Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας"

Transcript

1 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ÔÅÕ ÏÓ Åõ Þ ðïõ êáô Ýèéìï åêöñüæïõìå, áëëü ôçí ïðïßá, ðåñéóóüôåñï áðü êüèå Üëëç öïñü, ðñïóäïêïýìå íá äïýìå õëïðïéïýìåíç ôï ñïíéü éäéüôõðç, ùóôüóï, ãéá üóïõò áñýóêïíôáé óôá ðåñßåñãá, áöïý åßíáé ç ðñþôç ìåôü áðü ôï 1987, ç ïðïßá äåí ðåñéý åé äõï üìïéïõò áñéèìïýò (ð , äõï öïñýò ôï 2), ìå óõíýðåéá, êüðïéïé íá áíáöýñïíôáé óå åíäå üìåíç åðáíüëçøç óçìáíôéêþí ãåãïíüôùí åêåßíçò ôçò, ðñï 25åôßáò, ñïíéüò. Èõìßæïõìå üôé ôï 1987, ç åèíéêþ ïìüäá ÌðÜóêåô ôçò ÅëëÜäáò êáôýêôçóå ôï ðñþôï ñõóü Ðáíåõñùðáßêü ìåôüëéï óôçí éóôïñßá ôçò, åíþ ç õöþëéïò âßùóå ôçí åðïíïìáæüìåíç Ìáýñç ÄåõôÝñá (19 Ïêôùâñßïõ) ìå ôçí êáôüññåõóç ôùí ñçìáôéóôçñßùí. Ùò áéôßåò åêåßíçò ôçò êáôáóôñïöéêþò ðôþóçò èåùñþèçêáí ïé óõíáëëáãìáôéêýò áëëáãýò ðïõ åðåäßùêáí ïé ÇÐÁ (ìå Üóêçóç ðßåóçò ðñïò Üëëåò þñåò, êõñßùò ðñïò ôç Ãåñìáíßá), ïé õðåñôéìþóåéò óå áîßåò êáé ïìüëïãá, ç Ýëëåéøç ñåõóôüôçôáò êáé ç øõ ïëïãßá ôçò áãïñüò. ÂÝâáéï åßíáé üôé åðýäñáóå êáé ç åðßèåóç, áðü Éñáíïýò êïìüíôïò, óôï áìåñéêáíéêü ðïëåìéêü ðëïßï MV Sea Isle City, ç ïðïßá áðáíôþèçêå ìå áìåñéêáíéêþ åðßèåóç óå éñáíéêþ ðëáôöüñìá Üíôëçóçò ðåôñåëáßïõ óôïí Êüëðï. ÊáôÜ óõãêõñßá, ïñéóìýíåò áðü åêåßíåò ôéò áéôßåò, õößóôáíôáé êáé óþìåñá, åêðïñåõüìåíåò êáé ðüëé áðü ôéò ÇÐÁ, óôéò ïðïßåò ìüëéò ôåò êáé ðñï ôýò ôá îçìåñþìáôá øçößóôçêå áðü ôç Ãåñïõóßá êáé ôç ÂïõëÞ ôùí Áíôéðñïóþðùí, ç óõìâéâáóôéêþ óõìöùíßá, ìå ôçí ïðïßá áðïôñýðïíôáé ïé åéñüôåñåò óõíýðåéåò ôïõ õöåóéïãüíïõ ìåßãìáôïò áõîþóåùí öüñùí êáé ðåñéêïðþí äçìïóßùí äáðáíþí, ôïõ åðïíïìáæüìåíïõ «äçìïóéïíïìéêïý ãêñåìïý». ΣΕΛ. 2 áôæýíôá èåìüôùí ìç áíéêþí ΣΕΛ. 3 èýìáôá ìç áíéêþí ΣΕΛ. 4 äéåèíþ èýìáôá ΣΕΛ. 5 åëëçíéêþ ðñáãìáôéêüôçôá ΣΕΛ. 6 ðñùôïóýëéäá åöçìåñßäùí ΣΕΛ. 7-8 áðïêüììáôá åöçìåñßäùí Με Τεταρτίδες ξεκινάει το νέο έτος Όπως κάθε χρόνο, το 2013 αρχίζει με μια βροχή διαττόντων αστέρων, τους Τεταρτίδες (Quadrantids), που διαρκούν από 1 έως 5 Ιανουαρίου και κορυφώνονται κατά το διήμερο 3 και 4 του μηνός, ιδίως τα χαράματα της Πέμπτης. Οι Τεταρτίδες, σύμφωνα με το ΑΠΕ, εφόσον οι κατά τόπους καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την παρατήρησή τους, εμφανίζουν συνήθως στο αποκορύφωμά τους έως 40 μετέωρα ανά ώρα, που διαπερνούν την ατμόσφαιρα της γης με μεγάλη ταχύτητα. Η συγκεκριμένη βροχή από «πεφταστέρια» έχει πάρει το όνομά της από ένα αστερισμό -Quadrans Muralis ή Επιτοίχιος Τετράς (ήταν αρχαίο αστρονομικό εργαλείο), που δεν υπάρχει πια. Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΑΝΤΙΚΡΟΥΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Νέα δεδοµένα στις αρτιότητες των οικοπέδων O Άρειος Πάγος ανατρέπει την απόφαση, που έλαβε πριν ενάμιση χρόνο η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), η οποία προέβλεπε ότι συνεχόμενα οικόπεδα σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές θα έπρεπε πλέον να αντιμετωπίζονται όχι ως αυτοτελή, αλλά ως ένα ενιαίο ακίνητο. Με τη νέα απόφαση που έλαβε ο Άρειος Πάγος επανέρχεται το καθεστώς που ίσχυσε επί 40ετία έως την έκδοση της απόφασης του ΝΣΚ, η οποία τώρα ανατρέπεται. Δηλαδή τα συνεχόμενα οικόπεδα μπορούν πλέον να πωλούνται ή να κτίζονται ξεχωριστά το καθένα. Ύστερα από σχετικό αίτημα διαφόρων συμβολαιογραφικών συλλόγων, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έκρινε ότι πρέπει να ανατραπεί και να μην εφαρμοστεί η απόφαση του ΝΣΚ, γιατί έτσι θίγονται σοβαρά κεκτημένα περιουσιακά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα που προστατεύονται από το Σύνταγμα. Στις αντιδράσεις που προκάλεσε η «αλλαγή γραμμής» του ΝΣΚ μετά 40 χρόνια και έξι αιτήματα προς τον Άρειο Πάγο, υπογραμμιζόταν ότι γίνεται δυσμενέστερη η θέση χιλιάδων ιδιοκτητών και συνεπώς και τα έσοδα του Δημοσίου, προκαλούνται ακυρότητες συμβολαίου λόγω απαγορευμένης κατάτμησης, χάνονται κεκτημένα δικαιώματα πωλητών χωρίς να ευθύνονται σε τίποτα. Παράλληλα τονιζόταν ότι η επιβολή του νέου καθεστώτος, θα οδηγήσει σε νομικές τεχνικές για καταστρατήγηση της αναγκαστικής συνένωσης οικοπέδων, μέσα από εικονικές δικαιοπραξίες (π.χ. με τη δημιουργία ανάμεσα σε δύο οικόπεδα μίας εικονικής τρίτης ιδιοκτησίας), με την εμφάνιση ως αγοραστή και άλλου προσώπου με απειροελάχιστο ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.λπ. ιατηρούν την αυτοτέλειά τους τα συνεχόµενα άρτια οικόπεδα που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη και έχουν περιέλθει στην κυριότητά του µε ένα ή πάνω από ένα συµβόλαια επισηµαίνει σε γνωµοδότησή του ο αντεισαγγελέας τού Αρείου Πάγου, ερχόµενος σε πλήρη αντίθεση µε ανάλογη γνωµοδότηση τού Νοµικού Συµβουλίου τού Κράτους. 1

2 ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ Αγιασµός υδάτων Την καθιερωµένη γιορτή του Αγιασµού των Υδάτων και την κοπή της πίττας, θα πραγµατοποιήσει στη Λίµνη του Μαραθώνα, την ηµέρα των Θεοφανείων, Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013 και ώρα το πρωί, η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥ ΑΠ) Φεβρουαρίου 2013 Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2013 Αφιέρωµα στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΤΡΑ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών, Τ.Ε.Ε. Τµήµα υτικής Ελλάδος «Γ. Σεφέρης - Ι. Άντριτς: δύο Νοµπελίστες, δύο διπλωµάτες» Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνει -σε συνεργασία µε την Πρεσβεία της ηµοκρατίας της Σερβίας στην Ελλάδα- την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 στις 19.00, στο Κεντρικό Αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης (Πανεπιστηµίου 32), εκδήλωση µε θέµα: «Γιώργος Σεφέρης Ίβο Άντριτς: δύο Νοµπελίστες, δύο διπλωµάτες», µε οµιλητές διακεκριµένους συγγραφείς, µεταφραστές και διπλωµάτες. Για τον Γιώργο Σεφέρη θα µιλήσουν οι: ηµήτρης ασκαλόπουλος, Θεόδωρος ασκαρόλης. Για τον Ίβο Άντριτς, οι: Ντράγκαν Ζουπανιέβατς, Πρέσβης της ηµοκρατίας της Σερβίας στην Ελλάδα, Τάτιανα Κοριτσάνατς Επιµελήτρια της σχετικής έκθεσης. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο συγγραφέας ακαδηµαϊκός Θανάσης Βαλτινός. Αποσπάσµατα από έργα των δύο λογοτεχνών θα διαβάσει ο ηθοποιός Κων/νος Κωνσταντόπουλος. Θα προλογίσει η Αντωνία Αράχωβα, Αναπληρώτρια Γενική ιευθύντρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Παράλληλα, θα υπάρχει φωτογραφική έκθεση για τον Ίβο Άντριτς και έκθεση βιβλίων του Γιώργου Σεφέρη από τις συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Πληροφορίες: , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γεώργιος Π. Καραλής Αργύρης Δεμερτζής Φρόσω Καβαλάρη ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Χριστίνα Τσιχριντζή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μαϊου ο ιεθνές Συνέδριο Μηχανικής ΧΑΝΙΑ Ελληνική Εταιρία Θεωρητικής & Εφαρµοσµένης Μηχανικής, Πολυτεχνείο Κρήτης Απεβίωσε στην Αγγλία ο Ακαδηµαϊκός Νικόλαος Αµβράζης, ο οποίος κατείχε την έδρα των Γεωλογικών Επιστηµών στην Ακαδηµία Αθηνών. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1929 και σπουδάσει στο Ε.Μ.Π. και στο Imperial College του Λονδίνου. ίδαξε ως καθηγητής Υδροδυναµικής στο Ε.Μ.Π. και Τεχνικής Σεισµολογίας στο Πανεπιστήµιο του Ιλινόις, καθώς και στο Imperial College του Λονδίνου. Ήταν εταίρος της Βασιλικής Ακαδηµίας του Ηνωµένου Βασιλείου και µέλος του Ινστιτούτου City and Guilds του Λονδίνου. «Έφυγε», σε ηλικία 63 ετών, ο επίτιµος προϊστάµενος της ιεύθυνσης Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού, Αντώνης Γιουρούσης, ο οποίος συνέβαλε σηµαντικά στο έργο της κατάρτισης και ψηφιοποίησης του Αρχαιολογικού Κτηµατολογίου. Γεννηµένος το 1950, σπούδασε Τοπογράφος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από το 1978 έως και το 1990, ήταν εισηγητής στην Τεχνική ιεύθυνση Πολιτιστικών Κτηρίων και Αναστήλωσης Νεώτερων Μνηµείων. Εθελοντισµός και Νέοι Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών διοργανώνει στις 9 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 19.00, εκδήλωση µε θέµα «Εθελοντισµός και Νέοι». Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και το Βρετανικό Συµβούλιο. Θα µιλήσουν οι: Susanne Rauprich, Εκτελεστική ιευθύντρια, National Council for Voluntary Youth Services (Ηνωµένο Βασίλειο) µε θέµα: "Οι Νέοι και οι Κοινότητές τους: Αµέτοχοι, Αδιάφοροι ή Πρόθυµοι να Προσφέρουν;" Και Susan E. Stroud, Εκτελεστική ιευθύντρια, Innovations in Civic Participatiion (Η.Π.Α.) µε θέµα: "Εθελοντισµός και Κοινωνική Συµµετοχή: Οι Βάσεις µιας Ενεργούς ηµοκρατίας". Συντονιστής, ο ηµήτρης Καλαβρός-Γουσίου, Ιδρυτής και Επιµελητής-TEDxAthens Τί εµπνέει τους νέους να ασχοληθούν µε τον εθελοντισµό και ποιο είναι το όφελος για τους ίδιους και την κοινωνία; Πώς µπορεί ο εθελοντισµός να βελτιώσει τις ζωές µας, να ενδυναµώσει µια κοινότητα και να προωθήσει την συµµετοχή στα κοινά; Ποιος είναι ο ρόλος των εθελοντών και των οργανώσεων κοινωνικής προσφοράς στην αντιµετώπιση κρίσιµων κοινωνικών αναγκών; Πώς µπορούν οι µη-κερδοσκοπικές οργανώσεις να προσελκύσουν και να ενεργοποιήσουν δίκτυα εθελοντών; Και πώς διδάσκεται ο εθελοντισµός και η έννοια της κοινωνικής προσφοράς και συµµετοχής; Καθώς πάνω από 900 εκατοµµύρια άνθρωποι γίνονται εθελοντές κάθε χρόνο σε ολόκληρο τον πλανήτη και αυτοί οι αριθµοί αυξάνονται διαρκώς σε Ευρώπη και Αµερική οι δυο οµιλήτριες θα συζητήσουν τον αντίκτυπο που έχουν οι εθελοντές, και κυρίως οι νέοι εθελοντές, σε µια δηµοκρατική κοινωνία. 2

3 ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παρατείνεται έως αύριο, η προθεσµία απογραφής συνταξιούχων ΟΑΕΕ Το υπουργείο Εργασίας απειλεί µε αναστολή της σύνταξης όσους δεν απογραφούν Παρατείνεται έως και την Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου, η απογραφή των συνταξιούχων του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών. Η προηγούµενη προθεσµία έληξε στις 31 εκεµβρίου του 2012, αλλά η ιοίκηση του Οργανισµού αποφάσισε να την παρατείνει, επειδή- όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση- «οι τελευταίες ηµέρες απογραφής συνέπεσαν µε τις ηµέρες των εορτών, ενώ ταυτόχρονα παρατηρήθηκε µεγάλος όγκος συναλλαγών στα πιστωτικά ιδρύµατα και στα ΕΛΤΑ, για υποχρεώσεις των πολιτών που έληγαν την ίδια ηµεροµηνία». Η διοίκηση του ΟΑΕΕ υπενθυµίζει ότι η απογραφή είναι υποχρεωτική και γίνεται µε αυτοπρόσωπη παρουσία στα πιστωτικά ιδρύµατα και στα ΕΛΤΑ, όπου τηρείται ο λογαριασµός των συνταξιούχων ή, για τις ειδικές περιπτώσεις που υπάγονται στις εξαιρέσεις από τη διαδικασία αυτή, στα κατά τόπους τµήµατα του ΟΑΕΕ. Στην ανακοίνωση της διοίκησης τονίζεται, επίσης, ότι η 4η Ιανουαρίου είναι καταληκτική ηµεροµηνία απογραφής και δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Σε όσους δεν απογραφούν, ο ΟΑΕΕ θα προχωρήσει άµεσα σε αναστολή καταβολής της σύνταξης του Φεβρουαρίου. -Στο µεταξύ ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης δήλωσε ότι: -«Θα προχωρήσουµε σε αναστολή της καταβολής της σύνταξης για τον Φεβρουάριο σε όσους συνταξιούχους του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών δεν προσέλθουν να απογραφούν». Ο κ. Βρούτσης αναφέρει στη δήλωσή του, ότι από τους συνταξιούχους, δεν έχουν απογραφεί έως σήµερα περίπου οι και αναφέρει ότι «το νοικοκύρεµα που έχουµε ξεκινήσει, προϋποθέτει συνέπεια από όλους µας». Σηµειώνει τέλος, ότι ειδικά για τον ΟΑΕΕ «δεν χωρούν δικαιολογίες καθώς δόθηκε επαρκέστατος χρόνος δύο ολόκληρων µηνών για την απογραφή των συνταξιούχων». Ενεργειακό πιστοποιητικό και για κτίρια κάτω των 50 τ.µ. Προβλέπει το νέο νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ, που κατατέθηκε στη Βουλή Μεγάλες ανατροπές στην ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων, φέρνει το νοµοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Πλέον, η υποχρεωτική έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) επεκτείνεται από την 1/1/2016 και για όσα ακίνητα είναι κάτω από 50 τ.µ. και από 9 Ιουλίου 2015 για τα δηµόσια κτίρια που υπερβαίνουν τα 250 τµ. Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 2014, για την έκδοση ΠΕΑ θα πρέπει να προηγηθεί επιθεώρηση των συστηµάτων θέρµανσης ή κλιµατισµού, εφόσον αυτά ξεπερνούν σε ισχύ τα 20 και 12 κιλοβάτ αντίστοιχα. Αυστηρότερες προδιαγραφές για την κατασκευή νέων κτιρίων, προβλέπει το νοµοσχέδιο. Από το 2021 και µετά, όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να έχουν σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας, ενώ για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του στενού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου Το νοµοσχέδιο προβλέπει επίσης καθορισµό ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, διαφορετικών για νέα και υφιστάµενα κτίρια. Τα νέα κτίρια θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενώ τα υφιστάµενα θα πρέπει να προσαρµόζονται σε αυτές όταν υφίστανται ριζική ανακαίνιση. Το ΠΕΑ είναι υποχρεωτικό στα νέα κτίρια προκειµένου να εκδίδεται Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ). Γίνεται υποχρεωτική η δήλωση της ενεργειακής κατηγορίας στις εµπορικές αγγελίες και διαφηµίσεις για την πώληση ή τη µίσθωση ενός κτιρίου, εφόσον έχει ήδη εκδοθεί ΠΕΑ. Προβλέπονται πρόστιµα για την περίπτωση µη έκδοσης ΠΕΑ ή εκθέσεων επιθεώρησης συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού, καθώς επίσης και για την παρακώλυση των ελέγχων της ΕΥΕΠΕΝ. Τα πρόστιµα µπορεί να κυµαίνονται από έως ευρώ ανάλογα µε το µέγεθός των κτιρίων και κάποιες άλλα κριτήρια. Τα ΠΕΑ και οι Εκθέσεις Επιθεώρησης στις οποίες διαπιστώνεται παράβαση ακυρώνονται αυτοδίκαια, ενώ ο αρµόδιος ενεργειακός επιθεωρητής υφίσταται κυρώσεις. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούται σε αντικατάστασή των ΠΕΑ ενώ δύναται να λάβουν και αποζηµίωση. 3

4 ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ 4 Μια σειρά κατασκευές ανά τον κόσµο, που αποπνέουν µυστήριο, έχουν καταστεί δηµοφιλείς σε ιστοσελίδες και τροφοδοτούν ατέρµονες συζητήσεις µεταξύ των οπαδών των...ανεξήγητων. Βεβαίως, ο ορισµός του µυστηριώδους είναι ευρύτατος και ποικίλος στις ηµέρες µας, ενώ η λίστα των µυστηριωδών κτιρίων και άλλων κατασκευών εµπλουτίζεται διαρκώς µε νεότερα δείγµατα. Πολλά από αυτά, µάλιστα, εξαιτίας του ενδιαφέροντος που συγκεντρώνουν, µετατρέπονται πλέον σε πόλους τουριστικής έλξης. Μια σειρά τέτοιες κατασκευές παρουσιάζουµε σήµερα. Νοσοκοµείο Renwick Roosevelt Island, Νέα Υόρκη (φωτό 4) Αυτό το δυναµικότητας 100 κλινών νοσοκοµείο, µε τις κεκλιµένες στέγες και τον εκφορικό τρόπο δόµηση (= τρόπος δόµησης, σύµφωνα µε τον οποίο οι εκατέρωθεν σειρές λίθων στενεύουν προοδευτικά από κάτω προς τα επάνω, ώστε να αποµένει στο τέλος ένα µικρό άνοιγµα στην οροφή, που επικαλύπτεται µε έναν µόνον λίθο), υπήρξε κάποτε τόπος καραντίνας για τους µετανάστες που έπασχαν από την µακάβρια ασθένεια της ευλογιάς. Το µυστήριο, στην συγκεκριµένη περίπτωση, συνίσταται στο γεγονός ότι τις νύχτες η περιοχή του φωτίζεται από ένα άγνωστο φως, όπως υποστηρίζουν κάποιοι. Αυτό τον καιρό ολοκληρώνεται ένα έργο αποκατάστασης και ανάδειξής του κτιρίου, προϋπολογισµού 4,5 εκατ. δολαρίων, στο οποίο περιλαµβάνεται και ένα έργο τέχνης µε τεράστιες πεταλούδες που ίπτανται πάνω από το παλιό νοσοκοµείο, προκειµένου ο χώρος να καταστεί επισκέψιµος. Εκκλησία Loretto, Σάντα Φε, Νέο Μεξικό (φωτό 6) Στην επιβλητική αυτή εκκλησία γοτθικού ρυθµού υπάρχει µια ελικοειδή σκάλα, αριστούργηµα ξυλογλυπτικής, που οδηγεί από το επίπεδο του εδάφους, στο πατάρι της χορωδία. Η σκάλα αυτή δεν διαθέτει κεντρική κολώνα και αντί για καρφιά έχουν χρησιµοποιηθεί ξύλινα µανταλάκια στη συναρµολόγησή της. Ο θρύλος θέλει ένας ανώνυµος ξυλουργός να έχτισε τη σκάλα, το 1878, και στη συνέχεια εξαφανίστηκε χωρίς να πάρει την αµοιβή του. Σήµερα η σκάλα είναι ένα αξιοθέατο που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών. Kolmanskop Diamond Camp, Ναµίµπια (φωτό 7) Το σπίτι του διευθυντή των εγκαταλειµµένων από τη δεκαετία του 1960, ορυχείων διαµαντιών Kolmanskop, στην έρηµο Minenvewalter, έχει καταληφθεί σήµερα από την άµµο, δηµιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Σ αυτό το σπίτι είχαν βρεθεί δεκάδες κρανία ανθρακωρύχων, κτυπηµένα από τοπικό τσεκούρι, λίγο µετά την αποχώρηση των αποίκων και η δολοφονία τους εξακολουθεί να αποτελεί έν µυστήριο. Βρίσκεται κοντά στην Skeleton Coast, την αµµώδη ακτή, την οποία Βουσµάνοι της Ναµίµπια θεωρούν ως τη Γη του Θεού", ενώ οι Πορτογάλοι την είχαν αποκαλέσει Οι πύλες της κόλασης", εξαιτίας του πλήθους των ναυαγίων και οστών φαιλαινών, αποµεινάρια της εποχής που ανθούσε η φαλαινοθηρική βιοµηχανία. Σήµερα και οι δυο περιοχές αποτελούν πόλο για τους τουρίστες. Skara Brae, Νησιά Όρκνεϊ, Σκωτία (φωτό 3) Σ αυτό το µυστηριώδες χωριό κατοικούσαν οι Orcadian, οι απόγονοι των Βίγκινκς της εποχής του σιδήρου, πριν από περίπου χρόνια. Τα κτίσµατα που αποκάλυψαν οι αρχαιολόγοι τα τελευταία χρόνια, είναι παλιότερα από τις αιγυπτιακές πυραµίδες. ιατηρούνται σε άριστη κατάσταση. γεγονός που υποδηλώνει ότι το χωριό στον κόλπο της Skaill εγκαταλείφθηκε εντελώς ξαφνικά εξαιτίας ενός σηµαντικού γεγονότος, το οποίο ακόµη δεν έχει ανακαλυφθεί. San Juan Parangaricutiro, Michoacan, Μεξικό (φωτό 8) Το 1943, η έκρηξη του ηφαιστείου Paricutin στην αποµακρυσµένη ορεινή πολιτεία του Μεξικού άρχισε εκλύει λάβα, θάβοντας, τελικά, τα χωριά San Juan Parangaricutiro και Paricutin κάτω από ένα κατάµαυρο και ογκώδες στρώµα. Από την καταστροφή γλύτωσαν µόνο το καµπαναριό κι ο σταυρός από τη µια, καθώς και η Αγία Τράπεζα στην άλλη άκρη της εκκλησίας, κατά περίεργο τρόπο, µε συνέπεια σήµερα ο χώρος να προσελκύει προσκηνυτές. ΑΥΡΙΟ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

5 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Νέα µέτρα για την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ Το υπουργείο Ανάπτυξης παρουσίασε θετικό απολογισµό και νέους σχεδιασµούς Έως τον Φεβρουάριο θα προωθηθούν νέες ρυθµίσεις για τη µείωση του κόστους των απαλλοτριώσεων, ενώ µέχρι τον Απρίλιο του 2013 αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγµατεύσεις µε τις τράπεζες και να επανεκκινήσουν τα µεγάλα οδικά έργα, αυξάνοντας έτσι την απορρόφηση πόρων από το ΕΣΠΑ. Ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης µιλώντας χθες στους δηµοσιογράφους για την πορεία του ΕΣΠΑ είπε ότι: -«Πιάσαµε τον µνηµονιακό στόχο για την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων του β' εξαµήνου, δε χάσαµε χρήµατα διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες και είµαστε πάνω από τον κοινοτικό µέσο όρο στις απορροφήσεις». Ο κ Χατζηδάκης πρόσθεσε ότι: -«Παράλληλα, τους πρώτους µήνες του 2013 συνεχίζουµε την διαπραγµάτευση για τους πόρους της προγραµµατικής περιόδου και προχωρούµε στον σχεδιασµό των στρατηγικών και προτεραιοτήτων της χώρας για τη νέα αυτή περίοδο. Θεωρούµε, ότι η επίτευξη των στόχων του 2012 µάς δίνει ουσιαστικά επιχειρήµατα ώστε να διεκδικήσουµε το µέγιστο δυνατό για τη χώρα». Σύµφωνα µε στοιχεία που γνωστοποίησε ο υπουργός «στις ετήσιες δαπάνες του 2012, είχε συµφωνηθεί στο µνηµόνιο ο εξαιρετικά φιλόδοξος στόχος των 3,73 δισ. ευρώ κοινοτικής συνδροµής. Το δεύτερο εξάµηνο έκλεισε ξεπερνώντας τον στόχο για το συγκεκριµένο διάστη- µα. Συγκεκριµένα, επιτεύχθηκε το 102,64% του αντίστοιχου εξαµηνιαίου στόχου. Οι συνολικές δαπάνες του ΕΣΠΑ έφθασαν τελικά στο 88,39% του ετήσιου στόχου, λόγω της υστέρησης του πρώτου εξαµήνου, οπότε η απορρόφηση διαµορφώθηκε στο 59,52% του στόχου. Ειδικότερα, στο πρώτο εξάµηνο απορροφήθηκαν 732 εκατοµµύρια έναντι στόχου 1,23 δισ. και στο δεύτερο εξάµηνο απορροφήθηκαν 2,56 δισ. έναντι στόχου 2,49 δισ. ευρώ". Ο υπουργός ανέφερε ότι "κανένα ελληνικό πρόγραµµα δεν έχασε πόρους από την εφαρµογή του κανόνα Ν+3 στο τέλος του 2012". Ο κ Χατζηδάκης είπε ακόµη ότι η προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ γίνεται «σε ένα πολύ αντίξοο περιβάλλον αγοράς, σε ένα περιβάλλον έλλειψης ρευστότητας και σοβαρών προβληµάτων στο τραπεζικό σύστηµα, που δηµιουργούν εµπόδια στην οµαλή εξέλιξη των έργων και της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ενώ το ΕΣΠΑ είναι κατ' αρχήν εργαλείο ρευστότητας, στην πράξη έχει οδηγηθεί να είναι όµηρος της έλλειψης ρευστότητας» είπε ο υπουργός. Ειδικότερα το δεύτερο εξάµηνο του 2012, όπως είπε ο υπουργός: - Ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση των προγραµµάτων, που δίνει έµφαση στην ενίσχυση της επιχειρη- µατικότητας και στην καταπολέµηση της ανεργίας. - εν χάθηκαν πόροι από τα ηµιτελή έργα της προηγούµενης περιόδου του Γ' ΚΠΣ θεσµοθετήθηκε σειρά διατάξεων που συµβάλλουν στην απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ. Για το 2013 έχει τεθεί «ένας ακόµη µεγαλύτερος ετήσιος µνηµονιακός στόχος απορρόφησης, που φθάνει τα 3,89 δισ. ευρώ». Γι' αυτό, όπως γνωστοποίησε ο κ. Χατζηδάκης: - Θα ανακοινωθεί εντός των ηµερών µε ένα δεύτερο πακέτο ρυθµίσεων απλούστευσης διαδικασιών. - Σε συνεννόηση µε το υπουργείο ικαιοσύνης θα επιτευχθεί περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών απαλλοτριώσεων. - Συνεχίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης των προγραµµάτων από τα ανενεργά έργα. - Υποστηρίζονται µε project managers τα έργα προτεραιότητας που έχουν ανάγκη επιτάχυνσης και ειδικότερα αυτά που αποτελούν µνηµονιακές µας υποχρεώσεις, όπως είναι το "Εlenxis", το εθνικό ληξιαρχείο, οι υποδοµές για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, τα "e-procurement" και "e-prescription". - Έχει οριστικοποιηθεί η προκήρυξη και το σύστηµα υλοποίησης της νέας δράσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων και θα παρουσιαστεί στις 14 Ιανουαρίου Ðñïóùñéíüò áíüäï ïò óå Ýñãï åðýêôáóçò ôïõ Ìåôñü Η εταιρεία Άκτωρ ΑΤΕ αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαµαριά, έχοντας πάρει την πρώτη θέση στην τεχνική και οικονοµική αξιολόγηση. Οι οικονοµικές προσφορές των τεσσάρων διαγωνιζοµένων κοινοπραξιών/εταιρειών για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαµαριά», µε προβλεπόµενη δαπάνη ,00 ευρώ και προβλεπόµενο συνολικό τίµηµα (προ ΦΠΑ ,00 ευρώ) αποσφραγίστηκαν παραµονή Χριστουγέννων. Όπως ανακοίνωσε η Aττικό Μετρό ΑΕ, η Άκτωρ κατέλαβε την πρώτη θέση στην τεχνική και οικονοµική αξιολόγηση, µε την οικονοµική της προσφορά να ανέρχεται στα ευρώ. Η υπογραφή της σύµβασης αναµένεται στις αρχές του νέου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νοµικές εµπλοκές από τις υπόλοιπες διαγωνιζόµενες κοινοπραξίες/ εταιρείες. Οι εταιρείες που συµµετείχαν στο διαγωνσιµό είναι οι: 1) ΑΕΓΕΚ- IMPREGILO- SELI- ANSALDO 2) AKTΩΡ ΑΤΕ 3) ΤΕΡΝΑ ΑΕ- ALPINE BAU GMBH - FCC CONSTRUCCION S.A. 4)J&P - ΑΒΑΞ ΑΕ - GHELLA SPA - ALSTOM TRANSPORT SA. Πρόκειται για µια επένδυση συνολικού προβλεπόµενου τιµήµατος ευρώ. Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαµαριά προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε πέντε έτη και αναµένεται να εξυπηρετεί περισσότερους από επιβάτες σε ηµερήσια βάση. Η επέκταση προβλέπει πέντε νέους σταθµούς (Νοµαρχία, Καλαµαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) και 4,78 χλµ. υπόγειας γραµµής. 5

6 Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2,3 ΙΣ. ΕΥΡΩ- Εντός στόχων ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ- Μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ- Στους οικονοµικούς ΜΕΓΑΛΗ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΑΝΑΖΗ- ΤΟΥΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΟΙ ΗΠΑ ΑΠΕΦΥΓΑΝ ΤΟ ΗΜΟΣΙ- ΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΑΘΡΟ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟ Τέσσερις ΟΙ ΠΟΛΥ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΕΓΙΝΑΝ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ. ΤΑ ΝΕΑ: Αναζητούνται- δύο µήνες τώρα χωρίς επιτυχία συνταξιούχοι ελεύθεροι επαγγελµατίες- Παράταση για την απογραφή τους µέχρι και αύριο Παρασκευή έδωσε το υπουργείο Εργασίας- ΚΟΒΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ «ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ» ΛΙΣΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ- Παραποµπή και Βενιζέλου ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ- ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΜΑΤΙ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ. ΕΘΝΟΣ: Επιµένει σε Προανακριτική και για Βενιζέλο ο ΣΥΡΙΖΑ- Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ 63 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΥΠ- ΟΙ ΙΑΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ες- ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ 1,4 ΤΡΙΣ ΕΥΡΩ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 100 ΚΡΟΙΣΩΝ ΜΑΧΗ ΖΩΗΣ ΞΑΝΑ ΙΝΕΙ Ο ΟΥΓΚΟ ΤΣΑΒΕΣ. 6 ΜΕΡΕΣ: Μετά τους Παπακωνσταντίνου, Βενιζέλο, τώρα και ο Στουρνάρας- ΛΟ- ΓΙΑ, ΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ ΙΠΛΗ ΚΑΛΠΗ ΣΤΗΝΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ 24ΩΡΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΜΑΪΜΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΩΝ 2,3 ΙΣ. Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Πολιτικές ευθύνες αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ σε Παπανδρέου, Σαµαρά και Στουρνάρα- ΜΠΕΝΙ ΣΤΟ ΚΑ ΡΟ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ 1,3 ΙΣ. ΤΟΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΤΑ 241 ΙΣ. ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΑΙΠΕ ΤΟ ΞΕΠΟΥ- ΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Σήµερα οι αποφάσεις, έως Μάρτιο αρχίζουν οι πληρωµές- ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΦΙΓΓΕΙ Ο ΚΛΟΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΞΑ ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ «ΤΣΑΡΟΥ»- Ο Πεπόνης καλεί ως υπόπτους Ο ΟΜΠΑΜΑ ΓΛΙΤΩΣΕ ΤΟΝ ΓΚΡΕΜΟ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ του πλανήτη- 100 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1,9 ΤΡΙΣ. ΟΛΑΡΙΑ φωνικές συνοµιλίες-σοκ- ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Ε ΙΝΑΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ! Η ΕΛΛΑ Α ΑΥΡΙΟ: Με αρχεία και όχι µόνο πρόσωπα ο κατάλογος των Γάλλων- Η ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ «ΚΡΥΒΕΙ» ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΡΙΖΑ για Προανακριτική επιτροπή- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΕ ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΚΑΙ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΥΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΜΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΡΟΪΚΑΣ ΙΠΛΟ ΦΟΡΟΧΤΥΠΗΜΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΗΠΑ: ΑΡΧΙΣΕ Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ. ΕΣΤΙΑ: ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΛΑΦΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ- Στην Γαλλία για τον συντελεστή φορολογίας 75%. Η ΑΥΓΗ: Λίστα Λαγκάρντ- Ι ΥΜΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ πλεόνασµα 2,31 δισ.- ΣΤΑ 9,35 ΙΣ. ΤΑ «ΦΕΣΙΑ» ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Ο λαός µπορεί και πρέπει να διεκδικήσει- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Για τις αντιδηµαρχίες στη Θεσσαλονίκη- ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ- «ΠΙΟΝΙΑ» ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. Η ΒΡΑ ΥΝΗ: Ηλεκτρονική πρόσκληση σε ιδιοκτήτες θα απευθύνει το υπουργείο Οικονοµικών- ΚΑΝΟΥΝ ΦΟΡΟ-ΧΩΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Η Κωνσταντινούπολη θα ξαναγίνει ελληνική;- Η ΟΠΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2,3 ΙΣ. ΕΥΡΩ ΜΕ ΟΦΕΙ- ΛΕΣ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ 9,3 ΙΣ.- Στο 11µηνο του Στουρνάρας: Εντός στόχων «ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ» ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΘΑ ΑΝΕΙΣΤΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΟ Οι ανάγκες αναχρηµατοδότησης χρέους αναµένεται να µειωθούν κατά 220 δισ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΝΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 63 ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ. ΚΕΡ ΟΣ: Στο 59,52% η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων ύστερα από µια περίοδο απραξίας- ΣΠΡΙΝΤ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ- Απλοποιούνται οι διαδικασίες των απαλλοτριώσεων- Μεγάλο αγκάθι για τις επιχειρήσεις οι εγγυητικές ΜΕ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΥΠΟ ΕΧΘΗΚΕ ΤΟ 2013 Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- Επέστρεψαν ΠΩΣ Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΛΥΤΩΣΕ ΤΟΝ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΓΚΡΕΜΟ διαχωρισµό της τράπεζας σε καλή και κακή- ΟΙ «ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ» ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ «ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΤΤ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Με χαµόγελα υποδέχθηκαν το νέο έτος επενδυτές και κυβέρνηση- ΑΙΣΙΟ ΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ- Άλµα 3,67% στο Χρηµατιστήριο και πρώτα σηµάδια για το β εξάµηνο- «ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΥΣΚΟΛΗΣ ΙΑ ΡΟΜΗΣ» - ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ αποφασίσει για την παραποµπή του πρώην υπουργού Οικονοµικών- ΜΕ ΙΑ ΙΚΑ- ΣΙΕΣ-ΕΞΠΡΕΣ Η ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- Πολιτική σύγκρουση των κυβερ- ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΕΞΠΡΕΣ: Επανεκκίνηση των µεγάλων οδικών έργων από τον Απρίλιο εκτιµά ο υπουργός Ανάπτυξης- «ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ» ΓΙΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ 3,89 ΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2,3 ΙΣ. ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- Στα 9,34 δισ. ευρώ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 7,7 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ «ΧΑΙΡΕΤΙΣΑΝ» ΤΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ- Εγκρίθηκε η συµφωνία για τον προϋπολογισµό του 2013 στις ΗΠΑ. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η κυβέρνηση αναζητεί πολιτικές για να καλυφθούν οι υστερήσεις στα έσοδα- ΕΠΙΣΠΕΥ ΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥ- ΓΗΣ- ΕΣΠΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΣΤΟ ΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ εκτιµήσεις που προεξοφλούσαν ότι ο τζίρος θα υποστεί καθίζηση- ΣΕ ΠΡΩ- ΤΟΦΑΝΗ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕ Α Η ΑΓΟΡΑ ΠΕΝΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΟ Ο 3,64%. 6

7 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΠΛΕΓΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡ ΗΘΕΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελίδα 3 3/01/2013 Η πάταξη της φοροδιαφυγής αναδεικνύεται, από τις πρώτες ηµέρες του νέου έτους, ότι θα είναι το µεγάλο στοίχηµα της κυβέρνησης για το 2013, καθώς τα µηνύµατα που έρχονται σχεδόν από όλα τα «µέτωπα» των εσόδων είναι αρνητικά και ανησυχητικά. Από τη σύλληψη της φοροδιαφυγής θα εξαρτηθεί σε κάθε περίπτωση, άλλωστε, n ορθή πορεία του προϋπολογισµού και εν πολλοίς n επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων, αφού είναι δεδοµένο ότι n φοροδοτική ικανότητα των πολιτών έχει προ πολλού εξαντληθεί, από τους φόρους και τις εισφορές που έχουν επιβληθεί, γεγονός που πρέπει να αποµακρύνει κάθε σκέψη από το οικονοµικό επιτελείο ότι οποιαδήποτε «µαύρη τρύπα» θα µπορεί στο εξής να κλείσει µε την επιβολή νέων εισπρακτικών µέτρων. To γεγονός, εξάλλου, ότι νέα βάρη δεν αντέχουν ούτε οι φορολογούµενοι, ούτε και n αγορά, πιστοποιείται και από την πορεία των ληξιπροθέσµων χρεών προς το ηµόσιο που µε ιλιγγιώδη ταχύτητα έχουν ήδη προσεγγίσει τα 56 δισ. ευρώ, αφού µόνο τον προηγούµενο χρόνο αυξάνονταν περίπου κατά 1 δισ. ευρώ κάθε µήνα, αν και n µεγάλη «έκρηξη» σηµειώθηκε µετά το διάστηµα Ιουλίου - Αυγούστου οπότε και ταχυδροµήθηκε από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων ο κύριος όγκος των «φουσκωµένων» εκκαθαριστικών. Συγκεκριµένα, µε βάση τα τελευταία στοιχεία της ΓΓΠΣ: - από την αρχή του 2012 µέχρι και το τέλος Νοεµβρίου τα νέα ληξιπρόθεσµα χρέη ανήλθαν σε 12 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των οφειλών στο ποσό ρεκόρ των 55,5 δισ. ευρώ, ενώ από τον περασµένο Αύγουστο έχουν αυξηθεί κατά 5 δισ. ευρώ - οι παλαιές ληξιπρόθεσµες οφειλές ανέρχονται στο ποσό των 43,49 δισ. ευρώ - από το συνολικό ποσό 2,99 δισ. ευρώ οφείλουν ΕΚΟ και οργανισµοί του ηµοσίου - επίσης ποσό ύψους 8,5 δισ. ευρώ χρωστούν επιχειρήσεις που έχουν πτωχεύσει - ενώ τα υπόλοιπα 31,8 δισ. ευρώ οφείλουν διάφορα φυσικά και νοµικά πρόσωπα - από τα παλαιά ληξιπρόθεσµα χρέη το ηµόσιο κατάφερε να εισπράξει εντός του 2012 περί το 1 δισ. ευρώ, ενώ στο ίδιο διάστηµα διεγράφησαν οφειλές ύψους 359 εκατ. ευρώ - από τις νέες οφειλές οι εισπρακτικοί µηχανισµοί κατάφεραν να εισπράξουν 1,1 δισ. ευρώ και παράλληλα διεγράφησαν οφειλές ύψους 179 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι n πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών, όπως έχει επισηµάνει n «N», σχεδιάζει νέα ρύθµιση για τα ληξιπρόθεσµα χρέη ούτως ώστε να εισπραχθεί µέρος αυτών και να πάρει «ανάσες» ο προϋπολογισµός, όµως µέχρι στιγµής οι προτάσεις δεν έχουν γίνει αποδεκτές από την τρόικα. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών αναγνωρίζοντας τα προβλήµατα και προκειµένου να αποφύγει, πολύ σύντοµα, ένα δηµοσιονοµικό «αδιέξοδο», µε δεδοµένο ότι οι δαπάνες δεν µπορούν να περισταλούν περισσότερο, αναζητά ήδη νέα µέτρα που θα ενισχύσουν το οπλοστάσιο κατά της φοροδιαφυγής αφού είναι n µόνη «πηγή» για αύξηση των δηµοσίων εσόδων. To σχετικό σχέδιο νόµου αναµένεται να έρθει στη Βουλή περί το Μάιο, όµως υπάρχουν ήδη εισηγήσεις για επίσπευση των διαδικασιών από υπηρεσιακούς παράγοντες, προκειµένου να επισπευστούν οι διαδικασίες, αφού γνωρίζουν ότι µέχρι να ολοκληρωθεί n ψήφισή του, n έκδοση των ερµηνευτικών εγκυκλίων και γενικότερα n υλοποίησή του, θα χαθεί πολύτιµος χρόνος. Στο πλαίσιο αυτό ήδη στήνεται το νέο πλέγµα µέτρων, το οποίο περιλαµβάνει και ορισµένα άµεσα µέτρα όπως κίνητρα για πληρωµές µε πλαστικό χρήµα, θέσπιση ηλεκτρονικού περιουσιολογίου για όλους, καθώς και αποδείξεις. Ειδικότερα, προωθούνται: - n δηµιουργία ηλεκτρονικού περιουσιολογίου εντός του 2013 για όλους τους φορολογούµενους. Όλα τα φυσικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν επακριβώς στην εφορία το ύψος της κινητής περιουσίας τους (την ακίνητη τη γνωρίζει ήδη το υπουργείο Οικονοµικών µέσω των δηλώσεων Ε9) όπως αυτή διαµορφώνεται την 1n Ιανουαρίου Στο εξής κάθε µεταβολή θα πρέπει να δικαιολογείται µε βάση τα δηλωθέντα εισοδήµατα των φορολογούµενων. Στα 18 δισ. ευρώ υπολογίζει ο υπουργός Οικονοµικών τα χρήµατα που είναι «κρυµένα στα σεντούκια» και θα εµφανισθούν µε την εφαρµογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου. - n έναρξη της παροχής κινήτρων εντός του 2013 για τη χρήση πλαστικού χρήµατος σε όλο και περισσότερες συναλλαγές των φορολογούµενων. Σε πρώτη φάση εξετάζεται να µειωθεί ακόµη περισσότερο το όριο αξίας συναλλαγής πάνω από το οποίο είναι υποχρεωτική n χρήση τραπεζικού µέσου πληρωµής (πιστωτική, χρεωστική κάρτα, επιταγή, έµβασµα κ.ά.) από τα ευρώ που είναι σήµερα στα 500 ευρώ. Επίσης, εξετάζεται σοβαρά να δοθούν και άλλου είδους κίνητρα στους φορολογούµενους για τη χρήση πλαστικού χρήµατος όπως είναι n έκπτωση φόρου και n συµµετοχή σε κληρώσεις για δώρα (π.χ. ταξίδια, αυτοκίνητα κ.ά.). Επισηµαίνεται ότι µε τη χρήση πλαστικού χρήµατος γίνεται καταγραφή άµεσα τόσο της δαπάνης του φορολογούµενου όσο και των εσόδων των επιχειρήσεων και των επαγγελµατιών, ενώ ενσωµατωµένος σε κάθε συναλλαγή. -n προσωρινή διατήρηση του µέτρου των αποδείξεων και το Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτό που εξετάζεται, εν όψει και της ψήφισης του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου, έως τις 11 Ιανουαρίου από τη Βουλή, είναι να παραµείνει το πρόσηµο για την αξία των αποδείξεων που θα λείπει στους φορολογούµενους στο 10% αντί για το 22%. ΜΑΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΧΥΤΑ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ/ Σελίδα 20 3/01/2013 Σηµείο αναφοράς για την πορεία των κατασκευαστικών οµίλων το 2013 αναµένεται να αποτελέσουν οι εν εξελίξει 7

8 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ διαγωνισµοί για την κατασκευή και διαχείριση µονάδων διαχείρισης απορριµµάτων σε όλη τη χώρα. Αρχής γενοµένης από τον διαγωνισµό της Περιφέρειας της υτικής Μακεδονίας που βρίσκεται στο πιο προχωρηµένο στάδιο, Ελλάκτωρ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και J&P Αβαξ, αναµένεται να διαγκωνιστούν καθ όλη τη διάρκεια της νέας χρονιάς, προκειµένου να διεκδικήσουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερο κοµµάτι πίτας της νέας αυτής αγοράς. για το έργο της υτικής Μακεδονίας, για το οποίο οι τρεις µεγάλοι κατασκευαστικοί όµιλοι, υπέβαλαν πριν από λίγες µέρες δεσµευτικές προσφορές. Αντίστοιχες επενδύσεις δροµολογούνται επίσης σε Πελοπόννησο, υτική Ελλάδα, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Σέρρες και Αττική (4 µονάδες), που αποτελεί και το «φιλέτο» των σχετικών έργων. Μέχρι τα τέλη του έτους, προσδοκάται n ολοκλήρωση όλων των διαγωνισµών και n συµβασιοποίηση των έργων, που αναµένεται να προσθέσουν σηµαντικό «λίπος» στους αναδόχους. Όπως τονίζουν στελέχη του κατασκευαστικού κλάδου, τα έργα αυτά αναµένονταν εδώ και αρκετά χρόνια και αν δεν είχαν σηµειωθεί τόσες καθυστερήσεις, σήµερα, παρά την τεράστια κρίση των κατασκευών, οι εταιρείες θα βρίσκονταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ο λόγος είναι το γεγονός ότι τα έργα διαχείρισης απορριµµάτων προσφέρουν σαφώς υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας απ ό,τι π.χ. τα δηµόσια έργα, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Επιπλέον, παρέχουν στους αναδόχους σταθερή ροή εσόδων και κερδών σε ετήσια βάση, όπως ακριβώς συµβαίνει µε τα έργα παραχώρησης (π.χ. Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Αττική Οδός), αλλά και µε τη δραστηριοποίηση στον κλάδο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (υδροηλεκτρικά, αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά). Έτσι εξηγείται και το µεγάλο ενδιαφέρον των εταιρειών για τη νέα αυτή αγορά, όπου εκτός από τους τρεις µεγάλους των κατασκευών, θα υπάρξει ενδιαφέρον και από εταιρείες όπως n Lamda Development του οµίλου Λάτση, n Intrakat, αλλά και από τον όµιλο Κοπελούζου. Κάποιες εταιρείες βέβαια θα κινηθούν περισσότερο για το τεχνικό/κατασκευαστικό κοµµάτι των επενδύσεων και λιγότερο για το σκέλος της διαχείρισης. Ο όµιλος Ελλάκτωρ έχει συστήσει εδώ και αρκετά χρόνια τη θυγατρική Ηλέκτωρ, εξαγοράζοντας στο µεσοδιάστηµα τη γερµανική εταιρεία Herhof, n οποία έχει αναπτύξει τεχνολογίες διαχείρισης απορριµµάτων, ενώ στις αρχές του 2010 αποκτήθηκε n επίσης γερµανική Loock Biogassyteme, που έχει αναπτύξει σειρά µονάδων διαχείρισης στη Γερµανία. Αντίστοιχα, n Intrakat έχει συστήσει κοινοπραξία µε τον γαλλικό όµιλο της Suez Environment, από τους κορυφαίους στον κλάδο της διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων. Ο όµιλος Κοπελούζου δραστηριοποιείται µέσω της Novaera Hellas, έχοντας επίσης συνάψει συµφωνίες µε εξειδικευµένους οίκους του εξωτερικού. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα δραστηριοποιηθεί µέσω τα θυγατρικής ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, που έχει σηµαντική παρουσία στον κλάδο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ενώ και n Lamda Development έχει ιδρύσει τη θυγατρική Lamda Waste Management, µε επίκεντρο της δραστηριότητάς της την κατηγορία των λεγόµενων βιοαποδοµήσιµων υλικών, δηλαδή τροφές. ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ 10 ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΠ 2011 ΚΑΙ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΑ Σελίδα 32 3/01/ και 2012 σε δέκα µηνιαίες δόσεις εξετάζει το υπουργείο Οικονοµικών. Οι δυο φόροι θα ενσωµατωθούν σε ένα εκκαθαριστικό σηµείωµα το οποίο θα αρχίσει να αποστέλλει n Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, από τα Σύµφωνα µε πληροφορίες, n ΓΓΠΣ έχει υποβάλει στην ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών σχέδιο για την ταυτόχρονη ενός εκκαθαριστικού σηµειώµατος. Σύµφωνα µε το σχέδιο οι φορολογούµενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν κατ τους δυο φόρους µέχρι και το τέλος του 2013, δηλαδή έως και σε 10 µηνιαίες δόσεις αντί σε τρεις δόσεις που καταβάλλεται ειδοποιητήριο της εφορίας θα περιλαµβάνονται: φορολογούµενοι οι οποίοι κατείχαν την 1n Ιανουαρίου 2011 κτίσµατα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειµενικής αξίας άνω των ευρώ θα κληθούν να από 0,2% έως και 2% επί της συνολικής αντικειµενικής αξίας των ακινήτων κάθε υπόχρεου, µετά την αφαίρεση του Περιουσίας έτους Πάνω από φορολογούµενοι οι οποίοι κατείχαν την 1/1/2012 κτίσµατα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειµενικής αξίας άνω των προσδοκά αν εισπράξει συνολικά 1,2 δισ. ευρώ τα οποία οι φορολογούµενοι θα καταβάλουν τµηµατικά σε δέκα µηνιαίες δόσεις. Για το έτος 2013 προβλέπεται n επιβολή ενός νέου ενιαίου φόρου ακίνητης περιουσίας, ο οποίος θα επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα που κατέχουν τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή όχι µόνο στα κτίσµατα και τα εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα, αλλά και στα αγροτεµάχια και στις λοιπές εδαφικές εκτάσεις που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεων. Ο φόρος αυτός θα επιβληθεί και να εισπραχθεί εντός του δεύτερου εξαµήνου του Στο νέο αυτό φόρο εξετάζεται το ενδεχόµενο να υπάρχει ένα χαµηλό αφορολόγητο όριο µεταξύ και ευρώ για κάθε ιδιοκτήτη. Ο νέος αυτός φόρος θα επιβάλλεται µε κλιµακωτούς συντελεστές που θα ξεκινούν από 0,1% και θα υπερβαίνουν το 2% για περιουσίες πολύ µεγάλης αξίας. 8

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό σε όλους ότι τα ιδιωτικά έργα αποτελούν για χρόνια στη χώρα µας, την ατµοµηχανή της Ελληνικής οικονοµίας. H άνοδος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1198

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό Αθήνα 4-11-2013 Επικαιρότητα 2-4/11/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα.

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Αθήνα 16-9-2013 Επικαιρότητα 14-16/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 18 Mαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

Πειραιάς, 18 Mαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» Πειραιάς, 18 Mαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Αθήνα 9-9-2013 Επικαιρότητα 7-9/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (Κ.Φ..) Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) Σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Αποσυσχετίζεται η υποβολή της δήλωσης από την πληρωµή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eea.gr/gr/el/articles/ypoyrgoi-se-anazitisi-ependyton

http://www.eea.gr/gr/el/articles/ypoyrgoi-se-anazitisi-ependyton Συχνές Ερωτήσεις Επικοινωνία ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙ Α ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Ε.Ε.Α. ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012-2014 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Παρακολουθείστε στο επ όμενο διάστημα όλες τις εξελίξεις για το ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινούν έλεγχοι σε επιχειρήσεις που έλαβαν φορολογικό πιστοποιητικό

Ξεκινούν έλεγχοι σε επιχειρήσεις που έλαβαν φορολογικό πιστοποιητικό 10 Ιανουαρίου 2014 Ξεκινούν έλεγχοι σε επιχειρήσεις που έλαβαν φορολογικό πιστοποιητικό Εγκύκλιο με οδηγίες προς τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση, την εξέταση, τον προσωρινό έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός του Προγράµµατος αυτού; Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής ράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Προτεινόμενα Μέτρα για Επίλυση Προβλημάτων στην Ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα Ευθύς ως οι συνέπειες της Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αντιγονιδών 2, τ.κ. 54630, Θεσσαλονίκη Τηλ. & Fax: 2310.270027 Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!!

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!! 1 ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΚΑΝ ΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΕΛΛΗΝΑ ΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΣΥ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ!

ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! 1 / 6 ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (19/12) ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ Με την απαράδεκτη διαδικασία του κατεπείγοντος και ως αυτοτελές νομοσχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο της ΕΕ για χορήγηση δανείων έως 100 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις του Νότου

Σχέδιο της ΕΕ για χορήγηση δανείων έως 100 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις του Νότου 27 Ιουνίου 2013 Σχέδιο της ΕΕ για χορήγηση δανείων έως 100 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις του Νότου Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Κομισιόν επεξεργάζονται σχέδιο για την χορήγηση δανείων 55 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας tτο Τεχνικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ.

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ Αντικείμενα αναφοράς Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή «μνημονιακών»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Κοινό Υπόμνημα Θέσεων και Προτάσεων Επιμελητηρίου Ηρακλείου Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Ηρακλείου - Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε και στη χώρα μας ο θεσμός της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθέυτριες εταιρείες στον κόσμο, που μεταφέρουν με

Διαβάστε περισσότερα

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονομία της χώρας και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, το Ινστιτούτο Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου»

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου» Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.: 1111400/939/0013 A. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται µε εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση και αφού προηγήθηκε δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά);

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); 1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 1 δισ. kwh κατ έτος. Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015 Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ:1050 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη: Γιώργος Μητράκης gmitrakis@ekdotiki.gr, Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ,

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ, Επικαιρότητα Αθήνα 30-10-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή Εθνικός Τομέας Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος TAXISNET: Οι εγγραφές/εξουσιοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_3_01072015 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! 11 βασικές θέσεις του Νίκου Δένδια, για τους πολίτες της Β Αθήνας Έχουμε ένα μεγάλο πατριωτικό καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3,

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αριθ. 4 Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας. Αριθµός απόφασης 2 2 / 2 0 1 2 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τιµολογίου, τελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT A.E. Ερµού 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Τηλ : 210-8185263 Fax : 210-8184948

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών»

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών» Προς :Αξιότιµο Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα Βιέννη, 14.12.2012 Αρ. πρωτ.: 29/2012 Κοιν.: Αξ.κ Αντώνη Σαµαρά, Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αξ.κ. Γιώργο Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονοµικών Αξ.κ. Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_4_02072015 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ Η εφαρµογή της τακτοποίησης των αυθαιρέτων αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Η όλη διαδικασία αποτελείται από 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ 32Β/14-1-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος η Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας θα μπορεί να γίνεται ο συμψηφισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΟΝΟΜΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ΚΡΝΟΦ ΤΣΕΧΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΕΦΑΡΜΟΓΩΝ FAX: 210 5285599 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 33

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΕΦΑΡΜΟΓΩΝ FAX: 210 5285599 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΙΕΣ/Φ10/46/1112144 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ: ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα προβλεπόμενα στάδια

Τα προβλεπόμενα στάδια Μετά από αρκετές αναβολές, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον», αρχίζει πλέον επίσημα από τον Φεβρουάριο. Πιο αναλυτικά από 1η Φεβρουαρίου και για διάστημα 2 μηνών,

Διαβάστε περισσότερα