Καινοτοµία µέσω του Ευρωπαϊκoύ Κοινωνικoύ Ταµείoυ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καινοτοµία µέσω του Ευρωπαϊκoύ Κοινωνικoύ Ταµείoυ"

Transcript

1 Καινοτοµία µέσω του Ευρωπαϊκoύ Κοινωνικoύ Ταµείoυ Απασχόληση & Ευρωπαϊκoύ Κοινωνικoύ Tαµείου Απασχόληση κοινωνικές υποθέσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2 Καινοτοµία µέσω του Ευρωπαϊκoύ Κοινωνικoύ Ταµείου Απασχόληση κοινωνικές υποθέσεις Απασχόληση και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση «Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις» Μονάδα Γ.4 Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2003

3 Η Άµεση Ευρώπη είναι µια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήµατά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ένας νέος αριθµός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης: Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το Internet µέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu.int). Βιβλιογραφικό δελτίο υπάρχει στο τέλος του τεύχους. Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2004 ISBN Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2004 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή µε αναφορά της πηγής. Printed in Italy ΤYΠΩMENO ΣE XAPTI ΛEYKAΣMENO XΩPIΣ XΛΩPIO

4 Κατάλογος αρκτικόλεξων 6 Εισαγωγή 7 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο: παρέχοντας απασχόληση και ίσες ευκαιρίες 7 A. Μέτρα του άρθρου 6 7 B. Θέµατα που καλύπτονται µέχρι το Κοινωνικός διάλογος 9 3. Τοπικές στρατηγικές για την απασχόληση 11 Έργα (κοινωνικός διάλογος) 15 Πρόβλεψη της οικονοµικής και κοινωνικής αλλαγής 15 Chancen und Risiken in neuen Arbeitsfeldern der Informationsgesellschaft: dasbeispiel der Multimedia-Branche 16 Empleos de futuro en el sector del comercio 17 Enviro-Circles 18 European labour mobility 19 Futurisme II 20 Hacia la excelencia del mercado laboral 21 Proage 22 SODIA 23 STEP 24 Περιεχόµενα Χρησιµοποίηση εργαλείων της κοινωνίας των πληροφοριών στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου 25 Dialog-on 26 Diάlogo social en la sociedad de la informaciόn 27 Europrofiles 28 Ewosed 29 Int.unity 30 SDV-NetJob 31 Nέες προσεγγίσεις στην κοινωνική θέση των επιχειρήσεων 33 Corporate social responsibility 34 Ethos 35 European business campaign on CSR 36 European corporate sustainability framework 37 NASCO 38 Non-discriminating firm 39 REBUS 40 Re-lier 41 Περιεχόµενα 3

5 Περιεχόµενα Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης εργασίας 43 Netcode 44 PACTE 45 Pro-Dialogue 46 Regards Croisés 47 Strategi 48 TIDE 49 Προώθηση της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης 51 Βέλτιστες πρακτικές σε 3 τοµείς 52 Concerta 53 e.pro_competences 54 Innovaciόn y trabajo 55 ιά βίου µάθηση στην εργασία 56 Retecnoprof 57 Έργα (τοπική στρατηγική για την απασχόληση) 59 Έργα που πιλέγησαν στο πρώτο γύρο υποβολής αίτησης 59 Βέλγιο 60 Brugge 60 Γερµανία 61 Augsburg 61 Berlin 62 Breisgau-Hochschwarzwald 63 Döbeln 64 Göttingen 65 Leipzig [Λειψία] 66 Thüringen 67 Ελλάδα 68 Πελοπόννησος 68 Βόρειο Αιγαίο 69 υτική Ελλάδα 70 υτική Μακεδονία 71 Ισπανία 72 Cadiz 72 Cantabria 73 Castilla και Leόn 74 Catalonia 75 Cuenca 76 Extremadura 77 4 Καινοτοµία µέσω του ΕΚΤ

6 Granada 78 Huelva 79 Navarra 80 Pontevedra 81 Γαλλία 82 Gironde 82 Ιρλανδία 83 South East Ireland 83 Ιταλία 84 Brescia 84 Cosenza 85 Genova 86 Lazio 87 Livorno 88 Massa Carrara 89 Milano 90 Perugia 91 Pesaro e Urbino 92 Piemonte 93 Pisa 94 Sardegna 95 Περιεχόµενα Κάτω Χώρες 96 North Holland 96 Αυστρία 97 Oststeiermark 97 Φινλανδία 98 Häme 98 Northern Ostrobothnia 99 Uusimaa 100 Σουηδία 101 Östergötland 101 Ηνωµένο Βασίλειο 102 Humberside (East Riding and North Lincolnshire) 102 Northamptonshire 103 Έργα που επιλέγησαν στο δεύτερο γύρο υποβολής αίτησης 105 Περιεχόµενα 5

7 Κατάλογος αρκτικόλεξων CMDL/ΕΑΜΜΥ Εξ αποστάσεως µάθηση µέσω υπολογιστή CSR/ΚΕΕ Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων EES/ΕΣΑ Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση ESF/ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ICT/ΤΠΕ Τεχνολογίες των πληροφορικών και των επικοινωνιών IS/ΚΠ Κοινωνία των πληροφοριών LLL ιά βίου µάθηση LSC/ΤΚΚ Τοπικό κοινωνικό κεφάλαιο NAP/ΕΣ Α Εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση NGO/ΜΚΟ Μη κυβερνητική οργάνωση NUTS Ονοµατολογία των Στατιστικών Μονάδων Επικράτειας SME/ΜΜΕ Μικροµεσαίες επιχειρήσεις 6 Κατάλογος αρκτικόλξων

8 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο: παρέχοντας απασχόληση και ίσες ευκαιρίες Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) είναι το κυριότερο χρηµατοδοτικό µέσο µε το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στήριξη στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του πληθυσµού προκειµένου να βελτιώσει τις προοπτικές τους για εργασία. Για την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο , το Ταµείο στηρίζει µέτρα για την πρόληψη και καταπολέµηση της ανεργίας και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού και κοινωνικής ένταξης στην αγορά εργασίας. Κατ αυτόν τον τρόπο, προωθεί όχι µόνο ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης και ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά επίσης την αειφόρο ανάπτυξη και την οικονοµική και κοινωνική συνοχή. Επιπλέον, το Ταµείο συµβάλλει στην εφαρµογή των προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. Οι πέντε βασικοί τοµείς πολιτικής του ΕΚΤ είναι οι ακόλουθοι: Εισαγωγή 1. ανάπτυξη και προώθηση ενεργών πολιτικών στην αγορά εργασίας για την καταπολέµηση και πρόληψη της ανεργίας 2. προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, µε ιδιαίτερη έµφαση στα άτοµα που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό 3. ανάπτυξη και βελτίωση της επαγγελµατικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της παροχής συµβουλών στο πλαίσιο της πολιτικής για τη διά βίου εκµάθηση 4. προώθηση ενός ειδικευµένου, καταρτισµένου και προσαρµοσµένου εργατικού δυναµικού, ενθάρρυνση της καινοτοµίας και της προσαρµοστικότητας όσον αφορά την οργάνωση της εργασίας, ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος και των συνθηκών που διευκολύνουν τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και βελτίωση των ικανοτήτων και προώθηση του ανθρώπινου δυναµικού στην έρευνα, επιστήµη και τεχνολογία και 5. ειδικά µέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης και της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Επίσης, το ΕΚΤ συνεκτιµά τρία οριζόντια θέµατα: 1. τη συµβολή στην προώθηση τοπικών πρωτοβουλιών (συµπεριλαµβανοµένων τοπικών συµφώνων για την απασχόληση) 2. τη συνεκτίµηση της κοινωνικής διάστασης καθώς και της διάστασης της αγοράς εργασίας της κοινωνίας των πληροφοριών 3. την ισότητα των ευκαιριών ανδρών και γυναικών (στο πλαίσιο της προσέγγισης για την ένταξη των πολιτικών για την ισότητα των ευκαιριών). A. Μέτρα του άρθρου 6 Όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚΤ), ένα µέρος του συνολικού προϋπολογισµού ΕΚΤ διατίθεται για καινοτόµα µέτρα. Κατά κανόνα, τα µέτρα αυτά αναφέρονται ως τα µέτρα του «άρθρου 6». Οι τύποι έργων που στηρίζονται περιλαµβάνουν πιλοτικά έργα, µελέτες και ανταλλαγές εµπειριών και δραστηριότητες ενηµέρωσης. Εισαγωγή 7

9 Εισαγωγή Η προστιθέµενη αξία των καινοτόµων µέτρων που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του άρθρου 6 προέρχεται από τα διδάγµατα που µπορούµε να αποκοµίσουµε από αυτές τις καινοτόµες προσεγγίσεις, τα οποία επιτρέπουν τον πειραµατισµό νέων ιδεών και την επίδειξη νέων υποθέσεων. Αυτό κυµαίνεται µεταξύ των δυνατοτήτων εντοπισµού ορθής πρακτικής έως την ανταλλαγή γνώσεων και των εµπειριών που µπορεί να µεταφερθούν στο κανονικό ΕΚΤ. B. Θέµατα που καλύπτονται µέχρι το 2002 Μεταξύ , η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει 0,40 % του συνολικού προϋπολογισµού ΕΚΤ για σχέδια που παρέχουν δοκιµαστικό έδαφος για ανάπτυξη και διάδοση: διαφόρων νέων µορφών οργάνωσης εργασίας που προετοιµάζουν τη µετάβαση στη βασιζόµενη στη γνώση οικονοµία και κοινωνία ή που εντοπίζουν νέες προσεγγίσεις στους νέους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας και συµβάλλουν στον εκσυγχρονισµό παρωχηµένων πρακτικών εργασίας και νέων και ολοκληρωµένων προσεγγίσεων στην αγορά εργασίας, θεµάτων απασχόλησης και επαγγελµατικής κατάρτισης. Ένα από τα διδάγµατα που αποκοµίστηκαν από την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο είναι τα πλεονεκτήµατα της κατάταξης των δραστηριοτήτων σε θέµατα. Έτσι, κατά την προγραµµατική περίοδο πρόκειται να εφαρµοστεί η θεµατική προσέγγιση. Ωστόσο, είναι δύσκολο να προβλεφθούν κατά την έναρξη µιας προγραµµατικής περιόδου, οι τάσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια µιας τόσο µακροχρόνιας περιόδου. Επίσης, εάν τα θέµατα καθοριστούν πολύ αυστηρά από την αρχή µειώνονται οι δυνατότητες εντοπισµού και εξέτασης των καινοτοµιών. Ενώ τα καινοτόµα µέτρα πρέπει να λειτουργούν εντός θεµάτων τα οποία εντάσσονται στα πέντε πεδία πολιτικής του κανονισµού (ΕΚ)Τ και στα τρία οριζόντια θέµατα που διασταυρώνουν τα πεδία αυτά, ο ορισµός θεµατικών πεδίων πρέπει να παραµείνει αρκετά ευέλικτος για να αντιµετωπιστούν νέοι τοµείς δραστηριότητας και καινοτοµίας. Συνεπώς, µόνο τα θεµατικά πεδία που πρόκειται να καλυφθούν κατά την περίοδο ορίζονται στην αρχή της προγραµµατικής περιόδου, ενώ νέα ή/και τροποποιηµένα θέµατα θα προσδιοριστούν αργότερα και θα ληφθούν υπόψη νέες εξελίξεις και ανάγκες ( 1 ). Ένα άλλο δίδαγµα της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου είναι ότι οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έχουν µεγαλύτερη επιτυχία εάν διαθέτουν ένα σαφές καθορισµένο πλαίσιο και έναν συγκεκριµένο στόχο. Αυτό διευκολύνει τις διαδικασίες επιλογής και κεφαλαιοποίησης. Έτσι, κατά τη διάρκεια της περιόδου τα καινοτόµα µέτρα επικεντρώνονται στα δύο ακόλουθα θέµατα: 1. προσαρµογή στη νέα οικονοµία στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου 2. τοπικές στρατηγικές απασχόλησης και καινοτοµία ( 1 ) Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την υλοποίηση καινοτόµων µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο 6 του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για την προγραµµατική περίοδο [COM(2000) 894 τελικό]. Τα 79 σχέδια που αναγράφονται στο φυλλάδιο αυτό χωρίζονται σε δύο θέµατα εργασίας. Το ήµισυ περίπου εµπίπτουν στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου και τα υπόλοιπα εκτελούνται στο πλαίσιο των τοπικών στρατηγικών για την απασχόληση. 8 Καινοτοµία µέσω του ΕΚΤ

10 2. Κοινωνικός διάλογος Ο κοινωνικός διάλογος αναγνωρίζεται να είναι ένα ουσιαστικό συστατικό του ευρωπαϊκού προτύπου κοινωνίας και ανάπτυξης, µε κοινωνική προστασία υψηλής ποιότητας, επενδύσεις στην εκπαίδευση και τα επαγγελµατικά προσόντα και µεταρρυθµίσεις που αποσκοπούν να βελτιώσουν το δυναµισµό της οικονοµίας ( 2 ). Αυτό ξεχωρίζει την Ένωση από τις περισσότερες άλλες περιφέρειες του κόσµου. Συνεπώς, στις ποικίλες µορφές του στα διάφορα κράτη µέλη, ο κοινωνικός διάλογος είναι ένα συστατικό δηµοκρατικής κυβέρνησης, καθώς και οικονοµικού και κοινωνικού εκσυγχρονισµού. Ο ρόλος που διαδραµατίζει ο κοινωνικός διάλογος βασίζεται στην πρωτότυπο, ενιαία µορφή του: οι κοινωνικοί εταίροι εκπροσωπούν από όλες τις απόψεις τα συµφέροντα και τα προβλήµατα του κόσµου εργασίας, τα οποία ποικίλλουν από τις συνθήκες εργασίας µέχρι την ανάπτυξη συνεχούς κατάρτισης και συµπεριλαµβάνουν τον ορισµό προτύπων µισθών. Αυτοί επίσης έχουν το δικαίωµα να διεξάγουν διάλογο, που µπορεί να εξελιχθεί σε συλλογικές συµβάσεις σε όλα τα θέµατα που καλύπτουν. Εισαγωγή Μετά από µια πρόσκληση υποβολής προτάσεων µε τίτλο «Προσαρµογή στη νέα οικονο- µία στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου», που δηµοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο 2001, επιλέχθηκαν συνολικά 35 έργα στο πλαίσιο του θέµατος κοινωνικού διαλόγου. Οι υπεύθυνοι έργου περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα οργανώσεων: κοινωνικός εταίρος οργανώσεων που λειτουργεί σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδρύµατα και πανεπιστήµια για επαγγελµατική κατάρτιση, ανεξάρτητα ιδρύµατα έρευνας καθώς και ιδιωτικές εταιρείες, φορείς ανάπτυξης και µη κυβερνητικές οργανώσεις. Όλα τα έργα βασίζονται σε µια προσέγγιση εταιρικής σχέσης µε οργανώσεις κοινωνικών εταίρων. Άρχισαν τη λειτουργία τους τον Σεπτέµβριο του 2001 και θα την ολοκληρώσουν το αργότερο τον Φεβρουάριο Τα έργα είναι διακρατικά σε πεδίο εφαρµογής, δηλαδή απευθύνονται σε προσωπικό επιχειρήσεων σε δύο ή περισσότερα κράτη µέλη. Οι διακρατικές δραστηριότητες περιλαµβάνουν δράσεις που αποσκοπούν στην ανταλλαγή εµπειριών, εµπειρογνωµοσύνη και ορθή πρακτική, τη µεταφορά και προσαρµογή µεθόδων και εργαλείων και την κοινή ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων και πιλοτικών έργων που ανταποκρίνονται σε αιτήµατα και ανάγκες σε διάφορα κράτη µέλη. Τα έργα απευθύνονται σε ένα ή περισσότερα από τα πέντε ειδικά θέµατα, δηλαδή: Πρόβλεψη της οικονοµικής και κοινωνικής αλλαγής Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος και η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας απαιτούν αυξανόµενη ευελιξία εκ µέρους των επιχειρήσεων και του εργατικού δυναµικού και, συνεπώς, µεγαλύτερη δυνατότητα για προσαρµογή και πρόληψη. Πρόβλεψη της αλλαγής, αφενός, διευκολύνει τις επιχειρήσεις να επωφεληθούν πλήρως από τις αλλαγές της αγοράς και, αφετέρου, βελτιώνει επίσης τη διαδικασία διαχείρισης µεταβολών µε προσδιορισµό των αναγκών επαγγελµατικών προσόντων. Έργα που αφορούν το θέµα αυτό ασχολούνται µε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που συνδέονται µε την πρόβλεψη των αλλαγών και τη διαχείριση µεταβολών. Οι προσεγγίσεις περιλαµβάνουν την ενίσχυση της συµµετοχής εκπροσώπων των εργαζοµένων σε εταιρείες του ίδιου οµίλου εταιρείας σε διαδικασίες διαχείρισης µεταβολών, εξέταση της δυναµικής απασχόλησης των νέων µέσων µαζικής ενηµέρωσης (ΤΠΕ) της αγοράς εργασίας για προσδιορισµό των ευκαιριών και εµποδίων απασχόλησης και τη δηµιουργία ενός προτύπου για ανάλυση της ζήτησης και προσφοράς της εργασίας ανά επαγγελµατικό τοµέα, επίπεδο πτυχίων και επαγγελµατικό προσανατολισµό. ( 2 ) Συµπεράσµατα από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελόνης 15 και 16 Μαρτίου 2002, σηµείο 22. Εισαγωγή 9

11 Εισαγωγή Χρησιµοποίηση των εργαλείων της κοινωνίας των πληροφοριών στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου Ο κοινωνικός διάλογος σε όλα τα επίπεδα είναι ένα σηµαντικό µέσο για αλλαγή διαχείρισης µέσω συνεργασίας. Η πρόκληση είναι ο εκσυγχρονισµός του κοινωνικού διαλόγου σε ανταπόκριση στις µεταβαλλόµενες ανάγκες, νέες πρακτικές εργασίας, τύπους σύµβασης, τόπους εργασίας κλπ. Ένα σηµαντικό στοιχείο είναι αυτό της επικοινωνίας που χρησιµοποιεί νέους διαύλους και µηχανισµούς. Υπεύθυνοι για τη διαχείριση των έργων στον τοµέα αυτό είναι σχεδόν αποκλειστικά οι οργανώσεις κοινωνικών εταίρων και σηµείο εστίασης είναι η δηµιουργία περιεκτικών δικτύων του ιαδικτύου και µέσων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ οργανισµών και ατόµων που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό διάλογο. Νέες προσεγγίσεις στην κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων (ΚΕΕ) είναι µια έννοια µε την οποία οι εταιρείες ενσωµατώνουν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ενδιαφέροντά τους στις επιχειρήσεις τους και στη συνεργασία τους µε τους ενδιαφερόµενους φορείς σε εθελοντική βάση. Καθώς οι προσδοκίες για την ΚΕΕ καθίστανται πιο προσδιορισµένες, η ανταλλαγή εµπειριών και ορθής πρακτικής µεταξύ εταιρειών, τοµέων και χωρών αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο για την περαιτέρω ανάπτυξη της έννοιας πρακτικών και µέσων της ΚΕΕ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον των έργων που αφορούν το θέµα αυτό αποτελεί η εφαρµογή των πολιτικών και πρακτικών της ΚΕΕ στις ΜΜΕ και η ανάγκη παροχής βοήθειας στις ΜΜΕ µε την προσαρµογή των εργαλείων της ΚΕΕ ανάλογα µε τη συγκεκριµένη τους κατάσταση. Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης εργασίας Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν ποικίλες προκλήσεις που συνδέονται µε τις νέες συνθήκες παγκόσµιου ανταγωνισµού και την εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων του ανταγωνισµού που συνδέονται µε τη µετάβαση στη βασιζόµενη στη γνώµη οικονο- µία. Και αυτό προκειµένου να προωθήσουν τη βιώσιµη ανάπτυξη και την καλύτερη προσαρµογή της προσφοράς στη ζήτηση. Επίσης, πρέπει να ασχοληθούν µε θέµατα που αφορούν την ποιότητα της εργασίας και τις ισορροπίες µεταξύ της επαγγελµατικής και ιδιωτικής ζωής. Τα έργα που αφορούν τον εκσυγχρονισµό µε την οργάνωση εργασίας αναπτύσσουν επαφές µεταξύ του κόσµου εργασίας και κατάρτισης και των ερευνητικών οργανώσεων, επινοούν µεθόδους για διαχείριση και εφαρµογή αλλαγών στην οργάνωση εργασίας και προετοιµάζουν εκπροσώπους των εργαζοµένων για να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο στις διαδικασίες εκσυγχρονισµού. Προώθηση της διά βίου µάθησης Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας τον Μάρτιο 2000 τόνισε τη σηµασία της διά βίου µάθησης: «µεγαλύτερη προτεραιότητα στη διά βίου µάθηση ως βασικού στοιχείου του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου, µεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας συµφωνίες µεταξύ των κοινωνικών εταίρων για την καινοτοµία και τη διά βίου µάθηση». Τα έργα της διά βίου µάθησης εστιάζονται στην ανάπτυξη καινοτόµων προσεγγίσεων στη συνεχή προσαρµογή σε νέες µορφές οργάνωσης εργασίας. Αυτή περιλαµβάνει ανάλυση των αναγκών κατάρτισης, πειραµατισµούς µε νέες µορφές οργάνωσης και παροχής κατάρτισης και ανάπτυξη νέων επαγγελµατικών προφίλ σε ανταπόκριση στις προκλήσεις που τίθενται από την κοινωνία των πληροφοριών και τη βιοµηχανική αλλαγή. 10 Καινοτοµία µέσω του ΕΚΤ

12 3. Τοπικές στρατηγικές για την απασχόληση Η επιτυχία συχνά εξαρτάται από ισχυρές και αποτελεσµατικές εταιρικές σχέσεις. Ενώ η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση βασιζόταν στο παρελθόν σε προσπάθειες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, υπάρχει µια αυξανόµενη ευαισθητοποίηση ότι οι στόχοι που η Ένωση έθεσε για βελτίωση επιδόσεων στους τοµείς απασχόλησης δεν µπορούν να επιτευχθούν χωρίς µεγαλύτερη συµµετοχή των περιφερειακών και τοπικών επιπέδων. Τον Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας δηµιούργησε µια στρατηγική που τονίζει τη σηµασία της αλληλεπίδρασης µεταξύ οικονοµικών και κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, του εκσυγχρονισµού όλων των φορέων και καθιέρωσε µια ενισχυµένη ανοικτή µέθοδο συντονισµού. Αυτός ο συντονισµός περιγράφεται ως µια «πλήρως αποκεντρωµένη προσέγγιση σύµφωνη µε την αρχή της επικουρικότητας στο πλαίσιο της οποίας η Ένωση, τα κράτη µέλη, οι περιφερειακές και τοπικές βαθµίδες, καθώς και οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών θα συµµετέχουν ενεργά µέσω διαφόρων µορφών της εταιρικής σχέσης». Εισαγωγή Τον Απρίλιο του 2000, η Επιτροπή κάλεσε τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και όσους ενδιαφέρονταν για την τοπική ανάπτυξη να µελετήσουν τα θέµατα που εγείρονται στην ανακοίνωσή της: «Τοπική δράση για την απασχόληση Η τοπική διάσταση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση». Η Επιτροπή εγκαινίασε εξάµηνες διαβουλεύσεις που ολοκληρώθηκαν µε τη διάσκεψη του Στρασβούργου, την οποία οργάνωσε η γαλλική προεδρία τον εκέµβριο του Από τις διαβουλεύσεις προέκυψε µια ευρεία πολιτική συναίνεση σχετικά µε την επιθυµία ενίσχυσης της τοπικής διάστασης της ΕΣΑ. Ενώ η τοπική ανάπτυξη της απασχόλησης εθεωρείτο κάποτε ως περιφερειακή σε σύγκριση µε τις στρατηγικές µακροοικονοµικών και τις διαρθρωτικές στρατηγικές, αναγνωρίζεται τώρα γενικά ότι η κινητοποίηση των τοπικών φορέων µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην επιτυχία των πολιτικών της απασχόλησης. Αυτές οι πρόοδοι στις στρατηγικές της απασχόλησης βασίζονται σε εµπειρίες σχεδίων του παρελθόντος, όπως η προηγούµενη προγραµµατική περίοδος του Έργα που εστιάζονταν στη διερεύνηση ενός σαφώς καθορισµένου θέµατος φαίνονται να δηµιουργούν πιο απτά αποτελέσµατα και προϊόντα όπως κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις που µπορούν να εφαρµοστούν αµέσως στην πράξη. Επιπλέον, οι ανταλλαγές εµπειριών και η δικτύωση µεταξύ φορέων που εργάζονται σε παρόµοιες καταστάσεις αποδείχθηκε ότι παρέχει σηµαντική προστιθέµενη αξία σε σχέδια. Έχουν επίσης αυξήσει τη δυνατότητα ένταξης καινοτόµων ιδεών στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Με την παροχή πληροφοριών, η σηµασία ενηµέρωσης επιτροπών παρακολούθησης, οι εθνικές αρχές ΕΚΤ, συµπεριλαµβανοµένων περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων, οι κοινωνικοί εταίροι, οι οργανώσεις τρίτου συστήµατος και γεωγραφικών γραφείων ΕΚΤ της Επιτροπής για την ανάπτυξη των σχεδίων και προγραµµάτων δεν µπορούν να υπερεκτιµηθούν. Τα πρότυπα σχέδια κατέδειξαν επίσης την ενδεχόµενη προστιθέµενη αξία παρακολούθησης των σχεδίων µε µια σε εξέλιξη αξιολόγηση στην οποία θα συµµετάσχουν τα σχέδια. Εισαγωγή 11

13 Εισαγωγή Ο στόχος του θέµατος αυτού είναι να παρέχει στήριξη σε καινοτόµους προσεγγίσεις στην ανάπτυξη τοπικών στρατηγικών για την απασχόληση προκειµένου να βοηθήσει την εφαρµογή της ΕΣΑ σε τοπικό επίπεδο. Μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων, µε τίτλο «Τοπικές στρατηγικές και καινοτοµία για την απασχόληση», δηµοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2001 και οι προθεσµίες για υποβολή υποψηφιότητας ήταν ο Φεβρουάριος του 2002 για τον πρώτο γύρο και ο Ιανουάριος του 2003 για τον δεύτερο γύρο. Κατά τον πρώτο γύρο επιλογής, επιλέγηκαν συνολικά 44 προτάσεις για συγχρηµατοδότηση ΕΚΤ. Η λειτουργία των έργων άρχισε στα τέλη του 2002 και θα συνεχίσει για 24 µήνες. Μετά από επιλογή του δεύτερου γύρου το 2003, έγιναν δεκτά για επιδοτήσεις 41 έργα. Τα έργα περιλαµβάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες: ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης τοπικής απασχόλησης ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων σε τοπικό επίπεδο, η οποία περιλαµβάνει σχετικούς φορείς από διάφορους τοµείς σχετικές µελέτες και έρευνα για προετοιµασία των τοπικών στρατηγικών για την απασχόληση ανάπτυξη και εφαρµογή των τοπικών στρατηγικών για την απασχόληση παρακολούθήση, συγκριτική αξιολόγηση και αξιολόγηση ανταλλαγή πληροφοριών, διάδοση και δικτύωση. Αν και κάθε στρατηγική απασχόλησης θα είναι διαφορετική προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι συγκεκριµένες ή περιφερειακές συνθήκες, κάθε πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει έναν αριθµό κοινών στοιχείων για εξακρίβωση του επιπέδου συνοχής, προκειµένου να βοηθήσει στον προσδιορισµό και σύγκριση ορθών πρακτικών για το παραδοσιακό ΕΚΤ και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση. Συνεπώς: Κάθε στρατηγική απασχόλησης πρέπει να αναπτυχθεί, τελειοποιηθεί και εφαρµοστεί µέσω µιας ειδικής εταιρικής σχέσης, η οποία περιλαµβάνει αντιπροσώπους από όσο το δυνατό περισσότερους από τους σχετικούς φορείς. Κάθε τελική στρατηγική για την απασχόληση πρέπει να βασίζεται σε µια διάγνωση της τοπικής αγοράς εργασίας και της κατάστασης απασχόλησης (τοπική ανάλυση της γραµµής αναφοράς για την απασχόληση). Η ενδεχόµενη στρατηγική ή στρατηγικές πρέπει να ασχολούνται µε καθένα από τους τέσσερις πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. Η διάσταση του φύλου/ίσων ευκαιριών πρέπει να ενσωµατώνεται στην τοπική στρατηγική για την απασχόληση σε όλα τα στάδια, συµπεριλαµβανοµένων της ανάλυσης της γραµµής αναφοράς και της διάγνωσης για την περιοχή. Πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι πιθανές πηγές χρηµατοδότησης. Η τοπική στρατηγική για την απασχόληση πρέπει να ενεργεί ως πιο σηµαντικό πλαίσιο για όλες τις δραστηριότητες απασχόλησης στην περιοχή. 12 Καινοτοµία µέσω του ΕΚΤ

14 Εφόσον τα έργα πρέπει να αποσκοπούν στην εφαρµογή των προτεραιοτήτων του εθνικού σχεδίου δράσης σε µια δεδοµένη περιοχή µε τη µορφή τοπικών/περιφερειακών στρατηγικών για την απασχόληση, είναι επιλέξιµοι δύο τύποι προτάσεων: Ο πρώτος τύπος θα αναπτύξει και θα εφαρµόσει µια ενιαία στρατηγική σε µια περιοχή που αντιστοιχεί στο επίπεδο 2 NUTS ή στο επίπεδο 3 NUTS και καταδεικνύει συνοχή µε τα υφιστάµενα περιφερειακά ή/και εθνικά σχέδια δράσης ενώ... Ο δεύτερος τύπος θα αναπτύξει και θα εφαρµόσει µια συνεκτική σειρά ατοµικών στρατηγικών σε χαµηλότερο εδαφικό επίπεδο στο πλαίσιο του επιπέδου 2 NUTS ή της περιοχής του επιπέδου 3 για την οποία ο αιτών είναι υπεύθυνος. Το έργο µπορεί, για παράδειγµα, να προτείνει την ανάπτυξη δέκα διαφορετικών τοπικών στρατηγικών εντός της περιοχής, οι οποίες συντονίζονται από την αιτούσα οργάνωση. Τα δύο τρίτα όλων των έργων είναι έργα τύπου 1, ενώ το ένα τρίτο όλων των έργων είναι έργα τύπου 2. Εισαγωγή Μια πλειοψηφία έργων (καθώς και προτάσεων) του πρώτου γύρου υποβολής αίτησης προέρχεται από µεσογειακές χώρες και ακολουθείται από έργα που εφαρµόζονται στη Γερµανία και τη Φινλανδία. Η τάση αυτή µπορεί να τηρηθεί για προτάσεις που υποβάλλονται και έργα που επιλέγονται στον δεύτερο γύρο υποβολής αίτησης. Εισαγωγή 13

15 14 Καινοτοµία µέσω του ΕΚΤ

16 Έργα (κοινωνικός διάλογος) Πρόβλεψη της οικονοµικής και κοινωνικής αλλαγής 15

17 Chancen und Risiken in neuen Arbeitsfeldern der Informationsgesellschaft: das Beispiel der Multimedia-Branche Ευκαιρίες και κίνδυνοι στην κοινωνία των πληροφοριών: η βιοµηχανία πολυµέσων ιάρκεια: εκέµβριος 2001 έως Νοέµβριο 2003 Συγχρηµατοδότηση ΕΕ: EUR (73,05 %) Συνολικός προϋπολογισµός: ,59 EUR TU Hamburg-Harburg (DE) Johann Daniel Lawaetz-Stiftung Hamburg (DE) The European Network University (NL) Centre for Urban and Regional Development Studies, University of Newcastle-upon-Tyne (UK) Business Development and Commercial Research Unit, University of Westminster (UK) TuTech Technologie GmbH Ms Monica Schofield Harburger Schloßstraße 6 D Hamburg Το έργο αυτό συνδέεται µε το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βεβαιωθεί ότι η νέα κοινωνία των πληροφοριών οδηγεί σε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή καθώς και σε αυξανόµενη ανταγωνιστικότητα. Η οµάδα του έργου εξέταζε τη δυναµική και τις δοµές απασχόλησης στη νέα βιοµηχανία µέσων µαζικής ενηµέρωσης και εστίαζε την προσοχή της στις ανισότητες στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα, η οµάδα εξετάζει τις «γραµµές διαίρεσης» τα εµπόδια που οδηγούν στην άνιση κατανοµή κινδύνων και ευκαιριών. Η µελέτη εξετάζει την κατάσταση στο Αµβούργο και τη συγκρίνει µε την κατάσταση στο Άµστερνταµ και το Λονδίνο. Ο στόχος του έργου ήταν να προσδιορίσει εµπόδια εισαγωγής στην αγορά εργασίας πολυµέσων και βελτίωσης στο πλαίσιό της. Το έργο επίσης εξετάζει πρότυπα ανεργίας στη βιοµηχανία πολυµέσων. Ο τελικός σκοπός ήταν η προώθηση συζήτησης σχετικά µε τα πορίσµατα του έργου µεταξύ αυτών που δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας και στην πολιτική απασχόλησης, καθώς και άλλων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον στον τοµέα αυτό. Από τα αρχικά αποτελέσµατα προέκυψε ότι η αγορά εργασίας στα νέα µέσα ενηµέρωσης είναι επί του παρόντος σε στάδιο εδραίωσης, στο οποίο δεν υπάρχει κύµα αύξησης ή συρροής νεοφερµένων, όπως στο παρελθόν. Στη φάση αυτή, το έργο κατέδειξε ότι διαφαίνονται ήδη «παραδοσιακές» δοµές αγοράς εργασίας οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται, οι πανεπιστηµιακοί τίτλοι σπουδών καθίστανται ολοένα και πιο σηµαντικοί και οι τοµείς της βιοµηχανίας όπως η τεχνολογία των πληροφοριών και η διαχείριση είναι σχετικά σταθερές σε αντίθεση µε πιο «δηµιουργικούς» τοµείς. Σε ένα διεθνές πλαίσιο, το έργο κατέδειξε ότι η γερµανική αγορά εργασίας στα νέα µέσα µαζικής ενηµέρωσης στερείται ευελιξίας ένα αποτέλεσµα που δεν αποδίδεται τόσο σε ένα γενικά πιο άκαµπτο σύστηµα αγοράς εργασίας (για παράδειγµα, µε διασφάλιση από την απόλυση) παρά σε ένα αυστηρό, διαιρού- µενο σε κατηγορίες κίνηµα επιβράδυνσης µεταξύ των διαφόρων µερών του τοµέα. Το έργο χρησιµοποίησε τυποποιηµένες εταιρικές µελέτες, ανάλυση δευτερευουσών στατιστικών, εργαστήρια για το θέµα και συνεντεύξεις µε υπαλλήλους. Επιπλέον, η διεθνής διάσκεψη «New Media New Work?» διοργανώθηκε τον Ιούνιο του Καινοτοµία µέσω του ΕΚΤ

18 Empleos de futuro en el sector del comercio Το εµπόριο προσαρµόζεται στη νέα οικονοµία Περισσότερο από 20 εκατ. θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη αφιερώνονται στο εµπόριο, αλλά οι κοινωνικές και οικονοµικές δυνάµεις µετατρέπουν τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση του τοµέα. Το έργο αυτό προέβλεψε τις αλλαγές ιδιαίτερα αυτές που προέρχονται από τις νέες τεχνολογίες και προσδιόρισε ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας. «Θέσεις απασχόλησης του µέλλοντος στον τοµέα εµπορίου» είναι ένα έργο που αποσκοπούσε να παρέχει βοήθεια στις εταιρείες για να επιβιώσουν και να ευηµερήσουν σε ένα περιβάλλον των επιχειρήσεων που αλλάζει συνεχώς. Προσπάθησαν να το επιτύχουν µε βελτίωση των αγοραστικών τους συνθηκών, πρόσβαση στη νέα οικονοµία, εξασφάλιση χρηµατοδότησης, προβάδισµα στις τάσεις προσφοράς και παροχή κατάλληλης κατάρτισης στους υπαλλήλους τους. Το έργο είχε τρεις κύριους στόχους: να παρέχει τη δυνατότητα στις συµµετέχουσες οργανώσεις να βελτιώσουν την οργανωτική ικανότητά τους και την ικανότητα πρόβλεψης αλλαγών µέσω της δηµιουργίας µόνιµων δικτύων εργασίας που βασίζονται στην τεχνολογία των πληροφοριών, να εξετάσει τη γενική κατάσταση του εµπορικού τοµέα στις τρεις χώρες εταίρους (Γερµανία, Ιταλία, Ισπανία) και να εντοπίσει κοινά στοιχεία και εξελίξεις, να προσδιορίσει ποιοι συγκεκριµένοι τοµείς σε κάθε χώρα έχουν δυναµικό απασχόλησης. Οι µέθοδοι και δραστηριότητες που χρησιµοποιούνται για επίτευξη των στόχων του έργου περιλαµβάνουν: αναθεώρηση της υφιστάµενης βιβλιογραφίας, συµπεριλαµβανοµένων στατιστικών πηγών, ανάλυση τάσεων που αντιµετωπίζουν οι εταιρείες του τοµέα, διεξαγωγή σε βάθος συνεντεύξεων που οδηγούν στην ανάπτυξη µιας υποθετικής λειτουργίας, ανάληψη µιας ανάλυσης SWOT (πλεονεκτήµατα, µειονεκτήµατα, ευκαιρίες και απειλές), δηµιουργία µιας επιτροπής εµπειρογνω- µόνων για ανάλυση και προσδιορισµό των τάσεων απασχόλησης του τοµέα, προσδιορισµό και επιλογή ορθών πρακτικών. Τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται περιλαµβάνουν µια ανάλυση της γενικής κατάστασης στο εµπόριο λιανικής πώλησης στη Γερµανία, Ιταλία και Ισπανία και των µελλοντικών προοπτικών απασχόλησης σε κάθε χώρα. Έχουν καθοριστεί γενικές τάσεις για µεταρρύθµιση του τοµέα και έχουν οργανωθεί φόρουµ συζήτησης και εργασίας (στα οποία συµµετέχουν επαγγελµατικές ενώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις και κρατικές αρχές) για να αναλύσουν τις προοπτικές απασχόλησης. Μια σειρά εθνικών και διακρατικών σεµιναρίων αξιολόγησης και συντονισµού διοργανώθηκαν και τα αποτελέσµατα, καθώς και οι περαιτέρω λεπτο- µέρειες του έργου, διατίθενται µέσω µιας αποκλειστικής ιστοσελίδας. ιάρκεια: Νοέµβριος 2001 έως Απρίλιο 2003 Συγχρηµατοδότηση ΕΕ: EUR (70,42 %) Συνολικός προϋπολογισµός: EUR Uniόn de Profesionales y Trabajadores Autόnomos (ES) Berufsfortbildungswerk Gemeinnützige Bildungseinrichtung des Deutschen Gewerkschaftsbundes GmbH (DE) Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (IT) Federaciόn Estatal de Trabajadores de Comercio, Hosteler a, Turismo y Juego. Uniόn General de Trabajadores de España (FETCHTJ UGT) Mr Ximo Alite Avenida América 25 E Madrid Πρόβλεψη της οικονοµικής και κοινωνικής αλλαγής 17

19 Enviro-Circles Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης µέσω διαλόγου ιάρκεια: Οκτώβριος 2001 έως εκέµβριο 2003 Συγχρηµατοδότηση ΕΕ: EUR (59,3 %) Συνολικός προϋπολογισµός: EUR EU-Jobrotation (DK) Horsens Handelsskole (DK) Career Design International Ltd (UK) µέχρι τον Μάρτιο 2003 Fondo Formaciόn (ES) µέχρι τον Μάρτιο 2003 Fondo para la formaciόn, la cualificaciόn y el empleo en el sector metal de Asturias (ES) από τον Απρίλιο 2003 Give Daghøjskole Ms Sidsel Mørch Pedersen Østergade 3-7 DK-7323 Give Το έργο Enviro-Circles βοήθησε στην ανάπτυξη επαφών µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων που παίρνουν στα σοβαρά την ευθύνη τους για στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης τόσο σε διεθνές όσο και τοπικό επίπεδο. Το έργο ανταποκρίθηκε στις αυξανόµενες αιτήσεις εργαζοµένων και καταναλωτών για υποστήριξη των περιβαλλοντικών και δεοντολογικών προτύπων στην εργασία και την καθηµερινή ζωή. Το Euro-Circles είναι ένα έργο που αποσκοπεί να ευαισθητοποιήσει σχετικά µε το περιβάλλον σε ορισµένα άλλα πλαίσια για παράδειγµα, τις οικογένειες και τα σχολεία. Στόχος του έργου ήταν η προώθηση του διαλόγου µε την οργάνωση «περιβαλλοντικών κύκλων» δηλαδή οµάδων που εργάζονται σε συγκεκριµένα περιβαλλοντικά θέµατα. Ορισµένοι από αυτούς τους κύκλους έχουν ήδη δηµιουργηθεί στη ανία, µε συµµετοχή 75 περίπου ατόµων που διαθέτουν εµπειρογνω- µοσύνη στον τοµέα αυτό. Οι οµάδες ασχολήθηκαν µε τέτοια θέµατα όπως η κατάρτιση των «συνδικαλιστικών εκπροσώπων του περιβάλλοντος» και αντιπροσώπων του προσωπικού, διδάσκοντας ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέµατα στα νηπιαγωγεία και καταρτίζοντας τους ανέργους σε περιβαλλοντική εργασία. Οι συστάσεις αυτών των περιβαλλοντικών κύκλων προωθούνται τοπικά µέσω των «περιβαλλοντικών καταστηµάτων» και των διαλογικών κέντρων ενηµέρωσης, µε τη βοήθεια ιστοσελίδων του ιαδικτύου. Έχει ήδη δηµιουργηθεί ένα περιβαλλοντικό κατάστη- µα, µαζί µε έναν «Πράσινο Οδηγό» και στηρίζεται εν µέρει από τη δανική κυβέρνηση. Ο «Πράσινος Οδηγός» είναι υπεύθυνος για τη διάδοση περιβαλλοντικών συστάσεων σε τοπικό επίπεδο. Όταν κάθε έργο Enviro-Circles ολοκληρώνεται, η γνώση και εµπειρία που προκύπτουν από αυτό θα χρησιµοποιηθούν για τη διαµόρφωση του νέου έργου. Κατά τη διάρκεια των δύο ετών χορήγησης της χρηµατοδότησης, θα διεξαχθούν στην Ευρώπη δώδεκα περίπου έργα Enviro-Circles. Τέλος, η οµάδα του έργου Enviro-Circles επί του παρόντος αναπτύσσει µια πύλη του ιαδικτύου, στηρίζοντας µικροµεσαίες επιχειρήσεις που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες φιλικά προς το περιβάλλον και αναπτύσσοντας επαφές µεταξύ καταναλωτών και των επιχειρήσεων αυτών που παίρνουν την αειφόρο ανάπτυξη στα σοβαρά. Έχουν ήδη αρχίσει οι συζητήσεις για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού πτυχίου, το οποίο θα απονεµηθεί στους περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένους εργαζοµένους των ευρωπαϊκών εταιρειών. 18 Καινοτοµία µέσω του ΕΚΤ

20 European labour mobility Συνδυάζοντας τα άτοµα µε τις θέσεις απασχόλησης σε όλη την Ευρώπη Σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν διαφορές στην οικονοµική κατάταξη µεταξύ περιφερειών και διαφορές µεταξύ τοπικών αγορών εργασίας. Σε ορισµένες περιοχές υψηλής ανάπτυξης, σηµειώνεται δυσκολία για την εξεύρεση ειδικευµένων εργαζοµένων. Σε άλλες, υπάρχουν υψηλά επίπεδα ανεργίας που οφείλονται στην έλλειψη οικονοµικής ανάπτυξης. Το έργο Koninklijke Vereiniging MKB Nederland (MKB) αποτέλεσε συνδυασµό προσφοράς και ζήτησης θέσεων απασχόλησης, µε την επίλυση αυτών των δύο προβληµάτων της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Ενώ στο παρελθόν η ανταπόκριση ήταν να καταβληθεί προσπάθεια για προώθηση περιφερειακής ανάπτυξης εντός των κρατών µελών, το έργο ΜΚΒ εξέτασε επίσης τις ευκαιρίες για κινητικότητα µεταξύ των κρατών µελών. Πραγµατοποιήθηκαν δύο πιλοτικά έργα, το ένα στον τοµέα των µετάλλων και το άλλο της οικοδοµικής βιοµηχανίας, καθώς και ένα στον τοµέα των µεταφορών και της υλικοτεχνικής χρήσης. Η προσέγγιση του έργου εµπνέεται από την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και συµµερίζεται τους στόχους που αποσκοπούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και να ξεπεράσουν τα εµπόδια που υφίστανται για κινητικότητα µεταξύ των κρατών µελών. Οι ειδικοί τοµείς που εξετάζονται στο πλαίσιο του έργου αυτού περιλαµβάνουν τους εξής: προσδιορισµό των συγκεκριµένων οµάδων στόχου των οποίων πρέπει αρχικά να ερευνηθούν οι διαθέσεις, καθότι είναι πιο επιδεκτικές στην ιδέα της κινητικότητας γλωσσικά εµπόδια διαφορές µεταξύ ευρωπαϊκών πολιτισµών και παραδόσεων παροχή βοήθειας στην ενσωµάτωση στον νέο τόπο εργασίας προσαρµογή επαγγελµατικών προσόντων έτσι ώστε να αναγνωρίζονται διεθνώς και η παροχή εκπαίδευσης που προσανατολίζεται στη σταδιοδροµία µε ένα διεθνές θέµα. ιάρκεια: Ιανουάριος 2002 έως εκέµβριο 2003 Συγχρηµατοδότηση ΕΕ: EUR (63,5 %) Συνολικός προϋπολογισµός: EUR TechnoMatch (NL) ProposE (NL) Pehlemann Kenniscentrum (NL) Henningsdorfer INO (DE) Koninklijke Vereniging MKB Nederland (MKB) Mr M. H. Knot Brassersplein 1 PO Box 5096 NL-2600 GB Delft Το έργο θα εξυπηρετήσει στην προώθηση της ανάγκης των λαών της Ευρώπης να διατηρήσουν µια θετική στάση στην ιδέα κινητικότητας και να εξασφαλίσουν κατ αυτόν τον τρόπο την εναρµόνιση όσο το δυνατό περισσότερο της προσφοράς και ζήτησης εντός της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Ο κατάλληλος συντονισµός µεταξύ ποικίλων βιοµηχανικών τοµέων και διαφόρων κρατών µελών είναι ζωτικός στη διαδικασία αυτή. Πρόβλεψη της οικονοµικής και κοινωνικής αλλαγής 19

21 Futurisme II Εργοδότες και εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν από κοινού το µέλλον ιάρκεια: Νοέµβριος 2001 έως Οκτώβριο 2003 Συγχρηµατοδότηση ΕΕ: EUR (70,15 %) Συνολικός προϋπολογισµός: EUR WKÖ (AT) UNIZO (BE) Håndværksrådet (DK S-Y (FI) Academy Avignon (FR) CGPME (FR) ZDH (DE) Confartigianato (IT) Confapi (IT) CNA (IT) MKB (NL) AIP (PT) PIMEC SEFES (ES) Företagarna (SE) FPB (UK) Union européenne de lartisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME) Ms Ruxandra Sioldea & Mr Gerhard Huemer Rue Jacques de Lalaing 4 B-1040 Bruxelles Το διακρατικό έργο Futurisme II συγκέντρωσε τους εκπροσώπους τεχνών, εµπορίου και οργανώσεων µικρών επιχειρήσεων, προκειµένου να συζητήσουν το µέλλον του κοινωνικού διαλόγου στις ΜΜΕ, εστιάζοντας την προσοχή τους ιδιαίτερα στα θέµατα της προσαρµοστικότητας και απασχολησιµότητας. Το έργο αυτό επιδίωξε να παρέχει βοήθεια σε µικρές επιχειρήσεις και τις εκπροσώπους οργανώσεις τους να αναπτύξουν ένα πιο αποτελεσµατικό επιχειρηµατικό περιβάλλον µε προσδιορισµό και ανταλλαγή ορθών πρακτικών µε θέµατα κοινωνικού διαλόγου. Το έργο χρησιµοποίησε ένα συνδυασµό οµάδων εστίασης και σεµιναρίων για να ασχοληθεί µε τρεις τοµείς ενδιαφέροντος, δηλαδή: πολιτική απασχόλησης και µισθών, οργάνωση εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων, κατάρτιση και δεξιότητες. Κάθε οµάδα εστίασης έχει ετοιµάσει ορισµένα έγγραφα συζήτησης για τα σεµινάρια, τονίζοντας τις ανησυχίες των ΜΜΕ στον τοµέα αυτό. Θέµατα που καλύπτονται περιελάµβαναν: ευελιξία στις µισθολογικές δαπάνες, ΜΜΕ και εργασιακές σχέσεις συµβιβασµός της οικογενειακής ζωής και του ενεργού επαγγελµατικού βίου τις συνέπειες της κοινωνίας της γνώσης για το καθεστώς των εργαζοµένων τις ΜΜΕ και την επένδυση σε ανθρώπινο δυναµικό προσαρµογή της συνεχούς κατάρτισης στις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας χρηµατοδότηση της συνεχούς κατάρτισης προσαρµογή της τυπικής κατάρτισης στις ανάγκες των ΜΜΕ. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι σεµιναρίων. Ο πρώτος για εθνικές οργανώσεις µελών που αναγνωρίζονται ως κοινωνικοί εταίροι σε εθνικό επίπεδο έχει επικεντρωθεί στην ανταλλαγή εµπειριών και τις ορθές πρακτικές και στη συζήτηση του τρόπου µε τον οποίο µπορούν να προσαρµοστούν και να χρησιµοποιηθούν από τις οργανώσεις υποδοχής και τα τοµεακά και περιφερειακά µέλη. εύτερη κατηγορία για οργανώσεις που δεν αναγνωρίζονται στον εθνικό κοινωνικό διάλογο έχει αξιοποιήσει τα αποτελέσµατα της πρώτης και συµµετέχει σε βέλτιστες πρακτικές όλων των οργανώσεων ΜΜΕ σε διάφορα κράτη µέλη. Πραγµατοποιήθηκαν σεµινάρια στην Αυστρία, Ιταλία και Σουηδία. Εκθέσεις των σεµιναρίων δηµοσιεύονται στις ιστοσελίδες του έργου. Το Futurisme II ολοκληρώνεται τον Νοέµβριο 2003 προγραµµατίζεται ένα τελικό συνέδριο για τον Σεπτέµβριο 2003, µε τελική έκθεση διαθέσιµη επίσης στο ιαδίκτυο που αναµένεται τον Φεβρουάριο Καινοτοµία µέσω του ΕΚΤ

22 Hacia la excelencia del mercado laboral ηµιουργώντας ένα πρότυπο ανταγωνιστικότητας για την υγεία, ασφάλεια, και το περιβάλλον Το έργο Hacia la excelencia del mercado laboral βοήθησε στη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού επαγγελµατικού βίου στο νησί Τενερίφη και εστιάζεται στην επαγγελµατική υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Αποσκοπεί να εξυπηρετήσει ως αναφορά για άλλες περιφέρειες. Το έργο πρότεινε τη δηµιουργία ενός πρότυπου ανταγωνιστικότητας µέσω του κοινωνικού διαλόγου, καθώς και τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας και της ποιότητας του ενεργού επαγγελµατικού βίου. Προώθησε την έρευνα και τη συµµετοχή σε γνώσεις µε την ανάληψη υποχρέωσης από βιοµηχανίες, εταιρείες και κέντρα κατάρτισης για ίσες ευκαιρίες, περιβαλλοντική φροντίδα και πρόληψη κινδύνου στο χώρο εργασίας. Το έργο προωθεί την κατάρτιση, την τηλεργασία και την εξ αποστάσεως µάθηση και εστιάζεται ιδιαίτερα στην ενηµέρωση των ΜΜΕ σχετικά µε τις παρούσες κοινωνικοοικονοµικές προκλήσεις. Προτίθεται επίσης να δηµιουργήσει ένα παρατηρητήριο της αγοράς εργασίας για το νησί. Στο πλαίσιο του έργου έχει υπογραφεί µια συµφωνία για ένωση εταιρικής σχέσης µεταξύ 27 κοινωνικών και πολιτικών υπεύθυνων λήψης αποφάσεων στην Τενερίφη. Επιπλέον, δηµοσιεύθηκαν τρεις οδηγοί ορθής πρακτικής για την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική εξίσωση, και την πρόληψη κινδύνου στο χώρο εργασίας, και αναπτύχθηκε η ιστοσελίδα του έργου: καθώς και ένα πρότυπο για την ανταγωνιστικότητα και ποιότητα του ενεργού επαγγελµατικού βίου στο νησί της Τενερίφης. Οι δραστηριότητες του έργου διοργανώθηκαν γύρω από πέντε θέµατα. Το πρώτο θέµα τονίζει την κατάρτιση και καθοδήγηση. Οργανώθηκε ένα συνέδριο και ένα εικονικό κέντρο συνεχούς κατάρτισης στο ΗΒ και πραγµατοποιήθηκαν εκθέσεις για την απασχόληση στην Πορτογαλία και την Ιταλία. Παράλληλα, διεξάχθηκε µια δευτερογενής στατιστική ανάλυση για την κατάσταση της αγοράς εργασίας στις ορεινές περιοχές και για την ποιότητα των κέντρων κατάρτισης και οργανώθηκαν µαθήµατα για όσους είναι υπεύθυνοι για κατάρτιση, διοίκηση επιχειρήσεων και τους εργαζοµένους. Ο δεύτερος έλεγχος σχετικά µε την αγορά εργασίας επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη και προώθηση της τηλεκατάρτισης µέσω ενός ιστού που βασίζεται στο φόρουµ που αναπτύχθηκε στο ΗΒ. Οι έλεγχοι (Blocks) III, IV και V για την υγεία, ασφάλεια και το περιβάλλον, προϋπόθεταν συγκριτική έρευνα για τη νοµοθεσία στις συµµετέχουσες χώρες, καθώς και µια µελέτη για τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, και αµφότερες πραγµατοποιήθηκαν στην Ιταλία. Τέλος, τα αποτελέσµατα του έργου διαδόθηκαν τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. ιάρκεια: Νοέµβριος 2001 έως Φεβρουάριο 2004 Συγχρηµατοδότηση ΕΕ: EUR (69,7 %) Συνολικός προϋπολογισµός: EUR Cramars (IT) ADIP (PT) Business Link (UK) Cabildo de Tenerife (ES) Fundaciόn Canaria Insular para la Formaciόn, el Empleo yeldesarrollo Empresarial (Fifede) Ms Gabriela de Armas Bencomo Granados 8, planta baja E Santa Cruz de Tenerife Πρόβλεψη της οικονοµικής και κοινωνικής αλλαγής 21

23 Proage Βοηθώντας τους ηλικιωµένους να συνεχίσουν να εργάζονται ιάρκεια: Σεπτέµβριος 2001 έως Νοέµβριο 2003 Συγχρηµατοδότηση ΕΕ: EUR (74 %) Συνολικός προϋπολογισµός: EUR Bertelsmann Stiftung (DE) AWVN General Employers Association (NL) DA Danish Employers Confederation (DK) IBEC Irish Business and Employers Confederation (IE) Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitsgeberverbände (BDA) Ms Antje Gerstein/Ms Alexandra Hörder Breite Straße 29 D Berlin Με ένα έργο µε έδρα τη Γερµανία, το Proage, καταβάλλονται προσπάθειες για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσµος στο γεγονός ότι ο πληθυσµός της Ευρώπης καθίσταται γηραιότερος και ότι οι πολιτικές εργασίας πρέπει να προσαρµοστούν για να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη αυτή. Το Proage είναι µια εταιρική σχέση τεσσάρων κατευθύνσεων επικεφαλής της οποίας είναι οι οµάδες εργοδοτών της Γερ- µανίας, των Κάτω Χωρών, της ανίας και της Ιρλανδίας. Το έργο έχει τρεις κύριους στόχους: να κρατήσει τους γηραιότερους εργαζοµένους σε απασχόληση για περισσότερο χρόνο, να βελτιώσει τις δυνατότητές τους για εξεύρεση απασχόλησης και να περικόψει τα επίπεδα απασχόλησης µεταξύ αυτού του ταχύτατα αυξανόµενου τοµέα της κοινωνίας. Το Proage προτίθεται να πραγµατοποιήσει τους στόχους του επιφέροντας αλλαγή στάσης στο εργασιακό περιβάλλον. Θέλει να εξασφαλίσει ότι οι γηραιότεροι εργαζόµενοι δεν στιγµατίζονται, αλλά αντίθετα είναι δυνατό να µεγιστοποιηθεί η εµπειρία και το δυναµικό τους. Στο πλαίσιο του σχεδίου εγκαινιάστηκε µια δη- µόσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης και η δηµιουργία ενός κοινωνικού διαλόγου µε τις επιχειρήσεις, τους πολιτικούς και τους κοινωνικούς επιστηµονικούς παράγοντες. Μέσω των δραστηριοτήτων αυτών, οι διοργανωτές ελπίζουν να βελτιώσουν το γενικό κλίµα εργασίας, έτσι ώστε να δοθούν τα κίνητρα στους γηραιότερους εργαζόµενους να εξακολουθούν να εργάζονται. Ο τύπος των πολιτικών που προωθείται περιλαµβάνουν την εισαγωγή πιο ευέλικτων ωρών εργασίας, την απασχόληση διαφόρων οµάδων ηλικίας και την ευαισθητοποίηση σε θέµατα υγείας στο χώρο εργασίας. Ένα άλλο χρήσιµο µέσο είναι η προώθηση της διά βίου µάθησης. Όσον αφορά τις εκδηλώσεις, το πρώτο σεµινάριο του έργου πραγµατοποιήθηκε στο ουβλίνο τον Ιούνιο Ακολούθησαν δύο σεµινάρια τον Φεβρουάριο και Μάιο του 2003 στο Fredensborg, ανία και τη Χάγη µια καταληκτική διάσκεψη πραγµατοποιήθηκε στο Βερολίνο τον Σεπτέµβριο του Εν τω µεταξύ, το ίδρυµα Bertelsmann µε έδρα τη Γερ- µανία εκπόνησε µια µελέτη που συγκρίνει τις νοµικές συνθήκες και τις συνθήκες αµοιβής σε διάφορες χώρες, επικεντρώνοντας την προσοχή σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Ελβετία, οι οποίες ήταν αρκετά επιτυχείς στις πολιτικές απασχόλησης έναντι των ηλικιωµένων. Το Ίδρυµα ανέθεσε επίσης την έκδοση ενός εγχειριδίου βέλτιστων πρακτικών και εξέδωσε ένα φυλλάδιο που περιλαµβάνει πρακτικές υποδείξεις για θέµατα περαιτέρω επαγγελµατικής κατάρτισης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Τα αποτελέσµατα των µελετών και σεµιναρίων δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του έργου. 22 Καινοτοµία µέσω του ΕΚΤ

24 SODIA Σύναψη στενότερων δεσµών µεταξύ αξιωµατούχων των συνδικαλιστικών οργανώσεων Ένα έργο µε έδρα το Βέλγιο, το SODIA αναζητεί να καλύψει το χάσµα γνώσεων που πολλοί αξιωµατούχοι συνδικαλιστικών οργανώσεων έχουν για τις διεθνείς σχέσεις της οµάδας τους, όπως θυγατρικές εταιρείες, προµηθευτές, πελάτες και οµοθυγατρικές εταιρείες. Έχουν επιλεγεί έξι πολυεθνικές εταιρείες, Astom, Arcelor, Carrefour, Smurfit, Snecma και Südzucker, µε δραστηριότητες σε πέντε χώρες Αυστρία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία και Γερµανία. Η δηµιουργία µιας ιστοσελίδας ήταν καίριας σηµασίας για το έργο, το οποίο ενεργεί ως πλατφόρµα για την ανταλλαγή απόψεων και την ενίσχυση διαλόγου µεταξύ αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η ιστοσελίδα έχει µια δοµή µε δύο δέσµες: το ένα µέρος περιλαµβάνει πληροφορίες προσιτές στο κοινό και στο άλλο η πρόσβαση σε στοιχεία περιορίζεται σε αντιπροσώπους της ίδιας οµάδας µέσω ενός κώδικα πρόσβασης. Μη επεξεργασµένες πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην ιστοσελίδα περιλαµβάνουν περιγραφές για τους τοµείς αεροναυπηγικής, ζαχάρεως, χάλυβα, χαρτιού, ενέργειας και µεταφορών, και στοιχεία για συλλογικές συµβάσεις εργασίας ανά τοµέα. Υπάρχει επίσης σε βάθος ανάλυση του τρόπου µε τον οποίο οι εταιρείες διαχειρίζονται το ανθρώπινο δυναµικό τους, των χρηµατοοικονοµικών στρατηγικών τους, καθώς και ανάδειξη πολιτιστικών διαφορών. Ένας συγκριτικός πίνακας και επεξηγηµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη διοργάνωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις χώρες εταίρους τοποθετήθηκε στην ιστοσελίδα. Όλα αυτά προορίζονται να βοηθήσουν τους χρήστες για να προβλέψουν τις βιοµηχανικές αλλαγές που πρέπει να πραγµατοποιηθούν και τις δεξιότητες που απαιτούνται µεσοπρόθεσµα, προκειµένου να αποφευχθούν καταστάσεις κρίσης. ιάρκεια: εκέµβριος 2001 έως Φεβρουάριο 2004 Συγχρηµατοδότηση ΕΕ: ,31 EUR (73,35 %) Συνολικός προϋπολογισµός: ,60 EUR AK OO (AT) Emergences (FR) UGT-PV (ES) Fondation André Renard (FAR) Ms Régina Del Bigo Place Saint Paul 11 B-4000 Liège Υπάρχει µια ατζέντα που περιλαµβάνει τα ποικίλα πολύγλωσσα σηµεία επαφής που συνιστούν το δίκτυο, καθώς και ένα σύστηµα ενδοδικτύου που επιτρέπει στους αντιπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων να επικοινωνούν γρήγορα µεταξύ τους. Στόχος είναι η δηµιουργία κανονικών διαύλων επικοινωνίας µεταξύ εκπροσώπων της ίδιας οµάδας για την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων σε θέµατα αµοιβαίου επαγγελµατικού ενδιαφέροντος. Πρόβλεψη της οικονοµικής και κοινωνικής αλλαγής 23

25 STEP Προβλέποντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας ιάρκεια: εκέµβριος 2001 έως Οκτώβριο 2003 Συγχρηµατοδότηση ΕΕ: ,10 EUR (71,54 %) Συνολικός προϋπολογισµός: EUR Fondazione Giacomo Brodolini (IT) CGIL (IT) Ires (IT) University of Turku (FI) Chamber of Commerce of Nice (FR) University of Kassel (DE) Ente confederale di istruzione professionale per lartigianato e le piccole imprese (ECIPA) Mr Stefano Di Niola Via G. Tomassetti 12 I Rome Με τη χρησιµοποίηση στοιχείων του Ιταλικού Ινστιτούτου Στατιστικών, το έργο αυτό προσπάθησε να αναπτύξει ένα πρότυπο για προσδιορισµό και αξιολόγηση των διαφορών µεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας γι αυτό. Τα αποτελέσµατα θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε καλύτερη διοργάνωση του επαγγελµατικού προσανατολισµού και βελτίωση των προοπτικών εργασίας για τους νέους. Η βασική θέση του έργου Stocks and Trends in European Professions (STEP) είναι ότι µια πιο λεπτοµερής γνώση των αναγκών της αγοράς εργασίας παρέχει τη δυνατότητα στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και άλλους φορείς να βελτιώσουν τη διοργάνωση και σχέση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επιχειρήσεις, δηµόσιες διοικητικές αρχές, φορείς επαγγελµατικής κατάρτισης και ερευνητικά κέντρα τονίστηκαν ως οι τύποι οργανώσεων που µπορούν να ωφεληθούν από τη δυνατότητα πρόβλεψης µετατοπίσεων στις τάσεις της αγοράς εργασίας. Ο στόχος του έργου ήταν να δηµιουργήσει µια πύλη του ιαδικτύου που θα παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε ένα πρότυπο για ανάλυση της προσφοράς και ζήτησης εργασίας. ιάφορες κατηγορίες χρηστών θα µπορέσουν να εξασφαλίσουν πληροφορίες σχετικές µε τις συγκεκριµένες ανάγκες τους. Αυτό καθαυτό το πρότυπο βασιζόταν σε µια ανάλυση των αναγκών εργασίας, η οποία λαµβάνει υπόψη τα άτοµα που επί του παρόντος απασχολούνται, τα άτοµα που εγκαταλείπουν την απασχόληση και την προσφορά της διαθέσιµης εργασίας. Το STEP χρησιµοποίησε αυτό που ισχυρίζεται ότι αποτελεί µια στατιστική καινοτοµία µια µελέτη που αναλήφθηκε από το Ιταλικό Ινστιτούτο Στατιστικών, το οποίο για πρώτη φορά κατέστησε δυνατό τον προσδιορισµό της ζήτησης για εργασία µέσω του επαγγελµατικού τοµέα. Συγκρίνοντας τα στατιστικά αυτά µε τις πληροφορίες για τους βαθµούς και τα επαγγελµατικά προσόντα και αξιολογώντας τη σχέση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζοµένων όσον αφορά τις εργασίες τους, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής µπορούν να αξιολογήσουν ανισότητες µεταξύ της προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Αναλύοντας τα αποτελέσµατα της µελέτης για άνδρες και γυναίκες εργαζοµένους, είναι δυνατό να προσδιοριστούν τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες που προσπαθούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να επιτρέπουν στις σχετικές οργανώσεις να παρέχουν καλύτερες συµβουλές σχετικά µε τα προσόντα που πρέπει να εξασφαλίσουν πριν να αναζητήσουν µια εργασία. Ευρύτερα, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να επιτρέπουν στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής να βελτιώσουν την παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης, προκειµένου να συνδυάσουν καλύτερα τις δεξιότητες των ενδεχόµενων εργαζοµένων µε τις πραγµατικές ανάγκες των τωρινών εργαζοµένων, καθιστώντας κατ αυτό τον τρόπο για αµφότερους ευκολότερη την επίτευξη των στόχων τους. 24 Καινοτοµία µέσω του ΕΚΤ

26 Έργα (κοινωνικός διάλογος) Χρησιµοποίηση εργαλείων της κοινωνίας των πληροφοριών στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου 25

27 Dialog-on Επικοινωνία ΤΠ που ενώνει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ιάρκεια: Νοέµβριος 2001 έως Φεβρουάριο 2004 Συγχρηµατοδότηση ΕΕ: EUR (85,01 %) Συνολικός προϋπολογισµός: EUR European Federation of Building and Woodworkers (ευρωπαϊκή οργάνωση) European Mine, Chemical and Energy Workers Federation (ευρωπαϊκή οργάνωση) European Trade Union Committee for Education (ευρωπαϊκή οργάνωση) Union Network International-Europa (ευρωπαϊκή οργάνωση) Österreichischer Gewerkschaftsbund (AT) Deutscher Gewerkschaftsbund (DE) Federaciόn de Comunicaciόn y Transportes (ES) Suomen Ammattiiliittojen Keskusjärjestö (FIN) Confédération Française Démocratique du Travail (FR) CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro (IT) CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (IT) Confederaç o Geral dos Trabalhadores Portugueses (PT) Landsorganisationen i Sverige (SE) Glasgow Caledonian University (UK) Leeds Metropolitan University (UK) Trades Union Congress (UK) European Trade Union College Mr Jeff Bridgford Bd du Roi Albert II 5, Boîte 7 B-1210 Brussels Το έργο Dialog-on δίδαξε στους αξιωµατούχους των συνδικαλιστικών οργανώσεων και τους εκπροσώπους του χώρου εργασίας από οργανώσεις που είναι µέλη της ευρωπαϊκής συνοµοσπονδίας συνδικαλιστικών οργανώσεων να χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία των πληροφοριών προκειµένου να τους βοηθήσει να συµµετάσχουν πιο αποτελεσµατικά στον κοινωνικό διάλογο και να προσαρµοστούν στη νέα οικονοµία. Το αυξανόµενο ενδιαφέρον στην ανοικτή και εξ αποστάσεως µάθηση και η ανάγκη βελτίωσης του ευρωπαϊκού δυναµικού δικτύωσης σε απευθείας σύνδεση ήταν δύο από τα κινητήρια ενδιαφέροντα πίσω από το έργο Dialog-on. Αυτό είναι ένα ευρείας κλίµακας πρόγραµµα καινοτόµων δραστηριοτήτων που βοήθησε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να εκσυγχρονίσουν τη συµµετοχή τους στον κοινωνικό διάλογο µέσω της χρησιµοποίησης των εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών. Το έργο έχει κυρίως δύο δέσµες δραστηριότητας. Πρώτον, τη δηµιουργία ευρωπαϊκών δικτύων συνδικαλιστικών οργανώσεων σε απευθείας σύνδεση που είχε ως κύριους στόχους της τα εξής: βελτίωση της συµµετοχής στον κοινωνικό διάλογο µε τη χρησιµοποίηση της τεχνολογίας των πληροφοριών παραγωγή διδακτικών ενοτήτων για στήριξη των δικτύων επικοινωνίας σε απευθείας σύνδεση κατάρτιση εµψυχωτών για την παράδοση µαθηµάτων που βασίζονται σε αυτές τις ενότητες παράδοση σειράς διακρατικών µαθηµάτων για στήριξη των δραστηριοτήτων δικτύωσης εγκαινίαση ενός προγράµµατος για δραστηριότητες δικτύωσης σε απευθείας σύνδεση. εύτερον, µε τη χρησιµοποίηση εργαλείων κοινωνίας των πληροφοριών για την κατάρτιση ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών οργανώσεων η δέσµη της εξ αποστάσεως µάθησης µέσω υπολογιστή (CMDL) µε τους εξής στόχους: παραγωγή διδακτικών ενοτήτων για στήριξη µαθηµάτων εξ αποστάσεως µάθησης σε απευθείας σύνδεση κατάρτιση εκπαιδευτών για παράδοση µαθηµάτων που βασίζονται σε αυτές τις διδακτικές ενότητες παράδοση µιας σειράς διακρατικών µαθηµάτων σε απευθείας σύνδεση παράδοση µιας σειράς µαθηµάτων σε απευθείας σύνδεση σε εθνικό επίπεδο. Οι δύο κυριότερες δέσµες συµπληρώθηκαν µε µια δέσµη πύλης ιστού, η οποία ανέπτυξε και παρουσίασε διακρατικά εργαστήρια και δραστηριότητες κατάρτισης που αφορούν την ανάπτυξη και τη χρησιµοποίηση πυλών ιστού των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Παραδόθηκαν έξι σειρές µαθηµάτων µεταξύ του Ιουνίου 2002 Σεπτεµβρίου Το σχέδιο συνέβαλε στη βελτιωµένη πρόσβαση στην και χρήση της τεχνολογία των πληροφοριών εντός του ευρωπαϊκού κινήµατος συνδικαλιστικών οργανώσεων. Αντιπροσωπεύει ένα µείζον βήµα προόδου όσον αφορά την παροχή ευκαιριών διά βίου κατάρτισης για τους µη παραδοσιακούς διδασκόµενους. Τα αποτελέσµατά της θα δηµοσιευθούν και προωθηθούν, ιδιαίτερα εντός της ευρύτερης κοινότητας συνδικαλιστικών οργανώσεων. 26 Καινοτοµία µέσω του ΕΚΤ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 366 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρικήκοινωνικήευθύνη. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη Δεύτερη έκδοση Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς επαγγελματίες Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγχειρίδιο σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.4.2005 COM(2005) 121 τελικό 2005/0050 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή SC/024 Στρατηγική της Λισαβόνας Βρυξέλλες, 14 εκεµβρίου 2005 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα Η πορεία προς την ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες:

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες: Τι μπορεί να κάνει για σας η κοινωνική Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η παρούσα σειρά 26 πληροφοριακών δελτίων εύκολης εκτύπωσης υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο εσείς, ως πολίτες της ΕΕ, μπορείτε να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς τους κοινωνικούς εταίρους κατά την περίοδο 2007-2013 1. Εισαγωγή Ορισμός των Κοινωνικών Εταίρων Ο όρος «κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.5.2000 COM(2000) 318 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ elearning Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Ο ΕΠΕΙΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο δράσης. που κατάρτισαν το Συµβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira

Σχέδιο δράσης. που κατάρτισαν το Συµβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.6.2000 Κοινωνία πληροφοριών για όλους Σχέδιο δράσης που κατάρτισαν το Συµβούλιο και η Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πράσινη Βίβλος για. την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη. (υποβληθέν από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πράσινη Βίβλος για. την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη. (υποβληθέν από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.1.2003 COM(2003) 27 τελικό Πράσινη Βίβλος για την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη (υποβληθέν από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκο Κοινωνικο Ταμειο 2007-2013: Ενα Εγχειριδιο Για Συνδικαλιστικεσ Οργανωσει

Το Ευρωπαϊκο Κοινωνικο Ταμειο 2007-2013: Ενα Εγχειριδιο Για Συνδικαλιστικεσ Οργανωσει ETUI-REHS European Trade Union Institute RESEARCH EDUCATION HEALTH & SAFETY Το Ευρωπαϊκο Κοινωνικο Ταμειο 2007-2013: Ενα Εγχειριδιο Για Συνδικαλιστικεσ Οργανωσει European Trade Union Confederation (ETUC)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας, που αναπτύχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα και τα θεματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ. Εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ. Εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.11.2006 COM(2006) 708 τελικό ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ Εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα EL EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - 2013-1-GB2-LEO05-10789 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2012 SWD(2012) 106 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η αρχή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή των Ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.10.2011 COM(2011) 682 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα Οικοδόµηση ενός οικοσυστήµατος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.3.2006 COM(2006) 136 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη

Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Πολιτικές, δομές, χρηματοδότηση και ακαδημαϊκό προσωπικό Ευρωπαϊκή Επιτροπή EURYDICE Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Πολιτικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν των ευρωπαίων Υπουργών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα