Montāžas un apkopes instrukcija

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Montāžas un apkopes instrukcija"

Transcript

1 Montāžas un apkopes instrukcija Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Logamax plus GB162-25/35/45 Apkalpošanas speciālistam Lūdzam pirms montāžas un apkopes rūpīgi izlasīt (10/2010) LV

2 Satura rādītājs Satura rādītājs 1 Vispārīgi drošības norādījumi un simbolu paskaidrojumi Simbolu skaidrojums Drošības norādījumi Piegādes komplekts Iekārtas dati Noteikumiem atbilstošs lietojums EK atbilstības deklarācija Iekārtas apzīmējums Par šo instrukciju Integrēta pretsala aizsardzība Sūk a pārbaude Instrumenti, materiāli un palīglīdzek i Izmēri Vispārīga informācija par produktu Logamax plus GB162-25/35/ Tehniskie dati Tehniskie dati Lietošanas noteikumi un laika konstantes Degviela un aprīkojums Pieslēguma shēma Noteikumi Standarti, noteikumi un direktīvas At auju sa emšanas un informēšanas pienākums Ar iekārtu saistīti darbi Uzstādīšanas telpa degšanai nepieciešamā gaisa/dūmgāzu (caurules) pieslēgums Degšanai nepieciešamais gaiss Ūdens kvalitāte Montāža un lietošana Apsekošana/apkope Lietotāja instruktāža Cauru vadu kvalitāte Pretsala aizsardzība Utilizācija Prasību spēkā esamības laiks Iekārtas transportēšana Transportēšana Iepakojuma no emšana Montāža Pielietojuma piemēri Ieteicamie attālumi no sienām Iekārtas montāža pie sienas Padeves savienojumu izveidošana Gāzes pieslēguma izveidošana (nav piegādes komplektā) Apkures turpgaitas un atgaitas pieslēgšana (nav piegādes komplektā) Izplešanās tvertnes pieslēgšana (nav piegādes komplektā) Drošības vārsts Ūdens cirkulācija Ārējās karstā ūdens tvertnes turpgaitas un atgaitas pieslēguma montāža Pieslēgums pie ārējas, netieši apsildāmas tvertnes (ja nav uzstādīts iekšējs trīsvirzienu vārsts) Kondensāta ūdens notekas pieslēgšana Degšanai nepieciešamā gaisa/dūmgāzu caurules pieslēgšana Dūmgāzu novadīšanas sistēmas No telpas gaisa atkarīgs režīms No telpas gaisa neatkarīgs režīms Pieslēgšana elektrotīklam Vispārīgi norādījumi Iekārtu pieslēgšana ar elektrotīkla kontaktspraudni Spai u kopnes pieslēgumi Pieslēdzamas regulēšanas ierīces Vadības bloka pieslēgšana un montāža Piesaiste regulēšanas sistēmai Logamatic Funkcionālo modu u (piederums) integrēšana un pieslēgšana Vairāku modu u pieslēgšana Iesl./Izsl. temperatūras regulatora (bezpotenciāla) pieslēgšana Āra temperatūras sensora pieslēgšana Ārējā pārslēdzējkontakta pieslēgšana Karstā ūdens temperatūras sensora pieslēgšana Trīsvirzienu vārsta pieslēgšana V pieslēgumi Iedarbināšana Priekšējās sienas demontāža Elektrotīkla pieslēguma izveidošana Vadības pane a elementi Apkures sistēmas uzpildīšana Sifona piepildīšana ar ūdeni Pārbaude un mērījumi Gāzes cauru vada atgaisošana Dūmgāzu pieslēguma pārbaude Iekārtas aprīkojuma pārbaude Pieslēgtās gāzes plūsmas spiediena pārbaude Gāzes/degšanai nepieciešamā gaisa attiecības pārbaude un ieregulēšana Hermētiskuma pārbaudes veikšana darbības stāvoklī Logamax plus GB162-25/35/45 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

3 Satura rādītājs Izmērīt CO vērtības Jonizācijas strāvas mērīšana Ieregulējumu veikšana Apkures jaudas iestatīšana Maksimālās katla ūdens temperatūras noteikšana Sūk a pēcdarbības laika iestatīšana Karstā ūdens režīma ieslēgšana/izslēgšana Karstā ūdens ieregulētās vērtības noteikšana Karstā ūdens termiskā dezinfekcija Darbības pārbaude Noslēdzošie darbi Tipveida plāksnītes pielīmēšana Garantijas talona aizpildīšana Lietotāja informēšana, tehniskās dokumentācijas nodošana Ekspluatācijas uzsākšanas protokols Pēc apkopes Apsekošanas un apkopes protokols Darbības pazi ojumi un traucējumu rādījumi Displeja vērtības Displeja ieregulējumi Displeja kodi Pielikums pacelšanas augstums Temperatūras sensoru raksturlīknes Alfabētiskais satura rādītājs Lietošana Izvēlnes struktūra Apkures iekārtas izslēgšana Apkures sistēmas izslēgšana avārijas gadījumā Apkures sistēmas izslēgšana ar regulēšanas ierīci Atkārtota iedarbināšana Apsekošana un apkope Apkures sistēmas apsekošana Apkures sistēmas sagatavošana apsekošanai Korozijas pazīmju vizuāla pārbaude Gāzes armatūras iekšējā hermētiskuma pārbaude Jonizācijas strāvas mērīšana Gāzes pieslēguma spiediena mērīšana Gāzes/degšanai nepieciešamā gaisa attiecības pārbaude un ieregulēšana Hermētiskuma pārbaudes veikšana darbības stāvoklī CO vērtību mērīšana Apkures sistēmas uzpildīšana Degšanai nepieciešamā gaisa/dūmgāzu (caurules) pieslēguma pārbaude Apkures sistēmas iedarbināšana Apkope pēc nepieciešamības Siltummai a, aizdedzes iekārtas un deg a pārbaude Sifona tīrīšana Kondensāta savācēja tīrīšana Degšanai nepieciešamā gaisa/dūmgāzu caurules pieslēguma pārbaude Darbības pārbaudes veikšana Logamax plus GB162-25/35/45 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 3

4 1 Vispārīgi drošības norādījumi un simbolu paskaidrojumi 1 Vispārīgi drošības norādījumi un simbolu paskaidrojumi 1.1 Simbolu skaidrojums Brīdinājumi Signālvārdi brīdinājuma sākumā apzīmē seku veidu un nopietnību gadījumā, ja nav veikti pasākumi briesmu novēršanai. IEVĒRĪBAI norāda, ka var rasties materiālie zaudējumi. UZMANĪBU norāda, ka personas var gūt vieglas vai vidēji smagas traumas. BRĪDINĀJUMS norāda, ka personas var gūt smagas traumas. BĪSTAMI norāda, ka personas var gūt dzīvībai bīstamas traumas. Svarīga informācija Citi simboli Simbols B Brīdinājumi tekstā ir apzīmēti ar pelēku brīdinājuma trijstūri un ierāmēti. Ja pastāv strāvas radītas briesmas, izsaukuma zīme trijstūrī tiek nomainīta pret zibens simbolu. Svarīga informācija, kas nenorāda uz cilvēkiem vai materiālām vērtībām pastāvošām briesmām, tiek apzīmēta ar blakus redzamo simbolu. Šī informācija no pārējā teksta ir atdalīta ar līniju virs un zem tās. Nozīme Rīcība Norāde uz citām vietām dokumentā vai uz citiem dokumentiem Uzskaitījums/ieraksts sarakstā Uzskaitījums/ieraksts sarakstā (2. līmenis) 1. Tab. 1.2 Drošības norādījumi Sajūtot gāzes smaku, pastāv eksplozijas draudi! B Aizvērt gāzes krānu ( 9.2. noda a, 45. lpp.). B Atvērt logus un durvis. B Nelietot elektriskos slēdžus, neizvilkt spraud us, nelietot telefonu un durvju zvanu. B Apdzēst atklātu liesmu! Nesmē ēt! Neaizdegt š iltavas! B Atrodoties ārpus ēkas, brīdināt mājas iedzīvotājus, bet nelietot durvju zvanu! Zi ot gāzes piegādes uz ēmumam un apkures tehnikas specializētajam uz ēmumam. B Ja dzirdamas izplūšanai raksturīgas ska as, nekavējoties pametiet ēku. Ne aujiet ēkā ieiet citām personām. Atrodoties ārpus ēkas, informējiet policiju un ugunsdrošības dienestu. Sajūtot dūmgāzu smaku B Izslēdziet iekārtu ( 9.2. noda a, 45. lpp.). B Atvērt logus un durvis. B Zi ot apkures tehnikas specializētajam uz ēmumam. Saindēšanās draudi! Nepietiekama gaisa pieplūde var izraisīt bīstamu dūmgāzu noplūdi. B Sekojiet, lai gaisa pieplūdes un novadīšanas atveres netiktu samazinātas vai noslēgtas. B Ja trūkumi netiek nekavējoties novērsti, iekārtu darbināt nedrīkst. B Rakstiski informēt sistēmas lietotāju par trūkumiem un no tiem izrietošo bīstamību. Bīstamība uzliesmojošu gāzu eksplozijas rezultātā. B Darbus ar gāzi vadošiem apkures sistēmas komponentiem uzticēt tikai sertificētam apkures tehnikas specializētajam uz ēmumam. Apdraudējums, ko rada elektriskā strāva, ja iekārta ir atvērta. B Pirms iekārtas atvēršanas: Ar avārijas slēdzi izslēdziet apkures iekārtas strāvas padevi un atvienojiet apkures iekārtu no elektrotīklu ar attiecīgo ēkas drošinātāju. Nepietiek tikai ar regulēšanas ierīces izslēgšanu! B Nodrošināt apkures sistēmu pret nejaušu atkārtotu ieslēgšanos. Bīstamība no sprādzienbīstamiem vai viegli uzliesmojošiem materiāliem B Iekārtas tiešā tuvumā nedrīkst izmantot vai uzglabāt viegli uzliesmojošus materiālus (papīrs, š īdinātāji, krāsas utt.). 4 Logamax plus GB162-25/35/45 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

5 Vispārīgi drošības norādījumi un simbolu paskaidrojumi Informācija par uzstādīšanu vai pārbūvi Ugunsbīstamība B Iekārtas tuvumā nelietojiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošus materiālus (papīru, š īdinātājus, krāsas, utt.). Iekārtas bojājumi B Nedarbiniet iekārtu, ja traucējums nevar tikt novērsts nekavējoties. B No telpas gaisa neatkarīgā darbības režīmā nenoslēgt vai nesamazināt gaisa pieplūdesnosūces atveres durvīs, logos un sienās. Iebūvējot blīvrāmju logus, jānodrošina degšanai nepieciešamā gaisa pieplūde. Nenovietojiet šo atveru priekšā nekādus priekšmetus. Gaisa pievades atverēm vienmēr jābūt va ā. B Iekārtu drīkst lietot tikai kopā ar īpaši šim katla tipam izstrādātu un apstiprinātu degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšanas/dūmgāzu novadīšanas sistēmu. B Karstā ūdens tvertni lietojiet tikai karstā ūdens uzsildīšanai. B Nekādā gadījumā neaizveriet drošības vārstus. Uzsildīšanas laikā no karstā ūdens tvertnes drošības vārsta izplūst ūdens. B Nav at auts veikt dūmgāzu novadīšanas sistēmas komponentu izmai as. B Uzstādīt apkures katlu no sala pasargātā vietā. Iekārtas bojājumi B Nekad nelietojiet iekārtu putek ainā vai īmiski piesār otā vidē, piem., lakošanas cehos, frizētavās, lauksaimnieciskās ražošanas (mēslojums) uz ēmumos vai citās vietās, kur tiek lietots vai uzglabāts trihloretilēns un halogēnūde raži (sastopami, piem., aerosolos, atseviš ās līmēs, š īdinātājos un tīrīšanas līdzek os, lakās) un citas īmiski agresīvas vielas. B Šādā gadījumā noteikti izvēlieties no telpas gaisa neatkarīgu darbības režīmu un atseviš u, noslēgtu uzstādīšanas telpu, kas aprīkota ar svaiga gaisa pievadīšanas sistēmu. Ar iekārtu saistīti darbi B Montāžu, iedarbināšanu, apsekošanu un, iespējams, nepieciešamos remontdarbus drīkst veikt tikai sertificēts specializēts uz ēmums, kas pateicoties speciālajai izglītībai un pieredzei ir ieguvis zināšanas darbam ar apkures sistēmām un gāzes instalācijām. Darbu veikšanas laikā ievērot noteikumus atbilstoši noda ai 4. Logamax plus GB162-25/35/45 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 5

6 2 Piegādes komplekts 2 Piegādes komplekts Iekārtai pieejams plašs dažādu piederumu klāsts. Precīzu informāciju par piemērotiem piederumiem meklējiet katalogā. Logamax plus GB162-25/35/ TD 1. Att. Logamax plus GB162-25/35/45 piegādes komplekts 1 Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta ar apšuvumu 2 Skrūves, paplāksne un dībe i sienas stiprinājumam (2x) 3 Sienas turētājs 4 Tehniskā dokumentācija 5 Skrūvsavienojums ar spriegošanas gredzenu Ø 28 mm pēc G 1" (2x) 6 Plastmasas maisi š ar spraudni pieslēgumu kārbai 7 Uzspraužamais skrūvsavienojums, paredzēts G¾ " (2x) VAC tīkla kabelis funkcionālajam modulim 9 Plastmasas maisi š ar kabe a nostiepes fiksatoriem funkcionālā modu a montāžas vietai 10 Trīsvirzienu vārsta adaptera kabelis (tikai iekārtām bez iekšēja trīsvirzienu vārsta) 11 Karstā ūdens temperatūras sensora adaptera kabelis 6 Logamax plus GB162-25/35/45 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

7 Iekārtas dati 3 3 Iekārtas dati Brīdinājums: Iekārtas bojājumi B Nedarbiniet iekārtu, ja traucējums netiek nekavējoties novērsts. B Karstā ūdens tvertni lietojiet tikai karstā ūdens uzsildīšanai. B Nekādā gadījumā neaizvērt drošības vārstus! Uzsildīšanas laikā no karstā ūdens tvertnes drošības vārsta var izplūst ūdens. B Nav at auts veikt dūmgāzu novadīšanas sistēmas komponentu izmai as. B Uzstādīt apkures katlu no sala pasargātā vietā. 3.1 Noteikumiem atbilstošs lietojums Dati uz iekārtas tipveida plāksnītes ir saistoši un ir obligāti jāievēro! Ievērojiet projektēšanas norādījumus Logamax plus GB162 projektēšanas dokumentācijā. Iekārtu at auts lietot tikai atbilstoši paredzētajam lietojumam un ievērojot montāžas un apkopes instrukciju. Iekārtu at auts lietot tikai apkures ūdens uzsildīšanai apkures sistēmām un/vai sanitārā ūdens uzsildīšanai. Citi lietojuma veidi nav paredzēti. 3.2 EK atbilstības deklarācija Šis produkts pēc tā konstrukcijas un darbības veida atbilst Eiropas direktīvām un attiecīgajām nacionālās likumdošanas papildus prasībām. Atbilstību apliecina CE mar ējums. Iekārtas atbilstības deklarācija ir pieejama interneta vietnē vai vai arī to var pieprasīt atbildīgajā filiālē. Iekārta atbilst prasībām, kādas Ener ijas taupīšanas noteikumi izvirza attiecībā uz kondensācijas tipa apkures iekārtām. Šīs iekārtas atbilstība EN 483/677 prasībām ir pārbaudīta. Prod. ID-Nr. CE 0063 BR Iekārtas apzīmējums Šī montāžas un apkopes instrukcija ietver svarīgu informāciju par iekārtas drošu un kvalificētu montāžu, iedarbināšanu un apkopi. Logamax plus GB Logamax plus GB Logamax plus GB Šī montāžas un apkopes instrukcija, kā arī servisa instrukcija paredzēta speciālistiem, kam, pateicoties profesionālajai izglītībai un pieredzei, ir zināšanas par darbu ar apkures iekārtām un gāzes instalācijām. Iekārtas apzīmējums sastāv no šādiem elementiem: Logamax plus: Tipa nosaukums GB: Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 162: Tips 25, 35, 45: Maksimālā apkures jauda [kw]. UZMANĪBU: Iekārtas bojājumi Gan apkures iekārta ar dabisko ūdens cirkulāciju, gan va ējas sistēmas (apkures ūdens saskaras ar apkārtējo gaisu) izraisa korozijas bojājumus. B Dubulti nodaliet apkures iekārtu no apkures sistēmes. 3.4 Par šo instrukciju Logamax plus GB162 iespējams sa emt sekojošu tehnisko dokumentāciju: Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija speciālā formātā (šī lietošanas instrukcija atrodas iekārtā) Montāžas un apkopes instrukcija Servisa instrukcija Projektēšanas dokumentācija Montāžas instrukcija gāzes sprauslas nomai ai Augstāk minētie dokumenti ir pieejami arī Buderus interneta vietnē. Ja jums šajā sakarā ir priekšlikumi par uzlabojumiem vai jūs konstatējat neprecizitātes, lūdzu, sazinieties ar mums. Mūsu adrese un interneta adrese ir norādīta uz šī dokumenta pēdējā vāka. Iekārtas kategorija (gāzes veids) II 2H3P Iekārtas tips 2. Tab. Tipveida plāksnīte B 23, B 33, C 13, C 33, C 43, C 53, C 63, C 83, C 93 Logamax plus GB162-25/35/45 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 7

8 3 Iekārtas dati 3.5 Integrēta pretsala aizsardzība Iekārta ir aprīkota ar iebūvētu pretsala aizsardzības sistēmu. Pretsala aizsardzība ieslēdz iekārtu tad, ja katla ūdens temperatūra ir 7 C un izslēdz, ja katla ūdens temperatūra sasniegusi 15 C.Tomēr tas nepasargā no sala atlikušo apkures sistēmas da u. Ja laika apstāk u dē iespējama sild erme u vai apkures sistēmas cauru vadu aizsalšana, mēs iesakām, sūk a pēcdarbības laiku ieregulēt uz 24 stundām ( noda a 8.1, 42. lpp.). 3.6 Sūk a pārbaude Ja iekārta ilgāku laiku nav darbināta, sūknis tiek automātiski ieslēgts ik pēc 24 stundām uz 10 sekundēm.šī sūk a pārbaude pirmo reizi tiek veikta pēc tam, kad apkures sistēma 24 stundas nepārtraukti ir bijusi pieslēgta tīkla spriegumam. 3.7 Instrumenti, materiāli un palīglīdzek i Iekārtas montāžai un apkopei lietojiet standarta instrumentus, ko lieto darbā ar apkures sistēmām, kā arī gāzes un ūdensvadu instalācijām. Papildus tiem, noderīgi ir: Buderus katla rati i vai rati i ar maisu un nospriegotu siksnu. 3.8 Izmēri 2. Att. Izmēri un pieslēgumi [mm] 1 Servisa izmēri, iebūvējot skapī, var būt 0 mm. A B C D ) >270 > B C FGDE TD Dūmgāzu adapteris koncentrisks Ø 80/125 mm Gāzes pieslēgums G½ " ārējā vītne Kondensāta noteka ārējais diametrs Ø 30 mm Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas turpgaita īscaurule Ø 28 mm (skrūvsavienojuma ar spriegošanas gredzenu ar G1" ārējo vītni pieslēgšanai) E Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas atgaita īscaurule Ø 28 mm (skrūvsavienojuma ar spriegošanas gredzenu ar G1" ārējo vītni pieslēgšanai) F Karstā ūdens tvertnes turpgaita (ja ir uzstādīts trīsvirzienu vārsts) uzspraužamais skrūvsavienojums G Karstā ūdens tvertnes atgaita (ja uzstādīts iekšējs trīsvirzienu vārsts) uzspraužamais skrūvsavienojums A 0 8 Logamax plus GB162-25/35/45 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

9 Iekārtas dati Vispārīga informācija par produktu Logamax plus GB162-25/35/ Iebīdāms nodalījums lietošanas instrukcijai 2 Pieslēguma spaile 3 Bāzes kontrollera Logamatic BC10 vadības panelis ar iebūvētu deg a automātu 4 Sifons 5 Funkcionālo modu u montāžas vieta 6 Trīsvirzienu vārsts (tikai GB162-25) 7 Manometrs 8 Kondensāta savācējs 9 Drošības vārsts 10 Turpgaitas temperatūras sensors 11 Gāzes cauru vads 12 Gāzes armatūra 13 Ventilatora gaisa iesūkšanas caurule 14 Venturi sprausla 15 Jonizācijas elektrods 16 Lodzi š 17 Kvēlsvece 18 Automātiskais atgaisotājs 19 Atsperfiksatori (2x) 20 Dūmgāzu caurule 21 Koncentriskā montāžas plate 22 Dūmgāzu novadīšanas/gaisa pievadīšanas pamatadapteris 23 Tipveida plāksnīte 24 Dūmgāzu mērīšanas vieta 25 Pievadītā gaisa mērīšanas vieta 26 Katla identifikācijas modulis (KIM) 27 Deglis 28 Siltummainis 29 Drošības temperatūras ierobežotājs 30 Ventilators 31 Atgaitas temperatūras sensors 32 Spiediena sensors 33 Apkures sūknis TD 3. Att. Pārskats par iekārtu Logamax plus GB162-25/35/45 Logamax plus GB162-25/35/45 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 9

10 3 Iekārtas dati 3.10 Tehniskie dati Tehniskie dati Logamax plus GB162 Mērvienība Nominālā siltuma slodze G20/G31 kw 5,0 23,9 6,1 33,5 9,7 43,5 Nominālā siltuma jauda, apkures līkne 80/60 C kw 4,8 23,3 5,8 32,7 9,6 42,5 Nominālā siltuma jauda, apkures līkne 50/30 C kw 5,3 24,9 6,7 35,1 10,4 44,9 Maksimālā jauda karstajam ūdenim kw 5,0 23,9 6,1 33,5 9,7 43,5 Gāzes patēri š G20 m 3 /h 2,5 3,5 4,5 Katla lietderības koeficientsmaksimālā jauda, apkures līkne 80/60 C Katla lietderības koeficientsmaksimālā jauda, apkures līkne 50/30 C Normatīvais lietderības koeficients, apkures līkne 75/60 C Normatīvais lietderības koeficients, apkures līkne 40/30 C Siltuma patēri š darba gatavības stāvok a uzturēšanai 70 C % 97,3 97,4 97,4 % 104,2 104,8 103,2 % 106,6 106,5 106,0 % 110,8 110,5 110,9 % 1,0 0,68 0,53 Katla apkures ūdens loks Katla ūdens temperatūra C ieregulējama bāzes kontrollerī Logamatic BC10 Pacelšanas augstums pie ΔT = 20K mbar Pretestība pie ΔT = 20K mbar Maksimālais katla darba spiediens bar 3 (opcionāli 4 bar drošības vārsts) Siltummai a apkures loka saturs l 2,5 4,0 4,0 Cauru u pieslēgumi Gāzes pieslēgums Collas R1/2" Apkures ūdens pieslēgums mm Ø 28, skrūvsavienojums ar sprostgredzenu 28 R1" ietilpst piegādes komplektā Kondensāta pieslēgums mm Ø 30 Dūmgāzu vērtības Kondensāta daudzums dabasgāzei G20, 40/30 C l/h 2,6 3,7 4,8 Dūmgāzu masas caurplūde 1) g/s 10,7 15,1 20,3 Dūmgāzu masas caurplūde, da ēja slodze 1) g/s 2,5 2,9 4,6 Dūmgāzu temperatūra, 80/60 C, pilna slodze C Dūmgāzu temperatūra, 80/60 C, da ēja slodze C Dūmgāzu temperatūra, 50/30 C, pilna slodze C Dūmgāzu temperatūra, 50/30 C, da ēja slodze C Tab. Tehniskie dati 10 Logamax plus GB162-25/35/45 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

11 Iekārtas dati 3 Logamax plus GB162 Mērvienība CO 2 saturs, pilna slodze, dabasgāze G20 % 9,2 9,0 9,3 Standarta emisijas faktors CO 60/75 mg/kwh Standarta emisijas faktors NO x 60/75 mg/kwh Ventilatora brīvais padeves spiediens Pa Dūmgāzu īscaurule Dūmgāzu vērtību grupa gaisa pievades/dūmgāzu novades sistēmai II 6 (G61) Ø no telpas gaisa atkarīgai dūmgāzu sistēmai mm 80 Ø no telpas gaisa neatkarīgai dūmgāzu sistēmai mm 80/125 koncentriska Elektrības dati Barošanas spriegums, frekvence V 230/50 Hz Elektriskā aizsardzības klase IP X4D (X0D; B 23 ; B 33 ) Patērējamā elektriskā jauda pilna slodze/da ēja slodze W 70/37 95/51 145/53 Iekārtu izmēri un svars augstums platums dzi ums mm Svars kg Tab. Tehniskie dati 1) atb. EN Lietošanas noteikumi un laika konstantes Lietošanas noteikumi Vērtības Maksimālā turpgaitas temperatūra C 85 maksimālais darba spiediens PMS bar 4 Strāvas veids 230 VAC, 50 Hz, 10A, IP X4D (X0D; B 23, B 33 ) 4. Tab. Lietošanas noteikumi Degviela un aprīkojums Kurināmais Dabasgāze H (G20), saš idrinātā gāze P propāns (G31) Konstrukcijas tips B 23, B 33, C 13, C 33, C 43, C 53, C 63, C 83, C 93 No telpas gaisa atkarīga un no telpas gaisa neatkarīga (pastiprināta noblīvēšana no telpas gaisa neatkarīgā darba režīmā) Gāzes veids pēc EN Tab. Degviela un aprīkojums II 2H3P 20; 50 mbar Logamax plus GB162-25/35/45 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 11

12 3 Iekārtas dati 3.11 Pieslēguma shēma F1 F G5 G6 23 G6 G F3 F4 G1 G WA RC EV FA FW DWV TD 4. Att. Pieslēguma shēma 1 Deg a automāts 2 Vadības plate (tikai iekārtām ar iekšējo trīsvirzienu vārstu) 3 Drošinātājs 5A F 4 Sūknis 5 Ventilators 6 Transformators 7 Kvēlsvece 8 Gāzes armatūra 9 Trīsvirzienu vārsts 10 KIM (Katla identifikācijas modulis) 11 Spiediena sensors 12 Turpgaitas temperatūras sensors 13 Drošības temperatūras sensors 14 Atgaitas temperatūras sensors 15 Jonizācija 16 Zemējums 17 Funkcionālais pārvienojums 18 Balts - pieslēguma spraudnis uz pirmo funkcionālo moduli 19 Karstā ūdens tvertnes uzsildīšanas sūknis 20 Pelēks - sūknis 230 VAC, maks. 250 W 21 Balts - pieslēgums elektrotīklam 230 VAC, Hz, maks. 10 A 22 Tīkla kabelis, 230 VAC 23 Ieslēgšanas/izslēgšanas tausti š 24 Balts - tīkla modulis 230 VAC 25 Violets - cirkulācijas sūknis 230 VAC, maks. 250 W 26 Za š - ārējais apkures sūknis 230 VAC, maks. 250 W 27 Gaiši zils - ārējais trīsvirzienu vārsts 28 Pelēks - karstā ūdens temperatūras sensors 29 Zils - āra temperatūras sensors 30 Sarkans - bezpotenciāla ārējais pārslēdzējkontakts, piem., grīdas apkurei 31 Oranžs - telpas temperatūras vadīts regulators RC un EMS Bus 32 Za š - Iesl./Izsl. temperatūras regulators, bezpotenciāla 33 Brūns 34 Zils 35 Za š/dzeltens 12 Logamax plus GB162-25/35/45 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

13 Noteikumi 4 4 Noteikumi Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta pēc tās konstrukcijas un darbības veida atbilst sekojošām prasībām: EN 437, EN 483, EN 625, EN 677, EN Gāzes iekārtu direktīva 2009/142/EG Direktīva par lietderības koeficientu 92/42/EEG Direktīva par elektromagnētisko savietojamību 2004/108/EG Direktīva par zemspriegumu 2006/96/EG 4.1 Standarti, noteikumi un direktīvas Apkures sistēmu speciālistam un/vai iekārtas lietotājam ir pienākums ir gādāt, lai sistēma atbilstu spēkā esošajām (drošības) prasībām, kas aprakstītas nākamajā tabulā: Standarti/ Prasības/ Direktīvas EN 437 EN 483 EN 625 Apkures iekārtas montāžas un darbības laikā ievērot nacionālos standartus un direktīvas! Apraksts Pārbaudes gāzes, pārbaudes spiedieni, aparātu kategorijas Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta C tipa kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta ar nominālo siltuma slodzi 70 kw Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas īpašās prasības sanitārā karstā ūdens sagatavošanai kombinētās iekārtās ar nominālo siltuma slodzi 70 kw 4.2 At auju sa emšanas un informēšanas pienākums Iekārtas uzstādīšana ir jāre istrē atbildīgajā gāzes piegādes uz ēmumā un jāsa em at auja tās uzstādīšanai. Pievērst uzmanību tam, ka atseviš ās vietās var būt vajadzīgas at aujas dūmgāzu novadsistēmas uzstādīšanai un kondensāta notekas pieslēguma pievienošanai pie notekūde u sistēmas. Pirms montāžas darbu uzsākšanas informēt par tiem iecirk a galveno skurste slau i un par notekūde iem atbildīgo iestādi. 4.3 Ar iekārtu saistīti darbi Montāžas, iedarbināšanas, apsekošanas un, iespējams, remontdarbus drīkst veikt tikai sertificēts specializēts uz ēmums. Kam, pateicoties izglītībai un pieredzei, ir nepieciešamās zināšanas par apiešanos ar apkures sistēmām un gāzes instalācijām. Darbu veikšanas laikā ievērot noteikumus atbilstoši noda ai Uzstādīšanas telpa IEVĒRĪBAI: Iekārtas bojājumi. Stipra sala gadījumā apkures sistēma var aizsalt, ja ir pārtraukta sprieguma padeve, netiek pievadīts pietiekami gāzes vai iekārtai ir radies traucējums. B Apkures iekārtu uzstādiet no sala pasargātā telpā. B Ja apkures iekārta tiek izslēgta uz ilgāku laiku, to pirms tam ir jāiztukšo. EN 677 EN Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta īpašās prasības kondensācijas tipa apkures katliem ar nominālo siltuma slodzi 70 kw Ar gāzi apkurināmas iekārtas sanitārā karstā ūdens sagatavošanai mājsaimniecībām iekārtas, kuru nominālā siltuma slodze nepārsniedz 70 kw un tvertnes tilpums nepārsniedz 300 litrus 1. da a: Karstā ūdens sagatavošanas jaudas novērtēšana EN Ēku apkures sistēmas - Karstā ūdens apkures sistēmu projektēšana 6. Tab. Standarti, noteikumi un direktīvas Logamax plus GB162-25/35/45 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 13

14 4 Noteikumi BRĪDINĀJUMS: Katla bojājumu rašanās risks piesār ota degšanai nepieciešamā gaisa vai piesār ota gaisa iedarbībā iekārtas tuvumā. B Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtu nekad nelietojiet putek ainā vai īmiski piesār otā vidē, piem., lakošanas cehos, frizētavās, lauksaimnieciskās ražošanas (mēslojums) uz ēmumos vai citās vietās, kur tiek izmantots vai uzglabāts trihloretilēns un halogēnūde raži (sastopami, piemēram, aerosolos, atseviš ās līmēs, š īdinātājos un tīrīšanas līdzek os, lakās) un citas īmiski agresīvas vielas. B Šajā gadījumā noteikti izvēlēties no telpas gaisa neatkarīgu ekspluatācijas režīmu un atseviš u, hermētiski noslēgtu uzstādīšanas telpu, kas aprīkota ar svaiga gaisa pievadīšanas sistēmu. 4.5 degšanai nepieciešamā gaisa/ dūmgāzu (caurules) pieslēgums Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtu drīkst lietot tikai kopā ar īpaši šim katla tipam izstrādātu un apstiprinātu degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšanas/dūmgāzu novadīšanas sistēmu. Ja iekārta darbojas no telpas gaisa atkarīgā režīmā, uzstādīšanas telpā jābūt nepieciešamajām gaisa pievades atverēm. Nenovietojiet šo atveru priekšā nekādus priekšmetus. Gaisa pievades atverēm vienmēr jābūt va ā. 4.6 Degšanai nepieciešamais gaiss Degšanai nepieciešamais gaiss nedrīkst saturēt agresīvas vielas (piem., halogēnog ūde ražus, hlora un fluora savienojumus). Tādējādi tiek novērsti korozijas rašanās iemesli. 4.7 Ūdens kvalitāte Nepiemērots vai piesār ots ūdens var radīt kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas darbības traucējumus un siltummai a vai karstā ūdens nodrošināšanas sistēmas bojājumus, cita starpā izraisot nogulš u veidošanos, koroziju vai apka ošanos. Papildus informāciju var sa emt pie iekārtas ražotāja. Adrese ir norādīta uz šī dokumenta pēdējā vāka. Apkures sistēma (uzpildīšanas un papildināšanas ūdens) B Pirms uzpildīšanas rūpīgi izskalot iekārtu. B Izmantot vienīgi neapstrādātu krāna ūdeni (turklāt ievērojot diagrammu 5. att.). Gruntsūde u izmantošana nav pie aujama. B Nav at auts ūdenim pievienot īmiskus savienojumus, piemēram, ph līmeni paaugstinošus vai pazeminošus līdzek us ( īmiskas palīgvielas un/ vai inhibitorus), pretsala aizsardzības līdzek us vai ūdens mīkstinātājus. 0 < 100 kw < 50 kw 5. Att. Prasības katla uzpildīšanas ūdenim Logamax viena katla apkures sistēmās līdz 100 kw 1 Ūdens tilpums visā iekārtas lietošanas laikā [ m³] 2 Ūdens cietība [ dh] 3 Neapstrādāts ūdens 4 Ja vērtības atrodas virs robežlīknes, jāveic atbilstoši pasākumi. Sistēmas sadalīšana atseviš os lokos ar siltummai a palīdzību tieši zem kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas ir ieteicamākais variants. Ja tas nav iespējams, Buderus filiālē iespējams sa emt informāciju par at autiem veicamajiem pasākumiem. Tas pats attiecas uz kaskāžu sistēmām. Sanitārais ūdens (pievads karstā ūdens sagatavošanai) Izmantot tikai neapstrādātu krāna ūdeni. Gruntsūde u izmantošana nav pie aujama. 4.8 Montāža un lietošana Uzstādot un darbinot apkures sistēmu, jāievēro: Nacionālie būvnormatīvi attiecībā uz uzstādīšanas noteikumiem. Nacionālie būvnormatīvi attiecībā uz gaisa pievades un dūmgāzu novadīšanas sistēmām un pieslēgumu dūmenim. Noteikumi par pieslēgumu elektrotīklam. Gāzes apgādes uz ēmumu tehniskie noteikumi par gāzes deg a pieslēgšanu vietējam gāzes apgādes tīklam. Ūdens apkures sistēmas drošības tehnikas aprīkojuma prasības un standarti. Uzstādīšanas instrukcija apkures sistēmu uzstādītājiem TD 14 Logamax plus GB162-25/35/45 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

15 Noteikumi Apsekošana/apkope UZMANĪBU: Katla bojājumi nepietiekamas vai nepareizas tīrīšanas un apkopes dē. B Apsekojiet apkures sistēmu reizi gadā un nepieciešamības gadījumā veiciet tīrīšanas darbus. B Pēc vajadzības veikt apkopi. Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, radušos trūkumus un nepilnības novērsiet nekavējoties. Apkures sistēmas ir regulāri jāapkopj šādu iemeslu dē : lai saglabātu augstu lietderības koeficientu un lai apkures sistēma darbotos ekonomiski, lai nodrošinātu augstu darbības drošību, lai nodrošinātu videi draudzīgu degvielas sadedzināšanu Lietotāja instruktāža B Informējiet lietotāju par iekārtas darbības principiem un ierādiet vi am tās apkalpošanu. B Apkures sistēmas lietotājs ir atbildīgs par drošību un atbilstību apkārtējās vides aizsardzības normām (Federālais likums par izmešu emisiju). B Informēt lietotāju, ka nav at auts patva īgi modificēt iekārtu vai veikt tās remontu. B Apkopi un remontu drīkst veikt tikai autorizēti speciālisti. B Izmantot tikai ori inālās rezerves da as! B Citas kombinācijas, piederumus un nodilumam pak autas da as drīkst lietot tikai tad, ja tās ir paredzētas konkrētajam lietojumam un negatīvi neietekmē jaudas parametrus un drošības prasības Pretsala aizsardzība UZMANĪBU: Sistēmas bojājumi aizsalšanas dē. B Ja no telpas gaisa atkarīgā darbības režīmā kāds cauru vads var aizsalt (piem., sild ermenis garāžā), sūk u pēcdarbības laiku ieregulēt uz 24 stundām Utilizācija Iekārtas iepakojuma materiālus utilizējiet videi nekaitīgā veidā. B Nomainītos apkures sistēmas komponentus likvidēt saska ā ar apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem šim nolūkam īpaši atvēlētās vietās Prasību spēkā esamības laiks Uzstādīšanas laikā jāievēro un jāizpilda arī uzstādīšanas noteikumu grozījumi un papildinājumi, ja tādi ir Cauru vadu kvalitāte Apkures sistēmā, piemēram, grīdas apkurei, izmantojot plastmasas caurules, tām jābūt skābekli necaurlaidīgām atbilstoši standartam. Ja plastmasas caurules neatbilst šīm normām, tās jāatdala no sistēmas ar siltummaini. UZMANĪBU: Iekārtas bojājumi Gan apkures iekārta ar dabisko ūdens cirkulāciju, gan va ējas sistēmas (apkures ūdens saskaras ar apkārtējo gaisu) izraisa korozijas bojājumus. B Dubulti nodaliet apkures iekārtu no apkures sistēmes. Logamax plus GB162-25/35/45 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 15

16 5 Iekārtas transportēšana 5 Iekārtas transportēšana 5.1 Transportēšana IEVĒRĪBAI: Transportēšanas izraisīti bojājumi B Ievērojiet transportēšanas norādījumus uz iepakojuma. B Šīs iekārtas transportēšanai izmantojiet piemērotus transportēšanas līdzek us, piem., preču rati us ar nospriegošanas siksnu. B Šo iekārtu transportējiet vertikālā stāvoklī. B No aujiet rasties sitieniem vai triecieniem. UZMANĪBU: Iekārtas bojājumi. Kad iekārta ir izpakota, bet vēl nav uzstādīta: B Pasargājiet iekārta apakšā esošās pieslēguma īscaurules no bojājumu rašanās un netīrumiem, aizsargvāku no emot tikai tad, kad apkures iekārta karājas pie sienas. B Īslaicīgi no augšas aizklājiet dūmgāzu novadīšanas un gaisa pievadīšanas pieslēgumu. B Iekārtas iepakojuma materiālus utilizējiet videi nekaitīgā veidā. B Iepakotu iekārtu novietojiet uz preču rati iem, vajadzības gadījumā nostipriniet ar nospriegošanas siksnu un nogādājiet uzstādīšanas vietā. B No emt iepakojuma stīpas. 5.2 Iepakojuma no emšana B Pacelt iekārtas kartona iepakojumu. B No emt visus baltos stiropora elementus no augšas un sāniem. B Tumšās krāsas stiropora pamatni [1] iekārtas apakšā atstājiet līdz pat montāžai Att. Stiropora pamatne TD 16 Logamax plus GB162-25/35/45 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

17 Montāža 6 6 Montāža BĪSTAMI: Sprādzienbīstami! B Pirms veikt darbus ar gāzi vadošām da ām, aizvērt gāzes krānu! B Pēc darbu veikšanas ar gāzi vadošām da ām veikt blīvuma pārbaudi! Iekārta no rūpnīcas tiek piegādāta samontētā veidā. B Piegādes brīdī pārbaudīt, vai iepakojums nav bojāts. B Pārbaudiet, vai piegādes komplekts sa emts pilnā apjomā. B Pārbaudiet tipveida plāksnītē norādīto gāzes veidu, utt. ( 2. tabula). 6.1 Pielietojuma piemēri Mēs sniedzam pa vienam lietojuma piemēram sistēmai ar telpas temperatūras vadītu regulatoru ( 7. att.) un āra temperatūras vadītu regulatoru ( 8. att.). Āra temperatūras vadītu regulatoru jānovieto iekārtā vai ārpus tās Att. Lietojuma piemērs sistēmai ar āra temperatūras vadītu regulatoru 1 Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 2 Drošības vārsts 3 Gāze 4 Elektrotīkls 5 Izplešanās tvertne 6 Apkopes krāns 7 Termostatiskais vārsts 8 Telpas 9 Āra temperatūras sensors 10 Regulators, āra temperatūras vadīts TD TD 7. Att. Lietojuma piemērs sistēmai ar telpas temperatūras vadītu regulatoru 1 Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 2 Drošības vārsts 3 Gāze 4 Elektrotīkls 5 Izplešanās tvertne 6 Apkopes krāns 7 Termostatiskais vārsts 8 Atskaites telpa 9 Citas telpas 10 Sild erme a vārsts 11 Regulators, telpas gaisa temperatūras vadīts Veicot apkures loka uzstādīšanu, nav nepieciešams apvads (bypass). Iekārta izslēdz degli, tiklīdz apkures sistēmā vairs nenotiek cirkulācija aizvērtu sild erme u vārstu dē TD 9. Att. Lietojuma piemērs sistēmai ar āra temperatūras vadītu regulatoru un karstā ūdens tvertni 1 Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 2 Drošības vārsts 3 Gāze 4 Elektrotīkls 5 Izplešanās tvertne 6 Apkopes krāns 7 Termostatiskais vārsts 8 Telpas 9 Āra temperatūras sensors 10 Regulators, āra temperatūras vadīts 11 Karstā ūdens tvertne 12 Karstā ūdens tvertnes temperatūras sensors 6 8 Logamax plus GB162-25/35/45 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 17

18 6 Montāža 6.2 Ieteicamie attālumi no sienām Iekārtas sānos nav nepieciešams ievērot minimālos attālumus (piemērots iebūvēšanai skapī). Servisa darbu veikšanai apkures katla priekšā nepieciešams minimālais attālums 1 m ( 2. att., 8. lpp.). Izvēloties uzstādīšanas vietu, jāievēro nepieciešamie attālumi dūmgāzu novadīšanas sistēmai un cauru u grupas pieslēgšanai (skatīt dūmgāzu novadīšanas sistēmas montāžas instrukciju un pieslēgšanas komplekta montāžas instrukciju)! Papildu norādījumus par uzstādīšanas telpu skat noda ā Uzstādīšanas telpa, 13. lpp. 6.3 Iekārtas montāža pie sienas Iekārtu at auts uzstādīt, vienīgi piekarot pie sienas. Vieglas konstrukcijas sienām var tikt novērota rezonanse. Nepieciešamības gadījumā izgatavot masīvāku konstrukciju. B Pirms montāžas sākuma pārbaudīt, vai sienas nestspēja ir pietiekama katla svaram. B Izmēriet montāžas augstumu ( noda a Izmēri un tehniskie dati, 10. lpp.). B Izmantojot sienas stiprinājumu, iezīmēt abus izurbjamos caurumus [A]. B Atbilstoši dībe u izmēram, izurbt caurumus [B]. B Ievietot izurbtajos caurumos 2 komplektā ietilpstošos dībe us [C]. B Ar 2 piegādes komplektā ietilpstošajām skrūvēm horizontāli nostipriniet sienas stiprinājumu [D]. A C B B Kopā ar otru cilvēku paceliet iekārtu aiz aizmugurējās da as un aiz transporta sliedes katla lejasda ā un iekariet to sienas stiprinājumā TD 11. Att. Iekārtas iekāršana sienas stiprinājumā B No emiet stiropora pamatni ( 6. att., [1], 16. lpp.). No iekārtas var izplūst pēc rūpnīcā veiktās noslēdzošās pārbaudes atlikušais ūdens. 6.4 Padeves savienojumu izveidošana Gāzes pieslēguma izveidošana (nav piegādes komplektā) BĪSTAMI: Eksplozijas risks! B Darbus ar deta ām, kas saistītas ar gāzes padevi, drīkst veikt tikai sertificēti gāzes iekārtu montieri. B Noblīvējiet gāzes pieslēguma cauru vadu pie kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas ar sertificētiem blīvēšanas līdzek iem. B Iemontējiet gāzes krānu G½ [1] gāzes cauru vadā (GAS). D RS 10. Att. Sienas stiprinājuma montāža UZMANĪBU: Miesas bojājumi Iekārtas iekāršanu sienas stiprinājumā ir jāveic 2 personām Att. Gāzes pieslēguma izveidošana 1 Gāzes krāns G½ TD 18 Logamax plus GB162-25/35/45 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

19 Montāža 6 B Pieslēdzot gāzes pieslēgumam gāzes pieslēguma cauru vadu, sekot, lai nerastos deformācijas spriedze. Mēs iesakām gāzes cauru vadā iebūvēt gāzes filtru. B Gāzes pieslēgumam ievērot nacionālos standartus un likumdošanas prasības. B Izvēloties gāzes cauru vadu ievērojiet maksimālo pārvienojuma attālumu starp gāzes skaitītāju un kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtu ( 7. tabula). Cauru vada diametrs ½ " ¾ " 1" 22 mm 28 mm GB162-25/ GB Tab. Maksimālais pārvienojuma garums [m] B Lai veiktu pārbūvēšanu uz citu gāzes veidu, sazinieties ar Buderus klientu servisu. Adrese ir norādīta uz šī dokumenta pēdējā vāka Apkures turpgaitas un atgaitas pieslēgšana (nav piegādes komplektā) Netīrumu filtru ir jāiemontē obligāti, ja iekārta tiek pieslēgta pie jau ilgāku laiku lietotas apkures sistēmas. B Tieši pirms un aiz netīrumu filtra iebūvēt noslēdzošos krānus, lai filtru būtu iespējams iztīrīt. B Ja tiek veidots Ø 28 mm savienojums ar G1", ir iespējams izmantot piegādes komplektā ietilpstošo skrūvsavienojumu ar spriegošanas gredzenu [1] un vispirms noblīvēt turpgaitu un atgaitu. B Iekārtas apkopei un uzturēšanai darba kārtībā turpgaitas un atgaitas cauru vados uzstādiet pa apkopes krānam [2, 3]. B Sekojot, lai nerastos deformējoša spriedze, piemontējiet turpgaitas cauru vadu ar ievietotu gumijas plakanblīvi pie iekārtas turpgaitas pieslēguma [2]. B Sekojot, lai nerastos deformējoša spriedze, piemontējiet atgaitas cauruli ar ievietotu gumijas plakanblīvi pie iekārtas atgaitas pieslēguma [3] Att. Turpgaitas un atgaitas pieslēgšana TD 1 Skrūvsavienojums ar spriegošanas gredzenu Ø 28 mm pēc G 1" 2 Apkopes krāns (kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas turpgaita) 3 Apkopes krāns (kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas atgaita) 4 Uzpildīšanas un iztukšošanas krāns (apkures loka pieslēguma piederums) Izplešanās tvertnes pieslēgšana (nav piegādes komplektā) UZMANĪBU: Iekārtas bojājumi. B Izplešanās tvertnei jābūt pietiekama izmēra, atb. EN B Izplešanās tvertni [2] pieslēdziet pie apkures loka pieslēguma (apkures loka pieslēgums, piederums) kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas atgaitā [5]. 14. Att. Pieslēgumi pie turpgaitas un atgaitas pieslēgumiem (nav piegādes komplektā) 1 Uzpildīšanas un iztukšošanas krāns (apkures loka pieslēguma piederums) 2 Izplešanās tvertne (piederums ar, piem., AAS) 3 Apkopes krāni (apkure) 4 Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas turpgaita 5 Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas atgaita TD Drošības vārsts Papildus drošības vārsta iebūvēšana nav nepieciešama, jo iekārtā jau ir iebūvēts drošības vārsts. Logamax plus GB162-25/35/45 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 19

20 6 Montāža Ūdens cirkulācija Iekārta ir konstruēta tā, lai pārplūdes vārsts ar spiediena starpības regulatoru nebūtu nepieciešams Ārējās karstā ūdens tvertnes turpgaitas un atgaitas pieslēguma montāža Ja ir uzstādīts iekšējs trīsvirzienu vārsts IEVĒRĪBAI: Katla bojājumi. B Lietojot apkures iekārtas ar karstā ūdens tvertni, demontējiet, iespējams, karstā ūdens tvertnes turpgaitas vai atgaitas caurulē uzstādītu pretvārstu. B Ieziediet ar smērvielu blīvgredzenus pievienotajos uzspraužamajos skrūvsavienojumos [1]. B Uzspraužamo skrūvsavienojumu uzspraudiet uz karstā ūdens tvertnes turpgaitas pieslēguma [2]. B Uzspraužamo skrūvsavienojumu uzspraudiet uz karstā ūdens tvertnes atgaitas pieslēguma [3] Pieslēgums pie ārējas, netieši apsildāmas tvertnes (ja nav uzstādīts iekšējs trīsvirzienu vārsts) Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtu ir iespējams pieslēgt pie netieši apsildāmas tvertnes ar trīsvirzienu vārstu. Trīsvirzienu vārstu [2] apkures pusē pieslēdz sekojoši: AB : Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas turpgaita A : Tvertnes turpgaita B : Turpgaita uz apkures sistēmu. Iekārta sērijveidā ir aprīkota ar iebūvētu karstā ūdens tvertnes prioritātes regulatoru. Netieši apsildāmajai karstā ūdens tvertnei jābūt aprīkotai ar tvertnes temperatūras sensoru (piederums). Par trīsvirzienu vārsta un tvertnes temperatūras sensora elektrisko pieslēgumu 6.6. noda a, 22. lpp. un pieslēguma shēma, noda a, 12. lpp Att. Ārējas karstā ūdens tvertnes cauru u montāža 1 Uzspraužamais skrūvsavienojums Ø 28 mm pēc G¾ " 2 Karstā ūdens tvertnes turpgaita 3 Karstā ūdens tvertnes atpaka gaita Ja nav pieslēgta karstā ūdens tilpne: B Pie karstā ūdens tvertnes turpgaitas un atgaitas pieslēdziet īsslēguma cauruli (pieejama atseviš i kā piederums). 16. Att. Pieslēgums bez karstā ūdens tvertnes 1 Īsslēguma caurule (piederums) Att. Trīsvirzienu vārsta montāža TD 1 Tvertnes temperatūras sensors 2 Trīsvirzienu vārsts (ja nav uzstādīts iekšējs trīsvirzienu vārsts) 3 Izplešanās tvertne 4 Uzpildīšanas un iztukšošanas krāns 5 Apkopes krāni (apkure) 6 Katla turpgaita 7 Katla atgaita 8 Karstais ūdens 9 Aukstais ūdens 10 Apkures sūknis, maks. 250 W (230 VAC) (ja nav uzstādīts iekšējs sūknis) Kondensāta ūdens notekas pieslēgšana B Uzmontējiet sifonu [2] zem kondensāta lokanās caurules [1]. Ievērot sekojošas prasības: (Vietējos) noteikumus par notekūde u savākšanas kārtību. Kondensāta notekai līdz ievadīšanai kolektora caurulēizmantojiet plastmasas cauru vadus (minimālais notekcaurules diametrs ir 30 mm). Sifonam [2] nedrīkst būt fiksēta savienojuma ar kondensāta lokano cauruli. Ievērojiet minimālo attālumu 2 cm starp sifonu un kondensāta lokano cauruli. 20 Logamax plus GB162-25/35/45 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

21 Montāža 6 palīdzību, papildu ventilācijas atveres nav vajadzīgas. Šādā gadījumā kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtu drīkst uzstādīt arī telpās, kur uzturas cilvēki. 18. Att. Kondensāta notekas montāža 1 Kondensāta lokanā caurule Ø 30 mm 2 Sifons TD 6.5 Degšanai nepieciešamā gaisa/ dūmgāzu caurules pieslēgšana Pirms montāžas darbu uzsākšanas informēt par tiem iecirk a galveno skurste slau i. Konstrukcijām B 23, B 33, C 33, C 43, C 53, C 83, C 93 dūmgāzu sistēmas pamatelementu komplekti atb. gāzes iekārtu direktīvai 2009/142/EG un emot vērā EN 677 un EN 483 ir sertificēti kopā ar kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtu (sistēmas sertifikācija). To apliecina iekārtas identifikācijas numurs uz iekārtas tipveida plāksnītes. Lietojot konstrukciju C 63 tiek izmantotas dūmgāzu novadīšanas sistēmas, kurām ir CE sertifikāts un kuru izmantošanu at āvusi firma Buderus. Montējot degšanai nepieciešamā gaisa un dūmgāzu caurules pieslēgumu, ievērojiet vispārīgos noteikumus ( 4.5 noda a, 14. lpp.). Attiecībā uz dūmgāzu novadīšanas cauru u garumu jāievēro attiecīgās sistēmas ražotāja norādījumi. Konstrukcijas tips B 23 (no telpas gaisa atkarīgs) Lietojot konstrukcijas B dūmgāzu sistēmas, degšanai nepieciešamais gaiss tiek iegūts no uzstādīšanas telpas, kurā kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta ir uzstādīta. Dūmgāzes caur dūmgāzu novadīšanas sistēmu nonāk ārā. Degšanai nepieciešamā gaisa nodrošināšanai jāparedz viena vai divas ventilācijas atveres ar brīvo š ērsgriezumu 2 x 75 cm 2 vai viena atvere ar 150 cm 2 š ērsgriezumu. Konstrukcijas tips B 33 (atkarīgs no telpas gaisa, koncentrisks) Uz kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtām ar kopējo siltumjaudu < 35 kw attiecas: Ja degšanai nepieciešamā gaisa pieplūdes nodrošināšana notiek ar degšanai nepieciešamā gaisa padeves iekārtas Konstrukcija C xx (no telpas gaisa neatkarīga) C konstrukcijas tipa dūmgāzu novadīšanas sistēmās degšanai nepieciešamais gaiss iekārtai tiek pievadīts no ārpuses. Arī dūmgāzes tiek novadītas uz ārpusi. Iekārtas apšuvums ir gāzes necaurlaidīgs un tas ir da a ir no degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšanas sistēmas. Tāpēc, izmantojot no telpas gaisa neatkarīgu režīmu, noteikti ir nepieciešams, lai kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas durvis darbības laikā vienmēr būtu aizvērtas. Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas ar kopējo siltumjaudu < 100 kw telpās, kur uzturas cilvēki, drīkst uzstādīt bez papildu prasību ievērošanas. IEVĒRĪBAI: Iekārtas bojājumi B Ievērojiet vietējos noteikumus par sadedzināšanas iekārtām. Uzstādot degšanai nepieciešamā gaisa un dūmgāzu īscaurules, ievērojiet vispārējos drošības noteikumus ( 4 noda a, 13. lpp.) Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtai ir pieejamas dažādas no telpas gaisa atkarīgas un no telpas gaisa neatkarīgas dūmgāzu novadīšanas sistēmas.detalizētu informāciju skat. projektēšanas dokumentācijā vai dokumentā Norādījumi par dūmgāzu novadīšanu. Lietojot dūmgāzu novadīšanas sistēmu, kondensātam paredzēts apvads nav nepieciešams. Kondensāta noteka (izgatavota no plastmasas) ir iebūvēta kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtā. Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtā ekspluatācijas laikā rodas balts ūdens tvaiks. Šie ūdens tvaiki ir nekaitīgi, tomēr gadījumos, ja izmantots pieslēgums pie ārsienas, tie var būt nepatīkami. Tāpēc priekšroku vajadzētu dot pieslēgumam caur jumtu. B Ievērojiet vietējos noteikumus Dūmgāzu novadīšanas sistēmas Pie kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas iespējams pieslēgt no alumīnija, nerūsējošā tērauda vai plastmasas izgatavotas dūmgāzu novadīšanas sistēmas. Dūmgāzu caurulēm no plastmasas jābūt izturīgām pret attiecīgām temperatūrām izmantošanai ar kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtām (piem., ja dūmgāzu temperatūra ir 88 C, tad nepieciešama noturība līdz 120 C temperatūrai). Logamax plus GB162-25/35/45 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 21

22 6 Montāža Plašāku informāciju par plastmasas dūmgāzu novadīšanas sistēmu konstrukciju pamatprincipiem var atrast iekārtas projektēšanas dokumentācijā. 60 cm 60 cm No telpas gaisa atkarīgs režīms Ja no telpas gaisa neatkarīgs režīms nav vēlams vai nav iespējams būvniecības īpatnību dē, kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtu var pieslēgt no telpas gaisa atkarīgā režīmā. Šādā gadījumā jāievēro atseviš ās prasības attiecībā uz uzstādīšanās telpu un no telpas gaisa atkarīgo režīmu. Gāzes pilnīgai sadedzināšanai jānodrošina pietiekama degšanai nepieciešamā gaisa pieplūde. B Dūmgāzu cauruli montēt atbilstoši dūmgāzu novadīšanas sistēmas montāžas instrukcijai No telpas gaisa neatkarīgs režīms B Degšanai nepieciešamā gaisa/dūmgāzu caurules pieslēgumu montēt atbilstoši dūmgāzu novadīšanas sistēmas montāžas instrukcijai. 6.6 Pieslēgšana elektrotīklam Vispārīgi norādījumi BĪSTAMI: Augsts spriegums! B Pirms darbiem ar elektroiekārtu izslēdziet apkures sistēmas sprieguma padevi (230 V AC) un nodrošiniet to pret nejaušu ieslēgšanu. Visu iekārtas regulēšanas, vadības un drošības elementu elektroinstalācija ir samontēta darba gatavībā un pārbaudīta. Ievērot aizsardzības pasākumus kas paredzēti Elektrotehnikas, elektronikas un informāciju tehnolo iju asociācijas (VDE) Noteikumos 0100 un vietējo energoapgādes uz ēmumu īpašajos noteikumos (TAB). Telpās, kurās ierīkota vanna vai duša, iekārtu at auts pieslēgt tikai caur zemējuma aizsargslēdzi. Barošanas kabelim nedrīkst būt pieslēgti citi patērētāji. 1. pakāpes drošības zonā kabeli jāliek vertikāli uz augšu. 19. Att pakāpes drošības zonā, tieši virs vannas 2. pakāpes drošības zonā, 60 cm rādiusā ap vannu/dušu Pieslēdzot elektriskos komponentus, ievērot pieslēguma shēmu ( noda a, 12. lpp.) un attiecīgo ierīču vai iekārtu montāžas un servisa instrukcijas Iekārtu pieslēgšana ar elektrotīkla kontaktspraudni B Tīkla kontaktdakšu iespraust kontaktligzdā ar aizsargkontaktu (ārpus 1. un 2. pakāpes drošības zonas). B Ja kabelis ir nepietiekama garuma, pagarināt kabeli, noda a. Izmantot sekojošus kabe u tipus: HO5VV-F 3 x 0,75 mm 2 vai HO5VV-F 3 x 1,0 mm 2 B Ja iekārta atrodas 1. vai 2. pakāpes drošības zonā, pagarināt kabeli, noda a. Izmantot sekojošo kabe a tipu: NYM-I 3 x 1,5 mm cm O 22 Logamax plus GB162-25/35/45 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT Montāžas un apkopes instrukcija speciālistam Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3 A... ZBR

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem Montāžas un servisa instrukcija apkures tehnikas speciālistiem VIESMANN Vitodens 200-W Tips B2HA, B2KA, 3,2 35 kw Pie sienas stiprināms gāzes kondensācijas katls Dabasgāzes un sašķidrinātās gāzes modelis

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina"

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB ArmetLina UAB "ArmetLina" Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina" piegādātājs SIA "EK Sistēmas" 1. Daļa Satura rādītājs: Uzskaites sadalne IUS-1/63 3 Uzskaites

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S EN3450COW EN3450COX...... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 30 MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO

Διαβάστε περισσότερα

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam!

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam! BAXI INTERNATIONAL Laipni lūdzam! SOLĀRĀS SISTĒMAS m2 -uzstādīto kolektoru laukums ITĀLIJAS TIRGUS 180.000 m2 uzstādīts 2006 gadā 360.000 m2 uzstādīts 2007 gadā Saules starojuma līmenis EIROPĀ Starojums

Διαβάστε περισσότερα

HK634021XB. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL

HK634021XB. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL HK634021XB EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Lietošanas instrukcijas

Lietošanas instrukcijas Lietošanas instrukcijas Skārienjutīgs LCD displejs Profesionālai lietošanai Modeļa Nr. TH-75BQE1W 75 collu modelis Saturs Svarīgs drošības paziņojums 2 Piesardzības pasākumi 3 Piesardzība lietošanā 6 Ievads

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź tel: (0-42) 684 47 62 fax: (0-42) 684 77 15 ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA I. DARBĪBA UN UZBŪVE.............. lpp. 2 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS......

Διαβάστε περισσότερα

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV Satura rādītājs 1 Vispārīgie

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 KVANTOMETRS CPT01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes kvantometra konstrukcijas

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

Saturs. Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs TH-47LFV5W. Modeļa Nr.

Saturs. Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs TH-47LFV5W. Modeļa Nr. Modeļa Nr. TH-47LFV5W Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs Saturs Svarīgs drošības paziņojums...2 Piesardzības pasākumi...3 Piederumi...6 Daļas un funkcijas...8 Savienojumi...10 Tehniskās specifi

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni

Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni Pirms ierīces uzstādīšanas, pievienošanas un palaides noteikti izlasiet lietošanas rokasgrāmatu. Tādējādi jūs pasargāsit sevi un novērsīsiet ierīces

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Kristīna Širokova AS Grindeks Darba aizsardzības speciālists 2015. gads Par Grindeks AS Grindeks ir vadošais

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02 Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT02 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes skaitītāja

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw - 11 kw

MICROMASTER kw - 11 kw MICROMASTER 42.12 kw - 11 kw Lietošanas instrukcija (Kopsavilkums) Izdevums 7/4 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Izdevums 7/4 Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Sekojošie brīdinājumi,

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni Xylometazolini hydrochloridum Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS.

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS. 20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS 2011 IV 1 KVALITATĪVI JUMTA LOGI KOMFORTABLAS TELPAS JUMTA STĀVĀ Paaugstināta drošība pret ielaušanos. Logi paredzēti uzstādīšanai Savas jumtos ar produkcijas slīpumu no 15

Διαβάστε περισσότερα

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Lietotāja rokasgrāata Versija 757665i Latviski Apsveica ūs ar Leica Lino iegādi. Drošības instrukciju nodaļa seko pēc ekspluatācijas instrukciju nodaļas. irs lietojiet

Διαβάστε περισσότερα

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Vairāk informācijas par DeLaval elektriskajiem ganiem var lasīt sadaļā Risinājumi & Produkti- >Govs komforts->produkti- >Elektriskie gani vietnē

Διαβάστε περισσότερα

Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68. Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70. Hermētiski uzgaļi kabeļiem ar plastmasas un papīra izolāciju 72

Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68. Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70. Hermētiski uzgaļi kabeļiem ar plastmasas un papīra izolāciju 72 66 Termonosēdināmas zemsprieguma uzmavas Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68 Zemsprieguma uzmavas Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70 Pārejas uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju un kabeļiem

Διαβάστε περισσότερα

Cenrādis Jumta logi un aksesuāri. Cenrādis derīgs no

Cenrādis Jumta logi un aksesuāri. Cenrādis derīgs no Cenrādis 2017 Jumta logi un aksesuāri Cenrādis derīgs no 01.05.2017. Priekšvārds Saturs Cienījamie Roto partneri, Ievads German made... Ilgtspējīga attīstība... 5 iemesli, kāpēc izvēlēties Roto... 4 6

Διαβάστε περισσότερα

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ ESF6510LOW ESF6510LOX...... EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 34 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 49 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

Tehniskās specifikācijas

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.1 Atklāta konkursa Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde, 6. un 7.kārta projekta (IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra

Διαβάστε περισσότερα

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas BŪVPROJEKTA SASTĀVS 1.sējums 2.sējums 3.sējums 4.sējums 5.sējums 6.sējums 7.sējums Vispārīgā daļa, VD Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa, TS Inženierrisinājumu daļa, ELT/BK/LKT/DT/TN Specifikācijas,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē LŪZNAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA Vilis Pauliņš Metodiskā izstrādne Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē Praktisko mācību priekšmeta programma 64 stundām LŪZNAVA 2008 Saturs

Διαβάστε περισσότερα

Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs

Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs SIA TENAX SIA Evopipes SIA SAKRET SIA Bureau Veritas Latvia SIA "KNAUF"

Διαβάστε περισσότερα

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS SATURA RĀDĪTĀJS SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS Uponor PE cauruļvadu sistēmas... 3 Uponor ProFuse caurules ūdensapgādei... 3 PEM caurules ūdensapgādei... 4 PEH caurules ūdensapgādei... 5 Uponor ProFuse un

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS

VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 015 IZMAIŅAS 2 2016 VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS AS Latvenergo, teksts, 2016 LEEA Standartizācijas centrs Latvijas Elektrotehnikas

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος GB072 Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος Buderus Logamax Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου GB012 25,5kW GB062 24 kw GB072 24 kw GB162 65-100kW 1 Logamax Επίτοιχοι λέβητες αερίου GB012 GB012 - λέβητας συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Кabeļu trepes KS Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Nepieciešamo virsmas apstrādi izvēlas atkarībā no atmosfēras iedarbības faktoriem kabeļus nesošās konstrukcijas uzstādīšanas

Διαβάστε περισσότερα

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Materiāla apraksts Rediģēts 11.02.2009. Versijas Nr. 0002 Sikagard -720 EpoCem Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Construction Produkta apraksts

Διαβάστε περισσότερα

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts.

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts. 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Divkomponentu parketa laka DUOKRON. 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Διαβάστε περισσότερα

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi  TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis: TARIFI Klientu serviss Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400 Bojājumu pieteikšana: 80 200 404 Pašapkalpošanās portāls: www.elatvenergo.lv Epasts: klientu.serviss@latvenergo.lv Pasta adrese: AS klientu

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētiskie lauki

Elektromagnētiskie lauki Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu Elektromagnētiskie lauki 2. sējums. Gadījumu analīzes Sociālā Eiropa Šī publikācija saņēmusi Eiropas Savienības Nodarbinātības

Διαβάστε περισσότερα

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu 05.06.2009. Celtniecības Izolācija /Ronalds Liepiņš 1 SATURS 1. Paroc akmens vate, kvalitāte, atšķirības 2. Jaunie būvnormatīvi 3. Kvalitatīva darbu secība fasāžu

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis 2014

Izstrādājumu cenrādis 2014 Izstrādājumu cenrādis 0 Derīgs no 0 gada. maija LATVIJA www.rockwool.lv Jūsu uzticamais partneris izolācijas jautājumos! DROŠAS ĒKAS DROŠĀKAI DZĪVEI ROCKWOOL akmens vates izolācija pasargā Jūsu ēkas no

Διαβάστε περισσότερα

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Dokuments attiecas uz EEZ) L 304/18 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 22.11.2011. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem

Διαβάστε περισσότερα

(Leģislatīvi akti) REGULAS

(Leģislatīvi akti) REGULAS 28.2.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 60/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar

Διαβάστε περισσότερα

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Palīglīdzeklis arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem SIA SAKRET 2013 /2 Īstais darbam Izdevums veidots sadarbībā ar:

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS VISS PAR PĀRTIKAS PREČU MARĶĒJUMU Informācija, kas ir sniegta pārtikas preču marķējumā, ir kā vizītkarte, kurā var atrast visu par preci, sākot ar tās nosaukumu, sastāvu

Διαβάστε περισσότερα

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes Rockwool LATVIJA Ārsienu siltināšana Apmetamās un vēdināmās fasādes Apmetamo fasāžu siltināšana Akmens vates izstrādājumiem, kurus izmanto ēku fasāžu siltināšanai, raksturīga izmēru noturība (tā nedeformējas

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi Izplatītājs: SIA Kompozītmateriāli Kalna iela 4, Rīga LV-1003, +371 29112229, www.grateko.lv PAMATINFORMĀCIJA Epoksīda sveķi ir materiāls, uz kuru bāzes tiek sagatavotas

Διαβάστε περισσότερα

Drošības datu lapa saskaņā ar (EK) Nr. 1907/2006

Drošības datu lapa saskaņā ar (EK) Nr. 1907/2006 Drošības datu lapa saskaņā ar (EK) Nr. 07/2006 Lappuse 1 dēļ DDL nr : 153474 V003.0 Pārskatīšana: 27.10.2016 drukāšanas datums: 07.06.2017 Aizstāj versiju no: 13.07.2015 1. IEDAĻA:Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

Ēku rekonstrukcija un restaurācija

Ēku rekonstrukcija un restaurācija Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Civilo ēku būvniecības katedra Ēku rekonstrukcija un restaurācija Studiju darbs Ēkas Stabu ielā 17 rekonstrukcija un restaurācija Izpildīja: Ģirts Striebulis

Διαβάστε περισσότερα

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 Saules iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018 Тālr. 630 50600, 630 26033, fakss 630 50230 www.poliurs.lv e-pasts: info@poliurs.lv SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 2010 SATURS

Διαβάστε περισσότερα

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55)

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Rīgā 2015. gada. LĪGUMS Nr. LB-07/2015/268 Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Latvijas Banka (tālāk

Διαβάστε περισσότερα

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Jelgava 008 P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Mācību līdzeklis lietišėajā elektronikā Jelgava 008 Mācību līdzeklis sagatavots un

Διαβάστε περισσότερα

Industriālie sekciju vārti. Ar inovatīvām iebūvētajām durvīm bez augstā sliekšņa

Industriālie sekciju vārti. Ar inovatīvām iebūvētajām durvīm bez augstā sliekšņa Industriālie sekciju vārti Ar inovatīvām iebūvētajām durvīm bez augstā sliekšņa 2 Hörmann zīmola kvalitāte 4 Ilgtspējīga ražošana 6 Labi iemesli, lai izvēlētos Hörmann Tikai pie Hörmann 8 Vārtu aprīkojums

Διαβάστε περισσότερα

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια FSA21320 AVVERTENZA! Per garantire il funzionamento adeguato dell'elettrodomestico, che utilizza

Διαβάστε περισσότερα

dabasgåze tavås måjås 2004/05 ziema LG viceprezidents Franks Zîberts:

dabasgåze tavås måjås 2004/05 ziema LG viceprezidents Franks Zîberts: dabasgåze måjås Ûurnåls a/s «Latvijas Gåze» klientiem 2004/05 ziema LG viceprezidents Franks Zîberts: «Gåzes cenas pieaugums Latvijå nebüs tik liels kå Rietumos» Rîcîbas plåns tiem, kuri nolémußi gazificét

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē Profesionālās vidējās izglītības programmu Lauksaimniecība un Lauksaimniecības tehnika īstenošanas kvalitātes uzlabošana 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Palīglīdzeklis arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem SIA SAKRET 2011 / 1 Īstais darbam Izdevums veidots sadarbībā ar:

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

CT-C20-F3 20 N/mm. 3 N/mm C 20 A1 4 mm mm 40 min. 24 st.

CT-C20-F3 20 N/mm. 3 N/mm C 20 A1 4 mm mm 40 min. 24 st. SAUSAIS BETONA MAISĪJUMS SB0 Pielietojums: Betona grīdu liešanai, trotuāru betonēšanai, pārsegumu savienošanai, betona konstrukciju defektu labošanai, telpu iekšpusē un ārpusē. Īpašības: Izmanto lielu

Διαβάστε περισσότερα

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē»

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» «Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» Vitalijs Rodins, M.Sc., Žanna Martinsone, Dr.med.,, Rīgas Stradiņa universitāte Rīga, 12.04.2016. veselības institūts 1 Prezentācijas saturs 1. Kas

Διαβάστε περισσότερα

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS LATVIJA ENERGOTANDART LEK 1400-21 Pirmais izdevums 2006 VĒJAGREGĀTU ITĒMA 21. DAĻA TĪKLĀ LĒGTU VĒJAGREGĀTU ITĒMA ĢENERĒTĀ ELEKTROENERĢIJA KVALITĀTE PARAMETRU MĒRĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA Latvijas Eletrotehisā

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS DALACIN T 10 mg/ml šķīdums ārīgai lietošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrs ml šķīduma satur 10 mg klindamicīna (clindamycinum) klindamicīna fosfāta veidā.

Διαβάστε περισσότερα

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS.

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS. MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS 2013 VII pastāvīgā atlikumā pasūtījuma aiz izpildes ild esl laiks līdz z4 nedēļām Cenas EUR ar PVN, spēkā no 01.01.2014 01.201 www.fakro.lv w.lv 1 2 www.fakro.lv MAIN Ā M SKATU

Διαβάστε περισσότερα

!"# $ % & $ ' !!"# $ % $ $ % )! * + ,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %!

!# $ % & $ ' !!# $ % $ $ % )! * + ,( -!. /!# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %! !"# $ % & $ ' (!!"# $ % $ $ ' % )! * +,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! $&&&' 3 & & ( ( ' 456 7 ( % ($ - %!! -$& -! $ %' 89('." :;.'..'

Διαβάστε περισσότερα

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atrisināt dotos sešus uzdevumus, laiks 3 stundas. Uzdevumu tēmas: 1) tests vispārīgajā ķīmijā; 2) ķīmisko reakciju kinētika;

Διαβάστε περισσότερα

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα