ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμ ασι, χαρισάμ ενος.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμ ασι, χαρισάμ ενος."

Transcript

1 top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν Σαββάτου Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά Κυριακή Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου Βασιλείου Προηγιασμένη ΤΑ ΛΟΙΠΑ Ακάθιστος Ύμ νος 1 4 Ακάθιστος Ύμ νος 5 Στάσεις Μικρή Παράκληση Μέγαλη Παράκληση Μικρή Παράκληση μ ε Ιερέα ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ο Ιερεύς : Ευλογητός ο Θεός ημ ών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. ο Αναγνώστης : Αμ ήν. Δ εύτε, προσκυνήσωμ εν και προσπέσωμ εν τω βασιλεί ημ ών Θεώ. Δ εύτε, προσκυνήσωμ εν και προσπέσωμ εν Χριστώ, τω βασιλεί ημ ών Θεώ. Δ εύτε, προσκυνήσωμ εν και προσπέσωμ εν αυτώ Χριστώ, τω βασιλεί και Θεώ ημ ών. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμ ασι, ζωήν χαρισάμ ενος. Ψαλμ ός 103 Ευλόγει η ψυχή μ ου, τόν Κύριον Κύριε ο Θεός μ ου εμ εγαλύνθης σφοδρα. Εξομ ολόγησιν καί μ αγαλοπρέπειαν ενεδύσω, αναβαλλόμ ενος φώς ως ιμ άτιον. Εκτείνων τον ουρανόν ωσεί δέρριν, ο στεγάζων εν ύδασιν τά υπερώα αυτού. Ο τιθείς νέφη τήν επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερύγων ανέμ ων. Ο ποιών τούς Αγγέλους αυτού πνεύμ ατα, καί τούς λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμ ελιών τήν γήν επί τήν ασφάλειαν αυτής, ου κλιθήσεται εις τόν αιώνα τού αιώνος. Άβυσσος ως ιμ άτιον το περιβόλαιον αυτού, επί τών ορέων στήσονται ύδατα. Από επιτιμ ήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντής σου δειλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όρη, καί καταβαίνουσι πεδία εις τόπον, όν εθεμ ελίωσας αυτά. Όριον έθου, ό ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψαι την γήν. Ο εξαποστέλλων πηγάς εν φάραγξιν, ανάμ εσον τών ορέων διελεύσονται ύδατα. ποτιούσι πάντα τά θηρία τού αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τά πετεινά τού ουρανού κατασκηνώσει εκ μ έσου τών πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζων όρη εκ τών υπερώων αυτού από καρπού τών έργων σου χορτασθήσεται η γή. Ο εξανατέλλων χόρτον τοίς κτήνεσι, καί χλόην τή δουλεία τών ανθρώπων.

2 Τού εξαγαγείν άρτον εκ τής γής καί οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Τού ιλαρύναι πρόσωπον εν ελαίω κα ί άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορτασθήσεται τα ξύλα τού πεδίου, αι κέδροι τού Λιβάνου, άς εφύτευσας. Εκεί στρουθία εννοσσεύσουσι, τού ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τά υψηλά ταίς ελάφοις, πέτρα καταφυγή τοίς λαγωοίς. Εποίησε σελήνην εις καιρούς ο ήλιος έγνω τήν δύσιν αυτού. Έθου σκότος, καί εγένετο νύξ εν αυτή διελεύσονται πάντα τά θηρία τού δρυμ ού. Σκύμ νοι ωρυόμ ενοι τού αρπάσαι, καί ζητήσαι παρά τώ Θεώ βρώσιν αυτοίς. Ανέτειλεν ο ήλιος, καί συνήχθησαν, καί εις τάς μ άνδρας αυτών κοιτασθήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί τό έργον αυτού, καί επί τήν εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Ως εμ εγαλύνθη τά έργα σου, Κύριε πάντα εν σοφία εποίησας επληρώθη η γή τής κτίσεώς σου. Αύτη η θάλασσα η μ εγάλη καί ευρύχωρος εκεί ερπετά ών ουκ έστιν αριθμ ός, ζώα μ ικρά μ ετά μ εγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτος, όν έπλασας εμ παίζειν αυτή. Πάντα πρός σέ προσδοκώσι, δούναι τήν τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτοίς συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου τήν χείρα, τά σύμ παντα πλησθήσονται χρηστότητος αποστρέψαντος δέ σου τό πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς τό πνεύμ α αυτών, καί εκλείψουσι, και εις τόν χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς τό πνεύμ α σου, καί κτισθήσονται, καί ανακαινιείς τό πρόσωπον τής γής. Ήτω η δόξα Κυρίου εις τούς αιώνας ευφρανθήσεται Κύριος επί τοίς έργοις αυτού. Ο επιβλέπων επί τήν γήν, καί ποιών αυτήν τρέμειν ο απτόμ ενος τών ορέων, και καπνίζονται. Άσω τώ Κυρίω εν τή ζωή μ ου, ψαλώ τώ Θεώ μ ου έως υπάρχω. Ηδυνθείη αυτώ η διαλογή μ ου, εγώ δέ ευφρανθήσομ αι επί τώ Κυρίω. Εκλείποιεν αμ αρτωλοί από τής γής, καί άνομ οι, ώστε μ η υπάρχειν αυτούς. Ευλόγει, η ψυχή μ ου, τον Κύριον. Καί πάλιν Ο ήλιος έγνω τήν δύσιν αυτού έθου σκότος, καί εγένετο νύξ. Ως εμ εγαλύνθη τά έργα σου, Κύριε πάντα εν σοφία εποίησας. Δ όξα... Καί νύν... Αλληλούϊα, Αλληλούϊα, Αλληλούϊα. Δ όξα σοι ο Θεός ( εκ γ '). Η ελπίς ημ ών, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμ εν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης, και της σωτηρίας των ψυχών ημ ών, του Κυρίου δεηθώμ εν. Υπέρ της ειρήνης του σύμ παντος κόσμ ου, ευσταθείας των αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμ εν. Υπέρ του αγίου οίκου τούτου, και των μ ετά πίστεως, ευλαβείας, και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτώ, του Κυρίου δεηθώμ εν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του Κυρίου δεηθώμ εν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημ ών,, του τιμ ίου πρεσβετερίου, της εν Χριστώ διακονίας, παντός του Κλήρου και του Λαού, του Κυρίου δεηθώμ εν. Υπέρ του ευσεβούς ημ ών Έθνους, πάσης Αρχής και Εξουσίας εν αυτώ, του κατά

3 ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημ ών στρατού, του Κυρίου δεηθώμ εν. Υπέρ της ( πόλεως) ταύτης, πάσης πόλεως και χόρας και των πίστει οικούντων εν αυταίς, του Κυρίου δεηθώμ εν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, ευφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνηκών, του Κυρίου δεηθώμ εν. Υπέρ πλεόντων, οδοιπορούντων, νοσούντων, καμ νόντων, αιχμ αλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμ εν. Υπέρ του ρυσθήναι ημ άς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμ εν. Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημ άς, ο Θεός, τη ση χάριτι. Της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογημ ένης, ενδόξου, Δ εσποίνης ημ ών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, μ ετά πάντων των Αγίων μνημ ονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημ ών, Χριστώ τω Θεώ παραθώμ εθα. Ο Χορός : Σοί Κύριε. Ότι πρέπει σοι, πάσα δόξα, τιμ ή και προσκύνησις, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύμ ατι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Χορός : Αμ ήν. Ψαλμ ός 140 Κύριε εκέκραξα πρός σέ, εισάκουσόν μ ου, εισάκουσόν μ ου, Κύριε. Κύριε, εκέκραξα πρός σέ, εισάκουσόν μου πρόσχες τή φωνή τής δεήσεώς μ ου, εν τώ κεκραγέναι με πρός σέ εισάκουσόν μ ου, Κύριε. Κατευθυνθήτω η προσευχή μ ου, ως θυμίαμ α ενώπιόν σου έπαρσις τών χειρών μου θυσία εσπερινή εισάκουσόν μ ου, Κύριε. Θού, Κύριε, φυλακήν τώ στόμ ατί μ ου, καί θύραν περιοχής περί τά χείλη μ ου. Μή εκκλίνης τήν καρδίαν μ ου εις λόγους πονηρίας, τού προφασίζεσθαι προφάσεις εν αμ αρτίαις. Σύν ανθρώποις εργαζομ ένοις τήν ανομ ίαν, καί ου μ ή συνδυάσω μ ετά τών εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει μ ε δίκαιος εν ελέει, καί ελέγξει με έλαιον δέ αμ αρτωλού μ ή λιπανάτω τήν κεφαλήν μ ου. Ότι έτι καί η προσευχή μ ου εν ταίς ευδοκίαις αυτών κατεπόθησαν εχόμενα πέτρας οι κριταί αυτών. Ακούσονται τά ρήμ ατά μ ου, ότι ηδύνθησαν ωσεί πάχος γής ερράγη επί τής γής, διεσκορπίσθη τά οστά ημ ών παρά τόν άδην. Ότι πρός σέ, Κύριε, Κύριε, οι οφθαλμ οί μου επί σοί ήλπισα, μ ή αντανέλης τήν ψυχήν μ ου. Φύλαξόν μ ε από παγίδος ής συνεστήσαντό μ οι, καί από σκανδάλων τών εργαζομ ένων τήν ανομ ίαν. Πεσούνται εν αμ φιβλήστρω αυτών οι αμ αρτωλοί, κατά μ όνας ειμ ί εγώ, έως άν παρέλθω. Ψαλμ ός 141 Φωνή μ ου πρός Κύριον εκέκραξα, φωνή μ ου πρός Κύριον εδεήθην. Εκχεώ εναντίον αυτού τήν δέησίν μ ου, τήν θλίψίν μ ου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν τώ εκλείπειν εξ εμ ού τό πνεύμ ά μ ου, καί σύ έγνως τάς τρίβους μ ου. Εν οδώ ταύτη, ή επορευόμ ην, έκρυψαν παγίδα μ οι. Κατενόουν εις τά δεξιά, καί επέβλεπον, ότι ουκ ήν ο επιγινώσκων μ ε. Απώλετο φυγή απ' εμ ού καί ουκ έστιν ο εκζητών τήν ψυχήν μ ου. Εκέκραξα πρός σέ, Κύριε είπα Σύ εί η ελπίς μ ου, μ ερίς μ ου εί εν γή ζώντων.

4 Πρόσχες πρός τήν δέησίν μ ου, ότι εταπεινώθην σφόδρα. Ρύσαί μ ε εκ τών καταδιωκόντων μ ε, ότι εκραταιώθησαν υπέρ εμ έ. Ήχος Εξάγαγε εκ φυλακής τήν ψυχήν μ ου, τού εξομ ολογήσασθαι τώ ονόμ ατί σου. 10 Στιχ. Εμ έ υπομ ενούσι δίκαιοι, έως ου ανταποδώς μ οι. 9 Στιχ. Εκ βαθέων εκέκραξά σοι, Κύριε, Κύριε εισάκουσον τής φωνής μ ου. 8 Στιχ. Γενηθήτω τά ώτά σου προσέχοντα εις τήν φωνήν τής δεήσεώς μ ου. 7 Στιχ. Εάν ανομ ίας παρατηρήσης, Κύριε, Κύριε τίς υποστήσεται; ότι παρά σοί ο ιλασμός εστιν. 6 Στιχ. Ένεκεν τού ονόμ ατός σου υπέμ εινά σε, Κύριε, υπέμ εινεν η ψυχή μ ου εις τόν λόγον σου, ήλπισεν η ψυχή μ ου επί τόν Κύριον. 5 Στιχ. Από φυλακής πρωίας μ έχρι νυκτός, από φυλακής πρωίας, ελπισάτω Ισραηλ επί τόν Κύριον. 4 Στιχ. Ότι παρά τώ Κυρίω τό έλεος καί πολλή παρ' αυτώ λύτρωσις' καί αυτός λυτρώσεται τόν Ισραηλ εκ πασών τών ανομ ιών αυτού. Ψαλμ ός Στιχ. Αινείτε τόν κύριον πάντα τά έθνη επαινέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. 2 Στιχ. Ότι εκραταιώθη τό έλεος αυτού εφ' ημ άς, καί η αλήθεια τού κυρίου μ ένει εις τόν αιώνα. 1 Στιχ. Δ όξα... Δοξαστικόν Καί νύν... Θεοτοκίον Σοφία Ορθοί! Φώς ιλαρόν αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου, αγίου, μ άρκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί τήν ηλίου δύσιν, ιδόντες φώς εσπερινόν, υμνούμ εν Πατέρα, Υιόν, καί άγιον Πνεύμ α Θεόν. Άξιόν σε εν πάσι καιροίς, υμ νείσθαι φωναίς αισαίς, Υιέ Θεού, ζωήν ο διδούς, Δ ιό ο κόσμ ος σέ δοξάζει. Εσπέρας Προκείμ ενον! Τώ Σαββάτω εσπέρας Ήχος πλ. β' Ο Κύριος εβασίλευσεν, ευπρέπειαν ενεδύσατο. Στίχ : Ενεδύσατο Κύριος δύναμ ιν, και περιεζώσατο. Στίχ : Και γαρ εστερεωσεν την οικουμ ένην, ήτις ου σαλευθήσεται. Τη Κυριακή εσπέρας Ήχος πλ. δ' Ιδού δη ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι δούλοι Κυρίου. Στίχ. Οι εστώτες εν οίκω Κυρίου, εν αυλαίς οίκου Θεού ημ ών. Τη Δευτέρα εσπέρας Ήχος δ' Κύριος εισακούσεταί μ ου εν τω κεκραγέναι με προς αυτόν.

5 Στίχ. Εν τω επικαλείσθαι μ ε εισήκουσάς μ ου, ο Θεός της δικαιοσύνης μ ου. Τη Τρίτη εσπέρας Ήχος α' Το έλεός σου, Κύριε, καταδιώξει μ ε πάσας τας ημ έρας της ζωής μ ου. Στίχ. Κύριος ποιμ αίνει μ ε και ουδέν μ ε υστερήσει. Τη Τετάρτη εσπέρας Ήχος πλ. α' Ο Θεός, εν τω ονόμ ατι σου σώσον μ ε, και εν τη δυνάμ ει σου κρινείς μ ε. Στίχ. Ο Θεός εισάκουσον της προσευχής μ ου. Τη Πέμπτη εσπέρας Ήχος πλ. β' Η βοήθειά μ ου παρά Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανόν και την γην. Στίχ. Ήρα τους οφθαλμ ούς μ ου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοήθειά μ ου. Τη Παρασκευή εσπέρας Ήχος βαρύς Ο Θεός αντιλήπτωρ μ ου ει, το έλεος σου προφθάσει μ ε. Στίχ. Εξελού μ ε εκ των εχθρών μ ου, ο Θεός. Τή Κυριακή τής Τυρινής, Β' καί Δ' K υριακή τών Νηστειών Ήχος πλ. δ' Μή αποστρέψης τό πρόσωπόν σου από τού παιδός σου, ότι θλίβομ αι, ταχύ επάκουσόν μ ου, πρόσχες τή ψυχή μ ου, καί λύτρωσαι αυτήν. Στίχ. Η σωτηρία σου, ο Θεός, αντιλάβοιτό μ ου. Μή αποστρέψης τό πρόσωπόν σου από τού παιδός σου... Στίχ. Ιδέτωσαν πτωχοί καί ευφρανθήτωσαν, εκζητήσατε τόν Θεόν, καί ζήσεται η ψυχή υμ ών. Μή αποστρέψης τό πρόσωπόν σου από τού παιδός σου... Καί πάλιν γεγονωτέρα φωνή Μή αποστρέψης τό πρόσωπόν σου από τού παιδός σου... Τή Α', Γ' καί Ε' Κυριακή τών Νηστειών Ήχος πλ. δ' Έδωκας κληρονομ ίαν τοίς φοβουμ ένοις τό Ονομ ά σου, Κύριε. Στίχ. Από τών περάτων τής γής πρός σέ εκέκραξα, εν τώ ακηδιάσαι τήν καρδίαν μ ου, εν πέτρa ύψωσάς μ ε. Έδωκας κληρονομ ίαν τοίς φοβουμ ένοις... Στίχ. Σκεπασθήσομ αι εν τή σκέπη τών πτερύγων σου. Έδωκας κληρονομ ίαν τοίς φοβουμ ένοις... Στίχ. Ούτως ψαλώ τώ ονόμ ατί σου εις τούς αιώνας, τού αποδούναί μ ε τάς ευχάς μου ημ έραν εξ ημ έρας. Καί πάλιν γεγονωτέρα φωνή Έδωκας κληρονομ ίαν τοίς φοβουμ ένοις... Είπωμ εν πάντες εξ όλης της ψ υχής και εξ όλης της διανοίας ημ ών είπωμ εν. Κύριε παντοκράτορ ο Θεός των πατέρων ημ ών, δεόμ εθά Σου, επάκουσον και ελέησον.. Ελέησον ημ άς ο Θεός κατά το μ έγα ελεός Σου, δεόμ εθά Σου, επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμ εθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημ ών. Έτι δεόμ εθα υπέρ των αδελφών ημ ών, των ιερέων, ιερομ ονάχων, ιεροδιακόνων και μ οναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημ ών αδελφότητος. Έτι δεόμ εθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμ αρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημ ούντων εν τη ( κώνη, πόλη ) ταύτη, των ενοριτών, επιτρόπων, συνδορομ ητών και αφειρωτών του αγίου ναού τούτου.

6 Έτι δεόμ εθα υπέρ των μ ακαρίων και αοιδίμ ων κτιτόρων της αγίας Εκκλησίας ταύτης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμ ένων πατέρων και αδελφών ημ ών, των ενθάδε ευσεβώς, κειμ ένων, και απανταχού ορθοδόξων. Έτι δεόμ εθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τω αγίω και πανσέπτω ναώ τούτω, κοπιώντων, ψαλλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομ ένου το παρά Σου μ έγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμ ων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σοι την δόξαν αναπέμπομ εν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύμ ατι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Αναγνώστης : Αμ ήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τή εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήναι ημ άς. Ευλογητός εί, Κύριε, ο Θεός τών Πατέρων ημ ών, καί αινετόν καί δεδοξασμ ένον τό όνομ ά σου εις τούς αιώνας. Αμ ήν. Γένοιτο, Κύριε, τό έλεός σου εφ ' ημ άς, καθάπερ ηλπίσαμ εν επί σέ. Ευλογητός εί, Κύριε. δίδαξόν μ ε τά δικαιώμ ατά σου. Ευλογητός εί, Δ έσποτα, συνέτισον μ ε τά δικαιώμ ατά σου. Ευλογητός εί, Άγιε, φώτισόν μ ε τοίς δικαιώμ ασί σου. Κύριε, τό έλεός σου εις τόν αιώνα, τά έργα τών χειρών σου μή παρίδης. Σοί πρέπει αίνος, σοί πρέπει ύμ νος, σοί δόξα πρέπει, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύμ ατι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμ ήν. Πληρώσωμ εν την εσπερινήν δέησιν ημ ών τω Κυρίω. Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημ άς, ο Θεός, τη Ση χάριτι. Την εσπέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμ άρτητον, παρά του Κυρίου, αιτησώμ εθα. Άγγελον ειρήνης, πιστόν οδηγόν, φύλακα των ψυχών και των σωμ άτων ημ ών, παρά του Κυρίου αιτησώμ εθα. Συγγνώμ ην και άφεσιν των αμ αρτιών και των πλημμελημ άτων ημ ών, παρά του Κυρίου αίτησώμ εθα. Τα καλά και συμ φέροντα ταίς ψυχαίς ημ ών και ειρήνην τω κόσμ ω, παρά του Κυρίου αιτησώμ εθα. Τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής ημ ών εν ειρήνη και μ ετανοία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου αιτησώμ εθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημ ών, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήμ ατος του Χριστού αιτησώμ εθα. Της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογημ ένης, ενδόξου Δ εσποίνης ημ ών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, μ ετά πάντων των Αγίων μνημ ονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την Ζωήν ημ ών Χριστώ τω Θεώ παραθώμ εθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σοι την δόξαν αναπέμπομ εν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύμ ατι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμ ήν. Ειρήνη πάσι. Και τω πνεύμ ατί σου. Τάς κεφαλάς ημ ών τω Κυρίω κλίνωμ εν. Σοι, Κύριε. Κύριε, ο Θεός ημ ών, ο κλίνας ουρανούς και καταβάς επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπιδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομ ίαν σου. Σοι γαρ τω φοβερώ και φιλανθρώπω κριτή, οι σοι δούλοι υπέκλιναν τας κεφαλάς, τους δε αυτών υπέταξαν αυχένας; ου την εξ ανθρώπων αναμ ένοντες βοήθειαν, αλλά το σον περιμ ένοντες έλεος, και την σην απεκδεχόμ ενοι σωτηρίαν, ούς διαφύλαξον εν παντί καιρώ, και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα, από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμ ένης ενεργίας διαβολικής, και διαλογισμ ών μ αταίων και ενθυμ ήσεων πονηρών.

7 Είη το κράτος της βασιλείας σου ευλογημ ένον και δεδοξασμ ένον, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμ ατος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμ ήν. Ήχος πλ. α' Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε, κεχαριτωμ ένη Μαρία, ο Κύριος μ ετά σού. ευλογημ ένη, σύ εν γυναιξί, καί ευλογημ ένος ο καρπός τής κοιλίας σου, ότι Σωτήρα έτεκες τών ψυχών ημ ών. Πλούσιοι επτώχευσαν καί επείνασαν, οι δέ εκζητούντες τόν Κύριον, ουχ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Απόστιχα εν τή Κυριακή 4 Ο Κύριος εβασίλευσεν, ευπρέπειαν ενεδύσατο, ενεδύσατο Κύριος δύναμ ιν καί περιεζώσατο. 3 Καί γάρ εστερέωσεν τήν οικουμ ένην, ήτις ου σαλευθήσεται. 2 Τώ οίκω σου πρέπει αγίασμ α, Κύριε εις μ ακρότητα ημ ερών. 1 Δ όξα... Δοξαστικόν Καί νύν... Θεοτοκίον Απόστιχα εν τοίς άλλαις ημέραις 3 Πρός σέ ήρα τούς οφθαλμ ούς μ ου, τόν κατοικούντα εν τώ ουρανώ. Ιδού, ώς οφθαλμοί δούλων εις χείρας τών κυρίων αυτών, ώς οφθαλμ οί παιδίσκης εις χείρας τής κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμ οί ημ ών πρός Κύριον τόν Θεόν ημ ών, έως ού οικτειρήσαι ημ άς. 2 Ελέησον ημ άς, Κύριε, ελέησον ημ άς, ότι επί πολύ επλήσθημ εν εξουδενώσεως, επί πλείον επλήσθη η ψυχή ημ ών. Τό όνειδος τοίς ευθηνούσι, καί η εξουδένωσις τοίς υπερηφάνοις. 1 Δ όξα... Δοξαστικόν Καί νύν... Θεοτοκίον Νυν απολύεις τον δούλόν σου, Δ έσποτα, κατά το ρήμ ά σου, εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμ οί μ ου το σωτήριόν σου, ο ητοίμ ασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψιν εθνών, και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Ο Αναγνώστης : Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημ άς ( εκ γ '). Δ όξα... Καί νύν... Παναγία Τριάς, ελέησον ημ άς. Κύριε, ιλάσθητι ταίς αμ αρτίαις ημ ών, Δ έσποτα, συγχώρησον τάς ανομ ίας ημ ίν.

8 Άγιε, επίσκεψαι καί ίασαι τάς ασθενείας ημ ών, ένεκεν τού ονόμ ατός σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δ όξα... Καί νύν... Πάτερ ημ ών ο εν τοίς ουρανοίς, αγιασθήτω τό όνομ ά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω τό θέλημ ά σου, ώς εν ουρανώ, καί επί τής γής. Τόν άρτον ημ ών τόν επιούσιον δός ημ ίν σήμ ερον, καί άφες ημ ίν τά οφειλήμ ατα ημ ών, ώς καί ημ είς αφίεμεν τοίς οφειλέταις ημ ών, καί μ ή εισενέγκης ημ άς εις πειρασμ όν, αλλά ρύσαι ημ άς από τού πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμ ις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμ ατος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμ ήν. Ήχος πλ. α' Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε, κεχαριτωμ ένη Μαρία, ο Κύριος μ ετά σού. ευλογημ ένη, σύ εν γυναιξί, καί ευλογημ ένος ο καρπός τής κοιλίας σου, ότι Σωτήρα έτεκες τών ψυχών ημ ών. Βαπτιστά τού Χριστού, πάντων ημ ών μ νήσθητι, ίνα ρυσθώμ εν τών ανομ ιών ημ ών, σοί γάρ εδόθη χάρις, πρεσβεύειν υπέρ ημ ών. Δ όξα... Ικετεύσατε υπέρ ημ ών, άγιοι Απόστολοι, καί άγιοι Πάντες, ίνα ρυσθώμ εν κινδύνων καί θλίψεων, υμ άς γάρ θερμ ούς προστάτας, πρός τόν Σωτήρα κεκτήμ εθα. Καί νύν... Υπό τήν σήν ευσπλαγχνίαν, καταφεύγομ εν, Θεοτόκε, τάς ημ ών ικεσίας, μ ή παρίδης εν περιστάσει, αλλ' εκ κινδύνων λύτρωσαι ημ άς, μ όνη αγνή, μ όνη ευλογημ ένη. Είτα χύμα Κύριε, ελέησον (μ') Δ όξα... Καί νύν... Τήν Τιμ ιωτέραν τών Χερουβείμ, καί ενδοξοτέραν ασυγκρίτως τών Σεραφείμ, τήν αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, τήν όντως Θεοτόκον, σέ μεγαλύνομ εν. Εν ονόμ ατι Κυρίου, ευλόγησον, πάτερ. ο ιερεύς. Ο ων ευλογητός Χριστός ο Θεός ημ ών, πάντοτε; νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμ ήν. Επουράνιε Βασιλεύ, τούς πιστούς Βασιλείς ημ ών στερέωσον, τήν πίστιν στήριξον, τά έθνη πράυνον, τόν κόσμ ον ειρήνευσον, τήν αγίαν Εκκλησίαν καί τήν πόλιν ( ή τήν μ ονήν ) ταύτην καλώς διαφύλαξον, τούς προαπελθόντας πατέρας καί αδελφούς ημών εν σκηναίς Δ ικαίων τάξον, καί ημ άς εν μετανoίa καί εξομ ολογήσει παράλαβε, ως αγαθός καί φιλάνθρωπος. Θεοτοκίον Ήχος β' Ότε εκ τού ξύλου Πάντων προστατεύεις αγαθή, τών καταφευγόντων εν πίστει, τή κραταιά σου χειρί, άλλην γάρ ουκ έχομ εν αμ αρτωλοί πρός Θεόν, εν κινδύνοις καί θλίψεσιν, αεί μ εσιτείαν, οι κατακαμπτόμ ενοι υπό πταισμ άτων πολλών. Μήτερ τού Θεού τού Υψίστου, όθεν σοι προσπίπτομ εν. Ρύσαι πάσης περιστάσεως τούς δούλους σου. Σοφία! Ευλόγησον.

9 Ο ων ευλογητός Χριστός ο Θεός ημ ών, πάντοτε; νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμ ήν. Στερεώσαι, Κύριος ο Θεός, τήν αγίαν αμώμ ητον πίστιν τών ευσεβών καί ορθοδόξων Χριστιανών, σύν τή αγία αυτού Εκκλησία καί τή πόλει ( ή τή μ ονή, ή χώρα, ή τή νήσω ) ταύτη εις αιώνας αιώνων. Αμ ήν. Δ όξα... Καί νύν..., Κύριε ελέησον ( γ '), Δ έσποτα άγιε, ευλόγησον. Δ όξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημ ών, Κύριε, δόξα Σοι. ( Ο αναστάς εκ νεκρών ) Χριστός ο αληθινός Θεός ημ ών ταις πρεσβείαις της παναχράντου και παναμώμ ου αγίας Αυτού μ ητρός, δυνάμ ει του τιμ ίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίαις των τιμ ίων επουρανίων Δυνάμ εων ασωμ άτων, ικεσίαις του τιμ ίου, ενδόξου, προφήτου Προδρόμ ου και Βαπτιστού Ιωάννου, των αγίων, ενδόξων και πανευφήμ ων Αποστόλων, των αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων Πατέρων ημ ών, των αγίων και δικαίων θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, και πάντων τον Αγίων, ελέησαι και σώσαι ημ άς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμ ων Θεός. Δ ι' ευχών των αγίων Πατέρων ημ ών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημ ών, ελέησον και σώσον ημ άς. Αμ ήν. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμ ασι, ζωήν χαρισάμ ενος. top ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημ ών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμ ήν. Δ όξα σοι ο Θεός ημ ών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμ α της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημ άς από πάσης κηλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημ ών. Αμ ήν. Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος ελέησον ημ άς ( εκ τρίτου ). Δ όξα... K αι νυν... Παναγία Τριάς, ελέησον ημ άς. Κύριε, ιλάσθητι ταις αμ αρτίαις ημ ών. Δ έσποτα, συγχώρησον τας ανομ ίας ημ ίν. Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημ ών, ένεκεν του ονόμ ατός σου. Κύριε ελέησον ( εκ τρίτου) Δ όξα... K αι νυν... Πάτερ ημ ών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομ ά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημ ά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημ ών τον επιούσιον δός ημ ίν σήμ ερον και άφες ημ ίν τα οφειλήμ ατα ημ ών, ως και ημ είς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημ ών, καί μ η εισενέγκης ημ άς εις πειρασμ όν, αλλά ρύσαι ημ άς από του πονηρού.

10 Ιερεύς Ότι σού εστιν η βασιλεία... Αμ ήν. Κύριε ελέησον ιβ' Δ όξα... Και νυν... Δ εύτε προσκυνήσωμ εν και προσπέσωμ εν τω βασιλεί ημ ών Θεώ. Δ εύτε προσκυνήσωμ εν και προσπέσωμ εν Χριστώ τω βασιλεί ημ ών Θεώ. Δ εύτε προσκυνήσωμ εν και προσπέσωμ εν αυτώ, Χριστώ τω βασιλεί και Θεώ ημ ών. Ψαλμ ός 50 Ελέησόν μ ε ο Θεός κατά τό μ έγα ελεός σου καί κατά τό πλήθος των οικτιρμ ών σου εξάλειψον τό ανόμημ ά μ ου επί πλείον πλύνόν μ ε από τής ανομ ίας μ ου καί από τής αμ αρτίας μ ου καθάρισόν μ ε ότι τήν ανομ ίαν μ ου εγώ γινώσκω καί η αμ αρτία μ ου ενώπιόν μ ού εστιν διά παντός σοί μ όνω ήμ αρτον καί τό πονηρόν ενώπιόν σου εποίησα όπως άν δικαιωθής εν τοίς λόγοις σου καί νικήσης εν τώ κρίνεσθαί σε ιδού γάρ εν ανομ ίαις συνελήμ φθην καί εν αμ αρτίαις εκίσσησέν μ ε η μ ήτηρ μου ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τά άδηλα καί τά κρύφια τής σοφίας σου εδήλωσάς μοι ραντιείς μ ε υσσώπω καί καθαρισθήσομ αι πλυνείς μ ε καί υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι ακουτιείς μ ε αγαλλίασιν καί ευφροσύνην αγαλλιάσονται οστά τεταπεινωμένα απόστρεψον τό πρόσωπόν σου από τών αμ αρτιών μ ου καί πάσας τάς ανομ ίας μου εξάλειψον καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμ οί ο Θεός καί πνεύμ α ευθές εγκαίνισον εν τοίς εγκάτοις μ ου μ ή απορρίψης μ ε από τού προσώπου σου καί τό πνεύμ α τό άγιόν σου μ ή αντανέλης απ' εμού απόδος μ οι τήν αγαλλίασιν τού σωτηρίου σου καί πνεύμ ατι ηγεμ ονικώ στήρισόν με διδάξω ανόμ ους τάς οδούς σου καί ασεβείς επί σέ επιστρέψουσιν ρύσαί μ ε εξ αιμ άτων ο Θεός ο Θεός τής σωτηρίας μ ου αγαλλιάσεται η γλώσσά μου τήν δικαιοσύνην σου κύριε τά χείλη μ ου ανοίξεις καί τό στόμ α μ ου αναγγελεί τήν αίνεσίν σου ότι ει ηθέλησας θυσίαν έδωκα άν ολοκαυτώμ ατα ουκ ευδοκήσεις θυσία τώ Θεώ πνεύμ α συντετριμμ ένον καρδίαν συντετριμμ ένην καί τεταπεινωμ ένην ο Θεός ουκ εξουθενώσει αγάθυνον κύριε εν τή ευδοκία σου τήν Σιων καί οικοδομ ηθήτω τά τείχη Ιερουσαλημ τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν καί ολοκαυτώμ ατα τότε ανοίσουσιν επί τό θυσιαστήριόν σου μόσχους Ψαλμ ός 69 Ο Θεός, εις την βοήθειάν μ ου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσαι μ οι σπεύσον. Αισχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μ ου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και καταισχυνθήτωσαν οι βουλόμ ενοί μ οι κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα αισχυνόμ ενοι οι λέγοντές μ οι, εύγε, εύγε. Αγαλλιάσθωσαν και ευφρανθήτωσαν επί σο πάντες οι ζητούντές σε, ο Θεός. Και λεγέτωσαν δια παντός, μ εγαλυνθήτω ό Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ειμ ί και πένης, ο Θεός, βοήθησόν μ οι. Βοηθός μ ου και ρύστης μ ου ει συ, Κύριε, μ η χρονίσης. Ψαλμ ός 142 Κύριε εισάκουσον τής προσευχής μ ου ενώτισαι τήν δέησίν μ ου εν τή αληθεία σου

11 επάκουσόν μ ου εν τή δικαιοσύνη σου καί μ ή εισέλθης εις κρίσιν μ ετά τού δούλου σου ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζών ότι κατεδίωξεν ο εχθρός τήν ψυχήν μ ου εταπείνωσεν εις γήν τήν ζωήν μου εκάθισέν μ ε εν σκοτεινοίς ως νεκρούς αιώνος καί ηκηδίασεν επ' εμ έ τό πνεύμ ά μ ου εν εμ οί εταράχθη η καρδία μ ου εμ νήσθην ημ ερών αρχαίων καί εμ ελέτησα εν πάσι τοίς έργοις σου εν ποιήμασιν τών χειρών σου εμ ελέτων διεπέτασα τάς χείράς μ ου πρός σέ η ψυχή μ ου ως γή άνυδρός σοι διάψαλμ α ταχύ εισάκουσόν μ ου κύριε εξέλιπεν τό πνεύμ ά μ ου μ ή αποστρέψης τό πρόσωπόν σου απ' εμ ού καί ομοιωθήσομ αι τοίς καταβαίνουσιν εις λάκκον ακουστόν ποίησόν μ οι τό πρωί τό έλεός σου ότι επί σοί ήλπισα γνώρισόν μ οι κύριε οδόν εν η πορεύσομ αι ότι πρός σέ ήρα τήν ψυχήν μ ου εξελού μ ε εκ τών εχθρών μ ου κύριε ότι πρός σέ κατέφυγον δίδαξόν μ ε τού ποιείν τό θέλημ ά σου ότι σύ εί ο Θεός μ ου τό πνεύμ ά σου τό αγαθόν οδηγήσει μ ε εν γή ευθεία ένεκα τού ονόμ ατός σου κύριε ζήσεις μ ε εν τή δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως τήν ψυχήν μ ου καί εν τώ ελέει σου εξολεθρεύσεις τούς εχθρούς μ ου καί απολείς πάντας τούς θλίβοντας τήν ψυχήν μ ου ότι δούλός σού ειμ ι εγώ Δ οξολογία μικρά Δ όξα εν υψίστοις Θεώ, και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκi α. Υμνούμ εν σε, ευλογούμ εν σε, προσκυνούμ εν σε, δοξολογούμ εν σε, ευχαριστούμεν σοι δια την μ εγάλην σου δόξαν. Κύριε βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μ ονογενές, Ιησού Χριστέ, και άγιον Πνεύμ α. Κύριε ο Θεός, ο αμ νός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρων την αμ αρτίαν του κόσμ ου, ελέησον ημ άς ο αίρων τας αμ αρτίας του κόσμ ου. Πρόσδεξαι την δέησιν ημ ών, ο καθήμ ενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημ άς. Ότι συ ει μ όνος άγιος, συ ει μ όνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμ ήν. Καθ' εκάστην ημ έραν ευλογήσω σε, και αινέσω το όνομ ά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγενήθης ημ ίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν μ ε, ίασαι την ψυχήν μ ου, ότι ήμ αρτόν σοι. Κύριε, προς σε κατέφυγον, δίδαξον μ ε του ποιείν το θέλημ ά σου, ότι συ ει ο Θεός μ ου. Ότι παρά σοι πηγή ζωής, εν τω φωτί σου οψόμ εθα φως. Παράτεινον το έλεος σου τοις γινώσκουσί σε. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυκτί ταύτη αναμ αρτήτους φυλαχθήναι ημ άς. Ευλογητός ει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημ ών, και αινετόν και δεδοξασμ ένον το όνομ ά σου εις τους αιώνας. Αμ ήν. Γένοιτο, Κύριε, το έλεος σου εφ' ημ άς, καθάπερ ηλπίσαμ εν επί σε. Ευλογητός ει, Κύριε, δίδαξόν μ ε τα δικαιώμ ατά σου. Ευλογητός ει, Δ έσποτα, συνέτισόν μ ε τα δικαιώμ ατα σου. Ευλογητός ει, Άγιε, φώτισόν μ ε τοις δικαιώμ ασί σου. Κύριε, το έλεός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μ η παρίδης. Σοι πρέπει αίνος, σοι πρέπει ύμ νος, σοι δόξα πρέπει, τω Πατρί και τω Υιώ και τω αγίω Πνεύμ ατι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμ ήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών

12 τε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομ οούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημ άς τους ανθρώπους και διά την ημ ετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύμ ατος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημ ών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημ έρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόντα εις τους Ουρανούς και καθεζόμ ενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμ ενον μ ετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμ α το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμ ενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμ ενον και συνδοξαζόμ ενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομ ολογώ εν Βάπτισμ α εις άφεσιν αμ αρτιών. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών. Και ζωήν του μ έλλοντος αιώνος. Αμ ήν. Άξιόν εστιν ως αληθώς μ ακαρίζειν σε τήν Θεοτόκον, τήν αειμ ακάριστον καί παναμώμ ητον καί μ ητέρα του Θεού ημ ών. Τήν τιμ ιοτέραν τών Χερουβείμ καί ενδοξοτέραν ασυγκρίτως τών Σεραφείμ, τήν αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, τήν όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομ εν. Τροπάριον Ο Θεός των πατέρων ημ ών, ο ποιών αεί μ εθ' ημ ών κατά την σην επιείκειαν, μη αποστήσης το έλεός σου αφ' ημ ών, αλλά ταις αυτών ικεσίαις, εν ειρήνη κυβέρνησαν την ζωήν ημ ών. Των εν όλω τω κοσμ ώ μ αρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίμ ατα, η Εκκλησία σου στολισαμ ένη, δι' αυτών βοά σοι, Χριστέ ο Θεός, τω λαώ σου τους οικτιρμ ούς σου κατάπεμ ψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησαι, και ταις ψ υχαίς ημ ών το μ έγα έλεος. Δ όξα... Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τάς ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμ ός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν... Τη πρεσβεία Κύριε, πάντων των Άγιων, και της Θεοτόκου, την σην ειρήνην δος ημ ίν, και ελέησον ημ άς, ως μ όνος οικτίρμ ων. Κύριε έλέησον μ' Ο εν παντί καιρώ και πάση ώρα εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμ ενος και δοξαζόμ ενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμ ος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμ αρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διά της επαγγελίας των μ ελλόντων αγαθών, αυτός. Κύριε, πρόσδεξαι και ημ ών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξεις και ίθυνον την ζωήν ημ ών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημ ών αγίασον, τα σώμ ατα άγνισον, τους λογισμ ούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρύσαι ημ άς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τείχισον ημ άς αγίοις σου Αγγέλοις, ίνα τη παρεμ βολή αυτών φρουρούμ ενοι και οδηγούμ ενοι καταντήσωμ εν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωσιν της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμ ήν. Κύριε ελέησον γ' Δ όξα... Και νυν... Τήν Τιμ ιωτέραν τών Χερουβείμ, καί ενδοξοτέραν ασυγκρίτως τών Σεραφείμ, τήν αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, τήν όντως Θεοτόκον, σέ μεγαλύνομ εν. Εν ονόμ ατι Κυρίου, ευλόγησον Πατερ.

13 Άσπιλε, αμ όλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμ φε Δ έσποινα, η Θεόν Λόγον τοις ανθρώποις τη παραδόξω σου κυήσει ενώσασα και την απωσθείσαν φύσιν του γένους ημ ών τοις ουρανίοις συνάψασα, η των απηλπισμ ένων μ όνη έλπις και των πολεμουμ ένων βοήθεια, η ετοίμ η αντίληψις των εις σε προστρεχόντων, και πάντων των Χριστιανών το καταφύγιον, μ η βδελύξη μ ε τον αμ αρτωλόν, τον εναγή, τόν αισχροίς λογισμ οίς και λόγοις και πράξεσιν όλον εμ αυτόν αχρειώσαντα, και των ηδονών του βίου, ραθυμ ία γνώμ ης, δούλον γενόμ ενον, αλλ' ως του φιλανθρώπου Θεού Μήτηρ, φιλανθρώπως σπλαγχνίθητι επ' εμ οί τω αμ αρτωλώ και ασώτω, και δέξαι μου την εκ ρυπαρών χειλέων προσφερομ ένην σοι δέησιν, και τον σον Υιόν, και ημών Δ εσπότην και Κύριον, τη μ ητρική σου παρρησία χρωμ ένη δυσώπησον, ίνα άνοιξη καμοί τα φιλάνθρωπα σπλάγχνα της αυτού αγαθότητος και, παριδών μ ου τα αναρίθμητα πταίσμ ατα, επιστρέψη μ ε προς μ ετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξη μ ε. Και πάρεσό μ οι αεί ως ελεήμ ων και συμ παθής και φιλάγαθος, εν μ εν τω παρόντι βίω θερμ ή προστάτις και βοηθός, τας των εναντίων εφόδους αποτειχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσα μ ε, και εν τω καιρώ της εξόδου μ ου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τας σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμ όνων πόρρω αυτής απελαύνουσα, εν δε τη φοβερά ήμ ερα της κρίσεως, της αιωνίου μ ε ρυομ ένη κολάσεως, και της απορρήτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημ ών κληρονόμ ον μ ε αποδεικνύουσα. ' Ης και τύχοιμ ι, Δ έσποινα μ ου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της σης μ εσιτείας και αντιλήψεως, χάριτι και φιλανθρωπία του μ ονογενούς Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημ ών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα, τιμ ή και προσκύνησις, συν τω ανάρχω αυτού Πατρί και τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ αυτού Πνεύμ ατι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμ ήν. Και δος ημ ίν, Δ έσποτα, προς ύπνον απιούσιν, ανάπαυσιν σώμ ατος και ψυχής, και διαφύλαξον ημ άς από του ζοφερού ύπνου της αμ αρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ηδυπαθείας. Παύσον τας ορμ άς των παθών, σβέσον τα πεπυρωμ ένα βέλη του πονηρού τα καθ' ημ ών δολίως κινούμ ενα. Τας της σαρκός ημ ών επαναστάσεις κατάστειλον και παν γεώδες και υλικόν ημ ών φρόνημ α κοίμ ισαν. Και δώρησαι ημ ίν, οθεός, γρήγορον νουν, σώφρονα λογισμ όν, καρδίαν νήφουσαν, ύπνον ελαφρόν και πάσης σατανικής φαντασίας απηλλαγμ ένον. Δ ιανάστησον δε ημ άς εν τω καιρώ της προσευχής εστηριγμ ένους εν ταις εντολαίς σου και την μνήμ ην των σων κριμ άτων εν εαυτοίς απαράθραυστον έχοντας. Παννύχιον ημ ίν την σην δοξολογίαν χάρισαι εις το υμ νείν και ευλογείν και δοξάζειν το πάντιμ ον και μ εγαλοπρεπές όνομ α σου, του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύμ ατος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμ ήν. Υπερένδοξε, αειπάρθενε, ευλογημ ένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημ ετέραν προσευχήν τω Υιώ σου και Θεώ ημ ών, και αίτησαι ίνα σώση δια σου τας ψυχάς ημ ών. Η ελπίς μ ου ο Πατήρ, καταφυγή μ ου ο Υιός, σκέπη μ ου το Πνεύμ α το άγιον, Τριάς αγία, δόξα σοι. Την πάσαν ελπίδα μ ου εις σε ανατίθημ ι, Μήτηρ του Θεού, φύλαξόν μ ε υπό την σκέπην σου. Άγιε Άγγελε, ο εφεστώς της άθλιας μ ου ψυχής και ταλαίπωρου μ ου ζωής, μη εγκαταλίπης μ ε τον αμ αρτωλόν, μ ηδέ αποστής απ εμ ού δια την ακρασίαν μ ου, μ η δώης χώραν τω πονηρώ δαίμ ονι κατακυριεύσαί μ ου τη καταδυναστεία του θνητού του τούτου σώμ ατος, κράτησον της αθλίας και παρειμ ένης χειρός μ ου, και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ - ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν - Σαββάτου - Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά - Κυριακή - Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου - Βασιλείου - Προηγιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. ο Αναγνώστης: Αμήν. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω βασιλεί ημών Θεώ. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο χορός Αμήν. Ο Ιερεύς Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. : Κύριε ελέησον.

Διαβάστε περισσότερα

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΟΡΘΡΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΙΣ Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αναγνώστης Αμήν. Ιερεύς Δόξα σοί ο Θεός, δόξα σοί. Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ ριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Μετανοίας γ' (3). Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Ψαλλομένη ὑπὸ ἑπτὰ Ἱερέων, ἐν Ἐκκκλησίᾳ ἢ ἐν Οἴκῳ. Συναχθέντων τῶν ἑπτὰ Πρεσβυτέρων προτίθεται ἐν μέσῳ τετράπους καὶ ἐπάνω αὐτοῦ ἡ εἰκὼν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἢ τῆς Δεσποίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν. Ψαλμός ΡΜΒ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου

Διαβάστε περισσότερα

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 1INCIPIT LIBER ACTUUM APOSTOLORUM Πραξεις Αποστολων 1 1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 2 αχρι ης ημερας εντειλαμενος τοις αποστολοις δια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ -69- Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Δόξα Σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι, Ἁγία Τριάς, δόξα Σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός, προφητείες, σελ. 1

Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός, προφητείες, σελ. 1 Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν Σαλός (6ος αιώνας μ.χ) Ευκαιρήσαντός ποτέ του Επιφανίου επί το αυτό και του Οσίου Ανδρέου, έλαβεν αυτόν εις τον οίκον αυτού, ποιήσαι εν αναπαύσει καν μίαν εβδομάδα και ανεθήναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου. Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ. Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου. Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ. Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ Ἱστῶμεν στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Α. Εἰς τὰς Κυριακὰς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστής (ἕκτος τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων) Μετὰ τὸν εὐλογητόν, τὸ Βασιλεῦ οὐράνιε Τρισάγιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΤ ΨΑΛΜΟ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΤ ΨΑΛΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΤ ΨΑΛΜΟ «Κύριε µη τω θυµώ σου ελέγξης µε, µηδέ τη οργή σου παιδεύσης µε». Όταν ακούσεις θυµό και οργή του Θεού, λέγει ο άγιος Χρυσόστοµος, µη νοµίσεις κάτι το ανθρώπινο. Οι λέξεις που χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου. Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου. Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν στίχ. δ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

Micah. Chapter 1 1 και εγενετο λογοσ κυριου προσ µιχαιαν τον του µωρασθι εν ηµεραισ ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου β

Micah. Chapter 1 1 και εγενετο λογοσ κυριου προσ µιχαιαν τον του µωρασθι εν ηµεραισ ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου β Micah Chapter 1 1 και εγενετο λογοσ κυριου προσ µιχαιαν τον του µωρασθι εν ηµεραισ ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου β ασιλεων ιουδα υπερ ων ειδεν περι σαµαρειασ και περι ιερουσαληµ 2 ακουσατε λαοι λογουσ και

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει κατὰ τὰ ἔτη ἀπὸ Χριστοῦ 879-880 συγκληθείσης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν...

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Η εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών οι οποίοι ομολογούν το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. Οπως ο λαός του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Του Γιάννη Ζαμπέλη Πρώτη δημοσίευση: εβδομαδιαία εφημερίδα «Τα Νέα της Λευκάδας» (Πάσχα 2005) Εισαγωγικό σημείωμα α μέρους Η εβδομάδα πριν το Πάσχα ονομάστηκε Μεγάλη από τους

Διαβάστε περισσότερα

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Δείτε την απόδοση Τῼ ΑΓΙῼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῼ ΣΑΒΒΑΤῼ καθ ᾧ ἑορτάζομεν τὴν θεόσωμον ταφὴν καὶ τὴν εἰς ᾅδου κάθοδον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Ο ΟΡΘΡΟΣ (Τελεῖται συνήθως τῇ Μ. Παρασκευῇ ἑσπέρας ἐνιαχοῦ ὅμως τελεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣ ΠΕΡΙΝΟΝ. Εις τό, Κύριε εκέκραξα, ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣ ΠΕΡΙΝΟΝ. Εις τό, Κύριε εκέκραξα, ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια. Μνήμη της Ανακομιδής των Λειψάνων των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣ ΠΕΡΙΝΟΝ Εις τό, Κύριε εκέκραξα, ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια. Ήχος δ' Ως γενναίον εν Μάρτυσι Τήν δυάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Εἰσήγηση στό Διεθνές Λειτουργικό Συνέδριο μέ θέμα: «Il Cristo trasfigurato nella tradizione spirituale

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΛΗΜΗ 139 ΚΩ ΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 183 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 185 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα