της λουοτεπlο : Ο λοτρερβυος κοι ΟΠΟΥορευρΒΥος Πόρος Ο τερlυι' προ της ηύλης ln συμβουλιί του ΚάΦκα, όπως εμφανίζεταl mnv ιστορία που Φέρεl

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "της λουοτεπlο : Ο λοτρερβυος κοι ΟΠΟΥορευρΒΥος Πόρος Ο τερlυι' προ της ηύλης ln συμβουλιί του ΚάΦκα, όπως εμφανίζεταl mnv ιστορία που Φέρεl"

Transcript

1 Ο λοτρερβυος κοι ΟΠΟΥορευρΒΥος Πόρος της λουοτεπlο : Ο τερlυι' προ της ηύλης IOl' Ουίλλιaμ lουλτς «Οι nοιnτές είναι οι άγνωστοι νομοθέτες του κόσμου»). Πέρσι Μπις Σέλεϊ ( ) «Vnερόσnισn ως Ποίnσnς» διπλn ερώτnσn «Τι είναι n λογοτεχνία και noloc: Tnv ορίζει;» τίθεται οπό τον Nτεριvτά στο δοκίμιο «Προ του Νόμου», με βorlθεια από ln συμβουλιί του ΚάΦκα, όπως εμφανίζεταl mnv ιστορία που Φέρεl τον ίδιο τίτλο (<<Vor dem Cesetz,,]1, Ο τίτλος, καθώς και n apxikn φρόσn τπς ιστορίας, «συνοψίζεl και διατυπώνει τι διακυβεύεται» mnv παραβofιrί του ΚάΦκα και στο ερώτnμα του Nτεριvτά, Προ τou Νόμοu ίστσται φύίίοξ Εις τον ΦιJιΊαKO τούτον έρχεται άνθρωπος χωρικός και τον ικετεύει να του επιτρέψπ τπν ει'σοδον εις τον Νόμον AfJfJ6 ο ΦιJfJοξ fjέγει ότι, επι' του παρόντος, αδυνατει' να τον δεχθπ. Ο όνθρωπος, σκεπτικός, τον ερωτά εάν θα του επιτραπrί να εισέfjθn αργότερον, «Ίσως», αποκρίνεται ο ΦιJfJα[, «πάντως όχι επί τou παρόντος») EπειδrΊ n ntjfjn, n 0 ποια οδπγεί εις τον Νόμον είναι OVOIxrr1, ως σuνnθως, και ο φιjfjαζ (σϊοται 'naραnfjειjρως, ο άνθρωπος κύπτει διό να Ιδπ εκ τπς εισόδου 'Όταν ο ΦύfJαξ τον αντιflαμβόνεται, γεflό και τou fιέγεl: «ΕΦόσον τόσον σφοδρώς το fnibuμείς, δοκιμασε να εισέfjθnς άνευ τπς ιδικπς μοu αδειας. Πρόσεχε όμως διόrι ε[μαι ισχuρός Εγώ δε είμοι ο έσχατος των φuflάκων, Προ εκάστπς οιθουσπς uπάρχοuν ΦύfJοκες, ο εις ισχυρότερος του άflflου. Ο τρίτος πδπ έχει τόσον φοβεράν όψιν, ώστε ακόμπ και εγώ αδυνατώ να τον ατενισω», Ο χωρικός '10 θέμα rou μήνα U-lJ-0

2 ουδόιίως ανέμενε να EuPEer'ι προ ωιοι)των δυσχερειών- ο Νόμος, σκέπτεται, ώφειπε να ειναι προσιτός εις πόντος και ανό πάσαν orιγμπν, και ότον ε~ετό(π προ σεχτικώτερα τον φύflακα, με τπν γούναν τou, τπν πειίωρ(aν αουβιίερπν μύτπν του κοι τπν αραιόν ταταρικγιν γενειάδα τou, οποφασιζει ότι ε(ναι προτιμότερον να ο ναμεινπ έως ότου του Επιτραππ n είσοδος. Ο ΦΙ)ιΊα~ του προσφέρει έδρανον και του επιτρέπει να κοθπσπ πππσιον τπς πύιίπς Εκε(νος κόθπτοι και αναμένει επι n μέρος και έτπ,? Η παραβοαπ αuτrί ακούγεται σαν εφιάλτnς συγγραφέα που ολοένα απορρίπτεται από εκδότες, που βασανίζεται από το μαύρο κενό τπς γραφπς, nσαν απωθπμένα συνaισθπματa κάποιου συγγραφέα rί Φίλεργου κριτικού που παρά τους ατέρμονους μόχθους του αδυνατεί να εισέαθει στα μυστικά και τους ναούς τπς γραφrίς, Ο Κάφκα γράφεl για μία οειρά από πόρτες, που n κάθε μια γίνεται και πιο δύσκολπ να Tn διαβεις και n τεαευτοία παρέχει τπν IKανότπτa να κατανοπσεις τον ϊζό,ς ό πως ο ίδιος κατανοούοε τον εαυτό του rί να γίνεις ένας νέος Σαίξππρ, Ο Ντεριντά αοχολείταl με τπν παραβολπ του ΚάΦκα γιατί εδώ τιθεταl το ερώτπμα του νόμου τπς λογοτεxvioc:, του ορισμού, Ο νομικός όρος, λέγει ο Ντεριντά, υποδππώνεl πως n onόrlutn γνώσn τπς λογοτε χ νίας είναι οπαγορευτικπ, όπως είναι συνμως οι νόμοι, nαπαγορευμένπ 3. Ο Κάφκα οκπνοθετεί τπ eton του νόμου πίσω από πόρτες που φυλάοσονταl, ααν να επρόκειτο για χ ρπματα σε θπσαυροφυλόκlο rί για ιερό εικόνισμα σε λειψανοθnκπ, Με αυτόν τον τρόπο δείχ νει τπ δlπλr'ι κατάστοσπ που αποόιδεταl στπ γνώσπ τπν onolg κατέχουν οι μεγάλοι συγγραφείς: αφενός, n γνώσπ αυτrί ειναι αντικείμενο λατρείας κα ι, αφετέρου, γίνεται απαγορευτικπ λόγω του μεγαλείου τπς. Ειρωνικός εκ προθέσεως, ο Ντεριντά παίζει το ρόλο του Φύλακο με τπ όlπλrί έννοια, αυτού που είναι σε θέοπ να απαγορεύσει τπν είσοδο Π να τπν επιτρέψει, Αφού παραθέσει ολόκλπρπ τπν lστορίο, ο Ντεριντά ΚΟθπουχάζει τον αναγνώστπ με καθιερωμένες ιδέες περί του ορισμού τπς λογοτε χ νίας KOI συνεχίζει προεικάζοντας μια πιθονπ δlαφωνία, θέτοντας έτσι τον αναγνώοτπ στπ θέσπ του χωρικού, αναμένει λοιπόν και ο αναγνώστπς προ τπς πύλπς 10 Νόμο τπς Λογοτε χ νίας Το κύριο ερώτπμσ είναι: ο Ντεριντά τελικώς μας κροτά έξω rί μας επιτρέπει να διαβούμε το κατώφλl; Και, σε αυτrίν τπν περιπτωσn, τι βρίσκεται πίσω από τπν πόρτα; Με άλλα λόγια, ποιο είναι το μυστικό τπς λογοτεχνίας που το γνώριζαν συγγραφείς, όπως ο Τζόις n ο Σαίξπnρ, κοl -το επιπλέον, ίσως πιο ενδιοφέρον, ερώ τnμα- πώς θα μπορούσαμε να γίνουμε και εμείς μεγά λοι συγγραφείςο; Οι ρπτορικοί τροπισμοί του Nτερlvτά επιχειρούν να επl Φέρουν μια ααααγγι στπ διαδικασία ανόγνωσπς του δοκιμιου του, καθώς μιμειταl τπν επίδρασπ που έχει n παραβομ του ΚόΦκα στον αναγνώστπ : αλλάζει το νόπμα τπc: κοτάστασπς, ώοτε ο αναγνώστπς υπoβάλacτol οε μια παράλαπλπ κειμενlκγι, βέβαια, εμπειρία, το νόπμα του «Προ του Νόμου» στον τίτλο σπμαινεl «να παρουσιαστείς ενώπιον δlκαοτιί σε δικαοτπριο»» και υποδπλώνει ότι κάποιος γνωρίζει το νόμο, Η \lί61ο11 Φράσπ όμως, όπως εμφανίζεται στπν αρχιί τπς lστορίας, δπλώνεl μια θέσπ του σώματος στο χώρο, θέσπ που προπγείταl αυτrίς όπου ο νόμος θα μπορούσε να γlvεl γνωστός AυτrΊ n αλλαγπ νοιίματος τπς φράσπς «Προ του Νόμου» παραξενεύει τους αναγνώστες και εγκαινιάζει ένα nεριπετειώόεc: ταξί 6ι σε άλπους τόπους Αυτό το ξόφνιασμα είναι απαροίτπτο, επεlόrί noanoi θεωρούν πως ο ορισμός τπς noyoτε χ νίας είνοl κάη το προφανές. Μετά τον τίτλο κoi τπν αρχlκπ φράσπ, n παραβoπrί εποναroμβάνεl τπν τακτikrί τπς οναγγελίας και απόκρυψnc: του νόμου. Όπωc: με τις αλλεπάλλnλεc: πόρτες του Κάφκα, καθιερωμένες αλλά εσφααμένες απόψειc: κατατίθενται από τον Ντεριντά πριν απορρlφθούν, θέτοντας έτσι τον αναγνώοτπ στπ θέσπ εκεινπ που επιθυμεί να ανακαλύψει το νόμο, που σπμαίνεl ότι οι αναγνώστες του Ντεριντά συνrίθως αναμένουν και αυτοί σαν τον χ ωρικό το νόμο. Ο Ντεριντά υποδπαώνεl πως δεν είναι απαώς ο Κάφκα, οι Φύλακες, Π ο ίδιος ο Nτερlvτά αυτο! οι οποίοι διατπ ρούν το aπόρρπω του νόμου για τους αναγνώστες. Οι ίδιοι οι αναγνώστες, εναλλάσσοντας τους ρόλουc: του χωρικού και του ΦύλΟΚΟ, θέτουν τους εαυτούς τους σε αυτrί τπ θέσπ, κάπως σον χαρακτπρες σε όνειρα που α ναπαριστούν όlαφορετlκά κομμάτια του εαυτού, Ο Ντε ριντά θεωρεί πως n παραβολιί του ΚάΦκα δείχνει το ά κυρο των ουμβατικών ορισμών τπς nογοτεχνίας, ο ΚάΦκα κρατά το νόμο σε μια απόστασπ επαφrίς, IJIQC: σωματlκγις απομάκρυνοπς με ΤΟν ίδιο τρόπο σχεδόν που π κοινπ αντίλnψn θεωρεί πως n γνώσπ του νόμου προπγείτοl των Αογοτεχνlκών έργων, ως νόμος κοινός για όλα τα έργα. Εάν n συμβοτικπ πρoβaπμoτikrί είναι εσφαλμένπ, όπως ο Ντεριντά υποβοπθό τον οναυνώστπ του να εννογισεl, αυτό σπμαίνεl πως οι κριτικοί και οι ερευνπτές θα μπορούσαν να παλεύουν οαόκλπρπ ζωπ να θεσπίσουν ένα μοντέλο λογοτεχνιας ως το νόμο τπς, ενώ ουσιαστικά ο νό μος αυτός θα ακυρωνόταν από το επόμενο μεγάλο έργο κοι δεν θα αφορούσε προπγούμενa έργα στο πλαισιο μιας μακράς εξέλιξπς τπς λογοτεχνίας, Ο Ντεριντά δεν χειρίζεται τπν πaραβομ του ΚάΦκα μυθοποιπτικά αλαά ~-l?rθ το θέμα του μήνα

3 παρωδιακό - ένα νόnμα που υπονομεύει τα πράγματα ό πως τα αντιλαμβάνονται οι συμβατικοί αναγνώστες, Ένα δεύτερο Ζt'iτnμα που προκύπτει είναι n αυτονόμnσπ του νόμου από το έργα ώστε να είναι σε eton να ο ρίζει εάν τα διάφορα έργα είναι Αογοτεχνlκά. ΟΙ νόμοι, δυστυχώς, με Tnv πολlτικπ έννοια, θέτουν μια σειρά ΠΡοβiΊnμάτων οπόφανonc, εκδίκασnς, εφαρtjογnς. Η εφαρμοyn των νόtjων οδnγε( σε περισσότερους νόμους, σε περισσότερες δι'κες και σε EnInAέov προβλι'ψατα εφαρμογιίς, Όσον οφορά το νόμο με τπ novoleχvikn έννοια, παρουσιάζεται ο iδιος nflcovoσμός στα ενδlάtjεοο στάδια προς Lnv κατανόnσn του νόμου - ας θυμnθούtjε τις πόρτες του ΚόΦκο, Στn διάρκεια τnς μακράς ιστορίας rnc; λογοτεχνίας οι ο ναγνώστες ολοένα θέτουν τα έργα στnν Kpion tjlac; δiκnς, n οποία ποτέ δεν έχει KατaMξεl σε κάποια απόφανσn δεσμευτikrί γιο όλους, Σε avliecon με τους νόμους του κράτους, οι FloyolEXVIκοί νόμοι δεν είναι γραμμένοι σε ένα σώμα προγραμματικών αρχών εεχωρlοτό από τα λογοτεχνικά έργα. Η παραβομ του ΚόΦκα ρωτά πώς ο αναγνώστnς, μέσα στπν κακοφωνία των αλαεπάλαπλων ερμnνειών, μπορεί να βρεί τις προγραμματικές αρχές για τn λογοτεχνία - αρχές γιο τους νόμους τπς, 10 KPITnPIG νογψατος και aξioιlόynonc. Οι συμβάσεις τnς Enoxnc; δεν προσφέρουν ontjavτikn βομεlα σε αυτόν που θα necac να απokτrίσεl μιο ολοκλnρωμένπ γνώσn. Ουσιαστικά, οι τρέχουσες συμβάσεις είναι οι νόμοι του παρελθόντος, οι οποίοι έχουν καταστεί πόρτες που έχουν προσπελασθεί στπ διαδικασία KoτaOKEunc; μιας νέας αίθουσας για έναν νέο νόμο, Όπως ο Κάφκα αφrίνεl τον χω ρικό να περιμέ νει γιο χρόνια και χρόνια σαν να nlav ό,τι πιο φυσικό, έ τoi και ο Ντεριντά δεν διστάζει να δnλώσει εξαρχπς ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψει στον αναγνώστπ το νόμο, Η γνώσπ κάποιου απόλυτου νόμου δεν είναι κάτι που tjnopci να ειπωθεί, να δ08εl, παρά \Jόνο να βρεθεί, ό πως υπονοεί το τέλος τnς ιστορίας του Κάφκα. Όταν τεflικώς ο χωρικός αποκαρδιωμένος που δεν μπόρεσε να εισέλθει ρωτά πώς και δεν περιμένει κανένας άλflος να περάσει τπν πόρτα για να Φτάσει σίο ΝόtJΟ, ο φύλακας απαντά : ((Ουδείς άλλος πλπν εσού nδύνατο να εισέfιθn διό Lnc; πύλnς ουτιίζ, διότι n πύλn αυτιί προωρίζετο αποκλειστικώς δι' εσέ. Τώρα θα Tnv κλείσω»5. Η πρόξn αυτrί μοιάζει με κάποιον φροϋδlκό μnχαvισμό ά μυνας, σαν εμπόδιο που βάζουν οι άνθρωποι μπροστά τους για να αποφύγουν το όγχος, που τους προκαλούν κάποιες καταστάσεις, rί τ:πν απoδoχrί κάποιων συναlσθnμάτων n ακόtjα και τnν αλλαγιί των ιδίων. Ο αναγνώστπς τότε κατολιίγεl να αισθανθεί σαν τον χωρικό και το Φύλακα σuνάtjα 6. Ο χωρικός, που θέλει να περάσει τπν πόρτα για να φτάσεl στο Νόμο, ξαφνιάζεται που δεν μπορεί nδεν του ε πιτρέπεται, γιατί πι'στευε πως σ νόμος θα έπρεπε να ειναι προσιτός οε όλουc;, Γι' αυτό κάθεται και περιμένει. «Η απόφασn Inc; μn-απόφασnς», λέγει ο Ντεριντά, ((θεμεαlώνεl Inv ιστορία ΚΟΙ ln συντnρεί»'. Μοιάζει και αυτός με τον ανaυνώστn που δεν κρίνει τις διαδεδομένες το θέμα ΤΟUμήνα U2}Ώ

4 αντιλrίψεις, μα περιμένει τπν εναππαkτιkrί πρότaσn του Ντεριντά. Έστω και αν του εδίδετο μια εναππαkτikrί, δεν οπμαίνει ότι θα rίταν απoδεkιrί, όπως και n διέλευ σπ οπό τπν πρώτπ πόρτα δεν θα rίταν είσοδος στο Νόμο, αφού ο πρώτος Φύπακος είναι απλώς ο έσχατος ό λων. Μα ασφαλώς, ρωτάμε οι αναγνώστες του δοκιμίου του Ντεριντά, δεν έχει ποτέ κανείς διαβεί αυιό το κατώφπl στο παρεπθόν ώσιε να μπορέσουν και όπλοι στο μέλ λον να το διαβούν ; Ή ιστορία δεν δίνει μια απάντπσπ που θα μπορούσε να θεωρπθεί opgn. «Εδώ», γράφει ο NτεΡIVΤά, «δεν γνωρί ζουμε ούτε ποιος ούτε '[/ είναι ο νόμοζ das Cesetz.. δεν είναι ούτε υποκείμενο ούτε αvτιkείμενo προ του ο ποίου μπορεί να πάρε ι κάποιος μια θέσπ» ~. Το περίπλοκο αυιπς τπς έν νοιας έγκειται στ:ο ότι θεωρεί πως δεν πρόκειται για κάποιο πράγμα που αποτελε ί το θεμεπιώδες γνώρισμα ενός πογοτε χ νικού έργου αμά για ένα ταξίδι ζωnc. ΜιΊπως ο νόμος μπορεί μονά χα να βρεθεί εάν αυτός που τ:ον α ναζπτεί αππάξει πορεία, απ!9όξει τπ etoon του στπ διάρκεια τπς αναζπτπσπς; Στπν περίπτωσπ αυτπ δεν θα rίταν σαφές εάν ο χωρικός βρίσκει αυτό που ανaζπτά, n εάν ο ένας και απόίίυτος νόμος βρισκεταl rί όχ ι, με άλλα πόγια, αν υπάρχει εν τέπει ο νόμος Για τον Nτεριvτά ο νόμος προκύπτει από τπν επαναστα ΤΙKrΊ επανόf!πψπ τπς παρό6 0σπς 9. Ο Ντεριντά οδπγείτσι σε ένα συγκερασμό του νόμου τπς λογοτεχν ίας με το μεγάλα έργα, θέτoνιaς έτσι τον μείζονα συγγραφέα στπ θέσπ του νομοθέτπ, όπως ε ίχε κάνει και ο ΣέλεΊ. Ο συγγραφέας μόνο θα μπορούσε να δlέπθει μέσα από όλες τις πόρτες, αφού καταρχάς δε χόταν πως ο νόμος δεν είναι διαθέσιμος, και απnάζoντας τους ορισμούς του οτπ ουνέχεια καθώς διδασκόταν στπν πορεία τπς γραφrίς του νόμου. Στπν ανάγνωσπ του έργου του φιλοσόφου Ετιέν Μπονό KOVΤιγlόK ( OJ, ο Nτερlvτά θεωρεί πως n δπμιουργία νέων λογοτε χνικών έργων μπορεί νο προκύψει μόνο από τπν άσκπσπ τπς γραφrίς κοι τπ δπμιουργlκι'ι 6ιαδικασια και ό χ ι από κάποιο «γενετικό μοντέπο» rί προκαθορισμένο νόμο τπς λογοτε χ ν(ας, σ Η δπμιουργία Q πορρέει από τπν «αναπογlκιί σύνδεοπ και επανάλπψπ» εικόνων και λέξεων και άππων στοιχείων προπγούμενων έργων 11, Μάθπσπ ιου νόμου σπμα(νεl να τον φτιάχνεις εκ νέου, να επaναγράφεις το παπαιό οκόμπ καλύτερα. Αυτό δεν είναι δυνατόν να το επιτύ χεις χωρίς να περάσεις μέσα από κάποιες σπμαντικές πόρτες του παρελθόvτoς Η πογοτε χ νία δεν επινοείτ:οι από το μονα61κά άτομο, το άτομο απλώς αλλάζει τπ διαμορφωμένπ κατάστασπ τπς τέχ νπς. Η θέσπ αυτιί του Ντεριντά παρουσιάζεται σε ένα από τα πρώτο του γνωστά δοκίμια, «ΔoμrΊ, σπμε!ο και παιχ ν ίδι στο Πόγο τ ω ν ανθρωπ ι στικών επιστπμών» ' 2 Συμφωνώντας με τον Κποντ Λεβί Στρος, ο Nτερlvτό απορρίπτει τπv lδέο του δπμιοuργού ως <ψπχανικού» που επινοεί τπ λογοτεχνία πμι από τπν αρ χ Π. Αυτό θο r,τον σαν να λέγαμε, για παράδειγμα, πως ένα παιδί που έχει χ αθεί από τπ βρεφιkrί του n λικία μέσα σε μια ζούγκλα θα μπορούσε να φτιάξεl μια σύγχρονπ γλώσσα χωρίς τπ διαμεσολάβποπ τπς ονθρώπινπς διδασκαλίας. Υιοθετεί τπν ιδέα του δπμιουρ γού ως «bricoleur», που εργαλεία του YlVOVTOI το υπάρχοντα υλικά, που δανείζεται έννοιες «οπό το κειμενο μιας καπρονομιάς) Η Μερικοί από τους όρους και τις τεχ νικές του είναι όάνεια από προπγούμενο συγγραφέα, ο οποίος δεν τους είχ ε δπμιουργπσεl <ψε σκοπό τπ χ ρrίσπ για τπν οποία ενεργοποιούνται». Αποκτούν νέους σκοπούς και σπμασ ίες. Για το Πόγο αυτό, κάθε δπμιουργία ριζώνει οτπ δ ι ακειμενlκότπτα " ". Ο νέος ορισμός τπς πογοτε χ νίας γινεται πιο ευkρlνrίς όταν οι ορ χές που θεμελιώνουν τπ γρaφrί ενός προπ γ σύμενου συγγραφέα μπορούν να δloτυπωθούν. Ο συγγραφέας που ακολουθεί μπορει να KατaνoιΊσεl καλύτερα το έργο των προπγουμένων οπό τους προγενέστερους αυτών. Ο Nτερlvτά θεωρεί πως το κείμενο «υπερβαίνει το νόπμό του» κα ι δια χ έεται σε κείμενο κάποιου άπiioυ συγγραφέα στο βαθμό που οι κ ώ δικες παραγωγπς του κειμένου μπορέσουν να μετατραπούν σε εμφανείς αρχές τπς σύστασπς του ". Κατά τπ ν άποψπ του NτεΡIVΤό, προκλπτικπ μεν, όχ ι ό μως ευρέως απoδεkτrί, δεν υπάρχει πλrίρπς και ορισυ ΚΠ ερμπ νεία ενός λογοτεχνικού έργου. Όπως έ χω γράψει στο βιβπίο μου, Cenetic Codes Of Cu/ture 7, «n "ΚΟ τανόπσπ" ως nolnonc; θα μπορούσε να ε ίναι υψπλότερπ κατπγορία ποίπσπς, αντί για μια άλλπ τόξπ του πόγου, όππαδrί, κριτικιί. Ο νόμος τnς κατανόπσπς ενός κειμένου τείνει "προς τον πλεονασμό n προς το έλλεlμα του αρ χ ικού νοπματος.., ποτέ όμως n κατονόπσπ δεν είναι ένα ακριβές αντ ίγραφο από μια όlαφορετικπ τάξπ του λόγου: μια αντιφασπ των όρων,,» '6 Ο Ντεριvτό εκφράζεl τπν ίδια ιδέα όταν πέεl πως ο κριτικός και ο συγγραφέaς «συνυπογράφουν» ένα iioγοτεχνικό έργο ", ιο ερμπνευόμενο κείμενο δεν είναι αποκλειστικά εκείνο του αρ χ ικού σuγγραφέα, έχει γίνει κάτι άλλο. Έχει «υπερβεί») το νόπμά του, με μια ίσως αρνπτιkrί χ ροιά σιους όρους ΤΟυ Ντεριντά, μοπονότι n διαδικασία όιά χ υσπς μέσω μιας ποπυσπμικπς όιασποράς είναι αναμενόμενπ και ΠΟλύτιμπ για τον ποπιτlσμό. Οι ατέρμονες, νέες ερμπνείες των λογοτε χ νικών έργων 6εν στερούντο ι αξίας, αφού καθιστούν 10 νόμο ενοποι ΠΤΙΚΠ δύναμπ μιας κοινότπτας αναγνωστών. Δεν είναι α ναγκαίο να γνωρίζει ο καθένας το νόμο τπς λογοτεχν ίας Ώ~ 1'0 θέμα I'OV μήνα

5 για να civol νόμος Η διαφορά ανάμεσα οτπ γνώσπ του νόμου και στπν άγνοια αυτού ειναl ζnτnμα OXEτIKnc σπμασιας για τον Ντεριντά, αφού ακόμα και αυτός που τον γνωpί~εl και τον στοιχειοθετεί εμπnέκεταl σε μια διαδικασία κατά ων οποία το νόπμά του αnnάζεl. Ακόμα και n πλέον εύστο χ π ανάγνωσn παραμένει πόντο μια παρανάγνωσπ '(Ου έργου, Τα νέα έργα τπς λογοτεχ νίαι; συνυπογράφουν ίο έργα των προπγουμένων αρνπτικά και θετικά - μέσω τπς παρωδιαι; και τπι; μίμπσπ( θ, Το «ουνυπογρόφεlν» του Ντεριντά δεν πραγματώνεται αν δεν υπάρχει εκείνπ n βούλπσπ που θα CVCIJynOEI. Η παραβολιί του ΚόΦκο παρουσιάζει αυτιί τπν απόφασπ σαν τπν είσοδο n μπ-εισοδο από τπν πύλπ. Η διαζευκτι Kn autn κοίσπ απασχολεί και τον ποlπτγί Ουίλιαμ Μπλέικ. ιι Πρέπει να δπμlουργγιοω ένα Συστπμα, n να u ποδουπωθώ στο σύοτπμα κάποιου ΆfιfJοu», λέει ο Λος σε ένα καίριο σπμείο OTnv αρχ ιί του ποlιίματος «ιερουσαλr'ιμ», ιιδεν θα κρινω και θα συγκρίνω' έργο μου ε(ναι n δnμlουργ(α»19. ΤΟ πρώτο βιίμα προς 10 νόμο τπς λογοτε χ νίας, κατά τον Κάφκα, τον Μπλέικ και τον Ντεριντά, ειναl ενορατικό : ο συγγραφέας παράγει το νέο νόμο ως λογοτεχνία πριν επαναγραφεί στο Μγο ως κρlτlκιί n θεωρίο 2σ Πα ρόλο που ο ΚάΦκα μάλλον για τπ λογοτε χ νlκιί αποτυχία γράφεl περισσότερο, n ερμπνεία του Ντεριντά ε στιάζεται στπν επιθυμιa διέλευσπς τπς πύλπς, μια στρατπγlκιί ανάγν ω σπι: που οδπγει στπν annayn θέασπς των πραγμάτ ω ν. Στπν αποδό!jnσn n OTpaTnYIKn που επιχειρείται πάντα είναι n ανίχνευσπ εκείνων των στοιχε ίων που Αειτουργούν ωι; αρ χ ές συγκρότπσπς του έργου, n n ανίχνευσπ των τεχνικών που επlφέρουν μια εσωτερικn μετατόπισπ στο κείμενο ιί μια ανατpoπrί σε προπγούμενα έργα. -' Στο σπμείο μιας λoγoτεχνlkrίς επανάστασπς, λέγει ο Ντεριντά, το έργο γίνεται ένας τόπος συνάντπσπς rί δlαπμκnς τπς ατoμιkrίι: εμπειρίας και Tnc: επlσωρευμένπς γνώσπς τπς ανθρ ω πότπτας, Στο «Προ του Νόμου» αυτό είναι 10 καίριο ~ιίτπμo, unootnoίzei l \. Με αφετπρία τπ 61απλOKrΊ ενός συγκεκριμένου έργου με το νόμο τπ ς noyotexvrac, ο Ντεριντά συμπεοαίνει πως το έργο υπερβαινεl το νόπμά του, οι ερμπνείες του είναι ανεξάντλπτες, ο πλούτος και n γονι!jότnτά του δεν μπορούν να αναπαρασταθούν από το ι δίωμα τπς KPITIKnc. «Αυτό το ίδιο το πράγμα, αυτό 10 μοναδικό γεγονός, που εμπλουτίζει το νόπμα και επισωρεύει τπ jjvnjjn, δεν μπορεί ω στόσο να σμικρυνθεί σε κάποιο ολότπτα, υπερβαίνει πάντα τπν ερμπνεια. Αυτ:ό το οποίο αντιστέκεται στον υποβιβασ!jό είναι το ίδιο το πράγμα, τ:ο κείμενο rί το εντόι: του κειμένου, που δεν είναι πλέον τπς τάξπς τπς σπμασιας κο! συμπορεύεται με ιον οικουμενικό πλούτο ενόι: "μπνύματο(' προς μια ανεξι χ νίαστπ μοναδlκότπτο..,» )'. Κωδlκοποιπμένοι στο έργο - πέραν των προθέσεων του συγγραφέα- βρίοκονται οι όροι του υλικού για μια νέα λογοτεχνία' «το νόπμα πρέπει να συνδέεται με εκείνο που το υπερβαινεl» rί με ένα κατοπινό έ ργ0 23. Ο Ντεριντά θεωρεl πως το νόπμα ιπς λέξπς δεν ειναl αυτό που προέ χει αλαά «n onjjaivouoo ι,jορφn τπς ό ταν πια έ χ ει γl'νεl λέξπ συνθπματικι\ ίχνος μιαι; [λογο TExVIKncJ ι6ιοσυστασπς ",»2', Πέρα από το νόπμα, 10 λογοτε χ νικό έργο δια χ έεται OTnv αποτεαεσμοτικόιn τά του, στις λειτουργίες που ενεργοποιεί, στον πλού το του. «Το έργο συντελείται μόνο μία φορό», Kαταλr'ιγει ο Ντερlντά 2S. Αυτό σπμαίνει ότι και ο νόμος ως λογοτε χνία ς συντεαείτοl μια Φορό, όταν εμφανί~εται το έργο. Τότε, «Ποιος είναι ο συγγραφέος» και ({ποιος είναι ο νόμος», -ερωτnσεις που ο Nτερlvτά θεωρεί ότι είναι οι σπμαντικότερες αυτών που θέτει ο ΚάΦκα στο «Προ του Νόμου»- έχουν συνε χ ώς δlαφορετlκές anavtn σεις. Καταρχάς, ο συγγραφέας ενός μεγάλου έργου εί ναι ο γραφέας του νόμου τπς λογοτεχνιας, ο οποίος είναl ο νόμος έως ότου γραφει ένα νέο έργο. Δεύτε ρον, αυτός ο επόμενος μεγάλος συγγρα Φ έας διαθέτει μια 610ΦΟΡετικn και καλύτερn αίσθπσπ του νόμου τπς 10 θέμα 10υ μήνα ~

6

7

8

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Ημερομηνία 25/2/2015 Μέσο Συντάκτης Link diastixo.gr Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης http://diastixo.gr/sinentefxeis/xenoi/3524-william-landay ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια»

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου αρχίζει να ξετυλίγει το

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγή. H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του.

Eισαγωγή. H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του. Eισαγωγή H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του. Oυίλιαμ Tζέϊμς Όποτε βρισκόμαστε αντιμέτωποι με άσχημα νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 10/3/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://www.in.gr Τζωρτζίνα Ντούτση http://www.in.gr/entertainment/book/interviews/article/?aid=1500064083 Νικόλ Μαντζικοπούλου: Το μυστικό για την επιτυχία είναι

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠροετοιμάζΟΥτας. τους αξιωματικούς. για έναν κόσμο που αλλάζει. πρόλογος. Θάνος Ν τό κος

ΠροετοιμάζΟΥτας. τους αξιωματικούς. για έναν κόσμο που αλλάζει. πρόλογος. Θάνος Ν τό κος Ιωάvvπς Γ. Παπαvικολά ου ΠροετοιμάζΟΥτας τους αξιωματικούς για έναν κόσμο που αλλάζει πρόλογος Θάνος Ν τό κος ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑLJTό που οπμερα ονομάζετο l Επονάστοσn σnς ΣΤΡΟTlωηκές Υποθέσεις (ΕΠ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!!

Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!! Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016 Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!! «Ώρες να χα να σ ακούω», ήταν μια αυθόρμητη πρόταση που... έφυγε από το στόμα μου, αναγκάζοντας την Ισμήνη να χαμογελάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Αξιολόγηση Ικανοτήτων Αξιολόγηση Ικανοτήτων Γενική Περιγραφή της Ενότητας: Αυτή η ενότητα στοχεύει στην αξιολόγηση των ηγετικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Καταρχάς, βασική προϋπόθεση για το κλείσιμο μιας συνάντησης είναι να έχουμε εξακριβώσει και πιστοποιήσει ότι μιλάμε με τον υπεύθυνο που λαμβάνει μια απόφαση συνεργασίας ή επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT 3 Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγγλική Γλώσσα Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Τερζίδης: Δεν υπάρχει το συναίσθημα της αυτοθυσίας αν μιλάμε για πραγματικά όνειρα

Χρήστος Τερζίδης: Δεν υπάρχει το συναίσθημα της αυτοθυσίας αν μιλάμε για πραγματικά όνειρα Χρήστος Τερζίδης: Δεν υπάρχει το συναίσθημα της αυτοθυσίας αν μιλάμε για πραγματικά όνειρα 21/04/2015 Το φως της λάμπας πάνω στο τραπέζι αχνοφέγγει για να βρίσκουν οι λέξεις πιο εύκολα το δρόμο τους μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 Το φάσμα των μεθόδων διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή: από τη θεωρία στην πράξη Νικόλαος Διγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. καθημερινό λεξιλόγιο: «κάτι», «ἀρμαθιά»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η λογοτεχνία στην Ελλάδα της κρίσης

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η λογοτεχνία στην Ελλάδα της κρίσης ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η λογοτεχνία στην Ελλάδα της κρίσης Κώστια Κοντολέων - «Η λογοτεχνία στην Ελλάδα της κρίσης» Ο πολιτιστικός ιστότοπος Πολιτιστική Ατζέντα, διοργανώνει μια σειρά δημοσιεύσεων σε ζητήματα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Λογοτεχνίας

Διδακτική της Λογοτεχνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Λογοτεχνίας Ενότητα 1: Σκοποί της διδασκαλίας της λογοτεχνίας l Βενετία Αποστολίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) (Η σύντομη περίληψη που ακολουθεί και η επιλογή των αποσπασμάτων από την πραγματεία του Καντ για την ανθρώπινη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Δημοσιογράφος: -Μπορούν να συνυπάρξουν η θρησκεία και η επιστήμη; Ν.Λυγερός: -Πρώτα απ όλα συνυπάρχουν εδώ και αιώνες, και κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1 α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Περίληψη είναι μικρής έκτασης κείμενο, με το οποίο αποδίδεται συμπυκνωμένο το περιεχόμενο ενός ευρύτερου κειμένου. Έχει σαν στόχο την πληροφόρηση των άλλων, με λιτό και περιεκτικό τρόπο, για

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Λογοτεχνίας. εμινάρια ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων, επτέμβριος 2014

Αναλυτικό Πρόγραμμα Λογοτεχνίας. εμινάρια ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων, επτέμβριος 2014 Αναλυτικό Πρόγραμμα Λογοτεχνίας εμινάρια ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων, επτέμβριος 2014 1 Διευκρινίσεις για τα εγχειρίδια «Ο Λόγος Ανάγκη της Ψυχής» Και τα τρία εγχειρίδια και των τριών τάξεων κυκλοφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Συμβουλές προς έναν νέο προγραμματιστή

Κεφάλαιο 14: Συμβουλές προς έναν νέο προγραμματιστή Κεφάλαιο 14: Συμβουλές προς έναν νέο προγραμματιστή Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος του βιβλίου. Αντί για κάποιον επίλογο σκέφτηκα να συλλέξω κάποια πράγματα που θα ήθελα να πω σε κάποιον ο οποίος αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη [04.11.2013] «Δεν θα αλλάξουν ο νόμος Κατσέλη και ο νόμος 4161 για τους ενήμερους δανειολήπτες. Αυτό σημαίνει ότι κανένας φτωχός άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου - Έλα - πέρασες μια φορά ε; Σε είδα σε μια στιγμή αλλά δεν ήμουν βέβαιος, δεν με είδες; - πέρασα με το αμάξι και έκανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ. 7.1 Εισαγωγικό μέρος με επεξήγηση των Εντολών : Επεξήγηση των εντολών που θα

ΕΝΤΟΛΕΣ. 7.1 Εισαγωγικό μέρος με επεξήγηση των Εντολών : Επεξήγηση των εντολών που θα 7.1 Εισαγωγικό μέρος με επεξήγηση των Εντολών : Επεξήγηση των εντολών που θα ΕΝΤΟΛΕΣ χρησιμοποιηθούν παρακάτω στα παραδείγματα Βάζοντας την εντολή αυτή σε οποιοδήποτε αντικείμενο μπορούμε να αλλάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Μια τρελή οικογένεια. Γιαν Προχάτσκα. Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη

Μια τρελή οικογένεια. Γιαν Προχάτσκα. Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη Μια τρελή οικογένεια Γιαν Προχάτσκα Εικονογράφηση: Φίλιπ Βέχτερ Μετάφραση: Ριάνα Μιχαλάκη Σελ. 86 Δραστηριότητες για τις Γ, Δ & Ε τάξεις Ο συγγραφέας: Γεννήθηκε στην Τσεχοσλοβακία.

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀδημονεῖ ὁ Φερνάζης. Ἀτυχία! Ἐκεῖ πού τό εἶχε θετικό μέ τόν «αρεῖο» ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀδημονεῖ ὁ Φερνάζης. Ἀτυχία! Ἐκεῖ πού τό εἶχε θετικό μέ τόν «αρεῖο» ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα.

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΔΣ6. Δίνονταί οί πίνακες Σ1(Κ, Κ) καί Π1(Κ, Κ) που περίέχουν τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Τελικό τεστ Ενότητας 5

Τελικό τεστ Ενότητας 5 Ενότητα 6 - Σελίδα 1 Τελικό τεστ Ενότητας 5 Συμπληρώστε τα κενά χρησιμοποιώντας λεξιλόγιο από κάθε έναν από τους διαλόγους: Διάλογος 1: Οργάνωση μίας τοπικής επίσκεψης κουραστικό, έκθεση, ημερήσια, βαρετές,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Πένυ Παπαδάκη μας μιλά με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου της "Φως στις σκιές"

Η Πένυ Παπαδάκη μας μιλά με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου της Φως στις σκιές Η Πένυ Παπαδάκη μας μιλά με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου της "Φως στις σκιές" Κυρία Παπαδάκη, το βιβλίο σας Φως στις Σκιές που επανεκδίδεται από τις εκδόσεις Ψυχογιός, πραγματεύεται δύσκολα κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία Εισαγωγή «Όποιος έχει υγεία, έχει ελπίδα. Και όποιος έχει ελπίδα, έχει τα πάντα.» Τόμας Κάρλαϊλ Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο Ο πατέρας μου είναι γιατρός, ένας από τους καλύτερους παθολόγους που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ Ο άνθρωπος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Ισχάκης - Πνευματικά δικαιώματα - για περισσότερη εκπαίδευση

Μανώλης Ισχάκης - Πνευματικά δικαιώματα -  για περισσότερη εκπαίδευση 1 Έβδομο Μάθημα Οδηγός Δραστηριότητας Επισκόπηση... 3 Περίληψη... 3-5 Ώρα για δράση... 6-15 Σημειώσεις... 16 2 Μάθημα Έβδομο - Επισκόπηση Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε τη δύναμη της αντίληψης. Θα ανακαλύψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Σόφη Θεοδωρίδου στο arive.gr

Η Σόφη Θεοδωρίδου στο arive.gr Η Σόφη Θεοδωρίδου στο arive.gr συνέντευξη πωλίνα_ταϊγανίδου Με αφορμή την παρουσίαση του νέου της βιβλίου, Στεφάνι από ασπάλαθο Λίγα λόγια για το έργο: Μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα του 1939, η Κασσιανή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πέτρος Γαλιατσάτος στο Manslife.gr: Το πρώτο του βιβλίο, τα λάθη του παρελθόντος και η Ελλάδα της Κρίσης

Ο Πέτρος Γαλιατσάτος στο Manslife.gr: Το πρώτο του βιβλίο, τα λάθη του παρελθόντος και η Ελλάδα της Κρίσης Ο Πέτρος Γαλιατσάτος στο Manslife.gr: Το πρώτο του βιβλίο, τα λάθη του παρελθόντος και η Ελλάδα της Κρίσης 17/03/17 Μπορεί το βιβλίο "Άσπρα Γάντια" να είναι η πρώτη του συγγραφική απόπειρα, όμως όπως όλα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟ ΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΗΣ ΚΑΤΕΥ ΘΥΝΣΗΣ ( ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική για το βιβλίο της Άννας Γαλανού Όταν φεύγουν τα σύννεφα εκδ. Διόπτρα, από τη Βιργινία Αυγερινού

Κριτική για το βιβλίο της Άννας Γαλανού Όταν φεύγουν τα σύννεφα εκδ. Διόπτρα, από τη Βιργινία Αυγερινού Ημερομηνία 20/5/2016 Μέσο Συντάκτης Link vivlio-life.gr Βιργινία Αυγερινού http://vivlio-life.gr/%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae- %CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία του Θοδωρή Μάρκου Α 3 Γυμνασίου. στο λογοτεχνικό ανάγνωσμα. «ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ» της Μαρίας Παπαγιάννη

Εργασία του Θοδωρή Μάρκου Α 3 Γυμνασίου. στο λογοτεχνικό ανάγνωσμα. «ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ» της Μαρίας Παπαγιάννη Εργασία του Θοδωρή Μάρκου Α 3 Γυμνασίου στο λογοτεχνικό ανάγνωσμα «ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ» της Μαρίας Παπαγιάννη Α ομάδα 1. Στο βιβλίο παρουσιάζονται δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο πραγματικός κόσμος της Ρόζας,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Η Επιχειρηματική Ευκαιρία Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι στους περισσότερους επιχειρηματίες που ξεκινούν για πρώτη φορά μια επιχείρηση, τελειώνουν τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

II29 Θεωρία της Ιστορίας

II29 Θεωρία της Ιστορίας II29 Θεωρία της Ιστορίας Ενότητα 2: Αντώνης Λιάκος Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Ερωτήσεις Μαθήματος 1 Ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγάλο Είσαι αρρώστια μου, στενοχώρια μου, και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ξεκαθαρίσουμε κάποια ζητήματα. Θα ξεκινήσω από

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια στην Ακροθαλασσιά

Παιχνίδια στην Ακροθαλασσιά Βασίλης Κωνσταντούδης Παιχνίδια στην Ακροθαλασσιά Τίτλος του Πρωτοτύπου: Παιχνίδια στην Ακροθαλασσιά Συγγραφέας: Βασίλης Κωνσταντούδης Η φωτογραφία στο εξώφυλλο του συγγραφέα ISBN: 978-960-93-5365-6 Επίλεκτες

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου: «Λειψυδρία στη Νεροχώρα»

ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου: «Λειψυδρία στη Νεροχώρα» ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου: «Λειψυδρία στη Νεροχώρα» Εκπαίδευση για την Αειφορία: Μια εφαρμογή εκπαιδευτικού δράματος για την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς στη διαχείριση του νερού Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - 2017 Γεωργουλάκης Γεώργιος Εισηγητής Γεωργουλάκης Γεώργιος ggeorgoul@sch.gr ebridge.georgoul.org Βιογραφικό Γεννημένος: Νυρεμβέργη (Γερμανία) το 1971 Πτυχίο: Επιστήμη Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ. 7.1 Εισαγωγικό μέρος με επεξήγηση των Εντολών : Επεξήγηση των εντολών που θα

ΕΝΤΟΛΕΣ. 7.1 Εισαγωγικό μέρος με επεξήγηση των Εντολών : Επεξήγηση των εντολών που θα 7.1 Εισαγωγικό μέρος με επεξήγηση των Εντολών : Επεξήγηση των εντολών που θα ΕΝΤΟΛΕΣ χρησιμοποιηθούν παρακάτω στα παραδείγματα Βάζοντας την εντολή αυτή σε οποιοδήποτε χαρακτήρα μπορούμε να αλλάζουμε όψεις

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Πλειστηριασμός Για να πλειοδοτήσει κάποιος άξονας θα πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση

Πλειστηριασμός Για να πλειοδοτήσει κάποιος άξονας θα πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση Πλειστηριασμός Προκειμένου να περιγράψουμε το χέρι μας στο συμπαίκτη, χρησιμοποιούμε μια ειδική διεθνή γλώσσα τα Μπριτζικά ή Μπριτζιακά. Τα καλά νέα είναι ότι αυτή η γλώσσα έχει μόνο λίγες λεξούλες. Πλειστηριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ÄÇÌÏÓÊÏÐÇÓÅÉÓ ÄÅÏÍÔÏËÏÃÉÁ

ÄÇÌÏÓÊÏÐÇÓÅÉÓ ÄÅÏÍÔÏËÏÃÉÁ ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ. ÄÇÌÏÓÊÏÐÇÓÅÉÓ ÊÁÉ ÄÅÏÍÔÏËÏÃÉÁ Θεσσαλονίκη 2009 2 ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη Ο.Ε. Κ. Μελενίκου 22 - Τ.Κ. 54635 Θεσσαλονίκη Τηλ. 231/0248486,

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΑΝΙΑ PRESIDENT, HELLENIC BANK ASSOCIATION, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, NATIONAL BANK OF GREECE CREDIT RISK MANAGEMENT FOR BANKING & BUSINESS FINDING LIQUIDITY

Διαβάστε περισσότερα

Σιωπάς για να ακούγεσαι

Σιωπάς για να ακούγεσαι Σιωπάς για να ακούγεσαι 01/12/2014 Γράφει η Αίγλη Τούμπα Μάρω Βαμβουνάκη Εκδόσεις Ψυχογιός σελ. 272 Ίσως από τα καλύτερα μυθιστορήματα της Μάρως Βαμβουνάκη να ήταν το «Οι παλιές αγάπες πάνε στον Παράδεισο».

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Λογοτεχνίας. σχολικό έτος

Αναλυτικό Πρόγραμμα Λογοτεχνίας. σχολικό έτος Αναλυτικό Πρόγραμμα Λογοτεχνίας σχολικό έτος 2013-2014 1 Διάρθρωση Π.Σ.Λ. Θεματικές ενότητες Α Γυμνασίου Παιδικά Σχολικά χρόνια Λαϊκή παράδοση και λογοτεχνία Χιούμορ και Λογοτεχνία Διδακτικές περίοδοι/εβδομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ Όσοι έχουν να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (Ι) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ; Στο μάθημα «Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης (I)» (όπως και στο (ΙΙ) που ακολουθεί) παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια για βελτίωση ικανοτήτων

Παιχνίδια για βελτίωση ικανοτήτων Παιχνίδια για βελτίωση ικανοτήτων Διασκεδαστικά παιχνίδια για να βελτιωθούν οι ικανότητες του παιδιού σας Βελτίωση της κριτικής σκέψης του παιδιού σας Όμορφο ανακάτεμα. Οι ικανότητες της κριτικής σκέψης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΜΠΙΟΡΚ Μεγάλωσα με εικόνες της Ελλάδας

ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΜΠΙΟΡΚ Μεγάλωσα με εικόνες της Ελλάδας Ημερομηνία 10/10/2016 Μέσο Συντάκτης Link www.ethnos.gr Γκίκα Ελένη http://www.ethnos.gr/biblio/arthro/megalosa_me_eikones_tis_elladas- 64562445/- ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΜΠΙΟΡΚ Μεγάλωσα με εικόνες της Ελλάδας Eρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδραστικοί πίνακες SMARTBoard στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου - Ευφυής Εκπαίδευση Πέμπτη, 12 Μάρτιος :27

Οι διαδραστικοί πίνακες SMARTBoard στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου - Ευφυής Εκπαίδευση Πέμπτη, 12 Μάρτιος :27 Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου όλοι οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν διαδραστικούς πίνακες SMART Board στο μάθημά τους, και είναι ενθουσιασμένοι. "Ο κάθε δάσκαλος βάζει τη φαντασία του και την εφευρετικότητά του",

Διαβάστε περισσότερα

Τετράδια κιθάρας Θεωρία της μουσικής. Τετράδια κιθάρας. Μείζονες κλίμακες (με υφέσεις και διέσεις) Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις

Τετράδια κιθάρας Θεωρία της μουσικής. Τετράδια κιθάρας. Μείζονες κλίμακες (με υφέσεις και διέσεις) Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις Τετράδια κιθάρας Μείζονες κλίμακες (με υφέσεις και διέσεις) Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις Επικοινωνία : evgeniosasteris@pathfinder.gr 1 Περιεχόμενα Κλίμακες... 3 Μείζονες κλίμακες... 3 Η κλίμακα Ντο μείζονα...

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08)

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) (συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) Φ.Κ.: ας επιστρέψουμε τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας σε παγκόσμια κλίμακα, της Αμερικάνικές προκριματικές εκλογές. Πήραμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ηµεροµ.: / / Αρ. Πρωτ.: ΣΧΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Σας υποβάλλω συνοδευτικά τα προβλεπόµενα από τη σχετική προκήρυξη δικαιολογητικά (αριθµηµένα) και παρακαλώ όπως δεχτείτε την αίτηση υποψηφιότητάς

Διαβάστε περισσότερα