ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ."

Transcript

1 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Α. Γνωζηικό ανηικείμενο: Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη εθαξκνγέο ηεο Β. ποσδές: Παηδαγσγηθά ζηε ζρνιή Magistero ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Bari ηεο Ηηαιίαο. Γ. Πηστία Μεηαπηστιακά: Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Ρόδνπ, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο (Φ.Π.Φ.) ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο Αζελώλ, Γηδαθηνξηθό ζηα Παηδαγσγηθά, από ην Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο (Φ.Π.Φ.) ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο Αζελώλ. Γ. Δνδεικηικό Γιδακηικό Έργο: Σηα Παηδαγσγηθά Τκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζηα Γηδαζθαιεία Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο ηεο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζην Γηδαζθαιείν Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, ζηα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Μνληέια ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδσλ», «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε», «Φύιν θαη λέα εθπαηδεπηηθά θαη εξγαζηαθά πεξηβάιινληα», ζην Γηαπαλεπηζηεκηαθό Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο Έληαμεο: έλα ρνιείν γηα όινπο», ζην πξόγξακκα «Αθαδεκατθή θαη Δπαγγεικαηηθή Αλαβάζκηζε Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο», ζε Πεξηθεξεηαθά Δπηκνξθσηηθά Κέληξα. Δ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΤΓΓΡΑΦΗΚΟ ΔΡΓΟ: Η. σγγραθή και επιμέλεια Βιβλίων McAfee O., Leong D., Bodrova E., (2010). Βαζηθέο αξρέο ηεο αμηνιόγεζεο ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε. Δηζαγσγή-Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα: Μ. αθειιαξίνπ-μ. Κόλζνιαο. Μεηάθξαζε: Σ. Πιπηά. Αζήλα: Παπαδήζε. Κόλζνιαο Μ. & Νηθνιάνπ Δ., (2009): «Τν ληξνπαιό παηδί. Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο.» Αζήλα: Γξεγόξε. Jacobsen D., Eggen P., Kauchac D., (2009): «Μέζνδνη δηδαζθαιίαο: Δλίζρπζε ηεο Μάζεζεο ησλ παηδηώλ από ην Νεπηαγσγείν έσο ην Λύθεην». Μεηάθξαζε: 1

2 Λακπξέιιε Ρ., Δπηζηεκνληθή Δπηκέιεηα: Μ. αθειιαξίνπ & Μ. Κόλζνιαο, Αζήλα: Αηξαπόο. Κόλζνιαο Μ., Παλαγησηόπνπινο Γ., Παπαπέηξνπ., (2009): «Δπάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο. Μηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηδενινγηθώλ, θνηλσληθώλ, εθπαηδεπηηθώλ δεηεκάησλ». Β Έθδνζε. Δπηζηεκνληθή Δπηκέιεηα: Μ. Κόλζνιαο, Γ. Παλαγησηόπνπινο,. Παπαπέηξνπ. Αζήλα: Γξεγόξε. Παπαπέηξνπ., Παλαγησηόπνπινο Γ., Κόλζνιαο Μ.,(2004): «Ηδενινγηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δηαζηάζεηο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ εππαζώλ νκάδσλ: Γηακόξθσζε θνηλσληθώλ ζηάζεσλ», Δηζαγσγή Δπηκέιεηα: Παπαπέηξνπ άββαο. Παλαγησηόπνπινο Γηώξγνο. Κόλζνιαο Μαλώιεο, Λεραηλά Ζιείαο, Κέληξν Πεξίζαιςεο Παίδσλ, ζειίδεο 320 (ρεηηθό βηβιίν). Katz L., & Chard S., (2004): «Ζ Μέζνδνο Project: Ζ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ παηδηώλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο», Μεηάθξαζε Λακπξέιιε Ρ., Αζήλα, Αηξαπόο, ζειίδεο 300. ΗΗ. Κεθάλαια ζε βιβλία Κόλζνιαο Μ., Παλαγησηνπνύινπ Π., (ππό δεκνζίεπζε). Ζ αμηνπνίεζε ηεο πεηξακαηηθήο έξεπλαο ζηελ εθαξκνζκέλε παηδαγσγηθή: Σν παξάδεηγκα δηεμαγσγήο ελόο νηνλεί πεηξάκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. ην: πιινγηθόο Σόκνο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Αλδξεαδάθεο Ν., Κόλζνιαο Μ., Παλαγησηνπνύινπ Π., (ππό δεκνζίεπζε). Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ζην Νεπηαγσγείν: Ζ ζπκβνιή ηεο επνηθνδνκεηηθήο ζεσξίαο ζην ζρεδηαζκό πξνγξακκάησλ κνπζεηνπαηδαγσγηθήο. ην: πιινγηθόο Σόκνο, Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Κόλζνιαο Μ., (ππό δεκνζίεπζε): «Ο ζρεδηαζκόο ελόο πξνγξάκκαηνο Μνπζεηαθήο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε κε άμνλα ηε ζεσξία ηεο Πνιιαπιήο Ννεκνζύλεο θαη ηηο αξρέο ηεο Κνηλσληθήο Παηδαγσγηθήο». ην «Ζ Κνηλσληθή Μάζεζε ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε». Δπηκέιεηα: Μ. αθειιαξίνπ, Αζήλα: Σππσζήησ Γ. Γαξδαλόο αθειιαξίνπ Μ. & Κόλζνιαο Μ., (2009). Δηζαγσγή. ην: Jacobsen D., Eggen P., Kauchac D., (2009): «Μέζνδνη δηδαζθαιίαο: Δλίζρπζε ηεο Μάζεζεο ησλ παηδηώλ από ην Νεπηαγσγείν έσο ην Λύθεην». Μεηάθξαζε: Λακπξέιιε Ρ., Δπηζηεκνληθή Δπηκέιεηα: Μ. αθειιαξίνπ & Μ. Κόλζνιαο, Αζήλα: Αηξαπόο. ηακάηεο Π., Κόλζνιαο Μ., (2009). Ο ρώξνο σο παξάγνληαο άζθεζεο 2

3 δηνηθεηηθνύ έξγνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. ην: Θέκαηα Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ. Δπηκέιεηα: Α. Κνληάθνο, Φ. Καιαβάζεο. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Π.Μ.. «Μνληέια ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ». Ράπηεο Ν., Φώθηαιε Π., Κόλζνιαο Μ., Φαξάο Υ., (2009). Ζ δπλακηθή ηεο Οκάδαο ζηνπο ζπιιόγνπο δηδαζθόλησλ ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ. ην: Θέκαηα Δθπαηδεπηηθνύ Σρεδηαζκνύ. Αιιαγή θαη Γηαθπβέξλεζε εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ. Δπηκέιεηα: Α. Κνληάθνο, Φ. Καιαβάζεο. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Π.Μ.. «Μνληέια ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ». ηακάηεο Π., Κόλζνιαο Μ., (2009). Ζ επηθνηλσλία σο παξάγνληαο αιιαγήο θαη δηαθπβέξλεζεο εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ. ην: Θέκαηα Δθπαηδεπηηθνύ Σρεδηαζκνύ. Αιιαγή θαη Γηαθπβέξλεζε εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ. Δπηκέιεηα: Α. Κνληάθνο, Φ. Καιαβάζεο. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Π.Μ.. «Μνληέια ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ». ηακάηεο Π., Κόλζνιαο Μ., Σδνπιηάλε Μ., (2009). Πξνηείλνληαο ην δηδαθηηθό κνληέιν ηεο «πνιπεπηζηεκνληθήο δηαζεκαηηθόηεηαο»: ην παξάδεηγκα ηνπ αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο ησλ ειιελόθσλσλ ρσξηώλ ηεο Απνπιίαο ζηε «Grecia Salentina». ην: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: Εεηήκαηα ζεσξίαο, έξεπλαο θαη εθαξκνγώλ. Δπηκ.: Α. Γεκεηξίνπ, Γ. Ξαλζάθνπ, Γ. Ληαξάθνπ, Μ. Καΐια. Αζήλα: Αηξαπόο. Κόλζνιαο Μ., Μαηδάλνο Γ., Tatlidil E., (2009). Γλώζεηο θαη ζηάζεηο καζεηώλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ: Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν project ζηελ θνηιάδα ηνπ Αίζσλα ζηε Ρόδν. ην: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: Εεηήκαηα ζεσξίαο, έξεπλαο θαη εθαξκνγώλ. Δπηκ.: Α. Γεκεηξίνπ, Γ. Ξαλζάθνπ, Γ. Ληαξάθνπ, Μ. Καΐια. Αζήλα: Αηξαπόο. Κόλζνιαο Μ., Παλαγησηόπνπινο Γ., Παπαπέηξνπ., (2009): «ηξνθή πξνο ην ζπλάλζξσπν: ύγρξνλεο ηδενινγηθέο, θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αληηιήςεηο». ην «Δπάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο. Μηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηδενινγηθώλ, θνηλσληθώλ, εθπαηδεπηηθώλ δεηεκάησλ». Β Έθδνζε. Δπηκέιεηα: Μ. Κόλζνιαο, Γ. Παλαγησηόπνπινο,. Παπαπέηξνπ. Αζήλα: Δθδόζεηο Γξεγόξε. Κόλζνιαο Μ., Παζραιίδνπ Δ. (2007): «Σν Πξόγξακκα ηεο Οιπκπηαθήο Παηδείαο θαη ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. γηα ην Νεπηαγσγείν: Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Αμηνπνίεζε». Σην «Παηδί θαη αζιεηηζκόο», 16 ν Παλειιήλην πλέδξην, Ρόδνο, Απξηιίνπ Αζήλα: Αηξαπόο. Κόλζνιαο Μ., Καιδή η., (2006): «Ο ξόινο ηνπ δαζθάινπ σο παξάγνληα δηακόξθσζεο ζεηηθνύ θιίκαηνο ζηελ ηάμε γηα κηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία», ζην 3

4 «Δθπαηδεπηηθή ρνιηθή Φπρνινγία», ηόκνο Γ. Δπηκέιεηα: Παπαειηνύ Υξ., Ξαλζάθνπ Γ., Υαηδερξήζηνπ., Αζήλα: Αηξαπόο, Κόλζνιαο Μ., (2004): «Δηζαγσγή: Μηα εηζαγσγηθή ζεώξεζε γηα ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε Project», ζην «Ζ Μέζνδνο Project: Ζ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ παηδηώλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο». Μεηάθξαζε Λακπξέιιε Ρ., Δπηκέιεηα: Μ. Κόλζνιαο, Αζήλα: Αηξαπόο, Κόλζνιαο Μ., Καιδή η., (2004): «Βαζηθέο εθπαηδεπηηθέο θαη δηδαθηηθέο επηδηώμεηο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αγσγήο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: κηα πξνζέγγηζε κέζα από ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο πεξηόδνπ» ζην «Ηδενινγηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δηαζηάζεηο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ εππαζώλ νκάδσλ». Δπηκέιεηα:. Παπαπέηξνπ, Γ. Παλαγησηόπνπινο, Δ. Κόλζνιαο. Κέληξν Πεξίζαιςεο Παίδσλ (ΚΔ.ΠΔ.Π.) Λεραηλώλ, Λεραηλά Ζιείαο, Κόλζνιαο Μ., (2004): Ζ ζπκβνιή ηεο ηέρλεο ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε: Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο αγσγήο ηεο εηξήλεο κέζα από ηε γιώζζα θαη ηελ ηέρλε, ζην Δπηζηήκε θαη Τέρλε. Δπηκέιεηα: Υξ. Γθόβαξεο, Κ. Βξαηζάιεο, Μ. Κακπνπξνπνύινπ, Αζήλα: Αηξαπόο, Αλδξεαδάθεο Ν., Κόλζνιαο Μ., Καηζαιή Δ., Tatlidil R., Καθηεξάλεο Υξ.,& Μπακπάιεο Θ., (2004): «Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ Διιελίδσλ: Οη δηαθνξέο ησλ δπν θύισλ ζηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα ηελ άξζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ», ζην «Κείκελα Παηδείαο, Διιελνηνπξθηθέο πξνζεγγίζεηο: Δπαλαπξνζδηνξίδνληαο ηελ γπλαηθεία ηαπηόηεηα». Δπηκέιεηα: Μ. Καΐια, G. Berger Δ. Θενδσξνπνύινπ, Αζήλα: Αηξαπόο, Κόλζνιαο Μ., Αλδξεαδάθεο Ν., Λνπινύδεο Θ., & Μπάκπαιεο Θ., (2003): «Γνκέο θαη πξνγξάκκαηα άηππεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (δηα βίνπ εθπαίδεπζεο) ζηελ Διιάδα θαη αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο», ζην: «Θεκαηηθέο Δπηκόξθσζεο θαη Μεηεθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηηθώλ». Δπηκέιεηα: Π. Φώθηαιε, Β. Σξηάξρε - Herrman, Μ. Καΐια, Μόλαρν Ρόδνο, Αθαδεκία Dilligen Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ναρόπνπινο Ν., Μπάκπαιεο Θ., Κακπνπξνπνύινπ Μ., Κόλζνιαο Μ., (2003): «Ζ Σπνπδή ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο. Μηα πξόθιεζε ζην ζεκεξηλό ζρνιείν», ζην: «Θεκαηηθέο Δπηκόξθσζεο θαη Μεηεθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηηθώλ». Δπηκέιεηα: Π. Φώθηαιε, Β. Σξηάξρε-Herrman, Μ. Καΐια, Μόλαρν Ρόδνο, Αθαδεκία Dilligen Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Κόλζνιαο Δ., (2002): Ζ παζνγέλεηα ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο ζε ζρέζε κε ηηο επηδηώμεηο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ, ζην: Δθπαηδεπηηθή, Οηθνγελεηαθή θαη Πνιηηηθή Ψπρνπαζνινγία. Απνθιίζεηο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηνκ. Γ!. Δπηκέιεηα: Ν. Πνιεκηθόο, Μ. Κατια, Φ. Καιαβάζεο, Αζήλα: Αηξαπόο,

5 Κόλζνιαο Δ., & Αλαζηαζάηνο Ν., (2002): Δξεπλώ ην θπζηθό θόζκν. Απνθιίζεηο ελόο εγρεηξήκαηνο νηθνινγηθνπνίεζεο ηεο ύιεο ππό ηελ νπηηθή ηεο πεξηβαινληηθόο εθπαίδεπζεο, ζην: Δθπαηδεπηηθή, Οηθνγελεηαθή θαη Πνιηηηθή Ψπρνπαζνινγία. Απνθιίζεηο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηνκ. Γ!. Δπηκέιεηα: Ν. Πνιεκηθόο, Μ. Κατια, Φ. Καιαβάζεο, Αζήλα: Αηξαπόο, Κόλζνιαο Δ., & Κιαδάθε Μ., (2002): «Παηδί θαη ηειενπηηθή βία», ζην: «Δθπαηδεπηηθή, Οηθνγελεηαθή θαη Πνιηηηθή Φπρνπαζνινγία. Απνθιίζεηο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο», ηνκ. Γ!. Δπηκέιεηα: Ν. Πνιεκηθόο, Μ. Καΐια, Φ. Καιαβάζεο, Αζήλα: Αηξαπόο, ΗΗΗ. Γημοζιεύζεις ζε περιοδικά Καιδή η., Κόλζνιαο Μ., Γθνιθηλνπνύινπ Β., (2009). Καηαλόεζε ηεο Γηαζεκαηηθόηεηαο θαη ηεο Γηδαθηηθήο Μεζόδνπ Project από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: Πνηνηηθή Πξνζέγγηζε. Δπηζηήκεο Αγσγήο, 4. Ράπηεο Ν., Φώθηαιε Π. & Κόλζνιαο Μ., (2009). Ζ επηθνηλσλία ζηηο Μνλάδεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο. Γηεξεύλεζε Απόςεσλ θαη Αληηιήςεσλ ησλ Πξντζηακέλσλ Νεπηαγσγείσλ. Κίλεηξν, 10. Φεζάθεο Γ., Κόλζνιαο Μ., Μαπξνπδή Μ., (2008). Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνγξακκάησλ ηειεθπαίδεπζεο κε ρξήζε δηαδηθηπαθώλ ζπζηεκάησλ, γηα ηηο πξώηεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Θέκαηα Δπηζηεκώλ θαη Τερλνινγίαο ζηελ Δθπαίδεπζε, 1, 3, Hadzigeorgiou Y., Anastasiou L., Konsolas M., Prevezanou B., (2008). «A Study of The Effect of Preschool Children s Participation in Sensorimotor Activities on Their Understanding of the Mechanical Equilibrium of a Balance Beam». Research in Science Education, Springer Netherlands. Σαξαηόξε Δ., Κόλζνιαο Μ., Κνπγηνπξνύθε Μ., (2007): «Σν ρηνύκνξ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: Ζ νπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ». Κίλεηξν, 8, Κόλζνιαο Μ., (2005): «Ζ επίδξαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: Δηζαγσγηθή πξνζέγγηζε». Δθαξκνζκέλε Παηδαγσγηθή, 2, Κόλζνιαο Μ., Καιδή η., ηέθνο Δπ., (2005): «Σν κάζεκα ηεο Σερλνινγίαο ζην Γπκλάζην κε άμνλα ην Γ.Δ.Π.Π..: Μηα πξνζέγγηζε ζην πιαίζην ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο Καηλνηόκσλ Γξάζεσλ». Θέκαηα ζηελ Δθπαίδεπζε, 6, 2-3,

6 Φώθηαιε Π., Κακπνπξνπνύινπ Μ., & Κόλζνιαο Μ., (ππό δεκνζίεπζε): Αεηθόξνο αλάπηπμε, ηέρλε θαη γισζζηθή επηθνηλσλία. (Μαζαίλνληαο ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ λα πξνγξακκαηίδνπλ γηα ην κέιινλ ηνπο). Παηδαγσγηθόο Λόγνο. Κόλζνιαο Μ, Παλαγησηόπνπινο Γ., Γνπξνύθα., Μπόηαο Α., & Σζαγξήο Φ., (2003): Γίθηπα θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο: Μηα ζύγρξνλε παηδαγσγηθή εθαξκνγή ζε εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο ηεο εηδηθήο αγσγήο. Γέθπξεο Δπηθνηλσλίαο, 1, Σζακπαξιή Α., Κόλζνιαο Δ., & Σζηκπηδάθε Α.,(2002): Έλα κνληέιν ζπλεξγαζίαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγύεο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Ζ πεξίπησζε ηνπ ηδξύκαηνο ζην La Rete ζην Trento ηεο Ηηαιίαο. Θέκαηα Δηδηθήο Αγσγήο, 18, Hatzigeorgiou Y., & Konsolas E.,(2001): Global Problems and the Curriculum: Toward a Humanistic and Constructivist. Science Education, Vol. 16, Number 2, pp Υαηδεγεσξγίνπ Η., & Κόλζνιαο Δ.,(2000): Ζ Αλάπηπμε ηεο Απηνλνκίαο σο θαηεπζπληήξηνο ζθνπόο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Σύγρξνλε Δθπαίδεπζε,110, Υαηδεγεσξγίνπ Η., & Κόλζνιαο Δ.,(1999): Ο Ρόινο ηεο θαζνδήγεζεο γηα ηε λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Τα Δθπαηδεπηηθά, 51-52, IV. Γημοζιεύζεις ζε πρακηικά ζσνεδρίων ηακάηεο Π., Κόλζνιαο Μ., (ππό δεκνζίεπζε): Δπηθνηλσληαθό άγρνο θαη δηαθπβέξλεζε εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ: εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε. Γηεζλήο εκεξίδα κε ηίηιν «Δπηθνηλσλία θαη δηαθπβέξλεζε εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ», Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Μνληέια ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδσλ» ηνπ Σ.Δ.Π.Α.Δ.., ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ρόδνο, 5 Ηνπλίνπ 2010 Κόλζνιαο Μ., (ππό δεκνζίεπζε). Ζ αμηνιόγεζε ησλ λεπίσλ ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο: Μηα πξνζέγγηζε κε βάζε ην θάθειν εξγαζηώλ ηνπ καζεηή («portfolio»). 10ν Παλειιήλην Μεηεθπαηδεπηηθό πλέδξην Παηδαγσγώλ Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο Σ.Δ.Η. κε ζέκα: «Ζ αμηνιόγεζε θαη ε έξεπλα δξάζεο ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ πνηόηεηα θαη ηελ αλαλέσζε ησλ παηδαγσγηθώλ πξαθηηθώλ». Θεζζαινλίθε, Ηαλνπαξίνπ

7 νθόο Δ., Φώθηαιε Π., Κόλζνιαο Μ., (ππό δεκνζίεπζε). Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη ε ζύγρξνλε δηάζηαζε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο. Πξαθηηθά, ΗΓ Γηεζλέο πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο κε ζέκα: «Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ρνιηθά Δγρεηξίδηα: Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα θαη Γηεζλήο Δκπεηξία», Ησάλληλα, Ννεκβξίνπ Κόλζνιαο Μ., ηακάηεο Π., Παλαγησηνπνύινπ Π., (ππό δεκνζίεπζε): «Σύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη ζεηηθώλ ζηάζεσλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη πνιηηηζκνύ: Τν παξάδεηγκα ηεο Μνπζεηνπαηδαγσγηθήο», ζην 3ν Παλειιήλην πλέδξην κε ζέκα: «Ο εθπαηδεπηηθόο θαη ην έξγν ηνπ: Παξειζόλ - Παξόλ - Μέιινλ», ηεο Δηαηξείαο Δπηζηεκώλ Αγσγήο Γξάκαο. Γξάκα, Οθησβξίνπ ηακάηεο Π., Κόλζνιαο Μ., Παλαγησηόπνπινο Γ. (2010): Δπηθνηλσληαθόο ρεδηαζκόο θαη επηκόξθσζε δεκνηηθώλ ππαιιήισλ: Αμηνπνίεζε επηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ. 1ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή κε ζέκα: «Τνπηθέο Κνηλσλίεο & Τξηηνβάζκηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα: Σπλύπαξμε γηα Αεηθνξηθή Αλάπηπμε». Γήκνο Ρνδίσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Γηεζλέο Κέληξν πγγξαθέσλ θαη Μεηαθξαζηώλ Ρόδνπ Γήκνπ Ρνδίσλ. Ρόδνο, Απξηιίνπ 2010 ακπάλεο Μ., ακπάλεο Π., ηακάηεο Π., Κόλζνιαο Μ. (2010): Ζ ζπλεηζθνξά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ εμάιεηςε ηεο επηθηλδπλόηεηαο ζηνπο αζιεηηθνύο θαη αύιεηνπο ζρνιηθνύο ρώξνπο. 1ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή κε ζέκα: «Τνπηθέο Κνηλσλίεο & Τξηηνβάζκηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα: Σπλύπαξμε γηα Αεηθνξηθή Αλάπηπμε». Γήκνο Ρνδίσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Γηεζλέο Κέληξν πγγξαθέσλ θαη Μεηαθξαζηώλ Ρόδνπ Γήκνπ Ρνδίσλ. Ρόδνο, Απξηιίνπ 2010 Ρήγα Ησάλ., Φώθηαιε Π., Κόλζνιαο Μ. (2010): Αεηθνξηθή δηαρείξηζε κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθώλ έξγσλ. Ζ πεξίπησζε ηνπ θξάγκαηνο Γαδνπξά. 1ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή κε ζέκα: «Τνπηθέο Κνηλσλίεο & Τξηηνβάζκηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα: Σπλύπαξμε γηα Αεηθνξηθή Αλάπηπμε». Γήκνο Ρνδίσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Γηεζλέο Κέληξν πγγξαθέσλ θαη Μεηαθξαζηώλ Ρόδνπ Γήκνπ Ρνδίσλ. Ρόδνο, Απξηιίνπ 2010 Κόλζνιαο Μ., Οξθαλόο η., Σόγηα Κ., Υνπξδάθεο Γ., Φαηζέα Α., (2005): «Ζ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ζεώξεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: Μηα πξνζέγγηζε κέζα από ηα Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γσδεθαλήζνπ». 1ν πλέδξην «ρνιηθώλ Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο». Ηζζκόο Κνξίλζνπ, 7

8 23 25 επηεκβξίνπ Κόλζνιαο Μ., Γξαθσλάθε Υ., Σόγηα Κ., Κνληνδήζε Η., (2005): «Ζ δηδαζθαιία ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο ζην πιαίζην ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». 2 ν Παλειιήλην πκπόζην κε ζέκα: «Έκπλεπζε, ζηνραζκόο θαη Φαληαζία ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε». Πεηξαηάο, 1 3 Απξηιίνπ Κόλζνιαο Μ., (2003): Τν ζύζηεκα αμηώλ ζην γισζζηθό κάζεκα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο:μηα πξνζέγγηζε κέζα από ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. 2ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή κε ζέκα: «Γλώζεηο, Αμίεο θαη Γεμηόηεηεο ζηε ύγρξνλε Δθπαίδεπζε». Αζήλα,28-30 Μαξηίνπ Σζηκπηδάθε Α., Κόλζνιαο Δ., & Νηθνιάνπ Δ., (2002): Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ε δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 3 ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο κε ζέκα: «Διιεληθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα». Αζήλα 9 Ννεκβξίνπ Καιδή η., & Κόλζνιαο Μ., (2002): Μηα Σπγθξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Μέηξσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αγγιία ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο. 2 ν Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα : «Ζ παηδεία ζηελ Απγή ηνπ 21 νπ αηώλα: Ηζηνξηθνζπγθξηηηθέο πξνζεγγίζεηο». Πάηξα, 4-6 Οθησβξίνπ Σδνπιηάλε Μ., Γθόβαξεο Υ., & Κόλζνιαο Μ., (2002): Ζ εθπαίδεπζε ησλ Griki ηεο Grecia Salentina. 2 ν Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα : «Ζ παηδεία ζηελ Απγή ηνπ 21 νπ αηώλα: Ηζηνξηθν-ζπγθξηηηθέο πξνζεγγίζεηο». Πάηξα, 4-6 Οθησβξίνπ ηακάηεο Π., & Κόλζνιαο Μ., (2002): Οη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζηα νιηγνζέζηα ζρνιεία: Τν παξάδεηγκα ηνπ δηζεζίνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Γακαηξηάο. ην Α. Γεκεηξαθνπνύινπ (Δπηκέιεηα ), Οη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Πξαθηηθά ηνπ 3 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ κε Γηεζλή πκκεηνρή, Ρόδνο, επηεκβξίνπ 2002, ζ Αζήλα: Καζηαληώηε. Kodakos A., Kaldi S., & Konsolas E., (2002): In-service Teacher Training Programmes in the Hellenic Education System: the Case of the Aegean University. European Educational Research Association, Lisbonn, September W.W.W.leeds.ac.uk/educol, ζ Kodakos A., Konsolas E., Kaila M., & Hadgigeorgiou I., (2000): The New European Value System as it Appears in the School Textbooks.Proceedings of the International Congress on Sustainable Development in the Islands and the Roles of Research and Higher Education, Vol. 2, pp Rhodes 30 April-4 May 1998.Prelude Hatzigeorgiou Y., Kodakos A., & Konsolas E., (2000): Educational experience on small island of the Aegean: A Case study of three Islands of the Dodecanese. 8

9 Proceedings of the International Congress on Sustainable Development in the Islands and the Roles of Research and Higher Education, Vol. 1, pp Rhodes 30 April-4 May Prelude Ενύθεο Ν., Μπάκπαιεο Θ., & Κόλζνιαο Δ., Η., (2000): Σηάζεηο αλαπαξαζηάζεηο απνθνίησλ Μ.Γ.Γ.Δ. όζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηε ζρνιηθή πξάμε:απνηειέζκαηα κηαο εκπεηξηθήο έξεπλαο. ην Α. Παπάο, Α. Σζηπιεηάξεο, Ν.Β. Πεηξνπιάθεο, Κ. Υάξεο, Ν. Νηθόδεκνο, Ν. Ενύθεο (Δπηκέιεηα), Διιεληθή παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή έξεπλα. Πξαθηηθά ηνπ 2 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ, Αζήλα, 2000, ζ αζήλα:αηξαπόο. Κόλζνιαο Δ., Κνληάθνο Α., & Υαηδεγεσξγίνπ Η., (1999): Ζ ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε επαγγεικαηηώλ ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ην Κ.Π. Υάξεο, Ν.Β. Πεηξνπιάθεο θαη. Νηθόδεκνο (Δπηκέιεηα), πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε θαη Γηαβίνπ Μάζεζε:Γηεζλήο Δκπεηξία θαη Διιεληθή Πξννπηηθή.Πξαθηηθά ηνπ Θ Γηεζλνύο Παηδαγσγηθνύ πλεδξίνπ, Βόινο, 1999, ζ αζήλα:αηξαπόο. Υαηδεγεσξγίνπ Η., Κνληάθνο Α., & Κόλζνιαο Δ., (1999): Χηίδνληαο ηα Θεκέιηα ηεο Γηαβίνπ Μάζεζεο. ην Κ.Π. Υάξεο, Ν.Β. Πεηξνπιάθεο θαη.νηθόδεκνο (Δπηκέιεηα), πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε θαη Γηαβίνπ Μάζεζε: Γηεζλήο Δκπεηξία θαη Διιεληθή Πξννπηηθή. Πξαθηηθά ηνπ Θ Γηεζλνύο Παηδαγσγηθνύ πλεδξίνπ, Βόινο, 1999, ζ αζήλα:αηξαπόο. Κνληάθνο Α., Κόλζνιαο Δ., & Υαηδεγεσξγίνπ Η., (1998): Τν Δπξσπατθό Σύζηεκα Αμηώλ όπσο εκθαλίδεηαη ζηα ειιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα.ην Κ.Π. Υάξεο, Ν.Β. Πεηξνπιάθεο θαη. Νηθόδεκνο (Δπηκέιεηα), Διιεληθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα, Πξαθηηθά ηνπ 1 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ, Ναύπαθηνο, 1998, ζ Αζήλα:Αηξαπόο. Υαηδεγεσξγίνπ Η., Κνληάθνο Α., Κόλζνιαο Δ., & Μπαθαξή Γ., (1998): Πξνβιήκαηα θαη απόςεηο ησλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ζε απνκαθξπζκέλα λεζηά ηεο Γσδεθαλήζνπ: Ζ πεξίπησζε ηεο Καξπάζνπ θαη ηεο Κάζνπ.ην Κ.Π. Υάξεο, Ν.Β. Πεηξνπιάθεο θαη. Νηθόδεκνο (Δπηκέιεηα), Διιεληθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα. Πξαθηηθά ηνπ 1 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ, Ναύπαθηνο, 1998, ζ αζήλα: Αηξαπόο. Ε. Δνδεικηικό ερεσνηηικό έργο: Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ ππνέξγνπ: «Δμσηεξηθή Αμηνιόγεζε ησλ Κ.Κ.Δ. (ππνέξγν 28)» ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ» ηνπ Μέηξνπ 1.1 ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ. Τπεύζπλνο θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ αλαθεξύρζεθε ην ΗΓΔΚΔ ( ). Μέινο ηεο ππνζηεξηθηηθήο νκάδαο ηνπ έξγνπ: «ρνιηθά Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο» ηνπ Μέηξνπ 2.6, Δλέξγεηα ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ. Σν έξγν πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ νπνίνπ θνξέαο πινπνίεζεο αλαθεξύρζεθε ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ( ). 9

10 Μέινο ηεο ππνζηεξηθηηθήο νκάδαο ηνπ έξγνπ: «ρνιηθά Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο» ηνπ Μέηξνπ 2.6, Δλέξγεηα ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ. Σν έξγν πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηα Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ νπνίνπ θνξέαο πινπνίεζεο αλαθεξύρζεθε ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Αμηνινγεηήο Α θαη Β θάζεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ από ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο ηεο Δπηθξάηεηαο (ζρνιηθά έηε ), ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ: «ρνιηθά Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο» ηνπ Μέηξνπ 2.6, Δλέξγεηα ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ. Σν έξγν πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ νπνίνπ θνξέαο πινπνίεζεο αλαθεξύρζεθε ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. πκκεηνρή, ζπλεξγαζία θαη κέινο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ζην έξγν: «Γηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε Μύζσλ, Μαζεκαηηθώλ, θαη Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ ζην Νέν Σερλνινγηθό Δπηθνηλσληαθό Πεξηβάιινλ». Ζ πξόηαζε απηή εμειίρζεθε ηελ πεξίνδν κέρξη θαη ζην πιαίζην ηεο θνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο INTERREG ΗI. πκκεηνρή ζηελ θαηάξηηζε θαη ζύληαμε ηεο πξόηαζεο «Πξαθηηθή Άζθεζε Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». Ζ πξόηαζε επεμεξγάζηεθε κε ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο , θαη Τπνβιήζεθε ζηε δηεύζπλζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π.Δ.Α.Κ. ΗΗ «Δπαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο θαη ζύλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο», κέηξν 2.4. πκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε, ζην ζρεδηαζκό, ζηελ πινπνίεζε θαη ηελ παξαγσγή ηνπ παηδαγσγηθνύ θαη δηδαθηηθνύ πιηθνύ κε κνξθή cd rom, κε ζεκαηηθή «The Olympic games through children voice». Διιεληθή Φπρνινγηθή Δηαηξεία (ΔΛΦΔ ). Τπνζηήξημε ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ καζεκάησλ θαη δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη θξνληηζηεξηαθώλ καζεκάησλ από 24 Ννεκβξίνπ 1997 κέρξη θαη Γεθέκβξην 2000 ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΠΔΑΔΚ) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ην ΤΠΔΠΘ. Ζ. Παράλληλη επιζηημονική δράζη Μέινο ζε επηζηεκνληθή θαη νξγαλσηηθή επηηξνπή παλειιήλησλ θαη δηεζλώλ ζπλεδξίσλ. Πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζε εκεξίδεο, ζπκπόζηα θαη ζπλέδξηα. 10

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο 1 Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο ηει: 26510-05693 θαμ: 26510-05845, email: chkonsta@ uoi.gr Ηδηόηεηα-Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Καζεγεηήο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ζην Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΡΑΠΣΗ Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα 1. Αηομικά ζηοιτεία Όλνκα: Νηθόιανο Δπώλπκν: Ράπηεο Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 30 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ»

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 5 ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 7, 8 θαη 9 ΜΑΨΟΤ 2010 «ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» Ππόγπαμμα ςνεδπίος Παπαζκεςή 7 Μαΐος 2010 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 28/03/1971 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Λεσθόξνο Γεκνθξαηίαο 1, 85100 Ρόδνο. Σει.:(22410) 99147. Φαμ: (22410) 27785. E-mail: dgouvias @rhodes.aegean.gr ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: Παληξεκέλνο, κε έλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ Καηάγεηαη από ην Φαλάξη Καξδίηζαο θαη είλαη πηπρηνύρνο ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο σκαηηθήο Αγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ΣΠΔ ζηη Γιακςβέπνηζη Δκπαιδεςηικών Μονάδυν

ΦΑΚΔΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ΣΠΔ ζηη Γιακςβέπνηζη Δκπαιδεςηικών Μονάδυν ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» Φστώριο ΚΕΓΕ Δήμητρα, Λ. Ρόδοσ-

Διαβάστε περισσότερα

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό.

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό. Καζεγεηήο Θαλάζεο Αιεμίνπ E-Mail: A.Alexiou@soc.aegean.gr ΠΟΤΓΔ 1994: Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο/Παλεπηζηήκην Münster. Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Zur Frage der Enstehung und Formierung der

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ

Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ Σποσδές - Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Ρόδνπ. Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ - Πηπρίν ςπρνινγίαο από ην University of Northern Colorado, Η.Π.Α.. - Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζηε πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΥΜΟ: Γεκεηξάθε ΟΝΟΜΑ: Εσή ΖΜ. ΓΔΝΝΖΣΖΣ: 17/04/1991 ΤΟΠΟΣ ΓΔΝΝΖΣΖΣ: Φαιθίδα-Δύβνηαο ΔΗΓΗΚΟΤΖΤΑ: Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο (Γεκνηηθό Σρνιείν) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΤΑΣΤΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη. Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ

Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη. Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ Email: kdragogiannis@sch.gr Ι. Π Ρ Ο Χ Π Ι Κ Δ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΘΖΝΑ, MAΪΟ 2012 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΖ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ζελ. 3 2. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών.

Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών. Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών. Μαξία Μπαιάζθα 1, Θσάλλα Ραβάλε 2, θαη Αλαζηάζηνο Ζόκπνιαο 3 1 Eθπ/θόο

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο νθίαο Βνύξε Καζεγήηξηαο Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Ησάλληλα 2011 BIOΓPAΦIKA

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο ηνπ καζήκαηνο: ΘΩΡΙΔ ΚΑΙ ΜΟΝΣΔΛΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ. Σύπνο ηνπ καζήκαηνο: Μάζεκα Κνξκνύ (ΘΔΧΡΗΑ, ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ, ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ) Δμάκελν: A

Σίηινο ηνπ καζήκαηνο: ΘΩΡΙΔ ΚΑΙ ΜΟΝΣΔΛΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ. Σύπνο ηνπ καζήκαηνο: Μάζεκα Κνξκνύ (ΘΔΧΡΗΑ, ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ, ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ) Δμάκελν: A ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΕΛΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Σίηινο ηνπ καζήκαηνο: ΘΩΡΙΔ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ»

ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ» Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ Παιδαγυγικό Σμήμα Πποζσολικήρ Δκπαίδεςζηρ Ένυζη Δλλήνυν Φςζικών ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ» Φοπέαρ Τλοποίηζηρ: Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013

Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013 Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013 ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο (1968) Πηπρίν Φπρνινγίαο, (Παλεπηζηεκίνπ Β.Κνινξάλην,

Διαβάστε περισσότερα