ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ Δλόηεηα 1: ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ Φξαγθίδεο Γαξύθαιινο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χρήςησ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ, που υπόκειται ςε άλλου τφπου άδειασ χρήςησ, η άδεια χρήςησ αναφζρεται ρητώσ. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχθεί ςτα πλαίςια του εκπαιδευτικοφ ζργου του διδάςκοντα. Το ζργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Κεντρικήσ Μακεδονίασ» ζχει χρηματοδοτήςει μόνο τη αναδιαμόρφωςη του εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη» και ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικοφσ πόρουσ. 3

4

5 ηόρνη Να θαηαλνήζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ Να θαηαδείμνπκε ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια Σα θαηαλνήζνπκε ηα ζηνηρεία ελόο θαηαλνήζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ Μα κάζνπκε λα δεκηνπξγνύκε επηρεηξεκαηηθά κνληέια

6 Ση είλαη ην επηρεηξεκαηηθό κνληέιν;

7 Ση είλαη ην επηρεηξεκαηηθό κνληέιν; Σν επηρεηξεκαηηθό κνληέιν είλαη - κε απιά ιόγηα- κία πεξηγξαθή ηνπ ΣΙ θάλνπκε εκείο εδώ πέξα & ΠΩ ηνπ θάλνπκε

8 Οξηζκόο επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ Έλα επηρεηξεκαηηθό κνληέιν πεξηγξάθεη ηε ινγηθή κε ηελ νπνία ιεηηνπξγεί έλαο νξγαληζκόο ώζηε λα δεκηνπξγεί, λα πξνζθέξεη θαη λα πξνζιακβάλεη αμία Osterwalder and Pigneur, Business Model Generation, John Wiley & Sons, NJ, 2010

9 Οξηζκόο επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ To επηρεηξεκαηηθό κνληέιν είλαη κηα αθεξεκέλε αλαπαξάζηαζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ελόο νξγαληζκνύ κε κνξθή θεηκέλνπ ή γξαθηθώλ. Σν επηρεηξεκαηηθό κνληέιν κηαο επηρείξεζεο είλαη ε απεηθόληζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ινγηθήο ηεο. Πεξηγξάθεη ην ηη πξνζθέξεη ε επηρείξεζε ζηνπο πειάηεο ηεο, πσο ηνπο πξνζεγγίδεη θαη δεκηνπξγεί ζρέζεηο καδί ηνπο, κέζσ πνηώλ πόξσλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλεξγαζηώλ επηρεηξεί, θαη ηέινο πσο θεξδίδεη ρξήκαηα. Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελόο επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ είλαη κέξνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο αλάιπζεο θαη ζηξαηεγηθήο.

10 Παξαδείγκαηα επηρ. κνληέισλ Σν επηρεηξεκαηηθό κνληέιν «Franchise» Σν επηρεηξεκαηηθό κνληέιν ηεο IKEA Σν επηρεηξεκαηηθό κνληέιν «Free» Σν επηρεηξεκαηηθό κνληέιν «Freemium» Σν επηρεηξεκαηηθό κνληέιν «άκεζσ πσιήζεσλ» Σν επηρεηξεκαηηθό κνληέιν ηεο «Ππξακίδαο» Σν επηρεηξεκαηηθό κνληέιν «ΘΔ γάια» Amazon vs. Barnes & Noble: video

11 Παξαδείγκαηα επηρ. κνληέισλ https://www.youtube.com/watch?v=hz-esatlzto https://www.youtube.com/watch?v=iedymfrcer8

12 Δπηρ. Μνληέια ελαληίσλ επηρ. ζρεδίσλ Business Model Δξγαιείν επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ύιιεςε θαη πινπνίεζε ηδέαο Αμία Δπηρεηξεκαηηθή δξάζε Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε Δζηηάδεη ΠΩ ζα θηάζσ ζην ζηόρν Business Plan Δξγαιείν ζρεδηακνύ Τινπνίεζε ηδέαο Έζνδα, ζηόρνη Υξεκαηνδόηεζε Κείκελν Δζηηάδεη ζην ΠΟΙΟ είλαη ν ζηόρνο

13 The Business Model Canvas Osterwalder & Pigneur

14 The Business Model Canvas Πξόθεηηαη γηα έλα νπηηθό δηάγξακκα κε ιέμεηο θιεηδηά πνπ πεξηγξάθνπλ: ηηο ππνδνκέο, ηνπο πειάηεο, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαζώο θαη ηελ πξόηαζε αμίαο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο πειάηεο ηεο. Βνεζά επηρεηξεκαηίεο θαη ζηειέρε λα εκβαζύλνπλ, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ζπκθσλήζνπλ ζε κηα θνηλή νπηηθή γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπληζησζώλ κηαο επηρεηξεκαηηθήο πξνζπάζεηαο, κέζα από κηα λέα, δπλακηθή, δεκηνπξγηθή θαη ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε.

15 The Business Model Canvas https://www.youtube.com/watch?v=qoaozmtlp5s

16 The Business Model Canvas Δπηθεληξώλεηαη ζε 9 βαζηθά ζηνηρεία/ ζπζηαηηθά πνπ απαξηίδνπλ θάζε επηρεηξεκαηηθό κνληέιν. Πξόηαζε αμίαο Πειάηεο Καλάιηα ρέζεηο Βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο Πόξνη Βαζηθνί ζπλεξγάηεο Γνκή θόζηνπο Έζνδα

17 The Business Model Canvas ελ ζπληνκία

18 ΠΔΛΑΣΔ Σν ζηνηρείν Πειάηεο αλαθέξεηαη ζηηο δηάθνξεο νκάδεο αλζξώπσλ ή νξγαληζκώλ πνπ έρεη ζηόρν λα εμππεξεηήζεη κηα επηρείξεζε. Βαζικό επώηημα: Για ποιον δημιουπγούμε αξία;

19 ΠΔΛΑΣΔ Οη πειάηεο είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο θάζε επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ. Υσξίο πειάηεο (σο πεγή εζόδσλ), θακία εηαηξεία δελ κπνξεί λα επηβηώζεη γηα πνιύ. Γηα ηελ θαιύηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ, κηα εηαηξεία κπνξεί λα ηνπο νκαδνπνηήζεη ηνπο ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα κε θνηλέο αλάγθεο, ζπκπεξηθνξέο, ή άιια ραξαθηεξηζηηθά. Οκάδεο πειαηώλ ζπληζηνύλ μερσξηζηά ηκήκαηα όηαλ: Οη αλάγθεο ηνπο απαηηνύλ θαη δηθαηνινγνύλ κηα μερσξηζηή πξνζθνξά Δμππεξεηνύληαη κέζσ δηαθνξεηηθώλ δηθηύσλ δηαλνκήο Απαηηνύλ δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ζρέζεσλ Έρνπλ νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθέο δνκέο θόζηνπο ή εζόδσλ Μία επηρείξεζε πξέπεη λα πάξεη κηα απόθαζε ζρεηηθά κε ην πνηα ηκήκαηα λα εμππεξεηεί θαη πνηα λα αγλνήζεη. Σύπνη Σκεκάησλ Πειαηώλ. Μαδηθή αγνξά Niche αγνξά Σκεκαηηθέο/ δηαθνξνπνηεκέλεο αγνξέο

20 ΠΡΟΣΑΗ ΑΞΙΑ Η πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο πνπ δεκηνπξγεί αμία γηα ηνλ πειάηε, επηιύνληαο πξνβιήκαηά ηνπ ή ηθαλνπνηώληαο αλάγθεο ηνπ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΜΟ Βαζικό ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ επώηημα: ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ Γηαηί νη πειάηεο καο αγνξάδνπλ απηό πνπ ηνπο πξνζθέξνπκε;

21 ΠΡΟΣΑΗ ΑΞΙΑ Η πξόηαζε αμίαο είλαη Ο ΛΟΓΟ ΠΟΤ νη πειάηεο αγνξάδνπλ επηιέγνπλ ηελ κία επηρείξεζε από κία άιιε. Η πξόηαζε αμίαο είλαη έλα ζύλνιν σθειεηώλ πνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζε θαη πνπ ζεσξνύληαη ζεκαληηθά από ηνπο πειάηεο Δπηιύεη έλα πξόβιεκα ηνπ πειάηε ή ηθαλνπνηεί κία αλάγθε ηνπ πειάηε. Μεξηθέο θνξέο νη πξνηάζεηο αμία είλαη θαηλνηόκεο. Άιιεο θνξέο νη πξνηάζεηο αμία είλαη παξόκνηεο κε άιιεο πξνζθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά, αιιά γηα λα είλαη επηηπρεκέλεο ζα πξέπεη λα εκπεξηέρνπλ θαη νξηζκέλα δηθά ηνπο, ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. ιεηηνπξγίεο).

22 ΠΡΟΣΑΗ ΑΞΙΑ Η αμία κπνξεί λα είλαη: Πνζνηηθήο θύζεο (π.ρ. ηηκή, ηαρύηεηα εμππεξέηεζεο) Πνηνηηθή (π.ρ. design, εκπεηξία γηα ηνλ πειάηε). ηνηρεία ηεο δεκηνπξγίαο αμίαο: Μνληεξληζκόο Λεηηνπξγία επηδόζεηο Πξνζαξκνζηηθόηεηα Getting the job done Design Δπθνιία ρξήζεο Λεηηνπξγηθόηεηα Brand/ status Σηκή Μείσζε θόζηνπο Μείσζε θηλδύλνπ Πξνζβαζηκόηεηα

23 ΓΙΚΣΤΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Σα δίθηπα δηαλνκήο ηελ επηρείξεζε κε ηα ηκήκαηα πειαηώλ κε ζθνπό λα «παξαδώζνπλ» ηελ πξόηαζε αμίαο ζηνπο πειάηεο. Βαζικό επώηημα: Πσο ζα θηάζνπκε ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ζηνπο ΥΔΓΙΑΜΟ πειάηεο ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ καο ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ γηα λα πνπιήζνπκε ηελ πξόηαζε αμίαο καο;

24 ΓΙΚΣΤΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Σα δίθηπα δηαλνκήο είλαη ηα ζεκεία επαθήο κε ηνπο πειάηεο. Σα δίθηπα δηαλνκήο εμππεξεηνύλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, όπσο : Δπηθνηλσλία Δλεκέξσζε ησλ πειαηώλ γηα ηελ πξνζθνξά αμίαο ηεο επηρείξεζεο Βνεζνύλ ηνπο πειάηεο λα θαηαλνήζνπλ ηελ πξόηαζε αμίαο Παξέρνπλ ππνζηήξημε/ ππεξεζίεο κεηά ηελ πώιεζε Γηαλνκή Παξαδίδνπλ ηελ πξόηαζε αμίαο ζηνπο πειάηεο Πσιήζεηο Γίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο πειάηεο λα αγνξάζνπλ πξντόληα θαη ππεξεζίεο

25 ΓΙΚΣΤΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Μπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε κεηαμύ: άκεζσλ θαη έκκεζσλ δηθηύσλ δηαλνκήο ηδίσλ δηθηύσλ δηαλνκήο θαη δηθηύσλ δηαλνκήο πνπ αλήθνπλ ζε εηαίξνπο. Σα δίθηπα δηαλνκήο ππνζηεξίδνπλ πέληε θάζεηο: Δλεκέξσζε Αμηνιόγεζε (πξηλ ηελ πώιεζε) Πώιεζε Γηαλνκή Δμππεξέηεζε κεηά ηελ πώιεζε Κάζε δίθηπν δηαλνκήο κπνξεί λα θαιύςεη νξηζκέλεο ή όιεο από απηέο ηηο θάζεηο.

26 ΥΔΔΙ ΜΔ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΔ Οη ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο δεκηνπξγνύληαη γηα θάζε μερσξηζηή θαηεγνξία πειαηώλ. Πσο επηθνηλσλνύκε κε ηνπο πειάηεο καο?

27 ΥΔΔΙ ΜΔ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΔ Οη ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο θπκαίλνληαη από πξνζσπηθέο σο απηνκαηνπνηεκέλεο. Οη ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο επεξεάδνπλ ηελ ζπλνιηθή εκπεηξία πνπ απνθνκίδεη ν πειάηεο από ηε ζπλαιιαγή κε ηελ επηρείξεζεο. Μπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε πνιιέο θαηεγνξίεο ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο: Πξνζσπηθή ππνζηήξημε (Personal assistance) Ιδηαίηεξε Πξνζσπηθή ππνζηήξημε (Dedicated personal assistance) Self-service Απηνκαηνπνηεκέλεο ππεξεζίεο (Automated services) ρέζεηο ζε θνηλόηεηεο πειαηώλ (Communities) πλδεκηνπξγία (Co-creation)

28 ΠΗΓΔ ΔΟΓΩΝ Οη Πεγέο Δζόδσλ πξνέξρνληαη από ηελ επηηπρεκέλε παξνρή πξνηάζεσλ αμίαο ζηνπο πειάηεο Με πνηνλ ηξόπν δεκηνπξγνύκε έζνδα θαη θέξδε;

29 ΠΗΓΔ ΔΟΓΩΝ Οη Πεγέο Δζόδσλ είλαη νη αξηεξίεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ. Οη Πεγέο Δζόδσλ πξνθύπηνπλ από ηηο απνθάζεηο ηηκνιόγεζεο Μηα εηαηξεία πξέπεη λα αλαξσηεζεί: «πνηα ηηκή είλαη πξαγκαηηθά πξόζπκε λα πιεξώζεη θάζε θαηεγνξία πειαηώλ γηα ηελ αμία πνπ απνιακβάλεη;" Κάζε Πεγή Δζόδσλ κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθνύο κεραληζκνύο ηηκνιόγεζεο Μία επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη κία ή πεξηζζόηεξεο πεγέο εζόδσλ από θάζε ηκήκα πειαηώλ πνπ εμππεξεηεί: Έζνδα από ζπλαιιαγέο (transaction revenues) Δπαλαιακβαλόκελα έζνδα (Recurring revenues) (π.ρ. κεληαίεο ζπλδξνκέο) Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη λα δεκηνπξγήζεη θαλείο ξνέο εζόδσλ: Πσιήζεηο (κεηαθνξά ηδηνθηεζίαο) Ακνηβέο ρξήζεο (Usage fee) Ακνηβέο ζπλδξνκήο (Subscription fee) Δλνηθίαζε (Lending/Renting/Leasing) Ακνηβέο δηακεζνιάβεζεο (Brokerage fees) Γηαθήκηζε (Advertising)

30 ΒΑΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ηθαλόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα λα θάλνπλ έλα επηρεηξεκαηηθό κνληέιν λα ιεηηνπξγήζεη Πνηνπο πόξνπο θαη ηθαλόηεηεο πξέπεη λα έρνπκε γηα λα

31 ΒΑΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Κάζε επηρεηξεκαηηθό κνληέιν απαηηεί νξηζκέλνπο βαζηθνύο πόξνπο, νη νπνίνη επηηξέπνπλ ζηελ επηρείξεζε λα... Γεκηνπξγήζεη θαη λα πξνζθέξεη κηα Πξόηαζε Αμίαο. Γηαηεξεί Γίθηπα Γηαλνκήο γηα λα θηάζεη ζηηο αγνξέο. Γηαηεξεί ρέζεηο κε ηα Σκήκαηα Πειαηώλ Έρεη Έζνδα. Γηαθνξεηηθά είδε βαζηθώλ πόξσλ απαηηνύληαη αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ. Φπζηθνί Οηθνλνκηθνί Πλεπκαηηθνί (εκπνξηθά ζήκαηα, γλώζεηο, δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο & πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα, εηαηξηθέο ζρέζεηο, βάζεηο δεδνκέλσλ πειαηώλ, θιπ.) Αλζξώπηλνη Οη βαζηθνί πόξνη κπνξεί λα είλαη: Ιδηόθηεηνη «Ννηθηαζκέλνη» (leased) Να απνθηώληαη από ηνπο Βαζηθνύο Δηαίξνπο.

32 ΒΑΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Σα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεη κία επηρείξεζε γηα λα θάλεη ην κνληέιν ηεο λα «δνπιέςεη» Ση πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα πεηύρνπκε; 32

33 ΒΑΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Κάζε επηρεηξεκαηηθό κνληέιν απαηηεί θάπνηεο βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο νπνίεο... ζα δεκηνπξγεζεί θαη ζα πξνζθεξζεί Αμία ζηνπο Πειάηεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα Γίθηπα Γηαλνκήο, ζα δηαηεξεζνύλ ρέζεηο κε ηνπο πειάηεο ζα δεκηνπξγεζνύλ Έζνδα. Οη Βαζηθέο Γξαζηεξηόηεηεο δηαζπλδένπλ ηνπο Βαζηθνύο Πόξνπο κε ηελ Πξόηαζε Αμίαο Οη Βαζηθέο Γξαζηεξηόηεηεο θάζε επηρείξεζεο δηαθέξνπλ, αλάινγα κε ην επηρεηξεκαηηθό κνληέιν πνπ εθαξκόδεη. Οη Βαζηθέο Γξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ ζηα αθόινπζα: Παξαγσγή Δπίιπζε πξνβιεκάησλ (Problem solving) Γηαρείξηζε (Management) Γεκηνπξγία ππνδνκώλ/ δηθηύσζεο (Platform/network) Δπηθνηλσλία (Communication)

34 ΒΑΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ Σν δίθηπν ησλ πξνκεζεπηώλ θαη ζπλεξγαηώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ ε πνηνπο πξνκεζεπηέο θαη ζπλεξγάηεο βαζίδεηαη ε επηηπρία ηνπ κνληέινπ καο;

35 ΒΑΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ Οη Βαζηθέο πλεξγαζίεο αθνξνύλ ηηο ζπλεξγαζίεο κε όινπο, εθηόο από ηνπο Πειάηεο. Οη επηρεηξήζεηο θάλνπλ ζπλεξγαζίεο γηα λα απνθηήζνπλ πόξνπο, λα θάλνπλ απνδνηηθή ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη λα κεηώζνπλ ηνλ θίλδπλό ηνπο. Κίλεηξα γηα ηε δεκηνπξγία ζπλεξγαζηώλ: Βειηηζηνπνίεζε θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο Μείσζε θηλδύλνπ θαη αβεβαηόηεηαο Απόθηεζε πόξσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ Πνιιέο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα σο «εθηεηακέλεο επηρεηξήζεηο» ( extended enterprises ) Μπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο ζπλεξγαζηώλ: ηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο κεηαμύ κε-αληαγσληζηώλ Co-opetition: ηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο κεηαμύ αληαγσληζηώλ Κνηλνπξαμίεο (Joint ventures) γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ θνηλώλ επηρεηξεκαηηθώλ δξάζεσλ ρέζεηο κεηαμύ πειαηώλ θαη πξνκεζεπηώλ

36 ΓΟΜΗ ΚΟΣΟΤ Οη πεγέο θόζηνπο πνπ πξνέξρνληαη από ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο Πνην είλαη ην θόζηνο ηεο ιεηηνπξγίαο καο;

37 ΓΟΜΗ ΚΟΣΟΤ Η Γεκηνπξγία Αμίαο, ε Παξάδνζε Αμίαο, ε δηαηήξεζε ρέζεσλ κε ηνπο Πειάηεο, ε δηαηήξεζε πλεξγαηώλ, ε δεκηνπξγία Δζόδσλ, όια απηά απαηηνύλ θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλεπάγνληαη Κόζηνο Σν θόζηνο απηό πξνέξρεηαη από ηελ απόθηεζε θαη δηαρείξηζε Βαζηθώλ Πόξσλ θαη ηελ εθηέιεζε Βαζηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ. Γηαθξίλνπκε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο επηρεηξεκαηηθώλ κνληέισλ ζε ζρέζε κε ηε δνκή θόζηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ: Cost-driven Value-driven in-between models Η Γνκή Κόζηνπο κπνξεί λα έρεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: ηαζεξό θόζηνο Μεηαβιεηό θόζηνο Οηθνλνκίεο Κιίκαθνο Οηθνλνκίεο Δύξνπο Γξαζηεξηνηήησλ (economies of scope)

38 The Business Model Canvas

39 The Business Model Canvas

40 The Business Model Canvas

41 The Business Model Canvas: Managerial and Economic Aspects

42 Ση ιείπεη?

43 Ση ιείπεη? Αληαγσληζκόο? Φαίλεηαη αθειέο λα κελ ιάβεη ππόςε θαλείο ηνπο πθηζηάκελνπο θαη ηνπο δπλεηηθνύο αληαγσληζηέο όηαλ ζρεδηάδεη έλα επηρεηξεκαηηθό κνληέιν. Όκσο ν αληαγσληζκόο δελ είλαη κέξνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ, αιιά είλαη κέξνο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ζρεδηάδεη θαλείο ην επηρεηξεκαηηθό κνληέιν.... Αθξηβώο όπσο έλαο αξρηηέθηνλαο ζρεδηάδεη έλα θηίξην ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ.

44 Ση ιείπεη? Σν πξντόλ? Γελ γίλεηαη θακία άκεζε αλαθνξά ζην πξντόλ καο, ηδίσο κε ηελ ηππηθή πεξηγξαθή ησλ πξνηόλησλ (ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηκή, θιπ.). Σν πξντόλ καο δελ έλδηαθέξεη ηνλ πειάηε. Απηό πνπ ελδηαθέξεη ηνλ πειάηε είλαη ε αμία πνπ απνιακβάλεη κέζα από ην πξντόλ. Γηα απηό θαη ζην νληέιν γίλεηαη ακαθνξά ζηελ πξόηαζε αμίαο πνπ πξνζθέξνπκε, θαη όρη ζην πξντόλ θαζ απηό.

45 Business Models & Γεκηνπξγία Ιδεώλ

46 Παξαδείγκαηα

47 Σα επηρ. κνληέια απνηπγράλνπλ? ΑΦΑΛΩ ΝΑΙ!!! Γηαηί? Γελ πξνζθέξνπλ αμία ζηνλ πειάηε Γελ αληαπνθξίλνληαη ζην πεξηβάιινλ θαη δελ παξαθνινπζνύλ ηηο αιιαγέο ηνπ Γίλνληαη ιαλζαζκέλα Γελ εθηεινύληαη ζσζηά

48 NESPRESSO

49 NESPRESSO

50

51

52 SWATCH

53

54 The ipod Example In 2001 Apple launched its iconic ipod brand of portable media Yet Apple player. was not the first company to bring a portable media player to market. The device Competitors works in conjunction such as Diamond with itunes Multimedia, software that with its Rio brand of portable enables media users to players, transfer were music successful and other content until they from were the ipod outpaced by Apple. How to a did computer. Apple achieve such dominance? Because it competed with a better business model. The software also provides a seamless connection to Apple s online store so users can purchase and download content. On the one hand, it offered users a seamless music experience by combining its distinctively designed ipod devices with itunes software and the itunes online store. Apple s Value Proposition is to allow customers to easily search, buy, and enjoy digital music. This potent combination of device, software, and online store quickly disrupted the music industry and gave Apple a dominant market position. On the other hand, to make this Value Proposition possible, Apple had to negotiate deals with all the major record companies to create the world s largest online music library. The twist? Apple earns most of its music-related revenues from selling ipods, while using integration with the online music store to protect itself from competitors.

55 The ipod Business Model

56 The ipod Business Model

57 The GROUPON Example Groupon is a deal-of-the-day recommendation service for consumers. Every 24 hours, Groupon broadcasts an electronic coupon for a restaurant or store in your city, recommending that local service while also offering you a 40% to 60% discount if you purchase that service. Groupon is a middleman service that encourages people to try a different restaurant or store each day, and earns a commission whenever they successfully refer a customer. Groupon itself is a free service for the customer. Each day, Groupon will send an announcement to its subscribers, describing the deal-of-theday in that metro area. Commonly, the deals are 50% discounts at a particular restaurant, or 50% discounts at a particular store. If you like the deal-of-the-day, then you purchase an electronic coupon directly from Groupon using your credit card or PayPal account. You print that coupon, take it to the restaurant or store, and redeem it for commonly double the value you paid. Groupon is a commission-based middleman service. They provide a motivated customer base to the seller, and a promise to achieve X number of sales per day. If Groupon doesn't meet that promised quota, there is no need for the seller to provide any discount services, nor any commission pay to Groupon. As of this writing, Groupon earns a commission of 50% of the coupon sell price. It's a very powerful win-win situation for all 3 parties.

58 The GROUPON Example Groupon is very popular for two reasons: Firstly, its subscribers are modern consumers who love to spend money. They especially love to spend money where they get a discount or a perceived bargain. Groupon works because it provides motivating choices for its motivated group of consumers. Secondly, Groupon can easily become viral, and its daily discounts spread quickly through . Groupon subscribers like to forward the deal-of-the-day as recommendation links to their friend. In a world of social media and online personal suggestions, an suggestion carries a lot of clout. Groupon subscribers are even given a $10 incentive to refer friends, so people are extra motivated to spread the word about Groupon to their personal networks.

59 The GROUPON Business Model

60 The Skype Business Model Skype allows users to communicate with peers by voice, video, and instant messaging over the Internet. Phone calls may be placed to recipients on the traditional telephone networks. Calls to other users within the Skype service are free of charge, while calls to landline telephones and mobile phones are charged via a debitbased user account system. Skype has also become popular for its additional features, including file transfer, and videoconferencing. Skype's business model is a good example of a Freemium business model. Everyone can use the basic service (calling other Skype users) for free. Although most Skype users stick to the basic free-of-charge service, a minority of users pay for premium services (calling users outside the Skype network). The number of these premium users is large enough to make Skype profitable.

61 The Skype Business Model

62 Δπηπιένλ κειέηε Alexander Osterwalder, A. & Pigneur, Y., (2010), Business Model Generation, John Wiley & Sons.

63 Δξσηήζεηο απόςεηο - ηδέεο

64 Τζλος Ενότητας 64

Γεκηνπξγώληαο έλα Νέν Πιήξεο, Γηαηεξήζηκν θαη Καηλνηόκν Δπηρεηξεκαηηθό Μνληέιν

Γεκηνπξγώληαο έλα Νέν Πιήξεο, Γηαηεξήζηκν θαη Καηλνηόκν Δπηρεηξεκαηηθό Μνληέιν Γεκηνπξγώληαο έλα Νέν Πιήξεο, Γηαηεξήζηκν θαη Καηλνηόκν Δπηρεηξεκαηηθό Μνληέιν Καζ. Γεώξγηνο Ι. Γνπθίδεο* Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ *Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Ηιεθηξνληθνύ Δπηρεηξείλ (ELTRUN) Δπηζη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ WEB 2.0: ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΣΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ MARKETING

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια 1.Παξαδείγκαηα θαη Οξηζκνί 2. Καηεγνξίεο θαη ρεηηθέο Γηαδηθαζίεο ηνπ 2.1 Καηεγνξίεο θαη Πιενλεθηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΛΑΣΔΙΑΚΩΝ ΥΔΔΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΛΑΣΔΙΑΚΩΝ ΥΔΔΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΛΑΣΔΙΑΚΩΝ ΥΔΔΩΝ Εηζεγεηήο Παμηλόο Κνζκάο Σπνπδαζηήο Σνπιηάηνο Χαξάιακπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ EΡΓΑΙΑ Καηαγπαθή, παποςζίαζη και αξιολόγηζη ηων ςπηπεζιών πος πποζθέποςν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

@ salmagio Webinar in Internet Marketing

@ salmagio Webinar in Internet Marketing @ salmagio Webinar in Internet Marketing Δηζεγεηήο: αικαηάο Γεώξγηνο Professional Internet Marketer salmagio@iqstudies.gr Ύιε εκηλαξίνπ 1 ε Ηκέξα Δηζαγσγή ζην Internet Marketing Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ ηης εηαιρίας. (σθιζηάμενη ή προηεινόμενη επωνσμία) σνηάτθηκε από ηην ομάδα: (όνομα ομάδας) Ημερομηνία Τποβολής:. ηοιτεία

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη Δμόξπμε Γεδνκέλσλ

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη Δμόξπμε Γεδνκέλσλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥ/ΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη Δμόξπμε Γεδνκέλσλ Γηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο Πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα: ινγηζκηθό πνπ καο επηηξέπεη λα νξγαλώλνπκε θαη λα αλαιύνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS του Google Cloud

Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS του Google Cloud ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑ ΔΙΚΣΤΟΚΕΝΣΡΙΚΑ ΤΣΗΜΑ Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Load Exchange Strategies for a Vehicle Routing Problem with Dynamic Pickups

Load Exchange Strategies for a Vehicle Routing Problem with Dynamic Pickups UNIVERSITY OF THE AEGEAN SCHOOL OF BUSINESS DEPARTMENT OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ENGINEERING Load Exchange Strategies for a Vehicle Routing Problem with Dynamic Pickups Michael Vitellas Supervisor: I.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικήσ Μακεδονίασ & Θράκησ ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζζοηη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικήσ Μακεδονίασ & Θράκησ ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζζοηη ccb Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικήσ Μακεδονίασ & Θράκησ ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζζοηη P a g e 1 Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΖΝ ΒΔΛΣΗΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ Δνόηεηα 5: Γιαγπάμμαηα Πεπιπηώζεων Υπήζερ Φξαγθίδεο Γαξχθαιινο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS PECOS4SMEs D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2 Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS This project has been funded with support from the European Commission. This document reflects

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Α Σ Ρ Ω Ν

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Α Σ Ρ Ω Ν Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Α Σ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα