BLENDER EASYCOMPACT SB4xx D GR NL F GB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BLENDER EASYCOMPACT SB4xx D GR NL F GB"

Transcript

1 BLENER EASYCOMPACT SB4xx

2 Anleitung Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο Οδηγιών Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 4. Gebruiksaanwijzing Lees het veiligheidsadvies op pagina 5 voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Mode d emploi Avant d utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire les consignes de sécurité en page 5. Instruction book Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 20 carefully.

3 B C K A E J G H I Teile A. Behälter B. Ausgusstülle C. Abdeckung mit Einfüllöffnung. Messbecher E. Klingenaggregat, abnehmbar. Motorgehäuse G. rehzahlwahlschalter und Taste PULSE H. Kabelaufwicklung (auf der Unterseite des Geräts) I. Rutschfeste üße J. ilter* K. Mini-Zerkleinerer* Εξαρτήματα A. Κανάτα B. Κάδος C. Καπάκι με οπή πλήρωσης. Δοχείο μέτρησης E. Λεπίδες, αποσπώμενες. Περίβλημα κινητήρα G. Επιλογέας ταχύτητας και κουμπί PULSE H. Χώρος αποθήκευσης καλωδίου (κάτω από τη συσκευή) I. Αντιολισθητικά άκρα στήριξης J. Φίλτρο* K. Μικρή συσκευή τεμαχισμού* Onderdelen A. Kan B. Tuit C. eksel met vulgat. Maatbeker E. Meshouder, afneembaar. Motorbehuizing G. Snelheidsregelaar en knop PULSE H. Opberging voor netsnoer (onderkant apparaat) I. Antislipvoetjes J. ilter* K. Minichopper* Éléments A. Bol B. Bec verseur C. Couvercle avec orifice de remplissage. Bouchon doseur E. Couteau, amovible. Bloc moteur G. Sélecteur de vitesse et bouton PULSE (Turbo) H. Rangement du cordon d'alimentation (sous l'appareil) I. Pieds antidérapants J. iltre* K. Mini-hachoir* *Je nach Modell *Ανάλογα με το μοντέλο *Afhankelijk van het model *Selon le modèle 3

4 Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείας Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen ähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnissen dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht oder nach Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen. as Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, deren Spannung und requenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt! as Gerät niemals verwenden, wenn das Netzkabel oder das Gehäuse beschädigt ist. as Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden. alls notwendig kann ein Verlängerungskabel für 10 A verwendet werden. Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden. as Gerät immer auf eine ebene läche stellen. as Gerät vor dem Zusammensetzen, Auseinandernehmen, Reinigen oder wenn es unbeaufsichtigt ist, immer von der Stromversorgung trennen. ie Klingen oder Einsätze nie mit der Hand oder Werkzeugen berühren, wenn das Gerät noch eingesteckt ist. ie Klingen und Einsätze sind sehr scharf! Verletzungsgefahr! Vorsicht beim Zusammensetzen, Auseinandernehmen nach Verwendung und bei der Reinigung! as Gerät muss vom Stromnetz getrennt sein. as Gerät nicht in Wasser oder andere lüssigkeiten eintauchen. en Mixer mit schweren Zutaten nicht länger als 2 Minuten am Stück laufen lassen. Nach 2-minütigem Betrieb mit schweren Zutaten muss sich der Mixer mindestens 10 Minuten lang abkühlen. ie auf den Geräten angegebene maximale üllhöhe nicht überschreiten. Arbeiten Sie nie mit kochenden lüssigkeiten (maximal 90 Grad Celsius). as Gerät darf nicht zum Umrühren von arbe verwendet werden. Vorsicht, Explosionsgefahr! as Gerät nie ohne Abdeckung betreiben. ieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. er Hersteller übernimmt keine Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz verursachte mögliche Schäden. Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά, για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου η τάση και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην πιάνετε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, το περίβλημα έχει φθαρεί. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για 10 A. Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, λεία επιφάνεια. Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, εάν δεν επιτηρείται και πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό. Να μην αγγίζετε ποτέ τις λεπίδες ή τις υποδοχές με τα χέρια ή με εργαλεία όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Οι λεπίδες και οι υποδοχές είναι πολύ αιχμηρές! Κίνδυνος τραυματισμού! Να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί κατά τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση μετά τη χρήση ή κατά τον καθαρισμό! Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό. Μη χρησιμοποιείται το μπλέντερ για πάνω από 2 λεπτά κάθε φορά όταν περιέχει μεγάλη ποσότητα τροφών. Μετά τη χρήση του μπλέντερ για πάνω από 2 λεπτά και ενώ περιέχει μεγάλη ποσότητα τροφών, αφήστε το να κρυώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά. Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο πλήρωσης που αναγράφεται στις συσκευές. Να μην επεξεργάζεστε ποτέ υγρά σε θερμοκρασία βρασμού (μέγιστη θερμοκρασία 90 βαθμοί). Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για ανάμιξη μπογιάς. Κίνδυνος, ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη! Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς καπάκι. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση. 4

5 Veiligheidsadvies / Consignes de sécurité Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. it apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij worden begeleid bij of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor hun veiligheid. Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op het modelplaatje. Gebruik het apparaat niet en til het niet op als - het netsnoer is beschadigd, - de behuizing is beschadigd. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. Indien nodig kunt u een verlengkabel gebruiken die geschikt is voor 10 A. Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet de vervanging door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd om risico's te vermijden. Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond. Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact als er niemand bij het apparaat is en voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt of reinigt. Raak de messen of inzetstukken nooit met uw hand of met gereedschap aan als het apparaat op het stopcontact is aangesloten. e messen en inzetstukken zijn erg scherp! U loopt kans op letsel! Wees voorzichtig bij het in elkaar zetten, uit elkaar halen na gebruik en bij de reiniging. Controleer of het apparaat is ontkoppeld van de netspanning. ompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Laat de blender nooit langer dan 2 minuten achter elkaar draaien onder zware belasting. Nadat de blender 2 minuten heeft gedraaid onder zware belasting, dient u de blender minstens 10 minuten te laten afkoelen. Overschrijd nooit het maximale vulvolume dat op de apparaten wordt aangegeven. Verwerk nooit kokende vloeistoffen (max 90 graden). Gebruik dit apparaat niet voor het mengen van verf. it is gevaarlijk en kan tot een explosie leiden! Gebruik het apparaat nooit zonder deksel. it apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. e fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik. Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant d'utiliser la machine pour la première fois. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'elles n'aient été formées ou encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil. L'appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à la fréquence d'alimentation indiquées sur la plaque signalétique. Ne jamais utiliser ou mettre en marche l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé ; le corps de l'appareil est endommagé. L'appareil doit être branché à une prise électrique reliée à la terre. Une rallonge électrique adaptée à une intensité de 10 A peut être utilisée si nécessaire. Si l'appareil ou le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée afin d'éviter tout danger. L'appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et horizontale. Toujours débrancher l'appareil de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant assemblage, démontage ou nettoyage. Ne jamais toucher les lames ou autres accessoires, que ce soit avec la main ou un outil, pendant que l'appareil est branché. Les lames et autres accessoires sont très coupants! anger de blessure! Prudence lors de l'assemblage, du démontage après utilisation et du nettoyage! S'assurer que l'appareil est débranché de la prise secteur. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas laisser le mixeur fonctionner pendant plus de 2 minutes d'affilée avec une charge lourde. Après 2 minutes d'utilisation avec une charge lourde, laisser le mixeur refroidir pendant au moins 10 minutes. Ne pas dépasser le volume de remplissage maximum indiqué sur l'appareil. Ne mixez jamais de liquides bouillants (max. 90 C). Ne pas utiliser l'appareil pour remuer de la peinture. anger, risque d'explosion! Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans couvercle. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou inadaptée de l'appareil. 5

6 Erste Schritte / Ξεκινώντας Het eerste gebruik / Première utilisation A B A B 1. Vor der ersten Verwendung des Mixers alle Teile außer dem Motorgehäuse reinigen. Zusammensetzen: die Gummidichtung auf das Klingenaggregat legen und (A) bei nach unten gehaltenem Mixer einsetzen. rehen Sie die Messereinheit (B) im Uhrzeigersinn fest. Vorsicht! ie Klingen sind sehr scharf! 2. en Mixer auf eine ebene läche stellen und den Behälter auf dem Motorgehäuse einrasten lassen. Wenn der Pfeil auf der Verriegelungsanzeige steht, ist der Behälter fest arretiert. ie Zutaten in den Behälter füllen. (ie maximale üllmenge darf nicht überschritten werden.) 3. ie Abdeckung schließen und (A) den Messbecher in die Einfüllöffnung einsetzen und (B) einrasten lassen. (Mit dem Messbecher können Zutaten hinzugefügt werden, während der Mixer läuft. Um Spritzer zu vermeiden, die Einfüllöffnung danach sofort wieder verschließen.) Vorsicht! Zur Verarbeitung heißer lüssigkeiten siehe Absatz Προτού χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ για πρώτη φορά, πλύνετε όλα τα εξαρτήματα εκτός από το περίβλημα του κινητήρα. Συναρμολόγηση: τοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα πάνω στις λεπίδες και (A) εισαγάγετέ το κρατώντας το μπλέντερ προς τα κάτω. Στρέψτε τη διάταξη λεπίδων προς τα δεξιά (B) για να την ασφαλίσετε. Προσοχή! Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές! 2. Τοποθετήστε το μπλέντερ σε μια επίπεδη επιφάνεια και ασφαλίστε την κανάτα στη θέση της πάνω στο περίβλημα του κινητήρα. Όταν το βέλος έχει ευθυγραμμιστεί με την ένδειξη «Locked», η κανάτα έχει ασφαλίσει στη θέση της. Προσθέστε τα συστατικά στην κανάτα. (Η ποσότητα των συστατικών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ανώτατο όριο). 3. Κλείστε το καπάκι και (A) τοποθετήστε το δοχείο μέτρησης μέσα στην οπή πλήρωσης και (B) ασφαλίστε το στη θέση του. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δοχείο μέτρησης για να προσθέσετε συστατικά, ενώ το μπλέντερ βρίσκεται σε λειτουργία. Κλείστε την οπή πλήρωσης αμέσως μετά για να αποφευχθεί το πιτσίλισμα.) Προσοχή! Για επεξεργασία καυτών υγρών, ανατρέξτε στην παράγραφο Was voordat u de blender voor het eerst gebruikt alle onderdelen af behalve de motorbehuizing. Het apparaat in elkaar zetten: plaats de rubberen afdichting op de meshouder en (A) plaats deze in de blender terwijl u de blender omlaag houdt. raai het messengeheel met de klok mee (B) om vast te zetten. Waarschuwing! e messen zijn erg scherp! 2. Plaats de blender op een vlak oppervlak en vergrendel de kan op de motorbehuizing. Als de pijl is uitgelijnd met de Locked (gesloten)- aanduiding, is de kan op zijn plaats vergrendeld. oe de ingrediënten in de kan. (Overschrijd nooit de maximumcapaciteit.) 3. Sluit het deksel en (A) plaats de maatbeker in het vulgat en (B) vergrendel deze. (Met de maatbeker kunt u ingrediënten toevoegen terwijl de blender in werking is. Sluit het vulgat direct weer, om spetters te voorkomen.) Waarschuwing! Zie paragraaf 4 voor de verwerking van hete vloeistoffen. 1. Avant la première utilisation du blender, nettoyer toutes les pièces à l'exception du bloc moteur. Assemblage : placer le joint en caoutchouc sur le couteau et (A) l'insérer en tenant le blender vers le bas. Tournez le bloc de la lame vers la droite (B) pour le serrer. Attention! Les lames sont très coupantes! 2. Placer le blender sur une surface plane et enclencher le bol sur le bloc moteur. Lorsque la flèche est alignée avec l indicateur «verrouillé», la verseuse est bloquée en position. Ajouter les ingrédients dans bol. (Ne pas remplir le bol au-delà de sa capacité maximale). 3. ermer le couvercle et (A) insérer le bouchon doseur dans l'orifice de remplissage puis (B) verrouiller. (Il est possible d'utiliser la le bouchon doseur pour ajouter des ingrédients pendant que le blender fonctionne. ermer l'orifice de remplissage immédiatement après ajout, pour éviter les éclaboussures.) Attention! Pour la préparation des liquides chauds, voir le paragraphe 4. 6

7 4. Verarbeitung heißer lüssigkeiten: Heiße lüssigkeiten abkühlen lassen und lauwarm in den Behälter füllen. en Behälter nur zur Hälfte füllen und die Verarbeitung mit geringer Geschwindigkeit beginnen. er Mixerbehälter kann sehr warm werden. Hände schützen und ampf durch die Einfüllöffnung entweichen lassen. Vor der Verwendung immer die Abdeckung aufsetzen. 5. Starten Sie den Mixer durch rücken der Ein-/Aus-Taste. Mit einer geringen Geschwindigkeit beginnen und diese falls erforderlich steigern. Um die Mixgeschwindigkeit zu erhöhen, drücken Sie die Taste +. rücken Sie die Taste, um die Geschwindigkeit zu verringern. Zur Verwendung der PULSE-unktion drücken Sie die Taste PULSE. 6. Zerkleinerung von Eis: ie Taste PULSE mehrmals 3 5 Sekunden lang drücken, bis das gewünschte Ergebnis erreicht wurde. Über die Einfüllöffnung kann mehr Eis hinzugefügt werden, während der Mixer läuft. 4. Επεξεργασία καυτών υγρών: αφήστε τα καυτά υγρά να κρυώσουν ελαφρώς προτού τα τοποθετήσετε στην κανάτα. Γεμίστε την κανάτα μέχρι τη μέση και ξεκινήστε την επεξεργασία σε χαμηλή ταχύτητα. Η κανάτα του μπλέντερ ενδέχεται να θερμανθεί αρκετά. προστατεύστε τα χέρια σας και φροντίστε ώστε να ο ατμός να εξέρχεται από την οπή πλήρωσης. Να τοποθετείτε πάντα το καπάκι πριν τη χρήση. 5. Βάλτε σε λειτουργία το μπλέντερ, πιέζοντας το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Ξεκινήστε σε χαμηλή ταχύτητα και έπειτα αυξήστε την ταχύτητα, εάν απαιτείται. Για να αυξήσετε την ταχύτητα, πιέστε το πλήκτρο + και για να τη μειώσετε πιέστε το πλήκτρο. Για να χρησιμοποιήσετε την ΠΑΛΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, πιέστε το πλήκτρο PULSE. 6. Θρυμματισμός πάγου: πιέστε το κουμπί PULSE για 3-5 δευτερόλεπτα αρκετές φορές έως ότου επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερο πάγο μέσω της οπής πλήρωσης, ενώ το μπλέντερ βρίσκεται σε λειτουργία. 4. Verwerking van hete vloeistoffen: laat hete vloeistoffen afkoelen totdat ze lauw zijn voordat u deze in de kan giet. Vul de kan slechts voor de helft en laat de blender op lage snelheid draaien. e kan van de blender kan heel heet worden bescherm uw handen en zorg dat er stoom uit het vulgat kan ontsnappen. Plaats het deksel altijd op de blender voordat u deze gebruikt. 5. Zet de blender in werking door de aan-/uit-knop in te drukken. Begin op een lage snelheid en zet de blender vervolgens indien nodig op een hogere snelheid. ruk op de knop + om de snelheid toe te laten nemen, en op de knop - om deze af te laten nemen. ruk op de PULS-knop om de PULS-functie te gebruiken. 6. IJs vermalen: druk enkele malen 3-5 seconden lang op de knop PULSE totdat u tevreden bent over het resultaat. U kunt meer ijs toevoegen via het vulgat terwijl de blender in werking is. 4. Préparation des liquides chauds : laisser les liquides chauds refroidir jusqu'à ce qu'ils soient tièdes avant de remplir le bol. Remplir le bol uniquement à moitié et commencer à vitesse lente. Le bol du blender peut atteindre une température élevée :se protéger les mains et prendre garde à la vapeur s'échappant de l'orifice de remplissage. Avant utilisation, toujours remettre le couvercle en place. 5. Allumez le mixeur en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. Commencer par une vitesse lente, puis augmenter la vitesse si nécessaire. Pour augmenter la vitesse, appuyez sur la touche «+». Pour la diminuer, appuyez sur la touche «-». Pour utiliser la fonction PULSE (impulsion), appuyez sur la touche PULSE. 6. onction glace pilée appuyer sur le bouton PULSE (Turbo) pendant 3 à 5 secondes plusieurs fois jusqu'à l'obtention d'un résultat satisfaisant. Il est possible d'ajouter plus de glace par l'orifice de remplissage lorsque le blender est en marche. 7

8 Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien 1. Schnelle Reinigung: Warmes Wasser in den Behälter füllen und ein paar Tropfen Spülmittel hinzufügen. Wasser und Spülmittel durch kurzes rücken der Taste PULSE mischen. anach den Behälter unter fließendem Wasser ausspülen. 2. Gründliche Reinigung: en Mixer ausschalten und den Netzstecker ziehen. as Motorgehäuse mit einem feuchten Tuch abwischen. as Motorgehäuse nie in Wasser tauchen oder unter fließendem Wasser reinigen! 3. Abdeckung und Behälter abnehmen. rehen Sie die Messereinheit gegen den Uhrzeigersinn und entnehmen Sie sie. as Klingenaggregat mit Wasser und Spülmittel reinigen. Vorsicht! Vorsichtig anfassen, die Klingen sind sehr scharf! Abdeckung, Behälter und Messbecher können im Geschirrspüler gereinigt werden. 1. Γρήγορος καθαρισμός: Γεμίστε την κανάτα με χλιαρό νερό και προσθέστε λίγες σταγόνες απορρυπαντικού. Ανακατέψτε για λίγο το νερό με το απορρυπαντικό πατώντας το κουμπί PULSE. Τέλος, ξεβγάλτε την κανάτα με τρεχούμενο νερό. 2. Καθαρίστε καλά: Απενεργοποιήστε το μπλέντερ και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Σκουπίστε το περίβλημα του κινητήρα με ένα νωπό ύφασμα. Μη βυθίζετε ποτέ το περίβλημα του κινητήρα σε νερό ούτε να το καθαρίζετε με τρεχούμενο νερό! 3. Αφαιρέστε το καπάκι και την κανάτα. Στρέψτε τη διάταξη των λεπίδων προς τα αριστερά και αφαιρέστε την. Πλύνετε τις λεπίδες με νερό και απορρυπαντικό. Προσοχή! Χειριστείτε τις λεπίδες με προσοχή καθώς είναι πολύ αιχμηρές! Το καπάκι, η κανάτα και το δοχείο μέτρησης πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. 1. Snelle reiniging: giet warm water in de kan en voeg enkele druppels afwasmiddel toe. Meng water en afwasmiddel door kort op de knop PULSE te drukken. Spoel de kan ten slotte onder stromend water uit. 2. Grondige reiniging: schakel de blender uit en haal de stekker uit het stopcontact. Veeg de motorbehuizing met een vochtige doek af. ompel de motorbehuizing nooit in water en spoel deze nooit af onder stromend water! 3. Verwijder het deksel en de kan. raai het messengeheel tegen de klok in en verwijder het. Spoel de meshouder af in een sopje van afwasmiddel. Waarschuwing! Wees voorzichtig, de messen zijn erg scherp! Het deksel, de kan en de maatbeker mogen in de vaatwasmachine. 1. Nettoyage rapide : Verser de l'eau chaude dans le bol avec quelques gouttes de produit nettoyant. Mélanger l'eau et le produit nettoyant en appuyant sur le bouton PULSE (Turbo) pendant quelques secondes. Enfin, rincer le bol à l'eau courante. 2. Nettoyage en profondeur : Éteindre le blender et débrancher le cordon d'alimentation. Nettoyer le bloc moteur avec un chiffon humide. Ne jamais immerger le bloc moteur dans l'eau ou le nettoyer à l'eau courante! 3. Retirer le couvercle et le bol. Tournez le bloc de la lame vers la gauche puis retirez-le. Rincer le couteau à l'eau courante avec un peu de produit nettoyant. Attention! Manipuler avec précaution, les lames sont très coupantes! Le couvercle, le bol et le bouchon doseur peuvent être nettoyés au lave-vaisselle. 8

9 Zusatzfunktionen / Πρόσθετα χαρακτηριστικά Extra functies / onctions supplémentaires 1. en Mini-Zerkleinerer* mit passenden Zutaten befüllen.setzen Sie den Minihacker auf das Motorgehäuse, drücken Sie zum Starten die Ein-/Aus-Taste und stellen Sie die Geschwindigkeit mit den Tasten +, oder PULSE ein. en Mini-Zerkleinerer- Behälter und das Klingenaggregat nach der Verwendung reinigen. (er Mini-Zerkleinerer ist nicht spülmaschinenfest.) Vorsicht! ie Klingen sind sehr scharf! 1. Γεμίστε τη μικρή συσκευή τεμαχισμού* με επαρκή συστατικά. Τοποθετήστε τη μικρή συσκευή τεμαχισμού στο περίβλημα του κινητήρα, πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να τη θέσετε σε λειτουργία και ρυθμίστε την ταχύτητα με το «+», το «-» ή το PULSE. Μετά τη χρήση, καθαρίστε το δοχείο της μικρής συσκευής τεμαχισμού και τις λεπίδες. (Η μικρή συσκευή τεμαχισμού δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων). Προσοχή! Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές! 1. Vul de minichopper* met daarvoor geschikte ingrediënten. Plaats het filter in de kan met het brede gedeelte naar boven. Controleer of het goed zit. oe fruit in het filter (gebruik de blender niet om grote pitten te malen, zoals die van pruimen of avocado s). Sluit de deksel. Reinig de bak en de meshouder van de minichopper na gebruik. (e minichopper mag niet in de vaatwasmachine.) Waarschuwing! e messen zijn erg scherp! 1. Remplir le mini-hachoir* d'ingrédients choisis. Placer le couteau sur le dessus, et le verrouiller. Placez le mini hachoir sur le bloc moteur, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour démarrer l appareil, puis réglez la vitesse en appuyant sur la touche «+», «-» ou PULSE. (Le mini-hachoir ne peut pas être passé au lave-vaisselle). Attention! Les lames sont très coupantes! 2. Saftherstellung: Vor der Verwendung den ilter* einsetzen (siehe Bedienung des ilters). Setzen Sie den ilter mit dem breiten Teil nach oben in den Behälter. Achten Sie auf den richtigen Sitz. Geben Sie Obst in den ilter (verwenden Sie den Mixer nicht zum Pürieren von großen Kernen oder Steinen wie von Pflaumen oder Avcocados). Schließen Sie den eckel.t 2. Για να παρασκευάσετε χυμό: Τοποθετήστε το φίλτρο* (ανατρέξτε στον Οδηγό φίλτρου για την τοποθέτηση) πριν τη χρήση. Τοποθετήστε το φίλτρο στην κανάτα με το ευρύ μέρος προς τα επάνω. Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει σωστά. Προσθέστε φρούτα στο φίλτρο (μη χρησιμοποιείτε το μπλέντερ για να λιώσετε μεγάλα κουκούτσια, όπως αυτά του δαμάσκηνου ή του αβοκάντο). Κλείστε το καπάκι. 2. Sap maken: plaats het filter* in de blender voordat u deze gebruikt (zie "Instructies voor het filter" voor de positie). Plaats het filter in de kan met het brede gedeelte naar boven. Controleer of het goed zit. oe fruit in het filter (gebruik de blender niet om grote pitten te malen, zoals die van pruimen of avocado s). Sluit de deksel. 2. Pour réaliser des jus de fruits : Insérer le filtre* (voir le Guide du filtre pour le positionnement) avant utilisation. Placez le filtre dans la verseuse avec la partie évasée vers le haut. Assurez-vous qu il est correctement installé. Ajoutez des fruits dans le filtre (n utilisez pas le mixeur pour écraser des fruits à gros noyaux comme des prunes ou des avocats.) ermez le couvercle. 3. Reinigung, ilter: Entnehmen Sie den ilter. Reinigen Sie den ilter und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser aus (der ilter ist nicht spülmaschinenfest). 3. Οδηγίες καθαρισμού του φίλτρου: Αφαιρέστε το φίλτρο. Καθαρίστε το φίλτρο και ξεπλύνετέ το με τρεχούμενο νερό (το φίλτρο δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων). 3. Reiniginstructie filter: Neem het filter uit. Reinig het filter en spoel het af onder stromend water (het filter is niet vaatwasmachinebestendig). 3. Instructions pour le nettoyage du filtre : Retirez le filtre. Lavez le filtre puis rincez-le sous l eau courante (le filtre n est pas adapté pour les lavevaisselle). *Je nach Modell *Ανάλογα με το μοντέλο *Afhankelijk van het model *Selon le modèle 9

10 Zutatenmenge und Verarbeitungsdauer Maximale Arbeitszeit be voller Befüllung 2 min Quirl-/Schlagmenge und Verarbeitungsdauer Zutaten Menge Zeit Geschwindigkeit Sahne g 50~60 s 1 Hinweis: ie Sahne sollte eine Temperatur zwischen 4 und 8 Grad Celsius haben. Empfohlene Mixgeschwindigkeit Rezept Zutaten Menge Zeit Geschwindigkeit Möhren 40 g Pürieren von rohem Gemüse Kartoffeln 40 g Zwiebeln s 4 Wasser 120 g Tequila 240 ml Triple sec 60 ml Erdbeer-Margarita (Cocktail) Erdbeeren, tiefgefroren 225 g 120s 4 Limettenkonzentrat, tiefgefroren 145 g Eiswürfel 150 g Ananas, in Scheiben 250 g Ananas-Aprikosen-Smoothie Getrocknete Aprikosen 40 g 120s 4 Joghurt 300 g Milch ml Milchshake Vanilleeis g Banane 1/4-1/2 Stck s 3 Schokoladensirup g Kartoffeln 200 g Kartoffel-Lauch-Suppe Lauch 200 g 50-60s 3 Wasser 400 g Weizenmehl 110 g Salz 1 Prise Eierkuchen (Teig) Eier 2 Stck. Milch 200 ml 40-50s 2 Wasser 75 ml Butter 50 g Zutatenmenge und Verarbeitungsdauer Zutaten Menge Qualität Zeit Qualität Zeit Qualität Zeit Geschwindigkeit Paniermehl g 3s 3-5s 5-10s Pulse Mandeln g Grob 3s Mittel 3-5s ein 5-10s Pulse Pfeffer g 3s 5s 5-10s Pulse 10

11 Ποσότητες ανάμειξης και χρόνοι επεξεργασίας Μέγιστος χρόνος επεξεργασίας με μεγάλη ποσότητα τροφών 2 λεπτά Ποσότητες ανάδευσης/ανάμιξης και χρόνοι επεξεργασίας Υλικά Ποσότητα Ώρα Ταχύτητα Σαντιγί γρ. 50~60 δευτ. 1 Σημείωση: Η θερμοκρασία της σαντιγί πρέπει να είναι μεταξύ 4 και 8 βαθμών Κελσίου. Συνιστώμενη ταχύτητα λειτουργίας Συνταγή Υλικά Ποσότητα Ώρα Ταχύτητα Πολτοποίηση ωμών λαχανικών Μαργαρίτες φράουλα (κοκτέιλ) Smoothie από ανανά-βερίκοκα Μιλκσέικ Πρασόσουπα με πατάτες Τηγανίτα (κουρκούτι) Καρότα 40 g Πατάτες 40 g Κρεμμύδια 40 Νερό 120 g Τεκίλα 240 ml Triple sec 60 ml κατεψυγμένες φράουλες 225 g Κατεψυγμένος συμπυκνωμένος χυμός κίτρου 145 g Παγάκια 150 g Ανανάς σε φέτες 250 g Αποξηραμένα βερίκοκα 40 g Γιαούρτι 300 g Γάλα ml Παγωτό βανίλια g Μπανάνα 1/4-1/2 τεμάχια Σιρόπι σοκολάτας g Πατάτες 200 g Πράσα 200 g Νερό 400 g Σταρένιο αλεύρι 110 g Αλάτι 1 πρέζα αυγά 2 τεμάχια Γάλα 200 ml Νερό 75 ml βούτυρο 50 g 20~30 δευτ δευτ δευτ. 4 20~30 δευτ. 3 50~60 δευτ. 3 40~50 δευτ. 2 Ποσότητες τεμαχισμού και χρόνοι επεξεργασίας Υλικά Ποσότητα Ποιότητα Χρόνος Ποιότητα Χρόνος Ποιότητα Χρόνος Ταχύτητα Τριμμένη φρυγανιά 15~30 g Χοντρο 3 δευτ. Μέτρια 3~5 δευτ. 5~10 δευτ. Παλμική λειτουργία Ψιλοκομμένα Αμύγδαλα g κομμένα 3 δευτ. κομμένα 3~5 δευτ. 5~10 δευτ. Παλμική λειτουργία τεμάχια Πιπέρι g τεμάχια 3 δευτ. τεμάχια 5 δευτ. 5~10 δευτ. Παλμική λειτουργία 11

12 Mengen: hoeveelheden en verwerkingstijden Maximale werktijd met zware lading 2 min Kloppen: hoeveelheden en verwerkingstijden Ingrediënten Hoeveelheid Tijd Snelheid Room g 50~60 s 1 Opmerking: e temperatuur van de room moet tussen de 4 en 8 graden Celsius zijn Aanbevolen blendersnelheid Recept Bestanddelen Aantal Tijd Snelheid Wortelen 40 g Pureren van rauwe groenten Aardappelen 40 g Uien 40 20~30s 4 Water 120 g Tequila 240 ml Triple sec 60 ml Aardbeien-margarita s (cocktail) bevroren aardbeien 225 g 120s 4 Bevroren limoenlimonade-concentraat 145 g IJsblokjes 150 g Ananas in schijfjes 250 g Smoothie van ananas en abrikoos Gedroogde abrikozen 40 g 120s 4 Yoghurt 300 g Melk ml Milkshake Vanille roomijs g Banaan 1/4-1/2 st 20~30s 3 Chocolade siroop g Aardappelen 200 g Aardappel-prei-soep Prei 200 g 50~60s 3 Water 400 g Tarwebloem 110 g Onthardingszout 1 Snufje Pannenkoek (beslag) eieren 2 st Melk 200 ml 40~50s 2 Water 75 ml boter 50 g Hakken: hoeveelheden en verwerkingstijden Bestanddelen Aantal Kwaliteit Tijd Kwaliteit Tijd Kwaliteit Tijd Snelheid Broodkruimels 15~30 g 3s 3~5s 5~10s Puls paneermeel Grof Medium ijn Amandelen g 3s 3~5s 5~10s Puls Peper g 3s 5s 5~10s Puls 12

13 Quantités à mixer et durées de mixage Temps de mixage avec une lourde charge 2 minutes Quantités à fouetter et durées de fouettage Ingrédients Quantité urée Vitesse Crème g 50~60 s 1 Remarque : La température de la crème doit être comprise entre 4 et 8 C Vitesse de mixage recommandée Recette Ingrédients Quantité urée Vitesse Carottes 40 g Purée de légumes crus Pommes de terre 40 g Oignons à 30 s 4 Eau 120 g Tequila 240 ml Triple sec 60 ml Margaritas à la fraise (cocktail) raises surgelées 225 g 120 s max. 4 Jus de citron vert glacé 145 g Glaçons 150 g Tranches d'ananas 250 g Smoothie à l'ananas et à l'abricot Abricots secs 40 g 120 s max. 4 Yaourt 300 g Lait ml Milkshake Glace à la vanille g Banane 1/4-1/2 morceaux 20 à 30 s 3 Coulis de chocolat g Pommes de terre 200 g Soupe de poireaux et pommes de terre Poireaux 200 g 50 à 60 s 3 Eau 400 g arine de blé 110 g Sel 1 Pincée Pâte à crêpes Œufs 2 unités Lait 200 ml 40 à 50 s 2 Eau 75 ml Beurre 50 g Quantités à hacher et durées de hachage Ingrédients Quantité Qualité urée Qualité urée Qualité urée Vitesse Chapelure 15~30 g 3 s 3 à 5 s 5 à 10 s Pulse Amandes g Grossière 3 s Moyenne 3 à 5 s ine 5 à 10 s Pulse Poivre g 3 s 5 s 5 à 10 s Pulse 13

14 ehlersuche, Bedienung des Mixers und der Zusatzfunktionen ehlersuche Symptom Ursache Lösung er Mixer lässt sich nicht einschalten. ie Teile sind nicht richtig miteinander verbunden. er rehzahlwahlschalter ist nicht in der richtigen Position. er Behälter ist überfüllt. er Stecker ist nicht richtig mit der Steckdose verbunden. Stromausfall. unktionales Problem. Sicherstellen, dass alle Teile richtig eingerastet sind. ie entsprechende Geschwindigkeit auswählen. Zum Verwenden der PULSE-unktion den rehzahlwahlschalter auf die Position PULSE drehen. en Behälter leeren, sodass die maximale üllmenge nicht überschritten wird. en Sitz des Steckers in der Steckdose überprüfen oder eine andere Steckdose verwenden. Warten, bis der Stromausfall behoben wurde. Kontakt mit dem autorisierten Kundendienst aufnehmen. Bedienung des Mini-Zerkleinerers* Bedienung des ilters* Mit dem Mini-Zerkleinerer können kleine Mengen, zum Beispiel Babymahlzeiten, problemlos und sauber zubereitet werden. Mit dem Zerkleinerer können auch beispielsweise Gewürze gemahlen und zerkleinert werden. er ilter kann in drei unterschiedlichen Positionen verwendet werden: A. Schaumabscheider: In dieser Position wird der Saft vom Schaum getrennt. adurch wird der Saft leichter und schmeckt besser. B. Teilabscheider: Trennt den Inhalt teilweise. C. Vollständig geöffnet: er Saft wird beim Ausgießen nicht getrennt. B C A *Je nach Modell Bitte beachten: Es muss eine Position ausgewählt werden, bevor der ilter in den Behälter eingesetzt wird. 14

15 Επίλυση προβλημάτων, Οδηγός μπλέντερ και Οδηγός για επιπρόσθετες λειτουργίες Επίλυση προβλημάτων Ένδειξη Αιτία Αντιμετώπιση Το μπλέντερ δεν απενεργοποιείται. Τα εξαρτήματα δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά. Ο επιλογέας ταχύτητας δεν βρίσκεται στη σωστή θέση. Η κανάτα έχει γεμίσει τελείως. Το βύσμα δεν είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα ρεύματος. Διακοπή ρεύματος. Λειτουργικό πρόβλημα. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά. Επιλέξτε την κατάλληλη ταχύτητα. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PULSE (ΑΝΑ- ΚΙΝΗΣΗ), βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας ταχύτητας βρίσκεται στη θέση PULSE. Αδειάστε την κανάτα ώστε να μην υπερβαίνει το μέγιστο όριο πλήρωσης. Ελέγξτε τη σύνδεση του βύσματος με την πρίζα ή δοκιμάστε κάποια άλλη πρίζα. Περιμένετε έως ότου επανέλθει το ρεύμα. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Οδηγός μικρής συσκευής τεμαχισμού* Με τη μικρή συσκευή τεμαχισμού μπορείτε να τεμαχίσετε εύκολα τρόφιμα σε μικρά κομμάτια, π.χ. παιδικά γεύματα. Με τη συσκευή τεμαχισμού μπορείτε επίσης να αλέθετε και να τεμαχίζετε μπαχαρικά. Οδηγός φίλτρου* Το φίλτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τρεις διαφορετικές λειτουργίες: A. Διαχωρισμός αφρού: Ο χυμός θα σερβίρεται ξεχωριστά από τον αφρό καθιστώντας τον πιο ελαφρύ και πιο εύγευστο. B. Μερικώς διαχωρισμός: ξεχωρίζει μερικώς το περιεχόμενο. C. Πλήρες άνοιγμα: επιτρέπει το άδειασμα όλου του χυμού. B C A *Ανάλογα με το μοντέλο Σημείωση: πρέπει να επιλέξετε τη θέση πριν τοποθετήσετε το φίλτρο στην κανάτα. 15

16 Problemen oplossen, instructies voor de blender en voor de extra functies Problemen oplossen Probleem Oorzaak Oplossing e blender kan niet worden ingeschakeld. e onderdelen zitten niet goed vast. e snelheidsregelaar staat niet in de juiste positie. e kan zit te vol. e stekker zit niet goed in het stopcontact. Stroomuitval. unctioneel probleem. Controleer of alle onderdelen naar behoren zijn vergrendeld. Kies de juiste snelheid. Als u de functie PULSE wilt gebruiken, moet de snelheidsregelaar in de positie PULSE staan. Maak de kan zo ver leeg dat het maximumniveau niet wordt overschreden. Controleer de aansluiting van de stekker in het stopcontact of probeer een ander stopcontact. Wacht tot de stroom weer is ingeschakeld. Neem contact op met een erkende onderhoudsdienst. Instructies voor de minichopper* Instructies voor het filter* Met de minichopper kunt u gemakkelijk en zonder geknoei kleine porties voedsel bereiden, bijvoorbeeld babymaaltijden. Ook kunt u met de chopper bijvoorbeeld specerijen en kruiden malen en hakken. Het filter kan in drie verschillende posities worden gebruikt: A. Als afschuimer: in deze positie wordt het sap gescheiden gehouden van het schuim, zodat het sap lichter is en meer smaak heeft. B. Als gedeeltelijke afschuimer: de ingrediënten worden gedeeltelijk gescheiden. C. Volledig open: hiermee kunt u het volledige sap uitschenken. B C A *Afhankelijk van het model Let op: selecteer de positie voordat u het filter in de kan bevestigt. 16

17 Gestion des pannes, Guide de mixage et Guide des fonctions supplémentaires Gestion des pannes PROBLEME Cause Solution Le blender ne fonctionne pas. Les éléments ne sont pas correctement assemblés. Le sélecteur de vitesse n'est pas dans la bonne position. Le bol est trop plein. La prise n'est pas correctement branchée. Coupure de courant. Problème fonctionnel. S'assurer que les différents éléments du blender soient correctement assemblés. Sélectionner la vitesse appropriée. Pour utiliser la fonction Turbo, s'assurer que le sélecteur de vitesse est sur Turbo. Vider le surplus du bol du blender afin de ne pas dépasser sa capacité maximale. Vérifier le branchement, ou essayer une autre prise. Attendez que le courant soit à nouveau rétabli. Contacter un centre agréé. Guide du mini-hachoir* Guide du filtre* Le mini-hachoir vous permet de préparer de petites quantités de nourriture, le repas de bébé par exemple, facilement et sans éclaboussures. Il peut également servir à moudre ou hacher des épices, par exemple. Trois positions différentes sont possibles pour le filtre : A. Séparateur de mousse : dans cette position, le jus est séparé de la pulpe, pour ne garder que le jus. B. Séparateur partiel : Le jus n'est que partiellement séparé de la pulpe. C. Ouverture totale : Le jus n'est pas séparé de la pulpe B C A *Selon le modèle Assurez-vous au préalable d'avoir sélectionné la position adéquate avant d'insérer le filtre dans le bol du blender 17

18 Entsorgung / Verwijdering / Απόρριψη Mise au rebut Entsorgung Verpackungsmaterialien ie Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und wiederverwertbar. ie Kunststoffteile tragen Kennzeichnungen, z.b. >PE<, >PS< usw. Bitte entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien in einem geeigneten Container eines Wertstoffhofes. Altgerät as Symbol an Produkt oder Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss stattdessen bei der entsprechenden Sammelstelle für Recycling von Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden. urch die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts können negative olgen für Umwelt und Gesundheit vermieden werden. etaillierte Informationen zum Recyceln des Produkts bieten die Gemeinde, die Müllentsorgung oder der Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Απόρριψη Υλικά συσκευασίας Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα. Τα πλαστικά μέρη αναγνωρίζονται από τη σήμανσή τους, π.χ. >PE<, >PS<, κλπ. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στον κατάλληλο κάδο στις εγκαταστάσεις απόθεσης απορριμμάτων της περιοχής σας. Παλαιά συσκευή Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο. Πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται σωστά, θα συμβάλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το αρμόδιο δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Verwijdering Verpakkingsmateriaal Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor recycling. e plastic onderdelen worden aangeduid door markeringen, bijvoorbeeld >PE<, >PS<, enzovoort. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde afvalcontainer. Oude apparaten Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als gewoon huisvuil mag worden behandeld. Het moet naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Als u ervoor zorgt dat u dit product op de juiste wijze weggooit, helpt u om mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die kunnen worden veroorzaakt door het onjuist verwijderen van dit product. Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met uw gemeente, het afvalbedrijf of de winkel waar u het product hebt aangeschaft. Mise au rebut Matériaux d emballage Les matériaux d emballage sont sans danger pour l environnement et recyclables. Les éléments en plastique sont identifiés par des marquages comme >PE<, >PS<, etc. Veuillez jeter les emballages dans les conteneurs appropriés de votre centre local de traitement des déchets. Appareils usagés Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique qu il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit de préférence être confié à un centre de recyclage adapté au traitement des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est recyclé correctement, vous contribuerez à éviter les conséquences néfastes pour l environnement et la santé que pourrait avoir une mauvaise gestion de ce produit en fin de vie. Pour plus d informations sur le recyclage de ce produit, contactez votre centre local, votre service de traitement des ordures ménagères, ou le magasin qui vous a vendu ce produit. 18

19 B C K A E J G H I Components A. Jug B. Spout C. Lid with filler hole. Measuring cup E. Blade assembly, detachable. Motor housing G. Speed selector and PULSE button H. Cord storage device (underside of appliance) I. Non-slip feet J. ilter* K. Mini chopper* *epending on model 19

20 Safety advice Read the following instruction carefully before using the appliance for the first time. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency comply with the specifications on the rating plate! Never use or pick up the appliance if the supply cord is damaged, the housing is damaged. The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary an extension cable suitable for 10 A can be used. If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid hazard. Always place the appliance on a flat, level surface. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning. Never touch the blades or inserts with your hand or any tools while the appliance is plugged in. The blades and inserts are very sharp! anger of injury! Caution when assembling, disassembling after use or when cleaning! Ensure that the appliance is disconnected from the mains supply. o not immerse the appliance in water or any other liquid. o not let the blender run for more than 2 minutes at a time using heavy loads. After running for 2 minutes with heavy loads, the blender should be left to cool for at least 10 minutes. o not exceed the maximum filling volume as indicated on the appliances. Never process boiling liquids (max 90 degrees). o not use this appliance to stir paint. anger, could result in an explosion! Never operate appliance without lid. This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use. 20

21 Getting started A B A B 1. Before using the blender for the first time, wash all parts except for the motor housing. Assembling: place the rubber seal on the blade assembly and (A) insert it holding the blender downwards. Turn the blade assembly clockwise (B) to fasten. Caution! The blades are very sharp! 2. Place the blender on a flat surface and lock the jug into position on the motor housing. When the arrow is aligned with the Locked indicator, the jug is locked in position. Put the ingredients in the jug. (o not exceed the maximum level as indicated on the jug.) 3. Close the lid and (A) insert the measuring cup in the filler hole and (B) lock into position. (You can use the measuring cup to add ingredients while the blender is running. Close the filler hole immediately after, to avoid splashing.) Caution! When processing hot liquids, see paragraph Processing hot liquids: allow hot liquids to cool down until lukewarm before filling the jug. ill the jug only half full and start processing on low speed. The blender jug can become very warm take care to protect your hands and to ventilate steam out through the filler hole. Always replace the lid before use. 5. Start the blender by pressing the on/off button. Start at low speed, then progress to a higher speed if required. To increase the speed press the + button, press the button to decrease it. To use the PULSE function, press the PULSE button. 6. Ice crushing: press the PULSE button for 3-5 seconds several times until you obtain a satisfactory result. You can add more ice through the filler hole while the blender is running. 21

22 Cleaning and care 1. Quick cleaning: Pour warm water into the jug, add a few drops of detergent. Mix water and detergent by pushing the PULSE button briefly. inally, rinse the jug under running water. 2. Thorough cleaning: Turn the blender off and unplug the power cord. Wipe the motor housing with a damp cloth. Never immerse the motor housing in water or clean it under running water! 3. Remove the lid and jug. Turn the blade assembly counter-clockwise and remove it. Rinse the blade assembly in water and detergent. Caution! Handle carefully, the blades are very sharp! The lid, jug and measuring cup can be washed in the dishwasher. Additional features 1. ill the mini chopper* with adequate ingredients. Place the mini chopper on the motor housing, press the on/off button to start and regulate the speed with +, - or PULSE. After use, clean the mini chopper container and the blade assembly. Note: The mini chopper is not dishwasher proof. Caution! The blades are very sharp! 2. To make juice: Insert the filter* (see ilter guide for position) before use. Place the filter in the jug with the wide part facing up. Make sure it fits correctly. Add fruits in the filter (do not use the blender to mash large seeds such as those in plums or avocados). Close the lid. 3. Cleaning instruction, filter: Take out the filter. Clean the filter and rinse it under running water (the filter is not dishwasher proof). *epending on model 22

23 Blending quantities and Processing Times Maximum Processing time with heavy load 2 min Whisking/Whipping quantities and Processing Times Ingredients Quantity Time Speed Cream g 50~60 sec 1 Note: The temperature of the cream should be between 4 and 8 egree Celsius. Recommended blending speed Recipe Ingredients Quantity Time Speed Carrots 40 g Pureeing raw vegetables Potatos 40 g Onions 40 g 20~30 sec 4 Water 120 g Tequila 240 ml Triple sec 60 ml Strawberries margaritas (Cocktail) rozen strawberries 225 g 120 sec 4 rozen Lemonade concentrate 145 g Ice cubes 150 g Pineapple in slices 250 g Pineapple-apricots Smoothie ried Apricots 40 g 120 sec 4 Yoghurt 300 g Milk ml Milkshake Vanilla Ice cream g Banana ¼ - ½ pcs 20~30 sec 3 Chocolate syrup g Potatoes 200 g Potato leek soup Leek 200 g 50~60 sec 3 Water 400 g Wheat flour 110 g Salt 1 Pinch Pancake (Batters) Eggs 2 pcs Milk 200 ml 40~50 sec 2 Water 75 ml Butter 50 g Chopping quantities and Processing Times Ingredients Quantity Quality Time Quality Time Quality Time Speed Bread crumbs g 3 sec 3~5 sec 5~10 sec Pulse Almonds g Coarse 3 sec Medium 3~5 sec ine 5~10 sec Pulse Peppar g 3 sec 5 sec 5~10 sec Pulse 23

24 Troubleshooting, Blending guide and Additional features guide Troubleshooting Symptom Cause Solution The blender does not switch on. Components are not fixed properly. The speed selector is not on the right position. The jug is overfilled. The plug is not properly connected to the power outlet. Power outage. unctional problem. Check if all the components are properly locked into position. Choose the appropriate speed. To use PULSE function, make sure the speed selector is on PULSE position. Empty the jug so you do not exceed the maximum level. Check the connection of the plug to the outlet or try another outlet. Wait until power outage is over. Contact authorized service. Mini Chopper* guide ilter* guide The mini chopper allows you to make small quantities of food, for example baby meals, easily and without mess. The chopper can also be used for grinding and chopping spices, for example. The filter may be used in three different positions: A. oam separator: In this position, the juice will be served separately from the foam, making the juice lighter and tastier. B. Partial separator: partially separates the content. C. ull opening: allows for pouring of whole juice. B C A Please note: you must select position before fitting the filter into the jug. *epending on model 24

25 isposal isposal Packaging materials The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled. The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Please dispose the packaging materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities. Old appliance The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. or more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. 25

26 This page is left blank intentionally

27

28 Printed on recycled paper Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH urther Strasse Nurnberg Germany 3483ASB3xxx

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

7-SERIES BLENDER MODEL SB7300S

7-SERIES BLENDER MODEL SB7300S 7-SERIES BLENDER MODEL SB7300S D GB D Anleitung...3 16 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο Οδηγιών...3 16 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

BLENDER POWERMIX SILENT MODEL SB4xxx

BLENDER POWERMIX SILENT MODEL SB4xxx LENER POWERMIX SILENT MOEL S4xxx EG-IU eethoven 5lang.indd 1 20.03.12 17:37 nleitung...3 14 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο Οδηγιών...3

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER MODEL KF 5xxx D GR NL F GB. ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1

COFFEE MAKER MODEL KF 5xxx D GR NL F GB. ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1 COEE MAKER MOEL K 5xxx ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1 6/17/2011 2:58:08 PM Anleitung...3 10 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

SPORT BLENDER SPORT BLENDER

SPORT BLENDER SPORT BLENDER SPORT BLENER SB2xxx Gebrauchsanweisung...3 17 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο Οδηγιών...3 17 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER KF5xxx D GR NL F GB

COFFEE MAKER KF5xxx D GR NL F GB COFFEE MAKER KF5xxx NL F GB Gebrauchsanweisung...3 12 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο Οδηγιών...3 12 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado RIVIERA Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch

Διαβάστε περισσότερα

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση Θερμά συγχαρητήρια! Έχετε αγοράσει μια συσκευή της Nova. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα με ωραίο σχεδιασμό σε οικονομικές τιμές. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση αυτής της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

STEAM IRON 5SAFETY MODEL DB 80xx D EL NL F GB. AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 1 19.07.11 11:19

STEAM IRON 5SAFETY MODEL DB 80xx D EL NL F GB. AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 1 19.07.11 11:19 STEAM IRON 5SAETY MO B 80xx AEG IU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 1 19.07.11 11:19 Anleitung...3 14 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΡΙΚΙ ΚΑΦΕ ELECTRIC COFFEE BOILER (ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ / FOR BREWING GREEK COFFEE) Μοντέλο / Model : CM4005 AC230V 50Hz - 800W Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Διακόπτης λειτουργίας ΟN/O/αντίστροφης κίνησης 8 Στρόφιγγα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Μπλέντερ Blender HAT-9839CL

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Μπλέντερ Blender HAT-9839CL ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

WATER KETTLE ULTRASPEED EWA7500 D GR NL F GB

WATER KETTLE ULTRASPEED EWA7500 D GR NL F GB WATER KETTLE ULTRASPEE EWA7500 Anleitung... 3 11 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Βιβλίο οδηγιών...3 11 Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER MODEL KF 5220 / 5265 D GR NL F GB. AEG IFU Florence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46

COFFEE MAKER MODEL KF 5220 / 5265 D GR NL F GB. AEG IFU Florence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46 COEE MAKER MOEL K 5220 / 5265 AEG IU lorence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46 Anleitung...3 11 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from www.vandenborre.be 7-SERIES COFFEE MAKER KF7800, KF7900 D GR NL F GB

Downloaded from www.vandenborre.be 7-SERIES COFFEE MAKER KF7800, KF7900 D GR NL F GB ownloaded from www.vandenborre.be 7-SERIES COEE MAKER K7800, K7900 GB ownloaded from www.vandenborre.be Anleitung...3 14 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

7-SERIES COFFEE MAKER KF7800, KF7900

7-SERIES COFFEE MAKER KF7800, KF7900 7-SERIES COEE MAKER K7800, K7900 NL GB Anleitung...3 14 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο Οδηγιών...3 14 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ EL ΨΗΣΙΜΟ Μη θέτετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία ενώ είναι άδεια. Μην υπερφορτώνετε το δίσκο, τηρείτε τις συνιστώμενες ποσότητες. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για κλασικό τηγάνισμα (μη γεμίζετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ Μοντέλο Αρ: S1528CH 220~240V 50/60Hz 300W 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A B Γ Δ E ΣΤ Ζ Μοτέρ Μπολ Λεπίδα Καπάκι Διακόπτης Άξονας στήριξης λεπίδας Κουμπί ασφάλισης ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Κρατήστε τη συσκευή μακριά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k EL b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q EL Οδηγίες ασφάλειας Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

FOOD PROCESSOR EASYCOMPACT FP5XX D GR NL F GB

FOOD PROCESSOR EASYCOMPACT FP5XX D GR NL F GB FOO PROCESSOR EASYCOMPACT FP5XX NL F GB Anleitung...3 20 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο Οδηγιών...3 20 Πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9167 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ:R-537

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ:R-537 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ:R-537 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ON/OFF SWITCH(SPEED BLENDER MOTOR PART 2) 1) SHAFT WHISK CHOPPER KNIFE SUPPORT SHREDDING POWER CORD SLICING GEAR BOX WHISKING BLADE BLADE BLADE MIXING SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HR1399 1 16 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips

Διαβάστε περισσότερα

STEAM IRON DB13xx GB D F NL GR

STEAM IRON DB13xx GB D F NL GR STEAM IRON B13xx Instruction book...3 13 Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 4. Anleitung...3 13 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte

Διαβάστε περισσότερα

ÌÐËÅÍÔÅÑ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THBL05729

ÌÐËÅÍÔÅÑ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THBL05729 ÌÐËÅÍÔÅÑ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THBL05729 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή, να τηρείτε τις παρακάτω βασικές προφυλάξεις ασφαλείας: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες.

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 ISANDE NL GR NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 NEDERLANDS 4 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 4 Veiligheidsvoorschriften 5 Montage 7 Beschrijving van het product 8 Bediening 9 Het eerste gebruik 13 Dagelijks

Διαβάστε περισσότερα

HANDMIXER EASYCOMPACT MODEL HM4xx

HANDMIXER EASYCOMPACT MODEL HM4xx HANMIXER EASYCOMPACT MOEL HM4xx Anleitung...3 10 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Mode d emploi...3 10 Avant d utiliser cet appareil pour la

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ CORDLESS KETTLE Μοντέλο / Model : KE7411 AC230V 50Hz - 2200W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

ESPRESSO MAKER EASYPRESSO EA110 D GR NL F GB. ELX12827_Bella_Espresso_AEG_5lang.indd 1 2009-10-20 13:28:06

ESPRESSO MAKER EASYPRESSO EA110 D GR NL F GB. ELX12827_Bella_Espresso_AEG_5lang.indd 1 2009-10-20 13:28:06 ESPRESSO MAKER EASYPRESSO EA110 D NL F ELX12827_Bella_Espresso_AEG_5lang.indd 1 2009-10-20 13:28:06 D Anleitung...3 14 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

7-SERIES WATERKETTLE EWA7800

7-SERIES WATERKETTLE EWA7800 7-SERIES WATERKETTLE EWA7800 Anleitung...3 13 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch. Βιβλίο οδηγιών...3 13 Πριν χρησιμοποιήσετε για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque

Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque Οδηγίες Ασφαλείας Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, σιγουρευτείτε ότι έχει την ίδια τάση ρεύματος με του σπιτιού σας. Προσοχή: 1. Ποτέ μην καλύπτετε τη σχάρα

Διαβάστε περισσότερα

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια... 58 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOBILE COOLER ΜΟΝΤΕΛΟ: DPL MC 8014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ DPL MC 8014 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: Ονομαστική τάση: 220-240 V / 50 Hz Ονομαστική ισχύς (ψύξης) [W]: 75 Δεξαμενή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛ.ΣΤΙΦΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ELECTRIC DIRECT JUICER Μοντέλο / Model : JC5508-A AC220-240V 50Hz - 80W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W EL HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W A B C D E F G 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

3 1 A B C D N H E M F G L I J K

3 1 A B C D N H E M F G L I J K SCF870 2 3 A 1 B C D N H E F G M I J L K 4 English 6 Deutsch 18 Ελληνικα 31 Français 46 한국어 59 Nederlands 71 SCF870 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips AVENT!

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ Ηλεκτρικού βραστήρα Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρικού βραστήρα Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

JUG BLENDER SM 7280 EL

JUG BLENDER SM 7280 EL JUG BLENDER SM 7280 EL A B C D E F G H I J K 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 71-76 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from www.vandenborre.be. www.moulinex.com

Downloaded from www.vandenborre.be. www.moulinex.com 1000 W www.moulinex.com 1 g k c h d e i b f j 1000 W l a m 1000 W 1a 1 1b/c 1 2 2 1 1 1d 1 1 1e 1 2 1 1000 W 2 2a 1 2 1 2b/c 3 MAX 1,5 L 2 1000 W 1 1000 W 1000 W 2d 1 3a 1 1 2 3b 1 3c 1 1 2 2 1 4 F LES

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 8 Ρυθμίσεις 10 Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual

Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual Ράβδος - Hand Blender SB-1100 SERIE PRO www.pyrex.com.gr 1 2 3 4 5 9 6 7 8 Ράβδος - Hand Blender SB-1100 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μία συσκευή της γκάμας PYREX.

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 QC5015 A D E 1 2 3 4 M F H 5 1 6 7 B G 2 I J K L 1 8 9 10 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

GCK1274E. 1. Rotating base 2. Lid release button 3. Illuminated switch Ηλεκτρικός βραστήρας / electric kettle ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ

GCK1274E. 1. Rotating base 2. Lid release button 3. Illuminated switch Ηλεκτρικός βραστήρας / electric kettle ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 1 EL 1. Περιστρεφόμενη βάση 2. Κουμπί απελευθέρωσης για το καπάκι 3. Φωτεινός διακόπτης GCK1274E GCK1274E EN 1. Rotating base 2. Lid release button 3. Illuminated switch Ηλεκτρικός βραστήρας / electric

Διαβάστε περισσότερα

Steriliser Stérilisateur Sterilisator Απστειρωτής Ατμού Sterilizator

Steriliser Stérilisateur Sterilisator Απστειρωτής Ατμού Sterilizator Steriliser Stérilisateur Sterilisator Απστειρωτής Ατμού Sterilizator Bedienungsanleitung Instruction Manual Conseil d utilisation Gebruiksaanwijzing Οδηγίες χρήσης Navodilo za uporabo 1 3 1 2 Steriliser

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Συναρμολόγηση του αποχυμωτή Συναρμολόγηση των μερών του αποχυμωτή... 9 Προσάρτηση του συναρμολογήματος του

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ράβδος Hand Blender GS-212 Power 800

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ράβδος Hand Blender GS-212 Power 800 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9058 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα