Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΣΙΔΙΜ (από ηο JERUSALEM PERSPECTIVE, January/June 1994)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΣΙΔΙΜ (από ηο JERUSALEM PERSPECTIVE, January/June 1994)"

Transcript

1 Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΣΙΔΙΜ (από ηο JERUSALEM PERSPECTIVE, January/June 1994) Πώς προζδιορίζοσμε ηον Ιηζού μέζα ζηην Ιοσδαχκή κοινφνία ηοσ 1οσ αιώνα; Με ποια από ηα θρηζκεσηικά ρεύμαηα ηοσ ιοσδαχζμού ζτεηίζεηαι; Με ηοσς Φαριζαίοσς ή με ηοσς Εζζαίοσς; Μεηά από τρόνια έρεσνας ο Shmuel Safrai, καθηγηηής Ιοσδαχκής Ιζηορίας ζηο HEBREW UNIVERSITY ηης Ιεροσζαλήμ, προζδιόριζε ένα άγνφζηο μέτρι ζήμερα ρεύμα μέζα ζηον Ιοσδαχζμό ηφν ημερών ηοσ Ιηζού: ηοσς Φαζιδίμ. Ασηή η ανακάλσυη μπορεί να αποηελέζει μια καινούργια οπηική για ηις μελέηες ηης Καινής Διαθήκης, επειδή η εικόνα ποσ ο Safrai μας δίνει για ηοσς Φαζιδίμ είναι εκπληκηικά όμοια με ασηήν ποσ έτοσμε για ηον Ιηζού από ηα Εσαγγέλια. ηνπ Shmuel Safrai Ο Ηώζεπνο αλαθέξεη όηη ππήξραλ ηξία ζξεζθεπηηθά ξεύκαηα κέζα ζην ιαό ηνπ Ηζξαήι: νη Φαξηζαίνη, νη αδδνπθαίνη θαη νη Δζζαίνη 1. Παξόκνηα θαη ε θνηλόηεηα ηεο Νεθξήο Θάιαζζαο ηαμηλνκνύζε ηνλ Ηζξαήι ζηηο ηξεηο απηέο θαηεγνξίεο 2 Ζ ξαββηληθή θηινινγία, σζηόζν, αλαθέξεη κόλν ηνπο Φαξηζαίνπο θαη ηνπο αδδνπθαίνπο, κηιώληαο κόλν πιάγηα γηα ηελ ύπαξμε ησλ Δζζαίσλ. 3 Ο Ηεζνύο ήηαλ πην θνληά ζηνλ θόζκν ησλ Φαξηζαίσλ παξά ζε εθείλν ησλ αδδνπθαίσλ ή ησλ Δζζαίσλ, γηαηί ζίγνπξα δελ ζπκκεξηδόηαλ ηα πηζηεύσ, ηε ζξεζθεπηηθή λννηξνπία ή ηηο θνηλσληθέο απόςεηο ησλ αδδνπθαίσλ, θαη δελ είρε πνιιά θνηλά κε πο απνκνλσηηθέο απόςεηο ησλ Δζζαίσλ θαη ηε ζθιεξή ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε όπνηνλ δελ δερόηαλ ηηο απζηεξέο απόςεηο ηνπο γηα ηειεηνπξγηθή θαζαξόηεηα. Αθόκε θαη αλ θάπνηνο δερηεί εο ππνζέζεηο θάπνησλ ζύγρξνλσλ κειεηεηώλ ζρεηηθά κε ηηο νκνηόηεηεο κεηαμύ ησλ Δπαγγειίσλ θαη ησλ θεηκέλσλ ηεο Νεθξήο ζάιαζζαο, ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά κεηαμύ Ηεζνύ θαη Δζζαίσλ. Ο Ιησούς και οι Φαρισαίοι Ζ γλώζε θαη ε θαηαλόεζε πνπ ν Ηεζνύο είρε γηα ηελ Σνξά ήηαλ ζύκθσλε κε ηα πξόηππα ησλ Φαξηζαίσλ, βαζηζκέλε πάλσ θαη ζηε γξαπηή θαη ζηελ πξνθνξηθή Σνξά (Λθ 2:41-47). Έθηαζε κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα δειώζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ θαη ζην ιαό πνπ ηνλ αθνινπζνύζε: "Οη γξακκαηείο θαη νη Φαξηζαίνη θάζηζαλ ζηελ έδξα ηνπ Μσπζή. Όια όζα ζαο πνπλ ινηπόλ λα θάλεηε, ηεξήζηε ηα θαη πξάμηε ηα..." (Μη 23:2-3). Ζ έθθξαζε "έδξα ηνπ Μσπζή" αλαθέξεηαη επίζεο θαη ζηα Μηληξάο 4 θαη ηέηνηεο έδξεο έρνπλ πξαγκαηηθά βξεζεί ζε αξραίεο ζπλαγσγέο. 5 Ο Ηεζνύο, σζηόζν, πξνεηδνπνίεζε ηνπο αλζξώπνπο λα κε ζπκπεξηθέξνληαη όπσο νη Φαξηζαίνη, επεηδή "ιέγνπλ, αιιά δελ πξάηηνπλ" (Μη 23:3). Ο Ηεζνύο πιήξσζε ην κηζό ζέθει γηα ην Ναό, εηήζην θόξν πνπ είραλ ζεζκνζεηήζεη νη Φαξηζαίνη, θάηη ην νπνίν δελ ην δέρνληαλ νύηε νη Δζζαίνη νύηε νη αδδνπθαίνη. 6 Ο Ηεζνύο είπε όηη, "νη γηνί είλαη ειεύζεξνη (από θόξνπο)*, πνπ ζήκαηλε όηη απηόο εμαηξείην από ην θόξν, αιιά παξόια απηά έδσζε θαη γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη γηα ηνλ Πέηξν. Οηαλ νη εηζπξάθηνξεο ησλ θόξσλ ξώηεζαλ ηνλ Πέηξν εάλ ν δάζθαινο ηνπ ζα έδηλε ην κηζό-ζέθει, ν Πέηξνο ηνπο απάληεζε απιά, "Ναη" (Μη 17:24-27). Γελ είλαη γλσζηό εάλ νη αδδνπθαίνη έπαηξλαλ κέξνο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πλαγσγήο, νύηε θαη αλ νη Δζζαίνη ζύρλαδαλ ζε ζπλαγσγέο. Ο Ηεζνύο, σζηόζν, είρε ηε ζπλήζεηα λα πεγαίλεη ζηε πλαγσγή θάζε άββαην, γηα λα δηαβάζεη από ηελ Σνξά θαη ηνπο Πξνθήηεο, θαη κεηά λα δηδάμεη κέζα από απηά ηα αλαγλώζκαηα. 7 Όια απηά είλαη ζύκθσλα κε ηνπο ξαββηληθνύο θαλόλεο ηεο Υαιαθά θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα θείκελα ησλ Σαλαΐκ. 8 Ζ κέζνδνο ηνπ Ηεζνύ λα δηδάζθεη δεκόζηα ήηαλ επίζεο ζύκθσλε κε πξαθηηθέο ησλ Φαξηζαίσλ. Μεηαρεηξηδόηαλ ηξόπνπο δηδαζθαιίαο όπσο ε παξαβνιή, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ κόλν από ηνπο Φαξηζαίνπο, θαη κεξηθά από ηα βαζηθά ζεκεία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, όπσο ε "βαζηιεία ησλ νπξαλώλ θαη ε "κεηάλνηα", ζπλαληώληαη κόλν ζηηο δηδαζθαιίεο ησλ ξαββίλσλ-ζνθώλ. 9 Οη πξνζεπρέο ηνπ Ηεζνύ θαη ην ππόβαζξν ηνπο είλαη παξόκνηεο κε εθείλεο ησλ ζνθώλ. 10 Χζηόζν, ν θόζκνο ησλ Φαξηζαίσλ δελ ήηαλ κνλνιηζηθόο. Οη πνιιέο δηαθνξέο κεηαμύ ηεο ζρνιήο ηνπ Υηιιέι θαη ηεο ζρνιήο ηνπ ακκάη αθνξνύζαλ όρη κόλν εηδηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο Υαιαθά, αιιά επίζεο θαη βαζηθέο αξρέο ζξεζθεπηηθήο θαη θνηλσληθήο ζθέςεο. Τπάξρνπλ πνιιά πνπ ρξεηάδνληαη λα δηεπθξηληζηνύλ ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ Ηεζνύ θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ θόζκν ησλ Φαξηζαίσλ. ηε παξνύζα εξγαζία ζα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε ηνπ Ηεζνύ κε ηνπο Υαζηδίκ (=επζεβείο), νη νπνίνη, αλ θαη δελ αλήθαλ ζην θίλεκα ησλ Φαξηζαίσλ, ήηαλ πνιύ θνληά ζ' απηό. Έρσ δείμεη ζε πξνεγνύκελεο κειέηεο όηη ππήξρε κηα Υαζηδηθή θίλεζε από ηνλ 1ν αη. π.υ. κέρξη ην ηέινο ηεο ηαλλατθήο πεξηόδνπ, όπνπ απνξξνθήζεθε από ηνλ θόζκν ησλ νθώλ. 11 Ο Υαζηδηθόο θόζκνο ηεο εζηθήο θαη ησλ ζξεζθεπηηθώλ αμηώλ ήηαλ παξόκνηνο κε εθείλνλ ησλ Φαξηζαίσλ, από ηνπο νπνίνπο κάζαηλαλ ηελ Σνξά. Οη Υαζηδίκ όκσο αλέπηπμαλ ηε δηθή ηνπο ζξεζθεπηηθή θαη θνηλσληθή ζηάζε απέλαληη ζηε δσή. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο, ν* Υαζηδίκ είραλ ραιαθηθέο παξαδόζεηο πνπ δελ ζπκθσλνύζαλ κε ηνπο θαζηεξσκέλνπο θαλόλεο ηεο επνρήο ηνπο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ήηαλ αληίζεηεο. Δίραλ επίζεο ζπλήζεηεο θαη ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο πνπ δελ ηαπηίδνληαλ πάληα κε εθείλνπο ησλ ζνθώλ. 1

2 Τπάξρεη ζρεηηθά ιίγν δηαζέζηκν πιηθό γηα ηνπο Υαζηδίκ, θαη κόλν έλα κηθξν κέννο ζηηο ξαββηληθέο πεγέο κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο Υαζηδηθό. 12 Οη θύξηεο πεγέο πιεξνθνξηώλ είλαη νη Υαζηδηθέο ηζηνξίεο, 13 έλαο κηθξόο αξηζκόο αγαδηθώλ 14 θαη ραιαθηθώλ ηζηνξηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζε νλόκαηα ηνπο, θαζώο θαη θάπνηεο αληη- Υαζηδηθέο ηζηνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζε ξαββηληθά θείκελα. 15 Χζηόζν, απηό ην πιηθό είλαη αξθεηό γηα λα καο δώζεη κηα νπζηαζηηθή θαηαλόεζε ηνπ κνλαδηθνύ ηνπο θόζκνπ θαη ησλ δηαθνξώλ ζε ζπκπεξηθνξέο θαη πηζηεύσ κεηαμύ απηώλ θαη ησλ νθώλ. Ιοσδαία και Γαλιλαία Όιεο νη αλαθνξέο ζε Υαζηδίκ ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ηνπ Γεύηεξνπ Νανύ ζρεηίδνληαη κε ηε Γαιηιαία. 16 Χζηόζν, ε θνηλά απνδεθηή άπνςε όηη ε Γαιηιαία βξηζθόηαλ ζε ρακειόηεξν Ηνπδατθό πνιηηηζηηθό επίπεδν απ όηη ε Ηνπδαία, δελ έρεη βάζε. Τπάξρεη έλαο αξηζκόο ππνηηκεηηθώλ δειώζεσλ ζε ξαββηληθά θείκελα ζρεηηθά κε ηνπο Γαιηιαίνπο, αιιά παξόκνηεο εθθξάζεηο ππάξρνπλ θαη γηα άιιεο πεξηνρέο, όπσο ν "Νόηνο" ή ε Νεάξδεηα ζηε Βαβπισλία, πεξηνρέο νη νπνίεο θαη νη δύν ήηαλ κεγάια θέληξα κειέηεο ηεο Σνξά, παξά ηηο πεξηθξνλεηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο ξαββηληθήο γξακκαηείαο. 17 Ο G. ΑΗνε ήηαλ από ηνπο πξώηνπο πνπ απέδεημαλ ηελ πξαγκαηηθή ππόζηαζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο δσήο ζηε Γαιηιαία ηνπ 1νπ αηώλα κ.υ., θαη ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν ακέζσο κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Νανύ. Χζηόζν, αθόκα θαη απηόο παξαδέρηεθε πσο ππήξρε κηα ηεξάξρεζε ζηελ αμία ησλ πεξηνρώλ, ζύκθσλα κε Avot de-rabbi Natan (version A, θεθ. 27). ίγνπξα ε Ηνπδαία ππεξείρε ηεο Γαιηιαίαο ιόγσ ησλ ζξεζθεπηηθώλ ηδξπκάησλ θαη ηνπ πλεδξίνπ πνπ ήηαλ ζηελ Ηεξνπζαιήκ, θαη ιόγσ ησλ πνιιώλ δηδαζθάισλ ηεο Σνξά θαη ησλ γξακκαηέσλ πνπ δνύζαλ εθεί. Δίλαη πνιύ ζπρλέο νη αλαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηε ξαββηληθή θηινινγία γηα Γαιηιαίνπο ζνθνύο νη νπνίνη δίδαζθαλ ζε νίθνπο κειέηεο θαη ζε αλνηρηνύο ρώξνπο, πξνέηξεπαλ ηνπο αλζξώπνπο ζε πςειόηεξα εζηθά πξόηππα, ηόληδαλ ηελ ηήξεζε ηεο Σνξά θαη επηδίσθαλ λα ζπζθίμνπλ ηνπο δεζκνύο κε ηελ Ηεξνπζαιήκ θαη ην Ναό. 18 Έηζη, ε ύπαξμε ηνπ Υαζηδηθνύ θηλήκαηνο ζηε Γαιηιαία, πεξί ηα ηέιε ηεο πεξηόδνπ ηνπ Γεύηεξνπ Νανύ θαη ηηο αξρέο ηεο πεξηόδνπ ησλ Σαλλατκ, δελ αληηθαηνπηξίδεη έλα ρακειό επίπεδν ζξεζθεπηηθήο δσήο νύηε κηα κεδακηλή επηξξνή ησλ Φαξηζαίσλ εθεί, αιιά κάιινλ ηελ ύπαξμε αθηεξσκέλεο δσήο θαη ζηε δηαλνεηηθή ζθαίξα ηνπ Ηνπδατζκνύ θαη ζηηο πην πξαθηηθέο πιεπξέο ηεο δσήο. Ο Ηεζνύο ινηπόλ, ν νπνίνο ήηαλ πνιύ θνληά ζηνπο Υαζηδίκ θαη ίζσο είρε έξζεη ζε επαθή κε κεξηθνύο από απηνύο, δελ αληαλαθιά κηα Γαιηιατθή ακάζεηα, αιιά κάιινλ ηνλ δπλακηζκό θαη ηε ζπλερηδόκελε δεκηνπξγηθόηεηα ηεο Δβξατθήο δσήο ζηε Γαιηιαία. Η Στέση Πατέρα-Γιού Όια ηα Δπαγγέιηα παξνπζηάδνπλ ηε ζρέζε ηνπ Ηεζνύ κε ηνλ Θεό σο ζρέζε ελόο γηνπ πξνο ηνλ παηέξα ηνπ. Μπνξεί θάπνηνο λα βξεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ Ηεζνύ δεθάδεο αλαθνξέο ζηνλ Θεό, ζε θξάζεηο όπσο "ν Παηέξαο ζαο", "ν Παηέξαο καο", "ν Παηέξαο καο ζηνλ νπξαλό", "ν Παηέξαο ζαο ζηνλ νπξαλό", "Παηέξα κνπ", "Παηέξα κνπ ζηνλ νπξαλό" ή απιά "Παηέξα." 19 Απηέο νη θξάζεηο επαλαιακβάλνληαη ζπρλά, είηε ζε απεπζείαο ζπλνκηιία ηνπ Ηεζνύ κε ηνλ Θεό είηε ζηα ιόγηα ηνπ Ηεζνύ πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ ή πξνο ηνλ ιαό. 20 Ζ ηδέα όηη ν ιαόο Ηζξαήι είλαη ν "γηνο" ηνπ Θενύ είλαη πνιύ ζπρλή ζηε ξαββηληθή γξακκαηεία, εηδηθά ζηηο πξνζεπρέο, θαη ε θξάζε "Παηέξα καο" αλαθεξόκελε ζηνλ Θεό, ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειώζεη ηε ζρέζε κεηαμύ ηνπ ιανύ Ηζξαήι θαη ηνπ Θενύ. 21 Χζηόζν, ε ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνύ όξνπ "Παηέξα κνπ ζηνλ νπξαλό" βξίζθεηαη κόλν κηα θνξά ζε ξαββηληθό θείκελν θαη απηό ην θείκελν αλήθεη ζηε Υαζηδηθή γξακκαηεία. Ζ θξάζε "ν Παηέξαο κνπ ζηνλ νπξαλό" ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηεο δελ ζπλαληηέηαη ζηε Μηζλά, ζηε Σνζεθηά ή ζε θάπνην από ηα δύν Σαικνύδ, θαη ζπάληα βξίζθεηαη ζηα Μηληξάο. Δκθαλίδεηαη δύν θνξέο ζε ραιαθηθά Μηληξάο, αιιά όρη σο θαηεπζείαλ πξνζθώλεζε ζηνλ Θεό. ηε Μεθηιηά, ν Ραββί Ναηάλ πεξηγξάθεη ηα καξηύξηα ησλ Δβξαίσλ ζηε δηάξθεηα ησλ δηαηαγκάησλ ηνπ Αδξηαλνύ (4ε δεθαεηία ηνπ 2νπ αη. κ.υ.) θαη ιέεη: "Απηέο νη πιεγέο έθαλαλ ηνλ Παηέξα κνπ ζηνλ νπξαλό λα κε αγαπάεη αθόκε πην πνιύ." 22 Σν δεύηεξν ραιαθηθό Μηληξάο ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ε έθθξαζε απηή, δίλεηαη ζην όλνκα ηνπ Ραββί Διεάδαξ κπελ Αδαξηά :... δελ ζα πξέπεη θάπνηνο λα ιέεη, "Πνηέ δελ ζα κπνξνύζα λα θνξέζσ ζύκκηθηα ξνύρα, λα θάσ ρνηξηλό, ή λα δηαπξάμσ άλνκεο πξάμεηο πνξλείαο." Μάιινλ, πξέπεη λα ιέεη, "Δίλαη δπλαηό (λα ηα θάλσ), αιιά δελ ζα ηα θάλσ γηαηί ν Παηέξαο κνπ ζηνλ Οπξαλό ηα έρεη απαγνξέςεη." 23 Απηέο είλαη νη κόλεο ξαββηληθέο ρξήζεηο ηεο θξάζεο "ν Παηέξαο κνπ ζηνλ Οπξαλό". Από ηελ άιιε, ε θξάζε ζπλαληηέηαη δεθαεπηά θνξέο ζην έληεξ Διηγηάρνπ, θαη ζρεδόλ πάληα ζε απεπζείαο πξνζθώλεζε ηνπ Θενύ: "Παηέξα κνπ νπξάληε, ζπκήζνπ ην έιενο νπ', "Αο γίλεη ην ζέιεκα νπ, Παηέξα κνπ πνπ είζαη ζηνλ Οπξαλό 24 θαη παξόκνηα. 25 Σν έληεξ Διηγηάρνπ είλαη κνλαδηθό από άπνςε πεξηερόκελνπ θαη ρξνλνινγείηαη πηζαλά γύξσ ζηνλ 3ν αη. κ.υ. Σν πην ζεκαληηθό είλαη όηη αληηθαηνπηξίδεη ό,ηη έρεη δηαζσζεί από ηε Υαζηδηθή γξακκαηεία κέζα ζηα ξαββηληθά θείκελα. Μόλν ζ' απηό ην Υαζηδηθό θείκελν κπνξεί θάπνηνο λα βξεη ηε θξάζε "Παηέξα κνπ" λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα απεπζείαο πξνζθώλεζε κεηαμύ ελόο γηνπ θαη ηνπ νπξάληνπ Παηέξα ηνπ. ηελ ππόινηπε ξαββηληθή γξακκαηεία κόλν ηα ζπιινγηθά "Παηέξα καο νπξάληε" ή "Παηέξα καο, Βαζηιηά καο κπνξνύλ λα βξεζνύλ. Έλα πην ζαθέο παξάδεηγκα ηνπ πσο νη Υαζηδίκ ζεσξνύζαλ ηνπο εαπηνύο ηνπο θαη πσο νη νθνί ηνπο έβιεπαλ σο γηνπο ηνπ νπξάληνπ Παηέξα ηνπο βξίζθεηαη ζε κηα από ηηο αξραηόηεξεο αλαθνξέο ζε Υαζηδίκ, ηελ ηζηνξία ηνπ Υόλη (1νο αη. π.υ.) θαη ην αίηεκα ηνπ ιανύ πξνο απηόλ λα πξνζεπρεζεί γηα βξνρή. Ο Υόλη πξνζεύρεηαη ζηνλ Θεό θαη ιέεη: "Οη γηνί νπ ζηξάθεθαλ ζε κέλα γηαηί είκαη θάηη ζαλ κέινο (θπξηνι. γηνο) ηεο νηθνγέλεηαο νπ." Ο ίκσλ κπελ εηά, πνπ δελ ήηαλ πνιύ ραξνύκελνο κε ηνλ ηξόπν πνπ ν Υόλη απεπζύλζεθε ζηνλ Θεό, ηνπ έζηεηιε έλα κήλπκα: "Δάλ δελ ήζνπλ ν Υόλη, ζα είρα εθδώζεη δηάηαγκα ελαληίνλ ζνπ. Αιιά ηί κπνξώ λα θάλσ κε ζέλα; Δίζαη ζξαζύο ζην λα δεηάο από ηνλ Θεό, αιιά Δθείλνο θάλεη πάληα απηό πνπ ηνπ δεηάο. Δίζαη ζαλ έλαο γηνο πνπ θαινπηάλεη θαη θαηαθέξλεη ηνλ παηέξα ηνπ λα ηνπ θάλεη ηα ραηήξηα ηνπ. ρεηηθά κε ζέλα ε Γξαθή 2

3 ιέεη, "ζα επθξαίλνληαη ν παηέξαο ζνπ θαη ε κεηέξα ζνπ, θαη κάιηζηα εθείλε πνπ ζε γέλλεζε ζα ραίξεηαη" (Παξνηκ 23:25). 26 Ο ιαφο Ηζξαήι πνιχ ζπρλά αλαθέξεηαη ζπιινγηθά σο "νη γηνη ηνπ Θενχ, σζηφζν, ζρεδφλ πνηέ θαλείο, ζνθφο ή απιφο Ηζξαειίηεο, δελ αλαθέξεηαη σο "γηνο" φηαλ παηέξαο δειψλεηαη θαζαξά ν Θεφο. ρεηηθά κε ηνλ Υαληλά κπελ Νηνδά, θάηνηθν ηεο Γαιηιαΐθήο πεξηνρήο Αξακπά, θαη κηα απφ ηηο θεληξηθέο κνξθέο ηεο Υαζηδηθήο θίλεζεο πεξί ηα ηέιε ηεο πεξηφδνπ ηνπ Γεχηεξνπ Νανχ, ν ζνθφο Ραβ είπε: Κάζε κέξα κηα νπξάληα θσλή βγαίλεη απφ ην Όξνο Υσξήβ θαη δηαθεξχηηεη, "Όινο ν θφζκνο πξνκεζεχεηαη απφ ηξνθή εμαηηίαο ηνπ γηνπ κνπ Υαληλά, ελψ ν γηνο κνπ Υαληλά είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε έλα θαιάζη ραξνχπηα απφ ηε κηα παξακνλή ηνπ αββάηνπ κέρξη ηελ άιιε. 27 Παξφκνηα αλαθέξεηαη φηη φηαλ ν Ρακπάλ Γηνραλάλ κπελ Εαθθάη δήηεζε απφ ηνλ Υαληλά κπελ Νηνδά λα πξνζεπρεζεί γηα ηε ζεξαπεία ηνπ άξξσζηνπ γηνπ ηνπ, ε γπλαίθα ηνπ ηνλ ξψηεζε: "Καη είλαη ν Υαληλά κεγαιχηεξνο απφ ζέλα;" Ο Ρακπάλ Γηνραλάλ ηεο απάληεζε, "Όρη, αιιά είλαη ζαλ ην δνχιν ηνπ βαζηιηά, ελψ εγψ είκαη ζαλ ππνπξγφο ηνπ βαζηιηά." 28 ηε θηινινγία ησλ Σαλλαΐκ ν δνχινο δελ είλαη απηφο πνπ δνπιεχεη ζηα ρσξάθηα ηνπ αθέληε ηνπ, αιιά κάιινλ απηφο πνπ ππεξεηεί ηνλ αθέληε ηνπ κέζα ζην ζπίηη, έρνληαο κηα πνιχ ζηελή επηθνηλσλία θαη εκπηζηνζχλε. Ο ππνπξγφο ελφο βαζηιηά είλαη κηα ζπνπδαία πξνζσπηθφηεηα ζην βαζίιεην, αιιά πξέπεη λα θξαηάεη κηα αλάινγε απφζηαζε απφ ηνλ βαζηιηά. ' απηφ ην ξεηφ, ν Ρακπάλ Γηνραλάλ παξαδέρεηαη φηη ν Υαληλά έρεη κηα πην ζηελή ζρέζε θαη πξνλνκηαθή ζέζε κε ηνλ Θεφ απ φηη εθείλνο. Σν Βαβπι. Σαικνχδ πεξηέρεη κηα ζεηξά απφ ηζηνξίεο ζρεηηθά κε Υαζηδηθνχο ραξηζκαηηθνχο νη νπνίνη κπνξνχζαλ λα θέξνπλ βξνρή κε ηελ πξνζεπρή ηνπο. Σν Ta anit 23b 236 κάο ιέεη γηα έλαλ ηέηνην Υαζίδ, ηνλ Αλάλ Υα-Νεκπά, ην γηφ ηεο θφξεο ηνπ Υφλη. ηε δηάξθεηα επνρψλ μεξαζίαο έζηειλαλ κηθξά παηδηά πνπ ηνπ ηξαβνχζαλ ηα θξαζηά απφ ην ρηηψλα ηνπ θαη ηνλ παξαθαινχζαλ, 'Αββά, αββά, δψζε καο βξνρή." Σφηε ν Αλάλ πξνζεπρφηαλ, "Κχξηε ηνπ ζχκπαληνο, θάλε ην γηα ράξε απηψλ πνπ δελ είλαη ηθαλνί λα δηαθξίλνπλ κεηαμχ ελφο παηέξα πνπ κπνξεί λα δψζεη βξνρή θαη ελφο πνπ δελ κπνξεί." Απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα θαίλεηαη φηη νη Υαζηδίκ θαη απηνί πνπ ζρεηίδνληαλ κ' απηνχο, πεξηιακβαλνκέλνπ ίζσο θαη ηνπ Ηεζνχ, ζεσξνχζαλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ Θεφ φηη ήηαλ κηα ζρέζε εμαηξεηηθήο νηθεηφηεηαο. Δίλαη αιήζεηα φηη ήδε ζηε Βίβιν, ν ιαφο Ηζξαήι αλαθέξνληαη σο γην» ή παηδηά ηνπ Θενχ: "Δζείο είζηε νη γηνί ηνπ ΚΤΡΗΟΤ ηνπ Θενχ ζαο (Γεπη. 14:1). Παξφκνηα, ζηε δηδαζθαιία ησλ ξαββίλσλ ν Ηζξαήι απνθαιείηαη "γηνη ηνπ Θενχ : "Αγαπεκέλνο είλαη ν Ηζξαήι γηαηί νλνκάζηεθε γηνί ηνπ Θενχ ' αθφκε κεγαιχηεξε ήηαλ ε αγάπε κέζα ζηελ νπνία ηνπο γλσζηνπνηήζεθε φηη νλνκάζηεθαλ γηνί ηνπ Θενχ." 29 Έλαο ζνθφο είπε φηη αθφκε θαη φηαλ ακαξηάλεη ν Ηζξαήι, αθφκε θαη ηφηε είλαη γηνί ηνπ ΚΤΡΗΟΤ ηνπ Θενχ ηνπο. 30 Χζηφζν, ζηνπο Υαζηδηθνχο θχθινπο ε ζρέζε ελφο Υαζίδ κε ηνλ Θεφ δελ ήηαλ απιά ελφο "παηδηνχ ηνπ Θενχ", αιιά ελφο γηνπ ν νπνίνο κε ζάξξνο θέξλεη αηηήκαηα ζηνλ παηέξα ηνπ, ηέηνηα πνπ θαλείο άιινο δελ κπνξεί λα δεηήζεη. Ο Υαζίδ απεπζχλεηαη ζηνλ Θεφ σο "Αββά", "Παηέξα κνπ", "Παηέξα κνπ νπξάληε", θαη ν ΚΤΡΗΟ αληαπνθξίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ απνθξίζεθε ζηνλ XΥαληλά, "Υαληλά, ν γηνο κνπ". Θασμαηοσργοί Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα θείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε Υαζηδίκ, αλαθέξνληαη ζην φηη κε ηελ πξνζεπρή ηνπο έθεξλαλ βξνρή, ζεξάπεπαλ αξξψζηνπο θαη εμφξθηδαλ δαίκνλεο νη νπνίνη πξνθαινχζαλ κεγάιν θφβν ζηνπο άλζξσπνπο. Ζ πξψηε θηινινγηθή αλαθνξά ζηε Υαζηδηθή θίλεζε είλαη ε αλαθνξά ζρεηηθά κε ηνλ Υφλη, ζηε Μηζλά, Σa anit 3:8 : "Πξνζεπρήζνπ λα πέζεη βξνρή". Ζ Γθεκαξά (ζρφιην) πάλσ ζ' απηή ηε Μηζλά, θαη ζηα δχν Σαικνχδ, επεθηείλεηαη ζηνπο Υαζηδίκ πνπ ηνπο θαινχζαλ γηα λα πξνζεπρεζνχλ γηα βξνρή. 31 Γηα παξάδεηγκα, είλαη γξακκέλν, "εάλ δείηε κηα γεληά πάλσ απφ ηελ νπνία ν νπξαλφο έρεη ρξψκα ζθνπξηάο ζαλ ραιθφ, ψζηε νχηε πάρλε νχηε βξνρή λα πέθηεη... πεγαίλεηε ζηνλ Υαζίδ εθείλεο ηεο γεληάο γηα λα δεεζεί άθζνλα." 32 ε κηα ηζηνξία γηα ηνλ Ραββί Υαληλά κπελ Νηνδά αλαθέξεηαη φηη "ζπλήζηδε λα πξνζεχρεηαη γηα αξξψζηνπο". 33 Τπάξρνπλ θη άιιεο ηζηνξίεο γηα εθβνιή πνλεξψλ πλεπκάησλ απφ ηνλ Υαληλά κπελ Νηνδά θαη άιινπο Υαζηδίκ. ην Yihusei Tannaim ve-amoraim (ed. Maimon, Jerusalem, 1963), o ξαββί Γηερνπληά κπελ Καιφλπκνπο αλαθέξεη δχν παξαδφζεηο, άγλσζηεο πξνέιεπζεο, ζρεηηθά κε ηνλ Ραββί Υαληλά (ξ. 438). Ζ πξψηε ιέεη γηα θάπνηα πεξίπησζε πνπ νη άλεκνη βξίζθνληαλ θάησ απφ ηελ εμνπζία ηνπ, θαη ε δεχηεξε γηα έλα πνλεξφ πλεχκα πνπ ελνρινχζε κηα γεηηφληζά ηνπ. Ο Υαληλά είπε ζην πνλεξφ πλεχκα: "Γηαηί βαζαλίδεηο κηα θφξε ηνπ Αβξαάκ ηνπ παηέξα καο; ην Leviticus Rabbah 24:3 ππάξρεη κηα ηζηνξία ζρεηηθά κε ηνλ Ραββί Γηνζέ ησλ ζπαηείξσλ, ν νπνίνο λίθεζε έλα δπλαηφ πνλεξφ πλεχκα. Σν Βαβ. Σαικνχδ αλαθέξεη ηελ ηζηνξία ηεο ζπλάληεζεο ηνπ Υαληλά κε ην δαηκφλην Ηγθξάζ, πνπ ην δηέηαμε λα κείλεη καθξηά απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, θαη απηφ ηνλ παξαθάιεζε "λα ηνπ αθήζεη ιίγν ηφπν (Pesahim 112b). ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη φιεο απηέο νη ηζηνξίεο δείρλνπλ φηη νη άλζξσπνη ζηξέθνληαλ ζηνπο Υαζηδίκ, θαη φρη ζε θάπνηα άιιε νκάδα, γηα λα έρνπλ απνηειεζκαηηθέο ζεξαπείεο θαη εθβνιέο δαηκνλίσλ. Πεξηζηαζηαθά κπνξεί κεξηθνί λα δεηνχζαλ απφ ηνπο πην επίζεκνπο ξαββίλνπο λα πξνζεπρεζνχλ γηα βξνρή κέζα ζην πιαίζην ησλ ηειεηνπξγηψλ πνπ αθνξνχζαλ ηε μεξαζία, αιιά πήγαηλαλ κφλν ζηνπο Υαζηδίκ πξνθεηκέλνπ λα ζεξαπεπηνχλ ή λα απαιιαγνχλ απφ αθάζαξηα πλεχκαηα. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο βξνρήο, ππάξρεη κηα δηαθνξά κεηαμχ ησλ Υαζηδίκ θαη ησλ ζνθψλ. Ο ζνθφο πξνζεπρφηαλ γηα βξνρή, αιιά ε πξνζεπρή ηνπ ήηαλ κέξνο κηαο δεκφζηαο ηειεηνπξγίαο πξνζεπρήο κεξηθέο θνξέο νη πξνζεπρέο ηνπ έπαηξλαλ απάληεζε θαη κεξηθέο θνξέο φρη. 34 Ο Υαζίδ πξνζεπρφηαλ θαη' ηδίαλ, θαη ζαλ γηνο πνπ δεηνχζε θάηη απφ ηνλ παηέξα ηνπ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ν Υφλη ήηαλ ζηελ Ηεξνπζαιήκ φρη καθξηά απφ ην Ναφ, φηαλ ηνπ δήηεζαλ λα πξνζεπρεζεί γηα βξνρή, αιιά δελ πήγε ζην Ναφ γηα λα πξνζεπρεζεί γη' απηφ. Μάιινλ έςαμε λα απνκνλσζεί θάπνπ γηα λα εθδεηήζεη ηνλ Παηέξα ηνπ ηνλ νπξάλην. Ο Ακπά Υηιθηγηά, ν εγγνλφο ηνπ Υφλη, πην γλσζηφο σο "ν Υαζίδ ηνπ ρσξηνχ Οχκi", δελ πξνζεπρήζεθε δεκφζηα γηα βξνρή ή κέζα ζηα πιαίζηα θάπνηαο ηειεηνπξγίαο φπσο ν Ραββί Αθίβα θαη άιινη ζνθνί, αιιά πήγε ζην δεχηεξν πάησκα ηνπ ζπηηηνχ ηνπ θαη εθεί, καδί κε ηε γπλαίθα ηνπ, πξνζεπρήζεθε γηα βξνρή. 35 Ο Αλά Υα-Νεκπά, έλαο άιινο εγγνλφο ηνπ Υφλη, ζπλήζηδε λα πξνζεχρεηαη κε παξφκνην ηξφπν φηαλ ηα κηθξά παηδηά ηξαβνχζαλ ηα ηδηηδίη (ηειεηνπξγηθά θξφζηα) ηνπ ρηηψλα ηνπ θαη ηνλ ηθέηεπαλ λα θέξεη βξνρή. 36 Οη πξνζεπρέο ησλ Υαζηδίκ απαληηφληνπζαλ πάληα, ελψ ησλ νθψλ φρη πάληα. Ζ ραιαθά ησλ Σαλλαΐκ δελ έρεη απαηηήζεηο πνπ λα βαζίδνληαη ζηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζαχκαηα ζα ζπκβνχλ. Ζ ραιαθά ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νξίδεη φηη θάπνηνο είλαη θαιχηεξα λα δψζεη ηε δσή ηνπ παξά λα ακαξηήζεη, 37 θαη δελ δίλεη θακία ππφζρεζε γηα ζσηεξία απφ ηε δχζθνιε πεξίζηαζε κέζσ θάπνηνπ ζαχκαηνο. Οη ζνθνί δίδαζθαλ φηη φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο, θάπνηνο πνπ πξνζεχρεηαη πξέπεη λα ζηακαηήζεη ηελ πξνζεπρή ληα λα απνθχγεη ηνλ θίλδπλν. 38 Κάπνηνο πνπ πξνζεχρεηαη γηα βξνρή ή ζεξαπεία δελ παίξλεη θακία βεβαίσζε φηη νη 3

4 πξνζεπρέο ηνπ ζα απαληεζνύλ ακέζσο. Δπηπξόζζεηα, ζύκθσλα κε ηε ραιαθά ησλ Σαλλαΐκ θαη ζηε Μηζλά θαη ζηε μπαραΐτά, εάλ θάπνηνη κε-ηνπδαίνη απεηινύλ λα θαηαζηξέςνπλ κηα Ηνπδατθή πόιε αλ δελ ηνπο παξαδνζεί θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο Ηνπδαίνο, νη θάηνηθνη ηεο πόιεο ζα έπξεπε λα ηνλ παξαδώζνπλ θαη λα κελ εμαξηώληαη από θάπνην ζαύκα γηα ηε ζσηεξία ηεο πόιεο. 39 Ζ ζπκπεξηθνξά θαη νη πξάμεηο ησλ Υαζηδίκ δείρλνπλ ηελ αληίζεζε ηνπο πξνο απηήλ ηε ξεαιηζηηθή ζηάζε ησλ νθώλ. Ζ Υαζηδηθή άπνςε ζρεηηθά κε ηα ζαύκαηα ζπλαληηέηαη ηόζν παιηά όζν νη κέξεο ηνπ Υόλη θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ησλ Σαλλαΐκ θαη ηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ ησλ Ακνξαΐκ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ν Υόλη όρη κόλν ηθέηεςε ηνλ Θεό, όπσο έλα κηθξό παηδί ηθεηεύεη ηνλ παηέξα ηνπ, γηα λα ζηείιεη βξνρή, αιιά ήηαλ ηόζν βέβαηνο γηα ην απνηέιεζκα ηεο πξνζεπρήο ηνπ ώζηε είπε ζ' εθείλνπο πνπ ηνπ είραλ δεηήζεη λα πξνζεπρεζεί: "Πεγαίλεηε θαη καδέςηε κέζα ηα πήιηλα Παζραιηλά ζθεύε ζαο γηα λα κε καιαθώζνπλ από ηε βξνρή". 40 Ο Υαζίδ ηνπ ρσξηνύ Ούκη αλέβεθε ζην δώκα ηνπ ζπηηηνύ ηνπ καδί κε ηε γπλαίθα ηνπ γηα λα πξνζεπρεζνύλ, βέβαηνο γηα ην απνηέιεζκα. Από θάπνηα αίζζεζε ηαπεηλνθξνζύλεο, ζπδήηεζε κε ηε γπλαίθα ηνπ ηελ πηζαλόηεηα λα κε βξέμεη, αιιά απηόο ήηαλ βέβαηνο όηη ε πξνζεπρή ηνπ ζα απαληηόηαλ. 41 Ζ ίδηα βεβαηόηεηα θαίλεηαη θαη ζηηο πξάμεηο ηνπ Υαληλά κπελ Νηνδά. Σν 5ν θεθάιαην ηεο πξαγκαηείαο Μπεξαθόη ηεο Μηζλά, είλαη κηα πεγή Υαζηδηθώλ δηδαζθαιηώλ. Πεξηέρεη πνιύ ιίγε Υαιαθά, θαη πεξηζζόηεξν πεξηγξάθεη ηα έξγα ησλ "πξώησλ Υαζηδίκ" θαη ηνπ Υαζίδ Ραββί Υαληλά κπελ Νηνδά. Ζ πξώηε Μηζλά δειώλεη όηη θάπνηνο δελ πξέπεη λα δηαθόςεη ηελ απαγγειία ησλ Γεθανθηώ Δπινγηώλ: "Αθόκε θη' αλ ν βαζηιηάο ξσηήζεη γηα ηελ πγεία ηνπ, απηόο δελ πξέπεη λα απαληήζεη, νύηε αθόκε θαη αλ έλα θίδη ηπιηρηεί γύξσ από ην πόδη ηνπ". Απηή ε ραιαθά δελ ζπκβαδίδεη κε ηε θαλνληθή άπνςε όηη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, αλ ππάξρεη θίλδπλνο αλζξώπηλεο δσήο, θάπνηνο ζα πξέπεη λα πξάμεη απηό πνπ πξέπεη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο, αθόκε θαη αλ απηό απαηηεί παξαβίαζε θάπνησλ εληνιώλ. Αλακθίβνια, επηηξέπεηαη θάπνηνο λα δηαθόςεη ηελ πξνζεπρή ηνπ όηαλ θάπνηα δσή βξίζθεηαη ζε θίλδπλν. Τπάξρνπλ πεξηγξαθέο ζηα Μηληξάο, 42 θαζώο θαη ζηα Σαικνπδ, ζρεηηθά κε Υαζηδίκ πνπ ζηάζεθαλ θαη πξνζεπρήζεθαλ ζηελ άθξε θάπνηνπ δξόκνπ θαη δελ δηέθνςαλ ηελ πξνζεπρή ηνπο γηα λα γπξίζνπλ λα ραηξεηήζνπλ θάπνηνλ πεξαζηηθό αμησκαηνύρν ή ζε θάπνην ρσξάθη δελ δηέθνςαλ ηελ πξνζεπρή όηαλ πιεζίαδε έλα θίδη. Καη όρη κόλν δελ έπαζαλ ηίπνηα, αιιά θαη ην θίδη, πνπ ηζίκπεζε θάπνηνλ πξνζεπρόκελν, πέζαλε. Οη Υαζηδίκ, πνπ πνηέ δελ δηέθνπηαλ ηελ πξνζεπρή ηνπο, αθόκε θαη αλ απεηιείην ε δσή ηνπο, πάληνηε ζώδνληαλ από ηνλ θίλδπλν. Ο Ραββί Υαληλά ζήθσζε ην θίδη, ην νπνίν πέζαλε κόιηο ηνλ δάγθσζε, ην έβαιε ζηνλ ώκν ηνπ θαη πήγε ζηνλ νίθν ηεο κειέηεο. Οηαλ έθηαζε, αλαθώλεζε πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ: "Βιέπεηε παηδηά κνπ, ε νρηά δελ ζθνηώλεη ' είλαη ε ακαξηία πνπ ζθνηώλεη!" 43 ηε Μηζλά, Μπεξαθόη 5:5, βξίζθνπκε ηελ αθόινπζε πεξηγξαθή: πλήζηδαλ λα ιέλε γηα ηνλ Ραββί Υαληλά κπελ Νηνδά όηη πξνζεπρόηαλ γηα ηνπο αξξώζηνπο θαη γηα άιινπο έιεγε, "Απηόο ζα δήζεη", ελώ γηα άιινπο έιεγε, "Απηόο ζα πεζάλεη". Σνλ ξώηεζαλ, "Πώο ην γλσξίδεηο;" Κη απηόο απάληεζε, "Δάλ ε πξνζεπρή βγαίλεη απ' ην ζηόκα κνπ κε επρέξεηα, μέξσ όηη έρεη γίλεη δεθηή ' εάλ όρη, έρεη απνξξηθζεί. Καη ηα δύν Σαικνύδ δηεγνύληαη ηελ ηζηνξία ησλ πξνζεπρώλ ηνπ Υαληλά κπελ Νηνδά γηα ηε ζεξαπεία ηνπ γηνπ ηνπ Ρακπάλ Γθακαιηέι θαη ηνπ γηνπ ηνπ Ρακπάλ Γηνραλάλ κπελ Εαθθάη. 44 : πλέβε ν γηνο ηνπ Ρακπάλ Γθακαιηέι λα αξξσζηήζεη βαξεηά θαη απηόο έζηεηιε δύν καζεηέο ηνπ ζηνλ Ραββί Υαληλά κπελ Νηνδά. Απηόο ηνπο είπε, "Πεξηκέλεηέ κε, γηαηί ζα πάσ ζην αλώγεην κνπ". Οηαλ θαηέβεθε, είπε, "Δίκαη βέβαηνο όηη ν γηνο ηνπ Ρακπάλ Γθακαιηέι είλαη πνιύ θαιύηεξα ηώξα". Δθείλε ηε ζηηγκή ν γηνο ηνπ Ρακπάλ Γθακαιηέι ζεθώζεθε θαη δήηεζε θάηη λα θάεη. Ο Ραββί Υαληλά κπελ Νηνδά, όπσο επίζεο θαη άιινη Υαζηδίκ, εμόξθηδαλ δαίκνλεο πνπ βξίζθνληαλ θνληά ζε πεγέο, θαη θαθά πλεύκαηα πνπ είραλ εηζέιζεη κέζα ζε ζώκαηα αλζξώπσλ. Γελ ππάξρνπλ, σζηόζν, πεξηγξαθέο γηα νθνύο πνπ λα εμόξθηδαλ θαθά πλεύκαηα. Απηή πξνθαλώο ήηαλ κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ ήηαλ ζπλεζηζκέλε κόλν ζηνπο Υαζηδίκ. Μηα ελδηαθέξνπζα ηζηνξία, αλ θαη θάπσο κεηαγελέζηεξε από απηέο πνπ αλαθέξακε πξσηύηεξα, είλαη εθείλε ηνπ Οπιιά κπαξ Κνζέξ. 45 Αλαθέξεηαη όηη νη Ρσκατθέο αξρέο πξνζπάζεζαλ λα ηνλ ζπιιάβνπλ θαη απηόο δήηεζε θαηαθύγην ζηελ πόιε Λνλη. ηξαηηώηεο πεξηθύθισζαλ ηελ πόιε θαη δήηεζαλ λα ηνπο παξαδνζεί ν Οπιιά, αιινηώο ζα θαηέζηξεθαλ νιόθιεξε ηελ πόιε. Ο Ραββί Γηερνζνύα κπελ Λεβί έπεηζε ηνλ Οπιιά λα παξαδνζεί θαη έηζη ε πόιε ζώζεθε. Χζηόζν, ν πξνθήηεο Ζιίαο, πνπ ζπλήζηδε λα εκθαλίδεηαη ηαθηηθά ζηνλ Ραββί Γηερνζνύα, ζηακάηεζε λα ηνπ εκθαλίδεηαη από εθείλε ηε ζηηγκή θαη κεηά. 46 Όηαλ ηειηθά ν Ζιίαο ηειηθά ηνπ εκθαλίζηεθε, αθνύ ν Ραββί Γηερνζνύα είρε λεζηέςεη πνιιέο θνξέο, ηνλ ξώηεζε γηαηί είρε ζηακαηήζεη λα έξρεηαη. Ο Ζιίαο απάληεζε: "Δκθαλίδνκαη ζε θαηαδόηεο;" Ο Ραββί Γηερνζνύα ηνπ απάληεζε όηη είρε ελεξγήζεη ζύκθσλα κε ηε ραιαθά θαη ηε Μηζλά, νη νπνίεο νξίδνπλ όηη εάλ κε-ηνπδαίνη απαηηήζνπλ λα ηνπο παξαδνζεί θάπνηνο Ηνπδαίνο, "πξέπεη λα ηνπο παξαδνζεί ώζηε λα κε θνλεπζνύλ νη ππόινηπνη." 47 Ο πξνθήηεο Ζιίαο, σζηόζν, ζύκσζε κε απηήλ ηελ άπνςε θαη ηνλ ξώηεζε: "Απηή είλαη ε δηδαζθαιία ησλ Υαζηδίκ;" Ο Ζιίαο θαηεγόξεζε ηνλ Ραββί Γηερνζνύα γηαηί δελ εκπηζηεύηεθε ηελ επέκβαζε ηνπ Θενύ. Σα ζαύκαηα ήηαλ έλα αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο δηαθνλίαο ηνπ Ηεζνύ θαη ησλ καζεηώλ Σνπ. Σα ζπλνπηηθά Δπαγγέιηα θαη ην Δπαγγέιην ηνπ Ησάλλε πεξηέρνπλ πνιιέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ζεξαπείεο ιεπξώλ, αξξώζησλ, παξάιπησλ, εθβνιέο δαηκνλίσλ θαη αλαζηάζεηο λεθξώλ. Σα Δπαγγέιηα αλαθέξνπλ όηη ν Ηεζνύο πήγαηλε από ζπλαγσγή ζε ζπλαγσγή ζηε Γαιηιαίν κε ζθνπό λα εθβάιιεη δαηκόληα. 48 Αλαθέξεηαη αξθεηέο θνξέο όηη ν Ηεζνύο ζεξάπεπε αζζελείο ην άββαην, πξάγκα πνπ δεκηνπξγνύζε ζπδεηήζεηο γηα ηε ζρέζε αλζξώπνπ θαη αββάηνπ. 49 Οη ελέξγεηεο ζεξαπείαο ηνπ Ηεζνύ έθαλαλ ηνπο κε-ηνπδαίνπο λα ηνλ δεηνύλ, θαη ν Ηεζνύο εμέθξαζε ηηο απόςεηο ηνπ ζρεηηθά κε απηνύο. 50 Ο Ηεζνύο ήξζε ζε επαθή αθόκε θαη κε ακαξείηεο ζηε δηάξθεηα ηεο δηαθνλίαο ζεξαπείαο, θαη ζύγθξηλε ηε δηαθνξεηηθή αληαπόθξηζε ελόο ακαξείηε ιεπξνύ θαη θάπνησλ άιισλ Ηνπδαίσλ ιεπξώλ πνπ είρε ζεξαπεύζεη. 51 Ο Ηεζνύο ηόληδε όηη ε ζεξαπεπηηθή δύλακε έξρεηαη από ηελ πίζηε. 52 Έηζη, γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο ηνπ δελ θαηάθεξαλ λα εθβάιινπλ ην δαηκόλην από έλα λέν επεηδή δελ είραλ αξθεηή πίζηε. Μόλν ν Ηεζνύο κέζσ ηεο πίζηεο ηνπ, ήηαλ ηθαλόο λα ην ζεξαπεύζεη. 53 Όηαλ ν Ηεζνύο έζηεηιε ζε απνζηνιή ηνπο δώδεθα καζεηέο ηνπ γηα λα δηαδώζνπλ ην κήλπκα ηνπ θαη λα απιώζνπλ ηε δηαθνλία ηνπ, ηνπο δηέηαμε, "Κεξύμηε: Ζ Βαζηιεία ησλ Οπξαλώλ πιεζίαζε! ζεξαπεύεηε ηνπο αζζελείο, αλαζηαίλεηε ηνπο λεθξνύο, θαζαξίδεηε ηνπο ιεπξνύο θαη εθβάιιεηε ηα δαηκόληα. " 54 Σα Δπαγγέιηα αθόκε αλαθέξνπλ έλαλ άλζξσπν πνπ δελ ήηαλ καζεηήο ηνπ Ηεζνύ θαη ν νπνίνο εμέβαιιε δαηκόληα κέζσ ηνπ 45 JT Terumot VIII, 46b / Genesis Rabbah Ο Ραββί Γηερνζνχα κπελ Λεβί ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ ζνθψλ θαη δηεχζπλε ηελ αθαδεκία ζην Λνλη. Χζηφζν, ήηαλ επίζεο θαη Υαζίδ θαη ν Θεφο ελεξγνχζε ζαχκαηα ππέξ απηνχ. χκθσλα κε έλ αλ αξηζκφ πεγψλ, είρε εηζέιζεη ζηνλ Παξάδεηζν ρσξίο λα γεπηεί ζάλαην (BT Sanhedrin 98a/Makkot 11a/Ketubot 77b/ Zuta 1). 47 JT Terumot VIII, 46b. 48 Μθ 1:39, Μη 4: Μη 12:9, Μθ 3:1-6, Λθ 6: :10-17, 14:1-5, Ησ 5: Μη 15:21-28, Μθ 7: Λθ 17: Μη 8:23-27, Μθ 4:35-41, Λθ 8:22-25, Μη 8:5-13, Λθ 7:1-10, θ.α. 53 Μη 17: Μθ 9: Λθ 9: Μη 10:1-15, Μθ 6:7-13, Λθ 9:1-6. 4

5 νλφκαηνο ηνπ Ηεζνχ. 55 ην ηέινο ηνπ θαηά Μάξθνλ Δπαγγειίνπ, ν Ηεζνχο εκθαλίδεηαη κεηά ηελ αλάζηαζε ηνπ θαη δειψλεη, "ην φλνκα κνπ ζα εθβάιινπλ δαηκφληα,... ζα ζεθψζνπλ θίδηα, θαη εάλ πηνπλ θάηη ην ζαλάζηκν, δελ ζα ηνπο πεηξάμεη, ζα βάινπλ ρέξηα πάλσ ζε αζζελείο θαη ζα γίλνπλ θαιά." 56 Σα ζαχκαηα ηνπ Ηεζνχ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ εθείλα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα θείκελα ησλ Υαζηδίκ, ή ζηηο ηζηνξίεο ζρεηηθά κε Υαζηδίκ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηε ξαββηληθή θηινινγία. Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε φηη ε ξαββηληθή θηινινγία δελ γξάθηεθε κε ζθνπφ λα κεηαδψζεη ηηο βηνγξαθίεο ησλ Υαζηδίκ ή ηηο ηζηνξίεο ηνπο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηα Δπαγγέιηα. Ηζηνξίεο ζρεηηθέο κε ιφγνπο θαη πξάμεηο ησλ Υαζηδίκ απνηεινχλ έλα κηθξφ κφλν κέξνο ηεο ξαββηληθήο θηινινγίαο. Οη πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο ηζηνξίεο έρνπλ επηδήζεη εμαηηίαο ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ απάληεζε ελφο ζνθνχ ζε θάπνην ιφγν ή πξάμε ελφο Υαζίδ, θαη φρη γηαηί νη ζνθνί ελδηαθέξνληαλ γηα ηνπο Υαζηδίκ. Παξφια απηά αθφκε θαη απηφ ην κηθξφ ζψκα Υαζηδηθνχ πιηθνχ θάλεη θάπνηνλ λα δεη ηηο πνιιέο νκνηφηεηεο ζηε γιψζζα θαη ζηε ιεπηνκέξεηα κεηαμχ ησλ ζαπκάησλ ηνπ Ηεζνχ θαη εθείλσλ ησλ Υαζηδίκ. ηελ ηζηνξία ηνπ εμνξθηζκνχ απφ ηνλ Υαληλά κπελ Νηνδά, απηφο ξψηεζε ην πνλεξφ πλεχκα: "Γηαηί βαζαλίδεηο κηα θφξε ηνπ Αβξαάκ ηνπ παηέξα καο;" Ο Ηεζνχο αληαπνθξίζεθε κε παξφκνην ηξφπν φηαλ ν αξρηζπλάγσγνο ζηε Καπεξλανχκ ηνλ παξαηήξεζε γηαηί ζεξάπεπε ην άββαην: "Γελ ζα έπξεπε απηή ε γπλαίθα, πνπ είλαη θφξε ηνπ Αβξαάκ, θαη ηελ νπνία ν αηαλάο είρε δεκέλε δεθανθηψ ρξφληα, λα ιπζεί απφ ην δέζηκν ηεο ηελ εκέξα ηνπ αββάηνπ;" 57 ηελ ηζηνξία ηνπ δνχινπ ηνπ εθαηφληαξρνπ (Μη 8:5-13, Λθ 7:1-10), αλαθέξεηαη φηη ν Ηεζνχο ζεξάπεπζε ηνλ δνχιν απφ καθξηά, ρσξίο λα πάεη εθεί φπνπ απηφο βξηζθφηαλ. ε κηα αλάινγε πεξίζηαζε, πνπ δίλεηαη ζην θαηά Ησάλλε (4:43-53), ν Ηεζνχο πιεξνθνξεί ηνλ παηέξα ηνπ εηνηκνζάλαηνπ παηδηνχ φηη ν γηνο ηνπ ζα δήζεη, θαη πξάγκαηη φηαλ ν παηέξαο γπξλάεη ζην ζπίηη, αλαθαιχπηεη φηη ν γηνο ηνπ έγηλε θαιά ηελ ψξα αθξηβψο πνπ ηνπ ην είπε ν Ηεζνχο. ε ζρεδφλ ηαπηφζεκε γιψζζα ην Ηεξνζνιπκηηηθφ Σαικνχδ πεξηγξάθεη ηε ζεξαπεία ηνπ γηνπ ηνπ Ρακπάλ Γθακαιηέι απφ ηνλ Ραββί Υαληλά κπελ Νηνδά. ην Βαβπισληαθφ Σαικνχδ πξνζηίζεηαη: "Δθείλε αθξηβψο ηε ζηηγκή ν ππξεηφο έπεζε θαη καο δήηεζε λεξφ γηα λα πηεί." 58 Τπάξρνπλ δχν ελδηαθέξνπζεο εθθξάζεηο ζην ηέινο ηνπ θαηά Μάξθνλ Δπαγγειίνπ (16:9-20) πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ πνιχ θαιά θαηαλνεηέο θάησ απφ ην θσο ησλ φζσλ γλσξίδνπκε απφ ηνπο Υαζηδίκ. Ο Ηεζνχο ππνζρέζεθε ζηνπο καζεηέο ηνπ φηη "ζα ζήθσλαλ θίδηα", θαη φηη "θαη αλ πηνπλ θάηη ην ζαλάζηκν, δελ ζα ηνπο βιάςεη". Ζ ππφζρεζε ηνπ Ηεζνχ γηα ηα θίδηα, καο ζπκίδεη ηελ ζρεηηθή ηζηνξία ηνπ Υαληλά κπελ Νηνδά πνπ ζήθσζε ην λεθξφ θίδη, φπσο αλαθέξακε πξσηχηεξα. 59 Ο Ηεζνχο ππνζρέζεθε ζηνπο καζεηέο ηνπ φηη φηαλ ζα πήγαηλαλ λα θεξχμνπλ θαη λα ζεξαπεχζνπλ, ηα θίδηα δελ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο βιάςνπλ (Λθ 10:19). Ζ δήισζε ηνπ Ηεζνχ γηα ηα ζαλάζηκα πνηά κπνξεί επίζεο λα θαηαλνεζεί ζε ζρέζε κε ηηο Υαζδηθέο πξαθηηθέο θαη πηζηεχσ. Ζ Υαιαθά απαγνξεχεη λα πίλεηαη λεξφ ή άιιν πνηφ πνπ έρεη αθεζεί ζε αλνηρηφ δνρείν, επεηδή θάπνην θίδη κπνξνχζε λα είρε πηεί απφ απηφ θαη λα ην είρε κνιχλεη. Απηφο ν θαλφλαο επαλαιακβάλεηαη ζπρλά ζηε ξαββηληθή θηινινγία. 60 Τπάξρεη άθζνλε καξηπξία γηα ην φηη νη άλζξσπνη δελ έπηλαλ πνηά πνπ είραλ αθεζεί ζε αλνηρηά δνρεία, θαη απηή ε ζπλήζεηα ήηαλ πιαηεηά δηαδεδνκέλε. 61 Έλα απφζπαζκα απφ ην Ηεξνζ. Σαικνχδ (Terumot VIII, 45c-46a) αλαθέξεη θάπνηνλ Υαζίδ πνπ ζπλήζηδε λα πεξηγειάεη απηνχο πνπ θνβφληνπζαλ λα πηνπλ πνηά απφ αλνηρηά δνρεία. Δίλαη αδηαλφεην απηφο ν Υαζίδ λα έπαηξλε επηπφιαηα ηηο εληνιέο ησλ νθψλ ή λα κελ έδεηρλε ζεβαζκφ πξνο απηέο. Αλακθίβνια, ήηαλ ζίγνπξνο φπσο θαη ν Υαληλά κπελ Νηνδά φηη "ην θίδη δελ ζθνηψλεη, θα: άξα δελ ρξεηαδφηαλ λα βάδεη έλα εκπφδην πνπ δελ ήηαλ απαξαίηεην ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. Αο ζπκεζνχκε φηη ν Ηεζνχο έδσζε εμνπζία ζηνπο καζεηέο ηνπ πάλσ ζηα ζηνηρεία ηεο θχζεο (Λθ 10:19), θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπο βεβαίσζε φηη φζν ζα βξίζθνληαλ ζε θάπνηα απνζηνιή γηα Δθείλνλ, ζα κπνξνχζαλ λα πίλνπλ απφ ζηάζηκα λεξά ζηηο άθξεο ησλ δξφκσλ ή απφ αλνηρηά δνρεία, ρσξίο λα πάζνπλ ηίπνηα. Πλούηος και Φηώτεια Όιεο νη ηζηνξηθέο, θηινινγηθέο, θαη αξραηνινγηθέο πεγέο καξηπξνχλ φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ Ηνπδαίσλ ζηε γε ηνπ Ηζξαήι ήηαλ ζρεηηθά θαιή ηελ επνρή ηνπ ηέινπο ηεο Πεξηφδνπ ηνπ Γεχηεξνπ Νανχ, αθφκε θαη κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Νανχ. Αλ θαη ε ρψξα ζηεξνχληαλ απφ νξπθηέο πεγέο θαη δελ έπαηδε ζεκαληηθφ ξφιν ζην δηεζλέο εκπφξην, ε έληνλε ελαζρφιεζε κε ηε γεσξγία θαζηζηνχζε ηνπο θαηνίθνπο ηεο γεο ηθαλνχο λα δνπλ κε επάξθεηα. Όπσο δειψλεη ν Ηψζεπνο: "Γελ θαηνηθνχκε παξαζαιάζζηα θαη δελ απνιακβάλνπκε ην εκπφξην αιιά κάιινλ νη πφιεηο καο είλαη καθξηά απφ ηε ζάιαζζα θαη εξγαδφκαζηε θαιιηεξγψληαο ηελ εχθνξε γε καο." Τπάξρεη επίζεο θαη ε γεληθή εηθφλα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ξαββηληθή θηινινγία θαη απφ ηελ Καηλή Γηαζήθε. Φηψρεηα ππήξρε κφλν ζε ηέηνηεο εηδηθέο πεξηζηάζεηο φπσο ε πεξίνδνο πνπ αθνινχζεζε ακέζσο κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Νανχ, ε πεξίνδνο κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ Μπαξ-Κνρκπά, θαη ε πεξίνδνο ηεο αλαξρίαο ζηνλ 3ν αηψλα. Γελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ γεληθά νηθνλνκηθά δεηλά ζε άιιεο πεξηφδνπο εθηφο απφ απηέο, θαη νη ηζηνξίεο ζρεηηθά κε νθνχο δελ αλαθέξνπλ γηα θηψρεηα ηνπο, παξά κφλν ζηε δηάξθεηα ησλ δχζθνισλ απηψλ πεξηφδσλ. Τπάξρνπλ δηάθνξεο παξαδφζεηο, φπσο εθείλεο γηα ηνλ Ραββί Διηέδεξ κπελ Τξθαλνχο 65 θαη γηα ηνλ Υηιιέι, 64 πνπ κηιάλε γηα ηε θηψρεηα νθψλ φηαλ ήηαλ καζεηέο, ηελ πεξίνδν πνπ είραλ αθήζεη ην παηξηθφ ζπίηη γηα λα αθηεξψζνπλ φιε ηε δσή ηνπο ζηε κειέηε ηεο Σνξά. Μπνξεί θάπνηνο λα ζθεθηεί ηνπο καζεηέο ζηνπο νπνίνπο αλαθέξζεθε ν Πέηξνο φηαλ είπε, "Να, εκείο αθήζακε ηα ζπίηηα καο θαη ζε αθνινπζήζακε* (Λθ 18:28). Χζηφζν, απηνί νη νθνί δελ είραλ δπζθνιία ζην λα ζπληεξήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο αξγφηεξα, θαη ππήξμαλ πνιινί πνπ επεκέξεζαλ θαη είραλ ζεκαληηθέο πεξηνπζίεο. πλνιηθά, ε θηψρεηα δελ απνηεινχζε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θφζκνπ ησλ νθψλ ζηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ ηνπ Γεχηεξνπ Νανχ ή ηεο πεξηφδνπ ηεο Γηάκληαο ( κ.υ.). Οη νθνί δελ ζεσξνχζαλ ηνλ πινχην θαθφ, αιιά δίδαζθαλ φηη δελ πξέπεη θαλείο λα ηνλ απνθηά κε αδηθίεο νχηε θαη ζα πξέπεη λα θαηαδίσθεη ηνπο θησρνχο. 65 Ο πινχηνο δελ ζα πξέπεη λα εμαηξεί θάπνηνλ απφ ηηο θνηλσληθέο ηνπ επζχλεο θαη απφ ηε κειέηε ηεο Σνξά, ή απφ ηνπ λα ζπκπεξηθέξεηαη κε ηαπεηλνθξνζχλε. 66 Αλάκεζα ζηνπο ζνθνχο ππήξραλ θαη εθείλνη πνπ επεκεξνχζαλ θαη εθείλνη πνπ ήηαλ πνιχ πινχζηνη. Ο Υηιιέι ήηαλ αξθεηά επθαηάζηαηνο, θαη κεηά ηελ Πεξίνδν ηνπ Γεχηεξνπ Νανχ ππήξραλ πινχζηνη ζνθνί φπσο ν Ραββί Διεάδαξ κπελ Αξζφκ, ν Ραββί Διεάδαξ κπελ Αδαξηά, θαη ν Ραββί Σαξθφλ. 67 Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππήξραλ θαη θησρνί ζνθνί φπσο ν Ραββί Γηερνζνχα κπελ Αλαληά, ν Ραββί Γηνραλάλ κπελ Ννπξί, θ.α. 68 Γελ ππήξρε, σζηφζν, θαλέλα άζρεκν ζπλαίζζεκα ελαληίνλ ησλ πινχζησλ νθψλ, θαη βξίζθνπκε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα λα εθθξάδνληαη απφ έλαλ θησρφ ξαββίλν σο πξνο έλαλ άιιν πινχζην. 69 Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην θχξνο ησλ νθψλ δελ βαζηδφηαλ ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. ηηο επίζεκεο απνθάζεηο ηεο πεξηφδνπ ηεο Οχζα (140 κ.υ. θαη κεηά), θαη αθφκε θαη λσξίηεξα απφ ηε πεξίνδν ηεο Γηάκληαο ηνπ Ρακπάλ Γθακαιηέι, ήηαλ θαζαξά δεισκέλν φηη θάπνηνο δελ πξέπεη λα δίλεη ζηνπο θησρνχο παξαπάλσ απφ ην έλα πέκπην ηεο 55 Μθ 9:38-41, Λθ 9: Μθ 16: Λθ 13: ΒΣ Berachot 34b. 59 Σ Berachot 3:20, BT Berachot 33a, Tanhuma Va-Era 4, Midrash Yelamdenu 1: Mishnah Terumot 8:4-6, JT Terumot VIII 45c-46a, Avodah Zarah II 41a-b. 61 Βι. Ηψζεπνπ Κατά Απίωνος 1:165 θαη S. Lieberman, Ha- Yerushalmi Kifshuto (Jerusalem 1935). 62 Κατά Απίωνος 1:60 63 Avot de Rabbi Natan v. A 6, Genesis Rabbah 42, Pirke de Rabbi Eliezer ΒΣ Τoma 35b. 65 ΒΣ Temurah 16a, Exodus Rabbah ΒΣ Τνma 35b. Tanhuma Mishpatim ΒΣ Τνma 35b, ΒΣ Berachot 18a, JT Shevi it IV35B, θ.α. 68 JT Berachot IV 7d, JT Peah VIII 20d. 69 Σ Sotah 7:12. 5

6 πεξηνπζίαο ηνπ. 70 Καη ηα δχν Σαικνχδ αλαθέξνπλ ζρεηηθά κε ηνλ Ραββί Γηεζεβάβ, έλαλ νθφ ηεο πεξηφδνπ ηεο Γηάκληα, φηη "πήγε θαη κνίξαζε φιε ηνπ ηελ πεξηνπζία ζηνπο θησρνχο", θαη νη άιινη νθνί δηακαξηπξήζεθαλ γηαηί απηφ εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηε δηδαζθαιία φηη θάπνηνο δελ πξέπεη λα δίλεη πεξηζζφηεξν απφ ην έλα πέκπην. Ο Ραββί Γηεζεβάβ, γεληθά αλαθέξεηαη σο "Ραββί Γηεζεβάβ ν γξακκαηέαο", θαη ήηαλ έλαο απφ ηνπο δέθα κάξηπξεο πνπ ζαλαηψζεθαλ ηελ πεξίνδν ησλ δησγκψλ κεηά απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ Μπαξ Κνρκπά. 71 ην Song of Songs Rabbah (7α) πεξηγξάθεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: Ο δέθαηνο κάξηπξαο ήηαλ ν Ραββί Γηεζεβαβ, έλαο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο Υαζηδίκ. Όηαλ ν Ραββί... ηνλ είδε, αλέθεξε ζρεηηθά κε απηφλ ην αθφινπζν εδάθην: "ψζνλ ΚΤΡΗΔ, γηαηί εμέιηπε ν φζηνο (εβξ. Υαζίδ) " [Φαικ. 12:2]. Δάλ απηφ ην κεηαγελέζηεξν κηληξάο πξαγκαηηθά αληαλαθιά κηα παιαηφηεξε παξάδνζε ηεο Σαλλατθήο πεξηφδνπ, θαη ν Ραββί Γεζεβάβ ήηαλ πξάγκαηη έλαο Υαζίδ, ηφηε είλαη εχθνια θαηαλνεηφ ην γεγνλφο φηη κνίξαζε φιε ηελ πεξηνπζία ηνπ. ηε Υαζηδηθή ζθέςε, ε θηψρεηα ζεσξείηαη σο ε ηδεψδεο αξεηή πνπ νδεγεί ζε φιεο ηηο άιιεο αμηέπαηλεο αξεηέο ηνπ ραξαθηήξα. Δπηπιένλ, νη ηζηνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο Υαζηδίκ ζπλήζσο ηνλίδνπλ ηε θηψρεηα ηνπο. Οη ξαββηληθέο πεγέο, απφ ηελ άιιε, γεληθά αλαθέξνπλ ηε θηψρεηα θάπνησλ νθψλ κφλν γηα λα αλαδείμνπλ ηηο ηδηαίηεξα δχζθνιεο, απφ νηθνλνκηθή άπνςε, πεξηφδνπο. ηε ζπδήηεζή καο γηα ηελ ηδενινγία ηεο θηψρεηαο ζηε Υαζηδηθή ζθέςε, είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηάζνπκε κηα δηδαζθαιία ηνπ Υηιιέι ηνπ Πξεζβχηεξνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ (ηέινο ηνπ 1νπ αη. Π.Υ.- αξρή ηνπ 1νπ αη. κ.υ.) ππήξρε ήδε έλαο βαζκφο έληαζεο κεηαμχ ησλ Υαζηδίκ θαη ησλ ζνθψλ. 72 ην Βαβπι. Σαικνχδ αλαθέξεηαη (Ζagigah 9b): Ο Ζιίαο είπε ζηνλ Μπαξ Υε Υε, θαη άιινη ιέλε, ζηνλ Ραββί Διηέδεξ, "Πνηά είλαη ε έλλνηα ηνπ εδαθίνπ [Ζζαΐαο 48:10], "Ηδνχ, ζε θαζάξηζα, αιιά φρη ζαλ άξγπξν. ε θαηέζηεζα εθιεθηφ κέζα ζην ρσλεπηήξην ηεο ζιίςεσο (ή θηψρεηαο)"; Απηφ καο δηδάζθεη φηη ν Άγηνο, αο είλαη Δπινγεκέλνο, εμέηαζε θάζε θαιή αξεηή θαη δελ βξήθε θαιχηεξε γηα ηνλ Ηζξαήι παξά ηε θηψρεηα». Ζ άπνςε φηη ε ηδαληθή αξεηή γηα ηνλ Ηζξαήι είλαη ε θηψρεηα δελ ήηαλ ε θνηλά απνδεθηή κεηαμχ ησλ νθψλ, αιιά ζίγνπξα ήηαλ ε επηθξαηέζηεξε ζηε Υαζηδηθή ζθέςε. ην Seder Eliyahu Zuta (5) ππάξρεη κηα δηδαζθαιία ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο θηψρεηαο, ε νπνία βαζίδεηαη ζην Ζζ. 48:10 πνπ αλαθέξακε πξνεγνχκελα, αιιά απηή ηε θνξά δελ κηιάεη ν Ζιίαο. Ζ δηδαζθαιία απηή αλαπηχζζεηαη κέζα ζηα πιαίζηα κίαο αλαιπηηθήο ζπδήηεζεο γηα ηελ αμία ηεο θηψρεηαο: Δμαηηίαο ηεο θηψρεηαο θνβνχληαη ηνλ ΚΤΡΗΟ... θάπνηνο εξγάδεηαη θαιά έξγα κφλν εμαηηίαο ηεο θηψρεηαο, δίλεη ειεεκνζχλεο κφλν εμαηηίαο ηεο θηψρεηαο, θάλεη έιενο κφλν εμαηηίαο ηεο θηψρεηαο, θνβάηαη ηνλ Θεφ κφλν εμαηηίαο ηεο θηψρεηαο. Ζ αληίιεςε απηή επαλαιακβάλεηαη αθφκε κηα θνξά ζε έλα άιιν απφζπαζκα απηνχ ηνπ Μηληξάο, ζε κηα δηδαζθαιία ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ: Έλαο άλζξσπνο γίλεηαη Υαζίδ γηα λα ππνθέξεη ηα πάληα. Σνπ δίλεηαη έλαο άγγεινο ν νπνίνο ηνλ δηδάζθεη κε ηνλ ηξφπν ησλ Υαζηδίκ... θαη ιέεη, "ζα ζψζεηο ιαφ ζιηκκέλν (ή θησρφ), αιιά ηα κάηηα νπ ζα είλαη πάλσ ζηνπο ππεξήθαλνπο (ή πινχζηνπο) γηα λα ηνπο ηαπεηλψλεηο" [Β' ακνπήι 22:28]. Σα ιφγηα "ζα ζψζεηο ηνπο ζιηκκέλνπο (θησρ νχο)" αλαθέξνληαη ζε αλζξψπνπο γηα ηνπο νπνίνπο αξκφδεη ε θηψρεηα JT Peah I 15b, Ketubot 50a, 67b. 71 Lamentations Rabbah Απηή ε έληαζε κπνξεί λα θαλεί απφ ην ιφγν ηνπ Υηιιέι: Ό ακαζήο δελ κπνξεί λα θνβάηαη ηελ ακαξηία, θαη δελ κπνξεί λα είλαη Υαζίδ" (Α vot 2:5). Ο Υηιιέι αληηδξά ζηε δηδαζθαιία ησλ Υαζηδίκ φηη νη πξάμεηο είλ αη πην ζεκαληηθέο απφ ηε κειέηε. Ο Υηιιέι ζέιεη λα πεη φηη θάπνηνο δελ κπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθφο Υαζίδ ρσξίο βαζεηά γλψζε ηεο Σνξά. Βι. Safrai, Hasidism and Men of Deeds, Seder Eliyahu Zuta (ξ. 176). Έρσ δείμεη θάπνπ αιινχ φηη ε κηθξή ζπιινγή πνπ έρεη ην φλνκα Derech Eretz Zuta είλα. κηα απφ ηηο πην επδηάθξηηεο εθθξάζεηο ηεο Υαζηδηθήο θίλεζεο θαη ρξεζίκεπζε σο βάζε θαη γηα ην Seder Eliyahu Rabbah θαη γηα ην Εuta. 74 ηελ αξρή απηήο ηεο εξγαζίαο, ππάξρεη κηα πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζνθνχ: "είλαη ηαπεηλφο... θνβάηαη ηελ ακαξηία, θξίλεη ηνλ άλζξσπν ζχκθσλα κε ηα έξγα ηνπ, θαη ιέεη, 'Γελ έρσ αλάγθε απφ ηίπνηα πνπ λα βαζίδεηαη ζηνλ θφζκν απηφλ'." Απηά είλαη βαζηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Υαζίδ φπσο βξίζθνληαη ζην Avot 5:10 ηεο Μηζλά: "Απηφ πνπ είλαη δηθφ κνπ είλαη δηθφ ζνπ θαη απηφ πνπ είλαη δηθφ ζνπ είλαη δηθφ ζνπ απηή είλαη ε ζηάζε ελφο Υαζίδ'. Τπάξρνπλ πνιιέο αλαθνξέο γηα ηε θηψρεηα ησλ Υαζηδίκ. Μία απφ ηηο πξψηεο αλαθνξέο ηεο Υαζηδηθήο θηψρεηαο είλαη ε φκνξθε θαη ιεπηνκεξήο ηζηνξία γηα ηνλ ραζίδ ηνπ ρσξηνχ Οχκη. Απηή ε ηζηνξία είλαη γξακκέλε θαη ζην Βαβπισληαθφ θαη ζην Ηεξνζνιπκηηηθφ Σαικνχδ 75. Καη ζηηο δχν εθδφζεηο νη εθδνρέο ηεο ηζηνξίαο κνηάδνπλ πνιχ, αιιά ελψ ην Ηεξνζνιπκηηηθφ αλαθέξεηαη ζηνλ Υαζίδ απφ ην Οχκη, ην Βαβπισληαθφ αλαθέξεηαη ζηνλ Αββά Υηιθηγηά, έλαλ εγγνλφ ηνπ Υφλη. Ζ θηψρεηα ηνπ Υαζίδ ηνλίδεηαη ζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηγξαθήο : ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ εξγαδφηαλ γηα ην κεξνθάκαην, ην ηαιίη πνπ θνξνχζε (θάιπκα θεθαιήο γηα πξνζεπρή) ήηαλ δαλεηθφ, γηα λα πξνζηαηεχεη ηα ζαλδάιηα ηνπ απφ ηνπ λα κε ιπψζνπλ δελ ηα θνξνχζε εθηφο αλ ήηαλ απφιπηε αλάγθε, θαη δελ ππήξρε αξθεηφ θαγεηφ ζην ζπίηη ηνπ. Τπάξρνπλ επίζεο πνιιέο αλαθνξέο γηα ηε θηψρεηα ηνπ Ραββί Υαληλά κπελ Νηνδά, ηνπ δηαζεκφηεξνπ Υαζίδ. Κάησ απφ ηε πίεζε ηεο γπλαίθαο ηνπ, δήηεζε απφ ηνλ Θεφ θαη ην έλα πφδη απφ ην ηξαπέδη ηνπ έγηλε ρξπζφ. Αξγφηεξα, σζηφζν, δήηεζε απφ ηνλ Θεφ λα ηνπ ην πάξεη πίζσ επεηδή θνβφηαλ φηη απηφο ν πινχηνο ίζσο αθαηξέζεη κέξνο απφ ην κεξίδην ηνπ ζηνλ εξρφκελν αηψλα (θφζκν) 76. Αληίζεηα, ν κεγάινο πινχηνο ηνπ Διεάδαξ κπελ Αδαξηά, ηνπ ξαββί Σαξθφλ, θαη άιισλ νθψλ δελ θαηλφηαλ λα ηνπο αλεζπρεί γηα ην αλ ζα κεησλφηαλ ην κεξίδην ηνπο ζηνλ εξρφκελν θφζκν. ηελ αξρή ηνπ Song of Songs Rabbah θαη ηνπ Ecclesiastes Rabbah, αλαθέξεηαη φηη ν Ραββί Αληλά θάπνηε δελ κπνξνχζε λα πάεη καδί κε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ ζηελ Ηεξνπζαιήκ γηα πξνζθνξά ζπζηψλ, γηαηί ήηαλ ηφζν θησρφο. Έηζη πήξε κηα πέηξa απφ ηελ έξεκν ηεο πφιεο ηνπ θαη ηελ ηχιημε θαη ηελ έθεξε ζηελ Ηεξνπζαιήκ. Έλαο άιινο πνιχ θησρφο Υαζίδ ήηαλ ν Ακπ;a Σαλά. Σν Ecclesiastes Rabbah 9:7 αλαθέξεη φηη θάπνηε, παξακνλή αββάηνπ, ν Ακπά Σαλά επέζηξεθε ζπίηη ηνπ θνπβαιψληαο έλα θνξηίν μχια, φηαλ ζπλάληεζε έλαλ αλάπεξν ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ πνπ ηνπ δήηεζε λα ηνλ βνεζήζεη λα κπεη κέζα ζηελ πφιε. Αλ θαη πξνο ζηηγκή δίζηαζε, άθεζε θάησ ην θνξηίν ηνπ θαη βνήζεζε ηνλ αλάπεξν λα κπεη κέζα ζηελ πφιε. Μεηά, γχξηζε γηα ηα μχια ηνπ θαη έθηαζε ζηελ πφιε φηαλ ήηαλ ζνχξνππν, πνιχ θνληά ζηελ αξρή ηνπ αββάηνπ. Ο Ακπά Σαλά αλεζπρνχζε φηη ίζσο βεβήισλε ην άββαην, "αιιά εθείλε ηε ζηηγκή ν Θεφο έθαλε ηνλ ήιην λα ιάκςεη", δίλνληαο έηζη ζηνλ Ακπά Σαλά πξφζζεην ρξφλν πξηλ ηελ αξρή ηνπ αββάηνπ. Ο Ακπά Σαλά είρε δηζηάζεη λα βνεζήζεη ηνλ αλάπεξν επεηδή απηφ ζα ζήκαηλε φηη έπξεπε λα αθήζεη ηα μχια πνπ είρε καδέςεη θαη ίζσο λα ηα έραλε. θέθηεθε: "Κη' αλ ηα ράζσ πσο ζα ζπληεξήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηνλ εαπηφ κνπ; " Σν λα καδεχεη θάπνηνο μχια γηα λα ζπληήξεζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ είλαη κηα θιαζζηθή έλδεημε ζηε θηινινγία ηεο επνρήο, φηη ήηαλ θησρφο. Ο Ακπά Υηιθηγηά επίζεο έθαλε απηή ηε δνπιεηά, ην ίδην θαη ν Ραββί Αθίβα πξνηνχ γίλεη δηάζεκνο 77 θαζψο θαη ν Υηιιέι. 78 Κάπνηα Μηληξαζίκ γξακκέλα ζηε γε ηνπ Ηζξαήι δηαηεξνχλ ην αθφινπζν ξεηφ ηνπ Ραββί Αθίβα : "Ζ θηψρεηα θάλεη ηνλ Ηζξαήι ζαλ έλα θφθθηλν ραιηλάξη ζε έλα ιεπθφ άινγν." 79 Ζ έλλνηα απηνχ ηνπ ξεηνχ είλαη φηη ε θηψρεηα, φπσο θαη νη άιιεο ζιίςεηο, νδεγεί ηνλ Ηζξαήι ζε κεηάλνηα. Αλ θαη ε θηψρεηα 74 Safrai, Hasidism and Men of Deeds, JT Ta anit III 64a -c, BT Ta anit 23a-b. 76 ΒΣ Ta anit 25a. 77 Avot de Rabbi Natan, Α, ΒΣ Τνma 35b. 79 Leviticus Rabbah 13. 6

7 κπνξεί λα έρεη κεξηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα, ν Ραββί Αθίβα ηε ζεσξνχζε ζαλ έλα θαθφ πνπ θάπνηνο δελ ζα έπξεπε λα επηδεηεί. Γηα ηνπο Υαζηδίκ, σζηφζν, ε θηψρεηα ήηαλ απφ κφλε ηεο σθέιηκε θαη γη' απηφ επηδεηνχζαλ λα είλαη θησρνί. Ζ ηδέα φηη ε θηψρεηα θέξλεη θάπνηνλ πην θνληά ζηνλ Θεφ θαη ηε βαζηιεία Σνπ, βξίζθεηαη ζαθψο δηαηππσκέλε ζηε δηδαζθαιία ηνπ Ηεζνχ ζηελ Δπί ηνπ Όξνπο Οκηιία. ην Μαηζ. 6:24 δηαβάδνπκε: "Καλείο δελ κπνξεί λα ππεξεηεί δχν θπξίνπο, γηαηί είηε ηνλ έλα ζα κηζήζεη θαη ηνλ άιινλ ζα αγαπήζεη, ή ζηνλ έλα ζα πξνζθνιιεζεί θαη ηνλ άιινλ ζα θαηαθξνλήζεη". Απηφ ην ζπλαίζζεκα αληαλαθιάηαη θαη απφ ην Λνπθάο 16:13 ("Γελ κπνξείηε λα δνπιεχεηε Θεφ θαη κακσλά"), απφ ην Λθ 6:20-21 ("Μαθάξηνη εζείο νη θησρνί γηαηί δηθή ζαο είλαη ε Βαζηιεία ηνπ Θενχ. Μαθάξηνη απηνί πνπ πεηλνχλ ηψξα, δηφηη ζα ρνξηαζζείηε"), θαζψο θαη απφ ηα Μαηζ. 6:25-34 πνπ ηνλίδνπλ φηη δελ ζα πξέπεη θάπνηνο λα αλεζπρεί γηα ην αλ έρεη θαγεηφ ή ξνχρα, δείρλνληαο έηζη ηε καηαηφηεηα ηεο πξνζεπρήο γηα ηέηνηα πξάγκαηα. Σν 1976, ν David Flusser θαη Δγψ, δεκνζηεχζακε έλα φξζξν πάλσ ζην Μαηζαίν 6:24, ζην νπνίν ππνζηεξίδακε φηη απηφ ην εδάθην αληηζηνηρεί κε νξηζκέλεο φςεηο ηεο ξαββηληθήο ζθέςεο, αιιά ε αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ πινχην νθείιεηαη ζε επηδξάζεηο ησλ Δζζαίσλ. 80 Σψξα σζηφζν, θαίλεηαη φηη ε αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ πινχην, πξνέξρεηαη πην πνιχ απφ ηελ νκνηφηεηα ησλ απφςεσλ ηνπ Ηεζνχ κε εθείλεο ησλ Υαζηδίκ Ο ηξφπνο δσήο ηνπ Ηεζνχ, ε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηελ θνηλσλία, ζηνλ Γξαπηφ θαη Πξνθνξηθφ Νφκν, θαη ζηελ εμνπζία ησλ ξαββίλσλ, ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπ θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηνπο καζεηέο ηνπ, κνηάδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν κε ησλ Υαζηδίκ, παξά κε ησλ Δζζαίσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν Ηεζνχο είρε πνιχ ιίγα θνηλά κε ηνπο Δζζαίνπο. Ζ ζέζε ηνπ Ηεζνχ ζρεηηθά κε ηνλ πινχην κπνξεί επίζεο λα θαλεί πνιχ θαζαξά ζηελ ηζηνξία ηνπ πινχζηνπ λένπ, πνπ βξίζθνπκε ζην Μαηζ. 19:16-22 θαη ζην Μαξθ. 10:17-22 θαη ζην Λθ. 18: Σν θαζέλα απφ ηα Δπαγγέιηα δηαθέξεη ειαθξά ζηελ εθδνρή ηνπ γηα ηε ζπδήηεζε κεηαμχ ηνπ πινχζηνπ λένπ θαη ηνπ Ηεζνχ, αιιά φια ζπκθσλνχλ απφιπηα ζε έλα πξάγκα: ν Ηεζνχο έθαλε ηελ είζνδν ηνπ λένπ ζηε Βαζηιεία ησλ Οπξαλψλ λα εμαξηάηαη απφ ην λα δψζεη ηελ πεξηνπζία ηνπ ζηνπο θησρνχο. Καη ηα ηξία Δπαγγέιηα πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνεηδνπνίεζε ηνπ Ηεζνχ φηη είλαη πνιχ δχζθνιν γηα έλαλ πινχζην λα εηζέιζεη ζηε Βαζηιεία ησλ Οπξαλψλ. Απηφ πνπ ν Ηεζνχο απαηηνχζε απφ ηνλ πινχζην λέν είλαη αθξηβψο απηφ πνπ ν Ραββί Γηεζεβάβ έθαλε κνηξάδνληαο φιε ηελ πεξηνπζία ηνπ ζηνπο θησρνχο, θάλνληαο ηνλ Ρακπάλ Γθακαιηέι θαη ηνπο άιινπο νθνχο λα δπζαλαζρεηήζνπλ, φπσο αλαθέξακε πην πάλσ. Μπνξεί θάπνηνο λα ζπκπεξάλεη φηη γεληθά ήηαλ απνδεθηφ κέζα ζην ξαββηληθφ θφζκν πσο δελ ζα έπξεπε θαλείο λα δψζεη φια ηνπ ηα ππάξρνληα ζηνπο θησρνχο θαη λα θαηαληήζεη έηζη θησρφο ν ίδηνο, θαη βάξνο ζηελ θνηλσλία. Ζ θηψρεηα δελ ήηαλ έλα ηδαληθφ πνπ θάπνηνο ζα έπξεπε λα επηδεηεί, θαη νη ζνθνί δελ έβιεπαλ θακία απαξαίηεηε εζηθή ή πλεπκαηηθή αμία ζην λα είλαη θαλείο θησρφο. Μπνξεί θάπνηνο, σζηφζν, λα βξεη ζηε Υαζηδηθή δηδαζθαιία φηη ε θηψρεηα ήηαλ κηα αξεηή θαη ην φηη ε θηψρεηα πνπ ραξαθηήξηδε ηνπο Υαζηδίκ ήηαλ κηα ζπλεηδεηή επηινγή ηνπο. Αιιά νη Υαζηδίκ δελ γίλνληαλ θησρνί επεηδή ε αθηέξσζε ηνπο ζηελ εθηέιεζε θαιψλ έξγσλ ηνπο εκπφδηδε απφ ηνπ λα εξγάδνληαη αξθεηά ψζηε λα ζπληεξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Μάιινλ, ήηαλ ραξνχκελνη κε ηα ιίγα θαη έδηλαλ αθφκε θαη έκθαζε ζηελ αμία ηεο θηψρεηαο σο αξεηήο θαη κέζνπ πλεπκαηηθήο πξνφδνπ. Η Μελέηη ηης Τορά Ζ Ηνπδατθή θηινινγία δηακέζνπ φιεο ηεο Πεξηφδνπ ηνπ Γεχηεξνπ Νανχ έδηλε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο κειέηεο ηεο Σνξά. Απηή ε έκθαζε θαίλεηαη ζε κεξηθνχο ςαικνχο πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηηο αξρέο ηεο Πεξηφδνπ ηνπ Γεχηεξνπ Νανχ, θαη ηδηαίηεξα ζηα θείκελα Ηνπδαίσλ ζπγγξαθέσλ φπσο ν Ηψζεπνο θαη ν Φίισλ. Ζ κειέηε ηεο Σνξά, ζε δηάθνξεο κνξθέο θαη' ηδίαλ, ζε κηα νκάδα ελφο ξαββίλνπ κε ηνπο καζεηέο 80 David Flusser and Shmuel Safrai, The Slave of Two Masters, Immanuel 6 (1976), 30-33, αλαηππσκέλν ζην βηβιίν ηνπ Flusser, Judaism and the Origins of Christianity (Jerusalem,1988), pp ηνπ ή κόλνη ηνπο νη καζεηέο, ζηηο ζπλαγσγέο πεξηγξάθεηαη από πνιινύο ζπγγξαθείο απηήο ηεο πεξηόδνπ. Ζ κειέηε ηεο Σνξά ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο Φαξηζαίνπο θαη ηηο νκάδεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε απηνύο. Σα πεξηζζόηεξα από ηα ιόγηα ή ηα έξγα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξαγκαηεία Avot ηεο Μηζλά αληαλαθινύλ ηε ζεκαζία ηεο κειέηεο ηεο Σνξά, θαη είλαη έλα ζεκαληηθό θίλεηξν ζε κεξηθά από ηα Απόθξπθα (Γεπηεξνθαλνληθά) θαη ηα Φεπδεπίγξαθα, όπσο ζην Έζδξαο Γ' θαη ηνλ Βαξνύρ, ηα νπνία έρνπλ παξόκνηα άπνςε κε εθείλε ησλ νθώλ. Ζ νκάδα ηεο Νεθξήο ζάιαζζαο (Δζζαίσλ) επίζεο έδηλε έκθαζε ζηε κειέηε ηεο Σνξά, αλ θαη όρη όζν νη νθνί. Αληίζεηα κε ηνπο νθνύο, 81 σζηόζν, νη Υαζηδίκ δελ δεηνύζαλ κηα ηζνξξνπία κεηαμύ "κειέηεο" θαη "πξάμεο", αιιά ζεσξνύζαλ όηη ε πξάμε πξέπεη λα πξνηηκάηαη αθόκε θαη ζε βάξνο ηεο κειέηεο ηεο Σνξά. 82 Όηαλ αλέθεξαλ ην ξεηό ηεο Μηζλά πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο θαξπνύο νξηζκέλσλ πξάμεσλ πνπ ζα απνιαύζεη θαλείο ζηνλ εξρόκελν θόζκν, αθαηξνύζαλ ην ζπκπέξαζκα ηνπ ξεηνύ, ην νπνίν ιέεη όηη "ε κειέηε ηεο Σνξά είλαη ίζε κε όιεο απηέο (ηηο πξάμεηο)" 83 Παξόκνηα, ζηε δηδαζθαιία θαη ζηηο πξάμεηο ηνπ Ηεζνύ δελ ππάξρεη αλαθνξά ζηε κειέηε ηεο Σνξά. Ο Ηεζνύο αζρνιείηαη κε πνηθίια ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, θαη επηπξόζζεηα ζηηο πνιιέο δηδαζθαιίεο ηνπ Ηεζνύ ζρεηηθά κε ηε κεηάλνηα, ηε ζσηεξία θαη ηελ πξνζκνλή ηεο Βαζηιείαο ησλ Οπξαλώλ, ππάξρνπλ επίζεο ηζηνξίεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Ηεζνύ θαη ηηο απαηηήζεηο όζσλ ήζειαλ λα γίλνπλ καζεηέο ηνπ. Ο Ηεζνύο κεξηθέο θνξέο επηηίκεζε απηνύο πνπ είραλ ιίγε πίζηε ή απηνύο πνπ δελ πίζηεπαλ ζηε κειινληηθή απνιύηξσζε ή απηνύο πνπ ήηαλ ππεξήθαλνη, θαη παξόκνηα. Αιιά, ζύκθσλα κε ηα Δπαγγέιηα, ν Ηεζνύο πνηέ δελ έζεζε ην ζέκα ηεο κειέηεο ηεο Σνξά. Ζ έιιεηςε, ζηε δηδαζθαιία ηνπ Ηεζνύ, αλαθνξώλ ζρεηηθά κε ηε κειέηε ηεο Σνξά, δελ πξνέξρεηαη θπζηθά από θάπνηα απνμέλσζε ηνπ κε ηνλ Λόγν ηνπ Θενύ ή από θάπνηα άγλνηα ηνπ. Σν θαζεηί πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Ηεζνύ, καξηπξεί γηα ην πινύζην Ηνπδατθό ηνπ ππόβαζξν θαη ηελ πιαηεηά ηνπ γλώζε, θαζώο ηα ξεηά ηνπ, νη παξαβνιέο ηνπ θαη νη πξάμεηο ηνπ θαλεξώλνπλ. Σν πεξηερόκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ επίζεο δείρλεη κηα κεγάιε γλώζε αξραίσλ Ηνπδατθώλ θεηκέλσλ, όρη κόλν ηεο Βίβινπ, αιιά θαη ξαββηληθώλ εξκελεηώλ θαη Μηληξάο. Ζ θαηλνκεληθή απνπζία ελδηαθέξνληνο γηα ηε κειέηε ηεο Σνξά από ηελ πιεπξά ηνπ Ηεζνύ, ζα πξέπεη λα θαηαλνεζεί θάησ από ην θσο ηεο ζεκαζίαο πνπ απηόο, όπσο θαη νη Υαζηδίκ, έδηλαλ ζηε βίσζε ησλ αμηώλ. Με ην λα κε κηιάεη γηα ηε κειέηε ηεο Σνξά έδηλε πεξηζζόηεξε έκθαζε ζηε ζεκαζία ησλ πξάμεσλ γηα ηε δσή ηνπ αλζξώπνπ θαη ζηελ εθδήηεζε γηα ηελ έιεπζε ηεο Βαζηιείαο ησλ Οπξαλώλ ζηε γε. Οη πεξηγξαθέο ησλ πξάμεσλ θαη αληαπνθξίζεσλ ηνπ Ηεζνύ είλαη ίζσο πην ζπλεπείο θαη πην αθξαίεο ζρεηηθά κε ηε δηρνηνκία κεηαμύ κειέηεο θαη πξάμεο, από όζν θαίλεηαη ζηελ πεξηνξηζκέλε ζε έθηαζε γξακκαηεία ησλ Υαζηδίκ. Ο Ηεζνύο δελ πξνζπαζεί λα απνδείμεη όηη ε πξάμε είλαη πξνηηκόηεξε από ηε κειέηε, αιιά κε ηα ιόγηα ηνπ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δίλεη έλα παξάδεηγκα ηεο ζεκαζίαο ησλ πξάμεσλ γηα ηε δσή ηνπ αλζξώπνπ. πκπέξαζκα Γελ πξνζπάζεζα λα ηζρπξηζηώ όηη ν Ηεζνύο ήηαλ πξάγκαηη έλαο Υαζίδ ή όηη ήηαλ κέινο κε θάπνην ηξόπν ηεο Υαζηδηθήο θίλεζεο ηεο επνρήο ηνπ, πνπ 81 ρεηηθά κε ηελ επηζπκία ησλ ζνθψλ λα απνθαηαζηήζνπλ κηα ηζνξξνπία κεηαμχ "κειέηεο" θαη "πξάμεο", βι. Sifre Deuteronomy 41 θαη ηα παξάιιεια ζηα Σαικνχδ θαη Μηληξαζίκ. 82 ΣΟ ξεηφ ηνπ Υαζίδ Ραββί Πηλράο κπελ Γηατξ,Ή πξνζεθηηθή δσή νδεγεί ζηε θπζηθή θαζαξφηεηα, ε θαζαξφηεηα ζηελ αγλφηεηα, ε αγλφηεηα ζηνλ μερσξηζκφ, ν μερσξηζκφο ζηνλ αγηαζκφ, ν αγηαζκφο ζηελ ηαπεηλνθξνζχλε, ε ηαπεηλνθξνζχλε ζηελ απνζηξνθή πξνο ηελ ακαξηία, ε απνζηξνθή πξνο ηελ ακαξηία ζηελ αγηφηεηα, ε αγηφηεηα ζην Άγην Πλεχκα, ην Άγην Πλεχκα ζηελ αλάζηαζε ησλ λεθξψλ", βιέπνπκε φηη ε αλψηεξε αξεηή είλαη ε αγηφηεηα [Υαζηληνχη] (βι..jt Shekalim III, 47c). Ζ κειέηε ηεο Σνξά δελ αλαθέξεηαη, θαη πξνζηέζεθε κφλν ζε κεηαγελέζηεξεο ηππσκέλεο εθδφζεηο ηνπ Βαβπι. Σαικνχδ (βι. Hasidism and Men of Deeds, 148). 83 Mishnah Peah 1:1. Σν Seder Eliyahu Zuta, ην νπνίν αληαλαθιά ην πλεχκα ησλ Υαζηδίκ, αλαθέξεη απηφ ην ξεηφ κε παξφκνηα κνξθή, αιιά παξαιείπεη ην ζπκπέξαζκα γηα ηε κειέηε (θεθ. 2, ζ. 172). 7

8 ήηαλ βαζηθά Γαιηιατθήο πξνέιεπζεο. Πξνζπάζεζα, σζηφζν, λα δείμσ ηελ νκνηφηεηα θαη ηε ζπγγέλεηα κεηαμχ ηνπ Ηεζνχ θαη ησλ Υαζηδίκ, φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία, ηνλ ηξφπν δσήο, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο νθνχο. Δίλαη επίζεο απαξαίηεην λα ζπκφκαζηε φηη φιν ην ζψκα πιηθνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δσέο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Υαζηδίκ, αζρνιείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ζαχκαηα πνπ έθαλαλ. Τπάξρεη ιίγν ζρεηηθά πιηθφ γηα ηε δσή ησλ ίδησλ ησλ Υαζηδίκ, θαη δελ ππάξρνπλ ζρεδφλ θαζφινπ ξεηά ηνπο. Αθφκα θαη έλαο ηφζν θεκηζκέλνο Υαζίδ φπσο ν Υαληλά κπελ Νηνδά, πνπ αλαθέξεηαη ζπρλά ζηα Σαικνχδ θαη ζηα Μηληξάο, έρεη πνιχ ιίγα ξεηά ζηελ πξαγκαηεία Αvot (3:9-10), θαη απηά αθφκε παξαζέηνληαη κφλν γηα λα ηνλίζνπλ ηελ αγηφηεηά ηνπ. Παξφκνηα, ππάξρνπλ πνιχ ιίγα ξεηά ηνπ Ραββί Πηλράο κπελ Γηατξ, θαη απηά κφλν γηα λα δψζνπλ κηα εηθφλα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Υαζηδίκ. Βαζηθά, έρνπκε κφλν θαιπκκέλεο αλαθνξέο ζηηο Υαζηδηθέο δηδαζθαιίεο, κέζα ζε κηα θηινινγία πνπ είλαη θνληά ζην πλεχκα ηνπο αιιά φρη ηαπηφζεκε κε απηφ. Απηφ είλαη αξθεηφ, σζηφζν, γηα λα καο δείμεη πφζν κνηάδεη ν Ηεζνχο ζε απηφ ην Γαιηιαΐθφ ξεχκα ηνπ 1νπ αηψλα. ην κεγαιχηεξν κέξνο, νη πξάμεηο ηνπ ήηαλ ζε αξκνλία κε ηηο απφςεηο ησλ Υαζηδίκ. 8

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ H.M. BAAGIL, M.D. ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΟΛΓΑ ΕΑΡΗΣΑ-ΑΘΑΝΑΗΟΤ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ ην φλνκα ηνπ ΑΛΛΑΥ, ηνπ Παληειεήκνλα, ηνπ Πνιπεχζπιαρλνπ. Θεσξψ ππνρξέσζή κνπ ζηνλ ΑΛΛΑΥ πνπ κνπ έδσζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Ο Μαθαξηζηφο ΠΪπαο θαη ΠαηξηΪξρεο ηεο κεγϊιεο πφιεσο ηεο Αιεμαλδξεέαο, Οζηψηαηνο ΑξρηεξΫαο ΑββΪο ελνχληα

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Ζ Δθθιεζία είλαη ε δσληαλή εηθόλα ηεο αησληόηεηαο εληόο ηνπ ρξόλνπ. ηελ Δθθιεζία ε ηζηνξία θαη ε εζραηνινγία ζπλππάξρνπλ. Ο γήηλνο θαη νπξάληνο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΦ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ EU Kids Online II 23/04/2010

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα