Καινοτοµία µέσω του Ευρωπαϊκoύ Κοινωνικoύ Ταµείoυ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καινοτοµία µέσω του Ευρωπαϊκoύ Κοινωνικoύ Ταµείoυ"

Transcript

1 Καινοτοµία µέσω του Ευρωπαϊκoύ Κοινωνικoύ Ταµείoυ Απασχόληση & Ευρωπαϊκoύ Κοινωνικoύ Tαµείου Απασχόληση κοινωνικές υποθέσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2 Καινοτοµία µέσω του Ευρωπαϊκoύ Κοινωνικoύ Ταµείου Απασχόληση κοινωνικές υποθέσεις Απασχόληση και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση «Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις» Μονάδα Γ.4 Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2003

3 Η Άµεση Ευρώπη είναι µια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήµατά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ένας νέος αριθµός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης: Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το Internet µέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu.int). Βιβλιογραφικό δελτίο υπάρχει στο τέλος του τεύχους. Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2004 ISBN Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2004 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή µε αναφορά της πηγής. Printed in Italy ΤYΠΩMENO ΣE XAPTI ΛEYKAΣMENO XΩPIΣ XΛΩPIO

4 Κατάλογος αρκτικόλεξων 6 Εισαγωγή 7 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο: παρέχοντας απασχόληση και ίσες ευκαιρίες 7 A. Μέτρα του άρθρου 6 7 B. Θέµατα που καλύπτονται µέχρι το Κοινωνικός διάλογος 9 3. Τοπικές στρατηγικές για την απασχόληση 11 Έργα (κοινωνικός διάλογος) 15 Πρόβλεψη της οικονοµικής και κοινωνικής αλλαγής 15 Chancen und Risiken in neuen Arbeitsfeldern der Informationsgesellschaft: dasbeispiel der Multimedia-Branche 16 Empleos de futuro en el sector del comercio 17 Enviro-Circles 18 European labour mobility 19 Futurisme II 20 Hacia la excelencia del mercado laboral 21 Proage 22 SODIA 23 STEP 24 Περιεχόµενα Χρησιµοποίηση εργαλείων της κοινωνίας των πληροφοριών στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου 25 Dialog-on 26 Diάlogo social en la sociedad de la informaciόn 27 Europrofiles 28 Ewosed 29 Int.unity 30 SDV-NetJob 31 Nέες προσεγγίσεις στην κοινωνική θέση των επιχειρήσεων 33 Corporate social responsibility 34 Ethos 35 European business campaign on CSR 36 European corporate sustainability framework 37 NASCO 38 Non-discriminating firm 39 REBUS 40 Re-lier 41 Περιεχόµενα 3

5 Περιεχόµενα Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης εργασίας 43 Netcode 44 PACTE 45 Pro-Dialogue 46 Regards Croisés 47 Strategi 48 TIDE 49 Προώθηση της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης 51 Βέλτιστες πρακτικές σε 3 τοµείς 52 Concerta 53 e.pro_competences 54 Innovaciόn y trabajo 55 ιά βίου µάθηση στην εργασία 56 Retecnoprof 57 Έργα (τοπική στρατηγική για την απασχόληση) 59 Έργα που πιλέγησαν στο πρώτο γύρο υποβολής αίτησης 59 Βέλγιο 60 Brugge 60 Γερµανία 61 Augsburg 61 Berlin 62 Breisgau-Hochschwarzwald 63 Döbeln 64 Göttingen 65 Leipzig [Λειψία] 66 Thüringen 67 Ελλάδα 68 Πελοπόννησος 68 Βόρειο Αιγαίο 69 υτική Ελλάδα 70 υτική Μακεδονία 71 Ισπανία 72 Cadiz 72 Cantabria 73 Castilla και Leόn 74 Catalonia 75 Cuenca 76 Extremadura 77 4 Καινοτοµία µέσω του ΕΚΤ

6 Granada 78 Huelva 79 Navarra 80 Pontevedra 81 Γαλλία 82 Gironde 82 Ιρλανδία 83 South East Ireland 83 Ιταλία 84 Brescia 84 Cosenza 85 Genova 86 Lazio 87 Livorno 88 Massa Carrara 89 Milano 90 Perugia 91 Pesaro e Urbino 92 Piemonte 93 Pisa 94 Sardegna 95 Περιεχόµενα Κάτω Χώρες 96 North Holland 96 Αυστρία 97 Oststeiermark 97 Φινλανδία 98 Häme 98 Northern Ostrobothnia 99 Uusimaa 100 Σουηδία 101 Östergötland 101 Ηνωµένο Βασίλειο 102 Humberside (East Riding and North Lincolnshire) 102 Northamptonshire 103 Έργα που επιλέγησαν στο δεύτερο γύρο υποβολής αίτησης 105 Περιεχόµενα 5

7 Κατάλογος αρκτικόλεξων CMDL/ΕΑΜΜΥ Εξ αποστάσεως µάθηση µέσω υπολογιστή CSR/ΚΕΕ Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων EES/ΕΣΑ Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση ESF/ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ICT/ΤΠΕ Τεχνολογίες των πληροφορικών και των επικοινωνιών IS/ΚΠ Κοινωνία των πληροφοριών LLL ιά βίου µάθηση LSC/ΤΚΚ Τοπικό κοινωνικό κεφάλαιο NAP/ΕΣ Α Εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση NGO/ΜΚΟ Μη κυβερνητική οργάνωση NUTS Ονοµατολογία των Στατιστικών Μονάδων Επικράτειας SME/ΜΜΕ Μικροµεσαίες επιχειρήσεις 6 Κατάλογος αρκτικόλξων

8 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο: παρέχοντας απασχόληση και ίσες ευκαιρίες Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) είναι το κυριότερο χρηµατοδοτικό µέσο µε το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στήριξη στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του πληθυσµού προκειµένου να βελτιώσει τις προοπτικές τους για εργασία. Για την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο , το Ταµείο στηρίζει µέτρα για την πρόληψη και καταπολέµηση της ανεργίας και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού και κοινωνικής ένταξης στην αγορά εργασίας. Κατ αυτόν τον τρόπο, προωθεί όχι µόνο ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης και ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά επίσης την αειφόρο ανάπτυξη και την οικονοµική και κοινωνική συνοχή. Επιπλέον, το Ταµείο συµβάλλει στην εφαρµογή των προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. Οι πέντε βασικοί τοµείς πολιτικής του ΕΚΤ είναι οι ακόλουθοι: Εισαγωγή 1. ανάπτυξη και προώθηση ενεργών πολιτικών στην αγορά εργασίας για την καταπολέµηση και πρόληψη της ανεργίας 2. προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, µε ιδιαίτερη έµφαση στα άτοµα που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό 3. ανάπτυξη και βελτίωση της επαγγελµατικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της παροχής συµβουλών στο πλαίσιο της πολιτικής για τη διά βίου εκµάθηση 4. προώθηση ενός ειδικευµένου, καταρτισµένου και προσαρµοσµένου εργατικού δυναµικού, ενθάρρυνση της καινοτοµίας και της προσαρµοστικότητας όσον αφορά την οργάνωση της εργασίας, ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος και των συνθηκών που διευκολύνουν τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και βελτίωση των ικανοτήτων και προώθηση του ανθρώπινου δυναµικού στην έρευνα, επιστήµη και τεχνολογία και 5. ειδικά µέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης και της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Επίσης, το ΕΚΤ συνεκτιµά τρία οριζόντια θέµατα: 1. τη συµβολή στην προώθηση τοπικών πρωτοβουλιών (συµπεριλαµβανοµένων τοπικών συµφώνων για την απασχόληση) 2. τη συνεκτίµηση της κοινωνικής διάστασης καθώς και της διάστασης της αγοράς εργασίας της κοινωνίας των πληροφοριών 3. την ισότητα των ευκαιριών ανδρών και γυναικών (στο πλαίσιο της προσέγγισης για την ένταξη των πολιτικών για την ισότητα των ευκαιριών). A. Μέτρα του άρθρου 6 Όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚΤ), ένα µέρος του συνολικού προϋπολογισµού ΕΚΤ διατίθεται για καινοτόµα µέτρα. Κατά κανόνα, τα µέτρα αυτά αναφέρονται ως τα µέτρα του «άρθρου 6». Οι τύποι έργων που στηρίζονται περιλαµβάνουν πιλοτικά έργα, µελέτες και ανταλλαγές εµπειριών και δραστηριότητες ενηµέρωσης. Εισαγωγή 7

9 Εισαγωγή Η προστιθέµενη αξία των καινοτόµων µέτρων που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του άρθρου 6 προέρχεται από τα διδάγµατα που µπορούµε να αποκοµίσουµε από αυτές τις καινοτόµες προσεγγίσεις, τα οποία επιτρέπουν τον πειραµατισµό νέων ιδεών και την επίδειξη νέων υποθέσεων. Αυτό κυµαίνεται µεταξύ των δυνατοτήτων εντοπισµού ορθής πρακτικής έως την ανταλλαγή γνώσεων και των εµπειριών που µπορεί να µεταφερθούν στο κανονικό ΕΚΤ. B. Θέµατα που καλύπτονται µέχρι το 2002 Μεταξύ , η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει 0,40 % του συνολικού προϋπολογισµού ΕΚΤ για σχέδια που παρέχουν δοκιµαστικό έδαφος για ανάπτυξη και διάδοση: διαφόρων νέων µορφών οργάνωσης εργασίας που προετοιµάζουν τη µετάβαση στη βασιζόµενη στη γνώση οικονοµία και κοινωνία ή που εντοπίζουν νέες προσεγγίσεις στους νέους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας και συµβάλλουν στον εκσυγχρονισµό παρωχηµένων πρακτικών εργασίας και νέων και ολοκληρωµένων προσεγγίσεων στην αγορά εργασίας, θεµάτων απασχόλησης και επαγγελµατικής κατάρτισης. Ένα από τα διδάγµατα που αποκοµίστηκαν από την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο είναι τα πλεονεκτήµατα της κατάταξης των δραστηριοτήτων σε θέµατα. Έτσι, κατά την προγραµµατική περίοδο πρόκειται να εφαρµοστεί η θεµατική προσέγγιση. Ωστόσο, είναι δύσκολο να προβλεφθούν κατά την έναρξη µιας προγραµµατικής περιόδου, οι τάσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια µιας τόσο µακροχρόνιας περιόδου. Επίσης, εάν τα θέµατα καθοριστούν πολύ αυστηρά από την αρχή µειώνονται οι δυνατότητες εντοπισµού και εξέτασης των καινοτοµιών. Ενώ τα καινοτόµα µέτρα πρέπει να λειτουργούν εντός θεµάτων τα οποία εντάσσονται στα πέντε πεδία πολιτικής του κανονισµού (ΕΚ)Τ και στα τρία οριζόντια θέµατα που διασταυρώνουν τα πεδία αυτά, ο ορισµός θεµατικών πεδίων πρέπει να παραµείνει αρκετά ευέλικτος για να αντιµετωπιστούν νέοι τοµείς δραστηριότητας και καινοτοµίας. Συνεπώς, µόνο τα θεµατικά πεδία που πρόκειται να καλυφθούν κατά την περίοδο ορίζονται στην αρχή της προγραµµατικής περιόδου, ενώ νέα ή/και τροποποιηµένα θέµατα θα προσδιοριστούν αργότερα και θα ληφθούν υπόψη νέες εξελίξεις και ανάγκες ( 1 ). Ένα άλλο δίδαγµα της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου είναι ότι οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έχουν µεγαλύτερη επιτυχία εάν διαθέτουν ένα σαφές καθορισµένο πλαίσιο και έναν συγκεκριµένο στόχο. Αυτό διευκολύνει τις διαδικασίες επιλογής και κεφαλαιοποίησης. Έτσι, κατά τη διάρκεια της περιόδου τα καινοτόµα µέτρα επικεντρώνονται στα δύο ακόλουθα θέµατα: 1. προσαρµογή στη νέα οικονοµία στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου 2. τοπικές στρατηγικές απασχόλησης και καινοτοµία ( 1 ) Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την υλοποίηση καινοτόµων µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο 6 του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για την προγραµµατική περίοδο [COM(2000) 894 τελικό]. Τα 79 σχέδια που αναγράφονται στο φυλλάδιο αυτό χωρίζονται σε δύο θέµατα εργασίας. Το ήµισυ περίπου εµπίπτουν στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου και τα υπόλοιπα εκτελούνται στο πλαίσιο των τοπικών στρατηγικών για την απασχόληση. 8 Καινοτοµία µέσω του ΕΚΤ

10 2. Κοινωνικός διάλογος Ο κοινωνικός διάλογος αναγνωρίζεται να είναι ένα ουσιαστικό συστατικό του ευρωπαϊκού προτύπου κοινωνίας και ανάπτυξης, µε κοινωνική προστασία υψηλής ποιότητας, επενδύσεις στην εκπαίδευση και τα επαγγελµατικά προσόντα και µεταρρυθµίσεις που αποσκοπούν να βελτιώσουν το δυναµισµό της οικονοµίας ( 2 ). Αυτό ξεχωρίζει την Ένωση από τις περισσότερες άλλες περιφέρειες του κόσµου. Συνεπώς, στις ποικίλες µορφές του στα διάφορα κράτη µέλη, ο κοινωνικός διάλογος είναι ένα συστατικό δηµοκρατικής κυβέρνησης, καθώς και οικονοµικού και κοινωνικού εκσυγχρονισµού. Ο ρόλος που διαδραµατίζει ο κοινωνικός διάλογος βασίζεται στην πρωτότυπο, ενιαία µορφή του: οι κοινωνικοί εταίροι εκπροσωπούν από όλες τις απόψεις τα συµφέροντα και τα προβλήµατα του κόσµου εργασίας, τα οποία ποικίλλουν από τις συνθήκες εργασίας µέχρι την ανάπτυξη συνεχούς κατάρτισης και συµπεριλαµβάνουν τον ορισµό προτύπων µισθών. Αυτοί επίσης έχουν το δικαίωµα να διεξάγουν διάλογο, που µπορεί να εξελιχθεί σε συλλογικές συµβάσεις σε όλα τα θέµατα που καλύπτουν. Εισαγωγή Μετά από µια πρόσκληση υποβολής προτάσεων µε τίτλο «Προσαρµογή στη νέα οικονο- µία στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου», που δηµοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο 2001, επιλέχθηκαν συνολικά 35 έργα στο πλαίσιο του θέµατος κοινωνικού διαλόγου. Οι υπεύθυνοι έργου περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα οργανώσεων: κοινωνικός εταίρος οργανώσεων που λειτουργεί σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδρύµατα και πανεπιστήµια για επαγγελµατική κατάρτιση, ανεξάρτητα ιδρύµατα έρευνας καθώς και ιδιωτικές εταιρείες, φορείς ανάπτυξης και µη κυβερνητικές οργανώσεις. Όλα τα έργα βασίζονται σε µια προσέγγιση εταιρικής σχέσης µε οργανώσεις κοινωνικών εταίρων. Άρχισαν τη λειτουργία τους τον Σεπτέµβριο του 2001 και θα την ολοκληρώσουν το αργότερο τον Φεβρουάριο Τα έργα είναι διακρατικά σε πεδίο εφαρµογής, δηλαδή απευθύνονται σε προσωπικό επιχειρήσεων σε δύο ή περισσότερα κράτη µέλη. Οι διακρατικές δραστηριότητες περιλαµβάνουν δράσεις που αποσκοπούν στην ανταλλαγή εµπειριών, εµπειρογνωµοσύνη και ορθή πρακτική, τη µεταφορά και προσαρµογή µεθόδων και εργαλείων και την κοινή ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων και πιλοτικών έργων που ανταποκρίνονται σε αιτήµατα και ανάγκες σε διάφορα κράτη µέλη. Τα έργα απευθύνονται σε ένα ή περισσότερα από τα πέντε ειδικά θέµατα, δηλαδή: Πρόβλεψη της οικονοµικής και κοινωνικής αλλαγής Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος και η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας απαιτούν αυξανόµενη ευελιξία εκ µέρους των επιχειρήσεων και του εργατικού δυναµικού και, συνεπώς, µεγαλύτερη δυνατότητα για προσαρµογή και πρόληψη. Πρόβλεψη της αλλαγής, αφενός, διευκολύνει τις επιχειρήσεις να επωφεληθούν πλήρως από τις αλλαγές της αγοράς και, αφετέρου, βελτιώνει επίσης τη διαδικασία διαχείρισης µεταβολών µε προσδιορισµό των αναγκών επαγγελµατικών προσόντων. Έργα που αφορούν το θέµα αυτό ασχολούνται µε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που συνδέονται µε την πρόβλεψη των αλλαγών και τη διαχείριση µεταβολών. Οι προσεγγίσεις περιλαµβάνουν την ενίσχυση της συµµετοχής εκπροσώπων των εργαζοµένων σε εταιρείες του ίδιου οµίλου εταιρείας σε διαδικασίες διαχείρισης µεταβολών, εξέταση της δυναµικής απασχόλησης των νέων µέσων µαζικής ενηµέρωσης (ΤΠΕ) της αγοράς εργασίας για προσδιορισµό των ευκαιριών και εµποδίων απασχόλησης και τη δηµιουργία ενός προτύπου για ανάλυση της ζήτησης και προσφοράς της εργασίας ανά επαγγελµατικό τοµέα, επίπεδο πτυχίων και επαγγελµατικό προσανατολισµό. ( 2 ) Συµπεράσµατα από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελόνης 15 και 16 Μαρτίου 2002, σηµείο 22. Εισαγωγή 9

11 Εισαγωγή Χρησιµοποίηση των εργαλείων της κοινωνίας των πληροφοριών στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου Ο κοινωνικός διάλογος σε όλα τα επίπεδα είναι ένα σηµαντικό µέσο για αλλαγή διαχείρισης µέσω συνεργασίας. Η πρόκληση είναι ο εκσυγχρονισµός του κοινωνικού διαλόγου σε ανταπόκριση στις µεταβαλλόµενες ανάγκες, νέες πρακτικές εργασίας, τύπους σύµβασης, τόπους εργασίας κλπ. Ένα σηµαντικό στοιχείο είναι αυτό της επικοινωνίας που χρησιµοποιεί νέους διαύλους και µηχανισµούς. Υπεύθυνοι για τη διαχείριση των έργων στον τοµέα αυτό είναι σχεδόν αποκλειστικά οι οργανώσεις κοινωνικών εταίρων και σηµείο εστίασης είναι η δηµιουργία περιεκτικών δικτύων του ιαδικτύου και µέσων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ οργανισµών και ατόµων που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό διάλογο. Νέες προσεγγίσεις στην κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων (ΚΕΕ) είναι µια έννοια µε την οποία οι εταιρείες ενσωµατώνουν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ενδιαφέροντά τους στις επιχειρήσεις τους και στη συνεργασία τους µε τους ενδιαφερόµενους φορείς σε εθελοντική βάση. Καθώς οι προσδοκίες για την ΚΕΕ καθίστανται πιο προσδιορισµένες, η ανταλλαγή εµπειριών και ορθής πρακτικής µεταξύ εταιρειών, τοµέων και χωρών αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο για την περαιτέρω ανάπτυξη της έννοιας πρακτικών και µέσων της ΚΕΕ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον των έργων που αφορούν το θέµα αυτό αποτελεί η εφαρµογή των πολιτικών και πρακτικών της ΚΕΕ στις ΜΜΕ και η ανάγκη παροχής βοήθειας στις ΜΜΕ µε την προσαρµογή των εργαλείων της ΚΕΕ ανάλογα µε τη συγκεκριµένη τους κατάσταση. Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης εργασίας Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν ποικίλες προκλήσεις που συνδέονται µε τις νέες συνθήκες παγκόσµιου ανταγωνισµού και την εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων του ανταγωνισµού που συνδέονται µε τη µετάβαση στη βασιζόµενη στη γνώµη οικονο- µία. Και αυτό προκειµένου να προωθήσουν τη βιώσιµη ανάπτυξη και την καλύτερη προσαρµογή της προσφοράς στη ζήτηση. Επίσης, πρέπει να ασχοληθούν µε θέµατα που αφορούν την ποιότητα της εργασίας και τις ισορροπίες µεταξύ της επαγγελµατικής και ιδιωτικής ζωής. Τα έργα που αφορούν τον εκσυγχρονισµό µε την οργάνωση εργασίας αναπτύσσουν επαφές µεταξύ του κόσµου εργασίας και κατάρτισης και των ερευνητικών οργανώσεων, επινοούν µεθόδους για διαχείριση και εφαρµογή αλλαγών στην οργάνωση εργασίας και προετοιµάζουν εκπροσώπους των εργαζοµένων για να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο στις διαδικασίες εκσυγχρονισµού. Προώθηση της διά βίου µάθησης Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας τον Μάρτιο 2000 τόνισε τη σηµασία της διά βίου µάθησης: «µεγαλύτερη προτεραιότητα στη διά βίου µάθηση ως βασικού στοιχείου του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου, µεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας συµφωνίες µεταξύ των κοινωνικών εταίρων για την καινοτοµία και τη διά βίου µάθηση». Τα έργα της διά βίου µάθησης εστιάζονται στην ανάπτυξη καινοτόµων προσεγγίσεων στη συνεχή προσαρµογή σε νέες µορφές οργάνωσης εργασίας. Αυτή περιλαµβάνει ανάλυση των αναγκών κατάρτισης, πειραµατισµούς µε νέες µορφές οργάνωσης και παροχής κατάρτισης και ανάπτυξη νέων επαγγελµατικών προφίλ σε ανταπόκριση στις προκλήσεις που τίθενται από την κοινωνία των πληροφοριών και τη βιοµηχανική αλλαγή. 10 Καινοτοµία µέσω του ΕΚΤ

12 3. Τοπικές στρατηγικές για την απασχόληση Η επιτυχία συχνά εξαρτάται από ισχυρές και αποτελεσµατικές εταιρικές σχέσεις. Ενώ η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση βασιζόταν στο παρελθόν σε προσπάθειες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, υπάρχει µια αυξανόµενη ευαισθητοποίηση ότι οι στόχοι που η Ένωση έθεσε για βελτίωση επιδόσεων στους τοµείς απασχόλησης δεν µπορούν να επιτευχθούν χωρίς µεγαλύτερη συµµετοχή των περιφερειακών και τοπικών επιπέδων. Τον Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας δηµιούργησε µια στρατηγική που τονίζει τη σηµασία της αλληλεπίδρασης µεταξύ οικονοµικών και κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, του εκσυγχρονισµού όλων των φορέων και καθιέρωσε µια ενισχυµένη ανοικτή µέθοδο συντονισµού. Αυτός ο συντονισµός περιγράφεται ως µια «πλήρως αποκεντρωµένη προσέγγιση σύµφωνη µε την αρχή της επικουρικότητας στο πλαίσιο της οποίας η Ένωση, τα κράτη µέλη, οι περιφερειακές και τοπικές βαθµίδες, καθώς και οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών θα συµµετέχουν ενεργά µέσω διαφόρων µορφών της εταιρικής σχέσης». Εισαγωγή Τον Απρίλιο του 2000, η Επιτροπή κάλεσε τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και όσους ενδιαφέρονταν για την τοπική ανάπτυξη να µελετήσουν τα θέµατα που εγείρονται στην ανακοίνωσή της: «Τοπική δράση για την απασχόληση Η τοπική διάσταση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση». Η Επιτροπή εγκαινίασε εξάµηνες διαβουλεύσεις που ολοκληρώθηκαν µε τη διάσκεψη του Στρασβούργου, την οποία οργάνωσε η γαλλική προεδρία τον εκέµβριο του Από τις διαβουλεύσεις προέκυψε µια ευρεία πολιτική συναίνεση σχετικά µε την επιθυµία ενίσχυσης της τοπικής διάστασης της ΕΣΑ. Ενώ η τοπική ανάπτυξη της απασχόλησης εθεωρείτο κάποτε ως περιφερειακή σε σύγκριση µε τις στρατηγικές µακροοικονοµικών και τις διαρθρωτικές στρατηγικές, αναγνωρίζεται τώρα γενικά ότι η κινητοποίηση των τοπικών φορέων µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην επιτυχία των πολιτικών της απασχόλησης. Αυτές οι πρόοδοι στις στρατηγικές της απασχόλησης βασίζονται σε εµπειρίες σχεδίων του παρελθόντος, όπως η προηγούµενη προγραµµατική περίοδος του Έργα που εστιάζονταν στη διερεύνηση ενός σαφώς καθορισµένου θέµατος φαίνονται να δηµιουργούν πιο απτά αποτελέσµατα και προϊόντα όπως κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις που µπορούν να εφαρµοστούν αµέσως στην πράξη. Επιπλέον, οι ανταλλαγές εµπειριών και η δικτύωση µεταξύ φορέων που εργάζονται σε παρόµοιες καταστάσεις αποδείχθηκε ότι παρέχει σηµαντική προστιθέµενη αξία σε σχέδια. Έχουν επίσης αυξήσει τη δυνατότητα ένταξης καινοτόµων ιδεών στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Με την παροχή πληροφοριών, η σηµασία ενηµέρωσης επιτροπών παρακολούθησης, οι εθνικές αρχές ΕΚΤ, συµπεριλαµβανοµένων περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων, οι κοινωνικοί εταίροι, οι οργανώσεις τρίτου συστήµατος και γεωγραφικών γραφείων ΕΚΤ της Επιτροπής για την ανάπτυξη των σχεδίων και προγραµµάτων δεν µπορούν να υπερεκτιµηθούν. Τα πρότυπα σχέδια κατέδειξαν επίσης την ενδεχόµενη προστιθέµενη αξία παρακολούθησης των σχεδίων µε µια σε εξέλιξη αξιολόγηση στην οποία θα συµµετάσχουν τα σχέδια. Εισαγωγή 11

13 Εισαγωγή Ο στόχος του θέµατος αυτού είναι να παρέχει στήριξη σε καινοτόµους προσεγγίσεις στην ανάπτυξη τοπικών στρατηγικών για την απασχόληση προκειµένου να βοηθήσει την εφαρµογή της ΕΣΑ σε τοπικό επίπεδο. Μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων, µε τίτλο «Τοπικές στρατηγικές και καινοτοµία για την απασχόληση», δηµοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2001 και οι προθεσµίες για υποβολή υποψηφιότητας ήταν ο Φεβρουάριος του 2002 για τον πρώτο γύρο και ο Ιανουάριος του 2003 για τον δεύτερο γύρο. Κατά τον πρώτο γύρο επιλογής, επιλέγηκαν συνολικά 44 προτάσεις για συγχρηµατοδότηση ΕΚΤ. Η λειτουργία των έργων άρχισε στα τέλη του 2002 και θα συνεχίσει για 24 µήνες. Μετά από επιλογή του δεύτερου γύρου το 2003, έγιναν δεκτά για επιδοτήσεις 41 έργα. Τα έργα περιλαµβάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες: ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης τοπικής απασχόλησης ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων σε τοπικό επίπεδο, η οποία περιλαµβάνει σχετικούς φορείς από διάφορους τοµείς σχετικές µελέτες και έρευνα για προετοιµασία των τοπικών στρατηγικών για την απασχόληση ανάπτυξη και εφαρµογή των τοπικών στρατηγικών για την απασχόληση παρακολούθήση, συγκριτική αξιολόγηση και αξιολόγηση ανταλλαγή πληροφοριών, διάδοση και δικτύωση. Αν και κάθε στρατηγική απασχόλησης θα είναι διαφορετική προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι συγκεκριµένες ή περιφερειακές συνθήκες, κάθε πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει έναν αριθµό κοινών στοιχείων για εξακρίβωση του επιπέδου συνοχής, προκειµένου να βοηθήσει στον προσδιορισµό και σύγκριση ορθών πρακτικών για το παραδοσιακό ΕΚΤ και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση. Συνεπώς: Κάθε στρατηγική απασχόλησης πρέπει να αναπτυχθεί, τελειοποιηθεί και εφαρµοστεί µέσω µιας ειδικής εταιρικής σχέσης, η οποία περιλαµβάνει αντιπροσώπους από όσο το δυνατό περισσότερους από τους σχετικούς φορείς. Κάθε τελική στρατηγική για την απασχόληση πρέπει να βασίζεται σε µια διάγνωση της τοπικής αγοράς εργασίας και της κατάστασης απασχόλησης (τοπική ανάλυση της γραµµής αναφοράς για την απασχόληση). Η ενδεχόµενη στρατηγική ή στρατηγικές πρέπει να ασχολούνται µε καθένα από τους τέσσερις πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. Η διάσταση του φύλου/ίσων ευκαιριών πρέπει να ενσωµατώνεται στην τοπική στρατηγική για την απασχόληση σε όλα τα στάδια, συµπεριλαµβανοµένων της ανάλυσης της γραµµής αναφοράς και της διάγνωσης για την περιοχή. Πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι πιθανές πηγές χρηµατοδότησης. Η τοπική στρατηγική για την απασχόληση πρέπει να ενεργεί ως πιο σηµαντικό πλαίσιο για όλες τις δραστηριότητες απασχόλησης στην περιοχή. 12 Καινοτοµία µέσω του ΕΚΤ

14 Εφόσον τα έργα πρέπει να αποσκοπούν στην εφαρµογή των προτεραιοτήτων του εθνικού σχεδίου δράσης σε µια δεδοµένη περιοχή µε τη µορφή τοπικών/περιφερειακών στρατηγικών για την απασχόληση, είναι επιλέξιµοι δύο τύποι προτάσεων: Ο πρώτος τύπος θα αναπτύξει και θα εφαρµόσει µια ενιαία στρατηγική σε µια περιοχή που αντιστοιχεί στο επίπεδο 2 NUTS ή στο επίπεδο 3 NUTS και καταδεικνύει συνοχή µε τα υφιστάµενα περιφερειακά ή/και εθνικά σχέδια δράσης ενώ... Ο δεύτερος τύπος θα αναπτύξει και θα εφαρµόσει µια συνεκτική σειρά ατοµικών στρατηγικών σε χαµηλότερο εδαφικό επίπεδο στο πλαίσιο του επιπέδου 2 NUTS ή της περιοχής του επιπέδου 3 για την οποία ο αιτών είναι υπεύθυνος. Το έργο µπορεί, για παράδειγµα, να προτείνει την ανάπτυξη δέκα διαφορετικών τοπικών στρατηγικών εντός της περιοχής, οι οποίες συντονίζονται από την αιτούσα οργάνωση. Τα δύο τρίτα όλων των έργων είναι έργα τύπου 1, ενώ το ένα τρίτο όλων των έργων είναι έργα τύπου 2. Εισαγωγή Μια πλειοψηφία έργων (καθώς και προτάσεων) του πρώτου γύρου υποβολής αίτησης προέρχεται από µεσογειακές χώρες και ακολουθείται από έργα που εφαρµόζονται στη Γερµανία και τη Φινλανδία. Η τάση αυτή µπορεί να τηρηθεί για προτάσεις που υποβάλλονται και έργα που επιλέγονται στον δεύτερο γύρο υποβολής αίτησης. Εισαγωγή 13

15 14 Καινοτοµία µέσω του ΕΚΤ

16 Έργα (κοινωνικός διάλογος) Πρόβλεψη της οικονοµικής και κοινωνικής αλλαγής 15

17 Chancen und Risiken in neuen Arbeitsfeldern der Informationsgesellschaft: das Beispiel der Multimedia-Branche Ευκαιρίες και κίνδυνοι στην κοινωνία των πληροφοριών: η βιοµηχανία πολυµέσων ιάρκεια: εκέµβριος 2001 έως Νοέµβριο 2003 Συγχρηµατοδότηση ΕΕ: EUR (73,05 %) Συνολικός προϋπολογισµός: ,59 EUR TU Hamburg-Harburg (DE) Johann Daniel Lawaetz-Stiftung Hamburg (DE) The European Network University (NL) Centre for Urban and Regional Development Studies, University of Newcastle-upon-Tyne (UK) Business Development and Commercial Research Unit, University of Westminster (UK) TuTech Technologie GmbH Ms Monica Schofield Harburger Schloßstraße 6 D Hamburg Το έργο αυτό συνδέεται µε το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βεβαιωθεί ότι η νέα κοινωνία των πληροφοριών οδηγεί σε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή καθώς και σε αυξανόµενη ανταγωνιστικότητα. Η οµάδα του έργου εξέταζε τη δυναµική και τις δοµές απασχόλησης στη νέα βιοµηχανία µέσων µαζικής ενηµέρωσης και εστίαζε την προσοχή της στις ανισότητες στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα, η οµάδα εξετάζει τις «γραµµές διαίρεσης» τα εµπόδια που οδηγούν στην άνιση κατανοµή κινδύνων και ευκαιριών. Η µελέτη εξετάζει την κατάσταση στο Αµβούργο και τη συγκρίνει µε την κατάσταση στο Άµστερνταµ και το Λονδίνο. Ο στόχος του έργου ήταν να προσδιορίσει εµπόδια εισαγωγής στην αγορά εργασίας πολυµέσων και βελτίωσης στο πλαίσιό της. Το έργο επίσης εξετάζει πρότυπα ανεργίας στη βιοµηχανία πολυµέσων. Ο τελικός σκοπός ήταν η προώθηση συζήτησης σχετικά µε τα πορίσµατα του έργου µεταξύ αυτών που δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας και στην πολιτική απασχόλησης, καθώς και άλλων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον στον τοµέα αυτό. Από τα αρχικά αποτελέσµατα προέκυψε ότι η αγορά εργασίας στα νέα µέσα ενηµέρωσης είναι επί του παρόντος σε στάδιο εδραίωσης, στο οποίο δεν υπάρχει κύµα αύξησης ή συρροής νεοφερµένων, όπως στο παρελθόν. Στη φάση αυτή, το έργο κατέδειξε ότι διαφαίνονται ήδη «παραδοσιακές» δοµές αγοράς εργασίας οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται, οι πανεπιστηµιακοί τίτλοι σπουδών καθίστανται ολοένα και πιο σηµαντικοί και οι τοµείς της βιοµηχανίας όπως η τεχνολογία των πληροφοριών και η διαχείριση είναι σχετικά σταθερές σε αντίθεση µε πιο «δηµιουργικούς» τοµείς. Σε ένα διεθνές πλαίσιο, το έργο κατέδειξε ότι η γερµανική αγορά εργασίας στα νέα µέσα µαζικής ενηµέρωσης στερείται ευελιξίας ένα αποτέλεσµα που δεν αποδίδεται τόσο σε ένα γενικά πιο άκαµπτο σύστηµα αγοράς εργασίας (για παράδειγµα, µε διασφάλιση από την απόλυση) παρά σε ένα αυστηρό, διαιρού- µενο σε κατηγορίες κίνηµα επιβράδυνσης µεταξύ των διαφόρων µερών του τοµέα. Το έργο χρησιµοποίησε τυποποιηµένες εταιρικές µελέτες, ανάλυση δευτερευουσών στατιστικών, εργαστήρια για το θέµα και συνεντεύξεις µε υπαλλήλους. Επιπλέον, η διεθνής διάσκεψη «New Media New Work?» διοργανώθηκε τον Ιούνιο του Καινοτοµία µέσω του ΕΚΤ

18 Empleos de futuro en el sector del comercio Το εµπόριο προσαρµόζεται στη νέα οικονοµία Περισσότερο από 20 εκατ. θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη αφιερώνονται στο εµπόριο, αλλά οι κοινωνικές και οικονοµικές δυνάµεις µετατρέπουν τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση του τοµέα. Το έργο αυτό προέβλεψε τις αλλαγές ιδιαίτερα αυτές που προέρχονται από τις νέες τεχνολογίες και προσδιόρισε ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας. «Θέσεις απασχόλησης του µέλλοντος στον τοµέα εµπορίου» είναι ένα έργο που αποσκοπούσε να παρέχει βοήθεια στις εταιρείες για να επιβιώσουν και να ευηµερήσουν σε ένα περιβάλλον των επιχειρήσεων που αλλάζει συνεχώς. Προσπάθησαν να το επιτύχουν µε βελτίωση των αγοραστικών τους συνθηκών, πρόσβαση στη νέα οικονοµία, εξασφάλιση χρηµατοδότησης, προβάδισµα στις τάσεις προσφοράς και παροχή κατάλληλης κατάρτισης στους υπαλλήλους τους. Το έργο είχε τρεις κύριους στόχους: να παρέχει τη δυνατότητα στις συµµετέχουσες οργανώσεις να βελτιώσουν την οργανωτική ικανότητά τους και την ικανότητα πρόβλεψης αλλαγών µέσω της δηµιουργίας µόνιµων δικτύων εργασίας που βασίζονται στην τεχνολογία των πληροφοριών, να εξετάσει τη γενική κατάσταση του εµπορικού τοµέα στις τρεις χώρες εταίρους (Γερµανία, Ιταλία, Ισπανία) και να εντοπίσει κοινά στοιχεία και εξελίξεις, να προσδιορίσει ποιοι συγκεκριµένοι τοµείς σε κάθε χώρα έχουν δυναµικό απασχόλησης. Οι µέθοδοι και δραστηριότητες που χρησιµοποιούνται για επίτευξη των στόχων του έργου περιλαµβάνουν: αναθεώρηση της υφιστάµενης βιβλιογραφίας, συµπεριλαµβανοµένων στατιστικών πηγών, ανάλυση τάσεων που αντιµετωπίζουν οι εταιρείες του τοµέα, διεξαγωγή σε βάθος συνεντεύξεων που οδηγούν στην ανάπτυξη µιας υποθετικής λειτουργίας, ανάληψη µιας ανάλυσης SWOT (πλεονεκτήµατα, µειονεκτήµατα, ευκαιρίες και απειλές), δηµιουργία µιας επιτροπής εµπειρογνω- µόνων για ανάλυση και προσδιορισµό των τάσεων απασχόλησης του τοµέα, προσδιορισµό και επιλογή ορθών πρακτικών. Τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται περιλαµβάνουν µια ανάλυση της γενικής κατάστασης στο εµπόριο λιανικής πώλησης στη Γερµανία, Ιταλία και Ισπανία και των µελλοντικών προοπτικών απασχόλησης σε κάθε χώρα. Έχουν καθοριστεί γενικές τάσεις για µεταρρύθµιση του τοµέα και έχουν οργανωθεί φόρουµ συζήτησης και εργασίας (στα οποία συµµετέχουν επαγγελµατικές ενώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις και κρατικές αρχές) για να αναλύσουν τις προοπτικές απασχόλησης. Μια σειρά εθνικών και διακρατικών σεµιναρίων αξιολόγησης και συντονισµού διοργανώθηκαν και τα αποτελέσµατα, καθώς και οι περαιτέρω λεπτο- µέρειες του έργου, διατίθενται µέσω µιας αποκλειστικής ιστοσελίδας. ιάρκεια: Νοέµβριος 2001 έως Απρίλιο 2003 Συγχρηµατοδότηση ΕΕ: EUR (70,42 %) Συνολικός προϋπολογισµός: EUR Uniόn de Profesionales y Trabajadores Autόnomos (ES) Berufsfortbildungswerk Gemeinnützige Bildungseinrichtung des Deutschen Gewerkschaftsbundes GmbH (DE) Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (IT) Federaciόn Estatal de Trabajadores de Comercio, Hosteler a, Turismo y Juego. Uniόn General de Trabajadores de España (FETCHTJ UGT) Mr Ximo Alite Avenida América 25 E Madrid Πρόβλεψη της οικονοµικής και κοινωνικής αλλαγής 17

19 Enviro-Circles Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης µέσω διαλόγου ιάρκεια: Οκτώβριος 2001 έως εκέµβριο 2003 Συγχρηµατοδότηση ΕΕ: EUR (59,3 %) Συνολικός προϋπολογισµός: EUR EU-Jobrotation (DK) Horsens Handelsskole (DK) Career Design International Ltd (UK) µέχρι τον Μάρτιο 2003 Fondo Formaciόn (ES) µέχρι τον Μάρτιο 2003 Fondo para la formaciόn, la cualificaciόn y el empleo en el sector metal de Asturias (ES) από τον Απρίλιο 2003 Give Daghøjskole Ms Sidsel Mørch Pedersen Østergade 3-7 DK-7323 Give Το έργο Enviro-Circles βοήθησε στην ανάπτυξη επαφών µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων που παίρνουν στα σοβαρά την ευθύνη τους για στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης τόσο σε διεθνές όσο και τοπικό επίπεδο. Το έργο ανταποκρίθηκε στις αυξανόµενες αιτήσεις εργαζοµένων και καταναλωτών για υποστήριξη των περιβαλλοντικών και δεοντολογικών προτύπων στην εργασία και την καθηµερινή ζωή. Το Euro-Circles είναι ένα έργο που αποσκοπεί να ευαισθητοποιήσει σχετικά µε το περιβάλλον σε ορισµένα άλλα πλαίσια για παράδειγµα, τις οικογένειες και τα σχολεία. Στόχος του έργου ήταν η προώθηση του διαλόγου µε την οργάνωση «περιβαλλοντικών κύκλων» δηλαδή οµάδων που εργάζονται σε συγκεκριµένα περιβαλλοντικά θέµατα. Ορισµένοι από αυτούς τους κύκλους έχουν ήδη δηµιουργηθεί στη ανία, µε συµµετοχή 75 περίπου ατόµων που διαθέτουν εµπειρογνω- µοσύνη στον τοµέα αυτό. Οι οµάδες ασχολήθηκαν µε τέτοια θέµατα όπως η κατάρτιση των «συνδικαλιστικών εκπροσώπων του περιβάλλοντος» και αντιπροσώπων του προσωπικού, διδάσκοντας ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέµατα στα νηπιαγωγεία και καταρτίζοντας τους ανέργους σε περιβαλλοντική εργασία. Οι συστάσεις αυτών των περιβαλλοντικών κύκλων προωθούνται τοπικά µέσω των «περιβαλλοντικών καταστηµάτων» και των διαλογικών κέντρων ενηµέρωσης, µε τη βοήθεια ιστοσελίδων του ιαδικτύου. Έχει ήδη δηµιουργηθεί ένα περιβαλλοντικό κατάστη- µα, µαζί µε έναν «Πράσινο Οδηγό» και στηρίζεται εν µέρει από τη δανική κυβέρνηση. Ο «Πράσινος Οδηγός» είναι υπεύθυνος για τη διάδοση περιβαλλοντικών συστάσεων σε τοπικό επίπεδο. Όταν κάθε έργο Enviro-Circles ολοκληρώνεται, η γνώση και εµπειρία που προκύπτουν από αυτό θα χρησιµοποιηθούν για τη διαµόρφωση του νέου έργου. Κατά τη διάρκεια των δύο ετών χορήγησης της χρηµατοδότησης, θα διεξαχθούν στην Ευρώπη δώδεκα περίπου έργα Enviro-Circles. Τέλος, η οµάδα του έργου Enviro-Circles επί του παρόντος αναπτύσσει µια πύλη του ιαδικτύου, στηρίζοντας µικροµεσαίες επιχειρήσεις που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες φιλικά προς το περιβάλλον και αναπτύσσοντας επαφές µεταξύ καταναλωτών και των επιχειρήσεων αυτών που παίρνουν την αειφόρο ανάπτυξη στα σοβαρά. Έχουν ήδη αρχίσει οι συζητήσεις για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού πτυχίου, το οποίο θα απονεµηθεί στους περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένους εργαζοµένους των ευρωπαϊκών εταιρειών. 18 Καινοτοµία µέσω του ΕΚΤ

20 European labour mobility Συνδυάζοντας τα άτοµα µε τις θέσεις απασχόλησης σε όλη την Ευρώπη Σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν διαφορές στην οικονοµική κατάταξη µεταξύ περιφερειών και διαφορές µεταξύ τοπικών αγορών εργασίας. Σε ορισµένες περιοχές υψηλής ανάπτυξης, σηµειώνεται δυσκολία για την εξεύρεση ειδικευµένων εργαζοµένων. Σε άλλες, υπάρχουν υψηλά επίπεδα ανεργίας που οφείλονται στην έλλειψη οικονοµικής ανάπτυξης. Το έργο Koninklijke Vereiniging MKB Nederland (MKB) αποτέλεσε συνδυασµό προσφοράς και ζήτησης θέσεων απασχόλησης, µε την επίλυση αυτών των δύο προβληµάτων της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Ενώ στο παρελθόν η ανταπόκριση ήταν να καταβληθεί προσπάθεια για προώθηση περιφερειακής ανάπτυξης εντός των κρατών µελών, το έργο ΜΚΒ εξέτασε επίσης τις ευκαιρίες για κινητικότητα µεταξύ των κρατών µελών. Πραγµατοποιήθηκαν δύο πιλοτικά έργα, το ένα στον τοµέα των µετάλλων και το άλλο της οικοδοµικής βιοµηχανίας, καθώς και ένα στον τοµέα των µεταφορών και της υλικοτεχνικής χρήσης. Η προσέγγιση του έργου εµπνέεται από την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και συµµερίζεται τους στόχους που αποσκοπούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και να ξεπεράσουν τα εµπόδια που υφίστανται για κινητικότητα µεταξύ των κρατών µελών. Οι ειδικοί τοµείς που εξετάζονται στο πλαίσιο του έργου αυτού περιλαµβάνουν τους εξής: προσδιορισµό των συγκεκριµένων οµάδων στόχου των οποίων πρέπει αρχικά να ερευνηθούν οι διαθέσεις, καθότι είναι πιο επιδεκτικές στην ιδέα της κινητικότητας γλωσσικά εµπόδια διαφορές µεταξύ ευρωπαϊκών πολιτισµών και παραδόσεων παροχή βοήθειας στην ενσωµάτωση στον νέο τόπο εργασίας προσαρµογή επαγγελµατικών προσόντων έτσι ώστε να αναγνωρίζονται διεθνώς και η παροχή εκπαίδευσης που προσανατολίζεται στη σταδιοδροµία µε ένα διεθνές θέµα. ιάρκεια: Ιανουάριος 2002 έως εκέµβριο 2003 Συγχρηµατοδότηση ΕΕ: EUR (63,5 %) Συνολικός προϋπολογισµός: EUR TechnoMatch (NL) ProposE (NL) Pehlemann Kenniscentrum (NL) Henningsdorfer INO (DE) Koninklijke Vereniging MKB Nederland (MKB) Mr M. H. Knot Brassersplein 1 PO Box 5096 NL-2600 GB Delft Το έργο θα εξυπηρετήσει στην προώθηση της ανάγκης των λαών της Ευρώπης να διατηρήσουν µια θετική στάση στην ιδέα κινητικότητας και να εξασφαλίσουν κατ αυτόν τον τρόπο την εναρµόνιση όσο το δυνατό περισσότερο της προσφοράς και ζήτησης εντός της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Ο κατάλληλος συντονισµός µεταξύ ποικίλων βιοµηχανικών τοµέων και διαφόρων κρατών µελών είναι ζωτικός στη διαδικασία αυτή. Πρόβλεψη της οικονοµικής και κοινωνικής αλλαγής 19

21 Futurisme II Εργοδότες και εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν από κοινού το µέλλον ιάρκεια: Νοέµβριος 2001 έως Οκτώβριο 2003 Συγχρηµατοδότηση ΕΕ: EUR (70,15 %) Συνολικός προϋπολογισµός: EUR WKÖ (AT) UNIZO (BE) Håndværksrådet (DK S-Y (FI) Academy Avignon (FR) CGPME (FR) ZDH (DE) Confartigianato (IT) Confapi (IT) CNA (IT) MKB (NL) AIP (PT) PIMEC SEFES (ES) Företagarna (SE) FPB (UK) Union européenne de lartisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME) Ms Ruxandra Sioldea & Mr Gerhard Huemer Rue Jacques de Lalaing 4 B-1040 Bruxelles Το διακρατικό έργο Futurisme II συγκέντρωσε τους εκπροσώπους τεχνών, εµπορίου και οργανώσεων µικρών επιχειρήσεων, προκειµένου να συζητήσουν το µέλλον του κοινωνικού διαλόγου στις ΜΜΕ, εστιάζοντας την προσοχή τους ιδιαίτερα στα θέµατα της προσαρµοστικότητας και απασχολησιµότητας. Το έργο αυτό επιδίωξε να παρέχει βοήθεια σε µικρές επιχειρήσεις και τις εκπροσώπους οργανώσεις τους να αναπτύξουν ένα πιο αποτελεσµατικό επιχειρηµατικό περιβάλλον µε προσδιορισµό και ανταλλαγή ορθών πρακτικών µε θέµατα κοινωνικού διαλόγου. Το έργο χρησιµοποίησε ένα συνδυασµό οµάδων εστίασης και σεµιναρίων για να ασχοληθεί µε τρεις τοµείς ενδιαφέροντος, δηλαδή: πολιτική απασχόλησης και µισθών, οργάνωση εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων, κατάρτιση και δεξιότητες. Κάθε οµάδα εστίασης έχει ετοιµάσει ορισµένα έγγραφα συζήτησης για τα σεµινάρια, τονίζοντας τις ανησυχίες των ΜΜΕ στον τοµέα αυτό. Θέµατα που καλύπτονται περιελάµβαναν: ευελιξία στις µισθολογικές δαπάνες, ΜΜΕ και εργασιακές σχέσεις συµβιβασµός της οικογενειακής ζωής και του ενεργού επαγγελµατικού βίου τις συνέπειες της κοινωνίας της γνώσης για το καθεστώς των εργαζοµένων τις ΜΜΕ και την επένδυση σε ανθρώπινο δυναµικό προσαρµογή της συνεχούς κατάρτισης στις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας χρηµατοδότηση της συνεχούς κατάρτισης προσαρµογή της τυπικής κατάρτισης στις ανάγκες των ΜΜΕ. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι σεµιναρίων. Ο πρώτος για εθνικές οργανώσεις µελών που αναγνωρίζονται ως κοινωνικοί εταίροι σε εθνικό επίπεδο έχει επικεντρωθεί στην ανταλλαγή εµπειριών και τις ορθές πρακτικές και στη συζήτηση του τρόπου µε τον οποίο µπορούν να προσαρµοστούν και να χρησιµοποιηθούν από τις οργανώσεις υποδοχής και τα τοµεακά και περιφερειακά µέλη. εύτερη κατηγορία για οργανώσεις που δεν αναγνωρίζονται στον εθνικό κοινωνικό διάλογο έχει αξιοποιήσει τα αποτελέσµατα της πρώτης και συµµετέχει σε βέλτιστες πρακτικές όλων των οργανώσεων ΜΜΕ σε διάφορα κράτη µέλη. Πραγµατοποιήθηκαν σεµινάρια στην Αυστρία, Ιταλία και Σουηδία. Εκθέσεις των σεµιναρίων δηµοσιεύονται στις ιστοσελίδες του έργου. Το Futurisme II ολοκληρώνεται τον Νοέµβριο 2003 προγραµµατίζεται ένα τελικό συνέδριο για τον Σεπτέµβριο 2003, µε τελική έκθεση διαθέσιµη επίσης στο ιαδίκτυο που αναµένεται τον Φεβρουάριο Καινοτοµία µέσω του ΕΚΤ

22 Hacia la excelencia del mercado laboral ηµιουργώντας ένα πρότυπο ανταγωνιστικότητας για την υγεία, ασφάλεια, και το περιβάλλον Το έργο Hacia la excelencia del mercado laboral βοήθησε στη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού επαγγελµατικού βίου στο νησί Τενερίφη και εστιάζεται στην επαγγελµατική υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Αποσκοπεί να εξυπηρετήσει ως αναφορά για άλλες περιφέρειες. Το έργο πρότεινε τη δηµιουργία ενός πρότυπου ανταγωνιστικότητας µέσω του κοινωνικού διαλόγου, καθώς και τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας και της ποιότητας του ενεργού επαγγελµατικού βίου. Προώθησε την έρευνα και τη συµµετοχή σε γνώσεις µε την ανάληψη υποχρέωσης από βιοµηχανίες, εταιρείες και κέντρα κατάρτισης για ίσες ευκαιρίες, περιβαλλοντική φροντίδα και πρόληψη κινδύνου στο χώρο εργασίας. Το έργο προωθεί την κατάρτιση, την τηλεργασία και την εξ αποστάσεως µάθηση και εστιάζεται ιδιαίτερα στην ενηµέρωση των ΜΜΕ σχετικά µε τις παρούσες κοινωνικοοικονοµικές προκλήσεις. Προτίθεται επίσης να δηµιουργήσει ένα παρατηρητήριο της αγοράς εργασίας για το νησί. Στο πλαίσιο του έργου έχει υπογραφεί µια συµφωνία για ένωση εταιρικής σχέσης µεταξύ 27 κοινωνικών και πολιτικών υπεύθυνων λήψης αποφάσεων στην Τενερίφη. Επιπλέον, δηµοσιεύθηκαν τρεις οδηγοί ορθής πρακτικής για την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική εξίσωση, και την πρόληψη κινδύνου στο χώρο εργασίας, και αναπτύχθηκε η ιστοσελίδα του έργου: καθώς και ένα πρότυπο για την ανταγωνιστικότητα και ποιότητα του ενεργού επαγγελµατικού βίου στο νησί της Τενερίφης. Οι δραστηριότητες του έργου διοργανώθηκαν γύρω από πέντε θέµατα. Το πρώτο θέµα τονίζει την κατάρτιση και καθοδήγηση. Οργανώθηκε ένα συνέδριο και ένα εικονικό κέντρο συνεχούς κατάρτισης στο ΗΒ και πραγµατοποιήθηκαν εκθέσεις για την απασχόληση στην Πορτογαλία και την Ιταλία. Παράλληλα, διεξάχθηκε µια δευτερογενής στατιστική ανάλυση για την κατάσταση της αγοράς εργασίας στις ορεινές περιοχές και για την ποιότητα των κέντρων κατάρτισης και οργανώθηκαν µαθήµατα για όσους είναι υπεύθυνοι για κατάρτιση, διοίκηση επιχειρήσεων και τους εργαζοµένους. Ο δεύτερος έλεγχος σχετικά µε την αγορά εργασίας επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη και προώθηση της τηλεκατάρτισης µέσω ενός ιστού που βασίζεται στο φόρουµ που αναπτύχθηκε στο ΗΒ. Οι έλεγχοι (Blocks) III, IV και V για την υγεία, ασφάλεια και το περιβάλλον, προϋπόθεταν συγκριτική έρευνα για τη νοµοθεσία στις συµµετέχουσες χώρες, καθώς και µια µελέτη για τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, και αµφότερες πραγµατοποιήθηκαν στην Ιταλία. Τέλος, τα αποτελέσµατα του έργου διαδόθηκαν τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. ιάρκεια: Νοέµβριος 2001 έως Φεβρουάριο 2004 Συγχρηµατοδότηση ΕΕ: EUR (69,7 %) Συνολικός προϋπολογισµός: EUR Cramars (IT) ADIP (PT) Business Link (UK) Cabildo de Tenerife (ES) Fundaciόn Canaria Insular para la Formaciόn, el Empleo yeldesarrollo Empresarial (Fifede) Ms Gabriela de Armas Bencomo Granados 8, planta baja E Santa Cruz de Tenerife Πρόβλεψη της οικονοµικής και κοινωνικής αλλαγής 21

23 Proage Βοηθώντας τους ηλικιωµένους να συνεχίσουν να εργάζονται ιάρκεια: Σεπτέµβριος 2001 έως Νοέµβριο 2003 Συγχρηµατοδότηση ΕΕ: EUR (74 %) Συνολικός προϋπολογισµός: EUR Bertelsmann Stiftung (DE) AWVN General Employers Association (NL) DA Danish Employers Confederation (DK) IBEC Irish Business and Employers Confederation (IE) Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitsgeberverbände (BDA) Ms Antje Gerstein/Ms Alexandra Hörder Breite Straße 29 D Berlin Με ένα έργο µε έδρα τη Γερµανία, το Proage, καταβάλλονται προσπάθειες για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσµος στο γεγονός ότι ο πληθυσµός της Ευρώπης καθίσταται γηραιότερος και ότι οι πολιτικές εργασίας πρέπει να προσαρµοστούν για να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη αυτή. Το Proage είναι µια εταιρική σχέση τεσσάρων κατευθύνσεων επικεφαλής της οποίας είναι οι οµάδες εργοδοτών της Γερ- µανίας, των Κάτω Χωρών, της ανίας και της Ιρλανδίας. Το έργο έχει τρεις κύριους στόχους: να κρατήσει τους γηραιότερους εργαζοµένους σε απασχόληση για περισσότερο χρόνο, να βελτιώσει τις δυνατότητές τους για εξεύρεση απασχόλησης και να περικόψει τα επίπεδα απασχόλησης µεταξύ αυτού του ταχύτατα αυξανόµενου τοµέα της κοινωνίας. Το Proage προτίθεται να πραγµατοποιήσει τους στόχους του επιφέροντας αλλαγή στάσης στο εργασιακό περιβάλλον. Θέλει να εξασφαλίσει ότι οι γηραιότεροι εργαζόµενοι δεν στιγµατίζονται, αλλά αντίθετα είναι δυνατό να µεγιστοποιηθεί η εµπειρία και το δυναµικό τους. Στο πλαίσιο του σχεδίου εγκαινιάστηκε µια δη- µόσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης και η δηµιουργία ενός κοινωνικού διαλόγου µε τις επιχειρήσεις, τους πολιτικούς και τους κοινωνικούς επιστηµονικούς παράγοντες. Μέσω των δραστηριοτήτων αυτών, οι διοργανωτές ελπίζουν να βελτιώσουν το γενικό κλίµα εργασίας, έτσι ώστε να δοθούν τα κίνητρα στους γηραιότερους εργαζόµενους να εξακολουθούν να εργάζονται. Ο τύπος των πολιτικών που προωθείται περιλαµβάνουν την εισαγωγή πιο ευέλικτων ωρών εργασίας, την απασχόληση διαφόρων οµάδων ηλικίας και την ευαισθητοποίηση σε θέµατα υγείας στο χώρο εργασίας. Ένα άλλο χρήσιµο µέσο είναι η προώθηση της διά βίου µάθησης. Όσον αφορά τις εκδηλώσεις, το πρώτο σεµινάριο του έργου πραγµατοποιήθηκε στο ουβλίνο τον Ιούνιο Ακολούθησαν δύο σεµινάρια τον Φεβρουάριο και Μάιο του 2003 στο Fredensborg, ανία και τη Χάγη µια καταληκτική διάσκεψη πραγµατοποιήθηκε στο Βερολίνο τον Σεπτέµβριο του Εν τω µεταξύ, το ίδρυµα Bertelsmann µε έδρα τη Γερ- µανία εκπόνησε µια µελέτη που συγκρίνει τις νοµικές συνθήκες και τις συνθήκες αµοιβής σε διάφορες χώρες, επικεντρώνοντας την προσοχή σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Ελβετία, οι οποίες ήταν αρκετά επιτυχείς στις πολιτικές απασχόλησης έναντι των ηλικιωµένων. Το Ίδρυµα ανέθεσε επίσης την έκδοση ενός εγχειριδίου βέλτιστων πρακτικών και εξέδωσε ένα φυλλάδιο που περιλαµβάνει πρακτικές υποδείξεις για θέµατα περαιτέρω επαγγελµατικής κατάρτισης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Τα αποτελέσµατα των µελετών και σεµιναρίων δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του έργου. 22 Καινοτοµία µέσω του ΕΚΤ

24 SODIA Σύναψη στενότερων δεσµών µεταξύ αξιωµατούχων των συνδικαλιστικών οργανώσεων Ένα έργο µε έδρα το Βέλγιο, το SODIA αναζητεί να καλύψει το χάσµα γνώσεων που πολλοί αξιωµατούχοι συνδικαλιστικών οργανώσεων έχουν για τις διεθνείς σχέσεις της οµάδας τους, όπως θυγατρικές εταιρείες, προµηθευτές, πελάτες και οµοθυγατρικές εταιρείες. Έχουν επιλεγεί έξι πολυεθνικές εταιρείες, Astom, Arcelor, Carrefour, Smurfit, Snecma και Südzucker, µε δραστηριότητες σε πέντε χώρες Αυστρία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία και Γερµανία. Η δηµιουργία µιας ιστοσελίδας ήταν καίριας σηµασίας για το έργο, το οποίο ενεργεί ως πλατφόρµα για την ανταλλαγή απόψεων και την ενίσχυση διαλόγου µεταξύ αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η ιστοσελίδα έχει µια δοµή µε δύο δέσµες: το ένα µέρος περιλαµβάνει πληροφορίες προσιτές στο κοινό και στο άλλο η πρόσβαση σε στοιχεία περιορίζεται σε αντιπροσώπους της ίδιας οµάδας µέσω ενός κώδικα πρόσβασης. Μη επεξεργασµένες πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην ιστοσελίδα περιλαµβάνουν περιγραφές για τους τοµείς αεροναυπηγικής, ζαχάρεως, χάλυβα, χαρτιού, ενέργειας και µεταφορών, και στοιχεία για συλλογικές συµβάσεις εργασίας ανά τοµέα. Υπάρχει επίσης σε βάθος ανάλυση του τρόπου µε τον οποίο οι εταιρείες διαχειρίζονται το ανθρώπινο δυναµικό τους, των χρηµατοοικονοµικών στρατηγικών τους, καθώς και ανάδειξη πολιτιστικών διαφορών. Ένας συγκριτικός πίνακας και επεξηγηµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη διοργάνωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις χώρες εταίρους τοποθετήθηκε στην ιστοσελίδα. Όλα αυτά προορίζονται να βοηθήσουν τους χρήστες για να προβλέψουν τις βιοµηχανικές αλλαγές που πρέπει να πραγµατοποιηθούν και τις δεξιότητες που απαιτούνται µεσοπρόθεσµα, προκειµένου να αποφευχθούν καταστάσεις κρίσης. ιάρκεια: εκέµβριος 2001 έως Φεβρουάριο 2004 Συγχρηµατοδότηση ΕΕ: ,31 EUR (73,35 %) Συνολικός προϋπολογισµός: ,60 EUR AK OO (AT) Emergences (FR) UGT-PV (ES) Fondation André Renard (FAR) Ms Régina Del Bigo Place Saint Paul 11 B-4000 Liège Υπάρχει µια ατζέντα που περιλαµβάνει τα ποικίλα πολύγλωσσα σηµεία επαφής που συνιστούν το δίκτυο, καθώς και ένα σύστηµα ενδοδικτύου που επιτρέπει στους αντιπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων να επικοινωνούν γρήγορα µεταξύ τους. Στόχος είναι η δηµιουργία κανονικών διαύλων επικοινωνίας µεταξύ εκπροσώπων της ίδιας οµάδας για την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων σε θέµατα αµοιβαίου επαγγελµατικού ενδιαφέροντος. Πρόβλεψη της οικονοµικής και κοινωνικής αλλαγής 23

25 STEP Προβλέποντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας ιάρκεια: εκέµβριος 2001 έως Οκτώβριο 2003 Συγχρηµατοδότηση ΕΕ: ,10 EUR (71,54 %) Συνολικός προϋπολογισµός: EUR Fondazione Giacomo Brodolini (IT) CGIL (IT) Ires (IT) University of Turku (FI) Chamber of Commerce of Nice (FR) University of Kassel (DE) Ente confederale di istruzione professionale per lartigianato e le piccole imprese (ECIPA) Mr Stefano Di Niola Via G. Tomassetti 12 I Rome Με τη χρησιµοποίηση στοιχείων του Ιταλικού Ινστιτούτου Στατιστικών, το έργο αυτό προσπάθησε να αναπτύξει ένα πρότυπο για προσδιορισµό και αξιολόγηση των διαφορών µεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας γι αυτό. Τα αποτελέσµατα θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε καλύτερη διοργάνωση του επαγγελµατικού προσανατολισµού και βελτίωση των προοπτικών εργασίας για τους νέους. Η βασική θέση του έργου Stocks and Trends in European Professions (STEP) είναι ότι µια πιο λεπτοµερής γνώση των αναγκών της αγοράς εργασίας παρέχει τη δυνατότητα στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και άλλους φορείς να βελτιώσουν τη διοργάνωση και σχέση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επιχειρήσεις, δηµόσιες διοικητικές αρχές, φορείς επαγγελµατικής κατάρτισης και ερευνητικά κέντρα τονίστηκαν ως οι τύποι οργανώσεων που µπορούν να ωφεληθούν από τη δυνατότητα πρόβλεψης µετατοπίσεων στις τάσεις της αγοράς εργασίας. Ο στόχος του έργου ήταν να δηµιουργήσει µια πύλη του ιαδικτύου που θα παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε ένα πρότυπο για ανάλυση της προσφοράς και ζήτησης εργασίας. ιάφορες κατηγορίες χρηστών θα µπορέσουν να εξασφαλίσουν πληροφορίες σχετικές µε τις συγκεκριµένες ανάγκες τους. Αυτό καθαυτό το πρότυπο βασιζόταν σε µια ανάλυση των αναγκών εργασίας, η οποία λαµβάνει υπόψη τα άτοµα που επί του παρόντος απασχολούνται, τα άτοµα που εγκαταλείπουν την απασχόληση και την προσφορά της διαθέσιµης εργασίας. Το STEP χρησιµοποίησε αυτό που ισχυρίζεται ότι αποτελεί µια στατιστική καινοτοµία µια µελέτη που αναλήφθηκε από το Ιταλικό Ινστιτούτο Στατιστικών, το οποίο για πρώτη φορά κατέστησε δυνατό τον προσδιορισµό της ζήτησης για εργασία µέσω του επαγγελµατικού τοµέα. Συγκρίνοντας τα στατιστικά αυτά µε τις πληροφορίες για τους βαθµούς και τα επαγγελµατικά προσόντα και αξιολογώντας τη σχέση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζοµένων όσον αφορά τις εργασίες τους, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής µπορούν να αξιολογήσουν ανισότητες µεταξύ της προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Αναλύοντας τα αποτελέσµατα της µελέτης για άνδρες και γυναίκες εργαζοµένους, είναι δυνατό να προσδιοριστούν τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες που προσπαθούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να επιτρέπουν στις σχετικές οργανώσεις να παρέχουν καλύτερες συµβουλές σχετικά µε τα προσόντα που πρέπει να εξασφαλίσουν πριν να αναζητήσουν µια εργασία. Ευρύτερα, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να επιτρέπουν στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής να βελτιώσουν την παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης, προκειµένου να συνδυάσουν καλύτερα τις δεξιότητες των ενδεχόµενων εργαζοµένων µε τις πραγµατικές ανάγκες των τωρινών εργαζοµένων, καθιστώντας κατ αυτό τον τρόπο για αµφότερους ευκολότερη την επίτευξη των στόχων τους. 24 Καινοτοµία µέσω του ΕΚΤ

26 Έργα (κοινωνικός διάλογος) Χρησιµοποίηση εργαλείων της κοινωνίας των πληροφοριών στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου 25

27 Dialog-on Επικοινωνία ΤΠ που ενώνει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ιάρκεια: Νοέµβριος 2001 έως Φεβρουάριο 2004 Συγχρηµατοδότηση ΕΕ: EUR (85,01 %) Συνολικός προϋπολογισµός: EUR European Federation of Building and Woodworkers (ευρωπαϊκή οργάνωση) European Mine, Chemical and Energy Workers Federation (ευρωπαϊκή οργάνωση) European Trade Union Committee for Education (ευρωπαϊκή οργάνωση) Union Network International-Europa (ευρωπαϊκή οργάνωση) Österreichischer Gewerkschaftsbund (AT) Deutscher Gewerkschaftsbund (DE) Federaciόn de Comunicaciόn y Transportes (ES) Suomen Ammattiiliittojen Keskusjärjestö (FIN) Confédération Française Démocratique du Travail (FR) CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro (IT) CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (IT) Confederaç o Geral dos Trabalhadores Portugueses (PT) Landsorganisationen i Sverige (SE) Glasgow Caledonian University (UK) Leeds Metropolitan University (UK) Trades Union Congress (UK) European Trade Union College Mr Jeff Bridgford Bd du Roi Albert II 5, Boîte 7 B-1210 Brussels Το έργο Dialog-on δίδαξε στους αξιωµατούχους των συνδικαλιστικών οργανώσεων και τους εκπροσώπους του χώρου εργασίας από οργανώσεις που είναι µέλη της ευρωπαϊκής συνοµοσπονδίας συνδικαλιστικών οργανώσεων να χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία των πληροφοριών προκειµένου να τους βοηθήσει να συµµετάσχουν πιο αποτελεσµατικά στον κοινωνικό διάλογο και να προσαρµοστούν στη νέα οικονοµία. Το αυξανόµενο ενδιαφέρον στην ανοικτή και εξ αποστάσεως µάθηση και η ανάγκη βελτίωσης του ευρωπαϊκού δυναµικού δικτύωσης σε απευθείας σύνδεση ήταν δύο από τα κινητήρια ενδιαφέροντα πίσω από το έργο Dialog-on. Αυτό είναι ένα ευρείας κλίµακας πρόγραµµα καινοτόµων δραστηριοτήτων που βοήθησε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να εκσυγχρονίσουν τη συµµετοχή τους στον κοινωνικό διάλογο µέσω της χρησιµοποίησης των εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών. Το έργο έχει κυρίως δύο δέσµες δραστηριότητας. Πρώτον, τη δηµιουργία ευρωπαϊκών δικτύων συνδικαλιστικών οργανώσεων σε απευθείας σύνδεση που είχε ως κύριους στόχους της τα εξής: βελτίωση της συµµετοχής στον κοινωνικό διάλογο µε τη χρησιµοποίηση της τεχνολογίας των πληροφοριών παραγωγή διδακτικών ενοτήτων για στήριξη των δικτύων επικοινωνίας σε απευθείας σύνδεση κατάρτιση εµψυχωτών για την παράδοση µαθηµάτων που βασίζονται σε αυτές τις ενότητες παράδοση σειράς διακρατικών µαθηµάτων για στήριξη των δραστηριοτήτων δικτύωσης εγκαινίαση ενός προγράµµατος για δραστηριότητες δικτύωσης σε απευθείας σύνδεση. εύτερον, µε τη χρησιµοποίηση εργαλείων κοινωνίας των πληροφοριών για την κατάρτιση ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών οργανώσεων η δέσµη της εξ αποστάσεως µάθησης µέσω υπολογιστή (CMDL) µε τους εξής στόχους: παραγωγή διδακτικών ενοτήτων για στήριξη µαθηµάτων εξ αποστάσεως µάθησης σε απευθείας σύνδεση κατάρτιση εκπαιδευτών για παράδοση µαθηµάτων που βασίζονται σε αυτές τις διδακτικές ενότητες παράδοση µιας σειράς διακρατικών µαθηµάτων σε απευθείας σύνδεση παράδοση µιας σειράς µαθηµάτων σε απευθείας σύνδεση σε εθνικό επίπεδο. Οι δύο κυριότερες δέσµες συµπληρώθηκαν µε µια δέσµη πύλης ιστού, η οποία ανέπτυξε και παρουσίασε διακρατικά εργαστήρια και δραστηριότητες κατάρτισης που αφορούν την ανάπτυξη και τη χρησιµοποίηση πυλών ιστού των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Παραδόθηκαν έξι σειρές µαθηµάτων µεταξύ του Ιουνίου 2002 Σεπτεµβρίου Το σχέδιο συνέβαλε στη βελτιωµένη πρόσβαση στην και χρήση της τεχνολογία των πληροφοριών εντός του ευρωπαϊκού κινήµατος συνδικαλιστικών οργανώσεων. Αντιπροσωπεύει ένα µείζον βήµα προόδου όσον αφορά την παροχή ευκαιριών διά βίου κατάρτισης για τους µη παραδοσιακούς διδασκόµενους. Τα αποτελέσµατά της θα δηµοσιευθούν και προωθηθούν, ιδιαίτερα εντός της ευρύτερης κοινότητας συνδικαλιστικών οργανώσεων. 26 Καινοτοµία µέσω του ΕΚΤ

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 8.3.2016 SWD(2016) 53 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Στόχοι: Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 6 Φεβρουάριος 2003 Μηνιαίο ελτίο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Σύνοψη Στις 14/1/2003 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ. Υπουργείο Εξωτερικών ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού Ελένη Νικολαΐδου

ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ. Υπουργείο Εξωτερικών ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού Ελένη Νικολαΐδου ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Υπουργείο Εξωτερικών ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού Ελένη Νικολαΐδου ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ 2030 Η Ατζέντα 2030 που υιοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

14475/16 ΜΜ/ριτ/ΕΠ 1 DG B 1C

14475/16 ΜΜ/ριτ/ΕΠ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14475/16 SOC 712 EMPL 486 ECOFIN 1052 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΑ καλείται να προωθήσει το σχέδιο συμπερασμάτων στο Συμβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική πολιτική, Υγεία, Καταναλωτές» προς έγκριση.

Η ΕΜΑ καλείται να προωθήσει το σχέδιο συμπερασμάτων στο Συμβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική πολιτική, Υγεία, Καταναλωτές» προς έγκριση. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2010 (17.05) (OR. en) 9183/1/10 REV 1 SOC 304 EDUC 84 ECOFIN 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Ομάδας Κοινωνικών Θεμάτων προς : την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Y2071BEN 12256/REV/E L FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΜΟΣΜΟΝ ΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Comité bancaire pour les Affaires sociales européennes Τραπεζική Επιτροπή για τις ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Κυριάκος Φιλίνης Εργασιακές Σχέσεις και Αγορά Εργασίας Τα βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας Απασχολούμενοι είναι τα άτομα που απασχολούνται έναντι αμοιβής. Το ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15613/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου JEUN 108 EDUC 327 SOC 791 JUR 854 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.10.2009 SEC(2009) 1433 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2017 SWD(2017) 200 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων που συνοδεύει το έγγραφο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων Η μελέτη, η ανάλυση, η μεταφορά των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την επαγγελματική κατάρτιση, η σύνδεσή της με τις

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των πόλεων στην πολιτική συνοχής

Ο ρόλος των πόλεων στην πολιτική συνοχής ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος των πόλεων στην πολιτική συνοχής 2014-2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σύνοψη Οι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7.6.2008 C 141/27 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2008 Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος: πολυετή σχέδια συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ειδικευμένο τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας Πιλοτική μελέτη με θέμα την εφαρμογή των πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος)

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Χαιρετισµός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιµιλιανίδου στο 2 ο Ετήσιο Συνέδριο ενάντια στη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΙΚΑΕΛΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Αθήνα, 22/9/2014 Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το φυλλάδιο αυτό διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε άλλο πρόσωπο που δρα εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Ιστορία του Έργου

Σύντομη Ιστορία του Έργου Σύντομη Ιστορία του Έργου Η ιστορία του «LOCPROII» βρίσκει τις ρίζες της στην επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός έργου Interreg IIIA με όνομα «LOCPRO». Η εκ των υστέρων γνώση από το «LOCPRO» κατέστησε εμφανές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Η Ελλάδα εκτιµούµε και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν- ότι αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ. Η επίπονη προσπάθεια σχεδόν δύο δεκαετιών συνέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 572 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη.

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη. Πέμπτη, 25/10/2012 Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη κατά την εναρκτήρια τελετή του 11 ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τουρισμού 2012, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» Σας

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2014 (08.12) (OR. en) 15949/14 EMPL 172 SOC 815 ECOFIN 1081 EDUC 332 JEUN 112 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Σύνοψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Βασίλειου Ν. Μαγγίνα Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Ομιλία του Βασίλειου Ν. Μαγγίνα Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ EMBARGO 19-5-07 (11:00 pm) Ομιλία Υπουργού Παρασκευή,18.05.2007 Ομιλία του Βασίλειου Ν. Μαγγίνα Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ιάκωβος Καρατράσογλου

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ιάκωβος Καρατράσογλου Federation of Greek Industries Greek General Confederation of Labour CONFERENCE LIFELONG DEVELOPMENT OF COMPETENCES AND QUALIFICATIONS OF THE WORKFORCE; ROLES AND RESPONSIBILITIES Athens 23-24 May 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2014 (17.02) (OR. en) 6285/14 EDUC 44 SΟC 98 ΕCOFIN 129 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς αριθ. προηγ. εγγρ. Θέμα: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP

Η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP Ref.: ECHA-11-FS-02-EL ISBN-13: 978-92-9217-576-4 Η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP Ο κανονισμός REACH εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2006, μετά από επτά χρόνια εκτεταμένων διαβουλεύσεων. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

3ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Αειφορική Αγροτική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το πρόγραμμα EU.WATER

Διαβάστε περισσότερα