ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : XATZAKH MAΡIA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : XATZAKH MAΡIA"

Transcript

1 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : XATZAKH MAΡIA ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Έσοδα & Έξοδα : Λέξεις δυναμικές και ουσιώδεις για κάθε επιχείρηση. Είναι σαφές πως ένας σωστός προγραμματισμός αλλά και διαχείριση στα πεδία των εσόδων και εξόδων αυξάνει σοβαρά τις πιθανότητες για νοικοκυρεμένη εικόνα και κερδοφορία. 1

2 Στις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας η εννοιολογική κατανόηση κάθε λογαριασμού εσόδου και εξόδου βοηθά στο να καταγράφονται με ακρίβεια τα λογιστικά γεγονότα και με τον τρόπο αυτό η επιρροή τους στη Γενική Εκμετάλλευση αλλά και στο τελικό αποτέλεσμα να είναι ακριβής έτσι ώστε να προκύπτουν με ευκολία στατιστικά (διαχρονικά) συμπεράσματα. Το Γ.Λ.Σ. 1 τυποποιεί σε μεγάλο βαθμό διαδικασίες για το πώς καταγράφονται τα έσοδα και τα έξοδα που ενεργοποιούνται μέσω λογιστικών γεγονότων. Η γνώση όμως των χαρακτηριστικών κάθε λογαριασμού είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να αποφεύγονται λάθη. Μέσω της πτυχιακής εργασίας που κρατάτε στα χέρια σας μου δόθηκε η ευκαιρία να κατανοήσω καλύτερα την ουσία των εσόδων & εξόδων αλλά και το πώς αποτυπώνονται στις λογιστικές εγγραφές. Η πτυχιακή μου εργασία χωρίζεται ουσιαστικά σε τρία (3) μέρη : Α. Ε Ξ Ο Δ Α - Καταγραφή χαρακτηριστικών και ενδεικτική ημερολογιακή εγγραφή ανά λογαριασμό εξόδου Β. Ε Σ Ο Δ Α - Καταγραφή χαρακτηριστικών και ενδεικτική ημερολογιακή εγγραφή ανά λογαριασμό εσόδου Γ. Πρακτική εφαρμογή. Πίνακας μισθοδοσίας και παράθεση ημερολογιακών εγγραφών. Ηράκλειο Απρίλιος 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Περιγραφή Σελίδα 1 Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Αποτελεί σχέδιο λογαριασμών που υποχρεωτικά τηρείται από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας. 2

3 Κεφάλαιο 1 ο Ε Ξ Ο Δ Α Οργανικά Έξοδα (Ομάδα 6) 3 Θεωρητική Προδέγγιση 1.2. Περιεχόμενο Λογαριασμών ομάδας 6 4 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί 1.3. Λειτουργία Λογαριασμών ομάδας Δυνητική ευχέρεια ανάπτυξης λογ/σμών Εξόδων και κατά κοστολογικό προορισμό Ανάλυση Λογαριασμών 6 ης ομάδας 6 Κεφάλαιο 2 ο Ε Σ Ο Δ Α Οργανικά Έσοδα κατ είδος Γενική 19 Προσέγγιση 2.2. Διακρίσεις των Εσόδων Χρόνος πραγματοποίησης των Εσόδων Χρονική Τακτοποίηση Λογ/σμών Εσόδων Λειτουργία των λογαριασμών Πωλήσεων Ανάλυση Λογαριασμών 7 ης Ομάδας 26 Κεφάλαιο 3 ο Πρακτική Εφαρμογή 33 Επίλογος Βιβλιογραφία 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «ΕΞΟΔΑ» 1.1 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ (ΟΜΑΔΑ 6) Γενική προσέγγιση. 3

4 Στην ομάδα 6 απεικονίζονται και παρακολουθούνται κατ είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην ομαλή εκμετάλλευση της χρήσης (οργανικά), καθώς επίσης και οι ετήσιες επιβαρύνσεις για τη διενέργεια αποσβέσεων και προβλέψεων που ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος. Δηλαδή στην ομάδα 6 απαγορεύεται να καταχωρηθούν ζημίες προβλέψεις που δεν αφορούν άμεσα την εκμετάλλευση, πρόστιμα και προσαυξήσεις, τεκμαρτά έξοδα (π.χ τόκοι ίδιων κεφαλαίων, αμοιβή επιχειρηματία αυτασφαλιστρα.κτλ ). Σε περίπτωση που ένα έξοδο χαρακτηρίστηκε λανθασμένο και καταχωρήθηκε σε άλλο λογαριασμό αντί αλλού τότε κατά τη διάρκεια της χρήσης και το αργότερο μέχρι γίνεται διορθωτική στο ημερολόγιο διάφορων πράξεων της επιχείρησης. Επίσης στο τέλος της χρήσης γίνονται οι έγγραφες τακτοποίησης, δηλαδή οι έγγραφες τακτοποίησης των προπληρωμένων εξόδων των οφειλομένων εξόδων με τη βοήθεια πάντα των μεταβατικών λογαριασμών 36 και 56. Στη συνεχεία οι λογαριασμοί της ομάδας 6 πιστώνονται για να εξισωθούν και χρεώνεται ο λογαριασμός λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης με το ίδιο ποσό. Στην ομάδα 6 περιλαμβάνονται οι παρακάτω υποχρεωτικοί πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί. 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 6 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Με κριτήριο την ενσωμάτωση ή στο λειτουργικό κόστος, τα έξοδα της επιχειρήσεως διακρίνονται στις εξής δυο κατηγορίες: 4

5 Πρώτη κατηγορία: Οργανικά έξοδα (ή έξοδα εκμεταλλεύσεως ή λειτουργικά έξοδα) και τέτοια είναι εκείνα που αναλώνονται κατά την διάρκεια της χρήσεως για την λειτουργία της επιχειρήσεως με αποκλειστικό στόχο την πραγματοποίηση οργανικών εσόδων. Τα έξοδα αυτά καταχωρούνται, κατά την διάρκεια της χρήσεως, στους κατά είδος εξόδου λογαριασμούς της ομάδας 6 και στο τέλος της χρήσεως, μετά την χρονική τους τακτοποίηση, μεταφέρονται στο λογαριασμό «λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης». Δεύτερη κατηγορία: Έκτακτα ή ανόργανα έξοδα προηγούμενων χρήσεων. Τέτοια έξοδα είναι εκείνα που τα αιτία δημιουργίας τους ανάγονται: -είτε σε αντικανονικές ενέργειες ή παραλείψεις (π.χ. πρόστιμα κάθε είδους, προσαυξήσεις φόρων και εισφορών ασφαλιστικών ταμείων, τόκοι υπερημερίας, ποινικές ρήτρες), -είτε σε έκτακτα ή ανώμαλα ή τυχαία γεγονότα (π.χ. ζημιές από πωλήσεις παλαιών πάγιων στοιχείων, κλοπές και υπεξαιρέσεις, καταστροφές αποθεμάτων, χρεωστικές συναλλαγματικές διάφορες, επιβολή εφάπαξ έκτακτων φόρων ή εισφορών), Είτε αφορούν δραστηριότητα προηγουμένων χρήσεων και από διάφορες αιτίες (άγνοια της υπάρξεως τους, παραδρομή κ.λπ.) δεν λογιστικοποιήθηκαν τις χρήσεις εκείνες (π.χ φόροι πλην φόρου εισοδήματος και εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων, πρόστιμα και προσαυξήσεις φόρων και εισφορών, προηγούμενων χρήσεων, μη λογισμός δουλευμένων τόκων ή ενοικίων, αναδρομικές αμοιβές προσωπικού κ.λπ.) Τα ποιο πάνω έξοδα καταχωρούνται, κατά είδος, στους λογαριασμούς και στο τέλος της χρήσεως μεταφέρονται απευθείας στο λογαριασμό 86 «αποτελέσματα χρήσεως» 1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 6 1.Σχετικα με την κωδικοποίηση και ανάπτυξη (ανάλυση) των λογαριασμών υπενθυμίζονται τα εξής: α) Κάθε πρωτοβάθμιος λογαριασμός δύναται να αναπτύσσεται (αναλύεται) μέχρι το 100, κατά ανώτατο όριο, δευτεροβάθμιους λογαριασμούς. Συνεπώς οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί έχουν πάντοτε τέσσερα ψηφιά, ενώ οι πρωτοβάθμιοι δυο. β)όσοι από τους 90 πρώτους δευτεροβαθμίους λογαριασμούς (δηλ. από εκείνους που τελειώνουν σε 00-89), κάθε πρωτοβαθμίου της ομάδας 6, είναι κενοί στο σχέδιο λογαριασμών, απαγορεύεται να συμπληρώνονται από την επιχείρηση. Για την κάλυψη των περιπτώσεων, που δεν καλύπτονται από τους υπάρχοντες δευτεροβάθμιους, η επιχείρηση δύναται να δημιουργεί νέους δευτεροβάθμιους, υποχρεούται όμως να εντάσσει μόνο στους δέκα τελευταίους κωδικούς (δηλ. σε όσους τελειώνουν σε 90-99) και σε όσους από αυτούς είναι κενοί. γ)η ανάλυση των δευτεροβαθμίων λογαριασμών σε τριτοβαθμίους σύμφωνα με το εκατονταδικό σύστημα κωδικοποιήσεως, που παρατίθεται στο σχέδιο λογαριασμών, είναι ενδεικτική. Η επιχείρηση τηρώντας τους ορούς της γνωματεύσεως του ΕΣΥΛ, έχει την δυνατότητα να αναλύσει κάθε δευτεροβάθμιο λογαριασμό σε ή σε κ.λπ. τριτοβάθμιους. 5

6 2.Οι λογαριασμοί της Ομάδας 6 χρεώνονται, κατά την διάρκεια της χρήσεως, με τα πραγματοποιούμενα έξοδα εκμεταλλεύσεως και πιστώνονται μόνο με τις τυχόν διορθωτικές εγγραφές, απαγορευμένης της πιστώσεως τους κατά την διάρκεια της χρήσεως για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Στην έννοια των διορθωτικών εγγραφών περιλαμβάνονται και οι διορθωτικές μεταφορές (όπως π.χ ποσά που καταχωρίστηκαν στο λογαριασμό 63 «φόροι τέλη» κρίνεται ότι να επιβαρύνουν κάποιον προσωπικό λογαριασμό ή τον 81 ή τον 82, οπότε γίνεται η μεταφορά τους στο λογαριασμό αυτό. Σκοπός της απαγορεύσεως αυτής είναι να συγκεντρωθεί, στους λογαριασμούς της ομάδας 6, το ακριβές ύψος των κατά είδος εξόδων της χρήσεως, το οποίο αποτελεί πληροφορία πολλαπλός χρήσιμη για την διοίκηση της επιχειρήσεως (για συγκεκριμένες αξιολογήσεις, εξαγωγή διαφόρων αριθμοδικτών κ.λπ). Όπως προαναφέρθηκε, οι λογαριασμοί της ομάδας 6, στο τέλος της χρήσεως και μετά τη χρονική τους τακτοποίηση, πιστώνονται και τα χρεωστικά τους υπόλοιπα (που αντιπροσωπεύουν το ακριβές ύψος των εξόδων της χρήσεως) μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού «λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως» 3.Κατα την προαναφερθείσα μεταφορά, στο τέλος της χρήσεως, των χρεωστικών υπολοίπων των λογαριασμών της ομάδας 6 στο λογαριασμό Γενικής Εκμεταλλεύσεως (λογ ), είναι πολαπλώς ωφέλιμο να μην πιστώνονται (και να μην εξισώνονται) οι δευτεροβάθμιοι και οι τριτοβάθμιοι κ.λπ. λογαριασμοί, αλλά μόνο οι πρωτοβάθμιοι και ένας από τους κενούς δευτεροβάθμιους, ο οποίος θα λειτουργεί ως αντίθετος. Συγκεκριμένα, η σχετική λογιστική εγγραφή θα είναι της ακόλουθης μορφής. Με τον ποιο πάνω χειρισμό, αφενός περιορίζεται σημαντικά ο όγκος των λογιστικών εγγραφών μεταφοράς (αφού δεν θα πιστώνονται οι εκατοντάδες τριτοβάθμιοι κ.λπ. λογαριασμοί), αφετέρου παραμένουν άθικτα τα υπόλοιπα των δευτεροβαθμίων και τριτοβαθμίων λογαριασμών, από τα οποία θα δύνανται στο μέλλον να αντλούνται άνετα και ταχύτατα σχετικές πληροφορίες (γιατί, αντί να καταφεύγουμε σε κλασέρ και να ξεφυλλίζουμε ισοζυγία κ.λπ. με απλή πληκτρολόγηση θα έχουμε το ζητούμενο στην οθόνη του computer). 1.4 ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ Από τις διατάξεις του Γ.Λ.Σ. παρέχεται η ευχέρεια, οι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί της ομάδας 6 υποχρεωτικοί και προαιρετικοί αντί να αναπτύσσονται κατ είδος, όπως προβλέπεται στο σχέδιο λογαριασμών, να αναπτύσσονται κατά κοστολογικό πορισμό. Προϋπόθεση της αναπτύξεως αυτής είναι ότι όλοι οι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί του σχεδίου λογαριασμών θα εντάσσονται κατά κοστολογικό προορισμό. Προϋπόθεση της αναπτύξεως αυτής είναι ότι όλοι οι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί του σχεδίου θα εντάσσονται στον 4 ο βαθμό (θα γίνονται τεταρτοβαθμιοι). Αυτονόητο είναι ότι η κατά κοστολογικό προορισμό ανάπτυξη δύναται να γίνεται και στον 4 ο βαθμό με ανάλογη ανάπτυξη των τριτοβάθμιων λογαριασμών οι οποίοι στην περίπτωση αυτή θα παραμένουν αμετάβλητοι. 1.5 Ανάλυση Λογαριασμών 6 ης Ομάδας 6

7 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 60. «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» Στο λογαριασμό 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού καταχωρούνται όλες οι αμοιβές που καταβάλλονται στο προσωπικό που συνδέεται με την επιχείρηση με σύμβαση μισθώσεως εξαρτημένης εργασίας καθώς και όλα τα έξοδα που πραγματοποιούνται για το προσωπικό αυτό (όπως έξοδα στεγάσεως, είδη ενδύσεως, έξοδα λειτουργίας κυλικείου-εστιατορίου, έξοδα ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως, ασφάλιστρα ομαδικής ασφαλίσεως κ.λπ.) Αντίθετα οι καταβαλλόμενες αμοιβές για εργασίες και υπηρεσίες τρίτων οι οποίοι δεν συνδέονται με την επιχείρηση με σύμβαση μισθώσεως εξαρτημένης εργασίας, καταχωρούνται στο λογαριασμό 61 αμοιβές και έξοδα τρίτων. Δηλαδή το κριτήριο της διακρίσεως είναι καθαρά νομικό και γίνεται σύμφωνα με την νομική φύση της συμβάσεως που συνδέει τον παρέχοντα την εργασία με την επιχείρηση η οποία προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία. Συνεπώς ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής (μηνιαίος ή ημερήσιος μισθός, ποσοστά επί των πωλήσεων, με το κομμάτι κ.λπ.) καθώς και ο ασφαλιστικός φορέας (ΙΚΑ ή ταμείο εμπόρων κ.λπ.) αποτελούν μόνο ενδείξεις, σημαντικές ίσως, περί της νομικής φύσεως της σχετικής συμβάσεως, αλλά δεν προσδιορίζουν αναγκαίος και το λογαριασμό που πρέπει να καταχωρούνται οι αντίστοιχες αμοιβές, γιατί όπως προαναφέρθηκε, αποκλειστικό κριτήριο καθορισμού του λογαριασμού αποτελεί η νομική φύση της σχέσεως που συνδέει τον παρέχοντα την εργασία με την επιχείρηση. Στους λογαριασμούς αμοιβές έμμισθου προσωπικού και αμοιβές ημερομισθίου προσωπικού καταχωρούνται οι κάθε είδους αμοιβές του έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού αντίστοιχα. Οι λογαριασμοί αυτοί χρεώνονται με βάση μισθοδοτικές καταστάσεις η ατομικές εκκαθαρίσεις με τις ονομαστικές (μικτές) αποδοχές του προσωπικού με πίστωση: -των λογαριασμών 33.00, 33.01, και με τα ποσά που ενδεχόμενα παρακρατούνται για την εξόφληση προκαταβολών, χρηματικών διευκολύνων και δανείων, -των οικείων υπολογαριασμών των λογαριασμών 54 και 55, με τα ποσά που παρακρατούνται από τις αποδοχές του προσωπικού για φόρους, χαρτόσημο και εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών οργανισμών, -του λογαριασμού 53.00, με τα καθαρά ποσά που καταβάλλονται στο προσωπικό με χρέωση του λογαριασμού αυτού. Στο λογαριασμό καταχωρούνται και οι αποδοχές που καταβάλλονται σε διευθυντές, γενικούς διευθυντές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμων εταιριών για υπηρεσίες που παρέχουν στη επιχείρηση με βάση την σύμβαση μίσθωσης εργασίας όπως για το λοιπό έμμισθο προσωπικό. Στο λογαριασμό καταχωρούνται και οι πάγιες αντιμισθίες των δικηγόρων οι οποίες θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αδυνατεί η δεν θέλει να παρακολουθεί χωριστά τα οικογενειακά επιδόματα και τις αμοιβές μαθητευομένων στους προαιρετικούς τριτοβάθμιους λογαριασμούς , , και έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί τις 7

8 κατηγορίες αυτές αμοιβών προσωπικού μαζί με τις τακτικές αποδοχές, στους λογαριασμούς και κατά περίπτωση. Στους υπολογαριασμούς του και του καταχωρούνται και οι αμοιβές που υπολογίζονται με το κομμάτι η με το ποσοστό επί των πωλήσεων. Αν όμως τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις αμοιβές αυτές δεν συνδέονται με την επιχείρηση με σύμβαση μισθώσεως εξαρτημένης εργασίας αλλά είναι τρίτοι οι αμοιβές τους καταχωρούνται στο λογασμιασμό «λοιπές προμήθειες τρίτων» Στο λογαριασμό παρερχόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού καταχωρούνται τα ποσά που αντιπροσωπεύουν, εκτός από τις αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές, λοιπές παροχές και έξοδα που πραγματοποιούνται για το προσωπικό της επιχειρήσεως. Στις περιπτώσεις εκείνες που η επιχείρηση κρίνει σκόπιμο να παρακολουθεί τα διάφορα είδη που προορίζονται για το πρωσικό της π.χ είδη ένδυσης η φάρμακα σε λογαριασμούς αποθεμάτων κατά την αγορά των ειδών αυτών χρεώνονται οι οικείοι υπολογαριασμοι του λογαριασμού 25 «αναλώσιμα υλικά». Τα συμβολικά ποσά που ενδεχόμενα εισπράττονται από το προσωπικό η λογίζονται σε βάρος του για συμμετοχή στα παραπάνω έξοδα φέρονται σε πίστωση του λογαριασμού «έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό». Οι χορηγήσεις προϊόντων στο προσωπικό καταχωρούνται με το κόστος παραγωγής τους στη χρέωση του λογαριασμού «αξία χορηγήσεων αποθεμάτων» με πίστωση του λογαριασμού «αξία χορηγήσεων αποθεμάτων στο προσωπικό». Η αξία των χορηγούμενων στο πρωσικό προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις θεωρείται αυτοπαράδοση αγαθών και υπόκειται σε ΦΠΑ, ο οποίος δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από το ΦΠΑ εκροών, εκπίπτετε όμως από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως σαν δαπάνη της. Στους λογαριασμούς «εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις εμμίσθου προσωπικού» και «εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπικού», καταχωρούνται τα ποσά των εργοδοτικών εισφορών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στις αποδοχές που καταβάλλονται στο έμμισθο και ημερομίσθιο προσωπικό της επιχειρήσεως με αντίστοιχη πίστωση των οικιών υπολογαριασμων των λογαριασμών 54 και 55. Τα ποσά προστίμων και προσαυξήσεων που ενδεχόμενα επιβάλλονται στις εισφορές π.χ λόγω καθυστερημένης καταβολής τους καταχωρούνται αν αφορούν την χρήση στο λογαριασμό «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» αν όμως αφορούν προηγούμενες χρήσεις έστω και αν βεβαιώνονται μέσα στη χρήση στο λογαριασμό «έξοδα προηγούμενων χρήσεων» Ο λογαριασμός «αποζημιώσεις απολύσεως η εξόδου από την υπηρεσία» πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν καταβάλλεται στον υποχωρούντα ποσό μεγαλύτερο της σχηματισμένης, γι αυτόν, προβλέψεως και εφόσον τμήμα του επιπλέον αυτού ποσού αντιστοιχεί στην κλεισμένη χρήση επισημαίνεται ότι τα καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων σε εργαζόμενους που απολύονται ή αποχωρούν για συνταξιοδότηση, για τα οποία δεν έχουν σχηματισθεί αντίστοιχες προβλέψεις, διασπώνται και καταχωρούνται: - Στο λογαριασμό «έξοδα προηγούμενων χρήσεων», εκείνα που αφορούν προηγούμενες χρήσεις καταβάλλονται για παρασχεθείσα εργασία σε προηγούμενες χρήσεις. - Στο λογαριασμό το τμήμα που αφορά την κλεισμένη χρήση. 8

9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Ο εργαζόμενος «Α» που εργάζεται στην εταιρία Μανωλένα Α.Ε βάση σύμβασης αναφέρεται μικτός μισθός 756,72 είχε συμμετοχή στην ασφάλεια του βάση της ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το ΙΚΑ 13,45% ως προς το ΤΑΞΥ 6% (+0,29). Η εταιρία από την μεριά της είχε συμμετοχή στην ασφάλεια του εργαζόμενου ως προς το ΙΚΑ 22,96% και ως προς το ΤΑΞΥ 7,10%. Οι αποδοχές του εργαζόμενου δεν ήταν τέτοιες ώστε να προβλέπετε παρακράτηση φόρου. Η εγγραφή της μισθοδοσίας έχει ως εξής: Τακτικές Αποδοχές 756, Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ (22,96%) 173, Εργοδοτικές Εισφορές ΤΑΞΥ (7,10%) 53, Εργαζόμενος «Α» 609, ΙΚΑ 275, ΤΑΞΥ 99, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 61. «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ» Στον λογαριασμό 61 «αμοιβές και έξοδα τρίτων» καταχωρούνται οι αμοιβές και τα έξοδα που λογίζονται από την επιχείρηση για εργασίες τρίτων οι οποίοι δε συνδέονται με αυτή με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Ειδικότερα στους υπολογαριασμούς του 61 καταχωρούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις αμοιβών και εξόδων : α) στους λογαριασμούς και και τους υπολογαριασμούς τους καταχωρούνται οι αμοιβές και τα έξοδα των ελεύθερων επαγγελματιών ή σε μη ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον οι αμοιβές και τα έξοδα αυτά υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Όταν τα έξοδα που καταβάλλονται σε τρίτους δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, καταχωρούνται στους υπολογαριασμούς , , και ανάλογα της περιπτώσεως, ενώ οι αμοιβές τους είτε υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου είτε όχι καταχωρούνται στους υπολογαριασμους του 61. Οι αμοιβές των τρίτων που δεν υπόκεινται σε παρακράτηση καταχωρούνται στο λογαριασμό «λοιπές αμοιβές τρίτων». β)στο λογαριασμό καταχωρούνται οι προμήθειες που καταβάλλονται σε τρίτους για αγορές ή πωλήσεις που διενήργησαν οι τρίτοι για λογαριασμό της επιχειρήσεως για μεσιτείες. γ)στο λογαριασμό καταχωρούνται οι αμοιβές επεξεργασίας που καταβάλλονται σε τρίτους. Στις περιπτώσεις που η αμοιβή επεξεργασίας του τρίτου καταβάλλεται σε είδος, με παρακράτηση ορισμένης ποσότητας από το παραγόμενο είδος εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 9

10 - Κατά την αποστολή της σχετικής ποσότητας των προς επεξεργασία πρώτων υλών στον τρίτο (φασιονίστα) θα χρεωθεί με την αξία κτήσεως ο λογαριασμός «πρώτες και βοηθητικές ύλες σε τρίτους» με πίστωση του οικείου. - Μετά την επεξεργασία, ο κύριος των αγαθών εκδίδει και αποστέλλει στο φασιονίστα τιμολόγιο πωλήσεως για την αμοιβη του στο οποίο αποτιμά με ευρώ την αμοιβη του φασιονιστα σε είδος, με βάση το συνολικό κόστος κτήσεως στης επεξεργασθείσας από τον τρίτο πρώτης ύλης και της ποσότητας του έτοιμου ή ημιέτοιμου προϊόντος που παραλαμβάνει ο κύριος, από την οποία έχει αναιρεθεί η αμοιβη σε είδος του τρίτου (δηλαδή διαιρείται το κόστος κτήσεως της επεξεργασθείσας πρώτης ύλης δια της ποσότητας του ετοίμου ή ημιετοιμου προϊόντος που παράχθηκε, μειωμένης με την ποσότητα της αμοιβής του τρίτου). Στο τιμολόγιο αυτό υπολογίζεται και ΦΠΑ. Τελειώνοντας την επεξεργασία ο φασιονίστας εκδίδει και αποστέλλει στον κύριο των αγαθών ή αθεώρητη εκκαθάριση ή θεωρημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που αναγράφει, μεταξύ των άλλων, και την αμοιβη του σε είδος, την οποία μετατρέπει σε ευρώ σύμφωνα με το τιμολόγιο πωλήσεως του κυρίου των αγαθών και υπολογίζει και τον αναλογούντα ΦΠΑ. Στη συνέχεια η επιχείρηση διενεργεί, κατά τα γνωστά, λογιστικές εγγραφές συγκεντρώσεως των εξόδων επεξεργασίας σε οικείο υπολογαριασμό του καθώς και υπολογισμού του κόστους παραγωγής σε υπολογαριασμό του 93 και του μικτού αποτελέσματος σε υπολογαριασμό του Στο λογαριασμό καταχωρούνται τα ποσά που λογίζονται και καταβάλλονται σε τρίτους κάθε χρόνο για την παραχώρηση, από αυτούς, στην επιχείρηση του δικαιώματος χρήσεως σημάτων, μεθόδων παραγωγής ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Τα ποσά που καταβάλλονται εφάπαξ για την παραχώρηση της χρήσεως των δικαιωμάτων και των προνομίων αυτών για περισσότερα χρόνια, καταχωρούνται στην χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του «δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας», που ανήκει στην κατηγορία των ασώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Στο λογαριασμό «προμήθειες εισπράξεως τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων», καταχωρούνται οι προμήθειες που αφορούν αποκλειστικά εισπράξεις τιμολογίων εξωτερικού που δεν σχετίζονται με χρηματοδότηση. Οι καταβαλλόμενες από την επιχείρηση εισφορές για την ασφάλιση ελεύθερων επαγγελματιών, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη επιχείρηση με βάση σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών και αμείβονται με πάγια μηνιαία αποζημίωση, καταχωρούνται σε υπολογαριασμούς του 61, οι οποίοι ανοίγονται για το σκοπό αυτό, όπως π.χ στους λογαριασμούς: Εισφορές για ασφάλιση ελεύθερων επαγγελματιών Είσφορές Ταμείου Νομικών έμμισθων δικηγόρων Εισφορές Τ.Σ.Α.Υ. εμμίσθων ιατρών Τα καταβαλλόμενα ποσά αμοιβών και αξίας υλικών ή χωρίς αξία υλικών ανάλογα με την περίπτωση από τεχνικές εταιρίες (εταιρίες ή κοινοπραξίες εκτελέσεως τεχνικών έργων) σε υπεργολάβους, για την υπ αυτων εκτέλεση διαφόρων τμημάτων των τεχνικών έργων, καταχωρούνται σε ιδιαίτερο λογαριασμό, τον «αμοιβές υπεργολάβων εκτελέσεως τεχνικών έργων», ο οποίος 10

11 αναλύεται κατά τεχνικό έργο και εκτελεσθείσα εργασία σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τεχνικής εταιρείας. Ο λογαριασμός αυτός καθώς και οι ακόλουθοι: Αμοιβές τρίτων μη υποκειμενικές σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος Εισφορές υπέρ ασφ. οργανισμών και κατασκευαζόμενα τεχνικά έργα. Υιοθετήθηκαν με την γνωμάτευση του ΕΣΥΛ, όπου καθορίζεται το περιεχόμενο και η λειτουργία των λογαριασμών αυτών. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΡΑΦΗΣ: Ο λογιστής της εταιρίας Μανωλένα έχει μηνιαία αμοιβη 500 ευρώ επ αυτής υπολογίζεται Φ.Π.Α 19% (95,00). Αυτό το Φ.Π.Α μειώνει την υποχρέωση μας στην αποδοχή του Φ.Π.Α τέλος του μήνα. Επί της αμοιβής αυτής παρακρατείτε φόρος ελεύθερων επαγγελματιών σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κ.Φ.Ε 20%. Το υπόλοιπο ποσό αποδίδετε στον λογιστή Αμοιβή Λογιστή 500, Φ.Π.Α 19% δαπανών 95, φόρος ελευθ. επαγγελμ. 100, xxx λογιστής 495, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 62. «ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ» Στους υπολογαριασμούς του 62 παρακολουθούνται τα έξοδα από παροχές τρίτων, ως εξής : - Στους λογαριασμούς και καταχωρούνται τα αντίτιμα των παροχών κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λπ.) - Στο λογαριασμό και τους υπολογαριασμους του, καταχωρούνταν τα ενοίκιο μισθώσεως παγίων στοιχείων, εκτός εκείνων που αφορούν στέγαση προσωπικού, τα οποία καταχωρούνται στο λογαριασμό «έξοδα στεγάσεως», 11

12 - Στο λογαριασμό και τους υπολογαριασμους του, καταχωρούνται τα κάθε μορφής ασφάλιστρα εκτός από εκείνα που αφορούν ασφάλειες προσωπικού που καταχωρούνται στο λογαριασμό «ασφάλιστρα προσωπικού», καθώς και εκείνα που αφορούν ασφάλειες μεταφοράς των αγοραζόμενων ειδών, τα οποία καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμους του 32 «παραγγελίες στο εξωτερικό», ή σε λογαριασμούς αποθεμάτων της ομάδας 2 ή παγίων στοιχειών της ομάδας 1, - Στο λογαριασμό καταχωρούνται τα κάθε είδους αποθήκευτρα που καταβάλλονται σε τρίτους. - Στο λογαριασμό και τους υπολογαριασμους του καταχωρούνται τα καταβαλλόμενα σε τρίτους έξοδα επισκευής και συντηρήσεως παγίων και λοιπών στοιχειών ενεργητικού, όταν οι επισκευές και οι συντηρήσεις αυτές γίνονται από τρίτους. Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Σύμφωνα με τις γνωματεύσεις με τις γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ «τα καταβαλλόμενα ενοίκια μισθώσεως παγίων στοιχείων καταχωρούνται στο λογαριασμό του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου «ενοίκια» και σε ιδιαίτερους κατά κατηγορία ή κατά είδος παγίου στοιχείου τριτοβάθμιους του, που ανοίγονται σύμφωνα με τις ανάγκες και επιθυμητές πληροφορίες όπως π.χ: Ενοίκια μισθώσεως leasing μηχανημάτων Ενοίκια μισθώσεως leasing μηχανημάτων Ενοίκια μισθώσεως leasing μεταφορικών μέσων Τα αντίστοιχα πάγια στοιχεία (κινητά και ακίνητα) παρακολουθούνται σε σχετικά ζεύγη λογαριασμών τάξεως. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Για την επισκευή του πληντύριου της επιχείρησης κόστισε 200,00 ευρώ + Φ.Π.Α 38,00 ευρώ (που λειτουργεί αφαιρετικά από την υποχρέωση μας ως προς το Φ.Π.Α για το δημόσιο). Στον προμηθευτή «β» έχουμε υποχρέωση 238,00ευρω Επισκευές συντ. εξοπλισμού 200, Φ.Π.Α Δαπανών 19% 38, xxx Προμηθευτής «β» 238,00 12

13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 63. «ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ» Στους υπολογαριασμούς του 63 καταχωρούνται όλοι οι φόροι και τα τέλη που βαρύνουν την επιχείρηση, εκτός από τους ακόλουθους φόρους και τέλη που καταχωρούνται στους λογαριασμούς που σημειώνουμε στα επόμενα για κάθε περίπτωση: Ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως, ο οποίος θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τη συμμετοχή του Κράτους στα κέρδη της επιχειρήσεως και συνεπώς είναι αφαιρετικό στοιχείο των ετήσιων καθαρών κερδών και καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασμού 88 «αποτελέσματα προς διάθεση» (και του δευτεροβαθμίου του «φόρος εισοδήματος»), με πίστωση του λογαριασμού 54 «υποχρεώσεις από φόρους τέλη» (και του δευτεροβαθμίου του «φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών»). Οι παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος, οι οποίοι δεν συμψηφίζονται, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού «φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος», ο οποίος, μαζί με τον λογαριασμό «φόρος ακίνητης περιουσίας», μεταφέρεται απευθείας στο λογαριασμό 88 «αποτελέσματα προς διάθεση» και στον υπολογαριασμό του «λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι». Επισημαίνεται ότι στο λογαριασμό μεταφέρονται από το λογαριασμό 33.13, όσα ποσά, από τους παρακρατούμενους φόρους, δεν συμψηφίζονται με το φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως. Οι φόροι προηγούμενων χρήσεων, οι οποίοι καταχωρούνται, στο λογαριασμό «έξοδα προηγούμενων χρήσεων», εκτός του φόρου εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων, ο οποίος καταχωρείται στο λογαριασμό «διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων». Οι φορολογικές ποινές και τα πρόστιμα, που καταχωρούνται στο λογαριασμό «φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις». Το χαρτόσημο μισθοδοσίας που καταχωρείται στους οικείους υπολογαριασμούς του 60 «αμοιβές και έξοδα προσωπικού». Ο ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών των συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων χρηματοδοτήσεων καταχωρείται στο λογαριασμό και Οι δασμοί και γενικά οι φόροι επί των αγορών εκτός βέβαια του ΦΠΑ, οι οποίοι είναι στοιχεία διαμορφωτικά της αξίας κτήσεως των αγοραζόμενων και καταχωρούνται, είτε στους αρμόδιους λογαριασμούς αποθεμάτων της ομάδας 2, όταν αφορούν αγορές αποθεμάτων, είτε στους αρμόδιους λογαριασμούς της ομάδας 1, όταν αφορούν αγορές πάγιων περιουσιακών στοιχειών(εκτός από το φόρο μεταβιβάσεως ακινήτων, ο οποίος καταχωρείτε στο λογαριασμό «έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων» Με το άρθρο 37 του Ν. 2065/1992 καταργήθηκε, από 1/1/1993 ο φόρος ακίνητης περιουσίας και με το άρθρο 24 του Ν. 2130/1993 επιβλήθηκε από 1/1/1993 ειδικό «τέλος ακίνητης περιουσίας» υπέρ των δήμων και κοινοτήτων. 13

14 Μεταγενέστερα, με τα άθρα Ν. 2459/1997 επιβλήθηκε «φορολογία στη μεγάλη ακίνητη περιουσία» χωρίς κατάργηση του ειδικού τέλους. Μετά από τις ρυθμίσεις αυτές, στο λογαριασμό «δημοτικοί φόροι τέλη» ανοίγεται νέος τριτοβάθμιος, ο «τέλη ακίνητης περιουσίας», στον οποίο θα καταχωρείται το υπό του άρθρου 24 Ν. 2130/1993 επιβληθέν ειδικό τέλος. Για την καταχώριση του προβλεπόμενου από το άθρο 11 του Ν. 1957/1991 χαρτοσήμου, εκ 2, (2,5 + ΟΓΑ 20% = 3 ) επί των πινακίων των προσκομιζόμενων στις τράπεζες επιταγών εισπρακτέων, ανοίγεται νέος τριτοβάθμιος κάτω από τον «τέλη συναλλαγματικών, δανείων και λοιπών πράξεων» Ο λογαριασμός «τέλη υδρεύσεως» αδρανοποιείται, γιατί καταργήθηκαν τα τέλη υδρεύσεως από 01/01/1992. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Για Τέλη Κυκλοφορίας Φ.ΙΧ της εταιρίας, πλερώσαμε μετρητά 250,00 ευρώ Φόροι Τέλη Κυκλοφορίας Φ.ΙΧ 250, ΤΑΜΕΙΟ 250, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 64 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ» Στους υπολογαριασμούς του 64 καταχωρούνται όλα τα κατ είδος οργανικά έξοδα που δεν καταχωρούνται σε οποιαδήποτε άλλο λογαριασμό της ομάδας 6. Για το περιεχόμενο των υπολογαριασμών του «έξοδα μεταφορών» διευκρινίζονται τα ακόλουθα: -στο λογαριασμό καταχωρούνται τα έξοδα κινήσεως των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων της επιχειρήσεως (καύσιμα, λιπαντικά κ.λπ.), ενώ τα έξοδα επισκευών και συντηρήσεων τους καταχωρούνται στο λογαριασμό τα έξοδα κινήσεως (καύσιμα κλπ) μισθωμένων μεταφορικών μέσων, που σύμφωνα με την σχετική σύμβαση επιβαρύνουν την επιχείρηση, καταχωρούνται στο λογαριασμό στο λογαριασμό καταχωρούνται τα έξοδα μεταφοράς του προσωπικού της επιχειρήσεως, όταν η μεταφορά γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους, οι οποίοι αναλαμβάνουν το έργο αυτό. Αν η μεταφορά γίνεται με μισθωμένα μεταφορικά μέσα, τα ενοίκια που καταβάλλονται ή λογίζονται καταχωρούνται στο λογαριασμό «ενοίκια μεταφορικών μέσων» 14

15 -στο λογαριασμό καταχωρούνται τα έξοδα μεταφοράς των διαφόρων υλικών αγαθών που αγοράζονται από την επιχείρηση, όταν η μεταφορά γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους. -στο λογαριασμό καταχωρούνται τα έξοδα μεταφοράς των διαφόρων υλικών - αγαθών που πωλούνται από την επιχείρηση, όταν η μεταφορά γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους. -στο λογαριασμό καταχωρούνται τα έξοδα εσωτερικής διακινήσεως των υλικών αγαθών της επιχειρήσεως, όταν η διακίνηση αυτή από τη μια εγκατάσταση στην άλλη, γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους. Το περιεχόμενο των υπολογαριασμών του «έξοδα ταξιδιών» διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις που οι λογαριασμοί εξόδων ταξιδιών περιλαμβάνουν και αμοιβές, πέρα από εκείνες που καλύπτουν τα έξοδα κινήσεως διατροφής η διανυκτερεύσεως, οι επί πλέον των εξόδων αυτών αμοιβές διαχωρίζονται και καταχωρούνται στο λογαριασμό «αμοιβές εκτός έδρας», όταν πρόκειται για ημερομίσθιο προσωπικό. Στους υπολογαριασμούς του «έξοδα προβολής και διαφημίσεως» καταχωρούνται όλα τα πραγματοποιούμενα μέσα σε κάθε χρήση έξοδα για την προβολή και διαφήμιση κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο των προϊόντων της επιχειρήσεως. Τα έξοδα αυτά βαρύνουν το λειτουργικό κόστος διαθέσεως της χρήσεως. Στο λογαριασμό «έξοδα λειτουργίας φωτεινών επιγραφών» καταχωρούνται τα έξοδα συντηρήσεως, επισκευών και άλλα, των φωτεινών επιγραφών της επιχειρήσεως. Σε περίπτωση μισθώσεως δικαιωμάτων εγκαταστάσεως και λειτουργίας φωτεινών επιγραφών, τα ενοίκια καταχωρούνται στο λογαριασμό «ενοίκια φωτεινών επιγραφών». Τα αρχικά έξοδα κατασκευής και εγκαταστάσεως των φωτεινών επιγραφών, όταν πρόκειται για περιπτώσεις αποσβέσεως τους σε περισσότερες από μια χρήσεις, καταχωρούνται στον οικείο υπολογαριασμό του «λοιπός εξοπλισμός». Στον υπολογαριασμό «έξοδα λόγω εγγυήσεως πωλήσεων» καταχωρούνται: Τα έξοδα που πραγματοποιούνται για αποκατάσταση βλαβών σε εμπορεύματα ή προϊόντα όπως μηχανήματα αυτοκίνητα κ.λπ., τα οποία πωλήθηκαν με τον όρο της εγγυήσεως της καλής λειτουργίας τους για ορισμένο χρόνο. Στον λογαριασμό «έξοδα αποστολής δειγμάτων» καταχωρούνται τα έξοδα αποστολής σε πελάτες ή υποψήφιους πελάτες, δειγμάτων από τα προς πώληση αποθέματα. Η αξία των δειγμάτων αυτών καταχωρείται στο λογαριασμό Στον λογαριασμό «διάφορα έξοδα προβολής και διαφημίσεως», καταχωρούνται όλα τα παρόμοιας φύσεως έξοδα που δεν εντάσσονται σε οποιαδήποτε κατηγορία των λογαριασμών Στους υπολογαριασμούς του «έξοδα εκθέσεων επιδείξεων», καταχωρούνται τα κάθε είδους έξοδα συμμετοχής σε εκθέσεις εμπορικές και άλλες, όπου εκθέτονται τα αγαθά που προορίζονται για πώληση. 15

16 Στο λογαριασμό «ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών» καταχωρούνται τα ποσά που αναγνωρίζονται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά, να εκπίπτονται από τα φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα. Ο υπολογαριασμός «αξία δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς» χρησιμοποιείται όταν η αξία των δωρούμενων ειδών βρίσκεται μέσα στα συνηθισμένα όρια κοινωνικής παραστάσεως της επιχειρήσεως. Στους υπολογαριασμούς του «έντυπα και γραφική ύλη» καταχωρούνται τα έξοδα που πραγματοποιούνται από την επιχείρηση για εκτύπωση και αγορά εντύπων (λογ ) για υλικά (π.χ. χαρτί) που προορίζονται για πολλαπλές εκτυπώσεις, είτε στις εγκαταστάσεις της επιχειρήσεως είτε σε τρίτους (λογ ), για έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων όταν αυτές γίνονται από τρίτους με υλικά που προέρχονται από την επιχείρηση (λογ ) και για γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων (λογ ) καθώς και για αγορά βιβλίων (λογ ). Διευκρινίζεται ότι η αξία των μενόντων, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, αποθεμάτων εντύπων, γραφικής ύλης και λοιπών υλικών, μεταφέρεται στη χρέωση του μεταβατικού λογαριασμού «έξοδα επόμενων χρήσεων» και επαναφέρεται στους ποιο πάνω λογαριασμούς ευθύς μετά το άνοιγμα της νέας χρήσεως. Στο λογαριασμό «υλικά άμεσης αναλώσεως» καταχωρούνται τα διάφορα αναλώσιμα υλικά, τα οποία δεν εισάγονται στις αποθήκες είτε γιατί η αξία τους είναι ασήμαντη, είτε γιατί αναλώνονται αμέσως. Διευκρινίζεται ότι στον υπολογαριασμό «έξοδα δημοσιεύσεων αγγελιών και ανακοινώσεων» δεν καταχωρούνται δημοσιεύσεις διαφημιστικού περιεχομένου, οι οποίες καταχωρούνται στον «διαφημίσεις από τον τύπο» Στους υπολογαριασμούς του «έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων» καταχωρούνται τα κάθε είδους και μορφής έξοδα που πραγματοποιούνται από την επιχείρηση για την αγορά, πώληση και γενικά διαχείριση των συμμετοχών και των χρεογράφων. Ο λογαριασμός «διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων»από την χρήση 1994 παύει να χρησιμοποιείται και αντικαθίσταται από το λογαριασμό «προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων». Στο λογαριασμό «διάφορα έξοδα» καταχωρούνται τα έξοδα που δεν είναι δυνατό να ενταχθούν σε οποιοδήποτε άλλο δευτεροβάθμιο λογαριασμό του 64. ειδικότερα, στους υπολογαριασμούς , και καταχωρούνται τα έξοδα τα οποία καταβάλλονται σε συμβολαιογράφους, σε λοιπούς ελευθέρους επαγγελματίες και σε διάφορους τρίτους, όταν για τα έξοδα αυτά δεν γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Στις περιπτώσεις που γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, τα έξοδα αυτά καταχωρούνται μαζί με τις αμοιβές των τρίτων αυτών, στους οικείους υπολογαριασμούς του

17 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Για γραφική ύλη της εταιρίας αγοράσαμε από τον προμηθευτή «Γ» ύλη αξίας 100,000ευρω + Φ.Π.Α 19,00ευρω. Στον προμηθευτή μας έχουμε υποχρέωση 119,00ευρω Γραφική ύλη 100, Φ.Π.Α Δαπανών 19% 19, xxx Προμηθευτής «Γ» 119, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 65 «ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ» Στο λογαριασμό 65 και τους υπολογαριασμους του καταχωρούνται οι τόκοι του χρηματοοικονομικού κυκλώματος της επιχειρήσεως και τα παρεπόμενα τους έξοδα, δηλαδή τα έξοδα που δημιουργούνται από τις χρηματοδοτήσεις της επιχειρήσεως. Κατ εξαίρεση, οι τόκοι που προκύπτουν από δάνεια ή πιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για τις κτήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και αφορούν την κατασκευαστική περίοδο δύνανται να χαρακτηρίζονται ως έξοδα πολυετούς αποσβέσεως και να καταχωρούνται στο λογαριασμό «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου». Ειδικότερα στους υπολογαριασμούς του 65 καταχωρούνται: Οι τόκοι υποχρεώσεων της επιχειρήσεως από δάνεια και χρηματοδοτήσεις της, με εξαίρεση τους τόκους υπερημερίας που καταχωρούνται στον (και τον υπολογαριασμό του «τόκοι υπερημερίας»). Επίσης στον 65 καταχωρούνται και τα δημιουργούμενα από τα δάνεια και τις χρηματοδοτήσεις έξοδα όπως: - Προμήθειες (οι οποίες σήμερα κατά κανόνα είναι ενσωματωμένες στο επιτόκιο), - Ο ειδικός φόρος τραπεζικών διαφορών, - Τα χαρτόσημα των δανειακών συμβάσεων και γενικά των συμβάσεων χρηματοδοτήσεως, - Τα έξοδα των παρερχόμενων από την επιχείρηση εμπραγμάτων και λοιπών εξασφαλίσεων. Στο λογαριασμό 65.09, ο οποίος αναπτύσσεται σε τριτοβάθμιους ανάλογα με τις ανάγκες, καταχωρείται με πίστωση του λογαριασμού «δικαιούχοι ομολογιούχοι παροχών επιπλέον τόκου»,ο πρόσθετος τόκος που τυχόν δίνεται σε ομολογιούχους της επιχειρήσεως, πέρα από τον τόκο των τοκομεριδίων. Στο λογαριασμό «λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα» καταχωρούνται όλα τα έξοδα που αφορούν το χρηματοοικονομικό κύκλωμα και δεν εντάσσονται σε οποιαδήποτε από τους λοιπούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του 65. εξαίρεση αποτελούν τα έξοδα που έχουν σχέση με τις συμμετοχές και τα χρεόγραφα, τα οποία καταχωρούνται στον υπολογαριασμό

18 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Κατά το διάστημα 1/1 30/6/07 Λογίστηκαν τόκοι 8000,00 για μακροπρόθεσμο δάνειο σταθερού χρεολυσίου (22.000,00) της εταιρίας. Οι λογιστικές εγγραφές των τόκων και η εξόφληση της τοκοχρεωλυτικής δόσης είναι οι εξής: τόκοι μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 8.000, xxx τράπεζα ALFA λογ. Δανείου 790.xxx 8.000, xxx Τράπεζα ALFA , ΤΑΜΕΙΟ , ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 66 «ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ» Οι αποσβέσεις διακρίνονται στις ακόλουθες δυο κατηγορίες: -αποσβέσεις παγίων στοιχειών ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος. Τέτοιες είναι εκείνες που προκύπτουν με τη εφαρμογή των βασικών συντελεστών αποσβέσεων, που προβλέπονται από την ισχύουσα κάθε φορά φορολογική νομοθεσία, η οποίες θεωρείται ότι κατά τεκμήριο καλύπτουν την μείωση της αξίας των οικείων παγίων στοιχείων, που επέρχεται από τη χρήση τους (λειτουργική φθορά), την πάροδο του χρόνου (χρονική φθορά) και την οικονομική απαξίωση τους (λόγω τεχνολογικών και λοιπών εξελίξεων). Οι αποσβέσεις αυτές επιβαρύνουν το λειτουργικό κόστος και το κόστος παραγωγής, γι αυτό καταχωρούνται στη χρέωση του παρόντος λογαριασμού 66 και των υπολογαριασμών του, με πίστωση των αντίστοιχων αντίθετων δευτεροβαθμίων λογαριασμών και των υπολογαριασμών τους που είναι ενταγμένοι στους πρωτοβαθμίους 10, 11, 12, 13, 14, και 16 δηλαδή χρεώνεται ο 66 και οι υπολογαριασμοί του και πιστώνονται οι 10.99, 11.99, 12.99, 13.99, 14.99, και οι υπολογαριασμοί τους. Ο λογαριασμός 66 αναλύεται σε δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους, οι οποίοι βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με τους πρωτοβάθμιους των και 16 και τους δευτεροβάθμιους τους. Επίσης πλήρη αντιστοιχία υπάρχει και μεταξύ των αντίθετων δευτεροβάθμιων 10.99, 11.99, 12.99, 13.99, 14.99, και και των τριτοβάθμιων τους, με τους δευτεροβάθμιους και τους τριτοβάθμιους του 66. -αποσβέσεις πάγιων στοιχειών μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι πρόσθετες επιταχυνόμενες αποσβέσεις, που προβλέπονται από φορολογικές διατάξεις και διενεργούνται πέρα των τακτικών αποσβέσεων καθώς και οι αποσβέσεις των εξόδων πολυετούς αποσβέσεως όταν αποσβένονται εφάπαξ. Οι αποσβέσεις της κατηγορίας αυτής μεταφέρονται απευθείας στο λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως γι αυτό καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 85 «αποσβέσεις πάγιων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικοί κόστος» και των υπολογαριασμών του, με πίστωση των ιδίων αντίθετων δευτεροβαθμίων. 18

19 Στα επόμενα διευκρινίζεται πότε οι αποσβέσεις των ασώματων ακινητοποιήσεων και των εξόδων πολυετούς αποσβέσεως του λογαριασμού 16 καταχωρούνται στο λογαριασμό «αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και έξοδο πολυετούς αποσβέσεως» και πότε στο «αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως». επί πλέον, για τις καταχαρούμενες στο λογαριασμό αποσβέσεις αναφέρεται και ο ενδεικνυόμενος κοστολογικός χειρισμός τους: Για τα περισσότερα άυλα στοιχεία και έξοδα του λογαριασμού 16 παρέχεται από το νόμο η ευχέρεια να αποσβένονται «είτε εφάπαξ είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία». Στις περιπτώσεις που επιλέγεται η εφάπαξ απόσβεση τους δεν ενδεικνύεται να επιβαρύνεται το λειτουργικό κόστος αλλά πρέπει να καταχωρούνται στο λογαριασμό 85 «αποσβέσεις πάγιων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος» και στον δευτεροβάθμιο του Οι αποσβέσεις των λογαριασμών , και επιβαρύνουν τον λογαριασμό «έξοδα λειτουργίας παραγωγής». Οι αποσβέσεις των λογαριασμών , , των εξόδων αυξήσεων κεφαλαίου και , επιβαρύνουν το λογαριασμό «έξοδα διοικητικής λειτουργίας». Διευκρινίζεται ότι στον λογαριασμό περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις των λογιστικών προγραμμάτων Η/Υ. Οι αποσβέσεις των λογαριασμών και βαρύνουν το λογαριασμό «έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως» Οι αποσβέσεις των λογαριασμών (των εξόδων εκδόσεως ομολογιακών δανείων), και βαρύνουν το λογαριασμό «έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας». Η επιβάρυνση των θέσεων κόστους του 92 με τις αποσβέσεις των λογαριασμών , , και γίνεται ανάλογα με την χρησιμοποίηση των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Στην εταιρία έχουμε αξία κτιρίου ,00 ευρώ, με συντελεστή απόσβεσης 6%(ανώτερος) με σταθερή μέθοδος Αποσβέσεις κτιρίων , Αποσβεσμένα κτίρια , ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 68 «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ» Ο λογαριασμός 68 χρεώνεται με τις σχηματιζόμενες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως με πίστωση του λογαριασμού 44 «προβλέψεις». 19

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 «ΕΣΟΔΑ» 2.1 ΟΜΑΔΑ 7 η : ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ Γενική Προσέγγιση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 7 Στους λογαριασμούς της ομάδας 7 καταχωρούνται και παρακολουθούνται κατ είδος, τα οργανικά έσοδα της χρήσεως και τέτοια είναι τα προερχόμενα από την εκμετάλλευση των τακτικών δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως, δηλαδή από τις κύριες, τις δευτερεύουσες και τις παρεπόμενες δραστηριότητες, που είναι τακτικές και όχι έκτακτες ή περιπτωσιακές. Τα έσοδα αυτά μεταφέρονται στο λογαριασμό «λογαριασμός γενικής εκμεταλλεύσεως καθώς και στο λογαριασμό 96 «έσοδα μικτά αναλυτικά αποτελέσματα. Ειδικότερα στους λογαριασμούς της ομάδας 7 καταχωρούνται και παρακολουθούνται οι εξής κατηγορίες εσόδων : - τα έσοδα από την πώληση υλικών αγαθών ή υπηρεσιών που συνιστούν το κύριο αντικείμενο της εκμεταλλεύσεως(κύκλος εργασιών ή τζίρος, λογαριασμοί 70, 71, 72 και 73) -τα έσοδα από επιχορηγήσεις, καθώς και από διάφορες άλλες αιτίες που έχουν σχέση με τη δραστηριότητα των πωλήσεων (λογαριασμός 74). -τα έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες (λογαριασμός 75). -τα έσοδα κεφαλαίων (συμμετοχών, χρεογράφων και τόκων λογαριασμός 76). -τα έσοδα από το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων που χρησιμοποιούνται από την ίδια την επιχείρηση. -τα τεκμαρτά έσοδα από «αυτοπαραδόσεις»αποθεμάτων ή υπηρεσιών καθώς και από καταστροφές ή κλοπές αποθεμάτων που δεν καλύπτονται από ασφάλιση. Τα τεκμαρτά αυτά έσοδα καταχωρούνται στην πίστωση των υπολογαριασμών του 78 «τεκμαρτά έσοδα». 2.2 Διακρίσεις των εσόδων (οργανικά και ανόργανα, ομαλά και ανώμαλα) Με κριτήριο την πηγή προελεύσεως τους τα έσοδα διακρίνονται σε οργανικά και ανόργανα, ως εξής: Οργανικά έσοδα είναι τα ομαλά έσοδα που πραγματοποιούνται από την εκμετάλλευση των τηκτικών δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδας και αναφέρονται στην ομαλή εκμετάλλευση της χρήσεως. Τα έσοδα αυτά συσχετίζονται με το οργανικό κόστος και τα οργανικά έξοδα, για τον προσδιορισμό του οργανικού αποτελέσματος εκμεταλλεύσεως της οικονομικής μονάδας. Ανόργανα έσοδα είναι εκείνα που προέρχονται από τυχαίες και συμπωματικές πράξεις, συνναλαγές οι άλλες δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας, όπως π.χ τα έσοδα από εκποίηση ενσώματων ή ασώματων παγιων στοιχείων και τα έσοδα από λαχνούς ομολογιακών δανείων. Με κριτήριο το βαθμό ομαλότητας της πορείας της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας τα έσοδα διακρίνονται σε ομαλά και ανώμαλα ως εξής : 20

21 Ομαλά έσοδα είναι τα οργανικά έσοδα που πηγάζουν από την κανονική, ομαλή και κατά κανόνα προγραμματισμένη πορεία της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας. Ανώμαλα έσοδα είναι εκείνα που οφείλονται σε απότομες μεταβολές της οικονομικής συγκυρίας ή σε έκτακτα γεγονότα και περιστατικά που, κάτω από κανονικές συνθήκες, δεν αναμένονται και η χρονική διάρκεια τους είναι συνήθως περιορισμένη, όπως π.χ τα έσοδα που προέρχονται από σοβαρές και έκτακτες, μερικές ή γενικές, διακυμάνσεις των τιμών από συγκυριακά γεγονότα οικονομικά πολιτικά κοινωνικά ή φυσικά που επηρεάζουν ή δημιουργούν πρόσκαιρη στενότητα στα μεγέθη προσφοράς και ζητήσεως ή από την αξιοποίηση για μικρό χρονικό διάστημα καταστάσεως μονοπωλιακής θέσεως στην αγορά λόγω τυχαίων περιστατικών Χρόνος πραγματοποιήσεως (κτήσεως) των εσόδων 1. Έσοδο είναι η εκφραζόμενη σε χρηματικές μονάδες αγοραστική δύναμη που αποκτάται, άμεσα ή έμμεσα, από την δραστηριότητα της οικονομικής μονάδας και ειδικότερα από την πώληση ή εκμετάλλευση αγαθών, υπηρεσιών και δικαιωμάτων, περιλαμβανόμενο και των τυχόν επιχορηγήσεων η επιδοτήσεων και παρόμοιας φύσεως κονδυλίων που παρέχονται στην οικονομική μονάδα για την υποβοήθηση επιτεύξεως των σκοπών της. Στην κατηγορία των εσόδων εντάσσονται και τα τεκμαρτά έσοδα που αντιπροσωπεύουν την αξία κόστους των ιδιοπαραγόμενων παγίων στοιχείων καθώς και τις ιδιοχρησιμοποιήσεις αποθεμάτων και τις καταστροφές ή κλοπές ανασφάλιστων αποθεμάτων. Τα έσοδα προέρχονται από τις εξής βασικές δραστηριότητες. α. Από πωλήσεις εμπορεύσιμων υλικών αγαθών (εμπορευμάτων, προϊόντων κ.λπ.) καθώς και από πωλήσεις υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών), στις οποίες περιλαμβάνονται και τα έσοδα από εκμετάλλευση δικαιωμάτων. Στα εμπορεύσιμα αγαθά περιλαμβάνονται και οι αγοραζόμενες ή παραγόμενες τεχνικές ενέργειες και οι φυσικές δυνάμεις ή ενέργειες που περιορίζονται εντός ορισμένου χώρου και υπόκεινται σε εξουσίαση όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, ή ηλιακή θερμότητα. β. Από επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις που παρέχονται στην επιχείρηση για την υποβοήθηση επιτεύξεως των σκοπών της, εκτός των παρεχόμενων για κτήσεις πάγιων στοιχείων επιχορηγήσεων. γ. Από επενδύσεις ή προσωρινές τοποθετήσεις των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της επιχειρήσεως («έσοδα κεφαλαίων»), όπως ενοίκια ακινήτων, μερίσματα, τόκοι και ομολογίες, ομόλογα, καταθέσεις κλ.π καθώς και από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων. 2. Το αντίτιμο της πωλήσεως θεωρείται έσοδο και επιτρέπεται να καταχωρείται στους οικείους λογαριασμούς των εσόδων μόνο από την στιγμή της πραγματοποιήσεως της πώλησης. Η πώληση θεωρείται πραγματοποιημένη και το αντίτιμό της είναι έσοδο εφόσον κατά περίπτωση συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις : α. Προκειμένου για πωλήσεις υπηρεσιών, η πώληση τους θεωρείται πραγματοποιημένη και το αντίτιμο της είναι έσοδο αφότου παρασχεθεί η υπηρεσία. Δηλαδή, απαιτείται να πραγματοποιηθεί η παροχή της υπηρεσίας (ολόκληρης ή και τμήματος της) και δεν αρκεί η συμφωνία για την παροχή της υπηρεσίας, ούτε και η έναρξη της παροχής της αρκεί. 21

22 β. Προκειμένου για πωλήσεις εμπορεύσιμων υλικών αγαθών η πώληση θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε και το αντίτιμο της είναι έσοδο, αφότου το εμπορεύσιμο αγαθό εξάγεται από την αποθήκη και παραδίδεται στον αγοραστή ή ταξιδεύει για λογαριασμό του. Επίσης, πραγματοποιημένη θεωρείται και η πώληση που διενεργείται με την συμφωνία το εμπόρευμα να παραμένει στην αποθήκη του πωλητή προς φύλαξη για λογαριασμό του αγοραστή και εφόσον βέβαια αυτή η συμφωνία προκύπτει σαφώς από αξιόπιστα και κανονικά δικαιολογητικά και σχετικές συμβάσεις, οπότε τα πωληθέντα καταχωρούνται σε ζεύγος των λογαριασμών τάξεως. 3. Ειδικότερα, η πώληση εμπορεύσιμων αγαθών θεωρείται πραγματοποιημένη και το αντίτιμο της είναι έσοδο μόνο από την στιγμή που θα συντρέξει μια από τις εξής τρεις περιπτώσεις : α. Αφότου το εμπόρευμα εξάγεται από την αποθήκη και παραδίδεται στον αγοραστή. β. Αφότου το εμπόρευμα εξάγεται από την αποθήκη και φορτώνεται να ταξιδέψει για λογαριασμό του αγοραστή. γ. Αφότου συμφωνηθεί μεταξύ αγοραστή και πωλητή ότι το εμπόρευμα θα παραμείνει στην αποθήκη του πωλητή, προς φύλαξη για λογαριασμό του αγοραστή. Η συμφωνία, όμως αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς από αξιόπιστα και επίσημα δικαιολογητικά και σχετικές συμβάσεις, οπότε τα πωληθέντα καταχωρούνται σε σχετικούς λογαριασμούς τάξεως. Αυτή η περίπτωση γίνεται δεκτή, σχεδόν αποκλειστικά, στις αναλήψεις παραγγελιών του Δημοσίου ή Δημόσιων Οργανισμών ή Επιχειρήσεων (Δ.Ε.Η. Ο.Τ.Ε. κ.λπ.), γιατί μόνο αυτές κατά κανόνα υπάρχουν τα αναγκαία αξιόπιστα στοιχειά (επίσημα πρωτόκολλα παραλαβών, σχετικές συμβάσεις κ.λπ.). Διευκρινίζεται ότι καθοριστικό στοιχειό ολοκληρώσεως της πωλήσεως είναι η μεταβίβαση της κυριότητας του πωληθέντος πράγματος από τον πώληση στον αγοραστή, με εξαίρεση την περίπτωση της πωλήσεως με τον όρο διατηρήσεως της κυριότητας του πωλητή μέχρι αποπληρωμής του τμήματος, στην οποία το αντίτιμο της πωλήσεως θεωρείται έσοδο από της παραδόσεως του πράγματος στον αγοραστή, οπότε μετατίθεται σ αυτόν και ο κίνδυνος της τυχαίας καταστροφής ή χειροτερεύσεως του πράγματος (καθόσον πρόκειται περί πωλησέως υπό αναβλητική αίρεση). 4. Στα έσοδα κάθε χρήσεως καταχωρούνται τα βέβαια ποσά εσόδων που πραγματοποιήθηκαν μέσα σ' αυτή, καθώς και εκείνα τα ποσά εσόδων που τα αίτια της δημιουργίας τους ανάγονται σε προηγούμενες χρήσεις αλλά εκκαθαρίστηκαν και οριστικοποιήθηκαν μέσα στην χρήση αυτή. Γενικά, το έσοδο θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε όταν ολοκληρωθεί η πώληση και παραδοθεί το αγαθό ή όταν παρασχεθεί η υπηρεσία ανεξάρτητα από το χρόνο που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί το αντίτιμο της πωλήσεως ή η αμοιβη για την υπηρεσία που παρασχέθηκε, γιατί καθοριστικό στοιχειό είναι ο χρόνος ολοκληρώσεως της πωλήσεως και παραδόσεως του αγαθού ή της παροχής της υπηρεσίας και όχι ο χρόνος εισπράξεως του αντίτιμου της πωλήσεως ή της αμοιβής. Το έσοδο πρέπει να είναι πραγματοποιημένο και βέβαιο. Τονίζεται ότι απαγορεύεται απολύτως ο σχηματισμός «προβλέψεων» για πιθανά έσοδα, γιατί με την καταχώριση στα έσοδα της χρήσεως και πιθανών και αβέβαιων ποσών εσόδων, προσαυξάνονται με τα ποσά αυτά τα κέρδη χρήσεως, η διανομή των οποίων θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την βιωσιμότητα της επιχειρήσεως. Ειδικότερα, τα έσοδα από επιχορηγήσεις, επιστροφές δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων, από επιστροφές τόκων, καθώς και από λοιπές παρόμοιες αιτίες, καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία μόνο όταν είναι βέβαια και εκκαθαρισμένα, δηλαδή όταν δεν τελούν υπό αίρεση ή προθεσμία και αποδεικνύονται εγγράφως. 22

23 Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στους οικείους λογαριασμούς εσόδων καταχωρούνται τα έσοδα για τα οποία οποιαδήποτε Αρχή έχει γνωρίσει εγγράφως στην επιχείρηση ότι είναι δυνατή η είσπραξη τους, ή όταν τα έσοδα αυτά προκύπτουν από απόλυτα δικαιολογημένους υπολογισμούς της επιχειρήσεως, που βασίζονται σε διατάξεις νόμων, η σε αποφάσεις αρμόδιων κρατικών ή εξουσιοδοτημένων από το Κράτος οργάνων. Από τα βέβαια και εκκαθαρισμένα έσοδα, όσα αφορούν επιχορηγήσεις ή πωλήσεις της κλειόμενης χρήσεως καταχωρούνται στην πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 74, ενώ όσα αφορούν πωλήσεις προηγούμενων χρήσεων καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 82 «έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων» 5. Επειδή τα μερίσματα οριστικοποιούνται με την έγκριση του ισολογισμού της οικείας ανώνυμης εταιρείας από την γενική συνέλευση των μετοχών της, η οποία πραγματοποιείται εντός έξι μηνών από τη λήξη της χρήσεως, τότε καταχωρούνται και στα έσοδα της μετόχου εταιρείας, όπως εξάλλου απαιτεί και η φορολογική νομοθεσία. Τα χρονικά έσοδα, δηλαδή εκείνα που συναρτώνται με το χρόνο και χαρακτηρίζονται από περιοδικότητα, καλούμενοι και πρόσοδοι, τα οποία κυρίως προέρχονται από μισθώματα ακινήτων ή τόκους (ομολογιών, ομολόγων, έντοκων γραμματίων δημοσίου, καταθέσεων κ.λπ.), διαχωρίζονται σε δεδουλευμένα και μη δεδουλευμένα. Σύμφωνα με την βασική αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων στα έσοδα κάθε χρήσεως καταχωρούνται τα δεδουλευμένα ποσά εσόδων, δηλαδή τα αφορώντα το μέχρι την ημέρα λήξεως της χρήσεως χρονικό διάστημα Χρονική τακτοποίηση των λογαριασμών εσόδων 1. Οι λογαριασμοί της ομάδας 7 πιστώνονται, κατά την διάρκεια της χρήσεως, με τα πραγματοποιούμενα έσοδα εκμεταλλεύσεως και χρεώνονται μόνο με τις τυχόν διορθωτικές εγγραφές, τις εκτός τιμολογίου εκπτώσεις και τις επιστροφές, απαγορευμένης της χρεώσεώς τους κατά την διάρκεια της χρήσεως για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Σκοπός της απαγορεύσεως αυτής είναι να συγκεντρώνεται στους λογαριασμούς της ομάδας 7, το ακριβές ύψος των κατ είδος εσόδων της χρήσεως, το οποίο, αφενός αποτελεί πληροφορία πάρα πολύ χρήσιμη, από πολλές απόψεις, για την διοίκηση της επιχειρήσεως, αφετέρου εξασφαλίζει την ορθή κατάρτιση του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως, από τον οποίο αντλούνται πολύτιμες πληροφορίες και στοιχεία. 2. Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού τέλους χρήσεως, στους λογαριασμούς της Ομάδας 7 γίνονται οι εξής εργασίες και με την ακόλουθη σειρά: α. Διενέργεια όλων των τακτοποιητικών εγγράφων «κλεισίματος χρήσεως», γνωστών και ως εγγράφων χρονικής τακτοποιήσεως (αποχωρισμός των προεισπραγμένων εσόδων επομένων χρήσεων και μεταφορά τους στους μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού εάν ο αποχωρισμός δεν έχει κατά την λογιστικοποίησή τους, όπως ενδείκνυται λογιστικοποίηση των ακαταχώριτων εσόδων που αφορούν τη χρήση και είναι βέβαια. β. Έλεγχος του εάν τα τελικά ποσά όλων των λογαριασμών της ομάδας 7, όπως διαμορφώθηκαν μετά τις ανωτέρω τακτοποιήσεις, έχουν μεταφερθεί, μέσω του λογαριασμού 90.07, στο λογαριασμό 96 (και τους υπολογαριασμούς του) της Αναλυτικής Λογιστικής. Ο έλεγχος αυτός θα γίνει με την σύγκριση των χρεωστικών υπολοίπων των υπολογαριασμών του προς τα πιστωτικά υπόλοιπα των αντίστοιχων λογαριασμών της Ομάδας 7. Τα υπόλοιπα αυτά πρέπει οπωσδήποτε να είναι ίσα μεταξύ τους. 23

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Αξία με την οποία πιστώνονται οι λογαριασμοί των πωλήσεων. Ο λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται με το συνολικό ποσό του παραστατικού που

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 205/15-7-1998) ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία δ.τ.: Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ι.Κ.Ε. Αριθμ. ΓΕΜΗ : 130592304000

Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία δ.τ.: Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ι.Κ.Ε. Αριθμ. ΓΕΜΗ : 130592304000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. 1 η εταιρική χρήση (24.7.2013-31.12.2014) (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Από 1-1-2014 και σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν,4172/2013 αλλάζει ο υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα. Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα. Τα εμπορεύματα είναι το κύριο αντικείμενο που εμπορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δε χρειάστηκε να γίνει παρέκκλιση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δε χρειάστηκε να γίνει παρέκκλιση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 9986984770 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΜΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67658 / 62 / Β / 09

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. ΙΚΑΡΟΣ LABCHEM ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.K.E ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 36099 / 80 / Β / 96 / 29... ( Βάση των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 9 Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΟΜΑ Α 9 Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 17 ΟΜΑ Α 9 Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Μ Α Θ Η Σ Ι Α Κ Ο Ι Σ Τ Ο Χ Ο Ι Οι στόχοι της διδακτικής ενότητας κινούνται σε τρία επίπεδα: Α. Επίπεδο των γνώσεων: Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν: Να αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.»

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα