Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας"

Transcript

1 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ÔÅÕ ÏÓ Åõ Þ ðïõ êáô Ýèéìï åêöñüæïõìå, áëëü ôçí ïðïßá, ðåñéóóüôåñï áðü êüèå Üëëç öïñü, ðñïóäïêïýìå íá äïýìå õëïðïéïýìåíç ôï ñïíéü éäéüôõðç, ùóôüóï, ãéá üóïõò áñýóêïíôáé óôá ðåñßåñãá, áöïý åßíáé ç ðñþôç ìåôü áðü ôï 1987, ç ïðïßá äåí ðåñéý åé äõï üìïéïõò áñéèìïýò (ð , äõï öïñýò ôï 2), ìå óõíýðåéá, êüðïéïé íá áíáöýñïíôáé óå åíäå üìåíç åðáíüëçøç óçìáíôéêþí ãåãïíüôùí åêåßíçò ôçò, ðñï 25åôßáò, ñïíéüò. Èõìßæïõìå üôé ôï 1987, ç åèíéêþ ïìüäá ÌðÜóêåô ôçò ÅëëÜäáò êáôýêôçóå ôï ðñþôï ñõóü Ðáíåõñùðáßêü ìåôüëéï óôçí éóôïñßá ôçò, åíþ ç õöþëéïò âßùóå ôçí åðïíïìáæüìåíç Ìáýñç ÄåõôÝñá (19 Ïêôùâñßïõ) ìå ôçí êáôüññåõóç ôùí ñçìáôéóôçñßùí. Ùò áéôßåò åêåßíçò ôçò êáôáóôñïöéêþò ðôþóçò èåùñþèçêáí ïé óõíáëëáãìáôéêýò áëëáãýò ðïõ åðåäßùêáí ïé ÇÐÁ (ìå Üóêçóç ðßåóçò ðñïò Üëëåò þñåò, êõñßùò ðñïò ôç Ãåñìáíßá), ïé õðåñôéìþóåéò óå áîßåò êáé ïìüëïãá, ç Ýëëåéøç ñåõóôüôçôáò êáé ç øõ ïëïãßá ôçò áãïñüò. ÂÝâáéï åßíáé üôé åðýäñáóå êáé ç åðßèåóç, áðü Éñáíïýò êïìüíôïò, óôï áìåñéêáíéêü ðïëåìéêü ðëïßï MV Sea Isle City, ç ïðïßá áðáíôþèçêå ìå áìåñéêáíéêþ åðßèåóç óå éñáíéêþ ðëáôöüñìá Üíôëçóçò ðåôñåëáßïõ óôïí Êüëðï. ÊáôÜ óõãêõñßá, ïñéóìýíåò áðü åêåßíåò ôéò áéôßåò, õößóôáíôáé êáé óþìåñá, åêðïñåõüìåíåò êáé ðüëé áðü ôéò ÇÐÁ, óôéò ïðïßåò ìüëéò ôåò êáé ðñï ôýò ôá îçìåñþìáôá øçößóôçêå áðü ôç Ãåñïõóßá êáé ôç ÂïõëÞ ôùí Áíôéðñïóþðùí, ç óõìâéâáóôéêþ óõìöùíßá, ìå ôçí ïðïßá áðïôñýðïíôáé ïé åéñüôåñåò óõíýðåéåò ôïõ õöåóéïãüíïõ ìåßãìáôïò áõîþóåùí öüñùí êáé ðåñéêïðþí äçìïóßùí äáðáíþí, ôïõ åðïíïìáæüìåíïõ «äçìïóéïíïìéêïý ãêñåìïý». ΣΕΛ. 2 áôæýíôá èåìüôùí ìç áíéêþí ΣΕΛ. 3 èýìáôá ìç áíéêþí ΣΕΛ. 4 äéåèíþ èýìáôá ΣΕΛ. 5 åëëçíéêþ ðñáãìáôéêüôçôá ΣΕΛ. 6 ðñùôïóýëéäá åöçìåñßäùí ΣΕΛ. 7-8 áðïêüììáôá åöçìåñßäùí Με Τεταρτίδες ξεκινάει το νέο έτος Όπως κάθε χρόνο, το 2013 αρχίζει με μια βροχή διαττόντων αστέρων, τους Τεταρτίδες (Quadrantids), που διαρκούν από 1 έως 5 Ιανουαρίου και κορυφώνονται κατά το διήμερο 3 και 4 του μηνός, ιδίως τα χαράματα της Πέμπτης. Οι Τεταρτίδες, σύμφωνα με το ΑΠΕ, εφόσον οι κατά τόπους καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την παρατήρησή τους, εμφανίζουν συνήθως στο αποκορύφωμά τους έως 40 μετέωρα ανά ώρα, που διαπερνούν την ατμόσφαιρα της γης με μεγάλη ταχύτητα. Η συγκεκριμένη βροχή από «πεφταστέρια» έχει πάρει το όνομά της από ένα αστερισμό -Quadrans Muralis ή Επιτοίχιος Τετράς (ήταν αρχαίο αστρονομικό εργαλείο), που δεν υπάρχει πια. Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΑΝΤΙΚΡΟΥΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Νέα δεδοµένα στις αρτιότητες των οικοπέδων O Άρειος Πάγος ανατρέπει την απόφαση, που έλαβε πριν ενάμιση χρόνο η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), η οποία προέβλεπε ότι συνεχόμενα οικόπεδα σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές θα έπρεπε πλέον να αντιμετωπίζονται όχι ως αυτοτελή, αλλά ως ένα ενιαίο ακίνητο. Με τη νέα απόφαση που έλαβε ο Άρειος Πάγος επανέρχεται το καθεστώς που ίσχυσε επί 40ετία έως την έκδοση της απόφασης του ΝΣΚ, η οποία τώρα ανατρέπεται. Δηλαδή τα συνεχόμενα οικόπεδα μπορούν πλέον να πωλούνται ή να κτίζονται ξεχωριστά το καθένα. Ύστερα από σχετικό αίτημα διαφόρων συμβολαιογραφικών συλλόγων, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έκρινε ότι πρέπει να ανατραπεί και να μην εφαρμοστεί η απόφαση του ΝΣΚ, γιατί έτσι θίγονται σοβαρά κεκτημένα περιουσιακά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα που προστατεύονται από το Σύνταγμα. Στις αντιδράσεις που προκάλεσε η «αλλαγή γραμμής» του ΝΣΚ μετά 40 χρόνια και έξι αιτήματα προς τον Άρειο Πάγο, υπογραμμιζόταν ότι γίνεται δυσμενέστερη η θέση χιλιάδων ιδιοκτητών και συνεπώς και τα έσοδα του Δημοσίου, προκαλούνται ακυρότητες συμβολαίου λόγω απαγορευμένης κατάτμησης, χάνονται κεκτημένα δικαιώματα πωλητών χωρίς να ευθύνονται σε τίποτα. Παράλληλα τονιζόταν ότι η επιβολή του νέου καθεστώτος, θα οδηγήσει σε νομικές τεχνικές για καταστρατήγηση της αναγκαστικής συνένωσης οικοπέδων, μέσα από εικονικές δικαιοπραξίες (π.χ. με τη δημιουργία ανάμεσα σε δύο οικόπεδα μίας εικονικής τρίτης ιδιοκτησίας), με την εμφάνιση ως αγοραστή και άλλου προσώπου με απειροελάχιστο ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.λπ. ιατηρούν την αυτοτέλειά τους τα συνεχόµενα άρτια οικόπεδα που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη και έχουν περιέλθει στην κυριότητά του µε ένα ή πάνω από ένα συµβόλαια επισηµαίνει σε γνωµοδότησή του ο αντεισαγγελέας τού Αρείου Πάγου, ερχόµενος σε πλήρη αντίθεση µε ανάλογη γνωµοδότηση τού Νοµικού Συµβουλίου τού Κράτους. 1

2 ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ Αγιασµός υδάτων Την καθιερωµένη γιορτή του Αγιασµού των Υδάτων και την κοπή της πίττας, θα πραγµατοποιήσει στη Λίµνη του Μαραθώνα, την ηµέρα των Θεοφανείων, Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013 και ώρα το πρωί, η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥ ΑΠ) Φεβρουαρίου 2013 Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2013 Αφιέρωµα στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΤΡΑ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών, Τ.Ε.Ε. Τµήµα υτικής Ελλάδος «Γ. Σεφέρης - Ι. Άντριτς: δύο Νοµπελίστες, δύο διπλωµάτες» Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνει -σε συνεργασία µε την Πρεσβεία της ηµοκρατίας της Σερβίας στην Ελλάδα- την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 στις 19.00, στο Κεντρικό Αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης (Πανεπιστηµίου 32), εκδήλωση µε θέµα: «Γιώργος Σεφέρης Ίβο Άντριτς: δύο Νοµπελίστες, δύο διπλωµάτες», µε οµιλητές διακεκριµένους συγγραφείς, µεταφραστές και διπλωµάτες. Για τον Γιώργο Σεφέρη θα µιλήσουν οι: ηµήτρης ασκαλόπουλος, Θεόδωρος ασκαρόλης. Για τον Ίβο Άντριτς, οι: Ντράγκαν Ζουπανιέβατς, Πρέσβης της ηµοκρατίας της Σερβίας στην Ελλάδα, Τάτιανα Κοριτσάνατς Επιµελήτρια της σχετικής έκθεσης. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο συγγραφέας ακαδηµαϊκός Θανάσης Βαλτινός. Αποσπάσµατα από έργα των δύο λογοτεχνών θα διαβάσει ο ηθοποιός Κων/νος Κωνσταντόπουλος. Θα προλογίσει η Αντωνία Αράχωβα, Αναπληρώτρια Γενική ιευθύντρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Παράλληλα, θα υπάρχει φωτογραφική έκθεση για τον Ίβο Άντριτς και έκθεση βιβλίων του Γιώργου Σεφέρη από τις συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Πληροφορίες: , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γεώργιος Π. Καραλής Αργύρης Δεμερτζής Φρόσω Καβαλάρη ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Χριστίνα Τσιχριντζή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μαϊου ο ιεθνές Συνέδριο Μηχανικής ΧΑΝΙΑ Ελληνική Εταιρία Θεωρητικής & Εφαρµοσµένης Μηχανικής, Πολυτεχνείο Κρήτης Απεβίωσε στην Αγγλία ο Ακαδηµαϊκός Νικόλαος Αµβράζης, ο οποίος κατείχε την έδρα των Γεωλογικών Επιστηµών στην Ακαδηµία Αθηνών. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1929 και σπουδάσει στο Ε.Μ.Π. και στο Imperial College του Λονδίνου. ίδαξε ως καθηγητής Υδροδυναµικής στο Ε.Μ.Π. και Τεχνικής Σεισµολογίας στο Πανεπιστήµιο του Ιλινόις, καθώς και στο Imperial College του Λονδίνου. Ήταν εταίρος της Βασιλικής Ακαδηµίας του Ηνωµένου Βασιλείου και µέλος του Ινστιτούτου City and Guilds του Λονδίνου. «Έφυγε», σε ηλικία 63 ετών, ο επίτιµος προϊστάµενος της ιεύθυνσης Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού, Αντώνης Γιουρούσης, ο οποίος συνέβαλε σηµαντικά στο έργο της κατάρτισης και ψηφιοποίησης του Αρχαιολογικού Κτηµατολογίου. Γεννηµένος το 1950, σπούδασε Τοπογράφος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από το 1978 έως και το 1990, ήταν εισηγητής στην Τεχνική ιεύθυνση Πολιτιστικών Κτηρίων και Αναστήλωσης Νεώτερων Μνηµείων. Εθελοντισµός και Νέοι Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών διοργανώνει στις 9 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 19.00, εκδήλωση µε θέµα «Εθελοντισµός και Νέοι». Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και το Βρετανικό Συµβούλιο. Θα µιλήσουν οι: Susanne Rauprich, Εκτελεστική ιευθύντρια, National Council for Voluntary Youth Services (Ηνωµένο Βασίλειο) µε θέµα: "Οι Νέοι και οι Κοινότητές τους: Αµέτοχοι, Αδιάφοροι ή Πρόθυµοι να Προσφέρουν;" Και Susan E. Stroud, Εκτελεστική ιευθύντρια, Innovations in Civic Participatiion (Η.Π.Α.) µε θέµα: "Εθελοντισµός και Κοινωνική Συµµετοχή: Οι Βάσεις µιας Ενεργούς ηµοκρατίας". Συντονιστής, ο ηµήτρης Καλαβρός-Γουσίου, Ιδρυτής και Επιµελητής-TEDxAthens Τί εµπνέει τους νέους να ασχοληθούν µε τον εθελοντισµό και ποιο είναι το όφελος για τους ίδιους και την κοινωνία; Πώς µπορεί ο εθελοντισµός να βελτιώσει τις ζωές µας, να ενδυναµώσει µια κοινότητα και να προωθήσει την συµµετοχή στα κοινά; Ποιος είναι ο ρόλος των εθελοντών και των οργανώσεων κοινωνικής προσφοράς στην αντιµετώπιση κρίσιµων κοινωνικών αναγκών; Πώς µπορούν οι µη-κερδοσκοπικές οργανώσεις να προσελκύσουν και να ενεργοποιήσουν δίκτυα εθελοντών; Και πώς διδάσκεται ο εθελοντισµός και η έννοια της κοινωνικής προσφοράς και συµµετοχής; Καθώς πάνω από 900 εκατοµµύρια άνθρωποι γίνονται εθελοντές κάθε χρόνο σε ολόκληρο τον πλανήτη και αυτοί οι αριθµοί αυξάνονται διαρκώς σε Ευρώπη και Αµερική οι δυο οµιλήτριες θα συζητήσουν τον αντίκτυπο που έχουν οι εθελοντές, και κυρίως οι νέοι εθελοντές, σε µια δηµοκρατική κοινωνία. 2

3 ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παρατείνεται έως αύριο, η προθεσµία απογραφής συνταξιούχων ΟΑΕΕ Το υπουργείο Εργασίας απειλεί µε αναστολή της σύνταξης όσους δεν απογραφούν Παρατείνεται έως και την Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου, η απογραφή των συνταξιούχων του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών. Η προηγούµενη προθεσµία έληξε στις 31 εκεµβρίου του 2012, αλλά η ιοίκηση του Οργανισµού αποφάσισε να την παρατείνει, επειδή- όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση- «οι τελευταίες ηµέρες απογραφής συνέπεσαν µε τις ηµέρες των εορτών, ενώ ταυτόχρονα παρατηρήθηκε µεγάλος όγκος συναλλαγών στα πιστωτικά ιδρύµατα και στα ΕΛΤΑ, για υποχρεώσεις των πολιτών που έληγαν την ίδια ηµεροµηνία». Η διοίκηση του ΟΑΕΕ υπενθυµίζει ότι η απογραφή είναι υποχρεωτική και γίνεται µε αυτοπρόσωπη παρουσία στα πιστωτικά ιδρύµατα και στα ΕΛΤΑ, όπου τηρείται ο λογαριασµός των συνταξιούχων ή, για τις ειδικές περιπτώσεις που υπάγονται στις εξαιρέσεις από τη διαδικασία αυτή, στα κατά τόπους τµήµατα του ΟΑΕΕ. Στην ανακοίνωση της διοίκησης τονίζεται, επίσης, ότι η 4η Ιανουαρίου είναι καταληκτική ηµεροµηνία απογραφής και δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Σε όσους δεν απογραφούν, ο ΟΑΕΕ θα προχωρήσει άµεσα σε αναστολή καταβολής της σύνταξης του Φεβρουαρίου. -Στο µεταξύ ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης δήλωσε ότι: -«Θα προχωρήσουµε σε αναστολή της καταβολής της σύνταξης για τον Φεβρουάριο σε όσους συνταξιούχους του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών δεν προσέλθουν να απογραφούν». Ο κ. Βρούτσης αναφέρει στη δήλωσή του, ότι από τους συνταξιούχους, δεν έχουν απογραφεί έως σήµερα περίπου οι και αναφέρει ότι «το νοικοκύρεµα που έχουµε ξεκινήσει, προϋποθέτει συνέπεια από όλους µας». Σηµειώνει τέλος, ότι ειδικά για τον ΟΑΕΕ «δεν χωρούν δικαιολογίες καθώς δόθηκε επαρκέστατος χρόνος δύο ολόκληρων µηνών για την απογραφή των συνταξιούχων». Ενεργειακό πιστοποιητικό και για κτίρια κάτω των 50 τ.µ. Προβλέπει το νέο νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ, που κατατέθηκε στη Βουλή Μεγάλες ανατροπές στην ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων, φέρνει το νοµοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Πλέον, η υποχρεωτική έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) επεκτείνεται από την 1/1/2016 και για όσα ακίνητα είναι κάτω από 50 τ.µ. και από 9 Ιουλίου 2015 για τα δηµόσια κτίρια που υπερβαίνουν τα 250 τµ. Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 2014, για την έκδοση ΠΕΑ θα πρέπει να προηγηθεί επιθεώρηση των συστηµάτων θέρµανσης ή κλιµατισµού, εφόσον αυτά ξεπερνούν σε ισχύ τα 20 και 12 κιλοβάτ αντίστοιχα. Αυστηρότερες προδιαγραφές για την κατασκευή νέων κτιρίων, προβλέπει το νοµοσχέδιο. Από το 2021 και µετά, όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να έχουν σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας, ενώ για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του στενού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου Το νοµοσχέδιο προβλέπει επίσης καθορισµό ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, διαφορετικών για νέα και υφιστάµενα κτίρια. Τα νέα κτίρια θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενώ τα υφιστάµενα θα πρέπει να προσαρµόζονται σε αυτές όταν υφίστανται ριζική ανακαίνιση. Το ΠΕΑ είναι υποχρεωτικό στα νέα κτίρια προκειµένου να εκδίδεται Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ). Γίνεται υποχρεωτική η δήλωση της ενεργειακής κατηγορίας στις εµπορικές αγγελίες και διαφηµίσεις για την πώληση ή τη µίσθωση ενός κτιρίου, εφόσον έχει ήδη εκδοθεί ΠΕΑ. Προβλέπονται πρόστιµα για την περίπτωση µη έκδοσης ΠΕΑ ή εκθέσεων επιθεώρησης συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού, καθώς επίσης και για την παρακώλυση των ελέγχων της ΕΥΕΠΕΝ. Τα πρόστιµα µπορεί να κυµαίνονται από έως ευρώ ανάλογα µε το µέγεθός των κτιρίων και κάποιες άλλα κριτήρια. Τα ΠΕΑ και οι Εκθέσεις Επιθεώρησης στις οποίες διαπιστώνεται παράβαση ακυρώνονται αυτοδίκαια, ενώ ο αρµόδιος ενεργειακός επιθεωρητής υφίσταται κυρώσεις. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούται σε αντικατάστασή των ΠΕΑ ενώ δύναται να λάβουν και αποζηµίωση. 3

4 ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ 4 Μια σειρά κατασκευές ανά τον κόσµο, που αποπνέουν µυστήριο, έχουν καταστεί δηµοφιλείς σε ιστοσελίδες και τροφοδοτούν ατέρµονες συζητήσεις µεταξύ των οπαδών των...ανεξήγητων. Βεβαίως, ο ορισµός του µυστηριώδους είναι ευρύτατος και ποικίλος στις ηµέρες µας, ενώ η λίστα των µυστηριωδών κτιρίων και άλλων κατασκευών εµπλουτίζεται διαρκώς µε νεότερα δείγµατα. Πολλά από αυτά, µάλιστα, εξαιτίας του ενδιαφέροντος που συγκεντρώνουν, µετατρέπονται πλέον σε πόλους τουριστικής έλξης. Μια σειρά τέτοιες κατασκευές παρουσιάζουµε σήµερα. Νοσοκοµείο Renwick Roosevelt Island, Νέα Υόρκη (φωτό 4) Αυτό το δυναµικότητας 100 κλινών νοσοκοµείο, µε τις κεκλιµένες στέγες και τον εκφορικό τρόπο δόµηση (= τρόπος δόµησης, σύµφωνα µε τον οποίο οι εκατέρωθεν σειρές λίθων στενεύουν προοδευτικά από κάτω προς τα επάνω, ώστε να αποµένει στο τέλος ένα µικρό άνοιγµα στην οροφή, που επικαλύπτεται µε έναν µόνον λίθο), υπήρξε κάποτε τόπος καραντίνας για τους µετανάστες που έπασχαν από την µακάβρια ασθένεια της ευλογιάς. Το µυστήριο, στην συγκεκριµένη περίπτωση, συνίσταται στο γεγονός ότι τις νύχτες η περιοχή του φωτίζεται από ένα άγνωστο φως, όπως υποστηρίζουν κάποιοι. Αυτό τον καιρό ολοκληρώνεται ένα έργο αποκατάστασης και ανάδειξής του κτιρίου, προϋπολογισµού 4,5 εκατ. δολαρίων, στο οποίο περιλαµβάνεται και ένα έργο τέχνης µε τεράστιες πεταλούδες που ίπτανται πάνω από το παλιό νοσοκοµείο, προκειµένου ο χώρος να καταστεί επισκέψιµος. Εκκλησία Loretto, Σάντα Φε, Νέο Μεξικό (φωτό 6) Στην επιβλητική αυτή εκκλησία γοτθικού ρυθµού υπάρχει µια ελικοειδή σκάλα, αριστούργηµα ξυλογλυπτικής, που οδηγεί από το επίπεδο του εδάφους, στο πατάρι της χορωδία. Η σκάλα αυτή δεν διαθέτει κεντρική κολώνα και αντί για καρφιά έχουν χρησιµοποιηθεί ξύλινα µανταλάκια στη συναρµολόγησή της. Ο θρύλος θέλει ένας ανώνυµος ξυλουργός να έχτισε τη σκάλα, το 1878, και στη συνέχεια εξαφανίστηκε χωρίς να πάρει την αµοιβή του. Σήµερα η σκάλα είναι ένα αξιοθέατο που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών. Kolmanskop Diamond Camp, Ναµίµπια (φωτό 7) Το σπίτι του διευθυντή των εγκαταλειµµένων από τη δεκαετία του 1960, ορυχείων διαµαντιών Kolmanskop, στην έρηµο Minenvewalter, έχει καταληφθεί σήµερα από την άµµο, δηµιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Σ αυτό το σπίτι είχαν βρεθεί δεκάδες κρανία ανθρακωρύχων, κτυπηµένα από τοπικό τσεκούρι, λίγο µετά την αποχώρηση των αποίκων και η δολοφονία τους εξακολουθεί να αποτελεί έν µυστήριο. Βρίσκεται κοντά στην Skeleton Coast, την αµµώδη ακτή, την οποία Βουσµάνοι της Ναµίµπια θεωρούν ως τη Γη του Θεού", ενώ οι Πορτογάλοι την είχαν αποκαλέσει Οι πύλες της κόλασης", εξαιτίας του πλήθους των ναυαγίων και οστών φαιλαινών, αποµεινάρια της εποχής που ανθούσε η φαλαινοθηρική βιοµηχανία. Σήµερα και οι δυο περιοχές αποτελούν πόλο για τους τουρίστες. Skara Brae, Νησιά Όρκνεϊ, Σκωτία (φωτό 3) Σ αυτό το µυστηριώδες χωριό κατοικούσαν οι Orcadian, οι απόγονοι των Βίγκινκς της εποχής του σιδήρου, πριν από περίπου χρόνια. Τα κτίσµατα που αποκάλυψαν οι αρχαιολόγοι τα τελευταία χρόνια, είναι παλιότερα από τις αιγυπτιακές πυραµίδες. ιατηρούνται σε άριστη κατάσταση. γεγονός που υποδηλώνει ότι το χωριό στον κόλπο της Skaill εγκαταλείφθηκε εντελώς ξαφνικά εξαιτίας ενός σηµαντικού γεγονότος, το οποίο ακόµη δεν έχει ανακαλυφθεί. San Juan Parangaricutiro, Michoacan, Μεξικό (φωτό 8) Το 1943, η έκρηξη του ηφαιστείου Paricutin στην αποµακρυσµένη ορεινή πολιτεία του Μεξικού άρχισε εκλύει λάβα, θάβοντας, τελικά, τα χωριά San Juan Parangaricutiro και Paricutin κάτω από ένα κατάµαυρο και ογκώδες στρώµα. Από την καταστροφή γλύτωσαν µόνο το καµπαναριό κι ο σταυρός από τη µια, καθώς και η Αγία Τράπεζα στην άλλη άκρη της εκκλησίας, κατά περίεργο τρόπο, µε συνέπεια σήµερα ο χώρος να προσελκύει προσκηνυτές. ΑΥΡΙΟ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

5 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Νέα µέτρα για την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ Το υπουργείο Ανάπτυξης παρουσίασε θετικό απολογισµό και νέους σχεδιασµούς Έως τον Φεβρουάριο θα προωθηθούν νέες ρυθµίσεις για τη µείωση του κόστους των απαλλοτριώσεων, ενώ µέχρι τον Απρίλιο του 2013 αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγµατεύσεις µε τις τράπεζες και να επανεκκινήσουν τα µεγάλα οδικά έργα, αυξάνοντας έτσι την απορρόφηση πόρων από το ΕΣΠΑ. Ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης µιλώντας χθες στους δηµοσιογράφους για την πορεία του ΕΣΠΑ είπε ότι: -«Πιάσαµε τον µνηµονιακό στόχο για την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων του β' εξαµήνου, δε χάσαµε χρήµατα διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες και είµαστε πάνω από τον κοινοτικό µέσο όρο στις απορροφήσεις». Ο κ Χατζηδάκης πρόσθεσε ότι: -«Παράλληλα, τους πρώτους µήνες του 2013 συνεχίζουµε την διαπραγµάτευση για τους πόρους της προγραµµατικής περιόδου και προχωρούµε στον σχεδιασµό των στρατηγικών και προτεραιοτήτων της χώρας για τη νέα αυτή περίοδο. Θεωρούµε, ότι η επίτευξη των στόχων του 2012 µάς δίνει ουσιαστικά επιχειρήµατα ώστε να διεκδικήσουµε το µέγιστο δυνατό για τη χώρα». Σύµφωνα µε στοιχεία που γνωστοποίησε ο υπουργός «στις ετήσιες δαπάνες του 2012, είχε συµφωνηθεί στο µνηµόνιο ο εξαιρετικά φιλόδοξος στόχος των 3,73 δισ. ευρώ κοινοτικής συνδροµής. Το δεύτερο εξάµηνο έκλεισε ξεπερνώντας τον στόχο για το συγκεκριµένο διάστη- µα. Συγκεκριµένα, επιτεύχθηκε το 102,64% του αντίστοιχου εξαµηνιαίου στόχου. Οι συνολικές δαπάνες του ΕΣΠΑ έφθασαν τελικά στο 88,39% του ετήσιου στόχου, λόγω της υστέρησης του πρώτου εξαµήνου, οπότε η απορρόφηση διαµορφώθηκε στο 59,52% του στόχου. Ειδικότερα, στο πρώτο εξάµηνο απορροφήθηκαν 732 εκατοµµύρια έναντι στόχου 1,23 δισ. και στο δεύτερο εξάµηνο απορροφήθηκαν 2,56 δισ. έναντι στόχου 2,49 δισ. ευρώ". Ο υπουργός ανέφερε ότι "κανένα ελληνικό πρόγραµµα δεν έχασε πόρους από την εφαρµογή του κανόνα Ν+3 στο τέλος του 2012". Ο κ Χατζηδάκης είπε ακόµη ότι η προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ γίνεται «σε ένα πολύ αντίξοο περιβάλλον αγοράς, σε ένα περιβάλλον έλλειψης ρευστότητας και σοβαρών προβληµάτων στο τραπεζικό σύστηµα, που δηµιουργούν εµπόδια στην οµαλή εξέλιξη των έργων και της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ενώ το ΕΣΠΑ είναι κατ' αρχήν εργαλείο ρευστότητας, στην πράξη έχει οδηγηθεί να είναι όµηρος της έλλειψης ρευστότητας» είπε ο υπουργός. Ειδικότερα το δεύτερο εξάµηνο του 2012, όπως είπε ο υπουργός: - Ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση των προγραµµάτων, που δίνει έµφαση στην ενίσχυση της επιχειρη- µατικότητας και στην καταπολέµηση της ανεργίας. - εν χάθηκαν πόροι από τα ηµιτελή έργα της προηγούµενης περιόδου του Γ' ΚΠΣ θεσµοθετήθηκε σειρά διατάξεων που συµβάλλουν στην απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ. Για το 2013 έχει τεθεί «ένας ακόµη µεγαλύτερος ετήσιος µνηµονιακός στόχος απορρόφησης, που φθάνει τα 3,89 δισ. ευρώ». Γι' αυτό, όπως γνωστοποίησε ο κ. Χατζηδάκης: - Θα ανακοινωθεί εντός των ηµερών µε ένα δεύτερο πακέτο ρυθµίσεων απλούστευσης διαδικασιών. - Σε συνεννόηση µε το υπουργείο ικαιοσύνης θα επιτευχθεί περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών απαλλοτριώσεων. - Συνεχίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης των προγραµµάτων από τα ανενεργά έργα. - Υποστηρίζονται µε project managers τα έργα προτεραιότητας που έχουν ανάγκη επιτάχυνσης και ειδικότερα αυτά που αποτελούν µνηµονιακές µας υποχρεώσεις, όπως είναι το "Εlenxis", το εθνικό ληξιαρχείο, οι υποδοµές για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, τα "e-procurement" και "e-prescription". - Έχει οριστικοποιηθεί η προκήρυξη και το σύστηµα υλοποίησης της νέας δράσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων και θα παρουσιαστεί στις 14 Ιανουαρίου Ðñïóùñéíüò áíüäï ïò óå Ýñãï åðýêôáóçò ôïõ Ìåôñü Η εταιρεία Άκτωρ ΑΤΕ αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαµαριά, έχοντας πάρει την πρώτη θέση στην τεχνική και οικονοµική αξιολόγηση. Οι οικονοµικές προσφορές των τεσσάρων διαγωνιζοµένων κοινοπραξιών/εταιρειών για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαµαριά», µε προβλεπόµενη δαπάνη ,00 ευρώ και προβλεπόµενο συνολικό τίµηµα (προ ΦΠΑ ,00 ευρώ) αποσφραγίστηκαν παραµονή Χριστουγέννων. Όπως ανακοίνωσε η Aττικό Μετρό ΑΕ, η Άκτωρ κατέλαβε την πρώτη θέση στην τεχνική και οικονοµική αξιολόγηση, µε την οικονοµική της προσφορά να ανέρχεται στα ευρώ. Η υπογραφή της σύµβασης αναµένεται στις αρχές του νέου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νοµικές εµπλοκές από τις υπόλοιπες διαγωνιζόµενες κοινοπραξίες/ εταιρείες. Οι εταιρείες που συµµετείχαν στο διαγωνσιµό είναι οι: 1) ΑΕΓΕΚ- IMPREGILO- SELI- ANSALDO 2) AKTΩΡ ΑΤΕ 3) ΤΕΡΝΑ ΑΕ- ALPINE BAU GMBH - FCC CONSTRUCCION S.A. 4)J&P - ΑΒΑΞ ΑΕ - GHELLA SPA - ALSTOM TRANSPORT SA. Πρόκειται για µια επένδυση συνολικού προβλεπόµενου τιµήµατος ευρώ. Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαµαριά προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε πέντε έτη και αναµένεται να εξυπηρετεί περισσότερους από επιβάτες σε ηµερήσια βάση. Η επέκταση προβλέπει πέντε νέους σταθµούς (Νοµαρχία, Καλαµαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) και 4,78 χλµ. υπόγειας γραµµής. 5

6 Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2,3 ΙΣ. ΕΥΡΩ- Εντός στόχων ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ- Μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ- Στους οικονοµικούς ΜΕΓΑΛΗ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΑΝΑΖΗ- ΤΟΥΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΟΙ ΗΠΑ ΑΠΕΦΥΓΑΝ ΤΟ ΗΜΟΣΙ- ΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΑΘΡΟ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟ Τέσσερις ΟΙ ΠΟΛΥ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΕΓΙΝΑΝ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ. ΤΑ ΝΕΑ: Αναζητούνται- δύο µήνες τώρα χωρίς επιτυχία συνταξιούχοι ελεύθεροι επαγγελµατίες- Παράταση για την απογραφή τους µέχρι και αύριο Παρασκευή έδωσε το υπουργείο Εργασίας- ΚΟΒΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ «ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ» ΛΙΣΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ- Παραποµπή και Βενιζέλου ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ- ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΜΑΤΙ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ. ΕΘΝΟΣ: Επιµένει σε Προανακριτική και για Βενιζέλο ο ΣΥΡΙΖΑ- Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ 63 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΥΠ- ΟΙ ΙΑΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ες- ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ 1,4 ΤΡΙΣ ΕΥΡΩ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 100 ΚΡΟΙΣΩΝ ΜΑΧΗ ΖΩΗΣ ΞΑΝΑ ΙΝΕΙ Ο ΟΥΓΚΟ ΤΣΑΒΕΣ. 6 ΜΕΡΕΣ: Μετά τους Παπακωνσταντίνου, Βενιζέλο, τώρα και ο Στουρνάρας- ΛΟ- ΓΙΑ, ΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ ΙΠΛΗ ΚΑΛΠΗ ΣΤΗΝΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ 24ΩΡΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΜΑΪΜΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΩΝ 2,3 ΙΣ. Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Πολιτικές ευθύνες αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ σε Παπανδρέου, Σαµαρά και Στουρνάρα- ΜΠΕΝΙ ΣΤΟ ΚΑ ΡΟ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ 1,3 ΙΣ. ΤΟΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΤΑ 241 ΙΣ. ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΑΙΠΕ ΤΟ ΞΕΠΟΥ- ΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Σήµερα οι αποφάσεις, έως Μάρτιο αρχίζουν οι πληρωµές- ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΦΙΓΓΕΙ Ο ΚΛΟΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΞΑ ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ «ΤΣΑΡΟΥ»- Ο Πεπόνης καλεί ως υπόπτους Ο ΟΜΠΑΜΑ ΓΛΙΤΩΣΕ ΤΟΝ ΓΚΡΕΜΟ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ του πλανήτη- 100 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1,9 ΤΡΙΣ. ΟΛΑΡΙΑ φωνικές συνοµιλίες-σοκ- ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Ε ΙΝΑΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ! Η ΕΛΛΑ Α ΑΥΡΙΟ: Με αρχεία και όχι µόνο πρόσωπα ο κατάλογος των Γάλλων- Η ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ «ΚΡΥΒΕΙ» ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΡΙΖΑ για Προανακριτική επιτροπή- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΕ ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΚΑΙ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΥΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΜΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΡΟΪΚΑΣ ΙΠΛΟ ΦΟΡΟΧΤΥΠΗΜΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΗΠΑ: ΑΡΧΙΣΕ Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ. ΕΣΤΙΑ: ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΛΑΦΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ- Στην Γαλλία για τον συντελεστή φορολογίας 75%. Η ΑΥΓΗ: Λίστα Λαγκάρντ- Ι ΥΜΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ πλεόνασµα 2,31 δισ.- ΣΤΑ 9,35 ΙΣ. ΤΑ «ΦΕΣΙΑ» ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Ο λαός µπορεί και πρέπει να διεκδικήσει- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Για τις αντιδηµαρχίες στη Θεσσαλονίκη- ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ- «ΠΙΟΝΙΑ» ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. Η ΒΡΑ ΥΝΗ: Ηλεκτρονική πρόσκληση σε ιδιοκτήτες θα απευθύνει το υπουργείο Οικονοµικών- ΚΑΝΟΥΝ ΦΟΡΟ-ΧΩΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Η Κωνσταντινούπολη θα ξαναγίνει ελληνική;- Η ΟΠΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2,3 ΙΣ. ΕΥΡΩ ΜΕ ΟΦΕΙ- ΛΕΣ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ 9,3 ΙΣ.- Στο 11µηνο του Στουρνάρας: Εντός στόχων «ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ» ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΘΑ ΑΝΕΙΣΤΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΟ Οι ανάγκες αναχρηµατοδότησης χρέους αναµένεται να µειωθούν κατά 220 δισ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΝΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 63 ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ. ΚΕΡ ΟΣ: Στο 59,52% η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων ύστερα από µια περίοδο απραξίας- ΣΠΡΙΝΤ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ- Απλοποιούνται οι διαδικασίες των απαλλοτριώσεων- Μεγάλο αγκάθι για τις επιχειρήσεις οι εγγυητικές ΜΕ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΥΠΟ ΕΧΘΗΚΕ ΤΟ 2013 Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- Επέστρεψαν ΠΩΣ Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΛΥΤΩΣΕ ΤΟΝ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΓΚΡΕΜΟ διαχωρισµό της τράπεζας σε καλή και κακή- ΟΙ «ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ» ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ «ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΤΤ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Με χαµόγελα υποδέχθηκαν το νέο έτος επενδυτές και κυβέρνηση- ΑΙΣΙΟ ΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ- Άλµα 3,67% στο Χρηµατιστήριο και πρώτα σηµάδια για το β εξάµηνο- «ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΥΣΚΟΛΗΣ ΙΑ ΡΟΜΗΣ» - ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ αποφασίσει για την παραποµπή του πρώην υπουργού Οικονοµικών- ΜΕ ΙΑ ΙΚΑ- ΣΙΕΣ-ΕΞΠΡΕΣ Η ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- Πολιτική σύγκρουση των κυβερ- ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΕΞΠΡΕΣ: Επανεκκίνηση των µεγάλων οδικών έργων από τον Απρίλιο εκτιµά ο υπουργός Ανάπτυξης- «ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ» ΓΙΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ 3,89 ΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2,3 ΙΣ. ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- Στα 9,34 δισ. ευρώ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 7,7 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ «ΧΑΙΡΕΤΙΣΑΝ» ΤΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ- Εγκρίθηκε η συµφωνία για τον προϋπολογισµό του 2013 στις ΗΠΑ. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η κυβέρνηση αναζητεί πολιτικές για να καλυφθούν οι υστερήσεις στα έσοδα- ΕΠΙΣΠΕΥ ΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥ- ΓΗΣ- ΕΣΠΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΣΤΟ ΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ εκτιµήσεις που προεξοφλούσαν ότι ο τζίρος θα υποστεί καθίζηση- ΣΕ ΠΡΩ- ΤΟΦΑΝΗ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕ Α Η ΑΓΟΡΑ ΠΕΝΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΟ Ο 3,64%. 6

7 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΠΛΕΓΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡ ΗΘΕΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελίδα 3 3/01/2013 Η πάταξη της φοροδιαφυγής αναδεικνύεται, από τις πρώτες ηµέρες του νέου έτους, ότι θα είναι το µεγάλο στοίχηµα της κυβέρνησης για το 2013, καθώς τα µηνύµατα που έρχονται σχεδόν από όλα τα «µέτωπα» των εσόδων είναι αρνητικά και ανησυχητικά. Από τη σύλληψη της φοροδιαφυγής θα εξαρτηθεί σε κάθε περίπτωση, άλλωστε, n ορθή πορεία του προϋπολογισµού και εν πολλοίς n επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων, αφού είναι δεδοµένο ότι n φοροδοτική ικανότητα των πολιτών έχει προ πολλού εξαντληθεί, από τους φόρους και τις εισφορές που έχουν επιβληθεί, γεγονός που πρέπει να αποµακρύνει κάθε σκέψη από το οικονοµικό επιτελείο ότι οποιαδήποτε «µαύρη τρύπα» θα µπορεί στο εξής να κλείσει µε την επιβολή νέων εισπρακτικών µέτρων. To γεγονός, εξάλλου, ότι νέα βάρη δεν αντέχουν ούτε οι φορολογούµενοι, ούτε και n αγορά, πιστοποιείται και από την πορεία των ληξιπροθέσµων χρεών προς το ηµόσιο που µε ιλιγγιώδη ταχύτητα έχουν ήδη προσεγγίσει τα 56 δισ. ευρώ, αφού µόνο τον προηγούµενο χρόνο αυξάνονταν περίπου κατά 1 δισ. ευρώ κάθε µήνα, αν και n µεγάλη «έκρηξη» σηµειώθηκε µετά το διάστηµα Ιουλίου - Αυγούστου οπότε και ταχυδροµήθηκε από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων ο κύριος όγκος των «φουσκωµένων» εκκαθαριστικών. Συγκεκριµένα, µε βάση τα τελευταία στοιχεία της ΓΓΠΣ: - από την αρχή του 2012 µέχρι και το τέλος Νοεµβρίου τα νέα ληξιπρόθεσµα χρέη ανήλθαν σε 12 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των οφειλών στο ποσό ρεκόρ των 55,5 δισ. ευρώ, ενώ από τον περασµένο Αύγουστο έχουν αυξηθεί κατά 5 δισ. ευρώ - οι παλαιές ληξιπρόθεσµες οφειλές ανέρχονται στο ποσό των 43,49 δισ. ευρώ - από το συνολικό ποσό 2,99 δισ. ευρώ οφείλουν ΕΚΟ και οργανισµοί του ηµοσίου - επίσης ποσό ύψους 8,5 δισ. ευρώ χρωστούν επιχειρήσεις που έχουν πτωχεύσει - ενώ τα υπόλοιπα 31,8 δισ. ευρώ οφείλουν διάφορα φυσικά και νοµικά πρόσωπα - από τα παλαιά ληξιπρόθεσµα χρέη το ηµόσιο κατάφερε να εισπράξει εντός του 2012 περί το 1 δισ. ευρώ, ενώ στο ίδιο διάστηµα διεγράφησαν οφειλές ύψους 359 εκατ. ευρώ - από τις νέες οφειλές οι εισπρακτικοί µηχανισµοί κατάφεραν να εισπράξουν 1,1 δισ. ευρώ και παράλληλα διεγράφησαν οφειλές ύψους 179 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι n πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών, όπως έχει επισηµάνει n «N», σχεδιάζει νέα ρύθµιση για τα ληξιπρόθεσµα χρέη ούτως ώστε να εισπραχθεί µέρος αυτών και να πάρει «ανάσες» ο προϋπολογισµός, όµως µέχρι στιγµής οι προτάσεις δεν έχουν γίνει αποδεκτές από την τρόικα. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών αναγνωρίζοντας τα προβλήµατα και προκειµένου να αποφύγει, πολύ σύντοµα, ένα δηµοσιονοµικό «αδιέξοδο», µε δεδοµένο ότι οι δαπάνες δεν µπορούν να περισταλούν περισσότερο, αναζητά ήδη νέα µέτρα που θα ενισχύσουν το οπλοστάσιο κατά της φοροδιαφυγής αφού είναι n µόνη «πηγή» για αύξηση των δηµοσίων εσόδων. To σχετικό σχέδιο νόµου αναµένεται να έρθει στη Βουλή περί το Μάιο, όµως υπάρχουν ήδη εισηγήσεις για επίσπευση των διαδικασιών από υπηρεσιακούς παράγοντες, προκειµένου να επισπευστούν οι διαδικασίες, αφού γνωρίζουν ότι µέχρι να ολοκληρωθεί n ψήφισή του, n έκδοση των ερµηνευτικών εγκυκλίων και γενικότερα n υλοποίησή του, θα χαθεί πολύτιµος χρόνος. Στο πλαίσιο αυτό ήδη στήνεται το νέο πλέγµα µέτρων, το οποίο περιλαµβάνει και ορισµένα άµεσα µέτρα όπως κίνητρα για πληρωµές µε πλαστικό χρήµα, θέσπιση ηλεκτρονικού περιουσιολογίου για όλους, καθώς και αποδείξεις. Ειδικότερα, προωθούνται: - n δηµιουργία ηλεκτρονικού περιουσιολογίου εντός του 2013 για όλους τους φορολογούµενους. Όλα τα φυσικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν επακριβώς στην εφορία το ύψος της κινητής περιουσίας τους (την ακίνητη τη γνωρίζει ήδη το υπουργείο Οικονοµικών µέσω των δηλώσεων Ε9) όπως αυτή διαµορφώνεται την 1n Ιανουαρίου Στο εξής κάθε µεταβολή θα πρέπει να δικαιολογείται µε βάση τα δηλωθέντα εισοδήµατα των φορολογούµενων. Στα 18 δισ. ευρώ υπολογίζει ο υπουργός Οικονοµικών τα χρήµατα που είναι «κρυµένα στα σεντούκια» και θα εµφανισθούν µε την εφαρµογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου. - n έναρξη της παροχής κινήτρων εντός του 2013 για τη χρήση πλαστικού χρήµατος σε όλο και περισσότερες συναλλαγές των φορολογούµενων. Σε πρώτη φάση εξετάζεται να µειωθεί ακόµη περισσότερο το όριο αξίας συναλλαγής πάνω από το οποίο είναι υποχρεωτική n χρήση τραπεζικού µέσου πληρωµής (πιστωτική, χρεωστική κάρτα, επιταγή, έµβασµα κ.ά.) από τα ευρώ που είναι σήµερα στα 500 ευρώ. Επίσης, εξετάζεται σοβαρά να δοθούν και άλλου είδους κίνητρα στους φορολογούµενους για τη χρήση πλαστικού χρήµατος όπως είναι n έκπτωση φόρου και n συµµετοχή σε κληρώσεις για δώρα (π.χ. ταξίδια, αυτοκίνητα κ.ά.). Επισηµαίνεται ότι µε τη χρήση πλαστικού χρήµατος γίνεται καταγραφή άµεσα τόσο της δαπάνης του φορολογούµενου όσο και των εσόδων των επιχειρήσεων και των επαγγελµατιών, ενώ ενσωµατωµένος σε κάθε συναλλαγή. -n προσωρινή διατήρηση του µέτρου των αποδείξεων και το Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτό που εξετάζεται, εν όψει και της ψήφισης του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου, έως τις 11 Ιανουαρίου από τη Βουλή, είναι να παραµείνει το πρόσηµο για την αξία των αποδείξεων που θα λείπει στους φορολογούµενους στο 10% αντί για το 22%. ΜΑΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΧΥΤΑ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ/ Σελίδα 20 3/01/2013 Σηµείο αναφοράς για την πορεία των κατασκευαστικών οµίλων το 2013 αναµένεται να αποτελέσουν οι εν εξελίξει 7

8 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ διαγωνισµοί για την κατασκευή και διαχείριση µονάδων διαχείρισης απορριµµάτων σε όλη τη χώρα. Αρχής γενοµένης από τον διαγωνισµό της Περιφέρειας της υτικής Μακεδονίας που βρίσκεται στο πιο προχωρηµένο στάδιο, Ελλάκτωρ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και J&P Αβαξ, αναµένεται να διαγκωνιστούν καθ όλη τη διάρκεια της νέας χρονιάς, προκειµένου να διεκδικήσουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερο κοµµάτι πίτας της νέας αυτής αγοράς. για το έργο της υτικής Μακεδονίας, για το οποίο οι τρεις µεγάλοι κατασκευαστικοί όµιλοι, υπέβαλαν πριν από λίγες µέρες δεσµευτικές προσφορές. Αντίστοιχες επενδύσεις δροµολογούνται επίσης σε Πελοπόννησο, υτική Ελλάδα, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Σέρρες και Αττική (4 µονάδες), που αποτελεί και το «φιλέτο» των σχετικών έργων. Μέχρι τα τέλη του έτους, προσδοκάται n ολοκλήρωση όλων των διαγωνισµών και n συµβασιοποίηση των έργων, που αναµένεται να προσθέσουν σηµαντικό «λίπος» στους αναδόχους. Όπως τονίζουν στελέχη του κατασκευαστικού κλάδου, τα έργα αυτά αναµένονταν εδώ και αρκετά χρόνια και αν δεν είχαν σηµειωθεί τόσες καθυστερήσεις, σήµερα, παρά την τεράστια κρίση των κατασκευών, οι εταιρείες θα βρίσκονταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ο λόγος είναι το γεγονός ότι τα έργα διαχείρισης απορριµµάτων προσφέρουν σαφώς υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας απ ό,τι π.χ. τα δηµόσια έργα, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Επιπλέον, παρέχουν στους αναδόχους σταθερή ροή εσόδων και κερδών σε ετήσια βάση, όπως ακριβώς συµβαίνει µε τα έργα παραχώρησης (π.χ. Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Αττική Οδός), αλλά και µε τη δραστηριοποίηση στον κλάδο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (υδροηλεκτρικά, αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά). Έτσι εξηγείται και το µεγάλο ενδιαφέρον των εταιρειών για τη νέα αυτή αγορά, όπου εκτός από τους τρεις µεγάλους των κατασκευών, θα υπάρξει ενδιαφέρον και από εταιρείες όπως n Lamda Development του οµίλου Λάτση, n Intrakat, αλλά και από τον όµιλο Κοπελούζου. Κάποιες εταιρείες βέβαια θα κινηθούν περισσότερο για το τεχνικό/κατασκευαστικό κοµµάτι των επενδύσεων και λιγότερο για το σκέλος της διαχείρισης. Ο όµιλος Ελλάκτωρ έχει συστήσει εδώ και αρκετά χρόνια τη θυγατρική Ηλέκτωρ, εξαγοράζοντας στο µεσοδιάστηµα τη γερµανική εταιρεία Herhof, n οποία έχει αναπτύξει τεχνολογίες διαχείρισης απορριµµάτων, ενώ στις αρχές του 2010 αποκτήθηκε n επίσης γερµανική Loock Biogassyteme, που έχει αναπτύξει σειρά µονάδων διαχείρισης στη Γερµανία. Αντίστοιχα, n Intrakat έχει συστήσει κοινοπραξία µε τον γαλλικό όµιλο της Suez Environment, από τους κορυφαίους στον κλάδο της διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων. Ο όµιλος Κοπελούζου δραστηριοποιείται µέσω της Novaera Hellas, έχοντας επίσης συνάψει συµφωνίες µε εξειδικευµένους οίκους του εξωτερικού. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα δραστηριοποιηθεί µέσω τα θυγατρικής ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, που έχει σηµαντική παρουσία στον κλάδο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ενώ και n Lamda Development έχει ιδρύσει τη θυγατρική Lamda Waste Management, µε επίκεντρο της δραστηριότητάς της την κατηγορία των λεγόµενων βιοαποδοµήσιµων υλικών, δηλαδή τροφές. ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ 10 ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΠ 2011 ΚΑΙ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΑ Σελίδα 32 3/01/ και 2012 σε δέκα µηνιαίες δόσεις εξετάζει το υπουργείο Οικονοµικών. Οι δυο φόροι θα ενσωµατωθούν σε ένα εκκαθαριστικό σηµείωµα το οποίο θα αρχίσει να αποστέλλει n Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, από τα Σύµφωνα µε πληροφορίες, n ΓΓΠΣ έχει υποβάλει στην ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών σχέδιο για την ταυτόχρονη ενός εκκαθαριστικού σηµειώµατος. Σύµφωνα µε το σχέδιο οι φορολογούµενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν κατ τους δυο φόρους µέχρι και το τέλος του 2013, δηλαδή έως και σε 10 µηνιαίες δόσεις αντί σε τρεις δόσεις που καταβάλλεται ειδοποιητήριο της εφορίας θα περιλαµβάνονται: φορολογούµενοι οι οποίοι κατείχαν την 1n Ιανουαρίου 2011 κτίσµατα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειµενικής αξίας άνω των ευρώ θα κληθούν να από 0,2% έως και 2% επί της συνολικής αντικειµενικής αξίας των ακινήτων κάθε υπόχρεου, µετά την αφαίρεση του Περιουσίας έτους Πάνω από φορολογούµενοι οι οποίοι κατείχαν την 1/1/2012 κτίσµατα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειµενικής αξίας άνω των προσδοκά αν εισπράξει συνολικά 1,2 δισ. ευρώ τα οποία οι φορολογούµενοι θα καταβάλουν τµηµατικά σε δέκα µηνιαίες δόσεις. Για το έτος 2013 προβλέπεται n επιβολή ενός νέου ενιαίου φόρου ακίνητης περιουσίας, ο οποίος θα επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα που κατέχουν τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή όχι µόνο στα κτίσµατα και τα εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα, αλλά και στα αγροτεµάχια και στις λοιπές εδαφικές εκτάσεις που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεων. Ο φόρος αυτός θα επιβληθεί και να εισπραχθεί εντός του δεύτερου εξαµήνου του Στο νέο αυτό φόρο εξετάζεται το ενδεχόµενο να υπάρχει ένα χαµηλό αφορολόγητο όριο µεταξύ και ευρώ για κάθε ιδιοκτήτη. Ο νέος αυτός φόρος θα επιβάλλεται µε κλιµακωτούς συντελεστές που θα ξεκινούν από 0,1% και θα υπερβαίνουν το 2% για περιουσίες πολύ µεγάλης αξίας. 8

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 334 03 01 2013 ΣΗΜΕΡΑ Καλή Χρονιά! Ευχή που κατ έθιμο εκφράζουμε, αλλά την οποία, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, προσδοκούμε να δούμε

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 26-29/10/2013

Επικαιρότητα 26-29/10/2013 Αθήνα 29-10-2013 Επικαιρότητα 26-29/10/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές. Σε 20% κατ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα

Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές. Σε 20% κατ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές Σε 20% κατ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014 10:26 UPD:10:27 Αναδημοσίευση από τη «Ναυτεμπορική».

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό σε όλους ότι τα ιδιωτικά έργα αποτελούν για χρόνια στη χώρα µας, την ατµοµηχανή της Ελληνικής οικονοµίας. H άνοδος της

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Αθήνα 9-9-2013 Επικαιρότητα 7-9/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Δεκέμβριος 2016 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός του Προγράµµατος αυτού; Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής ράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα.

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Αθήνα 16-9-2013 Επικαιρότητα 14-16/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ,

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ, Επικαιρότητα Αθήνα 8-10-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1198

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Τα «πάνω κάτω» έρχονται από τη νέα χρονιά, καθώς αλλάζει και πάλι ριζικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Αλλαγές που έγιναν μέσα στο 2012 Αλλαγές για αυστηρότερη εφαρμογή των νομοθεσιών Οι μισθοί θα επιτρέπονται σαν έξοδο μόνο εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε και στη χώρα μας ο θεσμός της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Ημερίδα 2014. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων Ημερίδα 2014 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Τρόπος προσδιορισµού φόρου στα ακίνητα Ο προσδιορισµός του φόρου θα γίνει µε βάση τις δηλώσεις Ε9 των προηγούµενων ετών. Ο φορολογούµενος δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών (Περαίωση) - Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών

Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών (Περαίωση) - Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών (Περαίωση) - Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών Ψηφίστηκε από τη Βουλή και δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης στις 30 Σεπτεµβρίου 2010, ο Νόµος 3888/2010 ΦΕΚ Α 175,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους. Κύριε Πρόεδρε,

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους. Κύριε Πρόεδρε, Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Σχέδιο Εγκυκλίου Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους Κύριε Πρόεδρε, Μου θέσατε το ερώτηµα, κατά πόσο µεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος» θα είναι φέτος ο... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος»

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό Αθήνα 4-11-2013 Επικαιρότητα 2-4/11/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 16 Μαΐου 2014 EBRD Ύφεση Τουρισμός Αξιολόγηση Πορείας του Μνημονίου Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013, η Κυπριακή οικονομία συρρικνώθηκε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ 7 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθέυτριες εταιρείες στον κόσμο, που μεταφέρουν με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ.

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ Αντικείμενα αναφοράς Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή «μνημονιακών»

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΕΑ ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΕΑ ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ Δεκ. 14-12-2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΕΑ ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ Καταγραφή των σχετικών διατάξεων νόμων και εγκυκλίων, οι οποίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση προσάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ!

ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! 1 / 6 ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (19/12) ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ Με την απαράδεκτη διαδικασία του κατεπείγοντος και ως αυτοτελές νομοσχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (Κ.Φ..) Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) Σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Αποσυσχετίζεται η υποβολή της δήλωσης από την πληρωµή του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Επικαιρότητα

Αθήνα Επικαιρότητα Επικαιρότητα Αθήνα 8-11-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν το 2014 οι... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Στόχος του τροποποιητικού νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος η Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας θα μπορεί να γίνεται ο συμψηφισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αντιγονιδών 2, τ.κ. 54630, Θεσσαλονίκη Τηλ. & Fax: 2310.270027 Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Κολλήγα Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Γκίνογλου ηµήτριος Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα.

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή, έννοια και λειτουργία του Φ.Π.Α. Λειτουργία του Φ.Π.Α. Έννοια της προστιθέμενης αξίας. Βασικά χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Υπέρ-Ελεγκτες κατά της φοροδιαφυγής. 100 εκατ. ευρώ σε 11 περιφέρειες της χώρας. Τρίτη 27 εκεµβρίου 2011 ράση αναλαµβάνουν οι Ελεγκτές Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013 Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Με την κατάθεση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών.

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών. 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

============================================================================

============================================================================ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Posted by berto926-02 Jun 2011 07:16 ΚΥΡΙΕ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΗΜΕΡΑ! ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ,ΑΠΕΣΤΕΙΛΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ,ΜΕ ΤΗΝ ΒΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΔΙΑ ΑΥΤΟ!ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό.

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. ΟΙ ΝΕΕΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ;) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥΣ Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. Προέχει η εργασία και η προστασία των μισθών γιατί οι αξιοπρεπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ Οι Δήμοι της Χώρας, σε σχέση με όλους τους άλλους φορείς της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 2012 Η Επιχειρηµατικότητα ως επιλογή εργασίας ΜΟΚΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ρ. ΗΜ Ευάγγελος Τσιµπλοστεφανάκης ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ 1 Στην παρουσίαση αυτή εξετάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονομία της χώρας και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, το Ινστιτούτο Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Πληροφορίες: Ιωάννα Ζεϊµπέκη Τηλ.: 2310 798790 e-mail: dir.lri@nagref.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σίνδος, ευτέρα, 23 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. Τι είναι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.; Ν.4223/13 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Θέσεις Προτάσεις ΣΒΒΕ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Σε συνάντηση εργασίας, της ιοικητικής Επιτροπής του ΣΒΒΕ µε εκπροσώπους της Task Force

Διαβάστε περισσότερα

«Μπλόκο» στη φοροδιαφυγή του ΦΠΑ με διασύνδεση των... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ. Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

«Μπλόκο» στη φοροδιαφυγή του ΦΠΑ με διασύνδεση των... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ. Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ «Μπλόκο» στη φοροδιαφυγή του ΦΠΑ με διασύνδεση των... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλο το σχέδιο για τη σύνδεση ταμειακών μηχανών με το Taxis «Μπλόκο»

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές P T & C Training & Consulting Ltd PROJECT ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΛΙΟΣΙΩΝ 117 (ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ), 104 40 e-mail: contact@project-tc.gr ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 Πρόγραµµα Σεµιναρίων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015 Τροπολογία Στο Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑµεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 1. Φορολογία ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΨΗΦΙΣΗΣ/ Φ.Ε.Φ.Π. (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων) 1) Μείωση του αφορολόγητου ορίου από 12.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΠΗ-ΧΔΣ. ΘΕΜΑ: Υποβολή µηνυτήριων αναφορών και αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΔΑ: Β4ΠΠΗ-ΧΔΣ. ΘΕΜΑ: Υποβολή µηνυτήριων αναφορών και αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 1) /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας Αθήνα ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 6 και 7 του ν.

Καρ. Σερβίας Αθήνα ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 6 και 7 του ν. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 26 Αυγούστου 2009 Αρ. Πρωτ.:1082704/513/0013 ΠΟΛ: 1108 Ταχ. Δ/νση: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα