( THN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- 2009 2009 2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009"

Transcript

1 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2009, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 21699/01ΑΤ /Β/90/1209 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ Λ ΥΚ Ο ΒΡΥΣ Η ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν 3 Ε Κ Θ Ε ΣΗ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Ο Υ Ο Ρ Κ Ω Τ Ο Υ Ε Λ Ε Γ Κ Τ Η - Λ Ο Γ Ι ΣΤ Η 4 Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕ Ι Σ Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε ΣΜ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2009 Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΗ ΣΥ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Υ Ε Ι ΣΟ Η Μ Α Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2009 Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Θ Ε ΣΗ Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2009 Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ω Ν Ι Ι Ω Ν Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2009 Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ω Ν Ρ Ο Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2009 (Έ µ µ εσ η µ έ θ ο δ ο ς ) ΣΗ Μ Ε Ι Ω ΣΕ Ι Σ Ε Π Ι Τ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕ Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε THN 31η Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ ΓΕΝΙΚΕΣ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕΣ 11 2 ΝΕΑ Π Ρ Ο Τ Υ Π Α, ΙΕΡ Μ Η ΝΕΙΕΣ ΚΑ Ι Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Υ Φ ΙΣΤ Α Μ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο Τ Υ Π Ω Ν 11 3 Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η Τ Ω Ν ΣΗ Μ Α ΝΤ ΙΚΟ Τ ΕΡ Ω Ν Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΩ Ν Α Ρ Χ Ω Ν 17 4 ΣΗ Μ Α ΝΤ ΙΚΕΣ Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΕΣ ΚΡ ΙΣΕΙΣ ΚΑ Ι ΚΥ Ρ ΙΕΣ Π Η ΓΕΣ Α Β ΕΒ Α ΙΟ Τ Η Τ Α Σ Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΩ Ν ΕΚΤ ΙΜ Η ΣΕΩ Ν 21 5 ΚΥ ΚΛ Ο Σ ΕΡ ΓΑ ΣΙΩ Ν 21 6 Ζ Η Μ ΙΕΣ ΕΚΜ ΕΤ Α Λ Λ ΕΥ ΣΕΩ Σ 21 7 Φ Ο Ρ Ο Σ ΕΙΣΟ Η Μ Α Τ Ο Σ 22 8 Α ΝΑ Β Α Λ Λ Ο Μ ΕΝΗ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο ΓΙΑ 23 9 Λ Ο ΙΠ ΕΣ Π Ρ Ο Β Λ ΕΨ ΕΙΣ Μ ΕΤ Ο Χ ΙΚΟ ΚΕΦ Α Λ Α ΙΟ Α Π Ο Θ ΕΜ Α Τ ΙΚΑ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΑ Μ ΕΣΑ ΚΑ Ι ΙΑ Χ ΕΙΡ ΙΣΗ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΟ Υ ΚΙΝ Υ ΝΟ Υ Π Α Ρ Α ΓΟ ΝΤ ΕΣ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΟ Υ ΚΙΝ Υ ΝΟ Υ Λ Ο ΙΠ ΕΣ Β Ρ Α Χ Υ Π Ρ Ο Θ ΕΣΜ ΕΣ Α Π Α ΙΤ Η ΣΕΙΣ Τ Α Μ ΕΙΟ ΚΑ Ι Τ Α Μ ΕΙΑ ΚΑ ΙΣΟ Υ ΝΑ Μ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ ΕΥ Τ ΕΣ ΚΑ Ι Λ Ο ΙΠ Ο Ι Π ΙΣΤ Ω Τ ΕΣ ΕΝ ΕΧ Ο Μ ΕΝΕΣ Υ Π Ο Χ Ρ ΕΩ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Β Α ΣΕΙΣ Λ ΕΙΤ Ο Υ Ρ ΓΙΚΩ Ν Μ ΙΣΘ Ω ΣΕΩ Ν ΓΕΓΟ ΝΟ Τ Α Μ ΕΤ Α Τ Η Ν Η Μ ΕΡ Ο Μ Η ΝΙΑ ΣΥ ΝΤ Α Ξ Η Σ Τ Ο Υ ΙΣΟ Λ Ο ΓΙΣΜ Ο Υ ΣΥ ΝΑ Λ Λ Α ΓΕΣ Μ Ε ΣΥ ΓΓΕΝΗ Μ ΕΡ Η 26 ΣΤ Ο Ι Χ Ε Ι Α Κ Α Ι Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

3 Μ ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Τ ΗΣ ΣΤ ΑΘΜ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.B.E.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ ΑΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Κύριοι Μ έ τοχ οι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε το ά ρθ ρο 136 του Κ.Ν. 2190/1920 ό π ω ς α υ τό τέ θ η κ ε µ ε το ά ρθ ρο 13 του Ν. 3229/2004, υ π οβ ά λ λ ου µ ε σ υ ν η µ µ έ ν α σ τη ν Γ ε ν ικ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ ή σ α ς τις Ο ικ ον οµ ικ έ ς Κα τα σ τά σ ε ις τη ς Ε τα ιρί α ς γ ια τη χ ρή σ η π ου έ λ η ξ ε τη ν Τ α οικ ον οµ ικ ά σ τοιχ ε ί α τη ς Ε τα ιρί α ς π α ρου σ ιά ζ ον τα ι λ ε π τοµ ε ρώ ς σ τις Ο ικ ον οµ ικ έ ς Κα τα σ τά σ ε ις µ ε τις σ η µ ε ιώ σ ε ις του ς κ α ι π α ρέ χ ου ν ό λ α τα σ τοιχ ε ί α κ α ι π λ η ροφ ορί ε ς π ου ε ί ν α ι α π α ρα ί τη τε ς γ ια τη ν α ν ά λ υ σ ή του ς. Ό π ω ς α ν α λ υ τικ ό τε ρα π ροκ ύπ τε ι α π ό τις Ο ικ ον οµ ικ έ ς Κα τα σ τά σ ε ις : Η Ε τα ιρί α δ ε ν ε ί χ ε κ α θ ό λ ου έ σ οδ α σ το Ο ι ζ η µ ί ε ς χ ρή σ ε ω ς π ρο φ ό ρω ν το 2009 α ν ή λ θ α ν σ ε 15 χ ιλ ιά δ ε ς Ε υ ρώ έ ν α ν τι ζ η µ ιώ ν 29 χ ιλ ιά δ ω ν Ε υ ρώ το Η Ε τα ιρί α δ ε ν δ ια τη ρε ί υ π οκ α τα σ τή µ α τα. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Σ τη ν π ε ρί οδ ο του έ του ς 2009 δ ε ν έ γ ιν α ν ε π ε ν δ ύσ ε ις. Ε π ί σ η ς δ ε ν π ροβ λ έ π ον τα ι ε π ε ν δ ύσ ε ις κ α ι γ ια το ΠΗ Γ ΕΣ Α Β ΕΒ Α ΙΟ Τ Η Τ Α Σ, Κ ΙΝ ΥΝΟ Ι Κ Α Ι Γ ΕΓ Ο ΝΟ Τ Α Μ ΕΤ Α Τ Η Ν Η Μ ΕΡ Ο Μ Η ΝΙΑ Α ΝΑ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Η Σ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Σ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ Η Σ Θ ΕΣΗ Σ Ο ι κ ύριε ς π η γ έ ς α β ε β α ιό τη τα ς λ ογ ισ τικ ώ ν ε κ τιµ ή σ ε ω ν π ε ριγ ρά φ ον τα ι σ τη ν σ η µ ε ί ω σ η 4, οι π α ρά γ ον τε ς χ ρη µ α τοοικ ον οµ ικ ού κ ιν δ ύν ου τη ς Ε τα ιρί α ς π ε ριγ ρά φ ον τα ι σ τη σ η µ ε ί ω σ η 12 κ α ι τα σ η µ α ν τικ ό τε ρα γ ε γ ον ό τα µ ε τά τη ν η µ ε ροµ η ν ί α α ν α φ ορά ς τη ς οικ ον οµ ικ ή ς θ έ σ η ς π ε ριγ ρά φ ον τα ι σ τη σ η µ ε ί ω σ η 15 τω ν ε τή σ ιω ν Ο ικ ον οµ ικ ώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν τη ς Ε τα ιρί α ς. Κύριοι Μ έ τοχ οι, ε β ά σ η ό λ α τα π α ρα π ά ν ω α ν α φ ε ρθ έ ν τα, σ ε σ υ ν δ υ α σ µ ό µ ε τη ν α ν τί σ τοιχ η Έ κ θ ε σ η του Ο ρκ ω τού Ε λ ε γ κ τή Λ ογ ισ τή έ χ ε τε σ τη ν δ ιά θ ε σ ή σ α ς ό λ α τα α π α ρα ί τη τα σ τοιχ ε ί α γ ια ν α π ροχ ω ρή σ ε τε σ τη ν έ γ κ ρισ η τω ν Ο ικ ον οµ ικ ώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν α λ λ ά κ α ι α π ό το Νό µ ο α π α λ λ α γ ή µ α ς ό π ω ς π ροβ λ έ π ε τα ι α π ό το Κα τα σ τα τικ ό. Λ υ κ ό β ρυ σ η, 3 Μ α ρτί ου 2010 Τ Ο ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Ο ΣΥΜ Β Ο ΥΛ ΙΟ 3

4

5

6 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ ΑΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ

7 ο ο ν ο µ έ κ α τ α ά τ η Ε τ α ί α α π ό τ η ν λ ί δ α έ ω κ α τ η ν λ ί δ α ε γ κ ρ ί θ η κ α ν κ α τ ά τ η ν ν ε δ ρ ί α τ ο υ η τ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ τ η ν Μ α ρ τ ί ο υ κ α τ ε λ ο ύ ν υ π ό τ η ν έ γ κ ρ τ η τ α κ τ ή γ ε ν ή ν έ λ ε υ τ ω ν Μ ε τ ό χ ω ν Κ α τ ό π ε ν τ ο λ ή τ ο υ η τ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ υ π ο γ ρ ά φ ο ν τ α α π ό Οι ικ ικ ς στ σε ις ς ιρ ς σε 7 ς ι σε 26 συ ση ιο ικ ικ ι ιση ς ικ ς ικ ς συ ση ς. ιν ς ιο ικ ικ, ι : 3 Μ α ρ τ ί ο υ 2010 O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΑΝ ΤΙ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο Ι ΕΥ Θ Υ Ν ΤΗΣ Λ ΟΓ Ι ΣΤΗΡΙ Ω Ν Η ΠΡΟΪ ΣΤΑΜ ΕΝ Η ΟΙ Κ ΟΝ ΟΜ Ι Κ Ω Ν & Ι ΕΥ Θ Υ Ν Ω Ν ΣΥ Μ Β ΟΥ Λ ΟΣ Θ Υ Γ ΑΤΡΙ Κ Ω Ν ΟΜ Ι Λ ΟΥ ΑΓ ΕΤ & Ι ΟΙ Κ ΗΤΙ Κ Ω Ν Υ ΠΗΡΕΣΙ Ω Ν Μ Ι Χ ΑΗΛ Μ Ι Χ ΕΛ ΗΣ Ν Ι Κ ΟΛ ΑΟΣ Β Λ ΑΣΑΚ Ι ΗΣ Μ Ι Χ ΑΗΛ Ζ ΑΦ ΕΙ ΡΙ ΟΥ ΣΟΦ Ι Α Μ ΕΡΚ ΟΥ ΡΙ ΟΥ ΑΡ. Ι ΑΒ. ΑΕ Α..Τ. Ξ ΑΡ. Α. Ο.Ε Α..Τ. ΑΖ ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ ΑΠ Ο Τ ΕΛ ΕΣΜ ΑΤ Ω Ν Τ ΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2009 Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ ΣΗΜ. 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 Α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς Κ ύ κ λ ος ε ρ γ α σι ώ ν (π ω λ ή σε ι ς ) Κ ό στ ος π ω λ η θ έ ν τ ω ν 0 0 Μι κ τ ά α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α 0 0 Έ ξ οδ α δ ι οι κ η τ ι κ ή ς λ ε ι τ ου ρ γ ί α ς & δ ι άθ ε ση ς (15) (29) Ζ η µ ι έ ς ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς 6 (15) (29) Χ ρ η µ α τ οοι κ ον οµ ι κ ά έ σοδ α /(έ ξ οδ α ) 0 0 Ζ η µ ι έ ς χ ρ ή σ η ς π ρ ο φ ό ρ ω ν (15) (29) Φ ό ρ ος ε ι σοδ ή µ α τ ος χ ρ ή ση ς 7 (1) (2) Ζ η µ ι έ ς χ ρ ή σ η ς µ ε τ ά α π ό φ ό ρ ο υ ς (16) (31) ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ ΣΥ Ν Ο Λ Ι ΚΟ Υ ΕΙ ΣΟ ΗΜ ΑΤ Ο Σ Γ Ι Α Τ ΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2009 Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ ΣΗΜ. 31/12/ /12/2008 Κ αθ αρ ά Κ έ ρ δ η /(Ζ η µ ι έ ς ) χ ρ ή σ η ς µ ε τ ά απ ό φ ό ρ ο υ ς (α) (16) (31) Λ ο ι π ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α χ ρ ή σ η ς µ ε τ ά απ ό φ ό ρ ο υ ς (β) - - φ ό ρ ο υ ς (α)+(β) (16) (31) Οι ση µ ε ιώ σε ις α π ό τ η σε λ ί δ α 11 έ ω ς κ α ι τ η σε λ ί δ α 26 α π ο τ ε λ ο ύ ν α ν α π ό σπ α στ ο µ έ ρ ο ς τ ω ν Οικ ο ν ο µ ικ ώ ν Κ α τ α στ ά σε ω ν τ η ς Ε τ α ιρ ί α ς. 7

8 ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι ΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Τ ΗΣ 31 ης ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2009 Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ ΣΗΜ. 31/12/ /12/2008 Κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό Λ π έ ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς Α π α ι τ ή ι ς α π ό φ ό ρ ε ι ή µ α τ Τ α µ ε ί κ α ι τ α µ ε ι α κ ι ύ ν α µ α ν ο λ ο κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ οι σµ σε σε ο σοδ ος ο ά σοδ Σύ Σύ ν ο λ ο ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Λ οι π έ ς π ρ οβ λ έ ψ ε ι ς Σύ ν ο λ ο µ α κ ρ ο π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς Πρ οµ η θ ε υ τ έ ς κ α ι λ οι π οί π ι στ ω τ έ ς Σύ ν ο λ ο β ρ α χ υ π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Κ α θ α ρ ή θ έ σ η Μ ε τ ι κ ό κ ε φ α ι Α π ε µ α τ ι κ Α π ε λ έ α τ α ε ι ς ν έ ν ο λ ο Κ α θ α ρ ή ς θ έ σ η ς οχ άλ ο οθ ά οτ σµ ο (2.330) (2.314) Σύ (61) (45) Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν κ α ι Κ α θ α ρ ή ς θ έ σ η ς Οι ση µ ε ιώ σε ις α π ό τ η σε λ ί δ α 11 έ ω ς κ α ι τ η σε λ ί δ α 26 α π ο τ ε λ ο ύ ν α ν α π ό σπ α στ ο µ έ ρ ο ς τ ω ν Οικ ο ν ο µ ικ ώ ν Κ α τ α στ ά σε ω ν τ η ς Ε τ α ιρ ί α ς 8

9 ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ Μ ΕΤ ΑΒ Ο Λ Ω Ν Ι Ι Ω Ν ΚΕΦ ΑΛ ΑΙ Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2009 Κ ά λ α Α π α Μετοχικό εφ ιο οθ εµ τικά Σ υ σ σ ω ρ ευ µ έ ν α Κ έ ρ δ η Σ ύ ν ολ ο Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ Κ α θ α ρ ή Θ έ σ η έ ν α ρ ξ η ς 1/1/ (2.314) (45) Ζ η µ ί ε ς χ ρ ή ση ς 0 0 (16) (16) Κ α θ α ρ ή Θ έ σ η λ ή ξ η ς 31/12/ (2.330) (61) Κ α θ α ρ ή Θ έ σ η έ ν α ρ ξ η ς 1/1/ (2.283) (14) Ζ η µ ί ε ς χ ρ ή ση ς 0 0 (31) (31) Κ α θ α ρ ή Θ έ σ η λ ή ξ η ς 31/12/ (2.314) (45) Οι ση µ ε ιώ σε ις α π ό τ η σε λ ί δ α 11 έ ω ς κ α ι τ η σε λ ί δ α 26 α π ο τ ε λ ο ύ ν α ν α π ό σπ α στ ο µ έ ρ ο ς τ ω ν Οικ ο ν ο µ ικ ώ ν Κ α τ α στ ά σε ω ν τ η ς Ε τ α ιρ ί α ς. 9

10 π ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ Τ ΑΜ ΕΙ ΑΚΩ Ν Ρ Ο Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2009 (Έ µ µ ε σ η µ έ θ ο δ ο ς ) Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 δ σ Ζ η µ π φ ό ν έ µ ε ί π ρ ρ µ έ ς γ ι α λ έ ψ ε ι ς Π λ µ π α µ β λ σ µ ώ ν α λ α ί ν η σ η σ χ ζ µ λ δ σ Μ ε ί ω ύ ξ η α π α ι τ ή ω ν Λειτουργικές ρα τη ριό τη τες ιές ρο ρω (15) (29) Πλ ον / ον οσα ογ : Πρ οβ 8 9 έον / εί ον ροσ ρµ ογές για ετα ολ ές ογα ρια κεφ ου κί ς ή ου ετί ον τα ι ε τις ειτουργικές ρα τη ριό τη τες: ση / (α ση ) σε 0 (1) ε ί ω α ύ ξ η υ π ρ ε ώ ω ν λ η ν τ ρ α π ε ζ ώ ν Κ α τ α β ε β λ η µ έ ν φ ό ρ ε ι σ ρ κ ρ ό ι τ ρ κ έ ς δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς ε ι σ ρ κ ρ ό ε π ε υ τ ι κ έ ς δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς ε ι σ ρ κ ρ ό χ ρ η µ ι κ έ ς δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς ξ η σ η ε ί ω σ η σ τ τ ε ι ά δ ι σ ι µ κ ι σ ο δ ύ ν χ η ς Τ ε ι ά δ ι σ ι µ κ ι σ ο δ ύ ν έ ν η ς χ η ς Τ ε ι ά δ ι σ ι µ κ ι σ ο δ ύ ν λ η ς χ η ς (Μ ση ) / ση οχ σε (π ) 4 26 οι οι (1) (2) Σύνολο οώ ν / (ε οώ ν) απ λε ου γι ασ (α) (4) 3 Σύνολο οώ ν / (ε οώ ν) απ νδ ασ (β) 0 0 Σύνολο οώ ν / (ε οώ ν) απ ατ οδ οτ ασ (γ) 0 0 Καθαρή αύ / (µ ) α αµ ακ αθέ α αι αµ α ρήσ (α) + (β) + (γ) (4) 3 αµ ακ αθέ α αι αµ α αρξ ρήσ 7 4 αµ ακ αθέ α αι αµ α ήξ ρήσ 3 7 Οι σ ηµειώσ εις από τη σ ελ ί δα 11 έ ω ς και τη σ ελ ί δα 26 αποτελ ού ν αναπόσ πασ το µέ ρ ος τω ν Οικονοµικών Κατασ τά σ εω ν της Εταιρ ί ας. 10

11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ Π ΛΗ Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕΣ Η Ανώνυµη Β ιοµηχανική και Εµπορ ική Εταιρ εί α Σ Τ ΑΘ Μ ΟΙ ΑΙ Γ ΑΙ ΟΥ (η Εταιρ ί α) έ χει σ υσ ταθ εί σ την Ελ λ ά δα σ ύ µφ ω να µε τις διατά ξ εις του Κ.Ν. 2190/1920. Η έ δρ α της εί ναι σ τον ήµο Λ υκόβρ υσ ης Αττικής, οδός Σ οφ οκλ ή Β ενιζ έ λ ου και ανήκει σ τον Ό µιλ ο της ΑΓ ΕΤ ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ ο οποί ος εδρ εύ ει σ την Ελ λ ά δα. Η Εταιρ ί α σ υνδέ εται µε τον Ό µιλ ο ΑΓ ΕΤ ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ µέ σ ω της σ υµµετοχής σ το κεφ ά λ αιο της, της µητρ ικής εταιρ ί ας ΑΓ ΕΤ ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ σ ε ποσ οσ τό 99,78%. Οι οικονοµικέ ς κατασ τά σ εις του Οµί λ ου ενοποιού νται από την εταιρ ί α LΑFARGE A.E., η οποί α εδρ εύ ει σ τη Γ αλ λ ί α. Τ ο αντικεί µενο δρ ασ τηρ ιότητας της Εταιρ ί ας εί ναι η εισ αγω γή, εξ αγω γή και µεταφ ορ ά βιοµηχανικών ειδών και οικοδοµικών υλ ικών, η εγκατά σ τασ η και εκµετά λ λ ευσ η σ ταθ µών οικοδοµικών υλ ικών και η εκµετά λ λ ευσ η µέ σ ω ν µεταφ ορ ά ς και ναυτιλ ιακέ ς ερ γασ ί ες. Πρ ος το παρ όν η Εταιρ ί α παρ αµέ νει χω ρ ί ς δρ ασ τηρ ιότητα και δεν απασ χολ εί πρ οσ ω πικό, καθ ώς βρ ί σ κεται σ τη φ ά σ η του ανασ χεδιασ µού τω ν δρ ασ τηρ ιοτήτω ν της σ τα παρ απά νω αντικεί µενα. Οι παρ ού σ ες οικονοµικέ ς κατασ τά σ εις παρ ουσ ιά ζ ονται σ ε χιλ ιά δες Ευρ ώ που εί ναι το νόµισ µα του οικονοµικού περ ιβά λ λ οντος σ το οποί ο δρ ασ τηρ ιοποιεί ται η Εταιρ ί α. 2. ΝΕΑ Π Ρ Ο Τ Υ Π Α, ΙΕΡ Μ Η ΝΕΙΕΣ ΚΑ Ι Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Υ Φ ΙΣΤ Α Μ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο Τ Υ Π Ω Ν Σ υγκεκρ ιµέ να νέ α πρ ότυπα, τρ οποποιήσ εις πρ οτύ πω ν και διερ µηνεί ες έ χουν εκδοθ εί, τα οποί α εί ναι υποχρ εω τικά για λ ογισ τικέ ς περ ιόδους που ξ εκινού ν κατά τη διά ρ κεια της παρ ού σ ας χρ ήσ ης ή µεταγενέ σ τερ α. Η εκτί µησ η της Εταιρ ί ας σ χετικά µε την επί δρ ασ η από την εφ αρ µογή αυτών τω ν νέ ω ν πρ οτύ πω ν, τρ οποποιήσ εω ν και διερ µηνειών παρ ατί θ εται παρ ακά τω. Π ρ ό τυ π α υ π ο χ ρ ε ω τι κ ά γ ι α τη χ ρ ή σ η π ο υ λ ή γ ε ι 31 ε κ ε µ β ρ ί ο υ 2009 Π Χ Π 8 «Κλ ά δ ο ι ρ α σ τηρ ι ο τή τω ν» Τ ο πρ ότυπο αυτό αντικαθ ισ τά το Λ Π 14, σ ύ µφ ω να µε το οποί ο οι τοµεί ς αναγνω ρ ί ζ ονταν και παρ ουσ ιά ζ ονταν µε βά σ η µια ανά λ υσ η απόδοσ ης και κινδύ νου. Σ ύ µφ ω να µε το ΠΧΠ 8 οι τοµεί ς αποτελ ού ν σ υσ τατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξ ετά ζ ονται τακτικά από τον ιευθ ύ νοντα Σ ύ µβουλ ο / ιοικητικό Σ υµβού λ ιο της οικονοµικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker) για την αξ ιολ όγησ η της απόδοσ ης και παρ ουσ ιά ζ ονται σ τις οικονοµικέ ς κατασ τά σ εις µε βά σ η αυτήν τηνεσ ω τερ ική κατηγορ ιοποί ησ η. H τρ οποποί ησ η δεν έ χει επί δρ ασ η σ τις οικονοµικέ ς κατασ τά σ εις της Εταιρ ί ας. ΛΠ 1 (Α να θ ε ω ρ ηµ έ νο ) «Π α ρ ο υ σ ί α σ η τω ν Ο ι κ ο νο µ ι κ ώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν» Τ ο Λ Π 1 έ χει αναθ εω ρ ηθ εί για να αναβαθ µί σ ει τη χρ ησ ιµότητα τω ν πλ ηρ οφ ορ ιών που παρ ουσ ιά ζ ονται σ τις οικονοµικέ ς κατασ τά σ εις. Τ ο αναθ εω ρ ηµέ νο πρ ότυπο δεν επιτρ έ πει την παρ ουσ ί ασ η τω ν σ τοιχεί ω ν εσ όδω ν και εξ όδω ν (που δεν αποτελ ού ν σ υναλ λ αγέ ς µε µετόχους) σ την κατά σ τασ η µεταβολ ών ιδί ω ν κεφ αλ αί ω ν, αλ λ ά απαιτεί αυτέ ς τις σ υναλ λ αγέ ς να παρ ουσ ιά ζ ονται ξ εχω ρ ισ τά από τις σ υναλ λ αγέ ς µε τους µετόχους. Ό λ ες οι σ υναλ λ αγέ ς µε µη µετόχους πρ έ πει να εµφ ανί ζ ονται σ ε µί α κατά σ τασ η απόδοσ ης (performance statement). Οι οικονοµικέ ς οντότητες µπορ ού ν να επιλ έ ξ ουν να παρ ουσ ιά ζ ουν εί τε µί α κατά σ τασ η (κατά σ τασ η σ υνολ ικού εισ οδήµατος) εί τε δύ ο κατασ τά σ εις (κατά σ τασ η αποτελ εσ µά τω ν και κατά σ τασ η σ υνολ ικού εισ οδήµατος). Η Εταιρ ί α έ χει αποφ ασ ί σ ει να παρ ουσ ιά ζ ει δύ ο κατασ τά σ εις. Π Χ Π 7 (Τ ρ ο π ο π ο ί ησ η) «Χ ρ ηµ α το ο ι κ ο νο µ ι κ ά Μ έ σ α : Γνω σ το π ο ι ή σ ε ι ς» Η τρ οποποί ησ η αυτή απαιτεί την παρ οχή πρ όσ θ ετω ν γνω σ τοποιήσ εω ν σ χετικά µε την επιµέ τρ ησ η της εύ λ ογης αξ ί ας, καθ ώς και του κινδύ νου ρ ευσ τότητας. Σ υγκεκρ ιµέ να η τρ οποποί ησ η απαιτεί γνω σ τοποιήσ εις σ χετικά µε την επιµέ τρ ησ η της εύ λ ογης αξ ί ας µέ σ ω µιας ιερ ά ρ χησ ης τρ ιών επιπέ δω ν. Η τρ οποποί ησ η αυτή αφ ορ ά σ ε πρ όσ θ ετες γνω σ τοποιήσ εις και εποµέ νω ς δεν υπά ρ χει επί δρ ασ η σ τα κέ ρ δη ανά µετοχή. 11

12 ω ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ Π ρ ό τυ π α υ π ο χ ρ ε ω τι κ ά γ ι α τη χ ρ ή σ η π ο υ λ ή γ ε ι 31 ε κ ε µ β ρ ί ο υ 2009-Συ νέ χ ε ι α Π Χ Π 2 (Τ ρ ο π ο π ο ί ησ η) «Π α ρ ο χ έ ς π ο υ Εξ α ρ τώ ντα ι α π ό την Α ξ ί α τω ν Μ ε το χ ώ ν» Η τρ οποποί ησ η διευκρ ινί ζ ει τον ορ ισ µό τω ν «πρ οϋ ποθ έ σ εω ν της κατοχύ ρ ω σ ης (vesting conditions)», µε την εισ αγω γή του όρ ου «πρ οϋ ποθ έ σ εις µη κατοχύ ρ ω σ ης (non-vesting conditions)» για όρ ους που δεν αποτελ ού ν όρ ους υπηρ εσ ί ας ή όρ ους απόδοσ ης. Επί σ ης, διευκρ ινί ζ εται ότι όλ ες οι ακυρ ώσ εις εί τε πρ οέ ρ χονται από την ί δια την οντότητα εί τε από τα σ υµβαλ λ όµενα µέ ρ η, πρ έ πει να έ χουν την ί δια λ ογισ τική αντιµετώπισ η. H τρ οποποί ησ η δεν έ χει επί δρ ασ η σ τις οικονοµικέ ς κατασ τά σ εις της Εταιρ ί ας. ΛΠ 23 (Α να θ ε ω ρ ηµ έ νο ) «Κό σ το ς α νε ι σ µ ο ύ» Τ ο πρ ότυπο αντικαθ ισ τά την πρ οηγού µενη έ κδοσ η του Λ Π 23. Η βασ ική διαφ ορ ά σ ε σ χέ σ η µε την πρ οηγού µενη έ κδοσ η αφ ορ ά σ την κατά ρ γησ η της επιλ ογής αναγνώρ ισ ης ω ς εξ όδου του κόσ τους δανεισ µού που σ χετί ζ εται µε περ ιουσ ιακά σ τοιχεί α ενερ γητικού, για τα οποί α απαιτεί ται έ να σ ηµαντικό χρ ονικό διά σ τηµα πρ οκειµέ νου να µπορ έ σ ουν να λ ειτουρ γήσ ουν ή να πω λ ηθ ού ν. Η τρ οποποί ησ η δεν έ χει εφ αρ µογή σ την Εταιρ ί α. ΛΠ 32 (Τ ρ ο π ο π ο ί ησ η) «Χ ρ ηµ α το ο ι κ ο νο µ ι κ ά µ έ σ α : Π α ρ ο υ σ ί α σ η» κ α ι ΛΠ 1 (Τ ρ ο π ο π ο ί ησ η) «Παρ ουσ ί ασ η τω ν οικονοµικών κατασ τά σ εω ν» Η τρ οποποί ησ η σ το Λ Π 32 απαιτεί ορ ισ µέ να χρ ηµατοοικονοµικά µέ σ α διαθ έ σ ιµα από τον κά τοχο («puttable») και υποχρ εώσ εις που πρ οκύ πτουν κατά την ρ ευσ τοποί ησ η, να καταταχθ ού ν ς Ί δια Κεφ ά λ αια εά ν πλ ηρ ού νται σ υγκεκρ ιµέ να κρ ιτήρ ια. Η τρ οποποί ησ η σ το Λ Π 1 απαιτεί γνω σ τοποί ησ η σ υγκεκρ ιµέ νω ν πλ ηρ οφ ορ ιών αναφ ορ ικά µε τα «puttable» µέ σ α που κατατά σ σ ονται ω ς Ί δια Κεφ ά λ αια. Οι τρ οποποιήσ εις δεν έ χουν επί δρ ασ η σ τις οικονοµικέ ς κατασ τά σ εις της Εταιρ ί ας. ΛΠ 39 (Τ ρ ο π ο π ο ί ησ η) «Χ ρ ηµ α το ο ι κ ο νο µ ι κ ά µ έ σ α : Α να γ νώ ρ ι σ η κ α ι Επ ι µ έ τρ ησ η» Η τρ οποποί ησ η αποσ αφ ηνί ζ ει ότι οι οικονοµικέ ς οντότητες δεν πρ έ πει πλ έ ον να χρ ησ ιµοποιού ν λ ογισ τική αντισ τά θ µισ ης για σ υναλ λ αγέ ς µεταξ ύ τω ν τοµέ ω ν σ τις ατοµικέ ς οικονοµικέ ς τους κατασ τά σ εις. Η τρ οποποί ησ η αυτή δεν εφ αρ µόζ εται σ την Εταιρ ί α καθ ώς δεν ακολ ουθ εί λ ογισ τική αντισ τά θ µισ ης σ ύ µφ ω να µε το Λ Π 39. ι ε ρ µ ηνε ί ε ς υ π ο χ ρ ε ω τι κ έ ς γ ι α τη χ ρ ή σ η π ο υ λ ή γ ε ι 31 ε κ ε µ β ρ ί ο υ 2009 Ε Π Χ Π 13 «Π ρ ο γ ρ ά µ µ α τα Π ι σ τό τητα ς Π ε λ α τώ ν» Η διερ µηνεί α διασ αφ ηνί ζ ει τον χειρ ισ µό τω ν εταιρ ειών που χορ ηγού ν κά ποιας µορ φ ής επιβρ ά βευσ η πισ τότητας όπω ς πόντους ή ταξ ιδιω τικά µί λ ια σ ε πελ ά τες που αγορ ά ζ ουν αγαθ ά ή υπηρ εσ ί ες. Η διερ µηνεί α δεν έ χει εφ αρ µογή σ την Εταιρ ί α. Ε Π Χ Π 15 «Συ µ φ ω νί ε ς γ ι α την κ α τα σ κ ε υ ή α κ ί νητης π ε ρ ι ο υ σ ί α ς» Η διερ µηνεί α αναφ έ ρ εται σ τους υφ ισ τά µενους διαφ ορ ετικού ς λ ογισ τικού ς χειρ ισ µού ς για τις πω λ ήσ εις ακί νητης περ ιουσ ί ας. Μ ερ ικέ ς οικονοµικέ ς οντότητες αναγνω ρ ί ζ ουν το έ σ οδο σ ύ µφ ω να µε το Λ Π 18 (δηλ. όταν µεταφ έ ρ ονται οι κί νδυνοι και τα οφ έ λ η κυρ ιότητας της ακί νητης περ ιουσ ί ας) και ά λ λ ες αναγνω ρ ί ζ ουν το έ σ οδο ανά λ ογα µε το σ τά διο ολ οκλ ήρ ω σ ης της ακί νητης περ ιουσ ί ας σ ύ µφ ω να µε το Λ Π 11. Η διερ µηνεί α διασ αφ ηνί ζ ει ποιο πρ ότυπο πρ έ πει να εφ αρ µοσ τεί σ ε κά θ ε περ ί πτω σ η. Η διερ µηνεί α δεν έ χει εφ αρ µογή σ την Εταιρ ί α. Ε Π Χ Π 16 - «Α ντι σ τα θ µ ί σ ε ι ς µ ι α ς κ α θ α ρ ή ς ε π έ νδ υ σ ης σ ε ε κ µ ε τά λ λ ε υ σ η σ το ε ξ ω τε ρ ι κ ό» Η διερ µηνεί α έ χει εφ αρ µογή σ ε µί α οικονοµική οντότητα που αντισ ταθ µί ζ ει τον κί νδυνο ξ έ νου νοµί σ µατος που πρ οκύ πτει από καθ αρ ή επέ νδυσ η της σ ε εκµετά λ λ ευσ η σ το εξ ω τερ ικό και πλ ηρ εί τους όρ ους για λ ογισ τική αντισ τά θ µισ ης σ ύ µφ ω να µε το Λ Π 39. Η διερ µηνεί α παρ έ χει οδηγί ες σ χετικά µε τον τρ όπο µε τον οποί ο µί α οικονοµική οντότητα πρ έ πει να καθ ορ ί σ ει τα ποσ ά που αναταξ ινοµού νται από τα ί δια κεφ ά λ αια σ τα αποτελ έ σ µατα τόσ ο για το µέ σ ο 12

13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ Π ρ ό τυ π α υ π ο χ ρ ε ω τι κ ά γ ι α τη χ ρ ή σ η π ο υ λ ή γ ε ι 31 ε κ ε µ β ρ ί ο υ 2009-Συ νέ χ ε ι α αντισ τά θ µισ ης όσ ο και για το αντισ ταθ µιζ όµενο σ τοιχεί ο.η διερ µηνεί α δεν έ χει εφ αρ µογή σ την Εταιρ ί α. Ε Π Χ Π 18 «Μ ε τα β ι β ά σ ε ι ς π ε ρ ι ο υ σ ι α κ ώ ν σ το ι χ ε ί ω ν α π ό π ε λ ά τε ς» (εφ αρ µόζ εται σ ε µεταβιβά σ εις περ ιουσ ιακών σ τοιχεί ω ν που ελ ήφ θ ησ αν την ή µετά την 1η Ι ουλ ί ου 2009) Η διερ µηνεί α διευκρ ινί ζ ει τις απαιτήσ εις τω ν ΠΧΠ για τις σ υµφ ω νί ες σ τις οποί ες η οικονοµική οντότητα λ αµβά νει από έ ναν πελ ά τη έ να ενσ ώµατο περ ιουσ ιακό σ τοιχεί ο, το οποί ο πρ έ πει σ τη σ υνέ χεια να χρ ησ ιµοποιήσ ει για να παρ έ χει σ τον πελ ά τη τη σ υνεχή πρ όσ βασ η σ ε αγαθ ά ή σ ε υπηρ εσ ί ες. Σ ε ορ ισ µέ νες περ ιπτώσ εις, η οικονοµική οντότητα λ αµβά νει µετρ ητά από έ ναν πελ ά τη που πρ έ πει να χρ ησ ιµοποιηθ ού ν µόνο για την απόκτησ η ή την κατασ κευή του ενσ ώµατου περ ιουσ ιακού σ τοιχεί ου. Η διερ µηνεί α δεν έ χει εφ αρ µογή σ την Εταιρ ί α. Π ρ ό τυ π α υ π ο χ ρ ε ω τι κ ά µ ε τά α π ό τη χ ρ ή σ η 31 ε κ ε µ β ρ ί ο υ 2009 Π Χ Π 3 (Α να θ ε ω ρ ηµ έ νο ) «Συ νε νώ σ ε ι ς Επ ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν» κ α ι ΛΠ 27 (Τ ρ ο π ο π ο ι ηµ έ νο ) «Ενο π ο ι ηµ έ νε ς κ α ι Ιδ ι α ί τε ρ ε ς Ο ι κ ο νο µ ι κ έ ς Κα τα σ τά σ ε ι ς» (εφ αρ µόζ εται για ετήσ ιες λ ογισ τικέ ς περ ιόδους που ξ εκινού ν την ή µετά την 1η Ι ουλ ί ου 2009) Τ ο αναθ εω ρ ηµέ νο ΠΧΠ 3 εισ ά γει µια σ ειρ ά αλ λ αγών σ το λ ογισ τικό χειρ ισ µό σ υνενώσ εω ν επιχειρ ήσ εω ν οι οποί ες θ α επηρ εά σ ουν το ποσ ό της αναγνω ρ ισ θ εί σ ας υπερ αξ ί ας, τα αποτελ έ σ µατα της αναφ ερ όµενης περ ιόδου σ την οποί α πρ αγµατοποιεί ται η απόκτησ η επιχειρ ήσ εω ν και τα µελ λ οντικά αποτελ έ σ µατα. Αυτέ ς οι αλ λ αγέ ς περ ιλ αµβά νουν την εξ οδοποί ησ η δαπανών που σ χετί ζ ονται µε την απόκτησ η και την αναγνώρ ισ η µεταγενέ σ τερ ω ν µεταβολ ών σ την εύ λ ογη αξ ί α του ενδεχόµενου τιµήµατος ( contingent consideration ) σ τα αποτελ έ σ µατα. Τ ο τρ οποποιηµέ νο Λ Π 27 απαιτεί σ υναλ λ αγέ ς που οδηγού ν σ ε αλ λ αγέ ς ποσ οσ τών σ υµµετοχής σ ε θ υγατρ ική να καταχω ρ ού νται σ την καθ αρ ή θ έ σ η. Επιπλ έ ον, το τρ οποποιηµέ νο πρ ότυπο µεταβά λ λ ει το λ ογισ τικό χειρ ισ µό για τις ζ ηµί ες που πρ αγµατοποιού νται από θ υγατρ ική εταιρ εί α καθ ώς και της απώλ ειας του ελ έ γχου θ υγατρ ικής. Ό λ ες οι αλ λ αγέ ς τω ν ανω τέ ρ ω πρ οτύ πω ν θ α εφ αρ µοσ τού ν µελ λ οντικά και θ α επηρ εά σ ουν µελ λ οντικέ ς αποκτήσ εις και σ υναλ λ αγέ ς µε µετόχους µειοψ ηφ ί ας. Η Εταιρ ί α θ α εφ αρ µόσ ει αυτέ ς τις αλ λ αγέ ς από την ηµέ ρ α που τί θ ενται σ ε εφ αρ µογή. Π Χ Π 9 «Χ ρ ηµ α το ο ι κ ο νο µ ι κ ά µ έ σ α» (εφ αρ µόζ εται σ τις ετήσ ιες λ ογισ τικέ ς περ ιόδους που ξ εκινού ν την ή µετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013) Τ ο ΠΧΠ 9 αποτελ εί το πρ ώτο µέ ρ ος της πρ ώτης φ ά σ ης σ το έ ρ γο του Σ Λ Π (Σ υµβού λ ιο ιεθ νών Λ ογισ τικών Πρ οτύ πω ν) για την αντικατά σ τασ η του Λ Π 39. Τ ο Σ Λ Π σ κοπεύ ει να επεκτεί νει το ΠΧΠ 9 κατά τη διά ρ κεια του 2010 έ τσ ι ώσ τε να πρ οσ τεθ ού ν νέ ες απαιτήσ εις για την ταξ ινόµησ η και την επιµέ τρ ησ η τω ν χρ ηµατοοικονοµικών υποχρ εώσ εω ν, την αποαναγνώρ ισ η τω ν χρ ηµατοοικονοµικών µέ σ ω ν, την αποµεί ω σ η της αξ ί ας, και τη λ ογισ τική αντισ τά θ µισ ης. Σ ύ µφ ω να µε το ΠΧΠ 9, όλ α τα χρ ηµατοοικονοµικά περ ιουσ ιακά σ τοιχεί α επιµετρ ώνται αρ χικά σ την εύ λ ογη αξ ί α τους σ υν, σ την περ ί πτω σ η ενός χρ ηµατοοικονοµικού περ ιουσ ιακού σ τοιχεί ου που δεν εί ναι σ την εύ λ ογη αξ ί α µέ σ ω τω ν αποτελ εσ µά τω ν, σ υγκεκρ ιµέ να κόσ τη σ υναλ λ αγών. Η µεταγενέ σ τερ η επιµέ τρ ησ η τω ν χρ ηµατοοικονοµικών περ ιουσ ιακών σ τοιχεί ω ν γί νεται εί τε σ το αποσ βεσ µέ νο κόσ τος εί τε σ την εύ λ ογη αξ ί α και εξ αρ τά ται από το επιχειρ ηµατικό µοντέ λ ο της οικονοµικής οντότητας σ χετικά µε τη διαχεί ρ ισ η τω ν χρ ηµατοοικονοµικών περ ιουσ ιακών σ τοιχεί ω ν και τω ν σ υµβατικών ταµειακών ρ οών του χρ ηµατοοικονοµικού περ ιουσ ιακού σ τοιχεί ου. Τ ο ΠΧΠ 9 απαγορ εύ ει επαναταξ ινοµήσ εις, εκτός από σ πά νιες περ ιπτώσ εις που το επιχειρ ηµατικό µοντέ λ ο της οικονοµικής οντότητας αλ λ ά ξ ει, και σ την πρ οκειµέ νη περ ί πτω σ η η οικονοµική οντότητα απαιτεί ται να επαναταξ ινοµήσ ει µελ λ οντικά τα επηρ εαζ όµενα χρ ηµατοοικονοµικά περ ιουσ ιακά σ τοιχεί α. Σ ύ µφ ω να µε τις αρ χέ ς του ΠΧΠ 9, όλ ες οι επενδύ σ εις σ ε σ υµµετοχικού ς τί τλ ους πρ έ πει να επιµετρ ώνται σ ε εύ λ ογη αξ ί α. Εντού τοις, η διοί κησ η έ χει την επιλ ογή να παρ ουσ ιά ζ ει σ τη κατά σ τασ η σ υνολ ικού 13

14 π ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ Π ρ ό τυ π α υ π ο χ ρ ε ω τι κ ά µ ε τά α π ό τη χ ρ ή σ η 31 ε κ ε µ β ρ ί ο υ 2009 Συ νέ χ ε ι α εισ οδήµατος τα πρ αγµατοποιηθ έ ντα και µη πρ αγµατοποιηθ έ ντα κέ ρ δη και ζ ηµιέ ς εύ λ ογης αξ ί ας σ υµµετοχικών τί τλ ω ν που δεν κατέ χονται πρ ος εµπορ ική εκµετά λ λ ευσ η. Αυτός ο πρ οσ διορ ισ µός γί νεται κατά την αρ χική αναγνώρ ισ η για κά θ ε έ να χρ ηµατοοικονοµικό µέ σ ο ξ εχω ρ ισ τά και δεν µπορ εί να αλ λ ά ξ ει. Τ α κέ ρ δη και οι ζ ηµιέ ς εύ λ ογης αξ ί ας δεν µεταφ έ ρ ονται σ τα αποτελ έ σ µατα µεταγενέ σ τερ α, ενώ τα έ σ οδα από µερ ί σ µατα θ α σ υνεχί σ ουν να αναγνω ρ ί ζ ονται σ τα αποτελ έ σ µατα. Τ ο ΠΧΠ 9 καταρ γεί την εξ αί ρ εσ η της επιµέ τρ ησ ης σ ε κόσ τος για τις µη εισ ηγµέ νες µετοχέ ς και τα παρ ά γω γα σ ε µη εισ ηγµέ νες µετοχέ ς, αλ λ ά παρ έ χει καθ οδήγησ η για το πότε το κόσ τος µπορ εί να εί ναι αντιπρ οσ ω πευτική εκτί µησ η της εύ λ ογης αξ ί ας. Η Εταιρ ί α βρ ί σ κεται σ τη διαδικασ ί α εκτί µησ ης της επί δρ ασ ης του ΠΧΠ 9 σ τις οικονοµικέ ς του κατασ τά σ εις. Τ ο ΠΧΠ 9 δεν έ χει υιοθ ετηθ εί από την Ευρ ω παϊ κή Έ νω σ η. Π Χ Π 1 (Τ ρ ο π ο π ο ί ησ η) «Π ρ ώ τη ε φ α ρ µ ο γ ή τω ν δ ι ε θ νώ ν π ρ ο τύ π ω ν χ ρ ηµ α το ο ι κ ο νο µ ι κ ή ς λ ηρ ο φ ό ρ ησ ης» (εφ αρ µόζ εται για ετήσ ιες λ ογισ τικέ ς περ ιόδους που ξ εκινού ν την ή µετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2010) Η παρ ού σ α τρ οποποί ησ η παρ έ χει επιπρ όσ θ ετες επεξ ηγήσ εις για τις εταιρ εί ες που εφ αρ µόζ ουν για πρ ώτη φ ορ ά τα ΠΧΠ αναφ ορ ικά µε την χρ ήσ η του τεκµαιρ όµενου κόσ τους σ τα περ ιουσ ιακά σ τοιχεί α πετρ ελ αί ου και αερ ί ου, τον καθ ορ ισ µό για το κατά πόσ ο κά ποια σ υµφ ω νί α εµπερ ιέ χει µί σ θ ω σ η και τις υποχρ εώσ εις παρ οπλ ισ µού οι οποί ες περ ιλ αµβά νονται σ το κόσ τος τω ν ενσ ώµατω ν παγί ω ν. Η σ υγκεκρ ιµέ νη τρ οποποί ησ η δεν θ α έ χει επί δρ ασ η σ τις οικονοµικέ ς κατασ τά σ εις της Εταιρ ί ας καθ ώς η Εταιρ ί α έ χει ήδη µεταβεί σ τα ΠΧΠ. Η τρ οποποί ησ η αυτή δεν έ χει ακόµη υιοθ ετηθ εί από την Ευρ ω παϊ κή Έ νω σ η. Π Χ Π 2 (Τ ρ ο π ο π ο ί ησ η) «Π α ρ ο χ έ ς π ο υ Εξ α ρ τώ ντα ι α π ό την Α ξ ί α τω ν Μ ε το χ ώ ν» (εφ αρ µόζ εται για ετήσ ιες λ ογισ τικέ ς περ ιόδους που ξ εκινού ν την ή µετά την 1 Ι ανουαρ ί ου 2010) Σ κοπός της τρ οποποί ησ ης εί ναι να αποσ αφ ηνί σ ει το πεδί ο εφ αρ µογής του ΠΧΠ 2 και το λ ογισ τικό χειρ ισ µό για τις αµοιβέ ς που εξ αρ τώνται από την αξ ί α της µετοχής και διακανονί ζ ονται τοις µετρ ητοί ς σ τις ενοποιηµέ νες ή ατοµικέ ς οικονοµικέ ς κατασ τά σ εις της οικονοµικής οντότητας που λ αµβά νει αγαθ ά ή υπηρ εσ ί ες, όταν η οικονοµική οντότητα δεν έ χει καµί α υποχρ έ ω σ η να εξ οφ λ ήσ ει τις αµοιβέ ς που εξ αρ τώνται από την αξ ί α τω ν µετοχών. Η τρ οποποί ησ η αυτή δεν αναµέ νεται να επηρ εά σ ει τις οικονοµικέ ς κατασ τά σ εις της Εταιρ ί ας. Η τρ οποποί ησ η αυτή δεν έ χει ακόµη υιοθ ετηθ εί από την Ευρ ω παϊ κή Έ νω σ η. ΛΠ 24 (Τ ρ ο π ο π ο ί ησ η) «Γνω σ το π ο ι ή σ ε ι ς σ υ νδ ε δ ε µ έ νω ν µ ε ρ ώ ν» (εφ αρ µόζ εται για ετήσ ιες λ ογισ τικέ ς περ ιόδους που ξ εκινού ν την ή µετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2011) Η παρ ού σ α τρ οποποί ησ η επιχειρ εί να µειώσ ει τις γνω σ τοποιήσ εις τω ν σ υναλ λ αγών ανά µεσ α σ ε σ υνδεδεµέ να µέ ρ η δηµοσ ί ου (government-related entities) και να αποσ αφ ηνί σ ει την έ ννοια του σ υνδεδεµέ νου µέ ρ ους. Σ υγκεκρ ιµέ να, καταρ γεί ται η υποχρ έ ω σ η τω ν σ υνδεδεµέ νω ν µερ ών δηµοσ ί ου να γνω σ τοποιήσ ουν τις λ επτοµέ ρ ειες όλ ω ν τω ν σ υναλ λ αγών µε το δηµόσ ιο και µε ά λ λ α σ υνδεδεµέ να µέ ρ η δηµοσ ί ου, αποσ αφ ηνί ζ ει και απλ οποιεί τον ορ ισ µό του σ υνδεδεµέ νου µέ ρ ους και επιβά λ λ ει την γνω σ τοποί ησ η όχι µόνο τω ν σ χέ σ εω ν, τω ν σ υναλ λ αγών και τω ν υπολ οί πω ν ανά µεσ α σ τα σ υνδεδεµέ να µέ ρ η αλ λ ά και τω ν δεσ µεύ σ εω ν τόσ ο σ τις ατοµικέ ς όσ ο και σ τις ενοποιηµέ νες οικονοµικέ ς κατασ τά σ εις. H τρ οποποί ησ η δεν έ χει επί δρ ασ η σ τις οικονοµικέ ς κατασ τά σ εις της Εταιρ ί ας. Η τρ οποποί ησ η αυτή δεν έ χει ακόµη υιοθ ετηθ εί από την Ευρ ω παϊ κή Έ νω σ η. ΛΠ 32 (Τ ρ ο π ο π ο ί ησ η) «Χ ρ ηµ α το ο ι κ ο νο µ ι κ ά µ έ σ α : Π α ρ ο υ σ ί α σ η» (εφ αρ µόζ εται για ετήσ ιες λ ογισ τικέ ς περ ιόδους που ξ εκινού ν την ή µετά την 1η Φ εβρ ουαρ ί ου 2010) Η παρ ού σ α τρ οποποί ησ η παρ έ χει επεξ ηγήσ εις σ χετικά µε τον τρ όπο µε τον οποί ο ορ ισ µέ να δικαιώµατα πρ έ πει να ταξ ινοµηθ ού ν. Σ υγκεκρ ιµέ να, δικαιώµατα, δικαιώµατα πρ οαί ρ εσ ης ή δικαιώµατα αγορ ά ς µετοχής για την απόκτησ η σ υγκεκρ ιµέ νου αρ ιθ µού ιδί ω ν σ υµµετοχικών τί τλ ω ν της οικονοµικής οντότητας για έ να σ υγκεκρ ιµέ νο ποσ ό οποιουδήποτε νοµί σ µατος 14

15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ Π ρ ό τυ π α υ π ο χ ρ ε ω τι κ ά µ ε τά α π ό τη χ ρ ή σ η 31 ε κ ε µ β ρ ί ο υ 2009 Συ νέ χ ε ι α αποτελ ού ν σ υµµετοχικού ς τί τλ ους εά ν η οικονοµική οντότητα πρ οσ φ έ ρ ει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα πρ οαί ρ εσ ης ή δικαιώµατα αγορ ά ς µετοχής αναλ ογικά σ ε όλ ους τους υφ ισ τά µενους µετόχους της ί διας κατηγορ ί ας τω ν ιδί ω ν, µη παρ αγώγω ν, σ υµµετοχικών τί τλ ω ν. H τρ οποποί ησ η δεν έ χει επί δρ ασ η σ τις οικονοµικέ ς κατασ τά σ εις της Εταιρ ί ας. ΛΠ 39 (Τ ρ ο π ο π ο ί ησ η) «Χ ρ ηµ α το ο ι κ ο νο µ ι κ ά µ έ σ α : Α να γ νώ ρ ι σ η κ α ι Επ ι µ έ τρ ησ η» (εφ αρ µόζ εται για ετήσ ιες λ ογισ τικέ ς περ ιόδους που ξ εκινού ν την ή µετά την 1η Ι ουλ ί ου 2009) Η παρ ού σ α τρ οποποί ησ η αποσ αφ ηνί ζ ει τον τρ όπο µε τον οποί ο θ α έ πρ επε να εφ αρ µόζ ονται, σ ε σ υγκεκρ ιµέ νες περ ιπτώσ εις, οι αρ χέ ς που καθ ορ ί ζ ουν κατά πόσ ο έ νας αντισ ταθ µιζ όµενος κί νδυνος ή τµήµα τω ν ταµειακών ρ οών εµπί πτει σ το πεδί ο εφ αρ µογής της λ ογισ τικής αντισ τά θ µισ ης. Η τρ οποποί ησ η αυτή δεν εφ αρ µόζ εται σ την Εταιρ ί α, καθ ώς δεν ακολ ουθ εί λ ογισ τική αντισ τά θ µισ ης σ ύ µφ ω να µε το Λ Π 39. ι ε ρ µ ηνε ί ε ς υ π ο χ ρ ε ω τι κ έ ς µ ε τά α π ό τη χ ρ ή σ η 31 ε κ ε µ β ρ ί ο υ 2009 Ε Π Χ Π 12 - «Συ µ φ ω νί ε ς Π α ρ α χ ώ ρ ησ ης» (σ ύ µφ ω να µε την υιοθ έ τησ η από την ΕΕ, εφ αρ µόζ εται για τις περ ιόδους που ξ εκινού ν την 30 Μ αρ τί ου 2009) Η διερ µηνεί α αναφ έ ρ εται σ τις εταιρ εί ες που σ υµµετέ χουν σ ε σ υµφ ω νί ες παρ αχώρ ησ ης. Η διερ µηνεί α αυτή δεν έ χει εφ αρ µογή σ την Εταιρ ί α. Ε Π Χ Π 17 «ι α νο µ ή µ η χ ρ ηµ α τι κ ώ ν π ε ρ ι ο υ σ ι α κ ώ ν σ το ι χ ε ί ω ν σ το υ ς µ ε τό χ ο υ ς» (εφ αρ µόζ εται για ετήσ ιες λ ογισ τικέ ς περ ιόδους που ξ εκινού ν την ή µετά την 1η Ι ουλ ί ου 2009) Η διερ µηνεί α παρ έ χει καθ οδήγησ η σ τον λ ογισ τικό χειρ ισ µό τω ν ακόλ ουθ ω ν µη αµοιβαί ω ν (nonreciprocal) διανοµών σ τοιχεί ω ν ενερ γητικού από την οικονοµική οντότητα σ τους µετόχους που ενερ γού ν υπό την ιδιότητά τους ω ς µέ τοχοι : α) διανοµέ ς µη χρ ηµατικών σ τοιχεί ω ν ενερ γητικού και β) διανοµέ ς που δί νουν σ τους µετόχους την επιλ ογή απολ αβής εί τε µη χρ ηµατικών σ τοιχεί ω ν ενερ γητικού εί τε µετρ ητών. Η διερ µηνεί α αυτή δεν έ χει εφ αρ µογή σ την Εταιρ ί α. Ε Π Χ Π 19 «ι α γ ρ α φ ή Χ ρ ηµ α το ο ι κ ο νο µ ι κ ώ ν Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν µ ε σ υ µ µ ε το χ ι κ ο ύ ς τί τλ ο υ ς» (εφ αρ µόζ εται για ετήσ ιες λ ογισ τικέ ς περ ιόδους που ξ εκινού ν την ή µετά την 1 Ι ουλ ί ου 2010) Η ιερ µηνεί α 19 αναφ έ ρ εται σ το λ ογισ τικό χειρ ισ µό από την οικονοµική οντότητα που εκδί δει σ υµµετοχικού ς τί τλ ους σ ε έ ναν πισ τω τή, πρ οκειµέ νου να διακανονισ τεί, ολ όκλ ηρ η ή εν µέ ρ ει, µια χρ ηµατοοικονοµική υποχρ έ ω σ η. Η διερ µηνεί α αυτή δεν έ χει εφ αρ µογή σ την Εταιρ ί α. Η τρ οποποί ησ η αυτή δεν έ χει ακόµη υιοθ ετηθ εί από την Ευρ ω παϊ κή Έ νω σ η. Ε Π Χ Π 14 (Τ ρ ο π ο π ο ί ησ η) «Ό ρ ι α Π ε ρ ι ο υ σ ι α κ ώ ν Στο ι χ ε ί ω ν Κα θ ο ρ ι σ µ έ νω ν Π α ρ ο χ ώ ν, Ελ ά χ ι σ το Α π α ι το ύ µ ε νο Σχ ηµ α τι σ µ έ νο κ ε φ ά λ α ι ο κ α ι η α λ λ ηλ ε π ί δ ρ α σ ή το υ ς» (εφ αρ µόζ εται για τις ετήσ ιες λ ογισ τικέ ς περ ιόδους που ξ εκινού ν την ή µετά την 1 Ι ανουαρ ί ου 2011) Οι τρ οποποιήσ εις εφ αρ µόζ ονται σ ε περ ιορ ισ µέ νες περ ιπτώσ εις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σ ε ελ ά χισ το απαιτού µενο σ χηµατισ µέ νο κεφ ά λ αιο και πρ οβαί νει σ ε πρ όω ρ η καταβολ ή τω ν εισ φ ορ ών για κά λ υψ η αυτών τω ν απαιτήσ εω ν. Οι τρ οποποιήσ εις αυτέ ς επιτρ έ πουν σ ε µί α τέ τοια οικονοµική οντότητα να αντιµετω πί σ ει το όφ ελ ος από µια τέ τοια πρ όω ρ η πλ ηρ ω µή ω ς περ ιουσ ιακό σ τοιχεί ο. Η διερ µηνεί α δεν έ χει εφ αρ µογή σ την Εταιρ ί α. Η τρ οποποί ησ η αυτή δεν έ χει ακόµη υιοθ ετηθ εί από την Ευρ ω παϊ κή Έ νω σ η. Τ ρ ο π ο π ο ι ή σ ε ι ς σ ε π ρ ό τυ π α π ο υ α π ο τε λ ο ύ ν έ να τµ ή µ α το υ π ρ ο γ ρ ά µ µ α το ς ε τή σ ι ω ν β ε λ τι ώ σ ε ω ν το υ Σ ΛΠ (Συ µ β ο ύ λ ι ο ι ε θ νώ ν Λο γ ι σ τι κ ώ ν Π ρ ο τύ π ω ν) Οι παρ ακά τω τρ οποποιήσ εις περ ιγρ ά φ ουν τις σ ηµαντικότερ ες αλ λ αγέ ς που υπεισ έ ρ χονται σ τα ΠΧΠ ω ς επακόλ ουθ ο τω ν αποτελ εσ µά τω ν του ετήσ ιου πρ ογρ ά µµατος βελ τιώσ εω ν του Σ Λ Π που δηµοσ ιεύ τηκε τον Ι ού λ ιο Οι τρ οποποιήσ εις αυτέ ς δεν έ χουν ακόµη υιοθ ετηθ εί από την Ευρ ω παϊ κή Έ νω σ η. Οι παρ ακά τω τρ οποποιήσ εις, εφ όσ ον δεν ορ ί ζ εται διαφ ορ ετικά, ισ χύ ουν για τις ετήσ ιες λ ογισ τικέ ς περ ιόδους που ξ εκινού ν την ή µετά την 1η Ι ανουαρ ί ου Επί σ ης, 15

16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ι ε ρ µ ηνε ί ε ς υ π ο χ ρ ε ω τι κ έ ς µ ε τά α π ό τη χ ρ ή σ η 31 ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συ νέ χ ε ι α εφ όσ ον δεν αναφ έ ρ εται διαφ ορ ετικά, οι τρ οποποιήσ εις αυτέ ς δεν αναµέ νεται να έ χουν σ ηµαντική επί πτω σ η σ τις οικονοµικέ ς κατασ τά σ εις της Εταιρ ί ας. Π Χ Π 2 «Π α ρ ο χ έ ς π ο υ Εξ α ρ τώ ντα ι α π ό την Α ξ ί α τω ν Μ ε το χ ώ ν» (εφ αρ µόζ εται για ετήσ ιες λ ογισ τικέ ς περ ιόδους που ξ εκινού ν την ή µετά την 1 Ι ουλ ί ου 2009) Η τρ οποποί ησ η επιβεβαιώνει ότι οι εισ φ ορ έ ς µιας επιχεί ρ ησ ης για τη σ ύ σ τασ η µί ας κοινοπρ αξ ί ας και οι σ υναλ λ αγέ ς κοινού ελ έ γχου εξ αιρ ού νται από το πεδί ο εφ αρ µογής του ΠΧΠ 2. Π Χ Π 5 «Mη Κυ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ντα Π ε ρ ι ο υ σ ι α κ ά Στο ι χ ε ί α π ο υ Κα τέ χ ο ντα ι π ρ ο ς Π ώ λ ησ η κ α ι ι α κ ο π ε ί σ ε ς ρ α σ τηρ ι ό τητε ς» Η τρ οποποί ησ η αποσ αφ ηνί ζ ει γνω σ τοποιήσ εις που απαιτού νται όσ ον αφ ορ ά τα µη κυκλ οφ ορ ού ντα περ ιουσ ιακά σ τοιχεί α που κατατά σ σ ονται ω ς κατεχόµενα πρ ος πώλ ησ η ή τις διακοπεί σ ες δρ ασ τηρ ιότητες. Π Χ Π 8 «Κλ ά δ ο ι ρ α σ τηρ ι ο τή τω ν» Η τρ οποποί ησ η παρ έ χει διευκρ ινί σ εις όσ ον αφ ορ ά την γνω σ τοποί ησ η πλ ηρ οφ ορ ιών σ χετικά µε τα περ ιουσ ιακά σ τοιχεί α του τοµέ α. α ρ ο υ σ ί α σ Ο ι κ ο µ ι κ ώ σ σ ε ω έ σ έ ω σ έ σ ω έ σ σ ω σ ΛΠ 1 «Π η τω ν νο ν Κα τα τά ν» Η τρ οποποί ησ η παρ χει διευκρ ινί εις ότι ο πιθ ανός διακανονισ µός µιας υποχρ ης µε την κδοσ η υµµετοχικών τί τλ ν δεν χει χέ η µε την κατά ταξ ή της ς κυκλ οφ ορ ού ν ή µη κυκλ οφ ορ ού ν τοιχεί ο. ΛΠ 7 «Κα τα σ τά σ ε ι ς Τ α µ ε ι α κ ώ ν Ρ ο ώ ν» Η τρ οποποί ησ η απαιτεί ότι µόνο οι δαπά νες που καταλ ήγουν σ ε έ να αναγνω ρ ισ µέ νο περ ιουσ ιακό σ τοιχεί ο σ την κατά σ τασ η της οικονοµικής θ έ σ ης µπορ ού ν να κατατά σ σ ονται ω ς επενδυτικέ ς δρ ασ τηρ ιότητες. ΛΠ 17 «Μ ι σ θ ώ σ ε ι ς» Η τρ οποποί ησ η παρ έ χει διευκρ ινί σ εις ω ς πρ ος την κατά ταξ η τω ν µισ θ ώσ εω ν γηπέ δω ν και κτιρ ί ω ν ω ς χρ ηµατοδοτικέ ς ή λ ειτουρ γικέ ς µισ θ ώσ εις. ΛΠ 18 «Έ σ ο δ α» Η τρ οποποί ησ η παρ έ χει πρ όσ θ ετη καθ οδήγησ η σ χετικά µε τον καθ ορ ισ µό ω οικονοµική οντότητα ενερ γεί ω ς πρ ακτορ ευόµενος/εντολ έ ας ή πρ ά κτορ ας. ς πρ ος το αν η ΛΠ 36 «Α π ο µ ε ί ω σ η Α ξ ί α ς Π ε ρ ι ο υ σ ι α κ ώ ν Στο ι χ ε ί ω ν» Η τρ οποποί ησ η διευκρ ινί ζ ει ότι η µεγαλ ύ τερ η µονά δα δηµιουρ γί ας ταµειακών ρ οών σ την οποί α πρ έ πει να επιµερ ισ τεί η υπερ αξ ί α για τους σ κοπού ς του ελ έ γχου αποµεί ω σ ης εί ναι έ νας λ ειτουρ γικός τοµέ ας όπω ς ορ ί ζ εται από την παρ ά γρ αφ ο 5 του ΠΧΠ 8 (δηλ αδή πρ ιν από τη σ υγκέ ντρ ω σ η/ά θ ρ οισ η τω ν τοµέ ω ν). ΛΠ 38 «Ά ϋ λ α Π ε ρ ι ο υ σ ι α κ ά Στο ι χ ε ί α»(εφ αρ µόζ εται για ετήσ ιες λ ογισ τικέ ς περ ιόδους που ξ εκινού ν την ή µετά την 1 Ι ουλ ί ου 2009) Οι τρ οποποιήσ εις διευκρ ινί ζ ουν (α) τις απαιτήσ εις σ ύ µφ ω να µε το ΠΧΠ 3 (αναθ εω ρ ηµέ νο) όσ ον αφ ορ ά το λ ογισ τικό χειρ ισ µό τω ν ά ϋ λ ω ν περ ιουσ ιακών σ τοιχεί ω ν που αποκτήθ ηκαν σ ε µί α σ υνέ νω σ η επιχειρ ήσ εω ν και (β) την περ ιγρ αφ ή τω ν µεθ όδω ν αποτί µησ ης που χρ ησ ιµοποιού νται ευρ έ ω ς από τις οικονοµικέ ς οντότητες κατά την επιµέ τρ ησ η της εύ λ ογης αξ ί ας 16

17 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ι ε ρ µ ηνε ί ε ς υ π ο χ ρ ε ω τι κ έ ς µ ε τά α π ό τη χ ρ ή σ η 31 ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συ νέ χ ε ι α τω ν ά ϋ λ ω ν περ ιουσ ιακών σ τοιχεί ω ν που αποκτήθ ηκαν σ ε µί α σ υνέ νω σ η επιχειρ ήσ εω ν και δεν διαπρ αγµατεύ ονται σ ε ενερ γέ ς αγορ έ ς. ΛΠ 39 «Χ ρ ηµ α το ο ι κ ο νο µ ι κ ά Μ έ σ α : Α να γ νώ ρ ι σ η κ α ι Επ ι µ έ τρ ησ η» Οι τρ οποποιήσ εις αφ ορ ού ν (α) διευκρ ινί σ εις σ χετικά µε την αντιµετώπισ η τω ν κυρ ώσ εω ν/πρ οσ τί µω ν από πρ οπλ ηρ ω µή δανεί ω ν ω ς παρ ά γω γα σ τενά σ υνδεδεµέ να µε το κύ ρ ιο σ υµβόλ αιο, (β) το πεδί ο απαλ λ αγής για τις σ υµβά σ εις σ υνέ νω σ ης επιχειρ ήσ εω ν και (γ) διευκρ ινί σ εις ότι τα κέ ρ δη ή ζ ηµιέ ς από αντισ τά θ µισ η ταµειακών ρ οών µιας πρ οσ δοκώµενης σ υναλ λ αγής πρ έ πει να επαναταξ ινοµηθ ού ν από τα ί δια κεφ ά λ αια σ τα αποτελ έ σ µατα σ την περ ί οδο κατά την οποί α η αντισ ταθ µιζ όµενη πρ οσ δοκώµενη ταµειακή ρ οή επηρ εά ζ ει τα αποτελ έ σ µατα. Ε Π Χ Π 9 «Επ α νε κ τί µ ησ η τω ν Ενσ ω µ α τω µ έ νω ν Π α ρ α γ ώ γ ω ν» (εφ αρ µόζ εται για ετήσ ιες λ ογισ τικέ ς περ ιόδους που ξ εκινού ν την ή µετά την 1 Ι ουλ ί ου 2009) Η τρ οποποί ησ η διευκρ ινί ζ ει ότι η Ε ΠΧΠ 9 δεν ισ χύ ει σ ε πιθ ανή επανεκτί µησ η, κατά την ηµερ οµηνί α της απόκτησ ης, τω ν ενσ ω µατω µέ νω ν παρ αγώγω ν σ ε σ υµβόλ αια που αποκτήθ ηκαν σ ε µί α σ υνέ νω σ η επιχειρ ήσ εω ν που αφ ορ ά οικονοµικέ ς οντότητες που τελ ού ν υπό κοινό έ λ εγχο. Ε Π Χ Π 16 «Α ντι σ τα θ µ ί σ ε ι ς µ ι α ς Κα θ α ρ ή ς Επ έ νδ υ σ ης σ ε Εκ µ ε τά λ λ ε υ σ η σ το Εξ ω τε ρ ι κ ό» (εφ αρ µόζ εται για ετήσ ιες λ ογισ τικέ ς περ ιόδους που ξ εκινού ν την ή µετά την 1 Ι ουλ ί ου 2009) Η τρ οποποί ησ η αναφ έ ρ ει ότι, σ ε αντισ τά θ µισ η µιας καθ αρ ής επέ νδυσ ης σ ε εκµετά λ λ ευσ η σ το εξ ω τερ ικό, κατά λ λ ηλ α µέ σ α αντισ τά θ µισ ης µπορ εί να κατέ χονται από οποιαδήποτε οικονοµική οντότητα εντός της Εταιρ ί ας, σ υµπερ ιλ αµβανοµέ νης της ιδί ας εκµετά λ λ ευσ ης σ το εξ ω τερ ικό, εφ όσ ον πλ ηρ ού νται ορ ισ µέ νες πρ οϋ ποθ έ σ εις. 3. Π ΕΡ ΙΛΗ Ψ Η Τ Ω Ν ΣΗ Μ Α ΝΤ ΙΚΟ Τ ΕΡ Ω Ν ΛΟ ΓΙΣΤ ΙΚΩ Ν Α Ρ Χ Ω Ν ή λ ω σ η Συ µ µ ό ρ φ ω σ ης Οι οικονοµικέ ς κατασ τά σ εις έ χουν καταρ τισ τεί σ ύ µφ ω να µε τα ιεθ νή Πρ ότυπα Χρ ηµατοοικονοµικής Πλ ηρ οφ όρ ησ ης.π.χ.π (International Financial Reporting Standards) που έ χουν εκδοθ εί από το Σ υµβού λ ιο τω ν ιεθ νών Λ ογισ τικών Πρ οτύ πω ν (International Accounting Standards Board IASB ) καθ ώς και τις σ χετικέ ς διερ µηνεί ες που έ χει εκδώσ ει η Επιτρ οπή ιερ µηνειών ιεθ νών Πρ οτύ πω ν Χρ ηµατοοικονοµικής Πλ ηρ οφ όρ ησ ης (International Financial Reporting Interpretations Committee IFRIC ), τα οποί α εί ναι σ χετικά µε τις δρ ασ τηρ ιότητες της Εταιρ ί ας και ισ χύ ουν κατά την ηµερ οµηνί α κατά ρ τισ ης τω ν οικονοµικών κατασ τά σ εω ν όπω ς έ χουν υιοθ ετηθ εί από την Επιτρ οπή της Ευρ ω παϊ κής Έ νω σ ης. Β ά σ η Σύ ντα ξ ης Οι οικονοµικέ ς κατασ τά σ εις έ χουν καταρ τισ τεί σ ύ µφ ω κόσ τους. να µε την αρ χή του ισ τορ ικού ή τεκµαρ τού Οι βασ ικέ ς λ ογισ τικέ ς αρ χέ ς που ακολ ουθ ήθ ηκαν παρ αµέ νουν αµετά βλ ητες σ ε σ χέ σ η µε τις ετήσ ιες οικονοµικέ ς κατασ τά σ εις της Εταιρ εί ας σ τις 31 εκεµβρ ί ου Οι βασ ικέ ς λ ογισ τικέ ς αρ χέ ς που ακολ ουθ ήθ ηκαν εί ναι οι παρ ακά τω : Συ νέ χ ι σ η τω ν δ ρ α σ τηρ ι ο τή τω ν της Ετα ι ρ ί α ς Οι οικονοµικέ ς κατασ τά σ εις έ χουν καταρ τισ τεί µε την πρ οϋ πόθ εσ η της σ υνέ χισ ης τω ν 17

18 Φ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ 3.Π ΕΡ ΙΛΗ Ψ Η Τ Ω Ν ΣΗ Μ Α ΝΤ ΙΚΟ Τ ΕΡ Ω Ν ΛΟ ΓΙΣΤ ΙΚΩ Ν Α Ρ Χ Ω Ν Συ νέ χ ε ι α Συ νέ χ ι σ η τω ν δ ρ α σ τηρ ι ο τή τω ν της Ετα ι ρ ί α ς- Συ νέ χ ε ι α δρ ασ τηρ ιοτήτω ν της Εταιρ ί ας. Η Εταιρ ί α, σ τις 31/12/2009 παρ ουσ ιά ζ ει αρ νητική καθ αρ ή θ έ σ η και σ υνεπώς σ υντρ έ χουν οι πρ οϋ ποθ έ σ εις εφ αρ µογής τω ν διατά ξ εω ν τω ν ά ρ θ ρ ω ν 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920 περ ί ανακλ ήσ εω ς της σ ύ σ τασ ης της Εταιρ ί ας. Οι σ ω ρ ευµέ νες ζ ηµιέ ς της Εταιρ ί ας χρ ηµατοδοτού νται από τη µητρ ική εταιρ ί α ΑΓ ΕΤ ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ. Σ υνεπώς, οι οικονοµικέ ς κατασ τά σ εις δεν περ ιλ αµβά νουν αναµορ φ ώσ εις τω ν λ ογισ τικών αξ ιών που αφ ορ ού ν σ την ανακτησ ιµότητα και παρ ουσ ί ασ η του ενερ γητικού και του παθ ητικού που ενδεχοµέ νω ς θ α ήταν απαρ αί τητα αν η Εταιρ ί α αδυνατού σ ε να σ υνεχί σ ει τις δρ ασ τηρ ιότητέ ς της. Η ιοί κησ η της Εταιρ ί ας θ εω ρ εί ότι η σ υνέ χισ η τω ν δρ ασ τηρ ιοτήτω ν της Εταιρ ί ας σ το πρ οβλ επτό µέ λ λ ον εί ναι εξ ασ φ αλ ισ µέ νη λ όγω της παρ απά νω σ τήρ ιξ ης του Οµί λ ου. Α να γ νώ ρ ι σ η Εσ ό δ ω ν Τ α έ σ οδα αναγνω ρ ί ζ ονται σ την εύ λ ογη αξ ί α του τιµήµατος που εισ πρ ά χθ ηκε ή θ α εισ πρ αχθ εί και αντιπρ οσ ω πεύ ουν ποσ ά εισ πρ ακτέ α για υπηρ εσ ί ες που παρ έ χονται κατά την κανονική ρ οή της λ ειτουρ γί ας της Εταιρ ί ας, καθ αρ ά από εκπτώσ εις, Φ ΠΑ και ά λ λ ους τυχόν φ όρ ους που σ χετί ζ ονται µε τις πω λ ήσ εις. Τ ο έ σ οδο από παρ οχή υπηρ εσ ιών καταχω ρ εί ται σ τα αποτελ έ σ µατα µε την ολ οκλ ήρ ω σ η της παρ οχής της υπηρ εσ ί ας ή µε αναφ ορ ά σ το σ τά διο της ολ οκλ ήρ ω σ ης της παρ οχής υπηρ εσ ί ας. Έ σ οδα από τόκους θ εω ρ ού νται οι δεδουλ ευµέ νοι τόκοι, ο υπολ ογισ µός τω ν οποί ω ν γί νεται λ αµβά νοντας υπόψ η το ανεξ όφ λ ητο κεφ ά λ αιο και το ισ χύ ον επιτόκιο, που πρ έ πει να εφ αρ µόζ εται και το οποί ο εί ναι το επιτόκιο που πρ οεξ οφ λ εί ακρ ιβώς τις πρ οσ δοκώµενες µελ λ οντικέ ς ταµειακέ ς εισ ρ οέ ς κατά την αναµενόµενη ζ ω ή του οικονοµικού περ ιουσ ιακού σ τοιχεί ου, σ την καθ αρ ή λ ογισ τική αξ ί α αυτού του σ τοιχεί ου. ό ρ ο ς Ει σ ο δ ή µ α το ς ρ φ ω ά θ ρ έ φ φ λ φ Η επιβά υνσ η τω ν αποτελ εσ µά τω ν µε όρ ο εισ οδήµατος αντιπρ οσ πεύ ει το οισ µα του τρ χοντος όρ ου εισ οδήµατος, τω ν ορ ολ ογικών διαφ ορ ών πρ οηγουµέ νω ν χρ ήσ εω ν και της αναβαλ όµενης ορ ολ ογί ας. Ο τρ έ χω ν και ο αναβαλ λ όµενος φ όρ ος αναγνω ρ ί ζ εται ω ς έ σ οδο ή έ ξ οδο σ τα αποτελ έ σ µατα, εκτός εά ν σ χετί ζ εται µε σ υναλ λ αγέ ς και ά λ λ α γεγονότα που αναγνω ρ ί ζ ονται απευθ εί ας σ τα ί δια κεφ ά λ αια. Τ ρ έ χ ω ν φ ό ρ ο ς Η επιβά ρ υνσ η του τρ έ χοντος φ όρ ου εισ οδήµατος της χρ ήσ ης βασ ί ζ εται σ την καλ ύ τερ η δυνατή εκτί µησ η της Εταιρ ί ας για το φ ορ ολ ογητέ ο κέ ρ δος της χρ ήσ ης. Τ ο φ ορ ολ ογητέ ο κέ ρ δος διαφ έ ρ ει από το καθ αρ ό λ ογισ τικό κέ ρ δος που εµφ ανί ζ εται σ τα αποτελ έ σ µατα διότι δεν περ ιλ αµβά νει έ σ οδα ή έ ξ οδα που φ ορ ολ ογού νται ή εκπί πτουν φ ορ ολ ογικά σ ε ά λ λ ες χρ ήσ εις και επιπλ έ ον αποκλ εί ει σ τοιχεί α που ποτέ δεν φ ορ ολ ογού νται ή εκπί πτουν φ ορ ολ ογικά. Ο φ όρ ος εισ οδήµατος υπολ ογί ζ εται σ ύ µφ ω να µε τους ισ χύ οντες φ ορ ολ ογικού ς σ υντελ εσ τέ ς κατά την ηµερ οµηνί α αναφ ορ ά ς της κατά σ τασ ης οικονοµικής θ έ σ ης. 18

19 ω ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ 3.Π ΕΡ ΙΛΗ Ψ Η Τ Ω Ν ΣΗ Μ Α ΝΤ ΙΚΟ Τ ΕΡ Ω Ν ΛΟ ΓΙΣΤ ΙΚΩ Ν Α Ρ Χ Ω Ν-Συ νέ χ ε ι α Α να β α λ λ ό µ ε νη Φ ο ρ ο λ ο γ ί α λ φ ρ ί ζ ω ρ έ ύ λ σ ω σ σ σ φ σ φ ω λ θ έ ω σ σ σ θ έ σ φ σ σ θ έ ω σ Υ λ φ ρ ί ζ φ λ φ ρ ί ζ σ έ θ ρ λ φ ρ έ ω θ λ Η αναβαλ όµενη ορ ολ ογί α αναγνω εται γενικά για όλ ους τους ετερ οχρ ονισ µού ς (πρ οσ ινέ ς διαφ ορ ς) µεταξ τω ν ογισ τικών αξ ιών τω ν τοιχεί ν ενερ γητικού και παθ ητικού τις οικονοµικέ ς κατασ τά εις και τω ν αντί τοιχω ν ορ ολ ογικών βά εω ν που χρ ησ ιµοποιού νται για τον πρ οσ διορ ισ µό τω ν ορ ολ ογητέ ν κερ δών και ογισ τικοποιού νται µε την µέ οδο της υποχρ ης την κατά τασ η οικονοµικής ης, χρ ησ ιµοποιώντας τους ορ ολ ογικού ς υντελ εσ τέ ς που αναµέ νονται να ισ χύ ουν την χρ ήσ η κατά την οποί α α τακτοποιηθ εί η απαί τησ η ή η υποχρ η. ποχρ εώσ εις από αναβαλ όµενη ορ ολ ογί α αναγνω ονται γενικά για όλ ους τους ορ ολ ογικού ς ετερ οχρ ονισ µού ς, ενώ οι απαιτήσ εις από αναβαλ όµενη ορ ολ ογί α αναγνω ονται την κτασ η που εί ναι πιθ ανό ότι α υπά χουν µελ οντικά ορ ολ ογητέ α κέ δη ναντι τω ν οποί ν α εί ναι δυνατόν να χρ ησ ιµοποιηθ ού ν αυτέ ς οι αναβαλ όµενες απαιτήσ εις. Υ ποχρ εώσ εις από αναβαλ λ όµενη φ ορ ολ ογί α αναγνω ρ ί ζ ονται για πρ οσ ω ρ ινέ ς διαφ ορ έ ς που πρ οκύ πτουν από επενδύ σ εις σ ε θ υγατρ ικέ ς και σ υνδεµέ νες επιχειρ ήσ εις, και σ υµµετοχέ ς σ ε κοινοπρ αξ ί ες µε εξ αί ρ εσ η τις περ ιπτώσ εις όπου η Εταιρ ί α µπορ εί να ελ έ γξ ει την αντισ τρ οφ ή τω ν πρ οσ ω ρ ινών διαφ ορ ών και εί ναι πιθ ανό ότι οι διαφ ορ έ ς αυτέ ς δεν θ α αντισ τρ αφ ού ν σ το πρ οβλ επόµενο µέ λ λ ον. εν αναγνω ρ ί ζ εται υποχρ έ ω σ η από αναβαλ λ όµενη φ ορ ολ ογί α επί τω ν αφ ορ ολ ογήτω ν ή/και ειδικώς φ ορ ολ ογηµέ νω ν αποθ εµατικών σ την έ κτασ η που εύ λ ογα αναµέ νεται ότι η ιοί κησ η εί ναι σ ε θ έ σ η να ελ έ γξ ει τον χρ όνο διανοµής τους και δεν πρ οβλ έ πεται η διανοµή τους και γενικότερ α ή για οποιοδήποτε λ όγο φ ορ ολ όγησ η τους σ το ορ ατό µέ λ λ ον. Η λ ογισ τική αξ ί α της απαί τησ ης από αναβαλ λ όµενη φ ορ ολ ογί α εξ ετά ζ εται σ ε κά θ ε ηµερ οµηνί α αναφ ορ ά ς τω ν οικονοµικών κατασ τά σ εω ν και µειώνεται σ την έ κτασ η που δεν εί ναι πλ έ ον πιθ ανό ότι θ α υπά ρ χουν αρ κετά φ ορ ολ ογητέ α κέ ρ δη που θ α επιτρ έ ψ ουν την ανά κτησ η αυτού του περ ιουσ ιακού σ τοιχεί ου εξ ολ οκλ ήρ ου ή εν µέ ρ ει. Η αναβαλ λ όµενη φ ορ ολ ογί α υπολ ογί ζ εται σ ύ µφ ω να µε τους φ ορ ολ ογικού ς σ υντελ εσ τέ ς που αναµέ νεται να βρ ί σ κονται σ ε ισ χύ τη χρ ήσ η που θ α ρ ευσ τοποιηθ εί η απαί τησ η ή θ α διακανονισ τεί η υποχρ έ ω σ η. Η αναβαλ λ όµενη φ ορ ολ ογί α χρ εώνεται ή πισ τώνεται σ τα αποτελ έ σ µατα της χρ ήσ ης, µε εξ αί ρ εσ η τις περ ιπτώσ εις εκεί νες που αφ ορ ού ν εγγρ αφ έ ς που επηρ έ ασ αν κατευθ εί αν την Καθ αρ ή Θ έ σ η οπότε και το αντί σ τοιχο ποσ ό της αναβαλ λ όµενης φ ορ ολ ογί ας που τις αφ ορ ά λ ογισ τικοποιεί ται σ την Καθ αρ ή Θ έ σ η. Οι υποχρ εώσ εις και οι απαιτήσ εις από αναβαλ λ όµενη φ ορ ολ ογί α σ υµψ ηφ ί ζ ονται όταν υπά ρ χει νοµικά εκτελ έ σ ιµο δικαί ω µα που επιτρ έ πει να σ υµψ ηφ ισ τού ν τρ έ χουσ ες φ ορ ολ ογικέ ς απαιτήσ εις µε τρ έ χουσ ες φ ορ ολ ογικέ ς υποχρ εώσ εις και όταν αφ ορ ού ν φ όρ ους εισ οδήµατος που έ χουν επιβλ ηθ εί από την ί δια φ ορ ολ ογική αρ χή και η Εταιρ ί α πρ οτί θ εται να διευθ ετήσ ει τις τρ έ χουσ ες φ ορ ολ ογικέ ς απαιτήσ εις και υποχρ εώσ εις µε σ υµψ ηφ ισ µό. Π ρ ο β λ έ ψ ε ι ς Οι πρ οβλ έ ψ εις σ χηµατί ζ ονται όταν η Εταιρ ί α έ χει παρ ού σ α νοµική ή τεκµαιρ όµενη υποχρ έ ω σ η, ς αποτέ λ εσ µα παρ ελ θ όντος γεγονότος και πιθ ανολ ογεί ται ότι θ α απαιτηθ εί εκρ οή οικονοµικού οφ έ λ ους για την τακτοποί ησ η αυτής της υποχρ έ ω σ ης. Οι πρ οβλ έ ψ εις επιµετρ ώνται σ την καλ ύ τερ η δυνατή εκτί µησ η σ την οποί α καταλ ήγει η ιοί κησ η σ ε ότι αφ ορ ά σ το κόσ τος που θ α πρ οκύ ψ ει για τον διακανονισ µό της υποχρ έ ω σ ης που οφ εί λ εται την ηµερ οµηνί α της κατά σ τασ ης 19

20 Ό ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ 3.Π ΕΡ ΙΛΗ Ψ Η Τ Ω Ν ΣΗ Μ Α ΝΤ ΙΚΟ Τ ΕΡ Ω Ν ΛΟ ΓΙΣΤ ΙΚΩ Ν Α Ρ Χ Ω Ν-Συ νέ χ ε ι α Π ρ ο β λ έ ψ ε ι ς-συ νέ χ ε ι α οικονοµικής θ έ σ ης και πρ οεξ οφ λ ού νται σ την παρ ού σ α αξ ί α τους εφ όσ ον η σ χετική επί δρ ασ η της πρ οεξ όφ λ ησ ης εί ναι σ ηµαντική. ταν µέ ρ ος ή το σ ύ νολ ο της εκρ οής οικονοµικού οφ έ λ ους για τον διακανονισ µό της υποχρ έ ω σ ης, της σ χετικής µε την πρ όβλ εψ η, αναµέ νεται να ανακτηθ εί από τρ ί το µέ ρ ος, το εισ πρ ακτέ ο ποσ ό αναγνω ρ ί ζ εται ω ς σ τοιχεί ο ενερ γητικού εά ν εί ναι βέ βαιο ότι η αποζ ηµί ω σ η θ α εισ πρ αχθ εί και το εισ πρ ακτέ ο ποσ ό µπορ εί να µετρ ηθ εί αξ ιόπισ τα. Μ ι σ θ ώ σ ε ι ς σ σ θ έ σ ψ ί λ θ Τ ω θ ύ έ σ σ σ θ σ ύ ω ρ σ σ θ ω σ Οι υµβά εις µισ ώσ εω ν τις οποί ες χει υνά ει η Εταιρ α αφ ορ ού ν αποκλ εισ τικά ειτουρ γικέ ς µισ ώσ εις. α πλ ηρ τέ α µισ ώµατα επιβαρ νουν τα αποτελ µατα µε βά η τη ταθ ερ ή µέ οδο µφ να µε τη διά κεια της χετικής µί ης. Τ α οφ έ λ η που έ χουν λ ηφ θ εί ή θ α λ ηφ θ ού ν ω ς κί νητρ ο για να σ υναφ θ εί µια λ ειτουρ γική µί σ θ ω σ η κατανέ µονται και αυτά µε τη σ ταθ ερ ή µέ θ οδο σ ε όλ η τη διά ρ κεια της σ χετικής µί σ θ ω σ ης. Χ ρ ηµ α το ο ι κ ο νο µ ι κ ά Μ έ σ α Οι χρ ηµατοοικονοµικέ ς απαιτήσ εις και οι χρ ηµατοοικονοµικέ ς υποχρ εώσ εις αναγνω ρ ί ζ ονται σ την κατά σ τασ η οικονοµικής θ έ σ ης από τη σ τιγµή που η Εταιρ ί α καθ ί σ ταται σ υµβαλ λ όµενο µέ ρ ος µιας σ ύ µβασ ης χρ ηµατοοικονοµικών µέ σ ω ν και περ νού ν σ ε αυτήν τα σ χετικά βά ρ η και οφ έ λ η. Α π α ι τή σ ε ι ς ρ ί ζ σ λ ί σ σ θ ά ζ σ ί έ ψ φ ί σ λ ί Οι χρ ηµατοοικονοµικέ ς απαιτήσ εις αρ χικά αναγνω ονται την εύ ογη αξ α τους, ενώ µεταγενέ τερ α επιµετρ ώνται το αποσ βεσ µέ νο κόσ τος τους µε τη µέ οδο του πρ αγµατικού επιτοκί ου. Οι βρ αχυπρ όθ εσ µες απαιτήσ εις από εµπορ ικέ ς δρ ασ τηρ ιότητες εί ναι τοκες και παρ ουσ ιά ονται την ονοµασ τική τους αξ α, µειω µέ νες κατά το ποσ ό τω ν απαιτού µενω ν πρ οβλ εω ν για επισ αλ εί ς απαιτήσ εις, ώσ τε να εί ναι ες µε την εύ ογη αξ α τους. Σ την κατά σ τασ η οικονοµικής θ έ σ ης της Εταιρ ί ας οι χρ ηµατοοικονοµικέ ς απαιτήσ εις παρ ουσ ιά ζ ονται σ τo κονδύ λ ι «Λ οιπέ ς βρ αχυπρ όθ εσ µες απαιτήσ εις». Τ α µ ε ί ο κ α ι Τ α µ ε ι α κ ά Ισ ο δ ύ να µ α Τ έ σ έ σ λ σ ά έ ψ σ έ σ φ έ ρ λ ί α ταµειακά διαθ ιµα και ισ οδύ ναµα περ ιλ αµβά νουν µετρ ητά, καταθ εις όψ εω ς και οιπέ ς βρ αχυπρ όθ εσ µες επενδύ εις τα οποί α εί ναι µεσ α µετατρ ιµα ε να γνω τό χρ ηµατικό ποσ ό το οποί ο ει αµελ ητέ ο κί νδυνο αλ αγής της αξ ας του. Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς Οι χρ ηµατοοικονοµικέ ς υποχρ εώσ εις αρ χικά αναγνω ρ ί ζ ονται σ την εύ λ ογη αξ ί α τους, ενώ µεταγενέ σ τερ α επιµετρ ώνται σ το αποσ βεσ µέ νο κόσ τος τους µε τη µέ θ οδο του πρ αγµατικού επιτοκί ου. Οι βρ αχυπρ όθ εσ µες υποχρ εώσ εις από εµπορ ικέ ς δρ ασ τηρ ιότητες εί ναι ά τοκες και παρ ουσ ιά ζ ονται σ την ονοµασ τική τους αξ ί α η οποί α ισ ού ται µε την εύ λ ογη αξ ί α τους. 20

- 2010 2010 2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010

- 2010 2010  2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ Λ ΑΒ Α Α.Ε. ΛΑΒΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13422/01ΑΤ /Β/86/178 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ 49-51 141

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

31 2011, . 3556/2007

31 2011, . 3556/2007 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ACTIVITY IV/55 SR 4.00 / EL CEM IV/A (P-W) 42,5 N CEM IV/B (P-W) 42,5 N CEM IV/B (P-W) 42,5 R CEM IV/B (P-W) 32,5 N IV55/SR

ACTIVITY IV/55 SR 4.00 / EL CEM IV/A (P-W) 42,5 N CEM IV/B (P-W) 42,5 N CEM IV/B (P-W) 42,5 R CEM IV/B (P-W) 32,5 N IV55/SR ACTIVITY ΕΛΤΙΟ Ε Ο ΕΝ Ω Ν Υ Γ ΕΙΑ Σ & Α Σ Φ Α ΛΕΙΑ Σ Σύµφωνα µε τ ο ν Κ ανο νι σ µό REACH EK 1907/2006 Έκδοση:. 4.00 / EL EN Ηµεροµ. Α ν αθ εώ DD/MM/YYYY ρη σ η ς : 01/12/2012 Α ντ ι κ αθ ι σ τ ό λ ε ς

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Θ Ε Μ Α : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θ Ε Μ Α : Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Τ Η Ρ Η ΣΗ Β Ι Β ΛΙΩΝ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι ΣΗΣ Γ Ι Α Ε Π Ι Τ Η ΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εκπόνηση εργασίας: ΓΕΡΜΕΝΗ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ACTIVITY MC 22,5 X 3.00 / EL. 210 2898111, 210 2818453 210 2819406 Info_Eket@lafarge.gr 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777

ACTIVITY MC 22,5 X 3.00 / EL. 210 2898111, 210 2818453 210 2819406 Info_Eket@lafarge.gr 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777 ACTIVITY ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜ ΕΝ Ω Ν Υ Γ ΕΙΑ Σ & Α Σ Φ Α ΛΕΙΑ Σ Σύµφωνα µε τ ο ν Κ ανο νι σ µό REACH EK 1907/2006 Έκδοση:. 3.00 / EL EN Ηµεροµ. Α ν αθ εώ DD/MM/YYYY ρη σ η ς : 01/12/2012 Α ντ ι κ αθ ι σ τ ά ό λ

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Θεοδωρίδης, Φιλόλογος καθηγητής «Σ ταθ µο ί σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια κ αι ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α»» Ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «ή µη τρα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός Επιβλέπων καθήγητης: Καλοκάσης Νικόλαος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας

Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ ΩΝ Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ε κ δ ίδ ο μ ε τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο νόμ ο που ψ ή φ ισ ε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί Γ

Διαβάστε περισσότερα

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια Ξ Ξ Ξ ι Ψ β κατσαρ ζ τσελ ντη νδρ αζ ερβ υ π ικα Φη ιρκινη Ευανθια χαβιαραζ αρι δη ασιλα η ι αγγελια ιχα ουζα ιτη Γ Ρ Λ Σ διεπιστημ νικ μ δα τ υ ε τρ υ ψ χικηζ γγειαζ ατρ παιδαγωγικ ερ υραζ και η μ δα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω

Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω τα ρε α Σ λ κη κα κ γε ε ακη Συμβ υλευτ κη κα ρευ α Σ Σ τρ Ερευ α α φαρμ γι Σ λ κη Ψυ λ γ α ΕΣ ψ Πα επ τημ Θη ι Θυα ΕΣ Λε Φ Ψ τφ Ι ξ ε ξ β βψ ζ τ ρ ε ψ ΨΦξεΘ Δρα τηρι τητα τα α μικρ καρ βι Γε ικ κατευθ

Διαβάστε περισσότερα

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!ΟΥΝΙΟΣ 1998 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 H O X IA Τ Η Σ M HΛ O Y Υ Γ Ρ Ο Τ Ο Π Ο Σ Μ ΕΣΟ Ν Η ΣΙ - ΓΕΡΑΝΙ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα ΔιεΘν Συν δρι υ ικ λ γ α θηνα Φεβρ υαρ υ αξ α τηζ μ υσικη ημερα μ υ ικη μεταφ υμανισμ υ και εμπ ρευματ π ιησηζ Συνδι ργ νω η Περι δικ υ ικ λ γ α Ιν τιτ τ θην ν κδ ει ρφ ω Περι δικ υ ικ λ γ α Ιι ρκ ζ τ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα