«Οι Έλληνες και η Θάλαζζα»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Οι Έλληνες και η Θάλαζζα»"

Transcript

1 Ομιλία ηοσ Προέδροσ ηης Ε.Θ.Ε. Ανηινασάρτοσ (ε.α.) Ξ. Μασρογιάννη Π.Ν. ζε πολιηιζηική εκδήλωζη ζηο Πολεμικό Μοσζείο, ζηις «Οι Έλληνες και η Θάλαζζα» Μηα κέξα ηνπ Ννέκβξε βξηζθφκνπλ ζ έλα θάβν θνηηάδνληαο ζην πέιαγνο, πξνο ην λνηηά. Ο νπξαλφο βαξχο, θνξησκέλνο απφ καχξα ζχλλεθα είρε θαηέβεη ρακειά. Όπνπ λάλαη ζάθεξλε βξνρή. ην βάζνο έλα ηξεραληήξη πάιεπε κε ηα θχκαηα θαη ηνλ άλεκν, κηα γεξή ζνξνθάδα. Ξαθληθά ράζεθε πίζσ απφ έλα γθξίδν ηείρνο πνπ ην θαηάπηε. Ήηαλ ε βξνρή πνπ εξρφηαλ. Φεχγνληαο βηαζηηθά, ζην κπαιφ κνπ ήξζε ε εηθφλα ησλ λαπηψλ ηνπ ηξεραληεξηνχ πνπ ηα είραλ βάιεη κε ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο. Φαληάζηεθα, πσο πξηλ απ απηνχο, άιινη, νη πξφγνλνί ηνπο, έθαλαλ ηνλ ίδην αγψλα κε άιια πιενχκελα, ηα νκεξηθά πινία, ηηο ηξηήξεηο, ηνπο δξφκσλεο θαη ζήκεξα ηα κηθξά ή κεγάια «ζεξία» πνπ παιεχνπλ ζηνπο σθεαλνχο. Μηα ζπλερήο πνξεία κέζα ζηνπο αηψλεο, ν ίδηνο πάληα αγψλαο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε ζάιαζζα. Καη φινη απηνί ήζαλ Έιιελεο Η γλσξηκία ηνπ αλζξψπνπ κε ην λεξφ πξέπεη λα έγηλε αξρηθά ζηηο ιίκλεο θαη ηα πνηάκηα θαη κεηά ζηε ζάιαζζα. Οη άλζξσπνη πνπ δνχζαλ θνληά ζε ιίκλεο θαη πνηάκηα, πξψηνη απηνί, ζα αλέβεθαλ ζε θνξκνχο δέληξσλ πνπ έβιεπαλ λα επηπιένπλ θαη λα παξαζχξνληαη απφ ην ξεχκα. Παξαδφζεηο, ζπλδπαδφκελεο θαη κε ππνζέζεηο, θέξνπλ ηνπο 1

2 Πνιπλήζηνπο κε κνλφμπια θαη πηξφγεο θαη ηνπο Κηλέδνπο κε δφλγθαο λα ηαμίδεςαλ ηo π.υ. ζηα καθξηλά λεζηά ηνπ Δηξεληθνχ θαη ηε Θάιαζζα ηεο Κίλαο, είηε γηα κεηαλάζηεπζε, είηε γηα κεηαθνξά πξντφλησλ. Σελ ίδηα επνρή κνλφμπια πξέπεη λα ηαμίδεςαλ ζην Αηγαίν θαη ηελ Αλ. Μεζφγεην, φπνπ αθζνλνχζαλ ηα δάζε ζηηο αθηέο θαη ηα λεζηά. Όκσο, αλαζθαθέο πνπ έγηλαλ ην ζην ζπήιαην Φξάρζη ηεο Δξκηνλίδαο (απέλαληη απφ ηελ Ύδξα) αλαθάιπςαλ εξγαιεία απφ νςηδηαλφ ιίζν, έλα εθαηζηεηαθφ γπαιί, πνπ ππάξρεη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηε Μήιν, ζηελ Αληίπαξν θαη ζην Γπαιί (θνληά ζηε Νίζπξν). Οη επηζηήκνλεο κε ξαδηνρξνλνκέηξεζε κε ηνλ άλζξαθα 14 πνπ έθαλαλ ζην πέηξσκα απηφ, δηαπίζησζαλ φηη ήηαλ ειηθίαο ρξφλσλ, δειαδή πξηλ απφ ρξφληα π.υ. (κεζνιηζηθή επνρή) θάπνηνη ηαμίδεπαλ απφ ηε Μήιν ζηελ Δξκηνλίδα, 70 κίιηα απφζηαζε. Δπηζηεκνληθά, ε αλαθάιπςε απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί ε πην παιηά, παγθφζκηα, έλδεημε γηα ηε κεηαθνξά αγαζψλ απφ ηε ζάιαζζα. ην Αηγαίν ζπλαληάκε, ηζηνξηθά, ηνπο αξραηφηεξνπο λαπηηθνχο ζηε ζάιαζζα πνπ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ καθξηλνί πξνπάηνξεο ησλ λαπηηθψλ ηεο Διιάδαο, κε πξσηαγσληζηέο ηνπο Κπθιαδίηεο ( π.Υ.), ηνπο Μηλσΐηεο ( π.υ.), ηνπο Μπθελαίνπο ή Αραηνχο ( π.υ.) θαη ηνπο «Λανχο ηεο Θάιαζζαο» (12 νο π.υ. αηψλαο). Τπήξραλ βέβαηα πξηλ απ απηνχο νη Αηγχπηηνη θαη νη Αζζχξηνη, αιιά απηνί ηφηε ήζαλ ηαμηδεπηέο ζηα πνηάκηα θαη φρη ζηε ζάιαζζα. ηελ αθκή ησλ Αραηψλ ε αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία απνηειεί ην πξψην λαπηηθφ θαηφξζσκα ησλ Διιήλσλ πνπ καο δηέζσζε ν Απνιιψληνο ν Ρφδηνο, ν κχζνο θαη ε παξάδνζε. Ο Ιάζσλ, καδί κε ηνπο Γηφζθνπξνπο, ηνλ Οξθέα, ηνλ Πειέα, ηνλ Θεζέα 54 ζπλνιηθά γφλνπο βαζηιέσλ θαη ζεψλ μεθίλεζαλ κε ηελ Αξγψ απφ ηελ Ισιθφ ζηελ Κνιρίδα γηα λα πάξνπλ ην «ρξπζφκαιιν δέξαο», δειαδή ηνπ θξηαξηνχ ην ηνκάξη κε ην ρξπζφ καιιί. Η εθζηξαηεία ηεο Σξνίαο πάιη ηελ πεξίνδν ησλ Αραηψλ πεξηγξάθεηαη ζηα δχν άθζαζηα έπε ηνπ Οκήξνπ: ηελ Οδχζζεηα θαη ηελ Ιιηάδα. Η Οδχζζεηα, εθηφο απφ ηα άιια, είλαη έλα θαζαξά λαπηηθφ θείκελν. Πξνυπφζεζε γηα ηα Οκεξηθά Έπε ππήξμε ε ζάιαζζα κε επαθφινπζν ηα αζάλαηα έξγα ησλ Μεγάισλ Σξαγηθψλ. Ο κχζνο ζέιεη ηνλ Έιιελα πξσηνπφξν ηαμηδεπηή ζην γαιάδην πφλην. Καηαλίθεζε κέζα ηνπ ηηο δεηζηδαηκνλίεο θαη ην θφβν γηα ην άγλσζην θαη ηνλ θαηέθηεζε κε ην ζάξξνο ηνπ, ηνλ ππέηαμε κε ηελ ηέρλε ηνπ. Άιινηε ζαλ πνιεκηζηήο πνπ έθξαμε κε ηηο ηξηήξεηο ηνπ ηα πεξάζκαηα θαη ηζάθηζε ηνπο βαξβάξνπο. Άιινηε κε ηα εηξεληθά ζθάθε ησλ εκπνξηθψλ ηνπ ζηφισλ πνπ απιαθψλνπλ ηηο ζάιαζζεο κεηαθέξνληαο ηα αγαζά αλά ηελ νηθνπκέλε. Η γνεηεία θαη ε απεξαληνζχλε ηεο ζάιαζζαο κε ηε κπζηεξηψδε έιμε ηεο, θιφγηδαλ ηα ζηήζε ησλ Διιήλσλ απφ ηα παλάξραηα ρξφληα. Οη αγψλεο ησλ Διιήλσλ θαηά ησλ Πεξζψλ γηα λα πξναζπίζνπλ ηελ ειεπζεξία ηνχο επέηξεςαλ λα πεξάζνπλ απφ ηελ «εθεβηθή ειηθία» ζηελ σξηκφηεηα, λα απνθηήζνπλ ζπλείδεζε ηεο δχλακήο ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ θιαζηθφ πνιηηηζκφ, ηνπ νπνίνπ νη αξρέο θαη ηα ηδεψδε απνηέιεζαλ ηα ζεκέιηα ηνπ ζεκεξηλνχ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ, επεηδή αθξηβψο νη Έιιελεο έδεζαλ θαη δεκηνχξγεζαλ ζε κηα ειεχζεξε θνηλσλία. Έλα κεγάιν κέξνο απφ ηηο πιηθέο θαη πλεπκαηηθέο βάζεηο πνπ ζα δνκεζεί ην «ειιεληθφ ζαχκα», ν θιαζηθφο πνιηηηζκφο, βξίζθεηαη πάληα ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν ησλ λεζηψλ θαη ησλ πφιεσλ ησλ Γπηηθψλ παξαιίσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο. ηε λαπκαρία ηεο αιακίλαο ηα «μχιηλα ηείρε» έζσζαλ, φρη κφλν ηελ Διιάδα, αιιά θαη ηελ Δπξψπε απφ ηε δνπιεία ηεο Αλαηνιήο. Απνηέιεζε δίδαγκα γηα ηνπο ιανχο θαη 2

3 απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο παγθφζκηαο λαπηηθήο ηζηνξίαο. Ο Πινχηαξρνο ζην βίν ηνπ Θεκηζηνθιή, έγξαθε : «Οπζ Έιιεζηλ νχηε βαξβάξνηο ελάιηνλ έξγνλ είξγαζηαη ιακπξφηεξνλ». ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ πνιχηηκε ππήξμε ε ζαιαζζηλή ζπκβνιή. Παξ φινλ φηη ε αγσγή ηνπ κεγάινπ ζηξαηειάηε δελ είρε ζρέζε κε ηε ζάιαζζα, ζηελ νπζία δελ ππήξρε καθεδνληθφ λαπηηθφ, ελ ηνχηνηο θαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ρξεζηκνπνίεζε λαπηηθνχο ζρεκαηηζκνχο γηα ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ απφ ζπλεηζθνξά, πξφζπκε ή αλαγθαζηηθή, ησλ δηαθφξσλ πφιεσλ, ειιεληθψλ ή μέλσλ. Ο πεξίπινπο ηεο Μεγάιεο Ιλδηθήο Θαιάζζεο απφ ηνλ Νέαξρν, λαχαξρν ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, απνηειεί κία απφ ηηο λαπηηθέο πεξηπέηεηεο πνπ ηηκνχλ ηελ αλζξψπηλε ηφικε θαη δνμάδνπλ ηνλ Έιιελα λαχηε. Με ηελ πάξνδν ησλ αηψλσλ ην Αηγαίν θαη ε Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο εμειίζζνληαη ζε ζάιαζζα ηνπ Διιεληζκνχ. Νένη ζαιαζζηλνί δξφκνη αλνίγνληαη απφ ηνπο Έιιελεο. Σν εκπφξην θαη νη πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο αθκάδνπλ. Οη γλψζεηο, νη επηζηήκεο, ε ηερλνινγία, θηλνχληαη κε θχξηνπο θνξείο ηνπο Έιιελεο θαη Φνίληθεο λαπηηθνχο. Με ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο, ν αλζξψπηλνο πνιηηηζκφο παγθνζκηνπνηείηαη. Η ζάιαζζα (Αηγαίν Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο) εμαθνινπζνχλ λα παίδνπλ ην ζπλδεηηθφ θαη εμηζνξξνπεηηθφ ηνπο ξφιν αλάκεζα ζηα κεγάια θξαηηθά ειιεληζηηθά ζπγθξνηήκαηα (Μαθεδνλία, Κξάηνο ηεο πξίαο, Αίγππηνο) θαη λα δηαηεξνχλ έηζη ηε ζεκαζία ηνπο, πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή, ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Όκσο θαη θαηά ηνπο αηψλεο ηεο Ρσκατθήο θπξηαξρίαο πνπ αθνινχζεζε, πάιη νη Έιιελεο λαπηηθνί ζπλερίδνπλ λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηα λαπηηθά δξψκελα ηνπ Mare Nostrum. Έηζη θζάλνπκε ζην Βπδάληην φπνπ νη Έιιελεο, θιεξνλφκνη πιένλ θαη ζεζκηθά ηεο απηνθξαηνξηθήο ηδέαο, ζπλερίδνπλ κε φπιν ηε λαπηνζχλε λα απνηεινχλ θνξέα θαη ππεξαζπηζηή ηεο πξνφδνπ. Η Κσλζηαληηλνχπνιε, ε «Νέα Ρψκε», θαη ε αλαθήξπμή ηεο σο πξσηεχνπζαο ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηεο Απηνθξαηνξίαο, ζηελ πξάμε νηθνλνκηθήο, δηνηθεηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξσηεχνπζαο νιφθιεξεο ηεο Απηνθξαηνξίαο, θαζνξίδεη θαη ηε λέα ιεηηνπξγία ηνπ αγαηαθνχ ρψξνπ. ηελ θαηλνχξγηα ηζηνξηθή νληφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη, ηε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία, ν ξφινο ηνπ αηγαηαθνχ ρψξνπ κε ηηο πξνεθηάζεηο ηνπ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ζα γίλεη πνιιαπιφο θαη, γηα νξηζκέλεο ηνπιάρηζηνλ πεξηφδνπο, ζεκαληηθφο. ηε ρηιηεηή δσή ηεο Απηνθξαηνξίαο ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε ην Ναπηηθφ ηεο. «Υσξίο ηνλ πγξφ απηφ ζψξαθα δελ ζα εχξηζθε ν πνιηηηζκφο άζπιν απφ ην μίθνο ησλ βαξβάξσλ», γξάθεη ν γλσζηφο Γάιινο λαχαξρνο θαη ηζηνξηθφο Jurien de la Graviere. H παξαθκή ηεο Απηνθξαηνξίαο έθεξε, άιινηε αλαγθαζηηθά θαη άιινηε εζειεκέλα, ηελ παξακέιεζε ηνπ Ναπηηθνχ θαη φηαλ απηφ πνπ απνηεινχζε ηελ αζπίδα ηεο έζβεζε, θπζηθφ ήηαλ ην Βπδάληην λα γίλεη πην ηξσηφ θαη ηειηθά λα ζβήζεη. Λεηηνχξγεζε δειαδή ν λφκνο ηεο αιιεινεμάξηεζεο. Υσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε παξαθκή ηεο Απηνθξαηνξίαο νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ παξαθκή ηνπ Ναπηηθνχ ηεο. Με ηελ πηψζε ηεο Βαζηιεχνπζαο ν Διιεληζκφο κπαίλεη ζε κηα πεξίνδν ηζηνξηθήο θξίζεο. Γηα άιιε κηα θνξά φκσο ε ζάιαζζα θαη ε λαπηηθή αμηνζχλε ησλ Διιήλσλ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα βγνπλ απ απηή. 3

4 Ο αηγαηαθφο ρψξνο θαη νη άκεζεο πξνεθηάζεηο ηνπ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληίζηαζε ηνπ Διιεληζκνχ ελαληίνλ ησλ θαηαθηεηψλ, αληίζηαζε πνπ εθδειψζεθε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θαη ζπλέβαιε ζηε δηαηήξεζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη δηαζαθήληζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο. Οη Έιιελεο, δεηιά ζηελ αξρή θαη κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο αξγφηεξα, παίξλνπλ θαη πάιη ζηα ρέξηα ηνπο ηνλ έιεγρν ηνπ Αηγαίνπ θαη ησλ ζαιαζζηλψλ δξφκσλ ηνπ. Αξρίδνπλ λα ειέγρνπλ ηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ επηβεβαηψλνληαο γηα κηα αθφκε θνξά ηε ζαπκαζηή ζρέζε ηνπο κε ην πγξφ ζηνηρείν. Oη Σνχξθνη φηαλ έγηλαλ θχξηνη ζηα παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο ρξεζηκνπνίεζαλ αλαγθαζηηθά ηνπο Έιιελεο. Ξέλνη πξνο ην πγξφ ζηνηρείν ρξεηάδνληαλ ηνπο Έιιελεο. Γηα ηνπο Έιιελεο απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θαηαθπγή ζηε ζάιαζζα ήηαλ αλάγθε αιιά θαη πεπξσκέλν. Η γε ηνπο, ζηα λεζηά θπξίσο, ήηαλ ιίγε θαη απηή άγνλε ή ξεκαγκέλε απφ ηνπο αδηάθνπνπο πνιέκνπο θαη ηε ιεζηεία ή ηηο επηδξνκέο ησλ πεηξαηψλ. Οη Σνχξθνη πξφζπκα ηελ παξαρψξεζαλ ζηνπο Έιιελεο λα ηαμηδεχνπλ, λα εκπνξεχνληαη, λα ρηίδνπλ θαξάβηα. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη Έιιελεο κάθξπλαλ ηα ηαμίδηα ηνπο, κεγάισζαλ ηα θαξάβηα ηνπο θαη κε ηα πξνλφκηα πνπ ηνπο παξείρε ε πλζήθε ηνπ Κηνπηζνχθ-Κατλαξηδή (21 Ινπιίνπ 1774) κεηαμχ Ρσζίαο θαη Σνπξθίαο ηαμίδεπαλ ππφ ξσζηθή ζεκαία ζ φια ηα ιηκάληα ηνπ Αηγαίνπ, ηνπ Δχμεηλνπ θαη ηνπ Γνχλαβε. Οη Ναπνιεφληηνη πφιεκνη ( ) θαηά ηνπο νπνίνπο ε Αγγιία γηα πνιιά ρξφληα είρε απνθιείζεη ηα επξσπατθά παξάιηα, έθεξαλ πνιιά θέξδε ζηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο πνπ δηαζπνχζαλ, ξηςνθηλδπλεχνληαο, ηνλ απνθιεηζκφ θαη αλεθνδίαδαλ ηα επξσπατθά ιηκάληα. Σα ειιεληθά πιεξψκαηα είραλ απνθηήζεη θαη πνιεκηθή εκπεηξία, αθνχ ηα πινία ηνπο εμνπιίδνληαλ κε ππξνβφια γηα λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο Βεξβεξίλνπο (Αιγεξία, Σχληδα. Μαξφθν) πεηξαηέο, κε ηνπο νπνίνπο έδηλαλ πξαγκαηηθέο λαπκαρίεο φπνπ ζπλαληηφληαλ. Απφ ην 18 ν αηψλα θαη κεηά, ηα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην Αηγαίν ζπκβάιινπλ, ηδηαίηεξα, ζην κεγαιχηεξν πξνζδηνξηζκφ ηεο ηδέαο ηεο απειεπζέξσζεο. Έρεη θζάζεη πιένλ ε ζηηγκή πνπ ην Διιεληθφ Έζλνο ζα απαηηήζεη ηελ πνιηηηθή ηνπ ρεηξαθέηεζε. ηα θαξάβηα ηνπ, ζηνπο θαπεηάληνπο θαη ηνπο λαχηεο ηνπ ζα ζηεξηρζεί θαη πάιη. Με ην λαπηηθφ ηνπ ζθιαβσκέλνπ Έιιελα έγηλε θάηη ην αλεπαλάιεπην. Γεκηνπξγήζεθε έλα πνιεκηθφ λαπηηθφ, πξηλ δεκηνπξγεζεί θξάηνο. Σν ειιεληθφ θξάηνο. Απηφ δελ έρεη μαλαγίλεη ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία. Η Αλαγέλλεζε ζα έξζεη θαη πάιη απφ ηε ζάιαζζα κε ην λαπηηθφ ησλ «ζαπκάζησλ ζθνπέισλ» ηνπ Κάιβνπ. Ύδξα, πέηζεο, Φαξά θαη άιια λεζηά ζα γξάςνπλ ζηε ζάιαζζα ην ππέξνρν έπνο ηεο Αλεμαξηεζίαο. Σα ζηηνθάξαβα ηνπ ξαγηά, εθείλα δειαδή πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Έιιελεο γηα ην εκπφξην, είλαη απηά πνπ ζα πνιεκήζνπλ κε ηα δίθξνηα θαη ηα ηξίθξνηα ηνπ Οζσκαληθνχ ηφινπ. Γηα πνιινχο αηψλεο δελ ππήξρε δηάθξηζε κεηαμχ εκπνξηθψλ θαη πνιεκηθψλ θαξαβηψλ. Σα κέζα ηνπ 8 νπ π.υ. αηψλα θαη ν 14 νο κεηά Υξηζηφλ αηψλαο απνηεινχλ ηα νξφζεκα γηα ην δηαρσξηζκφ ηνπο. ηελ πξψηε πεξίπησζε κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ εκβφινπ θαη ζηε δεχηεξε κε ηελ πξνζζήθε ηνπ ππξνβφινπ. Μεηά ηελ απνηίλαμε ηνπ ηνπξθηθνχ δπγνχ ην λενζχζηαην ειιεληθφ θξάηνο κέζα ζη άιια πξνβιήκαηα πνπ ζα θιεζεί λ αληηκεησπίζεη είλαη θαη ε νξγάλσζε ηνπ εκπνξηθνχ θαη 4

5 πνιεκηθνχ ηνπ λαπηηθνχ. Η ειιεληθή γε είλαη νξεηλή θαη άγνλε, ζηε ζάιαζζα πξέπεη λα δεηήζεη ηελ επεκεξία ηνπ. ηε ζάιαζζα ζα δεηήζεη ηε ζσηεξία ηνπ απφ ηνπο ερζξνχο πνπ ην πεξηβάιινπλ. Με ηε δηάζεζε γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπο ξφινπ νη Έιιελεο, κέζα απφ πνιιά πξνβιήκαηα, εηνηκάδνληαη λα γξάςνπλ κηα απφ ηηο ελδνμφηεξεο ζειίδεο ηεο Ιζηνξίαο ηνπο. Σνπο ληθεθφξνπο αγψλεο ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ. Οη Έιιελεο ζα γίλνπλ θπξίαξρνη ηνπ Αηγαίνπ θαη ζα απειεπζεξψζνπλ ηα λεζηά ηνπ. Η λίθε ηνπο ζα απμήζεη ηελ έθηαζε ηεο ρψξαο θαηά 90% θαη ηνλ πιεζπζκφ ηεο θαηά 80%. Η Διιάδα ζα απνηειέζεη ππνινγίζηκν πιένλ παξάγνληα θαη σο βαιθαληθή δχλακε θαη σο λαπηηθή παξνπζία ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Η κνίξα φκσο ηνπ Έιιελα δελ ηνλ αθήλεη λα εζπράζεη ζηε κηθξή απηή γσληά ηεο γεο. Σν ζξίακβν ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ ζα δηαδερζεί, δπζηπρψο, ε θαηαζηξνθή ηνπ Η Μηθξαζηαηηθή ζπκθνξά θέξλεη ην Έζλνο ζην ρείινο ηεο αβχζζνπ. Οη πξφζθπγεο ηεο κεηέξαο Ισληθήο γεο θξαηάλε θαιά κέζα ηνπο ηελ ηθαλφηεηα επηβίσζεο θαη δεκηνπξγίαο, πνπ πάληα έθξπβε κέζα ηνπ ν Έιιελαο. Πνιινί απ απηνχο ζα θχγνπλ ζα ηαμηδέςνπλ κε εθφδην ηε ζρέζε ηνπ κε ηε ζάιαζζα πνπ θιεξνδφηεζε ζηα θχηηαξά ηνπο ν καρεηήο ηεο αιακίλαο. Σα πξψηα ςήγκαηα ηεο κεηέπεηηα ηεξάζηηαο αλάπηπμεο ηεο εκπνξηθήο καο λαπηηιίαο ζα κπνπλ εθείλε ηελ πεξίνδν. Η κπζηηθή φκσο θιφγα ηνπ Γέλνπο θαίεη αθφκα θαη είλαη εθείλε πνπ ζα ην θάλεη, κε ηα ιίγα, ηα ειάρηζηα πξαγκαηηθά κέζα πνπ δηαζέηεη, λα δεηήζεη ηε ζσηεξία ηνπ θαη πάιη ζηα «μχιηλα ηείρε». Μεηά ηε γεξκαληθή εηζβνιή θαη θαηάθηεζε ηεο Διιάδνο, ην έλδνμν Πνιεκηθφ Ναπηηθφ ζα μεληηεπηεί ζε καθξηλέο ζάιαζζεο φπνπ κε πάζνο θαη απηαπάξλεζε ζα πνιεκήζεη, καδί κε ηνπο ζπκκάρνπο ηνπ, ηε θαζηζηηθή θαη λαδηζηηθή ζεξησδία γηα λα γπξίζεη ληθεηήο ζηε Μεηέξα Παηξίδα. Ο 2 νο Παγθφζκηνο Πφιεκνο ζα ηειεηψζεη αθήλνληαο πίζσ ηνπ εξείπηα θαη ειπίδεο. Οη Έιιελεο κέζα απφ δηρφλνηεο θαη ζπγθξνχζεηο ςάρλνπλ ην δξφκν ηνπο. Σνλ βξίζθνπλ εθεί πνπ ηνλ εχξηζθαλ πάληα, ζηε ζάιαζζα. Η Διιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία γίλεηαη ε πξψηε δχλακε ζηνλ θφζκν θαη ην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ θαιείηαη θαη πάιη λα παίμεη ην ζπνπδαίν ηνπ ξφιν. Δθείλν ηνπ ζεκαηνθχιαθα ησλ ειεπζεξηψλ ηνπ ιανχ καο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Έζλνπο. Οη πεξηζζφηεξνη ιανί αγαπνχλ ηε ζάιαζζα. Οη δεζκνί φκσο ηνπ Έιιελα κ απηή είλαη ακέηξεηνη φπσο ε απεξαληνζχλε ηεο, βαζείο φπσο νη άβπζζνί ηεο, αθαηάιπηνη φπσο ε αησληφηεηά ηεο. Σα πεπξσκέλα ηνχ Έιιελα μεθηλνχλ απφ ηελ επνρή ηνπ κχζνπ θαη έξρνληαη νιφηζηα, κέρξη ζήκεξα, απφ ηα βάζε ηεο ηζηνξίαο. Όινη νη Έιιελεο, ζηεξηαλνί θαη λεζηψηεο αηζζάλνληαη «θίιε» ηε ζάιαζζα. Γη απηφ θαη ε ιέμε ζάιαζζα, παξάγσγε ηεο παλάξραηαο ιέμεο «αιο», είλαη κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο ηεο γιψζζαο καο. Δίλαη ιέμε πξνειιεληθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Έιιελεο απφ ηφηε πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θφζκν. Η Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία δελ γελλήζεθε ζηελ θνξπθή θάπνηνπ βνπλνχ ή ζηε κέζε θάπνηαο θνηιάδαο, αιιά ζηα παξάιηα ηεο Ισλίαο. Καη νη ηηηάλεο ηεο ζθέςεο, φπσο ν Θαιήο, ν Ππζαγφξαο, ράξηο ζηε ζάιαζζα κπφξεζαλ λα πεξηνδεχζνπλ ηνλ ηφηε γλσζηφ θφζκν, λ απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ. Σφηε πνπ δελ ππήξρε νδηθφ δίθηπν, ε ζάιαζζα ήηαλ ν κφλνο αλνηρηφο δξφκνο γηα ηνλ άλζξσπν. 5

6 Ο θηιφζνθνο Δκπεδνθιήο ζηελ θνζκνγνληθή ηνπ ζεσξία γηα ην ζχκπαλ φπνπ αλαθέξεη φηη έρεη πιαζζεί απφ ηέζζεξα ζηνηρεία, ηε γή, ην λεξφ, ηνλ αέξα θαη ηε θσηηά, ππνζηεξίδεη φηη ε ζάιαζζα είλαη ν ηδξψηαο ηεο γεο. Οη Έιιελεο είλαη ζαιαζζηλνί ζηε ζθέςε, ηελ ςπρή, ηελ έθθξαζε, ηελ ςπρνινγία. Μεγάιν κέξνο ηεο Διιεληθήο γεληάο είλαη γεληά ζαιαζζηλή, ζαιαζζφδεξηε, ζξεκκέλε κε βνξηάδεο θαη θχκαηα, κε ηξηθπκίεο θαη κπνπλάηζεο, αλαζηεκέλε κε ην δσνγφλν αγέξα ηεο ζάιαζζαο, πνπ πεξηινχδεη θαη δξνζίδεη ηελ ρψξα καο. Η λαπηνζχλε δελ είλαη απιή ή κνλνζήκαληε ππφζηαζε γηα ηνλ Έιιελα Ναπηηθφ. Δίλαη ε ίδηα ε δσή ηνπ, ε χπαξμή ηνπ. Η αγάπε, ην κεξάθη, ην θηιφηηκν, ε ιεβεληηά ηνπ Έιιελα Ναπηηθνχ έρνπλ απνηππσζεί πάλσ ζηα γξαθήκαηα, ηηο δσγξαθηέο, ηα νκνηψκαηα ησλ θαξαβηψλ θαη θατθηψλ πνπ ηαμηδεχνπλ ζηηο ζάιαζζέο ηνπ. Η Διιεληθή Ναπηνζχλε, γεξφ θιαδί ηεο Παγθφζκηαο Ναπηνζχλεο, ζηάζεθε ε ηέρλε θαη ε επηζηήκε ζηα ρξφληα ηεο εηξήλεο, κα θαη ηνπ πνιέκνπ. Ο Δπξηπίδεο έθεξλε αδηάθνπα ηε ζάιαζζα ζην ζηφκα ηνπ θαη ζηελ Διέλε ηνπ δηαθαίλεηαη ν ξφινο ηνπ ζαιαζζηλνχ ζηνηρείνπ. Πφζα δελ έρεη γξάςεη πάλσ ηεο ν Έιιελαο Ναχηεο. Κάζε θχκα θαη γξαθή. Κάζε ζπειηά θαη ζξχινο. Καη φιε ηεο κηα ηζηνξία ζπλαξπαζηηθή. Άξαγε ρσξίο ηε ζάιαζζα ζα ππήξρε ε αιακίλα; Καη ρσξίο ηε αιακίλα δελ ζα είραλ ηειεηψζεη φια γηα ηελ ππφζεζε ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο Θεξκνπχιεο, εξσηθά κελ, αιιά θαηαζηξνθηθά; Ο ιατθφο καο δσγξάθνο Θεφθηινο ζα δσγξάθηδε ηνλ Θεκηζηνθιή, ηνλ Μηανχιε, ηνλ Κνπληνπξηψηε λα λαπκαρνχλ δίπια- δίπια. Γηαηί ε ίδηα θαξδηά, ε ίδηα δχλακε ηνπο ςπρψλεη. Καη δελ ζάρε άδηθν, γηαηί ε ηζηνξία ζε ηνχην ηνλ ηφπν είλαη κία. Σνχην εδψ ην ζκαξαγδέλην θνκκάηη ηεο γεο πνπ καο έηαμε ε κνίξα λα δνχκε, έρεη γηα ιίθλν ηνπ ην θχκα θαη ηα παξακχζηα ησλ ζεψλ ηεο ζάιαζζαο. Ο άλζξσπνο έρεη γελλεζεί λα δεη πάλσ ζηε ζηεξηά. Ο Έιιελαο φκσο έρεη ζαιαζζηλφ έλζηηθην θαη βαζίδεη ηελ χπαξμή ηνπ ζην πγξφ ζηνηρείν, ελψ αθνλίδεη ην κπαιφ ηνπ κε ηελ αικχξα ηεο ζάιαζζαο. Πξνθαλή είλαη ζήκεξα ηα αγαζά απνηειέζκαηα ηεο ζάιαζζαο γηα ηνλ Έιιελα. Αθ ελφο ε Δκπνξηθή καο Ναπηηιία πνπ έρεη κεηαβάιιεη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ρψξαο καο ζην δηεζλή ζηίβν θαη αθ εηέξνπ ν Σνπξηζκφο ν νπνίνο, κε ηελ θαηάιιειε πξνβνιή ησλ λεζηψλ καο, κπνξεί λα γίλεη ζεκαληηθφο νηθνλνκηθφο παξάγσλ γηα ηελ Παηξίδα καο. Σξαγηθή θη αζηακάηεηε φκσο είλαη ε πξνζθνξά ησλ λαπηηθψλ καο, ζχκθπηνο πξνο ηνλ ηίκην θαη άγην κφρζν ηνπο, θαζψο ηαμηδεχνπλ ηελ ειιεληθή ζεκαία ζηα καθξηλά θαη άμελα πειάγε. Μεγάινο ν θφξνο αίκαηνο. Καη κνλαδηθή επρή πνπ αλαβιχδεη απφ ηελ ςπρή φισλ καο είλαη: Ο Θεφο θαη ν Αη-Νηθφιαο λα ηνπο έρεη θαιά θαη λα δπλακψλεη ηα έξγα ηνπο. Καιέο ζάιαζζεο θαη θαιά ηαμίδηα 6

«τατιστική Παροσσίαση Οργανισμών Και Γήμων Σης Νήσοσ Λήμνοσ»

«τατιστική Παροσσίαση Οργανισμών Και Γήμων Σης Νήσοσ Λήμνοσ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: «τατιστική Παροσσίαση Οργανισμών Και Γήμων Σης Νήσοσ Λήμνοσ» ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ ΦΛΩΡΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΜΙΥΑΛΗ ΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Θέμα: τατιστική Ανάλσση Σοσριστικών Μεγεθών Κύπροσ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ςποβλειθήζα ζηον Δπίκ. Καθηγηηή Καπαζαββόγλος Αναζηάζιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4. 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4. 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ 3. ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 11-14 3.1. Ο άλεκνο 3.1.1. Οη άλεκνη ζηε Μεζόγεην

Διαβάστε περισσότερα

Βαιάζεο 1. "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ

Βαιάζεο 1. Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 1 "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 6 ΔΗΑΓΧΓΖ 11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΔΑΣ ΚΑΛΒΟΣ (1792-1869)

ΑΝΓΡΔΑΣ ΚΑΛΒΟΣ (1792-1869) ΑΝΓΡΔΑΣ ΚΑΛΒΟΣ (1792-1869) Ο Κάιβνο είλαη έλα κεγάιν θεθάιαην ζηνλ πνηεηηθφ ρψξν, ηζνδχλακν ηνπ νισκνχ. πλεζίδνπκε λα ιέκε πσο ν έλαο χκλεζε ηελ Διεπζεξία θαη ν άιινο ηελ Αξεηή, σζηφζν θαη νη δχν χκλεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνπκεληθή Οκνζπνλδία Κσλζηαληηλνππνιηηψλ

Οηθνπκεληθή Οκνζπνλδία Κσλζηαληηλνππνιηηψλ Οηθνπκεληθή Οκνζπνλδία Κσλζηαληηλνππνιηηψλ Βθδειψζεηο Μλήκεο ηεο 558 εο Βπεηείνπ ηεο Άισζεο ηεο Πφιεο Πξαθηηθά Δκεξίδαο «Δ ΡΧΜΕΟΤΝΔ ΣΟΤ ΏΕΧΝΒ ΜΒΣΏ ΣΔΝ ΏΛΧΔ» Παξαζθεπή 27 ΜαΎνπ 2011 - ξα έλαξμεο 18.30 Πνιπρψξνο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σεο πνπδϊζηξηαο ΚΟΝΟΛΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ Α.Μ. 3253 Δπόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΧΗΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΊΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΞΔΛΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Α ΛΤΚΔΗΟΤ Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟΤ

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Α ΛΤΚΔΗΟΤ Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Α ΛΤΚΔΗΟΤ Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟΤ Θέκα Δξγαζίαο: «Σν ηαμίδη θαη ε ηζηνξία ηνπ: ε δηεξεύλεζε ησλ νξίσλ ηεο νηθνπκέλεο από ηνπο πξώηκνπο ζαιαζζνπόξνπο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΙΛΙΔ ΓΔΠΟΣΙΚΧΝ, ΘΔΟΜΗΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΙΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΑΝΣΙΝΟΗ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο) Ιεξό Ηζπραζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Τπεχζπλνη θαζεγεηέο: Κνο εκέλνγινπ Απφζηνινο Κα Παπαρξηζηνθίινπ νθία. 6 ν ΓΔΛ Αραξλψλ

Τπεχζπλνη θαζεγεηέο: Κνο εκέλνγινπ Απφζηνινο Κα Παπαρξηζηνθίινπ νθία. 6 ν ΓΔΛ Αραξλψλ Τπεχζπλνη θαζεγεηέο: Κνο εκέλνγινπ Απφζηνινο Κα Παπαρξηζηνθίινπ νθία 6 ν ΓΔΛ Αραξλψλ ρνιηθφ Έηνο: 2011 2012 1 Μαθηηές: Γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ αξραία Μαθεδνλία θαη Μηθξά Αζία εξγάζηεθαλ νη καζεηέο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ

ΠΡΟ ΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 1 ΒΑΛΗΑ ΜΠΟΤΓΑΓΖ, 1 ν ΛΤΚΔΗΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (1821-1930) βηβιίν, ζ. 116, ζζ. 137-169 ΠΡΟΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 19ν ΑΗΩΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ, ζ. 116 ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 ζεκεηψζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟ ΝΗΙ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΧΟΛΗ:.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΑΝΣ.

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟ ΝΗΙ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΧΟΛΗ:.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΑΝΣ. ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΧΟΛΗ:.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟ ΝΗΙ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΑΝΣ. ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΔΡΣΑΡΗΓΖ ΑΘΖΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ: 2009-2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο θαη ιατθή ιαηξεία. Ι. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε θαη πξνθνξηθή(ιατθή) ινγνηερλία

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο θαη ιατθή ιαηξεία. Ι. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε θαη πξνθνξηθή(ιατθή) ινγνηερλία 1 Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο θαη ιατθή ιαηξεία Brno:05/10/2010 ΔΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε θαη πξνθνξηθή(ιατθή) ινγνηερλία Α. Παξάδνζε Οξηζκνί: 1. Παξάδνζε 2. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «Η ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΟΙΝΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΚΙΝΑ» ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 ηνπ Ηιία Ι. Κνπζθνπβέιε Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Γηεζλψλ ρέζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Μπνξεί ε εμσηεξηθή πνιηηηθή λα ζπληζηά έλα αξθεηά δηαδεδνκέλν αληηθείκελν πνιηηηθήο ζπδήηεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΔΙΗΓΗΗ: Βνπλφ Βινρφο. Η άιιε άπνςε: πξφθεηηαη γηα θπζηθφ γεσινγηθφ έμαξκα, ή γηα έλα ηερλεηφ κεγαιηζηθφ θηίζκα αζχιιεπηα κεγάισλ δηαζηάζεσλ ;

ΘΔΜΑ ΔΙΗΓΗΗ: Βνπλφ Βινρφο. Η άιιε άπνςε: πξφθεηηαη γηα θπζηθφ γεσινγηθφ έμαξκα, ή γηα έλα ηερλεηφ κεγαιηζηθφ θηίζκα αζχιιεπηα κεγάισλ δηαζηάζεσλ ; ΘΔΜΑ ΔΙΗΓΗΗ: Βνπλφ Βινρφο. Η άιιε άπνςε: πξφθεηηαη γηα θπζηθφ γεσινγηθφ έμαξκα, ή γηα έλα ηερλεηφ κεγαιηζηθφ θηίζκα αζχιιεπηα κεγάισλ δηαζηάζεσλ ; ηνπ Δπάγγεινπ Φαηδεαγάπε εξεπλεηή BΛΟΥΟ: ΔΝΑ ΜΤΣΗΡΙΟ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΗΣΛΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΛΖΔΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΟΝΟΜΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ StraTa Γεσξγαξάθεο Αλαζηάζηνο Ησάλλνπ Δπζηξάηηνο Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΥΩΡΟ ΕΩΖ» 1 Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

Διαβάστε περισσότερα

Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε

Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε Σν ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο έρεη γίλεη αληηθείκελν έληνλεο ζπδήηεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ «ΑΛΟΝΗΚΗΟ».

ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ «ΑΛΟΝΗΚΗΟ». ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ «ΑΛΟΝΗΚΗΟ». 1883 1950 Μνπζηθφο (βηνιηζηήο), πλζέηεο, Παξαγσγφο. Copyright: Vivi G. Kanellatou, 2002 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 01. Πεξηερφκελα.. 02 02. Δπραξηζηίεο 03 03. Δηζαγσγηθφ πιάλν εξγαζίαο... 04

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή Δξγαζία α ηεηξακήλνπ Β ηάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ Παιακά Καξδίηζαο. «Σν θξαζί θαη ην ηζίπνπξν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία»

Δξεπλεηηθή Δξγαζία α ηεηξακήλνπ Β ηάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ Παιακά Καξδίηζαο. «Σν θξαζί θαη ην ηζίπνπξν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία» Δξεπλεηηθή Δξγαζία α ηεηξακήλνπ Β ηάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ Παιακά Καξδίηζαο «Σν θξαζί θαη ην ηζίπνπξν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία» Οκάδεο 1 ε Κσδσλάο Παλαγηψηεο Μαλψιεο σηήξεο Μπελέθεο Βαζίιεο Παπαδεκεηξφπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Η έλλνηα ηνπ πιήζνπο θαη ε νπηνπηθή πξννπηηθή ηεο παγθόζκηαο δεκνθξαηίαο (Με αθνξκή ηε Δεκνθξαηία ηνπ Πιήζνπο ζην έξγν ηνπ Νέγθξη)

Η έλλνηα ηνπ πιήζνπο θαη ε νπηνπηθή πξννπηηθή ηεο παγθόζκηαο δεκνθξαηίαο (Με αθνξκή ηε Δεκνθξαηία ηνπ Πιήζνπο ζην έξγν ηνπ Νέγθξη) Η έλλνηα ηνπ πιήζνπο θαη ε νπηνπηθή πξννπηηθή ηεο παγθόζκηαο δεκνθξαηίαο (Με αθνξκή ηε Δεκνθξαηία ηνπ Πιήζνπο ζην έξγν ηνπ Νέγθξη) του Αντώνη Μανιτάκη Καζεγεηή ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ ζην Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό

Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό Έλαο απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ Σνισκνχ θαη εηδηθφηεξα ηνπ Κξεηηθνχ είλαη θαη ν Peter Macridge. Παξαηίζεληαη ζεκεηψζεηο απφ ην βηβιίν ηνπ «Γηνλχζηνο Σνισκφο» (εθδ. Καζηαληψηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα