ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΚΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΚΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ!"

Transcript

1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΚΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ!

2 Άιιν έλα εκηλάξην εθπαίδεπζεο Θεξαπεπηώλ θαη νίθνλ θαη ζεξαπεπηώλ έληαμεο (Θ.Δ.Κ.Ο.) νινθιεξώζεθε. Σα θώηα έζβεζαλ θαη έκεηλε ε γεύζε ηνπ ππέξνρνπ!

3 Έλα πξόγξακκα γεκάην εκπεηξίεο γηα όινπο καο! Σόζν νη εθπαηδεπηέο όζν θαη νη θαηαξηηδόκελνη βάιακε αξθεηά λέα βέιε ζηελ θαξέηξα καο γηα λα ζπλερίζνπκε ηνλ ηίκην αγώλα καο!

4 ΗΜΕΡΑ 1 «το βαλσ των χαμζνων ονείρων» Σν ζεκηλάξην μεθίλεζε ην ΑΒΒΑΣΟ 18 ΙΟΤΝΙΟΤ κε ηηο εγγξαθέο ησλ θαηαξηηδόκελσλ. Ηκέξα πνπ μεθίλεζε κε ην κόην «ην βαιο ησλ ρακέλσλ νλείξσλ» από ηνλ Υαηδηδάθε. Ηκέξα ινηπόλ αθηεξσκέλε ζηα όλεηξα πνπ ράζεθαλ όηαλ θαη εκείο ήκαζηαλ ή εμαθνινπζνύκε λα είκαζηε πνιινί από εκάο αθόκε- παηδηά θαη ζηα λέα πνπ ζα ρηηζηνύλ από ην ζεκηλάξην!

5 ΗΜΕΡΑ 1 «το βαλσ των χαμζνων ονείρων» Ο Αδξηαλόο Γ. Μνπηαβειήο κίιεζε, ζηήξημε θαη θαιιηέξγεζε ηηο πξνζδνθίεο καο από απηό ην εκηλάξην. Σν βησκαηηθό εξγαζηήξη καο θξάηεζε όινπο γηα 2,5 ώξεο θαζεισκέλνπο θαη καο βνήζεζε λα ελεκεξσζνύκε ζην ηη πξνζδνθά από εκάο ε ρνιηθή θνηλόηεηα, όπσο θαη ζην ηη πξνζδνθνύκε εκείο από ηελ θνηλόηεηα.

6 ΗΜΕΡΑ 1 «το βαλσ των χαμζνων ονείρων» Μεηά ηνλ θαθέ, θάλακε κε κία θαιή βνπηηά ζηελ θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. Έλα πνιύ θαηαηνπηζηηθό βίληεν γηα ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνύ ζηηο ειηθίεο 0-4 εηώλ, ε εμέιημε ηεο Αηζζεηεξηαθήο Οινθιήξσζεο, ε εμέιημε ηνπ Λόγνπ-Οκηιίαο. Η ζθπηάιε ινηπόλ είρε πεξάζεη ζηνλ ηξάην θαη ηνλ Παλαγηώηε.

7 ΗΜΕΡΑ 1 «το βαλσ των χαμζνων ονείρων» Μεηά ην δηάιιεηκα ηνπ θαγεηνύ (ειιελνπξεπέζηαηε πίηζα), άξρηζε ε ζπλνκηιία γηα ηηο δπζθνιίεο. Γπζθνιίεο ζηνλ ιόγν νκηιία, ζηελ κλήκε, ηελ κάζεζε, ηελ ζπγθέληξσζε πξνζνρήο θαη ηελ πξάμε. Βησκαηηθό εξγαζηήξη, ζεσξία θαη κπόιηθα βίληεν!

8 ΗΜΕΡΑ 1 «το βαλσ των χαμζνων ονείρων» 7.30 ην απόγεπκα θαηάθνπνη αιιά γεκάηνη είπακε όινη καδί λα απνρσξήζνπκε γηα μεθνύξαζε.

9 ΗΜΕΡΑ 2 «πώσ να κρυφτείσ απ τα παιδιά» Σελ ΚΤΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΤΝΙΟΤ από ηηο 8.30 ήκαζηαλ πάιη ζηηο επάιμεηο. Ηκέξα πνπ μεθίλεζε κε ην κόην «πώο λα θξπθηείο απ ηα παηδηά» από ηνλ αββόπνπιν. Αθηεξσκέλν ζην παηδί κε απηηζκό πνπ «έηζη θη αιιηώο ηα μέξεη όια». Απιά, δελ μέξεη πώο λα ην απνδείμεη!

10 ΗΜΕΡΑ 2 «πώσ να κρυφτείσ απ τα παιδιά» Πάιη ν ηξάηνο θαη ν Παλαγηώηεο. Οη δπζθνιίεο ηνπ παηδηνύ ζην απηηζηηθό θάζκα. Οκηιία, επηθνηλσλία, εκκνλέο, ηθαλόηεηεο, αηζζεηεξηαθέο ηδηαηηεξόηεηεο.

11 ΗΜΕΡΑ 2 «πώσ να κρυφτείσ απ τα παιδιά» Μεηά ηνλ θαθέ ε ζεηξά κεηαηνπίζηεθε ζηηο βαζηθέο αξρέο ζεξαπείαο. ηελ αλάιπζε ησλ δπζθνιεκέλσλ ζπκπεξηθνξώλ θαη ζηηο κεζόδνπο (Μέζνδνο Αηζζεηεξηαθήο Οινθιήξσζεο, Δλαιιαθηηθή Δπαπμεηηθή Δπηθνηλσλία PECS, ΜΑΚΑΣΟΝ, TEACCH, HΑΝΔΝ, Social Stories, Sensory Stories). Σν ελδηάκεζν κεζεκβξηλό θαγεηό πεξηιάκβαλε ην (επίζεο Διιελνπξεπέζηαην) club ζάληνπηηο.

12 ΗΜΕΡΑ 2 «πώσ να κρυφτείσ απ τα παιδιά» Η εκέξα έθιεηζε κε ηηο εκπεηξίεο ηεο Μάξζαο ηεο Σζαθίξε, επί ρξόληα ζεξαπεύηξηα έληαμεο θαη θαη νίθνλ κε ηα παηδηά πνπ έρεη ζπλεξγαζηεί. Μία «αλάθξηζε» 1,5 ώξαο πνπ ην δεζηό από όινπο ρεηξνθξόηεκα ζην ηέινο έδεημε ην πόζν ζπλέβαιε ζηελ επηηπρία ηεο πξνζπάζεηάο καο.

13 ΗΜΕΡΑ 2 «πώσ να κρυφτείσ απ τα παιδιά» Ήδε ν δείθηεο ηνπ ξνινγηνύ έγξαθε πάιη 7.30 ην απόγεπκα. Άιιεο 11 ώξεο είραλ πξνζηεζεί ζηηο εκπεηξίεο καο θαη ηα όλεηξά καο.

14 ΗΜΕΡΑ 3 «ζχε το νου ςου ςτο παιδί» Σν ΑΒΒΑΣΟ 25 ΙΟΤΝΙΟΤ ε ΔΜΤ ηήξεζε ηελ ππόζρεζή ηεο. Μία πνιύ δεζηή εκέξα πνπ γηα ην ζεκηλάξην μαλαμεθηλνύζε ζηηο 8.30 ην πξσί. Ηκέξα πνπ μεθίλεζε κε ην κόην «έρε ην λνπ ζνπ ζην παηδί» από ηνλ Θενδσξάθε ζε ππέξνρε εθηέιεζε ηνπ ζπγρσξεκέλνπ Παύινπ ηδεξόπνπινπ. Ηκέξα αθηεξσκέλε ζηνλ ηξόπν πνπ ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηνύκε ζην παηδί, ηελ κόλε ειπίδα.

15 ΗΜΕΡΑ 3 «ζχε το νου ςου ςτο παιδί» Γηα έλα δίσξν ε αληηκεηώπηζε ΓΔΠ-Τ θαη ΜΓ πεξηιάκβαλε ζεσξία, παξαδείγκαηα θαη εξγαζηήξην καζεζηαθήο παξέκβαζεο.

16 ΗΜΕΡΑ 3 «ζχε το νου ςου ςτο παιδί» Ακέζσο κεηά, ην πξόγξακκα πεξηιάκβαλε ηελ εμέηαζε ησλ θαηαξηηδόκελσλ. 50 εξσηήζεηο είραλ δνζεί ην πξνεγνύκελν άββαην θαη είρε έξζεη ε ώξα ηεο απόδεημεο ησλ γλώζεσλ. Θεακαηηθά απνηειέζκαηα! Οη βαζκνί θπκάλζεθαλ από 98/100 έσο 75/100 (πνιύ πςειέο δελ ζεσξείηε;). Οη θαηαξηηδόκελνη πξάγκαηη είραλ δνπιέςεη άξηζηα! Γηα ηνπο αξηζηνύρνπο ππήξμαλ αξηζηεία θαη αλακλεζηηθά δώξα.

17 ΗΜΕΡΑ 3 «ζχε το νου ςου ςτο παιδί» Ακέζσο κεηά ηνλ θαθέ, ην εξγαζηήξη θαη ε ζεσξία γηα ηελ παξέκβαζε ζην ζπίηη θαη ηελ ηάμε καο βνήζεζε λα ζθεθηνύκε θαη λα κνηξαζηνύκε απόςεηο γηα ην πώο ζα κπνξνύζακε λα δηακνξθώζνπκε ρώξνπο θαη γεληθεπκέλεο παξεκβάζεηο!

18 ΗΜΕΡΑ 3 «ζχε το νου ςου ςτο παιδί» ηε ζπλέρεηα αλέιαβε ξόιν ν Γηώξγνο ν ακνίιεο. Ο ξόινο ινηπόλ ηνπ Φπρνιόγνπ. πλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη δηαρείξηζε ηνπο ζην παηδί θαη ην πκβόιαην Γνλέσλ. Πνιύ κεγάιε ζπδήηεζε θαη ηξόπνη επηβνήζεζεο. Σν κεζεκεξηαλό θαγεηό πεξηιάκβαλε γηα άιιε κία θνξά ειιελνπξέπεηα Πίηζα!

19 ΗΜΕΡΑ 3 «ζχε το νου ςου ςτο παιδί» Σν απόγεπκα καο άθεζε άθσλνπο! Η Βάζσ, ε Διπίδα, ε Μαξία, ν ηέιηνο. Γνλείο παηδηώλ κε απηηζκό. Καηάζεζε ςπρήο γηα ηα παηδηά ηνπο, γηα ην ηη ζέινπλ από εκάο (νκόθσλα: «εηιηθξίλεηα θαη ζρέζε») γηα ην παηδί ηνπο. Καηέζεζαλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο, ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηα όλεηξά ηνπο, ηηο ραξέο ηνπο. Σελ ζπδήηεζε ζπληόληδε πάιη ν Αδξηαλόο Μνπηαβειήο.

20 ΗΜΕΡΑ 3 «ζχε το νου ςου ςτο παιδί» Έλα 2,5 σξν κάζεκα γηα όινπο καο πνπ γηα λα κελ ην μερλάκε βηληενζθνπήζεθε. Σν ξνιόη έγξαθε 7.45 όηαλ αξρίζακε λα ζεθσλόκαζηε από ηηο θαξέθιεο καο. Άιιε κία κέξα ηειείσλε κε ηελ θαξέηξα ήδε λα έρεη θνξηώζεη πνιύ! Μία ππέξνρε κέξα πνπ άμηδε λα «έρνπκε ην λνπ καο ζην παηδί!».

21 ΗΜΕΡΑ 4 «τερατάκια τςζπησ» Βνξηαδάθη ηελ ΚΤΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΤΝΙΟΤ θαη δξόζηζε. Η ηειεπηαία εκέξα ηνπ εκηλαξίνπ θαη ε θύζε ζέιεζε λα δξνζίζεη ηελ ζθέςε καο! Η εκέξα μεθίλεζε κε ηελ «Σειεπηαία Οκηιία» ηνπ Ράληπ Πάνπο. Έλα ππνρξεσηηθά θαζεκεξηλό κάζεκα γηα όινπο καο! Αθηεξώζακε ηελ εκέξα ζηα «ηεξαηάθηα ηζέπεο» ηνπ Μαραηξίηζα! Έλα ηξαγνύδη γηα ην εκείο vs εγώ θαη εζύ πνπ ηα ιέεη όια!

22 ΗΜΕΡΑ 4 «τερατάκια τςζπησ» θιεξό πξσηλό! Σν θαζεθνληνιόγην ηνπ ΘΔΚΟ αιιά θαη ν ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ. Σνλ ζπδεηήζακε, ηνλ αλαιύζακε, ηνλ δηαβάζακε θαη ηνλ απνδερηήθακε ελππόγξαθα όινη! Όια ππόθεηληαη ζε δνκέο θαη θαλόλεο. Ήηαλ ε ώξα λα ηνλ ζπδεηήζνπκε!

23 ΗΜΕΡΑ 4 «τερατάκια τςζπησ» Καη ήξζε ε ώξα ησλ εξγαζηεξίσλ γηα άιιε κία θνξά! Οη νκάδεο απηννλνκάζηεθαλ σο εμήο: shadow play (πξνθαλώο εθ ηνπ shadow therapist ). «Υ.Α.Ο.» (Υξήζηκεο Αλαδηακόξθσζεο Οκαδηθή πλεξγαζία). anti-stress (Διιεληζηί «Φέέέέηα»). no-name (ή κήπσο δελ ην ζπκνύληαλ;).

24 ΗΜΕΡΑ 4 «τερατάκια τςζπησ» Σν εξγαζηήξη μεθίλεζε κε ηνλ Νηθνιάθε. Βηληενζθνπεκέλε αμηνιόγεζε ζπδήηεζή ηνπ γηα ην αίηεκά ηνπ, ηηο δπζθνιίεο ηνπ, ηνπο θόβνπο ηνπ, ηηο αλάγθεο ηνπ, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. πδήηεζε γηα ην πώο ζα κπνξνύζακε λα ηνλ βνεζήζνπκε σο Γ/ληθή νκάδα! Πνιύ θαιέο ζθέςεηο, πνιύ θαιέο ηνπνζεηήζεηο από όινπο!

25 ΗΜΕΡΑ 4 «τερατάκια τςζπησ» Γηα άιιν έλα 5σξν πξνβάιινληαλ πεξηζηαηηθά, ππήξραλ εξσηήζεηο, πξαγκαηηθά ζπζθέπηνληαλ νη νκάδεο, εηζεγνύληαλ, κνηξάδνληαλ ηε ζθέςε ηνπο θαη κε ηηο άιιεο νκάδεο, δηαθσλνύζαλ, ζπκθσλνύζαλ, ζπλαγσλίδνληαλ αιιά θαη αλη-αγσλίδνληαλ. Ννεηηθή 5σξε θαηαηγίδα κε ππέξνρεο ζθέςεηο, βαζεηά ζεξαπεπηηθή ζθέςε, ρηνύκνξ θαη ζνβαξόηεηα καδί! Γήηλε θαη επηζηεκνληθή καδί ζθέςε!

26 ΗΜΕΡΑ 4 «τερατάκια τςζπησ» Δμέηαζε Νν 2: Δπαλαιεπηηθέο εξσηήζεηο ζε νκάδεο! 25 εξσηήζεηο ζε νκάδεο! θιεξέο, δύζθνιεο! Σα δηαιιείκαηα είραλ ζρεδόλ θαηαξγεζεί. Σα (επηηέινπο ηα θαηαθέξακε) ειιελνπξεπέζηαηα ζνπβιάθηα ζε κεξίδα (κεξηθνί έθαγαλ θαη ην ηδαηδίθη πξνο απνγνήηεπζηλ όζσλ δελ ην έθαγαλ) αιιά θαη νη θαθέδεο ήηαλ αλάκηθηνη κε ζπδεηήζεηο γηα ηα πεξηζηαηηθά θαη ηηο εξσηήζεηο.

27 ΗΜΕΡΑ 4 «τερατάκια τςζπησ» ηηο επαλαιεπηηθέο εξσηήζεηο, νη anti-stress θαη no-name ηζνβάζκεζαλ ζηελ θνξπθή θαη κε ειάρηζηε δηαθνξά 2 εξσηήζεσλ, ηζνβάζκεζαλ ζηελ δεύηεξε ζέζε νη shadow play θαη «Υ.Α.Ο.». Καηαπιεθηηθή πξνζπάζεηα από όινπο.

28 ΗΜΕΡΑ 4 «τερατάκια τςζπησ» Σελ ώξα ηεο απνλνκήο ησλ πηπρίσλ δηθαίσο ην ρεηξνθξόηεκα ησλ ππνινίπσλ γηα ηνλ θάζε έλαλ ζπκκεηέρνληα επηζθξάγηζε όηη ε πξνζπάζεηα όισλ ησλ θαηαξηηδόκελσλ άμηδε! Άμηδε πνιύ!

29 40 εθπαηδεπηηθέο ώξεο, 38 βίληεν, 26 εηζεγήζεηο, 8 εξγαζηήξηα, 9 νκηιεηέο, 157 ζειίδεο ζεκεηώζεσλ, 5 ρώξνη δηεμαγσγήο ηνπ ζεκηλαξίνπ (θεληξηθή αίζνπζα θαη 4 αίζνπζεο εξγαζηεξίσλ), αξθεηά θηιά πίηζεο, θιακπ ζάληνπηηο θαη ζνπβιάθηα, πάλσ από 500 πνηήξηα λεξνύ, αλαςπθηηθώλ θαη θαθέδσλ, άπεηξεο ώξεο άνθλεο δνπιεηάο γηα ηελ πξνεηνηκαζία από ηνλ ηξάην θαη ηνλ Παλαγηώηε! Άμηδαλ; Σν ρεηξνθξόηεκα ηα έδεημε όια! Αιιά θαη νη θόξκεο επαλαηξνθνδόηεζεο.

30 Όπσο ιέεη θαη ε Γηεζλήο ηαηηζηηθή Τπεξεζία, έλα εκηλάξην αμίδεη πξαγκαηηθά όηαλ ραξαθηεξίδεηαη ζην 80% ηνπ σο επαξθέο θαη πνιύ επαξθέο! Γηα λα δνύκε, ηη έγηλε κε εκάο:

31 Κάιπςε ηνπ ζέκαηνο ηνπ εκηλαξίνπ: 100%. 24 θαηαξηηδόκελνη ην έθξηλαλ σο «Πνιύ επαξθέο» θαη 9 «Δπαξθέο». Ώξεο νιόθιεξεο δόζεθαλ ζην λα θαιπθζεί ην ζέκα ζθαηξηθά κέζα ζε 40 ώξεο!

32 Πνηόηεηα εηζεγήζεσλ: 100%. 24 θαηαξηηδόκελνη ηηο έθξηλαλ σο «Πνιύ επαξθείο» θαη 9 «Δπαξθείο». Όινη νη εηζεγεηέο ηα έδσζαλ ΟΛΑ όζα είραλ ζηελ ςπρή θαη ην κπαιό ηνπο!

33 Πνηόηεηα ζεκεηώζεσλ: 91%. 21 θαηαξηηδόκελνη ηηο έθξηλαλ σο «Πνιύ επαξθείο», 9 «Δπαξθείο» θαη 3 «Μέηξηεο». Βηβιίν νιόθιεξν!

34 Πνηόηεηα Δξγαζηεξίσλ: 97%. 14 θαηαξηηδόκελνη ηα έθξηλαλ σο «Πνιύ επαξθή», 18 σο «Δπαξθή» θαη 1 «Μέηξηα». Τπέξνρε ε ζπκκεηνρή όισλ!

35 Υξόλνο πνπ δηαηέζεθε γηα ζπδήηεζε: 97%. 20 θαηαξηηδόκελνη ηνλ έθξηλαλ σο «Πνιύ επαξθήο», 12 σο «Δπαξθήο» θαη 1 σο «Μέηξηνο». Πνιύ brain-storming πνπ όκσο ΠΟΣΔ δελ θηάλεη!

36 Υώξνο δηεμαγσγήο εκηλαξίνπ: 97%. 11 θαηαξηηδόκελνη ηνλ έθξηλαλ σο «Πνιύ επαξθή», 21 σο «Δπαξθή» θαη 1 σο «Μέηξην». Όλησο 11 ώξεο εκεξεζίσο ζε θαζίζκαηα πηάλεζαη!

37 Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε: 100%. 24 θαηαξηηδόκελνη ηελ έθξηλαλ σο «Πνιύ επαξθή», 9 «Δπαξθή» θαη 1 σο «Μέηξηα». Δπραξηζηνύκε πνιύ ηελ Μαξία θαη ηελ Βαγγειηώ γηα ηελ άςνγε εξγαζία ηνπο!

38 Πξόρεηξν θαγεηό, θαθέο, ζλαθο: 95%. 18 θαηαξηηδόκελνη ην έθξηλαλ σο «Πνιύ επαξθέο» θαη 13 «Δπαξθέο» θαη 2 σο «Μέηξην». Αξθεηά ζεξκηδνύρνο δηαηξνθή γηα λα αληέμνπκε!

39 ΤΝΟΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ : 100%. 24 θαηαξηηδόκελνη ην έθξηλαλ σο «Πνιύ επαξθέο» θαη 9 «Δπαξθέο». Μαο άληεμε ην ζθνηλί!

40 Τους ευχαριστούμε όλους!

41 Σνλ ΜΟΤΣΑΒΔΛΗ ΑΓΡΙΑΝΟ, X. ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΑΔ θαη πξαγκαηηθό «δάζθαιν!

42 Σνλ ΑΜΟΙΛΗ ΓΙΩΡΓΟ, ΦΤΥΟΛΟΓΟ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ MSc. Από ην ΚΔΝΣΡΟ καο. Πξαγκαηηθό εξγάηε ηεο δενληνινγίαο!

43 Σελ ΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΘΑ, ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΡΙΑ από ην ΚΔΝΣΡΟ καο! Έλαλ άλζξσπν κε κεγάιε θαη νπζηαζηηθή εκπεηξία σο ΘΔΚΟ!

44 Σνλ ΣΔΛΙΟ, ηε ΜΑΡΙΑ, ηε ΒΑΩ, ηελ ΔΛΠΙΓΑ, ΓΟΝΔΙ ΠΑΙΓΙΧΝ ΜΔ ΑΤΣΙΜΟ πνπ όζα είπαλ ήηαλ κόλν αιήζεηεο! Απηό πνπ ζέινπλ απηό έδσζαλ!

45 Σνλ ΝΙΚΟ, παηδί κε ΓΑΦ θαη ηνπο γνλείο ηνπ πνπ καο έδσζαλ ηελ άδεηα λα δείμνπκε ην παηδί ηνπο ζε βίληεν!

46 ΗΜΕΡΑ 4 «τερατάκια τςζπησ» Τους υπέροχους καταρτιζόμενους!

47 Σνλ Ράληπ Πάνπο γηα ηελ παξαθαηαζήθε ηνπ θαη ην κνλαδηθό ηνπ κάζεκα.

48 Σνπο Μάλν Υαηδηδάθε, Παύιν ηδεξόπνπιν, Λαπξέληε Μαραηξίηζα, Γηνλύζε αββόπνπιν γηα ην κνπζηθό κάζεκά ηνπο!

49 Δίλαη σξαίν λα είζαη άλζξσπνο. Δίλαη σξαίν λα είζαη ζεξαπεπηήο. Σίπνηα όκσο δελ ζπγθξίλεηαη κε ην λα είζαη «άλζξσπνο ζεξαπεπηήο».

50 Δπραξηζηνύκε σο Δηαηξεία όινπο γηα όια! Δπρόκαζηε θαιή ζπλέρεηα ζην εηιηθξηλέο θαη δύζθνιν αιιά θαη γνεηεπηηθό έξγν όισλ καο!

51 Η υαρέτρα βάρσμε κι άλλο και τα βέλη είμαι έτοιμα προς τρήση!

52 ΣΡΑΣΟ, ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Δίλαη έμππλν, όπσο όια ηα παηδάθηα ηεο ειηθίαο ηνπ, γεκάην δσληάληα θαη πεξηέξγεηα. Ωζηόζν, ε πξώηε ηνπ ρξνληά ζην ζρνιείν ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή. «Κη αλ μεθίλεζε έηζη, ηη ζα γίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ Τεύτος 35 Ιανοσάριος 2011 Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά καο; 5 Μαζαίλσ παίδνληαο!!!...11 Αμηνινγώληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ»

ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ» Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ Παιδαγυγικό Σμήμα Πποζσολικήρ Δκπαίδεςζηρ Ένυζη Δλλήνυν Φςζικών ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ» Φοπέαρ Τλοποίηζηρ: Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Δνόηηηα: 9 Σίηλορ Μαθήμαηορ: Απιθμοί μέσπι ηο 10.000 (κεθ. 53) σολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Φλώπιναρ

Διαβάστε περισσότερα

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 Υπεύζπλε δαζθάια: Φαηδάθε Δέζπνηλα Μαθητές: Κωλζηαληίλα, Νηάληει, Μαξία, Άγγεινο, Μαξίλα, Γεξάζηκνο, Εηξήλε, Θωάλλα, Έζηεξ, Ακβξόζηνο, Νίθνο, Δεκήηξεο,

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ

Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Σν βηβιίν απηό κηιά γηα ηελ ηπξαλλία πνπ ππνβάιινπλ ηα αλζξώπηλα δώα πάλσ ζηα κήαλζξώπηλα, κηα ηπξαλλία πνπ έρεη επηβάιεη θαη πνπ ζπλερίδεη λα επηβάιιεη ηξνκεξνύο πόλνπο

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ»

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1/2011 10 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 Ιζηνξηθό ηνπ Κεπάθπ Σν Κεπάθπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξηώλ Αλδξέαο

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηώξγνο Βαζηιάθνο. Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1

Γηώξγνο Βαζηιάθνο. Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1 Γηώξγνο Βαζηιάθνο Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1 (Τν θείκελν πνπ αθνινπζεί απνηειεί ηελ εηζήγεζή καο ζηελ εκεξίδα Καηάζιηςε θαη Θιίςε ηνπ Κόζκνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Θεξαπεπηήξην Ν. Σπηλάξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2011-2012 ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ ΑΡΓΤΡΖ ΠΔ11 Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4 ΠΞΖΙΕΚΖΑΖΑ ΓΗΝΜΘΖΠΖΟΠΖΗΕ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕ ΘΑΜΓΞΑΦΖΗΕ ΓΦΕΙΓΞΖΔΑ ΠΖΙΕ 2,5 ΓΡΞΩ ΓΠΜΟ 3 ΑΞΖΘΙΜΟ ΦΡΘΘΜΡ 12 ΖΑΚΜΡΑΞΖΜΟ ΦΓΒΞΜΡΑΞΖΜΟ ΙΑΞΠΖΜΟ 2011 Διαδικηρακή πύλη : www.domeniko.gr Ελεκηοξμικό Παςρδοξμείξ: info@domeniko.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα