της λουοτεπlο : Ο λοτρερβυος κοι ΟΠΟΥορευρΒΥος Πόρος Ο τερlυι' προ της ηύλης ln συμβουλιί του ΚάΦκα, όπως εμφανίζεταl mnv ιστορία που Φέρεl

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "της λουοτεπlο : Ο λοτρερβυος κοι ΟΠΟΥορευρΒΥος Πόρος Ο τερlυι' προ της ηύλης ln συμβουλιί του ΚάΦκα, όπως εμφανίζεταl mnv ιστορία που Φέρεl"

Transcript

1 Ο λοτρερβυος κοι ΟΠΟΥορευρΒΥος Πόρος της λουοτεπlο : Ο τερlυι' προ της ηύλης IOl' Ουίλλιaμ lουλτς «Οι nοιnτές είναι οι άγνωστοι νομοθέτες του κόσμου»). Πέρσι Μπις Σέλεϊ ( ) «Vnερόσnισn ως Ποίnσnς» διπλn ερώτnσn «Τι είναι n λογοτεχνία και noloc: Tnv ορίζει;» τίθεται οπό τον Nτεριvτά στο δοκίμιο «Προ του Νόμου», με βorlθεια από ln συμβουλιί του ΚάΦκα, όπως εμφανίζεταl mnv ιστορία που Φέρεl τον ίδιο τίτλο (<<Vor dem Cesetz,,]1, Ο τίτλος, καθώς και n apxikn φρόσn τπς ιστορίας, «συνοψίζεl και διατυπώνει τι διακυβεύεται» mnv παραβofιrί του ΚάΦκα και στο ερώτnμα του Nτεριvτά, Προ τou Νόμοu ίστσται φύίίοξ Εις τον ΦιJιΊαKO τούτον έρχεται άνθρωπος χωρικός και τον ικετεύει να του επιτρέψπ τπν ει'σοδον εις τον Νόμον AfJfJ6 ο ΦιJfJοξ fjέγει ότι, επι' του παρόντος, αδυνατει' να τον δεχθπ. Ο όνθρωπος, σκεπτικός, τον ερωτά εάν θα του επιτραπrί να εισέfjθn αργότερον, «Ίσως», αποκρίνεται ο ΦιJfJα[, «πάντως όχι επί τou παρόντος») EπειδrΊ n ntjfjn, n 0 ποια οδπγεί εις τον Νόμον είναι OVOIxrr1, ως σuνnθως, και ο φιjfjαζ (σϊοται 'naραnfjειjρως, ο άνθρωπος κύπτει διό να Ιδπ εκ τπς εισόδου 'Όταν ο ΦύfJαξ τον αντιflαμβόνεται, γεflό και τou fιέγεl: «ΕΦόσον τόσον σφοδρώς το fnibuμείς, δοκιμασε να εισέfjθnς άνευ τπς ιδικπς μοu αδειας. Πρόσεχε όμως διόrι ε[μαι ισχuρός Εγώ δε είμοι ο έσχατος των φuflάκων, Προ εκάστπς οιθουσπς uπάρχοuν ΦύfJοκες, ο εις ισχυρότερος του άflflου. Ο τρίτος πδπ έχει τόσον φοβεράν όψιν, ώστε ακόμπ και εγώ αδυνατώ να τον ατενισω», Ο χωρικός '10 θέμα rou μήνα U-lJ-0

2 ουδόιίως ανέμενε να EuPEer'ι προ ωιοι)των δυσχερειών- ο Νόμος, σκέπτεται, ώφειπε να ειναι προσιτός εις πόντος και ανό πάσαν orιγμπν, και ότον ε~ετό(π προ σεχτικώτερα τον φύflακα, με τπν γούναν τou, τπν πειίωρ(aν αουβιίερπν μύτπν του κοι τπν αραιόν ταταρικγιν γενειάδα τou, οποφασιζει ότι ε(ναι προτιμότερον να ο ναμεινπ έως ότου του Επιτραππ n είσοδος. Ο ΦΙ)ιΊα~ του προσφέρει έδρανον και του επιτρέπει να κοθπσπ πππσιον τπς πύιίπς Εκε(νος κόθπτοι και αναμένει επι n μέρος και έτπ,? Η παραβοαπ αuτrί ακούγεται σαν εφιάλτnς συγγραφέα που ολοένα απορρίπτεται από εκδότες, που βασανίζεται από το μαύρο κενό τπς γραφπς, nσαν απωθπμένα συνaισθπματa κάποιου συγγραφέα rί Φίλεργου κριτικού που παρά τους ατέρμονους μόχθους του αδυνατεί να εισέαθει στα μυστικά και τους ναούς τπς γραφrίς, Ο Κάφκα γράφεl για μία οειρά από πόρτες, που n κάθε μια γίνεται και πιο δύσκολπ να Tn διαβεις και n τεαευτοία παρέχει τπν IKανότπτa να κατανοπσεις τον ϊζό,ς ό πως ο ίδιος κατανοούοε τον εαυτό του rί να γίνεις ένας νέος Σαίξππρ, Ο Ντεριντά αοχολείταl με τπν παραβολπ του ΚάΦκα γιατί εδώ τιθεταl το ερώτπμα του νόμου τπς λογοτεxvioc:, του ορισμού, Ο νομικός όρος, λέγει ο Ντεριντά, υποδππώνεl πως n onόrlutn γνώσn τπς λογοτε χ νίας είναι οπαγορευτικπ, όπως είναι συνμως οι νόμοι, nαπαγορευμένπ 3. Ο Κάφκα οκπνοθετεί τπ eton του νόμου πίσω από πόρτες που φυλάοσονταl, ααν να επρόκειτο για χ ρπματα σε θπσαυροφυλόκlο rί για ιερό εικόνισμα σε λειψανοθnκπ, Με αυτόν τον τρόπο δείχ νει τπ δlπλr'ι κατάστοσπ που αποόιδεταl στπ γνώσπ τπν onolg κατέχουν οι μεγάλοι συγγραφείς: αφενός, n γνώσπ αυτrί ειναι αντικείμενο λατρείας κα ι, αφετέρου, γίνεται απαγορευτικπ λόγω του μεγαλείου τπς. Ειρωνικός εκ προθέσεως, ο Ντεριντά παίζει το ρόλο του Φύλακο με τπ όlπλrί έννοια, αυτού που είναι σε θέοπ να απαγορεύσει τπν είσοδο Π να τπν επιτρέψει, Αφού παραθέσει ολόκλπρπ τπν lστορίο, ο Ντεριντά ΚΟθπουχάζει τον αναγνώστπ με καθιερωμένες ιδέες περί του ορισμού τπς λογοτε χ νίας KOI συνεχίζει προεικάζοντας μια πιθονπ δlαφωνία, θέτοντας έτσι τον αναγνώοτπ στπ θέσπ του χωρικού, αναμένει λοιπόν και ο αναγνώστπς προ τπς πύλπς 10 Νόμο τπς Λογοτε χ νίας Το κύριο ερώτπμσ είναι: ο Ντεριντά τελικώς μας κροτά έξω rί μας επιτρέπει να διαβούμε το κατώφλl; Και, σε αυτrίν τπν περιπτωσn, τι βρίσκεται πίσω από τπν πόρτα; Με άλλα λόγια, ποιο είναι το μυστικό τπς λογοτεχνίας που το γνώριζαν συγγραφείς, όπως ο Τζόις n ο Σαίξπnρ, κοl -το επιπλέον, ίσως πιο ενδιοφέρον, ερώ τnμα- πώς θα μπορούσαμε να γίνουμε και εμείς μεγά λοι συγγραφείςο; Οι ρπτορικοί τροπισμοί του Nτερlvτά επιχειρούν να επl Φέρουν μια ααααγγι στπ διαδικασία ανόγνωσπς του δοκιμιου του, καθώς μιμειταl τπν επίδρασπ που έχει n παραβομ του ΚόΦκα στον αναγνώστπ : αλλάζει το νόπμα τπc: κοτάστασπς, ώοτε ο αναγνώστπς υπoβάλacτol οε μια παράλαπλπ κειμενlκγι, βέβαια, εμπειρία, το νόπμα του «Προ του Νόμου» στον τίτλο σπμαινεl «να παρουσιαστείς ενώπιον δlκαοτιί σε δικαοτπριο»» και υποδπλώνει ότι κάποιος γνωρίζει το νόμο, Η \lί61ο11 Φράσπ όμως, όπως εμφανίζεται στπν αρχιί τπς lστορίας, δπλώνεl μια θέσπ του σώματος στο χώρο, θέσπ που προπγείταl αυτrίς όπου ο νόμος θα μπορούσε να γlvεl γνωστός AυτrΊ n αλλαγπ νοιίματος τπς φράσπς «Προ του Νόμου» παραξενεύει τους αναγνώστες και εγκαινιάζει ένα nεριπετειώόεc: ταξί 6ι σε άλπους τόπους Αυτό το ξόφνιασμα είναι απαροίτπτο, επεlόrί noanoi θεωρούν πως ο ορισμός τπς noyoτε χ νίας είνοl κάη το προφανές. Μετά τον τίτλο κoi τπν αρχlκπ φράσπ, n παραβoπrί εποναroμβάνεl τπν τακτikrί τπς οναγγελίας και απόκρυψnc: του νόμου. Όπωc: με τις αλλεπάλλnλεc: πόρτες του Κάφκα, καθιερωμένες αλλά εσφααμένες απόψειc: κατατίθενται από τον Ντεριντά πριν απορρlφθούν, θέτοντας έτσι τον αναγνώοτπ στπ θέσπ εκεινπ που επιθυμεί να ανακαλύψει το νόμο, που σπμαίνεl ότι οι αναγνώστες του Ντεριντά συνrίθως αναμένουν και αυτοί σαν τον χ ωρικό το νόμο. Ο Ντεριντά υποδπαώνεl πως δεν είναι απαώς ο Κάφκα, οι Φύλακες, Π ο ίδιος ο Nτερlvτά αυτο! οι οποίοι διατπ ρούν το aπόρρπω του νόμου για τους αναγνώστες. Οι ίδιοι οι αναγνώστες, εναλλάσσοντας τους ρόλουc: του χωρικού και του ΦύλΟΚΟ, θέτουν τους εαυτούς τους σε αυτrί τπ θέσπ, κάπως σον χαρακτπρες σε όνειρα που α ναπαριστούν όlαφορετlκά κομμάτια του εαυτού, Ο Ντε ριντά θεωρεί πως n παραβολιί του ΚάΦκα δείχνει το ά κυρο των ουμβατικών ορισμών τπς nογοτεχνίας, ο ΚάΦκα κρατά το νόμο σε μια απόστασπ επαφrίς, IJIQC: σωματlκγις απομάκρυνοπς με ΤΟν ίδιο τρόπο σχεδόν που π κοινπ αντίλnψn θεωρεί πως n γνώσπ του νόμου προπγείτοl των Αογοτεχνlκών έργων, ως νόμος κοινός για όλα τα έργα. Εάν n συμβοτικπ πρoβaπμoτikrί είναι εσφαλμένπ, όπως ο Ντεριντά υποβοπθό τον οναυνώστπ του να εννογισεl, αυτό σπμαίνεl πως οι κριτικοί και οι ερευνπτές θα μπορούσαν να παλεύουν οαόκλπρπ ζωπ να θεσπίσουν ένα μοντέλο λογοτεχνιας ως το νόμο τπς, ενώ ουσιαστικά ο νό μος αυτός θα ακυρωνόταν από το επόμενο μεγάλο έργο κοι δεν θα αφορούσε προπγούμενa έργα στο πλαισιο μιας μακράς εξέλιξπς τπς λογοτεχνίας, Ο Ντεριντά δεν χειρίζεται τπν πaραβομ του ΚάΦκα μυθοποιπτικά αλαά ~-l?rθ το θέμα του μήνα

3 παρωδιακό - ένα νόnμα που υπονομεύει τα πράγματα ό πως τα αντιλαμβάνονται οι συμβατικοί αναγνώστες, Ένα δεύτερο Ζt'iτnμα που προκύπτει είναι n αυτονόμnσπ του νόμου από το έργα ώστε να είναι σε eton να ο ρίζει εάν τα διάφορα έργα είναι Αογοτεχνlκά. ΟΙ νόμοι, δυστυχώς, με Tnv πολlτικπ έννοια, θέτουν μια σειρά ΠΡοβiΊnμάτων οπόφανonc, εκδίκασnς, εφαρtjογnς. Η εφαρμοyn των νόtjων οδnγε( σε περισσότερους νόμους, σε περισσότερες δι'κες και σε EnInAέov προβλι'ψατα εφαρμογιίς, Όσον οφορά το νόμο με τπ novoleχvikn έννοια, παρουσιάζεται ο iδιος nflcovoσμός στα ενδlάtjεοο στάδια προς Lnv κατανόnσn του νόμου - ας θυμnθούtjε τις πόρτες του ΚόΦκο, Στn διάρκεια τnς μακράς ιστορίας rnc; λογοτεχνίας οι ο ναγνώστες ολοένα θέτουν τα έργα στnν Kpion tjlac; δiκnς, n οποία ποτέ δεν έχει KατaMξεl σε κάποια απόφανσn δεσμευτikrί γιο όλους, Σε avliecon με τους νόμους του κράτους, οι FloyolEXVIκοί νόμοι δεν είναι γραμμένοι σε ένα σώμα προγραμματικών αρχών εεχωρlοτό από τα λογοτεχνικά έργα. Η παραβομ του ΚόΦκα ρωτά πώς ο αναγνώστnς, μέσα στπν κακοφωνία των αλαεπάλαπλων ερμnνειών, μπορεί να βρεί τις προγραμματικές αρχές για τn λογοτεχνία - αρχές γιο τους νόμους τπς, 10 KPITnPIG νογψατος και aξioιlόynonc. Οι συμβάσεις τnς Enoxnc; δεν προσφέρουν ontjavτikn βομεlα σε αυτόν που θα necac να απokτrίσεl μιο ολοκλnρωμένπ γνώσn. Ουσιαστικά, οι τρέχουσες συμβάσεις είναι οι νόμοι του παρελθόντος, οι οποίοι έχουν καταστεί πόρτες που έχουν προσπελασθεί στπ διαδικασία KoτaOKEunc; μιας νέας αίθουσας για έναν νέο νόμο, Όπως ο Κάφκα αφrίνεl τον χω ρικό να περιμέ νει γιο χρόνια και χρόνια σαν να nlav ό,τι πιο φυσικό, έ τoi και ο Ντεριντά δεν διστάζει να δnλώσει εξαρχπς ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψει στον αναγνώστπ το νόμο, Η γνώσπ κάποιου απόλυτου νόμου δεν είναι κάτι που tjnopci να ειπωθεί, να δ08εl, παρά \Jόνο να βρεθεί, ό πως υπονοεί το τέλος τnς ιστορίας του Κάφκα. Όταν τεflικώς ο χωρικός αποκαρδιωμένος που δεν μπόρεσε να εισέλθει ρωτά πώς και δεν περιμένει κανένας άλflος να περάσει τπν πόρτα για να Φτάσει σίο ΝόtJΟ, ο φύλακας απαντά : ((Ουδείς άλλος πλπν εσού nδύνατο να εισέfιθn διό Lnc; πύλnς ουτιίζ, διότι n πύλn αυτιί προωρίζετο αποκλειστικώς δι' εσέ. Τώρα θα Tnv κλείσω»5. Η πρόξn αυτrί μοιάζει με κάποιον φροϋδlκό μnχαvισμό ά μυνας, σαν εμπόδιο που βάζουν οι άνθρωποι μπροστά τους για να αποφύγουν το όγχος, που τους προκαλούν κάποιες καταστάσεις, rί τ:πν απoδoχrί κάποιων συναlσθnμάτων n ακόtjα και τnν αλλαγιί των ιδίων. Ο αναγνώστπς τότε κατολιίγεl να αισθανθεί σαν τον χωρικό και το Φύλακα σuνάtjα 6. Ο χωρικός, που θέλει να περάσει τπν πόρτα για να φτάσεl στο Νόμο, ξαφνιάζεται που δεν μπορεί nδεν του ε πιτρέπεται, γιατί πι'στευε πως σ νόμος θα έπρεπε να ειναι προσιτός οε όλουc;, Γι' αυτό κάθεται και περιμένει. «Η απόφασn Inc; μn-απόφασnς», λέγει ο Ντεριντά, ((θεμεαlώνεl Inv ιστορία ΚΟΙ ln συντnρεί»'. Μοιάζει και αυτός με τον ανaυνώστn που δεν κρίνει τις διαδεδομένες το θέμα ΤΟUμήνα U2}Ώ

4 αντιλrίψεις, μα περιμένει τπν εναππαkτιkrί πρότaσn του Ντεριντά. Έστω και αν του εδίδετο μια εναππαkτikrί, δεν οπμαίνει ότι θα rίταν απoδεkιrί, όπως και n διέλευ σπ οπό τπν πρώτπ πόρτα δεν θα rίταν είσοδος στο Νόμο, αφού ο πρώτος Φύπακος είναι απλώς ο έσχατος ό λων. Μα ασφαλώς, ρωτάμε οι αναγνώστες του δοκιμίου του Ντεριντά, δεν έχει ποτέ κανείς διαβεί αυιό το κατώφπl στο παρεπθόν ώσιε να μπορέσουν και όπλοι στο μέλ λον να το διαβούν ; Ή ιστορία δεν δίνει μια απάντπσπ που θα μπορούσε να θεωρπθεί opgn. «Εδώ», γράφει ο NτεΡIVΤά, «δεν γνωρί ζουμε ούτε ποιος ούτε '[/ είναι ο νόμοζ das Cesetz.. δεν είναι ούτε υποκείμενο ούτε αvτιkείμενo προ του ο ποίου μπορεί να πάρε ι κάποιος μια θέσπ» ~. Το περίπλοκο αυιπς τπς έν νοιας έγκειται στ:ο ότι θεωρεί πως δεν πρόκειται για κάποιο πράγμα που αποτελε ί το θεμεπιώδες γνώρισμα ενός πογοτε χ νικού έργου αμά για ένα ταξίδι ζωnc. ΜιΊπως ο νόμος μπορεί μονά χα να βρεθεί εάν αυτός που τ:ον α ναζπτεί αππάξει πορεία, απ!9όξει τπ etoon του στπ διάρκεια τπς αναζπτπσπς; Στπν περίπτωσπ αυτπ δεν θα rίταν σαφές εάν ο χωρικός βρίσκει αυτό που ανaζπτά, n εάν ο ένας και απόίίυτος νόμος βρισκεταl rί όχ ι, με άλλα πόγια, αν υπάρχει εν τέπει ο νόμος Για τον Nτεριvτά ο νόμος προκύπτει από τπν επαναστα ΤΙKrΊ επανόf!πψπ τπς παρό6 0σπς 9. Ο Ντεριντά οδπγείτσι σε ένα συγκερασμό του νόμου τπς λογοτεχν ίας με το μεγάλα έργα, θέτoνιaς έτσι τον μείζονα συγγραφέα στπ θέσπ του νομοθέτπ, όπως ε ίχε κάνει και ο ΣέλεΊ. Ο συγγραφέας μόνο θα μπορούσε να δlέπθει μέσα από όλες τις πόρτες, αφού καταρχάς δε χόταν πως ο νόμος δεν είναι διαθέσιμος, και απnάζoντας τους ορισμούς του οτπ ουνέχεια καθώς διδασκόταν στπν πορεία τπς γραφrίς του νόμου. Στπν ανάγνωσπ του έργου του φιλοσόφου Ετιέν Μπονό KOVΤιγlόK ( OJ, ο Nτερlvτά θεωρεί πως n δπμιουργία νέων λογοτε χνικών έργων μπορεί νο προκύψει μόνο από τπν άσκπσπ τπς γραφrίς κοι τπ δπμιουργlκι'ι 6ιαδικασια και ό χ ι από κάποιο «γενετικό μοντέπο» rί προκαθορισμένο νόμο τπς λογοτε χ ν(ας, σ Η δπμιουργία Q πορρέει από τπν «αναπογlκιί σύνδεοπ και επανάλπψπ» εικόνων και λέξεων και άππων στοιχείων προπγούμενων έργων 11, Μάθπσπ ιου νόμου σπμα(νεl να τον φτιάχνεις εκ νέου, να επaναγράφεις το παπαιό οκόμπ καλύτερα. Αυτό δεν είναι δυνατόν να το επιτύ χεις χωρίς να περάσεις μέσα από κάποιες σπμαντικές πόρτες του παρελθόvτoς Η πογοτε χ νία δεν επινοείτ:οι από το μονα61κά άτομο, το άτομο απλώς αλλάζει τπ διαμορφωμένπ κατάστασπ τπς τέχ νπς. Η θέσπ αυτιί του Ντεριντά παρουσιάζεται σε ένα από τα πρώτο του γνωστά δοκίμια, «ΔoμrΊ, σπμε!ο και παιχ ν ίδι στο Πόγο τ ω ν ανθρωπ ι στικών επιστπμών» ' 2 Συμφωνώντας με τον Κποντ Λεβί Στρος, ο Nτερlvτό απορρίπτει τπv lδέο του δπμιοuργού ως <ψπχανικού» που επινοεί τπ λογοτεχνία πμι από τπν αρ χ Π. Αυτό θο r,τον σαν να λέγαμε, για παράδειγμα, πως ένα παιδί που έχει χ αθεί από τπ βρεφιkrί του n λικία μέσα σε μια ζούγκλα θα μπορούσε να φτιάξεl μια σύγχρονπ γλώσσα χωρίς τπ διαμεσολάβποπ τπς ονθρώπινπς διδασκαλίας. Υιοθετεί τπν ιδέα του δπμιουρ γού ως «bricoleur», που εργαλεία του YlVOVTOI το υπάρχοντα υλικά, που δανείζεται έννοιες «οπό το κειμενο μιας καπρονομιάς) Η Μερικοί από τους όρους και τις τεχ νικές του είναι όάνεια από προπγούμενο συγγραφέα, ο οποίος δεν τους είχ ε δπμιουργπσεl <ψε σκοπό τπ χ ρrίσπ για τπν οποία ενεργοποιούνται». Αποκτούν νέους σκοπούς και σπμασ ίες. Για το Πόγο αυτό, κάθε δπμιουργία ριζώνει οτπ δ ι ακειμενlκότπτα " ". Ο νέος ορισμός τπς πογοτε χ νίας γινεται πιο ευkρlνrίς όταν οι ορ χές που θεμελιώνουν τπ γρaφrί ενός προπ γ σύμενου συγγραφέα μπορούν να δloτυπωθούν. Ο συγγραφέας που ακολουθεί μπορει να KατaνoιΊσεl καλύτερα το έργο των προπγουμένων οπό τους προγενέστερους αυτών. Ο Nτερlvτά θεωρεί πως το κείμενο «υπερβαίνει το νόπμό του» κα ι δια χ έεται σε κείμενο κάποιου άπiioυ συγγραφέα στο βαθμό που οι κ ώ δικες παραγωγπς του κειμένου μπορέσουν να μετατραπούν σε εμφανείς αρχές τπς σύστασπς του ". Κατά τπ ν άποψπ του NτεΡIVΤό, προκλπτικπ μεν, όχ ι ό μως ευρέως απoδεkτrί, δεν υπάρχει πλrίρπς και ορισυ ΚΠ ερμπ νεία ενός λογοτεχνικού έργου. Όπως έ χω γράψει στο βιβπίο μου, Cenetic Codes Of Cu/ture 7, «n "ΚΟ τανόπσπ" ως nolnonc; θα μπορούσε να ε ίναι υψπλότερπ κατπγορία ποίπσπς, αντί για μια άλλπ τόξπ του πόγου, όππαδrί, κριτικιί. Ο νόμος τnς κατανόπσπς ενός κειμένου τείνει "προς τον πλεονασμό n προς το έλλεlμα του αρ χ ικού νοπματος.., ποτέ όμως n κατονόπσπ δεν είναι ένα ακριβές αντ ίγραφο από μια όlαφορετικπ τάξπ του λόγου: μια αντιφασπ των όρων,,» '6 Ο Ντεριvτό εκφράζεl τπν ίδια ιδέα όταν πέεl πως ο κριτικός και ο συγγραφέaς «συνυπογράφουν» ένα iioγοτεχνικό έργο ", ιο ερμπνευόμενο κείμενο δεν είναι αποκλειστικά εκείνο του αρ χ ικού σuγγραφέα, έχει γίνει κάτι άλλο. Έχει «υπερβεί») το νόπμά του, με μια ίσως αρνπτιkrί χ ροιά σιους όρους ΤΟυ Ντεριντά, μοπονότι n διαδικασία όιά χ υσπς μέσω μιας ποπυσπμικπς όιασποράς είναι αναμενόμενπ και ΠΟλύτιμπ για τον ποπιτlσμό. Οι ατέρμονες, νέες ερμπνείες των λογοτε χ νικών έργων 6εν στερούντο ι αξίας, αφού καθιστούν 10 νόμο ενοποι ΠΤΙΚΠ δύναμπ μιας κοινότπτας αναγνωστών. Δεν είναι α ναγκαίο να γνωρίζει ο καθένας το νόμο τπς λογοτεχν ίας Ώ~ 1'0 θέμα I'OV μήνα

5 για να civol νόμος Η διαφορά ανάμεσα οτπ γνώσπ του νόμου και στπν άγνοια αυτού ειναl ζnτnμα OXEτIKnc σπμασιας για τον Ντεριντά, αφού ακόμα και αυτός που τον γνωpί~εl και τον στοιχειοθετεί εμπnέκεταl σε μια διαδικασία κατά ων οποία το νόπμά του αnnάζεl. Ακόμα και n πλέον εύστο χ π ανάγνωσn παραμένει πόντο μια παρανάγνωσπ '(Ου έργου, Τα νέα έργα τπς λογοτεχ νίαι; συνυπογράφουν ίο έργα των προπγουμένων αρνπτικά και θετικά - μέσω τπς παρωδιαι; και τπι; μίμπσπ( θ, Το «ουνυπογρόφεlν» του Ντεριντά δεν πραγματώνεται αν δεν υπάρχει εκείνπ n βούλπσπ που θα CVCIJynOEI. Η παραβολιί του ΚόΦκο παρουσιάζει αυτιί τπν απόφασπ σαν τπν είσοδο n μπ-εισοδο από τπν πύλπ. Η διαζευκτι Kn autn κοίσπ απασχολεί και τον ποlπτγί Ουίλιαμ Μπλέικ. ιι Πρέπει να δπμlουργγιοω ένα Συστπμα, n να u ποδουπωθώ στο σύοτπμα κάποιου ΆfιfJοu», λέει ο Λος σε ένα καίριο σπμείο OTnv αρχ ιί του ποlιίματος «ιερουσαλr'ιμ», ιιδεν θα κρινω και θα συγκρίνω' έργο μου ε(ναι n δnμlουργ(α»19. ΤΟ πρώτο βιίμα προς 10 νόμο τπς λογοτε χ νίας, κατά τον Κάφκα, τον Μπλέικ και τον Ντεριντά, ειναl ενορατικό : ο συγγραφέας παράγει το νέο νόμο ως λογοτεχνία πριν επαναγραφεί στο Μγο ως κρlτlκιί n θεωρίο 2σ Πα ρόλο που ο ΚάΦκα μάλλον για τπ λογοτε χ νlκιί αποτυχία γράφεl περισσότερο, n ερμπνεία του Ντεριντά ε στιάζεται στπν επιθυμιa διέλευσπς τπς πύλπς, μια στρατπγlκιί ανάγν ω σπι: που οδπγει στπν annayn θέασπς των πραγμάτ ω ν. Στπν αποδό!jnσn n OTpaTnYIKn που επιχειρείται πάντα είναι n ανίχνευσπ εκείνων των στοιχε ίων που Αειτουργούν ωι; αρ χ ές συγκρότπσπς του έργου, n n ανίχνευσπ των τεχνικών που επlφέρουν μια εσωτερικn μετατόπισπ στο κείμενο ιί μια ανατpoπrί σε προπγούμενα έργα. -' Στο σπμείο μιας λoγoτεχνlkrίς επανάστασπς, λέγει ο Ντεριντά, το έργο γίνεται ένας τόπος συνάντπσπς rί δlαπμκnς τπς ατoμιkrίι: εμπειρίας και Tnc: επlσωρευμένπς γνώσπς τπς ανθρ ω πότπτας, Στο «Προ του Νόμου» αυτό είναι 10 καίριο ~ιίτπμo, unootnoίzei l \. Με αφετπρία τπ 61απλOKrΊ ενός συγκεκριμένου έργου με το νόμο τπ ς noyotexvrac, ο Ντεριντά συμπεοαίνει πως το έργο υπερβαινεl το νόπμά του, οι ερμπνείες του είναι ανεξάντλπτες, ο πλούτος και n γονι!jότnτά του δεν μπορούν να αναπαρασταθούν από το ι δίωμα τπς KPITIKnc. «Αυτό το ίδιο το πράγμα, αυτό 10 μοναδικό γεγονός, που εμπλουτίζει το νόπμα και επισωρεύει τπ jjvnjjn, δεν μπορεί ω στόσο να σμικρυνθεί σε κάποιο ολότπτα, υπερβαίνει πάντα τπν ερμπνεια. Αυτ:ό το οποίο αντιστέκεται στον υποβιβασ!jό είναι το ίδιο το πράγμα, τ:ο κείμενο rί το εντόι: του κειμένου, που δεν είναι πλέον τπς τάξπς τπς σπμασιας κο! συμπορεύεται με ιον οικουμενικό πλούτο ενόι: "μπνύματο(' προς μια ανεξι χ νίαστπ μοναδlκότπτο..,» )'. Κωδlκοποιπμένοι στο έργο - πέραν των προθέσεων του συγγραφέα- βρίοκονται οι όροι του υλικού για μια νέα λογοτεχνία' «το νόπμα πρέπει να συνδέεται με εκείνο που το υπερβαινεl» rί με ένα κατοπινό έ ργ0 23. Ο Ντεριντά θεωρεl πως το νόπμα ιπς λέξπς δεν ειναl αυτό που προέ χει αλαά «n onjjaivouoo ι,jορφn τπς ό ταν πια έ χ ει γl'νεl λέξπ συνθπματικι\ ίχνος μιαι; [λογο TExVIKncJ ι6ιοσυστασπς ",»2', Πέρα από το νόπμα, 10 λογοτε χ νικό έργο δια χ έεται OTnv αποτεαεσμοτικόιn τά του, στις λειτουργίες που ενεργοποιεί, στον πλού το του. «Το έργο συντελείται μόνο μία φορό», Kαταλr'ιγει ο Ντερlντά 2S. Αυτό σπμαίνει ότι και ο νόμος ως λογοτε χνία ς συντεαείτοl μια Φορό, όταν εμφανί~εται το έργο. Τότε, «Ποιος είναι ο συγγραφέος» και ({ποιος είναι ο νόμος», -ερωτnσεις που ο Nτερlvτά θεωρεί ότι είναι οι σπμαντικότερες αυτών που θέτει ο ΚάΦκα στο «Προ του Νόμου»- έχουν συνε χ ώς δlαφορετlκές anavtn σεις. Καταρχάς, ο συγγραφέας ενός μεγάλου έργου εί ναι ο γραφέας του νόμου τπς λογοτεχνιας, ο οποίος είναl ο νόμος έως ότου γραφει ένα νέο έργο. Δεύτε ρον, αυτός ο επόμενος μεγάλος συγγρα Φ έας διαθέτει μια 610ΦΟΡετικn και καλύτερn αίσθπσπ του νόμου τπς 10 θέμα 10υ μήνα ~

6

7

8

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Ημερομηνία 25/2/2015 Μέσο Συντάκτης Link diastixo.gr Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης http://diastixo.gr/sinentefxeis/xenoi/3524-william-landay ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠροετοιμάζΟΥτας. τους αξιωματικούς. για έναν κόσμο που αλλάζει. πρόλογος. Θάνος Ν τό κος

ΠροετοιμάζΟΥτας. τους αξιωματικούς. για έναν κόσμο που αλλάζει. πρόλογος. Θάνος Ν τό κος Ιωάvvπς Γ. Παπαvικολά ου ΠροετοιμάζΟΥτας τους αξιωματικούς για έναν κόσμο που αλλάζει πρόλογος Θάνος Ν τό κος ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑLJTό που οπμερα ονομάζετο l Επονάστοσn σnς ΣΤΡΟTlωηκές Υποθέσεις (ΕΠ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 Το φάσμα των μεθόδων διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή: από τη θεωρία στην πράξη Νικόλαος Διγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟ ΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΗΣ ΚΑΤΕΥ ΘΥΝΣΗΣ ( ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα.

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΔΣ6. Δίνονταί οί πίνακες Σ1(Κ, Κ) καί Π1(Κ, Κ) που περίέχουν τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Jean - PauL Sartre, Τι είναι ;Ιογοτεχνία; Φιλοσοφική θεμελίωση μιας «θεωρίος της λογοτεχνίας»

Jean - PauL Sartre, Τι είναι ;Ιογοτεχνία; Φιλοσοφική θεμελίωση μιας «θεωρίος της λογοτεχνίας» Jean - PauL Sartre, Τι είναι ;Ιογοτεχνία; Φιλοσοφική θεμελίωση μιας «θεωρίος της λογοτεχνίας» σπο τον lορδόνπ Κοuμσσίδπ Ερ.: Σεη δική σσς περίπεωση, πρώεες έρχσνεσ ι σι φιnσσσφικές ιδέες; Απ.: Πρώτο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) (Η σύντομη περίληψη που ακολουθεί και η επιλογή των αποσπασμάτων από την πραγματεία του Καντ για την ανθρώπινη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT 3 Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγγλική Γλώσσα Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση Κατερίνα Κατράκη Παράθυρο Ποίηση ΠΑΡΑΘΥΡΟ Κατερίνα Κατράκη Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Χαρακτικό εξωφύλλου - Προμετωπίδα: Βάσω Κατράκη Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία Εισαγωγή «Όποιος έχει υγεία, έχει ελπίδα. Και όποιος έχει ελπίδα, έχει τα πάντα.» Τόμας Κάρλαϊλ Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο Ο πατέρας μου είναι γιατρός, ένας από τους καλύτερους παθολόγους που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩ Ί;ΟΓΡΑΦΙια ΑΛΜΠΟΥΜ

ΦΩ Ί;ΟΓΡΑΦΙια ΑΛΜΠΟΥΜ Τεχνικέ( Eείlίδε( φωτογραφία Π6cπς αναμνηστικές φωτογραφίες auυυενών, φίλων, ιδιαίτερων στιγμών, ταξιδιών δεν καταλήγουν σε κάποια ΣVρτάρ., ξεχνιούνται ή φτάνουν ξανά στην cmφάνc,σ μετά σπ6 κσιρ6; Π6ΟΣς

Διαβάστε περισσότερα

Τετράδια κιθάρας Θεωρία της μουσικής. Τετράδια κιθάρας. Μείζονες κλίμακες (με υφέσεις και διέσεις) Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις

Τετράδια κιθάρας Θεωρία της μουσικής. Τετράδια κιθάρας. Μείζονες κλίμακες (με υφέσεις και διέσεις) Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις Τετράδια κιθάρας Μείζονες κλίμακες (με υφέσεις και διέσεις) Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις Επικοινωνία : evgeniosasteris@pathfinder.gr 1 Περιεχόμενα Κλίμακες... 3 Μείζονες κλίμακες... 3 Η κλίμακα Ντο μείζονα...

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 του Παναγιώτη. Παπαδηµητρίου panayiotis@analogion.net, α έκδοση: 4 Οκτωβρίου 2005 Το Οικουµενικό Πατριαρχείο στα 1881 συγκρότησε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Η Επιχειρηματική Ευκαιρία Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι στους περισσότερους επιχειρηματίες που ξεκινούν για πρώτη φορά μια επιχείρηση, τελειώνουν τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

250 ΕΤΗΣlα ΣΥΝΕΔρlα 10-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE. FόRUΜ Congress & Travel. www.forumcongress.

250 ΕΤΗΣlα ΣΥΝΕΔρlα 10-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE. FόRUΜ Congress & Travel. www.forumcongress. ΔιαΒητολογική ΕταΙΡΕία ΒόΡΕιας Ελλάδας 250 ΕΤΗΣlα ΣΥΝΕΔρlα 10-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ FόRUΜ Congress & Travel www.forumcongress.comf2sdeve E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Δημοσιογράφος: -Μπορούν να συνυπάρξουν η θρησκεία και η επιστήμη; Ν.Λυγερός: -Πρώτα απ όλα συνυπάρχουν εδώ και αιώνες, και κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΛΙΒΑ - ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΞΑΡΛΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΙΝΘΑΚΗ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Θεωρητικό υπόβαθρο

ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΛΙΒΑ - ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΞΑΡΛΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΙΝΘΑΚΗ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Θεωρητικό υπόβαθρο ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΛΙΒΑ - ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΞΑΡΛΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΙΝΘΑΚΗ Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το βιβλίο 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Θεωρητικό υπόβαθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πλάθοντας ταυτότητες επαγγελµατιών εκπαιδευτικών 21 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα: 5 Ο στάδιο: γράφω και διαβάζω τρισύλλαβες λέξεις 6 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που αρχίζουν µε φωνήεν 7 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που έχουν τελικό σίγµα (-ς) 8 ο στάδιο: γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο monoblock. Air Conditioner. Λ. Μαραθώνος 325, Πικέρμι - Τηλ.: 21 Ο 6043507, Fax: 21 Ο 6043508 - www.antares.com.gr

Το πρώτο monoblock. Air Conditioner. Λ. Μαραθώνος 325, Πικέρμι - Τηλ.: 21 Ο 6043507, Fax: 21 Ο 6043508 - www.antares.com.gr Το πρώτο monoblock Air Conditioner Λ. Μαραθώνος 325, Πικέρμι - Τηλ.: 21 Ο 6043507, Fax: 21 Ο 6043508 - www.antares.com.gr Το καινοτόμο WZ-ODESSEY κλιματιστικό δεν απαιτεί εξωτερικιi μονάδα σαν μια συμβατικιi

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!»

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!» Ημερομηνία 27/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.thinkover.gr Ανδριάνα Βούτου http://www.thinkover.gr/2015/04/27/stefanos-livos/ Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια για βελτίωση ικανοτήτων

Παιχνίδια για βελτίωση ικανοτήτων Παιχνίδια για βελτίωση ικανοτήτων Διασκεδαστικά παιχνίδια για να βελτιωθούν οι ικανότητες του παιδιού σας Βελτίωση της κριτικής σκέψης του παιδιού σας Όμορφο ανακάτεμα. Οι ικανότητες της κριτικής σκέψης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Ανακοινοποίηση στο ορθό 18/6/2015 (ως προς το θέμα) Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΘΡΟ ΟΝΤΑ 2007-2008 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΘΡΟ ΟΝΤΑ 2007-2008 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1) Γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό μου ( ιαστάσεις της Αυτοαντίληψης, Αυτοεκτίμηση *) ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΘΡΟ ΟΝΤΑ 2007-2008 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ (α)

Διαβάστε περισσότερα

Στον κόσμο με την Thalya

Στον κόσμο με την Thalya Γρηγόρης Μπελαβίλας Στον κόσμο με την Thalya Συνέντευξη: Τσέκος Αθανάσιος Tι σάς κάνει να γράφετε μουσική? Ο βασικός λογος είναι ότι οι μουσικές που γράφω μού αρέσουν πολύ πιό πολύ από τίς μουσικές τών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08)

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) (συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) Φ.Κ.: ας επιστρέψουμε τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας σε παγκόσμια κλίμακα, της Αμερικάνικές προκριματικές εκλογές. Πήραμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

6η Δραστηριότητα. Ναυμαχία Αλγόριθμοι αναζήτησης. Περίληψη. Αντιστοιχία με το σχολικό πρόγραμμα * Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά

6η Δραστηριότητα. Ναυμαχία Αλγόριθμοι αναζήτησης. Περίληψη. Αντιστοιχία με το σχολικό πρόγραμμα * Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά 6η Δραστηριότητα Ναυμαχία Αλγόριθμοι αναζήτησης Περίληψη Συχνά ζητάμε από τους υπολογιστές να ψάξουν πληροφορίες στο εσωτερικό μεγάλων αρχείων δεδομένων. Για να το καταφέρουν, απαιτούνται ταχείες και αποτελεσματικές

Διαβάστε περισσότερα

O xαρταετός της Σμύρνης

O xαρταετός της Σμύρνης ...... O xαρταετός της Σμύρνης Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 MANOΣ KONTOΛEΩN & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271 & Γεωργίου Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

οκερ 00 Ι ς mορ I ΟΡή ς

οκερ 00 Ι ς mορ I ΟΡή ς ο nερ ιντό, η ΟΥΟIΕlνΙο Κοl 10 οκερ 00 Ι ς mορ I ΟΡή ς 10LJ Δημήτρη Δημηρούλη ο ερώτnμa τίθεται συχνά : τι είνοl ο ΝτεDlντά, πού ονιίκεl n ΥDοφn του, σε ποιον θεσμό λουοδοτεί; Προφανώς το ενδόσιμο είναι

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο 8.1 Συντελεστές συσχέτισης: 8.1.1 Συσχέτιση Pearson, και ρ του Spearman 8.1.2 Υπολογισµός του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής Κατηγορία Πανεπιστημίου. «WRO Bowling» Κανόνες δοκιμασίας

Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής Κατηγορία Πανεπιστημίου. «WRO Bowling» Κανόνες δοκιμασίας Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής Κατηγορία Πανεπιστημίου «WRO Bowling» Κανόνες δοκιμασίας 2015 1 1. Περιγραφή δοκιμασίας Το φετινό όνομα της δοκιμασίας του διαγωνισμού στην κατηγορία του Πανεπιστημίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε Αθήνα, 30.6.2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα Τηλ. 210-33.98.270, 71 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες και τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Β) ΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Γ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Β) ΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Γ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Β) ΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Γ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Ε ΑΦΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ε ΑΦΟΥΣ ΦΟΡΤΙΑ ΜΟΝΙΜΑ, ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΟΝΙΜΑ, ΧΙΟΝΙ,

Διαβάστε περισσότερα

HIGH FIDELITY / ΒΙΒΛΙΟ

HIGH FIDELITY / ΒΙΒΛΙΟ HIGH FIDELITY / ΒΙΒΛΙΟ Λίνα Ρόκου Howard Jacobson: «Όταν βλέπω το ανθρώπινο κοπάδι σοκάρομαι, ντρέπομαι και τρομοκρατούμαι» Ο βραβευμένος Άγγλος συγγραφέας πιστεύει ότι όποιος λατρεύει τους ατάλαντους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων. ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ)!"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.!"σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Στη διερεύνησή μας μετρήθηκε ο χρόνος που χρειάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Μια τρελή οικογένεια. Γιαν Προχάτσκα. Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη

Μια τρελή οικογένεια. Γιαν Προχάτσκα. Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη Μια τρελή οικογένεια Γιαν Προχάτσκα Εικονογράφηση: Φίλιπ Βέχτερ Μετάφραση: Ριάνα Μιχαλάκη Σελ. 86 Δραστηριότητες για τις Γ, Δ & Ε τάξεις Ο συγγραφέας: Γεννήθηκε στην Τσεχοσλοβακία.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

τα παραμύθια των Grimm και τα ελληνικά αδερφάκια τους

τα παραμύθια των Grimm και τα ελληνικά αδερφάκια τους τα παραμύθια των Grimm και τα ελληνικά αδερφάκια τους με την παραμυθού Σάσα Βούλγαρη ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ!!! 200 ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

Πότε θα φανεί η Φανή

Πότε θα φανεί η Φανή ...... Πότε θα φανεί η Φανή Η συγγραφέας χαίρεται να έρχεται σε επαφή με τους αναγνώστες της. Η διεύθυνσή της είναι: Αγίου Πολυκάρπου 51, Νέα Σμύρνη 171 24, Αθήνα. Τηλ.: 210 9335830, FAX: 210 9351603 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254)

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ. Παραποτάμιο δάσοs Νέστου. Οδnγόs nepinynons

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ. Παραποτάμιο δάσοs Νέστου. Οδnγόs nepinynons ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ Παραποτάμιο δάσοs Νέστου. Οδnγόs nepinynons {Υ)ιΘΟΙ titt Ι5ΤΟΡΙΙΤ Μυθολογικά στοιχεία για τον Νέστο Το εντυπωσιοκό ποτόμl ενέπνευσε Ιστορικά στοιχεία για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project

Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project Σην παρουσίαση των διδασκαλιών ή των project μπορούμε να ακολουθήσουμε την φόρμα που παρουσιάζεται παρακάτω. Μια παρουσίαση σύντομη και μια λεπτομερής.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.7,1 Δράση στο c π ίπεοοτοιιτο ίχου.. 2.6 Τοίχοι υπό θλίψη ~αl διαιμηση... 104

Περιεχόμενα. 1.7,1 Δράση στο c π ίπεοοτοιιτο ίχου.. 2.6 Τοίχοι υπό θλίψη ~αl διαιμηση... 104 Περιεχόμενα Πρόλογος ο Κεφάλαιο 1 Είδη τοιχοσωμάτων ιι;cιι τοιχοποιιών Eίδl1 τοιχοποιιών.. 12 Το ι χοποιίες από φυσικούς λίθοο.;ς 1.3 Τοιχοποιίες από τεχνητό τοιχσσώματα...................... 19 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η )

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) 1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ JACKSON POLLOCK ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ WILLIAM WRIGHT ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1950. Το καλοκαίρι του 1950 o δημοσιογράφος William Wright πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα ηχογραφημένη

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ιστορίας από τις πηγές

Η διδασκαλία της Ιστορίας από τις πηγές Η διδασκαλία της Ιστορίας από τις πηγές Αντώνης Μαστραπάς Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02 02 Πειραιά Η διδασκαλία της Ιστορίας Πλουραλιστική στις μεθόδους Εκλεκτιστική στις πρακτικές/τεχνικές τεχνικές Παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΑΝΙΑ PRESIDENT, HELLENIC BANK ASSOCIATION, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, NATIONAL BANK OF GREECE CREDIT RISK MANAGEMENT FOR BANKING & BUSINESS FINDING LIQUIDITY

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Δημητριάννα Σκουρτσή Γ2 Σχολικό έτος 2014-15 Τάξη Γ Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό

Διαβάστε περισσότερα