ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4α ΓΕΣ/ ΔΙΜΣΠΡΟ/4δ,8 ΓΕΣ/ΔΟΡ-ΔΟΙ/1 ΓΕΣ/ΔΥΓ/ΕΔΥΠ ΓΕΣ/ΔΓΜΥ ΟΛΚΕΣ ΘΕΜΑ: Προσωπικό Διοικητικά ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/112/ Αριθμ. Σχ.5799 Αριθμ. Εγκυκλίου: 64 Αθήνα, 30 Ιουν 15 ΣΧΕΤ: Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 112/ , τ.α ). 1. Σας κοινοποιούμε το από ΠΔ «Αποστρατείες Υποστρατήγων και Ταξιάρχων Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς», που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 602/ ΦΕΚ (τγ ). O αριθμός βεβαίωσης ύπαρξης πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισμό ΥΕΘΑ/ΓΕΣ οικονομικού έτους 2015, είναι / /ΓΕΣ/ΔΟΙ. 2. Οι αποστρατευόμενοι με το παραπάνω ΠΔ αξιωματικοί να διαγραφούν σύμφωνα με το ΝΔ 1400/1973 «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων» άρθρο 36 παρ. 1, με ημερομηνία διαγραφής την 27 Ιουλίου Να υποβληθούν στο ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4α και 4δ αποδεικτικά κοινοποιήσεως και δηλώσεις περί του τόπου οριστικής διαμονής τους (πόλη, οδός, αριθμός, αριθμός τηλεφώνου, Αστυνομικό Τμήμα και ταχυδρομικός κώδικας του Αστυνομικού Τμήματος). Όμοιες δηλώσεις να υποβληθούν ως εξής: α. Στο ΓΕΣ/ Διεύθυνση Επιστρατεύσεως. β. Στην ΕΜΜ/Διοίκηση Επιστρατεύσεως του τόπου καταγωγής. γ. Στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες../.

2 Στους αποστρατευόμενους να κοινοποιηθεί το ΠΔ αποστρατείας τους και να χορηγηθεί ΦΠ για τον τόπο της οριστικής διαμονής τους, κατόπιν αναφοράς των ενδιαφερομένων και με έγκριση του 1 ου ΕΓ του αρμόδιου Σχηματισμού. 5. Οι τηρούντες τα ατομικά έγγραφα των αποστρατευόμενων αξιωματικών [Ατομικό φάκελο, Φύλλο ποιότητας (εφόσον υπάρχει) Βιβλιάριο Μητρώου, Ατομικό Δελτίο Υγείας, Δελτίο Στρατιωτικής Ταυτότητας και Μεταλλική Ταυτότητα] να προβούν στις παρακάτω ενέργειες: α. Δνση Όπλου - Σώματος (1) Έλεγχος της πληρότητας του Ατομικού Φακέλου και καταχώρηση της τελευταίας μεταβολής της αποστρατείας του αξιωματικού πλήρως αιτιολογημένης. (2) Τήρηση του Ατομικού Φακέλου επί εξάμηνο, για την χρησιμοποίησή του σε τυχόν εκκρεμότητες (προσφυγές, παράπονα κλπ) και μετά διαβίβαση αυτού μαζί με το παλαιό Φύλλο Ποιότητας (αν υπάρχει) στη ΔΓΜΥ/ΓΕΣ. β. Σχηματισμός, Συγκροτήματα κλπ, Μονάδα από την οποία αποστρατεύονται (1) Ενημέρωση και κλείσιμο του Βιβλιαρίου Μητρώου, Δελτίου Υγείας και παραλαβή του Δελτίου Στρατιωτικής Ταυτότητας και της Μεταλλικής τοιαύτης. (2) Συγκέντρωση και αποστολή των παραπάνω το δυνατόν συντομότερο απ ευθείας στη ΔΓΜΥ/ΓΕΣ. (3) Παραλαβή των Βιβλιαρίων Υγειονομικής Περιθάλψεως και διαβίβαση αυτών στη ΔΥΓ/ΓΕΣ. (4) Παραλαβή των ΒΙΜΑΥ και αποστολή τους στη ΔΥΠ/ΓΕΣ. 6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 7. Χειριστής θέματος: Αλχίας (ΠΖ) Ευθυμία Γκιούλου (τηλ ). Ακριβές Αντίγραφο Ταξίαρχος Λεωνίδας Κακαβάς ΓΕΣ/Διευθυντής ΔΙΜΣΠΡΟ Λγός (ΠΖ ΕΥ) Άγγελος Αδαμόπουλος Επιτελής ΔΙΜΣΠΡΟ/4α

3 «Αποστρατείες Υποστρατήγων και Ταξιάρχων Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις: (1) Του ΝΔ.1400/1973 «Περί Καταστάσεως των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α 114). (2) Του Ν.2439/1996 «Ιεραρχία και Εξέλιξη των Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α 219). (3) Των άρθρων 32 και 91 του Ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και Συναφείς Διατάξεις» (ΦΕΚ Α 167). β. To από ΠΔ «Κύρωση Πινάκων Τακτικών Ετησίων Κρίσεων και Προαγωγές Συνταγματαρχών Όπλων Στρατού Ξηράς» (ΦΕΚ Γ 157/ γ. Το από ΠΔ «Κύρωση Πινάκων Τακτικών Ετησίων Κρίσεων και Προαγωγές Ταξιαρχών Όπλων Στρατού Ξηράς» (ΦΕΚ Γ 158/ δ. Το από ΠΔ «Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων και Προαγωγές Ταξιαρχών Όπλων Στρατού Ξηράς» (ΦΕΚ Γ 172/ ε. Το από ΠΔ «Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων και Προαγωγές Συνταγματαρχών Όπλων Στρατού Ξηράς» (ΦΕΚ Γ 185/ στ. Το από ΠΔ «Κύρωση Πινάκων Τακτικών Ετησίων Κρίσεων και Προαγωγές Συνταγματαρχών Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΦΕΚ Γ 172/ ζ. Το από ΠΔ «Κύρωση Πινάκων Τακτικών Ετησίων Κρίσεων και Προαγωγές Ταξιαρχών Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΦΕΚ Γ 172/ η. Την υπ' αριθμό 23/Σ.3/ Απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου. θ. Την υπ' αριθμό 24/Σ.3/ Απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου. ι. Την υπ' αριθμό 25/Σ.3/ Απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου. ια. Την υπ' αριθμό 27/Σ.3/ Απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου. Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Αποφασίζουμε Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας: α. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του Ν.2439/1996, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 32 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 91 του Ν.3883/2010, με το βαθμό που φέρουν: (1) Τους παρακάτω Υποστρατήγους Όπλων και Σωμάτων, οι οποίοι κρίθηκαν στον βαθμό του Ταξιάρχου ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους: (α) Μηχανικού Νάννο Προκόπιο του Κωνσταντίνου ΑΜ:44503, που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Σαλαμίνα Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / /.

4 - 2 - (β) Πεζικού Τζούμη Λάμπρο του Βασιλείου ΑΜ:44578, που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Χατζή Μεσσηνίας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (γ) Πεζικού Λεοντάρη Δημήτριο του Λάμπρου ΑΜ:44580, που γεννήθηκε το έτος 1959 στο Δομοκό Φθιώτιδας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (δ) Μηχανικού Ξενάκη Κωνσταντίνο του Νικολάου ΑΜ:44585, που γεννήθηκε το έτος 1961 στον Πειραιά Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (ε) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γρυλλάκη Νικόλαο του Νικολάου ΑΜ:44602, που γεννήθηκε το έτος 1961 στον Αλίκαμπο Χανίων. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: / (στ) Πυροβολικού Μπαλτζή Γεώργιο του Χαραλάμπους ΑΜ:44621, που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Σουφλί Έβρου. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (ζ) Πυροβολικού Σπανόπουλο Ηλία του Επαμεινώνδα ΑΜ:44626, που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Άμφισσα Φωκίδας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (η) Πεζικού Λιακόπουλο Ευάγγελο του Γεωργίου ΑΜ:44629, που γεννήθηκε το έτος 1961 στο Σαρακίνι Αρκαδίας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (θ) Πεζικού Καραμανέα Πέτρο του Ηλία ΑΜ:44645, που γεννήθηκε το έτος 1959 στα Τσέρια Μεσσηνίας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (ι) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ξανθόπουλο Θεόδωρο του Αμύντα ΑΜ:44661, που γεννήθηκε το έτος 1959 στις Σέρρες. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: / (ια) Πεζικού Πασσιά Μαυρουδή του Ξενοφώντα ΑΜ:44670, που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Σουφλί Έβρου. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (ιβ) Πεζικού Γκασούδη Χρήστο του Ιωάννη ΑΜ:44940, που γεννήθηκε το έτος 1962 στο Αιγίνιο Πιερίας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (ιγ) Διαβιβάσεων Ράπτη Βασίλειο του Ιωάννη ΑΜ:44944, που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Κομοτηνή Ροδόπης. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (ιδ) Πεζικού Ισαάκ Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:44956, που γεννήθηκε το έτος 1959 στο Σύδενδρο Γρεβενών. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (ιε) Πυροβολικού Λιακόπουλο Κωνσταντίνο του Γεωργίου ΑΜ:44969, που γεννήθηκε το έτος 1962 στο Σαρακίνι Αρκαδίας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (ιστ) Πεζικού Σταμάτη Παναγιώτη του Δημητρίου ΑΜ:44990, που γεννήθηκε το έτος 1962 στο Άργος Αργολίδας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: /08-06-

5 - 3 - (ιζ) Πεζικού Ιωάννου Ιωάννη του Θεοδώρου ΑΜ:45014, που γεννήθηκε το έτος 1959 στη Βυρώνεια Σερρών. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (ιη) Πυροβολικού Παπαθανασίου Βασίλειο του Αθανασίου ΑΜ:45021, που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Πρέβεζα. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (ιθ) Πεζικού Μπαλντούμη Βασίλειο του Ιωάννη ΑΜ:45030, που γεννήθηκε το έτος 1962 στο Βόλο Μεσσανίας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (κ) Πεζικού Πιτούλη Μιλτιάδη του Σπυρίδωνα ΑΜ:45082, που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Ιεροπηγή Καστοριάς. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (κα) Πυροβολικού Ράδο Μιχαήλ του Κωνσταντίνου ΑΜ:45130, που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Αθήνα Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (κβ) Πεζικού Κωτσιόπουλο Δημήτριο του Αριστείδη ΑΜ:45597, που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Γαρέα Αρκαδίας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (κγ) Πυροβολικού Μόσχο Θεόδωρο του Αντωνίου ΑΜ:44972, που γεννήθηκε το έτος 1961 στη Θεσσαλονίκη. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (κδ) Πεζικού Καμνή Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:45068, που γεννήθηκε το έτος 1960 στη Λαμία Φθιώτιδας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (κε) Διαβιβάσεων Νταβαρίνο Γρηγόριο του Ιωάννη ΑΜ:45591, που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Αθήνα Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (κστ) Διαβιβάσεων Καμπούρη Κωνσταντίνο του Αντωνίου ΑΜ:45649, που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Κύμη Ευβοίας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (κζ) Τεχνικού Μουσουράκη Ιωάννη του Εμμανουήλ ΑΜ:45778, που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Πρίνα Λασιθίου. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (κη) Υλικού Πολέμου Κιούση Παναγιώτη του Κωνσταντίνου ΑΜ:44730, που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Μαυρίλο Φθιώτιδας. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: / (κθ) Έρευνας Πληροφορικής Χουλιαρά Ιωάννη του Χρήστου ΑΜ:44091, που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Κύμη Ευβοίας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (λ) Έρευνας Πληροφορικής Παπασημακόπουλο Δημήτριο του Στέφανου ΑΜ:44577, που γεννήθηκε το έτος 1962 στα Καλάβρυτα Αχαΐας. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: / (λα) Υγειονομικού Ιατρών Σιάπκα Γεώργιο του Δημητρίου ΑΜ:43267, που γεννήθηκε το έτος 1955 στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: /08-06-

6 - 4 - (λβ) Υγειονομικού Ιατρών Νούλη Παναγιώτη του Νικολάου ΑΜ:43797, που γεννήθηκε το έτος 1955 στο Ελληνοχώρι Έβρου. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: / (λγ) Οικονομικού Καρυότη Πασχάλη του Αργυρίου ΑΜ:43826, που γεννήθηκε το έτος 1956 στο Κιλκίς. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (λδ) Οικονομικού Τσελεκίδη Νικόλαο του Γεωργίου ΑΜ:43830, που γεννήθηκε το έτος 1957 στο Καμαρωτό Σερρών. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (λε) Οικονομικού Τσιλιγκαρίδη Ευάγγελο του Θεοδώρου ΑΜ:44287, που γεννήθηκε το έτος 1957 στη Θεσσαλονίκη. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (2) Τους παρακάτω Ταξιάρχους Όπλων και Σωμάτων, οι οποίοι κρίθηκαν στον βαθμό του Συνταγματάρχη ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους: (α) Πεζικού Ρέλλια Γεώργιο του Νικολάου ΑΜ:46213, που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Αθήνα Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (β) Πεζικού Αναστασόπουλο Αργύριο του Νικολάου ΑΜ:46243, που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Αθήνα Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (γ) Πεζικού Στάμο Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:46281, που γεννήθηκε το έτος 1963 στο Διάσελλο Τρικάλων. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (δ) Πεζικού Τσουφλίδη Παύλο του Τηλέμαχου ΑΜ:46298, που γεννήθηκε το έτος 1964 στη Δυτική Γερμανία. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (ε) Πυροβολικού Μάνο Δημήτριο του Γεωργίου ΑΜ:46355, που γεννήθηκε το έτος 1965 στην Αθήνα Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (στ) Πεζικού Πάνη Γεώργιο του Κωνσταντίνου ΑΜ:46419, που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Πρέβεζα. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (ζ) Πεζικού Σταυρόπουλο Βασίλειο του Κωνσταντίνου ΑΜ:45735, που γεννήθηκε το έτος 1963 στη Δραγασιά Κοζάνης. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (η) Πεζικού Κοσκινιώτη Δημήτριο του Δημοσθένη ΑΜ:46666, που γεννήθηκε το έτος 1964 στους Σοφάδες Καρδίτσας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (θ) Πυροβολικού Μπενοβία Νικόλαο του Ιωάννη ΑΜ:46697, που γεννήθηκε το έτος 1965 στην Αθήνα Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (ι) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κοκονέτση Αλέξανδρο του Γεωργίου ΑΜ:46757, που γεννήθηκε το έτος 1964 στο Ηράκλειο. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: / (ια) Πεζικού Κολοκούρη Κωνσταντίνο του Πέτρου ΑΜ:46766, που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Αθήνα Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: /10-06-

7 - 5 - (ιβ) Μηχανικού Βασιλέρη Δημοσθένη του Βασιλείου ΑΜ:46778, που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Αθήνα Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (ιγ) Πεζικού Νικολάου Νικόλαο του Βασιλείου ΑΜ:46788, που γεννήθηκε το έτος 1964 στον Πειραιά Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (ιδ) Πυροβολικού Ανδρικόπουλο Ηλία του Ανδρέα ΑΜ:46796, που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Αθήνα Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κορδολαίμη Ευθύμιο του Ιωάννη ΑΜ:46832, που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Κηφισιά Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: / (ιε) Πεζικού Κούρτη Γεώργιο του Άγγελου ΑΜ:47302, που γεννήθηκε το έτος 1965 στη Θεσσαλονίκη. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (ιστ) Πυροβολικού Προκόπη Χρήστο του Διονυσίου ΑΜ:47334, που γεννήθηκε το έτος 1967 στον Πύργο Ηλείας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (ιζ) Πεζικού Κράια Κωνσταντίνο του Δημητρίου ΑΜ:47410, που γεννήθηκε το έτος 1966 στο Βόλο Μαγνησίας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (ιη) Πεζικού Τσιράκη Γεώργιο του Στυλιανού ΑΜ:47441, που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Αθήνα Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (ιθ) Πεζικού Ράμμο Χρήστο του Γεωργίου ΑΜ:46842, που γεννήθηκε το έτος 1965 στη Λάρισα. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (κ) Πεζικού Μυρωνάκη Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:46873, που γεννήθηκε το έτος 1965 στο Ηράκλειο. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (κα) Διαβιβάσεων Ναλμπάντη Δημήτριο του Παναγιώτη ΑΜ:47868, που γεννήθηκε το έτος 1967 στη Θεσσαλονίκη. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (κβ) Πεζικού Διαμαντόπουλο Σπυρίδωνα του Χρήστου ΑΜ:47918, που γεννήθηκε το έτος 1968 στην Αθήνα Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Αναστόπουλο Παναγιώτη του Σταύρου ΑΜ:45659, που γεννήθηκε το έτος 1964 στο Περιστέρι Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: / (κγ) Πεζικού Χούσο Κωνσταντίνο του Ανδρέα ΑΜ:45715, που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Αθήνα Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (κδ) Μηχανικού Δαλδά Κλεάνθη του Ιωάννη ΑΜ:45726, που γεννήθηκε το έτος 1963 στη Λάρισα. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (κε) Πεζικού Τουγιαννίδη Ιωάννη του Χαραλάμπους ΑΜ:45754, που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Έδεσσα Πέλλας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: /08-06-

8 - 6 - (κστ) Πεζικού Ταουξή Αχιλλέα του Ιωσήφ ΑΜ:45757, που γεννήθηκε το έτος 1962 στον Πειραιά Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (κζ) Πυροβολικού Βερυκάκη Αντώνιο του Εμμανουήλ ΑΜ:46239, που γεννήθηκε το έτος 1964 στα Χανιά. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (κη) Πυροβολικού Τσαντήλα Νικόλαο του Ευθυμίου ΑΜ:46254, που γεννήθηκε το έτος 1965 στην Πάτρα Αχαΐας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (κθ) Τεχνικού Βρέκο Σταύρο του Αναστασίου ΑΜ:46904, που γεννήθηκε το έτος 1964 στο Βόλο Μαγνησίας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (λ) Εφοδιασμού Μεταφορών Ζαχαριά Δημήτριο του Γεωργίου ΑΜ:45787, που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Άρτα. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (λα) Εφοδιασμού Μεταφορών Παπαδόπουλο Γεώργιο του Νικολάου ΑΜ:46429, που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Αθήνα Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: / (λβ) Εφοδιασμού Μεταφορών Χαντιώνα Νικόλαο του Γεωργίου ΑΜ:46879, που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Κοζάνη. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: / (λγ) Εφοδιασμού Μεταφορών Παπαλαμπίδη Δημήτριο του Ιωάννη ΑΜ:46906, που γεννήθηκε το έτος 1965 στη Γερμανία. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: / (λδ) Υλικού Πολέμου Θεοδωρόπουλο Αναστάσιο του Βασιλείου ΑΜ:44757, που γεννήθηκε το έτος 1958 στη Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: / Υλικού Πολέμου Ελαφράς Υπηρεσίας Αγγελάκη Ευθύμιο του Χρήστου ΑΜ:45166, που γεννήθηκε το έτος 1961 στο Αγναντερό Καρδίτσας. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: / (λε) Υλικού Πολέμου Δόγανο Ευάγγελο του Νικολάου ΑΜ:45790, που γεννήθηκε το έτος 1963 στον Πειραιά Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (λστ) Υλικού Πολέμου Φράγκου Νικόλαο του Διονυσίου ΑΜ:46456, που γεννήθηκε το έτος 1964 στη Χαλκίδα Ευβοίας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (λζ) Υλικού Πολέμου Θεοδωράκη Ευστάθιο του Στυλιανού ΑΜ:46910, που γεννήθηκε το έτος 1966 στο Ηράκλειο. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (λη) Έρευνας Πληροφορικής Κιριμκίρογλου Γεώργιο του Στέργιου ΑΜ:45725, που γεννήθηκε το έτος 1964 στη Θεσσαλονίκη. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: / (λθ) Έρευνας Πληροφορικής Ζαχαριάδη Χριστόφορο του Παναγιώτη ΑΜ:46440, που γεννήθηκε το έτος 1964 στη Λάρισα. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής

9 - 7 - από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (μ) Υγειονομικού Ιατρών Ηλιόπουλο Αλέξιο του Γεωργίου ΑΜ:44272, που γεννήθηκε το έτος 1959 στο Επιταλιό Ηλείας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (μα) Υγειονομικού Ιατρών Χατζηιωαννίδη Αντώνιο του Χρήστου ΑΜ:44275, που γεννήθηκε το έτος 1958 στο Καρλόβασι Σάμου. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: / (μβ) Υγειονομικού Ιατρών Γιαννακό Γεώργιο του Ιωάννη ΑΜ:44394, που γεννήθηκε το έτος 1957 στην Αθήνα Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (μγ) Υγειονομικού Ιατρών Πουρνάρα Κωνσταντίνο του Μιλτιάδη ΑΜ:44777, που γεννήθηκε το έτος 1959 στη Θεσσαλονίκη. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: / (μδ) Υγειονομικού Ιατρών Βρέκα Χρήστο του Δημητρίου ΑΜ:45535, που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Κοζάνη. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (με) Υγειονομικού Ιατρών Καζαμία Παντελή του Ιωάννη ΑΜ:46597, που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Θεσσαλονίκη. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (μστ) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κωνσταντοπούλου Αναστασία του Κωνσταντίνου ΑΜ:45294, που γεννήθηκε το έτος 1958 στο Ρίμνιο Κοζάνης. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: / (μζ) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τάτση Ελένη του Βασιλείου ΑΜ:45297, που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Λάρισα. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / (μη) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Αικατερίνη-Κατσέλη Ελένη του Αγαμέμνονα ΑΜ:45298, που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Καλλιθέα Βοιωτίας. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: / (μθ) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σκορδή Κωνσταντίνα του Σεραφείμ ΑΜ:45299, που γεννήθηκε το έτος 1960 στη Μαργιολάτα Φωκίδας. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: / (ν) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χατζηευαγγελίδου Παναγιώτα του Βασιλείου ΑΜ:45300, που γεννήθηκε το έτος 1961 Δράμα. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: / (να) Οικονομικού Καραγκούνη Τριαντάφυλλο του Δημητρίου ΑΜ:45541, που γεννήθηκε το έτος 1961 στη Θεσσαλονίκη. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / Οικονομικού Ελαφράς Υπηρεσίας Μοσχόπουλο Μιχαήλ του Ιωάννη ΑΜ:46648, που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Αδριανή Δράμας. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: / (νβ) Οικονομικού Γκιαούρη Πασχάλη του Αποστόλου ΑΜ:47062, που γεννήθηκε το έτος 1965 στην Ελευθερούπολη Καβάλας. (Αριθμός Βεβαίωσης

10 - 8 - Δημοσίου: / (νγ) Οικονομικού Τσολάκη Δημήτριο του Νικολάου ΑΜ:47690, που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Έδεσσα Πέλλας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: / β. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4γ(1) του άρθρου 21 του Ν.2439/1996 τους παρακάτω Υποστρατήγους οι οποίοι κρίθηκαν στο βαθμό του Ταξιάρχου ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξελίξεως και συμπληρώνουν 35ετία: -- Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Μουμούρη Γεώργιο του Σωτηρίου ΑΜ:44995, που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Αθήνα Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: / (1) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Μακρή Γεώργιο του Παναγιώτη ΑΜ:45211, που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Συκορράφη Έβρου. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: / (2) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ξανθοπούλου Εύα του Ανέστη ΑΜ:45289, που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης. (Αριθμός Βεβαίωσης Δημοσίου: / Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ.) 3215 KOIN: ΓΕΣ/ ΙΜΣΠΡΟ/4δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 5662 Φ. 400/31/325129

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 860 24 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας... 1» Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 359 7 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών «Θ» «ΙΑ» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/Β1 ΤΜ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΟΙΝ.: ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ ΕΓ Υ/ΓΕΕΘΑ-ΕΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Α6-Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α1Α6-Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πινάκων «Ι» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑΔΟΣ/Β1 ΚΟΙΝ. : ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΝΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡ. ΕΞΕΛ. & ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΕΕΘΑ/Β1/ΤΣΕΜ-ΔΕΚΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταx. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 15180 Μαρούσι e-mail : eye-ypepth@ypepth.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Στρατευσίμων 2010 Δ / ΕΣΣΟ

Πρόσκληση Στρατευσίμων 2010 Δ / ΕΣΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΓΕΑ/Α2/2 - Α5 - Γ5 - ΔΥΓ- 124 ΠΒΕ - 123 ΠΤΕ - Αερονομία (από 5) Ολα τα Κοινά Στρατολογικά Γραφεία (από 5) ΚΟΙΝ: ΥΠΕΞ /Δνση Αρχείων (για παραπέρα αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 342 28 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αποστολή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α τάξεως.

Θέμα: «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α τάξεως. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: Τηλ. 210 3222386 Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπουργός Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Η Υπουργός Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 151

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακ.: 352.9-03 / 13 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 2 Ο

Αριθμ. Φακ.: 352.9-03 / 13 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 2 Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 04 Μαρτίου 2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθμ. Διακήρυξης: 03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αριθμ. Φακ.: 352.9-03 /

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο : 210-4064210 / 4064499 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ FAX : 210-4634160 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ E-mail : dprom@hcg.gr

Τηλέφωνο : 210-4064210 / 4064499 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ FAX : 210-4634160 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ E-mail : dprom@hcg.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 01 /2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 08/2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 08/2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 08/2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθμ. Φακ.: 352.9-08/13 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και για φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και για φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21 / 2 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 05-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αρίθμ.Διακήρυξης: 05/2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρίθμ.Φακ: 352.9-05/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αρίθμ.Σχεδίου:

Διαβάστε περισσότερα

Αγίων Ασωμάτων 11, Αθήνα 105 53 Ιωάννα Καραγιάννη 210 3358155, 210 3358000 210 3358191 deam@culture.gr http://nam.culture.gr

Αγίων Ασωμάτων 11, Αθήνα 105 53 Ιωάννα Καραγιάννη 210 3358155, 210 3358000 210 3358191 deam@culture.gr http://nam.culture.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 26 Ιουνίου 204 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 23-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αρίθμ.Διακήρυξης: 06/2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρίθμ.Φακ: 352.9-06/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αρίθμ.Σχεδίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» και «Γ» (Πλην Γ.6500-Γ.6600) ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 690 28 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 833 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας......................... 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 02-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αρίθμ.Διακήρυξης: 03/2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρίθμ.Φακ: 352.9-03/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αρίθμ.Σχεδίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με ψηφοδέλτια σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες συμμετέχει στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Γενάρη 2015 η εκλογική συνεργασία ΚΚΕ(μ-λ) και Μ-Λ ΚΚΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2) Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2) Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 05-06-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 11/2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός προτερ. ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Μαρούσι, 30-8-2013 Αρ. πρωτ. 119871 /ΙΖ

Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός προτερ. ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Μαρούσι, 30-8-2013 Αρ. πρωτ. 119871 /ΙΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Φ.Δροσιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Φ.Δροσιάδου,.

Διαβάστε περισσότερα