της λουοτεπlο : Ο λοτρερβυος κοι ΟΠΟΥορευρΒΥος Πόρος Ο τερlυι' προ της ηύλης ln συμβουλιί του ΚάΦκα, όπως εμφανίζεταl mnv ιστορία που Φέρεl

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "της λουοτεπlο : Ο λοτρερβυος κοι ΟΠΟΥορευρΒΥος Πόρος Ο τερlυι' προ της ηύλης ln συμβουλιί του ΚάΦκα, όπως εμφανίζεταl mnv ιστορία που Φέρεl"

Transcript

1 Ο λοτρερβυος κοι ΟΠΟΥορευρΒΥος Πόρος της λουοτεπlο : Ο τερlυι' προ της ηύλης IOl' Ουίλλιaμ lουλτς «Οι nοιnτές είναι οι άγνωστοι νομοθέτες του κόσμου»). Πέρσι Μπις Σέλεϊ ( ) «Vnερόσnισn ως Ποίnσnς» διπλn ερώτnσn «Τι είναι n λογοτεχνία και noloc: Tnv ορίζει;» τίθεται οπό τον Nτεριvτά στο δοκίμιο «Προ του Νόμου», με βorlθεια από ln συμβουλιί του ΚάΦκα, όπως εμφανίζεταl mnv ιστορία που Φέρεl τον ίδιο τίτλο (<<Vor dem Cesetz,,]1, Ο τίτλος, καθώς και n apxikn φρόσn τπς ιστορίας, «συνοψίζεl και διατυπώνει τι διακυβεύεται» mnv παραβofιrί του ΚάΦκα και στο ερώτnμα του Nτεριvτά, Προ τou Νόμοu ίστσται φύίίοξ Εις τον ΦιJιΊαKO τούτον έρχεται άνθρωπος χωρικός και τον ικετεύει να του επιτρέψπ τπν ει'σοδον εις τον Νόμον AfJfJ6 ο ΦιJfJοξ fjέγει ότι, επι' του παρόντος, αδυνατει' να τον δεχθπ. Ο όνθρωπος, σκεπτικός, τον ερωτά εάν θα του επιτραπrί να εισέfjθn αργότερον, «Ίσως», αποκρίνεται ο ΦιJfJα[, «πάντως όχι επί τou παρόντος») EπειδrΊ n ntjfjn, n 0 ποια οδπγεί εις τον Νόμον είναι OVOIxrr1, ως σuνnθως, και ο φιjfjαζ (σϊοται 'naραnfjειjρως, ο άνθρωπος κύπτει διό να Ιδπ εκ τπς εισόδου 'Όταν ο ΦύfJαξ τον αντιflαμβόνεται, γεflό και τou fιέγεl: «ΕΦόσον τόσον σφοδρώς το fnibuμείς, δοκιμασε να εισέfjθnς άνευ τπς ιδικπς μοu αδειας. Πρόσεχε όμως διόrι ε[μαι ισχuρός Εγώ δε είμοι ο έσχατος των φuflάκων, Προ εκάστπς οιθουσπς uπάρχοuν ΦύfJοκες, ο εις ισχυρότερος του άflflου. Ο τρίτος πδπ έχει τόσον φοβεράν όψιν, ώστε ακόμπ και εγώ αδυνατώ να τον ατενισω», Ο χωρικός '10 θέμα rou μήνα U-lJ-0

2 ουδόιίως ανέμενε να EuPEer'ι προ ωιοι)των δυσχερειών- ο Νόμος, σκέπτεται, ώφειπε να ειναι προσιτός εις πόντος και ανό πάσαν orιγμπν, και ότον ε~ετό(π προ σεχτικώτερα τον φύflακα, με τπν γούναν τou, τπν πειίωρ(aν αουβιίερπν μύτπν του κοι τπν αραιόν ταταρικγιν γενειάδα τou, οποφασιζει ότι ε(ναι προτιμότερον να ο ναμεινπ έως ότου του Επιτραππ n είσοδος. Ο ΦΙ)ιΊα~ του προσφέρει έδρανον και του επιτρέπει να κοθπσπ πππσιον τπς πύιίπς Εκε(νος κόθπτοι και αναμένει επι n μέρος και έτπ,? Η παραβοαπ αuτrί ακούγεται σαν εφιάλτnς συγγραφέα που ολοένα απορρίπτεται από εκδότες, που βασανίζεται από το μαύρο κενό τπς γραφπς, nσαν απωθπμένα συνaισθπματa κάποιου συγγραφέα rί Φίλεργου κριτικού που παρά τους ατέρμονους μόχθους του αδυνατεί να εισέαθει στα μυστικά και τους ναούς τπς γραφrίς, Ο Κάφκα γράφεl για μία οειρά από πόρτες, που n κάθε μια γίνεται και πιο δύσκολπ να Tn διαβεις και n τεαευτοία παρέχει τπν IKανότπτa να κατανοπσεις τον ϊζό,ς ό πως ο ίδιος κατανοούοε τον εαυτό του rί να γίνεις ένας νέος Σαίξππρ, Ο Ντεριντά αοχολείταl με τπν παραβολπ του ΚάΦκα γιατί εδώ τιθεταl το ερώτπμα του νόμου τπς λογοτεxvioc:, του ορισμού, Ο νομικός όρος, λέγει ο Ντεριντά, υποδππώνεl πως n onόrlutn γνώσn τπς λογοτε χ νίας είναι οπαγορευτικπ, όπως είναι συνμως οι νόμοι, nαπαγορευμένπ 3. Ο Κάφκα οκπνοθετεί τπ eton του νόμου πίσω από πόρτες που φυλάοσονταl, ααν να επρόκειτο για χ ρπματα σε θπσαυροφυλόκlο rί για ιερό εικόνισμα σε λειψανοθnκπ, Με αυτόν τον τρόπο δείχ νει τπ δlπλr'ι κατάστοσπ που αποόιδεταl στπ γνώσπ τπν onolg κατέχουν οι μεγάλοι συγγραφείς: αφενός, n γνώσπ αυτrί ειναι αντικείμενο λατρείας κα ι, αφετέρου, γίνεται απαγορευτικπ λόγω του μεγαλείου τπς. Ειρωνικός εκ προθέσεως, ο Ντεριντά παίζει το ρόλο του Φύλακο με τπ όlπλrί έννοια, αυτού που είναι σε θέοπ να απαγορεύσει τπν είσοδο Π να τπν επιτρέψει, Αφού παραθέσει ολόκλπρπ τπν lστορίο, ο Ντεριντά ΚΟθπουχάζει τον αναγνώστπ με καθιερωμένες ιδέες περί του ορισμού τπς λογοτε χ νίας KOI συνεχίζει προεικάζοντας μια πιθονπ δlαφωνία, θέτοντας έτσι τον αναγνώοτπ στπ θέσπ του χωρικού, αναμένει λοιπόν και ο αναγνώστπς προ τπς πύλπς 10 Νόμο τπς Λογοτε χ νίας Το κύριο ερώτπμσ είναι: ο Ντεριντά τελικώς μας κροτά έξω rί μας επιτρέπει να διαβούμε το κατώφλl; Και, σε αυτrίν τπν περιπτωσn, τι βρίσκεται πίσω από τπν πόρτα; Με άλλα λόγια, ποιο είναι το μυστικό τπς λογοτεχνίας που το γνώριζαν συγγραφείς, όπως ο Τζόις n ο Σαίξπnρ, κοl -το επιπλέον, ίσως πιο ενδιοφέρον, ερώ τnμα- πώς θα μπορούσαμε να γίνουμε και εμείς μεγά λοι συγγραφείςο; Οι ρπτορικοί τροπισμοί του Nτερlvτά επιχειρούν να επl Φέρουν μια ααααγγι στπ διαδικασία ανόγνωσπς του δοκιμιου του, καθώς μιμειταl τπν επίδρασπ που έχει n παραβομ του ΚόΦκα στον αναγνώστπ : αλλάζει το νόπμα τπc: κοτάστασπς, ώοτε ο αναγνώστπς υπoβάλacτol οε μια παράλαπλπ κειμενlκγι, βέβαια, εμπειρία, το νόπμα του «Προ του Νόμου» στον τίτλο σπμαινεl «να παρουσιαστείς ενώπιον δlκαοτιί σε δικαοτπριο»» και υποδπλώνει ότι κάποιος γνωρίζει το νόμο, Η \lί61ο11 Φράσπ όμως, όπως εμφανίζεται στπν αρχιί τπς lστορίας, δπλώνεl μια θέσπ του σώματος στο χώρο, θέσπ που προπγείταl αυτrίς όπου ο νόμος θα μπορούσε να γlvεl γνωστός AυτrΊ n αλλαγπ νοιίματος τπς φράσπς «Προ του Νόμου» παραξενεύει τους αναγνώστες και εγκαινιάζει ένα nεριπετειώόεc: ταξί 6ι σε άλπους τόπους Αυτό το ξόφνιασμα είναι απαροίτπτο, επεlόrί noanoi θεωρούν πως ο ορισμός τπς noyoτε χ νίας είνοl κάη το προφανές. Μετά τον τίτλο κoi τπν αρχlκπ φράσπ, n παραβoπrί εποναroμβάνεl τπν τακτikrί τπς οναγγελίας και απόκρυψnc: του νόμου. Όπωc: με τις αλλεπάλλnλεc: πόρτες του Κάφκα, καθιερωμένες αλλά εσφααμένες απόψειc: κατατίθενται από τον Ντεριντά πριν απορρlφθούν, θέτοντας έτσι τον αναγνώοτπ στπ θέσπ εκεινπ που επιθυμεί να ανακαλύψει το νόμο, που σπμαίνεl ότι οι αναγνώστες του Ντεριντά συνrίθως αναμένουν και αυτοί σαν τον χ ωρικό το νόμο. Ο Ντεριντά υποδπαώνεl πως δεν είναι απαώς ο Κάφκα, οι Φύλακες, Π ο ίδιος ο Nτερlvτά αυτο! οι οποίοι διατπ ρούν το aπόρρπω του νόμου για τους αναγνώστες. Οι ίδιοι οι αναγνώστες, εναλλάσσοντας τους ρόλουc: του χωρικού και του ΦύλΟΚΟ, θέτουν τους εαυτούς τους σε αυτrί τπ θέσπ, κάπως σον χαρακτπρες σε όνειρα που α ναπαριστούν όlαφορετlκά κομμάτια του εαυτού, Ο Ντε ριντά θεωρεί πως n παραβολιί του ΚάΦκα δείχνει το ά κυρο των ουμβατικών ορισμών τπς nογοτεχνίας, ο ΚάΦκα κρατά το νόμο σε μια απόστασπ επαφrίς, IJIQC: σωματlκγις απομάκρυνοπς με ΤΟν ίδιο τρόπο σχεδόν που π κοινπ αντίλnψn θεωρεί πως n γνώσπ του νόμου προπγείτοl των Αογοτεχνlκών έργων, ως νόμος κοινός για όλα τα έργα. Εάν n συμβοτικπ πρoβaπμoτikrί είναι εσφαλμένπ, όπως ο Ντεριντά υποβοπθό τον οναυνώστπ του να εννογισεl, αυτό σπμαίνεl πως οι κριτικοί και οι ερευνπτές θα μπορούσαν να παλεύουν οαόκλπρπ ζωπ να θεσπίσουν ένα μοντέλο λογοτεχνιας ως το νόμο τπς, ενώ ουσιαστικά ο νό μος αυτός θα ακυρωνόταν από το επόμενο μεγάλο έργο κοι δεν θα αφορούσε προπγούμενa έργα στο πλαισιο μιας μακράς εξέλιξπς τπς λογοτεχνίας, Ο Ντεριντά δεν χειρίζεται τπν πaραβομ του ΚάΦκα μυθοποιπτικά αλαά ~-l?rθ το θέμα του μήνα

3 παρωδιακό - ένα νόnμα που υπονομεύει τα πράγματα ό πως τα αντιλαμβάνονται οι συμβατικοί αναγνώστες, Ένα δεύτερο Ζt'iτnμα που προκύπτει είναι n αυτονόμnσπ του νόμου από το έργα ώστε να είναι σε eton να ο ρίζει εάν τα διάφορα έργα είναι Αογοτεχνlκά. ΟΙ νόμοι, δυστυχώς, με Tnv πολlτικπ έννοια, θέτουν μια σειρά ΠΡοβiΊnμάτων οπόφανonc, εκδίκασnς, εφαρtjογnς. Η εφαρμοyn των νόtjων οδnγε( σε περισσότερους νόμους, σε περισσότερες δι'κες και σε EnInAέov προβλι'ψατα εφαρμογιίς, Όσον οφορά το νόμο με τπ novoleχvikn έννοια, παρουσιάζεται ο iδιος nflcovoσμός στα ενδlάtjεοο στάδια προς Lnv κατανόnσn του νόμου - ας θυμnθούtjε τις πόρτες του ΚόΦκο, Στn διάρκεια τnς μακράς ιστορίας rnc; λογοτεχνίας οι ο ναγνώστες ολοένα θέτουν τα έργα στnν Kpion tjlac; δiκnς, n οποία ποτέ δεν έχει KατaMξεl σε κάποια απόφανσn δεσμευτikrί γιο όλους, Σε avliecon με τους νόμους του κράτους, οι FloyolEXVIκοί νόμοι δεν είναι γραμμένοι σε ένα σώμα προγραμματικών αρχών εεχωρlοτό από τα λογοτεχνικά έργα. Η παραβομ του ΚόΦκα ρωτά πώς ο αναγνώστnς, μέσα στπν κακοφωνία των αλαεπάλαπλων ερμnνειών, μπορεί να βρεί τις προγραμματικές αρχές για τn λογοτεχνία - αρχές γιο τους νόμους τπς, 10 KPITnPIG νογψατος και aξioιlόynonc. Οι συμβάσεις τnς Enoxnc; δεν προσφέρουν ontjavτikn βομεlα σε αυτόν που θα necac να απokτrίσεl μιο ολοκλnρωμένπ γνώσn. Ουσιαστικά, οι τρέχουσες συμβάσεις είναι οι νόμοι του παρελθόντος, οι οποίοι έχουν καταστεί πόρτες που έχουν προσπελασθεί στπ διαδικασία KoτaOKEunc; μιας νέας αίθουσας για έναν νέο νόμο, Όπως ο Κάφκα αφrίνεl τον χω ρικό να περιμέ νει γιο χρόνια και χρόνια σαν να nlav ό,τι πιο φυσικό, έ τoi και ο Ντεριντά δεν διστάζει να δnλώσει εξαρχπς ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψει στον αναγνώστπ το νόμο, Η γνώσπ κάποιου απόλυτου νόμου δεν είναι κάτι που tjnopci να ειπωθεί, να δ08εl, παρά \Jόνο να βρεθεί, ό πως υπονοεί το τέλος τnς ιστορίας του Κάφκα. Όταν τεflικώς ο χωρικός αποκαρδιωμένος που δεν μπόρεσε να εισέλθει ρωτά πώς και δεν περιμένει κανένας άλflος να περάσει τπν πόρτα για να Φτάσει σίο ΝόtJΟ, ο φύλακας απαντά : ((Ουδείς άλλος πλπν εσού nδύνατο να εισέfιθn διό Lnc; πύλnς ουτιίζ, διότι n πύλn αυτιί προωρίζετο αποκλειστικώς δι' εσέ. Τώρα θα Tnv κλείσω»5. Η πρόξn αυτrί μοιάζει με κάποιον φροϋδlκό μnχαvισμό ά μυνας, σαν εμπόδιο που βάζουν οι άνθρωποι μπροστά τους για να αποφύγουν το όγχος, που τους προκαλούν κάποιες καταστάσεις, rί τ:πν απoδoχrί κάποιων συναlσθnμάτων n ακόtjα και τnν αλλαγιί των ιδίων. Ο αναγνώστπς τότε κατολιίγεl να αισθανθεί σαν τον χωρικό και το Φύλακα σuνάtjα 6. Ο χωρικός, που θέλει να περάσει τπν πόρτα για να φτάσεl στο Νόμο, ξαφνιάζεται που δεν μπορεί nδεν του ε πιτρέπεται, γιατί πι'στευε πως σ νόμος θα έπρεπε να ειναι προσιτός οε όλουc;, Γι' αυτό κάθεται και περιμένει. «Η απόφασn Inc; μn-απόφασnς», λέγει ο Ντεριντά, ((θεμεαlώνεl Inv ιστορία ΚΟΙ ln συντnρεί»'. Μοιάζει και αυτός με τον ανaυνώστn που δεν κρίνει τις διαδεδομένες το θέμα ΤΟUμήνα U2}Ώ

4 αντιλrίψεις, μα περιμένει τπν εναππαkτιkrί πρότaσn του Ντεριντά. Έστω και αν του εδίδετο μια εναππαkτikrί, δεν οπμαίνει ότι θα rίταν απoδεkιrί, όπως και n διέλευ σπ οπό τπν πρώτπ πόρτα δεν θα rίταν είσοδος στο Νόμο, αφού ο πρώτος Φύπακος είναι απλώς ο έσχατος ό λων. Μα ασφαλώς, ρωτάμε οι αναγνώστες του δοκιμίου του Ντεριντά, δεν έχει ποτέ κανείς διαβεί αυιό το κατώφπl στο παρεπθόν ώσιε να μπορέσουν και όπλοι στο μέλ λον να το διαβούν ; Ή ιστορία δεν δίνει μια απάντπσπ που θα μπορούσε να θεωρπθεί opgn. «Εδώ», γράφει ο NτεΡIVΤά, «δεν γνωρί ζουμε ούτε ποιος ούτε '[/ είναι ο νόμοζ das Cesetz.. δεν είναι ούτε υποκείμενο ούτε αvτιkείμενo προ του ο ποίου μπορεί να πάρε ι κάποιος μια θέσπ» ~. Το περίπλοκο αυιπς τπς έν νοιας έγκειται στ:ο ότι θεωρεί πως δεν πρόκειται για κάποιο πράγμα που αποτελε ί το θεμεπιώδες γνώρισμα ενός πογοτε χ νικού έργου αμά για ένα ταξίδι ζωnc. ΜιΊπως ο νόμος μπορεί μονά χα να βρεθεί εάν αυτός που τ:ον α ναζπτεί αππάξει πορεία, απ!9όξει τπ etoon του στπ διάρκεια τπς αναζπτπσπς; Στπν περίπτωσπ αυτπ δεν θα rίταν σαφές εάν ο χωρικός βρίσκει αυτό που ανaζπτά, n εάν ο ένας και απόίίυτος νόμος βρισκεταl rί όχ ι, με άλλα πόγια, αν υπάρχει εν τέπει ο νόμος Για τον Nτεριvτά ο νόμος προκύπτει από τπν επαναστα ΤΙKrΊ επανόf!πψπ τπς παρό6 0σπς 9. Ο Ντεριντά οδπγείτσι σε ένα συγκερασμό του νόμου τπς λογοτεχν ίας με το μεγάλα έργα, θέτoνιaς έτσι τον μείζονα συγγραφέα στπ θέσπ του νομοθέτπ, όπως ε ίχε κάνει και ο ΣέλεΊ. Ο συγγραφέας μόνο θα μπορούσε να δlέπθει μέσα από όλες τις πόρτες, αφού καταρχάς δε χόταν πως ο νόμος δεν είναι διαθέσιμος, και απnάζoντας τους ορισμούς του οτπ ουνέχεια καθώς διδασκόταν στπν πορεία τπς γραφrίς του νόμου. Στπν ανάγνωσπ του έργου του φιλοσόφου Ετιέν Μπονό KOVΤιγlόK ( OJ, ο Nτερlvτά θεωρεί πως n δπμιουργία νέων λογοτε χνικών έργων μπορεί νο προκύψει μόνο από τπν άσκπσπ τπς γραφrίς κοι τπ δπμιουργlκι'ι 6ιαδικασια και ό χ ι από κάποιο «γενετικό μοντέπο» rί προκαθορισμένο νόμο τπς λογοτε χ ν(ας, σ Η δπμιουργία Q πορρέει από τπν «αναπογlκιί σύνδεοπ και επανάλπψπ» εικόνων και λέξεων και άππων στοιχείων προπγούμενων έργων 11, Μάθπσπ ιου νόμου σπμα(νεl να τον φτιάχνεις εκ νέου, να επaναγράφεις το παπαιό οκόμπ καλύτερα. Αυτό δεν είναι δυνατόν να το επιτύ χεις χωρίς να περάσεις μέσα από κάποιες σπμαντικές πόρτες του παρελθόvτoς Η πογοτε χ νία δεν επινοείτ:οι από το μονα61κά άτομο, το άτομο απλώς αλλάζει τπ διαμορφωμένπ κατάστασπ τπς τέχ νπς. Η θέσπ αυτιί του Ντεριντά παρουσιάζεται σε ένα από τα πρώτο του γνωστά δοκίμια, «ΔoμrΊ, σπμε!ο και παιχ ν ίδι στο Πόγο τ ω ν ανθρωπ ι στικών επιστπμών» ' 2 Συμφωνώντας με τον Κποντ Λεβί Στρος, ο Nτερlvτό απορρίπτει τπv lδέο του δπμιοuργού ως <ψπχανικού» που επινοεί τπ λογοτεχνία πμι από τπν αρ χ Π. Αυτό θο r,τον σαν να λέγαμε, για παράδειγμα, πως ένα παιδί που έχει χ αθεί από τπ βρεφιkrί του n λικία μέσα σε μια ζούγκλα θα μπορούσε να φτιάξεl μια σύγχρονπ γλώσσα χωρίς τπ διαμεσολάβποπ τπς ονθρώπινπς διδασκαλίας. Υιοθετεί τπν ιδέα του δπμιουρ γού ως «bricoleur», που εργαλεία του YlVOVTOI το υπάρχοντα υλικά, που δανείζεται έννοιες «οπό το κειμενο μιας καπρονομιάς) Η Μερικοί από τους όρους και τις τεχ νικές του είναι όάνεια από προπγούμενο συγγραφέα, ο οποίος δεν τους είχ ε δπμιουργπσεl <ψε σκοπό τπ χ ρrίσπ για τπν οποία ενεργοποιούνται». Αποκτούν νέους σκοπούς και σπμασ ίες. Για το Πόγο αυτό, κάθε δπμιουργία ριζώνει οτπ δ ι ακειμενlκότπτα " ". Ο νέος ορισμός τπς πογοτε χ νίας γινεται πιο ευkρlνrίς όταν οι ορ χές που θεμελιώνουν τπ γρaφrί ενός προπ γ σύμενου συγγραφέα μπορούν να δloτυπωθούν. Ο συγγραφέας που ακολουθεί μπορει να KατaνoιΊσεl καλύτερα το έργο των προπγουμένων οπό τους προγενέστερους αυτών. Ο Nτερlvτά θεωρεί πως το κείμενο «υπερβαίνει το νόπμό του» κα ι δια χ έεται σε κείμενο κάποιου άπiioυ συγγραφέα στο βαθμό που οι κ ώ δικες παραγωγπς του κειμένου μπορέσουν να μετατραπούν σε εμφανείς αρχές τπς σύστασπς του ". Κατά τπ ν άποψπ του NτεΡIVΤό, προκλπτικπ μεν, όχ ι ό μως ευρέως απoδεkτrί, δεν υπάρχει πλrίρπς και ορισυ ΚΠ ερμπ νεία ενός λογοτεχνικού έργου. Όπως έ χω γράψει στο βιβπίο μου, Cenetic Codes Of Cu/ture 7, «n "ΚΟ τανόπσπ" ως nolnonc; θα μπορούσε να ε ίναι υψπλότερπ κατπγορία ποίπσπς, αντί για μια άλλπ τόξπ του πόγου, όππαδrί, κριτικιί. Ο νόμος τnς κατανόπσπς ενός κειμένου τείνει "προς τον πλεονασμό n προς το έλλεlμα του αρ χ ικού νοπματος.., ποτέ όμως n κατονόπσπ δεν είναι ένα ακριβές αντ ίγραφο από μια όlαφορετικπ τάξπ του λόγου: μια αντιφασπ των όρων,,» '6 Ο Ντεριvτό εκφράζεl τπν ίδια ιδέα όταν πέεl πως ο κριτικός και ο συγγραφέaς «συνυπογράφουν» ένα iioγοτεχνικό έργο ", ιο ερμπνευόμενο κείμενο δεν είναι αποκλειστικά εκείνο του αρ χ ικού σuγγραφέα, έχει γίνει κάτι άλλο. Έχει «υπερβεί») το νόπμά του, με μια ίσως αρνπτιkrί χ ροιά σιους όρους ΤΟυ Ντεριντά, μοπονότι n διαδικασία όιά χ υσπς μέσω μιας ποπυσπμικπς όιασποράς είναι αναμενόμενπ και ΠΟλύτιμπ για τον ποπιτlσμό. Οι ατέρμονες, νέες ερμπνείες των λογοτε χ νικών έργων 6εν στερούντο ι αξίας, αφού καθιστούν 10 νόμο ενοποι ΠΤΙΚΠ δύναμπ μιας κοινότπτας αναγνωστών. Δεν είναι α ναγκαίο να γνωρίζει ο καθένας το νόμο τπς λογοτεχν ίας Ώ~ 1'0 θέμα I'OV μήνα

5 για να civol νόμος Η διαφορά ανάμεσα οτπ γνώσπ του νόμου και στπν άγνοια αυτού ειναl ζnτnμα OXEτIKnc σπμασιας για τον Ντεριντά, αφού ακόμα και αυτός που τον γνωpί~εl και τον στοιχειοθετεί εμπnέκεταl σε μια διαδικασία κατά ων οποία το νόπμά του αnnάζεl. Ακόμα και n πλέον εύστο χ π ανάγνωσn παραμένει πόντο μια παρανάγνωσπ '(Ου έργου, Τα νέα έργα τπς λογοτεχ νίαι; συνυπογράφουν ίο έργα των προπγουμένων αρνπτικά και θετικά - μέσω τπς παρωδιαι; και τπι; μίμπσπ( θ, Το «ουνυπογρόφεlν» του Ντεριντά δεν πραγματώνεται αν δεν υπάρχει εκείνπ n βούλπσπ που θα CVCIJynOEI. Η παραβολιί του ΚόΦκο παρουσιάζει αυτιί τπν απόφασπ σαν τπν είσοδο n μπ-εισοδο από τπν πύλπ. Η διαζευκτι Kn autn κοίσπ απασχολεί και τον ποlπτγί Ουίλιαμ Μπλέικ. ιι Πρέπει να δπμlουργγιοω ένα Συστπμα, n να u ποδουπωθώ στο σύοτπμα κάποιου ΆfιfJοu», λέει ο Λος σε ένα καίριο σπμείο OTnv αρχ ιί του ποlιίματος «ιερουσαλr'ιμ», ιιδεν θα κρινω και θα συγκρίνω' έργο μου ε(ναι n δnμlουργ(α»19. ΤΟ πρώτο βιίμα προς 10 νόμο τπς λογοτε χ νίας, κατά τον Κάφκα, τον Μπλέικ και τον Ντεριντά, ειναl ενορατικό : ο συγγραφέας παράγει το νέο νόμο ως λογοτεχνία πριν επαναγραφεί στο Μγο ως κρlτlκιί n θεωρίο 2σ Πα ρόλο που ο ΚάΦκα μάλλον για τπ λογοτε χ νlκιί αποτυχία γράφεl περισσότερο, n ερμπνεία του Ντεριντά ε στιάζεται στπν επιθυμιa διέλευσπς τπς πύλπς, μια στρατπγlκιί ανάγν ω σπι: που οδπγει στπν annayn θέασπς των πραγμάτ ω ν. Στπν αποδό!jnσn n OTpaTnYIKn που επιχειρείται πάντα είναι n ανίχνευσπ εκείνων των στοιχε ίων που Αειτουργούν ωι; αρ χ ές συγκρότπσπς του έργου, n n ανίχνευσπ των τεχνικών που επlφέρουν μια εσωτερικn μετατόπισπ στο κείμενο ιί μια ανατpoπrί σε προπγούμενα έργα. -' Στο σπμείο μιας λoγoτεχνlkrίς επανάστασπς, λέγει ο Ντεριντά, το έργο γίνεται ένας τόπος συνάντπσπς rί δlαπμκnς τπς ατoμιkrίι: εμπειρίας και Tnc: επlσωρευμένπς γνώσπς τπς ανθρ ω πότπτας, Στο «Προ του Νόμου» αυτό είναι 10 καίριο ~ιίτπμo, unootnoίzei l \. Με αφετπρία τπ 61απλOKrΊ ενός συγκεκριμένου έργου με το νόμο τπ ς noyotexvrac, ο Ντεριντά συμπεοαίνει πως το έργο υπερβαινεl το νόπμά του, οι ερμπνείες του είναι ανεξάντλπτες, ο πλούτος και n γονι!jότnτά του δεν μπορούν να αναπαρασταθούν από το ι δίωμα τπς KPITIKnc. «Αυτό το ίδιο το πράγμα, αυτό 10 μοναδικό γεγονός, που εμπλουτίζει το νόπμα και επισωρεύει τπ jjvnjjn, δεν μπορεί ω στόσο να σμικρυνθεί σε κάποιο ολότπτα, υπερβαίνει πάντα τπν ερμπνεια. Αυτ:ό το οποίο αντιστέκεται στον υποβιβασ!jό είναι το ίδιο το πράγμα, τ:ο κείμενο rί το εντόι: του κειμένου, που δεν είναι πλέον τπς τάξπς τπς σπμασιας κο! συμπορεύεται με ιον οικουμενικό πλούτο ενόι: "μπνύματο(' προς μια ανεξι χ νίαστπ μοναδlκότπτο..,» )'. Κωδlκοποιπμένοι στο έργο - πέραν των προθέσεων του συγγραφέα- βρίοκονται οι όροι του υλικού για μια νέα λογοτεχνία' «το νόπμα πρέπει να συνδέεται με εκείνο που το υπερβαινεl» rί με ένα κατοπινό έ ργ0 23. Ο Ντεριντά θεωρεl πως το νόπμα ιπς λέξπς δεν ειναl αυτό που προέ χει αλαά «n onjjaivouoo ι,jορφn τπς ό ταν πια έ χ ει γl'νεl λέξπ συνθπματικι\ ίχνος μιαι; [λογο TExVIKncJ ι6ιοσυστασπς ",»2', Πέρα από το νόπμα, 10 λογοτε χ νικό έργο δια χ έεται OTnv αποτεαεσμοτικόιn τά του, στις λειτουργίες που ενεργοποιεί, στον πλού το του. «Το έργο συντελείται μόνο μία φορό», Kαταλr'ιγει ο Ντερlντά 2S. Αυτό σπμαίνει ότι και ο νόμος ως λογοτε χνία ς συντεαείτοl μια Φορό, όταν εμφανί~εται το έργο. Τότε, «Ποιος είναι ο συγγραφέος» και ({ποιος είναι ο νόμος», -ερωτnσεις που ο Nτερlvτά θεωρεί ότι είναι οι σπμαντικότερες αυτών που θέτει ο ΚάΦκα στο «Προ του Νόμου»- έχουν συνε χ ώς δlαφορετlκές anavtn σεις. Καταρχάς, ο συγγραφέας ενός μεγάλου έργου εί ναι ο γραφέας του νόμου τπς λογοτεχνιας, ο οποίος είναl ο νόμος έως ότου γραφει ένα νέο έργο. Δεύτε ρον, αυτός ο επόμενος μεγάλος συγγρα Φ έας διαθέτει μια 610ΦΟΡετικn και καλύτερn αίσθπσπ του νόμου τπς 10 θέμα 10υ μήνα ~

6

7

8

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

250 ΕΤΗΣlα ΣΥΝΕΔρlα 10-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE. FόRUΜ Congress & Travel. www.forumcongress.

250 ΕΤΗΣlα ΣΥΝΕΔρlα 10-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE. FόRUΜ Congress & Travel. www.forumcongress. ΔιαΒητολογική ΕταΙΡΕία ΒόΡΕιας Ελλάδας 250 ΕΤΗΣlα ΣΥΝΕΔρlα 10-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ FόRUΜ Congress & Travel www.forumcongress.comf2sdeve E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο monoblock. Air Conditioner. Λ. Μαραθώνος 325, Πικέρμι - Τηλ.: 21 Ο 6043507, Fax: 21 Ο 6043508 - www.antares.com.gr

Το πρώτο monoblock. Air Conditioner. Λ. Μαραθώνος 325, Πικέρμι - Τηλ.: 21 Ο 6043507, Fax: 21 Ο 6043508 - www.antares.com.gr Το πρώτο monoblock Air Conditioner Λ. Μαραθώνος 325, Πικέρμι - Τηλ.: 21 Ο 6043507, Fax: 21 Ο 6043508 - www.antares.com.gr Το καινοτόμο WZ-ODESSEY κλιματιστικό δεν απαιτεί εξωτερικιi μονάδα σαν μια συμβατικιi

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής Κατηγορία Πανεπιστημίου. «WRO Bowling» Κανόνες δοκιμασίας

Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής Κατηγορία Πανεπιστημίου. «WRO Bowling» Κανόνες δοκιμασίας Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής Κατηγορία Πανεπιστημίου «WRO Bowling» Κανόνες δοκιμασίας 2015 1 1. Περιγραφή δοκιμασίας Το φετινό όνομα της δοκιμασίας του διαγωνισμού στην κατηγορία του Πανεπιστημίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΛΙΒΑ - ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΞΑΡΛΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΙΝΘΑΚΗ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Θεωρητικό υπόβαθρο

ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΛΙΒΑ - ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΞΑΡΛΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΙΝΘΑΚΗ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Θεωρητικό υπόβαθρο ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΛΙΒΑ - ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΞΑΡΛΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΙΝΘΑΚΗ Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το βιβλίο 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Θεωρητικό υπόβαθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πλάθοντας ταυτότητες επαγγελµατιών εκπαιδευτικών 21 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 του Παναγιώτη. Παπαδηµητρίου panayiotis@analogion.net, α έκδοση: 4 Οκτωβρίου 2005 Το Οικουµενικό Πατριαρχείο στα 1881 συγκρότησε

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο 8.1 Συντελεστές συσχέτισης: 8.1.1 Συσχέτιση Pearson, και ρ του Spearman 8.1.2 Υπολογισµός του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Το ημερολόγιο της αντισ'τασ'ης

Το ημερολόγιο της αντισ'τασ'ης ---MEXICO 2003 --- Το ημερολόγιο της αντισ'τασ'ης Subcomandante isurgente Marcos EZLN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ. OAXACA. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΙΧΝΟΣ Παρά το κα1νούργlο-παλ1ό PRI, n lστoρία αντίστέκετα1 στο θάνατο......

Διαβάστε περισσότερα

Μια τρελή οικογένεια. Γιαν Προχάτσκα. Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη

Μια τρελή οικογένεια. Γιαν Προχάτσκα. Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη Μια τρελή οικογένεια Γιαν Προχάτσκα Εικονογράφηση: Φίλιπ Βέχτερ Μετάφραση: Ριάνα Μιχαλάκη Σελ. 86 Δραστηριότητες για τις Γ, Δ & Ε τάξεις Ο συγγραφέας: Γεννήθηκε στην Τσεχοσλοβακία.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική φαντασία

Επιστημονική φαντασία Ενότητα 10 Περιγράφουμε ταξίδια στο μέλλον Αφηγούμαστε φανταστικές ιστορίες Περιγράφουμε ανεξήγητα φαινόμενα Περιγράφουμε μυστηριώδη αντικείμενα Χρησιμοποιούμε μελλοντικούς χρόνους Αναγνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project

Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project Σην παρουσίαση των διδασκαλιών ή των project μπορούμε να ακολουθήσουμε την φόρμα που παρουσιάζεται παρακάτω. Μια παρουσίαση σύντομη και μια λεπτομερής.

Διαβάστε περισσότερα

Τετράδια κιθάρας Θεωρία της μουσικής. Τετράδια κιθάρας. Μείζονες κλίμακες (με υφέσεις και διέσεις) Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις

Τετράδια κιθάρας Θεωρία της μουσικής. Τετράδια κιθάρας. Μείζονες κλίμακες (με υφέσεις και διέσεις) Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις Τετράδια κιθάρας Μείζονες κλίμακες (με υφέσεις και διέσεις) Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις Επικοινωνία : evgeniosasteris@pathfinder.gr 1 Περιεχόμενα Κλίμακες... 3 Μείζονες κλίμακες... 3 Η κλίμακα Ντο μείζονα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Β) ΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Γ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Β) ΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Γ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Β) ΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Γ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Ε ΑΦΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ε ΑΦΟΥΣ ΦΟΡΤΙΑ ΜΟΝΙΜΑ, ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΟΝΙΜΑ, ΧΙΟΝΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΕΠΙΣΤΗΜΩΝΤΗΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤΜΗΜΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV :. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΙΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Α.Μ.: 4918 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Z Μάθημα:Φυσική Τάξη:Ε'Μαθητές:19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Το παρόν πλαίσιο προγράμματος σπουδών επιδιώκει: α) να συνδέσει τους σκοπούς, τους στόχους και τους τρόπους (μεθόδους, μέσα

Διαβάστε περισσότερα

O xαρταετός της Σμύρνης

O xαρταετός της Σμύρνης ...... O xαρταετός της Σμύρνης Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 MANOΣ KONTOΛEΩN & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271 & Γεωργίου Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμοί. ... για την υγεια. και τη σιλουέτα σας... ~ τροφων. Εκδόσε ις του Υγεία & Ευεξία

Συνδυασμοί. ... για την υγεια. και τη σιλουέτα σας... ~ τροφων. Εκδόσε ις του Υγεία & Ευεξία Συνδυασμοί ~ τροφων /... για την υγεια και τη σιλουέτα σας... Εκδόσε ις του Υγεία & Ευεξία Συνδυασμοί Τροφών Έκδοσπ του περιοδικού " Υγείσ & Ευεξία» Δισνέμεται μοζί με το τεύχος 3, Δεκέμβριος 2003 Εκδότπς

Διαβάστε περισσότερα

Σοφοκλέουs 40 Βούλα Τ.Κ16673, TnλIFax:210 8992308 ~mail: kalo@ath.forthnet.gr site: WWW.ΡeΖΟΡοrία.gr. Βιβλία του ιδίου

Σοφοκλέουs 40 Βούλα Τ.Κ16673, TnλIFax:210 8992308 ~mail: kalo@ath.forthnet.gr site: WWW.ΡeΖΟΡοrία.gr. Βιβλία του ιδίου ΟΑντώνnsKαλoγιiρoυοnόνέοs, nοράλλnλομεt1s οπουδέs του, οφιερώθnκε οτο σπορ Tns nezonopios opelbooios. Τα τελευταία χρόνια παράλλnλαμετο επάγγελμα του σαν σύμβουλοs marketing, αρθρογραφεί σεπεριοδικάμε

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αικατερίνη Καλέρη, Αν. Καθηγήτρια το μάθημα Αισθητική διδάσκεται στο 4ο έτος, Ζ εξάμηνο εισάγει στις κλασσικές έννοιες και θεωρίες της φιλοσοφίας της τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν ήδη δέκα δημιουργικά χρόνια από

Πέρασαν ήδη δέκα δημιουργικά χρόνια από (αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Π.Θ.) 10 χρόνια δημιουργίας για τα παιδιά, με τα παιδιά! Πέρασαν ήδη δέκα δημιουργικά χρόνια από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε ο Πρότυπος Παιδικός Σταθμός «Παιδική Πολιτεία-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η Έρευνα μας Ο Εθισμός στο Διαδίκτυο 2008-2010 Γενικότερα τι σημαίνει ο εθισμός, ειδικότερα τι σημαίνει εθισμός στο Διαδίκτυο και πως αυτό ορίζεται; Ως εθισμός αντιμετωπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Στον κόσμο με την Thalya

Στον κόσμο με την Thalya Γρηγόρης Μπελαβίλας Στον κόσμο με την Thalya Συνέντευξη: Τσέκος Αθανάσιος Tι σάς κάνει να γράφετε μουσική? Ο βασικός λογος είναι ότι οι μουσικές που γράφω μού αρέσουν πολύ πιό πολύ από τίς μουσικές τών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ :

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις επ ι Πτυχ ιω στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας 29 Απριλ ιου 2009 Να γραφο υν τα 4 απ ο τα 5 θ εµατα Σε ολα τα θ εµατα εργαστε ιτε σε σ υστηµα µον αδων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου Ηθική και Λογοτεχνία* Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων Σεπτέμβριος 2013 *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου 1 Λογοτεχνία σημαίνοναισθητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

«Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου

«Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου «Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Δραστηριότητες: Βασιλική Νίκα Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Διατσέντα Παρίση Τιμή: 12 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

2012-2013 ΡΟ ΟΣ 20 ΜΑΪΟΥ. έχεις. κενών ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! τονίσεις όπου. χρειάζεται. ρόλους. 1994 βραβεύτηκε. 2. Προσπάθησε ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

2012-2013 ΡΟ ΟΣ 20 ΜΑΪΟΥ. έχεις. κενών ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! τονίσεις όπου. χρειάζεται. ρόλους. 1994 βραβεύτηκε. 2. Προσπάθησε ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 01-013 Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟ ΙΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 01-013 ΒΑΘΜΙ Α: ΗΜΟΤΙΚΟΟ ΤΑΞΗ: Ε ΡΟ ΟΣ 0 ΜΑΪΟΥ 01 ιάβασε προσεκτικά τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Tα πολλά πρόσωπα των απειλών για το PC 8. Οι βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows 18. Προστασία από το Malware με το Avast Antivirus 34

Εισαγωγή 6. Tα πολλά πρόσωπα των απειλών για το PC 8. Οι βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows 18. Προστασία από το Malware με το Avast Antivirus 34 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Tα πολλά πρόσωπα των απειλών για το PC 8 Οι βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows 18 Προστασία από το Malware με το Avast Antivirus 34 Γονικός έλεγχος σε PC και tablet 44 Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΙΚΑ Α4 7 ου Γ.Ε.Λ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!!!!!! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια.

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. 3E ERGASION_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 3:02 μ.μ. Page 1 Aνοίγει η αυλαία Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. θέατρο παράσταση σκηνή χορός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Λειτουργίες νέων τηλεφωνικών συσκευών Τα τηλεφωνικά κέντρα που απαρτίζουν το νέο δίκτυο φωνής προσφέρουν προηγµένες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου Η ΗΜΕΡΑ Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την ημέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Την καθιέρωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Θ. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Θ. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ: 386 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Η κα Σταθούλια έχει το λόγο. Θ. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ: Νομίζω ότι ή τοποθέτηση του Μιχάλη είναι σωστή ως προς την αρχή της, ως προς το γενικό πλαίσιο. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ RICHARD DAWKINS «ΤΗΕ GOD DELUSION» («Η ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΑΥΤΑΠΑΤΗ») Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08/07/2007 00:00 Του Π. Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Η ανθρωπότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή *

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή * ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Του ρα Κώστα Γ. Κονή * Το θέµα των πωλήσεων ήταν και θα παραµείνει πάντοτε πρώτο στις προτεραιότητες κάθε επιχείρησης. Μάλλον, θα έπρεπε να ήταν το πρώτο θέµα πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Δήμητρα Ιωάννου Συγγραφέας του μυθιστορήματος ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

Δήμητρα Ιωάννου Συγγραφέας του μυθιστορήματος ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Δήμητρα Ιωάννου Συγγραφέας του μυθιστορήματος ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Η Δήμητρα Ιωάννου σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατόπιν ολοκλήρωσε την πενταετή εκπαίδευσή της στη Σωματική Ψυχοθεραπεία.

Διαβάστε περισσότερα

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους:

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους: Z Επαναληπτικό μάθημα Ανακύκλωση τώρα Αν το σύνθημα αυτό είναι κάτι που είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, είναι καιρός να το θυμηθούμε και να ενεργοποιηθούμε. Όλοι. Και αυτό γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΊΟ 6 Η γεωγραφία τns διαγενεακfis ανιαότπταs και n κατοικ1α: Ελλάδα και Ευράιnn

ΚΕΦΑΛΑΊΟ 6 Η γεωγραφία τns διαγενεακfis ανιαότπταs και n κατοικ1α: Ελλάδα και Ευράιnn ΚΕΦΑΛΑΊΟ 6 Η γεωγραφία τns διαγενεακfis ανιαότπταs και n κατοικ1α: Ελλάδα και Ευράιnn Αnne Lαferrere Πλάτων Τήνιοs θωμάs Γεωργιάδηs 6.1 Εισαγωγή Οι συνθήκεs κατοικίαs είναι κρίσιμο σπμείο τns ευπμερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ; Πώς να γράψω ένα μήνυμα;

Πώς να ; Πώς να γράψω ένα μήνυμα; Πώς να ; Επειδή πολλοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το forum έγινε αυτό ο οδηγός για αρχαρίους. Πώς να γράψω ένα μήνυμα; Μπαίνουμε στο forum σαν χρήστες και όχι σαν απλοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Παραδοτέο του Ευρωπαϊκού Έργου PATHWAY [SiS-CT-2010-266624] Χρήστος Ραγιαδάκος Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, Κύριε Πρόεδρε του ΙΤΕ, Κύριοι Πρυτάνεις, Κύριοι Συνάδελφοι, Επίσημοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, Κύριε Πρόεδρε του ΙΤΕ, Κύριοι Πρυτάνεις, Κύριοι Συνάδελφοι, Επίσημοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, Κύριε Πρόεδρε του ΙΤΕ, Κύριοι Πρυτάνεις, Κύριοι Συνάδελφοι, Επίσημοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι, Θερμώς ευχαριστώ το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για την

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρύτερος και βαρύτερος Αλγόριθμοι ταξινόμησης

Ελαφρύτερος και βαρύτερος Αλγόριθμοι ταξινόμησης 7η Δραστηριότητα Ελαφρύτερος και βαρύτερος Αλγόριθμοι ταξινόμησης Περίληψη Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται συχνά για την ταξινόμηση καταλόγων, όπως για παράδειγμα, ονόματα σε αλφαβητική σειρά, ραντεβού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σκαρίµπας: Χορός συρτός (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 74-75)

Γιάννης Σκαρίµπας: Χορός συρτός (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 74-75) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Σκαρίµπας: Χορός συρτός (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 74-75) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page 3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα