ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας... 1» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων... 2 Περιφέρειες... 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (1) Αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α. του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» άρθρο 7 παρ. 4 (ΦΕΚ 81/Α / ) όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης» άρθρο 8 παρ. 1 (ΦΕΚ 129/Α / ), β. του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκρι ση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυν σης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτι κής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δη μοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 41/Α /2012) άρθρο 30 παρ. 3, γ. του Ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/Α / ), άρθρο 6, δ. του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 45/Α / ), άρθρα 13, 14 και Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. Υ10β/Γ.Π.1149/ και με περιεχόμενο τον διορισμό Διοικητή στο Γ.Ν. Κα τερίνης (ΦΕΚ 42/ΥΟΔΔ/ ). 3. Το αριθμ. πρωτ. 1655/ ΟΕ έγγραφο του Γ.Ν. Κατερίνης με θέμα «Πρακτικά εκλογής αιρετών εκπρο σώπων για τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Κατερίνης», αποφασίζουμε: 1. Τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γε νικού Νοσοκομείου Κατερίνης, αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, ως κατωτέρω: α. Φαρμάκης Αστέριος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επι στημών της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστη μών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, ως Πρόεδρος. β. Μπρουσκέλης Χαράλαμπος του Αποστόλου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , Δικηγόρος, με αναπληρωτή τον Μη λιώτη Νικόλαο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Χ , Πο λιτικό Μηχανικό. γ. Πετρίδης Ιάκωβος του Νικηφόρου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , Ιατρός, με αναπληρωτή τον Πολυχρονίδη Γεώργιο του Πολύχρονη, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Ιδιωτικό Υπάλληλο. δ. Γκοράνης Θεόδωρος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ , Επιμελητής Β Ουρολογίας, με αναπληρώτρια την Μανωλακάκη Δήμητρα του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Διευθύντρια Χειρουργικής, ως εκπρόσωποι των ιατρών και των ειδικευομένων ιατρών που υπηρε τούν στο Γ.Ν. Κατερίνης. ε. Φωτιάδης Εμμανουήλ του Αλεξάνδρου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με ανα πληρωτή τον Κακάνη Φίλιππο του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών, ως εκπρόσωποι του λοιπού προσωπικού πλην ιατρών, που υπηρετούν αμφό τεροι στο Γ.Ν. Κατερίνης. 2. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Μπρου σκέλης Χαράλαμπος. 3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

2 616 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (2) Αριθμ. 191/29448 Ορισμός μελών Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Π.Ι.Δ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 55, παρ. 2 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32), «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας προ στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». β) Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194), «Ανάληψη υποχρεώ σεων από τους Διατάκτες». γ) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Την αριθμ / (ΦΕΚ Β 2284) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού "ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ" και συγ χώνευση εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων». 3. Το αριθμ / έγγραφο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ. σχετικά με την ανάδειξη κατά σειρά ψήφων των ερευνητών βαθμίδας Α, εκπροσώπων του ερευνητικού προσωπικού του ιδίου οργανισμού, με τους αναπληρωτές τους, στις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 9/10/2013 για τη συμμετοχή τους στο Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕ ΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 4. Την αριθμ. 5080/ βεβαίωση δέσμευση πί στωσης της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του ΕΛ ΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ. 5. Την ανάγκη συγκρότησης του Επιστημονικού Συμ βουλίου στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗ ΜΗΤΡΑ, αποφασίζουμε: 1. Ορίζουμε τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ως εξής: α) Τον Αραβανόπουλο Φίλιππο του Αργυρίου, Καθηγη τή Α.Π.Θ., κάτοχο του αριθμ. ΑΕ δελτίου αστυνο μικής ταυτότητας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Ζέρβα Γεώργιο του Παναγιώτη, Καθηγητή Γ.Π.Α., κάτοχο του αριθμ. ΑΚ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. β) Τον Τοκατλίδη Ιωάννη του Στυλιανού, Καθηγητή Δ.Π.Θ., κάτοχο του αριθμ. ΑΙ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Σκαράκη Γεώργιο του Νικολάου, Καθηγητή Γ.Π.Α., κάτοχο του αριθμ. ΑΚ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. γ) Τον Κωβαίο Δημήτριο του Στεφάνου, Καθηγητή Α.Π.Θ., κάτοχο του αριθμ. ΑΚ δελτίου αστυνο μικής ταυτότητας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια του την Βαρβέρη Χριστίνα του Λέοντος, ερευνήτρια βαθμίδας Α, κάτοχο του αριθμ. ΑΒ δελτίου αστυ νομικής ταυτότητας. δ) Τον Αμβροσιάδη Ιωάννη του Αριστείδη, Καθηγητή Α.Π.Θ., κάτοχο του αριθμ. ΑΚ δελτίου αστυνο μικής ταυτότητας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Μπελιμπασάκη Σοφία του Πέτρου, ερευνήτρια βαθμίδας Α, κάτοχο του αριθμ. ΑΒ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. ε) Τον Καλλιανιώτη Αργύριο του Αθανασίου, ερευνη τή βαθμίδας Α, κάτοχο του αριθμ. Χ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ως τακτικό μέλος, με ανα πληρώτρια του την Κεντούρη Μαρουδιώ του Γεωργίου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης κάτοχο του αριθμ. ΑΙ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. στ) Τους Θωμά Παπαχρήστου του Γεωργίου, κάτοχο του αριθμ. ΑΖ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και Παναγιώτη Πλατή του Δημητρίου, κάτοχο του αριθμ. ΑΕ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ερευνητές βαθμίδας Α, εκπροσώπους του ερευνητικού προσωπι κού του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗ ΜΗΤΡΑ, ως τακτικά μέλη, με αναπληρωματικά μέλη τους Σίδερη Θεοχαρόπουλο του Παναγιώτη, κάτοχο του αριθμ. Χ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και Κλεάνθη Ισραηλίδη του Ιωάννη, κάτοχο του αριθμ. ΑΚ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ερευνητές βαθμίδας Α, εκπροσώπους του ιδίου προσωπικού, όπως αναδείχθηκαν κατά σειρά ψήφων στις εκλογές που δι ενεργήθηκαν στις 9/10/ Η διάρκεια της θητείας των μελών του παραπάνω Επιστημονικού Συμβουλίου είναι τριετής από της δη μοσιεύσεως της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ F ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ Ορισμός μελών της Επιτροπής Επαλήθευσης Πιστο ποίησης της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικο νομικού αντικειμένου του Μέτρου 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" Άξονας 1 του ΠΑΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 283 «Νέα Αρ χιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 144/ «Οργανισμός της Περιφέρει ας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 237/Α / ). 3. Την αριθμ. 3500/ (ΦΕΚ Β /1831/ ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, εξουσιοδότησης υπογραφής του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτι κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. (3)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Την αριθμ. πρωτ. ΔΔ 3306/ απόφαση Περι φερειάρχη A.M.Θ. ορισμού και τοποθέτησης του Προϊ σταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 5. Το άρθρο 26 της αριθμ / (ΦΕΚ 2497/Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονο μίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων περί του καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Π.Α.Α , όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε: Ορίζουμε ως πρόεδρο και μέλη της τριμελούς επι τροπής Επαλήθευσης Πιστοποίησης ορθής εκτέλε σης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Μέτρου 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" Άξονας 1 του ΠΑΑ , τους κατωτέρω υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης: 1. Τριανταφύλλου Αικατερίνη του Δημητρίου ως πρόε δρο με Α.Δ.Τ. ΑΕ390366, γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης με βαθμό Β, με αναπληρωτή τον Αμαξόπουλο Ιωάννη του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΕ , γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης με βαθμό Ε. 2. Παχούμη Χρήστο του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. ΑΖ370031, τεχνολόγο γεωπονίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης με βαθμό Β, με αναπλη ρωτή τον Μαλλίδη Παναγιώτη του Αθανασίου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , τεχνολόγο γεωπονίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης με βαθμό Ε. 3. Αμπεριάδου Ανατολή του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. ΑΕ , τεχνολόγο γεωπονίας Δ/νσης Αγροτικής Οι κονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης με βαθμό Β με αναπληρωτή τον Αγοράκη Χρήστο του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ , τεχνολόγο γεωπονίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης με βαθμό Β. Κομοτηνή, 24 Φεβρουαρίου 2014 Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης AlΚAΤΕΡΙΝΗ ΧΑTZOΠOΥΛΟΥ F ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθμ. οικ. 950/Φ5.2 Συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών διεξαγωγής εξε τάσεων υποψηφίων, για την απόκτηση αδειών τε χνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, της Περιφέρει ας Ηπείρου. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτε κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Του Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α / ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α ) «Απλο ποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 4. Το π.δ. 112/2012 (ΦΕΚ 197 Β /2012) που αφορά στον καθορισμό ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων των υδραυλικών εγκαταστάσεων. 5. Την υπ αριθμ. οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4/ κοι νή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 21 Β /2013) «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία... κ.λπ. για τις επαγγελματικές δραστηριότητες, των τεχνικών υδραυ λικών εγκαταστάσεων» και τις υπ αριθμ. οικ. 5571/379/ Φ.Γ.9.6.4/ και οικ. 8441/560/Φ.Γ.9.6.4/ τροποποιήσεις της. 6. Η υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 1195/Φ1.22/ πρό σκληση μας στον ΕΟΠΠΕΠ για τον ορισμό εκπροσώπων τους για την συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για το επάγγελμα του υδραυλικού. 7. Η υπ αριθμ. πρωτ / απάντηση του ΕΟΠΠΕΠ και τον μη ορισμό εκπροσώπων τους στην συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για το επάγγελμα του υδραυλικού. 8. Η υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 1196/Φ 1.22/ πρό σκληση μας στην Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας για τον ορισμό εκπροσώπων τους για την συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για το επάγγελμα του υδραυλικού. 9. Το υπ αριθμ. πρωτ. 120/ έγγραφο της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας με το οποίο ορίσθηκαν οι εκπρόσωποι τους για την συγκρό τηση εξεταστικής επιτροπής για το επάγγελμα του υδραυλικού. 10. Η υπ αριθμ. πρωτ. 3823/Φ1.22/ γνωστοποί ηση μας στον ΕΟΠΠΕΠ για τον αποκλεισμό των εκπρο σώπων τους στην συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για το επάγγελμα του υδραυλικού, λόγω ότι αυτοί δεν ορίστηκαν εντός της απαιτούμενης προθεσμίας των 30 ημερών από την σχετική πρόσκλησή μας. 11. Το υπ αριθμ. οικ. 4522/Φ1.22/ έγγραφό μας προς τις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων με το οποίο διαβιβάζου με προς υπογραφή την σύμβαση συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και ΟΑΕΔ για την διενέργεια των εξετάσεων των επαγγελματικών αδειών βάσει των δια τάξεων του Ν. 3982/ Το υπ αριθμ. πρωτ. 279/ έγγραφο των ΕΠΑΣ Μαθητείας Ιωαννίνων με το δηλώνεται η παρα χώρηση των αιθουσών και των εργαστηρίων στην Πε ριφέρεια Ηπείρου. 13. Το υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 656/Φ 1.22/ έγ γραφό μας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας για την συνεργασία μας στην διάθεση επιπρόσθετων αιθουσών για την διεξαγωγή των θεω ρητικών εξετάσεων. 14. Το υπ αριθμ. οικ 674/Φ1.22/ έγγραφό μας προς τις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων με το οποίο αποδεχό μαστε την παραχώρηση των αιθουσών και των εργαστη ρίων του στην Περιφέρεια Ηπείρου για την διενέργεια των εξετάσεων των επαγγελματικών αδειών βάσει των διατάξεων του Ν. 3982/2011 με τους όρους που καθορί σαμε, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε τριμελή εξεταστική επιτροπή διενέρ γειας θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψη φίων για την απόκτηση αδειών τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, που απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: 1. Τον Χρήστο Τερροβίτη του Θεόδωρου με ΑΔΤ: Τ339469, Μηχανολόγο Μηχανικό TE, Προϊστάμενο του Τμήματος Χορήγησης Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης

4 618 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ως τακτικό μέλος και τον Παναγιώτη Γερογιάννη του Κλαύδιου με ΑΔΤ: ΑΖ249532, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών με παράλληλα καθήκοντα στην Δνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ως αναπληρωματικό μέλος. 2. Την Ζωίτσα Παπαρούνα του Θεόδωρου με ΑΔΤ: ΑΕ275219, Μηχανολόγο Μηχανικό TE, Προϊστάμενη του Τμήματος Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου ως τακτικό μέ λος και τον Ιωάννη Αντωνίου του Δημητρίου με ΑΔΤ: Π168168, Μηχανολόγο Μηχανικό TE, υπάλληλο της Δ/νης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ως αναπληρωματικό μέλος. 3. Τον Βασίλειο Μπάρμπα του Χρήστου με ΑΔΤ: ΑΗ742706, εργοδηγό υδραυλικό, κάτοικο Ιωαννίνων, του Συνδέσμου Υδραυλικών Ιωαννίνων ως τακτικό μέλος και τον Αναστάσιο Σβεντζούρη του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: N786019, εργοδηγό υδραυλικό, κάτοικο Άρτας, του Συν δέσμου Υδραυλικών Άρτας ως αναπληρωματικό μέλος. Η θητεία των παραπάνω επιτροπών είναι διετής και δύναται να παραταθεί για δύο (2) ακόμη χρόνια. Κυβερνήσεως Ιωάννινα, 28 Φεβρουαρίου 2014 Ο Περιφερειάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ F ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ Συγκρότηση Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ ΕΤΑΜ Κύμης. Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α /2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 3. Τις διατάξεις του Ν. 825/1978 «Περί αντικαταστάσε ως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της διεπούσης το ΙΚΑ νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 189/Α /1978). 4. Τις διατάξεις του Α.Δ. 1846/1951 «Θεσμικός περί ΕΚΑ Νόμος». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν (ΦΕΚ 1/Α /1999) «Οργάνωση και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέ ων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α /2006) «Αναδιάρθρωση των κλάδων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ρύθμιση άλλων Θεμάτων αρ μοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α /2006) «Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 του Κεφ. ΙΑ του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/ Α /2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/ Α /2012) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις». 9. Την αριθμ. (οικ.) 10544/297/ (ΦΕΚ 373/Β / ) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελ λάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερει άρχη Στερεάς Ελλάδας». 10. Την αριθμ. 2/19591/0022/ απόφαση Υφυ πουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι σης «Λειτουργία Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α.» (ΦΕΚ 192/Υ.Ο.Δ.Δ./2010). 11. Το αριθμ. Φ.Δ /835/ έγγραφο της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάστηκαν το αριθμ. 7459/175417/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και το αριθμ. 1796/ έγγραφο του ΙΚΑ Κύμης. 12. Το γεγονός ότι έληξε η θητεία των μελών της εν λόγω Επιτροπής, η οποία είχε συσταθεί με την υπ αριθμ /9972/ απόφαση συγκρότη σης Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ Κύμης (ΦΕΚ 308/2010 Υ.Ο.Δ.Δ.) όπως τροποποιήθηκε με την 741/ (ΦΕΚ 80/2012 Υ.Ο.Δ.Δ,) απόφαση. 13. Τα υπ αριθμ. πρωτ. 6685/ , 7948/ , 7947/ , 7950/ , 7951/ , 7952/ έγγραφα του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στε ρεάς Ελλάδας. 14. Τα παρακάτω έγγραφα των φορέων με τα οποία υποδεικνύουν τους εκπροσώπους τους για την συγκρό τηση της ως άνω επιτροπής: α) Το αριθμ. πρωτ. 2472/Δ1.441/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρό νοιας. β) Το αριθμ. πρωτ. 638/ έγγραφο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. γ) Το αριθμ. πρωτ. 4602/ έγγραφο της Ομο σπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Εύ βοιας. δ) Το αριθμ. πρωτ. 1796/ έγγραφο του Περι φερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Κύμης, απο φασίζουμε: Την συγκρότηση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Κύμης αποτελούμενη από τους: 1. Δεληγιάννη Μαρία του Δημητρίου με ΑΔΤ: ΑΕ989014, υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β, υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Εύβοιας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή της τον Παπαϊ ωάννου Ιωάννη του Σωκράτη με ΑΔΤ: ΑΙ , υπάλ Β, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Εύβοιας. 2. Χατζή Μαρία του Δημητρίου με ΑΔΤ: Π475573, υπάλ Ε του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Εύβοιας, ως

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 619 μέλος, με αναπληρώτριά της την Τσάκου Μαρία του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: ΑΑ353780, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Ε της ίδιας Υπηρεσίας. 3. Χουλιάρα Μαρία του Δημητρίου με ΑΔΤ: Ν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελ λάδας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μπαρ δακλή Τριάδα του Γεωργίου με ΑΔΤ: Ν Θαλάσση Ηλία του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΒ εκπρόσωπο των εργοδοτών ως τακτικό μέλος, με ανα πληρωτή τον Σταθόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΗ Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Πέτσα Ειρήνη του Ιωάννη με ΑΔΤ: AB υπάλληλος του Περιφε ρειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Κύμης, με αναπληρωτή τον Αγγελόπουλο Κωνσταντίνο του Ευαγγέλου με ΑΔΤ: Τ υπάλληλο του Περιφερειακού Υποκαταστήμα τος ΙΚΑ Κύμης. Η θητεία της ανωτέρω επιτροπής είναι τριετής. Χαλκίδα, 27 Φεβρουαρίου 2014 Η Αντιπεριφερειάρχης ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΓΙΑΝΝΙΟΥ - Αριθμ Συγκρότηση Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ ΕΤΑΜ Χαλκίδας. Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α /2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 3. Τις διατάξεις του Ν. 825/1978 «Περί αντικαταστάσε ως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της διεπούσης το ΙΚΑ νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 189/Α /1978). 4. Τις διατάξεις του Α.Δ. 1846/1951 «Θεσμικός περί ΕΚΑ Νόμος». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν (ΦΕΚ 1/Α /1999) «Οργάνωση και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α /2006) «Αναδιάρθρωση των κλάδων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ρύθμιση άλλων Θεμάτων αρ μοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α /2006) «Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 του Κεφ. ΙΑ του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/ Α /2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/ Α /2012) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις». 9. Την αριθμ. (οικ.) 10544/297/ (ΦΕΚ 373/Β / ) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελ λάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερει άρχη Στερεάς Ελλάδας». 10. Την αριθμ. 2/19591/0022/ απόφαση Υφυ πουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι σης «Λειτουργία Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α.» (ΦΕΚ 192/Υ.Ο.Δ.Δ./2010). 11. Το αριθμ. Φ.Δ /794/ έγγραφο της Δι εύθυνσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάστηκαν το αριθμ. 7058/162438/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και το αριθμ. 8609/ έγγραφο του ΙΚΑ Χαλκίδας. 12. Το γεγονός ότι έληξε η θητεία των μελών της εν λόγω Επιτροπής, η οποία είχε συσταθεί με την υπ αριθμ /9547/ απόφαση συγκρότησης Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ Χαλκίδας (ΦΕΚ 293/2010 Υ.Ο.Δ.Δ.) όπως τροποποιήθηκε με τις 85017/12112/ (ΦΕΚ 373/2010 Υ.Ο.Δ.Δ.), 6484/ (ΦΕΚ 478/2011 Υ.Ο.Δ.Δ.), 2593/ (ΦΕΚ 404/2012 Υ.Ο.Δ.Δ.) αποφά σεις. 13. Τα υπ αριθμ. πρωτ. 6685/ , 7948/ , 7947/ , 7950/ , 7951/ , 7952/ έγγραφα του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στε ρεάς Ελλάδας. 14. Τα παρακάτω έγγραφα των φορέων με τα οποία υποδεικνύουν τους εκπροσώπους τους για την συγκρό τηση της ως άνω επιτροπής: α) Το αριθμ. πρωτ. 2472/Δ1.441/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρό νοιας. β) Το αριθμ. πρωτ. 638/ έγγραφο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. γ) Το αριθμ. πρωτ. 563/ έγγραφο του Εμπο ρικού και Βιομηχανικού Συλλόγου Χαλκίδας. δ) Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Πε ριφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Χαλκίδας, αποφασίζουμε: Την συγκρότηση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Χαλ κίδας αποτελούμενη από τους: 1. Παπαϊωάννου Ιωάννης του Σωκράτη με ΑΔΤ: ΑΙ , υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομι κού με βαθμό Β, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήμα τος Κοινωνικής Επιθεώρησης Εύβοιας, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια του την Δεληγιάννη Μαρία του Δημητρίου με ΑΔΤ: ΑΕ989014, υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β της ίδιας Υπηρεσίας. 2. Τσάκου Μαρία του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: ΑΑ353780, υπάλληλος κλάδου ΠE Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Ε του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Εύβοι ας, ως μέλος, με αναπληρώτρια της την Χατζή Μαρία του Δημητρίου με ΑΔΤ: Π475573, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Ε της ίδιας Υπη ρεσίας. 3. Σμυρναίου Μαρία του Ιωάννη με ΑΔΤ: ΑΙ εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελ

6 620 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) λάδας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γιαπλέ Αθανάσιο του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: AB Γεωργάτο Νικόλαο με Α.Δ.T.: AA εκπρόσωπο των εργοδοτών ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παρμενίδη Νικόλαο με Α.Δ.Τ.: ΑΕ Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Βλάχου Μα ρία του Αθανασίου με ΑΔΤ: Χ υπάλληλος του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Χαλκίδας, με αναπληρώτρια την Αναστασιάδου Μαρία Εριφίλη του Θεοδώρου με ΑΔΤ: Ρ υπάλληλο του Περιφερεια κού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Χαλκίδας. Η θητεία της ανωτέρω επιτροπής είναι τριετής. Χαλκίδα, 27 Φεβρουαρίου 2014 Η Αντιπεριφερειάρχης ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΓΙΑΝΝΙΟΥ - Αριθμ Συγκρότηση Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ιστιαίας. Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α /2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 3. Τις διατάξεις του Ν. 825/1978 «Περί αντικαταστάσε ως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της διεπούσης το ΙΚΑ νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 189/Α /1978). 4. Τις διατάξεις του Α.Δ. 1846/1951 «Θεσμικός περί ΕΚΑ Νόμος». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν (ΦΕΚ 1/Α / 1999) «Οργάνωση και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α /2006) «Αναδιάρθρωση των κλάδων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ρύθμιση άλλων Θεμάτων αρ μοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α /2006) «Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 του Κεφ. ΙΑ του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/ Α /2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/ Α /2012) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις». 9. Την αριθμ. (οικ.) 10544/297/ (ΦΕΚ 373/Β / ) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελ λάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερει άρχη Στερεάς Ελλάδας». 10. Την αριθμ. 2/19591/0022/ απόφαση Υφυ πουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι σης «Λειτουργία Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α.» (ΦΕΚ 192/Υ.Ο.Δ.Δ./2010). 11. Το αριθμ. Φ.Δ /835/ έγγραφο της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορί ου και Τουρισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάστηκαν το αριθμ. 7458/175405/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ σαλίας Στερεάς Ελλάδας και το αριθμ. 1393/ έγγραφο του ΙΚΑ Ιστιαίας. 12. Το γεγονός ότι έληξε η θητεία των μελών της εν λόγω Επιτροπής, η οποία είχε συσταθεί με την υπ αριθμ /9973/ απόφαση συγκρότησης Το πικής Διοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ Ιστιαίας (ΦΕΚ 308/2010 Υ.Ο.Δ.Δ.). 13. Τα υπ αριθμ. πρωτ. 6685/ , 7948/ , 7947/ , 7950/ , 7951/ , 7952/ έγγραφα του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στε ρεάς Ελλάδας. 14. Τα παρακάτω έγγραφα των φορέων με τα οποία υποδεικνύουν τους εκπροσώπους τους για την συγκρό τηση της ως άνω επιτροπής: α) Το αριθμ. πρωτ /Δ1.6607/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας. β)το αριθμ. πρωτ. 638/ έγγραφο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. γ) Το αριθμ. πρωτ. 4602/ έγγραφο της Ομο σπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Εύ βοιας. δ) Το αριθμ. πρωτ. 474/ έγγραφο του Περιφε ρειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ιστιαίας, απο φασίζουμε: Την συγκρότηση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ιστι αίας αποτελούμενη από τους: 1. Παπαϊωάννου Ιωάννη του Σωκράτη με ΑΔΤ: ΑΙ , υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθ μό Β, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνι κής Επιθεώρησης Εύβοιας, ως Πρόεδρο, με αναπληρώ τρια του την Δεληγιάννη, Μαρία του Δημητρίου με ΑΔΤ: ΑΕ989014, υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β της ίδιας Υπηρεσίας. 2. Χατζή Μαρία του Δημητρίου με ΑΔΤ: Π475573, υπάλ Ε' του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Εύβοιας, ως μέλος, \ με αναπληρώτρια της την Τσάκου Μαρία του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: ΑΑ353780, υπάλληλος κλάδου ΓΙΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Ε της ίδιας Υπηρεσίας. 3. Μπασινά Στέφανο του Παναγιώτη με ΑΔΤ: ΑΕ εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελ λάδας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Μητσο γιάννη Κώστα του Οδυσσέα με ΑΔΤ: Σ Θαλάσση Ηλία του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΒ εκπρόσωπο των εργοδοτών ως τακτικό μέλος, με ανα πληρωτή τον Σταθόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΗ Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Παπαστάμος Ιωάννης του Αποστόλου με ΑΔΤ: AB υπάλληλος του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Ιστιαίας, με

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 621 αναπληρώτρια την Καζανά Ιωάννα του Πολυκάρπου με ΑΔΤ: ΑΗ υπάλληλο του Περιφερειακού Υποκα ταστήματος ΙΚΑ Ιστιαίας. Η θητεία της ανωτέρω επιτροπής είναι τριετής. Χαλκίδα, 27 Φεβρουαρίου 2014 Η Αντιπεριφερειάρχης ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΓΙΑΝΝΙΟΥ - Αριθμ Συγκρότηση Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αλιβερίου. Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α /2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 3. Τις διατάξεις του Ν. 825/1978 «Περί αντικαταστάσε ως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της διεπούσης το ΙΚΑ νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 189/Α /1978). 4. Τις διατάξεις του Α.Δ. 1846/1951 «Θεσμικός περί ΕΚΑ Νόμος». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν (ΦΕΚ 1/Α / 1999) «Οργάνωση και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α /2006) «Αναδιάρθρωση των κλάδων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ρύθμιση άλλων Θεμάτων αρ μοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α /2006) «Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 του Κεφ. ΙΑ του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/ Α /2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/ Α /2012) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις». 9. Την αριθμ. (οικ.) 10544/297/ (ΦΕΚ 373/Β / ) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελ λάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερει άρχη Στερεάς Ελλάδας». 10. Την αριθμ. 2/19591/0022/ απόφαση Υφυ πουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι σης «Λειτουργία Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α.» (ΦΕΚ 192/Υ.Ο.Δ.Δ./2010). 11. Το γεγονός ότι έληξε η θητεία των μελών της εν λόγω Επιτροπής, η οποία είχε συσταθεί με την υπ αριθμ /10041/ απόφαση συγκρότησης Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ Αλιβερίου (ΦΕΚ 308/2010 Υ.Ο.Δ.Δ.) όπως τροποποιήθηκε με τις 2115/ (ΦΕΚ 236/2012 Υ.Ο.Δ.Δ.), 3752/ (ΦΕΚ 321/2012 Υ.Ο.Δ.Δ.), 6202/ (ΦΕΚ 537/2012 Υ.Ο.Δ.Δ.) απο φάσεις. 12. Τα υπ αριθμ. πρωτ. 6685/ , 7948/ , 7947/ , 7950/ , 7951/ , 7952/ έγγραφα του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στε ρεάς Ελλάδας. 13. Τα παρακάτω έγγραφα των φορέων με τα οποία υποδεικνύουν τους εκπροσώπους τους για την συγκρό τηση της ως άνω επιτροπής: α) Το αριθμ. πρωτ /Δ1.6607/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας. β) Το αριθμ. πρωτ. 638/ έγγραφο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. γ) Το αριθμ. πρωτ. 4602/ έγγραφο της Ομο σπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Εύβοιας. δ) Τα αριθμ. πρωτ. 1621/ , 2358/ , 265/ έγγραφα του Περιφερειακού Υποκατα στήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αλιβερίου, αποφασίζουμε: Την συγκρότηση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αλι βερίου αποτελούμενη από τους: 1. Δεληγιάννη Μαρία του Δημητρίου με ΑΔΤ: ΑΕ989014, υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β, υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Εύβοιας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή της τον Παπαϊ ωάννου Ιωάννη του Σωκράτη με ΑΔΤ: ΑΙ , υπάλ Β, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Εύβοιας. 2. Χατζή Μαρία του Δημητρίου με ΑΔΤ: Π475573, υπάλ Ε του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Εύβοιας, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Μπορλίδη Μάνθο του Δημητρίου με ΑΔΤ: Κ884992, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Β του Τμήματος Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εύβοιας. 3. Φωτιά Στέλιο του Αναστασίου με ΑΔΤ: Χ εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελ λάδας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Φούτρα Γεώργιο του Αθανασίου με ΑΔΤ: AB Θαλάσση Ηλία του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΒ εκπρόσωπο των εργοδοτών ως τακτικό μέλος, με ανα πληρωτή τον Σταθόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΗ Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Περήφανου Άννα του Ζαφείρη με ΑΔΤ: ΑΖ υπάλληλος του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Αλιβερίου, με αναπληρώτρια την Μασταλούδη Μαρία του Ανδρέα με ΑΔΤ: ΑΙ υπάλληλο του Περιφερειακού Υποκα ταστήματος ΙΚΑ Αλιβερίου. Η θητεία της ανωτέρω επιτροπής είναι τριετής. Χαλκίδα, 27 Φεβρουαρίου 2014 Η Αντιπεριφερειάρχης ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΓΙΑΝΝΙΟΥ

8 622 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 83 1 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός..................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 234 8 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 102 8 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 176 27 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 402 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 403 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 272 21 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 48 2 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 48 5 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 77 28 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2947 3 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 440 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 906 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας εγ γραφής στο Μητρώο Φορέων Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2244 18 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού έτους 2014 στο Υπουργείο Υγείας.... 1 Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1717 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχο λή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1585 10 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2977 4 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για το κλείσιμο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1854 27 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3081 17 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών εκτός έδρας του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα