της λουοτεπlο : Ο λοτρερβυος κοι ΟΠΟΥορευρΒΥος Πόρος Ο τερlυι' προ της ηύλης ln συμβουλιί του ΚάΦκα, όπως εμφανίζεταl mnv ιστορία που Φέρεl

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "της λουοτεπlο : Ο λοτρερβυος κοι ΟΠΟΥορευρΒΥος Πόρος Ο τερlυι' προ της ηύλης ln συμβουλιί του ΚάΦκα, όπως εμφανίζεταl mnv ιστορία που Φέρεl"

Transcript

1 Ο λοτρερβυος κοι ΟΠΟΥορευρΒΥος Πόρος της λουοτεπlο : Ο τερlυι' προ της ηύλης IOl' Ουίλλιaμ lουλτς «Οι nοιnτές είναι οι άγνωστοι νομοθέτες του κόσμου»). Πέρσι Μπις Σέλεϊ ( ) «Vnερόσnισn ως Ποίnσnς» διπλn ερώτnσn «Τι είναι n λογοτεχνία και noloc: Tnv ορίζει;» τίθεται οπό τον Nτεριvτά στο δοκίμιο «Προ του Νόμου», με βorlθεια από ln συμβουλιί του ΚάΦκα, όπως εμφανίζεταl mnv ιστορία που Φέρεl τον ίδιο τίτλο (<<Vor dem Cesetz,,]1, Ο τίτλος, καθώς και n apxikn φρόσn τπς ιστορίας, «συνοψίζεl και διατυπώνει τι διακυβεύεται» mnv παραβofιrί του ΚάΦκα και στο ερώτnμα του Nτεριvτά, Προ τou Νόμοu ίστσται φύίίοξ Εις τον ΦιJιΊαKO τούτον έρχεται άνθρωπος χωρικός και τον ικετεύει να του επιτρέψπ τπν ει'σοδον εις τον Νόμον AfJfJ6 ο ΦιJfJοξ fjέγει ότι, επι' του παρόντος, αδυνατει' να τον δεχθπ. Ο όνθρωπος, σκεπτικός, τον ερωτά εάν θα του επιτραπrί να εισέfjθn αργότερον, «Ίσως», αποκρίνεται ο ΦιJfJα[, «πάντως όχι επί τou παρόντος») EπειδrΊ n ntjfjn, n 0 ποια οδπγεί εις τον Νόμον είναι OVOIxrr1, ως σuνnθως, και ο φιjfjαζ (σϊοται 'naραnfjειjρως, ο άνθρωπος κύπτει διό να Ιδπ εκ τπς εισόδου 'Όταν ο ΦύfJαξ τον αντιflαμβόνεται, γεflό και τou fιέγεl: «ΕΦόσον τόσον σφοδρώς το fnibuμείς, δοκιμασε να εισέfjθnς άνευ τπς ιδικπς μοu αδειας. Πρόσεχε όμως διόrι ε[μαι ισχuρός Εγώ δε είμοι ο έσχατος των φuflάκων, Προ εκάστπς οιθουσπς uπάρχοuν ΦύfJοκες, ο εις ισχυρότερος του άflflου. Ο τρίτος πδπ έχει τόσον φοβεράν όψιν, ώστε ακόμπ και εγώ αδυνατώ να τον ατενισω», Ο χωρικός '10 θέμα rou μήνα U-lJ-0

2 ουδόιίως ανέμενε να EuPEer'ι προ ωιοι)των δυσχερειών- ο Νόμος, σκέπτεται, ώφειπε να ειναι προσιτός εις πόντος και ανό πάσαν orιγμπν, και ότον ε~ετό(π προ σεχτικώτερα τον φύflακα, με τπν γούναν τou, τπν πειίωρ(aν αουβιίερπν μύτπν του κοι τπν αραιόν ταταρικγιν γενειάδα τou, οποφασιζει ότι ε(ναι προτιμότερον να ο ναμεινπ έως ότου του Επιτραππ n είσοδος. Ο ΦΙ)ιΊα~ του προσφέρει έδρανον και του επιτρέπει να κοθπσπ πππσιον τπς πύιίπς Εκε(νος κόθπτοι και αναμένει επι n μέρος και έτπ,? Η παραβοαπ αuτrί ακούγεται σαν εφιάλτnς συγγραφέα που ολοένα απορρίπτεται από εκδότες, που βασανίζεται από το μαύρο κενό τπς γραφπς, nσαν απωθπμένα συνaισθπματa κάποιου συγγραφέα rί Φίλεργου κριτικού που παρά τους ατέρμονους μόχθους του αδυνατεί να εισέαθει στα μυστικά και τους ναούς τπς γραφrίς, Ο Κάφκα γράφεl για μία οειρά από πόρτες, που n κάθε μια γίνεται και πιο δύσκολπ να Tn διαβεις και n τεαευτοία παρέχει τπν IKανότπτa να κατανοπσεις τον ϊζό,ς ό πως ο ίδιος κατανοούοε τον εαυτό του rί να γίνεις ένας νέος Σαίξππρ, Ο Ντεριντά αοχολείταl με τπν παραβολπ του ΚάΦκα γιατί εδώ τιθεταl το ερώτπμα του νόμου τπς λογοτεxvioc:, του ορισμού, Ο νομικός όρος, λέγει ο Ντεριντά, υποδππώνεl πως n onόrlutn γνώσn τπς λογοτε χ νίας είναι οπαγορευτικπ, όπως είναι συνμως οι νόμοι, nαπαγορευμένπ 3. Ο Κάφκα οκπνοθετεί τπ eton του νόμου πίσω από πόρτες που φυλάοσονταl, ααν να επρόκειτο για χ ρπματα σε θπσαυροφυλόκlο rί για ιερό εικόνισμα σε λειψανοθnκπ, Με αυτόν τον τρόπο δείχ νει τπ δlπλr'ι κατάστοσπ που αποόιδεταl στπ γνώσπ τπν onolg κατέχουν οι μεγάλοι συγγραφείς: αφενός, n γνώσπ αυτrί ειναι αντικείμενο λατρείας κα ι, αφετέρου, γίνεται απαγορευτικπ λόγω του μεγαλείου τπς. Ειρωνικός εκ προθέσεως, ο Ντεριντά παίζει το ρόλο του Φύλακο με τπ όlπλrί έννοια, αυτού που είναι σε θέοπ να απαγορεύσει τπν είσοδο Π να τπν επιτρέψει, Αφού παραθέσει ολόκλπρπ τπν lστορίο, ο Ντεριντά ΚΟθπουχάζει τον αναγνώστπ με καθιερωμένες ιδέες περί του ορισμού τπς λογοτε χ νίας KOI συνεχίζει προεικάζοντας μια πιθονπ δlαφωνία, θέτοντας έτσι τον αναγνώοτπ στπ θέσπ του χωρικού, αναμένει λοιπόν και ο αναγνώστπς προ τπς πύλπς 10 Νόμο τπς Λογοτε χ νίας Το κύριο ερώτπμσ είναι: ο Ντεριντά τελικώς μας κροτά έξω rί μας επιτρέπει να διαβούμε το κατώφλl; Και, σε αυτrίν τπν περιπτωσn, τι βρίσκεται πίσω από τπν πόρτα; Με άλλα λόγια, ποιο είναι το μυστικό τπς λογοτεχνίας που το γνώριζαν συγγραφείς, όπως ο Τζόις n ο Σαίξπnρ, κοl -το επιπλέον, ίσως πιο ενδιοφέρον, ερώ τnμα- πώς θα μπορούσαμε να γίνουμε και εμείς μεγά λοι συγγραφείςο; Οι ρπτορικοί τροπισμοί του Nτερlvτά επιχειρούν να επl Φέρουν μια ααααγγι στπ διαδικασία ανόγνωσπς του δοκιμιου του, καθώς μιμειταl τπν επίδρασπ που έχει n παραβομ του ΚόΦκα στον αναγνώστπ : αλλάζει το νόπμα τπc: κοτάστασπς, ώοτε ο αναγνώστπς υπoβάλacτol οε μια παράλαπλπ κειμενlκγι, βέβαια, εμπειρία, το νόπμα του «Προ του Νόμου» στον τίτλο σπμαινεl «να παρουσιαστείς ενώπιον δlκαοτιί σε δικαοτπριο»» και υποδπλώνει ότι κάποιος γνωρίζει το νόμο, Η \lί61ο11 Φράσπ όμως, όπως εμφανίζεται στπν αρχιί τπς lστορίας, δπλώνεl μια θέσπ του σώματος στο χώρο, θέσπ που προπγείταl αυτrίς όπου ο νόμος θα μπορούσε να γlvεl γνωστός AυτrΊ n αλλαγπ νοιίματος τπς φράσπς «Προ του Νόμου» παραξενεύει τους αναγνώστες και εγκαινιάζει ένα nεριπετειώόεc: ταξί 6ι σε άλπους τόπους Αυτό το ξόφνιασμα είναι απαροίτπτο, επεlόrί noanoi θεωρούν πως ο ορισμός τπς noyoτε χ νίας είνοl κάη το προφανές. Μετά τον τίτλο κoi τπν αρχlκπ φράσπ, n παραβoπrί εποναroμβάνεl τπν τακτikrί τπς οναγγελίας και απόκρυψnc: του νόμου. Όπωc: με τις αλλεπάλλnλεc: πόρτες του Κάφκα, καθιερωμένες αλλά εσφααμένες απόψειc: κατατίθενται από τον Ντεριντά πριν απορρlφθούν, θέτοντας έτσι τον αναγνώοτπ στπ θέσπ εκεινπ που επιθυμεί να ανακαλύψει το νόμο, που σπμαίνεl ότι οι αναγνώστες του Ντεριντά συνrίθως αναμένουν και αυτοί σαν τον χ ωρικό το νόμο. Ο Ντεριντά υποδπαώνεl πως δεν είναι απαώς ο Κάφκα, οι Φύλακες, Π ο ίδιος ο Nτερlvτά αυτο! οι οποίοι διατπ ρούν το aπόρρπω του νόμου για τους αναγνώστες. Οι ίδιοι οι αναγνώστες, εναλλάσσοντας τους ρόλουc: του χωρικού και του ΦύλΟΚΟ, θέτουν τους εαυτούς τους σε αυτrί τπ θέσπ, κάπως σον χαρακτπρες σε όνειρα που α ναπαριστούν όlαφορετlκά κομμάτια του εαυτού, Ο Ντε ριντά θεωρεί πως n παραβολιί του ΚάΦκα δείχνει το ά κυρο των ουμβατικών ορισμών τπς nογοτεχνίας, ο ΚάΦκα κρατά το νόμο σε μια απόστασπ επαφrίς, IJIQC: σωματlκγις απομάκρυνοπς με ΤΟν ίδιο τρόπο σχεδόν που π κοινπ αντίλnψn θεωρεί πως n γνώσπ του νόμου προπγείτοl των Αογοτεχνlκών έργων, ως νόμος κοινός για όλα τα έργα. Εάν n συμβοτικπ πρoβaπμoτikrί είναι εσφαλμένπ, όπως ο Ντεριντά υποβοπθό τον οναυνώστπ του να εννογισεl, αυτό σπμαίνεl πως οι κριτικοί και οι ερευνπτές θα μπορούσαν να παλεύουν οαόκλπρπ ζωπ να θεσπίσουν ένα μοντέλο λογοτεχνιας ως το νόμο τπς, ενώ ουσιαστικά ο νό μος αυτός θα ακυρωνόταν από το επόμενο μεγάλο έργο κοι δεν θα αφορούσε προπγούμενa έργα στο πλαισιο μιας μακράς εξέλιξπς τπς λογοτεχνίας, Ο Ντεριντά δεν χειρίζεται τπν πaραβομ του ΚάΦκα μυθοποιπτικά αλαά ~-l?rθ το θέμα του μήνα

3 παρωδιακό - ένα νόnμα που υπονομεύει τα πράγματα ό πως τα αντιλαμβάνονται οι συμβατικοί αναγνώστες, Ένα δεύτερο Ζt'iτnμα που προκύπτει είναι n αυτονόμnσπ του νόμου από το έργα ώστε να είναι σε eton να ο ρίζει εάν τα διάφορα έργα είναι Αογοτεχνlκά. ΟΙ νόμοι, δυστυχώς, με Tnv πολlτικπ έννοια, θέτουν μια σειρά ΠΡοβiΊnμάτων οπόφανonc, εκδίκασnς, εφαρtjογnς. Η εφαρμοyn των νόtjων οδnγε( σε περισσότερους νόμους, σε περισσότερες δι'κες και σε EnInAέov προβλι'ψατα εφαρμογιίς, Όσον οφορά το νόμο με τπ novoleχvikn έννοια, παρουσιάζεται ο iδιος nflcovoσμός στα ενδlάtjεοο στάδια προς Lnv κατανόnσn του νόμου - ας θυμnθούtjε τις πόρτες του ΚόΦκο, Στn διάρκεια τnς μακράς ιστορίας rnc; λογοτεχνίας οι ο ναγνώστες ολοένα θέτουν τα έργα στnν Kpion tjlac; δiκnς, n οποία ποτέ δεν έχει KατaMξεl σε κάποια απόφανσn δεσμευτikrί γιο όλους, Σε avliecon με τους νόμους του κράτους, οι FloyolEXVIκοί νόμοι δεν είναι γραμμένοι σε ένα σώμα προγραμματικών αρχών εεχωρlοτό από τα λογοτεχνικά έργα. Η παραβομ του ΚόΦκα ρωτά πώς ο αναγνώστnς, μέσα στπν κακοφωνία των αλαεπάλαπλων ερμnνειών, μπορεί να βρεί τις προγραμματικές αρχές για τn λογοτεχνία - αρχές γιο τους νόμους τπς, 10 KPITnPIG νογψατος και aξioιlόynonc. Οι συμβάσεις τnς Enoxnc; δεν προσφέρουν ontjavτikn βομεlα σε αυτόν που θα necac να απokτrίσεl μιο ολοκλnρωμένπ γνώσn. Ουσιαστικά, οι τρέχουσες συμβάσεις είναι οι νόμοι του παρελθόντος, οι οποίοι έχουν καταστεί πόρτες που έχουν προσπελασθεί στπ διαδικασία KoτaOKEunc; μιας νέας αίθουσας για έναν νέο νόμο, Όπως ο Κάφκα αφrίνεl τον χω ρικό να περιμέ νει γιο χρόνια και χρόνια σαν να nlav ό,τι πιο φυσικό, έ τoi και ο Ντεριντά δεν διστάζει να δnλώσει εξαρχπς ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψει στον αναγνώστπ το νόμο, Η γνώσπ κάποιου απόλυτου νόμου δεν είναι κάτι που tjnopci να ειπωθεί, να δ08εl, παρά \Jόνο να βρεθεί, ό πως υπονοεί το τέλος τnς ιστορίας του Κάφκα. Όταν τεflικώς ο χωρικός αποκαρδιωμένος που δεν μπόρεσε να εισέλθει ρωτά πώς και δεν περιμένει κανένας άλflος να περάσει τπν πόρτα για να Φτάσει σίο ΝόtJΟ, ο φύλακας απαντά : ((Ουδείς άλλος πλπν εσού nδύνατο να εισέfιθn διό Lnc; πύλnς ουτιίζ, διότι n πύλn αυτιί προωρίζετο αποκλειστικώς δι' εσέ. Τώρα θα Tnv κλείσω»5. Η πρόξn αυτrί μοιάζει με κάποιον φροϋδlκό μnχαvισμό ά μυνας, σαν εμπόδιο που βάζουν οι άνθρωποι μπροστά τους για να αποφύγουν το όγχος, που τους προκαλούν κάποιες καταστάσεις, rί τ:πν απoδoχrί κάποιων συναlσθnμάτων n ακόtjα και τnν αλλαγιί των ιδίων. Ο αναγνώστπς τότε κατολιίγεl να αισθανθεί σαν τον χωρικό και το Φύλακα σuνάtjα 6. Ο χωρικός, που θέλει να περάσει τπν πόρτα για να φτάσεl στο Νόμο, ξαφνιάζεται που δεν μπορεί nδεν του ε πιτρέπεται, γιατί πι'στευε πως σ νόμος θα έπρεπε να ειναι προσιτός οε όλουc;, Γι' αυτό κάθεται και περιμένει. «Η απόφασn Inc; μn-απόφασnς», λέγει ο Ντεριντά, ((θεμεαlώνεl Inv ιστορία ΚΟΙ ln συντnρεί»'. Μοιάζει και αυτός με τον ανaυνώστn που δεν κρίνει τις διαδεδομένες το θέμα ΤΟUμήνα U2}Ώ

4 αντιλrίψεις, μα περιμένει τπν εναππαkτιkrί πρότaσn του Ντεριντά. Έστω και αν του εδίδετο μια εναππαkτikrί, δεν οπμαίνει ότι θα rίταν απoδεkιrί, όπως και n διέλευ σπ οπό τπν πρώτπ πόρτα δεν θα rίταν είσοδος στο Νόμο, αφού ο πρώτος Φύπακος είναι απλώς ο έσχατος ό λων. Μα ασφαλώς, ρωτάμε οι αναγνώστες του δοκιμίου του Ντεριντά, δεν έχει ποτέ κανείς διαβεί αυιό το κατώφπl στο παρεπθόν ώσιε να μπορέσουν και όπλοι στο μέλ λον να το διαβούν ; Ή ιστορία δεν δίνει μια απάντπσπ που θα μπορούσε να θεωρπθεί opgn. «Εδώ», γράφει ο NτεΡIVΤά, «δεν γνωρί ζουμε ούτε ποιος ούτε '[/ είναι ο νόμοζ das Cesetz.. δεν είναι ούτε υποκείμενο ούτε αvτιkείμενo προ του ο ποίου μπορεί να πάρε ι κάποιος μια θέσπ» ~. Το περίπλοκο αυιπς τπς έν νοιας έγκειται στ:ο ότι θεωρεί πως δεν πρόκειται για κάποιο πράγμα που αποτελε ί το θεμεπιώδες γνώρισμα ενός πογοτε χ νικού έργου αμά για ένα ταξίδι ζωnc. ΜιΊπως ο νόμος μπορεί μονά χα να βρεθεί εάν αυτός που τ:ον α ναζπτεί αππάξει πορεία, απ!9όξει τπ etoon του στπ διάρκεια τπς αναζπτπσπς; Στπν περίπτωσπ αυτπ δεν θα rίταν σαφές εάν ο χωρικός βρίσκει αυτό που ανaζπτά, n εάν ο ένας και απόίίυτος νόμος βρισκεταl rί όχ ι, με άλλα πόγια, αν υπάρχει εν τέπει ο νόμος Για τον Nτεριvτά ο νόμος προκύπτει από τπν επαναστα ΤΙKrΊ επανόf!πψπ τπς παρό6 0σπς 9. Ο Ντεριντά οδπγείτσι σε ένα συγκερασμό του νόμου τπς λογοτεχν ίας με το μεγάλα έργα, θέτoνιaς έτσι τον μείζονα συγγραφέα στπ θέσπ του νομοθέτπ, όπως ε ίχε κάνει και ο ΣέλεΊ. Ο συγγραφέας μόνο θα μπορούσε να δlέπθει μέσα από όλες τις πόρτες, αφού καταρχάς δε χόταν πως ο νόμος δεν είναι διαθέσιμος, και απnάζoντας τους ορισμούς του οτπ ουνέχεια καθώς διδασκόταν στπν πορεία τπς γραφrίς του νόμου. Στπν ανάγνωσπ του έργου του φιλοσόφου Ετιέν Μπονό KOVΤιγlόK ( OJ, ο Nτερlvτά θεωρεί πως n δπμιουργία νέων λογοτε χνικών έργων μπορεί νο προκύψει μόνο από τπν άσκπσπ τπς γραφrίς κοι τπ δπμιουργlκι'ι 6ιαδικασια και ό χ ι από κάποιο «γενετικό μοντέπο» rί προκαθορισμένο νόμο τπς λογοτε χ ν(ας, σ Η δπμιουργία Q πορρέει από τπν «αναπογlκιί σύνδεοπ και επανάλπψπ» εικόνων και λέξεων και άππων στοιχείων προπγούμενων έργων 11, Μάθπσπ ιου νόμου σπμα(νεl να τον φτιάχνεις εκ νέου, να επaναγράφεις το παπαιό οκόμπ καλύτερα. Αυτό δεν είναι δυνατόν να το επιτύ χεις χωρίς να περάσεις μέσα από κάποιες σπμαντικές πόρτες του παρελθόvτoς Η πογοτε χ νία δεν επινοείτ:οι από το μονα61κά άτομο, το άτομο απλώς αλλάζει τπ διαμορφωμένπ κατάστασπ τπς τέχ νπς. Η θέσπ αυτιί του Ντεριντά παρουσιάζεται σε ένα από τα πρώτο του γνωστά δοκίμια, «ΔoμrΊ, σπμε!ο και παιχ ν ίδι στο Πόγο τ ω ν ανθρωπ ι στικών επιστπμών» ' 2 Συμφωνώντας με τον Κποντ Λεβί Στρος, ο Nτερlvτό απορρίπτει τπv lδέο του δπμιοuργού ως <ψπχανικού» που επινοεί τπ λογοτεχνία πμι από τπν αρ χ Π. Αυτό θο r,τον σαν να λέγαμε, για παράδειγμα, πως ένα παιδί που έχει χ αθεί από τπ βρεφιkrί του n λικία μέσα σε μια ζούγκλα θα μπορούσε να φτιάξεl μια σύγχρονπ γλώσσα χωρίς τπ διαμεσολάβποπ τπς ονθρώπινπς διδασκαλίας. Υιοθετεί τπν ιδέα του δπμιουρ γού ως «bricoleur», που εργαλεία του YlVOVTOI το υπάρχοντα υλικά, που δανείζεται έννοιες «οπό το κειμενο μιας καπρονομιάς) Η Μερικοί από τους όρους και τις τεχ νικές του είναι όάνεια από προπγούμενο συγγραφέα, ο οποίος δεν τους είχ ε δπμιουργπσεl <ψε σκοπό τπ χ ρrίσπ για τπν οποία ενεργοποιούνται». Αποκτούν νέους σκοπούς και σπμασ ίες. Για το Πόγο αυτό, κάθε δπμιουργία ριζώνει οτπ δ ι ακειμενlκότπτα " ". Ο νέος ορισμός τπς πογοτε χ νίας γινεται πιο ευkρlνrίς όταν οι ορ χές που θεμελιώνουν τπ γρaφrί ενός προπ γ σύμενου συγγραφέα μπορούν να δloτυπωθούν. Ο συγγραφέας που ακολουθεί μπορει να KατaνoιΊσεl καλύτερα το έργο των προπγουμένων οπό τους προγενέστερους αυτών. Ο Nτερlvτά θεωρεί πως το κείμενο «υπερβαίνει το νόπμό του» κα ι δια χ έεται σε κείμενο κάποιου άπiioυ συγγραφέα στο βαθμό που οι κ ώ δικες παραγωγπς του κειμένου μπορέσουν να μετατραπούν σε εμφανείς αρχές τπς σύστασπς του ". Κατά τπ ν άποψπ του NτεΡIVΤό, προκλπτικπ μεν, όχ ι ό μως ευρέως απoδεkτrί, δεν υπάρχει πλrίρπς και ορισυ ΚΠ ερμπ νεία ενός λογοτεχνικού έργου. Όπως έ χω γράψει στο βιβπίο μου, Cenetic Codes Of Cu/ture 7, «n "ΚΟ τανόπσπ" ως nolnonc; θα μπορούσε να ε ίναι υψπλότερπ κατπγορία ποίπσπς, αντί για μια άλλπ τόξπ του πόγου, όππαδrί, κριτικιί. Ο νόμος τnς κατανόπσπς ενός κειμένου τείνει "προς τον πλεονασμό n προς το έλλεlμα του αρ χ ικού νοπματος.., ποτέ όμως n κατονόπσπ δεν είναι ένα ακριβές αντ ίγραφο από μια όlαφορετικπ τάξπ του λόγου: μια αντιφασπ των όρων,,» '6 Ο Ντεριvτό εκφράζεl τπν ίδια ιδέα όταν πέεl πως ο κριτικός και ο συγγραφέaς «συνυπογράφουν» ένα iioγοτεχνικό έργο ", ιο ερμπνευόμενο κείμενο δεν είναι αποκλειστικά εκείνο του αρ χ ικού σuγγραφέα, έχει γίνει κάτι άλλο. Έχει «υπερβεί») το νόπμά του, με μια ίσως αρνπτιkrί χ ροιά σιους όρους ΤΟυ Ντεριντά, μοπονότι n διαδικασία όιά χ υσπς μέσω μιας ποπυσπμικπς όιασποράς είναι αναμενόμενπ και ΠΟλύτιμπ για τον ποπιτlσμό. Οι ατέρμονες, νέες ερμπνείες των λογοτε χ νικών έργων 6εν στερούντο ι αξίας, αφού καθιστούν 10 νόμο ενοποι ΠΤΙΚΠ δύναμπ μιας κοινότπτας αναγνωστών. Δεν είναι α ναγκαίο να γνωρίζει ο καθένας το νόμο τπς λογοτεχν ίας Ώ~ 1'0 θέμα I'OV μήνα

5 για να civol νόμος Η διαφορά ανάμεσα οτπ γνώσπ του νόμου και στπν άγνοια αυτού ειναl ζnτnμα OXEτIKnc σπμασιας για τον Ντεριντά, αφού ακόμα και αυτός που τον γνωpί~εl και τον στοιχειοθετεί εμπnέκεταl σε μια διαδικασία κατά ων οποία το νόπμά του αnnάζεl. Ακόμα και n πλέον εύστο χ π ανάγνωσn παραμένει πόντο μια παρανάγνωσπ '(Ου έργου, Τα νέα έργα τπς λογοτεχ νίαι; συνυπογράφουν ίο έργα των προπγουμένων αρνπτικά και θετικά - μέσω τπς παρωδιαι; και τπι; μίμπσπ( θ, Το «ουνυπογρόφεlν» του Ντεριντά δεν πραγματώνεται αν δεν υπάρχει εκείνπ n βούλπσπ που θα CVCIJynOEI. Η παραβολιί του ΚόΦκο παρουσιάζει αυτιί τπν απόφασπ σαν τπν είσοδο n μπ-εισοδο από τπν πύλπ. Η διαζευκτι Kn autn κοίσπ απασχολεί και τον ποlπτγί Ουίλιαμ Μπλέικ. ιι Πρέπει να δπμlουργγιοω ένα Συστπμα, n να u ποδουπωθώ στο σύοτπμα κάποιου ΆfιfJοu», λέει ο Λος σε ένα καίριο σπμείο OTnv αρχ ιί του ποlιίματος «ιερουσαλr'ιμ», ιιδεν θα κρινω και θα συγκρίνω' έργο μου ε(ναι n δnμlουργ(α»19. ΤΟ πρώτο βιίμα προς 10 νόμο τπς λογοτε χ νίας, κατά τον Κάφκα, τον Μπλέικ και τον Ντεριντά, ειναl ενορατικό : ο συγγραφέας παράγει το νέο νόμο ως λογοτεχνία πριν επαναγραφεί στο Μγο ως κρlτlκιί n θεωρίο 2σ Πα ρόλο που ο ΚάΦκα μάλλον για τπ λογοτε χ νlκιί αποτυχία γράφεl περισσότερο, n ερμπνεία του Ντεριντά ε στιάζεται στπν επιθυμιa διέλευσπς τπς πύλπς, μια στρατπγlκιί ανάγν ω σπι: που οδπγει στπν annayn θέασπς των πραγμάτ ω ν. Στπν αποδό!jnσn n OTpaTnYIKn που επιχειρείται πάντα είναι n ανίχνευσπ εκείνων των στοιχε ίων που Αειτουργούν ωι; αρ χ ές συγκρότπσπς του έργου, n n ανίχνευσπ των τεχνικών που επlφέρουν μια εσωτερικn μετατόπισπ στο κείμενο ιί μια ανατpoπrί σε προπγούμενα έργα. -' Στο σπμείο μιας λoγoτεχνlkrίς επανάστασπς, λέγει ο Ντεριντά, το έργο γίνεται ένας τόπος συνάντπσπς rί δlαπμκnς τπς ατoμιkrίι: εμπειρίας και Tnc: επlσωρευμένπς γνώσπς τπς ανθρ ω πότπτας, Στο «Προ του Νόμου» αυτό είναι 10 καίριο ~ιίτπμo, unootnoίzei l \. Με αφετπρία τπ 61απλOKrΊ ενός συγκεκριμένου έργου με το νόμο τπ ς noyotexvrac, ο Ντεριντά συμπεοαίνει πως το έργο υπερβαινεl το νόπμά του, οι ερμπνείες του είναι ανεξάντλπτες, ο πλούτος και n γονι!jότnτά του δεν μπορούν να αναπαρασταθούν από το ι δίωμα τπς KPITIKnc. «Αυτό το ίδιο το πράγμα, αυτό 10 μοναδικό γεγονός, που εμπλουτίζει το νόπμα και επισωρεύει τπ jjvnjjn, δεν μπορεί ω στόσο να σμικρυνθεί σε κάποιο ολότπτα, υπερβαίνει πάντα τπν ερμπνεια. Αυτ:ό το οποίο αντιστέκεται στον υποβιβασ!jό είναι το ίδιο το πράγμα, τ:ο κείμενο rί το εντόι: του κειμένου, που δεν είναι πλέον τπς τάξπς τπς σπμασιας κο! συμπορεύεται με ιον οικουμενικό πλούτο ενόι: "μπνύματο(' προς μια ανεξι χ νίαστπ μοναδlκότπτο..,» )'. Κωδlκοποιπμένοι στο έργο - πέραν των προθέσεων του συγγραφέα- βρίοκονται οι όροι του υλικού για μια νέα λογοτεχνία' «το νόπμα πρέπει να συνδέεται με εκείνο που το υπερβαινεl» rί με ένα κατοπινό έ ργ0 23. Ο Ντεριντά θεωρεl πως το νόπμα ιπς λέξπς δεν ειναl αυτό που προέ χει αλαά «n onjjaivouoo ι,jορφn τπς ό ταν πια έ χ ει γl'νεl λέξπ συνθπματικι\ ίχνος μιαι; [λογο TExVIKncJ ι6ιοσυστασπς ",»2', Πέρα από το νόπμα, 10 λογοτε χ νικό έργο δια χ έεται OTnv αποτεαεσμοτικόιn τά του, στις λειτουργίες που ενεργοποιεί, στον πλού το του. «Το έργο συντελείται μόνο μία φορό», Kαταλr'ιγει ο Ντερlντά 2S. Αυτό σπμαίνει ότι και ο νόμος ως λογοτε χνία ς συντεαείτοl μια Φορό, όταν εμφανί~εται το έργο. Τότε, «Ποιος είναι ο συγγραφέος» και ({ποιος είναι ο νόμος», -ερωτnσεις που ο Nτερlvτά θεωρεί ότι είναι οι σπμαντικότερες αυτών που θέτει ο ΚάΦκα στο «Προ του Νόμου»- έχουν συνε χ ώς δlαφορετlκές anavtn σεις. Καταρχάς, ο συγγραφέας ενός μεγάλου έργου εί ναι ο γραφέας του νόμου τπς λογοτεχνιας, ο οποίος είναl ο νόμος έως ότου γραφει ένα νέο έργο. Δεύτε ρον, αυτός ο επόμενος μεγάλος συγγρα Φ έας διαθέτει μια 610ΦΟΡετικn και καλύτερn αίσθπσπ του νόμου τπς 10 θέμα 10υ μήνα ~

6

7

8

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. Συζητούν οι: ΜΙΣΕΛ ΦΟΥΚΩ και ΝΟΑΜ ΤΣΟΜΣΚΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. Συζητούν οι: ΜΙΣΕΛ ΦΟΥΚΩ και ΝΟΑΜ ΤΣΟΜΣΚΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Συζητούν οι: ΜΙΣΕΛ ΦΟΥΚΩ και ΝΟΑΜ ΤΣΟΜΣΚΙ Η συζήτηση αυτή των Noam Chomsky και Michel Foucault Human Nature: justice versus power είναι μια από τις τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ Τίτλος πρωτοτύπου: Institut ΙϋΓ Sozialforschung Soziologische Exkurse 1956, Europai$Che Verlagsanstalt Gmbh Frankfurt am Main για την ελληνική γλώσσα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, ΤΟΝ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ π. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟ ΓΡΑΤΣΙΑ, ΩΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ.

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, ΤΟΝ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ π. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟ ΓΡΑΤΣΙΑ, ΩΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ. ΠΕΡΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Ήτοι, έκθεσις συνοπτική των αρχών της Ορθοδόξου Θεολογίας εις κεφάλαια ΙΒ (12) πονηθείσα υπό Μιχαήλ Κωνσταντίνου Μπερκουτάκη εν έτει σωτηρίῳ 2013 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ (Μία «σύνοψη» ιδεών και φιλοσοφικού λόγου για τη Γνώση από τον Πλάτωνα ως τον Νόζικ)

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ (Μία «σύνοψη» ιδεών και φιλοσοφικού λόγου για τη Γνώση από τον Πλάτωνα ως τον Νόζικ) ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ (Μία «σύνοψη» ιδεών και φιλοσοφικού λόγου για τη Γνώση από τον Πλάτωνα ως τον Νόζικ) Η απορία είναι πάντα το κίνητρο δράσης του ανθρώπινου νου πριν φτάσει ώστε να φτάσει - στην κατάκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Οι γραμματολογικές σπουδές, και μόνο για τον λόγο ότι παράγουν κείμενα επί κειμένων, συναντούν μια εγγενή δυσκολία και μάλλον τελούν σε αντικειμενική αδυναμία να συμμετάσχουν

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Έρευνα στους φιλολόγους-επιμορφωτές στο πλαίσιο του έργου Οδύσσεια. Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι για Υπολογιστές Ένας μικρός οδηγός

Αλγόριθμοι για Υπολογιστές Ένας μικρός οδηγός Αλγόριθμοι για Υπολογιστές Ένας μικρός οδηγός Μάνος Καρβούνης Για το μάθημα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 2 Περιεχόμενα: Πρόλογος Σελ 3 Τι είναι ένας αλγόριθμος; Και τι είναι ένας αλγόριθμος για υπολογιστές;

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ):

(ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ): ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Συντονιστές : Καθηγητής Π. Κικίλιας (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ) Καθηγητής K. Αλαφοδήμος (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ) Καθηγητής Κ. Γούδας (Πανεπιστήμιο Πατρών) κ. Α. Κατσιρίκου (Υπευθ. Βιβλ/κης Πολυτεχνείου Κρήτης)

Διαβάστε περισσότερα

Γκάμπι Στάινερ. Από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εισόδημα και προοπτικές με το Μάρκετινγκ μέσω Συστάσεων

Γκάμπι Στάινερ. Από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εισόδημα και προοπτικές με το Μάρκετινγκ μέσω Συστάσεων Γκάμπι Στάινερ Από άνθρωπο σε άνθρωπο Εισόδημα και προοπτικές με το Μάρκετινγκ μέσω Συστάσεων «Αυτό που είστε είναι το δώρο του Θεού προς εσάς, Αυτό που πετυχαίνετε, Είναι το δικό σας δώρο προς τον Θεό»

Διαβάστε περισσότερα

Η Έλξη του Πλούτου 1

Η Έλξη του Πλούτου 1 1 Η Έλξη του Πλούτου 2 Η Έλξη του Πλούτου Αφιερωμένο στους γονείς μου και στον αδελφό μου Άρη, που μου προσέφεραν περισσότερα από όσα πίστευα. 3 Ήρθα σε αυτήν την γη, όχι για να σου μάθω κάτι σπουδαίο

Διαβάστε περισσότερα

WILHELM REICH Ι. Άκου Ανθρωπάκο

WILHELM REICH Ι. Άκου Ανθρωπάκο WILHELM REICH Ι Άκου Ανθρωπάκο ΑΚΟΥ, ΑΝθΡΟΠΑΚΟ ΑΚΟΥ, ΑΝθΡΩΠΑΚΟ ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΪΧ Μετάφραση Νοιάσσα 8αρσάκη ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ Πέρα από ψυχοθεραπευττίς, ο ΒιΛχειψ Ράιχ υπτίρξε ένας από τους κορυφαίους φιλόσοφους

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Του Μπαβελή Ανδρέα Σχολικού Συμβούλου Π.Ε. Η πλειονότητα των ανθρώπων, μέχρι τα μέσα του 19 ου αιώνα, διέθετε πάρα πολύ χρόνο για την καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕ ΧΟΜ Ε νά. Πρόλογος του επιμελητή... 11 Πρόλογος... 15 Εισαγωγή... 17. ΟΙ ΠΡωΙΜΟΙ ΔΙάλΟΓΟΙ: η ΚάτάΣΚΕυη του ΣΚηνΙΚΟυ 25

ΠΕΡΙΕ ΧΟΜ Ε νά. Πρόλογος του επιμελητή... 11 Πρόλογος... 15 Εισαγωγή... 17. ΟΙ ΠΡωΙΜΟΙ ΔΙάλΟΓΟΙ: η ΚάτάΣΚΕυη του ΣΚηνΙΚΟυ 25 ΠΕΡΙΕ ΧΟΜ Ε νά Πρόλογος του επιμελητή............................ 11 Πρόλογος........................................ 15 Εισαγωγή........................................ 17 Κ ΕΦά λ άιο 1 ΟΙ ΠΡωΙΜΟΙ ΔΙάλΟΓΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t Κεφάλαιο 1 Η αγορά Το συμβατικό πρώτο κεφάλαιο ενός βιβλίου μικροοικονομικής αποτελεί μια πραγμάτευση των «ορίων και των μεθόδων» της Οικονομικής. Παρόλο που το αντικείμενο αυτό μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΤΟ Σ.ΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗ ΝΩΝ ΕΘΝ I ΚΩΝ ΕΛΛΗ ΝΙ ΚΗ ΕΘΝ Ι ΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. www.ysee.gr

ΥΠΑΤΟ Σ.ΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗ ΝΩΝ ΕΘΝ I ΚΩΝ ΕΛΛΗ ΝΙ ΚΗ ΕΘΝ Ι ΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. www.ysee.gr ΥΠΑΤΟ Σ.ΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗ ΝΩΝ ΕΘΝ I ΚΩΝ ΕΛΛΗ ΝΙ ΚΗ ΕΘΝ Ι ΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΣ Εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2012 από το 'Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της διαίσθησης στη μελέτη της συνείδησης

Ο ρόλος της διαίσθησης στη μελέτη της συνείδησης Ο ρόλος της διαίσθησης στη μελέτη της συνείδησης Θανάσης Πρωτόπαπας 5 Δεκεμβρίου 2007 Μέρος 1 ο : Ορισμοί Το θέμα της εισήγησης είναι «ο ρόλος της διαίσθησης στη μελέτη της συνείδησης», άρα καλό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Παρουσίαση..2. Ο Σωκράτης και η μεταβίβαση (Εζενί Λμουάν-Λουτσιονί)...5. Διοτίμα ο άλλος του Σωκράτη (Ζωή Φραγκοπούλου)..

Πίνακας περιεχομένων. Παρουσίαση..2. Ο Σωκράτης και η μεταβίβαση (Εζενί Λμουάν-Λουτσιονί)...5. Διοτίμα ο άλλος του Σωκράτη (Ζωή Φραγκοπούλου).. 1 Πίνακας περιεχομένων Κείμενα στα ελληνικά Παρουσίαση..2 Ο Σωκράτης και η μεταβίβαση (Εζενί Λμουάν-Λουτσιονί)...5 Διοτίμα ο άλλος του Σωκράτη (Ζωή Φραγκοπούλου)..14 Υποκείμενο! Υποκείμενο! Που είσαι;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ «Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΚΗΝΗ» Συνέντευξη στην Δήμητρα Κονδυλάκη Εθνική Σκηνή της Ορλεάνης, Μάρτιος 2006 1.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ «Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΚΗΝΗ» Συνέντευξη στην Δήμητρα Κονδυλάκη Εθνική Σκηνή της Ορλεάνης, Μάρτιος 2006 1. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ «Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΚΗΝΗ» Συνέντευξη στην Δήμητρα Κονδυλάκη Εθνική Σκηνή της Ορλεάνης, Μάρτιος 2006 1. ΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Δ.Κ.- Είσαι από τους λίγους ανθρώπους των γραμμάτων που εξακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Π Α Υ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ, Τ Α Α Ν Τ Ι Κ Λ Ε Ι Δ Ι Α

Γ. Π Α Υ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ, Τ Α Α Ν Τ Ι Κ Λ Ε Ι Δ Ι Α Γ. Π Α Υ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ, Τ Α Α Ν Τ Ι Κ Λ Ε Ι Δ Ι Α : σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς Ο Γιώργης Παυλόπουλος γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 1924, όπου τελείωσε το γυμνάσιο. Ήρθε στην Αθήνα, στη Νομική σχολή, αλλά ποτέ

Διαβάστε περισσότερα

Edtto rt~j θ!ηκέs!π.ιπαμ!s Άρ8ρ" μ,,8ητών. Δ... Η δι,κή μας φωνή. θ!tιτρολονίtl. EKn",6!UttKtS An06p"rJ!'Sl

Edtto rt~j θ!ηκέs!π.ιπαμ!s Άρ8ρ μ,,8ητών. Δ... Η δι,κή μας φωνή. θ!tιτρολονίtl. EKn,6!UttKtS An06prJ!'Sl ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΕΤΟΣ 2011 - - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Δ... Η δι,κή μας φωνή Οι μαθnτέs Γυμνασίου και Λυκείου του εκηαιδευτηρίου «ΠΡΟΤΥΠΟ ΑθΗΝΩΝ» aos παρουσιάζουν με ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ εγχειρίδιο για διδασκάλους

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ εγχειρίδιο για διδασκάλους ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ εγχειρίδιο για διδασκάλους - 2 - - 3 - Εισαγωγή. Οι ρόλοι της διδασκαλίας και της μάθησης είναι στη πραγματικότητα αντεστραμμένος στη σκέψη του κόσμου. Η αντιστροφή είναι χαρακτηριστική.

Διαβάστε περισσότερα

Sunènteuxhtou Donald Knuthsta BibliopwleÐa Computer Literacy (7 DekembrÐou 1993)

Sunènteuxhtou Donald Knuthsta BibliopwleÐa Computer Literacy (7 DekembrÐou 1993) EÖtupon TeÔqoc No. 1 Septèmbrioc 1998 31 Sunènteuxhtou Donald Knuthsta BibliopwleÐa Computer Literacy (7 DekembrÐou 1993) MetĹfrash: Antÿnhc TsolomÔthc Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Μαθηματικών Λεωφ. Κνωσού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ. Κεφάλαια 1 έως 10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ. Κεφάλαια 1 έως 10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ Κεφάλαια 1 έως 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτά είναι Μαθήματα Θαυμάτων. Τα Μαθήματα αυτά είναι απαραίτητα. Μόνο ο χρόνος που θα τα κάνεις είναι προαιρετικός. Ελεύθερη βούληση δεν σημαίνει ότι μπορείς

Διαβάστε περισσότερα

AMEA KAI ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

AMEA KAI ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ AMEA KAI ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΧΡ. ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ που µου δίνετε την ευκαιρία απόψε να εκθέσω κάποιες σκέψεις που έχω πάνω σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Σάββας Αλοίµονος. Γράψετε πειστικά επαγγελματικά κείμενα. πρακτική μέθοδος. Επαγγελματική Επιμόρφωση 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Σάββας Αλοίµονος. Γράψετε πειστικά επαγγελματικά κείμενα. πρακτική μέθοδος. Επαγγελματική Επιμόρφωση 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Σάββας Αλοίµονος Γράψετε πειστικά επαγγελματικά κείμενα πρακτική μέθοδος επιστολές, διαφημιστικά, αναφορές, μελέτες, προσφορές, κλπ Επαγγελματική Επιμόρφωση 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γράψετε πειστικά επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: «Κανόνας αξιολόγησης των κειμένων μαθηματικής λογοτεχνίας. Διδασκαλία Μαθηματικών των υποψήφιων δασκάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Αθήνα 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ... 2. ΤΥΠΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ... 3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα