ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΕΠΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΕΠΟ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΕΠΟ ΟΓΗΓΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΑΓΧΝΙΣΙΚΟΙ ΥΧΡΟΙ ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΣΙΧΝ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΕ ΥΕΕΙ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΠΟΝΗΗ 1

2 2 Η επηηπρία ηεο θαηάθηεζεο ηνπ Δπξσπατθνύ πξσηαζιήκαηνο ην 2004 από ηελ Δζληθή νκάδα πνδνζθαίξνπ ήηαλ θάηη απξόζκελν θαη πξνθάιεζε έθπιεμε ζε νιόθιεξν ηνλ πνδνζθαηξηθό θόζκν. Ωζηόζν, αλ δεη θαλείο ηνλ θνξκό απηήο ηεο νκάδαο ζα δηαπηζηώζεη όηη, ηειηθά, ίζσο λα κελ ήηαλ ηπραία απηή ε επηηπρία. Ήηαλ έθπιεμε, αιιά όρη ηπραία. Η θαηάθηεζε ηνπ EURO ήηαλ ε θνξύθσζε κηαο θνπξληάο παηθηώλ πνπ ζθαιί ζθαιί αλέβαηλε πην ςειά. Από ηελ ηξίηε...ζέζε σο Νένη ην.., ζηε δεύηεξε ζέζε ζαλ Διπίδεο ην 1999, κέρξη ηελ θνξπθή ηεο Δπξώπεο ην Μεηά ην 2004, νη επηηπρίεο ζπλερίζηεθαλ: πξόθξηζε ηεο Δζληθήο Αλδξώλ ζην EURO 2008 θαη ζην Παγθόζκην Κύπειιν 2010, 2 ε ζέζε ηεο Δζληθήο U19 ζην Δπξσπατθό πξσηάζιεκα, θηι. Η επιηυχία πάνηα, απαιηεί δουλειά, προγραμμαηιζμό, μεθοδολογία και πάνω απ όλα υπομονή. Σα ηειεπηαία ρξόληα ππάξρεη κηα ζεακαηηθή ζηξνθή ησλ κηθξώλ παηδηώλ ζην νξγαλσκέλν πνδόζθαηξν κέζσ νξγαλσκέλσλ αθαδεκηώλ θαη ζπιιόγσλ. Η αθαδεκία έρεη σο ζηόρν πέξαλ όισλ ησλ άιισλ λα αληηθαηαζηήζεη ην παιηό πνδόζθαηξν ηεο αιάλαο, όπνπ νη κηθξνί έπαηδαλ, ειεύζεξα, παηρλίδηα δηθήο ηνπο έκπλεπζεο κε δηθνύο ηνπο θαλόλεο, εζηίεο θαη κπάιεο θαη δηαθνξεηηθό θάζε θνξά αξηζκό παηθηώλ,κε ζπκπαίθηε πνιιέο θνξέο ηνλ ηνίρν, δηακνξθώλνληαο, έηζη, ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο. Καηαθέξλεη, όκσο, λα εθπιεξώζεη ηνλ ζηόρν ηεο; Φνβόκαζηε πσο όρη απόιπηα. Η πίεζε γηα λίθε ζε θάζε ειηθία από παξάγνληεο, πξνπνλεηέο θαη γνλείο, ε έιιεηςε θαηάιιειεο γηα θάζε ειηθηαθό επίπεδν κεζνδνινγίαο, ε ππεξθόξησζε κε αγώλεο, ν ζρεδηαζκόο ησλ

3 3 πξνπνλεηηθώλ κνλάδσλ ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππ όςε ηα ραξαθηεξηζηηθά αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ, ε έιιεηςε επηκόξθσζεο ησλ πξνπνλεηώλ, είλαη κεξηθνί παξάγνληεο πνπ απνπξνζαλαηνιίδνπλ από ηνλ ζηόρν. Η Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία νξγαλώλεη από ην 2003 ηηο ζρνιέο πξνπνλεηώλ πνδνζθαίξνπ ππό ηελ αηγίδα ηεο UEFA. Μέζα ζηνπο ζηόρνπο πνπ έρεη ζέζεη είλαη θαη ε παξνρή γλώζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξνπόλεζε ζηηο αλαπηπμηαθέο ειηθίεο. Παξάιιεια, ην εθπαηδεπηηθό ζπκβνύιην έρεη δεκηνπξγήζεη έλαλ νδεγό πξαθηηθήο εμάζθεζεο κε ζηόρν λα παξνπζηάζεη ζηα πιαίζηα ελόο καθξνρξόληνπ πξνγξακκαηηζκνύ ην ΠΩ πξνπνλνύκε, ΣΙ πξνπνλνύκε θαη ΠΟΣΔ ην πξνπνλνύκε. ηελ παξνύζα θάζε, πάληα κε γλώκνλα ηελ πξόνδν ηνπ ειιεληθνύ πνδνζθαίξνπ, βαζηδόκελν ζηηο αλαπηπμηαθέο ειηθίεο, δεκηνπξγεί ηνλ παξόληα «ΟΓΗΓΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ», πνπ ζηόρν έρεη λα δώζεη ζε όινπο ηνπο πξνπνλεηέο, όισλ ησλ ελώζεσλ πνπ αζρνινύληαη κε ηηο αλαπηπμηαθέο ειηθίεο κηα εληαία θαηεύζπλζε, ώζηε ν θαζέλαο, βάδνληαο ηηο γλώζεηο ηνπ θαη ην κεξάθη ηνπ λα ζπκβάιεη ζηελ πξόνδν απηή, θαη λα κελ πζηεξνύκε έλαληη ησλ πξνεγκέλσλ πνδνζθαηξηθά ρσξώλ. Γηαηί νξγαλσκέλα κπνξνύκε λα πεηύρνπκε πνιιά.

4 4 ΔΙΑΧΩΡΙΜΟ ΣΑΔΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΣΑΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΑΧΩΡΙΜΟ ΣΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΜΟ ΣΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΒΑΙΚΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΒΑΙΚΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ -6 ΕΣΩΝ BAMBINI 7-8 ΕΣΩΝ PRO-JUNIOR 9-10 ΕΣΩΝ JUNIOR ΕΣΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕ ΕΣΩΝ ΠΑΙΔΕ ΤΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΗ ΕΣΩΝ ΕΣΩΝ ΕΦΗΒΟΙ ΝΕΟΙ/ΕΡΑΙΣΕΧΝΕ ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΗ ΣΔΥΝΙΚΗ-ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ- ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΘΔΩΡΙΑ ΑΠΛΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΣΔΛΙΚΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΠΡΟΠΟΝΗΗ: ΔΠΙΓΔΙΞΗ ΛΤΔΩΝ (ΣΟ 2 Ο ΔΠΙΠΔΓΟ ΓΔΝ ΓΙΝΟΤΜΔ ΛΤΔΙ) ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΥΩΡΙ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΗΗ ΣΔΛΙΚΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΜΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ

5 5 ΔΙΡΑ ΔΚΜΑΘΗΗ ΣΔΥΝΙΚΗ-ΣΑΚΣΙΚΗ Η ΣΔΥΝΙΚΗ ΣΙ ΓΙΑΦΟΡΔ ΗΛΙΚΙΔ ΟΓΗΓΗΜΑ ΟΤΣ ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΤΠΟΓΟΥΗ ΝΣΡΙΠΛΑ ΠΡΟΠΟΙΗΗ + ++ ΚΔΦΑΛΙΑ ++ ΣΑΚΛΙΓΚ + Σ/Φ ++ Η ΣΑΚΣΙΚΗ ΣΙ ΓΙΑΦΟΡΔ ΗΛΙΚΙΔ ΑΣΟΜΙΚΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ +++ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ +++ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΠΟ ΟΜΑΓΙΚΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΟΜΑΓΙΚΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ + ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ +++ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ + ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ 11: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ +++ ΚΑΘΟΓΗΓΗ Η ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

6 6-6 εηών (Bambini) ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ ΠΑΙΥΝΙΔΙΑ Παξνρή πιαηηάο βάζεο θηλεηηθώλ εκπεηξηώλ Νεπξνκπτθή ζπλαξκνγή Μηθξέο αξηζκεηηθέο ζρέζεηο θαη γθξνππ πξνπόλεζεο Παηγληώδεηο αζθήζεηο κε θαη ρσξίο κπάια Όρη πξνπόλεζε ηερληθήο θαη ηαθηηθήο «Όινη καδί» Απινί θαλόλεο 4λ4 ρσξίο η/θ 4+1 κε η/θ Γηαζηάζεηο γεπέδνπ: 15Υ20κ. (ρσξίο η/θ) 20Υ25κ. (κε η/θ) 2Υ2,5κ. Μέγεζνο κπάιαο: Νν 3

7 7 7-8 εηών (PRO-JUNIOR) «ΠΑΙΥΝΙΔΙ-ΑΚΗΗ- ΠΑΙΥΝΙΔΙ» 7λ7 (6+1 η/θ) Γηαζηάζεηο γεπέδνπ: 30Υ40κ. Νεπξνκπτθή ζπλαξκνγή Δλαιιαγή παηρληδηώλ αζθήζεσλ Δηζαγσγή ζηελ πξνπόλεζε ηερληθήο κε ηελ παξαπάλσ κέζνδν Σερληθή θεθαιηάο ρσξίο άικα κε πιαζηηθέο κπάιεο Όρη εμεηδηθεπκέλε πξνπόλεζε ηαθηηθήο, αιιά κε παηγληώδε ηξόπν Κπξίαξρν ζηνηρείν ε κπάια. Δμάζθεζε θαη ησλ δύν πνδηώλ Πνιιέο επαλαιήςεηο 3Υ2κ. Μέγεζνο κπάιαο: Νν 4

8 εηών (JUNIOR) ΣΕΥΝΙΚΗ: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ: ΠΑΙΥΝΙΧΔΗ ΜΟΡΦΗ 8λ8 (7+1 η/θ) Νεπξνκπτθή ζπλαξκνγή Δμεηδηθεπκέλε πξνπόλεζε ηερληθήο Γηαβάζκηζε αληίζηαζεο Όρη εμεηδηθεπκέλε πξνπόλεζε ηαθηηθήο, αιιά κε παηγληώδε ηξόπν «Πεηπραίλνπκε γθνι-δελ δερόκαζηε γθνι» Κπξίαξρν ζηνηρείν ε κπάια. Δμάζθεζε θαη ησλ δύν πνδηώλ Σαρύηεηα-ηαρπδύλακε Γηαζηάζεηο γεπέδνπ: 35Υ55κ. 3Υ2κ. Μέγεζνο κπάιαο: Νν 4

9 εηών (ΠΡΟΠΑΙΓΙΚΟ) ΣΕΥΝΙΚΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΑΚΣΙΚΗ: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΣΑΚΣΙΚΗ 9λ9 (8+1 η/θ) «ΥΡΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗ ΜΑΘΗΗ» Πνηνηηθή θαη αθξηβήο εθηέιεζε ηερληθήο Δμάζθεζε θαη ησλ δύν πνδηώλ Γηαβάζκηζε αληίζηαζεο Έλαξμε αηνκηθήο ηαθηηθήο Δθκάζεζε δύζθνισλ ηερληθώλ (θεθαιηά «ςαξάθη»-«ςαιηδάθη» tackling) Νεπξνκπτθή ζπλαξκνγή Σαρύηεηα -ηαρπδύλακε Γηαζηάζεηο γεπέδνπ: 50Υ70κ. 5Υ2κ. Μέγεζνο κπάιαο: Νν 4-Νν 5

10 εηών (ΠΑΙΓΙΚΟ) ΣΕΥΝΙΚΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΑΚΣΙΚΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΟΜΙΚΗ ΣΑΚΣΙΚΗ- ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΣΑΚΣΙΚΗ Μεγαιύηεξε έκθαζε ζηελ λεπξνκπτθή ζπλαξκνγή ιόγσ απόηνκεο αύμεζεο ηνπ ύςνπο. Έκθαζε ζηελ αεξόβηα ηθαλόηεηα Πνηνηηθή θαη αθξηβήο εθηέιεζε ηερληθήο Δμάζθεζε θαη ησλ δύν πνδηώλ Γηαβάζκηζε αληίζηαζεο Έλαξμε ππννκαδηθήο ηαθηηθήο 11λ11 Γηαζηάζεηο γεπέδνπ: 65Υ100κ. 7,32Υ2,44κ. Μέγεζνο κπάιαο : Νν 5

11 εηών (ΔΦΗΒΙΚΟ) εηών (ΝΔΟΙ) ΣΕΥΝΙΚΗ: ΠΡΟΠΟΝΗΗ 1 Ο -2 Ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΑΚΣΙΚΗ: ΠΡΟΠΟΝΗΗ ΑΣΟΜΙΚΗ ΣΑΚΣΙΚΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ- ΠΡΟΠΟΝΗΗ ΤΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΣΑΚΣΙΚΗ- ΠΡΟΠΟΝΗΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΑΚΣΙΚΗ Βειηίσζε θαη ηειεηνπνίεζε ησλ εηδηθώλ ηερληθώλ θαη ηαθηηθώλ θηλήζεσλ Βειηίσζε θαη εμεηδίθεπζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο κε έκθαζε ζηε δύλακε Δθηέιεζε πνζνηηθήο θαη εληαηηθήο πξνπόλεζεο Έλαξμε νκαδηθήο ηαθηηθήο 11λ11 Γηαζηάζεηο γεπέδνπ: 65Υ100κ. 7,32Υ2,44κ. Μέγεζνο κπάιαο : Νν 5

Καιώο ήιζαηε ζην κάζεκα Θεσξίαο ηεο Γηδαθηηθήο Πνδνζθαίξνπ Ι

Καιώο ήιζαηε ζην κάζεκα Θεσξίαο ηεο Γηδαθηηθήο Πνδνζθαίξνπ Ι Καιώο ήιζαηε ζην κάζεκα Θεσξίαο ηεο Γηδαθηηθήο Πνδνζθαίξνπ Ι 1. U-6 ΔΣΧΝ:ΦΤΥΟΚΙΝΗΣΙΚΑ ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ- ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ 3:3 η 4:4 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ANAΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΕΦΝΙΚΗΣ 2. U-8 ΔΣΧΝ: «ΠΑΙΥΝΙΓΙ-ΑΚΗΗ-ΠΑΙΥΝΙΓΙ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο

ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο LEMESOS CHALLENGE 2012-2013 ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο ΑΡΜΑΝΣΙΛΛΟ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γιοικηηικός απολογιζμός ηων δράζεων ηοσ Ο.Δ.Γ.Α. για ηο έηος 2014-2015

ΘΔΜΑ: Γιοικηηικός απολογιζμός ηων δράζεων ηοσ Ο.Δ.Γ.Α. για ηο έηος 2014-2015 28 επηεκβξίνπ 2015, Αιεμαλδξνύπνιε ΘΔΜΑ: Γιοικηηικός απολογιζμός ηων δράζεων ηοσ Ο.Δ.Γ.Α. για ηο έηος 2014-2015 Με ηελ έλαξμε ηεο λέαο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2015-2016, ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ Ο.Δ.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ειζαγωγή ε κηα πξώηε επαθή κε έλα θαηλνύξην αληηθείκελν ζα πξέπεη νη καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2011-2012 ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ ΑΡΓΤΡΖ ΠΔ11 Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΕ ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΘΔΘ ΕΜΦΑΝΘΖΕΘ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΕΛΛΕΘΜΜΑΣΘΚΗ ΠΡΟΟΥΗ ;

ΠΟΣΕ ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΘΔΘ ΕΜΦΑΝΘΖΕΘ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΕΛΛΕΘΜΜΑΣΘΚΗ ΠΡΟΟΥΗ ; 1 ΠΟΣΕ ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΘΔΘ ΕΜΦΑΝΘΖΕΘ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΕΛΛΕΘΜΜΑΣΘΚΗ ΠΡΟΟΥΗ ; Ένα παιδί με ελλειμμαηική προζοτή παροσζιάδει 6 ή και περιζζόηερα από ηα παρακάηω ταρακηεριζηικά: (1) λα εκπιαθεί θαη λα νινθιεξώζεη

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Σηέλλα Πλιάπη Νεπηαγσγόο, Απόθνηηε ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγώλ ηνπ ΤΔΠΑΔ - ΑΠΘ zisispanag@ath.forthnet.gr ΠΔΡΗΛΖΨΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ, ΣΟΤΡΝΟΤΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΔΚΓΡΟΜΖ

ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ, ΣΟΤΡΝΟΤΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΔΚΓΡΟΜΖ 8, Dimitriou Nikolaidi Str. P.O.Box 51345 3504 Limassol Tel.: 25 818844, 25818542 Fax: 25 818562 Mob.: 96 681068, 99423826 E-mail: info@htscy.com ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΔΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

ΙΣΟΡΙΑ ΔΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ ΙΣΟΡΙΑ ΔΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ.. Η ηζηνξία ηεο δαζηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ εμεληάρξνλε ιεηηνπξγία θαη πξνζθνξά ηνπ Γαζηθνύ Κνιιεγίνπ ζηα δαζηθά δξώκελα ηνπ ηόπνπ καο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Δδώ θαη θαηξό, ν αλζξώπηλνο πνιηηηζκόο επαλαζρεδηάδεηαη θαη αλαδεκηνπξγείηαη εθ βάζξσλ. Ενύκε πιένλ ζηελ «Θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηώλ». Νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΥΛΝΠ 9, 115 21 ΑΘΖΛΑ. TL: 210-64 59 992/3 FX: 210-64 36 749 E-MAIL: thema@ath.forthnet.gr

ΓΔΙΥΛΝΠ 9, 115 21 ΑΘΖΛΑ. TL: 210-64 59 992/3 FX: 210-64 36 749 E-MAIL: thema@ath.forthnet.gr ΔΛΝΡΖΡΑ 2 η : ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ MENTORING ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΡΝ MENTORING? ΡΗ ΔΗΛΑΗ Ν ΚΔΛΡΝΟΑΠ? ΓΛΥΠΔΗΠ ΓΔΜΗΝΡΖΡΔΠ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΝ ΚΔΛΡΝΟΑ Ζ ΝΚΑΓΑ ΠΡΝΣΝΠ ΘΑΗ ΝΗ MENTEES ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΘΑΗ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ ΚΔ ΡΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά

ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ Γεληθά Ζ καθξά θαη εηξεληθή πεξίνδνο ησλ 50 εηώλ δσληαλήο παξνπζίαο θαη δξάζεο ησλ Γπλάκεσλ Καηαδξνκώλ αξρηθά θαη ησλ Δηδηθώλ Γπλάκεσλ αξγόηεξα ζην ρώξν ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Δίλαη έμππλν, όπσο όια ηα παηδάθηα ηεο ειηθίαο ηνπ, γεκάην δσληάληα θαη πεξηέξγεηα. Ωζηόζν, ε πξώηε ηνπ ρξνληά ζην ζρνιείν ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή. «Κη αλ μεθίλεζε έηζη, ηη ζα γίλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΛΕΘΞΔΞΚΞΓΘΑ ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ o Η πνηνηηθή έξεπλα έρεη δηεμαρζεί κε ηε κνξθή 5

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά, Ρομπόη και Lego Mindstorms: Καηαγπάθονηαρ ηο ξεκίνημα μιαρ αλληλεπιδπαζηικήρ ζσέζηρ

Παιδιά, Ρομπόη και Lego Mindstorms: Καηαγπάθονηαρ ηο ξεκίνημα μιαρ αλληλεπιδπαζηικήρ ζσέζηρ 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1009 Παιδιά, Ρομπόη και Lego Mindstorms: Καηαγπάθονηαρ ηο ξεκίνημα μιαρ αλληλεπιδπαζηικήρ ζσέζηρ A. Χπονάκη,. Κούπιαρ Σκήκα Παηδαγσγηθό Πξνζρνιηθήο Εθπαίδεπζεο,

Διαβάστε περισσότερα