ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας... 1» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων... 2 Περιφέρειες... 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (1) Αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α. του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» άρθρο 7 παρ. 4 (ΦΕΚ 81/Α / ) όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης» άρθρο 8 παρ. 1 (ΦΕΚ 129/Α / ), β. του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκρι ση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυν σης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτι κής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δη μοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 41/Α /2012) άρθρο 30 παρ. 3, γ. του Ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/Α / ), άρθρο 6, δ. του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 45/Α / ), άρθρα 13, 14 και Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. Υ10β/Γ.Π.1149/ και με περιεχόμενο τον διορισμό Διοικητή στο Γ.Ν. Κα τερίνης (ΦΕΚ 42/ΥΟΔΔ/ ). 3. Το αριθμ. πρωτ. 1655/ ΟΕ έγγραφο του Γ.Ν. Κατερίνης με θέμα «Πρακτικά εκλογής αιρετών εκπρο σώπων για τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Κατερίνης», αποφασίζουμε: 1. Τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γε νικού Νοσοκομείου Κατερίνης, αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, ως κατωτέρω: α. Φαρμάκης Αστέριος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επι στημών της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστη μών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, ως Πρόεδρος. β. Μπρουσκέλης Χαράλαμπος του Αποστόλου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , Δικηγόρος, με αναπληρωτή τον Μη λιώτη Νικόλαο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Χ , Πο λιτικό Μηχανικό. γ. Πετρίδης Ιάκωβος του Νικηφόρου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , Ιατρός, με αναπληρωτή τον Πολυχρονίδη Γεώργιο του Πολύχρονη, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Ιδιωτικό Υπάλληλο. δ. Γκοράνης Θεόδωρος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ , Επιμελητής Β Ουρολογίας, με αναπληρώτρια την Μανωλακάκη Δήμητρα του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Διευθύντρια Χειρουργικής, ως εκπρόσωποι των ιατρών και των ειδικευομένων ιατρών που υπηρε τούν στο Γ.Ν. Κατερίνης. ε. Φωτιάδης Εμμανουήλ του Αλεξάνδρου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με ανα πληρωτή τον Κακάνη Φίλιππο του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών, ως εκπρόσωποι του λοιπού προσωπικού πλην ιατρών, που υπηρετούν αμφό τεροι στο Γ.Ν. Κατερίνης. 2. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Μπρου σκέλης Χαράλαμπος. 3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

2 616 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (2) Αριθμ. 191/29448 Ορισμός μελών Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Π.Ι.Δ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 55, παρ. 2 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32), «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας προ στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». β) Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194), «Ανάληψη υποχρεώ σεων από τους Διατάκτες». γ) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Την αριθμ / (ΦΕΚ Β 2284) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού "ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ" και συγ χώνευση εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων». 3. Το αριθμ / έγγραφο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ. σχετικά με την ανάδειξη κατά σειρά ψήφων των ερευνητών βαθμίδας Α, εκπροσώπων του ερευνητικού προσωπικού του ιδίου οργανισμού, με τους αναπληρωτές τους, στις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 9/10/2013 για τη συμμετοχή τους στο Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕ ΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 4. Την αριθμ. 5080/ βεβαίωση δέσμευση πί στωσης της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του ΕΛ ΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ. 5. Την ανάγκη συγκρότησης του Επιστημονικού Συμ βουλίου στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗ ΜΗΤΡΑ, αποφασίζουμε: 1. Ορίζουμε τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ως εξής: α) Τον Αραβανόπουλο Φίλιππο του Αργυρίου, Καθηγη τή Α.Π.Θ., κάτοχο του αριθμ. ΑΕ δελτίου αστυνο μικής ταυτότητας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Ζέρβα Γεώργιο του Παναγιώτη, Καθηγητή Γ.Π.Α., κάτοχο του αριθμ. ΑΚ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. β) Τον Τοκατλίδη Ιωάννη του Στυλιανού, Καθηγητή Δ.Π.Θ., κάτοχο του αριθμ. ΑΙ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Σκαράκη Γεώργιο του Νικολάου, Καθηγητή Γ.Π.Α., κάτοχο του αριθμ. ΑΚ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. γ) Τον Κωβαίο Δημήτριο του Στεφάνου, Καθηγητή Α.Π.Θ., κάτοχο του αριθμ. ΑΚ δελτίου αστυνο μικής ταυτότητας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια του την Βαρβέρη Χριστίνα του Λέοντος, ερευνήτρια βαθμίδας Α, κάτοχο του αριθμ. ΑΒ δελτίου αστυ νομικής ταυτότητας. δ) Τον Αμβροσιάδη Ιωάννη του Αριστείδη, Καθηγητή Α.Π.Θ., κάτοχο του αριθμ. ΑΚ δελτίου αστυνο μικής ταυτότητας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Μπελιμπασάκη Σοφία του Πέτρου, ερευνήτρια βαθμίδας Α, κάτοχο του αριθμ. ΑΒ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. ε) Τον Καλλιανιώτη Αργύριο του Αθανασίου, ερευνη τή βαθμίδας Α, κάτοχο του αριθμ. Χ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ως τακτικό μέλος, με ανα πληρώτρια του την Κεντούρη Μαρουδιώ του Γεωργίου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης κάτοχο του αριθμ. ΑΙ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. στ) Τους Θωμά Παπαχρήστου του Γεωργίου, κάτοχο του αριθμ. ΑΖ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και Παναγιώτη Πλατή του Δημητρίου, κάτοχο του αριθμ. ΑΕ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ερευνητές βαθμίδας Α, εκπροσώπους του ερευνητικού προσωπι κού του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗ ΜΗΤΡΑ, ως τακτικά μέλη, με αναπληρωματικά μέλη τους Σίδερη Θεοχαρόπουλο του Παναγιώτη, κάτοχο του αριθμ. Χ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και Κλεάνθη Ισραηλίδη του Ιωάννη, κάτοχο του αριθμ. ΑΚ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ερευνητές βαθμίδας Α, εκπροσώπους του ιδίου προσωπικού, όπως αναδείχθηκαν κατά σειρά ψήφων στις εκλογές που δι ενεργήθηκαν στις 9/10/ Η διάρκεια της θητείας των μελών του παραπάνω Επιστημονικού Συμβουλίου είναι τριετής από της δη μοσιεύσεως της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ F ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ Ορισμός μελών της Επιτροπής Επαλήθευσης Πιστο ποίησης της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικο νομικού αντικειμένου του Μέτρου 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" Άξονας 1 του ΠΑΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 283 «Νέα Αρ χιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 144/ «Οργανισμός της Περιφέρει ας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 237/Α / ). 3. Την αριθμ. 3500/ (ΦΕΚ Β /1831/ ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, εξουσιοδότησης υπογραφής του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτι κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. (3)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Την αριθμ. πρωτ. ΔΔ 3306/ απόφαση Περι φερειάρχη A.M.Θ. ορισμού και τοποθέτησης του Προϊ σταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 5. Το άρθρο 26 της αριθμ / (ΦΕΚ 2497/Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονο μίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων περί του καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Π.Α.Α , όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε: Ορίζουμε ως πρόεδρο και μέλη της τριμελούς επι τροπής Επαλήθευσης Πιστοποίησης ορθής εκτέλε σης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Μέτρου 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" Άξονας 1 του ΠΑΑ , τους κατωτέρω υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης: 1. Τριανταφύλλου Αικατερίνη του Δημητρίου ως πρόε δρο με Α.Δ.Τ. ΑΕ390366, γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης με βαθμό Β, με αναπληρωτή τον Αμαξόπουλο Ιωάννη του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΕ , γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης με βαθμό Ε. 2. Παχούμη Χρήστο του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. ΑΖ370031, τεχνολόγο γεωπονίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης με βαθμό Β, με αναπλη ρωτή τον Μαλλίδη Παναγιώτη του Αθανασίου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , τεχνολόγο γεωπονίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης με βαθμό Ε. 3. Αμπεριάδου Ανατολή του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. ΑΕ , τεχνολόγο γεωπονίας Δ/νσης Αγροτικής Οι κονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης με βαθμό Β με αναπληρωτή τον Αγοράκη Χρήστο του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ , τεχνολόγο γεωπονίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης με βαθμό Β. Κομοτηνή, 24 Φεβρουαρίου 2014 Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης AlΚAΤΕΡΙΝΗ ΧΑTZOΠOΥΛΟΥ F ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθμ. οικ. 950/Φ5.2 Συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών διεξαγωγής εξε τάσεων υποψηφίων, για την απόκτηση αδειών τε χνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, της Περιφέρει ας Ηπείρου. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτε κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Του Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α / ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α ) «Απλο ποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 4. Το π.δ. 112/2012 (ΦΕΚ 197 Β /2012) που αφορά στον καθορισμό ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων των υδραυλικών εγκαταστάσεων. 5. Την υπ αριθμ. οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4/ κοι νή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 21 Β /2013) «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία... κ.λπ. για τις επαγγελματικές δραστηριότητες, των τεχνικών υδραυ λικών εγκαταστάσεων» και τις υπ αριθμ. οικ. 5571/379/ Φ.Γ.9.6.4/ και οικ. 8441/560/Φ.Γ.9.6.4/ τροποποιήσεις της. 6. Η υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 1195/Φ1.22/ πρό σκληση μας στον ΕΟΠΠΕΠ για τον ορισμό εκπροσώπων τους για την συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για το επάγγελμα του υδραυλικού. 7. Η υπ αριθμ. πρωτ / απάντηση του ΕΟΠΠΕΠ και τον μη ορισμό εκπροσώπων τους στην συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για το επάγγελμα του υδραυλικού. 8. Η υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 1196/Φ 1.22/ πρό σκληση μας στην Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας για τον ορισμό εκπροσώπων τους για την συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για το επάγγελμα του υδραυλικού. 9. Το υπ αριθμ. πρωτ. 120/ έγγραφο της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας με το οποίο ορίσθηκαν οι εκπρόσωποι τους για την συγκρό τηση εξεταστικής επιτροπής για το επάγγελμα του υδραυλικού. 10. Η υπ αριθμ. πρωτ. 3823/Φ1.22/ γνωστοποί ηση μας στον ΕΟΠΠΕΠ για τον αποκλεισμό των εκπρο σώπων τους στην συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για το επάγγελμα του υδραυλικού, λόγω ότι αυτοί δεν ορίστηκαν εντός της απαιτούμενης προθεσμίας των 30 ημερών από την σχετική πρόσκλησή μας. 11. Το υπ αριθμ. οικ. 4522/Φ1.22/ έγγραφό μας προς τις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων με το οποίο διαβιβάζου με προς υπογραφή την σύμβαση συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και ΟΑΕΔ για την διενέργεια των εξετάσεων των επαγγελματικών αδειών βάσει των δια τάξεων του Ν. 3982/ Το υπ αριθμ. πρωτ. 279/ έγγραφο των ΕΠΑΣ Μαθητείας Ιωαννίνων με το δηλώνεται η παρα χώρηση των αιθουσών και των εργαστηρίων στην Πε ριφέρεια Ηπείρου. 13. Το υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 656/Φ 1.22/ έγ γραφό μας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας για την συνεργασία μας στην διάθεση επιπρόσθετων αιθουσών για την διεξαγωγή των θεω ρητικών εξετάσεων. 14. Το υπ αριθμ. οικ 674/Φ1.22/ έγγραφό μας προς τις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων με το οποίο αποδεχό μαστε την παραχώρηση των αιθουσών και των εργαστη ρίων του στην Περιφέρεια Ηπείρου για την διενέργεια των εξετάσεων των επαγγελματικών αδειών βάσει των διατάξεων του Ν. 3982/2011 με τους όρους που καθορί σαμε, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε τριμελή εξεταστική επιτροπή διενέρ γειας θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψη φίων για την απόκτηση αδειών τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, που απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: 1. Τον Χρήστο Τερροβίτη του Θεόδωρου με ΑΔΤ: Τ339469, Μηχανολόγο Μηχανικό TE, Προϊστάμενο του Τμήματος Χορήγησης Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης

4 618 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ως τακτικό μέλος και τον Παναγιώτη Γερογιάννη του Κλαύδιου με ΑΔΤ: ΑΖ249532, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών με παράλληλα καθήκοντα στην Δνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ως αναπληρωματικό μέλος. 2. Την Ζωίτσα Παπαρούνα του Θεόδωρου με ΑΔΤ: ΑΕ275219, Μηχανολόγο Μηχανικό TE, Προϊστάμενη του Τμήματος Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου ως τακτικό μέ λος και τον Ιωάννη Αντωνίου του Δημητρίου με ΑΔΤ: Π168168, Μηχανολόγο Μηχανικό TE, υπάλληλο της Δ/νης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ως αναπληρωματικό μέλος. 3. Τον Βασίλειο Μπάρμπα του Χρήστου με ΑΔΤ: ΑΗ742706, εργοδηγό υδραυλικό, κάτοικο Ιωαννίνων, του Συνδέσμου Υδραυλικών Ιωαννίνων ως τακτικό μέλος και τον Αναστάσιο Σβεντζούρη του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: N786019, εργοδηγό υδραυλικό, κάτοικο Άρτας, του Συν δέσμου Υδραυλικών Άρτας ως αναπληρωματικό μέλος. Η θητεία των παραπάνω επιτροπών είναι διετής και δύναται να παραταθεί για δύο (2) ακόμη χρόνια. Κυβερνήσεως Ιωάννινα, 28 Φεβρουαρίου 2014 Ο Περιφερειάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ F ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ Συγκρότηση Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ ΕΤΑΜ Κύμης. Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α /2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 3. Τις διατάξεις του Ν. 825/1978 «Περί αντικαταστάσε ως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της διεπούσης το ΙΚΑ νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 189/Α /1978). 4. Τις διατάξεις του Α.Δ. 1846/1951 «Θεσμικός περί ΕΚΑ Νόμος». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν (ΦΕΚ 1/Α /1999) «Οργάνωση και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέ ων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α /2006) «Αναδιάρθρωση των κλάδων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ρύθμιση άλλων Θεμάτων αρ μοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α /2006) «Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 του Κεφ. ΙΑ του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/ Α /2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/ Α /2012) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις». 9. Την αριθμ. (οικ.) 10544/297/ (ΦΕΚ 373/Β / ) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελ λάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερει άρχη Στερεάς Ελλάδας». 10. Την αριθμ. 2/19591/0022/ απόφαση Υφυ πουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι σης «Λειτουργία Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α.» (ΦΕΚ 192/Υ.Ο.Δ.Δ./2010). 11. Το αριθμ. Φ.Δ /835/ έγγραφο της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάστηκαν το αριθμ. 7459/175417/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και το αριθμ. 1796/ έγγραφο του ΙΚΑ Κύμης. 12. Το γεγονός ότι έληξε η θητεία των μελών της εν λόγω Επιτροπής, η οποία είχε συσταθεί με την υπ αριθμ /9972/ απόφαση συγκρότη σης Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ Κύμης (ΦΕΚ 308/2010 Υ.Ο.Δ.Δ.) όπως τροποποιήθηκε με την 741/ (ΦΕΚ 80/2012 Υ.Ο.Δ.Δ,) απόφαση. 13. Τα υπ αριθμ. πρωτ. 6685/ , 7948/ , 7947/ , 7950/ , 7951/ , 7952/ έγγραφα του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στε ρεάς Ελλάδας. 14. Τα παρακάτω έγγραφα των φορέων με τα οποία υποδεικνύουν τους εκπροσώπους τους για την συγκρό τηση της ως άνω επιτροπής: α) Το αριθμ. πρωτ. 2472/Δ1.441/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρό νοιας. β) Το αριθμ. πρωτ. 638/ έγγραφο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. γ) Το αριθμ. πρωτ. 4602/ έγγραφο της Ομο σπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Εύ βοιας. δ) Το αριθμ. πρωτ. 1796/ έγγραφο του Περι φερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Κύμης, απο φασίζουμε: Την συγκρότηση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Κύμης αποτελούμενη από τους: 1. Δεληγιάννη Μαρία του Δημητρίου με ΑΔΤ: ΑΕ989014, υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β, υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Εύβοιας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή της τον Παπαϊ ωάννου Ιωάννη του Σωκράτη με ΑΔΤ: ΑΙ , υπάλ Β, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Εύβοιας. 2. Χατζή Μαρία του Δημητρίου με ΑΔΤ: Π475573, υπάλ Ε του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Εύβοιας, ως

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 619 μέλος, με αναπληρώτριά της την Τσάκου Μαρία του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: ΑΑ353780, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Ε της ίδιας Υπηρεσίας. 3. Χουλιάρα Μαρία του Δημητρίου με ΑΔΤ: Ν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελ λάδας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μπαρ δακλή Τριάδα του Γεωργίου με ΑΔΤ: Ν Θαλάσση Ηλία του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΒ εκπρόσωπο των εργοδοτών ως τακτικό μέλος, με ανα πληρωτή τον Σταθόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΗ Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Πέτσα Ειρήνη του Ιωάννη με ΑΔΤ: AB υπάλληλος του Περιφε ρειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Κύμης, με αναπληρωτή τον Αγγελόπουλο Κωνσταντίνο του Ευαγγέλου με ΑΔΤ: Τ υπάλληλο του Περιφερειακού Υποκαταστήμα τος ΙΚΑ Κύμης. Η θητεία της ανωτέρω επιτροπής είναι τριετής. Χαλκίδα, 27 Φεβρουαρίου 2014 Η Αντιπεριφερειάρχης ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΓΙΑΝΝΙΟΥ - Αριθμ Συγκρότηση Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ ΕΤΑΜ Χαλκίδας. Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α /2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 3. Τις διατάξεις του Ν. 825/1978 «Περί αντικαταστάσε ως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της διεπούσης το ΙΚΑ νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 189/Α /1978). 4. Τις διατάξεις του Α.Δ. 1846/1951 «Θεσμικός περί ΕΚΑ Νόμος». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν (ΦΕΚ 1/Α /1999) «Οργάνωση και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α /2006) «Αναδιάρθρωση των κλάδων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ρύθμιση άλλων Θεμάτων αρ μοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α /2006) «Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 του Κεφ. ΙΑ του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/ Α /2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/ Α /2012) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις». 9. Την αριθμ. (οικ.) 10544/297/ (ΦΕΚ 373/Β / ) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελ λάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερει άρχη Στερεάς Ελλάδας». 10. Την αριθμ. 2/19591/0022/ απόφαση Υφυ πουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι σης «Λειτουργία Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α.» (ΦΕΚ 192/Υ.Ο.Δ.Δ./2010). 11. Το αριθμ. Φ.Δ /794/ έγγραφο της Δι εύθυνσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάστηκαν το αριθμ. 7058/162438/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και το αριθμ. 8609/ έγγραφο του ΙΚΑ Χαλκίδας. 12. Το γεγονός ότι έληξε η θητεία των μελών της εν λόγω Επιτροπής, η οποία είχε συσταθεί με την υπ αριθμ /9547/ απόφαση συγκρότησης Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ Χαλκίδας (ΦΕΚ 293/2010 Υ.Ο.Δ.Δ.) όπως τροποποιήθηκε με τις 85017/12112/ (ΦΕΚ 373/2010 Υ.Ο.Δ.Δ.), 6484/ (ΦΕΚ 478/2011 Υ.Ο.Δ.Δ.), 2593/ (ΦΕΚ 404/2012 Υ.Ο.Δ.Δ.) αποφά σεις. 13. Τα υπ αριθμ. πρωτ. 6685/ , 7948/ , 7947/ , 7950/ , 7951/ , 7952/ έγγραφα του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στε ρεάς Ελλάδας. 14. Τα παρακάτω έγγραφα των φορέων με τα οποία υποδεικνύουν τους εκπροσώπους τους για την συγκρό τηση της ως άνω επιτροπής: α) Το αριθμ. πρωτ. 2472/Δ1.441/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρό νοιας. β) Το αριθμ. πρωτ. 638/ έγγραφο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. γ) Το αριθμ. πρωτ. 563/ έγγραφο του Εμπο ρικού και Βιομηχανικού Συλλόγου Χαλκίδας. δ) Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Πε ριφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Χαλκίδας, αποφασίζουμε: Την συγκρότηση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Χαλ κίδας αποτελούμενη από τους: 1. Παπαϊωάννου Ιωάννης του Σωκράτη με ΑΔΤ: ΑΙ , υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομι κού με βαθμό Β, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήμα τος Κοινωνικής Επιθεώρησης Εύβοιας, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια του την Δεληγιάννη Μαρία του Δημητρίου με ΑΔΤ: ΑΕ989014, υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β της ίδιας Υπηρεσίας. 2. Τσάκου Μαρία του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: ΑΑ353780, υπάλληλος κλάδου ΠE Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Ε του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Εύβοι ας, ως μέλος, με αναπληρώτρια της την Χατζή Μαρία του Δημητρίου με ΑΔΤ: Π475573, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Ε της ίδιας Υπη ρεσίας. 3. Σμυρναίου Μαρία του Ιωάννη με ΑΔΤ: ΑΙ εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελ

6 620 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) λάδας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γιαπλέ Αθανάσιο του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: AB Γεωργάτο Νικόλαο με Α.Δ.T.: AA εκπρόσωπο των εργοδοτών ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παρμενίδη Νικόλαο με Α.Δ.Τ.: ΑΕ Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Βλάχου Μα ρία του Αθανασίου με ΑΔΤ: Χ υπάλληλος του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Χαλκίδας, με αναπληρώτρια την Αναστασιάδου Μαρία Εριφίλη του Θεοδώρου με ΑΔΤ: Ρ υπάλληλο του Περιφερεια κού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Χαλκίδας. Η θητεία της ανωτέρω επιτροπής είναι τριετής. Χαλκίδα, 27 Φεβρουαρίου 2014 Η Αντιπεριφερειάρχης ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΓΙΑΝΝΙΟΥ - Αριθμ Συγκρότηση Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ιστιαίας. Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α /2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 3. Τις διατάξεις του Ν. 825/1978 «Περί αντικαταστάσε ως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της διεπούσης το ΙΚΑ νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 189/Α /1978). 4. Τις διατάξεις του Α.Δ. 1846/1951 «Θεσμικός περί ΕΚΑ Νόμος». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν (ΦΕΚ 1/Α / 1999) «Οργάνωση και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α /2006) «Αναδιάρθρωση των κλάδων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ρύθμιση άλλων Θεμάτων αρ μοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α /2006) «Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 του Κεφ. ΙΑ του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/ Α /2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/ Α /2012) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις». 9. Την αριθμ. (οικ.) 10544/297/ (ΦΕΚ 373/Β / ) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελ λάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερει άρχη Στερεάς Ελλάδας». 10. Την αριθμ. 2/19591/0022/ απόφαση Υφυ πουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι σης «Λειτουργία Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α.» (ΦΕΚ 192/Υ.Ο.Δ.Δ./2010). 11. Το αριθμ. Φ.Δ /835/ έγγραφο της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορί ου και Τουρισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάστηκαν το αριθμ. 7458/175405/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ σαλίας Στερεάς Ελλάδας και το αριθμ. 1393/ έγγραφο του ΙΚΑ Ιστιαίας. 12. Το γεγονός ότι έληξε η θητεία των μελών της εν λόγω Επιτροπής, η οποία είχε συσταθεί με την υπ αριθμ /9973/ απόφαση συγκρότησης Το πικής Διοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ Ιστιαίας (ΦΕΚ 308/2010 Υ.Ο.Δ.Δ.). 13. Τα υπ αριθμ. πρωτ. 6685/ , 7948/ , 7947/ , 7950/ , 7951/ , 7952/ έγγραφα του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στε ρεάς Ελλάδας. 14. Τα παρακάτω έγγραφα των φορέων με τα οποία υποδεικνύουν τους εκπροσώπους τους για την συγκρό τηση της ως άνω επιτροπής: α) Το αριθμ. πρωτ /Δ1.6607/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας. β)το αριθμ. πρωτ. 638/ έγγραφο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. γ) Το αριθμ. πρωτ. 4602/ έγγραφο της Ομο σπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Εύ βοιας. δ) Το αριθμ. πρωτ. 474/ έγγραφο του Περιφε ρειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ιστιαίας, απο φασίζουμε: Την συγκρότηση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ιστι αίας αποτελούμενη από τους: 1. Παπαϊωάννου Ιωάννη του Σωκράτη με ΑΔΤ: ΑΙ , υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθ μό Β, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνι κής Επιθεώρησης Εύβοιας, ως Πρόεδρο, με αναπληρώ τρια του την Δεληγιάννη, Μαρία του Δημητρίου με ΑΔΤ: ΑΕ989014, υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β της ίδιας Υπηρεσίας. 2. Χατζή Μαρία του Δημητρίου με ΑΔΤ: Π475573, υπάλ Ε' του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Εύβοιας, ως μέλος, \ με αναπληρώτρια της την Τσάκου Μαρία του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: ΑΑ353780, υπάλληλος κλάδου ΓΙΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Ε της ίδιας Υπηρεσίας. 3. Μπασινά Στέφανο του Παναγιώτη με ΑΔΤ: ΑΕ εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελ λάδας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Μητσο γιάννη Κώστα του Οδυσσέα με ΑΔΤ: Σ Θαλάσση Ηλία του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΒ εκπρόσωπο των εργοδοτών ως τακτικό μέλος, με ανα πληρωτή τον Σταθόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΗ Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Παπαστάμος Ιωάννης του Αποστόλου με ΑΔΤ: AB υπάλληλος του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Ιστιαίας, με

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 621 αναπληρώτρια την Καζανά Ιωάννα του Πολυκάρπου με ΑΔΤ: ΑΗ υπάλληλο του Περιφερειακού Υποκα ταστήματος ΙΚΑ Ιστιαίας. Η θητεία της ανωτέρω επιτροπής είναι τριετής. Χαλκίδα, 27 Φεβρουαρίου 2014 Η Αντιπεριφερειάρχης ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΓΙΑΝΝΙΟΥ - Αριθμ Συγκρότηση Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αλιβερίου. Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α /2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 3. Τις διατάξεις του Ν. 825/1978 «Περί αντικαταστάσε ως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της διεπούσης το ΙΚΑ νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 189/Α /1978). 4. Τις διατάξεις του Α.Δ. 1846/1951 «Θεσμικός περί ΕΚΑ Νόμος». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν (ΦΕΚ 1/Α / 1999) «Οργάνωση και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α /2006) «Αναδιάρθρωση των κλάδων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ρύθμιση άλλων Θεμάτων αρ μοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α /2006) «Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 του Κεφ. ΙΑ του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/ Α /2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/ Α /2012) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις». 9. Την αριθμ. (οικ.) 10544/297/ (ΦΕΚ 373/Β / ) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελ λάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερει άρχη Στερεάς Ελλάδας». 10. Την αριθμ. 2/19591/0022/ απόφαση Υφυ πουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι σης «Λειτουργία Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α.» (ΦΕΚ 192/Υ.Ο.Δ.Δ./2010). 11. Το γεγονός ότι έληξε η θητεία των μελών της εν λόγω Επιτροπής, η οποία είχε συσταθεί με την υπ αριθμ /10041/ απόφαση συγκρότησης Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ Αλιβερίου (ΦΕΚ 308/2010 Υ.Ο.Δ.Δ.) όπως τροποποιήθηκε με τις 2115/ (ΦΕΚ 236/2012 Υ.Ο.Δ.Δ.), 3752/ (ΦΕΚ 321/2012 Υ.Ο.Δ.Δ.), 6202/ (ΦΕΚ 537/2012 Υ.Ο.Δ.Δ.) απο φάσεις. 12. Τα υπ αριθμ. πρωτ. 6685/ , 7948/ , 7947/ , 7950/ , 7951/ , 7952/ έγγραφα του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στε ρεάς Ελλάδας. 13. Τα παρακάτω έγγραφα των φορέων με τα οποία υποδεικνύουν τους εκπροσώπους τους για την συγκρό τηση της ως άνω επιτροπής: α) Το αριθμ. πρωτ /Δ1.6607/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας. β) Το αριθμ. πρωτ. 638/ έγγραφο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. γ) Το αριθμ. πρωτ. 4602/ έγγραφο της Ομο σπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Εύβοιας. δ) Τα αριθμ. πρωτ. 1621/ , 2358/ , 265/ έγγραφα του Περιφερειακού Υποκατα στήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αλιβερίου, αποφασίζουμε: Την συγκρότηση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αλι βερίου αποτελούμενη από τους: 1. Δεληγιάννη Μαρία του Δημητρίου με ΑΔΤ: ΑΕ989014, υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β, υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Εύβοιας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή της τον Παπαϊ ωάννου Ιωάννη του Σωκράτη με ΑΔΤ: ΑΙ , υπάλ Β, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Εύβοιας. 2. Χατζή Μαρία του Δημητρίου με ΑΔΤ: Π475573, υπάλ Ε του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Εύβοιας, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Μπορλίδη Μάνθο του Δημητρίου με ΑΔΤ: Κ884992, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Β του Τμήματος Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εύβοιας. 3. Φωτιά Στέλιο του Αναστασίου με ΑΔΤ: Χ εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελ λάδας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Φούτρα Γεώργιο του Αθανασίου με ΑΔΤ: AB Θαλάσση Ηλία του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΒ εκπρόσωπο των εργοδοτών ως τακτικό μέλος, με ανα πληρωτή τον Σταθόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΗ Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Περήφανου Άννα του Ζαφείρη με ΑΔΤ: ΑΖ υπάλληλος του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Αλιβερίου, με αναπληρώτρια την Μασταλούδη Μαρία του Ανδρέα με ΑΔΤ: ΑΙ υπάλληλο του Περιφερειακού Υποκα ταστήματος ΙΚΑ Αλιβερίου. Η θητεία της ανωτέρω επιτροπής είναι τριετής. Χαλκίδα, 27 Φεβρουαρίου 2014 Η Αντιπεριφερειάρχης ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΓΙΑΝΝΙΟΥ

8 622 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 29 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 144. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α 160)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 72 22 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3295 11 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. για θέματα ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 176 27 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1585 10 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 22 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3724/162303 Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφί μων ζωϊκής προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Τ.Κ. : 62125 Πληροφ.: Μ.ΠΟΥΛΙΑΚΑ Τηλέφωνο : 2321355119

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Προς: Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Θεσσαλία Ταχ. Κώδ. : 35 100 Λαμία

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Προς: Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Θεσσαλία Ταχ. Κώδ. : 35 100 Λαμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λαμία 21 /06 /2012 Αριθ. Πρωτ. 2789 Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 432 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό έτους 2015.... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270)

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Tαχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ Αθήνα 3 Απριλίου 2015 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 234 8 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 31 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/21/13 03 2015 υπουργική απόφαση «Σύσταση Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΘΕΜΑ: 55 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συγκρότησης συλλογικού οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1617 31 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412 Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα