. Μπνξνχκε σζηφζν λα ζεκεηψζνπκε φηη ε έλλνηα ηνπ ειέγρνπ είλαη δηάρπηε ζηα θείκελά ηνπ Burroughs. (http://digitalphilosophy.wordpress.com/category/deleuze/ ) Ο Michael A. Peters ζην, Poststructuralism, Marxism, and neoliberalism, Rowman & Littlefield, 2001 αλαθέξεη: ε έλα γξάκκα ηνπ ζηνλ Serge Daney ν Deleuze αλαθέξεηαη ζηνλ Burroughs θαη ζηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ. Βιέπεη ην έιεγρν ζηελ ηειενπηηθή γξαθή ζε ζρέζε κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή γξαθή (πεηζαξρία θαηαλνκήο ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν) Gilles Deleuze, "Optimisme, pessimisme et voyage: Lettre à Serge Daney", Ciné journal , Cahiers du cinéma, 1986.

9 Serge Daney ( ) was an influential French movie critic who went on from writing film reviews to developing a television criticism and onto building a personal theory of the image. Although highly regarded in French and European film criticism circles, his work remains little known to English-speaking audiences, largely because it has not been consistently translated. In 1964, Daney joined the French film magazine Cahiers du cinéma with a series of interviews of American film directors (notably Howard Hawks, Leo McCarey, Josef von Sternberg and Jerry Lewis) conducted with Jean Louis Noames (aka Louis Skorecki) during a trip to Hollywood. He writes regularly for the magazine which was moving on from its "yellow cover beginnings (the time of André Bazin, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer and Jacques Rivette - roughly ) and was about to enter a period of heavy theoretical debates and radical political engagement after Between 1968 and 1971, Daney also makes a series of travels to India, Morocco and Africa and starts lecturing cinema at the Censier University (Paris III). After Cahiers failure to create a Revolutionary Cultural Front, Daney took the responsibility of the magazine in 1973, supported by Serge Toubiana. Together, they operated a "return to cinema" for the magazine and also invited thinkers from outside the field of cinema: Michel Foucault, Jacques Rancière and Gilles Deleuze. In 1981, Daney left Cahiers for the French daily newspaper Libération, to which he had contributed occasionally since its creation in Writing first about cinema, his focus turns more and more towards television. In 1987, for a hundred days, he wrote daily about French television in a column called The wage of the channel hopper. From 1988 to 1991, he wrote a column on how films look when they are shown on television. He also wrote small pamphlets increasingly critical of television programs before he abandoned writing about television altogether in 1991, after a critical analysis of the television coverage of the Gulf War. Daney went on to found the quarterly film magazine Trafic in which he wrote four pieces before dying of AIDS in June 1992

10 Β. Λνγηθή: 1. πγθξφηεζε ππνθεηκέλνπ: Μέζσ ηαπηφηεηαο > Μέζσ θσδηθνχ πξφζβαζεο 2. Μεραλέο: Δλέξγεηαο > Πιεξνθνξίαο 3. Παξαγσγή: Δξγνζηάζην > Δπηρείξεζε

11 Β. Λνγηθή: 1. πγθξόηεζε ππνθεηκέλνπ: Μέζσ ηαπηόηεηαο > Μέζσ θσδηθνύ πξόζβαζεο Οη θνηλσλίεο ηεο πεηζαξρίαο νξίδνληαη απφ δχν πφινπο: Σελ ππνγξαθή πνπ ραξαθηεξίδεη ην άηνκν θαη ηνλ αξηζκό ηαπηόηεηαο πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ζέζε ηνπ κεηαμχ ησλ άιισλ, ζηελ κάδα. Γελ βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζην δεχγνο κάδα άηνκν Οη θνηλσλίεο ηεο πεηζαξρίαο καδηθνπνηνχζαλ θαη εμαηνκίθεπαλ ηαπηφρξνλα. πγθξνηνχζαλ σο ζψκα ηα θνηλσληθά ζχλνια θαη απεπζπλφληνπζαλ ηαπηφρξνλα ζην άηνκν. ηηο θνηλσλίεο ηνπ ειέγρνπ, απφ ηελ άιιε κεξηά, απηφ πνπ είλαη πην ζεκαληηθφ, απφ ηελ ππνγξαθή θαη ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο είλαη είλαη ην φλνκα θαη ν θσδηθόο πξόζβαζεο. Βι θαη Κνλδχιεο Παλαγηψηεο, Ιζσύρ και Απόθαζη, Η διαμόπθωζη ηων κοζμοεικόνων και ηο ππόβλημα ηων αξιών, ηηγκή, Αζήλα, 2001, κεη, γεξκαληθήο έθδνζεο, Macht und Entscheidung. Die Herausbildung de Welbilder und die Wertfrage, Ernst Klett Verlag Fur Wiessen und Bimdung GmbH, Stuttgart, Βι θαη έλλνηα ηεο κεηαβαιιφκελεο πξνζδνθίαο

12 Β. Λνγηθή: 2. Μεραλέο: Ελέξγεηαο > Πιεξνθνξίαο Σχπνη κεραλψλ εχθνια αληηζηνηρνχλ ζε ηχπνπο θνηλσληψλ, ρσξίο λα ζεκαίλεη απηφ φηη νη κεραλέο θαζνξίδνπλ ηηο θνηλσλίεο, αιιά γηαηί εθθξάδνπλ ηηο θνηλσληθέο κνξθέο πνπ είλαη ηθαλέο λα ηηο παξάγνπλ θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. Κνηλσλία πεηζαξρίαο κεραλέο ελέξγεηαο κε θφβν ηνπο ηελ εληξνπία θαη ην ζακπνηάδ (sabot). Κνηλσλία πεηζαξρίαο Απνθηψ Κνηλσλία ειέγρνπ: κεραλέο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο κε θφβν ηνπο ηνπο ηνχο θαη ην hacking. Κνηλσλία ειέγρνπ: Έρσ πξφζβαζε ηελ ίδηα ζεσξεηηθή ηξνρηά κε Castells γηα ηελ ζρέζε θνηλσλίαο θαη ηερλνινγίαο, φρη ππεξθαζνξηζκφο ηνπ ελφο απφ ην άιιν. Guattari, On Machines

13 Β. Λνγηθή: Βι θαη Rffkin Κνηλσλία ηεο πξφζβαζεο 3. Παξαγσγή: Εξγνζηάζην > Επηρείξεζε Σν εξγνζηάζην παξαρσξεί ηελ ζέζε ηνπ ζηελ επηρείξεζε σο εγεκνλεχνλ ζρήκα ζχκθσλα κε ην νπνίν αληηιακβαλφκαζηε ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο. Κχξηνο ζηφρνο δελ είλαη ε αγνξά πξψησλ πιψλ θαη ε παξαγσγή πξντφλησλ αιιά ε αγνξά θαη πψιεζε κεηνρψλ, ε αγνξά θαη πψιεζε ππεξεζηψλ. Ο άλζξσπνο ηεο θνηλσλίαο ηεο πεηζαξρίαο είλαη αζπλερήο παξαγσγφο ελέξγεηαο, ελψ ν άλζξσπνο ηνπ ειέγρνπ είλαη κάιινλ θπκαηνεηδήο αγγειηαθόξνο (ζεκ. πιεξνθνξίαο) ζε ηξνρηά ζπλερνχο θάζκαηνο, ζε ζπλερή δηθηύσζε, (γαιιηθφ: «ondulatoire, en orbit, sur faisceau (δέζκε) continue») Ο «έγθιεηζηνο» άλζξσπνο κεηαβάιιεηαη ζε «ρξεσκέλν» άηνκν

14 Β. Πξόγξακκα: «Γελ πξφθεηηαη γηα επηζηεκνληθή θαληαζία, ην λα ζθεθηνχκε φηη ζπιιακβάλεηαη έλαο κεραληζκόο ειέγρνπ, πνπ βξίζθεη αλά πάζα ζηηγκή ηελ ζέζε ελόο ζηνηρείνπ φηαλ απηφ βξίζθεηαη ζε αλνηθηφ πεξηβάιινλ». Η ζθέςε γηα ηα ρσξηθά φξηα έξρεηαη δεχηεξε ζε κνίξα. Απηφ πνπ ελδηαθέξεη θαη αξράο, είλαη ν εληνπηζκόο (locative media) ησλ θηλνχκελσλ, ζε ζπλερέο πεξηβάιινλ, αηφκσλ. Ο έιεγρνο δελ έρεη κφλν λα αληηκεησπίζεη ηελ δηάιπζε ησλ ζχλφξσλ αιιά θπξίσο ηηο εληόο ησλ ζπλόξσλ εθξήμεηο ησλ παξαγθνππφιεσλ ή ησλ γθέην. ηελ εθπαίδεπζε... Γηα βίνπ εθπαίδεπζε, εμάξηεζε ηεο έξεπλαο απφ ηνπο πξφζθαηξνπο ζηφρνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. ηελ πγεία... Δληνπηζκφο ησλ ελ δπλάκεη αζζελψλ... πλερείο έιεγρνη πγείαο. ηελ επηρείξεζε... Κπξηαξρία ησλ «ηνμηθψλ» κεηνρψλ επί ησλ κεηνρψλ πξντφλησλ...

15 Σπθινπόληηθαο θαη θίδη Ο παιηφο ηπθινπόληηθαο είλαη ην δψν ησλ ρψξσλ εγθιεηζκνχ, ην θίδη είλαη ην δψν ησλ θνηλσληψλ ηνπ ειέγρνπ. Πεξάζακε απφ ην έλα δψν ζην άιιν, φρη κφλν ζην ζχζηεκα κέζα ζην νπνίν δνχκε αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ δνχκε, ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλφκαζηε ηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. The family, the school, the army, the factory are no longer the distinct analogical spaces that converge towards an owner--state or private power-- but coded figures--deformable and transformable

16

17 Λεηηνπξγηθή Πόιε Vs Πνιιαπιή Πόιε

18 Dessau - θπθινθνξία Multicity - Mauritania Λεηηνπξγηθή πφιε Πνιιαπιή πφιε Η βαζηθή νκνηφηεηα είλαη φηη θαη νη δχν αλαδεηνχλ θαη ζέηνπλ ζε εθαξκνγή έλα κέζν θεληξηθνχ ειέγρνπ ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Η δηαθνξά είλαη φηη ζηελ Υάξηα ην κέζν ειέγρνπ ζηεξίδεηαη ζηελ κεραληθή δηεπζέηεζε ζηαζεξψλ νληνηήησλ, ελψ ζηελ πνιιαπιή πφιε ζηελ αιγνξηζκηθή δηεπζέηεζε ζηαζεξψλ ζρέζεσλ (πνπ επηηξέπνπλ ζηηο νληφηεηεο λα κεηαβάιινληαη κεηαμχ ηνπο κέζα ζε φξηα) Η Υάξηα «δείρλεη» ην Κξάηνο Πξνλνίαο, ε πνιιαπιή πφιε «δείρλεη»ηνλ λενθηιειεύζεξν παγθνζκηνπνηεκέλν ρώξν. (Γεληθφ ζρήκα: Απφ ηνλ θνξληηζκό ζηνλ κεηαθνξληηζκό, απφ ην κνληέξλν ζην κεηακνληέξλν)

19 Αλ πξνζηξέρακε ζε θάπνηεο αλαθνξέο γηα ηελ πνιιαπιή πφιε: Metapolis Dictionary of Advanced Architecture >>>Όρη καληθέζην, αιιά απφ ηα πιένλ νξγαλσκέλα θείκελα, κνξθή ιεμηθνχ κε δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ιεκκάησλ. Ήδε πξνυπάξρεη o πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο Metapolis απφ ηνλ François Ascher ην Metapolis Dictionary ζπληαθηηθή νκάδα Gausa, Guallart, Frederico Soriano, Willy Muller, Fernando Porras, Jose Morales. ACTAR>>> Active Architecture Transurbanism, NAI Publishers, 2002, (Arjen Muller εθδ., Appadurai, Spuybroek, Mark Wigley, Rem Koolhaas, Andreas Ruby, )

20 Καηνηθία Φπραγσγία Δξγαζία + Κπθινθνξία

21 ηελ Υάξηα ησλ Αζελψλ: Η θάζε ιεηηνπξγία δηαθξίλεηαη κε ηελ κέγηζηε δπλαηή ζαθήλεηα ζηνλ ρψξν. πγθξνηείηαη κε ζαθήλεηα έλα πνιηηηθφ ππνθείκελν ζρεδηαζκνύ πνπ βαζίδεη ηελ πξφηαζε ζε κηα αλάιπζε ηεο πξνεγνχκελεο θαηάζηαζεο, πνπ πεξηγξάθεη σο πξνβιεκαηηθή. ην ηξφπν πεξηγξαθήο ηνπ πξνβιήκαηνο έρεη ήδε ζπκπεξηιάβεη ηελ επίιπζή ηνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζπλνιηθό (total) ζρέδην πνπ θαηαιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο πνπ ζεσξεί αληηθείκελν ζρεδηαζκνχ, ρσξίο λα αθήλεη ηίπνηε απ έμσ, πξνζδηνξίδνληαο κε ιεπηνκέξεηα φια ηα ζεκεία ηεο.

22 Balmori - Public Administration Town Seoul ηελ Πνιιαπιή Πφιε, θαηνηθία, αλαςπρή, εξγαζία, είλαη δπλαηφλ λα ζπκπίπηνπλ ζηνλ ρψξν, πνπ ζεσξείηαη ην θπζηθφ ππφβαζξν ηεο πνιιαπιφηεηαο. Γηα ηελ αθξίβεηα ην θάζε ζεκείν ηνπ ρώξνπ πξέπεη λα κπνξεί ελαιιαθηηθά λα ππνδερηεί θαη ηηο ηξεηο...ζηελ θπθινθνξία έρεη πξνζηεζεί ε ξνή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξίαο κε ηα πιηθά ηνπο ππφβαζξα (ρώξνο ξνώλ).

23

24 MOBILE CONNECT IMMOBILE

25 Η ηνκή έρεη ζεκαζία, φρη ε θάηνςε

26 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΟΛΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΟΛΗ

27 Σν 1924 ν Moisei Ginsburg παξνπζηάδεη ζην Style and Epoch ηελ κεραλή ζαλ ην κνληέιιν νξγάλσζεο θάζε θαηαζθεπήο θαη ην εξγνζηάζην ζαλ ην κνληέιν νξγάλσζεο θάζε θηηξίνπ. Όπνπ ππάξρεη δηάθξηζε ελόο ζπλόινπ ζε ζηνηρεία θαη ζπγρξόλσο ζύλζεζή ηνπο ζε εληαίν ζύλνιν, δηδαζθφκαζηε απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζρεδηάδνληαη θαη νξγαλψλνληαη ηα κέιε κηαο κεραλήο θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ νξγαλψλνληαη νη κεραλέο γηα λα ζπλζέζνπλ έλα εξγνζηάζην. Η κεραλή είλαη ζχκθπηε κε ηηο αξρέο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο απιφηεηαο, αθξηβνχο νξγάλσζεο, νηθνλνκίαο. ηελ κεραλή δελ ππάξρεη ηίπνηα ηπραίν,ην δηαθνζκεηηθφ, ην πεξηηηφ. Σίπνηα δελ κπνξεί λα αιιάμεη ζέζε, λα κεηαβιεζεί, ρσξίο λα επεξεάζεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ, πνπ απνβιέπεη ζην ζπιινγηθφ «θαιφ». Η κεραλή θαηά ζπλέπεηα ζεσξείηαη θνξέαο εζηθνύ πεξηερνκέλνπ. ε ζχγθξηζε κε κεηαβαιιφκελε πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνλ έιεγρφ ηεο

28 Μεραλή: Με κηα γεληθή έλλνηα, ζεκαίλεη απηφ πνπ ρξεζηκεχεη ζην λα απμήζεη θαη λα ξπζκίζεη ηηο θηλνύκελεο δπλάκεηο, ή θάπνην φξγαλν πξννξηζκέλν λα παξάγεη ηελ θίλεζε κε ηξφπν ψζηε λα εμνηθνλνκεζεί είηε ρξφλνο ζηελ εθηέιεζε απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο, είηε δχλακε ζηελ αηηία ηνπ. (Diderot) (L Encyclopédie) Βέβαηα, ηα λνζνθνκεία είλαη εξγαιεία, ή, αλ πξνηηκάηε, κεραλέο γηα λα λνζειεύνπλ αζζελείο,... καδηθά θαη κε νηθνλνκία. Πνηέ ε ηέρλε ηνπ ζεξαπεχεηλ δελ είρε πξπηαλεχζεη ζηε κνξθή ηνπο, ζηελ δηάηαμε ησλ ρψξσλ ηνπο. Δάλ, ζε κεξηθά κέξε άλζξσπνη ηθαλνί θαη πξνζεθηηθνί είραλ θξνληίζεη γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηα νηθήκαηα, νη θαλφλεο ηεο δηάηαμεο ησλ ρψξσλ δελ είραλ αθφκε δηαηππσζεί, νχηε ζπγθεληξσζεί θαη δηαδνζεί. Η ηέρλε ηνπ ζεξαπεχεηλ δελ είρε ιφγν γηα απηά ηα ρξήζηκα αληηθείκελα θαη ν αξρηηέθηνλαο ήηαλ παξαδνκέλνο κφλν ζε θαζηεξσκέλεο ζπλήζεηεο θαη αβέβαηεο δνθηκέο» (Tenon, Mémoire sur les hôpitaux de Paris,1788)

29 Η ζεκεξηλή αλαθνξά ζην ςεθηαθφ ηερλνινγηθφ παξάδεηγκα, ζα πξνθξίλεη ηελ εηθφλα ελφο κεραληθνύ ππόβαζξνπ ηθαλνχ λα ππνδερηεί πνιιαπιά πξνγξάκκαηα γηα ηελ επηηέιεζε εγθεθξηκέλεο θάζε θνξά δξαζηεξηφηεηαο.

30 «Αιιάδνληαο ην ινγηζκηθφ, ε κεραλή θάλεη δηαθνξεηηθή δνπιεηά» «Μπνξνχκε λα θαληαζηνχκε κηα θαζνιηθή κεραλή,..., κηα κεραλή πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη ηξππάλη, ειεθηξηθή ζθνχπα, κίμεξ, κνηνζπθιέηα, θνθ, αλάινγα κε ην πξφγξακκα πνπ ζα ηελ δηεχζπλε». (Luciano Floridi, Ειζαγωγή ζηην θιλοζοθία ηηρ πληποθοπικήρ, Δθδφζεηο Νήζνο, ζει. 80). (Αθφκα πεξηζζφηεξν ε ζπλεηζθνξά ηνπ Turing, δελ αλαθέξεηαη ζηελ «εθεχξεζε» ηνπ «πξψηνπ ππνινγηζηή» αιιά ζηελ δηαηχπσζε ηνπ ζεσξήκαηνο ηνπ φηη «Τπάξρεη κηα θαζνιηθή κεραλή Turing (ΚΜΣ) πνπ κπνξεί λα κηκεζεί ηελ ζπκπεξηθνξά θάζε ηδηαίηεξεο ρξήζεο ΜΣ», Floridi, ζει. 79).

31 Δμαθνινπζεί λα πξφθεηηαη γηα κεραλή, αιιά γηα κεραλή φπνπ, ε ζπγθξόηεζε ηνπ θπζηθνύ ππόβαζξνπ ηεο δελ εμαξηάηαη κνλνζήκαληα από ηελ επηηεινύκελε ιεηηνπξγία

32 Από ηελ πεηζαξρία ζηνλ έιεγρν (Από ηελ Υάξηα ησλ Αζελώλ ζηελ Πνιιαπιή πόιε)

33 «...θάζε «ινγηθή» πεηζαξρίαο αληηζηνηρνύζε ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζηνλ ρώξν, θηίξηα θαη ζεζκνύο. Η θνηλσλία ήηαλ ζαλ έλα «αξρηπέιαγνο» θηηαγκέλν απφ απηνχο ηνπο ζεζκνχο θαη ηα θηίξηά ηνπο θαη ν θαζέλαο καο θπθινθνξνχζε ζηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ απφ ην έλα ζην άιιν». (ην Christopher High, Michael Hardt, Designing Commonspaces: Riffing with Michael Hardt on the Multitude and Collective Intelligence, AD Collective Intelligence in Design, pp ) Σν ζχλνιν απηψλ ησλ ζεζκψλ θαη ησλ θηηξίσλ έπξεπε λα είλαη νξγαλσκέλν ζε έλα εληαίν ζχλνιν, κηα «ιεηηνπξγηθή πφιε»

34 ηελ θνηλσλία ηνπ ειέγρνπ, «νη ζεζκνί δελ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα ρσξηθά φξηά ηνπο, νχηε ε ρσξηθή αλαπαξάζηαζε ηνπο δηαδξακαηίδεη εγεκνλεχνληα ξφιν ζηελ ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο» (όπ.π). «... Η θνηλσλία ηνπ ειέγρνπ θξαηά ηηο ινγηθέο πεηζαξρίαο, ίζσο θαη εληζρπκέλεο, αιιά ηηο ζπλαληά θαλείο θαηαλεκεκέλεο ζην ρψξν, ζηνλ ρξφλν αθφκα θαη ζε δηαθνξεηηθνχο ζεζκνχο» (όπ.π). Πψο νξίδεηαη φκσο ζηελ θνηλσλία ηνπ ειέγρνπ ην ππνθείκελν ζρεδηαζκνχ, πσο ππνθεηκελνπνηείηαη ν αξρηηέθηνλαο κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ζηελ θνηλσλία ηνπ ειέγρνπ; Παξαγσγή ππνθεηκεληθφηεηαο (production of subjectivity) (Foucault ζχλδεζε κε dispositif, Hardt, Negri Commonwealth, ζ.υ)

35 Αλ ην ππνθείκελν ηνπ ζρεδηαζκνχ δελ νξίδεηαη ππεξβαηηθά, αιιά ζπγθξνηείηαη κέζα απφ ηελ δξάζε ηνπ, απφ ηηο ελέξγεηέο ηνπ, ηφηε: Οη ελέξγεηεο γηα ηελ ζπγθξόηεζε νιόηεηαο ζηελ θνηλσλία ηεο πεηζαξρίαο: Οη ελέξγεηεο γηα ηελ ζπγθξόηεζε νιόηεηαο ζηελ θνηλσλία ηνπ ειέγρνπ: Σσγκενηρώνοσν ζηον τώρο......ονηόηεηες με ζαθή όρια και ταρακηεριζηικά......ποσ έτοσν ζαθή ιεραρτική τωρική οργάνωζε......ζηεν οποία αρκεί να αζκώ περιοδικούς ελέγτοσς με οριζμένε τρονική διάρκεια Διαζπούν ζηον τώρο......ονηόηεηες με αζαθή ηασηόηεηα......ποσ ζτεμαηίδοσν δίκησα μεηαβαλλόμενες γεωμεηρίας και ηασηόηεηας...καηά ζσνέπεια έτοσν ανάγκε ζσνετούς ελέγτοσ (Φηιάτνω ζηον τώρο και ζηον τρόνο μια δύναμε ποσ είναι ανώηερε από ηα ζηοιτεία ποσ ηεν απαρηίδοσν). (Φηιάτνω ζηον τώρο και ζηον τρόνο μια δύναμε ποσ είναι ανώηερε από ηα ζηοιτεία ποσ ηεν απαρηίδοσν).

36 Η ρσξηθή νξγάλσζε(δηεπζέηεζε) ζηηο θνηλσλίεο πεηζαξρίαο ζηνρεύεη - είλαη - ζπγθξνηείηαη κέζα από ηελ δηάθξηζε δξαζηεξηνηήησλ. Η ρσξηθή νξγάλσζε (δηεπζέηεζε) ζηηο θνηλσλίεο ειέγρνπ ζπγθξνηεί έλα ππόβαζξν time sharing (ρξνλνκίζζσζε) δξαζηεξηνηήησλ, ζηηο νπνίεο έρσ πξφζβαζε φηαλ θαη γηα φπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ην ζειήζσ. ηηο θνηλσλίεο πεηζαξρίαο έρσ δηάθξηζε, ζηηο θνηλσλίεο ειέγρνπ έρσ ζύκπησζε δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ρψξν (θαη ζηνλ ρξφλν) Κάζε ζεκείν ηνπ ρψξνπ έρεη ηαπηόηεηα (θαηνηθία ή αλαςπρή ή παξαγσγή) Κάζε ζεκείν ηνπ ρψξνπ πξέπεη λα παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα λα είλαη θαηνηθία ή αλαςπρή ή παξαγσγή Κάζε ζεκείν ηνπ ρψξνπ είλαη απόιπηα πξνζδηνξηζκέλν θπζηθά ζηελ νιφηεηά ηνπ Κάζε ζεκείν ηνπ ρψξνπ είλαη επέιηθηνο παξνρέαο ππεξεζηώλ. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ηελ ζέζε ηνπ εξγνζηάζηνπ σο αλαθνξάο πήξε ε αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ Γελ εγεκνλεχεη ν ζρεδηαζκόο ηε πφιεο ζχκθσλα κε αλακελφκελεο απνδφζεηο πξνζδηνξηζκέλεο ζχκθσλα κε αξρέο απφ ηα πξηλ, αιιά ε δηαθπβέξλεζή ηεο ψζηε λα «παξέρεη δπλαηφηεηεο» ρσξίο λα θηλδπλεύεη λα ηεζεί εθηόο ειέγρνπ.

37 Ο Alejandro Jaera Polo ζα ζεκεηψζεη νξίδνληαο ηελ πνιιαπιή πόιε (multicity, ζ. 425, Dictionnary of advanced architecture): «Η ξεπζηή νηθνλνκία ηνπ χζηεξνπ θαπηηαιηζκνχ, κε κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο, κε ζηξαηεγηθέο άκεζεο απφδνζεο κεηνρψλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζε ζηαζεξά αγαζά, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζπλερή αιιαγή ησλ ζηφρσλ ηεο αλάινγα κε ηηο κεηαβαιιφκελεο ξνέο θεθαιαίσλ ρσξίο πιηθφ αληίθξηζκα».

38 Η θαηνίθεζε κε ηελ επξεία έλλνηα, αλαθέξεηαη ζε έλα εληαίν ρώξν φπνπ δνχκε, εξγαδφκαζηε θαη δηαζθεδάδνπκε, φπσο αλαθέξεη ν Manuel Gausa (ζει. 430, νξηζκφο ηεο πνιιαπιήο πφιεο = κεηάπνιηο, ζην ίδην). Η ξνηθφηεηα, ε αιιαγή, ν βξαρππξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο, ην εθήκεξν ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ηα λέα ζχκβνια. Τπάξρεη αλάγθε ρψξσλ πνπ λα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη ιεηηνπξγηθά ζε αζηαζείο θαη κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο. Σν ζρήκα ηνπ «αζηηθνχ ρψξνπ» πξέπεη λα είλαη πνιπθεληξηθφ, ρσξίο ηεξαξρηθέο θπζηθέο δνκέο, ξηδσκαηηθφ ζηελ κνξθνινγία ηνπ. Γελ ππάξρεη αλάγθε επηθξάηεζεο ελόο πνιενδνκηθνχ κνληέινπ, αιιά δεκηνπξγίαο ελφο πεξηβάιινληνο πνπ λα κπνξεί λα ππνδερηεί ελαιιαγέο ή ζπλύπαξμε πνιενδνκηθψλ κνληέισλ.

39 ...παξάιιεια, ην λέν Εγώ, πνπ θαηνηθεί ηελ πνιιαπιή πόιε ηνπ χζηεξνπ θαπηηαιηζκνχ, είλαη απηφ πνπ πεξηγξάθεη ν Richard Sennet ζην The Culture of New Capitalism, 2006), ηθαλό λα δήζεη ζε αζηαζείο, θαηαθεξκαηηζκέλεο, εθήκεξεο ζπλζήθεο: Έρεη βξαρππξόζεζκν πξνζαλαηνιηζκό θαη ζηφρνπο, έρεη εληάμεη ζηελ ινγηθή ηνπ φηη ζα κεηαθηλείηαη απφ ην έλα θαζήθνλ ζην άιιν, απφ ηελ κηα δνπιεηά ζηελ άιιε Δίλαη εζηηαζκέλν ζηελ δπλεηηθή ηθαλόηεηα, δελ ηνπ δεηά θαλείο λα μέξεη θαιά θαη ζε βάζνο θάηη αιιά λα κπνξεί λα αληηδξά ζην ζπλερψο λέν, λα είλαη ζχκβνπινο φρη κάζηνξαο Δίλαη δηαηεζεηκέλν λα εγθαηαιείςεη ηελ εκπεηξία ηνπ παξειζόληνο, δελ ην ελδηαθέξεη ε ηζηνξία ηνπ ηφπνπ πνπ βξίζθεηαη, αθνχ ζηφρνο ηνπ είλαη λα κεηαβάιιεηαη ζπλερψο. Σν λέν εγώ, απηό γηα ην νπνίν ζρεδηάδεηαη ε πνιιαπιή πόιε, δελ θαηνηθεί ζηνλ ρώξν, δηαληηδξά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ.

40 Απφ ηνλ άλζξσπν πνπ εθθξάδεη αλάγθεο ηεο Υάξηαο ησλ Αζελψλ, ζηνλ άλζξσπν πνπ δεη θνηλσληθά ηνπ Team X θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ άλζξσπν πνπ παίδεη (Huomo Ludens). ήκεξα, ε αληίιεςε ηνπ ρξήζηε πνπ ππνζηεξίδεη ηνλ ζρεδηαζκφ ζα ιέγακε φηη είλαη ν άλζξσπνο ζε ζπλερή δηάδξαζε κε ην κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ηνπ, ην δηαδξαζηηθό άηνκν. (Μεηαμχ ηνπ αηφκνπ πνπ εθθξάδεη αλάγθεο, ηεο Υάξηαο ησλ Αζελψλ, θαη ηνπ δηαδξαζηηθνχ αηφκνπ, ηεο πνιιαπιήο πφιεο, κπνξεί λα εληνπηζηεί κηα ζεηξά κεηαιιαγψλ, πνπ είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ αληηθείκελν έξεπλαο)

41 δηθηπαθφ παξάδεηγκα... Μηα εληαία δξαζηεξηφηεηα είλαη δπλαηφλ λα ζπκβαίλεη ηαπηφρξνλα ζε πνιινχο ηφπνπο, λα ιεηηνπξγεί σο ελόηεηα ζε ππεξηνπηθή θιίκαθα. Οη επί κέξνπο θφκβνη πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνη γηα αιιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηεγάδνπλ, φηαλ ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ δηθηχνπ ην απαηηήζεη (πνιιαπιή πόιε).

42 Σα ςεθηαθά δίθηπα επηηξέπνπλ ηελ ζπλεξγαηηθφηεηα ησλ θφκβσλ. Σελ ίδηα ζηηγκή όκσο πνπ αλαπηύζζνληαη, νξγαλσκέλα απφ ηα πάλσ, δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ θνηλνχο ηφπνπο. Σν εξψηεκα πνπ κπαίλεη ζήκεξα είλαη παγθνζκηνπνίεζε ή νηθνπκελνπνίεζε; Οξγάλσζε ησλ ηνπηθνηήησλ ψζηε λα απνηεινχλ ιεηηνπξγηθφ επί κέξνπο ηκήκα παγθφζκησλ επηρεηξεζηαθψλ δηθηχσλ Ή Διεχζεξε δηαζχλδεζε ηνπηθνηήησλ (σο εληαηηθά πεδία) γηα ηελ παξαγσγή θνηλψλ ηφπσλ, ελψ ηαπηφρξνλα δηαηεξνχλ ηελ κνλαδηθφηεηά ηνπο

43

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα